SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE"

Transkrypt

1 str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

2 str.2 SPIS STWiORB M Roboty przygotowawcze. 3 M Konstrukcje odciajce. 3 M Roboty ziemne. 9 M Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym. 10 M Zasypanie wykopów wraz z zagszczeniem. 19 M Zabezpieczanie wykopów ciankami szczelnymi. 28 M Beton. 33 M Beton niekonstrukcyjny klasy B20-B30 bez deskowania. 34 M Beton konstrukcyjny ustroju nonego klasy B30 w elementach o gruboci < 60 cm w deskowaniu. 42 M Beton konstrukcyjny ustroju nonego klasy B30 w elementach o gruboci > 60 cm w deskowaniu. 61 M Zbrojenie. 66 M Zbrojenie betonu stal klasy A-I. 67 M Zbrojenie betonu stal klasy A-II. 77 M Zbrojenie betonu stal klasy A-III. 85 M Konstrukcje stalowe. 93 M Konstrukcje stalowe ustroju nonego 93 M Zabezpieczenie antykorozyjne. 116 M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zamknicie powierzchni o gruboci powłoki 0.3<d<1.0 mm dyspersj polimerow. 117 M Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakładanymi rcznie gr. powyej 1cm. 126 M Izolacje. 134 M Izolacja z papy termozgrzewalnej o gruboci 0,5 cm. 135 M Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami na bazie ywic epoksydowych. 140 M Odwodnienie. 148 M Warstwa filtracyjna wraz z zabezpieczeniem. 149 M Drena 156 M Dylatacje. 162 M Uszczelnienie styków dylatacyjnych kitem elastycznym i tam syntetyczn. 163 M Roboty przyobiektowe. 168 M Stabilizacja górnej czci nasypu kolejowego. 169 M Płyty przejciowe. 174

3 str.3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M KONSTRUKCJE ODCIAJACE.

4 str.4 Spis treci 1. WSTP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres stosowania STWiORB Okrelenia podstawowe Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE... 8

5 str.5 1. Wstp Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce zabezpieczenia torów kolejowych za pomoc konstrukcji odciajcych dla obiektów inynieryjnych Zakres stosowania STWiORB, Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót objtych STWiORB. - transport i składowanie konstrukcji odciajcych - odcienie torów kolejowych za pomoc konstrukcji - badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanej w torze - badania konstrukcji zmontowanej w torze w trakcie eksploatacji 1.4. Okrelenia podstawowe. Konstrukcja odciajca typu mostowego konstrukcja nona ułoona zastpczo w torze na czas okrelony, spełniajca rol stałego przsła mostowego. Konstrukcje odciajce z wizek szyn konstrukcja nona z wizek szyn ułoonych po obu stronach szyn tocznych Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow, STWiORB i poleceniami Inyniera Ogólne wymagania dotyczce robót ujte s w czci G "Wymagania ogólne". 2. Materiały. Wszystkie wymagania dotyczce materiałów powinny by zgodne z Id2(D2). Elementy stalowe konstrukcji odciajcych s elementami zinwentaryzowanymi, dostarczanymi na budow ze składnicy. D wigary dwuteowe stosowane na konstrukcje odciajce nie powinny mie rys pkni i uszkodze. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by przed składaniem oczyszczone, nie powinny mie zwichrowa, uszkodze i wygi. Szyny do konstrukcji odciajcej z wizek szynowych powinny odpowiada warunkom podanym w normie PN-70/H by typu cikiego S60. Szyny nie mog by spawane lub zgrzewane i nie powinny posiada rys, pkni i uszkodze. Wizki szynowe powinny by wykonane z szyn nowych. Chomta nie powinny mie uszkodze i zwichrowa oraz powinny zapewnia swobodne składowanie bez naginania. Drewno uywane do konstrukcji odciajcych powinno odpowiada normom PN-57/D i PN-72/D Na klatki z podkładów uytych na podpory naley stosowa podkłady kolejowe nowe wszystkich typów, które odpowiadaj odpowiednim przepisom kolejowym.

6 str.6 3. Sprzt. Ogólne wymagania dla stosowanego sprztu do wykonania robót ujte s w czci G "Wymagania ogólne". - d wigi i urawie kolejowe o ud wigu dostosowanym do ciaru elementów konstrukcji, - zawiesia i haki montaowe, 4. Transport. Ogólne warunki transportu zamieszczone s w czci G "Wymagania ogólne". Konstrukcja powinna by załadowana na rodki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu była wykluczona moliwo przewrócenia si konstrukcji, zsunicia si całoci lub czci ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesunicia si konstrukcji 5. Wykonanie robót. Wszystkie wymagania dotyczce wykonania robót powinny by zgodne z Id2(D2) Monta konstrukcji odciajcych. Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajce wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty z wbudowaniem i wybudowaniem konstrukcji odciajcych. Monta konstrukcji typu mostowego powinien by wykonywany w taki sposób, aby zapewni stateczno konstrukcji w kadej fazie montau i nie przekroczenie stanów granicznych nonoci i uytkowania w kadym elemencie. Poszczególne czci konstrukcji powinny zapewnia swobod składania bez koniecznoci naginania. Monta konstrukcji z wizek szyn powinien by wykonywany pojedynczymi szynami dla kadej szyny tocznej oddzielnie. Układane w wizk szyny nie mog ogranicza wymaganej skrajni budowli. Chomta naley zakłada co kady podkład midzy podporami i co trzeci podkład za podporami. Monta tej konstrukcji nie moe by przeszkod dla ruchu pocigów. Posadowienie konstrukcji typu mostowego. Posadowienie konstrukcji typu mostowego posadowienie na klatkach z podkładów: Poszczególne warstwy klatki powinny by połczone klamrami stalowymi. rodek podstawy klatki naley umieszcza w punkcie zaczepienia wypadkowej sił pionowych. Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu nie powinny przekracza: - w rozstawie poszczególnych podkładów (+;-) 5cm - w połoeniu rodka podstawy klatki (+;-)10cm Posadowienie konstrukcji z wizek szyn. Powinny stanowi jarzma drewniane lub dobrze podbite pary podkładów typu podzłczowego

7 str.7 BHP i ochrona rodowiska Przy wykonywaniu robót rcznie naley: - uywa właciwych i znajdujcych si w dobrym stanie narzdzi, Przy wykonywaniu robót sprztem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robót sprztem zmechanizowanym, niezalenie od wymaga dla rcznego sposobu wykonania robót, naley zachowa niej wymienione wymagania dodatkowe: - zachowa szczególn ostrono w trakcie wbudowania i wybudowania konstrukcji odciajcej, - rozstaw pracujcych maszyn powinien wyklucza moliwo ich wzajemnego uszkodzenia, - robotnikom nie wolno przebywa w zasigu pracy maszyn Wymagania dotyczce ruchu pocigów. Konstrukcja odciajca powinna zapewnia prdko jazdy pocigów nie mniejsz ni 15km/h.. O podłuna konstrukcji odciajcej powinna si pokrywa z osi toru. 6. Kontrola jakoci robót Badania konstrukcji odciajcej przy odbiorze. Przy odbiorze powinny by przeprowadzone nastpujce badania: sprawdzenie zgodnoci konstrukcji z wymaganiami technicznymi podanymi w normie, sprawdzenie zgodnoci z dokumentacj techniczn, sprawdzenie połoenia osi podłunej konstrukcji w stosunku do osi toru, sprawdzenie rzdnych wysokociowych, sprawdzenie połcze elementów, sprawdzenie podpór, sprawdzenie posadowienia konstrukcji, sprawdzenie toru na konstrukcji, sprawdzenie ugicia konstrukcji 6.2. Badania konstrukcji odciajcych w czasie ich eksploatacji. W okresie eksploatacji naley dokonywa okresowych bada technicznych w celu stwierdzenia, czy ruch pocigów i warunki atmosferyczne nie wpłynły na pogorszenie stanu konstrukcji i nie ma zagroenia bezpieczestwa ruchu pocigów. sprawdzenie połoenia toru na konstrukcji, sprawdzenie wielkoci osiadania, sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji, sprawdzenie podpór, sprawdzenie połcze Badania naley szczególnie wykonywa po okresie wysokich wód i ulewnych deszczów. 7. Obmiar.

8 str.8 Jednostk obmiarow jest 1 komplet konstrukcji odciajcej typu mostowego lub konstrukcji z wizek szynowych. 8. Odbiór robót. Jeeli cho jedno badanie wg. pkt. 6, wykonane zgodnie z norm BN-73/8939, da wynik ujemny, konstrukcj naley uzna za niezgodn z wymaganiami normy. Wykonawca obowizany jest doprowadzi konstrukcj do zgodnoci z norm i przedstawi je do ponownego odbioru Wyniki bada powinny by ujte w formie protokołu. 9. Podstawa płatnoci. Płatno za komplet konstrukcji odciajcej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jakoci wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie i wybudowanie konstrukcji, a take uporzdkowanie terenu po zakoczeniu robót. 10. Przepisy zwizane. Id-16 ( D83 ) Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 pa dziernika 2005r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inynieryjnych PN-85/S Obiekty mostowe. Obcienia. PN-82/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-86/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. PN-93/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. PN-86/H Stal niskostopowa o podwyszonej wytrzymałoci. Gatunki. PN-93/H Stal wglowa konstrukcyjna wyszej jakoci ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-88/H Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-89/H PN-83/H Stal okrelonego zastosowania. Gatunki. Blachy grube uniwersalne ze stali konstrukcyjnej wglowej zwykłej jakoci i niskostopowej. BN-73/ Konstrukcje odciajce pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. Projekt techniczny konstrukcji odciajcych z wizek szyn-typ szwajcarski Warszawa, 1991

9 str.9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY ZIEMNE. M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM. M ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM. M ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW CIANKAMI SZCZELNYMI.

10 str.10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM.

11 str.11 Spis treci 1. WSTP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres stosowania STWiORB Okrelenia podstawowe Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE... 18

12 str Wstp Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru wykopów fundamentowych dla obiektów inynieryjnych Zakres stosowania STWiORB. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych STWiORB. Roboty zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maj zastosowanie przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów: - wykop w ciance szczelnej wyciganej lub pozostawionej w gruncie -rozbiórk nasypów istniejcych - zabezpieczenie nasypów na czas rozbiórek ciank szczeln 1.4. Okrelenia podstawowe. Okrelenia podane w niniejszej STWiORB s zgodne z obowizujcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okreleniami podanymi w czci G Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczce robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodno z dokumentacj projektow, STWiORB i poleceniami Inyniera. Przed rozpoczciem robót Wykonawca jest zobowizany do: - porównania faktycznego poziomu terenu z rzdnymi przyjtymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstpstwa od Dokumentacji powinny by odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inyniera. Bdzie to podstaw do wniesienia poprawek do iloci robót w Ksidze Obmiaru. - cigłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich z Dokumentacj Projektow W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny by wstrzymane do czasu podjcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głbokoci posadowienia fundamentu, na grunt o nonoci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawk, roboty ziemne naley przerwa i powiadomi Inyniera. Jeeli na terenie robót ziemnych napotyka si na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast powiadomi o tym Inyniera. Wykonawca powinien podj wszelkie rodki w celu bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi słubami Odwodnienie terenu. Wykonawca powinien zapewni odwodnienie wykopów poprzez: - natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bd wody przedostajcej si do wykopu z innego ródła -obnienie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajcym do wykonania robót.

13 str Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obnionych temperatur W przypadku koniecznoci wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniej +5 0 C, roboty te naley wykonywa w sposób okrelony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaowych w okresie obnionych temperatur. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczce Specyfikacji Technicznej materiałów podano w czci G Wymagania ogólne, pkt2 2.2.Elementy zabezpieczajce ciany wykopów Wykopy bd wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub w ciankach szczelnych tymczasowych lub pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentacj Projektow. Niniejsza obejmuje równie zastosowanie cianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu w trakcie robót rozbiórkowych. Do wykonania cianek szczelnych naley stosowa grodzice walcowane na gorco wg PN- EN :1999 lub inne przekroje, dla których Wykonawca przedstawi deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub Aprobat Techniczn wydan przez IBDiM. Grodzice powinny by wykonane ze stali St3S wg PN-72/H Wska nik wytrzymałoci dla ciany o długoci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosi co najmniej 1600 cm 3. 3.Sprzt Ogólne wymagania dotyczce sprztu. Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w czci G Wymagania ogólne, pkt Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moe by stosowany sprzt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gsinnicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gsinnicowe, ładowarki, równiarki samojezdne, lub inny sprzt zaakceptowany przez Inyniera Do wbijania cianek szczelnych naley stosowa młoty wolnospadowe, spalinowe, hydrauliczne lub powietrzne, systemy wciskajce lub wibromłoty, chyba e Inynier, ze wzgldu na ograniczenia rodowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania cianki szczelnej. Przy wyborze metody wbijania cianki szczelnej Wykonawca powinien bra pod uwag warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów cianek. Wszystkie urzdzenia do zagłbiania brusów powinny spełnia wymagania EN 996: Transport. 4.1 Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w w czci G Wymagania ogólne, pkt Transport gruntu rodki transportu podlegaj akceptacji Inyniera. Zastosowane rodki transportu powinny by dostosowane do kategorii gruntu, jego objtoci, technologii odspajania i załadunku oraz do odległoci, na któr bdzie transportowany. Wykonawca jest obowizany do zapewnienia rodków bezpieczestwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim.

14 str.14 Transport gruntu powinien by tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i odbywał si poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Załadunek gruntu na rodki transportowe powinien si odbywa w odległoci co najmniej 2,0 m od krawdzi wykopu. Odległo midzy rodkami transportu powinna wynosi co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunicia si warstw gruntu robotnicy mieli moliwo ucieczki. Zwikszenie odległoci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moe by podstaw roszcze Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwikszone odległoci nie zostały wczeniej zaakceptowane na pimie przez Inyniera. Warunki składowania i przenoszenia brusów cianek szczelnych wg PN-EN Wykonanie robót. Ogólne zasady wykonywania robót podano w czci G Wymagania ogólne 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty ziemne Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt techniczny wbicia i zakotwienia cianek szczelnych, uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty. W projekcie tym winny by zawarte rysunki robocze zabezpiecze wykopów w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałociowe. Projekt musi okrela rodzaje i wymagania dla stosowanych materiałów, technologi wbicia cianki (metod zagłbiania z ewentualnymi metodami wspomagajcymi) oraz wykonania zakotwie. Sposób zagłbiania cianki szczelnej musi by dostosowany do warunków gruntowych (rodzaju gruntu i jego zagszczenia, wystpujcych przeszkód, wymaga rodowiskowych, jak ograniczenia dotyczce nadmiernego hałasu, czy drga) Wykonanie wykopów. Wykopy fundamentowe powinny by wykonywane w takim okresie, eby po ich zakoczeniu mona było przystpi natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa wykopy przez ich zasypanie. Zapewnienie bezpieczestwa konstrukcji znajdujcych si na, przyległym do robót ziemnych, terenie naley do obowizków Wykonawcy. Zaleca si wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych rcznie do głbokoci nie wikszej ni 2,0 m a kopark do 4,0 m. Jeeli na terenie wykopów zostan znalezione urzdzenia nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (wodocigi, urzdzenia kanalizacyjne, instalacje teletechniczne, SRK, gazowe itp.) roboty naley wstrzyma, poinformowa Inwestora, a do kontynuacji prac mona przystpi po konsultacji z odpowiednimi jednostkami sprawujcymi kontrol nad powyszymi urzdzeniami. Naley zwraca uwag, aby nie naruszy warstw gruntu poniej projektowanego poziomu. W przypadku przegłbienia wykopów poniej projektowanego poziomu posadowienia, naley porozumie si z Inynierem celem podjcia odpowiednich decyzji Wykonanie wykopów w gruntach spoistych. Struktura gruntów spoistych moe by łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomoc koparek mechanicznych, powodujcych wstrzsy przy poruszaniu si po dnie wykopu. Z tych wzgldów przy gruntach spoistych naley stosowa koparki mechaniczne z wysignikiem, poruszajce si poza obrbem wykopu. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne

15 str.15 jest przestrzeganie nastpujcych zasad: Wykopy naley chroni przed dopływem wody opadowej. Nie mona pozwala na gromadzenie si wody w wykopie. Dlatego naley odpompowywa lub odprowadza wod grawitacyjnie, równie w czasie przerw w robotach i zwiksza nasilenie pompowania w okresie deszczów. W przypadku wykonywania robót ziemnych za pomoc maszyn poruszajcych si wewntrz wykopu naley pozostawi nienaruszon warstw gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstw t usun rcznie lub za pomoc maszyn poruszajcych si poza granicami wykopu. W gruntach spoistych niezalenie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca si pozostawi nienaruszon warstw gruboci 40 do 50 cm i usun j moliwie na krótko przed przystpieniem do wykonywania fundamentu. Bezporednio po usuniciu ostatniej warstwy gruntu naley ułoy beton wyrównawczy w celu zabezpieczenia podłoa przed namakaniem wod Wymiary wykopów fundamentowych. Wymiary wykopów fundamentowych powinny by dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu, oraz koniecznoci i moliwoci zabezpieczenia zboczy wykopów, poziomu wody gruntowej. Wykopy naley wykonywa z dokładnoci w stosunku do projektowanych wymiarów: w planie ± 5 cm dla rzdnych dna ± 1 cm 5.4. Zabezpieczenie cian wykopów przez wbicie cianki szczelnej. Brusy powinny by utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomoc specjalnych kleszczy drewnianych lub stalowych, natomiast kady z brusów powinien by odpowiednio połczony z ssiednim elementem cianki. Kleszcze drewniane powinny by rozparte specjalnymi wkładkami, aby umoliwi umieszczenie midzy nimi wbijanej cianki. Wbijanie cianki rozpoczyna si od naronika. Narony brus wbija si bardzo starannie na tak głboko, aby był naleycie umocniony w gruncie. Nastpnie tu przy nim na ziemi układa si prowadnice drewniane długoci 3 5 m o takim rozstawie, aby pomidzy nimi mona było wstawi brusy cianki. Par brusów nanizuje si na zamek brusa naronikowego i wbija w grunt na głboko 2 4 m. Kolejno wbija si nastpne pary na odcinku objtym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija ciank dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2 4 m, drugi w odstpie 3 5 m za nim wbija ju na właciw głboko. Jeeli brusy podczas wbijania wykazuj nieregularne odchylenie od osi cianki, wskazane jest załoy górne kleszcze, które bd opuszcza si razem z brusami. Jeeli cianka nie jest przeznaczona do pó niejszego wycignicia ( o tym zadecyduje Inynier), po wbiciu brusów na projektowan głboko wskazane jest zespawa zamki u góry na dostpnej, odsłonitej długoci, przynajmniej na odcinku cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. Brusy (profile) cianki szczelnej stalowej wbija si zawsze parami, przy czym łczenie brusów na zamek (nanizywanie) wykonuje si zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odległoci od miejsca wbijania. Para złczonych brusów przywoona jest pod kafar i podnoszona jako cało. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złczonych brusów. Kafar powinien by odpowiednio usytuowany tzn. moliwie blisko osi podłunej cianki. Do wbijania stalowych cianek szczelnych uywa si cikich kafarów z młotami szybkobijcymi lub wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod cinieniem moe ułatwi i przyspieszy wbijanie cianki stalowej. Przed wbiciem zamek łczcy dwa elementy naley zacisn, aby uniemoliwi ich rozłczenie w

16 str.16 czasie wbijania. Szczelno zamków mona powikszy przez zamulanie iłami, popiołami itp. cianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrania w grunt na przeszkody w formie duych głazów mog ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mog mie róne formy, tj. moe nastpi: - rozerwanie blachy cianki midzy zamkami, - zgniecenie dolnego koca cianki. Uszkodzenia te dadz si łatwo wyczu podczas wbijania. Oznak tego jest dalsze powolne zagłbienie si brusa oraz to, e przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. W ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno cigaj ssiednie blachy, e nieraz wskutek tego poszczególne blachy wykazuj skłonno do zbytniego przywierania sw doln czci do poprzednio wbitych blach; wywołuje to odchylenie od pionu. W celu zminimalizowania tego zjawiska naley wprowadzi klinowe profile w iloci 1 % 2 % ogólnej iloci blach, w celu wyrównania do pionu poprzedniej cianki. W trakcie wbijania, cz cianki wystajca ponad grunt powinna by przez cały czas odpowiednio podparta. Wykonawca powinien zabezpieczy elementy cianki przed zniszczeniem i poluzowaniem zamków. Zakotwienie cianek szczelnych naley wykona zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Wykonawc. Niezalenie od powyszych warunków metoda zagłbiania brusów powinna by zgodna z PN-EN Przewiduje si, e po wykonaniu robót fundamentowych cz cianek szczelnych zostanie wycignita (zgodnie z Dokumentacj Projektow), chyba e Inynier zadecyduje inaczej Zabezpieczenie cian wykopów przez rozparcie. Jeeli Inynier zadecyduje o wykonaniu umocnienia w wykopach proponowanych w Dokumentacji Projektowej jako szerokoprzestrzenne, to naley przestrzega nastpujcych zasad: górne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa ponad teren na wysoko cm, rozpory musz mie trwałe zabezpieczenia przed opadniciem w dół, krawdzie wykopu naley zabezpieczy szczelnie balami lub płytami elbetowymi w przypadku przewidywanego ruchu pojazdów przy wykopie, w wykopie rozpartym o głbokoci wikszej od 1 m naley wykona dogodne wyjcie awaryjne w odległociach nie wikszych ni 30 m. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naley sprawdza okresowo, a obowizkowo niezwłocznie po wystpieniu niekorzystnych czynników takich jak due opady atmosferyczne, mróz a zauwaone usterki usuwa przed przystpieniem do robót w wykopie Rozbiórka zabezpiecze cian wykopu. Rozbiórka zabezpiecze cian wykopu powinna by prowadzona w miar wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoliwoci jej usunicia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraa bezpieczestwu pracy albo stwarza moliwoci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 6.Kontrola jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót. Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w czci G Wymagania ogólne, pkt Kontrola prawidłowoci wykonywania robót ziemnych.

17 str.17 Sprawdzenie jakoci robót ziemnych powinno by zgodne z norm PN-S i obejmowa: -zgodno wykonania robót z Dokumentacj Projektow, -prace pomiarowe, -przygotowanie terenu, - rodzaj i stan gruntu w podłou, - odwodnienie wykopów, - wymiary wykopów, - zabezpieczenie wykopów (jeli wystpuje) - kontrola wykonania cianek szczelnych Kontrola wykonania cianek szczelnych obejmuje: a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodno z projektem technicznym cianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawc, na podstawie deklaracji zgodnoci z PN lub Aprobaty Technicznej, b) Stał kontrol zagłbiania si cianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych uszkodze c) Sprawdzenie prostoliniowoci i ostatecznego zagłbienia cianki na zgodno z projektem technicznym cianki d) Sprawdzenie prawidłowoci wykonania zakotwie cianki Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu cianki szczelnej wynosz: w wymiarach w planie ± 10 cm dla rzdnych ± 5 cm. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w czci G Wymagania ogólne, pkt Jednostka obmiarowa. Jednostkami obmiaru s: -1 metr szecienny (m 3 ) wykopu Obmiary ilociowego usunitego gruntu dokonuje si w m 3 w stanie rodzimym dla wykopów szerokoprzestrzennych lub wykonanych w ciankach szczelnych. - 1 metr kwadratowy (m 2 ) cianki szczelnej wycignitej lub pozostawionej w gruncie. 8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w czci G Wymagania ogólne, pkt8 Roboty objte niniejsz Specyfikacj podlegaj odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada i oceny wizualnej. Jeeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty naley uzna za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeeli cho jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty naley uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowizany doprowadzi roboty do zgodnoci z ST i przedstawi je do ponownego odbioru. 9. Podstawa płatnoci Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci

18 str.18 Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w czci G Wymagania ogólne, pkt9. Płatno za jednostk robót naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocen jakoci wykonanych robót i na podstawie wyników pomiarów. Cena jednostkowa. Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje: - wyznaczenie zarysu fundamentów i krawdzi wykopów, - odspojenie gruntu (niezalenie od rodzaju), wydobycie i złoenie czci gruntu na odkład w celu pó niejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej czci gruntu na wskazane przez Inyniera miejsce, - wykonanie na dnie wykopów rowów do ujcia wody opadowej lub inny sposób obnienia poziomu wody i odwodnienia wykopu, - jeli jest to konieczne, naley take uwzgldni w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moe powodowa rozlu nienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów, - uporzdkowanie miejsca robót Cena jednostkowa wbicia cianki szczelnej (równie dla zabezpieczenia nasypu uytkowanej jezdni w czasie robót rozbiórkowych) obejmuje: - koszt opracowania przez Wykonawc projektu wykonania i wbicia cianek szczelnych, -zakup i dostarczenie niezbdnych materiałów i narzdzi, zakup (najem) i transport sprztu, -wbicie i zakotwienie cianki szczelnej, - wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie kleszczy, - koszt pokonywania trudnoci przy usuwaniu ewentualnych przeszkód w gruncie, - ewentualne wycignicie cianki szczelnej i odwiezienie na miejsce składowania, - usunicie materiałów oraz odpadów stanowicych własno Wykonawcy teren Przepisy zwizane. Id-2 (D2) Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr29 z dnia 05 pa dziernika 2005r w sprawie wprowadzenia Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inynieryjnych Id-16 ( D83 ) Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 pa dziernika 2005r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inynieryjnych PN-86/B Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-81/B Grunty budowlane Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-92/D Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-EN :1999 Grodzice walcowane na gorco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. cianki szczelne.

19 str.19 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM.

20 str.20 Spis treci 1. WSTP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres stosowania STWiORB Okrelenia podstawowe Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE... 26

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo