Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i finansowania wyjazdów stypendialnych w programie Erasmus+ Wniosek (eform) obowiązujący w konkursie 2014 Informacja o PO WER i FSS Pytania i odpowiedzi Przerwa obiadowa 12:30 13:30 1

2 Wprowadzenie do programu Erasmus + Beata Skibińska, Zespół Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Co uczelniany koordynator programu Erasmus+ powinien wiedzieć o tym programie? Czas trwania Zakres Podstawy prawne Całkowita kwota dofinansowania Cele Kraje uczestniczące Struktura (akcje/działania) Instytucje zarządzające Znajomość akcji/działań dostępnych dla szkół wyższych 2

3 Co uczelniany koordynator programu Erasmus+ powinien wiedzieć o tym programie? Czas trwania: (2020/21 ostatni rok akademicki objęty programem) Zakres: kompleksowe podejście do edukacji, szkoleń, kształcenia w różnych obszarach (sektorach), w różnych kontekstach (kształcenie formalne, nieformalne, pozaformalne) Podstawy prawne: Rozporządzenie nr 1288/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2913 r. ustanawiające Program Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Budżet: 14,7 mld (wzrost 40% w stosunku do okresu ) Co uczelniany koordynator programu Erasmus+ powinien wiedzieć o tym programie? Cele: Na poziomie UE/EOG/państw kandydujących (Europa 2020, ET 2020) Na poziomie państw uczestniczących (zawarte w poziome wyższym) Na poziomie instytucji uczestniczących misje, strategie instytucjonalne, Erasmus Policy Statement Na poziomie uczestników mobilności/projektów 3

4 Cele - Europa 2020 Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę (w PL 71%) Badania i rozwój na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii (w PL 1,7%) Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) Cele - Europa 2020 Edukacja Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. (w PL 4,5%); co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe (w PL 45%). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. (w PL o 1,5 mln). 4

5 Cele Edukacja i szkolenia 2020 realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności; poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia; promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej; zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia. Edukacja i szkolenia 2020 wskaźniki odniesienia Udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie średnio co najmniej 15 % dorosłych (w PL 10 %). Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15% (w PL 5%). Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym posiadających wykształcenie wyższe powinien wynosić co najmniej 40% (w PL 45%). Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10% (w PL 4,5%). Edukacja przedszkolna co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną (w PL 90 %). 5

6 Cele programu Erasmus+ [Przewodnik programu strony 11 14] Cel: wsparcie strategii/kierunków rozwoju (Europa 2020, ET2020) Narzędzia, strategie polityczne, rozwiązania umożliwiające i wspierające osiąganie celu: związane z uznawalnością, upowszechnianiem rezultatów, znaczeniem UE w świecie, wielojęzycznością, równością i włączaniem społecznym Priorytety programu Erasmus+ [Przewodnik programu strona 27] Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością, Lepsze wykorzystanie ICT i OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa Dla szkolnictwa wyższego- realizacja agendy modernizacji szkolnictwa wyższego (2011 EU Modernisation Agenda) 6

7 Kraje uczestniczące (programme countries) Kraje partnerskie (partner countries) A. Kraje uczestniczące w programie (programme countries) a. 28 państw członkowskich UE b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia c. Szwajcaria d. Turcja e. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM) B. Kraje partnerskie (partner countries) a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja b. Pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora) Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 akcje specjalne : Jean Monnet Sport 7

8 Instytucje zarządzające [Przewodnik programu strona 19] Komisja Europejska (przy wsparciu Agencji Wykonawczej EACEA) Narodowe Agencje programu Erasmus + w krajach uczestniczących w programie Na stronach Przewodnika programu wymienione są inne sieci, instytucje, organizacje, ciała zaangażowane w realizację programu. Akcja 1 Mobilność edukacyjna, szkolnictwo wyższe Działania wymienione w Przewodniku programu : Mobilność studentów i pracowników uczelni (Mobility for learners and staff) (credit mobility). Wniosek do Narodowej Agencji programu Erasmus+. Termin 17 marca 2014 r. Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees); udział w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju (degree mobility). Student wnioskuje do konsorcjum realizującego wjmd System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia (Master Student Loan Guarantee) (degree mobility). Student składa wniosek w banku korespondencie Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 8

9 Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, szkolnictwo wyższe Partnerstwa strategiczne (Transnational Strategic Partnerships) (Narodowe Agencje programu Erasmus+ działanie zdecentralizowane; termin 30 kwietnia 2014 r.) Sojusze na rzecz wiedzy (Knowlegde Alliances) (EACEA, działanie centralne) Sojusze na rzecz umiejętności (sektorowych) (Sector Skills Alliances) (EACEA, działanie centralne) Projekty wspierające modernizację/reformy w obszarze Młodzieży i szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (Capacity Building) (EACEA działanie centralne) UWAGA! W 2014 tylko w obszarze Młodzieży. Platformy internetowe (ETwinning, EPALE, EYP) Akcja 3 wsparcie dla reform w obszarze edukacji, szkolenia, młodzieży, sportu Uaktualnianie wiedzy na temat edukacji, szkolenia i młodzieży, badania o postępach w osiąganiu celów ET 2020; Planowanie/przewidywanie potrzeb i rozwoju UE w zakresie edukacji, szkolenia i młodzieży; Dalszy rozwój narzędzi zapewniających czytelność systemów edukacji i ułatwiających uznawalność (EQF, ECTS, ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi (np. OECD, Rada Europy) Dialog z interesariuszami i promocja programu 9

10 LLP-Erasmus a Erasmus+ Uwagi ogólne istotne dla organizacji pracy uczelni Przy podejmowaniu decyzji pamiętać, którego roku akademickiego dotyczy Rola centralnych systemów informatycznych (nadzór Komisji Europejskiej) URF, eform, Mobility Tool) Znaczenie przejrzystości zasad (rekrutacji studentów, kwalifikacji pracowników, finansowania wyjazdów studentów i pracowników) Sztywne stawki określone przez NA nie zwalniają uczelni z obowiązku publikowania zasad finansowania (np. informacji o maksymalnym okresie finansowania, jeżeli dotyczy, (nie)finansowaniu przedłużeń itp.) Możliwości współpracy z krajami partnerskimi Nie ogłoszono konkursu na mobilność pomiędzy krajami UE/EOG/kandydującymi (programme countries ), a krajami partnerskimi (partner countries) Nie ogłoszono konkursu na projekty Capacity Building in the field of higher education Do projektów Akcji 2 (KA2) Partnerstwa strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Sojusze na rzecz umiejętności - można zaprosić instytucje z partner countries, o ile ich udział jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu. 10

11 Mobilność edukacyjna w programie Erasmus + Dorota Rytwińska, Zespół Erasmus+: Szkolnictwo wyższe Trzy główne typy akcji KA1 - wyjazdy w celach edukacyjnych Wyjazdy uczniów, studentów i pracowników Joint Master Degrees Master Student Loan Guarantee KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, młodzieżowymi i innymi właściwymi podmiotami Współpraca na dużą skalę między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi a sektorem prywatnym: Knowledge Alliances (sojusze na rzecz wiedzy) Sector Skills Alliances (sojusze na rzecz umiejętności) Capacity Building IT support platforms KA3 - Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Otwarta metoda koordynowania Narzędzia: waloryzacja i wykonanie Procedury dialogu z interesariuszami, krajami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi 11

12 SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy), w tym wyjazdy absolwentów - rekrutacja na ostatnim roku studiów. Wyjazdy pracowników (od 2 dni do 2 miesięcy) W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni; W celach szkoleniowych. Erasmus+ Programme Guide, str SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Nowości Możliwość wielokrotnych wyjazdów SM Łączna długości pobytów za granicą: max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów; max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich; LLP Erasmus + I stopień 5 miesięcy II stopień 12 miesięcy I stopień 5 miesięcy II stopień 12 miesięcy III stopień 3 miesiące I stopień II stopień 5 m-cy 6 m-cy I stopień II stopień I stopień Jednolite magisterskie 7 miesięcy 0 miesięcy 12 miesięcy 13 miesięcy 12

13 SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Nowości (2) Rozliczenie czasu trwania wyjazdów SM Z dokładnością do 1 dnia. Miesiąc = 30 dni Minimalny czas trwania praktyki (SMP) 2 miesiące Wyjazdy absolwentów na praktyki (SMP) Rekrutacja na ostatnim roku studiów; Kapitał mobilności przypisany do cyklu, na którym odbywa się rekrutacja; Zakończenie wyjazdu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Nowości (3) Przygotowanie językowe EN, FR, DE, ES, IT: Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd: obowiązkowy test językowy on-line przed wyjazdem => wynik nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu; obowiązkowy test językowy po powrocie; Licencje dla studentów na kurs on-line. Nowa struktura Learning Agreement 13

14 SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Nowości (4) Konsorcja w celu realizacji SM i/lub ST Minimalny czas trwania ST 2 dni Minimalna liczba godz. zajęć dydaktycznych (STA) 8 godzin Udział w konferencjach w ramach STT nieuprawniony SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Nowości (5) Koszty podróży ST Ryczałt uzależniony od kalkulatora odległości Dodatek SMS dla studentów ze stypendium socjalnym 200 / miesiąc Stypendyści niepełnosprawni Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych Ujednolicenie wysokości stypendium Miesięczne SMS i SMP Dzienne STA i STT 14

15 Wysokość dofinansowania: studenci Kraje należące do danej grupy Studia ( /m-c)* Praktyka ( /m-c) Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 500 * * * 400 * Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia! Wysokość dofinansowania: pracownicy Kraje należące do danej grupy Grupa 1 Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania Grupa 2 Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy Grupa 3 Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja Grupa 4 Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*

16 SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 Zasady alokacji i wykorzystania funduszy Dane wynikowe z roku 2011/12 Kwota obliczana w podziale na: SMS: liczba wyjazdów x 6 miesięcy x jednostka obliczeniowa SMP: liczba wyjazdów x 3 miesiące x jednostka obliczeniowa STA, STT: (liczba wyjazdów x 5 dni x jednostka obliczeniowa) + (liczba wyjazdów x 250 ) OS: [1-100 wyjazdów x 390 ];[ >100 wyjazdów x 200 ] Wniosek o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym (KA1-HE) na rok 2014/15 Dorota Rytwińska, Renata Decewicz Zespół Erasmus+: Szkolnictwo wyższe 16

17 Unique Registration Facility Portal Użytkownika URF Portal Użytkownika Wybrane pytania z formularza rejestracyjnego PIC: Does your organisation have a Value Added Tax number? Does it have a Business Registraton Number? Is it a non-profit organisation? Is it a public body? Is it a NGO? 17

18 18

19 Uwaga! Przed Finish your registration należy kontynuować wybierając Programme Uwaga! Należy określić Organisational type. Brak tej danej w kodzie PIC uniemożliwia złożenie wniosku o fundusze do NA 19

20 Formularz Osoby prawne obowiązkowy załącznik do Portalu Użytkownika ( z portalu) _entities_en.cfm#fr uczelnia publiczna wyciąg z ustawy uczelnia niepubliczna wydruk z Wykazu uczelni niepublicznych MNiSW 20

21 Aktualizacja informacji o PIC w URF 21

22 Wniosek o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym w roku 2014/15 Renata Decewicz, Zespół Erasmus+: Szkolnictwo wyższe Mobilność w programie Erasmus+ - konkurs wniosków 2014 Mobilność studentów i pracowników Mobilność- szkoły wyższe Mobilność konsorcja wniosek o akredytację - wniosek o dofinansowanie Wniosek złożony do 17 marca 2014 r godz czasu brukselskiego 22

23 Strona programu Erasmus+ Strona programu Erasmus+ 23

24 Formularz wniosku (eform) 24

25 eforfm - podsumowanie należy zapisać eform na dysku lokalnym i wypełniać go w programie Adobe Reader (a nie w oknie przeglądarki!) zacząć wypełniać wniosek z wyprzedzeniem, aby mieć czas na reakcję w przypadku problemów (technicznych); pamiętać o załączeniu do eform scanu Oświadczenia podpisanego przez prawnego przedstawiciela przed wysłaniem wniosku! pamiętać o zatwierdzeniu całego wniosku (sprawdzeniu poprawności pól) przed złożeniem; po złożeniu wniosku elektronicznie (przycisk Złóż online): - zapisać jego wersję ostateczną, Termin 17 marca 2014 godzina czasu brukselskiego 25

26 Jaki okres obowiązywania umowy wybrać 16 czy 24 miesiące? Umowa finansowana z budżetu roku 2014 a) 16 miesięcy: od 1 lipca 2014 do 31 października 2015 b) 24 miesiące: od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2016 Umowa finansowana z budżetu roku 2015 a) 16 miesięcy: od 1 lipca 2015 do 31 października 2016 b) 24 miesiące: od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2017 O czym należy pamiętać, podejmując decyzję? Czy jest to dobre rozwiązanie? Nie wolno odkładać rekrutacji/kwalifikacji Praca uczelni związana z rekrutacją/kwalifikacją jest widoczna w Mobility Tool; NA ma prawo nałożyć na uczelnie nieaktywne karę w postaci pomniejszenia budżetu wnioskowanego w roku kolejnym Rozwiązanie bardzo dobre dla zdyscyplinowanych 26

27 Umowa 16 miesięczna (jak w LLP) Start Koniec rekrutacja podpisywanie umów np koniec pobytów SMS przygotowanie do wyjazdu np koniec pobytów SMP Umowa 24 miesięczna rekrutacja podpisywanie umów Start np koniec pobytów SMP Koniec Jeżeli pozostały nam środki (rezygnacje, skrócenia pobytów) dodatkowe wyjazdy (np. z rekrutacji 2015) przygotowanie do wyjazdu np koniec pobytów SMS np koniec pobytów dodatkowych 27

28 Osoby kontaktowe w NA Uczelnie od: do: pracownik NA: PL BIALA01 PL KATOWIC12 Magdalena Kazińska PL KATOWIC13 PL OSWIECI01 Tomasz Jasiński PL PILA01 PL WARSZAW12 Renata Decewicz PL WARSZAW14 PL ZIELONA01 Anna Rogowicz-Pierzchała/ Katarzyna Żochowska Erasmus+ a Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Z funduszy PO WER będzie można finansować: Wyjazdy studentów niepełnosprawnych (wyjazdy na studia i na praktykę) Wyjazdy na studia studentów otrzymujących stypendium socjalne 28

29 Pytania i odpowiedzi 29

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/17 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/14 Program Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo