SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: /271/2/2014/ADG Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 42 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nazwa zamówienia: DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH DO MAGAZYNU DOKUMENTACJI W ZUS ODDZIAŁ GORZÓW WLKP. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości euro

2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ I- ZAMAWIAJĄCY ROZDZIAŁ II- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ V - INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ROZDZIAL VI - OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ VII- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ROZDZIAŁ IX- WYMAGANE W OFERCIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ROZDZIAL X - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XII -OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XIII SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZDZIAŁ XV - MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ XVII - KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY ROZDZIAŁ XIX WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTY INFORMACJA DOT.GRUPY KAPITAŁOWEJ

3 CZĘŚĆ I INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ I- ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 42, tel , fax Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1) informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: - Ireneusz Winnik, tel Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pn-pt w godz do Artur Pawełek tel Wydział Obsługi Dokumentacji, pn-pt w godz ) informacje dotyczące procedury przetargowej: - Beata Musińska,tel Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pn-pt w godz do ROZDZIAŁ II- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach przetargu nieograniczonego, o którym mowa w ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp., w związku z czym do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy dotyczące środków ochrony prawnej (Dział VI ustawy Pzp.). ROZDZIAŁ III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przejezdnych i stacjonarnych do magazynów dokumentacji w ZUS Oddział Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): regały archiwalne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ. Uwaga: Jeżeli w którymkolwiek miejscu w SIWZ pojawiłoby się wskazanie na markę lub producenta zawsze należy to czytać w taki sposób, jakby towarzyszył temu zapis lub równoważny. Powyższe oznacza, że Zamawiający dopuszcza w takim przypadku produkt równoważny pod warunkiem, iż produkt oferowany będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w odniesieniu do produktu opisanego marką. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Udział podwykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych niniejszym postępowaniem. Wszelkie działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy będą traktowane jak działania samego Wykonawcy. W Formularzu oferty Wykonawca winien wskazać zakres zamówienia jaki powierzy podwykonawcom. W przypadku nie określenia w ogóle w formularzu ofertowym zakresu zamówienia jaki powierzy podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez udziału podwykonawców. ROZDZIAŁ IV -OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. ROZDZIAŁV - INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAL VI - OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej

4 SIWZ sposób wykonania zamówienia w rozumieniu art. 2 pkt 7 stawy Pzp (oferty wariantowej). ROZDZIAŁ VII- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. ROZDZIAŁ VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt1; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż regałów (w tym przejezdnych), na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zamówienie na okoliczność spełnienia niniejszego warunku winno być wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykazując spełnienie warunku należy podać przedmiot i wartość, datę i nazwę podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania na potrzeby wykazania wymaganego doświadczenia kilku dostaw(umów) w celu osiągnięcia wartości progowej (wskazanej powyżej) i uznania jej jako jednej dostawy, która może być brana pod uwagę przy ocenie spełniania warunku. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdz.ix ust.1 pkt 1 oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust.1 pkt 2; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt1; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt1; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp. Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt 3 oraz dokumentów, o których mowa w rozdz.ix ust 1 pkt. 4-6 i ust.3 pkt 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

5 ROZDZIAŁ IX- WYMAGANE W OFERCIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania: 1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.(oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza oferty), 2) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza oferty), Uwaga! Wśród wykazywanych w wykazie dostaw (które Wykonawca sam wybiera spośród dostaw dotychczas wykonanych) winny się znaleźć dostawy niezbędne do spełnienia warunku określonego w rozdz.viii ust.1 pkt b. 3) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza oferty), 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 2. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ust.1 pkt. 4-6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt. 4-6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenie co do okoliczności o których mowa w ust.1 pkt 4 winno być złożone z datą jak dla dokumentów określonych w ust. 1 pkt 4. Oświadczenie co do okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 5-6 winno być złożone z datą jak dla dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 5-6.

6 3. inne wymagane dokumenty: 1) Formularz oferty, wypełniony i podpisany według wzoru stanowiącego część IV specyfikacji, 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (informację należy złożyć na załączniku nr 4 do Formularza oferty), 3) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 4) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp., 5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ROZDZIAŁ X -INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów faksem pod nr , z uwzględnieniem pkt Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń i pełnomocnictw w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Uwaga: Wszelkie modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej na której jest publikowane ogłoszenie o niniejszym przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje umieszczane będą poniżej ogłoszenia głównego. Zaleca się bieżące sprawdzanie treści aktualizowanego ogłoszenia aż do terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2 Dokumenty wyspecyfikowane w części IV SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, bez dokonania w nich jakichkolwiek zmian. Miejsca wykropkowane należy wypełnić. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 3 Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną czytelną i trwałą techniką. 4 Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 5 Każda bez wyjątku część oferty musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy. Podpis musi być złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie.

7 6 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy musi wynikać z oferty. 7 Dokumenty przedkładane w ofercie należy złożyć w następujący sposób: a) Pełnomocnictwo w ofercie należy przedstawić w formie:-oryginału, lub-kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie, lub-kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, b) pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie: -oryginału, lub -kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy. 8. W przypadku załączania dokumentów w językach obcych (w tym dokumentów składanych przez wykonawcę zagranicznego), niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski i poświadczenie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały. 10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo do zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie. Zastrzeżenie to może dotyczyć tylko i wyłącznie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XIII SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika. 2. Treść pełnomocnictwa przedłożonego w ofercie powinna dokładnie określać zakres umocowania (tzn. określać zakres czynności do których osoba będzie upoważniona) tj.: - Do reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - Reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42, pokój 274 (Stanowisko ds. zamówień publicznych) lub pokój 279 (Kancelaria), od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, w terminie do dnia roku do godz Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą Wykonawcy lub pieczęcią firmy Wykonawcy, oznaczonym w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. Stanowisko ds. zamówień publicznych ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. (oferta przetargowa- Dostawa i montaż regałów przejezdnych do magazynów dokumentacji w ZUS Oddział Gorzów Wlkp. nie otwierać przed godz.11.15!) ROZDZIAŁ XV - MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w siedzibie Zamawiającego w sali nr 450 -III piętro. 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 3. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności. 5. Informacje o których mowa w pkt. 3 i 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cenę ofertową brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) za realizację przedmiotowego zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w pkt 1 Formularza oferty. 2. Cena oferty -wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia -ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie.

8 3. Cenę należy podać w PLN (nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartość zgodnie z zasadami matematycznymi. 4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu do siedziby Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp., rozładunku, wniesienia, montażu regałów, koszty zobowiązań wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz cła i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Udzielone przez Wykonawcę ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty. 6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ XVII - KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zamawiający porówna jedynie te oferty, które będą spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ. 2. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty znaczenie 100%. 3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Poszczególnym ofertom, które nie podlegają odrzuceniu zostaną przyznane punkty według wzoru: najniższa cena ofertowa Kc= X 100 cena brutto badanej oferty 4. Oferta, która uzyska największą ilość punktów Kc uznana zostanie za najkorzystniejszą. 5. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Pzp). 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

9 (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 5) W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien: 1) jeśli jest Wykonawcą, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ dostarczyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 2) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób określony w rozdziale XIX SIWZ. 3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zbada upoważnienie do reprezentacji firmy osób podpisujących umowę ze strony Wykonawcy w oparciu o zapisy Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ewentualnie również w oparciu o treść przedstawionych pełnomocnictw). 4. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, nie stawienie się wybranego Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości stanowiącej 10% ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach niż wymienione w ust Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr z zaznaczeniem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Dostawa i montaż regałów przejezdnych. 5. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia zabezpieczenia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach określonych w ust 2, musi tworzyć podstawę do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego w takim samym zakresie jak wniesione w pieniądzu i zawierać następujące elementy: 1) przedmiot poręczenia lub gwarancji zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy, 2) określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji, (musi pozostawać w mocy od daty zawarcia umowy do upływu najdłuższego z udzielonych przez Wykonawcę okresów rękojmi za wady, przedłużonego o 15 dni), 3) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji, 4) wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji, 5) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 6) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w tym bez konieczności potwierdzania podpisów osób reprezentujących Zamawiającego przez podmioty trzecie, z wyjątkiem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, 7) płatność na pierwsze żądanie w przypadku złożenia przez beneficjenta poręczenia lub gwarancji wyłącznie oświadczenia, że druga strona umowy odstąpiła od realizacji umowy lub realizuje ją nienależycie, 8) nieodwołalność poręczenia lub gwarancji. 7. Zwrot zabezpieczenia odbywać się będzie na zasadach określonych we Wzorze Umowy.

10 Uwaga: W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądz, Zamawiający wymaga dostarczenia Zamawiającemu projektu dokumentu zabezpieczenia na cztery dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy, celem zapoznania się z jego treścią. Wykonawca ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności aby zabezpieczenie zostało przyjęte przez zamawiającego. ROZDZIAŁ XX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY w TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp., w związku z czym do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy dotyczące środków ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

11 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przejezdnych i stacjonarnych do magazynów dokumentacji w ZUS Oddział Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42 w pomieszczeniach piwnic nr 18, 19, 23 CPV: regały archiwalne Wymiary pomieszczeń : - nr 18 wymiary 526x x x445, wysokość do sufitu 256cm - nr 19 wymiary 513x445, wysokość do sufitu 325cm - nr 23wymiary 473,5x470, wysokość do sufitu 323cm SPECYFIKACJA REGAŁÓW Łączna długość półek użytkowych: 1193 mb Pomieszczenie nr Regał jezdny 3000x700 mm - 14 szt. 2. Regał stacjonarny 4000 x 350 mm - 2 szt x 350 mm - 1 szt. Ogólne parametry techniczne: - długość półki mm; - odległość pionowa między półkami 270 mm; - wysokość całkowita regałów ~2260 mm; - głębokość półki użytkowej 350 mm; - ilość poziomów składowania 7 - dopuszczalna nośność półki - min. 80 kg/mb; - regulacja półek - co ~20 mm; - usztywnienie konstrukcji regałów - stężenia krzyżowe Pomieszczenie nr Regał jezdny 3000 x700 mm - 5 szt. 2. Regał stacjonarny 4000 x 350 mm - 1 szt. Ogólne parametry techniczne: - długość półki 1000 mm; - odległość pionowa między półkami 270 mm; - wysokość całkowita regałów ~2600 mm; - głębokość półki użytkowej mm; - ilość poziomów składowania dopuszczalna nośność półki - min. 80 kg/mb; - regulacja półek co ~20 mm; - usztywnienie konstrukcji regałów - stężenia krzyżowe Pomieszczenie nr Regał jezdny 3000x700 mm - 4 szt. 2. Regał stacjonarny 4000 x 350 mm -2 szt. Ogólne parametry techniczne: - długość półki 1000 mm; - odległość pionowa między półkami 270 mm; - wysokość całkowita regałów ~2600 mm; - głębokość półki użytkowej 350 mm; - ilość poziomów składowania 8 - dopuszczalna nośność półki - min. 80 kg/mb; - regulacja półek - co ~20 mm; - usztywnienie konstrukcji regałów - stężenia krzyżowe Parametry i konstrukcja regałów przejezdnych:

12 1. Regulacja półki bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi (system zaczepów). 2. Ściany boczne pełne; ściany działowe: stężenia krzyżowe; ścianki między sekcjami pełne z perforacją umożliwiającą wentylację. 3. Szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami (o szerokości~100mm) wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub ze stali nierdzewnej. Szyny jezdne wyposażyć w elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy. Wykonać je jako nawierzchniowe czyli mocowane na płaskowniku i przykręcane do podłoża oraz posiadające dwustronne najazdy ułatwiające przejazd wózkiem, poprawiające funkcjonalność, bezpieczeństwo i poziom estetyczny. Wysokość szyn jezdnych jak najniższa, zapewniające właściwą pracę. Ze względów na wytrzymałość posadzki regały montować na trzech szynach jezdnych. Szyny jezdne nie mogą zawierać elementów napędowych np. łańcuchów. 4. Koła jezdne muszą zapewniać prawidłowy (równoległy), cichobieżny przesuw regałów, zapewniając odpowiednią wytrzymałość. 5. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo smarowalnych, niewymagających konserwacji. Koła napędowe na łożyskach samo smarowalnych. 6. Mechanizmy przenoszące napęd z korby na układ jezdny schowane za panelami frontowymi. 7. Odboje dystansowe o długości 30 mm zabezpieczające przed uderzeniem regału o regał montowane do podstawy regału. 8. Regały przejezdne wyposażone w napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną umożliwiającą przemieszczenie przez osobę siłą nie większą niż 50N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjne muszą być stalowe. Przemieszczanie regałów odbywać się będzie za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. 9. Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, przesuwających się na 3 szynach, napęd na koła jest przenoszony z wózka jezdnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne napęd centralny. 10. Mechanizm napędowy zakryty przez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo. 11. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą, wykonany w ergonomicznym kształcie. Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Wszystkie regały przejezdne powinny być wyposażone w blokadę w kolorze czarnym, umieszczoną w osi korby trójramiennej, umożliwiającą zablokowanie regału w dowolnym momencie, co zabezpiecza przed przypadkowym przygnieceniem przez sąsiedni regał. 12. Pełne ściany boczne, wykonane z jednego arkusza blachy stalowej o grubości ~1,0 mm zapewniającej dobrą sztywność, wytrzymałość, odtłuszczone i lakierowane w kolorze RAL 7035 (malowane po wykonaniu wszystkich otworów), wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na specjalnych zaczepach, umożliwiających regulację rozstawu półek co ~20 mm. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości ~1,0mm. 13. Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową na kolor RAL 7035, trzykrotnie gięte na swojej długości w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i niewystępowania ostrych krawędzi. Wytrzymałość jak dla półek dla archiwów min 80 kg/mb, potwierdzona certyfikatem. Ograniczenie przesuwu między półkami (przegroda min 30mm), górna krawędź listwy ograniczającej zaprasowana w celu usztywnienia i załamania ostrej krawędzi. 14. Podstawa regału wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubości blach 2mm, wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych, z elementami poprzecznymi o grubości 2mm. 15. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłonowych pozbawiane ostrych krawędzi. 16. Korby regałów umieszczone na wysokości ok. 100 cm od poziomu szyn. 17. Regały muszą posiadać tabliczkę do opisywania zawartości regałów. 18. Pierwsza półka od podłogi musi być na wysokości ~145 mm. 19. Zachowanie powierzchni roboczej między regałami jezdnymi (max 1 przestrzeń na 5 regałów) o szerokości 80 cm 20. Półki kryjące-kaptury, śrubowane, zapewniające należytą sztywność oraz stabilność konstrukcji regałów. 21. Konstrukcja zaczepów uniemożliwiająca wypadanie półek podczas wkładania i wyjmowania dokumentów. 22. Wszystkie elementy metalowe regałów odtłuszczone i malowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie i zadrapania oraz nieszkodliwym dla zdrowia i obojętnym dla środowiska. 23. Regały malowane w kolorze RAL Bezpieczeństwo: konstrukcja regałów musi zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi (odboje, brak ostrych krawędzi, blokada przesuwu, itp.).

13 25. Stabilność regałów wzdłużna (pionowe usztywnienia), poprzeczna w płaszczyźnie ramy (sztywność ram bocznych). Parametry i konstrukcja regałów stacjonarnych Elementy regałów stałych (półki, boki, mocowanie półek, półki kryjące) wykonane jak w regałach jezdnych. Wymogi przy montażu regałów: - rozmieszczenie regałów musi gwarantować maksymalne wykorzystanie powierzchni składowania z zachowaniem normowych odległości od ścian, sufitu i zapewniających normowe szerokości ciągów komunikacyjnych, - zamontowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty. W załączeniu rzuty pomieszczeń (magazynów dokumentacji).

14

15

16 CZĘSĆ III - WZÓR UMOWY Umowa nr. zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu.....r. pomiędzy : Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szamocka 3, Warszawa, NIP: , REGON: ; Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42, reprezentowanym przez Pana.. Dyrektora O/ZUS w Gorzowie Wlkp., działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia, zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, a.., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy Stronami, a każdy z nich Stroną. 1.Przedmiot umowy oraz warunki realizacji umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów przejezdnych oraz stacjonarnych do magazynu dokumentacji w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42, pomieszczenia nr 18, 19, 23. Łączna długość półek użytkowych w regałach przejezdnych i stacjonarnych wynosi 1193 mb. 2. Wymagania techniczne dla regałów określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Prace montażowe będą wykonywane w obiekcie czynnym. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac montażowych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 1) zapewnienia do realizacji umowy odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 2) utrzymywania należytego porządku w miejscach wykonywania prac oraz w wykorzystywanych ciągach komunikacyjnych, usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 3) wywiezienia na wysypisko odpadów we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku wykonania prac. 4) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 5) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP, 6) ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za użyte materiały oraz wykonane prace montażowe, aż do ich odbioru końcowego, 7) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego (Wykonawca przystąpi do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru), 8) przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, odpowiednich certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na zastosowane do realizacji umowy materiały, 9) usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac, dokonywania odbioru oraz w trakcie okresu gwarancji jakości. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia w mieniu Zamawiającego wynikłe podczas realizacji przedmiotu umowy i jest zobowiązany usunąć je na własny koszt. 7. Wykonawca oświadcza, iż ma wszelkie wymagane szkolenia, uprawnienia oraz badania (w tym badania techniczne sprzętu), przewidziane w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne do prawidłowego wykonania czynności wynikających z umowy 8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, standardów BHP i ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 9. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać wszelki prace zgodnie z zasadami BHP i zasadami ochrony przeciwpożarowej. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym przeprowadzi zgodnie z procedurą określoną w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla obiektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

17 10. Wykonawca winien wyposażyć pracowników w odzież ochronną odpowiednią do charakteru pracy, z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy oraz identyfikatorem zawierającym imię i nazwisko pracownika oraz nazwę Wykonawcy. 2.Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w 2 ust.1. 3.Odbiór przedmiotu umowy 1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru. 2. Warunkiem zgłoszenia do odbioru jest niewadliwe wykonanie prac objętych przedmiotem umowy oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 3. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od daty jego zgłoszenia. 4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 4.Rękojmia za wady, gwarancja jakości 1. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 120 miesięcy. 2. Niezależnie od rękojmi za wady, Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość przedmiotu umowy na okres 120 miesięcy. 3. Bieg okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru całości prac stanowiących przedmiot umowy. 4. Usterki lub wady, ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji, zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia. 5. wadach lub usterkach, które ujawniły się w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres lub numer faksu 6. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania wad lub usterek przedmiotu umowy od poniedziałku do piątku, w godzinach W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwia ich usunięcie w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych uzgodni z Zamawiającym ostateczny termin ich usunięcia. 8. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości albo opóźnienia w ich wykonaniu, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszt usunięcia wad lub usterek z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł brutto (słownie: ). 2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu do siedziby Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp., rozładunku, wniesienia i montażu regałów, opłaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, z uwzględnieniem 6 ust Podstawę do wystawienia faktury stanowi niewadliwy odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury z datą miesiąca sprzedaży i dostarczenia jej w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy do siedziby Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego Wykonawca zamieści na fakturze następujące dane nabywcy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa Oddział w Gorzowie Wlkp. Ul. Sikorskiego 42, Gorzów Wlkp. NIP: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego. 7. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6.Odpowiedzialność odszkodowawcza 1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

18 2. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w 5 ust Zamawiający może potrącać kary umowne z wierzytelności Wykonawcy, wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych. 6. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 7. Z pozostałych tytułów Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, ponadto Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowań uzupełniających ponad kary umowne. 7.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w 5 ust. 1 w kwocie... zł (słownie:..) w formie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 2) 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 8.Właściwość sądu Spory wynikające z wykonania umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny w Gorzowie Wlkp., właściwy rzeczowo. 9.Zmiany umowy 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące: 1) adresów, numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, 2) formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie określonym w ust. 2, powiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. 10.Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w umowie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik Wymagania techniczne dla regałów. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca

19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH Przedmiot zamówienia CPV: regały archiwalne Załącznik nr 1 do umowy Nr... z dn....,,dostawa i montaż regałów przejezdnych i stacjonarnych do magazynów dokumentacji w ZUS Oddział Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42 w pomieszczeniach piwnic nr 18, 19, 23 Wymiary pomieszczeń : - nr 18 wymiary 526x x x445, wysokość do sufitu 256cm - nr 19 wymiary 513x445, wysokość do sufitu 325cm - nr 23wymiary 473,5x470, wysokość do sufitu 323cm SPECYFIKACJA REGAŁÓW Łączna długość półek użytkowych: 1193 mb Pomieszczenie nr Regał jezdny 3000x700 mm - 14 szt. 2. Regał stacjonarny 4000 x 350 mm - 2 szt x 350 mm - 1 szt. Ogólne parametry techniczne: - długość półki mm; - odległość pionowa między półkami 270 mm; - wysokość całkowita regałów ~2260 mm; - głębokość półki użytkowej 350 mm; - ilość poziomów składowania 7 - dopuszczalna nośność półki - min. 80 kg/mb; - regulacja półek - co ~20 mm; - usztywnienie konstrukcji regałów - stężenia krzyżowe Pomieszczenie nr Regał jezdny 3000 x700 mm - 5 szt. 2. Regał stacjonarny 4000 x 350 mm - 1 szt. Ogólne parametry techniczne: - długość półki 1000 mm; - odległość pionowa między półkami 270 mm; - wysokość całkowita regałów ~2600 mm; - głębokość półki użytkowej mm; - ilość poziomów składowania dopuszczalna nośność półki - min. 80 kg/mb; - regulacja półek co ~20 mm; - usztywnienie konstrukcji regałów - stężenia krzyżowe Pomieszczenie nr Regał jezdny 3000x700 mm - 4 szt. 2. Regał stacjonarny 4000 x 350 mm -2 szt. Ogólne parametry techniczne: - długość półki 1000 mm; - odległość pionowa między półkami 270 mm; - wysokość całkowita regałów ~2600 mm; - głębokość półki użytkowej 350 mm; - ilość poziomów składowania 8 - dopuszczalna nośność półki - min. 80 kg/mb; - regulacja półek - co ~20 mm; - usztywnienie konstrukcji regałów - stężenia krzyżowe

20 Parametry i konstrukcja regałów przejezdnych: 1. Regulacja półki bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi (system zaczepów). 2. Ściany boczne pełne; ściany działowe: stężenia krzyżowe; ścianki między sekcjami pełne z perforacją umożliwiającą wentylację. 3. Szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami (o szerokości~100mm) wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub ze stali nierdzewnej. Szyny jezdne wyposażyć w elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy. Wykonać je jako nawierzchniowe czyli mocowane na płaskowniku i przykręcane do podłoża oraz posiadające dwustronne najazdy ułatwiające przejazd wózkiem, poprawiające funkcjonalność, bezpieczeństwo i poziom estetyczny. Wysokość szyn jezdnych jak najniższa, zapewniające właściwą pracę. Ze względów na wytrzymałość posadzki regały montować na trzech szynach jezdnych. Szyny jezdne nie mogą zawierać elementów napędowych np. łańcuchów. 4. Koła jezdne muszą zapewniać prawidłowy (równoległy), cichobieżny przesuw regałów, zapewniając odpowiednią wytrzymałość. 5. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo smarowalnych, niewymagających konserwacji. Koła napędowe na łożyskach samo smarowalnych. 6. Mechanizmy przenoszące napęd z korby na układ jezdny schowane za panelami frontowymi. 7. Odboje dystansowe o długości 30 mm zabezpieczające przed uderzeniem regału o regał montowane do podstawy regału. 8. Regały przejezdne wyposażone w napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną umożliwiającą przemieszczenie przez osobę siłą nie większą niż 50N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjne muszą być stalowe. Przemieszczanie regałów odbywać się będzie za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. 9. Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, przesuwających się na 3 szynach, napęd na koła jest przenoszony z wózka jezdnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne napęd centralny. 10. Mechanizm napędowy zakryty przez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo. 11. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą, wykonany w ergonomicznym kształcie. Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Wszystkie regały przejezdne powinny być wyposażone w blokadę w kolorze czarnym, umieszczoną w osi korby trójramiennej, umożliwiającą zablokowanie regału w dowolnym momencie, co zabezpiecza przed przypadkowym przygnieceniem przez sąsiedni regał. 12. Pełne ściany boczne, wykonane z jednego arkusza blachy stalowej o grubości ~1,0 mm zapewniającej dobrą sztywność, wytrzymałość, odtłuszczone i lakierowane w kolorze RAL 7035 (malowane po wykonaniu wszystkich otworów), wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na specjalnych zaczepach, umożliwiających regulację rozstawu półek co ~20 mm. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości ~1,0mm. 13. Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową na kolor RAL 7035, trzykrotnie gięte na swojej długości w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i niewystępowania ostrych krawędzi. Wytrzymałość jak dla półek dla archiwów min 80 kg/mb, potwierdzona certyfikatem. Ograniczenie przesuwu między półkami (przegroda min 30mm), górna krawędź listwy ograniczającej zaprasowana w celu usztywnienia i załamania ostrej krawędzi. 14. Podstawa regału wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubości blach 2mm, wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych, z elementami poprzecznymi o grubości 2mm. 15. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłonowych pozbawiane ostrych krawędzi. 16. Korby regałów umieszczone na wysokości ok. 100 cm od poziomu szyn. 17. Regały muszą posiadać tabliczkę do opisywania zawartości regałów. 18. Pierwsza półka od podłogi musi być na wysokości ~145 mm. 19. Zachowanie powierzchni roboczej między regałami jezdnymi (max 1 przestrzeń na 5 regałów) o szerokości 80 cm 20. Półki kryjące-kaptury, śrubowane, zapewniajace należytą sztywność oraz stabilność konstrukcji regałów. 21. Konstrukcja zaczepów uniemożliwiająca wypadanie półek podczas wkładania i wyjmowania dokumentów. 22. Wszystkie elementy metalowe regałów odtłuszczone i malowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie i zadrapania oraz nieszkodliwym dla zdrowia i obojętnym dla środowiska. 23. Regały malowane w kolorze RAL 7035.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA PO DOKONANYCH ZMIANACH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH (z szynami nawierzchniowymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107 regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. ZESTAWIENIE REGAŁÓW Poz Typ Szt Półki(szt) Półki(mb) Półki(mb) Uwagi wszystkie użytkowe 1 jezdne 6 480 480 420

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo