Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/5/0 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 0 stycznia 0r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 0 07 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy jest programem wieloletnim, obejmującym lata 0-07 i zawiera następujące rozdziały:. Postanowienia ogólne.. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych. 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 8. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. 9. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Rozdział Postanowienia ogólne Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią ustawą z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 00r. Nr, poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia czerwca 00r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 005r. Nr., poz.66 z późn. zm.). W tym celu gmina wykorzystuje posiadane zasoby oraz może tworzyć nowe zasoby mieszkaniowe. Program gospodarowania zasobem Gminy na lata 0-07 określa cele i wytycza podstawowe kierunki działania Gminy w tym zakresie. Realizacja Programu winna zapewnić zachowanie wartości użytkowej i funkcjonalnej składnika majątkowego Gminy jakim jest posiadany zasób mieszkaniowy oraz przyczynić się do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych miejscowej społeczności. Rozdział Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Zasób mieszkaniowy Gminy stanowią lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe w budynkach: a) będących wyłączną własnością gminy,

2 b) Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy.. Według stanu na dzień.xii.0 r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzi 8 lokali mieszkalnych w 8 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej.5,67 m, w tym: a) 56 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 6.90,76 m, w budynkach 8 Wspólnot Mieszkaniowych, b) 7 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 5.9,9 m, w 6 budynkach stanowiących w całości własność Gminy, c) w ogólnej liczbie 8 lokali gminnych znajduje się lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6,60 m, oraz pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni użytkowej 9,80 m, Tabela I - Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Lp Adres budynku Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa mieszkań w m Kopernika 5,0 Kopernika a 558,98 Kopernika 9 50,00 Kopernika 88,50 5 Kopernika 8,50 6 Kopernika 5 556,00 7 Kościuszki 9 76,00 8 Kościuszki 0,00 9 Partyzantów 6 6 7,5 0 Partyzantów 8 5,0 Gen. Roweckiego 70,0 Słowackiego ,90 Starowałowa 5,0 Szeroka 8 6,00 5 Szeroka 6 7,50 6 Wąska 7 6,00 7 Sienkiewicza ,9 8 Sienkiewicza 7/9 A 99,0 9 Sienkiewicza 7/9 B 07,00 0 Sienkiewicza 7/9 C 7,90 Sienkiewicza 7/9 D 7 8,70 Plac Obr. Pokoju 9 8 9,7 Łącznie 56 w tym pomieszcz. tymczasowe 6.90,76 9,80

3 Tabela II - Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Lp Adres budynku Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa mieszkań w m Szeroka 0 6 8, Kolegiacka 5 0,75 -go Maja 5 6 5,00 -go Maja 5 6 5,00 5 -go Maja 5A 5 5,00 6 -go Maja ,00 7 -go Maja ,00 8 -go Maja ,87 9 -go Maja 6 8 6, 0 Armii Krajowej 9 79,8 Cegielniana 7,7 Leszka Czarnego 0 76,5 Kościuszki 7 6 6,7 Legionów 8 5 9,60 5 Plac Obr. Pokoju ,0 6 Słowackiego 9 08,80 7 Słowackiego 8,00 8 Starowałowa 95,00 9 Starowałowa 7,00 0 Starowałowa 5 50,00 6-go Stycznia 8,0 6-go Stycznia 50,50 Sienkiewicza 5A 9,7 Sienkiewicza 5B 69,9 5 Sienkiewicza 7/9 E 5,60 6 Wąska 7,88 6 Łącznie: 7 5.9,9 Tabela III - Wykaz lokali socjalnych Lp Adres budynku Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa lok. socjalnych w m Legionów 8 5,50 Starowałowa 7,0 Słowackiego 8 8,00 Sienkiewicza 7/9 B,00 5 Sienkiewicza 7/9 C,65 6 Maja 60 7,5 7 Maja 6 9,00 8 Pl.Obr.Pokoju 8,00 Razem: 6,60

4 Tabela IV - Wykaz pomieszczeń tymczasowych Lp Adres budynku Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa pomieszcz. w m Sienkiewicza 7/9 D 9,80 Razem: 9,80. Wiek i stan techniczny budynków jest zróżnicowany. Budynki 6 Wspólnot Mieszkaniowych to bloki mieszkalne w dobrym stanie technicznym. Część z nich wymaga przeprowadzenia bieżących remontów i modernizacji, natomiast pozostałe 5 budynków dwóch Wspólnot Mieszkaniowych (Sienkiewicza 7/9 i Pl.Obr.Pokoju 9) to stare budownictwo, gdzie potrzeby remontowe i modernizacyjne są znacznie większe. W gorszym stanie technicznym natomiast są budynki gminne, nie objęte Wspólnotami Mieszkaniowymi. W tym przypadku zarówno potrzeby remontowe jak i modernizacyjne są bardzo duże, ponieważ większość budynków wymaga ich wykonania. Biorąc jednak pod uwagę możliwości finansowe Gminy realizacja tych zadań rozłoży się na kilka lat, przekraczając okres obowiązywania niniejszego programu.. W/g stanu na dzień.xii.0r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zarejestrowanych jest łącznie 0 wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych oraz o zamianę mieszkań. W okresie ostatnich kilku lat zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne. Z uwagi na niewielki zasób mieszkaniowy jakim dysponuje Gmina możliwości realizacji złożonych wniosków są niewielkie. Dlatego też konicznym jest powiększanie istniejącego zasobu, a w szczególności o lokale socjalne. 5. Zwiększenie ilości mieszkań planuje się poprzez: a) w roku 0: - adaptację budynku gminnego (po byłej zlewni mleka i świetlicy wiejskiej) w Balbinowie na sześć lokali socjalnych, - adaptację dwóch garaży w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 B w Opatowie na dwa lokale mieszkalne, b) w latach 0-05 budowę budynku mieszkalnego o 5 lokalach socjalnych. c) adaptacje innych budynków użytkowych na lokale socjalne. 6. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz zamiany mieszkań określa Uchwała Nr XX/5/0 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 lutego 0r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Rozdział Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.. Zakresy remontów budynków objętych wspólnotami mieszkaniowymi ustalane są przez członków poszczególnych wspólnot na każdy rok kalendarzowy, na zebraniu danej wspólnoty. Są to plany jednoroczne, rzadko natomiast ustalane są plany remontów na lata kolejne. Stad też w programie ujęty został wykaz budynków zakwalifikowanych przez wspólnoty do wykonania remontów w roku 0 oraz ogólny zarys tych remontów w latach następnych tj: 0-07.

5 Liczba budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy podlegających remontowi i modernizacji w latach 0 07 Rok Lp 0 Adres budynku ul. Kopernika Udział Gminy w nieruchomości wspólnej w % 5, Zakres planowanych do wykonania robót Wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego. ul. Sienkiewicza 7/9 87,77 Remont elewacji na budynku nr 7 (we Wspólnocie Mieszk. Sienkiewicza 7/9 ) na ścianie od strony ul. Sienkiewicza oraz wymiana rynien i rur spustowych. Remont kominów ponad dachem. Malowanie klatki schodowej w budynku 7/9A. ul. Szeroka 6,5 Dokończenie docieplenia ścian budynku tj. ściany od strony południowej wraz z wykonaniem elewacji oraz wykonanie obróbek blacharskich a także wymiana rynien i rur spustowych. ul. Szeroka 8, Docieplenie ścian szczytowych budynku wraz z wykonaniem elewacji. Remont kominów ponad dachem. 5 ul. Kopernika 0,9 Wymiana dwóch pionów wod. kan. 6 ul. Partyzantów 6,09 Wymiana dwóch pionów wod. kan. 7 ul. Partyzantów 8 6,8 Wymiana dwóch pionów wod. kan. Wymiana okienek na klatce schodowej i malowanie klatki schodowej. 8 ul. Starowałowa,5 Wykonanie izolacji pionowej budynku. 9 0 ul. Roweckiego ul. Kopernika 9 5,8,9 Remont schodów wejściowych do klatek schodowych. Remont kominów ponad dachem. Wymiana jednego pionu wod. kan. ul. Pl.Obr.Pokoju 9 6,87 Wymiana rynien i rur spustowych. 0 Docieplenie ścian budynku wraz z

6 ul. Kościuszki 9 ul. Kościuszki ul. Partyzantów 8 ul. Kopernika ul. Kopernika ul. Kopernika ul. Partyzantów 8 ul. Starowałowa ul. Wąska 7 ul. Sienkiewicza 7/9 ul. Szeroka ul. Kościuszki 9 ul. Kościuszki ul. Pl. Obr. Pokoju 9 ul. Sienkiewicza 7/9 ul. Kościuszki 9 ul. Kościuszki wykonaniem elewacji. Docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji. Docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji. Wykonanie izolacji pionowej budynku. Wykonanie izolacji pionowej budynku. Wykonanie izolacji pionowej budynku. Wymiana dwóch pionów wod. kan. Wymiana dwóch pionów wod. kan Wymiana dwóch pionów wod. kan Wymiana pokrycia dachowego na budynkach 7/9 A i 7/9 B Wykonanie izolacji pionowej budynku. Wymiana dwóch pionów wod. kan Wymiana dwóch pionów wod. kan Docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji. Wymiana pokrycia dachowego na budynkach 7/9 C i 7/9 D Wymiana dwóch pionów wod. kan Wymiana dwóch pionów wod. kan Remont tynków i odnowienie elewacji

7 5 ul. Sienkiewicza 7/9 ul. Kościuszki 9 ul. Kościuszki na budynkach i malowanie klatek schodowych. malowanie klatek schodowych. malowanie klatek schodowych.. W celu poprawy stanu technicznego lokali i budynków stanowiących w całości własność Gminy planuje się podejmowanie następujących działań: - wykonywanie systematycznych przeglądów budynków pod kątem oceny stanu technicznego, - wykonywanie remontów bieżących, - wykonywanie remontów kapitalnych i modernizacji, - podejmowanie wszelkich starań zapobiegających pogarszaniu się istniejącego stanu technicznego, - wyburzanie budynków o bardzo złym stanie technicznym, nie nadających się do dalszej eksploatacji. Liczba budynków stanowiących własność Gminy podlegających remontowi i modernizacji w latach 0 07 Rok Lp Zakres prac liczba budynków 0 Dokończenie docieplania ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji. Budynek, w którym prace będą wykonywane ul. Maja 56 Wykonanie izolacji pionowej budynków ul. Maja nr: 5, 5 i 5A Częściowa wymiana pionów wod. kan. ul. Maja nr: 5, 5, 56 i 58 Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych ul. Maja 60 i 6 5 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie łazienek, ul. Legionów 8 ul. 6 Stycznia nr 6 Wykonanie wentylacji w lokalach ul. Legionów 8 ul. Wąska ul. Kościuszki 7 7 Remont elewacji Remont dachu i kominów ponad dachem ul. Wąska Kolegiacka 5, Pl. Obr. Pok. 8,

8 8 Wymiana 0 sztuk okien ul. Kopernika nr i,starowałowa nr, Kopernika a, 9 Wymiana szt.drzwi wejściowych do mieszkań ul. Maja 5 0 Wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Starowałowa Wykonanie najpilniejszych potrzeb remontowych ul. Armii Krajowej 9 ul. Maja 60 i 6 Modernizacja ogrzewania w lokalach Pl.Obr.Pokoju 8 0 Częściowa wymiana pionów wod. kan. ul. Maja nr: 5, 5, 56 i 58 Dokończenie docieplania ścian od strony tarasów ul. Maja 5, 5 i 56 Docieplenie ścian szczytowych wraz z wykonaniem elewacji ul. Maja 60 i 6 Malowanie klatek schodowych ul. Maja 5, 5 ul. Kolegiacka 5 ul. Wąska 5 Remont kominów ponad dachem ul. Sienkiewicza 7/9 E 6 Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych ul. 6 Stycznia Sienkiewicza 7/9 E 7 Wymiana 5 sztuk okien 6 : Kopernika nr i,starowałowa nr, Kopernika a, Kopernika 9, Kopernika 8 Wymiana drzwi wejściowych do budynku Pl.Obr.Pokoju 8 05 Częściowa wymiana pionów wod. kan. ul. Maja nr: 5, 5, 56 i 58 Wykonanie opaski przy budynkach Słowackiego 8 Legionów 8 Wymiana 5 sztuk okien - w lokalach

9 komunalnych wg potrzeb Remont klatki schodowej ul. Kościuszki 7 5 Malowanie klatek schodowych ul. Maja 5A, 56 i 58 6 Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach ul. Maja 60 i 6 06 Malowanie klatek schodowych ul. Maja 60 i 6 Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach - Kościuszki 7 Wąska, Starowałowa Wymiana pokrycia dachowego na budynkach wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominów ponad dachem Remont kominów ponad dachem ul. Maja 5 i 5 - Cegielniana Słowackiego 8, Starowałowa 5 Wymiana 5 sztuk okien i 5 sztuk drzwi w lokalach komunalnych - w/g potrzeb 6 Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominów ul. Starowałowa 07 Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i remont kominów ponad dachem ul. Kościuszki 7, Słowackiego Wykonanie izolacji pionowej wraz z opaską przy budynku Maja 60 i 6 Kościuszki 7 Wymiana pionów w instalacji elektrycznej w budynkach ul. Maja 5,5,56,58 Wykonanie instalacji odgromowej ul. Cegielniana, Słowackiego 8, Starowałowa

10 Rozdział Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych. Aktualnie sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Gminy odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne: a) Uchwałę Nr XL/56/00 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 sierpnia 00 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej Nr III/5/00 z dnia grudnia 00 r., Nr XVII/8/00 z dnia 7 lutego 00r. Nr XXVII/9/00 z dnia 8 grudnia 00 r oraz Nr XL/00/006 z dnia 7 marca 006 r. b) Zarządzenie Nr 7/00 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 kwietnia 00 r. w sprawie określenia warunków wysokości wpłaty i rozliczenia kaucji przy wykupie lokali mieszkalnych. c) Zarządzenie Nr 55/00 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 maja 00 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, zmienione zarządzeniami: Nr 6/005 z dnia września 005 r. i Nr 56/008 z dnia 6 października 008r.. Sprzedaż lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy rozpoczęta została w roku 995. W początkowym okresie sprzedaży mieszkań zainteresowanie najemców ich wykupem było bardzo duże. W latach sprzedanych zostało 67 mieszkań. W następnych latach sprzedaż mieszkań zmalała, a w okresie ostatnich kilku lat sprzedawanych jest zaledwie - mieszkań w ciągu roku. Z uwagi jednak na wysokie koszty utrzymania mieszkań w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, które w roku 0 wyniosły ok. 80 tyś. zł, z tego ok. tys. zł stanowiły zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej, a ok. 66 tyś. zł wydatkowano na remonty i modernizacje budynków, sprzedaż mieszkań powinna być w dalszym ciągu kontynuowana, a w szczególności w budynkach, gdzie pozostało do sprzedaży od do mieszkań.. Analizując wielkość sprzedaży mieszkań w okresie ostatnich 5 lat (008-0) przewiduje się, że w okresie obowiązywania niniejszego programu mieszkaniowego sprzedaż ta będzie przedstawiać się następująco: Rok planowana ilość lokali mieszkalnych do sprzedaży Rozdział 5 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 0-07, które pokryją koszty bieżącego utrzymania lokali i budynków oraz zapewnią środki na remonty.

11 . Stawkę bazową czynszu ustala Burmistrz Miasta i Gminy wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.. Przyjmuje się, że stawka bazowa czynszu będzie podwyższana nie częściej niż jeden raz w roku.. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: a) lokal bez gazu przewodowego - obniżka o 0% b) lokal bez centralnego ogrzewania - obniżka o 0% c) lokal bez urządzeń wod. kan. bez łazienki a także z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego - obniżka o 0% 5. Suma czynników obniżających stawkę bazową nie może przekroczyć 0 %. 6. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosić będzie 50% najniższego czynszu w lokalach mieszkalnych. 7. Stawka czynszu za pomieszczenia tymczasowe wynosić będzie 80% stawki za lokale socjalne. 8. Odszkodowanie za używanie lokalu bez tytułu prawnego, uiszczane co miesiąc do dnia opróżnienia lokalu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. ustawy z dnia czerwca 00 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustala się w wysokości % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. 9. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania opłat związanych z eksploatacją lokalu, niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, zimnej wody oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych i korzystanie z anteny zbiorczej. 0. Czynsz najmu oraz opłaty niezależne od właściciela najemca obowiązany jest opłacać do 0 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc za wyjątkiem, gdy strony ustaliły inaczej w zawartej umowie.. Przyjmuje się możliwość okresowego obniżenia czynszu najmu lokalu maksymalnie o 0% jego wysokości, na wniosek najemcy w przypadku, gdy opłacany czynsz jest równy bądź wyższy od,5 % wartości odtworzeniowej lokalu pod warunkiem, że najemca nie posiada już uprawnienia do dodatku mieszkaniowego, a średni dochód w przeliczeniu na członka jego gospodarstwa domowego w okresie miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza kwoty określonej w ustawie z dnia czerwca 00 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 7 poz.7 z późn. zm.)..obniżka czynszu następuje na wniosek najemcy i udzielana jest na okres miesięcy.. Szczegółowy tryb udzielania obniżki czynszu regulują przepisy art. 7 ustawy z dnia czerwca 00 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 6 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza P G K i M Sp. z o.o. w Opatowie, prowadzące działalność w formie spółki prawa handlowego ze 00% udziałem Gminy, na podstawie umowy, która określa szczegółowo zasady zarządzania zasobem, sposób i terminy przekazywania Gminie należności czynszowych pobieranych od najemców lokali w jej imieniu, zasady i wysokość wynagrodzenia za zarządzanie,

12 wzajemne prawa i obowiązki oraz wiele innych ustaleń związanych z tym tematem i prawidłową obsługą najemców lokali.. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy reprezentuje Gminę we Wspólnotach Mieszkaniowych.. Wspólnota Mieszkaniowa może sama zarządzać swoją nieruchomością bądź powierzyć jej zarządzanie innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia do tego typu działalności.. W okresie obowiązywania niniejszego programu nie przewiduje się zmian w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Rozdział 7 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w latach obowiązywania programu będą wpływy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych i opłat dzierżawnych za garaże. Źródłem dochodów na finansowanie gospodarki mieszkaniowej będzie także sprzedaż lokali mieszkalnych przez Gminę, ze szczególnym przeznaczeniem tych środków na inwestycje mieszkaniowe, remonty i modernizacje lokali i budynków mieszkalnych.. Przyjmuje się, że koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego mogą być także pokrywane z innych dochodów gminy.. Dodatkowymi źródłami na finansowanie gospodarki mieszkaniowej mogą być: a) środki z budżetu Państwa b) fundusze Unii Europejskiej c) kredyty komercyjne d) inne źródła finansowania Rozdział 8 Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. Rok Koszty bieżącej konserwacji i eksploatacji oraz koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koszty utrzymania czystości na zarządzanych nieruchomościach gminy Kwota w tyś. zł. / prognozy /

13 Koszty modernizacji lokali i budynków gminnych Kwota w tyś. zł. / prognozy / Rok Rok Koszty utrzymania lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, w tym: - zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej - remonty budynków Kwota w tyś. zł. / prognozy / Rok Wynagrodzenie dla zarządcy Kwota w tyś. zł. / prognozy / Wysokość nakładów na poszczególne rodzaje kosztów w poszczególnych latach określana będzie corocznie w uchwale budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na remonty i modernizacje posiadanych zasobów mieszkaniowych. Rozdział 9 Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zasób mieszkaniowy Gminy jest niewielki, a z pewnością nie wystarczający na zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej w tym zakresie. Stad też bardzo ważne jest prawidłowe jego utrzymanie,wykorzystywanie i racjonalne gospodarowanie. Taki sposób pozwoli na większą ilość przydziałów lokali oraz zapewnieni najemcom możliwość zamieszkiwania w odpowiednich warunkach mieszkaniowych.. Zakłada się realizacje następujących działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy : a) prowadzenie akcji Przegląd mieszkań mającej na celu odzyskanie do ponownego zasiedlenia mieszkań niewłaściwie użytkowanych bądź faktycznie niezamieszkałych przez okres co najmniej miesięcy, b) dążenie do odzyskania do ponownego zasiedlenia mieszkań zajmowanych przez osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu bądź domu, c) dążenie do zamiany dużych, zadłużonych mieszkań na mniejsze lub o niższym standardzie, zarówno z urzędu jak i pomiędzy osobami, a w przypadku braku zgody zadłużonego najemcy na taką zamianę dążenie do uzyskania sądowego wyroku eksmisji z lokalu, d) wzmożenie nadzoru nad windykacją należności czynszowych, e) otwartą politykę zamiany mieszkań między osobami, f) racjonalne wykorzystanie środków finansowych na remonty i modernizację mieszkań, g) ścisłą współpracę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których Gmina posiada udział, w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej,

14 h) kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, i) popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego, j) podejmowanie wszelkich innych, możliwych działań mających na celu dobro mieszkaniowego zasobu Gminy.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr LXV/273/2014 z dnia 19 września 2014r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA 2014-2020 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wieloletni program

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2040 UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1929 UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/436/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/436/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/436/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2014-2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata Załącznik do Uchwały Rady Gminy w ie Nr XIII/110/2011 z dnia 29-11-2011 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2012 2016. 1 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XVI/83/12 RADY GMINY ZDUNY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY GMINY PIONKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY GMINY PIONKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY GMINY PIONKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pionki na lata 2016 2021. Na podstawie art. 20 ust 1, art. 21

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013 Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2009 do 2013. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV.97.2015 RADY GMINY SUCHY DĄB z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzino na lata 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 20142020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUNÓW NA LATA 2012 2016

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUNÓW NA LATA 2012 2016 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUNÓW NA LATA 2012 2016 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem obejmuje w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń.

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.02.2011 r. Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. I. Analiza wielkości oraz stanu technicznego istniejącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR. RADY GMINY w DRWINI z dnia 2015 r.

UCHWAŁY NR. RADY GMINY w DRWINI z dnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁY NR. RADY GMINY w DRWINI z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE. Rozdział I

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE. Rozdział I Załącznik do uchwały Nr XIX/126/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2007 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE Rozdział I Analiza aktualnego stanu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 4497 UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY GMINY PIONKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 4497 UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY GMINY PIONKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 4497 UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY GMINY PIONKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/227/10 RADY GMINY WIDAWA. z dnia 9 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/227/10 RADY GMINY WIDAWA. z dnia 9 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/7/10 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 marca 010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 010 014 Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. Załącznik do uchwały Nr 226/XXIX/2014 Rady Gminy w Irządzach z dnia 4 czerwca 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-60/2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NrXVII/111/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 Rozdział I Prognoza wielkości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 8 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziejowice na lata 2012 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lutego 2006 r.

z dnia 27 lutego 2006 r. Uchwała nr LV/1160/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszków na lata 2013-2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.197.2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.197.2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.197.2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015r.

Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015r. Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 7 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 2 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 2 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Swarzędz na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 6 lipca 2011

Uchwała Nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 6 lipca 2011 Uchwała Nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 6 lipca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/35/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 5 maja 2011 r w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wstęp Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śl z dnia... WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2010-2014 Wstęp Program gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2016. Na podstawie art. 219 ust. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/317/10 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 29 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIV/317/10 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 29 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIV/317/10 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie,,programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010 2015. Na podstawie art. 4, art. 21

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2018 W GMINIE NEKLA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2018 W GMINIE NEKLA Załącznik do Uchwały Nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2018 W GMINIE NEKLA Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE NR LIX/301/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ścinawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2014 r. Poz. 4547 UCHWAŁA NR XLVIII/947/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo