Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2010r."

Transkrypt

1 Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON Witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 poniżej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz i Nr 223, poz. 1778). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz. 1796). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 1

2 I. WPROWADZENIE 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 1a charakterystyka Zamawiającego, 1b wykaz maszyn i urządzeń, 1c wykaz pojazdów do opisu przedmiotu zamówienia. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): , , IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; - dokumentu, z którego wynika, iż Wykonawca dysponuje zezwoleniem Ministra Finansów lub Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych lub innym dokumentem pozwalającym na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 2

3 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1. ustawy Pzp: oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnia / nie spełnia. 4. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 4. Dokument, z którego wynika, że Wykonawca jest upoważniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, np. zezwolenie Ministra Finansów, dokument wydany przez Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. 5. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2, 3, winny być złożone przez każdy podmiot występujący wspólnie. Natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ, składa w imieniu podmiotów występujących wspólnie pełnomocnik reprezentujący te podmioty. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 6. Formularz ofertowy załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 3

4 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo /upoważnienie dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli, każdego z partnerów. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz, każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia; 10. Dokumenty wymienione w ust. 1 składają wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie. 11. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, przy czym wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone wyłącznie w formie oryginałów albo kopii poświadczonej notarialnie. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I ZASADY ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ 1. Jedynym kryterium w tym postępowaniu jest cena. Cenę za cały przedmiot zamówienia należy podać w złotych polskich. 2. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dla potrzeb kalkulacji ceny należy przyjąć 3 letni okres ubezpieczenia i wartości mienia wskazane w SIWZ. 3. Cena winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 4. Podana cena musi uwzględniać cały przedmiot zamówienia i musi być podana w złotych polskich. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie. VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERTY 1. Jedynym kryterium w tym postępowaniu jest cena brutto za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ 100%. W kryterium "cena" zostanie zastosowany wzór: Najniższa oferowana cena spośród rozpatrywanych ofert Cena = x 100 pkt cena ocenianej oferty 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w SIWZ i który uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryterium "Cena". IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 4

5 być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz innych dokumentów w drodze elektronicznej. 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 5. Oferta i składane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną w rejestrze sądowym jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewskazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis/podpisy osób podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, były opatrzone pieczątkami imiennymi. 6. Zamawiający zaleca, aby oferta oraz załączniki były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający jej de kompletację (np. zszyte, spięte itp.). 7. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne Nie otwierać przed terminem 11 maja 2010r. godz Zaleca się, aby na wewnętrznej kopercie została umieszczona pieczęć firmy składającej ofertę. 3. Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 4. Ofertę należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWiA UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) tel. (022) , fax. (022) , Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2010r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 6. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny - tel. (022) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. 7. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 5

6 złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie ZMIANA. 9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie WYCOFANIE. 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2010 r., o godz , w sali 123 I piętro. Otwarcie jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE UDZELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, Zamawiający uzna za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Wyjaśnienia będą udzielane na zapytania przesłane pisemnie na adres: ul. Pawińskiego 17/21, Warszawa lub faxem, na numer (0-22) , chyba że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Zamawiający nie przewiduje wypełnienia przez Wykonawców dodatkowych formalności, po wyborze oferty. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r., przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 6

7 1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty odwołującego. XVII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Adam Kulesza Koordynator Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel.: (022) Jacek SABALA St. Specjalista Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel.: (022) XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, poz z późn. zm.). XIX. INFORMACJA O BROKERZE UBEZPIECZENIOWYM Doradcą (biegłym) Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania jest broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym likwidacja szkód. Załączniki: Nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d Opis Przedmiotu Zamówienia, (1a charakterystyka Zamawiającego, 1b wykaz maszyn i urządzeń, 1c wykaz pojazdów do opisu przedmiotu zamówienia), Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Nr 4 Formularz Ofertowy, Nr 5 Istotne Postanowienia Umowy. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 7

8 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne w niżej wymienionym zakresie. Limit odpowiedzialności określone we wszystkich elementach oraz klauzulach dodatkowych dotyczą rocznych okresów ubezpieczenia. Informacja o szkodach obejmujących Przedmiot Zamówienia szkoda AC, wypłata 1997,96PLN szkoda OC, wypłata 1826,10PLN szkoda HCA., wypłata 134,20PLN szkoda HCA, rezerwa 350PLN szkoda HCA, rezerwa 350PLN szkoda OC, wypłata 2329,05PLN szkoda HCA, wypłata 152,50PLN Element I UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres obowiązywania umowy Okres ubezpieczenia Maszyny i urządzenia Wszystkie ryzyka fizycznej utraty i uszkodzenia mienia oraz ubezpieczenie maszyn od awarii wraz z pokryciem ryzyka montażu i demontażu. Umowa generalna na okres trzech lat Roczny okres polisowy Miejsce ubezpieczenia Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości Suma ubezpieczenia Sumy stałe; wartość nowa odtworzeniowa ,21 PLN Limit dla ryzyka maszyn od awarii, ryzyka montażu i demontażu PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy generalnej Składka Rozliczenie składki Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia dla rocznego okresu polisowego Rozliczenie składki w stosunku do systemu sum stałych w ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu okresu polisowego, na podstawie deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: Przyrost wartości mienia x stawka roczna 2 Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet składki należnej Ubezpieczycielowi. Należny zwrot składki Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 8

9 obliczany będzie zgodnie z poniższym wzorem: Spadek wartości mienia x stawka roczna 2 Franszyza redukcyjna Klauzule dodatkowe Wszystkie ryzyka PLN Maszyny od awarii PLN 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że wszelkie zmiany wartości mienia oraz miejsc ubezpieczenia będą skutkowały automatycznym objęciem ochroną zwiększonych wartości mienia lub nowych miejsc ubezpieczenia. Deklaracja ubezpieczającego co do zmian następować będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia i ograniczona będzie do przedstawienia łącznej, średniej wartości mienia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do łącznej wartości sumy ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora CPD i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego innych niż Dyrektor CPD i jego pełnomocnicy w zakresie określonym pełnomocnictwem. 3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu ,00 PLN ponad limit wynikający z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 4. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego, przetężenia oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. Przez samozapłon należy rozumieć samorzutne zapoczątkowanie reakcji spalania.. 5. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/2010 9

10 6. Klauzula przemieszczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Mienie przemieszczane pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego objęte jest ochrona w trakcie transportu oraz w trakcie załadunku, rozładunku i przeładunku. 7. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych nie wymagających zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa Budowlanego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony, w brzmieniu: Zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów społecznych. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za akty terrorystyczne uważa się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 9. Klauzula Rozruchu próbnego i testów Niniejszym stron ustalają, iż do okresu ubezpieczenia włączony zostaje okres rozruchu próbnego i testów maszyn i instalacji, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może przekroczyć 2 tygodni od dnia rozpoczęcia przedmiotowego rozruchu próbnego i testów 10. Klauzula kosztów dodatkowych Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne rzeczoznawcom, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

11 11. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty. 12. Klauzula Prewencyjna W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Zamawiającego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 13. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 14. Klauzula przeoczenia Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. 15. Klauzula 72 godzin Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie, co powoduje potrącenie tylko jednego udziału własnego. 16. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające. Dotyczy to również lokalizacji, w których rozpoczęto działalność po Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

12 zawarciu umowy ubezpieczenia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17. Klauzula wykazu mienia Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu ubezpieczonego mienia. 18. Klauzula podwykonawców Niniejszym Ubezpieczyciel potwierdza włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez podwykonawców w trakcie wykonywania czynności montażu, demontażu i transportu, w tym załadunku i wyładunku. Przedmiotowego rozszerzenia nie należy rozumieć jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody z tzw. gwarancji oraz o odpowiedzialność z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania kontraktu. 19. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów Ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Zamawiającego niezbędne koszty związane z odtworzeniem planów rysunków lub innych dokumentów kontraktowych zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia. Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz i w żadnym przypadku nie może przekroczyć sumy ,00 PLN z tytułu jednego roszczenia lub serii roszczeń będących rezultatem jednego zdarzenia. ELEMENT II UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres obowiązywania umowy Okres ubezpieczenia Zakres terytorialny System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości Suma ubezpieczenia Limit dla ryzyka kradzieży zwykłej Składka Sprzęt elektroniczny przenośny wraz z oprogramowaniem Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego Umowa generalna na okres trzech lat Roczny okres polisowy Cały świat z włączeniem USA i Kanady Sumy stałe; wartość nowa odtworzeniowa ,51 PLN ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia dla rocznego okresu polisowego Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

13 Rozliczenie składki Rozliczenie składki w stosunku do systemu sum stałych w ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu okresu polisowego, na podstawie deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: Przyrost wartości mienia x stawka roczna 2 Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet składki należnej Ubezpieczycielowi. Należny zwrot składki obliczany będzie zgodnie z poniższym wzorem: Spadek wartości mienia x stawka roczna 2 Franszyza redukcyjna 500 PLN, ale dla dodatku 101/1 10% szkody min 500 PLN Klauzule dodatkowe 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że wszelkie zmiany wartości mienia oraz miejsc ubezpieczenia będą skutkowały automatycznym objęciem ochroną zwiększonych wartości mienia lub nowych miejsc ubezpieczenia. Deklaracja ubezpieczającego co do zmian następować będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia i ograniczona będzie do przedstawienia łącznej, średniej wartości mienia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do łącznej wartości sumy ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora CPD i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego innych niż Dyrektor CPD i jego pełnomocnicy w zakresie określonym pełnomocnictwem. 3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: Do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody dla danej kategorii mienia oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia 4. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego, przetężenia oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. Przez Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

14 samozapłon należy rozumieć samorzutne zapoczątkowanie reakcji spalania.. 5. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. 6. Klauzula przemieszczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Mienie przemieszczane pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego objęte jest ochrona w trakcie transportu oraz w trakcie załadunku, rozładunku i przeładunku. 7. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych nie wymagających zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa Budowlanego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony, w brzmieniu: Zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów społecznych. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za akty terrorystyczne uważa się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 9. Klauzula kosztów dodatkowych Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne rzeczoznawcom, które Zamawiający zobowiązany jest Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

15 ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. 10. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty. 11. Klauzula Prewencyjna W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Zamawiającego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 12. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 13. Klauzula przeoczenia Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. 14. Klauzula 72 godzin Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie, co powoduje potrącenie tylko jednego udziału własnego. 15. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

16 przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające. Dotyczy to również lokalizacji, w których rozpoczęto działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia. 16. Klauzula wykazu mienia Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu ubezpieczonego mienia. 17. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów Ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Zamawiającego niezbędne koszty związane z odtworzeniem planów rysunków lub innych dokumentów kontraktowych zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia. Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz i w żadnym przypadku nie może przekroczyć sumy ,00 PLN z tytułu jednego roszczenia lub serii roszczeń będących rezultatem jednego zdarzenia. ELEMENT III Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Odpowiedzialność Cywilna Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla podróży służbowych oraz klauzuli OC pracodawcy Cały Świat z włączeniem USA i Kanady Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna, w tym odpowiedzialność cywilna kontraktowa, z rozszerzeniem o: a) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości, b) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości, c) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w czasie delegacji służbowych, d) odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku, e) odpowiedzialność cywilną Pracodawcy, f) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, g) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców h) odpowiedzialność cywilną za szkody wskutek rażącego niedbalstwa, Okres obowiązywania umowy Okres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Umowa generalna na okres trzech lat Roczny okres polisowy ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

17 w rocznym okresie ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Składka Składka stała, nie podlegająca rozliczeniu, płatna jednorazowo Franszyza redukcyjna 500,00 PLN w szkodach rzeczowych Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych w wysokości świadczenia wypłacanego przez ZUS Informacje dodatkowe Ilość pracowników: 181 Ilość pojazdów wolnobieżnych: 1 ELEMENT IV Ubezpieczenie Kosztów Leczenia oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego oraz innych osób delegowanych przez Zamawiającego w czasie zagranicznych podróży służbowych Przedmiot ubezpieczenia 1. Koszty Leczenia, Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną koszty leczenia powstałe w wyniku: a) ryzyka zawału serca i udaru mózgu b) następstw chorób przewlekłych c) szkód będących następstwem: aktów terrorystycznych, działań wojennych, rozruchów, strajków, stanu wyjątkowego, zamieszek 2. Koszty Transportu i Repatriacji Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu 3. Koszty Ratownictwa Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową. 4. Bagaż Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż Ubezpieczonego w czasie podróży, w tym szkody powstałe w przedmiotach wartościowych stanowiących bagaż Ubezpieczonego i znajdujących się pod jego bezpośrednią opieką. 5. Koszty Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

18 6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia Zakresem ubezpieczenia są objęte koszty poniesione na: a) badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, b) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, c) pobyt w placówce służby zdrowia, d) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową e) zakup lekarstw i środków opatrunkowych. 2. Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na: a) transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia, b) transport Ubezpieczonego do innej placówki służby zdrowia za granicą, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, c) transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego jego stan zdrowia, z uwagi na konieczność kontynuowania leczenia szpitalnego bezpośrednio po powrocie do kraju lub z uwagi na medyczne przeciwwskazania do powrotu wcześniej zaplanowanym środkiem transportu; transport musi się odbyć zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza d) transport Ubezpieczonego do miejsca, od którego podróż może być kontynuowana, e) zakwaterowanie (wraz z kosztami wyżywienia) w hotelu, w przypadku gdy transport Ubezpieczonego, o którym mowa powyżej, nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia, a ich poniesienie zostało zaakceptowane przez Ubezpieczyciela f) W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi również koszty związane z kremacją lub pogrzebem Ubezpieczonego za granicą albo transportem zwłok Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu. 3. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa 4. Ubezpieczenie bagażu Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz bagaż, który został: a) powierzony zawodowemu przewoźnikowi do Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

19 przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, b) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, c) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego albo zamkniętej na zamek przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki pływającej, pod warunkiem że nie był on widoczny z zewnątrz, d) pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego Bagaż objęty jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek utraty bagażu, w tym m.in.: a) kradzieży z włamaniem, b) rozboju, c) wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, d) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, w wyniku którego utracił on w sposób nagły możliwość opiekowania się bagażem, e) zaginięcia lub uszkodzenia, w przypadku gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powierzony do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. f) od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi powyżej 5. Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące świadczenia Ubezpieczyciela: a) w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczyciel: b) na życzenie Ubezpieczonego powiadamia o zaistniałym zdarzeniu osoby bliskie, c) nawiązuje za pośrednictwem lekarza pracującego na jego zlecenie kontakt z lekarzami sprawującymi opiekę medyczną, a w szczególności z lekarzem rodzinnym Ubezpieczonego i zapewnia przepływ informacji między tymi lekarzami, d) gwarantuje placówce medycznej pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczonego, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie, e) organizuje transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, f) organizuje i pokrywa koszty powrotu Ubezpieczonego do kraju po zakończeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony nie może kontynuować podróży ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu, g) organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (wraz z kosztami wyżywienia) w hotelu, w przypadku gdy Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

20 transport Ubezpieczonego, o którym mowa powyżej nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia. h) w razie śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel organizuje na życzenie osób bliskich transport zwłok do miejsca pogrzebu w kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, i) Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju, jeżeli nie mógł on nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu w przypadku śmierci osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub jej nagłego zachorowania wymagającego hospitalizacji, o ile zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania, j) W razie konieczności hospitalizacji Ubezpieczonego przez okres co najmniej 7 dni lub jego transportu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem doznanymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu organizuje i pokrywa koszty podróży osoby zastępującej w wykonywaniu obowiązków służbowych. k) zapewnienie Ubezpieczonemu pomocy w wyrobieniu dokumentów niezbędnych w czasie podróży, polegającą na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, które należy podjąć, w przypadku gdy zostały mu one skradzione, zaginęły lub uległy zniszczeniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, l) udzielenie Ubezpieczonemu niezbędnej pomocy finansowej w celu umożliwienia mu pokrycia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, płatności związanych z podróżą Ubezpieczonego, w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez niego środków płatniczych, m) udzielenie Ubezpieczonemu zwrotnej pomocy finansowej w granicach sum gwarancyjnych, określonych w umowie, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczonego pisemnego oświadczenia, w którym się zobowiąże do zwrotu przekazanej mu kwoty na niezbędne usługi prawne, w przypadku gdy w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu wejdzie on w konflikt z prawem miejscowym, polegającą na: udzieleniu pomocy finansowej w celu umożliwienia złożenia kaucji dla zwolnienia Ubezpieczonego, wyznaczonej przez odpowiednie władze kraju miejsca pobytu; pomoc ta jest wyłączona z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania Ubezpieczonego z powodu handlu narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, udziału Ubezpieczonego w działaniach o charakterze politycznym oraz gdy kaucja wymagana jest dla zabezpieczenia należności celnych lub administracyjnych, Nr sprawy 6/CPD/PN/UBEZP/

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 406874-2009 OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy BZ-7.II/2013 Towarzystwa Ubezpieczeń Wg rozdzielnika

Znak sprawy BZ-7.II/2013 Towarzystwa Ubezpieczeń Wg rozdzielnika Znak sprawy BZ-7.II/2013 Towarzystwa Ubezpieczeń Wg rozdzielnika Zaproszenie do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania o nazwie: i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w latach 2016-2018 r. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy 2/CPD/PN/PSZ/2010 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 witryna www: www.cpd.bip.mswia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.odpady.poznan.pl Poznań: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-22 15:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Kielce: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl 1 z 5 2013-12-13 17:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl Warszawa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jawor.dolnyslask.pl oraz www.jawor.bip.net.pl Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Strona 1 z 5 Wrocław, 29.08.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasta Płońsk ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo