Zeszyty Naukowe nr 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe nr 13"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Agata Wieczorek Uniwersytet Łódzki Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega. Przypadek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Wprowadzenie Spółka, chcąc pozyskać kapitał na prowadzenie swojej działalności, może skorzystać z wewnętrznych bądź zewnętrznych źródeł finansowania. Do wewnętrznych źródeł należy m.in. kapitał własny i zysk z roku poprzedniego. Wśród zewnętrznych źródeł finansowania można wymienić kredyt bankowy bądź giełdę papierów wartościowych (GPW). Pierwszy związany jest dużą ilością formalności, a także poniesieniem dodatkowych kosztów (odsetki od kredytu). Giełda natomiast pozwala w stosunkowo szybki sposób pozyskać niezbędne fundusze. Ma to jednak swoje dobre i złe strony. Dzięki ciągłemu procesowi globalizacji gospodarki światowej spółka jest w stanie pozyskać inwestorów z różnych części świata. Z drugiej jednak strony wzmożone konkurowanie o inwestora wymusza na firmie coraz wyższe standardy działalności i nadzoru korporacyjnego. Wiąże się to z przestrzeganiem nie tylko prawa obowiązującego w danym kraju, ale także ze stosowaniem regulacji środowiskowych wydawanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Prawa twardego muszą przestrzegać wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w danym kraju, bez względu na to, czy są notowane na giełdzie. Jednym z zadań, dla których zostały opracowane, jest ochrona interesów wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Regulacje środowiskowe zaś

2 224 Agata Wieczorek są stosowane przede wszystkim przez spółki notowane na giełdzie według zasady comply or explain. Ich celem jest podwyższenie standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach. Są one komplementarne w stosunku do prawa powszechnie obowiązującego. W Polsce kodeksy dobrych praktyk obowiązujące na giełdzie tworzy Rada Giełdy. Uwzględnia w nich zalecenia proponowane przez Unię Europejską, dzięki czemu są one zgodne z przepisami unijnymi. Giełda Papierów Wartościowych jest również czynnym uczestnikiem giełdy, jest zatem zobowiązana do przestrzegania wszystkich zasad na niej obowiązujących, w tym stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW [GPW 2012]. Celem artykułu jest zbadanie, jak do zaleceń kodeksów dobrych praktyk, związanych z przejrzystością spółek, obowiązujących na giełdzie, odnosi się sama GPW jako spółka na niej notowana. Zostanie przeanalizowane to, czy spółka, która sama tworzy regulacje, w pełni je stosuje, dając przykład innym spółkom notowanym na giełdzie. 2. Transparentność spółek w prawie twardym i miękkim Spektakularne przykłady nadużyć, korupcji, bankructwa, oportunizmu menedżerów wykorzystujących swoją pozycję ze szkodą dla akcjonariuszy i interesariuszy [Urbanek 2006, s. 100] pokazały, jak ważna w nadzorze korporacyjnym jest transparentność spółek. Przejrzystość korporacji jest niezbędna do poprawy ich wizerunku w oczach opinii publicznej, mediów, rządu czy inwestorów. Do głównych celów wysokiej jakości informacji ujawnianych przez spółki można zaliczyć [Starnawska 2004, s ]: pozyskanie zaufania inwestorów, przyciągnięcie inwestorów cierpliwych i dysponujących długoterminowym kapitałem, zapewnienie efektywności wykorzystania kapitału przez przedsiębiorstwo, wymuszenie finansowej odpowiedzialności zarządu wobec spółek i akcjonariuszy, gwarancję prawidłowego rozwiązania konfliktu interesów, sprzyjanie rozwojowi gospodarki, działanie przedsiębiorstw w interesie całego społeczeństwa. Prawidłowa wycena spółki dzięki posiadaniu przez uczestników rynku kapitałowego odpowiednich informacji przysparza korzyści inwestorom, które wynikają bezpośrednio z podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz są osiągane pośrednio przez wpływ na poprawę efektywności nadzoru korporacyjnego

3 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega [Postrach 2004, s. 231]. Ramy prawne stają się więc podstawą zapewnienia interesariuszom dostępu do informacji niezbędnych do szczegółowej oceny kondycji finansowej spółki. Z tego powodu wiele krajów zdecydowało się wprowadzić do regulacji prawnych przepisy związane z transparentnością spółek. W przypadku prawa twardego wiele krajów (m.in. Francja, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Polska) podkreśla w nich istotność jakości informacji ujawnianych przez spółki, w szczególności odnośnie do nadzoru korporacyjnego. Ich celem jest podwyższenie standardów etycznych przez wyższy poziom przejrzystości. Część przepisów znajdujących się w regulacjach prawnych poszczególnych krajów dotyczy polityki wynagradzania. W raportach rocznych spółka jest zobowiązana wyszczególnić całkowitą wartość wynagrodzeń i korzyści otrzymywanych przez poszczególnych dyrektorów zatrudnionych w firmie [Cremers i Wolters 2011, s. 16]. Dodatkowo spółka musi udostępniać w raportach rocznych informacje na temat polityki wynagradzania dla członków rady dyrektorów wraz z [Cremers i Wolters 2011, s. 22]: rocznym wynagrodzeniem członków rady łącznie i dla każdego osobno, stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia, wraz z wyszczególnieniem części odroczonej i tej, która została wypłacona, wynagrodzeniem otrzymanym ze spółek zależnych ogółem i indywidualnie, uprawnieniami emerytalnymi nabytymi w danym roku obrotowym. Uzupełnieniem regulacji prawnych w zakresie poprawy mechanizmów nadzoru korporacyjnego są regulacje środowiskowe. Kodeksy dobrych praktyk nie stanowią prawa, mogą być jednak po części wymagane przez inwestorów, giełdę czy nawet szerokie grono interesariuszy spółki. Pierwszym takim dokumentem był tzw. kodeks Cadbury ego, który został zaprezentowany w grudniu 1992 r. na zlecenie rządu brytyjskiego. Podstawowym zadaniem tego raportu było podniesienie jakości nadzoru korporacyjnego w spółkach prowadzących swoją działalność na rynku brytyjskim. W późniejszych latach kodeksy dobrych praktyk były konstruowane w większości krajów OECD, a także przez organizacje międzynarodowe. Dokument OECD [2004] stanowi równie ważną regulację międzynarodową wyznaczającą standardy w nadzorze korporacyjnym. Jedną z najważniejszych zasad dobrego nadzoru, według tego dokumentu, jest jawność i przejrzystość informacji dotyczących spółki, takich jak: jej sytuacja finansowa, osoby zarządzające i nadzorujące oraz otrzymywane przez nich wynagrodzenie, pakiety akcji posiadane przez akcjonariuszy czy struktura i polityka nadzoru korporacyjnego. Wiele krajów unijnych stworzyło własne regulacje środowiskowe [GPW 2012; The UK Corporate 2010; German Corporate 2010; Recommendations 2011]. Ich nadrzędnym celem jest umocnienie nadzoru korporacyjnego

4 226 Agata Wieczorek w spółkach notowanych na giełdach. Najczęściej odnoszą się do tych zagadnień i mechanizmów dobrego nadzoru, które nie są prawnie uregulowane bądź są, ale w niewielkim zakresie. Część zaleceń zawartych w tych dokumentach, podobnie jak regulacje międzynarodowe, dotyczy poprawy przejrzystości spółek. Są one wdrażane, w corocznych oświadczeniach, na zasadzie comply or explain, dzięki czemu firmy same decydują, czy stosować daną zasadę, czy też nie. Oznacza to, że nawet jeśli spółka nie spełnia tylko jednego elementu danej zasady, nie może wpisać pozytywnej odpowiedzi w danym punkcie. Spółka jednak ma możliwość określenia, które części danej zasady są przez nią przestrzegane, pomimo negatywnej deklaracji zamieszczonej w rubryce oświadczenia [Nogalski i Dalej 2006, s. 350]. Dodatkowo spółka jest zobowiązana podać przyczynę, z powodu której nie stosuje danej zasady. Na podstawie tych informacji inwestorzy zdecydują, czy podane wyjaśnienia są zasadne i nadal warto utrzymywać inwestycje w spółce, czy też należy się z nich wycofać [Campbell, Jerzemowska i Najman 2006, s. 358]. 3. Regulacje prawne a regulacje środowiskowe transparentność spółek na przykładzie polskich regulacji W polskim systemie prawa normatywna perspektywa nadzoru korporacyjnego obejmuje prawną regulację zasad zarządzania spółką, opartą na aktach normatywnych o randze ustawy [Urbanek 2006, s. 161]. Wśród nich można wymienić kodeks spółek handlowych, prawo bankowe czy ustawę o rachunkowości [Ustawa z dnia 15 września 2000 ; Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach ; Prawo bankowe 1997]. Celem tych aktów jest określenie roli poszczególnych organów w ustroju spółki akcyjnej (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie), ich relacji między sobą oraz zasad funkcjonowania. Innym dokumentem o charakterze normatywnym są rozporządzenia ministrów. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. [Minister Finansów 2009] zostało opracowane w celu ujednolicenia standardów bieżących i okresowych raportów spółek, które są zobligowane publikować. W wyżej wymienionych regulacjach prawnych duży nacisk kładzie się na jakość ujawnianych przez spółki informacji, związanych z działalnością spółek, raportami okresowymi i bieżącymi przez nie publikowanymi, czy też nadzorem korporacyjnym. Dalsza część pracy koncentruje się na transparentności przedsiębiorstw związanej z nadzorem korporacyjnym, w szczególności z działalnością zarządu, rady nadzorczej, akcjonariatu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. składa się z 7 części. Czwarty rozdział poświęcony jest informacjom, jakie spółka zobowiązana

5 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega jest ujawniać w raportach okresowych. Początkowe przepisy określają, jakie raporty firmy muszą publikować (kwartalne, półroczne, roczne) w zależności od miejsca, w jakim spółka posiada swoją siedzibę (w Polsce, kraju członkowskim, kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej), czy typu prowadzonej działalności. Następnie dokument wyjaśnia, z jakich elementów powinien składać się raport roczny, to znaczy z pisma prezesa zarządu, wybranych danych finansowych, rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu, opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, a także z oświadczenia zarządu. Odnośnie do stosowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego spółka jest zobowiązana publikować specjalne oświadczenie, które powinno zawierać takie informacje, jak [Minister Finansów 2009]: wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, który firma stosuje, wskazanie punktów, których spółka nie stosuje z danego zbioru zasad ładu korporacyjnego, wraz z wyjaśnieniem, dlaczego tego nie robi, opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (liczba posiadanych akcji, udział w kapitale zakładowym, ilościowy i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu), wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień, wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych, opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki, sposób działania walnego zgromadzenia, wraz z jego uprawnieniami, skład organów zarządzających i nadzorujących wraz z opisem ich zadań i zmian, które zaszły w tych organach w ciągu roku obrotowego. Dodatkowo w rozporządzeniu znajdują się przepisy dotyczące transparentności polityki wynagradzania w firmie. Mówi o tym paragraf 91.6 pkt 7: spółka jest zobowiązana ujawniać wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zmiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłacanych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla

6 228 Agata Wieczorek każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor oddzielne informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych, jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym [Minister Finansów 2009]. Rozporządzenie Ministra Finansów nakazuje również spółkom ujawniać wszelkie umowy między firmą a osobami zarządzającymi, które przewidują rekompensatę za rezygnację lub zwolnienie z zajmowanego stanowiska bez istotnej przyczyny, bądź też gdy jest to spowodowane procesem fuzji lub przejęcia. Spółka zobowiązana jest także do ujawnienia w raportach rocznych informacji na temat podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym firma podpisała umowę. Oprócz daty zawarcia umowy przedsiębiorstwo powinno poinformować o wielkości wynagrodzenia, które firma audytorska otrzymała za wykonaną pracę, z wyszczególnieniem kwot za poszczególne zadania. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dodatkowo zobowiązuje spółki na niej notowane do stosowania, na zasadzie comply or explain, dobrych praktyk spółek notowanych na GPW [GPW 2012]. Kodeks składa się z pięciu działów poświęconych odpowiednio spółce jako całości, zarządowi, radzie nadzorczej i akcjonariuszom. W swoich rekomendacjach, dotyczących wynagrodzenia menedżerów, komitetów powoływanych w ramach działalności rady nadzorczej i niezależności członków rad nadzorczych, Rada Giełdy odwołuje się do zaleceń Komisji Europejskiej [2004, 2005, 2009]. W wydawanym przez siebie dokumencie GPW zaleca m.in., by zarówno w zarządzie, jak i radzie nadzorczej, w zrównoważonych proporcjach zasiadali mężczyźni i kobiety, co wzmocni kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. ie informacje spółki powinny podawać do publicznej wiadomości co roku (w czwartym kwartale). Firmy notowane na giełdzie powinny także prowadzić stronę internetową, na której zamieszczają takie informacje, jak [GPW 2012]: podstawowe dokumenty korporacyjne (statut, regulaminy zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia), życiorysy zawodowe członków organów spółki, raporty okresowe i bieżące, roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów,

7 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, informacje na temat powiązań członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach informacje na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Dodatkowo spółka powinna zamieszczać na swojej stronie internetowej, w formie komunikatu, swoje stanowisko w sytuacji, gdy informacje, które publicznie przekazała, były od samego początku nieprawdziwe bądź stały się takie później oraz jeśli publicznie wygłaszane przez przedstawicieli spółki opinie nie były oparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. Firmy notowane na giełdzie powinny także udostępniać informacje o członkach rady nadzorczej, którzy są w jakikolwiek sposób powiązani (np. ekonomicznie, rodzinnie) z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela 1. Transparentność spółek w polskim prawie twardym i miękkim Informacje do ujawnienia przez spółki Rozporządzenie Ministra Finansów Dobre praktyki spółek notowanych na GPW Występowanie niezależnych członków w radzie nadzorczej Nie Nazwa akcjonariuszy posiadających znaczący pakiet akcji Nie Poziom i struktura wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej ogółem i indywidualnie Komitety powoływane w ramach działalności rady nadzorczej ich skład, zadania Nie Skład osobowy zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem zadań tych organów Nie Sposób działania walnego zgromadzenia wraz z jego uprawnieniami Nie Informacje o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej Nie Życiorysy zawodowe członków organów spółki Nie Opis zasad powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej i zarządu Nie Nazwa audytora zatrudnionego do badania sprawozdania finansowego, data zawarcia umowy i jego wynagrodzenie Nie Źródło: opracowanie własne na podstawie [Minister Finansów 2009; GPW 2012].

8 230 Agata Wieczorek Porównując wybrane regulacje prawne i środowiskowe w Polsce odnoszące się do problemu transparentności spółek (tabela 1), można zauważyć, że są one w stosunku do siebie komplementarne. Kodeksy dobrych praktyk uzupełniają akty normatywne, w tych dziedzinach nadzoru korporacyjnego, które nie zostały jeszcze prawnie uregulowane, a już występują w regulacjach międzynarodowych. Przestrzeganie dokumentów opisanych powyżej, w zakresie przejrzystości spółek, powinno zapewnić spółkom ochronę akcjonariuszy, ale także wszystkich interesariuszy, przed oportunistycznymi zachowaniami menedżerów wykorzystujących swoją pozycję i słaby nadzór ze strony samych akcjonariuszy i rady nadzorczej. 4. Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie spółka notowana na giełdzie a instytucja tworząca regulacje środowiskowe Giełda jako spółka, która zadebiutowała na giełdzie 9 listopada 2010 r., jest zobowiązana stosować dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Dokonanie oceny jakości nadzoru korporacyjnego, w szczególności transparentności informacyjnej spółki, przez analizę raportów rocznych, pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy spółka, która sama tworzy regulacje, w pełni je stosuje, dając przykład innym spółkom notowanym na giełdzie. Do przeprowadzenia badania wykorzystane zostały raporty roczne Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie z lat 2010 i 2011, dostępne na stronie internetowej spółki. GPW w Warszawie została utworzona 12 kwietnia 1991 r., przez podpisanie aktu założycielskiego przez Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Finansów. Jej zadaniem jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi, co ma zapewnić koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Giełda realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (www.gpw.pl/o_spolce). Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo- -Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Prowadzi ona rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych, oraz rynek energii (www.gpw.pl/ historia).

9 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega GPW jako spółka działająca na terenie Polski jest zobowiązana do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. [Minister Finansów 2009]. Dodatkowo jako spółka notowana na giełdzie powinna stosować kodeksy dobrych praktyk [GPW 2012] wydawane przez giełdę. Raport roczny badanej spółki (jednostkowy i skonsolidowany) składa się z wymaganych przez rozporządzenie elementów. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W oświadczeniu z 2010 r. Giełda poinformowała, że stosowała w pełnym zakresie wszystkie zasady zawarte w częściach II IV Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W przypadku sekcji I tego dokumentu spółka nie transmitowała w internecie obrad Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 22 grudnia 2010 r. [Sprawozdanie zarządu 2010, s. 28]. Zaznaczyła jednak, że zdarzenie to miało charakter jednostkowy i następne obrady były już transmitowane. Giełda w swoim oświadczeniu z 2010 r. nie podała jednak powodu, którego ten element I części kodeksu nie był stosowany. Oznacza to, że Giełda jako spółka nie przestrzegała zasady comply or explain, według której wszystkie firmy notowane na giełdzie powinny stosować kodeks dobrych praktyk, a jeśli tego nie robią, wyjaśnić powód. W oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego z 2011 r. GPW poinformowała, że w pełnym zakresie przestrzegała wszystkich zasad kodeksu. W odniesieniu do akcjonariatu każda spółka prowadząca działalność na terytorium Polski jest zobowiązana ujawniać informacje na temat akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela 2 pokazuje, jak do tych zaleceń odnosi się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Tabela 2. Przejrzystość informacyjna GPW SA w Warszawie dotycząca akcjonariatu ujawniana w raportach rocznych Wymagana informacja 2010 r r. Nazwa akcjonariuszy posiadających znaczny pakiet akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym w % Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w % Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych GPW SA w Warszawie. Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 2, Giełda jako spółka w pełni przestrzega zaleceń dotyczących ujawniania w raportach rocznych informacji o akcjonariuszach posiadających znaczne pakiety akcji. Zarówno w 2010 r., jak

10 232 Agata Wieczorek i w 2011 r., jedynym akcjonariuszem, który posiadał w badanej firmie więcej niż 5% akcji, był Skarb Państwa. Posiadał on akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu, dające mu 51,40% (w 2011 r. 51,48%) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest także zobowiązana do ujawniania w swoich raportach rocznych informacji związanych z zarządem i radą nadzorczą. Tabele 3 i 4 przedstawiają zakres wiadomości o, odpowiednio, organie nadzorującym i zarządzającym ujawniany przez badaną spółkę w swoich raportach z lat 2010 i Tabela 3. Przejrzystość informacyjna GPW SA w Warszawie dotycząca rady nadzorczej ujawniana w raportach rocznych Wymagana informacja 2010 r r. Skład osobowy rady nadzorczej Wyszczególnienie niezależnych członków rady nadzorczej Nie Nie Informacje o zmianach w składzie rady nadzorczej w ciągu roku obrotowego Opis kompetencji a rady nadzorczej Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej Opis sposobu funkcjonowania rady nadzorczej Wynagrodzenie poszczególnych członków rady nadzorczej Liczba spotkań odbytych przez radę nadzorczą w ciągu roku Nie Nie Zadanie, jakie rada nadzorcza zrealizowała w ciągu roku Nie Nie Nazwy komitetów działających w ramach rady nadzorczej Skład osobowy poszczególnych komitetów Zadania poszczególnych komitetów Liczba spotkań odbytych przez poszczególne komitety w ciągu roku Nie Nie Zadanie, jakie poszczególne komitety zrealizowały w ciągu roku Nie Nie a kompetencje w rozumieniu zakresu obowiązków, jakie dany organ spółki posiada. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych GPW SA w Warszawie. Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że badana spółka w raportach rocznych z lat 2010 i 2011 ujawnia większość informacji związanych z radą nadzorczą i działających w jej ramach komitetów. Odnośnie do niezależności członków zasiadających w radzie nadzorczej Giełda informuje, że co najmniej dwie osoby zasiadające w tym organie spełniają kryteria niezależności. Nie podaje jednak, którzy członkowie rady nadzorczej kwalifikują się do tej kategorii osób.

11 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega GPW ujawnia jedynie, że wszyscy członkowie komitetu audytu (w obu badanych latach) spełniają kryteria niezależności. Zarówno w raporcie z 2010 r., jak i z 2011 r. badana spółka opisuje, jakie kompetencje posiada rada nadzorcza oraz jak funkcjonuje. Nie podaje jednak informacji o liczbie spotkań odbytych przez radę nadzorczą w ciągu roku obrotowego czy zadań, jakie zrealizowała. Ujawnia natomiast dane o wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków rady nadzorczej. Nie informuje jednak, czy osoby zasiadające w poszczególnych komitetach otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, a jeśli tak, to jak zostaje ono obliczone. Tabela 4. Przejrzystość informacyjna GPW SA w Warszawie dotycząca zarządu ujawniana w raportach rocznych Wymagana informacja 2010 r r. Skład osobowy zarządu Informacje o zmianach w składzie zarządu w danym roku obrotowym Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania członków zarządu Opis kompetencji zarządu Opis sposobu funkcjonowania zarządu Opis polityki wynagradzania zarządu Nie Nie Liczba spotkań odbytych przez zarząd w ciągu roku Nie Nie Zadanie, jakie zarząd zrealizował w ciągu roku Nie Nie Wynagrodzenie każdego z członków zarządu osobno wraz z podziałem na poszczególne składniki Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych GPW SA w Warszawie. Giełda oprócz komitetu audytu, który jest wymagany przepisami prawa [Ustawa z dnia 7 maja 2009 r.], powołuje także komitet wynagrodzeń i nominacji, komitet regulacji i ładu korporacyjnego oraz komitet strategii. Podobnie jak w przypadku całej rady nadzorczej, Giełda podaje tylko informacje o zadaniach, które dany komitet powinien realizować, i o składzie osobowym. Nie ujawnia natomiast informacji ani o liczbie odbytych spotkań przez poszczególne komitety w ciągu roku bilansowego, ani o zadaniach faktycznie przez nie zrealizowanych. Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że GPW nie w pełni przestrzega zaleceń związanych z przejrzystością informacyjną dotyczącą zarządu w raportach rocznych. W sprawozdaniach zarządu z działalności Giełdy znajduje się opis kompetencji i sposobu funkcjonowania zarządu. Nie ma jednak informacji, tak jak w przypadku rady nadzorczej, na temat częstotliwości spotkań czy też zadań, jakie udało się zrealizować z zaplanowanych na dany rok obrotowy.

12 234 Agata Wieczorek W przypadku wynagrodzeń w raporcie rocznym z 2010 r. znajduje się informacja, że ze względu na posiadanie pakietu większościowego (tzn. ponad 50%) przez Skarb Państwa, do zakończenia oferty publicznej polityka wynagradzania zarządu była zgodna z postanowieniami Ustawy z dnia 3 maja 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. ustawy kominowej [Sprawozdanie zarządu 2010, s. 39]. GPW zaznaczyła także, że po wejściu spółki na giełdę do zakończenia roku bilansowego warunki wynagradzania członków zarządu się nie zmieniły. Giełda podała wielkość wynagrodzenia dla poszczególnych członków zarządu z podziałem na: wynagrodzenie, świadczenia dodatkowe, rezerwy na niewykorzystane urlopy, wynagrodzenie w jednostkach podporządkowanych oraz łączne wynagrodzenie. Spółka nie podała jednak informacji, na jakiej zasadzie przyznawane są poszczególne składniki wynagrodzenia. W swoim raporcie GPW nie informuje także, czy prowadzi program motywacyjny oparty na akcjach, a jeśli tak, to w jaki sposób zostają przyznane opcje na akcje. W sprawozdaniu zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 2011 r. badana spółka poinformowała, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy system wynagrodzeń, który składa się z części stałej, zmiennej i świadczeń dodatkowych. Spółka nie ujawnia jednak informacji na temat prowadzonej przez siebie polityki wynagradzania. Podaje jedynie, że premia zależy od stopnia wykonania wielu celów biznesowych (w zakresie rozwoju rynku kapitałowego) i finansowych. GPW ujawniła również wielkość wynagrodzenia dla poszczególnych członków zarządu, z wyszczególnieniem części stałej (płaca zasadnicza), części zmiennej (premia), premii zobowiązania długoterminowego, pozostałych świadczeń, wynagrodzenia w jednostkach podporządkowanych, oraz sumę wynagrodzeń. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jako spółka, zobowiązana jest także do ujawniania informacji związanych z podmiotem wybranym do badania sprawozdania finansowego. Tabela 5 przedstawia, jakie dane badana spółka udostępnia w swoich raportach rocznych z lat 2010 i 2011 na temat zatrudnionej firmy audytorskiej. Tabela 5. Przejrzystość informacyjna GPW SA w Warszawie dotycząca audytora ujawniana w raportach rocznych Wymagana informacja 2010 r r. Nazwa firmy audytorskiej Data zawarcia umowy z audytorem Informacja o zadaniach powierzonych firmie audytorskiej Wysokość wynagrodzenia za poszczególne zadania Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych GPW SA w Warszawie.

13 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że badana spółka w pełni przestrzega zasad dotyczących firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych. W całym badanym okresie podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych była firma KPMG Audyt Sp. z o.o. W obu analizowanych raportach Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wymienia poszczególne zadania, jakie zostały powierzone firmie audytorskiej, wraz z wysokością wynagrodzenia za wykonanie każdego z nich. Dodatkowo w 2010 r. Giełda podpisała umowę z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o świadczenie usług związanych z prospektem emisyjnym przygotowanym w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji GPW i z ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW [Sprawozdanie zarządu 2010, s. 42]. W 2011 r. Giełda podpisała także umowę z tą firmą audytorską, w celu wykonania usług związanych z procesem przygotowania dokumentów ofertowych na potrzeby emisji i sprzedaży przez spółkę obligacji serii A i B [Sprawozdanie zarządu 2011, s. 43]. 5. Zakończenie Spółki notowane na giełdzie są zobowiązane do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz, na zasadzie comply or explain, regulacji środowiskowych wydawanych przez Radę Giełdy. Bardzo ważne dla interesariuszy, w szczególności dla inwestorów, jest to, jak spółki odnoszą się do przepisów dotyczących transparentności spółek. To, jaki zakres informacji firma ujawnia w swoich raportach rocznych, świadczy o jakości standardów nadzoru korporacyjnego, jaki występuje w spółce, i jej stosunku do interesariuszy. Celem artykułu było zbadanie, jak do regulacji środowiskowych tworzonych przez GPW w Warszawie odnosi się sama Giełda jako spółka publiczna. W artykule została przeprowadzona analiza raportów rocznych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za lata Zbadano, jakie informacje dotyczące akcjonariatu, rady nadzorczej, zarządu i firmy audytorskiej ujawnia giełda w swoich raportach. Wyniki badań pokazują, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako spółka udostępnia w publikowanych przez siebie dokumentach informacje związane z nadzorem korporacyjnym na podstawowym poziomie, tzn. ujawnia tylko te informacje, których wymaga kodeks (w przypadku polityki wynagradzania poziom transparentności jest niewystarczający). Giełda, jako podmiot tworzący regulacje środowiskowe, powinna dawać przykład innym spółkom publicznym, posiadając najwyższe standardy, jeśli chodzi o informacje udostępniane opinii publicznej w publikowanych raportach. Niestety, na podstawie analizy

14 236 Agata Wieczorek danych znajdujących się w raportach rocznych badanej spółki z lat 2010 i 2011, w szczególności w sprawozdaniach zarządu z działalności GPW, można powiedzieć, że poziom transparentności informacyjnej w badanej spółce jest porównywalny z tym, jaki prezentują inne firmy notowane na giełdzie, a w odniesieniu do niektórych elementów (wskazanie osób spełniających kryteria niezależności) nawet jest niższy [Wieczorek 2012]. Literatura Campbell K., Jerzemowska M., Najman K. [2006], Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 r. [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Cremers J., Wolters E. [2011], EU and National Company Law Fixation on Attractiveness, Report 120, Brussels. German Corporate Governance Code [2010], Government Commission, May. GPW [2012], Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. Komisja Europejska [2004], Zalecenie komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE, Dz.Urz. UE, r. Komisja Europejska [2005], Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dz.Urz. UE, r. Komisja Europejska [2009], Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE, Dz.Urz. UE, r. Minister Finansów [2009], Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz Nogalski B., Dalej R. [2006], Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. OECD [2004], Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Postrach K. [2004], Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Recommendations on Corporate Governance [2011], Industry Self Regulation and Guidance, January.

15 Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz Sprawozdanie zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 2010 r. [2010], Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa. Sprawozdanie zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 2011 r. [2011], Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa. Starnawska S. [2004], Konstruowanie systemu wynagradzania jako narzędzia nadzoru właścicielskiego [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. The UK Corporate Governance Code [2010], Financial Reporting Council, June. Urbanek P. [2006], Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Stan prawny na dzień 2 stycznia 2011 r., Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz z późn. zm. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649; z 2010 r., nr 182, poz Wieczorek A. [2012], Komitet audytu i komitet ds. wynagrodzeń w polskich bankach publicznych, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. LXXXV, Łódź. Does the Company which Sets Out Regulations Follow Them? The Case of the Warsaw Stock Exchange The Warsaw Stock Exchange performs two tasks. Firstly, it is a company whose shares are admitted to public trading. Secondly, it acts as a body which sets out regulations for listed companies. The objective of the paper is to offer an answer to the question whether the Warsaw Stock Exchange as a publicly traded company follows its own regulations. The conducted analysis indicates that the company s publications disclose only basic information related to corporate supervision. It implies that the WSE discloses a minimum amount of information required by the Code, while its compensation policies are not sufficiently transparent. Agata Wieczorek magister, doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej. Zainteresowania naukowo-badawcze: nadzór korporacyjny, polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym.

16

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A. Warszawa, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A. Stosowana przez Zasada BETACOM S.A. I. Rekomendacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych ZMIANA NR 1 ZASADA NR 5 dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

CI GAMES S.A. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2013

CI GAMES S.A. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2013 CI GAMES S.A. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2013 Warszawa, 21 marca 2014 1 PRZEZ SPÓŁKĘ CI GAMES S.A. W ROKU 2013 I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

w Zakładach Lentex S.A. w roku obrotowym 2013.

w Zakładach Lentex S.A. w roku obrotowym 2013. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Zakładach Lentex S.A. w roku obrotowym 2013. Na podstawie 91 ust. 5 pkt 4) lit. a) - k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016 Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Raport bieżący nr 1/2016 Giełda Papierów Wartościowych System EBI Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.) Preambuła Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.) Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując swoją ponadlokalną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Preambuła Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując swoją

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Załącznik nr 8 Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki POLSKIE JADŁO S.A.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki POLSKIE JADŁO S.A. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki POLSKIE JADŁO S.A. (Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Geneza norm ładu korporacyjnego Procesy globalizacji gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2016 EBI Data sporządzenia: 2016-01-07 Nazwa Emitenta: Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Podstawa prawna: 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stosowane przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stosowane przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stosowane przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku) Preambuła Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 r. a) Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. (jednostce dominującej) w 2015 roku

Załącznik nr 9 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. (jednostce dominującej) w 2015 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Oświadczenie e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Oświadczenie e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Zarząd Spółki oświadcza, że przestrzega zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW OŚWIADCZENIE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW L.P. Zasada ładu korporacyjnego Przestrzeganie przez Spółkę : lub nie Uzasadnienie Spółki (w przypadku

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ELKOP S.A. w 2015 roku

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ELKOP S.A. w 2015 roku Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ELKOP S.A. w 2015 roku Chorzów, dnia 15 marca 2016 roku Strona 1 z 17 I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r. przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r. przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r. przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. (jednostce dominującej) w 2014 roku

Załącznik nr 9 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. (jednostce dominującej) w 2014 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Uwagi wprowadzające Sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania zarządu z działalności emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W KRUK S.A.

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W KRUK S.A. Załącznik do Uchwały nr 15/2011 Zarządu KRUK S.A. z dnia 06.04.2011 r. DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W KRUK S.A. (tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 52/2012 Zarządu KRUK S.A. z dnia 20.12.2012

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Nr Zasada Tak/Nie/ Częściowo/ Nie dotyczy Komentarz spółki Wprowadzenie Spółki utworzone zgodnie z prawem cypryjskim nie mają zarządu ani rady nadzorczej. W spółkach

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2012 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 04.01.2016 Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r. RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r. Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 1/1110/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2013 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2013 ROKU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A. A. Grupa Żywiec S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, które

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Dobre praktyki 2016, Rozdział VI: Wynagrodzenia Przedstawia: Paweł Gładysz Inspektor Nadzoru, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli CDM Pekao. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2014 roku

Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2014 roku Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2014 roku PRAGMA INKASO SA podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2013 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2013 roku Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2013 roku Załącznik do Sprawozdania z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku 1. Wskazanie zbioru zasad

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI S.A. w 2012 roku JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Załącznik nr 1 spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW

Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW Dąbrowa Górnicza, dnia 1 lipca 2010 roku Dąbrowa Górnicza, dnia 1 lipca 2010 roku Strona

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU Katowice, kwiecień 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Wskazanie - zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo