Twoja instrukcja użytkownika LG RH387

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LG RH387 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1215045"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: z tych przypadków moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Co jaki czas sprawdza przewody podlczone do urzdzenia i w razie uszkodze lub zuycia odlczy je od urzdzenia i zastapi identycznym przewodem dostarczonym przez autoryzowany serwis. Chroni przewód przed fizycznymi i mechanicznymi dzialaniami, takimi jak wykrcanie, zaptlanie, ciskanie, przytrzniecie przez drzwi lub deptanie. Zwróci szczególn uwag na wtyczki, gniazdka elektryczne i miejsce, gdzie przewód wychodzi z urzdzenia. Aby odlczy zasilanie, naley wycign wtyczk z gniazdka. Podczas instalacji urzdzenia naley zapewni swobodny dostp do wtyczki zasilania. Utylizacja starych urzdze 1. urzdzenie zostalo wyprodukowane zgodnie z dyrektyw EEC 2004/108/EC oraz dyrektyw niskich napi 2006/95/EC. Przedstawiciel na Europe: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : ) UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWA RYZYKO PORAENIA PRDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWA POKRYWY (LUB TYLNEJ CZCI). WEWNTRZ URZDZENIA NIE MA CZCI, KTÓRE MOG BY NAPARAWANE PRZEZ UYTKOWNIKA. POZOSTAWI CZYNNOCI SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU. Symbol blyskawicy wewntrz trójkta równobocznego ma ostrzega uytkownika, e wewntrz obudowy urzdzenia znajduj si nieizolowane przewodniki napicia o niebezpiecznej wysokoci, które mog spowodowa powane ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Wykrzyknik wewntrz trójkta równobocznego ma informowa uytkownika o wanych informacjach odnonie uywania i konserwacji (serwisowania) urzdzenia, zawartych w dokumentacji dolczonej do urzdzenia. OSTRZEENIE: ABY ZMINIMALIZOWA RYZYKO POARU LUB PORAENIA PRDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIA URZDZENIA NA DZIALANIE DESZCZU LUB WILGOCI. OSTRZEENIE: Nie instalowa urzdzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak pólki lub regaly. UWAGA: Nie wolno blokowa otworów wentylacyjnych. Naley zainstalowa zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory znajdujce si w obudowie zostaly wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidlowego dzialania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mog by zaslaniane przez poloenie urzdzenia na lóku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urzdzenia tego nie wolno umieszcza w powierzchni zabudowanej np. pólkach na ksiki lub w szafkach, chyba, e zapewniona jest wlaciwa wentylacja lub przestrzegane s zalecenia producenta. UWAGA: PO OTWARCIU OBUDOWY I UNIESZKODLIWIENIU BLOKAD WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 3B, NIE WOLNO WYSTAWIA SI NA DZIALANIE PROMIENIA. UWAGA: To urzdzenie wykorzystuje system laserowy. Aby zapewni prawidlowe uytkowanie tego urzdzenia, naley dokladnie przeczyta niniejsz instrukcj obslugi i zachowa j na przyszlo, a gdy urzdzenie bdzie wymagalo konserwacji skonsultowa si z autoryzowanym serwisem. Czynnoci obslugowe, regulacja oraz postpowanie inne ni okrelone poniej, mog spowodowa ryzyko naraenia na dzialanie niebezpiecznego promieniowania. Aby unikn bezporedniej ekspozycji na dzialanie promienia laserowego, nie otwiera obudowy. Widzialne promieniowanie laserowe po otwarciu. NIE WPATRYWA SI W PROMIE LASERA. 2 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 3 Prawa autorskie Urzdzenia nagrywajce powinny by uywane tylko zgodnie z prawem i naley dobrze sprawdzi, jakie materialy w kraju, w którym robi si kopi, podlegaj ochronie prawnej. Kopiowanie materialów objtych prawami autorskimi, takich jak filmy lub muzyka jest sprzeczne z prawem, chyba e wydane zostalo odpowiednie pozwolenie lub zgoda wlacicieli praw autorskich. Ten produkt zawiera technologie ochrony praw autorskich, która jest chroniona patentami USA oraz innymi prawami do wlasnoci intelektualnej posiadanymi przez Macrovision Corporation i innych wlacicieli praw. Uywanie tej technologii musi by autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa, chyba e inne zastosowanie zostanie autoryzowane przez Macrovision corporation. Przebudowywanie lub rozmontowywanie jest zabronione. KONSUMENCI POWINNI WIEDZIE, E NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY HDTV S W PELNI KOMPATYBILNE Z TYM PRODUKTEM I MOG POWODOWA EFEKTY UBOCZNE WYWIETLANE W OBRAZIE. W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z OBRAZEM 625 PROGRESSIVE SCAN ZALECA SI PRZELCZENIE SYGNALU NA "STANDARDOWE". JEELI MAJ PASTWO JAKIEKOLWIEK PYTANIA DOTYCZACE TEGO MODELU NAGRYWARKI HDD/DVD 625p I KOMPATYBILNOSCI Z NASZYMI TELEWIZORAMI, PROSZ SKONTAKTOWA SIE Z NASZYM CENTRUM SERWISOWYM. CUSTOMER SERVICE CENTER. Uwaga dotyczc ródla oprogramowania typu otwartego - Open source Produkt niniejszy zawiera Bibliotek typu darmowego Freetype: wszelkie prawa zastrzeone 2003 The FreeType Project ( Skompresowan bibliotek Zlib opracowan przez Jean-loup Gailly oraz Mark Adler. wszelkie prawa zastrzeone (C) Jean-loup Gailly oraz Mark Adler Podwójnie powizana lista objta licencj artystyczn. Moesz pobra to oprogramowanie z Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D s znakami towarowymi Dolby Laboratories. 3 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 4 Spis treci Wstp Pilot zdalnego sterowania.. 7 Jednostka glówna...8 Podlczenie urzdzenia Obsluga pamici przenonej USB.

3 Konfiguracja automatyczna Korzystanie z Home Menu..14 Dostosowanie ustawie SETUP Wywietlanie informacji o dysku Odtwarzanie dysku Odtwarzanie plików DivX Odtwarzanie plików muzycznych Przegldanie zdj.. 24 Nagrywanie Edytowanie tytulu Kopiowanie tytulu..31 Kody jzyków Kody obszarów Usuwanie usterek Specyfikacje...

4 Przed podlczaniem, regulowaniem lub korzystaniem z tego produktu prosimy o dokladne i calkowite przeczytanie niniejszej broszury. 4 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 5 Wstp Dyski z moliwoci nagrywania i odtwarzania Jednostka moe odtwarza i nagrywa wszystkie typy uywanych dysków DVD. Ponisza tabela pokazuje niektóre charakterystyczne rónice kompatybilnoci w zalenoci od typu dysku. HDD Symbole uywane w niniejszej instrukcji Loga Wielokrotnego zapisu Tryb formatowania (dyski nowe) Edycja Odtwarzanie na innych urzdzeniach Zalecane dyski Tak Tak DVD- R -R DVD-RW -RWVR -RWVideo DVD-RAM RAM DVD+R +R DVD+R(DL) +R DVD+RW +RW HDD Nie Tryb Video Ograniczone Tak Tryb Video Tak Tak Tryb VR Tak Nie Auto Ograniczone Nie Auto Ograniczone Tak Auto Tak Odtwarzacz musi by kompatybilny z odpowiednim medium, a medium musi by,,sfinalizowane" Mitsubishi(8x,16x) Verbatim(8x,16x) Mitsubishi(4x) Verbatim(4x) JVC(4x) Maxell(4x) Mitsubishi(3x) Mitsubishi(8, 16x) Mitsubishi(2.

5 4x, 8x) Mitsubishi(4x) Maxell(5x) Verbatim(8x,16x) HP(4x) Verbatim(4x) Ricoh(4x) Odtwarzane dyski Ponisza tabela pokazuje formaty plików i rodzaje noników, które ta jednostka moe odtwarza. DVD Symbole uywane w niniejszej instrukcji Loga P l y t y, na których znajduj si filmy do sprzeday lub wypoyczania. Audio CD ACD Dysk danych (DivX, JPEG, MP3 lub WMA) DivX JPEG MP3 WMA DVD Charakterystyka Kupione plyty muzyczne Dyski zawierajce pliki DivX, JPEG, MP3 lub lub CD-R/RW w formacie WMA. plyt muzycznych. 5 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 6 O dyskach W zalenoci od jakoci i warunków nagrywania lub od samej plyty CD-R/RW (lub DVD±R/RW), niektóre CD-R/RW (lub DVD±R/RW) mog nie by odtwarzane na tym urzdzeniu. Nie nakleja adnych uszczelek lub naklejek na plycie (zarówno na stronie opisanej, jak i stronie nagrywanej). Nie uzywa plyt o nieregularnym ksztalcie (np. w ksztalcie serca lub omioktnych). Moe to spowodowa uszkodzenie. W zalenoci od oprogramowania do nagrywania i "finalizacji" niektórych plyt (CD-R/WR lub DVD±R/RW) nie mona odtworzy. Plyty DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW nagrane za pomoc komputera osobistego lub na nagrywarce DVD lub CD mog nie by odtwarzane, jeli plyta jest zniszczona lub brudna, lub jeli soczewki odtwarzacza s zabrudzone albo skrapla si na nich wilgo. W razie nagrywania plyty za pomoc komputera osobistego, nawet jeli jest nagrana w odpowiednim formacie, s przypadki, w których moe nie by odtwarzana ze wzgldu na ustawienia oprogramowania stosowanego do tworzenia plyt. (Aby uzyska wicej szczególów, naley zapozna si z informacjami podanymi przez wydawc oprogramowania.) Urzdzenie wymaga, by plyty oraz nagrania spelnialy pewne techniczne standardy, dla osignicia optymalnej jakoci odtwarzania. Nagrane plyty DVD s automatycznie przystosowywane do tych standardów. Istnieje wiele rónych rodzajów formatów dysków przeznaczonych do nagrywania (lcznie z CD-R zawierajcymi pliki MP3 lub MWA) i wymagaj one pewnych warunków (patrz powyej), aby zapewni kompatybilno odtwarzania. Klienci powinni równie pamita o tym, e do ladowania plików MP3/WMA i muzyki z Internetu potrzebne jest zezwolenie. Nasza firma nie ma prawa udziela tego typu zezwole. Zezwolenie naley uzyska za kadym razem od wlaciciela praw autorskich. Ograniczenie kopiowania Niektóre materialy video s chronione przed kopiowaniem. Taki material nie moe zosta skopiowany na dysk twardy HDD lub na plyt DVD. Mona rozpozna material chroniony przed kopiowaniem przez wywietlenie ekranu informacyjnego plyty. Ta jednostka nie rejestruje poprawnie sygnalów w formacie NTSC ze ródel analogowych lub DV. Sygnaly wideo w formacie SECAM (z wbudowanego tunera TV lub ze ródel analogowych) rejestrowane s w formacie PAL. O wywietlanym symbolu Ikona " " pojawiajca si na ekranie telewizora oznacza, e funkcja objaniona w niniejszej instrukcji obslugi jest niedostpna dla danego nonika. Kody regionalne Urzdzenie to ma przypisany kod regionu, który jest podany na etykiecie znajdujcej si z tylu. Urzdzenie to moe odtwarza tylko plyty DVD oznaczone tym samym kodem lub "Wszystko". Wikszo plyt DVD ma dobrze widoczne oznaczenie z kul ziemsk i jedn lub wicej cyfr merem lub kiedy nagrywanie z timerem jest zaprogramowane. : Wskazuje na zegar, calkowity czas odtwarzania, czas odtwarzania, który uplynl, numer tytulu, numer rozdzialu/ cieki, kanalu, itp. e Czujnik pilota Kierowa pilota zdalnego sterowania w to miejsce. f N / X (PLAY/PAUSE) Rozpoczyna odtwarzanie. Przerywa czasowo odtwarzanie lub nagrywanie. Nacisn ponownie, aby zamkn tryb wstrzymania. m n g x (STOP) Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. h z (REC) Rozpoczyna nagrywanie. Naciska wielokrotnie, aby ustawi czas zapisu. i TIMESHIFT Wlcza pauz w trakcie ogldania programu TV/ odtwarzania na ywo (ogldanie z opónieniem). j DVD Ustawia tryb urzdzenia na DVD. k HDD Ustawia tryb urzdzenia na HDD. l Port USB Podlczy pami USB Flash. m DV IN Podlczy sygnal wyjciowy DV kamery cyfrowej.o dekodera. Wejcie liniowe 2 Podczas nagrywania z tej jednostki na magnetowid, nie przelcza ródla wejciowego na telewizor, naciskajc przycisk TV/DVD na pilocie. W razie uycia tunera B Sky B, naley upewni si, e gniazdko tunera jest podlczane VCR SCART do gniazda AV2 DECODER. W razie odlczenia przewodu zasilajcego urzdzenie, nie bdzie mona oglda sygnalów z podlczonego magnetowidu lub dekodera. Tyl nagrywarki Podlczanie do gniazda AV2 DECODER Podlczy magnetowid lub podobne urzdzenie nagrywajce do gniazda AV2 DECODER niniejszej jednostki. Nie ma potrzeby wlczania urzdzenia, aby oglda sygnaly z podlczonego tunera swojego telewizora. Magnetowid, tuner TV cyfrowej lub tuner satelitarny, itp. Aby oglda lub nagrywa ze ródla podlczonego do gniazda AV2 DECODER, ustawi opcj [AV2 Polczenie] na [Inne] (patrz strona 15) oraz ustawi opcj [AV2 Nagrywanie] na [Automatyczne], [CVBS], [RGB] lub [S-Video], zgodnie z potrzeb (patrz strona 17). Tyl nagrywarki 11 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 12 Podlczanie do zlcz AV IN 3 Za pomoc kabli audio/wideo podlczy gniazda wejciowe (AV IN 3), urzdzenia do zlczy wyjciowych audio/video na skladowej akcesoriów. Obsluga pamici USB Flash NA PILOCIE 1. Wloy napd USB Flash od portu USB: 2 Wybra menu HOME: 3 Wybra jedn z glównych opcji: [MUZYKA], [ZDJCIE] lub [FILM] HOME bb vv T/S 4 Wybra opcj [USB]: 5 Wywietli si odpowiednia lista menu: Naley Panel gniazd urzdze zewntrznych (magnetowid, kamera, itp.) Przód nagrywarki ENTER odwiedzi odpowiednie strony, w celu uzyskania szczególów obslugi poszczególnych plików. Uywanie USB Flash - wicej moliwoci. Podlczanie kamery cyfrowej Przy pomocy zlcza DV IN znajdujcego si na panelu przednim, mona podlczy kamer cyfrow DV i przesyla cyfrowo obraz z tam DV na DVD. Uy kabla DV (nie dostarczony), aby podlczy zlcze DV in/out kamery DV do gniazda DV IN na panelu przednim tej jednostki. Uywanie pamici USB Flash Niniejsze urzdzenie moe odtwarza pliki MP3 / WMA / JPEG/DivX znajdujce si w pamici USB Flash. Podlczanie napdu USB Flash wprowadza prosto, a do zablokowania na miejscu. Odlczanie napdu USB Flash wycign ostronie napd USB Flash, jeli podlczony napd jest uywany. Uwagi dotyczce pamici USB Flash T/S Zawarto dysku lub dysku twardego nie moe by przeniesiona lub skopiowana na napd USB Flash. Napd USB Flash naley trzyma w miejscu niedostpnym dla dzieci. W przypadku polknicia, naley natychmiast zasign porady lekarza. Kamera cyfrowa Przód nagrywarki Urzdzenie obsluguje tylko pami USB Flash w formacie FAT16 lub FAT32. Napdy USB Flash, które wymagaj dodatkowego oprogramowania nie bd obslugiwane. Urzdzenie jest kompatybilne z pamici USB Flash, która obsluguje USB 1.

6 1. Urzdzenie to moe nie obslugiwa niektórych pamici USB Flash. Nie wolno odlcza urzdzenia USB Flash podczas dzialania (odtwarzanie, kopiowanie, itp.) Moe to spowodowa nieprawidlowe dzialanie niniejszego urzdzenia. Zlcze DV IN sluy wylcznie do podlczania kamery cyfrowej DV. Nie jest ono kompatybilne z cyfrowymi tunerami satelitarnymi czy magnetowidami DVHS. Odlczenie kabla DV, podczas nagrywania przez podlczon kamer cyfrow, moe spowodowa powstanie usterek. 12 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 13 Konfiguracja automatyczna Przy pierwszym wlczeniu urzdzenia, kreator ustawie pocztkowych ustawia jzyk, zegar i kanaly w sposób automatyczny. 1 Wlczy urzdzenie: Na ekranie pojawia si kreator ustawie pocztkowych. 2 Wybra jzyk: 3 Zaznaczy wybrany jzyk: 4 Sparawdzi anten i przej do nastpnego kroku: 5 Ustawi zegar: 6 Wybra [Start] i uruchomi skanowanie kanalów: 7 Zmakn konfiguracj pocztkow: NA PILOCIE ZASILANIE vv ENTER ENTER v V b B, ENTER ENTER ENTER [Usu]: Usun wybrany kanal z listy zaprogramowanych kanalów. [Przesu]: Zamienia kolejno kanalów i przycisków numerycznych im odpowiadajcych. [Zmiana nazwy]: Zmienia nazw wybranego kanalu. [Edycja programu]: Zmieni rcznie ustawienia kanalu. Edycja kanalu Mona zmienia ustawienia zaprogramowanego kanalu, wybierajc opcj [Edycja programu], znajdujc si po lewej stronie ekranu edycji kanalu. Konfiguracja automatyczna - dodatkowe moliwoci Dostosowanie zaprogramowanych kanalów Nacisn HOME, a nastpnie uy b B, aby wybra opcj [Proste Menu]. Nacisn ENTER, kiedy zaznaczony jest [Ustawienia]. Na ekranie pojawia si menu SETUP (Konfiguracja). Wybra opcj [Edycja programu] w opcjach drugiego poziomu, po czym nacisn B, aby przej do poziomu trzeciego. Nacisn ENTER przy zaznaczonej opcji [Edycja]. Na ekranie pojawi si okno edycji kanalu. Wybra kanal, który chce si edytowa i nacisn ENTER. Po lewej stronie ekranu zostanie podwietlone menu opcji. [PR]: Wskazuje pozycj wybranego programu. [Seek]: Automatycznie wyszukuje kanaly. Wyszukiwanie zatrzymuje si po znalezieniu kanalu przez urzdzenie. [Ch.] Zmienia numer kanalu. [MFT] Przeprowadza dokladne strojenie kanalu, aby uzyska wyraniejszy obraz. [CANAL]: Ustawia kanaly dla dekodera. Takie ustawienie wymagane jest do ogldania lub nagrywania programów PAY-TV/ Canal Plus. [NICAM]: Ustawia kanaly nadawane w standardzie NICAM. [OK]: Potwierdza ustawienia i powraca do menu kanalów. Ustawianie dekodera AV1 Ustawienia zlcza AV1 SCART dla zakodowanych sygnalów wejciowych. Opcja ta powoduje ustawienie urzdzenia na wysylanie zakodowanego sygnalu z gniazda AV1 scart do gniazda AV2 (DECODER) scart dla odkodowania. Odkodowany sygnal jest wówczas przesylany z powrotem do AV2 (DECODER), tak aby mona bylo nagrywa lub oglda kodowane kanaly telewizji platnej PAY-TV/Canal Plus. Nacisn raz przycisk AV/INPUT, gdy pojawi si ekran edycji kanalu. Nacisn raz przycisk ENTER, aby wlczy opcj lub drugi raz, aby j wylczy. Na ekranie pojawia si [Canal+], gdy opcja ta jest wlczona. 13 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 14 Korzystanie z Home Menu NA PILOCIE 1 Wybra menu HOME: 2 Wybra jedn z glównych opcji: 3 Wybra jedn z opcji podrzdnych: 4 Wykona wybran opcj: 5 Wyj z menu HOME: HOME bb vv Proste Menu Ustawienia Wywietla menu konfiguracji. (strona 14) Tryb nag Wywietla opcj [Wybierz Tryb Nagr] w menu SETUP. (strona 17) Dubbing kopiuje aktualnie odtwarzany tytul z plyty DVD±R lub DVD-ROM nie zabezpieczony przeciwko kopiowaniu. (strona 31) TV HDD - Powrót do ogldania telewizji na ywo w trybie twardego dysku HDD. Nacinicie przycisku HDD na pilocie pozwoli na bezporednie wybranie tej opcji. DVD - Powrót do ogldania telewizji na ywo w trybie twardego dysku DVD. Nacinicie przycisku DVD na pilocie pozwoli na bezporednie wybranie tej opcji. Prog. nagryw. Wywietla menu [Prog. nagryw.]. (strona 25) ENTER HOME Uywanie Home Menu - wicej moliwoci FILM HDD - Wywietla menu [Lista tytulów], które pokazuje tytuly zapisane na HDD. (strona 27) HDD DivX - Wywietla menu [Lista Filmów], które pokazuje pliki filmowe w formacie DivX znajdujce si na HDD. (strona 21) DYSK Wywietla menu [Lista tytulów], które pokazuje tytuly zapisane na plycie. (27) Wywietla menu [Lista Filmów], które pokazuje pliki DivX zapisane na plycie. (strona 21) Odtwarza DVD-Video disc (strona 20) USB - Wywietla menu [Lista Filmów] dla karty pamici USB Flash. (strona 21) Ustawienia konfiguracji NA PILOCIE 1 Wybra menu HOME: 2 Wybra opcj [Proste Menu]: 3 Wybra opcj [Ustawienia]: 4 Wybra dan opcj w pierwszym poziomie: 5 Przej do drugiego poziomu: 6 Wybra dan opcj w drugim poziomie: 7 Przej do trzeciego poziomu: 8 Dostosowa lub potwierdzi ustawienie: 9 Powróci do poprzedniego poziomu: HOME bb V, ENTER vv B vv B v V, ENTER b ZDJCIE HDD - Wywietla menu [Lista Zdj], które pokazuje tytuly zdj zapisanych na HDD. (strona 24) DYSK Wywietla menu [Lista Zdj], które pokazuje pliki zdj zapisane na plycie. (strona 24) USB - Wywietla menu [Lista Zdj], które pokazuje tytuly zdj zapisanych w pamici USB Flash. (strona 24) MUZYKA HDD - Wywietla menu [Lista Muzyki], które pokazuje pliki muzyczne lub cieki audio zapisane na plycie. (strona 23) DYSK Wywietla menu [Lista Muzyki], które pokazuje pliki muzyczne lub cieki audio zapisane na plycie. (strona 23) USB - Wywietla menu [Lista Muzyki], które pokazuje pliki muzyczne zapisane w pamici USB Flash. (strona 23) Pierwszy poziom Drugi poziom Trzeci poziom 14 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 15 Ustawienia - dodatkowe moliwoci Dostosowanie ustawie ogólnych AV2 Polczenie Mona podlczy dekoder lub inne urzdzenie do gniazda AV2 (DECODER) znajdujcego si z tylu. [Dekoder]: Zaznaczy t opcj, w razie podlczania dekoderu p l a t n e j telewizji PAY-TV lub Canal Plus do zlcza AV2(DECODER) urzdzenia. [Inne]: Zaznaczy t opcj, w razie podlczania magnetowidu lub podobnego urzdzenia nagrywajcego do zlcza AV2(DECODER) urzdzenia. Format wyjcia Video Wybra opcj zgodnie z typem zlcza telewizora. [YPbPr]: Gdy telewizor jest polczony za porednictwem zlcza COMPONENT OUTPUT urzdzenia. [RGB]: Gdy telewizor jest polczony za porednictwem zlcza SCART urzdzenia. Auto prog Ta opcja automatycznie skanuje i ustawia dostpne kanaly. [Start]: Rozpocz skanowanie kanalów. Edycja programu Ta opcja pozwala na dodawanie kanalów i edycj kanalów ju zaprogramowanych. [Add Channel]: Wybra dany kanal, uywajc v V i nacisn ENTER, aby doda wybrany kanal. [Edycja]: Wywietla ekran, który pokazuje list zaprogramowanych kanalów oraz opcje ich edycji. (strona 13) Ustawienie zegara Aby skorzysta z opcji nagrywania zaprogramowanego [Prog. nagryw.], naley ustawi zegar. Format wyswietlania Wybra wspólczynnik ksztaltu podlczonego telewizora.

7 [4:3 Letter Box]: Wybra to ustawienie, podlczajc si do standardowego telewizora z ekranem 4:3 i jeli preferuje si szeroki obraz z paskami w górnej i dolnej czci ekranu. [4:3 Pan Scan]: Wybra to ustawienie podlczajc si do standardowego telewizora z ekranem 4:3 i jeli preferuje si szeroki obraz na calym ekranie z obcitymi czciami, które si nie mieszcz. [16:9 Wide]: Wybra t opcj podlczajc si do telewizora o monitorze panoramicznym. Skanowanie prog. (Dla polcze komponentów wideo) Jeeli telewizor przyjmuje sygnaly w formacie progresywnym, bdzie monal doceni dokladne odwzorowanie kolorów i wysok jako obrazów, wybierajc opcj [Wl]. Wybra opcj [Wyl], jeeli telewizor nie przyjmuje sygnalów w formacie progresywnym. W przypadku wtpliwoi co do kompatybilnoci z formatem progresywnym, sprawdzi instrukcj uytkownika dostarczon wraz z telewizorem. Jeli telewizor nie odbiera sygnalów w formacie progresywnym i wylczy si opcj [Skanowanie prog.], ogldane obrazy nie bd prawidlowe. Wyj plyt z podajnika, nacisn i przytrzyma STOP przez pi sekund, aby ustawi opcj [Skanowanie prog.] na [Wy l ]. Tryb oszcz.energ. Mona wybra czy urzdzenie bdzie przechodzi do trybu oszczdzania energii, kiedy zasilanie jest wylczone. Ta opcja nie jest dostpna jeli ustawione jest nagrywanie zaprogramowane. [ W l ]*1: Kiedy urzdzenie jest wylczone, wywietlacz panelu przedniego jest wylczony i przechodz tylko sygnaly przesylane przez wejcie anteny. [Wy l ] : Wylcza tryb [Tryb oszcz.energ.]. *1 W razie wylczenia urzadzenia podczas obioru sygnalów zakodowanych, tryb oszczdzania energii nie dziala Inicjalizacja Mona zresetowa urzdzenie do jego oryginalnych ustawie fabrycznych i sformatowa dysk twardy. [Ustawienia fabr. ]: Mona przywróci wszystkie ustawienia fabryczne urzdzenia. Niektórych opcji nie mona zresetowa (Warto dla blokady rodzicielskiej, Haslo oraz Kod regionu) Po przywróceniu ustawie fabrycznych na ekranie pojawi si menu automatycznej konfiguracji. [HDD format]: Cala zawarto twardego dysku zostanie wymazana. 15 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 16 Ustawienia jzykowe Czstotliw próbk (Czstotliwo) Umoliwia wybór czstotliwoci próbkowania sygnalu dwikowego. [48 khz]: W wypadku plyty DVD z próbkowaniem 96KHz sygnal konwertowany jest do 48KHz. Jeli odbiornik lub wzmacniacz NIE MOE odbiera sygnalów 96 khz, wybra [48 khz]. [96 khz]: Cyfrowe sygnaly dwikowe emitowane s w ich oryginalnym formacie próbkowania. DRC (Dynamic Range Control) Dziki tej opcji dwik staje si czystszy po ciszeniu (tylko Dolby Digital). Ustawi [Wl], aby wlczy ten efekt. Menu ekranowe Wybra jzyk dla menu konfiguracji i informacji wywietlanych na ekranie. Menu Dyskowe/Audio/NAPISY Wybra jzyk dla menu plyty/ dwiku/ napisów. [Oryginal]: Wybiera oryginalny jzyk w którym zostala nagrana plyta. [Inne]: Aby wybra inny jzyk, wybra odpowiedni cyfrowy kod zgodnie z list kodów jzyków, przy pomocy przycisków numerycznych potwierdzonych przyciskiem ENTER. Patrz strona 32. W razie pomylki w trakcie wprowadzania numeru nacisn CLEAR, aby go usun. [Wyl] (dla Napisów dysku): Wylcza napisy. DivX Napisy Wybra kod jzyka dla napisów DivX. Vocal Wybra [Wl], aby miksowa kanaly karaoke z normalnym stereo. Ta funkcja dziala tylko w przypadku wielokanalowych DVD z karaoke. Ustawienia blokady Ustawienia dwiku Aby uzyska dostp do opcji DVD Rating, Haslo oraz Kod regionu naley wpisa 4-cyrowe haslo. Jeeli jeszcze nie zostal wprowadzony kod, uytkownik zostanie poproszony, aby to zrobi. Naley wpisa-cyfrowe haslo. Wprowadzi je ponownie dla potwierdzenia. W razie pomylki zw trakcie wprowadzania numeru, nacisn CLEAR, aby go usun. W przypadku utraty hasla, mona je zresetowa. Wywietla menu SETUP (konfiguracji). Wprowadzi,, i nacisn ENTER. Haslo zostalo usunite. DVD Ocena Wybra poziom oceny kategorii. Im niszy poziom, tym surowszy poziom oceny kategorii. Wybra [Bez limitu], aby wylczy ocen kategorii. Dolby Digital/DTS/MPEG Uy tej opcji cyfrowego sygnalu audio, w przypadku uywania zlcza DIGITAL AUDIO OUTPUT. [Bitstream] Uy tej opcji, jeeli do zlcza DIGITAL AUDIO OUTPUT urzdzenia, zostalo podlczone urzdzenie audio z wbudowanym dekoderem Dolby Digital, DTS lub MPEG. [PCM](dla Dolby Digital/MPEG) - Uy tej opcji, jeeli do zlcza DIGITAL AUDIO OUTPUT urzdzenia, zostalo podlczone urzdzenie audio bez wbudowanego dekodera Dolby Digital lub MPEG. [Wyl] (dla DTS) - Uy tej opcji, jeeli do zlcza DIGITAL AUDIO OUTPUT urzdzenia, zostalo podlczone urzdzenie audio bez wbudowanego dekodera DTS. Podaj Haslo Zmienia lub usuwa haslo. [Zmie]: Wprowadzi dwukrotnie nowe haslo, po wprowadzeniu biecego hasla. [Usu]: Usun biece haslo po jego uprzednim wprowadzeniu. Kod regionu Wybra kod obszaru geograficznego dla poziomu oceny kategorii odtwarzania. Funkcja ta okrela obszar, którego standardy s uywane przez blokad rodzicielsk do oceny plyt DVD. Informacje na temat kodów obszarów znajduj si na stronie 32. DivX Reg. Code Dostarczymy kod rejestracyjny DivX VOD (Video na danie), który umoliwi wypoyczanie i zakup wideo, korzystajc z uslugi DivX VOD. Aby uzyska wicej informacji, naley odwiedzi stron internetow com/vod. Nacisn ENTER, gdy ikona [Podgld] jest podwietlona, aby odczyta kod rejestracyjny urzdzenia. 16 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 17 Dostosowanie ustawia ogólnych AV2 Nagrywanie Wybiera metod wprowadzania sygnalów wideo dla gniazda AV2 (DECODER). Obraz nie bdzie wyrany jeli to ustawienie nie jest zgodne z typem wejciowego sygnalu wideo. [Automatyczne]: Sygnal wejciowy wideo bdzie automatycznie podal za odbieranym sygnalem wideo. [CVBS]: Wejcie sygnalów wideo CVBS(zloonych). [RGB]: Wejcie sygnalów RGB. [S-VIDEO]: Wejcie sygnalów S-Video. Time Shift Ustawienie tej opcji w pozycj [Wl] spowoduje, e urzdzenie bdzie uywa funkcji Timeshift automatycznie, nie wymagajc uprzedniego wcinicia przycisku TIMESHIFT. Funkcja Timeshift uruchomi si automatycznie po okolo 5 sekundach od momentu wlczenia tunera TV. Wybierz Tryb Nagr Wybra jako obrazu przy zapisie sporód opcji XP, SP, LP, EP lub MLP. Informacje dotyczce czasu nagrywania dla kadego trybu znajdziesz na stronie 35. [XP]: Najwysza jako obrazu. [SP]: Standardowa jako obrazu. [LP]: Nieznacznie nisza jako obrazu ni w trybie [SP]. [EP]: Niska jako obrazu. [MLP]: Najdluszy czas nagrywania przy najniszej jakoci obrazu. Format Nagrywania Ta opcja pozwala ustawi wspólczynnik ksztaltu dopasowany do materialu nagrywanego na DVD. Audio nagryw. DV Trzeba ustawi t opcj, jeli podlcza si do gniazda DV IN w przednim panelu kamer z dwikiem 32kHz/12-bit. Niektóre kamery cyfrowe maj dwie cieki stereo dla audio. Jedna cieka zapisywana jest w trakcie nagrywania obrazu, a druga sluy do dubbingu po nagrywaniu obrazu.

8 Przy ustawieniu Audio 1, dwik byl rejestrowany podczas nagrywania obrazu. Przy ustawieniu Audio 2, uywany jest dwik nakladany. Audio nagryw. TV Wybra kanal audio do nagrywania programu dwujzycznego. [Glówny+Sub]: Jzyk glówny i jzyk napisów [Glówn]: Tylko jzyk glówny [Sub]: Tylko jzyk napisów Auto rozdzial Podczas nagrywania DVD dodawane s automatycznie znaczniki rozdzialów w okrelonym odstpie czasowym (5, 10 lub 15 min.). Ustawienia plyty Inicjalizacja Dysku Mona zainicjowa DVD, naciskajc ENTER przy wybranym przycisku [Start]. Pojawi si menu [Inicjalizacja Dysku]. Po potwierdzeniu urzdzenie rozpocznie formatowanie. Mona wybra tryb sporód VR i Video dla DVD-RW. Po formatowaniu cala zawarto DVD zostanie wymazana. Po wloeniu czystej plyty urzdzenie zainicjuje j automatycznie. Aby uzyska wicej informacji, patrz "Tryb formatowania (dyski nowe)" na stronie 5. Finalizuj Finalizowanie jest wymagane, jeli plyty nagrane na tym urzdzeniu maj by odtwarzane na innym urzdzeniu. Pojawia si menu [Finalizuj]. Po potwierdzeniu urzdzenie rozpocznie finalizacj. wyjciu z urzdzenia plyty s automatycznie finalizowane. dwukrotnie DISPLAY podczas odtwarzana, nastpnie przyciski v / V, aby wybra ikon tytulu. Nastpnie nacisn odpowiedni przycisk numeryczny (0-9) b / B, aby wybra numer tytulu. Rozpoczcie odtwarzania od wybranego momentu HDD DVD ALL DivX Podczas odtwarzania nacisn dwukrotnie DISPLAY. Okno wyszukiwania czasu pokae czas odtwarzania, który uplynl. Podaje nazw nonika i format. aktualny tytul DVD posiada Menu, pojawia si ono na ekranie. powróci do normalnego odtwarzania, naley wybra [Wyl], naciskajc wielokrotnie REPEAT. DVD ALL Nacisn PAUSE/STEP (X), aby odtwarza klatka-po-klatce. Mona przesuwa odtwarzanie klatka-po-klatce do przodu lub do tylu, naciskajc odpowiednio przyciski b / B w trybie pauzy. Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B) HDD DVD ALL ACD Szybkie przewijanie do przodu lub do tylu HDD DVD ALL ACD DivX Nacisn SCAN (m lub M) w trakcie odtwarzania, aby odtwarza szybko do przodu lub szybko do tylu. Naciskajc wielokrotnie SCA (m lub M), mona wybiera róne prdkoci odtwarzania. Nacisn PLAY ( N), aby kontynuowa odtwarzanie z normaln prdkoci. Nacisn REPEAT, aby wybra [A-], na pocztku i ponownie na kocu fragmentu, który chce si powtórzy. Wybrany fragment bdzie powtarzany w sposób cigly. Nie mona wybra fragmentu krótszego ni 3 sekundy. Aby powróci do normalnego odtwarzania, naciska REPEAT i wybra opcj [Wy l ]. Pami ostatniej sceny DVD Urzdzenie to zapamituje ostatnio ogldan scen z plyty. Ostatnia scena pozostaje w pamici nawet po wyjciu plyty lub wylczeniu urzdzenia. Po wloeniu plyty z zapamitan scen zostanie ona automatycznie przywolana. 20 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 21 Odtwarzanie pliku z filmem DivX NA PILOCIE 1 Wywietla menu HOME: 2 Wybiera opcj [FILM]: 3 Wybiera opcj, która zawiera plik DivX: 4 Wybiera plik z filmem w menu: 5 Odtwarza wybrany plik z filmem: 6 Zatrzymuje odtwarzanie: HOME bb v V, ENTER vv PLAY STOP Wymagania dotyczce plików DivX Dostpne rozdzielczoci: 720x576 (SZ x W) pikseli Rozszerzenia plików DivX: ".avi", ". divx" Odtwarzane napisy DivX: ".smi", ".srt", ".sub (tylko format Micro DVD)", ".txt (tylko format Micro DVD)" Odtwarzane formaty kodowania: "DIV3", "MP43", "DIVX", "DX50" Odtwarzane formaty audio: "AC3", "PCM", "MP2", "MP3", "WMA" Czstotliwo próbkowania: W granicach 8-48 khz (MP3), w granicach 32-48kHz (WMA) Prdko danych: kbps (MP3), kbps (WMA) Format CD-R: ISO 9660 oraz JOLIET. Format DVDR/RW: ISO 9660 (UDF Bridge format) Maksymalna ilo plików / na plycie: Mniej ni 1999 (calkowita ilo plików i katalogów). Odtwarzanie plików z filmem DivX dodatkowe moliwoci Opcje menu listy filmów Wybra z menu plik, który chce si pokaza i nacisn ENTER. Po lewej stronie ekranu pojawi si menu opcji. Uwagi na temat formatu DivX Nazwy plików, które zawieraj napisy do filmów DivX musz by utosamione z nazw pliku filmowego, aby urzdzenie moglo je wywietli. Jeli napisy nie s wywietlane poprawnie, naley zmieni kod jzyka w opcjach [DivX Napisy] (patrz strona 16) Jeeli ilo ramek ekranowych jest wiksza ni 29,97 na sekund, urzdzenie moe nie dziala poprawnie. Jeeli struktura video i audio pliku DivX nie jest przeplatana, nastpuje powrót do menu ekranowego. Jeeli nazwa pliku filmowego DivX zawiera znak niemoliwy do wywietlenia, moe on zosta pokazany jako symbol "_". Jeli prdko przesylu danych pliku DivX na USB jest wysza ni 4Mbps, plik moe nie by wywietlany poprawnie. [Odtwórz]: Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku. [Otwórz]: Otwiera folder i pojawia si lista plików danego folderu. [Usu]: Kasowanie wybranych plików z folderów na dysku twardym. [Zmie nazw]: Edytuje nazw pliku na dysku twardym. [Przesu]: Przenosi wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym. [Kopiuj]: Kopiuje wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym. Wywietlanie informacji o pliku filmowym Nacisn DISPLAY, aby pokaza informacje o pliku zaznaczonym na licie filmów. 21 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 22 Wybieranie wielu plików lub folderów z listy Przy pomocy przycisku MARKER, mona wybra jeden lub wicej plików. Nacisn MARKER przy wybranych plikach, aby je zaznaczy. Wybieranie wszystkich plików i folderów z biecej listy Aby wybra wszystkie pliki i foldery z listy, naley nacisn CLEAR na dowolnym pliku lub folderze z listy. Ponowne nacinicie CLEAR spowoduje usunicie zaznaczenia plików i folderów. Nadawanie nazw plikom lub folderom na twardym dysku Mona nada nazw plikom lub folderom na twardym dysku. opcj [Edycja] i nacisn ENTER, aby pokaza opcje podrzdne. lokalizacj, do której chce si skopiowa. opcj [Edycja] i nacisn ENTER, aby pokaza opcje podrzdne. opcj [Edycja] i nacisn ENTER, aby pokaza opcje podrzdne. lokalizacj, do której chce si przenie. pokazuje informacje ID3-Tag pliku. jest kasowany podczas opuszczania ekranu [Lista Muzyki]. dan muzyk z [Lista Muzyki], a nastpnie nacisn ENTER. Aby wybra wiele plików/ cieek, naley nacisn MARKER przy kadym z nich. Wybra opcj [Program], a nastpnie nacisn ENTER, aby doda wybrane pliki/ cieki do [Lista programów]. Wybra muzyk z [Lista programów] programu i nacisn ENTER, a nastpnie PLAY, by rozpocz zaprogramowane odtwarzanie. Kasowanie plików/ cieek z listy programu Audio CD MP3/WMA Aby usun pliki muzyczne z listy programu, naley wybra pliki, które chce si usun, a nastpnie nacisn ENTER.

9 Opcja menu pojawi si z lewej strony ekranu. Wybra [Usu], nastpnie nacisn ENTER, aby skasowa pliki muzyczne z listy. [Odtwórz]: Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku/ cieki. [Losowy]: Rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie losowe. [Otwórz]: Otwiera folder i pojawia si lista plików danego folderu. [Usu]: Kasuje wybrane pliki z folderów na dysku twardym. [Zmie nazw]: Edytuje nazw pliku na dysku twardym. [Przesu]: Przenosi wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym. [Kopiuj]: Kopiuje wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym. [Program]: Dodaje pliki/ cieki do [Lista programów]. [Zapisz]: Zapisuje [Lista programów], która zostala stworzona na dysku twardym. [Laduj]: Laduje [Lista programów] zapisan na dysku twardym. Zapis swojej listy programu (tylko twardy dysk) To urzdzenie zapamituje [Lista programów] list odtwarzania, któr si zaprogramowalo. Wybra plik z [Lista programów] i nacisn ENTER. Wybra opcj [Zapisz] i nacisn ENTER. Wybra opcj [Zapisz] i nacisn ENTER, aby zapisa [Lista programów]. 23 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 24 Przegldanie zdj NA PILOCIE 1 Wywietla menu HOME: 2 Wybiera opcj [ZDJCIE]: 3 Wybiera opcj, która zawiera plik fotografii: 4 Wybiera plik fotografii w menu: 5 Wywietla wybrany plik na pelnym ekranie: 6 Powraca do Listy fotografii: HOME bb v V, ENTER vvbb PLAY STOP Wywietlanie zdj w pokazie slajdów Aby wlczy pokaz slajdów na [Lista Zdj], wybra opcj [Pokaz] po lewej stronie ekranu, a nastpnie nacisn ENTER. Na ekranie pojawi si menu [Pokaz]. Ustawi opcje [Obiekt] i [Prdko], a nastpnie nacisn ENTER przy wybranej opcji [Start]. Urzdzenie rozpocznie pokaz slajdów, który zostal ustawiony w menu. Opcja [Obiekt]: [Zaznaczone] Pokaz tylko plików wybranych. Uy przycisku MARKER, aby wybra wiele plików. [Wszystko] Pokaz wszystkich plików. Opcja [Prdko]: Ustawia prdko pokazu slajdów na [Powoli], [Standard], lub [Szybko]. Przegldanie zdj - dodatkowe moliwoci Opcje menu Listy fotografii Wybra z menu plik, który chce si pokaza i nacisn ENTER. Po lewej stronie ekranu pojawi si menu. Sluchanie muzyki w trakcie pokazu slajdów Mona oglda pokaz slajdów, sluchajc muzyki z plików MP3/WMA zapisanych na dysku twardym. Nacisn ENTER przy wybranej opcji [Równoczesne odtw. Muz] w menu [Pokaz]. Na ekranie pojawia si menu wyboru plików muzycznych. Nacisn MARKER przy wybranych do odtworzenia plikach, a nastpnie ENTER przy wybranej opcji [Start]. Urzdzenie rozpocznie pokaz slajdów z równoczesnym odtwarzaniem muzyki. [Zazn wszyst]: Wybra wszystkie pliki w biecej lokalizacji. [Odzn wszyst]: Usuwa zaznaczenie wszystkich plików. Wstrzymanie pokazu slajdów Nacisn PAUSE/STEP, aby wstrzyma pokaz slajdów. Nacisn PLAY, aby kontynuowa pokaz slajdów. Wymagania odnonie plików graficznych [Pelny ekran]: Wywietla wybrany plik na pelnym ekranie. [Otwórz]: Otwiera folder i pojawia si lista plików danego folderu. [Usu]: Kasuje wybrane pliki z folderów na dysku twardym. [Zmie nazw]: Edytuje nazw pliku na dysku twardym. [Przesu]: Przenosi wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym. [Kopiuj]: Kopiuje wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym. [Pokaz]: Wywietla menu pokazu slajdów [Pokaz]. Rozszerzenia plików: ".jpg" Wielko: Zalecana mniej ni 4MB Format CD-R: ISO 9660 oraz JOLIET. Format DVDR/RW: ISO 9660 (UDF Bridge format) Maksymalna ilo plików/na plycie: Mniej ni 1999 (calkowita ilo plików i katalogów). Przejcie do nastpnego/ poprzedniego zdjcia Nacisn SKIP (. lub >), aby wywietli poprzednie/ nastpne zdjcie wywietlane na pelnym ekranie. Uwagi na temat plików JPEG Pliki JPEG progresywne oraz o bezstratnej kompresji nie s obslugiwane. W zalenoci od wielkoci i iloci plików JPEG, moe chwil potrwa zanim urzdzenie odczyta zawarto nonika. Obrót zdjcia Uy vv, aby obróci zdjcie wywietlane na pelnym ekranie. 24 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 25 Nagrywanie Postpuj wedlug poniszych instrukcji, aby nagrywa z kanalu telewizyjnego lub innego ródla.nagrywanie trwa do zapelnienia nonika, zatrzymania zapisu lub po czasie trwania zapisu dluszym ni 12 godzin. 1 Wybiera tryb nagrywania: Mona wybra tryb nagrywania w menu SETUP (XP, SP, LP, EP lub MLP) 2 Wybiera nagrywany nonik: 3 Wybiera kanal lub ródlo, z którego bdzie nagrywa: 4 Rozpoczyna nagrywanie: 5 Koczy nagrywanie: Ustawianie nagrywania zaprogramowanego To urzdzenie mona zaprogramowa, aby nagrywalo do 16 zaprogramowanych zapisów w cigu miesica. Przed ustawieniem timera nagrywania naley ustawi zegar. NA PILOCIE HOME, v V b B, ENTER HDD lub DVD PR/CH, AV/INPUT REC STOP Nacisn HOME i wybra opcj TV. Nacisn v V, aby wybra opcj [Prog. nagryw.], a nastpnie nacisn ENTER, aby wywietli menu [Programy nagryw.] (Lista nagrywania zaprogramowanego). Uy v V, aby wybra opcj [NOWY] (Nowe), a nastpnie nacisn ENTER, aby wywietli menu [Prog. nagryw.]. Naley dostosowa kade pole wedlug poniszego opisu, uywajc v V b B. [Media]: Wybra nonik do zapisu (HDD lub DVD). [PR]: Wybra zapisany numer programu lub jedno ze ródel zewntrznych, z którego bdzie odbywa si nagrywanie. ((nie mona wybra DV Input). [Data]: Wybra dat z maksymalnym wyprzedzeniem 1 miesica. [Czas rozpoczcia]: Wybra czas rozpoczcia odtwarzania. [Czas kocowy]: Wybra czas zakoczenia. [Powtórz] Wybra dany tryb powtórze ([Once](raz), [Everyday](codziennie) lub [Mon-Fri] (Pon-Pit)). Naciska wielokrotnie REC, aby ustawi tryb nagrywania (XP, SP, LP, EP lub MLP), a nastpnie nacisn ENTER, aby ustawi nagrywanie zaprogramowane. "Rec OK" lub "OK" w polu [Sprawd] menu [Programy nagryw. ] oznacza, e nagrywanie zaprogramowane zostalo ustawione poprawnie. Nagrywanie - dodatkowe moliwoci Zmiana kanalu audio telewizora Przed rozpoczciem nagrywania mona zmieni kanal audio telewizora dla nadawania w stereo lub dwujzycznego. Naciska wielokrotnie AUDIO, aby zmieni kanal audio. Biecy kanal audio wywietlony jest na ekranie. Ustawi opcj [Audio nagryw. TV] w menu SETUP, aby nagrywa w trybie dwujzycznym. Nagrywanie bezzwloczne Nagrywanie bezzwloczne pozwala na latwy zapis o wstpnie ustalonej dlugoci. Po uprzednim naciniciu REC, rozpocznie si nagrywanie. Naciskajc wielokrotnie REC, naley wybra odpowiedni przedzial czasu. Kade nacinicie REC wywietla na ekranie wydluony czas nagrywania. Mona ustawi nagrywanie bezzwloczne na przedzial czasu do 240 minut na dysku twardym lub do 720 minut na DVD, w zalenoci od dostpnej przestrzeni. 25 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 26 Anulowanie nagrywania zaprogramowanego Mona anulowa nagrywanie zaprogramowane zanim zapis w tym trybie si zacznie. Wybra w menu [Programy nagryw.] nagrywanie zaprogramowane, które chce si anulowa i nacisn CLEAR.

10 Przesunicie czasowe Dziki tej funkcji mona oglda tytul, który si wlanie nagrywa na dysk twardy. Po uplyniciu 15 sekund czasu nagrywania nacisn PLAY, aby odtworzy aktualnie nagrywany tytul. Po zatrzymaniu odtwarzania nagrywania tytulu mona przej do aktualnie nagrywanego miejsca. Rozwizywanie problemów nagrywania zaprogramowanego Pomimo ustawionego timera, urzdzenie nie nagrywa kiedy: Nie wloono plyty, lub na dysku twardym nie ma wolnego miejsca. Wloono plyt, której nie mona odczyta, a na dysku twardym nie ma wolnego miejsca. Opcja [Zabezpieczenia] ustawiona jest na [Wl] w menu konfiguracji, a na dysku twardym nie ma wolnego miejsca (patrz strona 18). Urzdzenie jest zajte (nagrywa, kopiuje, usuwa, itd.). Jest ju 99 tytulów (DVD-RW, DVD-R), 49 tytulów (DVD+R,DVD+RW) zapisanych na plycie, a na dysku twardym zapisano ju 255 tytulów. Nie mona wej do nagrywania zaprogramowanego kiedy: Wlanie trwa nagrywanie. Czas, który chce si wpisa ju minl. Ustawiono ju 16 pozycji nagrywania zaprogramowanego. Jeli dwie lub wicej pozycji nagrywania zaprogramowanego nakladaj si na siebie: Priorytet ma program wczeniejszy. Po zakoczeniu programu wczeniejszego, rozpocznie si program póniejszy. Jeli dwa programy ustawione s dokladnie w tym samym czasie, priorytet ma program wpisany wczeniej. Nagrywanie z kamery Mona nagrywa z kamery wyposaonej w DV na dysk twardy, lczc si z ni za pomoc kabla DV. Mona take nagrywa z kamery cyfrowej podlczonej do gniazda DV IN na przednim panelu urzdzenia. Naciska wielokrotnie AV/INPUT, aby wybra sygnal wejciowy DV. Znale miejsce nagrania kamery, od którego chce si rozpocz nagrywanie i nacisn REC, aby rozpocz zapis. W zalenoci od typu kamery mona uy pilota tego urzdzenia do sterowania funkcjami kamery: STOP, PLAY oraz PAUSE. Nacisn STOP, aby zakoczy zapis. Nagrywanie ze ródel zewntrznych Mona nagrywa z urzdze zewntrznych, takich jak kamera lub magnetowid, podlczonych do dowolnego gniazda zewntrznego nagrywarki.. Kade nacinicie AV/INPUT zmienia ródlo sygnalu wejciowego w sposób opisany poniej. Naley upeni si, e urzdzenie, z którego chce si nagrywa jest prawidlowo podlczone do tej jednostki, zanim rozpocznie si nagrywanie ze ródla zewntrznego. Tuner: Wbudowany tuner AV1: Zlcze AV1 SCART zamontowane na tylnej czci urzdzenia AV2: Zlcze AV2 DECODER SCART zamontowane na tylnej czci urzdzenia AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) zamontowane na przedzie urzdzenia DV: DV IN zamontowane na przedzie urzdzenia Jednoczesne odtwarzanie i nagrywanie W trakcie nagrywania mona odtwarza inny material. Po prostu nacisn HOME i wybra dany material, który mona odtwarza. Nie mona odtwarza innego materialu podczas kopiowania lub dubbingu. Podczas nagrywania nie mona odtwarza plików DivX. Nagrywajc na DVD, nie mona odtwarza zawartoci DVD. 26 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 27 Korzystanie z funkcji Time shift Funkcja ta pozwala na wstrzymanie lub przesunicie ywego obrazu TV, aby nie traci adnego momentu z tego programu, jeli co przerwie jego ogldanie. Nacisn TIMESHIFT, a nastpnie PAUSE/STEP podczas ogldania programu na ywo. Funkcja Time shift, powoduje nagranie nadawanego programu, do póniejszego obejrzenia. Przed uyciem tej funkcji naley upewni si, e urzdzenie jest w trybie HDD. Jeli przez 6 godzin nie zostanie nacinity aden przycisk, funkcja time shift zatrzyma si automatycznie. Mona uy funkcji trików odtwarzania (zwolnienie, skanowanie, itp. ) podczas korzystania z funkcji Time shift. (patrz odtwarzanie na strona 20). Mona zatrzyma funkcj Timeshift, naciskajc STOP i potwierdzi przez nacinicie ENTER. Mona powróci do ogldania nadawanego programu w czasie rzeczywistym. Edytowanie tytulu Uywajc menu Tytulu, mona edytowa zawarto wideo. 1 Wybiera nagrywany nonik: 2 Wywietla menu [Lista tytulów]: 3 Wybiera tytul do edycji: 4 Wywietla menu edycji: Opcje mog by róne w zalenoci od wybranego nonika. 5 Wybiera opcj menu: 6 Wyjcie z menu [Lista tytulów]: NA PILOCIE HDD lub DVD MENU/LIST vvbb ENTER v V b B, ENTER RETURN Przeskok do pocztku lub koca podczas korzystania z funkcji Time shift Nacisn ENTER, aby pokaza pasek postpu w trakcie korzystania z Time shift. Nacisn b, aby przeskoczy na pocztek i B, aby przeskoczy na koniec timeshift. Edytowanie tytulu - dodatkowe moliwoci Informacje o menu listy tytulów Nacisn MENU/LIST, aby wywietli list tytulów. Po wykonaniu tej czynnoci odtwarzanie powinno by zatrzymane. Mona take wej do tej opcji przy pomocy menu HOME, wybra [FILM] nastpnie [HDD] lub [DYSK] i nacisn ENTER. Aby edytowa plyt w trybie VR, naley nacisn MENU/LIST, aby przelcza si pomidzy menu oryginalu i list nagrywania. a b c d e f Nagrywanie klipów Aby nagra program w trybie time shift, jako tytul, naley nacisn REC w miejscu pocztkowym i kocowym materialu, który chce si nagra. Pasek postpu time shift, pokae klip, który zostal wybrany za pomoc czerwonego paska. Mona nagra wicej klipów, powtarzajc t procedur. Klipy zostan nagrane, kiedy zostanie wlczona funkcja time shift. Korzystanie z funkcji Time shift w sposób automatyczny Jeli opcja [Time Shift] w menu ustawie ustawiona jest na [ W l ], Timeshift uruchomi si automatycznie, bez naciskania klawisza TIMESHIFT w trybie HDD. Aby wylczy funkcj [Time Shift], naley ustawi j na [Wy l ]. a Biecy nonik b Podaje tryb nagrywania, woln przestrze oraz pasek uplywajcego czasu. c Opcje menu: Aby wywietli opcje menu, wybra tytul lub rozdzial, po czym nacisn ENTER. Opcje mog by róne w zalenoci od rodzaju wybranej plyty. d Aktualnie wybrany tytul. e Miniatura f Pokazuje nazw tytulu, dat nagrania i dlugo nagrania. RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 28 Przed rozpoczciem edycji To urzdzenie oferuje róne opcje edycji dla rónych typów plyt. Przed rozpoczciem edycji naley sprawdzi rodzaj plyty i wybra opcj dostepn dla p l y t y. Mona korzysta z zaawansowanych funkcji edycji plyt DVD formatowanych w trybie VR (DVD-RW lub DVD-RAM). Edytowanie oryginalnego nagrania (zwanego "Oryginal ), lub informacji dotyczcej odtwarzania utworzonej z oryginalu (zwanej,,list odtwarzania"). Edycja dokonana na tytulach oryginalnych jest ostateczna. Aby edytowa tytul bez edycji oryginalu, mona utworzy tytul Listy odtwarzania dla celów edycji. Lista odtwarzania jest grup tytulów Listy odtwarzania, utworzonych z oryginalnego tytulu dla celów edycji. Tytuly oryginalnej zawartoci plyty zawieraj jeden lub wicej rozdzialów. W razie umieszczania tytulu z plyty na Licie odtwarzania wszystkie jego rozdzialy take si pojawi. Inaczej mówic, rozdzialy na Licie odtwarzania zachowuj si dokladnie tak samo, jak rozdzialy na plycie wideo DVD. Czci s fragmentami oryginalu lub tytulów Listy odtwarzania. Z menu oryginalu i Listy odtwarzania mona doda lub usun czci.

11 Dodanie rozdzialu lub tytulu do Listy odtwarzania tworzy nowy tytul skladajcy si z fragmentów (tzn. rozdzialów) tytulu oryginalnego. Usunicie czci powoduje usunicie czci tytulu z menu oryginalu lub Listy odtwarzania. Wyszukiwanie rozdzialu HDD -RWVR -RWVideo +RW +R -R RAM Mona wybra pocztek tytulu, wyszukujc rozdzial. Wybra tytul, który chce si wyszuka i nacisn ENTER. Wybra [Rozdzial] w opcji [Szukaj] menu po lewej stronie ekranu i nacisn ENTER, by wywietli menu [Lista rozdzialów]. Uy v V b B, aby znale rozdzial, którego odtwarzanie chce si rozpocz i nacisn PLAY. Tworzenie nowej Listy odtwarzania -RWVR RAM Lista odtwarzania (PlayList) pozwala na edytowanie lub ponowne edytowanie tytulu lub rozdzialu bez zmiany nagra oryginalnych. Uy tej funkcji w celu dodania oryginalnego tytulu lub rozdzialu do nowej listy odtwarzania (Playlist) lub zapisanej Listy odtwarzania. Dodawanie znaczników rozdzialów HDD -RWVR +RW +R RAM W ramach tytulu mona tworzy rozdzialy przez wprowadzenie znacznika rozdzialu w danym miejscu. Podczas odtwarzania lub nagrywania, w danym miejscu nacisn MARKER. Na ekranie pojawi si ikona markera rozdzialu. Znaczniki rozdzialów mog by dodawane automatycznie w regularnych interwalach przez ustawienie opcji [Auto rozdzial] w menu konfiguracji. Wybra oryginalny tytul lub rozdzial, który chce si umieci na Licie odtwarzania i nacisn ENTER. Wybra opcj [Dodaj List] i nacisn ENTER, aby wywietli menu [Wybierz list]. Wybra tytul Listy odtwarzania, na której chce si umieci wybrany oryginalny tytul lub rozdzial lub wybra [Nowa lista], aby utworzy now list odtwarzania. Usuwanie tytulu lub rozdzialu Podczas usuwania tytulu lub rozdzialu z Listy odtwarzania tytul lub rozdzial oryginalu pozostanie. Jeli jednak, rozdzial lub tytul zostanie usunity z oryginalu, ten tytul lub rozdzial zostanie take usunity z Listy odtwarzania. Wybra tytul lub rozdzial, który chce si usun i nacisn ENTER. Wybra opcj [Usu] z menu po lewej stronie ekranu i nacisn ENTER, by potwierdzi. HDD Mona usuwa wiele plików, uywajc przycisku MARKER. Nacisn MARKER przy wybranych plikach, aby je zaznaczy, a nastpnie postpowa wedlug powyszych instrukcji. Przenoszenie rozdzialu Listy odtwarzania -RWVR RAM Uy tej funkcji do przeorganizowania kolejnoci odtwarzania tytulu Listy odtwarzania w menu [Lista rozdzialów-lista odtw.]. Wybra opcj [Przesu] z menu po lewej stronie ekranu [Lista rozdzialów Lista odtw. ] i nacisn ENTER. Przy pomocy przycisków v V b B wybra miejsce, w które chce si przenie rozdzial i nacisn ENTER. Wywietli si zaktualizowane menu. 28 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 29 Wyszukiwanie wedlug czasu HDD -RWVR -RWVideo +RW +R -R RAM Mona wybra pocztek tytulu, przeszukujc przedzial czasowy. Wybra tytul, który chce si wyszuka i nacisn ENTER. Wybra [Czas] w opcji [Szukaj] menu po lewej stronie ekranu i nacisn ENTER, by wywietli menu [Szukaj] (Wyszukiwanie). Dzielenie tytulu HDD +RW Uy tej funkcji do rozdzielenia tytulu na dwa tytuly. Wybra tytul, który chce si podzieli i nacisn ENTER. Wybra [Podziel] w opcji [Edycja] w menu po lewej stronie ekranu i nacisn ENTER, by wywietli menu [Podziel]. Znale punkt, w którym chce si podzieli tytul, uywajc przycisków PLAY, SCAN, PAUSE/STEP i nacisn ENTER przy uprzednim wybraniu opcji [Podziel]. Na ekranie odtwarzania pojawi si punkt podzialu. Wybra opcj [Wykonano] i nacisn ENTER, by podzieli. Nie mona wybra punktu podzialu krótszego ni 3 sekundy. Zabezpieczenie tytulu -RWVR +RW +R RAM Uy b B, aby wybra czas rozpoczcia. Kade nacinicie b B przesuwa o 1 minut, a nacinicie z przytrzymaniem b B przesuwa o 5 minut. Nacisn ENTER, aby obejrze tytul od wybranego momentu w czasie. Uy tej funkcji do zabezpieczenia tytulu przed przypadkowym nagraniem, edycj lub usuniciem. Wybra tytul, który chce si zabezpieczy i nacisn ENTER. Wybra opcj [Chroniony] w menu po lewej stronie i nacisn ENTER. Na miniaturze tytulu pojawia si ikona blokady. Aby usun zabezpieczenie tytulu, naley wybra ten tytul i nacisn ENTER. Wybra opcj [Niezabezpiec] w menu po lewej stronie i nacisn ENTER, aby usun zabezpieczenie. Sortowanie tytulów HDD Nacisn ENTER, aby otworzy menu opcji. Wybra opcj [Sortuj] i nacisn ENTER, aby zobaczy dalsze opcje. Tutaj mona sortowa tytuly wedlug [Data] (daty nagrania), [Tytul] (w porzdku alfabetycznym) lub wg [Kategoria] (sortowanie wg gatunków). Usuwanie czci HDD -RWVR RAM Mona usun cz tytulu, której nie chcesz. Wybra tytul, z którego cz chce si usun i nacisn ENTER. Wybra [Usu cz] w opcji [Edycja] w menu po lewej stronie ekranu i nacisn ENTER, by wywietli menu [Usu cz]. Mona znale odpowiedni punkt przy pomocy przycisków PLAY, SCAN, PAUSE/STEP. [Pocztek]: Wybra punkt pocztkowy czci, któr chce si usun i nacisn ENTER. [Koniec]: Wybra punkt kocowy czci, któr chce si usun i nacisn ENTER. [Nastpny]: Nacisn ENTER, aby usun dodatkow cz (tylko twardy dysk). [Przerwij]: Nacisn ENTER, aby anulowa wybran cz. [Wykonano]: Nacisn ENTER, aby usun wybran cz. Lczenie tytulów HDD Uy tej funkcji do polczenia wybranego tytulu z innym. Wybra tytul i nacisn ENTER. Wybra opcj [Polczone] w opcji [Edycja] i nacisn ENTER. Wybra tytul, który chce si polczy z biecym tytulem i nacisn ENTER, by potwierdzi. Ukrywanie tytulu lub rozdzialu +RW +R Mona pomija odtwarzanie rozdzialów bez usuwania ich plyty. Wybra tytul lub rozdzial, który chce si ukry i nacisn ENTER. Wybra opcj [Ukryj] w opcji [Edycja] i nacisn ENTER. Aby odzyska ukryty tytul lub rozdzial, naley wybra ukryty tytul lub rozdzial i nacisn ENTER. Wybra opcj [Poka] w opcji [Edycja] i nacisn ENTER, by odzyska. 29 RH387-P-BPOLLLK-POL 6/25/08 1:57 PM Page 30 Nadawanie nazwy tytulu Kiedy tytul jest nagrywany na tym urzdzeniu, zostanie mu nadana nazwa w postaci cyfr. Obecny jest tylko jeden rozdzial w zakresie tytulu. Wybrany jest pierwszy rozdzial. Rozdzialy, które chce si polczy s utworzone poprzez kasowanie fragmentów oryginalnego tytulu. Rozdzialy, które chce si polczy s utworzone z rónych tytulów. Jeden z rozdzialów Listy odtwarzania, który chce si polczy zostal przeniesiony. Korzystanie z menu plyty Uywajc menu Lista tytulów (Title List) w trybie DVD, mona uy funkcji ustawie plyty bez wchodzenia do menu konfiguracji. Mona zmieni nazw tytulu, przy uyciu tej funkcji. Wybra tytul, którego nazw chce si zmieni i nacisn ENTER. Wybra opcj [Zmie nazw] lub [Tytul] z menu po lewej stronie ekranu i nacinij ENTER, by wywietli menu klawiatury. Uy przycisków v V b B, aby wybra znak, a nastpnie nacisn ENTER w celu potwierdzenia wyboru w menu klawiatury. [OK]: Koczy proces nadawania nazwy [Przerwij]: Anuluje wszystkie wprowadzone znaki [Odstp]: Wprowadza spacj w miejscu ustawienia kursora. [Usu]: Usuwa poprzedni znak w pozycji kursora Mona uywa przycisków pilota zdalnego sterowania do wprowadzenia nazwy PLAY (N): Wprowadza spacj w miejscu ustawienia kursora.

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2422113

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2422113 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

RH397H-P-BPOLLLK-POL 1/9/09 12:15 PM Page 1 RH489H/RH488H/RH487H POLSKI

RH397H-P-BPOLLLK-POL 1/9/09 12:15 PM Page 1 RH489H/RH488H/RH487H POLSKI RH397H-P-BPOLLLK-POL 1/9/09 12:15 PM Page 1 RH489H/RH488H/RH487H POLSKI RH397H-P-BPOLLLK-POL 1/9/09 12:15 PM Page 2 UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DVD-HR755. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG DVD-HR755 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG RH277H

Twoja instrukcja użytkownika LG RH277H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD LG RH698H, 320 GB, 1080p, 2 x SCART, HDMI, z tunerem DVB-T i analogowym

Nagrywarka DVD LG RH698H, 320 GB, 1080p, 2 x SCART, HDMI, z tunerem DVB-T i analogowym Nagrywarka DVD LG RH698H, 320 GB, 1080p, 2 x SCART, HDMI, z tunerem DVB-T i analogowym Nagrywarka DVD LG RH698H, 320 GB, 1080p, 2 x SCART, HDMI, z tunerem DVB-T i analogowym Nr produktu 393597 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-SH893 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2846999

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-SH893 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2846999 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NAGRYWARKA DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI DR275P1_HA8PLL_POL MODEL: DR275

NAGRYWARKA DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI DR275P1_HA8PLL_POL MODEL: DR275 DR275P1_HA8PLL_POL NAGRYWARKA DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: DR275 Przed podłączeniem, użyciem lub regulacją tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję. UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG BD570 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3913537

Twoja instrukcja użytkownika LG BD570 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3913537 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NAGRYWARKA HDD/DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: RH277H RH278H RH277.278H_P2L_NA8PLL_POL

NAGRYWARKA HDD/DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: RH277H RH278H RH277.278H_P2L_NA8PLL_POL RH277.278H_P2L_NA8PLL_POL NAGRYWARKA HDD/DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: RH277H RH278H Przed podłączeniem, użyciem lub regulacją tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję. UWAGA RYZYKO PORAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PS50C6900YW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG RC-T689H

Twoja instrukcja użytkownika LG RC-T689H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Podstawowe funkcje Wyłącza program PowerVCR. Minimalizuje PowerVCR. Włącza pomoc Online (wymaga połączenia z Internetem). Informacje o programie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVDR630VR

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVDR630VR Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Media Center with LAN. Niniejsze urządzenie jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG HR400

Twoja instrukcja użytkownika LG HR400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2.

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Program słuŝy do obsługi dysku twardego w tunerze Interstar 9000 PVR. UmoŜliwia: a) odtwarzanie nagranych audycji b) edycje audycji (zmiana nazwy, wycięcie

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo