Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2014 zostało przyjęte uchwałą Zarządu nr 47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. i przedłożone do RIO z zachowaniem terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych oraz złożone do Przewodniczącej Rady Powiatu. Przygotowane przez Zarząd Powiatu sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych i zawiera: - zestawienie dochodów i wydatków budżetu, - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zapisanych w art. 5 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Chciałbym przypomnieć, że rok 2014 to rok wyborów samorządowych, a zatem budżet ten realizowany był przez dwa zarządy: 1. Pierwszy w składzie: - Krzysztof Lis - Marek Kotschy - Ryszard Jasionas - Szymon Kiedel - Robert Zborowski 2. Drugi w składzie: - Krzysztof Lis - Marek Kotschy - Mariusz Kieling - Krzysztof Zając - Jakub Hardie-Douglas Jak co roku do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2014 załączyliśmy Państwu zestawienia tabelaryczne, które określają dokładne źródła ogólnych dochodów powiatu szczecineckiego, dochody własne, środki finansowe pozyskane z unijnych programów na poziomie centralnym i regionalnym oraz innych źródeł zagranicznych (program szwajcarski), dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu, dotacji otrzymanych oraz innych

2 jednostek samorządów terytorialnych na realizację wspólnych przedsięwzięć. Zestawienia tabelaryczne przedstawiają również wydatki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących oraz przyjętych do budżetu zadań inwestycyjnych i realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 było szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Powiatu, które odbyło się w dniu 21 maja 2015 roku. Staraliśmy się Państwa poinformować na tym spotkaniu o realizacji strony dochodowej i wydatkowej, przyczynach braku realizacji zaplanowanych dochodów oraz działaniach Zarządów w zakresie ograniczenia wydatków. Sądzę zatem, że dzisiejsza Sesja będzie tylko próbą powtórzenia niektórych informacji oraz próbą podsumowania tego co się zdarzyło w roku 2014 w finansach i zrealizowanych zadaniach w działalności bieżącej i inwestycyjnej powiatu szczecineckiego. Zarząd Powiatu w pierwszym składzie w roku 2014 odbył: - 57 posiedzeń, w tym 1 wyjazdowe, - przyjął 218 uchwał, w tym 17 uchwał będących decyzjami administracyjnymi, Zarząd Powiatu w drugim składzie w roku 2014 odbył: - 3 posiedzenia, - Podjął 10 uchwał, w tym 2 będące decyzjami administracyjnymi. Jednocześnie w roku 2014 oba składy Zarządu opracowały, przyjęły i przedłożyły pod obrady Rady Powiatu 100 projektów uchwał, w tym 19 stanowiących prawo miejscowe. Uchwały te dotyczyły: - organizacji powiatu finansów nieruchomości inwestycji drogownictwa i komunikacji polityki społecznej ochrony zdrowia oświaty, kultury i sportu bezpieczeństwa i ochrony środowiska statutów i regulaminów skarg i wniosków w zakresie współpracy - 8

3 3 - inne, pozostałe - 3 Budżet Powiatu Szczecineckiego w roku 2014 po stronie dochodów to: Plan , , ,- Wykonanie , , ,97 A zatem w wykonaniu, w stosunku do roku 2013 był wyższy prawie o 5 mln zł. Należy pozytywnie ocenić realizację dochodów z tytułu udziału w podatku PIT (dochód od osób fizycznych) - na zaplanowane ,- zł wpływy wynoszą ,- zł tj. 101,1 % Właściwie też zaplanowaliśmy wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT Plan ,- Wykonanie ,- Niestety mniejsze od zaplanowanych zanotowaliśmy dochody: 1. Z tytułu realizacji dochodów własnych Plan , ,76 Wykonanie , ,29 % 62, Zbycia mienia Plan , ,- Wykonanie , ,52 % 10,9 17,6

4 Tak wielki niedobór wpływów wynika z braku zbycia obiektów po byłej siedzibie KPP w pierwszym przetargu nieruchomość została przedstawiona do zbycia za 3,1 mln zł. 3. Wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie bez uwag Plan , ,- Wykonanie , ,- 4. Wpływy z opłat środowiskowych Plan , ,- Wykonanie , , Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego Plan , ,- Wykonanie , ,35 To oczywiście tylko wybrane informacje o realizacji dochodów własnych szczegółowe zestawienia zawiera tabela nr 2 i 3 w informacji z realizacji dochodów powiatu. Do budżetu powiatu po stronie dochodów, zgodnie z planem, jak również pozaplanowo (poprzez pozyskanie dodatkowych środków finansowych) w roku 2014 wpłynęło ,40 zł, w tym: 1. Z Ministerstwa Finansów ,- w tym: - Z rezerwy na przebudowę drogi w Kazimierzu Gmina Biały Bór ,- - przebudowę ul. Kościuszki w Szczecinku ,- - uzupełnienie dochodów DPS ,- 2. Dotacje celowe z budżetu Państwa ,- w tym: - na rozbudowę szpitala w Szczecinku ,- - na przebudowę drogi Turowo tzw. Schetynówka ,- - wydatki bieżące PSP ,-

5 3. Otrzymane darowizny ,- 4. Wpływy na wydatki bieżące współfinansowane środkami unijnymi ,93 5. Środki z państwowych funduszy celowych ,82 w tym między innymi: 5 - dotacje z WFOŚiGW na RCEE ,- - dotacje z WFOŚiGW na internaty w ZS Nr 1 i ZS im. O.Langego ,50 - dotacje z WFOŚiGW na odnawialne źródła energii w szpitalu i SM ,56 - środki z PFRON na zakup pojazdów ,- - środki z PFRON na utworzenie miejsc pracy w DPS, PZD i Starostwie Powiatowym ,02 - środki z PFRON na likwidacje barier architektonicznych ,20 6. Inne środki: - gmina wiejska Szczecinek (droga powiatowa Turowo) ,59 - miasto Szczecinek na rozbudowę szpitala ,- - miasto Szczecinek na przebudowę ul. Kościuszki ,52 - środki z innych powiatów i od rodziców na utrzymanie dzieci w naszych placówkach i rodzinach zastępczych ,67 - środki z RDLP ma RCEE ,25 7. Obligacje i pożyczki: - Ogłoszone i wyemitowane obligacje ,- - Pożyczki z WFOŚiGW ,51 Otrzymanie dodatkowych środków z różnych źródeł zewnętrznych w wysokości ,40 (razem z wyemitowanymi obligacjami i pożyczką z WFOŚiGW) to wsparcie finansowe budżetu powiatu po stronie dochodów, dzięki któremu mogliśmy zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, jak również prowadzić wiele projektów w ramach wcześniej przygotowanych wniosków w POKL.

6 6 Panie, Panowie Radni, Wydatki Powiatu Szczecineckiego w roku 2014 wynosiły Plan , ,59 Wykonanie , ,06 W tym: Wydatki bieżące: Plan: ,66 Wykonanie ,81 Wydatki majątkowe: Plan: ,95 Wykonanie ,40 tj. 21,1 % Na zaplanowany deficyt: ,- Wykonanie: ,50 Zadłużenie powiatu w roku 2014 wyniosło ,29 Według starego wskaźnika 60 % wynosiło 42,4 % Na powyższe zadłużenie składa się: 1. z tytułu zaciągniętych kredytów ,51 2. z tytułu wyemitowanych obligacji ,- 3. z tytułu pożyczek w WFOŚiGW ,51 4. z tytułu pożyczki z NFOŚiGW ,27 Powiat udzielił też poręczeń dla Spółek, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zadłużenie z tego tytułu wynosi ,90 w tym: SM Borne Sulinowo ,74 Szpital w Szczecinku ,86 PKS Szczecinek ,30 W roku 2014 przychody budżetu powiatu według tytułów dłużnych wynosiły ,51, w tym: z tytułu wyemitowanych obligacji ,00 z tytułu pożyczek z WFOŚiGW ,51

7 Natomiast rozchody budżetu powiatu wynosiły z tytułu wykupu obligacji ,00 spłaty kredytów ,48 spłaty pożyczek , ,48, w tym: Koszty bieżące obsługi długu obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji wynosiły w roku ,41 zł. Łączna spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wynosiła ,89 tj. 16,2 % przy dopuszczalnym wskaźniku według starego systemu 15 %. Wskaźnik ten został przekroczony, ale związane to było z restrukturyzacją zadłużenia przy akceptacji RIO. Z wyemitowanych obligacji dokonaliśmy spłaty transz obligacji wcześniej wyemitowanych a przypisanych do spłacenia w latach oraz dokapitalizowaliśmy Spółkę PKS Szczecinek w kwocie ,- Emisja obligacji komunalnych na kwotę ,- i restrukturyzacja długu pozwoliła nam na zmniejszenie kosztów obsługi długu. plan na rok 2014 to ,- wykonanie ,- to zaoszczędzone około ,- Chciałbym Państwu przedstawić informację o innych środkach finansowych, które są do dyspozycji samorządu powiatu szczecineckiego na realizację zadań wpisanych w ustawę o samorządzie powiatowym, a nie są wpisane po stronie dochodów i wydatków budżetu za rok W dalszej części mojego wystąpienia poinformuję Państwa o funkcjonowaniu spółek komunalnych w roku 2014 oraz ich przychodach i rozchodach. W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował środkami z PFRON. W roku 2014 na rehabilitacje zawodową i społeczną otrzymaliśmy ,- Opis

8 Ogółem , ,- W tym Rehabilitacja zawodowa , ,- 8 Rehabilitacja społeczna WTZ , , , ,- W rehabilitacji społecznej nasze główne wydatki to: - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ,- - dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych ,- - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ,14 W roku 2014 w ramach środków otrzymanych z PFRON realizowaliśmy program Aktywny Samorząd, na który zgodnie z zawartą umową z PFRON otrzymaliśmy ,51 zł W tym: Moduł I likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ,- Moduł II pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym ,- Ocena naszej działalności Zarządu Powiatu odnosi się również do tych działań, które są związane z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia to nadal największy problem naszego powiatu, naszych mieszkańców. Na koniec 2014 roku bez pracy pozostawało osoby. Stopa bezrobocia wynosiła 25,2 % W gminach to: - gmina wiejska Szczecinek wskaźnik 15,5 % - gmina Barwice wskaźnik 19,1 % - gmina Biały Bór wskaźnik 16 % - gmina Borne Sulinowo wskaźnik12,4 % - gmina Grzmiąca wskaźnik 16,7 % - miasto Szczecinek wskaźnik 10,3 % Wskaźnik dla powiatu to 13 %

9 W roku 2014 łącznie ze środkami finansowymi na programy i projekty, o które zabiegaliśmy do rezerw MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy do dyspozycji ,- Dla porównania podam, że: , , ,- 9 Na te ,- będących do dyspozycji w roku 2014 składało się: - algorytm ,- - POKL ,- - środki na programy specjalne z rezerw ,- w tym: 1) dla zwalnianych pracowników ELMILK ,- 2) na nowe instrumenty, bony stażowe i zaludnieniowe ,- 3) roboty publiczne ,- 4) osoby będą w szczególne sytuacji ,- 5) dla regionów o wysokim bezrobociu ,- Jakie formy wsparcia zastosowaliśmy w roku 2014: - prace interwencyjne roboty publiczne staże dotacje (po ,- dla każdego bezrobotnego) - refundacje (również po ,- na stanowisko) - prace społeczno-użyteczne szkolenia Razem z różnych form wsparcia skorzystało osób bezrobotnych przy bezrobotnych na koniec 2014 roku. PUP w roku 2014 dodatkowo przeznaczył: - składka na ubezpieczenie zdrowotne ,- - zasiłki dla bezrobotnych ,-

10 10 - aktywne formy ,- Razem ,- Środki pozabudżetowe mające wpływ na realizacje zadań powiatowych to również funkcjonowanie spółek samorządowych, w tym: 1. Spółka SM w Bornem Sulinowie jesteśmy jej 100 % właścicielami. Posiadamy 794 udziały; wartość jednego udziału 500 zł, całkowita wartość udziałów ,- 2. Spółka PKS Szczecinek jesteśmy jej 100 % właścicielami. Posiadamy udziałów; wartość jednego udziału 100,- zł; całkowita wartość udziałów ,- 3. Spółka Szpital w Szczecinku posiadamy udziałów, wartość udziału 1.000,- zł, wartość udziałów powiatu ,- tj. 71,56 %; drugi współudziałowiec to miasto Szczecinek posiada udziałów, wartość udziału 1.000,-, wartość ogólna udziałów ,- zł tj. 28,44 % I. Spółka SM w Bornem Sulinowie prowadzi działalność od dziesięciu lat w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM. 70 % pacjentów przyjętych w roku 2014 to pacjenci spoza województwa zachodniopomorskiego. 21 % to nowi pacjenci, którzy po raz pierwszy przebywali w tym ośrodku, ale są pacjenci, którzy po raz dziesiąty byli rehabilitowani to świadczy o wysokim poziomie wykonywanych usług. Obecnie oczekiwanie na miejsce i rehabilitację to okres około 1,5 roku. Koszt turnusu rehabilitacyjnego (4 tygodnie) finansowany przez kontrakt z NFZ (rehabilitacja dzienna), to 2.600,- zł. Pacjent ponosi prywatnie koszty pobytu i wyżywienia, stawka za 4-tygodniowy turnus wynosi 2.600,- zł. Koszt rehabilitacji chorego komercyjnego wynosi 5.400,- zł Plan dochodów w roku 2014 LP Opis 2014

11 11 1. Kontrakt z NFZ, w tym ,01 - rehabilitacja dzienna ,- - usługi ambulatoryjne ,91 2. Dochody z działalności komercyjnej ,50 3. Inne przychody ,72 Razem przychody ,20 Zysk/strata ,00 Spółka SM zatrudnia 37 pracowników. II. Spółka Szpital w Szczecinku Rok 2014 to kolejny rok realizacji inwestycji w szczecineckim szpitalu. Przypomnę - w roku 2013 zakończyliśmy rozbudowę szpitala o nowy oddział urazowo-ortopedyczny, oddziały internistyczny i lądowisko dla SOR. W roku 2014 wyposażyliśmy te oddziały w nowy sprzęt, dokończyliśmy budowę i wyposażenie Sali operacyjnej pod potrzeby oddziału urazowoortopedycznego, wykonaliśmy inwestycje związaną z odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła oraz baterie fotowoltaiczne) oraz zakupiliśmy nową specjalistyczną karetkę do działu ratownictwa medycznego ze szpitalem mobilnym. Kontrakt 2014 szczecineckiego szpitala to: LP Opis Lecznictwo szpitalne ,60 w tym: ratownictwo medyczne ,62 SOR ,54 - oddział urazowo-ortopedyczny ,06 - oddział chirurgii ogólnej ,20 - oddział wewnętrzny ,21 2. Poradnie specjalistyczne ,79 w tym: poradnia chirurgiczna ,16 - urazowo-ortopedyczna ,93 3. Pracownie ,35 w tym: TK ,12 Endoskopii ,66

12 12 Razem przychody ,74 Razem koszty ,19 Strata: z działalności ,45 / strata ogólna ,45 Amortyzacja ,90 Amortyzacja ,08 III. Spółka PKS Szczecinek Rok 2014 to nadal dalsza restrukturyzacja Spółki poprzez ograniczenie zatrudnienia, zmiany usług i ich profilowanie w związku ze zwiększeniem usług przewozów uczniów na rzecz gmin w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz świadczenie usług na liniach międzynarodowych. Spółka borykała się z problemami finansowymi, regulowaniem na bieżąco swoich zobowiązań dla kontrahentów, w tym głównie za zakupione paliwo. W roku 2014 dokonano zbycia oddziału w Złocieńcu za 1,5 mln zł w tym 750 tys. płatne w roku 2014, 750 tys. zł w roku Ze względu na problemy finansowe samorząd powiatu jako właściciel Spółki dokapitalizował ją w wysokości ,- zł, znacząco to poprawiło płynność finansową. Spółka w roku 2014 osiągnęła dochody: LP Opis Dochody Spółki ,- 2. Wydatki ,- 3. Strata ,- Obroty spółki Dochody Koszty - przewozy , , - przewozy szkolne , ,- - usługi techniczne , ,- - inne przychody , ,- Plan na 2014 wynik ,- Wykonanie ,95 Wynik finansowy placówek Przychody Koszty

13 Szczecinek , , ,- Złocieniec , ,- Włochy , , ,- Strata ,- Trzeba szczerze przyznać, że nadal Zarząd Spółki (mówię tu o roku 2015) nie jest w stanie zrealizować planowanych dochodów i utrzymać planowanych wydatków. Brak możliwości zbycia dworca PKS Szczecinek przy ul. Kaszubskiej ma wpływ na bieżącą płynność finansową, dlatego potrzebne będą dalsze działania związane z ograniczeniem nierentownych linii przewozów pasażerskich oraz zdobycie nowych kontraktów w zakresie transportu uczniów na rzecz gmin, nie tylko w powiecie szczecineckim, ale tez gminach ościennych naszego powiatu. Brak zwiększenia usług w tym zakresie może spowodować bardzo duże ograniczenie w zatrudnieniu i działalności Spółki. Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do bieżącego monitorowania kosztów działalności oraz nakreślił niezbędne przedsięwzięcia krótko i długoterminowe, które powinny być podejmowane aby spółka nie straciła płynności finansowej. 13 Panie, Panowie Radni, Nie sposób przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły nie przedstawić informacji o zakończonych, zrealizowanych i rozpoczętych inwestycjach w roku Tak jak wcześniej wspomniałem, w roku 2014 na inwestycje wydaliśmy ,40 zł tj. 21,1 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2014 roku. Te inwestycje to między innymi: 1. Budowa infrastruktury drogowej ,39 W tym: - przebudowa mostu w miejscowości Kazimierz Gmina Biały Bór droga Powiatowa nr 1272Z z nakładkami bitumicznymi na innych drogach powiatowych ,65 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Turowo Gmina wiejska Szczecinek ,19 - przebudowa ul. Kościuszki miasto Szczecinek wartość zadania 1,5 mln zł; w roku 2014 zakończono zadanie i uregulowano częściową zapłatę w wysokości ,52 - wykonanie ciągów pieszych i zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych ,07

14 14 - budowa ciągu pieszego w miejscowości Czechy Gmina Grzmiąca ,01 - przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Kłodzino Gmina Barwice ,- 2. Odnawialne źródła energii: - zakup i montaż i instalacji solarnej ZS nr 1 im. KEN ,48 - zakup i montaż instalacji solarnej ZS im.o.langego ,15 W roku 2014 zakończyliśmy też realizację dwóch zadań z OZE, z tym że rozliczenie finansowe przeszło na rok 2015 ze względu na ich współfinansowanie z RPOWZ i WFOŚiGW, dotyczy to: - pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych - Szpital w Szczecinku, - pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych - SM w Bornem Sulinowie W tym zakresie w roku 2014 zrealizowaliśmy również dwa projekty finansowane ze środków programu szwajcarskiego tj.: - pompy ciepła w Komendzie Powiatowej PSP ,- - pompy ciepła, instalacje solarne i przebudowa c.o. w SOSW ,- 3. Inne przebudowy i modernizacje ,70 W tym: - kontynuacja budowy RCEE inwestycja realizowana od 2012 roku zakładany termin zakończenia r. wydatek 2014 to ,39 Informacja na temat realizacji tej inwestycji zostanie Państwu przedstawiona w materiałach na sesję r. - rozbudowa Szpitala w Szczecinku, w tym budowa i wyposażenie sali operacyjnej pod oddział urazowo-ortopedyczny, wyposażenie podstawowe i diagnostyczne oddziału urazowo-ortopedycznego i internistycznego ,15 - modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks.Elżbiety I etap ,36 - dostosowanie obiektów internatu ZS Nr 5 do wymogów ppoż ,80 - przebudowa tarasu widokowego DPS Borne Sulinowo ,-

15 4. Likwidacja barier architektonicznych środki PFRON i własne ,- Zakup budów do przewozu osób: - ZS Nr 2 im. Ks.Warcisława ,- - ZS Nr ,- - I LO im. Ks.Elżbiety ,- - ZS im. O.Langego Biały Bór , likwidacja barier dla niepełnosprawnych SOSW ,- - likwidacja barier Starostwo Powiatowe ,- - likwidacja barier ZS Im. O.Langego ,- 5. Zakupy sprzętu ,85 w tym: - zakup ciągnika dla PZD ,70 - zakup samochodu do monitorowania Natura ,82 - wyposażenie stanowiska pracy DPS ,- - wyposażenie stanowiska pracy Starostwo Powiatowe ,- 6. Dotacje i pomoc finansowa ,- w tym: - miasto Szczecinek do inwestycji Pilska Waryńskiego ,64 - gmina Biały Bór do inwestycji ul. A.Czerwonej ,- 7. Pozostałe wydatki inwestycyjne ,19 - dokapitalizowanie Spółki PKS Szczecinek z wyemitowanych obligacji komunalnych ,- - wydatki na dokumentacje techniczne i audyty ,- - założenie ewidencji dróg i mostów ,- W roku 2014 przygotowaliśmy też wiele programów i projektów dofinansowania zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2015 i latach następnych, to miedzy innymi: - baterie fotowoltaiczne i solarne ZS Nr 5 (od ZST) - baterie fotowoltaiczne i solarne WPPR - przebudowa i modernizacja budynku szpitala z oddziałem pediatrycznym,

16 - przebudowa mostu na drodze powiatowej Białowąs Sulikowo Gmina Barwice, 16 - przebudowa ul. Staszica Szczecinek-Świątki, - likwidacja barier współfinansowana z PFRON w ZS Nr 1, w Starostwie Powiatowym, - przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie. Jednocześnie przygotowaliśmy założenia do kontraktu samorządowego, który będzie realizowany wspólnie z miastem Szczecinek i wszystkimi naszymi gminami. Możliwym jest, że kontrakt będzie podpisany do końca bieżącego roku. Z kontraktu zamierzamy współfinansować: budowę i wyposażenie Centrum Praktyk Zawodowych - 5 mln wyposażenie RCEE II etap - 1,5 mln budowa centrum przesiadkowego PKS/PKP - 2 mln W budżecie roku 2014 dużą część stanowiły wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty, jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Ogólnie na zadania z tego obszaru wydaliśmy ,35 W tym: wydatki bieżące (szkoły, internaty, SOSW) ,70 wydatki na szkoły niepubliczne i bursy ,26 inne wydatki na jednostki oświatowe i zadania około oświatowe (PPP, SAPiK, dokształcanie nauczycieli, stypendia) ,65 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę edukacyjną ,74 Otrzymana subwencja oświatowa ,- Ogólne wydatki bieżące na oświatę publiczną i niepubliczną ,61 Dopłata ze środków powiatu do wydatków bieżących oświaty ,61 Z inwestycjami ,74

17 17 Razem: ,- Jednocześnie w roku 2014 realizowaliśmy kilka programów w obszarze kształcenia zawodowego w naszych szkołach, finansowanych z POKL tj.: program Najlepszy w zawodzie - ZS Nr 5, ZS Nr 3, ZS Nr 6, program Praktycznie do celu - ZS Nr 5, ZS Nr 1 im. KEN, Praktyczne przygotowanie do zawodu ZS Nr 2 im. Ks.Warcisława Budżet roku 2014 uwzględniał również wydatki na inne zadania, które wpisane zostały do realizacji w drodze porozumień, umów i wzajemnych rozliczeń, to między innymi: - SAPiK na zajęcia pozaszkolne ,- - Academia Nautica zajęcia pozaszkolne ,- - rewitalizacja jez. Trzesiecko ,- - dofinansowanie biblioteki publicznej ,- - zadania z zakresu konkursów dla organizacji pozarządowych ,95 (plan ,-) Nasze zadania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej są realizowane przez jednostki organizacyjne i PCPR. W roku 2014 na finansowanie rodzin zastępczych wydaliśmy: Rodziny zastępcze , , , ,- W związku ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej (weszła od roku) wzrosły wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych to około 700 tys. Średnia kwota na utrzymanie jednego dziecka na przykładzie miesiąca grudnia 2014 roku wynosi: Spokrewnione rodziny zastępcze 710,85 zł Niezawodowe rodziny zastępcze 1 063,59 zł

18 Zawodowe rodziny zastępczej 2 156,16 zł (do 3 dzieci) Rodzinny dom dziecka Teresy Grochowskiej 1 913,46 zł. (do 8 dzieci) 18 Rodziny zastępcze Spokrewnione Niezawodowe Zawodowe Rodzinny dom dziecka Koszt utrzymania 1 dziecka, zgodnie z ustawą 660,00 zł 860,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) 1000,00 zł 1200,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) 1000,00 zł 1200,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) 1000,00 zł 1200,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) Ilość rodzin zastępczych funkcjonujących w 2014 r. Ilość dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych 2014 r RAZEM Liczba dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku Stan na dzień r. 30 dzieci Liczba dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Godzisławiu Stan na dzień r. 7 dzieci WPPR zrealizowany budżet , 00 zł RDD zrealizowany budżet ,98 zł Utrzymanie jednego dziecka w WPPR w roku wydatek zatwierdzony w Dzienniku Wojewody Zachodniopomorskiego to 3.975,44 zł. Utrzymanie jednego dziecka w RDD w Godzisławiu roku 2014 wydatek zatwierdzony w Dzienniku Wojewody Zachodniopomorskiego to 2.755,62 zł. Budżet roku 2014 został zrealizowany w mniejszym stopniu niż sobie założyliśmy po stronie dochodów, ale utrzymaliśmy pewien reżim finansowy również w wydatkach. Tak jak na początku przedstawiłem planowany deficyt był mniejszy od zakładanego o prawie 1 mln.

19 Nadal utrzymujemy wysoki procentowy udział w wydatkach inwestycyjnych przypomnę 21,1 % ogółu wydatków ponad 20 mln zł. 19 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, spółek i dyrektorom wydziałów za aktywną współpracę, zaangażowanie, ciekawe pomysły, solidność, współdziałanie, wizje i zrozumienie dzięki Państwu mogliśmy realizować na wysokim poziomie zadania, które przypisano nam jako samorządowi powiatowemu. Bardzo dziękuję wszystkim członkom Zarządu tym obu składom, przed wyborami i po wyborach. Dziękuję Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za trzymanie reżimu finansowego i administracyjno-prawnego. To Wasze solidne i przewidywalne działania uchroniły Starostę od dyscypliny finansów publicznych. W sposób szczególny dziękuję radnym poprzedniej i obecnej kadencji. Dziękuję za wyrozumiałość, dociekliwość, merytoryczne dyskusje i spory. Dziękuję za odmienne spojrzenie na niektóre propozycje, które jako koalicja większościowa wprowadziliśmy, nawet jeżeli były słowa krytyki były wyrażane w sposób, który świadczy o kulturze politycznej i dbaniu o dobro wspólne i potrzeby naszych mieszkańców. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 zostało ocenione pozytywnie przez RIO. Biorąc również to pod uwagę wnoszę o pozytywną ocenę naszej pracy i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego za rok Dziękuję za uwagę.

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od trzech lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu Szczecineckiego zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym opracował, przyjął i przedstawił projekt budżetu powiatu na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu opracował, przygotował i przedłożył budżet Powiatu Szczecineckiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu, zgodnie z wcześniej przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie prowadzenia prac nad przygotowaniem budżetu powiatu oraz zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK. Barbara Ostrowska

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK. Barbara Ostrowska INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK Barbara Ostrowska Budżet Powiatu Kołobrzeskiego na 2017 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych 18 jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Uchwała Nr XIII / 71 / 07 Rada Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 30 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r.

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. Załącznik Nr 3 Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Starostwo 1 600 000 740 337,00 46,3 1 600 000 740 337,00 0 0,00 O470

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016 Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016 1 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AKTYWA 3.892 tys. zł ŚRODKI PIENIĘŻNE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku Zał. Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 41.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/110/17 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2017 r. Rada Powiatu uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV/110/17 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2017 r. Rada Powiatu uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV/110/17 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r.

o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r. Or. 0065-7/2003 Informacja o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r. Informacja, która została złożona Radzie Powiatu na sesji w dniu 16.06.2003 zamykała okres pracy Zarządu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo