REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII I W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. tekst jednolity

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia, prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A., zwany dalej Regulaminem Świadectw Pochodzenia (RŚP), określa zasady działania systemu rejestracji oraz ewidencji świadectw pochodzenia stanowiących potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i w odnawialnych źródłach energii(oze) oraz wynikających z tych świadectw praw majątkowych. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji lub odnawialnych źródłach energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej świadectwem pochodzenia z kogeneracji lub świadectwem pochodzenia z OZE. Świadectwo pochodzenia jest wydawane przez Prezesa URE. 2. Przez system rejestracji oraz ewidencji rozumie się organizowany, prowadzony i nadzorowany przez Towarową Giełdę Energii S.A. system zapewniający rejestrację świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, przeprowadzania procesu umarzania świadectw pochodzenia i wygasania odpowiadających im praw majątkowych, o których mowa w ust.1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu użyto terminu: 2 1. ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (j.t. Dz.U. z 2006 r.; Nr 89; poz. 625, z późn. zm.), 2. Giełda - rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A. w Warszawie prowadzącą Rejestr Świadectw Pochodzenia 3. Rejestr lub RŚP - rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia z kogeneracji i świadectw pochodzenia z OZE, 4. prawa majątkowe rozumie się przez to prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji i prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii (OZE), 5. rynek giełdowy - rozumie się przez to prowadzony przez Giełdę Rynek Praw Majątkowych, na którym zawierane są transakcje mające za przedmiot prawa majątkowe, 6. Członek Rejestru rozumie się przez to podmiot posiadający konto rejestrowe w Rejestrze, 7. URE rozumie się przez to Urząd Regulacji Energetyki, 8. świadectwo pochodzenia rozumie się przez to świadectwo pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art.9l ust.1 ustawy( świadectwo pochodzenia z kogeneracji ) lub świadectwo pochodzenia z OZE, o którym mowa w art.9e ust.1 ustawy( świadectwo pochodzenia z OZE ), 9. konto rejestrowe rozumie się przez to konto, na którym zapisywane są operacje, których przedmiotem są prawa majątkowe oraz stan posiadania praw majątkowych,

3 10. instrument giełdowy rozumie się przez to prawa majątkowe występujące odrębnie w obrocie giełdowym: 11. instrument giełdowy podstawowy rozumie się przez to instrument giełdowy właściwy dla danego rodzaju praw majątkowych, zgodnie z właściwymi przepisami Giełdy, 10. instrument giełdowy okresowy rozumie się przez to instrument giełdowy notowany okresowo dla danego rodzaju praw majątkowych zgodnie z właściwymi przepisami Giełdy Zarząd Giełdy może podejmować uchwały w sprawach szczegółowych dotyczących zmian funkcjonowania RŚP. 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, udostępniane są Członkom Rejestru niezwłocznie po ich podjęciu. 3. Uchwały, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie po upływie jednego tygodnia od ich opublikowania zgodnie z ust. 2, chyba że ze względu na potrzeby funkcjonowania RŚP uzasadnione jest wcześniejsze wejście w życie tych uchwał. 4. Zarząd Giełdy podejmuje uchwały w indywidualnych przypadkach dotyczących rejestracji i ewidencji świadectw pochodzenia i praw majątkowych w ramach bieżącego zarządzania RŚP. Uchwały Zarządu Giełdy, podejmowane w ramach bieżącego zarządzania RŚP wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że uchwała wskazuje inny termin. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio W stosunkach między Giełdą a Członkami Rejestru uznaje się za skuteczne składanie oświadczeń woli i przesyłanie informacji w formie elektronicznej transmisji w zakresie określonym w regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. Za dostarczenie dokumentu uważane jest przesłanie do adresata treści oświadczenia lub informacji w postaci pliku komputerowego. 2. W stosunku między Giełdą a Członkami RŚP posiadającymi typ członkostwa, o którym mowa w 8 ust. 3 pkt. c) za skuteczne uznaje się przesłanie informacji wyłącznie w formie pisemnej. Za dostarczenie dokumentu uważane jest przesłanie treści informacji w postaci listu poleconego Z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust Zarząd Giełdy określi terminarz dni, w których RŚP nie będzie pracował w roku kalendarzowym i przekaże go do wiadomości Członków Rejestru do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego taki terminarz dotyczy. 3. Jeżeli wymagają tego potrzeby RŚP Zarząd Giełdy może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie dni spośród określonych w ust. 1, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. O każdym takim fakcie Giełda informuje Członków Rejestru z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 4. W wypadkach, gdy Regulamin nakłada obowiązek dokonania czynności lub uzależnia dany skutek od dokonania czynności, bez określenia dla niej terminu oznaczonego w dniach,

4 tygodniach lub w podobny sposób, czynność powinna być dokonana niezwłocznie po nastąpieniu zdarzenia uzasadniającego tę czynność. Członkami Rejestru mogą być: ROZDZIAŁ II Członkostwo w RŚP a) podmioty uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia, b) podmioty uprawnione do nabywania praw majątkowych; 6 c) podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski, towarowy dom maklerski); d) podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem podmiotów wymienionych w pkt. c) Podmiot uzyskuje status Członka Rejestru po uprzednim złożeniu wniosku do Giełdy o nadanie statusu Członka Rejestru zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek powinien zawierać w szczególności: a) skład osobowy zarządu i podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy, w tym przedmiot działalności; b) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z Giełdą, wraz z wzorami podpisów, numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej oraz pełnomocnictwem dla tych osób do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnym ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu; c) zobowiązanie do przestrzegania przepisów obowiązujących na Giełdzie. d) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; e) pełną kopię posiadanej koncesji wydanej przez Prezesa URE, jeżeli zobowiązany jest do jej posiadania; f) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru statystycznego REGON; g) kopię pełnomocnictwo do reprezentowania przez dom maklerski lub towarowy dom maklerski, jeśli podmiot nie jest Członkiem Giełdy. Dokumenty wyszczególnione w podpunktach d,e,f,g powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 2. Członek Rejestru zobowiązany jest informować Giełdę o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o członkostwo w RŚP lub wszelkich zmianach dotyczących warunków koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 3. Wniosek o nadanie statusu Członka Rejestru może być złożony do Giełdy bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego

5 8 1. Wniosek o nadanie statusu Członka Rejestru powinien wskazywać działalność wykonywaną przez Członka poprzez określenie typu lub typów członkostwa. 2. Członek Rejestru może posiadać kilka typów członkostwa. 3. W Rejestrze występują następujące typy członkostwa: a) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW i uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia; b) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji innej niż w pkt. 3a i uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia; c) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW i uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia; d) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy przekraczającej 5 MW i uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia; e) przedsiębiorstwa energetyczne, na których ciąży obowiązek określony w art. 9a ust. 8 pkt.1 ustawy lub w art. 9a ust. 1; f) przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie dystrybucję lub obrót energią elektryczną oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnienia do korzystania z usług przesyłowych zgodnie z zapisami ustawy; g) dom maklerski lub towarowy dom maklerski działający na rachunek własny - w przypadku gdy Członek Rejestru nabywa prawa majątkowe na rachunek własny i we własnym imieniu; h) dom maklerski lub towarowy dom maklerski działający na rachunek klientów - w przypadku gdy Członek Rejestru prowadzi działalność obejmującą pośrednictwo w obrocie prawami majątkowymi, i) animator obrotu giełdowego - w przypadku gdy Członek Rejestru na podstawie umowy z Giełdą wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu praw majątkowych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na giełdzie, j) klienci podmiotów posiadających typ członkostwa określony w pkt. h). 9 Zmiana typu członkostwa w Rejestrze odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Członka Rejestru. Wniosek o zmianę typu członkostwa powinien zawierać: a) określenie rodzaju członkostwa, o które ubiega się wnioskodawca, b) wskazanie osób upoważnionych do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 10

6 Wniosek, o którym mowa w 7 ust. 1 i 9 powinien być złożony w Giełdzie przynajmniej na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przez Członka działalności odpowiadającej danemu typowi członkostwa. 11 Dom maklerski lub towarowy dom maklerski działający w sposób określony w 8 pkt. h) zobowiązany jest do dostarczenia Giełdzie pełnomocnictwa klienta do działania w jego imieniu przynajmniej na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przez Członka działalności odpowiadającej danemu typowi członkostwa. 12 Spory cywilne o prawa majątkowe między Członkami Rejestru oraz między Członkami Rejestru a Giełdą, związane z członkostwem w Rejestrze, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu polubownego przy Giełdzie. ROZDZIAŁ III Prowadzenie ewidencji świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych Oddział I Postanowienia ogólne Przez ewidencję świadectw pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych rozumie się wykonywanie przez Giełdę czynności polegające na rejestrowaniu świadectw pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych w odpowiednich instrumentach, a w szczególności na: a) dokonywaniu wpisu do Rejestru wydanych świadectw pochodzenia, b) rejestrowaniu zmian stanów posiadania praw majątkowych w następstwie zawartych transakcji, c) przeprowadzaniu procesu umarzania świadectw pochodzenia i wygasania wynikających z nich praw majątkowych. 2. Ewidencja praw majątkowych prowadzona jest w oparciu o konta rejestrowe. 3. Poszczególne konta rejestrowe zawierają następujące informacje: a) ilość praw majątkowych zarejestrowanych na koncie rejestrowym, b) dane identyfikacyjne podmiotu, któremu przysługują prawa majątkowe oraz jego typ członkostwa, c) ilość energii elektrycznej odpowiadającej tym prawom majątkowym, d) określenie świadectw pochodzenia, z których wynikają prawa majątkowe na nim zapisane. e) instrumenty aktywne na danym koncie ewidencyjnym Ewidencja świadectw pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych jest prowadzona ilościowo z dokładnością do 1 kwh, zgodnie z następującymi zasadami:

7 a) podwójnego zapisu, b) odrębnej rejestracji praw majątkowych, c) uwzględniania typów uczestnictwa, d) zupełności, e) rzetelności, f) przejrzystości. 2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca zmiany stanu posiadania praw majątkowych powinna zostać zarejestrowana na co najmniej dwóch kontach rejestrowych, przy czym zapisowi lub sumie zapisów na jednym koncie musi towarzyszyć odpowiadający, równy co do wielkości zapis na innym koncie lub kontach. 3. Zasada odrębnej rejestracji oznacza, że wszelkie operacje dotyczące praw majątkowych rejestrowane są w odrębnym koncie rejestrowym, tworzonym dla danego Członka Rejestru. 4. Zasada zupełności oznacza, że ewidencji podlegają wszystkie operacje dotyczące świadectw pochodzenia i praw majątkowych. 5. Zasada rzetelności oznacza wymóg pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym ewidencjonowania operacji, dotyczących świadectw pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych 6. Zasada przejrzystości oznacza, że ewidencja powinna w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości obrazować stan posiadania, przez osoby uprawnione, praw majątkowych, wynikających z konkretnych świadectw pochodzenia Świadectwa pochodzenia wydane danemu Członkowi Rejestru są rejestrowane na jego koncie rejestrowym we właściwym instrumencie i jednocześnie zapisywane są na nim prawa majątkowe wynikające z tych świadectw pochodzenia. 2. Giełda na wniosek Członka Rejestru posiadającego typ członkostwa określony w 8 ust.3 pkt. e) wydaje dokument stwierdzający posiadanie przez danego Członka Rejestru praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia, przysługujących danemu Członkowi Rejestru i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej. 3. Umorzenie praw majątkowych, wynikających ze świadectwa pochodzenia, w Rejestrze dokonywane jest na podstawie decyzji Prezesa URE określającej w szczególności: a) Członka Rejestru, b) świadectwa pochodzenia przysługujące Członkowi Rejestru, c) zakres w jakim świadectwa pochodzenia podlegają umorzeniu. Oddział II Wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wystawianie praw majątkowych 16 Giełda w ramach Rejestru ewidencjonuje wydane danemu Członkowi Rejestru świadectwa pochodzenia we właściwym instrumencie. 17

8 1. Wpis do RŚP jest dokonywany na podstawie decyzji Prezesa URE. 2. Z zastrzeżeniem 7 ust. 1( uzyskanie statusu członka rejestru), wpis do Rejestru jest przeprowadzany przez Giełdę niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust Giełda ma prawo zablokować konto rejestrowe Członka Rejestru lub prawa majątkowe do niego należące w przypadku powstania niezgodności na jego koncie rejestrowym w zakresie właściwego instrumentu do momentu ich wyjaśnienia. Podstawą do zablokowania konta lub praw majątkowych jest informacja o niezgodnościach otrzymana z URE lub od Członka Rejestru. 4. Giełda może również dokonać blokady konta rejestrowego lub praw majątkowych na wniosek Członka Giełdy w innym przypadku niż określony w ust. 3. Szczegółowy tryb dokonywania blokady konta rejestrowego lub praw majątkowych na wniosek Członka Giełdy określa Zarząd Giełdy Giełda wpisując świadectwa pochodzenia do Rejestru dokonuje jednoczesnego wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw. 2. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kwh energii elektrycznej. 19 Giełda dokonując czynność, o której mowa w 18 zapisuje na koncie rejestrowym, we właściwym instrumencie giełdowym, danego Członka Rejestru liczbę praw majątkowych odpowiadającą ilości energii elektrycznej przypisanej do danego świadectwa pochodzenia Przeniesienie praw majątkowych może także nastąpić na skutek innego zdarzenia prawnego, w szczególności w drodze dziedziczenia, darowizny, w drodze postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego. 2. Giełda dokonuje odpowiedniego zapisu (przeksięgowania) w Rejestrze będącego skutkiem zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 na wniosek jednej ze stron, pod warunkiem, że nabywca tych praw majątkowych jest Członkiem Rejestru. 3. Strona występująca z wnioskiem o dokonanie przeksięgowania praw majątkowych obowiązana jest do przedstawienia Giełdzie odpowiedniego dokumentu lub dokumentów, potwierdzających wystąpienie zdarzenia prawnego, na skutek którego następuje przeniesienie praw majątkowych, zgodnie właściwymi przepisami prawa. 4. Szczegółowe warunki oraz tryb przeksięgowania praw majątkowych, w przypadku o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Giełdy w drodze uchwały. Oddział III Ewidencjonowanie transakcji zawartych na prawach majątkowych 21 Giełda w ramach Rejestru ewidencjonuje wszelkie transakcje zawarte na rynku giełdowym dotyczące praw majątkowych oraz organizuje i prowadzi rozliczenia ilościowe tych transakcji we wszystkich instrumentach. 22 Członek Rejestru może zawrzeć transakcję sprzedaży, której przedmiotem są prawa majątkowe w ilości nie przekraczającej stanu posiadania praw majątkowych na jego koncie rejestrowym w danym instrumencie.

9 23 Ustalanie wielkości zobowiązań i należności ilościowych Członków będących stronami transakcji odbywa się na podstawie dokumentów zawierających warunki transakcji Uznanie konta rejestrowego Członka Rejestru dokonującego nabycia praw majątkowych następuje jednocześnie z zarejestrowaniem zbycia praw majątkowych na koncie rejestrowym innego Członka Rejestru, będącego stroną rozliczanej transakcji we właściwym instrumencie. 2. Z chwilą wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, transakcję uważa się za rozliczoną w Rejestrze. 25 Rozliczenia transakcji zawartych na rynku giełdowym następują w terminach określonym przez Giełdę. Oddział IV Ewidencjonowanie procesu umorzeń świadectw pochodzenia i wygasania praw majątkowych z nich wynikających Giełda w ramach Rejestru ewidencjonuje umorzone przez Prezesa URE świadectwa pochodzenia. 2. Umorzenie świadectw pochodzenia powoduje wygaśnięcie odpowiadającej im liczby praw majątkowych. 3. Świadectwo pochodzenia może zostać umorzone w całości lub w części. Wraz z umorzeniem świadectwa pochodzenia wygasają prawa majątkowe z niego wynikające w zakresie odpowiadającym takiemu umorzeniu Umorzenie świadectw pochodzenia wymaga dokonania blokady przez Członka Rejestru praw majątkowych na koncie rejestrowym we właściwym instrumencie giełdowym. 2. Blokada, o której mowa w ust. 1 jest przeprowadzana przez Giełdę w systemie informatycznym Rejestru, zgodnie z zadeklarowaną we wniosku elektronicznym przez Członka Rejestru ilością energii odpowiadającą ilości praw majątkowych. 3. Giełda wydaje niezwłocznie po dokonaniu blokady dokument potwierdzający stan posiadania praw majątkowych do umorzenia. 28 Prawa majątkowe wygasają niezwłocznie po otrzymaniu przez Giełdę od Prezesa URE decyzji dotyczącej umorzenia świadectw pochodzenia, dla których dokonano blokady wynikających z nich praw majątkowych.

10 Oddział V Asymilacja instrumentów 29 W przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach Giełdy dokonywana jest w Rejestrze asymilacja instrumentów giełdowych podstawowych i okresowych. W wyniku asymilacji instrumentów giełdowych następuje zamknięcie ewidencji instrumentu giełdowego okresowego i przeniesienie stanu zapisów z tej ewidencji do ewidencji instrumentu giełdowego podstawowego. Szczegółowy tryb dokonywania asymilacji instrumentów giełdowych określa Zarząd Giełdy w drodze uchwały. ROZDZIAŁ IV OPŁATY Rodzaje, zasady ustalania i wysokość opłat, w zakresie nie uregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału, zawiera załącznik nr 1 do regulaminu, zwany dalej Tabelą Opłat. 2. Stawki opłat zawartych w Tabeli Opłat nie zawierają podatku VAT. 3. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat, dokonana po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych. Zarząd Giełdy może, na czas określony, zmienić wysokość opłat, określonych w Tabeli Opłat Członkowie uiszczają opłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Przez termin zapłaty rozumiany jest termin, w którym środki mają się znaleźć na rachunku Giełdy wskazanym na fakturze. 2. W przypadku nie uregulowania należnej opłaty, Giełda może odmówić dokonywania czynności związanych z przenoszeniem praw majątkowych i umarzaniem świadectw pochodzenia w stosunku do Członka Rejestru nie wypełniającego tego zobowiązania, do czasu uregulowania zaległości. 3. Faktury dotyczące opłat, określonych w Tabeli Opłat będą wystawiane w cyklach tygodnia kalendarzowego. 4. Giełda zastrzega sobie prawo odstąpienia od pobrania opłaty od Członka Rejestru w przypadku, gdy koszt pobrania opłaty przewyższa jej wysokość.

11 Załącznik 1 Tabela Opłat: Załączniki do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia 1. opłata za wpis świadectwa pochodzenia do Rejestru i wystawienie praw majątkowych: a) dla świadectw pochodzenia z OZE: 0,50 PLN/MWh b) dla świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.1 ustawy: 0,25 PLN/MWh c) dla świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.2 ustawy: 0,06 PLN/MWh) 2. ewidencyjna opłata transakcyjna dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym: a) dla świadectw pochodzenia z OZE: 0,20 PLN/MWh b) świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.1 ustawy: 0,15 PLN/MWh c) dla świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.2 ustawy: 0,04 PLN/MWh 3. opłata za umorzenie świadectw pochodzenia: a) dla świadectw pochodzenia z OZE : 0,20 PLN/MWh b) świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.1 ustawy: 0,15 PLN/MWh c) dla świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.2 ustawy: 0,04 PLN/MWh) 4. opłata za wydanie dokumentu o którym mowa w 27 ust.1: a) dla świadectw pochodzenia z OZE: 50,00 PLN/Szt. b) świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.1 ustawy: 50,00 PLN/Szt. c) dla świadectwa pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Art. 9 l) ust.1pkt.2 ustawy: 50,00 PLN/Szt.)

12 Załącznik 2 Wniosek o uzyskanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia My, niżej podpisani, działając w imieniu... na podstawie 7 ust. 1 Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia, zwracamy się do Towarowej Giełdy Energii S.A. o nadanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia w typie określonym w 8 ust. 3 pkt. [...]. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Regulaminu Rejestru Świadectw Podchodzenia i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. Ponadto, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na poddanie, zgodnie z Regulaminem, sporów o charakterze cywilnym, które mogą wyniknąć z naszego członkostwa w Rejestrze pod rozstrzygnięcie sądu polubownego działającego przy Giełdzie. Zobowiązujemy się również do informowania Giełdy o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku, a także do przedstawiania innych informacji na jej żądanie.

13 Poniżej wskazujemy wymagane zgodnie z Regulaminem dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Dane Wnioskodawcy: Firma Wnioskodawcy Używany skrót firmy Adres siedziby Wnioskodawcy Kod pocztowy / miasto Numer Telefonu / Faksu Adres poczty elektronicznej Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer statystyczny REGON Numer posiadanej koncesji na obrót lub wytwarzanie energii elektrycznej Czy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 9e ust. 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne? (wytwórca OZE o łącznej mocy elektrycznej 5 MW) Czy Wnioskodawca jest wytwórcą energii elektrycznej o łącznej mocy elektrycznej > 5MW i wytwarza energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii? Czy Wnioskodawca wytwarza energię elektryczną w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy? Czy Wnioskodawca wytwarza energię elektryczną w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy? Czy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 9a ust. 8 lub w art. 9a ust. 1 ustawy (podmiot zobowiązany)? *) niepotrzebne skreślić TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy Data i miejsce:

14 Dodatkowo wymagane dokumenty, stanowiące Załącznik do Wniosku: 1. Dokumenty identyfikacyjne Wnioskodawcy: a) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wnioskodawcy, b) kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz numeru REGON, c) pełną kopię posiadanej koncesji wydanej przez Prezesa URE. Powyższe dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 2. Lista członków Zarządu Wnioskodawcy wraz z wzorami podpisów tych osób. 3. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z RŚP z określeniem zakresu działania w konkretnym instrumencie (wraz z wzorami podpisów, numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej oraz pełnomocnictwem dla tych osób do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnym ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania przez dom maklerski lub towarowy dom maklerski.

15 ... pełna nazwa Wnioskodawcy Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z RŚP L.p Imię i Nazwisko Wzór podpisu 1 tel. (xx) xxxxxxx; 2 tel. (xx) xxxxxxx; 3 tel. (xx) xxxxxxx; pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy * niepotrzebne skreślić Wzór pełnomocnictwa dla Członków Rejestru data,...

16 Pełnomocnictwo (nazwa podmiotu)..., niniejszym udziela pełnomocnictwa panu / pani... oraz panu / pani..., do reprezentowania (nazwa podmiotu)..., wobec Towarowej Giełdy Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie wszelkich czynności związanych z naszym członkostwem w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (.Rejestr.). Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do: a) podpisywani wszelkich dokumentów związanych z członkostwem (nazwa podmiotu)...w Rejestrze, b) składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie stosunków (nazwa podmiotu)...z Towarową Giełdą Energii S.A. Każdy z pełnomocników upoważniony jest do dokonywania czynności określonych powyżej samodzielnie. Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest do chwili jego odwołania.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. tekst jednolity ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 86/25/13 z dnia 18 kwietnia 2013r. wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 299/57/13 z dnia 17 października 2013r. Strona 1 z 19 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 168/36/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Wchodzi w życie z dniem 01 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRU GWARANCJI POCHODZENIA

REGULAMIN REJESTRU GWARANCJI POCHODZENIA REGULAMIN REJESTRU GWARANCJI POCHODZENIA prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 85/20/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 117/23/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 30/6/14 z dnia 3 lutego 2014r. Szczegółowe zasady wchodzą w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/ Do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. WNIOSEK o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.... /nazwa Wnioskodawcy/ zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Targi Energii Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Białe Certyfikaty na TGE Jachranka 22-23.10.2009 2 TGE rola giełdy

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź 2008 2 Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane

Bardziej szczegółowo

Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H Warszawa KRS

Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H Warszawa KRS Formularz Numer. (Wypełnia TGE) Kod ACER (Wypełnia Wnioskodawca) I. Przedmiot Wniosku: W N I O S E K....., dnia Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H 02-822 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 146/34/17 z dnia 29 maja 2017 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o nadanie dostępu do systemu Giełdowej Platformy Informacyjnej w zakresie

WNIOSEK o nadanie dostępu do systemu Giełdowej Platformy Informacyjnej w zakresie Załącznik Nr 1 do Regulaminu zgłaszania Ważnych Informacji Transakcyjnych (WIT) rynku energii elektrycznej Wniosek o nadanie dostępu do systemu Giełdowej Platformy Informacyjnej rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy )

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy ) Załącznik Nr 1a Do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie (nazwa wnioskodawcy ) Kategoria wnioskodawcy 1 : firma inwestycyjna w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ... (Pełna nazwa Wnioskodawcy) Wniosek o:

W N I O S E K. ... (Pełna nazwa Wnioskodawcy) Wniosek o: Formularz Numer. (Wypełnia TGE) Kod ACER (Wypełnia Wnioskodawca)....., dnia Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H 02-822 Warszawa KRS 0000030144 W N I O S E K I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Lp. Rodzaj opłaty Stawka opłaty Zasady naliczania i pobierania opłaty

TABELA OPŁAT. Lp. Rodzaj opłaty Stawka opłaty Zasady naliczania i pobierania opłaty Załącznik do Regulaminu giełdowej izby rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. TABELA OPŁAT Lp. Rodzaj opłaty Stawka opłaty Zasady naliczania i pobierania opłaty 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe Zasady Uczestnictwa w Klubie Betterware A. Członkostwo w Klubie Betterware

I. Szczegółowe Zasady Uczestnictwa w Klubie Betterware A. Członkostwo w Klubie Betterware I. Szczegółowe Zasady Uczestnictwa w Klubie Betterware A. Członkostwo w Klubie Betterware 1. Akceptacja i przyjęcie członka do Klubu następuje po prawidłowym wypełnieniu przez niego Zgłoszenia o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 276/57/15 z dnia 9 listopada 2015 r. wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku Kalendarium samofakturowania 01.01.2012 wdrożenie usługi samofakturowania oraz nowego sposobu dystrybucji faktur, oraz wydanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Towarową Giełdą Energii S. A. Siedziba: ul. Poleczki 23 bud. H,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 170/42/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee

Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee Warszawa, 13 września 2010 r. Regulamin GIR 6 września 2010 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĘCEJ WNIOSKODAWCĘ /PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY 8. Nazwisko, imię osoby reprezentującej. Telefon/mail/fax...

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĘCEJ WNIOSKODAWCĘ /PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY 8. Nazwisko, imię osoby reprezentującej. Telefon/mail/fax... WNIOSEK DLA BENEFICJENTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ O UDZIELENIE w 2015 roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Rynek Instrumentów Finansowych

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Rynek Instrumentów Finansowych Szczegółowe warunki dostępu do giełdy Rynek Instrumentów Finansowych Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 164/41/15 z dnia 30 lipca 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI Załącznik do uchwały Nr 784/12 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 października 2012 r. REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin repozytorium transakcji, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania organizacji sportu,kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Data wpływu: Nr sprawy:

Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania organizacji sportu,kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Data wpływu: Nr sprawy: Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania organizacji sportu,kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K - O T C

W N I O S E K - O T C Formularz OTC - Numer. (Wypełnia TGE RRM) Kod ACER. (Wypełnia Wnioskodawca), dnia Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H 02-822 Warszawa KRS 0000030144 W N I O S

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/--

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- Niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwana Umową ) zawarta została w Bielsku-Białej w dniu..., pomiędzy: z siedzibą w.. NIP, REGON

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r.

regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r. regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r. ROZDZIAŁ II UCZESTNICTWO W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 8 Uczestnikami systemu depozytowo-rozliczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

1 NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

1 NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 SIERPNIA 2017 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 1, działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: Regulaminu określającego tryb postępowania w zakresie windykacji należności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady zabezpieczania,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Sylwia Lasota Dyrektor Biura Członków Giełdy Seminarium Kontrakty futures na energię elektryczną Warszawa, 11 września 2015 r. Strona Agenda Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TOWARÓW GIEŁDOWYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH TGE

SPECYFIKACJA TOWARÓW GIEŁDOWYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH TGE SPECYFIKACJA TOWARÓW GIEŁDOWYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH TGE (obowiązuje od 24 października 2013r.) A. SPECYFIKACJA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (OZE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, prawa i obowiązki stron oraz

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2014. 1. Przedmiot umowy

Umowa nr../2014. 1. Przedmiot umowy Umowa nr../2014 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 150/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 maja 2014 r. zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Gminą Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP - 657-261-73-25, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

i udzielenie (po wykonaniu i rozliczeniu zadania) POMOCY PUBLICZNEJ, zgodnie z ustawą z dnia... I. DANE WNIOSKODAWCY

i udzielenie (po wykonaniu i rozliczeniu zadania) POMOCY PUBLICZNEJ, zgodnie z ustawą z dnia... I. DANE WNIOSKODAWCY Załącznik do uchwały RMK nr.. z dnia... WZÓR WNIOSKU DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE w.. roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi raportowania i dostępu danych WSEInfoEngine S.A.

Regulamin usługi raportowania i dostępu danych WSEInfoEngine S.A. Regulamin usługi raportowania i dostępu danych WSEInfoEngine S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I.3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 4 ROZDZIAŁ II... 6 UCZESTNICTWO... 6 UCZESTNIK... 6 WNIOSEK O UCZESTNICTWO...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/ Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: I. Dane Wnioskodawcy* Imię, nazwisko / nazwa: PESEL lub NIP: Nazwa właściwego rejestru:

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: I. Dane Wnioskodawcy* Imię, nazwisko / nazwa: PESEL lub NIP: Nazwa właściwego rejestru: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /. / /2015 Rady Miasta Poznania z dnia 2015 r. WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Poznania na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich

Bardziej szczegółowo

Zasady fakturowania dla rynku towarowego w IRGiT SA

Zasady fakturowania dla rynku towarowego w IRGiT SA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 229/81/10/2015 z dnia 29 października 2015 roku Zasady fakturowania dla rynku towarowego w SA Spis treści 1. Faktury transakcyjne...

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo