Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10"

Transkrypt

1 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne Definicje Warianty ubezpieczenia UBEZPIECZENIE MIENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres i miejsce ubezpieczenia Wy àczenia odpowiedzialnoêci Koszty dodatkowe oraz podlimity odpowiedzialnoêci Warunki zabezpieczenia mienia Suma ubezpieczenia UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wy àczenia odpowiedzialnoêci Koszty dodatkowe oraz limity odpowiedzialnoêci Suma ubezpieczenia UBEZPIECZENIE DLA DOMU ASSISTANCE Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Wy àczenia odpowiedzialnoêci Post powanie w razie zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà w ubezpieczeniu assistance UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW Przedmiot i miejsce ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Âwiadczenia Ograniczenia zakresu podmiotowego Wy àczenia odpowiedzialnoêci Suma ubezpieczenia

2 POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZE Zawarcie umowy ubezpieczenia Zmiany umowy ubezpieczenia Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialnoêci Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia Sk adka ubezpieczeniowa i konsekwencje jej nieop acenia Obowiàzki Ubezpieczajàcego Ustalenia rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania w ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialnoêci cywilnej Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie Wyp ata odszkodowania Fa szywe roszczenia Regres ubezpieczeniowy Postanowienia koƒcowe

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK I Postanowienia ogólne 1. Przez umow ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkaƒ i budynków mieszkalnych Domownik, zwanych dalej OWU, Generali T.U. S.A., zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowoêci prawnej, zwanym dalej Ubezpieczajàcym 2. Ochronà ubezpieczeniowà mo e zostaç obj te mienie stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub b dàce w jego posiadaniu zale nym. 3. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta przez Ubezpieczajàcego na rzecz Ubezpieczonego. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 4. Za pisemnà zgodà Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczajàcym umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ OWU, które wymagajà zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich niewa noêci. 5. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU stanowià integralne cz Êci umowy ubezpieczenia. 2 Definicje Ilekroç w niniejszych ogólnych warunkach, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie, dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych pismach i oêwiadczeniach sk adanych w zwiàzku z zawarciem tej umowy lub w jej wykonaniu, u ywa si wymienionych poni ej terminów, nale y przez nie rozumieç: 1. bie àca konserwacja polega na wykonywaniu okresowych przeglàdów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezb dnych do utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w nale ytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane sà naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeƒ elementów budowlanych i wyposa enia budynków; 2. budowle ogrodzenia wraz z elementami takimi jak skrzynki na listy, domofony, si owniki, mury, bramy, furtki, a tak e inne budowle i konstrukcje nie b dàce budynkami (piaskownice, baseny, fontanny, oczka wodne, itp), na sta e zwiàzane z gruntem, znajdujàce si na terenie posesji, na której znajduje si wskazany w umowie ubezpieczenia budynek mieszkalny lub dom letniskowy, u ywane przez Ubezpieczajàcego i b dàce jego w asnoêcià lub za które ponosi on odpowiedzialnoêç; 3. budynek mieszkalny budynek s u àcy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w uk adzie wolnostojàcym, szeregowym lub bliêniaczym, wraz z nale àcymi instalacjami infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, domofonowej, 3

4 alarmowej, informatycznej) oraz cz Êciami wspólnymi tego budynku nale àcymi do Ubezpieczajàcego oraz przymocowanym trwale oêwietleniem zewn trznymi antenami, w którym znajdujà si nie wi cej ni cztery samodzielne mieszkaniai w którym Ubezpieczajàcy zamieszkuje na sta e; 4. ci ar Êniegu i lodu niszczàce dzia anie nagromadzonego Êniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy noêne budynków lub budowli; 5. deszcz nawalny opady deszczu o wspó czynniku co najmniej 4, co powinno zostaç potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku mo liwoêci uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje si stan faktyczny i rozmiar szkód Êwiadczàcy wyraênie o dzia aniu deszczu nawalnego; 6. dewastacja rozmyêlne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w zwiàzku z dokonanà lub usi owanà kradzie à z w amaniem lub rabunkiem; 7. dom letniskowy zamieszkany sezonowo lub okresowo budynek w uk adzie wolnostojàcym, przeznaczony na cele rekreacyjne; 8. dom wielorodzinny budynek s u àcy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wielu osób/rodzin, wraz z nale àcymi do niego instalacjami infrastruktury technicznej i teletechnicznej, w którym znajdujà si wi cej ni cztery lokale mieszkalne; 9. dym i sadza nag e niszczàce oddzia ywanie dymu powsta ego w procesie spalania w miejscu ubezpieczenia, nie wywo ane przez Ubezpieczajàcego i osoby bliskie; 10. elementy sta e znajdujàce si w miejscu ubezpieczenia, elementy zamontowane lub wbudowane na sta e w pomieszczeniach, stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych, takie jak: zabudowy wn k, pawlaczy i Êcian, wewn trzne pow oki malarskie, tynki wewn trzne i wewn trzne wyk adziny Êcian, pod óg, sufitów i schodów, pod ogi i podwieszane sufity, punkty Êwietlne na sta e zwiàzane z pod o em, kominki, obudowy instalacji i grzejników, stolarka drzwiowa i okienna àcznie z zamkni ciami i przeszkleniami, zabezpieczenia przeciww amaniowe drzwi i okien, sta e wyposa enie i zabudowy kuchni, sprz t zmechanizowany i urzàdzenia gospodarstwa domowego konstrukcyjnie przeznaczone do zabudowy, sta e wyposa enie azienek i WC, piecyki gazowe, gniazdka i prze àczniki elektryczne, instalacje c.o., gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, alarmowe, telewizyjne, internetowe oraz domofonowe w cz Êci znajdujàcej si wewnàtrz lokalu lub budynku mieszkalnego lub domu letniskowego oraz pomieszczeƒ przynale nych; 11. franszyza integralna okreêlona w umowie ubezpieczenia wartoêç stanowiàca minimalny limit szkody, do wysokoêci którego to limitu Generali nie wyp aca odszkodowania; 12. grad opad atmosferyczny sk adajàcy si z bry ek lodu; 13. implozja uszkodzenie lampy pró niowej, zbiornika lub aparatu pró niowego dzia aniem ciênienia zewn trznego; 14. kradzie z w amaniem 1) usi owanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkni tych pomieszczeƒ, b dàcych miejscem ubezpieczenia, po usuni ciu, poprzez zniszczenie lub uszkodzenie przy u yciu si y lub narz dzi, istniejàcych zabezpieczeƒ lub po otworzeniu 4

5 wejêcia kluczem podrobionym, dopasowanym albo kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawc wskutek kradzie y z w amaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; 2) dokonanie lub usi owanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia, b dàcego miejscem ubezpieczenia, w którym sprawca ukry si przed jego zamkni ciem, je eli Ubezpieczajàcy lub osoba bliska nie byli w stanie przy zachowaniu nale ytej starannoêci tego faktu ujawniç, a sprawca pozostawi w pomieszczeniu Êlady, które mogà zostaç u yte jako Êrodki dowodowe; 15. lawina gwa towne zsuwanie si lub staczanie ze zboczy górskich mas Êniegu, lodu, kamieni, ska lub b ota; 16. lokal mieszkalny wydzielona trwa ymi Êcianami grupa pomieszczeƒ wykorzystywanych w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wraz z nale àcymi do Ubezpieczajàcego wmurowanymi w Êciany, sufity i pod ogi instalacjami infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, domofonowej, alarmowej, informatycznej) i pomieszczeniami przynale nymi, w których Ubezpieczajàcy zamieszkuje na sta e; 17. mienie rzeczy, czyli przedmioty materialne obj te ochronà w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia; 18. monitoring system antyw amaniowy obejmujàcy swym zasi giem ca à powierzchni lokalu lub budynku mieszkalnego wywo ujàcy alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia, z czasem reakcji nie d u szym ni 10 minut od momentu odebrania zg oszenia; 19. osoby bliskie ma onek, konkubina, konkubent, rodzeƒstwo, rodzice, dzieci, teêciowie, zi ciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te pozostajà we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczajàcym; 20. osoby trzecie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczenia; 21. osuwanie si ziemi nag y ruch ziemi na stokach nie spowodowany dzia alnoêcià cz owieka; 22. papiery wartoêciowe sà to czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk ; 23. p kanie na skutek mrozu uszkodzenie spowodowane zamarzni ciem wody w miejscu ubezpieczenia, polegajàce na p kni ciu znajdujàcych si wewnàtrz budynku, lokalu mieszkalnego: 1) armatur, sanitariatów, sp uczek, syfonów, wodomierzy, kot ów, bojlerów, 2) rur dop ywowych i odp ywowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej, gaêniczej; 24. podlimit ustalony limit kwotowy dotyczàcy okreêlonego ryzyka, w granicach lub ponad granic sumy ubezpieczenia, ograniczajàcy odpowiedzialnoêç Generali z tytu u tego ryzyka; 25. polisa dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia; 26. pomieszczenia przynale ne b dàce w posiadaniu Ubezpieczajàcego na podstawie okreêlonego tytu u prawnego oraz s u àce do wy àcznego u ytku Ubezpieczajàcego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych: 5

6 1) pomieszczenia gospodarcze budynku mieszkalnego, domu letniskowego albo domu wielorodzinnego, w którym mieêci si wskazany w umowie ubezpieczenia lokal mieszkalny, np. piwnica, 2) budynki gospodarcze po o one na terenie posesji, na której usytuowany jest wskazany w umowie ubezpieczenia budynek mieszkalny lub dom letniskowy, 3) gara, bez wzgl du na lokalizacj, 4) miejsce postojowe lub gara owe w domu wielorodzinnym; 27. pomoc domowa osoba wykonujàca zlecone przez Ubezpieczajàcego prace domowe, zatrudniona na podstawie umowy o prac zlecenia lub o dzie o; 28. powódê zalanie terenów w wyniku podniesienia si poziomu wody w korytach wód p ynàcych lub zbiornikach wód stojàcych wskutek: 1) nadmiernych opadów atmosferycznych; 2) topnienia kry lodowej; 3) tworzenia si zatorów lodowych w korytach wód p ynàcych. Og oszenie powodzi musi byç stwierdzone i og oszone przez powo any do tego wydzia urz du gminy; 29. po ar dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i rozprzestrzeni si o w asnej sile; 30. pracowniczy ogród dzia kowy jest to obszar gruntu rolnego podzielony na dzia ki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w u ytkowanie osób fizycznych, wyposa ony w urzàdzenia niezb dne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz s u àcy zarazem do wypoczynku u ytkowników dzia ek i innych osób; 31. przedmioty do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej sà to maszyny, urzàdzenia i narz dzia przeznaczone do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej przez Ubezpieczajàcego w miejscu ubezpieczenia, jak równie materia y i towary przeznaczone do sprzeda y lub przerobu oraz mienie nale àce do osób trzecich, przyj te w celu wykonania us ugi; 32. przedmioty wartoêciowe dzie a sztuki, antyki, przedmioty o charakterze zabytkowym (starsze ni 100 lat), artystycznym lub unikatowym, zbiory kolekcjonerskie, porcelana unikatowa, broƒ i trofea myêliwskie, wyroby z kamieni i metali szlachetnych, bi uteria o wartoêci jednostkowej powy ej z ; 33. przepi cie pràdu krótkotrwa e napi cie pràdu wy sze, od znamionowego dla danego urzàdzenia, instalacji, linii, sieci, powsta e z innej przyczyny ni uderzenie pioruna wynikajàce z bezpoêredniej winy zak adu energetycznego, bàdê administratora budynku; 34. przepi cie spowodowane uderzeniem pioruna poêrednie dzia anie na przedmiot ubezpieczenia wy adowania atmosferycznego, potwierdzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powodujàce jego uszkodzenie bàdê zniszczenie wskutek wywo anej indukcji pràdu elektrycznego; 35. rabunek zabór ubezpieczonego mienia, z miejsca ubezpieczenia, przy u yciu si y lub groêby jej natychmiastowego u ycia wobec Ubezpieczajàcego lub osoby bliskiej. Rabunek ma miejsce równie wtedy, gdy sprawca, u ywajàc si y lub gro àc jej u yciem, doprowadzi Ubezpieczajàcego lub osob bliskà posiadajàcà klucze do ubezpieczonego pomieszczenia i zmusi do jego otworzenia lub sam je otworzy zrabowanym kluczem; 6

7 36. remont nale y przez to rozumieç wykonywanie w istniejàcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajàcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiàcych bie àcej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych innych ni u yto w stanie pierwotnym; 37. ruchomoêci domowe mienie stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujàcych oraz pomocy domowej, stanowiàce wyposa enie pomieszczeƒ lub s u àce do prowadzenia gospodarstwa domowego, w miejscu ubezpieczenia, takie jak: 1) meble i dywany, sprz t zmechanizowany i urzàdzenia gospodarstwa domowego, yrandole i kinkiety, odzie i inne przedmioty osobistego u ytku, rowery, sprz t turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, zapasy gospodarstwa domowego; 2) sprz t audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, sprz t optyczny, instrumenty muzyczne, elementy systemów anten satelitarnych, radiowych i telewizyjnych umieszczone wewnàtrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, bi uteria, gotówka, papiery wartoêciowe, futra i odzie skórzana. Za ruchomoêci domowe uwa a si tak e przedmioty czasowo znajdujàce si w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich, je eli zosta y wypo yczone przez organizacj sportowà, spo ecznà lub innà jednostk organizacyjnà, o ile wypo yczenie zosta o udokumentowane; 38. silny wiatr wiatr o pr dkoêci nie mniejszej ni 17,5 m/s, co powinno zostaç potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku mo liwoêci uzyskania potwierdzenia przyjmuje si stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sàsiedztwie Êwiadczàcy wyraênie o dzia aniu silnego wiatru; 39. sp yw wód po zboczach zalanie terenów wskutek wód sp ywajàcych po stokach lub zboczach gór lub innych wzniesieƒ terenu; 40. sporty wysokiego ryzyka sà to: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy u yciu sprz tu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myêlistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz inne niewymienione w niniejszym zestawieniu, a powszechnie uwa ane za sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne; 41. st uczenie przypadkowe rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie elementów sta ych obj tych umowà ubezpieczenia, niezale ne od woli Ubezpieczajàcego lub osób bliskich; 42. suma ubezpieczenia okreêlona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Generali; 43. system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ubezpieczenie, w którym suma ubezpieczenia mienia okreêlana jest jako przypuszczalna maksymalna szkoda, którà mo e ponieêç Ubezpieczajàcy w okresie ubezpieczenia; 7

8 44. system ubezpieczenia na sumy sta e ubezpieczenie, w którym suma ubezpieczenia mienia okreêlana jest jako przewidywana w okresie ubezpieczenia maksymalna wartoêç mienia deklarowana do ubezpieczenia; 45. szkoda: 1) rzeczowa szkoda powsta a w okresie ubezpieczenia i w czasie trwania odpowiedzialnoêci Generali, polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zagini ciu rzeczy; 2) osobowa szkoda powsta a w okresie ubezpieczenia i w czasie trwania odpowiedzialnoêci Generali, polegajàca na spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia; 46. terroryzm nielegalne akcje indywidualne lub grupowe podejmowane z pobudek politycznych, ideologicznych, religijnych, ekonomicznych, spo ecznych lub tym podobnych, z wykorzystaniem przemocy, w celu zastraszenia ludnoêci, wywarcia nacisku na rzàdy lub organy paƒstwowe i dezorganizacji ycia publicznego; 47. trz sienie ziemi naturalny ruch ziemi wywo any przez wstrzàs równy co najmniej 6 stopniom w mi dzynarodowej skali MCS; 48. Ubezpieczajàcy osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoêci prawnej, zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do op acenia sk adki ubezpieczeniowej; 49. Ubezpieczony osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoêci prawnej, posiadajàca tytu prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, na rzecz której jest zawierana umowa ubezpieczenia; 50. uderzenie fali ponaddêwi kowej niszczàce dzia anie fali uderzeniowej na ubezpieczone mienie wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania pr dkoêci dêwi ku; 51. uderzenie pioruna bezpoêrednie oddzia ywanie si y i temperatury pochodzàcych z wy adowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpoêredni, natychmiastowy skutek takiego wy adowania, z wy àczeniem jego poêrednich skutków, w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepi ciem pràdu; 52. uderzenie pojazdu bezpoêrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego kierowanego przez innà osob ni Ubezpieczajàcy oraz osoby bliskie z wy àczeniem szkód w pojeêdzie i adunku. Do uderzenia pojazdu zalicza si równie uderzenie spowodowane przez przewo ony adunek, który wypad z pojazdu; 53. upadek drzew i masztów dzia anie silnego wiatru lub gradu powodujàce upadek drzew i masztów na przedmiot ubezpieczenia; 54. upadek statku powietrznego katastrofa albo przymusowe làdowanie statku powietrznego lub innego obiektu latajàcego, a tak e upadek jego cz Êci lub przewo onego adunku; 55. wandalizm zamierzone, bezpoêrednie zniszczenie lub uszkodzenie mienia, tj. zewn trznych elementów budynku mieszkalnego wskazanego w umowie ubezpieczenia, zewn trznych elementów budynków gospodarczych, gara y, oraz budowli znajdujàcych si na tej samej dzia ce co budynek mieszkalny wskazany 8

9 w umowie ubezpieczenia, z wyjàtkiem ogrodzenia i jego elementów takich jak, np.: bramy, furtki oraz ich elementy, takie jak: si owniki, domofony, itp, spowodowane przez osoby trzecie, przeprowadzone bez zamiaru dokonania kradzie y z w amaniem; 56. wartoêç odtworzeniowa kwota pozwalajàca w przypadku: 1) ruchomoêci domowych na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia nowych przedmiotów tego samego lub zbli onego rodzaju; 2) elementów sta ych na pokrycie kosztów nabycia lub odtworzenia nowych przedmiotów tego samego lub zbli onego rodzaju, z uwzgl dnieniem kosztów monta u; 3) budynku mieszkalnego, domu letniskowego, pomieszczeƒ przynale nych oraz budowli na pokrycie kosztów ich odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii, rodzaju zastosowanych materia ów oraz z uwzgl dnieniem nak adów zwiàzanych z kosztami poniesionymi na prace wykoƒczeniowe; 57. wartoêç rynkowa kwota pozwalajàca, w przypadku lokalu mieszkalnego i pomieszczeƒ przynale nych, na nabycie zbli onego lokalu mieszkalnego, okreêlona na podstawie iloczynu ceny rynkowej za 1 m2 powierzchni u ytkowej mieszkania, przyj tej w danej miejscowoêci lub okreêlonej dzielnicy miasta dla mieszkaƒ o takich samych parametrach, standardzie wykoƒczenia budynku, oraz liczby metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej mieszkania z uwzgl dnieniem ich wieku i stopnia faktycznego zu ycia; 58. wartoêç rzeczywista wartoêç odtworzeniowa pomniejszona o stopieƒ zu ycia technicznego; 59. wartoêci pieni ne sà to gotówka, papiery wartoêciowe, wyroby z metali szlachetnych, kamienie szlachetne, pó szlachetne i syntetyczne, per y, korale, bursztyny w wyrobach u ytkowych; 60. wybuch gwa towna zmiana stanu równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub par. Wybuch zbiornika lub naczyƒ ciênieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego Êcianek w stopniu powodujàcym gwa towne wyrównanie ró nicy ciênieƒ pomi dzy wn trzem zbiornika a jego otoczeniem; 61. wyczynowe uprawianie sportu forma aktywnoêci fizycznej (udzia w treningach, zawodach, wyêcigach, pokazach i wyst pach sportowych), polegajàca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania maksymalnych wyników sportowych przez osoby b dàce cz onkami wszelkiego rodzaju klubów, zwiàzków i organizacji sportowych; 62. zalanie szkoda powsta a wskutek: 1) wydostania si pary, wody lub innej cieczy, w wyniku uszkodzenia, niedro noêci instalacji wodociàgowej, grzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej oraz urzàdzeƒ bezpoêrednio z nimi wspó pracujàcych, takich jak: pralki, zmywarki, bojlery, lodówki, itp.; 2) cofni cia si wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie po àczenia z nimi nie nale a o do Ubezpieczajàcego; 3) bezpoêredniego zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych, z zastrze eniem postanowieƒ 6 ust. 5 pkt 4, 6 i 9; 9

10 4) nieumyêlnego pozostawienia otwartych zaworów w urzàdzeniach wodno -kanalizacyjnych czasowo niezasilanych; 5) wydostania si wody z lodówki, zamra arki oraz innych podobnych urzàdzeƒ ch odniczych, spowodowanego czasowym brakiem zasilania pràdem, niezwiàzanym z dzia aniem Ubezpieczajàcego; 6) zalania wodà lub innà cieczà przez osoby trzecie; 7) samoczynnego uruchomienia si urzàdzeƒ gaêniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn ni wskutek po aru, o ile nie nastàpi o ono w wyniku przeprowadzonych czynnoêci pomiarowo-kontrolnych, naprawy; 63. zalanie z akwarium wydostanie si wody z akwarium lub urzàdzeƒ stanowiàcych jego wyposa enie na skutek samoistnego uszkodzenia bez udzia u Ubezpieczajàcego i osób bliskich lub zwierzàt domowych; 64. zamek wielozastawkowy zamek posiadajàcy co najmniej dwa obienia w p aszczyênie prostopad ej do osi klucza (definicj stosuje si odpowiednio do poj cia k ódki wielozastawkowej); 65. zamieszkiwanie na sta e wykonywanie w miejscu ubezpieczenia wszystkich czynnoêci zwiàzanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz nieopuszczanie lokalu, budynku mieszkalnego na okres ciàg y d u szy ni 60 dni i na wi cej ni na 90 dni w roku; 66. zapadanie si ziemi nag e obni enie terenu z powodu zawalenia si naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni; 67. zdarzenie losowe niezale ne od woli Ubezpieczajàcego zdarzenie przysz e i niepewne, którego powstanie powoduje uszczerbek w dobrach majàtkowych albo zwi kszenie potrzeb majàtkowych po stronie Ubezpieczajàcego lub innej osoby obj tej ochronà ubezpieczeniowà; 68. zu ycie techniczne naturalne zu ycie przedmiotu ubezpieczenia, wynikajàce z jego u ywania, liczone w procentach w skali roku. 3 Warianty ubezpieczenia 1. Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç wed ug dwóch wariantów zakresu ubezpieczenia podstawowego i pe nego, który opisuje poni sza tabela numer Miejsce ubezpieczenia jest okreêlone w polisie, przy czym niniejsze OWU mogà mieç zastosowanie tylko do mienia znajdujàcego si na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 10

11 Tabela numer 1 Zakres Wariant podstawowy Wariant pe ny Po ar i inne po ar, po ar, zdarzenia losowe uderzenie pioruna, uderzenie pioruna, wybuch, implozja, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie pojazdu, silny wiatr, silny wiatr, akcja ratownicza zalanie, deszcz nawalny, grad, lawina, ci ar Êniegu i lodu, osuwanie si ziemi, zapadanie si ziemi, dym i sadza, uderzenie fali ponaddêwi kowej, p kanie na skutek mrozu, sp yw wód po zboczach, trz sienie ziemi, upadek drzew i masztów, akcja ratownicza Assistance Serwis informacyjny Assistance techniczny w domu dla domu Informacje sportowe, o podró ach Interwencja specjalisty, i turystyce, samochodowe, dozór mienia, o mo liwoêciach wypo yczenia transport mienia, samochodu, holowania pojazdu, interwencja Êlusarza w celu o us ugodawcach, odnoênie wymiany zamków lub otworzenia do procedur likwidacji szkód, mieszkania, o po àczeniach lotniczych pomoc w zastrze eniu karty, i promowych, o kosztach informacje o dzia aniach, jakie paliw i op at drogowych we nale y podjàç w celu uzyskania wskazanym kraju, o procedurach nowych dokumentów, w ramach ubezpieczeƒ kosztów leczenia za granicà, inne. informacja o sieci us ugodawców Serwis informacyjny Informacje sportowe, o podró ach i turystyce, samochodowe, o mo liwoêciach wypo yczenia samochodu, holowania pojazdu, us ugodawcach, odnoênie procedur likwidacji szkód, o po àczeniach lotniczych i promowych, o kosztach paliw i op at drogowych we wskazanym kraju, o procedurach w ramach ubezpieczeƒ kosztów leczenia za granicà, inne. 11

12 Ryzyka dodatkowo p atne do wariantu Zakres Wariant podstawowy Wariant pe ny Po ar i inne Powódê, zdarzenia losowe przepi cie pràdu i przepi cie spowodowane uderzeniem pioruna, wandalizm, zalanie z akwarium, st uczenie Kradzie Kradzie z w amaniem, Kradzie z w amaniem z w amaniem rabunek, dewastacja. rabunek, dewastacja. OdpowiedzialnoÊç odpowiedzialnoêç cywilna odpowiedzialnoêç cywilna cywilna w yciu prywatnym w yciu prywatnym na terytorium RP na terytorium RP Nast pstwa Âmierç w wyniku Âmierç w wyniku nieszcz Êliwych nieszcz Êliwego wypadku, nieszcz Êliwego wypadku, wypadków trwa e inwalidztwo w wyniku trwa e inwalidztwo w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, nieszcz Êliwego wypadku, z amania koêci w wyniku z amania koêci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku. nieszcz Êliwego wypadku. UBEZPIECZENIE MIENIA 4 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiot ubezpieczenia okreêlony jest ka dorazowo w polisie. 2. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç: 1) lokal mieszkalny albo budynek mieszkalny; 2) elementy sta e; 3) ruchomoêci domowe; oraz dodatkowo: 4) pomieszczenia przynale ne; 5) budowle; 6) przedmioty do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej; 7) przedmioty wartoêciowe; 8) dom letniskowy oraz pomieszczenia przynale ne i budowle; 9) elementy sta e domu letniskowego i pomieszczeƒ przynale nych; 10) ruchomoêci domowe w domu letniskowym. 3. Ubezpieczenie pomieszczeƒ przynale nych, budowli oraz elementów sta ych i ruchomoêci domowych w nich si znajdujàcych, przedmiotów do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej, przedmiotów wartoêciowych jest mo liwe za op atà dodatkowej sk adki, z zastrze eniem ust. 4, tylko w przypadku ubezpieczenia mienia 12

13 wskazanego w ust. 2 pkt 1), 2) i/lub pkt 3), w miejscu ubezpieczenia które jest miejscem sta ego zamieszkania Ubezpieczajàcego. 4. Ubezpieczenie pomieszczeƒ przynale nych wskazanych w 2 pkt 26 ppkt 1) i 4) nie wymaga op acenia dodatkowej sk adki. 5. Ubezpieczenie domu letniskowego, pomieszczeƒ do niego przynale nych, budowli, elementów sta ych i ruchomoêci w domu letniskowym jest mo liwe za op atà dodatkowej sk adki po uprzednim ubezpieczeniu mienia wskazanego w 4 ust. 2 pkt 1), 2) i/lub pkt 3) w miejscu ubezpieczenia, które jest miejscem sta ego zamieszkania Ubezpieczajàcego. O ile nie umówiono si inaczej ubezpieczenie domu letniskowego jest mo liwe tylko w wariancie podstawowym od po aru i innych zdarzeƒ losowych. 6. Je eli we wskazanym w umowie lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym znajdujà si ruchomoêci domowe o wartoêci jednostkowej lub zestawu przekraczajàcej 3.000,00 z otych, b dà one obj te ubezpieczeniem jedynie w przypadku za àczenia do wniosku ubezpieczeniowego wykazu takich przedmiotów wraz z okreêleniem rodzaju, marki, daty produkcji lub zakupu i wartoêci ka dego z nich lub w przypadku dostarczenia kopii dokumentów zakupu. 7. W przypadku niesporzàdzenia spisu mienia, w razie szkody podstawà do wyp aty odszkodowania za przedmioty o wartoêci jednostkowej 3.000,00 z otych b dzie przedstawienie dowodu zakupu. 8. Je eli w pomieszczeniach przynale nych lub budowlach znajdujà si rowery, to b dà one obj te ubezpieczeniem w przypadku za àczenia do wniosku ubezpieczeniowego wykazu tych rowerów wraz z okreêleniem marki, daty produkcji lub zakupu i wartoêci ka dego z nich. 9. W przypadku niesporzàdzenia spisu, w razie szkody podstawà do wyp aty odszkodowania za rowery b dzie przedstawienie dowodu zakupu. 10. Ubezpieczenie przedmiotów wartoêciowych mo e zostaç zawarte w przypadku ubezpieczenia w tym samym zakresie ruchomoêci domowych w budynku, lokalu mieszkalnym. 11. Przedmioty wartoêciowe mogà zostaç obj te ochronà ubezpieczeniowà w przypadku sporzàdzenia spisu tych przedmiotów, stanowiàcego integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia. Spis musi uwzgl dniaç cechy identyfikacyjne i wartoêç poszczególnych przedmiotów. WartoÊç przedmiotów okreêla rachunek zakupu, wycena rzeczoznawcy lub cena katalogowa. W szczególnych wypadkach inny sposób ustalenia wartoêci mo e zostaç uzgodniony w porozumieniu z Generali. 5 Zakres i miejsce ubezpieczenia 1. W zale noêci od wariantu ubezpieczenia (zgodnie z tabelà numer 1) zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie od po aru i innych zdarzeƒ losowych (po ar, uderzenie pioruna, wybuch, implozj, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, silny wiatr, zalanie, deszcz nawalny, grad, lawin, ci ar Êniegu i lodu, osuwanie si ziemi, zapadanie si ziemi, dym i sadz, uderzenie fali ponaddêwi kowej, p kanie na 13

14 skutek mrozu, sp yw wód po zboczach, trz sienie ziemi, upadek drzew i masztów, powódê, przepi cie pràdu i przepi cie spowodowane uderzeniem pioruna, wandalizm, zalanie z akwarium, st uczenie, akcja ratownicza zwiàzana ze zdarzeniami powsta ymi w miejscu ubezpieczenia); 2) ubezpieczenie od kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji. 2. Przez miejsce ubezpieczenia rozumie si, wskazany w dokumencie ubezpieczenia lokal, budynek mieszkalny lub dom letniskowy wraz z pomieszczeniami przynale nymi obj tymi ochronà ubezpieczeniowà. 6 Wy àczenia odpowiedzialnoêci 1. Umowà ubezpieczenia nie sà obj te: 1) budynki, lokale mieszkalne znajdujàce si w stadium budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, remontu z wyjàtkiem sytuacji, gdy: a) w budynku, lokalu mieszkalnym prowadzone sà bie àce prace konserwacyjne, b) w nowym budynku, lokalu mieszkalnym przygotowywanym do zamieszkania trwajà prace wykoƒczeniowe, nie ingerujàce w struktur budynku lub instalacje wykonane zgodnie z projektem, pod warunkiem e nie sà one zaplanowane na okres d u szy ni trzy miesiàce od poczàtku okresu ubezpieczenia, 2) budynki, lokale mieszkalne i budowle wybudowane bez wymaganych pozwoleƒ lub nie spe niajàce warunków prawa budowlanego, 3) budynki wchodzàce w sk ad gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiàzek ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych budynków wchodzàcych w sk ad gospodarstwa rolnego oraz budowle takie jak: stodo y, obory, chlewy, kurniki, stajnie, magazyny, ch odnie, itp., 4) budynki oraz lokale mieszkalne niezamieszkane na sta e, o ile nie zostanie op acona dodatkowa sk adka za to ryzyko, 5) budynki, lokale mieszkalne w ca oêci przeznaczone na dzia alnoêç handlowà, us ugowà, produkcyjnà, 6) budynki mieszkalne wraz ze znajdujàcym si w nich mieniem, w których prowadzona jest nast pujàca dzia alnoêç: a) us ugowa: warsztaty lakiernicze, stolarskie i tapicerskie, b) produkcyjna i handlowa: tworzywa sztuczne i Êrodki chemiczne, 7) budynki, lokale mieszkalne opuszczone lub przeznaczone do rozbiórki, 8) szklarnie, tunele foliowe, 9) domki letniskowe znajdujàce si na terenie rodzinnych ogrodów dzia kowych. 2. Ponadto umowà ubezpieczenia nie sà obj te: 1) przedmioty znajdujàce si na balkonach, tarasach, loggiach i w ogrodach, 2) srebro, z oto i platyna w z omie i sztabach, 14

15 3) kamienie szlachetne i pó szlachetne, per y, korale, bursztyny niestanowiàce wyrobu u ytkowego, 4) przedmioty, zestawy w iloêciach Êwiadczàcych o ich przeznaczeniu handlowym, czyli zgodnie z niniejszymi OWU w iloêci 10 sztuk przedmiotów tego samego rodzaju, z wyjàtkiem przedmiotów s u àcych do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej, je eli sà one przedmiotem umowy, 5) znajdujàce si w pomieszczeniach przynale nych i budynkach gospodarczych ruchomoêci domowe wskazane w 2 pkt 37 ppkt 2) oraz przedmioty wartoêciowe, 6) przedmioty lub elementy znajdujàce si na zewnàtrz budynku nie przymocowane na sta e, z wyjàtkiem systemów antenowych u ytkowanych wy àcznie przez osoby, które zawar y umow z tytu u ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych. 7) pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego, statki powietrzne, wodne, przyczepy i naczepy samochodowe, campingowe i inne, które mogà byç przedmiotem ubezpieczenia CASCO, 8) paliwa nap dowe, 9) akta, dokumenty, plany konstrukcyjne oraz jakiekolwiek dane zgromadzone na noênikach danych, jak równie modele, prototypy, wzory, eksponaty, r kopisy, programy komputerowe, 10) prawa autorskie oraz inne niematerialne prawa majàce charakter w asnoêci osobistej, 11) zwierz ta oraz roêlinnoêç znajdujàca si w lokalu mieszkalnym i poza nim. 3. W przypadku ubezpieczenia przedmiotów do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej Generali nie odpowiada za szkody w tych przedmiotach, je eli dzia alnoêç ta prowadzona jest bez posiadania odpowiednich zezwoleƒ wymaganych do jej prowadzenia w miejscu ubezpieczenia lub do przechowywania w tym miejscu materia ów lub towarów s u àcych do jej prowadzenia. 4. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody: 1) spowodowane umyêlnie przez Ubezpieczajàcego lub osoby, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) wskutek ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci, 3) które powsta y przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 4) powsta e w wyniku wojny, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, jakichkolwiek dzia aƒ wojennych, wojny domowej, rozruchów wewn trznych, strajków, zamieszek, 5) powsta e w wyniku terroryzmu, 6) powsta e wskutek dzia ania energii jàdrowej, azbestu, ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia Êrodowiska, 7) w przedmiocie ubezpieczenia, które sà nast pstwem konfiskaty, zaw aszczenia, nacjonalizacji, zarekwirowania przedmiotu ubezpieczenia przez stosowne organy w adzy publicznej. 5. Ubezpieczeniem od po aru i innych zdarzeƒ losowych nie sà obj te szkody powsta e wskutek: 15

16 1) dzia ania pràdu elektrycznego w maszynach, aparatach lub innych urzàdzeniach, chyba e dzia anie pràdu spowodowa o jednoczeênie po ar o ile nie jest w àczone ryzyko przepi cia za dodatkowà sk adkà, 2) eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczajàcego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, jak równie w silniku, gdy wybuch zwiàzany jest z jego naturalnà funkcjà, 3) naporu Êniegu i lodu na konstrukcj dachu wykonanego niezgodnie z normami budowlanymi lub konstrukcj dachu o obni onej wytrzyma oêci spowodowanej brakiem konserwacji, 4) zalania wodà, je eli nastàpi o z powodu z ego stanu dachu, rynien, otwartych lub niew aêciwie zabezpieczonych okien, drzwi oraz otworów dachowych lub nieszczelnoêci innych elementów budynku, je eli ich zabezpieczenie nale a o do obowiàzków Ubezpieczajàcego, 5) cofni cia si wody lub Êcieków z sieci kanalizacyjnej w nast pstwie wysokiego stanu wód gruntowych, 6) zalania spowodowanego podniesieniem si poziomu wód gruntowych, 7) powolnego dzia ania czynnika takiego jak: ha as, temperatura, woda, zagrzybienie, korozja, pleêƒ, i innych czynników oddzia ujàcych czasowo a tak e pocenia si rur, przesiàkania wód gruntowych i opadowych oraz przemarzania, 8) rozlania wody podczas wykonywania czynnoêci zwiàzanych z myciem, czyszczeniem lub innym podobnym dzia aniem, 9) zalania zwiàzanego z roztapianiem si zalegajàcych opadów Êniegu lub lodu, 10) wybuchu spowodowanego niew aêciwà eksploatacjà urzàdzeƒ AGD, garnków, puszek, itp., 11) zadymienia, sadzy z grilla, gotowania, sma enia, pieczenia, 12) sp kania lub zarysowania budynków/lokali mieszkalnych i pomieszczeƒ przynale nych lub ich cz Êci, je eli nie zagra ajà one ich stabilnoêci oraz bezpieczeƒstwu u ytkowników, a tak e polegajàce na uszkodzeniach estetycznych powierzchni zewn trznych budynków/lokali mieszkalnych i pomieszczeƒ przynale nych; 13) spowodowane zapadaniem si ziemi, gdy sà to szkody powsta e w zwiàzku z: a) ruchem zak adu górniczego, b) prowadzonymi robotami ziemnymi, c) obni aniem si zwierciad a wód gruntowych, 14) z tytu u wandalizmu, niezale nie od op aconej sk adki za to ryzyko, podczas wymiany, demonta u oraz prac remontowych w miejscu ubezpieczenia, a tak e w wyniku kradzie y mienia, 15) z tytu u st uczenia mienia, z wyjàtkiem st uczenia, jeêli jest w àczone ryzyko za dodatkowà sk adkà: a) szyb okiennych i drzwiowych, b) oszklenia Êcian i dachów, c) szklanych przegród Êciennych, 16

17 d) luster przytwierdzonych na sta e, e) ceramicznych kuchennych p yt grzewczych, f) szklanych, ceramicznych i kamiennych blatów, ok adzin Êcian, s upów, g) terrariów, h) szyb kominkowych. 6. Ubezpieczeniem od kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji nie sà obj te szkody je eli: 1) przedmiot ubezpieczenia zaginie w okolicznoêciach innych ni okreêlone w 2, pkt 14 i 35 dla kradzie y z w amaniem lub rabunku, 2) przedmiot ubezpieczenia zostanie skradziony lub zrabowany poza miejscem ubezpieczenia. 7. Ubezpieczenie od st uczenia nie obejmuje szkód powsta ych w elementach zainstalowanych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz niezale nie od powy szego wskutek: 1) p kania szklanych, ceramicznych i kamiennych ok adzin Êciennych na skutek osiadania budynku, 2) przedostania si opadów atmosferycznych lub nieczystoêci do ubezpieczonego budynku lub lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeƒ przynale nych, w wyniku st uczenia ubezpieczonych powierzchni szklanych, 3) kradzie y lub zagini cia mienia w wyniku st uczenia ubezpieczonych powierzchni szklanych, chyba e skradzione przedmioty zosta y równie ubezpieczone od kradzie y z w amaniem i rabunku, 4) porysowania, zadrapania, spryskania farbà ubezpieczonych powierzchni szklanych lub odpryêni cia ich kawa ków, 5) st uczenia przed instalowaniem lub w trakcie instalowania, monta u lub demonta u, przewozu lub transportu, 6) wady produkcyjnej, 7) zniszczenia ramy lub oprawy, w której znajduje si przedmiot ubezpieczenia, 8) z ego stanu technicznego ramy lub z ego zainstalowania przedmiotu ubezpieczenia, 9) wystawienia przedmiotu ubezpieczenia na dzia anie wysokiej temperatury lub bezpoêredniego ognia (np. podczas odmra ania mechanicznego lub za pomocà goràcej wody, usuwania lodu, szronu lub farby, itp.). 8. O ile w polisie nie okreêlono inaczej i nie zostanie op acona sk adka dodatkowa za to ryzyko, Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody i nast pstwa szkód powsta ych wskutek: 1) powodzi, 2) zalania z akwarium, 3) wandalizmu, 4) przepi cia pràdu i przepi cia spowodowanego uderzeniem pioruna, 5) st uczenia. 17

18 9. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody, których wartoêç w momencie ustalenia wyp aty odszkodowania nie przekracza 100 z otych. 7 Koszty dodatkowe oraz podlimity odpowiedzialnoêci 1. W przypadku okreêlenia w polisie odr bnych limitów odpowiedzialnoêci dla wybranych zdarzeƒ losowych, wysokoêç kosztów oraz limitów za mienie, okreêlonych w ust. 2-5, ustala si w odniesieniu do górnej granicy odpowiedzialnoêci ustalonej dla danej grupy mienia. 2. W granicach sumy ubezpieczenia Generali zwraca udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa poni ej i które poniesione zosta y przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie w nast pstwie zajêcia jednego lub kilku obj tych umowà ubezpieczenia zdarzeƒ losowych: 1) koszty zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów poniesione przez Ubezpieczajàcego koszty, wynik e z zastosowania dost pnych mu Êrodków w celu ratowania mienia, zapobie enia szkodzie w mieniu lub zmniejszenia jej rozmiarów, je eli Êrodki te by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne. àczna odpowiedzialnoêç Generali za szkody w mieniu i koszty zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jest ograniczona do 100% okreêlonej w polisie sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych lub kradzie y z w amaniem i rabunku, dla danego rodzaju mienia. 2) koszty oczyszczania z dymu i sadzy niezb dne koszty oczyszczania z dymu i sadzy przedmiotów nieuszkodzonych wskutek dzia ania ognia, maksymalnie do 5% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, okreêlonej w polisie dla danego rodzaju mienia; 3) koszty koniecznego poszukiwania elementów ubezpieczonego mienia, których uszkodzenie bàdê wada by y bezpoêrednià przyczynà powstania zajêcia obj tego umowà ubezpieczenia zdarzenia losowego, maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, okreêlonej w polisie dla danego rodzaju mienia; 4) koszty demonta u, transportu i przechowania ubezpieczonego mienia do i z miejsca naprawy oraz ponownego monta u ubezpieczonych elementów sta ych, maksymalnie do 15% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, okreêlonej w polisie dla danego rodzaju mienia; 5) koszty transportu ubezpieczonego mienia do nowego miejsca zamieszkania koszty zwiàzane z transportem dokonywanym przez specjalistycznà firm wynaj tà do zorganizowania przeprowadzki maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, okreêlonej dla ruchomoêci domowych i sta ych elementów. W nowym miejscu ubezpieczenia, budynku, lokalu mieszkalnym ruchomoêci domowe i sta e elementy sà ubezpieczone do 7 dni po zakoƒczeniu przeprowadzki na warunkach zawartej polisy oraz jeêli zabezpieczenia spe niajà w nowym miejscu zamieszkania wymogi OWU. 6) koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeƒ w ramach sumy ubezpieczenia, Generali pokrywa, powsta e wskutek kradzie y z w amaniem, 18

19 koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów lokalu, budynku mieszkalnego tj. Êcian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urzàdzeƒ zabezpieczajàcych, ogrodzenia oraz systemów alarmowych, nie wi cej jednak ni do 10% sumy ubezpieczenia z tytu u kradzie y z w amaniem i rabunku. 3. Generali zwraca udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa poni ej i które poniesione zosta y przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie w nast pstwie zajêcia jednego lub kilku obj tych umowà ubezpieczenia zdarzeƒ losowych. Je eli kwota odszkodowania wyczerpuje pe nà sum ubezpieczenia z tytu u ubezpieczenia, to koszty te pokrywane sà ponad sum ubezpieczenia, w granicach poni szychlimitów: 1) koszty wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców) powo anych przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie za zgodà Generali w celu ustalenia mo liwoêci odtworzenia lub odbudowy wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu lub budynku mieszkalnego, pomieszczeƒ przynale nych oraz elementów sta ych wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu lub budynku mieszkalnego lub pomieszczeƒ przynale nych, maksymalnie do 2% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, ustalonej w polisie dla lokalu lub budynku mieszkalnego; 2) koszty uprzàtni cia pozosta oêci po szkodzie niezb dne koszty uprzàtni cia zniszczonego ubezpieczonego mienia, àcznie z kosztami rozbiórki i demonta u cz Êci oraz elementów niezdatnych do u ytku, jak te kosztami usuni cia, przetransportowania i sk adowania pozosta oêci ubezpieczonego mienia, z wy àczeniem kosztów odka ania i utylizacji, maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, okreêlonej w polisie dla danego rodzaju mienia; 3) koszty wynajmu lokalu zast pczego niezb dne koszty zwiàzane z wynaj ciem lokalu zast pczego z powodu zniszczenia lub utraty wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu lub budynku mieszkalnego, w wyniku zajêcia jednego lub kilku zdarzeƒ losowych obj tych ochronà ubezpieczeniowà, maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, okreêlonej dla budynku lub lokalu mieszkalnego. Uzgodnione w formie pisemnej z Generali koszty wynajmu, w okresie faktycznego zamieszkania przez Ubezpieczajàcego i osoby bliskie w wynajmowanym lokalu, pokrywane sà, w przypadku gdy: a) ubezpieczony lokal lub budynek mieszkalny zajmowany by przez Ubezpieczajàcego i osoby bliskie na podstawie prawa w asnoêci lub spó dzielczego w asnoêciowego prawa do lokalu; b) ubezpieczony lokal lub budynek mieszkalny ani jego cz Êç nie nadaje si do dalszego w nim zamieszkiwania przez okres d u szy ni 2 dni; c) okres najmu lokalu zast pczego przekracza 3 dni i nie jest d u szy ni 6 kolejnych miesi cy, przy czym okres najmu lokalu, którego koszty pokrywa Generali zostaje przerwany w chwili zakoƒczenia remontu w miejscu ubezpieczenia lub w przypadku szkody ca kowitej po wyp acieodszkodowania; d) lokal zast pczy jest w standardzie porównywalnym z ubezpieczonym lokalem lub budynkiem mieszkalnym a koszty wynaj cia nie przekraczajà stawek rynkowych obowiàzujàcych w okolicy, w której znajdowa si ubezpieczony lokal lub budynek mieszkalny. Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych, takich jak koszt wy ywienia, 19

20 rozmów telefonicznych, transportu i dojazdów ubezpieczonych osób. 4. Je eli postanowienia umowy ubezpieczenia nie stanowià inaczej, Generali wyp aca odszkodowanie za utracone, uszkodzone bàdê zniszczone mienie do wysokoêci nast pujàcych podlimitów: 1) bi uteria (wchodzàca w sk ad ruchomoêci domowych), papiery wartoêciowe, wartoêci pieni ne i gotówka àcznie maksymalnie do wysokoêci kwoty odpowiadajàcej 25% podanej w umowie sumy ubezpieczenia elementów sta ych i ruchomoêci domowych okreêlonej dla ryzyka po aru i innych zdarzeƒ losowych albo kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji w zale noêci od tego z jakiej przyczyny powsta a szkoda i nie wi cej ni 5.000,00 z otych, w tym gotówka maksymalnie do kwoty 1.000,00 z otych; 2) ruchomoêci domowe oraz elementy sta e znajdujàce si w pomieszczeniach przynale nych do wskazanego w umowie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego maksymalnie do wysokoêci kwoty odpowiadajàcej 10% okreêlonej w polisie sumy ubezpieczenia elementów sta ych i ruchomoêci domowych okreêlonej dla ryzyka po aru i innych zdarzeƒ losowych albo kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji w zale noêci od tego z jakiej przyczyny powsta a szkoda maksymalnie do kwoty 5.000,00 z otych; 3) dla zainstalowanych na zewnàtrz budynku systemów antenowych 10% sumy ubezpieczenia dla ryzyka po aru i innych zdarzeƒ losowych. 5. W przypadku ryzyk okreêlonych w 6 ust. 8 i pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki odpowiedzialnoêç Generali ustalona jest do nast pujàcych podlimitów: 1) ryzyka powodzi do 100% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych dla danego mienia; 2) ryzyka zalania z akwarium do sta ej sumy ubezpieczenia 2.000,00 z otych; 3) ryzyka wandalizmu do sta ej sumy ubezpieczenia 1.000,00 z otych; 4) ryzyka przepi cia pràdu i przepi cia spowodowanego uderzeniem pioruna do okreêlonej w polisie sumy ubezpieczenia nie wi kszej ni ,00 z otych; 5) ryzyka st uczenia do 100% sumy ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych. 8 Warunki zabezpieczenia mienia 1. Lokal lub budynek mieszkalny oraz pomieszczenia przynale ne, w których znajduje si mienie obj te ochronà ubezpieczeniowà, powinny byç nale ycie zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 2. Obowiàzek nale ytego zabezpieczenia mienia uwa a si za spe niony, gdy zachodzà jednoczeênie nast pujàce warunki: 1) dost p do miejsca ubezpieczenia jest utrudniony dla osób trzecich w taki sposób, e wejêcie wymaga u ycia narz dzi lub si y fizycznej; 2) drzwi zewn trzne prowadzàce do lokalu lub budynku mieszkalnego, domu letniskowego (z wy àczeniem drzwi balkonowych i tarasowych o konstrukcji drzwi balkonowych) spe niajà nast pujàce warunki: 20

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK. Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK. Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych Domownik.

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych Domownik. Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych Domownik. Pod skrzydłami lwa. SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne....................................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA PAKIET DIAMENTOWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA PAKIET DIAMENTOWY SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA PAKIET DIAMENTOWY Postanowienia ogólne........................................................................................... 1 Definicje......................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I DOMÓW JEDNORODZINNYCH LOCUM REZYDENCJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I DOMÓW JEDNORODZINNYCH LOCUM REZYDENCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I DOMÓW JEDNORODZINNYCH LOCUM REZYDENCJA Przyj te Uchwa à Zarzàdu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych Spó ka Akcyjna z dnia 16 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się z Materiałami do postępowania dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA U B E Z P I E C Z E N I A

SIGNAL IDUNA U B E Z P I E C Z E N I A SIGNAL IDUNA U B E Z P I E C Z E N I A zawsze bezpiecznie Ubezpieczenie PAKIET DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomoêci domowych PAKIET DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OWU. Gospodarstwo Rolne & Zbiory. Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

OWU. Gospodarstwo Rolne & Zbiory. Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezb dnik podró nika

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach.

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach. 1) Nale y wype niç wszystkie rubryki wniosku. Je eli wnioskodawcy dana rubryka nie dotyczy nale y wpisaç nie dotyczy. Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ adres jednostki 43-170 ŁAZISKA GÓRNE, UL. ENERGETYKÓW 5 kierownik / dyrektor jednostki WIOLETTA TOKARZ nr telefonu 32-326-23-40 nr faksu 32-326-23-42

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 350/06/12/2013/N/Jasło Zamawiający: Nazwa podmiotu: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle Adres siedziby: ul. Piotra Skargi 84,38-200 Jasło NIP: 685-000-76-93

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r.

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus jakie usługi 1. Pomoc Dom 2. Pomoc AGD 3. Pomoc PC 4. Pomoc RTV 5. Pomoc - Infolinie Centrum Operacyjnego 6.

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S. A., zwane dalej BENEFI, zawiera

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Zaliczki wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 2. 1. Koszty ciepła na centralne ogrzewanie ustala się odrębnie dla każdego budynku. W skład tych kosztów wchodzą :

I. Postanowienia ogólne. 2. 1. Koszty ciepła na centralne ogrzewanie ustala się odrębnie dla każdego budynku. W skład tych kosztów wchodzą : Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2012 z dnia 13.03.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Teks jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA W BIAŁYMSTOKU. Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RUCHOMOŒCI DOMOWYCH MOJE MIESZKANIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RUCHOMOŒCI DOMOWYCH MOJE MIESZKANIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RUCHOMOŒCI DOMOWYCH MOJE MIESZKANIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ruchomoœci domowych, zwane dalej OWU maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych i przewozu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych 30.09.2013 2 Reklamacje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu Al. Niepodległości 4 88-100 Inowrocław Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

OWU. Gospodarstwo rolne & Zbiory

OWU. Gospodarstwo rolne & Zbiory UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo