Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej euro)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)"

Transkrypt

1 Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom tel.: fax: ZZR/DZA-LG/20/12 Oznaczenie sprawy Radom, dn.ofe, r. Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej euro) Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1. I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance dla pojazdów służbowych wraz z ich wyposażeniem oraz ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz mienie Skarbu Państwa - Ministerstwa Finansów użyczonego Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (dalej: mienie CPD MF). 2. Zamówienie będzie realizowane w dwóch oddzielnych Pakietach: Pakiet I - ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance pojazdów służbowych CPD MF, Pakiet II - ubezpieczenie mienia CPD MF. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jeden lub dwa pakiety. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w podziale na poszczególne Pakiety zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. II. WARUNKI FINANSOWE/ ROZLICZENIA/ PŁATNOŚCI. 1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w pkt. I, w tym podatek od towarów i usług (VAT), oraz wszelkie inne opłaty niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Płatność składki: 1) Pakiet I: składka płatna jednorazowo, przelewem na konto Wykonawcy. 2) Pakiet II: składka płatna w 4 ratach kwartalnie, przelewem na konto Wykonawcy. III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. W przypadku kolizji warunków zaproszenia i szczegółowych warunków ubezpieczenia Wykonawcy pierwszeństwo przyznaje się warunkom zaproszenia. Pakiet I: 1. Franszyza redukcyjna i udział własny: 1) dla ubezpieczeń komunikacyjnych: 0,00 zł. 2. Franszyza integralna: 1) dla ubezpieczeń komunikacyjnych: 500,00 zł. 1

2 3. Płatność składki jednorazowo w terminie 21 dni od dnia podpisania polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Dniem zapłaty składki jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu opłaty składki. Pakiet II: 1. Franszyza redukcyjna: 1) dla ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, sprzętu komputerowego oraz w przypadku klauzul dodatkowych: max. 500,00 zł., 2) dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku klauzul dodatkowych: 0,00 zł. 2. Franszyza integralna i udział własny: 1) dla ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, sprzętu komputerowego oraz w przypadku klauzul dodatkowych: 0,00 zł., 2) dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku klauzul dodatkowych: 0,00 zł. 3. Płatności składki będą dokonywane w 4 równych ratach, w następujących terminach: 1) I rata - do dnia 31 stycznia 2013r., 2) II rata - do dnia 30 kwietnia 2013r., 3) III rata - do dnia 31 lipca 2013r., 4) IV rata - do dnia 31 października 2013r. 4. Dniem zapłaty raty składki jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu opłaty raty składki. 5. W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. IV. KRYTERIA OCENY OFERT. O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu). V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi: 1) dla Pakietu I Załącznik nr 2 i 2A do niniejszego zaproszenia, 2) dla Pakietu II Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. 2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem (Załącznikiem nr 2, 2A i 4) i musi zawierać informacje i dane określone w tym dokumencie. 3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy oraz cenę oferty zawierającą wszelkie koszty zgodnie z pkt I niniejszego zaproszenia. 4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenie Ministra Finansów lub organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu.ll r. o godz. 10: O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wysłania a przez oferenta. 3. Oferty proszę składać w formie elektronicznej na adres lub przesłać faksem na numer (48) w terminie wskazanym powyżej. 2

3 4. Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy. 5. Wpłynięcie oferty na faks potwierdzone zostanie poprzez wysłanie informacji zwrotnej na numer faksu nadawcy. 6. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danym Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów 3

4 Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet I - ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance pojazdów służbowych CPD MF. 1. Okres obejmujący ubezpieczenie OC: 1) Toyota Hilux: od dnia r. do dnia r. włącznie, 2) Kia CEE'D nr 1: od dnia r. do dnia r. włącznie, 3) Kia CEE'D nr 2: od dnia r. do dnia r. włącznie. 2. Okres obejmujący ubezpieczenie AC, NNW i ASS: 1) Toyota Hilux: od dnia r. do dnia r. włącznie, 2) Kia CEE'D nr 1: od dnia r. do dnia r. włącznie, 3) Kia CEE'D nr 2: od dnia r. do dnia r. włącznie. 3. Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): 1) odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu, zgodnie z aktualnymi zapisami w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), 2) suma gwarancyjna (brutto): zgodnie z aktualnymi zapisami w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), na dzień wystawienia polisy. 4. Warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC): 1) przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd służbowy wraz z wyposażeniem opisanym w pkt 10, 2) ubezpieczenie w zakresie pełnym, tj. objęcie szkód powstałych w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek następujących zdarzeń: a) zderzenia pojazdów, b) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, c) powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmolenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, d) działania osób trzecich (np. dewastacja), e) działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, f) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), 3) suma ubezpieczenia: wartość liczona zgodnie z systemem wyceny pojazdów do ubezpieczenia komunikacyjnego, obowiązującym u danego Ubezpieczyciela, aktualnym na dzień wystawienia polisy (dokumentu ubezpieczenia), 4) nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia). 5. Warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla kierowców i pasażerów z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegającego na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 4

5 zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów; za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, 2) zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP powstałych podczas ruchu pojazdów, a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu, naprawy pojazdu na trasie jazdy, koszty przymusowej hospitalizacji, koszty transportu zwłok, 3) system świadczeń: a) w przypadku śmierci na wskutek nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku, 4) suma ubezpieczenia: ,00 zł brutto na jedną osobę ubezpieczoną. 6. Warunki ubezpieczenia kosztów udzielania natychmiastowej pomocy Assistance: 1) suma ubezpieczenia: zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczyciela, 2) zakres ubezpieczenia obejmuje: a) udzielenie natychmiastowej pomocy Assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium RP, b) zakres zdarzeń obejmujący m. in. wypadek drogowy, kradzież pojazdu lub jego części składowych, awarię pojazdu, c) pomoc informacyjną, d) koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu lub zorganizowanie parkingu, e) koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km pokrywane są przez Ubezpieczonego, f) koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km pokrywane są przez Ubezpieczonego, g) organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. 7. Wymagane warunki likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: 1) oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego, 2) w przypadku szkody Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/autoryzowanych Serwisach Obsługi; Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodzin obowiązujące w tych warsztatach, przy czym ustala się, że maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w Autoryzowanych Serwisach Obsługi, 3) w przypadku szkody o znacznym rozmiarze (tzw. całkowitej) Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur VAT do wartości kwot brutto (górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość 70% pojazdu z dnia szkody), 4) w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur VAT do wartości kwot brutto, 5

6 5) wypłata odszkodowania bez franszyzy redukcyjnej, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiona część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, 6) likwidacja szkód w trybie bezgotówkowym w kwotach brutto. 8. Szkodowość: 1) pojazd służbowy KIA CEE'D nr 1: a) szkoda komunikacyjna z dnia r., wysokość odszkodowania: 2 751,76 zł brutto; odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia AC Zamawiającego, b) szkoda komunikacyjna z dnia r., wysokość odszkodowania: 1 706,13 zł brutto; odszkodowanie wypłacone z OC sprawcy kolizji, 2) pojazd służbowy TOYOTA HILUX: a) szkoda komunikacyjna z dnia r., sprawa jest w toku. 9. Ubezpieczający parkuje wszystkie pojazdy służbowe w miejscach strzeżonych całodobowo (teren CPD MF w Radomiu lub parking Ministerstwa Finansów). 10. Szczegółowy opis samochodów służbowych podlegających ubezpieczeniu: 1) Toyota Hilux a) Dane pojazdu: marka - Toyota typ/model - N2 wariant - KUN26 wersja - KUN26L-PRASYW nazwa handlowa - HILUX kategoria pojazdu - NIG - samochód ciężarowy terenowy rok produkcji pojemność silnika cm 3 moc silnika KM, turbo diesel z intercoolerem przebieg km dopuszczalna ładowność kg kolor nadwozia - beżowy data pierwszej rejestracji r. pojazd nabyty w kraju (nowy) - bez uszkodzeń Wyposażenie pojazdu: układ kierowniczy ze wspomaganiem regulacja położenia kolumny kierowniczej tylne czujniki parkowania poduszki czołowe (przednie) kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne klimatyzacja automatyczna pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy poduszka kierowcy poduszka pasażera poduszki boczne centralny zamek z pilotem immobiliser autoalarm i blokada skrzyni biegów system nawigacji z mapą tempomat radioodtwarzacz 6

7 głośniki 4 szt. antena skórzane fotele felgi aluminiowe 2) Kia CEE'D nr 1 a) Dane pojazdu marka - KIA typ/model - ED wariant - F5DU1 wersja - M62AZ1 nazwa handlowa - CEE' D kategoria pojazdu - Ml/ samochód osobowy rok produkcji pojemność silnika cm 3 moc silnika - 85kW, przebieg km dopuszczalna ładowność kg kolor nadwozia - biały data pierwszej rejestracji r. pojazd nabyty w kraju (nowy) - bez uszkodzeń b) Wyposażenie pojazdu: układ kierowniczy ze wspomaganiem regulacja położenia kolumny kierowniczej poduszki czołowe (przednie) kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne klimatyzacja manualna pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy poduszka kierowcy poduszka pasażera poduszki boczne centralny zamek z pilotem immobiliser autoalarm system nawigacji z mapą tempomat radioodtwarzacz głośniki 4 szt. antena felgi stalowe 3) Kia CEE'D nr 2 a) Dane pojazdu marka - KIA typ/model - ED wariant - F5DU1 wersja - M62AZ1 nazwa handlowa - CEE'D kategoria pojazdu - Ml/ samochód osobowy rok produkcji

8 pojemność silnika cm 3 moc silnika - 85kW przebieg km dopuszczalna ładowność kg kolor nadwozia - biały data pierwszej rejestracji lr. pojazd nabyty w kraju (nowy) - bez uszkodzeń b) Wyposażenie pojazdu: układ kierowniczy ze wspomaganiem regulacja położenia kolumny kierowniczej poduszki czołowe (przednie) kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne klimatyzacja manualna pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy poduszka kierowcy poduszka pasażera poduszki boczne centralny zamek z pilotem immobiliser autoalarm system nawigacji z mapą tempomat radioodtwarzacz głośniki 4 szt. antena felgi stalowe Pakiet II - ubezpieczenie mienia CPD MF. 1. Ubezpieczeniem mają być objęte: 1) budynki i budowle wraz z instalacjami, o łącznej powierzchni: 2.632,65m 2 w tym: a) powierzchnia budynku administracyjnego: 795,36m 2, b) powierzchnia budynku technicznego z łącznikiem: 1.758,08m 2, c) powierzchnia budynku ochrony z budynkiem gospodarczym: 75,27m, 2) ogrodzenie działki i drobne formy architektoniczne o powierzchni: 1.283,58m 2, 3) cała działka wraz z drogami, chodnikami, placami o łącznej powierzchni: lm 2, 4) wyposażenie biurowe budynku administracyjnego, 5) sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny, 6) wyposażenie techniczne budynku technicznego, 7) odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mienia i działalnością statutową niezależnie od tytułu prawnego, na mocy którego mienie znajduje się w posiadaniu CPD MF. 2. Okres ubezpieczenia: Od dnia r. do dnia r. włącznie. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i wszystkich zdarzeń losowych, w tym zakres minimalny: a) ogień, w tym również osmolenie i przypalenie, dym i sadza, działanie gorąca, itd., 8

9 b) wyładowania atmosferyczne, w tym uderzenie pioruna i jego pośrednie skutki (przepięcia w sieci elektrycznej, indukcja elektromagnetyczna itd.), c) eksplozja / implozja, d) kolizje z innymi obiektami: upadek statku powietrznego, oderwanie się jego części lub upuszczenie ładunku czy paliwa, uderzenie pojazdu, przewrócenie się lub upadek oderwanej części drzew, masztów, budynków i innych obiektów, uderzenie fali dźwiękowej (huk ponaddźwiękowy) itd., e) powódź, f) zjawiska atmosferyczne, w tym: huragan, deszcz nawalny, grad, ciężar zalegającego śniegu i lodu, skutki ich osuwania, itd., g) utrata stabilności gruntu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina śniegu, lodu, skał, kamieni, błota, trzęsienie ziemi, itd., h) szkody wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania: wydostanie się wody, pary, gazu, oleju lub innej substancji lub roztworu z systemu kanalizacyjnego, grzewczego, wodociągowego, chłodniczego, gaśniczego, itd., pękniecie, zamarznięcie, rozsadzenie rur i innych elementów instalacji na skutek niskich temperatur, itd., i) kradzież z włamaniem, wandalizm, rabunek, j) katastrofa budowlana, k) szyby od stłuczenia, 1) terroryzm. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczące prowadzonej działalności, w tym zakres minimalny: a) OC z tytułu prowadzenia działalności statutowej, posiadania mienia, działalność biurowa, b) OC pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone na terytorium RP, c) szkody wyrządzone pracownikom, d) szkody poniesione przez pracowników. 3) Ochroną ma zostać objęta całość zgłoszonego mienia bez konieczności podziału na budynki. 4) Stłuczenie szyb obejmuje zarówno szyby wewnętrzne i zewnętrzne budynków i budowli. 5) Do umowy ubezpieczenia należy uwzględnić akcję ratunkową", zgodnie z którą Ubezpieczyciel wypłaci również odszkodowanie w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi polisą ubezpieczenia. 6) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w granicach sum ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia. 4. Wykaz mienia oraz informacje ogólne. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Budynki i budowle wraz z Wartość odtworzeń iowa ,00 zł instalacjami (ogrodzenie, plac, drogi, chodniki) Wyposażenie biurowe, Wartość odtworzeniowa ,00 zł maszyny i urządzenia Wyposażenie techniczne, Wartość odtworzeniowa ,00 zł maszyny i urządzenia Sprzęt komputerowy Wartość odtworzeniowa ,00 zł 9

10 stacjonarny Sprzęt komputerowy przenośmy Wartość odtworzeńiowa ,00 zł 1) Kompleks zabudowy CPD MF został wybudowany w 2010 roku i oddany do użytkowania od dnia r. 2) Zakupiony sprzęt i wyposażenie w większości są nowe, zostały wprowadzone na ewidencję mienia w 2011 roku, rozpoczęto jego użytkowanie w 2011 roku. Część wyposażenia została przekazana na stan CPD MF przez Ministerstwo Finansów. 3) Opis konstrukcji budynków: a) konstrukcja ścian: żelbetowa wylewana, b) konstrukcja dachu: żelbetowa, stalowa. 4) Zabezpieczenia w budynkach: a) system wczesnego wykrywania dymu (VESDA), b) system alarmu pożaru, c) system gaszenia pożaru, d) system kontroli dostępu, e) system telewizji dozorowej, f) system włamania i napadu, g) monitoring PPOŻ, h) stała ochrona fizyczna budynków i terenów 24h/dobę. 5) Działalność: Kompleks zabudowy CPD MF składa się z budynku technicznego (serwerowni) oraz budynku administracyjno-biurowego i budynku ochrony. Budynek techniczny został wyposażony w infrastrukturę informatyczną w celu konsolidacji i centralizacji systemów informatycznych Resortu Finansów. Budynek administracyjny jest wyposażony w całości w celu prowadzenia działalności biurowo - administracyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu działalności znajduje się w Załączniku nr 3 - Statut CPD MF 6) Pracownicy CPD MF: a) CPD MF Radom - około 80 osób, b) CPD MF Warszawa - około 55 osób. 5. Wykaz przewidywanych limitów na jedno i wszystkie zdarzenia. Zdarzenie Limit w PLN Katastrofa budowlana ,00 PLN Przepięcie ,00 PLN Kradzież z włamaniem, ,00 PLN rabunek i wandalizm Szyby od stłuczenia ,00 PLN Terroryzm ,00 PLN OC łącznie pracodawcy i ,00 PLN pracowników Budynki, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy powinny zostać ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej (dane w punkcie 4 - Wykaz mienia oraz informacje ogólne). 6. Szkodowość: W roku 2011 i 2012 (na dzień sporządzania zaproszenia) nie była zgłaszana żadna szkoda w mieniu Zamawiającego, która skutkowałaby wypłatą odszkodowania przez Ubezpieczyciela. 10

11 Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF - Formularz Ofertowy Pakiet I. FORMULARZ OFERTOWY Ubezpieczenia OC, AC, NNW i ASS pojazdów służbowych CPD MF Oznaczenie sprawy: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej składam/y niniejszą ofertę: Wykonawca: Nazwa podmiotu: Adres: Telefon: Faks: Regon: NIP: Osoba do kontaktów tel CENA OFERTY: złotych brutto (słownie: ), zgodnie z Wyceną przedmiotu zamówienia. Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczątka/i imienne/a 11

12 Załącznik nr 2A do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF - Wycena przedmiotu zamówienia. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Marka Sk adka ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW Assistance Razem 1 Toyota Hilux 2 Kia CEE'D nr 1 3 Kia CEE'D nr 2 ŁĄCZNA CENA BRl [JTTO OFERTY Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczątka/i imienne/a 12

13 Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF Statut CPD MF STATUT Załącznik do zarządzenia Nr 41 Ministra Finansów zdnia r. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów POSTANOWIENIA OGÓLNE 1-1. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zwane dalej Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Finansów. 2. Siedzibą Centrum jest miasto Radom. Centrum prowadzi działalność w Radomiu i Warszawie. 3. Centrum zapewnia usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych resortu finansów. 4. Centrum może, za zgodą Ministra Finansów, świadczyć usługi, o któiych mowa w ust. 3, także dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem 5 ust Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Minister Finansów. 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów, na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej do spraw informatyki Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Centrum. 2. Funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Do podstawowej działalności Centrum należy: 1) uchylony 2) administrowanie i rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej Centrum; 3) wykonywanie zadań związanych z centralizacją i konsolidacją systemów informatycznych resortu finansów, w tym dostarczanie środowiska teleinformatycznego w warstwie sprzętowej i systemowej dla centralizacji i konsolidaqi systemów informatycznych; 4) zarządzanie pojemnością środowiska teleinfonnatycznego wymaganego do centralizaqi i konsołidaq'i systemów resortowych; 5) dostarczanie i utrzymywanie na uzgodnionym poziomie specjalistycznych usług teleinformatycznych; 6) zarządzanie poziomem specjalistycznych usług teleinformatycznych; 7) administrowanie i rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów; 13

14 8) stosowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z regulaqami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego wdrożonymi przez Ministerstwo Finansów, w tym współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach informatyki w wyznaczaniu osób do wykonywania funkqi administratora systemu informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikaqi) Ministerstwa Finansów; 9) monitorowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach informatyki; 10) realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów. 2. Centrum jest zobowiązane do przestrzegania wymagań dotyczących produktów przekazanych Centrum do eksploatacji, związanych z otrzymanym przez Ministra Finansów dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 3. Minister Finansów określa, w drodze decyzji, scentralizowane systemy informatyczne resortu finansów, 0 których mowa w 1 ust. 3, na rzecz których Centrum świadczy usługi określone w ust. 1 pkt 5 i Zasady, poziom i szczegółowy zakres świadczenia poszczególnych usług przez Centrum będą uzgadniane z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej do spraw informatyki. 5. Zasady i zakres świadczenia usług jednostkom, o których mowa w 1 ust. 4, określi każdorazowo porozumienie albo umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Centrum i kierownikiem jednostki wnioskującej. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum, któiy reprezentuje Centrum na zewnątrz. 2. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego 1 kierowników komórek organizacyjnych. 3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje upoważniony Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum. 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum, tryb pracy i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym. 5. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza Minister Finansów. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w ramach przyznanych im kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym. 7. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Dział Eksploatacji Usług; 2) Dział Zarządzania Usługami; 3) Dział Zarządzania i Administracji; 4) Dział Finansowy; 5) Biuro Bezpieczeństwa; 6) Biuro Strategii i Architektury; 7) Biuro Prawne. 14

15 Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF Formularz Ofertowy Pakiet II. FORMULARZ OFERTOWY Ubezpieczenia mienia CPD MF Oznaczenie sprawy: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej składam/y niniejszą ofertę: Wykonawca: Nazwa podmiotu: Adres:.. Telefon: Faks: Regon:. NIP:... Osoba do kontaktów tel CENA OFERTY: złotych brutto (słownie: ), w tym: 1) ubezpieczenie mienia: złotych brutto (słownie: ), 2) ubezpieczenie OC: złotych brutto (słownie: ). Wykaz przedmiotowy ubezpieczenia: L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Składka 1. Wykaz klauzul dodatkowych-ubezpieczenie mienia: L.p. Klauzula dodatkowa Suma ubezpieczenia / limit odpowiedzialności 1. Wykaz klauzul dodatkowych - ubezpieczenie OC: L.p. Klauzula dodatkowa Suma ubezpieczenia / limit odpowiedzialności 1. 15

16 Franszyza redukcyjna / integralna ubezpieczenie mienia: Franszyza redukcyjna / integralna ubezpieczenie OC:... Warunki płatności składki: Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczątka/i imienne 16

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo