REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO FRACHTRON LSG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO FRACHTRON LSG"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO FRACHTRON LSG DEFINICJE 1 Program Partnerski Frachtron LSG Dalej zwany Programem Partnerskim program obsługiwany przez Administratora obejmuje współpracę pomiędzy Administratorem oraz Partnerami w zakresie wykonywania czynności reklamowych i marketingowych świadczonych przy udziale Administratora i Partnera. Czynności te mają zmierzać do pozyskania użytkowników chcących korzystać z Aplikacji Logistycznego Systemu Giełdowego(LSG) Frachtron na zasadach abonamentu lub opłat doraźnych oraz mają zmierzać do rozpowszechniania informacji o zasadach dostępności LSG i jego popularyzacji na rynku transportu, spedycji i logistyki. Regulamin Programu Partnerskiego Frachtron LSG Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego dalej zwany Regulaminem Regulamin Użytkowania Logistycznego Systemu Giełdowego LSG (Regulamin LSG) Oddzielny Regulamin zwany dalej Regulaminem LSG dotyczy zasad użytkowania Logistycznego Systemu Giełdowego i Aplikacji LSG, jest dostępny na stronie serwisu Administrator Programu Partnerskiego dalej zwany Administratorem Frachtron Spółka z o.o., z siedzibą w Gniezno ul. Kazimierza Wlk 53, zarejestrowana pod numerem KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy wykonująca czynności organizatora Programu Partnerskiego wynikające z Regulaminu, w tym w szczególności zawieranie umów z Partnerami oraz obsługę finansowo-księgową Partnerów. Administrator jest równocześnie Administratorem LSG (definicja Administratora LSG jest zamieszczona w Regulaminie LSG), Operatorem LSG, (definicja Operatora LSG jest zamieszczona w Regulaminie LSG) Administratorem Serwisu LSG Frachtron oraz strony właścicielem Aplikacji LSG, Administratorem i organizatorem Programu Rekomendacyjnego. LSG Logistyczny System Giełdowy udostępniany przez Administratora, dla branz y Transportu, Spedycji i Logistyki(TSL), za pomocą Aplikacji LSG, będącej częs cią zespołu wspo łpracujących ze sobą urządzen informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a takz e wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą włas ciwego dla danego rodzaju sieci urządzenia kon cowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 18 lipca 2002 roku o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz Zasady działania i udostępniania LSG zawarte są w oddzielnym Regulaminie LSG zamieszczonyn na stronie Administratora Serwis Programu Partnerskiego Strony i podstrony www umiejscowione na serwerach Administratora, posiadająca zbiór dokumentów zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umiejscowiona na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem, posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonych do światowych zasobów Internetu i stworzony wyłącznie na potrzeby Programu Partnerskiego. Serwis posiada część ogólnodostępną, umieszczoną pod

2 adresem internetowym: oraz część dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Partnerów. Formularz rejestracyjny Formularz udostępniony przez Administratora, umożliwiający przesłanie do Administratora danych osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego, chcącej podjąć współpracę w ramach Programu Partnerskiego. Partner Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173/2004 poz ze zmianami), lub spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych. Posiada własne strony internetowe, otwiera podstrony www na potrzeby Programu Partnerskiego lub przysługuje jej prawo do emisji reklam na danym portalu WWW i przystąpiła do Programu Partnerskiego. Konto Partnera Udostępniony przez Administratora fragment Serwisu Programu Partnerskiego, dostępny po zalogowaniu, zawierający informacje na temat wynagrodzeń Partnera, umożliwiający rozszerzenie zakresu Umowy Partnerskiej, zgłaszanie reklamacji, kontakt z Administratora oraz pobranie i wykorzystanie Materiałów Reklamowych. Umowa Partnerska Umowa określająca zasady współpracy pomiędzy Partnerem a Administratorem, zawarta wg wzoru dostępnego w serwisie Programu Partnerskiego pozwalająca na współpracę z Administratorem. Materiały Reklamowe Materiały informacyjne, reklamowe, kreacje reklamowe, zawierające dane dotyczące Administratora, zawierające elementy grafiki i elementy aktywne, obejmujące w szczególności: informacje w zakresie działalności Administratora jako Administratora LSG, informacje dotyczące usługi LSG, regulaminy świadczenia usług, warunki cenowe oferty, tabele opłat i prowizji oraz linki, które będą publikowane na stronie internetowej Frachtron i Partnerów Programu Partnerskiego. Tabele Prowizji Tabele wskazane na końcu niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 1 będący integralną częścią Regulaminu. Załącznik zawiera 3 Tabele Prowizji. Tabele Prowizji zawierają obowiązujące stawki i wysokość wynagrodzeń Partnerów. Usługa LSG Usługa Logistycznego Systemu Giełdowego, określona usługa jaką na rzecz użytkowników, wykonuje Administrator LSG, będąca przedmiotem reklamowania na podstawie Umowy w sieci Partnerów Programu Partnerskiego.Definicja Administratora LSG oraz Usługi LSG szczegłówo jest opisana i przedstawiona w oddzielnym Regulaminie LSG zawartym na stronie Użytkownik Użytkownik, który za pośrednictwem linku umieszczonego w serwisie oraz na specjalnych podstronach serwisu, kierujących go do formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie, zawarł z Administratorem umowę, w zakresie korzystania z LSG na zasadach odpłatnych, tj na zasadzie abonamentu lub odpłatności doraźnej udostępnionej na stronie serwisu Szczegóły Regulaminu LSG wraz z umową na korzystanie z LSG są dostępne na stronie internetowej administratora Serwis System stron www stanowiących zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umieszczone na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem www, posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonych do światowych zasobów Internetu.

3 TSL Transport Spedycja Logistyka Aplikacja LSG Program: Logistyczny System Giełdowy stworzony specjalnie dla branży TSL za pomocą którego Administrator świadczy usługę internetową. Dokładna definicja Aplikacji LSG przedstawiona jest na stronie w oddzielnym Regulaminie LSG. Opłata doraźna Opłata za czasowe - sesyjne korzystanie z Aplikacji LSG, w odróżnieniu od opłaty abonamentowej użytkownik płaci za dostęp do Aplikacji LSG w potrzebnym dla niego czasie. Dokładny opis opłaty doraźnej oraz definicja uczestnika doraźnego przedstawiona jest na stronie w oddzielnym Regulaminie LSG. Formularz rejestracyjny Formularz rejestracyjny, który wypełnia Użytkownik, aby zgłosić swoje zainteresowanie ofertą na Usługę LSG określoną w Tabeli Prowizji. Uczestnik LSG Uczestnik Logistycznego Systemu Giełdowego w rozumieniu Regulaminu LSG dostępnego w serwisie Administratora w zakładce Rejestracja do LSG PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 2 1. Celem prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego, które odbywają się przy użyciu Materiałów Reklamowych oraz Serwisu Programu Partnerskiego i Formularzy Rejestracyjnych, jest zwiększenie liczby Użytkowników, którzy skorzystają z Aplikacji Logistycznego Systemu Giełdowego LSG Frachtron. 2. W Programie Partnerskim, mogą uczestniczyć: i. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; ii. Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; iii. Spółki prawa handlowego; iv. Spółki cywilne. 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego przez Partnera. 4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego oznacza, że Partner zna i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 5. Po weryfikacji danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowaniu przez Administratora udziału Partnera, Administrator dokonuje pełnej aktywacji Konta Partnera w Programie Partnerskim i udostępnia Materiały Promocyjne. 6. Od chwili pełnej aktywacji Konta Partnera w Programie Partnerskim, na Koncie Partnerskim będą rejestrowane transakcje prowizyjne Partnera. 7. W chwili wygenerowania pierwszego rozliczenia dla Partnera, na zasadach określonych w 5 pkt. 6, Partner zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić dane identyfikacyjne oraz teleadresowe niezbędne do podpisania Umowy Partnerskiej umożliwiającej wypłatę zgromadzonej prowizji. Informacja o wygenerowaniu pierwszego rozliczenia będzie przekazana Partnerowi drogą elektroniczną ( ). 8. Umowa Partnerska będzie dostępna na Koncie Partnera po uzupełnieniu przez Partnera danych identyfikacyjnych oraz teleadresowych, Partner zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty:

4 i. Partner będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, a następnie odesłać je drogą elektroniczną ( em) na wskazany adres korespondencyjny. Administrator odeśle Partnerowi podpisany przez siebie egzemplarz Umowy Partnerskiej na wskazany adres korespondencyjny. ii. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką prawa handlowego lub spółką cywilną zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, a następnie odesłać je drogą elektroniczną ( em) na wskazany adres korespondencyjny wraz z potwierdzoną stemplem firmowym i adnotacją osoby upoważnionej Potwierdzam zgodność z oryginałem "kserokopią: a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), b. odpisu z KRS (w przypadku spółek prawa handlowego), c. decyzji o nadaniu numeru NIP, d. zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. 9. Administrator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie Partnerskim, który nie dostarczył podpisanej przez siebie Umowy oraz wymaganych dokumentów do Administratora w terminie 30 dni roboczych od momentu wygenerowania pierwszego rozliczenia. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 3 Partner zobowiązuje się do: 1. Zgłoszenia w Koncie Partnera każdej strony WWW, na której odbywa się reklamowanie Usługi LSG. 2. Zgłoszony przez Partnera serwis WWW podlega weryfikacji przez Administratora. Akceptacji nie uzyskają serwisy naruszające prawo oraz ogólne zasady życia społecznego, prezentujące treści obraźliwe, pornograficzne lub mogące w jakikolwiek sposób naruszyć dobre imię Administratora. 3. Uzyskania akceptacji Administratora dla przeprowadzenia przez Partnera niestandardowej/dedykowanej promocji związanej z prezentacją Usługi LSG. Zapytanie o akceptację powinno: i. zostać zgłoszone drogą elektroniczną ( ) i musi zawierać: opis planowanej akcji promocyjnej, dokładny adres strony WWW, pod którym promocja będzie komunikowana, ii. zawierać regulamin promocji, w którym powinny znaleźć się dane Administratora promocji/konkursu oraz informacja, że promocja jest przygotowana przez Partnera, a Administratorem promocji nie Administrator-Frachtron sp. z o.o.. 4. Nieoferowania i nieprzyznawania Użytkownikom korzyści w jakiejkolwiek formie, które miałyby pochodzić od Partnera lub osób trzecich, pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w szczególności w formie zapłaty lub innego rodzaju odpłatności, innego rodzaju korzyści materialnych lub osobistych, prezentów, premii, bonusów) za skorzystanie lub w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z Usługi LSG poprzez Serwis Partnera lub w związku z zapoznaniem się przez osobę korzystającą z Serwisu Partnera z ofertą Frachtron LSG - bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora. 5. Nie używać w adresach stron WWW oraz w adresach Partnerów sformułowania: Frachtron LSG, Frachtron, LSG, Logistyczny System Giełdowy oraz żadnych innych

5 zawierających elementy firmy Frachtron. Zapis ten nie dotyczy Partnerów, którzy uzyskają indywidualną zgodę Administratora. 6. Uzyskać akceptację Administratora dla planowanych mailingów dotyczących oferty usługi LSG; treść mailingu dotyczącego oferty usługi LSG, który wysyła lub którego wysłanie zleca Partner, powinien uzyskać akceptację Administratora przed jego wysyłką. Formułować wszelkie komunikaty dotyczące oferty LSG Frachtron prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu Partnerskiego, treść korespondencji przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera działań w zakresie Programu Partnerskiego) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera. 7. Zachować integralność formy i treści Materiałów Reklamowych, udostępnionych Partnerowi w Koncie Partnera, zamieszczanych w Serwisach i komunikatach pochodzących od Partnera. Nieprzestrzeganie przez Partnera któregokolwiek z powyższych postanowień skutkuje powstaniem po stronie Administratora, prawa do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Jeżeli Partner nie podpisał lub nie dostarczył do Administratora podpisanej Umowy, Administrator, w razie stwierdzenia naruszenia przez Partnera powyższych postanowień ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie Partnerskim. SKŁADANIE FORMULARZY REJESTRACYJNYCH LUB INNE TRANSAKCJE 4 1. Wybranie przez Klienta odnośnika prowadzącego do Serwisu Programu Partnerskiego z serwisu Partnera, oraz zgłoszenie chęci skorzystania z usługi LSG za pomocą formularza rejestracyjnego, o ile zostanie zakończone skutecznym skorzystaniem przez Użytkownika z usługi LSG na zasadach odpłatnych (abonamentowych i doraźnych) zgodnie z warunkami zawartymi w Tabeli Prowizji, powiększa wypracowane przez Partnera wynagrodzenie. 2. Materiały Reklamowe, w tym odnośniki w formie banerów reklamowych, wtyczek i linków zostaną udostępnione Partnerom przez Administratora w ramach Konta Partnera. Przy naliczaniu wynagrodzenia będą brane pod uwagę tylko wejścia do Serwisu Programu Partnerskiego i formularzy rejestracyjnych, które zostały dokonane wyłącznie przy wykorzystaniu tych Materiałów Promocyjnych i które zostały pobrane z Konta Partnera, a do skutecznego skorzystania przez Użytkownika z Usługi LSG doszło zgodnie z zasadami zawartymi w Tabeli Prowizji. O uwzględnieniu wejść do Serwisu decydują w pierwszej kolejności odpowiednie zapisy z bazy danych Administratora. WYNAGRODZENIE 5 1. Partner otrzymuje wynagrodzenie określone w Tabelach Prowizji (załącznik nr 1 znajdujący się na końcu, u dołu niniejszego Regulaminu), jeśli prowadzone przez niego działania marketingowe i reklamowe spowodowały rejestrację Użytkownika do LSG, a później korzystanie z Aplikacji Logistycznego Systemu Giełdowego Frachtron na zasadach odpłatnych. Partner otrzymuje wynagrodzenie przewidziane niniejszym Regulaminem, gdy polecony i pozyskany przez niego Uczestnik LSG dokona opłaty abonamentowej lub doraźnej przewidzianej w Regulaminie LSG. Opłatę abonamentową lub doraźną uważa się za dokonaną, jeżeli zostanie ona zaksięgowana na koncie bankowym Administratora. 2. Partner ma prawo do prowizji w wysokościach obowiązujących w dniu dokonania transakcji

6 3. Partner otrzymuje prowizje jednorazowe i stałe comiesięczne. Jednorazową prowizję Partner otrzymuje każdorazowo za pozyskanie nowego abonamentowego Uczestnika LSG. Wynagrodzenie prowizyjne stałe będzie wypłacane każdorazowo co miesiąc, tak długo jak długo polecony przez Partnera Uczestnik LSG będzie korzystał z LSG na płatnych zasadach abonamentowych lub doraźnych. 4. Niniejszy punkt nie dotyczy Partnerów nie będących Uczestnikami LSG. Uczestnikowi LSG będącemu jednocześnie Partnerem, Operator LSG udostępnia bezpłatnie Aplikację LSG tak długo, jak długo Uczestnik LSG zamieszcza swoje oferty ładunków lub oferty swoich wolnych pojazdów w LSG, systematycznie nie mniej niż 4 razy w miesiącu oraz zrealizował nie mniej niż jedną transakcję transportową w miesiącu z wykorzystaniem przewidzianych w LSG wszystkich procedur, włącznie z użyciem systemowego zlecenia transportowego. Nie spełnianie wymienionego warunku w ciągu 40 dni, licząc od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, spowoduje zakończenie okresu bezpłatnego korzystania z Aplikacji LSG na zasadach określonych w Regulaminie LSG dla takiego Uczestnika LSG. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, jeżeli Użytkownik pozyskany za pośrednictwem Serwisu, wcześniej wypełnił i przesłał drogą elektroniczną formularz rejestracyjny dotyczący korzystania z Usługi LSG bezpośrednio w Serwisie Administratora lub w innym kanale pośrednictwa Administratora lub Użytkownik wybrał wcześniej odnośnik lub został zgłoszony przez innego Partnera i ma to swoje odzwierciedlenie w kodach danych Administratora i Administratora LSG. 6. Dopuszcza się możliwość negocjowania przez Strony (Partnera i Administratora) stawek prowizyjnych, wówczas wynagrodzenie Partnera wypłacane jest na podstawie wynegocjonowanej wersji Tabeli Prowizji. 7. Wysokość należnego wynagrodzenia Partner może weryfikować za pośrednictwem Konta Partnera. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynagrodzenia w trybie zmian stawek publikowanych w Tabeli Prowizji dostępnych dla Podmiotów współpracujących w Serwisie Programu Partnerskiego lub w Koncie Partnera. 9. Wszystkie zgromadzone środki finansowe sumowane są na Koncie Partnera do ostatniego dnia każdego miesiąca i rozliczane do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, gdy Partner zgromadzi na koncie minimalny próg wypłaty prowizji tj. co najmniej 50 zł brutto. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy. Partner ma możliwość zdefiniowana rozliczenia przy wyższej kwocie niż 50 zł, co Partner definiuje samodzielnie w Koncie Partnera. Rozliczenie jest zbiorem wszystkich zdobytych prowizji transakcji potwierdzonych w danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Partnera. Rozliczenie jest jedyną podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 10. Partner ma możliwość określenia własnego minimalnego progu wypłaty wynagrodzenia, przy czym wartość progu nie może być mniejsza niż 50,00 PLN oraz nie może przekraczać 5000,00 PLN. 11. Kwoty prezentowane w Tabeli Prowizji oraz w rozliczeniach Partnera są kwotami brutto. W przypadku Partnera uprawnionego do wystawiania faktury VAT kwoty zawierają podatek VAT, w przypadku Partnera nie będącego podatnikiem VAT, kwoty prowizji są kwotami brutto do wystawienia na rachunku. 12. Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są odpowiednio na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT (w przypadku Partnerów uprawnionych do wystawiania faktur VAT) lub rachunków (w przypadku Partnerów nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT) doręczonych Administratorowi, przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

7 13. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Administratorem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, co oznacza, że Administrator odprowadzi stosowne zaliczki z tytułu podatku dochodowego oraz należności wobec ZUS. Składka ZUS będzie obliczona na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu przesłanego przez Partnera do Administratora. Wzór dokumentu "Oświadczenie o zatrudnieniu" będzie dostępny na koncie Partnera. W przypadku wystąpienia okoliczności mający wpływ na prawidłowe wyliczenie należnej składki ZUS (np zmiana wysokości etatu) Partner zobowiązany jest przesłać zaktualizowane "Oświadczenie o zatrudnieniu" przed zakończeniem kolejnego okresu rozliczeniowego. 14. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza. Wartość w groszach będzie zaokrąglana, jeśli będzie mniejsza niż pięć, Administrator dokona zaokrąglenia w dół, jeśli wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę. 15. Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez Partnera na Umowie Partnerskiej. Zmiana rachunku bankowego wymaga stosownego oświadczenia do Umowy Partnerskiej. Podpisane Oświadczenie należy wysłać na adres Administratora. Treść Oświadczenia jest dostępna na życzenie Partnera u Administratora. 16. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12 niniejszego paragrafu, w przypadku rezygnacji przez Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub rozwiązania przez Administratora Umowy lub wykluczenia przez Administratora z udziału w Programie Partnerskim, Partnerowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane do chwili rezygnacji, rozwiązania umowy lub wykluczenia z Programu Partnerskiego, w kwocie należnej, niezależnie od ograniczeń dotyczących najniższej wysokości kwoty prowizji podlegającej wypłacie określonej w pkt. 6 niniejszego paragrafu. 17. Wypłata Prowizji może nastąpić wyłącznie na rzecz Partnera, który podpisał i dostarczył do Administratora odpowiednią podpisaną Umowę. TRYB REKLAMACYJNY 6 1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta Partnera. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. Stanowisko Administratora będzie ostateczne w ramach realizacji wewnętrznego postępowania reklamacyjnego obowiązującego u Administratora. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7 1. W ramach Programu Partnerskiego mogą być organizowane konkursy, których zasady organizowania i przeprowadzania zostaną dokładnie określone w odrębnych regulaminach konkursów. 2. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Tabeli Prowizji Administrator, reprezentowany przez Administrator będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu lub Tabeli Prowizji, Partner ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu lub Tabeli Prowizji. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, oznaczające rezygnację z udziału w

8 Programie Partnerskim powinno być złożone Administratorowi najpóźniej w 14 dniu od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu lub Tabeli Prowizji 4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres od Administratora. 5. Partner jest zobowiązany do powiadamiania Administratora o zmianie danych teleadresowych (adres, adres , telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia drogą elektroniczną. Oświadczenie o zmianach powinno być potwierdzone podpisem takim, jaki został złożony pod umową o uczestnictwie w programie, wyjątek stanowią podpisy osób, które zmieniły nazwisko. Wzory oświadczeń o zmianie nazwiska Administrator będzie przesyłać mailem w formie załącznika PDF na wniosek Partnera. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU PARTNERSKIEGO TABELE PROWIZJI

9 1 -SZA TABELA PROWIZJI DLA PARTNERA OD ABONAMENTU I JEDNORAZOWEJ OPŁATY LICENCYJNEJ Abonament netto = 300 zł Jednorazowa opłata licencyjna netto = 200 zł Od 1 poleconego Uczes tnika LSG Prowizja jednorazowa za każdego nowo pozyskanego Uczestnika LSG Wynagrodzenie stałe comiesięczne za 1 Uczes tnika LSG Suma = prowizja jednorazowa + wynagrodzenie stałe % zł brutto % zł brutto zł brutto 40% 200 zł 30% 90 zł 290 zł 2-GA TABELA PROWIZJI DLA PARTNERA OD ABONAMENTU I JEDNORAZOWEJ OPŁATY LICENCYJNEJ PŁATNE Z GÓRY ZA OKRESY WIĘKSZE JAK 1 MIESIĄC Od cen a bona mentu za s tos owa no upus ty odpowiednio 15%-kwa rtał,25%-półrocze,35%-rok Od 1 poleconego Uczes tnika LSG Za abonament Prowizja + wyna grodzenie jednora zowe zł netto % zł brutto Kwartalny 765 zł 386 zł Półroczny zł 40% 620 zł Roczny zł zł 3-CIA TABELA PROWIZJI DLA PARTNERA OD DORAŻNEJ OPŁATY ZA SESJE KORZYSTANIA Z LSG Od 1 poleconego Uczes tnika LSG Za 1 sesję 2-4 godzinną Prowizja od każdorazowo zakupionej sesji zł netto % zł brutto 1 5 zł 40% 2,00 zł

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO FRACHTRON LSG

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO FRACHTRON LSG REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO FRACHTRON LSG DEFINICJE 1 Program Rekomendacyjny Frachtron LSG Dalej zwany Programem Rekomendacyjnym (PR) program obsługiwany przez Operatora LSG obejmuje współpracę

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego IQ PL

Regulamin programu partnerskiego IQ PL Regulamin programu partnerskiego IQ PL 1. Informacje podstawowe. 1. Organizatorem programu partnerskiego IQ PL jest IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem portalu www.noblehealth.pl i organizatorem Programu Partnerskiego Noble Health jest firma Noble Health Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Intymnosc.pl

Regulamin Programu Partnerskiego Intymnosc.pl Regulamin Programu Partnerskiego Intymnosc.pl 1 Definicje podstawowe 1. Program: Program Partnerski Intymnosc.pl 2. Regulamin: Niniejszy Regulamin 3. Organizator: P.U.H. KA-JA Jacek Stempin, ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej "ekonto z BONUSEM"

Regulamin akcji promocyjnej ekonto z BONUSEM Regulamin akcji promocyjnej "ekonto z BONUSEM" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady akcji promocyjnej "ekonto z BONUSEM"(dalej: "Akcja"), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJ I ZARABIAJ 1. ORGANIZATOR 2. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE PROGRAMU:

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJ I ZARABIAJ 1. ORGANIZATOR 2. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE PROGRAMU: REGULAMIN PROGRAMU POLECAJ I ZARABIAJ 1. ORGANIZATOR 1.1. Program Polecaj i Zarabiaj, zwany dalej Programem organizowany jest przez Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SYSTEM POLECEŃ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SYSTEM POLECEŃ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SYSTEM POLECEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej system poleceń (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Sherpa International Force Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego MBJ Biznes Sp. o.o. Z siedzibą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA 1 SŁOWNICZEK Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny w Serwisie Internetowym Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Otwórz się na premię

Regulamin programu Otwórz się na premię Regulamin programu Otwórz się na premię 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Program program lojalnościowy Otwórz się na premię prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 1000 zł na reklamę w internecie

Regulamin promocji 1000 zł na reklamę w internecie Regulamin promocji 1000 zł na reklamę w internecie (obowiązuje od dnia 30.11.2017 roku) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i dostępny jest na dedykowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu DOM Miesiąc za darmo w nieruchomościach

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu DOM Miesiąc za darmo w nieruchomościach Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu DOM Miesiąc za darmo w nieruchomościach 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej "Konto 360 z BONUSEM" (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Konto 360 z BONUSEM (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej "Konto 360 z BONUSEM" (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Konto 360 z BONUSEM" (dalej: "Akcja"), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo