REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TEN.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TEN.NET"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TEN.NET Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Firmę TEN.NET z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Rycerska 1P, Białystok, NIP: , REGON: wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE pod numerem 3362, dalej zwanym Dostawcą usług. 2 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1994 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), zwanego dalej PT, a także aktów wykonawczych. 3 Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Abonenckiej. 4 Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Abonament usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu możliwości stałego korzystania z Usług świadczonych przez Dostawce usług oraz utrzymywaniu i konserwacji stałego połączenia Sprzętu zainstalowanego w Lokalu z Siecią, wraz z Usługami dodatkowymi; 2) Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usług zawartej w formie pisemnej z Dostawcą usług; 3) Adres IP indywidualny numer identyfikujący Urządzenie Końcowe, za pomocą którego Abonent łączy się z Internetem za pośrednictwem Sieci; 4) Aktywacja czynności, w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia Usług w Zakończeniu Sieci umożliwiające Abonentowi rozpoczęcie korzystania z Usług; 5) Awaria techniczna wada Sieci całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z działania Siły wyższej; 6) Biuro Obsługi Klienta (BOK) jednostka Dostawcy usług wyznaczona do kontaktów z Abonentami; 7) Cennik zestawienie cen za Usługi świadczone przez Dostawcę usług; 8) Instalacja czynności techniczne mające na celu wykonanie Zakończenia Sieci lub montaż Sprzętu w Lokalu i zapewnienie Abonentowi dostępu do Sieci; 9) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 10) Lokal nieruchomość lub jej część (budynek lub lokal), w której Abonent zamierza korzystać z Usług Dostawcy usług lub, w której zgodnie z Umową Abonencką jest zlokalizowane Zakończenie Sieci; 11) Okres Rozliczeniowy miesięczny okres rozpoczynający się w dniu rozliczeniowym, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych przez Dostawcę usług na Rachunku; 12) Pakiet taryfowy usługi objęte opłatą abonamentową określoną w Cenniku; 13) Publiczne IP Usługa dodatkowa; 14) Protokół Zdawczo Odbiorczy dokument, w którym Abonent potwierdza poprzez złożenia podpisu prawidłowy montaż lub funkcjonowanie zakończenia sieci / Sprzętu; 15) Rachunek dokument zawierający opłaty wynikające z Umowy Abonenckiej, Regulaminu i Cennika wystawiany Abonentowi przez Dostawcę usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie faktury VAT; 16) Sieć sieć telekomunikacyjna służąca do świadczenia Usług; 17) Siła Wyższa zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej; 18) Sprzęt oddane do używania Abonentowi na czas trwania Umowy Abonenckiej, będące własnością Dostawcy usług lub posiadane prze niego na podstawie innego tytułu prawnego urządzenie techniczne (np. modem) niezbędne do korzystania z Usług objętych Umową Abonencką; 19) Umowa Abonencka umowa o świadczenie Usług zawarta w formie pisemnej pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług; 20) Urządzenie Końcowe urządzenie będące własnością Abonenta, w szczególności: telefon, komputer lub inne urządzenia przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do Zakończenia Sieci; 21) Usługi usługi telekomunikacyjne świadczone prze Dostawcę usług, a w szczególności Usługi Internetowe, Usługi Telefoniczne lub związane z nimi Usługi Dodatkowe; 22) Usługi Dodatkowe usługi towarzyszące Usługom świadczonym przez Dostawcę usług, wskazane w Cenniku; 23) Usterka techniczna wada Sieci obniżającą jakość Usługi, lecz umożliwiającą korzystanie z tej Usługi; 24) Zakończenie Sieci sieć telekomunikacyjna (instalacja) w Lokalu Abonenta zakończona gniazdem umożliwiająca podłączenie Urządzeń Końcowych do Sieci lub Sprzętu i korzystanie z Usług. Rozdział II. Zakres i warunki świadczenia Usług Dostawca usług świadczy następujące Usługi: 1

2 1) Usługi Internetowe, 2) Usługi dodatkowe, 3) Dodatkowe Zakończenie Sieci. 2. Rodzaje Usług świadczonych na rzecz Abonenta określa Umowa Abonencka oraz Cennik Zakres świadczonych Usług jest uzależniony od posiadanych na danym terenie możliwości technicznych i organizacyjnych Dostawcy usług. 2. Dostawca usług świadczy Usługi zgodnie z Cennikiem i Regulaminem na warunkach określonych w Umowie Abonenckiej. 3. Usługa świadczona przez Dostawcę usług obejmuje w szczególności: 1) przyłączenie do Sieci; 2) utrzymanie łącza z Zakończeniem Sieci; 3) Abonament, 4) Usługi Dodatkowe i inne świadczenia określone w Cenniku. 4. Abonent zobowiązany jest do: 1) udostępnienia w uzgodnionym wcześniej terminie Lokalu w celu dokonania Instalacji lub dla dokonania kontroli stanu technicznego urządzeń i Sieci albo Urządzeń Końcowych przyłączonych do Zakończenia Sieci; 2) nie dołączania do Sieci Urządzeń Końcowych nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub urządzeń nie przeznaczonych do dołączania do sieci publicznej; 3) niezakłócania pracy Sieci. 5. Opłaty określone w Cenniku pobierane są za Usługi określone w Umowie Abonenckiej zrealizowane z Zakończenia Sieci identyfikujące Abonenta, bez względu na osobę użytkownika, który z nich korzystał lub rodzaj Urządzenia końcowego. 6. Dostawca usług w trakcie trwania Umowy Abonenckiej świadczy usługi serwisowe, które polegają na: 1) dokonywaniu stałego nadzoru nad stanem technicznym Sieci, 2) dokonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych, 3) instalacji dodatkowych Zakończeń Sieci oraz usuwania uszkodzeń Sieci, Zakończenia Sieci lub Sprzętu będących własnością Dostawcy usług i zainstalowanych u Abonenta, 4) pomocy oraz udzielaniu informacji dotyczących konfiguracji Sprzętu, 5) dokonywaniu odbioru sprzętu od Abonenta. 7. Usługi serwisowe, o których mowa w ust. 6 ma prawo świadczyć wyłącznie serwis Dostawcy usług. 8. Abonent przyjmuje do wiadomości, że wszelkie uszkodzenia Sieci lub Zakończenia Sieci powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, będą usuwane na jego koszt. Dostawca usług określa koszty naprawy uszkodzeń w Cenniku. 9. W razie nieprawidłowego funkcjonowania Usługi Dostawca usług zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu usunięcie Awarii w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku, jeżeli jest to konieczne dla usunięcia Awarii, Abonent zobowiązany jest do udostępnienia dostawcy usług Lokalu, w którym zainstalowane jest Zakończenie Sieci lub Sprzęt. 10. Dostawca usług udostępnia w BOK jak i na swojej stronie internetowej dane dotyczące jakości usług, które obejmują: 1) czas usunięcia uszkodzenia - czas od zgłoszenia przez abonenta braku możliwości korzystania z usług określonych w umowie do przywrócenia możliwości korzystania z nich przez abonenta, wyrażany w godzinach; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło z winy abonenta, wskutek klęski żywiołowej lub dotyczy wyłącznie uszkodzenia urządzenia końcowego abonenta. 2) Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci upływ czasu (w dniach) od momentu podpisania umowy do chwili dostarczenia (świadczenia) zakontraktowanych usług użytkownikowi 11. Dane dotyczące jakości usług aktualizowane są raz na kwartał. Rozdział III. Usługi. A. Usługa Internetowa Usługa Internetowa świadczona przez Dostawcę usług polega na zapewnieniu Abonentowi możliwości transmisji danych, w tym dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci. 2. W celu korzystania z Usługi Internetowej Dostawca usług przydziela Abonentowi na czas trwania połączenia z Internetem za pośrednictwem Sieci Adres IP, który na wniosek Abonenta może być stałym Adresem IP Abonent nie ma prawa udostępniać Usług Internetowych osobom trzecim, jak również świadczyć na podstawie Usługi Internetowej odpłatnie bądź nieodpłatnie jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych innym podmiotom, w tym udostępniać Usługę Internetową poza Lokalem bez zgody Dostawcy usług wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Abonenta powyższego zapisu Dostawca usług może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa Cennik. 2. Abonent jest zobowiązany korzystać z Usług Internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy Abonenckiej oraz Regulaminu, zarówno w stosunku do Dostawcy usług jak i osób trzecich. 3. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Dostawca usług ma prawo rozwiązać Umowę Abonencką bez wypowiedzenia w razie ujawnienia naruszenia lub próby naruszenia integralności urządzeń sieciowych innych użytkowników sieci Internet z Siecią. 4. Abonent przyjmuje do wiadomości, że zabronione są następujące zachowania: 1) naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich; 2) rozpowszechnianie materiałów zawierających treści niezgodne z przepisami prawa, a w szczególności o charakterze rasistowskim czy pornograficznym; 3) prowadzenie działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub 2

3 przechowywanych w nich informacji polegających w szczególności na przełamywaniu zabezpieczeń lub obchodzeniu mechanizmów lub procedur zabezpieczeń; 4) dokonywanie zmian, usuwanie lub dodawanie jakichkolwiek zapisów do informacji osób trzecich bez ich zgody; 5) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej; 6) korzystanie z Usługi Internetowej w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego funkcjonowania Sieci i systemów komputerowych umożliwiających udostępnianie Usług Internetowych. 5. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania bezpieczeństwa używanego systemu informatycznego poprzez regularne instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa dostarczanych przez producentów oprogramowania oraz powinien regularnie aktualizować oprogramowanie antywirusowe. 6. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie, realizacje i poprawne działanie domen adresowych rejestrowanych przez podmioty trzecie. Dostawca usług nie jest stroną w działaniach związanych z rezerwacja i rejestracja takich domen. Usługi te nie są objęte Regulaminem. Rozdział IV. Umowa Abonencka Zawarcie Umowy Abonenckiej poprzedzone jest podpisaniem Protokołu podłączenia, który stanowi wniosek o zawarcie Umowy Abonenckiej. 2. Dostawca usług zobowiązany jest do zawarcia Umowy Abonenckiej w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu podłączenia lub do udzielenia pisemnej informacji o przyczynach odmowy. 3. Dostawca usług uzależnia zawarcie Umowy Abonenckiej od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia Usług na rzecz Abonenta. 4. Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Umowa może zostać zawarta: 1) w BOK, 2) poza BOK, z upoważnionym Przedstawicielem Dostawcy usług. 6. Jeżeli Umowa Abonencka została zawarta poza BOK, Abonent będący Konsumentem może w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej od niej odstąpić, składając Dostawcy usług pisemne oświadczenie. W przypadku, o którym mowa powyżej, Abonent zobowiązany jest zwrócić zainstalowany Sprzęt w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia. 7. Umowa Abonencka zawierana jest na na czas nieokreślony Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej od podania przez Abonenta następujących danych: 1) w przypadku osób fizycznych: a. nazwisko i imiona, b. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, c. numer ewidencyjny PESEL w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, d. nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który jest obywatelem państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego numer paszportu lub karty pobytu, 2) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b. potwierdzenie nadania numeru REGON oraz NIP, c. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, 2. Dostawca usług może również uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej, od: 1) dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy usług wynikających z Umowy Abonenckiej, 2) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta wynikającej z danych będących w posiadaniu dostawcy usług lub udostępnionych mu przez Biuro Informacji Gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530); Dostawca usług zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta o wystąpieniu takiego zastrzeżenia. 3. Dostawca usług, w szczególności w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, albo w przypadku, gdy Abonent posiada tytuł prawny do Lokalu inny niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, może uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej od zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z uszkodzeniem lub utratą Sprzętu bądź też nieterminową wpłatą należności przewidzianych Umową Abonencką, Cennikiem lub Regulaminem bądź od spełnienia dodatkowych wymogów. 4. Dostawcy usług przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej, jeżeli: 1) Abonent posługuje się dokumentami uszkodzonymi lub budzącymi wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności, 2) Abonent zalega z opłatami na rzecz Dostawcy usług, 3) wcześniejsza umowa o świadczenie Usług zawarta z Abonentem została rozwiązana przez Dostawcę usług lub wygasła w związku z naruszeniem jej postanowień bądź postanowień Regulaminu. 5. Umowa Abonencka może być zawarta z Abonentem posiadającym prawo własności Lokalu lub z Abonentem posiadającym inny tytuł prawny do Lokalu niż prawo własności, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do Lokalu lub umowę najmu Lokalu. 6. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku najmu Lokalu zawarcie Umowy Abonenckiej może zostać uzależnione od przedstawienia przez Abonenta pisemnej zgody właściciela Lokalu na instalację Sprzętu. Zgoda, o której mowa powyżej, nie jest 3

4 wymagana jeżeli Abonent jest osobą prawną. 7. Abonent obowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia utraty tytułu prawnego do Lokalu, do pisemnego powiadomienia Dostawcy usług o tym fakcie Z chwilą zawarcia Umowy Abonenckiej, Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, Umową Abonencką, Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, w tym do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. 2. Regulamin i Cennik w formie pisemnej doręczane są Abonentowi przed zawarciem Umowy Abonenckiej oraz na każde żądanie Abonenta. Regulamin, Cennik, informacje o kosztach usług serwisowych dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Dostawcy usług. 3. Dostawca usług zastrzega sobie możliwość organizowania promocji świadczonych Usług. Promocje będą posiadać odrębne regulaminy (warunki) promocji. 4. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Abonenckiej Dostawca usług utrwala, przechowuje i przetwarza. W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej z osobą fizyczną, Dostawca usług przetwarza dane Abonenta zawarte w Umowie Abonenckiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz PT. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Rozdział V. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej. Zawieszenie świadczenia Usług. Wygaśnięcie Umowy Abonenckiej Umowa może być rozwiązana przez Abonenta w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, przez pisemne oświadczenie doręczone na adres korespondencyjny Dostawcy usług lub złożone w Biurze Obsługi Klientów. 2. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w okresie wypowiedzenia Dostawca usług pobiera należne opłaty zgodnie z obowiązującymi Cennikiem Dostawca usług może zawiesić świadczenie usług Abonentowi albo wypowiedzieć Umowę Abonencką ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent: 1) zaległość w opłatach przewidzianych Umową Abonencką, Regulaminem lub Cennikiem wobec Dostawcy usług przekroczyła 150 % wartości opłaty abonamentowej w ramach wybranego Pakietu; przy czym wypowiedzenie Umowy Abonenckiej może nastąpić po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty należności; 2) używa Sprzętu, niezgodnie z Regulaminem lub Umową Abonencką, a w szczególności naraża na zniszczenie ten Sprzęt lub udostępnia go osobom trzecim; 3) używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci albo wykonuje jakiekolwiek czynności zakłócające prawidłowe funkcjonowanie Sieci; 4) utraci tytuł prawny do Lokalu; 5) korzysta z Usługi niezgodnie z Umową Abonencką lub Regulaminem. 6) uniemożliwia przedstawicielom Dostawcy usług wymianę Sprzętu w uzgodnionym z Dostawcą usług terminie bądź też uniemożliwia dostęp do Sprzętu znajdującego się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów lub usunięcia Usterki albo Awarii. 2. Ponowna Aktywacja Usługi Internetowej, zawieszonej na podstawie ust. 1, następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej, niż po uiszczeniu przez Abonenta zaległości wobec Dostawcy usług. 3. W przypadku zaistnienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1), Dostawca usług może podjąć wobec Abonenta działania zmierzające do windykacji opóźnionej należności. W związku z powyższym, dane osobowe Abonentów mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz powierzane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom, z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Zawieszenie i odwieszenie świadczenia Usługi Internetowej może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy Abonenckiej zawartej na czas nieokreślony. 2. Zawieszenie świadczenia Usługi Internetowej na wniosek Abonenta może nastąpić na okres nie mniejszy niż jeden miesiąc. Data zakończenia zawieszenia świadczenia Usługi Internetowej jest datą ponownej Aktywacji Usługi Internetowej. 3. W przypadku gdy Abonent wnosi o zawieszenie świadczenia Usługi Internetowej na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku, Dostawca usług zastrzega sobie prawo wezwania Abonenta do zwrotu Sprzętu. W takim przypadku ponowna Aktywacja Usług następuje w drodze indywidualnych negocjacji z Dostawcą usług. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować z chwilą doręczenia go Dostawcy usług. 5. Dostawca usług zaprzestaje świadczenia Usługi Internetowej z dniem ich zawieszenia. 1. Umowa wygasa wskutek: 1) śmierci Abonenta, 15 4

5 2) wykreślenia Abonenta niebędącego osobą fizyczną z właściwego rejestru lub ewidencji, 3) utraty tytułu prawnego do Lokalu, o ile w terminie 30 dni Abonent nie złoży pisemnego wniosku o przeniesienie instalacji Zakończenia Sieci w inne miejsce, z zastrzeżeniem możliwości technicznych dokonania przeniesienia. 2. W razie śmierci Abonenta jego małżonek, zstępni lub wstępni, mogą wystąpić o zawarcie Umowy Abonenckiej i świadczenie Usługi na warunkach dotychczasowej Umowy Abonenckiej. Po otrzymaniu wniosku, Dostawca usług zawiera Umowę Abonencką i kontynuuje świadczenie Usługi na warunkach dotychczasowej Umowy Abonenckiej na rzecz nowego Abonenta. Rozdział VI. Instalacja. Sprzęt. Urządzenia Końcowe Dostawca usług w celu świadczenia Usługi, dokonuje w Lokalu Instalacji Zakończenia Sieci zgodnie z wiedzą i technologią stosowaną przez Dostawcę usług. Instalacja Zakończenia Sieci oraz Aktywacja Usługi (podłączenie do Sieci) następuje nie później niż w terminie określonym w Umowie Abonenckiej. 2. Dzień podłączenia do Sieci stanowi pierwszy dzień świadczenia Usługi. 3. W celu umożliwienia Dostawcy usług wykonania Instalacji Abonent, podpisując Umowę Abonencką, wyraża zgodę na wywiercenie otworów, mocowanie odpowiedniego wyposażenia oraz prowadzenie przewodów w Lokalu. 4. Abonent zobowiązany jest do przygotowania Lokalu do Instalacji, a także do podłączenia do Sieci nie wymagającego montażu Zakończenia Sieci. W celu uniknięcia wątpliwości, przygotowanie do Instalacji może obejmować w niezbędnym zakresie przenoszenie mebli oraz innych przedmiotów w Lokalu. 5. Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu znajdującym się w Lokalu, wyrządzoną z winy osoby, której dostawca usług powierzył wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i Wykonanie Instalacji, a także podłączenia do Sieci oraz stwierdzenie jej sprawnego działania, Abonent potwierdza podpisując Protokół Podłączenia. 7. Dostawca usług zobowiązuje się udostępnić Abonentowi Sprzęt w stanie umożliwiającym jego prawidłowe używanie. Podpisanie Protokołu Podłączenia przez Abonenta stanowi potwierdzenie, że Sprzęt nie posiadał żadnych jawnych uszkodzeń lub wad w chwili odbioru, które Abonent mógł z łatwością zauważyć. 8. Sprzęt zainstalowany w Lokalu i oddany Abonentowi do używania, w sposób o którym mowa w ust. 1, pozostaje własnością Dostawcy usług, o ile Umowa Abonencka nie stanowi inaczej. 9. Abonent nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w Sprzęcie, ani udostępniać go osobom trzecim, o ile odrębne postanowienia Umowy Abonenckiej nie stanowią inaczej. 10. Abonent jest zobowiązany do używania Sprzętu zgodnie z jego instrukcją. 11. Jeżeli Umowa Abonencka nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje prawo do instalacji jednego Zakończenia Sieci. Instalacja kolejnych Zakończeń Sieci w Lokalu wykonywana jest za dodatkową opłatą określoną w Cenniku. 12. Koszty energii elektrycznej niezbędnej do zasilania Sprzętu ponosi Abonent Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę, zdekompletowanie, zniszczenie lub uszkodzenie Sprzętu, wynikające z jego nieprawidłowego używania, a w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany Sprzętu. Za nieprawidłowe używanie Sprzętu uważa się używanie niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym Regulaminem lub Umową Abonencką, w tym naruszenie lub zniszczenie plomby, jeżeli Sprzęt był nią zabezpieczony przed otwarciem. 2. Dostawca usług określa koszty napraw Sprzętu w ramach indywidualnej wyceny. W przypadku utraty, zdekompletowania lub zniszczenia uniemożliwiającego naprawę Abonent zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania Dostawcy usług według ceny zakupu Sprzętu. 3. W przypadku stwierdzenia, że Sprzęt jest uszkodzony lub funkcjonuje nieprawidłowo, Abonent zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu w BOK. Dostawca usług zobowiązuje się usunąć uszkodzenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca usług uprawniony jest do obciążenia Abonenta kosztami naprawy lub wymiany Sprzętu. 4. Abonentowi który nie zgadza się z dokonaną przez Dostawcę usług kwalifikacją uszkodzenia Sprzętu, przysługuje prawo złożenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 5. W terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonenckiej Abonent zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, zwrócić Sprzęt stanowiący własność Dostawcy usług do BOK w stanie nie pogorszonym bardziej, niż wynikający z normalnej i prawidłowej eksploatacji. W przypadkach określonych przez Dostawcę usług, Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Lokalu przedstawicielowi Dostawcy usług w celu demontażu Sprzętu. 6. W razie braku zwrotu Sprzętu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej, Dostawca usług pisemnie wezwie dotychczasowego Abonenta do zwrotu Sprzętu lub udostępnienia Lokalu przedstawicielowi, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem zapłaty kwoty w wysokości równej kwocie odszkodowania za utratę Sprzętu. 7. Abonent jest uprawniony do używania Sprzętu wyłącznie w Lokalu wskazanym w Umowie Abonenckiej. Zmiana lokalizacji Sprzętu wymaga pisemnej zgody Dostawcy usług. 8. Sprzęt oraz Usługi świadczone Abonentowi nie mogą być wykorzystywane w celu świadczenia odpłatnie bądź nieodpłatnie jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych innym podmiotom, o ile odrębne postanowienia Umowy Abonenckiej nie stanowią inaczej Urządzenia Końcowe podłączone do Zakończenia Sieci powinny spełniać zasadnicze wymagania potwierdzone odpowiednim dokumentem (certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności) lub oznakowaniem. 2. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za działanie Urządzeń Końcowych używanych przez Abonenta. Rozdział VII. Opłaty. 5

6 19 1. Wysokość opłat i sposób ich naliczania określa aktualny Cennik. 2. Okresem Rozliczeniowym jest miesiąc. Dostawca usług może wprowadzić inne okresy rozliczeniowe za uprzednim powiadomieniem Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego obowiązującego w dniu powiadomienia. W przypadku braku akceptacji zmiany okresu rozliczeniowego Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. 3. W przypadku dokonania korekty faktury na korzyść Abonenta, kwota nadpłaty wynikająca z korekty zostaje w pierwszej kolejności zaksięgowana na poczet zadłużenia Abonenta wobec Dostawcy usług za Usługi określone w Umowie Abonenckiej. W przypadku braku zadłużenia kwota nadpłaty może zostać zaksięgowana na poczet należności za bieżący Okres Rozliczeniowy albo będzie zwracana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Abonenta, zgodnie z wolą Abonenta Abonent zobowiązuje się do zapłaty należności w kwocie wskazanej na Rachunku w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca (Okres Rozliczeniowy), w którym wystawiono Rachunek. 2. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Abonenta, Dostawca usług uprawniony jest w pierwszej kolejności zaliczyć na poczet zaległych należności, poczynając od najwcześniej wymagalnych. 3. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy usług. 4. W razie opóźnienia z zapłatą należności Dostawca usług jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych od niezapłaconej w terminie kwoty. 5. Jeżeli Abonent wyraził uprzednią zgodę, w razie opóźnienia z zapłatą należności Dostawca usług może przesłać na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z informacją o kwocie zaległości oraz terminie płatności. 6. W przypadku opóźnienia zapłaty na rzecz Dostawcy usług przez okres dłuższy niż półtora Okresu Rozliczeniowego, Dostawca usług ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi. Dostawca usług może uzależnić przywrócenie Usługi od zapłaty wszystkich wymagalnych należności wynikających z Umowy Abonenckiej wraz z odsetkami ustawowymi. 7. W razie stwierdzenia braku zapłaty opłaty abonamentowej, Dostawca usług uprawniony jest do wezwania Abonenta do jej zapłaty, pod rygorem jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z 13 ust. 1 pkt 1) i podjęcia działań, o których mowa w 13 ust Dostawca usług pisemnie wzywa Abonenta do zapłaty zaległych opłat abonamentowych wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku, gdy Abonent korzysta z poczty elektronicznej dostarczanej przez Dostawcę usług wezwanie, o którym mowa powyżej, zostanie przesłane na jego Panel abonenta, ze skutkiem doręczenia. Dostawca usług wyznacza 14-dniowy termin do uregulowania zaległych opłat abonamentowych wraz z ustawowymi odsetkami. 9. W razie bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu do zapłaty, w okresie zawieszenia świadczenia Usługi oraz po jego upływie, Dostawca usług może podjąć przewidziane prawem czynności, zmierzające w szczególności do odzyskania przysługujących mu należności. Wznowienie świadczenia Usługi może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych zobowiązań. 10. Po uprzednim zawieszeniu świadczenia Usługi i bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie określonym w ust. 8, Dostawca usług może jednostronnie rozwiązać Umowę Abonencką bez zachowania okresu wypowiedzenia. 11. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania opłat należnych do dnia jej rozwiązania. Rozdział VIII. Odpowiedzialność Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi w granicach określonych przepisami prawa. 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Zakończenia Sieci lub Sprzętu, wynikającego z jego nieprawidłowego używania, Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności korzystania przez Abonenta z Usługi. 3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli ich przyczyną było naruszenie postanowień Umowy Abonenckiej lub Regulaminu przez Abonenta lub działanie Siły Wyższej Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za: 1) połączenia telefoniczne realizowane z Urządzenia Końcowego Abonenta bez jego wiedzy, w tym połączenia do sieci teleinformatycznych i do sieci Internet, 2) płatności dokonywane przez Abonenta za pośrednictwem sieci teleinformatycznych; 3) jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonentów niebędących Konsumentami, w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług Internetowych, 4) nieprawidłowe funkcjonowanie komputera, utratę plików lub inne uszkodzenia, wynikające z instalacji Sprzętu, chyba że uszkodzenie nastąpiło z winy Dostawcy usług; 5) szkody powstałe w Urządzeniu Końcowym w wyniku ingerencji osób trzecich; 6) jakiekolwiek treści zamieszczane, przesyłane czy publikowane przez Abonenta za pośrednictwem sieci Internet Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty za Abonament. 2. Jeżeli z winy Dostawcy usług termin rozpoczęcia świadczenia Usługi określony w Umowie Abonenckiej został przekroczony, 6

7 Abonentowi przysługuje za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje od Dostawcy usług odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w Umowie Abonenckiej miesięcznej opłaty za Abonament. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 2, zwrot opłaty za Abonament nastąpi poprzez potrącenie kwoty odszkodowania od zadłużenia Abonenta wobec Dostawcy usług, a w przypadku braku zadłużenia Abonenta przelewem na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy w terminie 14 dni. 4. Zwrot opłaty Abonamentowej oraz wypłata odszkodowania następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie określonym w Rozdziale X Regulaminu. Rozdział IX. Odpowiedzialność Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta lub Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa Abonencka (umowy na czas określony), Abonent zobowiązany będzie do zwrotu wartości udzielonej przez Dostawcę usług ulgi w wysokości określonej w 4 ust. 4 Umowy Abonenckiej, przy czym wysokość ulgi zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. 2. Abonent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania doręczonego wraz z Rachunkiem lub w odrębnym piśmie. Rozdział X. Reklamacje Reklamacje mogą być wnoszone z tytułu: 1) niewykonania, 2) nienależytego wykonania, 3) niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, 4) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu w BOK w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi lub od dnia doręczenia Rachunku zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamacja może być wniesiona również za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca usług niezwłocznie powiadamia Abonenta. 4. Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Abonenta; 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 4) adres świadczenia usługi jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby Abonenta 5) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku o którym mowa w 26 ust. 1 pkt. 3 6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty, oraz numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności; 7) datę i podpis Abonenta - w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub ustnie do protokołu. 5. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktury VAT, w tym obowiązek zapłaty kwoty będącej przedmiotem reklamacji. 6. Dostawca usług odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni, Dostawca usług poinformuje pisemnie Abonenta o potwierdzeniu przyjęcia reklamacji podając nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona. 7. Odpowiedź na reklamację powinna mieć formę pisemną i zawierać: 1) nazwę Dostawcy usług; 2) powołanie podstawy prawnej; 3) rozstrzygnięcie, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego; 4) określenie wysokości przyznanego odszkodowania lub należności oraz terminu ich zwrotu, w przypadku uznania reklamacji; 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub polubownym; 6) datę i podpis upoważnionego pracownika Dostawcy usług. 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; 2) zostać doręczona przesyłką poleconą. 9. Spór cywilnoprawny między Abonentem, będącym Konsumentem a Dostawcą usług może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozdział XI. Postanowienia końcowe W zakresie określonym przez przepisy PT, Dostawca usług zapewnia ochronę danych, o których mowa w art. 159 i n. PT, a w szczególności tajemnicę komunikowania się, zwaną tajemnicą telekomunikacyjną. 7

8 2. Tajemnica telekomunikacyjna obejmuje: 1) dane dotyczące Abonenta; 2) treść indywidualnych komunikatów; 3) dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w Sieciach lub naliczania opłat za Usługi, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w Sieci wskazujące położenie geograficzne Urządzenia Końcowego Abonenta; 4) dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia Rachunku; 5) dane o próbach uzyskania połączenia między Zakończeniami Sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między Urządzeniami Końcowymi lub Zakończeniami Sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez Abonenta lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń W trakcie trwania Umowy Abonenckiej, Abonent obowiązany jest do powiadomienia Dostawcy usług o każdej zmianie danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie Abonenckiej, w szczególności w przypadku zmiany adresu, w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku korespondencja kierowana do Abonenta, w tym Rachunki, pod dotychczasowy adres lub zawierająca dotychczasowe dane będzie uznana za skutecznie doręczoną. 2. Abonent nie może bez zgody Dostawcy usług przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej na inną osobę. 3. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez Abonenta z BOK w celu utrwalenia jego wniosków oraz oświadczeń. 28 Abonent przyjmuje do wiadomości, że przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej, Dostawca usług może współpracować z osobami trzecimi, w szczególności powierzać wykonywanie Umowy Abonenckiej innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2012 roku. 29 8

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Powszechną Agencją

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ KoBa Konrad Baranowski

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ KoBa Konrad Baranowski REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ KoBa Konrad Baranowski Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET Nr / zawarta w dniu w pomiędzy: Dostawcą Usług: Elżbieta Wyczarska WW-NET z siedzibą w Białobokach, NIP 8151375162, REGON 691106714, reprezentowanym przez: - Przedstawiciela Dostawcy Usług oraz Abonentem:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Tepsanet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Tepsanet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Tepsanet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez POTel Marcin Ryckiewicz, Jacek Repiński, Marcin Weryk Spółka Jawna 1 Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez POTel Marcin Ryckiewicz, Jacek Repiński, Marcin Weryk Spółka Jawna 1 Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez POTel Marcin Ryckiewicz, Jacek Repiński, Marcin Weryk Spółka Jawna 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez POTel

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ KoBa Konrad Baranowski Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AGMAR-NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AGMAR-NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AGMAR-NET I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci AGMAR-NET, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 22/14 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczeń usług internetowych

Regulamin Świadczeń usług internetowych Regulamin Świadczeń usług internetowych... Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych... 1 1. OPERATOR firma BEM-ECO Emilia Migura 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wczasowa 2, NIP 674-107-54-19, Regon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Usługi INFONET określa zakres i warunki świadczenia usług transmisji danych w sieci szkieletowej wykonanej przez firmę INFOELTECH s.c.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie Regulamin Świadczenia Usług przez Telewizję Kablową "CHOPIN" Bogdan Łaga Dariusz Schmidtke Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3 1. Postanowienia wstępne 1) Telewizja Kablowa "CHOPIN"

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../20. Przedmiot umowy

Umowa Nr../20. Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.03.2015 r. Umowa Nr../20 Zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy Uniwersytetem Opolskim jako jednostką wiodącą Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 21 Luty 2014 P.P.U.H. Neo-Trix ul. Piastów Śl. 6A 41-408 Mysłowice www.neotrix.pl email: biuro@neotrix.pl

obowiązuje od 21 Luty 2014 P.P.U.H. Neo-Trix ul. Piastów Śl. 6A 41-408 Mysłowice www.neotrix.pl email: biuro@neotrix.pl Regulamin Usług obowiązuje od 21 Luty 2014 P.P.U.H. Neo-Trix ul. Piastów Śl. 6A 41-408 Mysłowice www.neotrix.pl email: biuro@neotrix.pl tel: (32) 223-93-39, 511-138-604 lub 513-091-720 NIP: 222-021-27-80

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEZ OPEN-NET S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEZ OPEN-NET S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo