Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2010r."

Transkrypt

1 Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON Witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 poniżej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz i Nr 223, poz. 1778). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz. 1796). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 1

2 I. WPROWADZENIE 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 1a charakterystyka Zamawiającego, 1b wykaz maszyn i urządzeń, 1c wykaz pojazdów do opisu przedmiotu zamówienia. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): , , IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; - dokumentu, z którego wynika, iż Wykonawca dysponuje zezwoleniem Ministra Finansów lub Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych lub innym dokumentem pozwalającym na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 2

3 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1. ustawy Pzp: oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnia / nie spełnia. 4. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 4. Dokument, z którego wynika, że Wykonawca jest upoważniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, np. zezwolenie Ministra Finansów, dokument wydany przez Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. 5. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2, 3, winny być złożone przez każdy podmiot występujący wspólnie. Natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ, składa w imieniu podmiotów występujących wspólnie pełnomocnik reprezentujący te podmioty. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 6. Formularz ofertowy załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 3

4 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo /upoważnienie dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli, każdego z partnerów. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz, każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia; 10. Dokumenty wymienione w ust. 1 składają wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie. 11. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, przy czym wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone wyłącznie w formie oryginałów albo kopii poświadczonej notarialnie. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I ZASADY ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ 1. Jedynym kryterium w tym postępowaniu jest cena. Cenę za cały przedmiot zamówienia należy podać w złotych polskich. 2. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dla potrzeb kalkulacji ceny należy przyjąć 3 letni okres ubezpieczenia i wartości mienia wskazane w SIWZ. 3. Cena winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 4. Podana cena musi uwzględniać cały przedmiot zamówienia i musi być podana w złotych polskich. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie. VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERTY 1. Jedynym kryterium w tym postępowaniu jest cena brutto za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ 100%. W kryterium "cena" zostanie zastosowany wzór: Najniższa oferowana cena spośród rozpatrywanych ofert Cena = x 100 pkt cena ocenianej oferty 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w SIWZ i który uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryterium "Cena". IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 4

5 być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz innych dokumentów w drodze elektronicznej. 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 5. Oferta i składane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną w rejestrze sądowym jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewskazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis/podpisy osób podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, były opatrzone pieczątkami imiennymi. 6. Zamawiający zaleca, aby oferta oraz załączniki były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający jej de kompletację (np. zszyte, spięte itp.). 7. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne Nie otwierać przed terminem 11 maja 2010r. godz Zaleca się, aby na wewnętrznej kopercie została umieszczona pieczęć firmy składającej ofertę. 3. Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 4. Ofertę należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWiA UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) tel. (022) , fax. (022) , Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2010r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 6. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny - tel. (022) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. 7. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 5

6 złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie ZMIANA. 9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie WYCOFANIE. 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2010 r., o godz , w sali 123 I piętro. Otwarcie jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE UDZELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, Zamawiający uzna za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Wyjaśnienia będą udzielane na zapytania przesłane pisemnie na adres: ul. Pawińskiego 17/21, Warszawa lub faxem, na numer (0-22) , chyba że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Zamawiający nie przewiduje wypełnienia przez Wykonawców dodatkowych formalności, po wyborze oferty. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r., przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 6

7 1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty odwołującego. XVII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Adam Kulesza Koordynator Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel.: (022) Jacek SABALA St. Specjalista Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel.: (022) XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, poz z późn. zm.). XIX. INFORMACJA O BROKERZE UBEZPIECZENIOWYM Doradcą (biegłym) Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania jest broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym likwidacja szkód. Załączniki: Nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d Opis Przedmiotu Zamówienia, (1a charakterystyka Zamawiającego, 1b wykaz maszyn i urządzeń, 1c wykaz pojazdów do opisu przedmiotu zamówienia), Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Nr 4 Formularz Ofertowy, Nr 5 Istotne Postanowienia Umowy. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 7

8 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne w niżej wymienionym zakresie. Limit odpowiedzialności określone we wszystkich elementach oraz klauzulach dodatkowych dotyczą rocznych okresów ubezpieczenia. Informacja o szkodach obejmujących Przedmiot Zamówienia szkoda AC, wypłata 1997,96PLN szkoda OC, wypłata 1826,10PLN szkoda HCA., wypłata 134,20PLN szkoda HCA, rezerwa 350PLN szkoda HCA, rezerwa 350PLN szkoda OC, wypłata 2329,05PLN szkoda HCA, wypłata 152,50PLN Element I UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres obowiązywania umowy Okres ubezpieczenia Maszyny i urządzenia Wszystkie ryzyka fizycznej utraty i uszkodzenia mienia oraz ubezpieczenie maszyn od awarii wraz z pokryciem ryzyka montażu i demontażu. Umowa generalna na okres trzech lat Roczny okres polisowy Miejsce ubezpieczenia Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości Suma ubezpieczenia Sumy stałe; wartość nowa odtworzeniowa ,21 PLN Limit dla ryzyka maszyn od awarii, ryzyka montażu i demontażu PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy generalnej Składka Rozliczenie składki Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia dla rocznego okresu polisowego Rozliczenie składki w stosunku do systemu sum stałych w ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu okresu polisowego, na podstawie deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: Przyrost wartości mienia x stawka roczna 2 Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet składki należnej Ubezpieczycielowi. Należny zwrot składki Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 8

9 obliczany będzie zgodnie z poniższym wzorem: Spadek wartości mienia x stawka roczna 2 Franszyza redukcyjna Klauzule dodatkowe Wszystkie ryzyka PLN Maszyny od awarii PLN 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że wszelkie zmiany wartości mienia oraz miejsc ubezpieczenia będą skutkowały automatycznym objęciem ochroną zwiększonych wartości mienia lub nowych miejsc ubezpieczenia. Deklaracja ubezpieczającego co do zmian następować będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia i ograniczona będzie do przedstawienia łącznej, średniej wartości mienia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do łącznej wartości sumy ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora CPD i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego innych niż Dyrektor CPD i jego pełnomocnicy w zakresie określonym pełnomocnictwem. 3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu ,00 PLN ponad limit wynikający z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 4. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego, przetężenia oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. Przez samozapłon należy rozumieć samorzutne zapoczątkowanie reakcji spalania.. 5. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 9

10 6. Klauzula przemieszczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Mienie przemieszczane pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego objęte jest ochrona w trakcie transportu oraz w trakcie załadunku, rozładunku i przeładunku. 7. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych nie wymagających zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa Budowlanego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony, w brzmieniu: Zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów społecznych. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za akty terrorystyczne uważa się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 9. Klauzula Rozruchu próbnego i testów Niniejszym stron ustalają, iż do okresu ubezpieczenia włączony zostaje okres rozruchu próbnego i testów maszyn i instalacji, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może przekroczyć 2 tygodni od dnia rozpoczęcia przedmiotowego rozruchu próbnego i testów 10. Klauzula kosztów dodatkowych Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne rzeczoznawcom, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

11 11. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty. 12. Klauzula Prewencyjna W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Zamawiającego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 13. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 14. Klauzula przeoczenia Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. 15. Klauzula 72 godzin Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie, co powoduje potrącenie tylko jednego udziału własnego. 16. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające. Dotyczy to również lokalizacji, w których rozpoczęto działalność po Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

12 zawarciu umowy ubezpieczenia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17. Klauzula wykazu mienia Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu ubezpieczonego mienia. 18. Klauzula podwykonawców Niniejszym Ubezpieczyciel potwierdza włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez podwykonawców w trakcie wykonywania czynności montażu, demontażu i transportu, w tym załadunku i wyładunku. Przedmiotowego rozszerzenia nie należy rozumieć jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody z tzw. gwarancji oraz o odpowiedzialność z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania kontraktu. 19. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów Ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Zamawiającego niezbędne koszty związane z odtworzeniem planów rysunków lub innych dokumentów kontraktowych zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia. Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz i w żadnym przypadku nie może przekroczyć sumy ,00 PLN z tytułu jednego roszczenia lub serii roszczeń będących rezultatem jednego zdarzenia. ELEMENT II UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres obowiązywania umowy Okres ubezpieczenia Zakres terytorialny System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości Suma ubezpieczenia Limit dla ryzyka kradzieży zwykłej Składka Sprzęt elektroniczny przenośny wraz z oprogramowaniem Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego Umowa generalna na okres trzech lat Roczny okres polisowy Cały świat z włączeniem USA i Kanady Sumy stałe; wartość nowa odtworzeniowa ,51 PLN ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia dla rocznego okresu polisowego Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo