Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej euro)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)"

Transkrypt

1 Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom tel.: fax: ZZR/DZA-LG/20/12 Oznaczenie sprawy Radom, dn.ofe, r. Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej euro) Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1. I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance dla pojazdów służbowych wraz z ich wyposażeniem oraz ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz mienie Skarbu Państwa - Ministerstwa Finansów użyczonego Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (dalej: mienie CPD MF). 2. Zamówienie będzie realizowane w dwóch oddzielnych Pakietach: Pakiet I - ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance pojazdów służbowych CPD MF, Pakiet II - ubezpieczenie mienia CPD MF. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jeden lub dwa pakiety. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w podziale na poszczególne Pakiety zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. II. WARUNKI FINANSOWE/ ROZLICZENIA/ PŁATNOŚCI. 1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w pkt. I, w tym podatek od towarów i usług (VAT), oraz wszelkie inne opłaty niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Płatność składki: 1) Pakiet I: składka płatna jednorazowo, przelewem na konto Wykonawcy. 2) Pakiet II: składka płatna w 4 ratach kwartalnie, przelewem na konto Wykonawcy. III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. W przypadku kolizji warunków zaproszenia i szczegółowych warunków ubezpieczenia Wykonawcy pierwszeństwo przyznaje się warunkom zaproszenia. Pakiet I: 1. Franszyza redukcyjna i udział własny: 1) dla ubezpieczeń komunikacyjnych: 0,00 zł. 2. Franszyza integralna: 1) dla ubezpieczeń komunikacyjnych: 500,00 zł. 1

2 3. Płatność składki jednorazowo w terminie 21 dni od dnia podpisania polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Dniem zapłaty składki jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu opłaty składki. Pakiet II: 1. Franszyza redukcyjna: 1) dla ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, sprzętu komputerowego oraz w przypadku klauzul dodatkowych: max. 500,00 zł., 2) dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku klauzul dodatkowych: 0,00 zł. 2. Franszyza integralna i udział własny: 1) dla ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, sprzętu komputerowego oraz w przypadku klauzul dodatkowych: 0,00 zł., 2) dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku klauzul dodatkowych: 0,00 zł. 3. Płatności składki będą dokonywane w 4 równych ratach, w następujących terminach: 1) I rata - do dnia 31 stycznia 2013r., 2) II rata - do dnia 30 kwietnia 2013r., 3) III rata - do dnia 31 lipca 2013r., 4) IV rata - do dnia 31 października 2013r. 4. Dniem zapłaty raty składki jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu opłaty raty składki. 5. W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. IV. KRYTERIA OCENY OFERT. O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu). V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi: 1) dla Pakietu I Załącznik nr 2 i 2A do niniejszego zaproszenia, 2) dla Pakietu II Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. 2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem (Załącznikiem nr 2, 2A i 4) i musi zawierać informacje i dane określone w tym dokumencie. 3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy oraz cenę oferty zawierającą wszelkie koszty zgodnie z pkt I niniejszego zaproszenia. 4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenie Ministra Finansów lub organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu.ll r. o godz. 10: O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wysłania a przez oferenta. 3. Oferty proszę składać w formie elektronicznej na adres lub przesłać faksem na numer (48) w terminie wskazanym powyżej. 2

3 4. Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy. 5. Wpłynięcie oferty na faks potwierdzone zostanie poprzez wysłanie informacji zwrotnej na numer faksu nadawcy. 6. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danym Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów 3

4 Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet I - ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance pojazdów służbowych CPD MF. 1. Okres obejmujący ubezpieczenie OC: 1) Toyota Hilux: od dnia r. do dnia r. włącznie, 2) Kia CEE'D nr 1: od dnia r. do dnia r. włącznie, 3) Kia CEE'D nr 2: od dnia r. do dnia r. włącznie. 2. Okres obejmujący ubezpieczenie AC, NNW i ASS: 1) Toyota Hilux: od dnia r. do dnia r. włącznie, 2) Kia CEE'D nr 1: od dnia r. do dnia r. włącznie, 3) Kia CEE'D nr 2: od dnia r. do dnia r. włącznie. 3. Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): 1) odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu, zgodnie z aktualnymi zapisami w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), 2) suma gwarancyjna (brutto): zgodnie z aktualnymi zapisami w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), na dzień wystawienia polisy. 4. Warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC): 1) przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd służbowy wraz z wyposażeniem opisanym w pkt 10, 2) ubezpieczenie w zakresie pełnym, tj. objęcie szkód powstałych w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek następujących zdarzeń: a) zderzenia pojazdów, b) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, c) powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmolenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, d) działania osób trzecich (np. dewastacja), e) działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, f) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), 3) suma ubezpieczenia: wartość liczona zgodnie z systemem wyceny pojazdów do ubezpieczenia komunikacyjnego, obowiązującym u danego Ubezpieczyciela, aktualnym na dzień wystawienia polisy (dokumentu ubezpieczenia), 4) nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia). 5. Warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla kierowców i pasażerów z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegającego na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 4

5 zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów; za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, 2) zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP powstałych podczas ruchu pojazdów, a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu, naprawy pojazdu na trasie jazdy, koszty przymusowej hospitalizacji, koszty transportu zwłok, 3) system świadczeń: a) w przypadku śmierci na wskutek nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku, 4) suma ubezpieczenia: ,00 zł brutto na jedną osobę ubezpieczoną. 6. Warunki ubezpieczenia kosztów udzielania natychmiastowej pomocy Assistance: 1) suma ubezpieczenia: zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczyciela, 2) zakres ubezpieczenia obejmuje: a) udzielenie natychmiastowej pomocy Assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium RP, b) zakres zdarzeń obejmujący m. in. wypadek drogowy, kradzież pojazdu lub jego części składowych, awarię pojazdu, c) pomoc informacyjną, d) koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu lub zorganizowanie parkingu, e) koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km pokrywane są przez Ubezpieczonego, f) koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km pokrywane są przez Ubezpieczonego, g) organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. 7. Wymagane warunki likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: 1) oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego, 2) w przypadku szkody Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/autoryzowanych Serwisach Obsługi; Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodzin obowiązujące w tych warsztatach, przy czym ustala się, że maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w Autoryzowanych Serwisach Obsługi, 3) w przypadku szkody o znacznym rozmiarze (tzw. całkowitej) Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur VAT do wartości kwot brutto (górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość 70% pojazdu z dnia szkody), 4) w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur VAT do wartości kwot brutto, 5

6 5) wypłata odszkodowania bez franszyzy redukcyjnej, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiona część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, 6) likwidacja szkód w trybie bezgotówkowym w kwotach brutto. 8. Szkodowość: 1) pojazd służbowy KIA CEE'D nr 1: a) szkoda komunikacyjna z dnia r., wysokość odszkodowania: 2 751,76 zł brutto; odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia AC Zamawiającego, b) szkoda komunikacyjna z dnia r., wysokość odszkodowania: 1 706,13 zł brutto; odszkodowanie wypłacone z OC sprawcy kolizji, 2) pojazd służbowy TOYOTA HILUX: a) szkoda komunikacyjna z dnia r., sprawa jest w toku. 9. Ubezpieczający parkuje wszystkie pojazdy służbowe w miejscach strzeżonych całodobowo (teren CPD MF w Radomiu lub parking Ministerstwa Finansów). 10. Szczegółowy opis samochodów służbowych podlegających ubezpieczeniu: 1) Toyota Hilux a) Dane pojazdu: marka - Toyota typ/model - N2 wariant - KUN26 wersja - KUN26L-PRASYW nazwa handlowa - HILUX kategoria pojazdu - NIG - samochód ciężarowy terenowy rok produkcji pojemność silnika cm 3 moc silnika KM, turbo diesel z intercoolerem przebieg km dopuszczalna ładowność kg kolor nadwozia - beżowy data pierwszej rejestracji r. pojazd nabyty w kraju (nowy) - bez uszkodzeń Wyposażenie pojazdu: układ kierowniczy ze wspomaganiem regulacja położenia kolumny kierowniczej tylne czujniki parkowania poduszki czołowe (przednie) kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne klimatyzacja automatyczna pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy poduszka kierowcy poduszka pasażera poduszki boczne centralny zamek z pilotem immobiliser autoalarm i blokada skrzyni biegów system nawigacji z mapą tempomat radioodtwarzacz 6

7 głośniki 4 szt. antena skórzane fotele felgi aluminiowe 2) Kia CEE'D nr 1 a) Dane pojazdu marka - KIA typ/model - ED wariant - F5DU1 wersja - M62AZ1 nazwa handlowa - CEE' D kategoria pojazdu - Ml/ samochód osobowy rok produkcji pojemność silnika cm 3 moc silnika - 85kW, przebieg km dopuszczalna ładowność kg kolor nadwozia - biały data pierwszej rejestracji r. pojazd nabyty w kraju (nowy) - bez uszkodzeń b) Wyposażenie pojazdu: układ kierowniczy ze wspomaganiem regulacja położenia kolumny kierowniczej poduszki czołowe (przednie) kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne klimatyzacja manualna pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy poduszka kierowcy poduszka pasażera poduszki boczne centralny zamek z pilotem immobiliser autoalarm system nawigacji z mapą tempomat radioodtwarzacz głośniki 4 szt. antena felgi stalowe 3) Kia CEE'D nr 2 a) Dane pojazdu marka - KIA typ/model - ED wariant - F5DU1 wersja - M62AZ1 nazwa handlowa - CEE'D kategoria pojazdu - Ml/ samochód osobowy rok produkcji

8 pojemność silnika cm 3 moc silnika - 85kW przebieg km dopuszczalna ładowność kg kolor nadwozia - biały data pierwszej rejestracji lr. pojazd nabyty w kraju (nowy) - bez uszkodzeń b) Wyposażenie pojazdu: układ kierowniczy ze wspomaganiem regulacja położenia kolumny kierowniczej poduszki czołowe (przednie) kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne klimatyzacja manualna pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy poduszka kierowcy poduszka pasażera poduszki boczne centralny zamek z pilotem immobiliser autoalarm system nawigacji z mapą tempomat radioodtwarzacz głośniki 4 szt. antena felgi stalowe Pakiet II - ubezpieczenie mienia CPD MF. 1. Ubezpieczeniem mają być objęte: 1) budynki i budowle wraz z instalacjami, o łącznej powierzchni: 2.632,65m 2 w tym: a) powierzchnia budynku administracyjnego: 795,36m 2, b) powierzchnia budynku technicznego z łącznikiem: 1.758,08m 2, c) powierzchnia budynku ochrony z budynkiem gospodarczym: 75,27m, 2) ogrodzenie działki i drobne formy architektoniczne o powierzchni: 1.283,58m 2, 3) cała działka wraz z drogami, chodnikami, placami o łącznej powierzchni: lm 2, 4) wyposażenie biurowe budynku administracyjnego, 5) sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny, 6) wyposażenie techniczne budynku technicznego, 7) odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mienia i działalnością statutową niezależnie od tytułu prawnego, na mocy którego mienie znajduje się w posiadaniu CPD MF. 2. Okres ubezpieczenia: Od dnia r. do dnia r. włącznie. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i wszystkich zdarzeń losowych, w tym zakres minimalny: a) ogień, w tym również osmolenie i przypalenie, dym i sadza, działanie gorąca, itd., 8

9 b) wyładowania atmosferyczne, w tym uderzenie pioruna i jego pośrednie skutki (przepięcia w sieci elektrycznej, indukcja elektromagnetyczna itd.), c) eksplozja / implozja, d) kolizje z innymi obiektami: upadek statku powietrznego, oderwanie się jego części lub upuszczenie ładunku czy paliwa, uderzenie pojazdu, przewrócenie się lub upadek oderwanej części drzew, masztów, budynków i innych obiektów, uderzenie fali dźwiękowej (huk ponaddźwiękowy) itd., e) powódź, f) zjawiska atmosferyczne, w tym: huragan, deszcz nawalny, grad, ciężar zalegającego śniegu i lodu, skutki ich osuwania, itd., g) utrata stabilności gruntu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina śniegu, lodu, skał, kamieni, błota, trzęsienie ziemi, itd., h) szkody wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania: wydostanie się wody, pary, gazu, oleju lub innej substancji lub roztworu z systemu kanalizacyjnego, grzewczego, wodociągowego, chłodniczego, gaśniczego, itd., pękniecie, zamarznięcie, rozsadzenie rur i innych elementów instalacji na skutek niskich temperatur, itd., i) kradzież z włamaniem, wandalizm, rabunek, j) katastrofa budowlana, k) szyby od stłuczenia, 1) terroryzm. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczące prowadzonej działalności, w tym zakres minimalny: a) OC z tytułu prowadzenia działalności statutowej, posiadania mienia, działalność biurowa, b) OC pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone na terytorium RP, c) szkody wyrządzone pracownikom, d) szkody poniesione przez pracowników. 3) Ochroną ma zostać objęta całość zgłoszonego mienia bez konieczności podziału na budynki. 4) Stłuczenie szyb obejmuje zarówno szyby wewnętrzne i zewnętrzne budynków i budowli. 5) Do umowy ubezpieczenia należy uwzględnić akcję ratunkową", zgodnie z którą Ubezpieczyciel wypłaci również odszkodowanie w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi polisą ubezpieczenia. 6) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w granicach sum ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia. 4. Wykaz mienia oraz informacje ogólne. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Budynki i budowle wraz z Wartość odtworzeń iowa ,00 zł instalacjami (ogrodzenie, plac, drogi, chodniki) Wyposażenie biurowe, Wartość odtworzeniowa ,00 zł maszyny i urządzenia Wyposażenie techniczne, Wartość odtworzeniowa ,00 zł maszyny i urządzenia Sprzęt komputerowy Wartość odtworzeniowa ,00 zł 9

10 stacjonarny Sprzęt komputerowy przenośmy Wartość odtworzeńiowa ,00 zł 1) Kompleks zabudowy CPD MF został wybudowany w 2010 roku i oddany do użytkowania od dnia r. 2) Zakupiony sprzęt i wyposażenie w większości są nowe, zostały wprowadzone na ewidencję mienia w 2011 roku, rozpoczęto jego użytkowanie w 2011 roku. Część wyposażenia została przekazana na stan CPD MF przez Ministerstwo Finansów. 3) Opis konstrukcji budynków: a) konstrukcja ścian: żelbetowa wylewana, b) konstrukcja dachu: żelbetowa, stalowa. 4) Zabezpieczenia w budynkach: a) system wczesnego wykrywania dymu (VESDA), b) system alarmu pożaru, c) system gaszenia pożaru, d) system kontroli dostępu, e) system telewizji dozorowej, f) system włamania i napadu, g) monitoring PPOŻ, h) stała ochrona fizyczna budynków i terenów 24h/dobę. 5) Działalność: Kompleks zabudowy CPD MF składa się z budynku technicznego (serwerowni) oraz budynku administracyjno-biurowego i budynku ochrony. Budynek techniczny został wyposażony w infrastrukturę informatyczną w celu konsolidacji i centralizacji systemów informatycznych Resortu Finansów. Budynek administracyjny jest wyposażony w całości w celu prowadzenia działalności biurowo - administracyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu działalności znajduje się w Załączniku nr 3 - Statut CPD MF 6) Pracownicy CPD MF: a) CPD MF Radom - około 80 osób, b) CPD MF Warszawa - około 55 osób. 5. Wykaz przewidywanych limitów na jedno i wszystkie zdarzenia. Zdarzenie Limit w PLN Katastrofa budowlana ,00 PLN Przepięcie ,00 PLN Kradzież z włamaniem, ,00 PLN rabunek i wandalizm Szyby od stłuczenia ,00 PLN Terroryzm ,00 PLN OC łącznie pracodawcy i ,00 PLN pracowników Budynki, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy powinny zostać ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej (dane w punkcie 4 - Wykaz mienia oraz informacje ogólne). 6. Szkodowość: W roku 2011 i 2012 (na dzień sporządzania zaproszenia) nie była zgłaszana żadna szkoda w mieniu Zamawiającego, która skutkowałaby wypłatą odszkodowania przez Ubezpieczyciela. 10

11 Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF - Formularz Ofertowy Pakiet I. FORMULARZ OFERTOWY Ubezpieczenia OC, AC, NNW i ASS pojazdów służbowych CPD MF Oznaczenie sprawy: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej składam/y niniejszą ofertę: Wykonawca: Nazwa podmiotu: Adres: Telefon: Faks: Regon: NIP: Osoba do kontaktów tel CENA OFERTY: złotych brutto (słownie: ), zgodnie z Wyceną przedmiotu zamówienia. Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczątka/i imienne/a 11

12 Załącznik nr 2A do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF - Wycena przedmiotu zamówienia. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Marka Sk adka ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW Assistance Razem 1 Toyota Hilux 2 Kia CEE'D nr 1 3 Kia CEE'D nr 2 ŁĄCZNA CENA BRl [JTTO OFERTY Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczątka/i imienne/a 12

13 Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF Statut CPD MF STATUT Załącznik do zarządzenia Nr 41 Ministra Finansów zdnia r. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów POSTANOWIENIA OGÓLNE 1-1. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zwane dalej Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Finansów. 2. Siedzibą Centrum jest miasto Radom. Centrum prowadzi działalność w Radomiu i Warszawie. 3. Centrum zapewnia usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych resortu finansów. 4. Centrum może, za zgodą Ministra Finansów, świadczyć usługi, o któiych mowa w ust. 3, także dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem 5 ust Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Minister Finansów. 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów, na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej do spraw informatyki Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Centrum. 2. Funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Do podstawowej działalności Centrum należy: 1) uchylony 2) administrowanie i rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej Centrum; 3) wykonywanie zadań związanych z centralizacją i konsolidacją systemów informatycznych resortu finansów, w tym dostarczanie środowiska teleinformatycznego w warstwie sprzętowej i systemowej dla centralizacji i konsolidaqi systemów informatycznych; 4) zarządzanie pojemnością środowiska teleinfonnatycznego wymaganego do centralizaqi i konsołidaq'i systemów resortowych; 5) dostarczanie i utrzymywanie na uzgodnionym poziomie specjalistycznych usług teleinformatycznych; 6) zarządzanie poziomem specjalistycznych usług teleinformatycznych; 7) administrowanie i rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów; 13

14 8) stosowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z regulaqami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego wdrożonymi przez Ministerstwo Finansów, w tym współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach informatyki w wyznaczaniu osób do wykonywania funkqi administratora systemu informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikaqi) Ministerstwa Finansów; 9) monitorowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach informatyki; 10) realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów. 2. Centrum jest zobowiązane do przestrzegania wymagań dotyczących produktów przekazanych Centrum do eksploatacji, związanych z otrzymanym przez Ministra Finansów dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 3. Minister Finansów określa, w drodze decyzji, scentralizowane systemy informatyczne resortu finansów, 0 których mowa w 1 ust. 3, na rzecz których Centrum świadczy usługi określone w ust. 1 pkt 5 i Zasady, poziom i szczegółowy zakres świadczenia poszczególnych usług przez Centrum będą uzgadniane z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej do spraw informatyki. 5. Zasady i zakres świadczenia usług jednostkom, o których mowa w 1 ust. 4, określi każdorazowo porozumienie albo umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Centrum i kierownikiem jednostki wnioskującej. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum, któiy reprezentuje Centrum na zewnątrz. 2. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego 1 kierowników komórek organizacyjnych. 3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje upoważniony Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum. 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum, tryb pracy i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym. 5. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza Minister Finansów. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w ramach przyznanych im kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym. 7. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Dział Eksploatacji Usług; 2) Dział Zarządzania Usługami; 3) Dział Zarządzania i Administracji; 4) Dział Finansowy; 5) Biuro Bezpieczeństwa; 6) Biuro Strategii i Architektury; 7) Biuro Prawne. 14

15 Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF Formularz Ofertowy Pakiet II. FORMULARZ OFERTOWY Ubezpieczenia mienia CPD MF Oznaczenie sprawy: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej składam/y niniejszą ofertę: Wykonawca: Nazwa podmiotu: Adres:.. Telefon: Faks: Regon:. NIP:... Osoba do kontaktów tel CENA OFERTY: złotych brutto (słownie: ), w tym: 1) ubezpieczenie mienia: złotych brutto (słownie: ), 2) ubezpieczenie OC: złotych brutto (słownie: ). Wykaz przedmiotowy ubezpieczenia: L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Składka 1. Wykaz klauzul dodatkowych-ubezpieczenie mienia: L.p. Klauzula dodatkowa Suma ubezpieczenia / limit odpowiedzialności 1. Wykaz klauzul dodatkowych - ubezpieczenie OC: L.p. Klauzula dodatkowa Suma ubezpieczenia / limit odpowiedzialności 1. 15

16 Franszyza redukcyjna / integralna ubezpieczenie mienia: Franszyza redukcyjna / integralna ubezpieczenie OC:... Warunki płatności składki: Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczątka/i imienne 16

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 19 fax: 48 367 36 73 CPD-ZP-263-98/2014.. Radom, dn. 23-09 - 2014 r. Oznaczenie sprawy Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 03 fax: 48 367 36 73 CPD-ZP-263-74/2015. Radom, dn. 02-07 - 2015 r. Oznaczenie sprawy Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r.

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

(pieczęć Zamawiającego)

(pieczęć Zamawiającego) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 00-893 Warszawa ul. Ogrodowa 5/7 (pieczęć Zamawiającego) WFOŚiGW w Warszawie Warszawa, 4^.1.- listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 19 fax: 48 367 36 73 ZZR/DZ A- LG/30/12 Oznaczenie sprawy Radom, dn..#.11.2012r. Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski 1.... 2.... a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo