Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI. z dnia 30 listopada 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4565 UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI. z dnia 30 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm), art. 6 ust. 9 i ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014.r, poz. 849 z późn. zm.)art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484) uchwala siê, co następuje: Wprowadza się wzór formularza 1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Deklaracja na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) DN-1/GBO Dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania (grunty/budynki) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) DN-1/GBZ Dane identyfikacyjne przedmiotów zwolnionych (grunty/budynki) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) DN-1/BO Dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania (budowle) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) DN-1/BZ Dane identyfikacyjne przedmiotów zwolnionych (budowle) zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi nr XIII/93/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Banie Mazurskie Andrzej Pianka

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Numer kartoteki Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2015 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA...ROK Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Organ podatkowy: Burmistrz Gołdapi A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania BURMISTRZ GOŁDAPI, Plac Zwycięstwa 14, Gołdap B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) deklaracja roczna (od miesiąca rok ) korekta deklaracji rocznej (od miesiąca rok ) C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ W przypadku zmian w danych składającego deklarację (np. w nazwie, adresie) należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy. C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 5. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) właściciel użytkownik posiadacz samoistny posiadacz (np. najemca, wieczysty dzierżawca) współwłaściciel współużytkownik współposiadacz współposiadacz (np. najemca, wieczysty samoistny dzierżawca) trwały zarządca

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz C. DANE IDENTYFIKACYJNE * dotyczy składającego deklarację niebędącego ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną osobą fizyczną 6. Nazwa pełna według Krajowego Rejestru Sądowego * / Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko ** 7. Nazwa skrócona */Imię ojca, imię matki, data urodzenia ** 8. Identyfikator podatkowy (Numer PESEL / NIP) 1 * / ** 9. Identyfikator REGON * 10. PKD symbol rodzaju podstawowej działalności 1 Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym C.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 1 Kraj 13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 16. Ulica 17. Numer budynku 18. Numer lokalu 19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 2 Poczta C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić jeżeli inny niż w pozycji C.3 2 Kraj 23. Województwo 24. Powiat 25. Gmina 26. Ulica 27. Numer budynku 28. Numer lokalu 29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 3 Poczta D. POŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ORAZ NUMER/Y KSIĘGI WIECZYSTEJ LUB ZBIORU/ÓW DOKUMENTÓW UWAGA! Pozycje formularza DN-1 należy wypełnić w przypadku zgłaszania do opodatkowania tylko jednej nieruchomości / obiektu budowlanego (lub części). W przypadku zgłaszania do opodatkowania więcej niż jednej nieruchomości / obiektu budowlanego (lub części) należy obowiązkowo wypełnić załączniki do deklaracji Dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania (DN-1/GBO, DN-1/BO). W formularzach DN-1/GBO, DN-1/BO należy wykazać wszystkie przedmioty opodatkowania zgłaszane do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w deklaracji DN- 3 Położenie nieruchomości (adres, obręb) 33. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 35. Numer geodezyjny działki E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH) UWAGA! W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał bądź wygasł w trakcie roku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku dla zgłaszanych nieruchomości / obiektów budowlanych (lub ich części) należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu, w którym ciążył obowiązek podatkowy w danym roku.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz E. GRUNTY Wyszczególnienie Miesiące (od do) E.Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków E. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2 Podstawa opodatkowania (powierzchnia) Stawka podatku wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi ( zł, gr) m ha Kwota podatku w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zł, gr)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz E.3. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności m 2 pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego E.4. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia m 2 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego E. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. E. Budynki mieszkalne E. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej E.3. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Wyszczególnienie a) kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m b) kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) a) kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m b) kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) a) kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m b) kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) Miesiące (od do) Podstawa opodatkowania (powierzchnia użytkowa) Stawka podatku wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi ( zł, gr) m 2 m m m m m Kwota podatku w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zł, gr)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz E.4. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń E.4.5. Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego a) kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m b) kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) a) kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m b) kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) E.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI Wyszczególnienie E.3. Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU KWOTA PODATKU Miesiące (od do) Podstawa opodatkowania (wartość w pełnych złotych) m m m m Stawka podatku wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi (w %) zł Kwota podatku w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zł, gr) Suma kwot z części E deklaracji (po zaokrągleniu) G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 96. Należy uzupełnić brakujące dane: 1) zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. pkt. lit. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2) zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 1b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wynikające z innych ustaw): Nazwa aktu prawnego - - art. ust. pkt. 3) zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia w sprawie Wyszczególnienie Podstawa prawna zwolnienia z podatku od nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz uzupełnić brakujące dane) G.Grunty 97. Art. 7 ust. pkt. lit. Miesiące (od do) Podstawa opodatkowania Stawka podatku wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi m Kwota podatku objętego zwolnieniem (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) zł, gr

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz G. Budynki lub ich części G.3. Budowle lub ich części 10 Art. 7 ust. pkt. lit Art. 1b ust. pkt. 11 Art. 1b ust. pkt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 Art. 7 ust. pkt. lit Art. 7 ust. pkt. lit. 13 Art. 1b ust. pkt Art. 1b ust. pkt. 14 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 147. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OBJĘTEGO ZWOLNIENIEM KWOTA PODATKU OBJĘTEGO ZWOLNIENIEM 15 Suma kwot z części G deklaracji (po zaokrągleniu) m m m m m m m m m m 2 I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 153. Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz uzupełnić brakujące dane): Załącznik DN-1/GBO Załącznik DN-1/GBZ Inny Załącznik DN-1/BO Załącznik DN-1/BZ J. PODPIS, PIECZĘĆ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji 154. Dane osoby składającej deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację (niepotrzebne skreślić)... Imię i nazwisko... Podpis i pieczęć... Telefon (nie obowiązkowe)

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Data wypełnienia deklaracji (dzień miesiąc rok) 156. Dane osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji (należy wpisać w przypadku, gdy dane są inne niż w pozycji 154)... Imię i nazwisko... Podpis i pieczęć... Telefon (nie obowiązkowe) Pouczenie: Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Miejskiego lub w placówce pocztowej za poszczególne miesiące w terminach: I rata płatna do 31 stycznia za styczeń, a następne do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 3. Zgodnie z art. 3 i 3a ustawy z dnia r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) dla zobowiązań powstających z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, podstawę wystawienia tytułu wykonawczego stanowi niniejsza deklaracja złożona przez zobowiązanego. K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 157. Uwagi organu podatkowego 158. Podpis przyjmującego formularz 159. Data przyjęcia deklaracji Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz.1314 z późn. zm.).

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz r. Numer identyfikatora podatkowego NIP* / PESEL ** podatnika (niepotrzebne skreślić)... Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi XIV/107/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Nr kartoteki... DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Miejsce składania: Burmistrz Gołdapi właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3.Nazwa i adres siedziby organu podatkowego BURMISTRZ GOŁDAPI, PLAC ZWYCIĘSTWA 14, GOŁDAP B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ * dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) q osoba fizyczna q osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) q właściciel q współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości) q 3. współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości) q 4. posiadacz samoistny q 5. współposiadacz samoistny q 6. użytkownik wieczysty q 7. współużytkownik wieczysty q 8. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 9. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz obręb i numer/y działek Zgodnie z zał. Nr 1 7. Numer /y księgi wieczystej numer umowy dzierżawy/najmu zawartej z Gminą/Skarbem Państwa (niepotrzebne skreślić) 8. Nazwa pełna*/nazwisko, pierwsze imię**

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Nazwa skrócona*/imię ojca, imię matki, data urodzenia ** 10. Identyfikator REGON*/Numer PESEL** B. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** 1 Kraj 1 Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu/ nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta B.3. ADRES KORESPONDENCYJNY*/** 20. Kraj 2 Województwo 2 Powiat 23. Gmina 24. Ulica 25. Nr domu/ nr lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 29. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q deklaracja roczna od miesiąca...rok... q korekta deklaracji rocznej od miesiąca... rok... D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Klasy użytkó w I Grunty orne Łąki i pastwiska Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Sady Grunty Grunty zadrzewione rolne i zabudowa zakrzewione ne na użytkach rolnych Ogółem Podlegająca Liczba ha opodatkowa przelicz. niu Wymiar podatku rolnego w zł i gr II III IIIa IIIb IV

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz IVa IVb V VI Rowy Grunty pod stawami a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 116. b) zarybione innymi gatunkami ryb i niezarybione 117. Razem (kwota podatku w pełnych złotych) 118. E. INNE ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW I BUDYNKÓW (podać powierzchnię, numer działki, obręb oraz przepis prawa z jakiego występuje zwolnienie) 119. F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ* DO SKŁADANIA DEKLARACJI (* Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji) 120. Imię 12 Nazwisko 12 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 123. Podpis (pieczęć) osoby uprawnionej/ upoważnionej do złożenia deklaracji G. DANE KONTAKTOWE PODATNIKA nr telefonu, adres (dobrowolnie) 124. Pouczenie: Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Miejskiego lub w placówce pocztowej w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 3. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 118 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U r. poz ze zm.).

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 125. Uwagi organu podatkowego 126. Identyfikator przyjmującego formularz 127. Podpis przyjmującego formularz

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2015 r. 8 Numer identyfikatora podatkowego NIP* / PESEL** podatnika (niepotrzebne skreślić)... Nr kartoteki... DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY na rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. z 2013 r., poz z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Miejsce składania: Burmistrz Gołdapi właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3.Nazwa i adres siedziby organu podatkowego BURMISTRZ GOŁDAPI, PLAC ZWYCIĘSTWA 14, GOŁDAP B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJĘ * dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osoba fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) q osoba fizyczna q osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) q właściciel q współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości) q współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości) q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz obręb i numer/y działek 7. Numer /y księgi wieczystej numer umowy dzierżawy/najmu zawartej z Gminą/Skarbem Państwa (niepotrzebne skreślić) 8. Nazwa pełna*/nazwisko, pierwsze imię** 9. Nazwa skrócona*/imię ojca, imię matki, data urodzenia **

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Identyfikator REGON*/Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** 1 Kraj 1 Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu/nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta B.3. ADRES KORESPONDENCYJNY*/** 20. Kraj 2 Województwo 2 Powiat 23. Gmina 24. Ulica 25. Nr domu/nr lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 29. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q deklaracja roczna od miesiąca...rok... q korekta deklaracji rocznej od miesiąca... rok... D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Podatek w zł, gr Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych Lasy pozostałe Razem (kwota podatku w pełnych złotych) E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię zwolnionego lasu, nr działki, obręb oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 36. F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ* DO SKŁADANIA DEKLARACJI (* Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji) 37. Imię 38. Nazwisko

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 40. Podpis (pieczęć) osoby uprawnionej/ upoważnionej do złożenia deklaracji G. DANE KONTAKTOWE PODATNIKA nr telefonu, adres (dobrowolnie) 4 Pouczenie: Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Miejskiego lub w placówce pocztowej, za poszczególne miesiące w terminach: I rata płatna do 31 stycznia za styczeń, a następne do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 3. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U r. poz ze zm.). H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 4 Uwagi organu podatkowego 43. Identyfikator przyjmującego formularz 44. Podpis przyjmującego formularz

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Numer kartoteki Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Gołdap z dnia 30 listopada 2015 r. DN-1/GBO DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (GRUNTY/BUDYNKI) (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1) DANE PODATNIKA NAZWA PEŁNA wg Krajowego Rejestru Sądowego / IMIĘ i NAZWISKO*: 3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA *: Lp. Położenie nieruchomości (adres) Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia gruntów Forma władania Okres obowiązywania (okres władania)*** Od miesiąca Do miesiąca E. GRUNTY** E. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia razem: E. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych Powierzchnia razem: E.3. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3. 4.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Powierzchnia razem: E.4. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego Powierzchnia razem: Lp. Położenie nieruchomości (adres) Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia użytkowa budynków Kondygnacja o wys. od 1,40 m do 2,20 m W tym Kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m Forma władania Okres obowiązywania (okres władania)*** Od miesiąca E. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI** E. Budynki mieszkalne (lub ich części) 3. Powierzchnia razem: E. Budynki (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Do miesiąca

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Powierzchnia razem: E.3. Budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Powierzchnia razem: E.4. Budynki (lub ich części) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 3. Powierzchnia razem: E.4.5. Budynki (lub ich części) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3. Powierzchnia razem: *Niepotrzebne skreślić. **Należy wykazać wszystkie przedmioty opodatkowania, które zostały zgłoszone w deklaracji, do której niniejszy załącznik został dołączony. ***Należy wpisać okres istnienia obowiązku podatkowego w zakresie wykazanego przedmiotu opodatkowania

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Numer kartoteki Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Gołdap z dnia 30 listopada2015 r. DN-1/GBZ DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH (GRUNTY/BUDYNKI) (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1) DANE PODATNIKA NAZWA PEŁNA wg Krajowego Rejestru Sądowego / IMIĘ i NAZWISKO* : 3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA *: Lp. Okres obowiązywania Podstawa Położenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia gruntów Forma władania (okres władania)*** prawna (adres) Od miesiąca Do miesiąca zwolnienia G. GRUNTY** Powierzchnia razem:

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Lp. Położenie nieruchomości (adres) Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia użytkowa budynków Kondygnacja o wys. od 1,40 m do 2,20 m W tym Kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m Forma władania Okres obowiązywania (okres władania)*** Od miesiąca Do miesiąca G. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI** Podstawa prawna zwolnienia Powierzchnia razem: *Niepotrzebne skreślić **Należy wykazać wszystkie przedmioty opodatkowania, które zostały zgłoszone w deklaracji, do której niniejszy załącznik został dołączony. ***Należy wpisać okres istnienia obowiązku podatkowego w zakresie wykazanego przedmiotu opodatkowania

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Numer Kartoteki Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Gołdap z dnia 30 listopada 2015 r. DANE PODATNIKA DN-1/BO DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (BUDOWLE) (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1) NAZWA PEŁNA wg Krajowego Rejestru Sądowego / IMIĘ i NAZWISKO*: 3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA *: E.3. BUDOWLE Lp. Nazwa budowli Położenie budowli (adres) Nr działki/ działek Wartość budowli Forma władania Okres obowiązywania (w miesiącach)*** od miesiąca do miesiąca Wartość razem: *Niepotrzebne skreślić.**należy wykazać wszystkie przedmioty opodatkowania, które zostały zgłoszone w deklaracji, do której niniejszy załącznik został dołączony. ***Należy wpisać okres istnienia obowiązku podatkowego w zakresie wykazanego przedmiotu opodatkowania

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz Numer kartoteki Załącznik Nr 7 do uchwały XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Gołdap z dnia 30 listopada 2015 r. DN-1/BZ DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH (BUDOWLE) (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1) DANE PODATNIKA NAZWA PEŁNA wg Krajowego Rejestru Sądowego / IMIĘ i NAZWISKO*: 3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA *: G.3. BUDOWLE ** Lp. Nazwa budowli Położenie budowli (adres) Nr działki/ działek Wartość budowli Forma władania Okres obowiązywania*** (w miesiącach)* od miesiąca do miesiąca Podstawa prawna zwolnienia Wartość razem: *Niepotrzebne skreślić. **Należy wykazać wszystkie przedmioty opodatkowania, które zostały zgłoszone w deklaracji, do której niniejszy załącznik został dołączony. ***Należy wpisać okres istnienia obowiązku podatkowego w zakresie wykazanego przedmiotu opodatkowania

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok...

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok... Pieczęć 1.Identyfikator podatkowy NIP... DN 1 Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 26 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Nr podatnika DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI .. ( pieczęć nagłówkowa podatnika) (Data wpływu, pieczęć i podpis przyjmującego formularz) DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 142/XVII/2015. Rady Miejskiej w Kłobucku. z dnia 8 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 142/XVII/2015. Rady Miejskiej w Kłobucku. z dnia 8 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 142/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia NrXII/107/2015 z dnia 30 listopada 2015 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN - 1 3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny.(wypełnia organ podatkowy) DN 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ... pieczęć nagłówkowa podatnika DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ust. 9-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015 r. 1. Rok Podstawa : Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr XXV/8/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 0..06 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych UCHWAŁA NR XVI/40/205 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 grudnia 205 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/219/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/219/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/219/15 Rady Miasta z dnia 7 grudnia 2015 r. prawna: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/49/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR XII/49/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMNY KAMENNK z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 roku.... 2. Na Rok DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ... POLA JASNE WYPEŁNIA CZYTELNIE PODATNIK INRL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1.Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/160/2015 RADY GMINY MSZANA DOLNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/160/2015 RADY GMINY MSZANA DOLNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/160/2015 RADY GMNY MSZANA DOLNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH . INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH na Rok... Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 678 UCHWAŁA NR PR.0007.10.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.245.2015

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

2. ROK. 11. Imię ojca, imię matki ** 12. Data urodzenia (dzień miesiąc - rok) ** 13. Telefon kontaktowy

2. ROK. 11. Imię ojca, imię matki ** 12. Data urodzenia (dzień miesiąc - rok) ** 13. Telefon kontaktowy 1. Identyfikator podatkowy NIP Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/150/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 7 grudnia 2015 DN-1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej Pieszycez dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/383/2017 RADY GMINY EŁK. z dnia 17 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR LVI/383/2017 RADY GMINY EŁK. z dnia 17 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR LVI/383/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację lub PESEL)...

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/728/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 listopada 2013r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy NIP */ numer PESEL podatnika**... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/122/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25.11.2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/131/11 Rady z dnia 10 listopada 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... Podstawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XVII/130/15 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY NIECHLÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY NIECHLÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY NIECHLÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów, informacji i deklaracji w

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.)

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny pod.(wypełnia organ podatkowy) DR 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2015 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 1. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/230/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 r. IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok 3. Data nabycia nieruchomości (miesiąc -rok)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/72/15 RADY GMINY WILGA. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/72/15 RADY GMINY WILGA. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XIII/72/15 RADY GMINY WILGA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/15 Rady z dnia 30 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/ 89 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/ 89 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/ 89 /2015 RADY GMNY BERAWA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM .. IN, IR, IL-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok... WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DYŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/469/2014 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia druków deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LVII/469/2014 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia druków deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR LVII/469/2014 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia druków deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 grudnia 2017 r. Poz. 5083 UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Nowe

Bardziej szczegółowo

INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015r. INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 OD 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo