Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/563/2008 Zarządu PZU SA z dnia 6 listopada 2008 r., uchwałą nr UZ/10/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/348/2011 Zarządu PZU SA z dnia 9 listopada 2011 r. Rozdział I zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, Postanowienia wstępne jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie 1 od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu prze- 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w gospodarstwach rolnych (zwane dalej OWU ) mają zastoso- 5) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, wanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny 6) grzyby uprawne owocniki grzybów uzyskane z grzybni w wy- Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwany dalej PZU SA ) niku zabiegów uprawowych, prowadzonych w pomieszczez osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami orga- niach specjalnie do tego celu przeznaczonych, nizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi (zwanymi dalej Ubez- 7) grzybnia genetycznie jednorodny materiał nasienny do propieczającym). dukcji grzybów uprawnych, 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy ra- 8) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, ustachunek. W takim przypadku osobę na rachunek której zawiera lanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkosię umowę ubezpieczenia wyszczególnia się w dokumencie dy; w uzasadnionych przypadkach lub braku możliwości uzyskaubezpieczenia. Postanowienia OWU stosuje się odpowiednio do nia opinii IMiGW, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstaosoby, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia. wie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powsta- 3. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być wprowadzone do nia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie, umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne 9) kradzież z włamaniem dokonanie albo usiłowanie dokonania od ustalonych w OWU. zaboru mienia po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi, istnie- 4. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różni- jących zabezpieczeń lub otwarciu zabezpieczeń kluczem orygicę między treścią umowy a OWU w formie pisemnej przed za- nalnym lub innym urządzeniem otwierającym, które sprawca warciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA zdobył przez kradzież z włamaniem z innego budynku bądź nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpie- w wyniku rabunku, czającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do 10) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. górskich lub falistych: mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota, 11) materiały i zapasy zgromadzone i przechowywane w gospodarstwie Rozdział II materiały oraz przedmioty nie będące ziemiopło- dami, sprzętem rolniczym lub ruchomościami domowymi, zwią- Definicje zane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, tj.: 2 a) materiały budowlane, b) materiały opałowe, paliwa, 1. Przez pojęcia użyte w OWU należy rozumieć: c) części zamienne do sprzętu rolniczego i maszyn, 1) deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku wy- d) nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, dajności, co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii e) pasze, odżywki dla zwierząt gospodarskich, i Gospodarki Wodnej (zwany dalej IMiGW ). W przypadku f) opakowania, klatki dla zwierząt, braku możliwości ustalenia tego współczynnika przez IMiGW, g) rowery, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki inwalidzkie przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich bez napędu mechanicznego, powstania świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawal- h) grzyby i grzybnie oraz mienie związane z ich produkcją, nego, i) mienie związane z produkcją w szklarniach, namiotach i tu- 2) dokument ubezpieczenia dokument potwierdzający zawar- nelach foliowych oraz z produkcją fermową zwierząt futercie umowy ubezpieczenia (np. polisa), kowych; 3) eksplozja gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jed- 12) obsunięcie się ziemi widoczne zapadanie się ziemi oraz noczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywo- usuwanie się ziemi, przy czym: łanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu a) zapadanie się ziemi widoczne obniżenie się terenu z podo naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, wodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, w gruncie, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich b) usuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy widoczne ruchy mas ziemi na stokach, nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplo- 13) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał zją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowe- 14) okres ubezpieczenia okres objęty ochroną ubezpieczeniogo ciśnieniem zewnętrznym, wą PZU SA, 4) gospodarstwo rolne obszar użytków rolnych, gruntów pod 15) opady śniegu opady śniegu przekraczające 85% wartości stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczone mie- 26) tąpnięcie wstrząsy podziemne, spowodowane pękaniem skał, nie, określonej według obowiązującej normy polskiej Obciąże- wywołane naruszeniem równowagi sił w tych skałach, nie śniegiem. Warunkiem uznania szkody za spowodowaną 27) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka opadami śniegu jest, aby przynajmniej jedna stacja meteo- organizacyjna niebędąca osobą prawną zawierająca z PZU SA rologiczna IMiGW, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub umowę ubezpieczenia, strefy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śnie- 28) Ubezpieczony posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa giem w promieniu 100 km od miejsca, w którym znajduje się rolnego będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką ubezpieczone mienie, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej prze- organizacyjną niebędącą osobą prawną, który jest jednocześnie kraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właści- posiadaczem lub właścicielem mienia stanowiącego przedmiot wej dla miejsca lokalizacji gospodarstwa rolnego. ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, przyj- Ubezpieczonym w odniesieniu do osób fizycznych są także muje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powsta- osoby bliskie zamieszkujące wspólnie z Ubezpieczonym i prania, świadczące wyraźnie o wystąpieniu opadów śniegu, cujące w jego gospodarstwie rolnym, 16) osoba pracująca w gospodarstwie rolnym: 29) uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie atmosferyczne a) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio na ubezpieczone mienie, pozostawiające bezb) osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, sporne ślady tego zdarzenia, c) osoba zamieszkująca z Ubezpieczającym i pomagająca 30) upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego 17) porażenie prądem elektrycznym działanie prądu elektry- obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewocznego powodującego śmierć albo konieczność uboju pora- żonego ładunku, żonego zwierzęcia, 31) zamek mechaniczno-elektroniczny zamek, którego urucho- 18) podtopienie zalanie terenów w wyniku deszczu nawalnego mienie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego, lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich 32) zamek wielopunktowy zamek powodujący ryglowanie skrzydła i falistych, drzwi w ościeżnicy (futrynie) w kilku odległych od siebie miejscach, 19) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się po- 33) zamek wielozastawkowy zamek posiadający przynajmniej ziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki 20) rabunek zabór ubezpieczonego mienia: zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpiecza- ilości nacięć profilowanych w kluczu, jącego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z dopro- 34) ziemiopłody plony roślin zebrane i złożone w budynkach, wadzeniem Ubezpieczającego do nieprzytomności lub bez- stertach, stogach, silosach, kopcach lub piwnicach, z wyłączebronności, niem słomy po dniu 30 czerwca następnego roku po zbiorach, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej o ile nie jest ona składowana w budynkach, lub groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził do bu- 35) zwierzęta gospodarskie konie, bydło, trzoda chlewna, owce, dynku mieszkalnego osobę mającą klucze i zmusił ją do kozy, króliki, drób i zwierzęta futerkowe w chowie domowym otwarcia drzwi budynku albo je sam otworzył kluczami a także psy i koty, zrabowanymi, 36) zużycie techniczne stopień faktycznego zużycia sprzętu c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane rolniczego, ustalony w uzgodnieniu z Ubezpieczającym bądź z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych na podstawie opinii rzeczoznawcy, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, 37) wartość rzeczywista wartość nowego urządzenia tego same- 21) ruchomości domowe rzeczy znajdujące się w budynku go lub podobnego rodzaju, pomniejszona o zużycie techniczne. mieszkalnym, związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych i życiowych Ubezpieczonego, a w szczególności: a) meble, sprzęt zmechanizowany i pozostałe urządzenia do- Rozdział III mowe, dywany, odzież, książki oraz inne przedmioty osobistego użytku a także zapasy gospodarstwa domowego, Przedmiot ubezpieczenia b) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny oraz instrumenty muzyczne, 3 c) przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety złote i srebrne, Ubezpieczeniem można objąć następujące grupy mienia ruchobiżuteria, dzieła sztuki i inne wyroby artystyczne oraz mego w gospodarstwach rolnych: znaczki filatelistyczne, 1) sprzęt rolniczy, d) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe, 2) ziemiopłody, materiały i zapasy, e) ryby w akwariach, ptaki oraz inne zwierzęta z wyjątkiem 3) zwierzęta gospodarskie, zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlo- 4) ruchomości domowe oraz stałe elementy mieszkania. wych oraz zwierząt gospodarskich, 22) składka kwota należna PZU SA za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, Rozdział IV 23) stałe elementy mieszkania: meble wbudowane, antresole, drzwi i okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpiecza- Zakres ubezpieczenia ryzyka podstawowe jącymi, piece kuchenne i kominki, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, elektrycznych, gazowych, 4 powłoki malarskie i wykładziny sufitów, ścian, podłóg, instala- Podstawowym zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu cje sygnalizacyjne, łącznie z tymi, które nie zostały jeszcze ruchomym, o którym mowa w 3, powstałe wskutek: wbudowane lub zainstalowane, pod warunkiem udowodnienia 1) zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtoich zakupu, pienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia 24) suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, lawiny, tąpnięcia, kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU SA, upadku statku powietrznego, 25) sprzęt rolniczy maszyny (w tym kombajny i inne maszyny 2) utraty, zniszczenia, lub uszkodzenia ubezpieczonych przedmiosamobieżne), narzędzia i urządzenia służące do prowadzenia tów w następstwie prowadzonej akcji ratowniczej w związku gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem podlegających rejestra- z wystąpieniem zdarzeń losowych wymienionych w pkt. 1. cji ciągników rolniczych oraz przyczep rolniczych, 3) porażenia zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym. 2

3 5 ności zmierzające do ustalenia rzeczywistej wartości mienia Ubezpieczeniem, od zdarzeń losowych wymienionych w 4, moż- zgłoszonego do ubezpieczenia. na objąć: 3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za 1) wszystkie grupy mienia ruchomego wymienione w 3 albo zgodą PZU SA po zapłaceniu uzupełniającej składki, może 2) wybraną grupę mienia wymienioną w 3. podwyższyć sumę ubezpieczenia. W razie podwyższenia sumy ubezpieczenia stanowi ona górną granicę odpowiedzialności PZU SA od dnia następnego po zapłaceniu uzupełniającej Rozdział V składki. 4. W granicach sumy ubezpieczenia ustanawia się następujące Wyłączenia odpowiedzialności limity odpowiedzialności PZU SA: 6 1) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym, komputerowym, fotograficznym oraz w instrumentach muzycznych w wy- PZU SA nie odpowiada za szkody: sokości 80% sumy ubezpieczenia w przypadku ubezpie- 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez czenia tych ruchomości na zasadach określonych w 5 pkt. 2 Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa lub w wysokości 25% sumy ubezpieczenia, w przypadku ubezzapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach pieczenia tych ruchomości na zasadach, o których mowa względom słuszności, w 5 pkt. 1, 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony 2) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w złotych i srebrnych monetach, w biżuterii, dziełach sztuki 3) elektryczne powstałe w aparatach lub innych urządze- i innych wyrobach artystycznych oraz w znaczkach filateliniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas ich stycznych w wysokości 40% sumy ubezpieczenia w przyeksploatacji, chyba że w następstwie niewłaściwego dzia- padku ubezpieczenia tych ruchomości na zasadach określołania prądu elektrycznego powstał pożar, nych w 5 pkt. 2 lub w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 4) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, w przypadku ubezpieczenia tych ruchomości na zasadach, 5) powstałe poza granicami kraju, o których mowa w 5 pkt. 1, 6) powstałe wskutek działań wojennych, trzęsienia ziemi, dzia- 3) z tytułu szkód w pieniądzach i innych środkach płatniczych łania energii jądrowej, wewnętrznych zamieszek i rozru- w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, chów oraz aktów terroryzmu, 4) z tytułu szkód w papierach wartościowych w wysokości 7) w postaci zaginięcia pieniędzy i innych środków płatniczych, 15% sumy ubezpieczenia. papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, 5. Każda wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy złota i platyny, monet srebrnych i złotych, biżuterii i innych ubezpieczenia. wyrobów artystycznych powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowych określonymi 4 pkt. 1, Rozdział VII 8) będące następstwem rabunku w postaci przywłaszczenia lub wyłudzenia mienia dokonanego z użyciem podstępu Zawarcie umowy i okres ubezpieczenia wobec osób małoletnich bądź niedołężnych, jeżeli sprawca nie został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem 8 sądu, chyba że sam fakt podstępu jest bezsporny w świetle 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczająprzedstawionych dowodów, cego, na okres roczny albo krótszy od roku (ubezpieczenie 9) powstałe w mieniu związanym z produkcją przemysłową, krótkoterminowe). działalnością usługową lub handlową, 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 3, w razie wątpli- 10) obejmujące drób i zwierzęta futerkowe w chowie fermowym, wości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezryby w hodowli i chowie stawowym, pszczoły w pasiekach pieczającemu dokumentu ubezpieczenia. składających się co najmniej z 5 pni pszczelich oraz zwie- 3. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza Ubezrzęta laboratoryjne, pieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postano- 11) powstałe w urządzeniach stawowych oraz w mieniu zwią- wienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego lub zanym z produkcją fermową drobiu, Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA 12) obejmujące srebro, złoto i platynę w złomie i sztabach, nie zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne oraz szlachetne piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co substancje organiczne (perły, bursztyny, korale) nie stano- najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewiące wyrobu użytkowego, wykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubez- 13) obejmujące zbiory kolekcjonerskie, pieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa 14) obejmujące dokumenty i rękopisy, jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. 15) powstałe w dodatkowym wyposażeniu samochodów, moto- W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią cykli i motorowerów oraz części zapasowe do tych pojazdów, dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu 16) powstałe w pojazdach, które podlegają rejestracji stosownie wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. do przepisów prawa o ruchu drogowym, 17) obejmujące zwierzęta nie oznakowane jeżeli obowiązek ich 9 oznakowania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu należnej składki lub pierwszej raty składki, chyba Rozdział VI że w umowie przewidziano inny termin początku odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia 10 7 Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 mie- 1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywi- sięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpiestej mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. czenia, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest 2. Przed zawarciem umowy PZU SA ma prawo podejmować czyn- przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 3

4 11 przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapła- Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: ty uważa się datę, w której pełna kwota składki albo raty składki 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumen- wpłynęła na rachunek PZU SA. cie ubezpieczenia, 10. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwalnia Ubezpie- 2) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę czającego z obowiązku zapłaty rat składki w terminach określow przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji gdy nych w polisie, przy czym w razie zajścia wypadku ubezpieczeprawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na niowego, jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszkodowania nabywcę, i odszkodowań dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie su- 3) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA my ubezpieczenia, raty składki, których termin płatności przyo wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym pada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast w przypadku, gdy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przypadku jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płatności rat składki, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie. których płatność zgodnie z terminami określonymi w polisie 4) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego przypada po dniu doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty od PZU SA pisma z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki odszkodowania, nie ulegają zmianie. wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności, 5) w przypadku określonym w 10, Rozdział IX 6) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia. Obowiązki ubezpieczającego 7) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, Postępowanie w przypadku powstania szkody o którym mowa w 13 ust Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA Rozdział VIII wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytuje Składka za ubezpieczenie w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, 12 obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od: przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi 1) sumy ubezpieczenia, na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za 2) okresu ubezpieczenia, nieistotne. 3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający obowiązany jest zgła- 4) obniżek, o których mowa w ust. 2. szać zmiany okoliczności wymienionych w ustępie poprze- 2. W umowie ubezpieczenia stosowane są obniżki składki według dzającym. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych następujących kryteriów: zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiado- 1) za kontynuację ubezpieczenia, mości. W razie ujawnienia okoliczności która pociąga za sobą 2) za zawarcie w PZU SA obowiązkowego ubezpieczenia budyn- istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron ków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i obowiązko- może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczywego ubezpieczenia OC rolników lub dobrowolnego ubez- nając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej pieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rol- jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W ranego, zie zgłoszenia takiego żądania druga strona może wypowie- 3) za jednorazową opłatę składki. dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozu- 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, mieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. które z naruszeniem ust.1 lub 2 nie zostały podane do jego 4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres roczny, wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązku, o którym mowa na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może być roz- w ust. 1 lub 2, doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości łożona na dwie raty, przy czym raty powinny być równej wy- przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego nassokości bądź też różnica wynikająca z zaokrągleń powinna być tępstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu pouwzględniona w pierwszej racie, która płatna jest przy zawie- przedzającym. raniu umowy ubezpieczenia, a druga w trybie i terminie określo- 4. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć nym w umowie ubezpieczenia. dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpie- 5. Składka nie podlega indeksacji. czenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 6. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpie- rozmiarów. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażączyciela. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej cego niedbalstwa nie zastosował środków, o których mowa w przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, Ubezpie- zdaniu poprzedzającym, ubezpieczyciel jest wolny od odpowieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej dzialności za szkody powstałe z tego powodu. ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nie przysługuje, gdy 5. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA o zaistniawygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem wy- łym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jedczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowa- nak niż w terminie 3 dni od uzyskania wiadomości o wypadku. nia/świadczenia lub odszkodowań/świadczeń. 6. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa 7. Okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej liczony jest obowiązku, o którym mowa w ust. 5 PZU SA może odpowiednio począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do 8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obo- zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał liczności i skutków wypadku. ochrony ubezpieczeniowej. 7. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastąpią, 9. Składka ubezpieczeniowa lub pierwsza rata składki powinna być jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 5, otrzymał zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia. wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie wiadomości. 4

5 8. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest za- 3) zwierząt hodowlanych wartość zwierząt ustalona na podstabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wie dokumentacji hodowlanej i użytkowej przedłożonej przez wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. Ubezpieczającego oraz cen rynkowych, 9. Do obowiązków Ubezpieczającego należy również: 4) pozostałego mienia ruchomego udowodnioną przez Ubez- 1) opłacenie obliczonej na podstawie obowiązującej taryfy pieczającego wartość przedmiotu szkody, a w razie braku składki ubezpieczeniowej z góry za cały okres ubezpiecze- takiego udowodnienia przeciętną wartość przedmiotu tego nia, chyba że w umowie przyjęto inny sposób opłacenia składki, samego albo podobnego rodzaju i gatunku ustaloną na 2) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od uzyskania podstawie cen rynkowych. Przy ustalaniu wysokości szkody widomości o wypadku powiadomienie: według tych zasad potrąca się dodatkowo określony proa) policji o każdym wypadku kradzieży z włamaniem oraz centowo stopień faktycznego zużycia przedmiotu, ustalony w rabunku lub utracie przedmiotów objętych ubezpiecze- uzgodnieniu z Ubezpieczającym bądź na podstawie opinii niem w czasie trwania zdarzenia losowego albo akcji rzeczoznawcy. ratowniczej, podając rodzaj, ilość i wartość zaginionego 2. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala się odpomienia, wiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych b) lekarza weterynarii, w przypadku powstania szkód w ubez- zdarzeniem losowym, według przeciętnych cen zakładów usłupieczonych zwierzętach, w celu uzyskania opinii ustala- gowych lub udokumentowanych rachunkiem kosztów naprawy jącej przyczynę szkody oraz liczbę zwierząt uległych wraz ze specyfikacją zakresu wykonanych robót jeżeli szkodzie, rachunek taki zostanie przedłożony w terminie sześciu miesięcy 3) pozostawienie bez dokonywania zmian miejsce szkody do od daty powstania szkody. Rachunek kosztów naprawy podlega czasu oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba że weryfikacji przez PZU SA co do wysokości kosztów, zakresu zmiana stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem robót i użytych materiałów. była niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego 3. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może po szkodzie lub zmniejszenia szkody; PZU SA nie może się przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia. powoływać na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czynności Jeżeli wysokość odszkodowania ustalona według kosztów nalikwidacyjnych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiado- prawy przekraczałaby rzeczywistą wartość przedmiotu, wtedy mienia o powstaniu szkody, przyjmuje się za wysokość odszkodowania tę wartość rzeczywistą. 4) udowodnienie faktu zajścia zdarzenia objętego odpowie- 4. W razie nie udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonego dzialnością PZU SA, przedmiotu, jako wartość szkody przyjmuje się określony pro- 5) złożenie w PZU SA, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty uzyska- centowo w porozumieniu z Ubezpieczającym lub przez rzeczonia wiadomości o wypadku, spisu utraconych lub uszkodzo- znawcę ubytek wartości przedmiotu. nych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku pro- 5. Wysokość szkody w pieniądzach i innych środkach płatniczych dukcji lub nabycia, ustala się według ich nominalnej wartości, a w papierach war- 6) udzielenie przedstawicielowi PZU SA pomocy w ustale- tościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego według niu okoliczności powstania szkody, jej przedmiotu i wy- ceny giełdowej w dniu powstania szkody, pomniejszonej o prosokości oraz potrzebnych wyjaśnień, zwłaszcza co do liczby, wizję maklerską. rodzaju i wartości utraconych lub zniszczonych przed- Pieniądze i inne środki płatnicze stanowiące walutę obcą, miotów, przelicza się na złote polskie według średniego kursu danej 10. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skra- waluty w NBP, obowiązującego w dniu powstania szkody. dzionych lub zrabowanych, Ubezpieczający obowiązany jest 6. Wysokość szkody w monetach złotych i srebrnych ustala się zawiadomić o tym niezwłocznie policję i PZU SA oraz uczestni- według wartości złomu, chyba że monety te stanowią prawny czyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyska- środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od warnia tych przedmiotów. Jeżeli Ubezpieczający przedmioty te tości złomu; za wysokość szkody przyjmuje się wówczas warodzyskał po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest zwrócić tość nominalną tych monet (tj. bez uwzględnienia ich wartości PZU SA odszkodowanie wypłacone za te przedmioty lub numizmatycznej). przedmioty pozostawić do dyspozycji PZU SA, 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 16 obowiązki, o którym mowa w ustępach poprzedzających, spo- Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: czywają także na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie 1) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub mawie o zawarciu umowy na jego rachunek. teriałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, 2) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej ubezpieczonego Rozdział X mienia. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania Odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wysokości poniesionej szkody wyliczonej według zasad określonych w 15, Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących w dniu powstania szkody, za wyjątkiem szkód udokumentowanych 18 rachunkiem naprawy. Wysokość odszkodowania w mieniu ruchomym: 2. Zakres i rozmiar szkody ustala PZU SA przy współudziale 1) zwiększa się w granicach sumy ubezpieczenia o udoposzkodowanego lub jego przedstawiciela. kumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 15 w wysokości nie przekraczającej 5% sumy ubezpie- czenia, 1. Przy ustalaniu wysokości szkody w mieniu ruchomym przyj- 2) zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznamuje się w odniesieniu do: czone do dalszego użytku lub przeróbki. 1) ziemiopłodów oraz bydła, koni, kóz, owiec, królików i drobiu przeciętne ceny rynkowe na danym terenie, 19 2) trzody chlewnej i młodego bydła rzeźnego wartość usta- PZU SA zwraca Ubezpieczającemu w granicach sumy ubezpieloną na podstawie wagi zwierzęcia i przeciętnej ceny skupu czenia: za kilogram na danym terenie, 1) koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w 13 5

6 ust. 4 jeżeli podjęte działania były celowe, chociażby okazały nego z umowy ubezpieczenia do udostępnienia posiadasię bezskuteczne, nych przez siebie informacji związanych z wypadkiem lub 2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubez- zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności pieczającego za zgodą PZU SA dla ustalenia okoliczności PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń zdarzenia lub rozmiaru szkody w kwocie nie większej niż 5% losowych, jak również wysokości odszkodowania. sumy ubezpieczenia. _ Skargi i zażalenia Rozdział XI 22 Wypłata odszkodowania 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy 20 ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy 1. PZU SA wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowia- ubezpieczenia. Adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do dającej wysokości szkody, nie więcej jednak, niż wynosi suma ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca ubezpieczenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna PZU SA, z zastrzeżeniem 7 ust. 4. jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa 2. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub otrzymania zawiadomienia o wypadku. zażalenie dotyczy. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności ko- zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi niecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo lub zażalenia. W przypadku skargi lub zażalenia złożonych wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodo- przez Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczewanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, nia, PZU SA przekazuje odpowiedź również do wiadomości Ubezw którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie pieczającego. tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie, na piśmie, odszkodowania PZU SA powinien wypłacić w terminie prze- w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. widzianym w ust Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubez- pieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Obowiązki informacyjne PZU SA Ubezpieczonych. 21 PZU SA zobowiązuje się: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego Rozdział XII objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia Zabezpieczenie praw regresowych otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni 23 osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do pod- 1. Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczejęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktyczne- nia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialgo zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości nej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do odszkodowania, a także do poinformowania osoby występu- wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył jącej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do poosoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do zostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszko- niami PZU SA. dowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego przepostępowania, ciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 2) jeżeli w terminach określonych w 20 ust. 2 i 3 nie wypłaci gospodarstwie domowym. odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgła- 3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się bądź ograszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokoje- niczył roszczenia (w całości lub w części) przeciwko osobie nia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, PZU SA może odmówić bezspornej części odszkodowania, odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, odszkodowania, PZU SA może żądać od Ubezpieczonego do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. z roszczeniem, w terminach, o których mowa w 20 ust. 2 i 3, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Rozdział XIII odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, Ryzyka dodatkowe 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności 24 PZU SA lub wysokości odszkodowania; osoby 1. Do ubezpieczeń ryzyk dodatkowych stosuje się postanowienia te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA rozdziałów I XII, chyba że postanowienia niniejszego rozdziału udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój wprowadzają uregulowania odmienne. koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności 2. Ubezpieczający może, za opłatą dodatkowej składki, objąć ubezz oryginałem przez PZU SA, pieczeniem: 5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1 oraz 1) ruchomości domowe od ryzyka kradzieży z włamaniem i rauprawnionemu, informacji i dokumentów, o których mowa bunku, w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej, 2) stałe elementy budynku mieszkalnego oraz mienie ruchome 6) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnio- od następstw szkód wodno-kanalizacyjnych, 6

7 3) aparaty i inne urządzenia elektryczne od ryzyka przepięć rolnicze, wyszczególnione w dokumencie ubezpieczenia, spełspowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, niające jednocześnie następujące kryteria: 4) sprzęt rolniczy od ryzyka kradzieży z włamaniem, 1) wiek maksymalnie do 15 lat, 5) zwierzęta od ryzyka kradzieży z włamaniem. 2) wartość jednostkowa maszyny lub narzędzia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie mniejsza niż 300 złotych. 4. PZU SA odpowiada za szkody w sprzęcie rolniczym spo- Ubezpieczenie ruchomości domowych wodowane przez kradzież pod warunkiem, że sprzęt rolniczy: od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku 1) przechowywany był w obiektach zamkniętych co najmniej na 25 jeden zamek wielozastawkowy lub jedną kłódkę wielozastawkową. Drzwi oraz zamknięcia znajdowały się w należytym 1. PZU SA odpowiada za szkodę w ruchomościach domowych stanie technicznym i były tak umocowane, osadzone i zamspowodowaną przez kradzież z włamaniem do budynku mieszkal- knięte, że wyłamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez nego pod warunkiem, że budynek ten był na stałe zamieszkały pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub oraz zabezpieczony zgodnie z wymogami ust. 5. narzędzi, albo 2. PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek rabunku ubez- 2) znajdował się na terenie ogrodzonym, oświetlonym i zampieczonego mienia bez względu na to czy był on dokonany kniętym co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową lub w budynku mieszkalnym czy poza nim. zamek wielozastawkowy. 3. Za szkody w ruchomościach domowych, powstałe wskutek rabunku 5. Wysokość sumy ubezpieczenia sprzętu rolniczego ustala Ubezpoza budynkiem mieszkalnym górną granicę odpowiedzial- pieczający w porozumieniu z PZU SA; suma ta powinna odpowianości PZU SA stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubez- dać wartości rzeczywistej zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu. pieczenia grupy ruchomości domowe ubezpieczonej od kradzieży z włamaniem i rabunku, z tym że za pieniądze i środki płatnicze 5% sumy ubezpieczenia grupy ruchomości domowe ubezpieczonej od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie zwierząt od ryzyka kradzieży z włamaniem 4. PZU SA zwraca również w granicach sumy ubezpieczenia koszty naprawy uszkodzonych wskutek włamania zabezpieczeń 27 oraz drzwi i okien. 1. Ubezpieczeniem, od ryzyka kradzieży z włamaniem, mogą być 5. Budynek mieszkalny uważa się za należycie zabezpieczony, objęte następujące gatunki zwierząt: jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki: 1) krowy (w tym jałówki cielne), 1) drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku były zamknięte co 2) konie użytkowe (powyżej 2 lat), najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek 3) owce, wielopunktowy, albo na zamek mechaniczno-elektroniczny; 4) kozy. drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone 2. Warunkiem objęcia zakresem ubezpieczenia jest ubezpieczenie w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez w gospodarstwie wszystkich zwierząt danego gatunku. otwór wybity w szybie, 3. PZU SA odpowiada za szkody kradzieżowe powstałe w zwie- 2) drzwi zewnętrzne, drzwi balkonowe i tarasowe, okna oraz rzętach, wyszczególnionych w dokumencie ubezpieczenia, pod zamknięcia znajdowały się w należytym stanie technicznym warunkiem, że zwierzęta znajdowały się w obiektach zamknięi były tak umocowane, osadzone i zamknięte, że wyłamanie tych co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub jedną ich lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia kłódkę wielozastawkową. Drzwi oraz zamknięcia znajdowały się śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi, w należytym stanie technicznym i były tak umocowane, osadzone 3) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wy- i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez dostanie przedmiotów bez włamania; nie dotyczy to otworów pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. na kondygnacjach powyżej parteru z wyjątkiem drzwi bal- 4. W ubezpieczeniu zwierząt, jeśli nie umówiono się inaczej, sumę konowych jeżeli nie ma do tych otworów dostępu z położo- ubezpieczenia stanowi: nych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, ta- 1) dla zwierząt użytkowych przeciętna cena rynkowa zwierasów, schodów lub zamontowanych na stałe drabinek, rzęcia, jednolita dla wszystkich zwierząt danego gatunku, 4) klucze (przyrządy) do zamków były w wyłącznym posia- znajdujących się w gospodarstwie, daniu Ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do ich prze- 2) dla zwierząt hodowlanych wartość zwierzęcia ustalona chowywania. według indywidualnej wyceny, przy uwzględnieniu przedłożonych przez Ubezpieczającego dokumentów hodowlanych i cen rynkowych. Ubezpieczenie sprzętu rolniczego 5. W przypadku dużego zróżnicowania wartości zwierząt, mogą od ryzyka kradzieży z włamaniem być ustalone indywidualne sumy ubezpieczenia W ubezpieczeniu gospodarstw wielkostadnych (fermowych) sumę ubezpieczenia zwierząt, w ramach każdego gatunku, można 1. Z tytułu ubezpieczenia sprzętu rolniczego od ryzyka kradzieży ustalić na podstawie ewidencji księgowej Ubezpieczającego lub z włamaniem PZU SA odpowiada za kradzież sprzętu rolnicze- w drodze indywidualnej, odpowiednio udokumentowanej wycego, będącego własnością Ubezpieczonego i wyszczególnionego ny zwierząt. w dokumencie ubezpieczenia, znajdujący się w ubezpieczonym 7. Jeżeli do ubezpieczenia przyjęto sumy ubezpieczenia w wygospodarstwie z wyjątkiem maszyn rolniczych, które podlegają sokości niższej od przeciętnych cen rynkowych wówczas sumy rejestracji stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym. te stanowią podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: W przypadku gdy wartość zwierzęcia, które uległo szkodzie, jest 1) maszyny wyposażone we własne źródło zasilania (maszyny mniejsza od sumy ubezpieczenia, wysokość szkody i odszkorolnicze wolnobieżne), dowania ustala się na podstawie jego rzeczywistej wartości. 2) inne maszyny i narzędzia rolnicze: 8. Jeżeli liczba zwierząt gospodarskich zadeklarowanych do ubeza) zasilane w energię ze źródeł obcych, pieczenia i wpisanych do dokumentu ubezpieczenia jest mniejb) wykonujące swoją pracę na skutek ich ciągnięcia lub sza od faktycznej ilości tych zwierząt w gospodarstwie, odszkopchania przez ciągnik rolniczy lub maszynę wyposażoną dowanie wypłaca się w takim stosunku, w jakim pozostaje liczba we własne źródło zasilania. ubezpieczonych zwierząt danego gatunku (grupy), do faktycznej 3. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte maszyny lub narzędzia ich liczby w gospodarstwie. 7

8 Ubezpieczenie od następstw szkód Ubezpieczenie od ryzyka przepięć wodno-kanalizacyjnych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu ruchomym 29 oraz w stałych elementach budynku mieszkalnego, powsta- 1. PZU SA odpowiada za szkody w aparatach i innych urządze- łe wskutek szkód wodno-kanalizacyjnych, jeżeli przyczyną tych niach elektrycznych powstałe wskutek przepięć, które zostały szkód było: spowodowane uderzeniem pioruna. 1) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary i płynów 2. Za szkody spowodowane przez przepięcia uważa się szkody z prawidłowo konserwowanych instalacji wodnych i kanaliza- spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycyjnych znajdujących się wewnątrz budynku, albo poza cznej w wyniku uderzenia pioruna. nim, 2) cofnięcie się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej, 3) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zawo- Rozdział XIV rów, zamontowanych wewnątrz budynku mieszkalnego. PZU SA pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych Postanowienia końcowe wskutek pęknięcia elementów instalacji wodnych i kanalizacyjnych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego obiektu, 30 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust.2 pkt W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpo- 2. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: wiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne prze- 1) systematycznego zawilgocenia budynku mieszkalnego lub pisy prawa polskiego. pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodnych, 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia kanalizacyjnych, ogrzewczych, niewłaściwej wentylacji, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej 2) przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych ele- albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby mentów budynku, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umo- 3) wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wsku- wy ubezpieczenia. tek pęknięcia spowodowanego zamarznięciem wody i rozsa- 3. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia dzeniem rur. zawieranych od dnia 11 lutego 2012 r. Andrzej Klesyk Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Witold Jaworski Członek Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 4-38-PZU SA-5214/VII

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA RUCHOMEGO W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ustalone uchwałą nr UZ/352/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/364/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : WU-39.00

SPIS TREŚCI : WU-39.00 SPIS TREŚCI : Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Wyłączenia odpowiedzialności... 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 6 Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje................................................ 2 Rozdział II. UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ustalone uchwałą nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r., uchwałą nr UZ/55/2012

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje................................................ 2 Rozdział II. UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO KOD: I-MP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3 Część I: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AGRO-CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AGRO-CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AGRO-CASCO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AGRO-CASCO, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia maszyn rolniczych zawieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOSZYBY (AUTOSZYBY), zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym część II

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym część II a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym część II Spis treści: Część I Pojęcie gospodarstwa agroturystycznego Status prawny i definicja gospodarstwa rolnego Pojęcie działalności i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk ubezpieczenie urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Załącznik nr 1 do Umowy generalnej ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta indywidualnego OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AGRO-CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AGRO-CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AGRO-CASCO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AGRO-CASCO, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia maszyn rolniczych zawieranych

Bardziej szczegółowo