SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE"

Transkrypt

1 str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

2 str.2 SPIS STWiORB M Roboty przygotowawcze. 3 M Konstrukcje odciajce. 3 M Roboty ziemne. 9 M Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym. 10 M Zasypanie wykopów wraz z zagszczeniem. 19 M Zabezpieczanie wykopów ciankami szczelnymi. 28 M Beton. 33 M Beton niekonstrukcyjny klasy B20-B30 bez deskowania. 34 M Beton konstrukcyjny ustroju nonego klasy B30 w elementach o gruboci < 60 cm w deskowaniu. 42 M Beton konstrukcyjny ustroju nonego klasy B30 w elementach o gruboci > 60 cm w deskowaniu. 61 M Zbrojenie. 66 M Zbrojenie betonu stal klasy A-I. 67 M Zbrojenie betonu stal klasy A-II. 77 M Zbrojenie betonu stal klasy A-III. 85 M Konstrukcje stalowe. 93 M Konstrukcje stalowe ustroju nonego 93 M Zabezpieczenie antykorozyjne. 116 M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zamknicie powierzchni o gruboci powłoki 0.3<d<1.0 mm dyspersj polimerow. 117 M Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakładanymi rcznie gr. powyej 1cm. 126 M Izolacje. 134 M Izolacja z papy termozgrzewalnej o gruboci 0,5 cm. 135 M Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami na bazie ywic epoksydowych. 140 M Odwodnienie. 148 M Warstwa filtracyjna wraz z zabezpieczeniem. 149 M Drena 156 M Dylatacje. 162 M Uszczelnienie styków dylatacyjnych kitem elastycznym i tam syntetyczn. 163 M Roboty przyobiektowe. 168 M Stabilizacja górnej czci nasypu kolejowego. 169 M Płyty przejciowe. 174

3 str.3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M KONSTRUKCJE ODCIAJACE.

4 str.4 Spis treci 1. WSTP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres stosowania STWiORB Okrelenia podstawowe Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE... 8

5 str.5 1. Wstp Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce zabezpieczenia torów kolejowych za pomoc konstrukcji odciajcych dla obiektów inynieryjnych Zakres stosowania STWiORB, Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót objtych STWiORB. - transport i składowanie konstrukcji odciajcych - odcienie torów kolejowych za pomoc konstrukcji - badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanej w torze - badania konstrukcji zmontowanej w torze w trakcie eksploatacji 1.4. Okrelenia podstawowe. Konstrukcja odciajca typu mostowego konstrukcja nona ułoona zastpczo w torze na czas okrelony, spełniajca rol stałego przsła mostowego. Konstrukcje odciajce z wizek szyn konstrukcja nona z wizek szyn ułoonych po obu stronach szyn tocznych Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow, STWiORB i poleceniami Inyniera Ogólne wymagania dotyczce robót ujte s w czci G "Wymagania ogólne". 2. Materiały. Wszystkie wymagania dotyczce materiałów powinny by zgodne z Id2(D2). Elementy stalowe konstrukcji odciajcych s elementami zinwentaryzowanymi, dostarczanymi na budow ze składnicy. D wigary dwuteowe stosowane na konstrukcje odciajce nie powinny mie rys pkni i uszkodze. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by przed składaniem oczyszczone, nie powinny mie zwichrowa, uszkodze i wygi. Szyny do konstrukcji odciajcej z wizek szynowych powinny odpowiada warunkom podanym w normie PN-70/H by typu cikiego S60. Szyny nie mog by spawane lub zgrzewane i nie powinny posiada rys, pkni i uszkodze. Wizki szynowe powinny by wykonane z szyn nowych. Chomta nie powinny mie uszkodze i zwichrowa oraz powinny zapewnia swobodne składowanie bez naginania. Drewno uywane do konstrukcji odciajcych powinno odpowiada normom PN-57/D i PN-72/D Na klatki z podkładów uytych na podpory naley stosowa podkłady kolejowe nowe wszystkich typów, które odpowiadaj odpowiednim przepisom kolejowym.

6 str.6 3. Sprzt. Ogólne wymagania dla stosowanego sprztu do wykonania robót ujte s w czci G "Wymagania ogólne". - d wigi i urawie kolejowe o ud wigu dostosowanym do ciaru elementów konstrukcji, - zawiesia i haki montaowe, 4. Transport. Ogólne warunki transportu zamieszczone s w czci G "Wymagania ogólne". Konstrukcja powinna by załadowana na rodki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu była wykluczona moliwo przewrócenia si konstrukcji, zsunicia si całoci lub czci ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesunicia si konstrukcji 5. Wykonanie robót. Wszystkie wymagania dotyczce wykonania robót powinny by zgodne z Id2(D2) Monta konstrukcji odciajcych. Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajce wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty z wbudowaniem i wybudowaniem konstrukcji odciajcych. Monta konstrukcji typu mostowego powinien by wykonywany w taki sposób, aby zapewni stateczno konstrukcji w kadej fazie montau i nie przekroczenie stanów granicznych nonoci i uytkowania w kadym elemencie. Poszczególne czci konstrukcji powinny zapewnia swobod składania bez koniecznoci naginania. Monta konstrukcji z wizek szyn powinien by wykonywany pojedynczymi szynami dla kadej szyny tocznej oddzielnie. Układane w wizk szyny nie mog ogranicza wymaganej skrajni budowli. Chomta naley zakłada co kady podkład midzy podporami i co trzeci podkład za podporami. Monta tej konstrukcji nie moe by przeszkod dla ruchu pocigów. Posadowienie konstrukcji typu mostowego. Posadowienie konstrukcji typu mostowego posadowienie na klatkach z podkładów: Poszczególne warstwy klatki powinny by połczone klamrami stalowymi. rodek podstawy klatki naley umieszcza w punkcie zaczepienia wypadkowej sił pionowych. Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu nie powinny przekracza: - w rozstawie poszczególnych podkładów (+;-) 5cm - w połoeniu rodka podstawy klatki (+;-)10cm Posadowienie konstrukcji z wizek szyn. Powinny stanowi jarzma drewniane lub dobrze podbite pary podkładów typu podzłczowego

7 str.7 BHP i ochrona rodowiska Przy wykonywaniu robót rcznie naley: - uywa właciwych i znajdujcych si w dobrym stanie narzdzi, Przy wykonywaniu robót sprztem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robót sprztem zmechanizowanym, niezalenie od wymaga dla rcznego sposobu wykonania robót, naley zachowa niej wymienione wymagania dodatkowe: - zachowa szczególn ostrono w trakcie wbudowania i wybudowania konstrukcji odciajcej, - rozstaw pracujcych maszyn powinien wyklucza moliwo ich wzajemnego uszkodzenia, - robotnikom nie wolno przebywa w zasigu pracy maszyn Wymagania dotyczce ruchu pocigów. Konstrukcja odciajca powinna zapewnia prdko jazdy pocigów nie mniejsz ni 15km/h.. O podłuna konstrukcji odciajcej powinna si pokrywa z osi toru. 6. Kontrola jakoci robót Badania konstrukcji odciajcej przy odbiorze. Przy odbiorze powinny by przeprowadzone nastpujce badania: sprawdzenie zgodnoci konstrukcji z wymaganiami technicznymi podanymi w normie, sprawdzenie zgodnoci z dokumentacj techniczn, sprawdzenie połoenia osi podłunej konstrukcji w stosunku do osi toru, sprawdzenie rzdnych wysokociowych, sprawdzenie połcze elementów, sprawdzenie podpór, sprawdzenie posadowienia konstrukcji, sprawdzenie toru na konstrukcji, sprawdzenie ugicia konstrukcji 6.2. Badania konstrukcji odciajcych w czasie ich eksploatacji. W okresie eksploatacji naley dokonywa okresowych bada technicznych w celu stwierdzenia, czy ruch pocigów i warunki atmosferyczne nie wpłynły na pogorszenie stanu konstrukcji i nie ma zagroenia bezpieczestwa ruchu pocigów. sprawdzenie połoenia toru na konstrukcji, sprawdzenie wielkoci osiadania, sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji, sprawdzenie podpór, sprawdzenie połcze Badania naley szczególnie wykonywa po okresie wysokich wód i ulewnych deszczów. 7. Obmiar.

8 str.8 Jednostk obmiarow jest 1 komplet konstrukcji odciajcej typu mostowego lub konstrukcji z wizek szynowych. 8. Odbiór robót. Jeeli cho jedno badanie wg. pkt. 6, wykonane zgodnie z norm BN-73/8939, da wynik ujemny, konstrukcj naley uzna za niezgodn z wymaganiami normy. Wykonawca obowizany jest doprowadzi konstrukcj do zgodnoci z norm i przedstawi je do ponownego odbioru Wyniki bada powinny by ujte w formie protokołu. 9. Podstawa płatnoci. Płatno za komplet konstrukcji odciajcej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jakoci wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie i wybudowanie konstrukcji, a take uporzdkowanie terenu po zakoczeniu robót. 10. Przepisy zwizane. Id-16 ( D83 ) Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 pa dziernika 2005r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inynieryjnych PN-85/S Obiekty mostowe. Obcienia. PN-82/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-86/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. PN-93/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. PN-86/H Stal niskostopowa o podwyszonej wytrzymałoci. Gatunki. PN-93/H Stal wglowa konstrukcyjna wyszej jakoci ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-88/H Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-89/H PN-83/H Stal okrelonego zastosowania. Gatunki. Blachy grube uniwersalne ze stali konstrukcyjnej wglowej zwykłej jakoci i niskostopowej. BN-73/ Konstrukcje odciajce pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. Projekt techniczny konstrukcji odciajcych z wizek szyn-typ szwajcarski Warszawa, 1991

9 str.9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY ZIEMNE. M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM. M ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM. M ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW CIANKAMI SZCZELNYMI.

10 str.10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM.

11 str.11 Spis treci 1. WSTP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres stosowania STWiORB Okrelenia podstawowe Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE... 18

12 str Wstp Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru wykopów fundamentowych dla obiektów inynieryjnych Zakres stosowania STWiORB. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych STWiORB. Roboty zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maj zastosowanie przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów: - wykop w ciance szczelnej wyciganej lub pozostawionej w gruncie -rozbiórk nasypów istniejcych - zabezpieczenie nasypów na czas rozbiórek ciank szczeln 1.4. Okrelenia podstawowe. Okrelenia podane w niniejszej STWiORB s zgodne z obowizujcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okreleniami podanymi w czci G Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczce robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodno z dokumentacj projektow, STWiORB i poleceniami Inyniera. Przed rozpoczciem robót Wykonawca jest zobowizany do: - porównania faktycznego poziomu terenu z rzdnymi przyjtymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstpstwa od Dokumentacji powinny by odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inyniera. Bdzie to podstaw do wniesienia poprawek do iloci robót w Ksidze Obmiaru. - cigłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich z Dokumentacj Projektow W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny by wstrzymane do czasu podjcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głbokoci posadowienia fundamentu, na grunt o nonoci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawk, roboty ziemne naley przerwa i powiadomi Inyniera. Jeeli na terenie robót ziemnych napotyka si na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast powiadomi o tym Inyniera. Wykonawca powinien podj wszelkie rodki w celu bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi słubami Odwodnienie terenu. Wykonawca powinien zapewni odwodnienie wykopów poprzez: - natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bd wody przedostajcej si do wykopu z innego ródła -obnienie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajcym do wykonania robót.

13 str Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obnionych temperatur W przypadku koniecznoci wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniej +5 0 C, roboty te naley wykonywa w sposób okrelony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaowych w okresie obnionych temperatur. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczce Specyfikacji Technicznej materiałów podano w czci G Wymagania ogólne, pkt2 2.2.Elementy zabezpieczajce ciany wykopów Wykopy bd wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub w ciankach szczelnych tymczasowych lub pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentacj Projektow. Niniejsza obejmuje równie zastosowanie cianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu w trakcie robót rozbiórkowych. Do wykonania cianek szczelnych naley stosowa grodzice walcowane na gorco wg PN- EN :1999 lub inne przekroje, dla których Wykonawca przedstawi deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub Aprobat Techniczn wydan przez IBDiM. Grodzice powinny by wykonane ze stali St3S wg PN-72/H Wska nik wytrzymałoci dla ciany o długoci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosi co najmniej 1600 cm 3. 3.Sprzt Ogólne wymagania dotyczce sprztu. Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w czci G Wymagania ogólne, pkt Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moe by stosowany sprzt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gsinnicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gsinnicowe, ładowarki, równiarki samojezdne, lub inny sprzt zaakceptowany przez Inyniera Do wbijania cianek szczelnych naley stosowa młoty wolnospadowe, spalinowe, hydrauliczne lub powietrzne, systemy wciskajce lub wibromłoty, chyba e Inynier, ze wzgldu na ograniczenia rodowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania cianki szczelnej. Przy wyborze metody wbijania cianki szczelnej Wykonawca powinien bra pod uwag warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów cianek. Wszystkie urzdzenia do zagłbiania brusów powinny spełnia wymagania EN 996: Transport. 4.1 Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w w czci G Wymagania ogólne, pkt Transport gruntu rodki transportu podlegaj akceptacji Inyniera. Zastosowane rodki transportu powinny by dostosowane do kategorii gruntu, jego objtoci, technologii odspajania i załadunku oraz do odległoci, na któr bdzie transportowany. Wykonawca jest obowizany do zapewnienia rodków bezpieczestwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim.

14 str.14 Transport gruntu powinien by tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i odbywał si poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Załadunek gruntu na rodki transportowe powinien si odbywa w odległoci co najmniej 2,0 m od krawdzi wykopu. Odległo midzy rodkami transportu powinna wynosi co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunicia si warstw gruntu robotnicy mieli moliwo ucieczki. Zwikszenie odległoci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moe by podstaw roszcze Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwikszone odległoci nie zostały wczeniej zaakceptowane na pimie przez Inyniera. Warunki składowania i przenoszenia brusów cianek szczelnych wg PN-EN Wykonanie robót. Ogólne zasady wykonywania robót podano w czci G Wymagania ogólne 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty ziemne Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt techniczny wbicia i zakotwienia cianek szczelnych, uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty. W projekcie tym winny by zawarte rysunki robocze zabezpiecze wykopów w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałociowe. Projekt musi okrela rodzaje i wymagania dla stosowanych materiałów, technologi wbicia cianki (metod zagłbiania z ewentualnymi metodami wspomagajcymi) oraz wykonania zakotwie. Sposób zagłbiania cianki szczelnej musi by dostosowany do warunków gruntowych (rodzaju gruntu i jego zagszczenia, wystpujcych przeszkód, wymaga rodowiskowych, jak ograniczenia dotyczce nadmiernego hałasu, czy drga) Wykonanie wykopów. Wykopy fundamentowe powinny by wykonywane w takim okresie, eby po ich zakoczeniu mona było przystpi natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa wykopy przez ich zasypanie. Zapewnienie bezpieczestwa konstrukcji znajdujcych si na, przyległym do robót ziemnych, terenie naley do obowizków Wykonawcy. Zaleca si wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych rcznie do głbokoci nie wikszej ni 2,0 m a kopark do 4,0 m. Jeeli na terenie wykopów zostan znalezione urzdzenia nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (wodocigi, urzdzenia kanalizacyjne, instalacje teletechniczne, SRK, gazowe itp.) roboty naley wstrzyma, poinformowa Inwestora, a do kontynuacji prac mona przystpi po konsultacji z odpowiednimi jednostkami sprawujcymi kontrol nad powyszymi urzdzeniami. Naley zwraca uwag, aby nie naruszy warstw gruntu poniej projektowanego poziomu. W przypadku przegłbienia wykopów poniej projektowanego poziomu posadowienia, naley porozumie si z Inynierem celem podjcia odpowiednich decyzji Wykonanie wykopów w gruntach spoistych. Struktura gruntów spoistych moe by łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomoc koparek mechanicznych, powodujcych wstrzsy przy poruszaniu si po dnie wykopu. Z tych wzgldów przy gruntach spoistych naley stosowa koparki mechaniczne z wysignikiem, poruszajce si poza obrbem wykopu. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne

15 str.15 jest przestrzeganie nastpujcych zasad: Wykopy naley chroni przed dopływem wody opadowej. Nie mona pozwala na gromadzenie si wody w wykopie. Dlatego naley odpompowywa lub odprowadza wod grawitacyjnie, równie w czasie przerw w robotach i zwiksza nasilenie pompowania w okresie deszczów. W przypadku wykonywania robót ziemnych za pomoc maszyn poruszajcych si wewntrz wykopu naley pozostawi nienaruszon warstw gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstw t usun rcznie lub za pomoc maszyn poruszajcych si poza granicami wykopu. W gruntach spoistych niezalenie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca si pozostawi nienaruszon warstw gruboci 40 do 50 cm i usun j moliwie na krótko przed przystpieniem do wykonywania fundamentu. Bezporednio po usuniciu ostatniej warstwy gruntu naley ułoy beton wyrównawczy w celu zabezpieczenia podłoa przed namakaniem wod Wymiary wykopów fundamentowych. Wymiary wykopów fundamentowych powinny by dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu, oraz koniecznoci i moliwoci zabezpieczenia zboczy wykopów, poziomu wody gruntowej. Wykopy naley wykonywa z dokładnoci w stosunku do projektowanych wymiarów: w planie ± 5 cm dla rzdnych dna ± 1 cm 5.4. Zabezpieczenie cian wykopów przez wbicie cianki szczelnej. Brusy powinny by utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomoc specjalnych kleszczy drewnianych lub stalowych, natomiast kady z brusów powinien by odpowiednio połczony z ssiednim elementem cianki. Kleszcze drewniane powinny by rozparte specjalnymi wkładkami, aby umoliwi umieszczenie midzy nimi wbijanej cianki. Wbijanie cianki rozpoczyna si od naronika. Narony brus wbija si bardzo starannie na tak głboko, aby był naleycie umocniony w gruncie. Nastpnie tu przy nim na ziemi układa si prowadnice drewniane długoci 3 5 m o takim rozstawie, aby pomidzy nimi mona było wstawi brusy cianki. Par brusów nanizuje si na zamek brusa naronikowego i wbija w grunt na głboko 2 4 m. Kolejno wbija si nastpne pary na odcinku objtym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija ciank dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2 4 m, drugi w odstpie 3 5 m za nim wbija ju na właciw głboko. Jeeli brusy podczas wbijania wykazuj nieregularne odchylenie od osi cianki, wskazane jest załoy górne kleszcze, które bd opuszcza si razem z brusami. Jeeli cianka nie jest przeznaczona do pó niejszego wycignicia ( o tym zadecyduje Inynier), po wbiciu brusów na projektowan głboko wskazane jest zespawa zamki u góry na dostpnej, odsłonitej długoci, przynajmniej na odcinku cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. Brusy (profile) cianki szczelnej stalowej wbija si zawsze parami, przy czym łczenie brusów na zamek (nanizywanie) wykonuje si zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odległoci od miejsca wbijania. Para złczonych brusów przywoona jest pod kafar i podnoszona jako cało. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złczonych brusów. Kafar powinien by odpowiednio usytuowany tzn. moliwie blisko osi podłunej cianki. Do wbijania stalowych cianek szczelnych uywa si cikich kafarów z młotami szybkobijcymi lub wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod cinieniem moe ułatwi i przyspieszy wbijanie cianki stalowej. Przed wbiciem zamek łczcy dwa elementy naley zacisn, aby uniemoliwi ich rozłczenie w

16 str.16 czasie wbijania. Szczelno zamków mona powikszy przez zamulanie iłami, popiołami itp. cianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrania w grunt na przeszkody w formie duych głazów mog ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mog mie róne formy, tj. moe nastpi: - rozerwanie blachy cianki midzy zamkami, - zgniecenie dolnego koca cianki. Uszkodzenia te dadz si łatwo wyczu podczas wbijania. Oznak tego jest dalsze powolne zagłbienie si brusa oraz to, e przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. W ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno cigaj ssiednie blachy, e nieraz wskutek tego poszczególne blachy wykazuj skłonno do zbytniego przywierania sw doln czci do poprzednio wbitych blach; wywołuje to odchylenie od pionu. W celu zminimalizowania tego zjawiska naley wprowadzi klinowe profile w iloci 1 % 2 % ogólnej iloci blach, w celu wyrównania do pionu poprzedniej cianki. W trakcie wbijania, cz cianki wystajca ponad grunt powinna by przez cały czas odpowiednio podparta. Wykonawca powinien zabezpieczy elementy cianki przed zniszczeniem i poluzowaniem zamków. Zakotwienie cianek szczelnych naley wykona zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Wykonawc. Niezalenie od powyszych warunków metoda zagłbiania brusów powinna by zgodna z PN-EN Przewiduje si, e po wykonaniu robót fundamentowych cz cianek szczelnych zostanie wycignita (zgodnie z Dokumentacj Projektow), chyba e Inynier zadecyduje inaczej Zabezpieczenie cian wykopów przez rozparcie. Jeeli Inynier zadecyduje o wykonaniu umocnienia w wykopach proponowanych w Dokumentacji Projektowej jako szerokoprzestrzenne, to naley przestrzega nastpujcych zasad: górne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa ponad teren na wysoko cm, rozpory musz mie trwałe zabezpieczenia przed opadniciem w dół, krawdzie wykopu naley zabezpieczy szczelnie balami lub płytami elbetowymi w przypadku przewidywanego ruchu pojazdów przy wykopie, w wykopie rozpartym o głbokoci wikszej od 1 m naley wykona dogodne wyjcie awaryjne w odległociach nie wikszych ni 30 m. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naley sprawdza okresowo, a obowizkowo niezwłocznie po wystpieniu niekorzystnych czynników takich jak due opady atmosferyczne, mróz a zauwaone usterki usuwa przed przystpieniem do robót w wykopie Rozbiórka zabezpiecze cian wykopu. Rozbiórka zabezpiecze cian wykopu powinna by prowadzona w miar wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoliwoci jej usunicia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraa bezpieczestwu pracy albo stwarza moliwoci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 6.Kontrola jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót. Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w czci G Wymagania ogólne, pkt Kontrola prawidłowoci wykonywania robót ziemnych.

17 str.17 Sprawdzenie jakoci robót ziemnych powinno by zgodne z norm PN-S i obejmowa: -zgodno wykonania robót z Dokumentacj Projektow, -prace pomiarowe, -przygotowanie terenu, - rodzaj i stan gruntu w podłou, - odwodnienie wykopów, - wymiary wykopów, - zabezpieczenie wykopów (jeli wystpuje) - kontrola wykonania cianek szczelnych Kontrola wykonania cianek szczelnych obejmuje: a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodno z projektem technicznym cianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawc, na podstawie deklaracji zgodnoci z PN lub Aprobaty Technicznej, b) Stał kontrol zagłbiania si cianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych uszkodze c) Sprawdzenie prostoliniowoci i ostatecznego zagłbienia cianki na zgodno z projektem technicznym cianki d) Sprawdzenie prawidłowoci wykonania zakotwie cianki Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu cianki szczelnej wynosz: w wymiarach w planie ± 10 cm dla rzdnych ± 5 cm. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w czci G Wymagania ogólne, pkt Jednostka obmiarowa. Jednostkami obmiaru s: -1 metr szecienny (m 3 ) wykopu Obmiary ilociowego usunitego gruntu dokonuje si w m 3 w stanie rodzimym dla wykopów szerokoprzestrzennych lub wykonanych w ciankach szczelnych. - 1 metr kwadratowy (m 2 ) cianki szczelnej wycignitej lub pozostawionej w gruncie. 8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w czci G Wymagania ogólne, pkt8 Roboty objte niniejsz Specyfikacj podlegaj odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada i oceny wizualnej. Jeeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty naley uzna za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeeli cho jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty naley uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowizany doprowadzi roboty do zgodnoci z ST i przedstawi je do ponownego odbioru. 9. Podstawa płatnoci Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci

18 str.18 Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w czci G Wymagania ogólne, pkt9. Płatno za jednostk robót naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocen jakoci wykonanych robót i na podstawie wyników pomiarów. Cena jednostkowa. Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje: - wyznaczenie zarysu fundamentów i krawdzi wykopów, - odspojenie gruntu (niezalenie od rodzaju), wydobycie i złoenie czci gruntu na odkład w celu pó niejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej czci gruntu na wskazane przez Inyniera miejsce, - wykonanie na dnie wykopów rowów do ujcia wody opadowej lub inny sposób obnienia poziomu wody i odwodnienia wykopu, - jeli jest to konieczne, naley take uwzgldni w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moe powodowa rozlu nienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów, - uporzdkowanie miejsca robót Cena jednostkowa wbicia cianki szczelnej (równie dla zabezpieczenia nasypu uytkowanej jezdni w czasie robót rozbiórkowych) obejmuje: - koszt opracowania przez Wykonawc projektu wykonania i wbicia cianek szczelnych, -zakup i dostarczenie niezbdnych materiałów i narzdzi, zakup (najem) i transport sprztu, -wbicie i zakotwienie cianki szczelnej, - wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie kleszczy, - koszt pokonywania trudnoci przy usuwaniu ewentualnych przeszkód w gruncie, - ewentualne wycignicie cianki szczelnej i odwiezienie na miejsce składowania, - usunicie materiałów oraz odpadów stanowicych własno Wykonawcy teren Przepisy zwizane. Id-2 (D2) Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr29 z dnia 05 pa dziernika 2005r w sprawie wprowadzenia Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inynieryjnych Id-16 ( D83 ) Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 pa dziernika 2005r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inynieryjnych PN-86/B Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-81/B Grunty budowlane Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-92/D Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-EN :1999 Grodzice walcowane na gorco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. cianki szczelne.

19 str.19 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM.

20 str.20 Spis treci 1. WSTP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres stosowania STWiORB Okrelenia podstawowe Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE... 26

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zasypania wykopów fundamentowych

Bardziej szczegółowo

M-21.02.00 ŚCIANKI SZCZELNE

M-21.02.00 ŚCIANKI SZCZELNE M-21.02.00 ŚCIANKI SZCZELNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 2. Kod CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYKOP POD ŁAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM

WYKOP POD ŁAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM 1 M-11.01.00 M-11.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKOP POD ŁAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ST-25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

ST-25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM Specyfikacja Techniczna - ST-25 Przyłącza - wykopy w gruncie niespoistym 254 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-25 PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM STWiORB 13 ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Mini -Boisko 13,96x 25,2m.

Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Mini -Boisko 13,96x 25,2m. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE (SS) I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ST 01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALE STALOWE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wbiciem pali nośnych z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO str. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5.

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST D-04.04.00 PODBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH IV KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH IV KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH IV KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL. 5KM 43 1 WSTĘP. 1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NONEGO. 1.0. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem ustroju nonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna . ZBROJENIE BETONU STAL KLASY A-I, A-II 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z wykonaniem zbrojenia w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 2 SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1.4.1. Nasyp niebudowlany - część istniejącego nasypu, stanowiącego zwałowisko lub wysypisko gruntów nieprzydatnych do wykonania nasypu.

1.4.1. Nasyp niebudowlany - część istniejącego nasypu, stanowiącego zwałowisko lub wysypisko gruntów nieprzydatnych do wykonania nasypu. II. SST WYMIANA GRUNTU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: Projektu naprawy podbudowy, nawierzchni,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DRÓG DLA DZIA EK BUDOWLANYCH W CZERNIEJEWIE D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

BUDOWA DRÓG DLA DZIA EK BUDOWLANYCH W CZERNIEJEWIE D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI BUDOWA DRÓG DLA DZIAEK BUDOWLANYCH W CZERNIEJEWIE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAY... 2 3. SPRZT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M1 OBIEKTY INŻYNIERYJNE str. M1-1 SPIS STWiORB M1.01.00. Roboty przygotowawcze. M1-8 M1.01.01. Wyburzenie obiektów inżynieryjnych. M1-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM M-11.01.01. 3 M-11.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA M 19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/20 WARSTWA WICA. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej wbudowania w nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ (CPV 45110000-1)

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ (CPV 45110000-1) PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Adres inwestycji: działka nr ewid. 1893/3 gmina Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt 27 D - 02.05.01 WYMIANA GRUNTU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wyminą gruntów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOW SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SZCZEGÓŁOW SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁOW SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) Spis treści 1.Wstęp...3 1.1 Przedmiot ST...3 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ST. O1.O1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE II. WYKOPY CPV 45110000-1

ST. O1.O1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE II. WYKOPY CPV 45110000-1 ST. O1.O1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE II. WYKOPY CPV 45110000-1 SPIS TREŚCI 1.0 WSTĘP 2.0 MATERIAŁY 3.0 SPRZĘT 4.0 TRANSPORT 5.0 WYKONANIE ROBÓT 6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.0 OBMIAR ROBÓT 8.0 ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 105 106 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP Przebudowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica Drozdowo - Wizna WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOD CPV Nr B Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

KOD CPV Nr B Roboty w zakresie stabilizacji gruntu SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV-45111230-9 Nr B.03.00. Roboty w zakresie stabilizacji gruntu SPIS TREŚCI 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2 Zakres stosowania SST 13. Zakres robót objętych SST 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P

Bardziej szczegółowo

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo