Biuletyn techniczny. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji. Wersja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji. Wersja: 2014.1"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji Wersja:

2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 2

3 Spis treści 1 LISTA ZMIAN WPROWADZONYCH W BIULETYNIE PRZYGOTOWANIE SYSTEMU TWORZENIE INWENTARYZACJI TWORZENIE NAGŁÓWKA INWENTARYZACJI TWORZENIE ARKUSZY INWENTARYZACYJNYCH INWENTARYZACJA WG POŁOŻEŃ INWENTARYZACJA KILKU MAGAZYNÓW RÓWNOCZEŚNIE TWORZENIE ODCZYTÓW RODZAJE ODCZYTÓW ZAMYKANIE INWENTARYZACJI KOREKTA INWENTARYZACJI...17 Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 3

4 1 Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data zmian wprowadzenia Rozdział, w którym dokonano zmian Opis zmian Informacja: Ostatnio wprowadzone zmiany wyświetlone są w biuletynie w kolorze czerwonym. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 4

5 2 Przygotowanie systemu Przed rozpoczęciem inwentaryzacji w systemie Comarch ERP XL należy uporządkować stany ilościowe towarów na magazynie, na którym będzie wykonywana inwentaryzacja tak, aby ilości handlowe i magazynowe były zgodne. W tym celu należy w pierwszej kolejności zatwierdzić wszystkie dokumenty handlowe, których subelementy korzystają z danego magazynu. W celu odnalezienia interesujących nas dokumentów handlowych znajdujących się w buforze warto przygotować odpowiedni filtr na listę dokumentów zwracający takie pozycje lub wykonać zapytanie z poziomu SQL Query. Zapytanie może mieć przykładową postać: SELECT cdn.numerdokumentutrn (Trn_gidtyp, Trn_SpiTyp, Trn_TrnTyp, Trn_TrnNumer, Trn_TrnRok, Trn_Trnseria) FROM cdn.tranag JOIN cdn.traselem ON TrN_GIDTyp=TrS_GIDTyp AND TrN_GIDNumer=TrS_GIDNumer WHERE TrN_Stan IN (1,2) AND TrS_MagNumer=GidNumerMagazynu Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać jest wygenerowanie do istniejących dokumentów handlowych brakujących dokumentów magazynowych oraz spięcie istniejących i niezwiązanych dokumentów magazynowych z dokumentami handlowymi. W ten sposób uzyskamy zgodność ilości handlowych i magazynowych poszczególnych towarów, co jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji. Każdy z dokumentów przychodowy musi mieć ustaloną wartość dostawy. Uwaga: Aby wyszukać dokumenty warto posłużyć się gotowym wydrukiem: Rozbieżności ilości handlowych i magazynowych, który jest dostępny z poziomu Listy towarów, zakładki: Wszystkie wg kodu, a także Arkusza Inwentaryzacyjnego, zakładki: Ogólne. Wydruk ten zwraca listę dokumentów wymagających uzgodnienia. W przypadku wygenerowania go z poziomu Arkusza Inwentaryzacyjnego, jest on zawężony do towarów znajdujących się na wygenerowanym arkuszu. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 5

6 3 Tworzenie inwentaryzacji 3.1 Tworzenie nagłówka inwentaryzacji Nową inwentaryzację można dodać z poziomu modułu: Sprzedaż w menu Zastawienia, Inwentaryzacja lub modułu: Administrator w menu Firma, Magazyny, wskazując właściwy magazyn, a następnie korzystając z opcji: [Inwentaryzacja]. Jeżeli pojawi się komunikat z informacją na temat dokumentów w buforze lub rozbieżności stanów, to należy sprawdzić istniejące dokumenty pod kątem treści ostrzeżenia i ponownie wykonać czynności opisane wcześniej. Więcej w temacie uzgadniania stanów magazynowych znajduje się w rozdziale: 2 Przygotowanie systemu. Rysunek 1 Możliwe komunikaty o niezgodności ilości handlowych i magazynowych Na oknie nagłówka inwentaryzacji możemy odnaleźć informacje na temat inwentaryzowanego magazynu, dat rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji oraz związanych z nią dokumentów. Uwaga: Od wersji 10.5 Comarch ERP XL inwentaryzacja przeprowadzana może być na wielu magazynach jednocześnie. Aby zinwentaryzować wszystkie magazyny, należy w oknie Nagłówek inwentaryzacji wybrać, które magazyny mają brać udział w inwentaryzacji. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 6

7 Rysunek 2 Nagłówek inwentaryzacji Dostępne są tutaj również parametry, na podstawie których będzie przeprowadzana inwentaryzacja. Poniżej krótka charakterystyka tychże parametrów. Inwentaryzacja blokuje: w momencie przeprowadzania inwentaryzacji ruch na magazynie powinien zostać wstrzymany. W związku z tym na zasoby danego magazynu zostaje założona blokada, która uniemożliwia operacje na nich. Parametr ten pozwala określić, czy blokada będzie dotyczyła wszystkich towarów na danym magazynie, czy tylko tych umieszczonych na arkuszu inwentaryzacyjnym. Parametr Rodzaj Odczytów: pozwala wybrać sposób przeprowadzania inwentaryzacji przez firmę. W przypadku metody: Porównawczej, dane z kolejnych odczytów są zastępowane przy przepisywaniu do arkusza. W efekcie ilości zostaną ustalone na podstawie ostatniego odczytu. Metodę: Przyrostową można zastosować, jeśli te same towary znajdują się w różnych obszarach magazynu, które są inwentaryzowane oddzielnie. Stosując metodę przyrostową, ilości z poszczególnych odczytów zostaną zsumowane przy dodawaniu do arkusza. W praktyce metoda porównawcza jest stosowana, jeżeli inwentaryzacja jest przeprowadzana kilkukrotnie w celu weryfikacji wprowadzonych wcześniej danych. Z kolei metoda przyrostowa pozwala na wprowadzanie odczytów przez kilku operatorów jednocześnie. Generowanie arkuszy z wybraną opcją: Tylko stany niezerowe, sprawia, że na arkusz zostaną dodane wyłącznie towary, które fizycznie są dostępne na magazynie. Uwaga: Arkusze inwentaryzacyjne zawsze są agregowane w sposób przyrostowy. Z praktycznego punktu widzenia spis powinien być dokonywany po ilościach magazynowych. Inwentaryzacja po ilościach handlowych dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, które nie korzystają z dokumentów magazynowych w obrocie towarów. Generowanie arkuszy: Z podziałem na partie: parametr dostępny od wersji Comarch CDN XL 9.6, kiedy to została dodana możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji bez podziału na partie. Wcześniejsze wersje systemu pozwalały jedynie na inwentaryzowanie z takim podziałem. Odznaczenie parametru skutkuje tym, że towary dodawane na arkusz będą rozróżniane jedynie po kodzie (w przypadku inwentaryzacji według ilości handlowej) lub po kodzie i położeniu (w przypadku inwentaryzacji według ilości magazynowej). Dana pozycja na arkuszu inwentaryzacyjnym będzie przedstawiać towar i jego ilość, jako sumę ilości z wszystkich partii tego towaru, jakie znajdują się na magazynie. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 7

8 Użytkownicy korzystający z funkcjonalności Magazynu Wysokiego Składowania powinni wybrać opcje Magazynowa -> Według położenia, gdyż umożliwia ona spis towarów według miejsca składowania. Wówczas arkusz inwentaryzacyjny będzie generowany dla określonego zakresu adresów. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest możliwe dla ilości handlowych lub magazynowych, o tym decyduje parametr: Ilość inwentaryzowana. Tworząc spis dla określonych grup towarowych należy wskazać opcję Handlowa lub Magazynowa -> Według towarów. Wycena nadwyżek wg: określa w jakiej cenie zostaną przyjęte towary, dla których inwentaryzacja wykazała, że ilość rzeczywista jest wyższa niż ilość magazynowa/handlowa. Niedobór towaru zostanie uzupełniony dokumentem PW, przyjmującym towar po Średniej cenie zasobów lub Ostatniej cenie zakupu w zależności od ustawień tego parametru. Należy pamiętać, aby określić prawidłową wartość tego parametru przed zamknięciem inwentaryzacji. Obecnie można ustalić wycenę nadwyżek dla każdego magazynu oddzielnie. 3.2 Tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych Aby utworzyć nowy arkusz należy na oknie nagłówka inwentaryzacji przejść na zakładkę: Arkusze i dodać nowy element do listy. Zostanie utworzone okno: Arkusz inwentaryzacyjny, na którym należy wpisać nazwę arkusza oraz wybrać towar/grupę towarów, dla której będzie wykonywana inwentaryzacja. Rysunek 3 Arkusz inwentaryzacyjny Na liście, informacje o ilości towarów wyświetlone są w kolumnach: Magazynowa/Handlowa ilość towaru na inwentaryzowanym magazynie wynikająca z dokumentów zarejestrowanych w systemie (wprowadzona na arkusz po uruchomieniu funkcji: [Dodaj towar z grupy do arkusza]) Rzeczywista ilość towaru, wprowadzona do arkusza ręcznie po fizycznym sprawdzeniu towaru na magazynie Różnica różnica ilości towaru pomiędzy ilością magazynową a rzeczywistą. Wiersze arkusza prezentowane są w kolorze czarnym jeżeli Różnica = 0; w kolorze czerwonym gdy Różnica < 0; w kolorze zielonym jeżeli Różnica > 0. Pod listą pozycji inwentaryzacji znajdują się pola: Ilość rzeczywista ilość rzeczywista z możliwym zawężeniem listy zgodnie z checkami: Zgodna lista pozycji arkusza zostaje zawężona do towarów, dla których wartość w kolumnie Ilość Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 8

9 Rzeczywista jest równa ilości w kolumnie Ilość Magazynowa. Niedobór lista pozycji arkusza zostaje zawężona do towarów, dla których wartość w kolumnie Ilość Rzeczywista jest mniejsza od wartości w kolumnie Ilość Magazynowa. Nadwyżka - lista pozycji arkusza zostaje zawężona do towarów, dla których wartość w kolumnie Ilość Rzeczywista jest większa od wartości w kolumnie Ilość Magazynowa. Na arkuszu (przed dodaniem pozycji na arkusz) pojawia się parametr Dozwolone powielanie towarów w odczycie, który aktywuje się podczas wyboru opcji Rodzaj odczytów: Przyrostowe. Zaznaczenie parametru umożliwia dodanie tego samego towaru na jednym odczycie więcej niż raz. Przy odznaczonym parametrze, podczas próby dodania istniejącego już towaru ponownie na odczyt, system wyświetli odpowiedni komunikat informujący o tym zdarzeniu. Oczywiście towar nie zostanie powtórnie dodany. Rysunek 4 Informacja o duplikacji towaru na odczycie Nowododany arkusz należy nazwać, następnie wskazać towar lub grupę towarową, która ma podlegać inwentaryzacji. Dodawanie wskazanych elementów odbywa się po potwierdzeniu, czemu służy przycisk:. W efekcie na arkusz zostaną dodane odpowiednie towary. Aby do powstałej listy dodać kolejny towar należy wybrać kolejną grupę towarową lub towar w obszarze Generowanie i ponownie użyć pioruna. Jeżeli operator do wstępnie wygenerowanego arkusza będzie próbował dodać kolejny towar, który znajduje się już na liście dodanych towarów, system wyświetli odpowiedni komunikat informujący o tym zdarzeniu. Oczywiście towar nie zostanie powtórnie dodany. Rysunek 5 Informacja o duplikacji towaru na arkuszu Uwaga: Od wersji 8.0 Comarch ERP XL istnieje możliwość edycji odczytu jednocześnie przez wielu operatorów, niezależnie od rodzaju odczytów. Oznacza to, że w przypadku podnoszenia odczytu do edycji lub podczas próby usunięcia edytowanej na innym stanowisku inwentaryzacji wyświetlane jest ostrzeżenie. Zamknięcie odczytu może nastąpić tylko w przypadku, gdy odczyt edytowany jest przez jedno stanowisko. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 9

10 3.2.1 Inwentaryzacja wg położeń Szczególnym przypadkiem jest inwentaryzacja wg położeń. Opcja ta jest możliwa w przypadku wyboru ilości inwentaryzowanej: magazynowej. Różnica, w stosunku do opcji generowania arkuszy wg towarów polega na tym, że zamiast towarów określa się obszary magazynu oraz zakres adresów, na których będzie wykonywana inwentaryzacja. Rysunek 6 Arkusz inwentaryzacyjny Na gotowym arkuszu prezentowane są towary z uwzględnieniem poszczególnych cech. W przypadku inwentaryzacji z podziałem na partie, pozycję będą przedstawione z dokładnością co do partii. Kolejno widoczne są następujące dane: Położenie, Kod towaru, EAN towaru, EAN partii, Klasa cechy, Cecha, Data ważności, Ilość, Cena, Nazwa. W przypadku inwentaryzacji bez podziału na partie, widoczność ograniczona jest do: Położenia, Kodu towaru, EAN u towaru, Ilości, Nazwy, Ceny. W kolumnach Ilość zostaną przedstawione następujące informacje: - Ilość Magazynowa/Handlowa: w zależności od ustawienia ilości inwentaryzowanej na nagłówku inwentaryzacji, zostanie wyświetlona ilość magazynowa lub handlowa, zgodnie ze stanem zapisanym w systemie - Ilość Rzeczywista: kolumna ta przedstawia ilość danego towaru wyliczona na podstawie zamkniętych odczytów - Różnica: przedstawia różnicę pomiędzy ilością magazynową/handlową a ilością rzeczywistą z odczytów. Kolumna Cena zwraca informację o cenie danego towaru. Jest ona wyliczona jako: - średnia cena z istniejących zasobów w partii - średnia cena ze wszystkich zasobów, jeśli dana partia nie istnieje Uwaga: Jeżeli wartość istniejących zasobów wynosi zero, wówczas do wyliczenia średniej przyjmuje się, że wartość wszystkich zasobów wynosi: ilość x ostatnia cena zakupu tego towaru. W przypadku, gdy cena zakupu jest wyrażona w walucie innej niż systemowa, wówczas do wyliczenia ceny stosuje się kurs bieżący. - ostatnia cena zakupu, jeśli dany zasób nie istnieje Uwaga: W przypadku, gdy w wyniku inwentaryzacji zostanie stwierdzony niedobór jakiegoś towaru, to zostanie on przyjęty dokumentem PM/PW, przy czym cena na dokumencie PW nie musi być taka sama jak ustalona w tej kolumnie. To, jaka cena zostanie na PW jest konsekwencja wyboru opcji wyceny nadwyżek na nagłówku inwentaryzacji. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 10

11 3.2.2 Inwentaryzacja kilku magazynów równocześnie Od wersji 10.5 możliwe jest sporządzanie inwentaryzacji dla kilku magazynów równocześnie. Rysunek 7 Arkusz inwentaryzacyjny dla kilku magazynów - przycisk wyświetlany tylko dla inwentaryzacji dla wielu magazynów. Wartość inwentaryzacji obliczana jest jako suma z wartości pozycji. Wartość pozycji zaś jako iloczyn kolumn Różnica i Cena. Dla inwentaryzacji na jeden magazyn (czyli również dla inwentaryzacji Wg położeń) wyświetlana jest informacja o wartości, brak przycisku. Po naciśnięciu przycisku Wartość prezentowana jest wartość na poszczególnych magazynach w oknie Wartość magazynów: Rysunek 8 Wartość na magazynach W oknie prezentowana jest lista składająca się z kolumny Magazyn i Wartość. Pod oknem znajduje się parametr Wycena wg średniej ceny zasobów dla magazynu. Jeżeli parametr jest odznaczony wartość liczona jest jako suma wartości pozycji na magazynie pośredniej cenie zasobów inwentaryzowanych magazynów. Po zaznaczeniu parametru dla każdego magazynu obliczana jest wartość jako suma wartości pozycji na magazynie wg średniej ceny zasobów dla tego magazynu. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 11

12 [ Pokaż/ Ukryj stany towaru na magazynach] - pozwala na wyświetlenie listy Rozbicie pozycji na poszczególne magazyny. Jeżeli inwentaryzacja jest wykonywana w obrębie jednego magazynu przycisk ten jest ukryty. Okno Rozbijanie ilości rzeczywistych na poszczególne magazyny Lista składa się z kolumn: Magazyn; Ilość Magazynowa, Rzeczywista, Różnica; Cena. Kolumna Ilość Rzeczywista jest dostępna do edycji na niezamkniętej inwentaryzacji. Zmiana ilości w jednym wierszu powoduje automatyczne przeliczenie ilości w innych wierszach, w tej kolumnie. Suma ilości z wiersza musi być zgodna z łączną ilością z odczytu. W kolumnie Cena istnieje możliwość ręcznej zmiany ceny na niezamkniętej inwentaryzacji. Sposób rozbijania ilości na poszczególne magazyny przez system Comarch ERP XL jest następujący: Pobierana jest ilość z odczytu; Zaczynając od ostatniego magazynu system sprawdza czy ilość magazynowa jest mniejsza bądź równa ilości rzeczywistej z odczytu. Jeżeli warunek ten jest spełniony ilość rzeczywista jest ustalana na poziomie ilości magazynowej; Na kolejnym magazynie system sprawdza czy ilość magazynowa na tym magazynie jest mniejsza lub równa pozostałej ilości rzeczywistej z odczytu. Warunek ten jest sprawdzany dla każdego magazynu; W przypadku nadwyżek powtarzana jest powyższa operacja dla kolejnych magazynów na liście z wyjątkiem pierwszego. Dla pierwszego magazynu przypisywana jest pozostała ilość; W przypadku niedoborów powtarzana jest również powyższa operacja dla kolejnych magazynów na liście aż do momentu przypisania pełnej ilości z odczytu. Dla pozostałych magazynów ilość rzeczywista będzie wynosić zero. 3.3 Tworzenie odczytów Odczyt służy do przeprowadzenia właściwego spisu z natury, tak więc w oknie odczytu inwentaryzacyjnego należy wpisywać rzeczywiste ilości towaru na inwentaryzowanym magazynie. Odczyt dodaje się z poziomu okna: Arkusz inwentaryzacyjny, zakładki: Odczyty. Analogicznie jak to miało miejsce w przypadku arkuszu, odczyt należy odpowiednio nazwać. Odczyt od razu zawiera identyczną z arkuszem listę towarów, przy czym kolumna z ilością jest wypełniona zerami. Rysunek 9 Odczyt inwentaryzacji Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 12

13 Na oknie odczytu inwentaryzacyjnego należy wpisać rzeczywiste ilości danego towaru na magazynie. W przypadku wyboru opcji Rodzaj odczytu: Porównawcza, proces ten można przyspieszyć klikając w ikonę:. W efekcie, na odczyt zostaną przepisane ilości magazynowe lub handlowe z arkusza inwentaryzacyjnego. Istnieje możliwość dodania pojedynczej pozycji, przy użyciu przycisku:. Jeżeli ilości wpisane na odczyt są poprawnie wprowadzone, należy zapisać zmiany zaznaczając wcześniej parametr: Zamknięty, na oknie: Odczyt inwentaryzacyjny. Tak utworzony odczyt pojawia się na liście odczytów. Po zatwierdzeniu odczytu ustalone ilości zostaną automatycznie dopisane do arkusza. Możliwe jest także utworzenie nowego odczytu poprzez zaczytanie informacji z kolektora danych. W tym celu należy na zakładce Odczyty użyć opcji Odczyt z kolektora, dostępnej pod przyciskiem:. Wczytanie danych z kolektora spowoduje dodanie odczytu z ilościami magazynowymi zgodnymi z uzupełnionymi w kolektorze. Jeśli wśród pozycji w kolektorze znajdują się takie, których nie ma na arkuszu, do którego generowany jest odczyt, to zostaną one automatycznie dodane również do arkusza. Tak dodawany odczyt nie jest zatwierdzony, zatem aby ilości zostały przeniesione na arkusz należy go zatwierdzić Rodzaje odczytów Istnieje możliwość utworzenia wielu odczytów inwentaryzacyjnych w ramach jednego arkusza. W zależności od wybranego sposobu agregacji, ilości z kolejnych odczytów będą sumowane lub porównywane. O tym jak system będzie się zachowywał zależy wybór odpowiedniej opcji na nagłówku inwentaryzacyjnym w obszarze Rodzaj odczytów: Porównawcza lub Przyrostowa. Rodzaj odczytów: metoda Porównawcza Metoda porównawcza najczęściej stosowana jest w sytuacji, gdy inwentaryzacja przeprowadzana jest kilkukrotnie w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych w kolejnych odczytach. Wybierając ten typ agregacji zasobów, podczas zamykania kolejnych odczytów pojawi się okienko z towarami wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy ostatnio zatwierdzoną ilością a ilością wynikającą z aktualnie potwierdzanego odczytu. Zaznaczając check przy poszczególnych pozycjach mamy możliwość wskazania, które towary zostaną, a które nie zostaną (poprzez odznaczenie danej pozycji na Liście różnic) zaktualizowane względem ilości aktualnie zapisanej na arkuszu. W ostatniej kolumnie: Po zapisie jest przedstawiona ilość, która zostanie ostatecznie przepisana na arkusz inwentaryzacyjny. Ilość ta jest również widoczna w postaci wytłuszczonej. Rodzaj odczytów: metoda Przyrostowa Dla odczytów przyrostowych system Comarch ERP XL sprawdza czy istnieje ilość rzeczywista przypisana już do danego magazynu. W związku z tym, aby przypisać ilość do magazynu należy sprawdzać czy na tym magazynie ilość magazynowa minus ilość rzeczywista jest większa od zera oraz czy ilość magazynowa minus ilość rzeczywista jest mniejsza bądź równa zbiorczej ilości rzeczywistej z odczytu. Rozpoczęcie inwentaryzacji metodą przyrostową odbywa się poprzez wybór opcji Przyrostowe dla parametru: Rodzaj odczytu na nagłówku inwentaryzacji. Metoda ta jest stosowana podczas inwentaryzacji prowadzonej przez kilku operatorów jednocześnie na wydzielonych obszarach w magazynie. W jej wyniku ilości wprowadzane przez operatorów na poszczególnych odczytach są na arkuszu sumowane. Korekta ilości rzeczywistej wynikającej z zatwierdzonych odczytów W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość skorygowania już zatwierdzonych odczytów poprzez wystawienie nowego odczytu. W metodzie porównawczej, w celu skorygowania błędnej ilości rzeczywistej dla towaru, wynikającej z zatwierdzonych odczytów wystarczy, aby odczyt korygujący miał wypełnione ilości jedynie dla błędnych pozycji. Zatwierdzenie takiego odczytu spowoduje podniesienie listy różnic. Zaznaczenie parametru przy pozycjach, Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 13

14 które mają być skorygowane spowoduje zmianę ilości rzeczywistej na zgodną z ilością wypełnioną na odczycie korygującym. Z kolei w metodzie przyrostowej, ilości uzupełniane w odczycie korygującym powinny być równe różnicy między prawidłową ilością a rzeczywistą występującą w arkuszu. Zatwierdzenie takiego odczytu spowoduje dodanie różnicy wpisanej na odczycie korygującym. Ilość wpisana w odczycie korygującym może być ujemna. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 14

15 4 Zamykanie inwentaryzacji Jeżeli wszystkie odczyty zostały wprowadzone do systemu, inwentaryzacja może zostać zamknięta. Aby to uczynić należy na oknie nagłówka inwentaryzacji zaznaczyć parametr: Zamknięta. Dokumenty różnic inwentaryzacyjnych Rysunek 10 Zamknięcie inwentaryzacji Na skutek zaznaczenia parametru zostaną wygenerowane dokumenty rejestrujące nadwyżkę lub niedobór. Dokumenty związane z inwentaryzacją są widoczne, poza listą poszczególnych dokumentów, także na zakładce: Dokumenty nagłówka inwentaryzacji. Z tego poziomu można edytować dokument rozliczający. W tym miejscu można także dogenerować dokumenty magazynowe z handlowych i handlowe z magazynowych, w zależności od tego, które dokumenty powstały w wyniku zatwierdzenia dokumentu Inwentaryzacji. Rysunek 11 Dokumenty po inwentaryzacji Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 15

16 Dokumenty inwentaryzacyjne powstają w stanie: do bufora lub są automatycznie zatwierdzane. Jest to uzależnione od ustawienia w oknie: Konfiguracja, modułu: Sprzedaż (zakładka: Sprzedaż/Parametry 2), parametru: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych. Rysunek 8 Parametr odpowiadający za automatyczne potwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych W zależności od sposobu tworzenia inwentaryzacji (według stanów handlowych lub według stanów magazynowych) różnica pomiędzy stanem systemowym a stanem rzeczywistym towaru regulowana jest poprzez wygenerowanie dodatkowych dokumentów na powstałe różnice. W systemie Comarch ERP XL dokumentami różnic inwentaryzacyjnych są: - podczas generowania inwentaryzacji według stanów handlowych: Rozchód Wewnętrzny (RW), Przychód Wewnętrzny (PW) - podczas generowania inwentaryzacji według stanów magazynowych: Wydanie Magazynowe (WM), Przyjęcie Magazynowe (PM), Przesunięcie Wewnątrzmagazynowe (MP). W sytuacji, gdy inwentaryzacja jest wykonywana po stanach magazynowych wg położenia, to wygenerowane mogą zostać dokumenty Wydania Magazynowego, jeżeli inwentaryzacja wykaże nadmiar danego towaru na danym adresie oraz Przyjęcia Magazynowego w przypadku niedoboru towaru na danym adresie lub dokument Przesunięcia Wewnątrzmagazynowego, jeżeli na jednym adresie występuje nadmiar a na innym adresie występuje niedobór danego towaru z tej samej partii jednocześnie. W takiej sytuacji system wygeneruje dokument Przesunięcia Wewnątrzmagazynowego z adresu, na którym występuje nadmiar na adres, na którym występował niedobór danego towaru z tej samej partii. Uwaga: W przypadku inwentaryzacji wg stanów magazynowych do powstałych dokumentów różnic: PM i WM należy jeszcze do generować odpowiednio dokumenty handlowe PW i RW Na powstałym w wyniku zamknięcia inwentaryzacji dokumencie przyjęcia PW cena jest ustalana zgodnie w wyborem opcji na nagłówku inwentaryzacji w obszarze Wycena nadwyżek wg: Średniej ceny zasobu lub Ostatniej ceny zakupu. Dokumenty wygenerowane z inwentaryzacji posiadają specjalny opis, który wskazuje na identyfikator inwentaryzacji, z której zostały wygenerowane. Opis, że dokument został wygenerowany automatycznie podczas zamykania inwentaryzacji widoczny jest również na liście dokumentów magazynowych lub handlowych w zależności od rodzaju inwentaryzacji. Dokumentów wygenerowanych z inwentaryzacji nie można anulować. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 16

17 5 Korekta inwentaryzacji W systemie Comarch ERP XL nie ma możliwości modyfikacji zamkniętej inwentaryzacji, jej otwarcia ani anulowania zatwierdzonych dokumentów różnic inwentaryzacyjnych. Korektę zamkniętej inwentaryzacji można wykonać poprzez skorygowanie powstałych dokumentów różnic inwentaryzacyjnych albo poprzez wykonanie kolejnej inwentaryzacji dla towarów, które wymagają skorygowania. Korekta dokumentów różnic inwentaryzacyjnych Wykonanie korekty dokumentów spowoduje zmianę zarówno ilości towarów jak i wartości magazynu ustaloną w wyniku zamknięcia inwentaryzacji. W przypadku dokumentów RW możliwe jest utworzenie jedynie korekty ilościowej, a więc należy wykonywać ją w przypadku, gdy ilość rzeczywista dla towaru ustalona z inwentaryzacji została zaniżona. Dla dokumentów PW można korygować zarówno wartość jak i ilość przyjętego towaru. Korektę PW można wykonać, jeśli nadwyżki zostały przyjęte wg niewłaściwej ceny (korekta wartości elementów dokumentu) lub ilość rzeczywista dla towaru została zawyżona. Wykonanie kolejnej inwentaryzacji Nie wszystkie przypadki błędnie uzupełnionych inwentaryzacji można skorygować przez korektę dokumentów różnic inwentaryzacyjnych. W sytuacji, gdy dla towaru zostało wygenerowane RW a powinno być PW nie ma możliwości prawidłowego skorygowania dokumentów różnic. Takie, jak i inne przypadki związane z błędnie wypełnionymi ilościami rzeczywistymi można skorygować poprzez wykonanie kolejnej inwentaryzacji. Inwentaryzację można wykonać jedynie dla błędnych indeksów towarowych. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 17

18 Spis ilustracji Rysunek 1 Możliwe komunikaty o niezgodności ilości handlowych i magazynowych... 6 Rysunek 2 Nagłówek inwentaryzacji... 7 Rysunek 3 Arkusz inwentaryzacyjny... 8 Rysunek 4 Informacja o duplikacji towaru na odczycie... 9 Rysunek 5 Informacja o duplikacji towaru na arkuszu... 9 Rysunek 6 Arkusz inwentaryzacyjny...10 Rysunek 7 Arkusz inwentaryzacyjny dla kilku magazynów...11 Rysunek 8 Parametr odpowiadający za automatyczne potwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych...16 Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji 18

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji Wstęp... 3 Hot Fix 1... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1... 4 Zgłoszenie TFSID 242420... 4 Zgłoszenie TFSID 245676... 4 Zgłoszenie TFSID 272269...

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Nawiązanie połączenia... 4 3. Logowanie... 5 4. Przyjmowanie Kolektorami... 5 4.1. Konfiguracja... 5 4.2. Praca z programem...

Bardziej szczegółowo

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi DATA 15.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Przeceny by CTI to program dla firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje w wersji 9.3 ihurt inwentaryzacja

Nowe opcje w wersji 9.3 ihurt inwentaryzacja Nowe opcje w wersji 9.3 ihurt inwentaryzacja Spis treści Inwentaryzacja arkusze spisowe i inne zmiany... 2 Uwagi ogólne... 2 Uprawnienia... 2 Parametry konfiguracyjne związane z uprawnieniami do inwentaryzacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą

PRODUKCJA BY CTI. Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą PRODUKCJA BY CTI Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą 1 Spis treści: 1. Opis ogólny.... 3 2. Wprowadzenie surowca i wyrobu w Comarch ERP Optima.... 3 3. Konfiguracja Produkcja by CTI.... 3 3.1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji Dokumentacja Użytkownika Systemu od wersji Spis treści 1 Integracja... 3 2 Czego potrzebuję... 4 3 Konfiguracja serwisu ebay w Panelu Administracyjnym... 5 3.1 Konto ebay... 5 3.1.1 Dodawanie konta...

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja prosta

Inwentaryzacja prosta Inwentaryzacja prosta Otwarcie inwentaryzacji Liczenie towarów Zatwierdzenie inwentaryzacji Wydruki inwentaryzacyjne 1 Inwentaryzacja prosta towarów pozaprasowych. 1.1. Wybrać Magazyn / Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja okresowa w systemie ToyDMS

Inwentaryzacja okresowa w systemie ToyDMS Inwentaryzacja okresowa w systemie ToyDMS Proszę o zapoznanie się z całością opisu oraz schematu jeszcze przed rozpoczęciem inwentaryzacji. UWAGA: Po ustaleniu terminu inwentaryzacji należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Personelu Medycznego

Rejestr Personelu Medycznego Rejestr Personelu Medycznego Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja Zbiorcze korekty faktur by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Obsługa programu... 5 4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Remanent w systemie HiperMarket

Remanent w systemie HiperMarket Remanent w systemie HiperMarket Przeprowadzenie remanentu krok po kroku. Spis treści Założenie nowego remanentu...1 Spis towarów...5 Koniec spisu...7 Rozliczenie spisu...7 Zamknięcie remanentu...9 Arkusz

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Ogólne informacje...3 3. Instrukcja obsługi...4 3.1. Konfiguracja...4 3.2. Produkcja z programem Montaż...5 1. Opis programu Montaż by CTI to

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja Wydawanie czytnikami by CTI Instrukcja 1. Opis programu Program umożliwia szybkie wydawanie towaru z magazynu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dzięki temu rozwiązaniu można w łatwy sposób wydawać towary

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i zamknięcie roku w systemie FIRMA2000

Inwentaryzacja i zamknięcie roku w systemie FIRMA2000 Inwentaryzacja i zamknięcie roku w systemie FIRMA2000 Copyright 2009 F.H.U.P. ASCO s.c. 1 1. Wstęp Inwentaryzacja w programie magazynowym Firma2000 może być przeprowadzana na kilka sposobów: z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Comarch e-sklep

Pierwsze kroki. Comarch e-sklep Wersja Spis treści 1 Podstawowa konfiguracja... 3 Zmiana hasła... 3 Uzupełnienie danych sklepu... 3 Konfiguracja e-mail... 4 Definiowanie form wysyłki i dostawy... 5 Definiowanie płatności... 6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI DATA 25.10.2012 PRODUCENT WERSJA 1.1 AUTOR Praca zbiorowa Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach 1. Opis produktu: Inwentaryzacja środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Podstawowymi czynnościami wykonywanymi podczas inwentaryzacji są:

Podstawowymi czynnościami wykonywanymi podczas inwentaryzacji są: Inwentaryzacja Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie, udostępniamy Państwu szczegółowy opis wykonania inwentaryzacji w firmie. Coroczne pytania i telefony związane z obowiązkiem wykonania rocznego

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym?

Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym? Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym? Porada jest skierowana do tych użytkowników systemu UONET, którzy założyli bazę danych w roku szkolnym 2013/2014,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Obszar: EOD - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wersja 1.0 AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA Strona 1 Projekt/umowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2015.1

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2015.1 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2015.1 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja rozbudowana towar

Inwentaryzacja rozbudowana towar Inwentaryzacja rozbudowana towar 1. Otwarcie inwentaryzacji. Na loginie z uprawnieniami (np. kierownika) wybieramy menu Magazyn/Inwentaryzacja... (lub klawisz F11 na klawiaturze) W nowym okienku wybieramy

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja w Systemie DMS... 2 Krok 1 Wejście w moduł Inwentaryzacja... 2 Krok 2 Dodanie nowej inwentaryzacji... 3 Krok 3 Utworzenie kart spisu... 5 Krok 4 Wydruk kart spisu...

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu...2 Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu...3 Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury...4 Krok 4 Określenie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji

Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji Forte Środki Trwałe 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Nowe elementy okna Inwentaryzacji 3 Grupy inwentaryzacyjne (Zbiór grup) 4 Szablony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo