RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII"

Transkrypt

1 RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII

2

3 Szanowni Państwo, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło nasz kraj na liczne zmiany gospodarcze, które są niezbędne byśmy mogli konkurować na rynkach europejskich i światowych. W dużej mierze dotyczy to kluczowych dziedzin, jakimi są energetyka i rynek gazu. Liberalizacja polskiego rynku gazu jest nie tylko wymogiem nowoczesnej gospodarki rynkowej, ale przede wszystkim wpisuje się w proponowany przez Komisję i Radę Europejską zakres działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz rynków regionalnych, przy jednoczesnym unowocześni eniu rynku krajowego. Obrót energią i gazem musi odbywać się w miejscu zapewniającym przedsiębiorstwom funkcjonowanie na rynku konkurencyjnym, a takie właśnie warunki zapewnia Towarowa Giełda Energii. Będąc częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych, jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się giełd towarowych w Europie. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i wkład w rozwój rodzimego rynku energii przyczynią się do szybkiego rozwoju hurtowego rynku gazu w Polsce, co z kolei doprowadzi w przyszłości do pełnego uwolnienia cen tego surowca. W sierpniu 2010 roku wraz z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, zostało wprowadzone tzw. obligo giełdowe nakładające na wytwórców energii elektrycznej obowiązek zbywania co najmniej 15% wytworzonej energii poprzez publiczne formy sprzedaży. Mimo początkowego sceptycznego podejścia części wytwórców do tej nowelizacji, dziś już wiemy, że okazała się ona wielkim sukcesem, ponieważ na Giełdę kierowane jest znacznie więcej energii, niż ustawowy limit. Jest to dowód na dojrzałość polskiego rynku. Jesteśmy przekonani, że z równym zainteresowaniem uczestników rynku spotka się możliwość hurtowego obrotu gazem na TGE. Zapewniamy pełną przejrzystość transakcji zawieranych na naszym parkiecie, a dzięki Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych, funkcjonującej przy TGE, jakość i bezpieczeństwo usług rozliczeniowych jest na najwyższym poziomie. Oferowane przez IRGiT różne formy zabezpieczeń, dają możliwość korzystania z niskich kosztów obsługi transakcji giełdowych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów. Naszym priorytetem jest tworzenie takiego środowiska do handlu na rynku towarów, by uczestnicy tych rynków mogli w bliskiej przyszłości korzystać z możliwości, jakie będzie dawał wspólny europejski rynek energii i gazu. Ireneusz Łazor Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. 3

4 ROLA TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII Pierwsza licencjonowana giełda energii w Polsce Towarowa Giełda Energii powstała w 1999 roku i od tego czasu jest jednym z głównych uczestników procesu liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce. W 2003 roku (jako pierwsza i do tej pory jedyna) uzyskała licencję od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie giełdy towarowej. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 % udziałów w kapitale spółki. TGE zapewnia przejrzyste procedury transakcyjne i rynkowe ceny energii. Jest instytucją zaufania publicznego, której misją jest tworzenie rynku towarowego oraz efektywne wykorzystanie synergii do kreowania rynku finansowego, jaką daje jej przynależność do Grupy GPW. Od początku swojego istnienia, Towarowa Giełda Energii jest pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie hurtowego obrotu energią. W ciągu pół roku od zarejestrowania Spółki, został uruchomiony rynek spot dla energii elektrycznej. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym i infrastrukturze informatycznej, w 2005 roku powierzono TGE utworzenie i prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w 2007 roku również dla kogeneracji. Równolegle z Rejestrami, uruchomiony został Rynek Praw Majątkowych, na którym producenci energii odnawialnej i z kogeneracji oraz podmioty zobowiązane do zakupu świadectw pochodzenia, mogą handlować prawami majątkowymi do tych świadectw. TGE już ponad 10 lat prowadzi rynek energii, któremu zaufały największe przedsiębiorstwa energetyczne z Polski, Regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Regionu Europy Północnej. Uczestnicy rynku cenią TGE przede wszystkim za bezpieczeństwo obrotu, przejrzyste ceny i jedne z najniższych opłat transakcyjnych w Europie. Działalność TGE jest pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia wszystkim uczestnikom rynku pewność i bezpieczeństwo w zakresie prowadzonego obrotu na wszystkich rynkach oferowanych przez giełdę. Dzięki powołanej w kwietniu 2010 r. Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych, zostały zminimalizowane koszty zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE. Wszystko to sprawiło, że Giełda stała się atrakcyjnym partnerem na rynku energii. Towarowa Giełda Energii partnerem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie, na której przedmiotem obrotu jest energia elektryczna, prawa majątkowe, uprawnienia do emisji CO₂ oraz gaz. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej w 2011 roku wyniósł 126,679 TWh, co stanowi 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2010 rokiem obrót wzrósł o 55%. Rosnąca z roku na rok płynność na TGE pozwoliła w grudniu 2010 r. na uruchomienie tzw. mechanizmu market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu SwePol Link (tzw. kabel szwedzki ). Integracja europejskiego rynku energii, którego TGE jest aktywnym uczestnikiem, w oparciu o zasadę alokacji zdolności przesyłowych Market Coupling (łączenie rynków), w odniesieniu do rynków dnia następnego, stanowi podstawę wdrożenia wspólnego, europejskiego rynku pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej do 2014 roku, przy zastosowaniu metodologii price-coupling. Model PCR (Price Coupling of Regions) dla Rynku Dnia Następnego, powstaje w ramach prac stowarzyszenia Europex, promującego idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne, którego TGE jest członkiem. 4

5 RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII Strategia Towarowej Giełdy Energii wpisuje się w proponowany przez Komisję i Radę Europejską zakres działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz ich rynków regionalnych i unowocześniania rynku krajowego. Implementacja Dyrektywy Rynkowej III Pakietu Energetycznego, przyjętego przez Komisję Europejską w 2009 r. ma zapewnić wszystkim obywatelom Unii Europejskiej m.in.: w pełni konkurencyjny, płynny i transparentny rynek energii i gazu, możliwość swobodnego wyboru dostawcy energii i gazu przez konsumentów, uczciwsze i optymalnie ustalane ceny energii i gazu, bezpieczeństwo i pewność dostaw energii i gazu. Działając m.in. w duchu tej dyrektywy, zadaniem TGE jest utworzenie hurtowego rynku gazu w oparciu o rynek giełdowy, gdzie: kumulacja podaży i popytu na gaz odbywa się w jednym miejscu, wyznaczona zostanie referencyjna cena gazu na lokalnym rynku hurtowym w warunkach pełnej konkurencji; cena ta stanowić będzie punkt odniesienia dla pozostałych transakcji zawieranych na rynku gazu. 5

6 OBRÓT GAZEM NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII Uczestnictwo w rynku gazu na TGE W obecnym stanie prawnym, dokonywanie transakcji giełdowych na rynku gazu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich, będących członkami TGE. Od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w rynku gazu, które nie są domami maklerskimi oraz towarowymi domami maklerskimi, wymagane będzie (prócz zawarcia porozumienia z domem maklerskim, który będzie dany podmiot reprezentował na TGE) podpisanie umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. Na jej podstawie uczestnicy rynku otrzymają tzw. kod ZUP. Posiadanie umowy z GAZ-SYSTEM S.A. wraz z załącznikiem do tej umowy będącym przydziałem zdolności (PZ) obejmującym, co najmniej punkty WPWEGG (wirtualny punkt wejścia giełdy gazu) i WPWYGG (wirtualny punkt wyjścia giełdy gazu), jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w rynku gazu na TGE. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem, wymagane będzie dodatkowo posiadanie koncesji na obrót paliwem gazowym wydanej przez Prezesa URE. W przypadku przedsiębiorstw kupujących gaz na potrzeby własne, taka koncesja nie będzie wymagana. Ogólne zasady uzyskania członkostwa w TGE przez domy maklerskie dostępne są pod adresem: Domy maklerskie, analogicznie jak przy energii elektrycznej, będą mogły korzystać z kodów ZUP swoich klientów. Informacje o zawartych transakcjach, TGE będzie przekazywała do realizacji do Operatora Systemu Przesyłowego GAZ- SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) poprzez nominacje. Nominacja będzie zawierać informacje o zawartych transakcjach przez Członka Giełdy lub klienta domu maklerskiego. Nominacje będą składane każdego dnia i będą zawierały saldo transakcji zawartych przez podmiot na RDNi Bg i RTT z dostawą w dniu następnym. Zgodnie z IRiESP, nominację otrzymaną od Giełdy Gazu uważa się za zatwierdzoną przez GAZ SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A. nie będzie otrzymywał informacji, na jakich instrumentach zostały zawarte transakcje. Obrót gazem Transakcje na TGE dotyczyć będą wyłącznie gazu wysokometanowego grupy E. Obrót organizowany będzie na wyodrębnionych rynkach: Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) gdzie przedmiotem obrotu będzie gaz, oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT), gdzie przedmiotem obrotu będą niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe ( instrumenty terminowe towarowe ), których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości paliw gazowych. Transakcje zawierane na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) początkowo dotyczyć będą tylko rynku dnia następnego. Uruchomienie transakcji na rynku dnia bieżącego planowane jest w terminie późniejszym. Notowania na RDNiBg będą prowadzone przez jeden dzień poprzedzający datę dostawy gazu, natomiast na RTT będą notowane kontrakty, gdzie przedmiotem obrotu będzie dostawa gazu w następujących okresach: miesiąc, kwartał, rok. W obrocie będą znajdowały się kontrakty z dostawą gazu przez 24 godziny na dobę. Otwarcie pozycji będzie wiązało się z dostawą lub odbiorem jednakowej ilości gazu w każdej godzinie doby gazowej w okresie wykonania kontraktu. Doba gazowa, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) opracowaną przez Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A., rozpoczyna się o 6:00 danego dnia i kończy się o 6:00 następnego dnia. Transakcje na RDNiBg i RTT będą zawierane w systemie notowań ciągłych. Notowania na RDNiBg będą prowadzone każdego dnia w godzinach od 8:00 do 14:00. Na RDNiBg wymagane będą zabezpieczenia wyłącznie dla zleceń kupna w kwocie stanowiącej 100% wartości złożonego zlecenia. Zlecenia sprzedaży przyjmowane będą bez zabezpieczeń. Natomiast notowania na RTT będą prowadzone tylko w dni robocze zgodnie z kalendarzem notowania i wykonania, w godzinach od 8:00 do 14:00. Na RTT będą wymagane depozyty zarówno od strony kupującej jak i sprzedającej w wysokości określonej przez Izbę Rozliczeniową (IRGiT). 6

7 ZABEZPIECZANIE I ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWIERANYCH NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO I BIEŻĄCEGO GAZU (RDNiBg) I RYNKU TERMINOWYM TOWAROWYM (RTT) Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Zabezpieczanie i rozliczanie transakcji zawieranych na rynku gazu TGE odbywać się będzie za pośrednictwem Domów Maklerskich, będących Członkami Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez IRGiT. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT, Izba) jako pierwsza instytucja w Polsce otrzymała zezwolenie na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Izby Rozrachunkowej (IRR). Spółka posiadająca takie zezwolenie może pełnić funkcję Giełdowej Izby Rozrachunkowej (GIR) i rozliczać transakcje rynku towarowego. Od czerwca 2010 roku, prowadzona przez IRGiT Giełdowa Izba Rozrachunkowa zajmuje się obsługą finansową transakcji zawieranych na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii. Misją Izby jest zapewnianie najwyższych standardów usług w zakresie rozliczeń oraz rozrachunku transakcji. System zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Rozliczanie transakcji przez IRGiT jest gwarancją zapłaty za sprzedany gaz. Realizacja zobowiązań wynikających z zabezpieczania transakcji, tak jak i cały proces zawierania i rozliczania transakcji, odbywać się będzie za pośrednictwem Domów Maklerskich. System gwarantowania rozliczeń Na system gwarantowania rozliczeń dla rynku gazu notowanego na TGE składają się: 1. Rynek SPOT: depozyty transakcyjne. Depozyt transakcyjny Jest to zabezpieczenie wniesione przez Członka Izby umożliwiające zawieranie transakcji na rynkach rozliczanych przez Izbę. IRGiT ustala, dla poszczególnych rynków rozliczanych przez Izbę, minimalną wysokość depozytu transakcyjnego. Wartość depozytu transakcyjnego Członka Izby równa jest sumie środków pomniejszonych o saldo zobowiązań z tytułu rozliczeń transakcji. 2. Rynek Terminowy: depozyty transakcyjne, depozyty zabezpieczające, fundusz gwarancyjny, system monitorowania limitów transakcyjnych. Depozyt transakcyjny Jest to zabezpieczenie wniesione przez Członka Izby umożliwiające zawieranie transakcji na rynkach rozliczanych przez Izbę. IRGiT ustala, dla poszczególnych rynków rozliczanych przez Izbę, minimalną wysokość depozytu transakcyjnego. Wartość limitu transakcyjnego Członka Izby równa jest sumie środków pieniężnych i niepieniężnych wniesionych przez danego Członka Izby na depozyty transakcyjne oraz zabezpieczające, pomniejszonych o saldo zobowiązań z tytułu rozliczeń transakcji i zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających. Depozyty zabezpieczające Wartość depozytu zabezpieczającego naliczana jest dla każdego klienta domu maklerskiego, przy założeniu statystycznie najwyższej możliwej straty z tytułu zamykania pozycji niewypłacalnego klienta. W celu określenia wartości depozytów zabezpieczających (wstępnych oraz uzupełniających), pozycje zajmowane przez danego klienta domu maklerskiego umieszczane są w koszykach uformowanych według okresów dostawy z uwzględnieniem kompensacji pozycji w ramach okresów dostawy. Depozyty mogą być wnoszone w środkach pieniężnych lub w formie niepieniężnej ustalonej przez Zarząd IRGiT. Środki niepieniężne mogą stanowić nie więcej niż 80% wartości depozytów zabezpieczających. Fundusz gwarancyjny Jest to solidarny fundusz tworzony z wpłat Członków Izby, osobny dla pozycji otwartych na instrumentach terminowych na gaz i osobny dla pozycji otwartych na instrumentach terminowych na energię, który może zostać wykorzystany w przypadku niewypłacalności Członka Izby, gdy depozyty okażą się niewystarczające do zamknięcia pozycji. 7

8 ORGANIZACJA HANDLU GAZEM Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. zajmuje się rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii. Rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii. Rozpoczęcie działalności Giełdowej Izby Rozrachunkowej umożliwiło Towarowej Giełdzie Energii S.A. dalsze prowadzenie obrotu kontraktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej. Giełdowa Izba Rozrachunkowa jest partnerem Towarowej Giełdy Energii w trans granicznym handlu energią w ramach projektu market coupling. Każda zawarta transakcja zostanie zarejestrowana przez IRGiT na odpowiednich kontach ewidencyjnych i obrachunkowych w systemie rozliczeniowym przynależącym do uczestników aukcji. Od każdej zawartej transakcji naliczone zostaną depozyty zabezpieczające oparte na cenie zawartej transakcji, wolumenu zakontraktowanego gazu oraz współczynników ryzyka. Transakcje będą zawierane i rozliczane po realnej cenie dostawy. Płatności za dostawę będą realizowane w dniu dostawy. Limity Transakcyjne Zgłaszanie grafików (nominacji) Dane transakcji Zlecenia płatnicze, Zlecenie blokad Potwierdzenie rozrachunku, Stan środków pieniężnych Bank Rozliczeniowy Wartośi rozliczeniowe Informacje o depozytach Rachunek pieniężny Blokady pod depozyty Zlecenia klientów na giełdę Informacja o zawartych transakcjach Dom Maklerski Informacja o zawartych transakcjach Zlecenia na giełdę Klient 1 Klient 2 8

9 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z HANDLU / OBROTU GAZEM NA TGE Publiczna informacja o cenach gazu i energii elektrycznej i wolumenach transakcyjnych. Jednolity dostęp do towaru jakim jest gaz i energia elektryczna dla wszystkich uczestników rynku. Dostęp do pełnej gamy produktów giełdowych o różnym terminie wykonania. Pełne bezpieczeństwo rozliczeń finansowych wszystkich zawartych transakcji giełdowych (Izba Rozliczeniowa, system depozytów zabezpieczających). Bezpieczeństwo zawierania transakcji / nadzór odpowiednich organów regulacyjnych (URE, KNF) nad funkcjonowaniem rynku giełdowego i działaniami członków giełdy skutecznie zabezpieczający przed niedozwolonymi spekulacjami cenowymi. Pełna anonimowość obrotu. Jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji. Kumulacja popytu i podaży na poszczególne towary giełdowe. Ustalenie obiektywnych rynkowych cen energii. Jednakowy dostęp do informacji rynkowych. Jednakowe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów niezależnie od ich wielkości. Najniższa opłata transakcji na rynku polskim. Nowoczesna i bardzo prosta w obsłudze aplikacja do składania zleceń CONDICO Trade na licencji NASDAQ OMX. Temu rozwiązaniu technologicznemu zaufały taki firmy jak: N2EX Nord Pool Spot/NASDAQ OMX, SICOM SGX Singapore Indian Energy Exchange, OPCOM Romanian Power Exchange. 9

10 Towarowa Giełda Energii SA ul. Poleczki 23 bud. H Warszawa tel fax Biuro Członków Giełdy tel tel fax Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 80 lok. F Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Poleczki 23 bud. H Warszawa Biuro IRGiT tel fax

11

12

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rynku Regulowanego, TGE 18 kwietnia 2015 r. IV Krakowska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów 04 2009 NR 4 (66) 1 lipca 2009 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Współpraca Regulatorów Energetyki Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej Programy zgodności w spółkach operatorów Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo