APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5341/2010. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w lutym 2011 r. Zam. 223/2011

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. Konopnica 120, Rawa Mazowiecka stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 08 grudnia 2015 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 08 grudnia 2010 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2007. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 40 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2010 str. 2/40 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały do produkcji płyt warstwowych Płyty warstwowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE TABLICE OBCIĄŻEŃ RYSUNKI

5 AT /2010 str. 3/40 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są płyty warstwowe o stosowanych zamiennie nazwach handlowych TERMOPLUS lub EKOPLUS, z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej, produkowane przez firmę ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o., Konopnica 120, Rawa Mazowiecka. Okładziny ściennych płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS wykonywane są z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej lub blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową. Grubość okładzin płyt ściennych wynosi 0,40; 0,50 lub 0,55 mm. Okładziny dachowych płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS wykonywane są z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej lub blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową, grubości 0,40; 0,50 lub 0,55 mm w przypadku okładziny wewnętrznej i 0,50 lub 0,55 mm w przypadku okładziny zewnętrznej. Powierzchnie licowe okładzin z ocynkowanej blachy stalowej pokryte są jedną z następujących powłok: poliestrową (SP), grubości 12, 15 lub 25 m, polifluorowinylidenową (PVDF), grubości 25 m, z polichlorku winylu Plastizol PVC(P), grubości 200 m, poliuretanową GRANITE (PUR), grubości 60 m. Od strony rdzenia (spodniej) okładziny j.w. są pokryte powłoką poliestrową (SP) grubości nie mniejszej niż 6 μm. Rdzeń płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywany jest z płyt styropianowych o kodzie EPS EN L1 W1 S1 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)1 TR100 (EPS ) według normy PN-EN 13163:2009, co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN :2008 (odpowiadającej określeniu samogasnące według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75, poz. 690). Okładziny płyt połączone są z rdzeniem za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego, którego zużycie wynosi 0,25 0,35 kg/m 2. Styki płyt styropianowych rdzenia są proste lub profilowane (rys. 6). Aprobata Techniczna obejmuje następujący asortyment płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS: płyty ścienne z okładzinami z obu stron (dwustronne), grubości 60, 75, 100, 130, 150, 200 lub 250 mm,

6 AT /2010 str. 4/40 płyty dachowe z okładzinami z obu stron (dwustronne), grubości 60, 75, 100, 130, 150, 200 lub 250 mm płyty z okładziną z jednej strony (jednostronne), grubości 50, 60, 75, 100, 125, 130, 150, 200 lub 250 mm. Szerokość modularna płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS wynosi 1140 lub 1155 mm. Długość płyt może być uzgodniona z odbiorcą, jednak nie powinna być większa niż 16 m. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, przedstawiono na rys Wymagane właściwości techniczne płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS są przeznaczone do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz przekryć dachowych. Jednostronne płyty TERMOPLUS / EKOPLUS są przeznaczone do wykonywania termoizolacyjnych okładzin ścian zewnętrznych. Ścienne płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS grubości nie mniejszej niż 100 mm, mogą być stosowane jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, oddzielających pomieszczenia o obniżonych temperaturach (np. obiekty chłodnicze). Ściany wewnętrzne z TERMOPLUS / EKOPLUS grubości nie mniejszej niż 100 mm, o maksymalnej wysokości 3,5 m, mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, w zakresie wynikającym z p i Połączenia pomiędzy płytami objętymi Aprobatą (rys. 6) są profilowane, uszczelniane elastycznymi uszczelkami typu PCVS z pianki PVC o gęstości kg/m 3 lub uszczelniane elastycznymi uszczelkami typu PUS z pianki poliuretanowej o gęstości kg/m 3. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Ze względu na wymagania bezpieczeństwa pożarowego, płyty TERMOPLUS / EKOPLUS należy stosować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, przy uwzględnieniu podanej w p klasyfikacji ogniowej przegród wykonanych z tych płyt. Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach ścian i przekryć dachowych z płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach I XII. Właściwości wytrzymałościowe łączników mocujących podane są w

7 AT /2010 str. 5/40 tablicy XIII. Płyty powinny być mocowane za pomocą co najmniej trzech łączników na szerokości płyty. W przypadku płyt jednostronnych, rozstaw łączników wzdłuż długości nie powinien przekraczać: 1,5 m - przy grubości mm, 2,1 m - przy grubości większej niż 100 mm. Odległość łącznika od krawędzi płyt powinna wynosić 1/4 szerokości płyty. Ugięcia ściennych płyt TERMOPLUS / EKOPLUS nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości płyty. Ugięcia dachowych płyt TERMOPLUS / EKOPLUS nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości płyty przy uwzględnieniu obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) i 1/100 przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic wartości obciążeń i rozpiętości przęseł podlegają interpolacji liniowej. Ze względu na właściwości akustyczne, płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS mogą być stosowane: a) do wykonywania hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych i gastronomicznych, sal wystawowych, zaplecza budów, budynków administracyjno-socjalnych (nie objętych PN-B :1999), jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej właściwej tych przegród (w poszczególnych pasmach częstotliwości lub w postaci jednoliczbowych wskaźników) nie są większe od parametrów akustycznych płyt podanych w p , b) do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie są stawiane wymagania akustyczne. Zgodnie z normą PN-B :1999, dla celów projektowych laboratoryjne wartości wskaźników R A1 i R A2 należy zmniejszać o 2 db. Uzupełniające parametry akustyczne, takie jak charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej R, podana w funkcji częstotliwości w pasmach 1/3 oktawowych w przedziale Hz lub szerszym, współczynnik pochłaniania dźwięku oraz właściwości akustyczne przegród z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, z dodatkowymi ustrojami zwiększającymi izolacyjność akustyczną płyt i/lub ograniczającymi boczne przenoszenie dźwięku, powinny być podane w dokumentacji technicznej obiektu, jeżeli wymagają tego przepisy. Ze względu na właściwości cieplno-wilgotnościowe, dwustronne płyty TERMOPLUS / EKOPLUS mogą być stosowane w ogrzewanych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w zakresie zgodnym z ww. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, przy średniej temperaturze przegrody wynoszącej +10 C, należy przyjmować λ obl = 0,040 W/(m K). Wartości

8 AT /2010 str. 6/40 współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem połączeń między płytami i połączeń z elementami konstrukcji obiektu, określone w odniesieniu do poszczególnych typów i grubości płyt, podano w p Wartości oporu cieplnego R jednostronnych płyt ściennych TERMOPLUS / EKOPLUS podano w p W dokumentacji technicznej obiektu powinny być podane wartości punktowych i liniowych współczynników przenikania ciepła połączeń, wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej (w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz wartości wilgotności względnej powietrza, przy których następuje kondensacja pary wodnej. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS w okładzinach z: ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z275 lub powłoka cynkowa Z187,5 o zróżnicowanej masie w zależności od strony blachy: zewnętrzna 137,5 g/m 2, wewnętrzna, od strony rdzenia płyty 50 g/m 2 ), z powłokami organicznymi: SP25, PVDF25, Plastizol PVC(P) 200 lub GRANITE (PUR) 60, blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową AZ185, mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS w okładzinach z: ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z275), z powłokami organicznymi SP12 lub SP15, blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową AZ150, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 według PN-EN ISO :2001. Wyroby, objęte Aprobatą, uzyskały Atest Higieniczny Nr HK/B/1297/2006 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały do produkcji płyt warstwowych Okładziny. Okładziny płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS powinny być wykonywane z blach: stalowej obustronnie ocynkowanej, gatunku S280GD lub S320GD według normy PN-EN 10346:2009, powlekanej powłokami organicznymi według tablicy 1, stalowej obustronnie ocynkowanej, gatunku DX51D+Z według normy PN-EN 10347:2009 o granicy plastyczności R e nie mniejszej niż 220 MPa, powlekanej powłokami organicznymi według tablicy 1,

9 AT /2010 str. 7/40 stalowej obustronnie powlekanej powłoką aluminiowo-cynkową, gatunku S250GD lub S280GD według normy PN-EN 10346:2009. Powłoki antykorozyjne: cynkowa, aluminiowo-cynkowa i powłoki organiczne powinny spełniać wymagania według tablicy 1. Wymaganą odporność powłok antykorozyjnych na działanie środowisk agresywnych określono w tablicy 2. Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Blacha stalowa z powłoką metaliczną a) grubość, mm 0,40; 0,50; 0,55 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN 10143:2008 PN-EN 10143: Powłoka cynkowa Z a) masa powłoki Z275, g/m a) masa powłoki Z187,5, g/m 2 na stronie zewnętrznej na stronie wewnętrznej (rdzenia płyty) 137,5 50 PN-EN 10346:2009 b) przyczepność powłoki przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C 3 Powłoka aluminiowo-cynkowa AZ a) masa powłoki, g/m lub 185 PN-EN 10346:2009 b) przyczepność powłoki przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C PN-EN 10346: Powłoki organiczne 4.1 na zewnętrznej (licowej) stronie blach: a) grubość nominalna powłoki, μm: SP PVDF Plastizol PVC(P) GRANITE (PUR) 12 lub 15 lub PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2002 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN :2006 c) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008

10 AT /2010 str. 8/40 Tablica 1 c.d. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań d) elastyczność T próba zginania o 180 o na trzpieniu, oceniana stosunkiem min. promienia gięcia, przy którym nie występują pęknięcia powłoki, do grubości blachy, powłoka: SP lub GRANITE (PUR) PVDF lub Plastizol PVC(P) e) twardość powłoki: SP, PVDF lub GRANITE (PUR) Plastizol PVC(P) f) wygląd powłoki, określony na podstawie oględzin gotowych wyrobów: pęcherze, ślady podłużne pory, odciski zadrapania i poprzeczne załamania nie pokryte krawędzie blach jakość w miejscach przegięć T 6 T 4 HB 2B brak pojedyncze do 1 mm 2 brak do 2 mm w miejscach osłoniętych zakładką bez wzdłużnych spękań PN-EN :2006 PN-EN ISO 1519:2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15184:2001 PN-EN :2002 p g) barwa wg wzornika producenta p na wewnętrznej (odwrotnej) stronie blach: a) grubość, μm PN-EN ISO 2808: PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2002 b) odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008 Poz. Rodzaj środowiska Czas w godzinach Kategoria korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO :2001* Metody badań C2 C Odporność na działanie obojętnej mgły solnej 2 Odporność na działanie cieczy: a) woda destylowana (+40 º C) b) roztwory (+23 º C): 0,1% HCl 1% HCl 0,1% H 2 SO 4 1% H 2 SO 4 0,1% NaOH 1% NH 4 OH 3% NaCl Tablica 2 PN-EN ISO 9227:2007 PN-EN :2003 PN-EN ISO :2008 PN-EN :2002 * w przypadku środowiska C1 wg PN-EN ISO :2001 nie określa się wymagań dotyczących odporności korozyjnej

11 AT /2010 str. 9/ Rdzeń. Rdzeń płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS powinien być wykonywany z płyt styropianowych o kodzie EPS EN L1 W1 S1 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)1 TR100 według normy PN-EN 13163:2009, co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN :2008 (odpowiadającej określeniu samogasnące według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), spełniających wymagania podane w tablicy 3. Rdzeń w okładzinach z blachy stalowej powinien spełniać wymagania podane w tablicy 4. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość pozorna, kg/m 3 15 PN-EN 1602:1999 lub PN-EN ISO 845: Dopuszczalne odchyłki grubości płyt, mm ± 0,5 PN-EN ISO 1923: Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość deklarowana λ D w temperaturze 10 o C, W/(m K) 0,040 PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN ISO 10456:2004 Tablica 4 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań * Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym próbek warstwowych, kpa 2 Moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych, kpa 3* Wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych, kpa 80 PN-EN 826: PN-EN 826: PN-EN 1607: Moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych, kpa * Wytrzymałość na ścinanie próbek warstwowych, kpa 80 6 Moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu próbek warstwowych, kpa: a) płyt grubości 80 mm b) płyt grubości 80 mm 7* Odporność na działanie temperatury +65 º C i 100% wilgotności względnej, określona wytrzymałością na rozciąganie, kpa: a) po 24 h b) po 7 dniach * wymaganie dotyczy również jednostronnych płyt ściennych ZUAT-15/II.09/2005 PN-EN 14509:2007 PN-EN 12090:2000 (na próbkach z okładziną z jednej strony płyty) ZUAT-15/II.09/2005 PN-EN 14509:2007 PN-EN 1607:1999

12 AT /2010 str. 10/ Klej. Okładziny z blachy stalowej i rdzeń ze styropianu powinny być sklejane klejem poliuretanowym, zapewniającym spełnienie wymaganych właściwości połączenia blachastyropian, podane w tablicy 4, poz Płyty warstwowe Wygląd, kształt i wymiary. Kształt i wymiary płyt TERMOPLUS / EKOPLUS powinny być zgodne z rys Powierzchnia zewnętrzna płyt powinna być gładka i jednolicie zabarwiona. Krawędzie płyt powinny być wzajemnie prostopadłe Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarów ściennych i dachowych płyt TERMOPLUS / EKOPLUS (dwustronnych) powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14509:2007. Odchyłki wymiarów jednostronnych płyt ściennych TERMOPLUS / EKOPLUS nie powinny być większe niż: a) długość: ± 3 mm przy długości 3000 mm, ± 5 mm przy długości mm, ± 8 mm przy długości > 8000 mm, b) szerokość: 2 mm, c) grubość: 1 mm. Odchylenie krawędzi płyt od linii prostej nie powinno być większe niż 2 mm. Odchylenie powierzchni płyty od płaszczyzny (zwichrowanie) nie powinno być większe niż: a) 4 mm przy długości 3000 mm, b) 7 mm przy długości > 3000 mm Połączenie okładzin z rdzeniem. Okładziny powinny być połączone z rdzeniem w sposób ciągły. Powierzchnia sklejenia nie powinna być mniejsza niż 90% powierzchni płyty. Klej powinien być nakładany na całej powierzchni lub pasmami ciągłymi, w ilości gwarantującej jego rozprowadzenie na całej powierzchni i całkowite sklejenie płyty Wady płyt. Na krawędzi płyty mogą występować uszkodzenia styropianu rdzenia o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm, przy czym łączna długość uszkodzeń na krawędzi nie powinna być większa niż 200 mm. W miejscach profilowania blach okładzin nie mogą występować uszkodzenia powłoki organicznej.

13 AT /2010 str. 11/ Ugięcia płyt warstwowych. Ugięcie jednoprzęsłowej, ściennej lub dachowej płyty warstwowej TERMOPLUS / EKOPLUS pod obciążeniem 100 dan/m 2 nie powinno być większe niż: 11,5 mm - w przypadku płyt grubości 75 mm, przy rozpiętości 3,0 m, 13,5 mm - w przypadku płyt grubości 100 mm, przy rozpiętości 3,6 m, 13,5 mm - w przypadku płyt grubości 150 mm, przy rozpiętości 4,5 m Współczynnik pełzania. Współczynnik pełzania dachowych płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie powinien być większy od wartości ustalonych dla 1000, 2000 i godzin: = 0,60, = 0,75, = 0, Szczelność na wodę opadową. Połączenia dwustronnych płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny zachowywać szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu 1200 Pa (klasa A) Przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza połączenia dwustronnych płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie powinna być większa niż 1,5 m 3 /h m 2 przy różnicy ciśnień 50 Pa Sztywność ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS, grubości nie mniejszej niż 100 mm, spełniają kryteria sztywności (ugięcie nie większe niż 1/400 H; H - wysokość ściany wynosząca 3,5 m) przy działaniu obciążenia liniową siłą poziomą o wartości nie większej niż 1,0 kn/m, działającą na wysokości 1,2 m powyżej poziomu posadzki, Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS, grubości nie mniejszej niż 100 mm, spełniają wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim, dla I, II, III i IV kategorii użytkowania wg Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych (kategorie pomieszczeń A, B, C1 C5, D i E). Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów.

14 AT /2010 str. 12/ Odporność na obciążenie skupione. Dachowe płyty warstwowe, objęte Aprobatą, nie powinny wykazywać widocznego trwałego uszkodzenia ani deformacji przy obciążeniu skupionym o wartości 120 dan Klasyfikacja ogniowa. Elementy ścian oraz przekryć dachowych z dwustronnych płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS powinny spełniać kryteria klasyfikacji ogniowej: a) określone w PN-90/B dla ścian nierozprzestrzeniających ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony elewacji; klasyfikacja dotyczy również płyt jednostronnych, pod warunkiem mocowania ich do podłoży niepalnych, co najmniej klasy A2-s3,d0, b) określone w PN-EN :2008 dla klasy B roof (t1) klasyfikowane jako odporne na działanie ognia zewnętrznego, nierozprzestrzeniające ognia (NRO), na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w przypadku przekryć dachowych o kącie nachylenia od 0 do 20 ; c) określone według kryteriów normy PN-EN A1:2010 dla klasy odporności ogniowej E 90/EW90 w przypadku ścian nienośnych z płyt TERMOPLUS / EKOPLUS grubości mm, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 90 i rozstaw elementów nośnych (rygli lub słupów) jest nie większy niż 300 cm, płyty mocowane są do konstrukcji nośnej za pomocą stalowych wkrętów wiercących z podkładką lub samogwintujących z podkładką, obróbki blacharskie mocowane są do płyt za pomocą stalowych nitów zrywalnych lub blachowkrętów w rozstawie nie większym niż 150 mm. Podana w p. c) klasyfikacja odnosi się do płyt warstwowych, do których nie są podwieszone żadne elementy obciążające, takie jak np. instalacje, przewody wentylacyjne Właściwości akustyczne. Wartości wskaźników R W, R A1, R A2 obliczone według PN-EN ISO 717-1:1999, na podstawie wyników badań przeprowadzonych według normy PN-EN :1999 dla ściennych i dachowych płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS powinny być nie mniejsze niż laboratoryjne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej, podane w tablicy 5. Tablica 5 Rodzaj płyt R W, db R A1, db R A2, db Płyty ścienne i dachowe TERMOPLUS / EKOPLUS

15 AT /2010 str. 13/ Izolacyjność cieplna. Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, powstających na połączeniach między płytami i połączeniach z konstrukcją obiektu, przy przyjęciu wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła styropianu w temp. +10 o C, wynoszącego λ obl = 0,040 W/(m K), w odniesieniu do przegród ściennych i przekryć dachowych z płyt TERMOPLUS / EKOPLUS podano w tablicy 6. Wartości oporu cieplnego R jednostronnych płyt ściennych TERMOPLUS / EKOPLUS podano w tablicy 7. Tablica 6 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm U c, W/(m 2 K) , , ,40 Płyty ścienne ,31 TERMOPLUS / EKOPLUS , , , , , ,40 11 Płyty dachowe 130 0,31 TERMOPLUS / EKOPLUS , , ,17 Tablica 7 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm Opór cieplny R, (m 2 K)/W , , , ,38 5 Płyty jednostronne 125 2,98 TERMOPLUS / EKOPLUS , , , ,95

16 AT /2010 str. 14/40 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być dostarczane w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji dostarczanej poszczególnym odbiorcom. Na każdej płycie lub na opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta oraz nazwę wyrobu, wymiary płyt, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów, objętych Aprobatą, dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010, na podstawie: wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

17 AT /2010 str. 15/40 zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: odporność korozyjną powłok organicznych na licowej stronie blach, wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, moduł sprężystości przy ściskaniu, wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałość na ścinanie, moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu, odporność na działanie temperatury, ugięcia płyt warstwowych, współczynnik pełzania, szczelność na wodę opadową, przepuszczalność powietrza, odporność na obciążenie skupione, izolacyjność akustyczną, klasyfikację ogniową w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany, klasyfikację ogniową w zakresie odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego, klasyfikację ogniową w zakresie odporności ogniowej ścian. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: a) specyfikację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne, b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do

18 AT /2010 str. 16/40 technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań kontrolnych. Program badań obejmuje: badania bieżące, badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: wyglądu i barwy powłoki organicznej na licowej stronie okładzin oraz jakości powłoki w miejscach przegięć, kształtu i wymiarów płyt, gęstości pozornej rdzenia, ciągłości połączenia okładzin z rdzeniem, występowania i wielkości wad Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej powierzchni blach, wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym, modułu sprężystości przy ściskaniu, wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałości na ścinanie, modułu sprężystości poprzecznej przy zginaniu, ugięć płyt, szczelności na wodę opadową, przepuszczalności powietrza, stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany, odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego, odporności ogniowej ścian.

19 AT /2010 str. 17/ Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonywać według ZUAT-15/II.09/2005, PN-EN 14509:2010, metodami podanymi w p. 3 oraz według podanych poniżej opisów Badania okładzin płyt. Właściwości blach okładzin wymienione w tablicy 1 należy sprawdzać metodami podanymi w kolumnie 4 tej tablicy. Stan powierzchni i barwę powłok organicznych na okładzinach określa się wizualnie, okiem nieuzbrojonym. Jakość powłok organicznych w miejscach przegięć blach sprawdza się badając stan powłoki przy 10x powiększeniu. Sprawdzenie odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach należy wykonać metodami podanymi w tablicy 2, kol Sprawdzenie parametrów izolacyjności akustycznej. Badania oraz obliczenia parametrów izolacyjności akustycznej płyt warstwowych należy wykonywać według norm PN-EN :1999 oraz PN-EN ISO 717-1: Sprawdzenie wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła. Badania współczynnika przewodzenia ciepła należy wykonywać według PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12939:2002 a obliczenie wartości deklarowanej tego współczynnika należy wykonywać według normy PN-EN ISO 10456: Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany i odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego. Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany należy wykonywać zgodnie z PN-90/B a sprawdzenie odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego zgodnie z PN-ENV 1187: Sprawdzenie odporności ogniowej. Sprawdzenie odporności ogniowej ścian nienośnych należy wykonywać zgodnie z PN-EN : Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N

20 AT /2010 str. 18/ Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość elementów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie płyt warstwowych TERMOPLUS /

21 AT /2010 str. 19/40 EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest ważna do 08 grudnia 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Metody ogólne PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych

22 AT /2010 str. 20/40 PN-EN ISO :2001 PN-ISO 15184:2001 PN-EN 826:1998 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1. Ściany PN-EN 1602:1999 PN-EN 1604:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych PN-EN 10143:2008 PN-EN :2006 PN-EN 10346:2006 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje wymiarów i kształtu Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań) Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-EN 12090:2000 PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN 13162:2009 PN-EN :2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ścinaniu Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

23 AT /2010 str. 21/40 PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 1: Grubość powłoki PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 4: Twardość ołówkowa PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 7: Odporność na spękanie przy zginaniu (próba zginania w T) PN-EN :2003 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 8: Odporność na rozpyloną solankę (mgłę) PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 9: Odporność na zanurzenie w wodzie PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN 14509:2010 Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje PN-EN :1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem PN-B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-B :1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja PN-90/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/II.09/2005 Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach metalowych

24 AT /2010 str. 22/40 Sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje /10/R07NK. Badanie i ocena ścian wewnętrznych z płyt warstwowych TERMOPLUS. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 2. NK-01002/P/2010. Praca badawcza i ocena techniczna płyt warstwowych TERMOPLUS. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 3. NL-4027/A/2006. Praca badawcza dotycząca płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach stalowych. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 4. NL-3269/A/05. Opinia techniczna dotycząca płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 5. NL-2978/A/04. Praca badawcza dotycząca płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 6. NL-2852/C/04. Badania ugięć płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS z rdzeniem styropianowym na zgodność z AT /2004. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 7. NL-2589/P/03. Opinia techniczna dotycząca płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS grubości 130 mm, w aspekcie nowelizacji AT /2002. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 8. NL-1317/01. Badania i ocena techniczna płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 9. NL-1317/01. Praca naukowo-badawcza dotycząca płyt warstwowych typu PREKON TERMOPLUS ze zmodyfikowanym zamkiem, z rdzeniem styropianowym i okładzinami z blachy stalowej. Etap II Badania materiałowe. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 10. NL-1354/01. Badania uzupełniające płyt warstwowych typu PREKON TERMOPLUS ze zmodyfikowanym zamkiem, rdzeniem ze styropianu i okładzinami z blachy stalowej. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 11. NL-2852/C/04 Etap II. Badania i opinia techniczna dotycząca płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS ze styropianu i okładzinami z blach stalowych. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 12. NF-0508/A/2007. Opinia dotycząca oporu cieplnego jednostronnych płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS do nowelizacji AT. Zakład Fizyki Cieplnej ITB 13. NF/820/06. Pismo dotyczące wprowadzenia dodatkowej szerokości modularnej w odniesieniu do płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS PWD oraz PWŚ. Zakład Fizyki Cieplnej ITB

25 AT /2010 str. 23/ NF-0538/01. Opinia techniczna o izolacyjności cieplnej płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS z rdzeniem ze styropianu do Aprobaty Technicznej. Zakład Fizyki Cieplnej ITB 15. NF-0539/C/LF-27/04. Badania kontrolne współczynnika przewodzenia ciepła styropianu stanowiącego rdzeń płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS. Zakład Fizyki Cieplnej ITB 16. NA-672/2006/EN/01. Pismo dotyczące badań płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS z rdzeniem ze styropianu do nowelizacji AT /05. Zakład Akustyki ITB 17. NA-587/A/01. Określenie i ocena izolacyjności akustycznej właściwej przegród wykonanych z płyty warstwowej PREKON TERMOPLUS produkcji firmy PREKON w Starachowicach oraz dane wyjściowe do Aprobaty Technicznej. Zakład Akustyki ITB 18. NP-04965R:02/AK/10. Pismo z dnia Zakład Badań Ogniowych ITB 19. NP-03870/P/09/BW. Pismo z dnia Zakład Badań Ogniowych ITB 20. NP-1076 R/06/BW. Pismo z dnia Zakład Badań Ogniowych ITB 21. NP /08/TG. Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego. Przekrycie dachu z płyt warstwowych o nazwie handlowej TERMOPLUS. Zakład Badań Ogniowych ITB 22. NP /08/TG. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji. Ściana zewnętrzna z płyt warstwowych o nazwie handlowej TERMOPLUS. Zakład Badań Ogniowych ITB 23. NP /A/04/BW. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS PWS z rdzeniem ze styropianu firmy PREKON. Zakład Badań Ogniowych ITB 24. NO/474/06. Opinia do Aprobaty Technicznej nr AT /2005. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 25. LO 690/05 i LO 636/04/3. Raporty z badań korozyjnych powłok ochronnych na okładzinach płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 26. NO-2/226/C/04. Wyniki badań korozyjnych powłok ochronnych PVDF 25 i GRANITE na okładzinach płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS dla potrzeb aprobaty technicznej i certyfikatu. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 27. NO-2/191/C/04. Wyniki badań okresowych powłok ochronnych na stalowych okładzinach płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS dla potrzeb certyfikatu. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB

26 AT /2010 str. 24/ NO-2/915/C/01. Wyniki badań odporności na korozję powłok ochronnych na okładzinach płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS ze zmodyfikowanym zamkiem z rdzeniem ze styropianu dla potrzeb aprobaty technicznej i certyfikatu. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 29. Atest Higieniczny Nr HK/B/1297/2006. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. TABLICE I XIII Maksymalne obciążenia i rozpiętości płyt warstwowych TERMOPLUS / EKOPLUS... 25

27 AT /2010 str. 25/40 Tab. I. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 18 o C obciążenie w kierunku do podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. Ia. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 18 o C obciążenie w kierunku od podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

28 AT /2010 str. 26/40 Tab. II. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 18 o C obciążenie w kierunku do podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. IIa. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 18 o C obciążenie w kierunku od podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

29 AT /2010 str. 27/40 Tab. III. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 0 o C obciążenie w kierunku do podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. IIIa. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 0 o C obciążenie w kierunku od podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

30 AT /2010 str. 28/40 Tab. IV. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 0 o C obciążenie w kierunku do podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. IVa. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. 0 o C obciążenie w kierunku od podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

31 AT /2010 str. 29/40 Tab. V. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. -5 o C obciążenie w kierunku do podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. Va. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych o okładzinach w kolorach jasnych, grubość okładziny zewnętrznej 0,4 mm, okładziny wewnętrznej 0,4 mm; temp. wewn. -5 o C obciążenie w kierunku od podpory Grubość Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011 Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8519/2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-WA PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej pełnej i perforowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Dachowe płyty warstwowe PWD-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Dachowe płyty warstwowe PWD-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8232/2010 Dachowe płyty warstwowe PWD-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7919/2012 Ścienne płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2635/2012 Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6461/2011. Płyty warstwowe PROMETPLAST SC i PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6461/2011. Płyty warstwowe PROMETPLAST SC i PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6461/2011 Płyty warstwowe PROMETPLAST SC i PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8678/2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8678/2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8678/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania warstwowych przekryć dachowych DWW TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją cieplną z wełny mineralnej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Płyty warstwowe WEKTRA ST z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Płyty warstwowe WEKTRA ST z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6692/2011 Płyty warstwowe WEKTRA ST z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AT /99 2/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI

AT /99 2/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI AT-15-2583/99 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5 3.1.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012 Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4099/2011 Pianki poliuretanowe CERESIT PU FOAM UNIVERSAL TS 61 / CERESIT PU GUNFOAM UNIVERSAL TS 62 / CERESIT PU GUNFOAM LOW EXPANSION FOAM TS 63 / MAKROFLEX / BOSMAN / FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5090/2007

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa KLEJ DO STYROPIANU / PIANA POLIURETANOWA / EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / PPU-2 / RENOVADEX / IZOHAN

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS: Płyty warstwowe IZOPANEL EPS mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013 Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013 Klej poliuretanowy do ścian działowych z betonu komórkowego Soudabond Construct / Solbet Smart Klej Piana do bloczków WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8596/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

KLEJ BITUMICZNY ENKOLIT DO OBRÓBEK BLACHARSKICH

KLEJ BITUMICZNY ENKOLIT DO OBRÓBEK BLACHARSKICH Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5671/2002 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

Bardziej szczegółowo