SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010 ROK 1

2 SPIS TREŚCI 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2009 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

3 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU Budżet Województwa Śląskiego na 2009 rok został przyjęty 17 grudnia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008, zgodnie z obowiązującym na ten dzień stanem prawnym i zamykał się kwotą po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Na plan przychodów w wysokości zł składały się: spłaty rat pożyczek udzielonych w latach zakładom opieki zdrowotnej w wysokości zł, skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości zł, kredyt bankowy w wysokości zł. Realizując budżet w 2009 roku, Sejmik Województwa Śląskiego podjął 19 uchwał zmieniających budżet województwa, w tym 17 Uchwał zmieniających jego wielkość: 1. Uchwałą Nr III/32/6/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego planowanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz na seanse dydaktyczne i ogólne organizowane przez tę jednostkę. 2. Uchwałą Nr III/34/22/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zwiększono budżet województwa o łączną kwotę zł w tym: zł dochody i wydatki majątkowe dotacji rozwojowej niewygaszonej w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2008 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zł dochody i wydatki bieżące w związku z zawarciem umowy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie a Uniwersytetem Mälardalen w Szwecji na realizację projektu Europejskie Portfolio dla Nauczycieli-Interpersonalne, Interkulturalne, Społeczne i Cywilne Kompetencje dla Euro Nauczycieli, realizowanego w ramach programu Comenius Uchwałą Nr III/35/7/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł, na podstawie decyzji Ministra 3

4 Finansów ustalającej wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2009 rok. 4. Uchwałą Nr III/35/8/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego środków na realizację projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Edukacja przez całe życie jest w niej ukryty skarb, działanie 9.3 upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Uchwałą Nr III/37/7/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmniejszono plan wydatków o zł, w wyniku korekty kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i tym samym nastąpiło zmniejszenie planu przychodów. 6. Uchwałą Nr III/37/8/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą: Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km ( zł), na terenie gmin Częstochowa, Czechowice Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice. Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo oraz zadania pod nazwą: Regulacja koryta cieku Wapienny w km w miejscowości Bażanowice w gminie Goleszów ( zł), Organizacja wojewódzkich ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku w 2009 roku ( zł), Program ochrony powietrza dla stref Województwa Śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu ( zł). 7. Uchwałą Nr III/38/12/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dokonano zmian w budżecie Województwa polegających na: zmniejszeniu wydatków własnych budżetu o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów budżetu celem zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego, 4

5 zwiększeniu dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą: Odbudowa wałów rzeki Białej (lewy w km , prawy w km ) w gminie Bielsko-Biała ( zł), Regulacja koryta cieku Szeroki w gminie Jasienica oraz regulacja koryta rzeki Bobrówka w gminie Cieszyn oraz w miejscowości Bażanowice, gmina Goleszów ( zł). 8. Uchwałą Nr III/38/25/2009 z dnia 20 maja 2009 roku zmniejszono wydatki własne budżetu o kwotę zł, tym samym zwiększając rozchody celem zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego. 9. Uchwałą Nr III/39/8/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę na podstawie: decyzji o udzieleniu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą: Bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania programu małej retencji ( zł), Regulacja cieku Łękawka w km w gminie Bestwina i Wilamowice, powiat bielski oraz zadania pod nazwą: Odbudowa i modernizacja koryta cieku Drożdżów w km w miejscowości Cisiec, gmina Węgierska Górka zniszczonego w wyniku powodzi ( zł), Parszywa dwunastka prowadzonego na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych oraz pod nazwą: Doposażenie w pomoce dydaktyczne realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym ( zł), decyzji Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Szczekociny ( zł), umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie na dofinansowanie wizyty studyjnej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, (3.900 zł). 5

6 10. Uchwałą Nr III/40/5/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł, pochodzącą z refundacji z budżetu państwa, wydatków związanych z realizacją projektów Unii Europejskiej i przeznaczono je na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie na realizację projektu Wojciechowi Korfantemu Rapsod Śląski. 11. Uchwałą Nr III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków własnych budżetu Województwa o kwotę zł dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadania pn.: Odbudowa i modernizacja koryta cieku Pisarzówka w km w miejscowości Hecznarowice i w miejscowości Pisarzowice gmina Wilamowice, zniszczonego w wyniku powodzi kwota zł, Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km wraz z odbudową koryta cieku, gmina Czechowice Dziedzice kwota zł, Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km wraz z odbudową koryta cieku, gmina Czechowice Dziedzice kwota zł, Odtworzenie starorzecza rzeki Pilicy, tzw. Rów od Dobrej w miejscowości Dobra, gmina Pilica kwota zł. 12. Uchwałą Nr III/41/11/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł, w związku z: przyjęciem do budżetu Województwa dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań: Regulacja cieku Niedobczyckiego w km w gminie Radlin i zadania pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych, decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/3w/BKU/08 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych w wysokości zł. 13. Uchwałą Nr III/42/5/2009 z dnia 16 września 2009 roku, zmniejszono stronę dochodów i wydatków budżetu własnego o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą Ocena stanu 6

7 technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km w gminach: Częstochowa, Czechowice-Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice. 14. Uchwałą Nr III/43/5/2009 z dnia 21 października 2009 roku dokonano zwiększenia strony dochodów i wydatków budżetu własnego w łącznej wysokości zł z tytułu: przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Fundacji Eko- Fundusz z Warszawy w wysokości zł na dofinansowanie projektów pod nazwą: Ochrona i wzrost bioróżnorodności biologicznej ochrona roślinności nieleśnej i walorów krajobrazowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych (etap II), Kompleksowa ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w tym czterech ostoi sieci Natura 2000 oraz zadania pod nazwą Ochrona roślinności hal Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego etap II, przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na bieżącą konserwację koryta cieku Trzebyczka w gminie Dąbrowa Górnicza oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Usuwanie skutków powodzi poprzez odtworzenie przepustu wałowego rzeki Wisły w km w wysokości zł, przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł i przeznaczonej na bieżącą konserwację koryta cieku Babia-Ława w gminie Dąbrowa Górnicza, przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie przez całe życie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie w ramach Programu Comenius w wysokości zł. 15. Uchwałą Nr III/43/20/2009 z dnia 21 października 2009 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów tego programu przez Wojewódzki Urząd Pracy. Tą samą uchwałą, dokonano zmniejszenia wydatków własnych budżetu o zł. 7

8 16. Uchwałą Nr III/44/5/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, dokonano zmian budżetu Województwa Śląskiego polegających na zmniejszeniu per saldo dochodów i wydatków własnych o kwotę zł. Zmian dokonano w związku z: przyjęciem do budżetu dotacji celowej z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie zadań pod nazwą; Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywala kanału Kucelinka oraz Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowa, zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w wysokości zł zadań: Program ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych oraz Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. 17. Uchwałą Nr III/45/6/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, dokonano zmniejszenia per saldo dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł z tytułu: decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/41w/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku oraz decyzji Nr ST5/4822/34w/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku, przyznających środki na dofinansowanie wydatków remontowych bieżących na obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela zł, otrzymania kwoty refundacji wydatków kwalifikowanych, wykazanych przez Województwo we wniosku zbiorczym za okres od 16 września 2008 roku do 23 czerwca 2009 roku w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zatwierdzonych przez Wojewodę Śląskiego zł, dostosowania budżetu Województwa Śląskiego do rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 17 kwietnia 2009 roku Nr DKR- VIII MWKI/09 w sprawie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata dokonano zmniejszenia budżetu o zł. 8

9 Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie 97 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 71 uchwał zmieniających wysokość budżetu. Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego, a także w wyniku podpisania porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych umów w tym z funduszami celowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Lp. I II ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU Wyszczególnienie Plan wg uchwały ŚWSL Dochody - budżet własny Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Zmiany planu wg uchwał s z Tabela 1 w zł Plan budżetu po zmianach z OGÓŁEM DOCHODY I Wydatki - budżet własny II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej s z z OGÓŁEM WYDATKI Oznaczenie: s - Sejmik Województwa z - Zarząd Województwa Pozostałe 26 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań oraz w klasyfikacji budżetowej. 9

10 Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2009 rok zostały wykonane (załącznik Nr 1) w kwocie ,99 zł, co stanowi 73% planu po zmianach. W stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku w dniu 17 grudnia 2008 roku, jest to wykonanie dochodów na poziomie 62%. W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 98%, natomiast dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 2%. Ta struktura na przestrzeni roku sprawozdawczego uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do 96,3%. Spowodowane było to przede wszystkim zwiększeniem w trakcie roku planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji rozwojowej pod koniec roku 2009, która stanowiła element dochodów własnych budżetu. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1. Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości ,68 zł, czyli w 72 % w stosunku do planu po zmianach. Wielkości wykonanych wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5, a porównanie z rokiem poprzednim, tj przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania. W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w kwocie ogólnej wydatków województwa oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku. Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach: przetwórstwo przemysłowe, z 7,17% do 9,06%, co daje wzrost per saldo o zł w wyniku przyjęcia do budżetu środków na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, 10

11 11

12 transport i łączność z 28,04% do 34,33%, co daje wzrost wydatków per saldo o zł, głównie z decyzji Wojewody, zwiększających kwoty dotacji celowych oraz w związku z zawieranymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego, Tabela 2 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH Dział Wyszczególnienie w zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 95,7 020 Leśnictwo , ,08 145,1 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,47 287,1 600 Transport i łączność , ,96 114,2 630 Turystyka , ,77 835,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,46 105,0 710 Działalność usługowa , ,32 367,8 720 Informatyka , Administracja publiczna , ,10 115,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4:3) , ,04 308,3 757 Obsługa długu publicznego , ,00 49,8 801 Oświata i wychowanie , ,07 139,6 803 Szkolnictwo wyższe , ,34 511,7 851 Ochrona zdrowia , ,14 117,3 852 Pomoc społeczna , ,04 419,1 853 Opieka społeczna , ,87 245,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,95 110, , , , , ,22 117, , ,50 408,5 926 Kultura fizyczna i sport , ,16 154,0 WYDATKI OGÓŁEM , ,68 136,9 12

13 obsługa długu publicznego z 0,26% do 0,51%, to wzrost w wysokości zł w okresie do końca roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowizję bankową od planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej, STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU klasyfikacji budżetowej Tabela 3 % Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie w Wykonanie w wg po 2008 roku 2009 roku uchwały zmianach Rolnictwo i łowiectwo 3,11 1,59 1,73 2, Leśnictwo 0,06 0,03 0,05 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,48 7,17 9,06 1, Transport i łączność 47,00 28,04 34,33 39, Turystyka 0,20 2,68 1,83 1, Gospodarka mieszkaniowa 0,56 0,32 0,37 0, Działalność usługowa 1,08 2,21 2,17 2, Informatyka 0,00 1,10 0,00 0, Administracja publiczna 6,85 5,66 6,12 5, Bezpieczeństwo publiczne 0,09 0,05 0,16 0,19 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 0,01 0,26 0,51 0, Różne rozliczenia 0,00 1,09 0,03 0, Oświata i wychowanie 7,20 8,63 6,38 7, Szkolnictwo wyższe 0,36 0,58 2,15 1, Ochrona zdrowia 10,56 6,39 8,38 9, Pomoc społeczna 1,93 3,76 4,85 5, Opieka społeczna 3,36 7,86 5,72 6, Edukacyjna opieka 1,92 0,93 1,20 1,55 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 0,04 5,18 1,77 1,18 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 11,12 8,02 8,47 9,55 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,29 0,41 0,62 0, Kultura fizyczna i sport 3,82 8,04 4,12 4,29 WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00 13

14 szkolnictwo wyższe z 0,58% do 2,15%, co daje per saldo wzrost o zł, który spowodowany był głównie z przyjęciem do budżetu środków na realizację wydatków strukturalnych, ochrona zdrowia z 6,39% do 8,38%, to wzrost per saldo o zł, a był on spowodowany przyjęciem do budżetu województwa środków pozyskanych z porozumień z innymi jednostkami samorządu, zwiększeniem wydatków tego działu z tytułu rozwiązywania rezerwy celowej, pomoc społeczna z 3,76% do 4,85%, jest to wzrost wydatków o per saldo zł, a głównym jego źródłem były środki pochodzące z dotacji rozwojowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z 8,02% do 8,47 %. Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w częściach budżetu dotyczących: turystyki z 2,68% do 1,83%, działalności usługowej z 2,21% do 2,17%, oświaty i wychowania z 8,63% do 6,38%, opieki społecznej z 7,86% do 5,72%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z 5,18% do 1,77%, kultury fizycznej i sportu z 8,04% do 4,12%. Ten spadek udziałów poszczególnych grup w wydatkach ogółem, to przede wszystkim wynik dostosowywania planu wydatków do faktycznie otrzymanych transzy dotacji od Instytucji Zarządzającej na realizację komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ponadto dokonano znacznego zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków w kulturze fizycznej i sporcie w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano, nakładami na realizację zadania pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie. Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6 niniejszego opracowania. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków: - wydatki bieżące stanowiły 81,2%, co daje ,44 zł, - wydatki majątkowe 63,8%, co daje z kolei ,24 zł. 14

15 Stopień wykonania wydatków budżetu własnego najlepiej przedstawia tabela 4, w której uszczegółowiono wydatki w podziale na działy i rozdziały oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki. Z poniższego zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa oraz w zdaniach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych: POKL 79,2% i w kończącym się już programie ZPORR 99,6%. Dział Nazwa WYDATKI BUDŻETU W 2009 ROKU wg źródeł finansowania Plan na 2009 wg uchwały SWŚL Plan na 2009 po zmianach Wykonanie na dzień r. Tabela 4 w zł % Wykonania (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , , ,44 89,1% w tym: RPO , , ,02 99,5% pozostałe zadania , , ,42 85,9% 020 Leśnictwo , , ,08 89,2% w tym: pozostałe zadania , , ,08 89,2% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,47 8,1% RPO , , ,03 4,7% w tym: PO KL , , ,35 69,1% ZPORR 0, , ,28 100,0% 600 Transport i łączność , , ,96 81,5% RPO , , ,71 39,1% w tym: pozostałe zadania , , ,25 94,6% 630 Turystyka , , ,77 46,9% RPO , , ,97 43,0% w tym: pozostałe zadania , , ,80 88,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 82,4% w tym: pozostałe zadania , , ,46 82,4% 710 Działalność usługowa , , ,65 95,8% RPO ,00 0,00 0,00 0,0% w tym: ZPORR 0, , ,30 100,0% pozostałe zadania , , ,35 95,8% 720 Informatyka , , ,00 100,0% w tym: RPO , , ,00 100,0% 15

16 Dział Nazwa Plan na 2009 wg uchwały SWŚL Plan na 2009 po zmianach Wykonanie na dzień r. % Wykonania (5:4) Administracja publiczna , , ,60 67,3% RPO , , ,38 55,2% w tym: PO KL , , ,87 74,2% ZPORR 0, ,00 0,00 0,0% 754 pozostałe zadania , , ,35 71,3% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,04 87,7% w tym: pozostałe zadania , , ,04 87,7% 757 Obsługa długu publicznego , , ,00 0,3% w tym: pozostałe zadania , , ,00 0,3% 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,0% pozostałe zadania - rezerwy , ,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie , , ,14 82,9% RPO , , ,04 29,3% w tym: PO KL , , ,96 79,0% pozostałe zadania , , ,14 99,5% 803 Szkolnictwo wyższe , , ,34 44,5% RPO , , ,40 29,4% w tym: ZPORR 0, , ,94 99,8% pozostałe zadania , ,00 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia , , ,25 77,7% w tym: RPO , , ,37 46,1% pozostałe zadania , , ,88 96,4% 852 Pomoc społeczna , , ,45 87,7% w tym: 853 w tym: PO KL , , ,83 87,6% pozostałe zadania , , ,62 91,8% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,97 75,3% PO KL , , ,26 73,9% ZPORR 0, , ,25 71,7% 854 pozostałe zadania , , ,46 91,5% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,95 93,2% w tym: PO KL , , ,54 40,2% 16

17 Dział Nazwa Plan na 2009 wg uchwały SWŚL Plan na 2009 po zmianach Wykonanie na dzień r. % Wykonania (5:4) w tym: 921 w tym: 925 ZPORR 0, , ,81 99,8% pozostałe zadania , , ,60 99,2% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,54 48,1% RPO , , ,89 49,0% pozostałe zadania , , ,65 1,7% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,71 81,2% RPO , , ,44 48,6% pozostałe zadania , , ,27 99,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,50 99,2% w tym: pozostałe zadania , , ,50 99,2% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,16 75,0% w tym: RPO , , ,62 59,9% pozostałe zadania , , ,54 90,3% SUMA , , ,48 71,4% w tym: RPO , , ,87 34,1% ZPORR 0, , ,58 99,6% PO KL , , ,81 79,2% pozostałe zadania , , ,22 92,2% Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w części czwartej sprawozdania. Dla zrównoważenia budżetu na 2009 rok zaplanowano przychody w wysokości zł, ich źródłami były: spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zł oraz kredyt bankowy zł. W trakcie roku plan przychodów uległ zmniejszeniu i na koniec grudnia 2009 roku wyniósł ostatecznie zł. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio: spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, 17

18 skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zł oraz kredyt bankowy zł. Na etapie uchwały budżetowej nie planowano rozchodów w roku Dopiero w trakcie roku, uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego nr: III/38/12/2009 i III/38/25/2009 z dnia 21 maja 2009 roku, III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, III/43/20/2009 z dnia 21 października 2009 roku, III/44/6/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, określono rozchody budżetu Województwa Śląskiego, których wysokość ostatecznie na koniec roku wyniosła zł. Rozchody przeznaczono na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej zł, i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach zł. Do 31 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę zł. Pożyczki na spłatę zobowiązań finansowych: publiczno i cywilnoprawnych oraz na dofinansowanie projektów unijnych ramach działania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego otrzymały: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój zł, Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju zł, Wojewódzki Szpital Chorób Wewnętrznych Hutniczy w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zł, Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zł. Na podstawie zmian w zasadach i trybie umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/17/8/2007, z dnia 28 listopada 18

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo