FAKTY I INTERPRETACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAKTY I INTERPRETACJE"

Transkrypt

1 K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002

2

3 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA FAKTY I INTERPRETACJE

4 KONFERENCJE IPN TOM 4

5 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ KOMISJA ÂCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA FAKTY I INTERPRETACJE Redakcja naukowa Grzegorz Motyka i Dariusz Libionka WARSZAWA 2002

6 Materia y z sesji naukowej zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami ci Narodowej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia w Lublinie maja 2001 roku Ok adk i strony tytu owe projektowa Krzysztof Findziƒski Redaktor Anna Mirecka Korekta Hanna Âmierzyƒska Indeks osób Jacek Wo oszyn Zdj cia na ok adce ze zbiorów Leona Popka: zniszczony koêció Âw. Stanis awa Biskupa i M czenników w WiÊniowcu Starym, rodzina Jesionczaków z Woli Ostrowieckiej Sk ad i amanie Katarzyna Szubka, Wojciech Czaplicki Druk i oprawa ódzka Drukarnia Dzie owa SA Copyright by Instytut Pami ci Narodowej Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Seria Konferencje IPN : tom 4 ISBN ISBN

7 Spis treêci Wst p Dariusz Libionka, Grzegorz Motyka Wykaz skrótów W odzimierz M drzecki Polityka narodowoêciowa II Rzeczypospolitej a antypolska akcja UPA w latach Tomasz Stryjek EuropejskoÊç Dmytra Doncowa, czyli o cechach szczególnych ideologii ukraiƒskiego nacjonalizmu Czes aw Partacz, Krzysztof ada Kto zaczà? Polacy i Ukraiƒcy na Lubelszczyênie w latach W adys aw Filar Dzia ania UPA przeciwko Polakom na Wo yniu i w Galicji Wschodniej w latach Podobieƒstwa i ró nice Ewa Siemaszko Ludobójcze akcje OUN-UPA w lipcu 1943 roku na Wo yniu Leon Popek Losy ksi y rzymskokatolickich na Wo yniu i w Galicji Wschodniej w latach Grzegorz Motyka Polska reakcja na dzia ania UPA skala i przebieg akcji odwetowych Igor Ha agida Losy ukraiƒskiego duchowieƒstwa prawos awnego i greckokatolickiego w czasie konfliktu polsko-ukraiƒskiego w latach (szkic zagadnienia) Micha Klimecki Walki 27 Wo yƒskiej Dywizji Piechoty AK z UPA na tle ca ego szlaku bojowego dywizji Grzegorz Hryciuk Akcje UPA przeciwko Polakom po ponownym zaj ciu Wo ynia i Galicji Wschodniej przez Armi Czerwonà w 1944 roku Ihor Iljuszyn Kwestia ukraiƒska w planach polskiego rzàdu emigracyjnego i polskiego podziemia w latach drugiej wojny Êwiatowej

8 Grzegorz Mazur Niemcy i Sowieci a antypolska akcja UPA Stanis aw Kulczyçkyj Polska problematyka w ukraiƒskich badaniach historii OUN-UPA Grzegorz Motyka Antypolska akcja OUN-UPA w ukraiƒskiej historiografii Agnieszka Jaczyƒska Stosunki polsko-ukraiƒskie w latach w polskich podr cznikach szkolnych Stanis aw St pieƒ Antypolska akcja UPA na Wo yniu i w Galicji Wschodniej. Propozycja dla autorów podr czników szkolnych Indeks osób

9 Wst p Z roku na rok roênie liczba publikacji dotyczàcych stosunków polsko-ukraiƒskich. Sà to z jednej strony opracowania ogólne, majàce na celu dostarczenie czytelnikowi podstawowych informacji, z drugiej monografie poêwi cone konkretnym zagadnieniom. Jednym z centralnych tematów tego dyskursu jest konflikt polsko-ukraiƒski w latach drugiej wojny Êwiatowej, a w szczególnoêci antypolska akcja Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii, rozpocz ta w 1943 r. na Wo yniu, która poch on a od 75 do 100 tys. ofiar. W polskiej pami ci zbiorowej wydarzenia te stanowià wcià temat ywy i bolesny. Antypolska akcja UPA u ywamy tego zwrotu za dokumentami ukraiƒskimi stanowi dla Polaków symbol antagonizmów polsko-ukraiƒskich w XX w. Wielu yjàcych uczestników wydarzeƒ i ich potomków nosi w sobie pami ç owych traumatycznych prze yç. JednoczeÊnie trzeba podkreêliç, e wiedza na ten temat jest stosunkowo niewielka. W du ej mierze wynika to z faktu, e historiografia PRL-u pomija a wo yƒskà tragedi milczeniem. To z kolei powodowa o, e do roli autorytetów naukowych aspirowa y osoby nie posiadajàce zrozumienia dla procedur historycznych, nie majàce dost pu do êróde historycznych i nie przygotowane do ich w aêciwej oceny (krytyki). Powstawa y prace s abo udokumentowane, przynoszàce kategorycznie stawiane tezy i odwo ujàce si do emocji czytelnika 1. Po 1989 r. problem ten sta si przedmiotem debat i gwa townych nieraz polemik prowadzonych przez polityków, publicystów czy wreszcie zawodowych historyków. Sytuacj, przynajmniej cz Êciowo, poprawi a klasyczna ju monografia Ryszarda Torzeckiego Polacy i Ukraiƒcy. Sprawa ukraiƒska w czasie II wojny Êwiatowej na terenie II Rzeczypospolitej 2. Ta, bez wàtpienia najwa niejsza, ksià ka na temat relacji polsko-ukraiƒskich w latach , si à rzeczy jednak potraktowa a dzia ania przeciwko Polakom doêç skrótowo. Pomimo up ywu kilku lat nie powsta a monografia poêwi cona wy àcznie antypolskiej akcji OUN-UPA z lat , wyczerpujàco wyja- Êniajàca wszystkie jej aspekty. Z o y o si na to wiele przyczyn, najwa niejszymi z nich sà wspomniane zapóênienia wywo ane spadkiem po PRL-u oraz ograniczony przez d ugi czas dost p do êróde. Zadaniem Instytutu Pami ci Narodowej jest zarówno upami tnienie ofiar, jak opracowanie historycznej analizy tych wydarzeƒ, zw aszcza e zarysowuje si wyraêna dysproporcja mi dzy liczbà wydawnictw o charakterze wspomnieniowym i pami tnikarskim, upami tniajàcych polskie ofiary antypolskiej akcji, a publikacjami naukowymi, nakierowanymi na analiz przesz oêci. Zorganizowana przez lubelski oddzia Biura Edukacji Publicznej IPN maja 2001 r. sesja naukowa Antypolska akcja OUN-UPA w latach to bodaj pierwsza konferencja poêwi cona wy àcznie tym zagadnieniom. Otworzy a ona cykl seminariów zajmujàcych si stosunkami polsko-ukraiƒskimi w latach , które zamierza zorganizowaç BEP IPN (drugie, poêwi cone akcji Wis a, odby o si kwietnia 2002 r. w Krasiczynie). Dotychczasowe spotkania historyków polskich i ukraiƒskich pod egidà Âwiatowego Zwiàzku o nierzy Armii Krajowej i Zwiàzku Ukraiƒców w Polsce, odbywajàce si w ramach corocznych seminariów historycznych Polska Ukraina: trudne pytania, dotyczy y ca okszta tu stosunków polsko-ukraiƒskich z okresu drugiej wojny Êwiatowej 1 Najlepszym przyk adem prac tego typu sà wydawane w PRL w masowych nak adach ksià ki E. Prusa, np.: Herosi spod znaku tryzuba, Warszawa 1985, Atamania UPA, Warszawa R. Torzecki, Polacy i Ukraiƒcy. Sprawa ukraiƒska w czasie II wojny Êwiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa

10 i stàd, si à rzeczy, porusza y jedynie wybrane aspekty tej problematyki. Nie zmienia to faktu, i podczas przygotowywania sesji wykorzystano doêwiadczenia wczeêniejszych konferencji, co widaç choçby w doborze referentów. Organizatorom lubelskiego seminarium przyêwieca o kilka celów. Chodzi o nie tyle o stworzenie mo liwoêci wymiany poglàdów historykom polskim i ukraiƒskim, ile przede wszystkim o prezentacj ró norodnych podejêç badawczych, a poprzez ich konfrontacj, o zbli enie si do ustalenia prawdy historycznej. Do udzia u w dyskusji zaproszono autorów reprezentujàcych odmienne tradycje historycznego myêlenia, generacje i ró ne oêrodki naukowe oraz przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich. Wi kszoêç z nich to aktywni uczestnicy trwajàcej ju ponad dziesi ç lat debaty polsko-ukraiƒskiej. Pok osiem seminarium Antypolska akcja OUN-UPA w latach jest zbiór artyku ów oddawany do ràk Czytelnika. Z o y y si naƒ teksty omawiajàce najwa niejsze aspekty problemu: przebieg antypolskiej akcji OUN-UPA i sposób jej przedstawienia w najnowszej literaturze naukowej i podr cznikach szkolnych, dzia ania ukraiƒskiej partyzantki przeciwko polskiej ludnoêci na Wo yniu i, chronologicznie póêniejsze, w Galicji Wschodniej. Na podobieƒstwa i ró nice w akcjach UPA w tych regionach zwróci uwag W adys aw Filar. W odzimierz M drzecki podjà problem wp ywu polskiej polityki narodowoêciowej w II Rzeczypospolitej na antypolskà akcj UPA. Walki 27 Wo yƒskiej Dywizji Piechoty AK z UPA omówi Micha Klimecki. Przebieg ataków na polskie miejscowoêci w lipcu 1943 r. na Wo yniu przedstawi a Ewa Siemaszko. Jej tekst powsta na podstawie monumentalnego dzie a Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoêci polskiej Wo ynia , które ukaza o si nied ugo przed lubelskà konferencjà. Grzegorz Motyka omówi stosunek ukraiƒskiej historiografii do dzia aƒ UPA przeciwko Polakom w latach oraz w referacie wyg oszonym z powodu nieobecnoêci Eugeniusza Misi y zasi g i przebieg polskich akcji odwetowych. Dwa referaty zosta y poêwi cone losom duchowieƒstwa na obszarze obj tym konfliktem polsko-ukraiƒskim: zarówno ksi y rzymskokatolickich (Leon Popek), jak prawos awnych oraz greckokatolickich (Igor Ha agida). Grzegorz Hryciuk zajà si problemem kontynuacji antypolskich dzia aƒ OUN-UPA ju po zaj ciu Wo ynia i Galicji Wschodniej przez Armi Czerwonà w 1944 r., próbujàc wyjaêniç dlaczego, pomimo zakazów wydawanych przez dowódców UPA, nie ustawa y ataki na ludnoêç polskà. Grzegorz Mazur omówi niemieckie i sowieckie reakcje wobec antypolskiej akcji UPA. Stanis aw Kulczyçkyj przedstawi rezultaty prac ukraiƒskiej rzàdowej komisji historycznej zajmujàcej si problematykà rehabilitacji cz onków UPA. Ihor Iljuszyn wyg osi komunikat dotyczàcy kwestii ukraiƒskiej w polityce polskiego rzàdu emigracyjnego i polskiego podziemia w latach drugiej wojny Êwiatowej. Agnieszka Jaczyƒska ukaza a obraz stosunków polsko-ukraiƒskich, jaki wy ania si z podr czników szkolnych. Tekst Stanis awa St pnia zosta odczytany podczas dyskusji panelowej Antypolska akcja OUN-UPA w podr cznikach szkolnych obraz postulowany. Tom zosta uzupe niony o dwa teksty, które nie zosta y wyg oszone na konferencji, choç ich autorzy byli jej uczestnikami i brali udzia w dyskusji. Pierwszy, autorstwa Tomasza Stryjka, ma za przedmiot charakterystyk ukraiƒskiej ideologii nacjonalistycznej na tle innych tego typu nurtów w myêli europejskiej. Referat Czes awa Partacza i Krzysztofa ady dotyczy zwiàzków mi dzy antypolskimi dzia aniami OUN-UPA a akcjami polskiego podziemia na Zamojszczyênie w latach Nale y wspomnieç, e Micha Klimecki 3 W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoêci polskiej Wo ynia , t. 1 2, Warszawa

11 i W adys aw Filar, choç nades ali swoje referaty, nie brali udzia u w obradach. Z alem zrezygnowaliêmy z publikacji opinii wyg oszonych w trakcie dyskusji panelowej Wokó akcji»wis a«, stanowiàcych wprowadzenie do kolejnej konferencji przygotowanej przez BEP IPN, dotyczàcej w aênie tej operacji. UznaliÊmy, e po spotkaniu w Krasiczynie, którego rezultaty zostanà wydane w osobnym zbiorze, straci y one swojà aktualnoêç. Historycy, których teksty publikujemy w niniejszym tomie, ró nià si nie tyle w opisie faktów, ile w sposobie ich interpretacji. Wcià mamy do czynienia z prawdà polskà i prawdà ukraiƒskà, ale ju od dawna adna z nich nie stanowi monolitu. W wielu przypadkach rozbie noêci zdajà si wynikaç z odmiennych doêwiadczeƒ, nie zaê przeprowadzanych zgodnie z wymogami warsztatu historycznego analiz materia ów êród owych. Ró nice mi dzy historiografià polskà i ukraiƒskà dotyczà mi dzy innymi oceny przyczyn antypolskiej akcji OUN-UPA i liczby ofiar po obu stronach konfliktu. Zasadnicza ró nica polega jednak na tym, e publikacje ukraiƒskie umieszczajà antypolskà akcj w kontekêcie ca ej dzia alnoêci UPA. Z kolei dla Polaków jest to najwa niejszy aspekt historii ukraiƒskiego podziemia. Rozbie noêci te uwidoczni y si równie podczas lubelskiej sesji. Problemy, z którymi boryka si historiografia ukraiƒska, przedstawi Stanis aw Kulczyçkyj z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, kierujàcy zespo em historyków zajmujàcych si, z polecenia prezydenta Leonida Kuczmy, badaniem historii OUN-UPA. Kontrowersje wokó oceny UPA sà jednym z kluczowych problemów ukraiƒskiej paƒstwowoêci. Tekst Kulczyçkiego uzmys awia, e ustalenia historyków wywo ujà na Ukrainie silne emocje i negatywne reakcje. Kulczyçkyj stwierdza wr cz, i w ukraiƒskiej literaturze edukacyjnej i popularnonaukowej w mijajàcym dziesi cioleciu nie dosz o do adnych istotnych zmian. Problem OUN-UPA jest wcià opisywany jednowymiarowo i schematycznie, poniewa Ukraiƒcy stojà dopiero na poczàtku drogi prowadzàcej do krytycznej analizy w asnej przesz oêci. W ich sporach chodzi g ównie o stosunek tej organizacji do w adzy sowieckiej. Relacje polsko-ukraiƒskie w latach drugiej wojny Êwiatowej sà postrzegane jako konflikt mi dzy UPA i AK. Na Ukrainie, jak si wydaje, istnieje gotowoêç do prowadzenia badaƒ nad odpowiedzialnoêcià UPA za zbrodnie pope nione na Polakach, lecz badacze ukraiƒscy domagajà si postrzegania problemu w szerszym kontekêcie zmagaƒ ukraiƒsko-sowieckich i ukraiƒsko-niemieckich. Szczególnie silne kontrowersje uwidaczniajà si w kwestii bezpoêrednich i d ugofalowych przyczyn antypolskiej akcji UPA. Dla niektórych autorów masowe mordy Polaków na Wo- yniu nie by y niczym innym jak naturalnà konsekwencjà ukraiƒskiej ideologii nacjonalistycznej, realizacjà przedwojennego programu OUN, na zimno przygotowanà akcjà masowej zag ady. Nie jest to jednak poglàd charakterystyczny dla wszystkich polskich badaczy. Wi kszoêç historyków nie podwa a negatywnego wp ywu polskiej polityki na pogorszenie stosunków polsko-ukraiƒskich, choç dalecy sà od absolutyzowania roli tego czynnika. Silne zastrze enia budzi w nich odwo ywanie si do publikacji pozbawionych walorów naukowych oraz uporczywe powracanie do czarnej legendy Ukraiƒców, ca kowicie abstrahujàcej od kontekstu historycznego i kryminalizujàcej ukraiƒskie aspiracje niepodleg oêciowe. Pomimo zgodnoêci co do faktów, historycy, niezale nie od swojej narodowoêci, nierzadko formu ujà diametralnie odmienne oceny. Uwa ny czytelnik z pewnoêcià dostrze e owo zró nicowanie poglàdów, wyra ajàce si choçby w j zyku narracji historycznej. Ukazanie tej ró norodnoêci interpretacji przede wszystkim polskich historyków, by o jednym z celów naszej konferencji. Prace redaktorskie nad oddawanym w r ce czytelnika zbiorem zosta y sprowadzone do niezb dnego minimum. Ujednolicono jedynie pisowni nazw organizacji, nazw w asnych i geograficznych. 9

12 WyjaÊnienia wymaga tytu konferencji: Antypolska akcja OUN-UPA. OkreÊlenie zosta o zapo yczone z dokumentów ukraiƒskiego podziemia. W meldunkach OUN-UPA dzia ania przeciwko Polakom sà okreêlane w aênie jako antypolskie akcje (ewentualnie masowe antypolskie akcje lub akcje odwetowe ). Historycy nie natkn li si dotychczas na ich kodowà nazw. Jak si wydaje, dzia acze ukraiƒscy nie nadali im adnego kryptonimu. Zdaniem organizatorów u ywanie tego poj cia by o najw aêciwsze, w przypadku tak goràcej problematyki. Nie wszyscy podzielili t opini. Dla niektórych u ywanie terminu antypolska akcja relatywizuje zbrodnie pope nione przez UPA, wed ug innych wprost przeciwnie próbuje Ukraiƒców obcià yç. Do zwolenników pierwszego poglàdu nale à mi dzy innymi: Ryszard Bender, Bogumi Grott, Jerzy Robert Nowak i Ryszard Szaw owski. W liêcie z 10 maja 2001 r., skierowanym na r ce prof. dr. hab. Leona Kieresa w trakcie przygotowywania konferencji 4, zarzucili oni pracownikom IPN niedopuszczalne manipulacje, polegajàce na arbitralnej selekcji zaproszonych osób i tematów, a nawet dà enie do totalizacji ycia naukowego w Polsce. Kategorycznym tonem za àdali wykluczenia z obrad niektórych zaproszonych przez IPN goêci. Jako argument obcià ajàcy referentów uznano nawet... ich prawdziwe lub rzekome ukraiƒskie pochodzenie. W ostatniej chwili swój udzia w obradach odwo a Eugeniusz Misi o, który mia wyg osiç referat na temat skali i przebiegu polskich akcji odwetowych wobec UPA. Bioràc pod uwag znaczenie tego aspektu dla ca oêci dyskutowanych zagadnieƒ, komunikat na ten temat wyg osi Grzegorz Motyka (w aênie z tego powodu publikujemy dwa teksty tego autora). Powodem wycofania si Misi y, jak stwierdzi w liêcie z 23 maja 2001 r., przes anym na r ce organizatorów z proêbà o odczytanie podczas obrad, by sposób sformu owania tematu, jak i dobór referentów. Misi o napisa : Obserwujàc toczàcà si dyskusj historyków polskich i ukraiƒskich, odnosz wra enie, e Polacy nie mogà poradziç sobie z jednym, w moim odczuciu fundamentalnym problemem, a mianowicie z faktem, i konflikt polsko-ukraiƒski na Wo yniu i na pozosta ym obszarze Kresów Wschodnich w czasie wojny by niczym innym, jak tragicznym fina em kilkusetletniego zaboru rdzennych ziem ukraiƒskich, systematycznego niszczenia ukraiƒskiej substancji narodowej i tyle samo lat trwajàcej, wielekroç krwawo t umionej przez Polaków walki narodu ukraiƒskiego o odzyskanie niepodleg oêci, utraconej w aênie za sprawà Rzeczypospolitej. By to fina jednego z ostatnich zaborów nowoczesnej Europy. Ostatni nastàpi wraz z rozpadem imperium sowieckiego. Nie podejmujàc dyskusji z tego rodzaju poglàdami, chcemy podkreêliç, e o zaproszeniu do udzia u w konferencji i dyskusji decydowa y wy àcznie wzgl dy merytoryczne, nie zaê kwestie polityczne, Êrodowiskowe czy jakiekolwiek inne. Wychodzimy z za o enia, e tematy wzbudzajàce emocje powinny byç przedmiotem spokojnych dociekaƒ i analiz. IPN jest, jak nam si wydaje, w aêciwym miejscem do prowadzenia tego rodzaju prac. Mamy nadziej, e niniejszy zbiór przyczyni si do lepszego zrozumienia tych tragicznych zagadnieƒ. Dariusz Libionka Grzegorz Motyka 4 O liêcie tym prof. R. Szaw owski poinformowa w wywiadzie udzielonym Naszej Polsce 2002, nr 15, zatytu owanym Kr te Êcie ki IPN-u. Poniewa znalaz o si w nim wiele nieprawdziwych stwierdzeƒ, uznaliêmy, e powinniêmy si do nich odnieêç. 10

13 Wykaz skrótów AAN AK A.K. AW BAK BAMA BCh BEP BOss. BUW CA KC PZPR CDAHOU CDAWOWU DA SBU DALO DARO DATO GARF GG GKBZpNP-IPN HA Qu IPMS IPN KAI KC Kedyw KG KGB KP(b)U KPGW KPP KPZU Kripo KÂZpNP-IPN Archiwum Akt Nowych Armia Krajowa Armeekorps (korpus armijny) Archiwum Wschodnie Bundesarchiv Koblenz (Archiwum Federalne w Koblencji) Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg (Archiwum Federalne i Wojskowe we Fryburgu) Bataliony Ch opskie Biuro Edukacji Publicznej Dzia R kopisów Biblioteki Zak adu Narodowego im. Ossoliƒskich Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Centralne Archiwum KC PZPR Centralnyj Der awnyj Archiw HromadÊkych Objednaƒ Ukrajiny (Centralne Archiwum Paƒstwowe Spo ecznych Organizacji Ukrainy) Centralnyj Der awnyj Archiw Wyszczych Orhaniw W ady Ukrajiny (Centralne Archiwum Paƒstwowe Wy szych Organów W adzy Ukrainy) Der awnyj Archiw S u by Bezpeky Ukrajiny (Archiwum Paƒstwowe S u by Bezpieczeƒstwa Ukrainy) Der awnyj Archiw LwiwÊkoji Ob asti (Archiwum Paƒstwowe Obwodu Lwowskiego) Der awnyj Archiw RiwnenÊkoji Ob asti (Archiwum Paƒstwowe Obwodu Rówieƒskiego) Der awnyj Archiw TernopilÊkoji Ob asti (Archiwum Paƒstwowe Obwodu Tarnopolskiego) Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracyi (Archiwum Paƒstwowe Federacji Rosyjskiej) Generalgouvernement (Generalne Gubernatorstwo) G ówna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pami ci Narodowej Hauptabteilung/Quartiermeister (g ówny urzàd kwatermistrza) Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Instytut Pami ci Narodowej Katolicka Agencja Informacyjna Komitet Centralny Kierownictwo Dywersji Armii Krajowej Komenda G ówna Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Komitet Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego) Komunistyczna Partia (bolszewików) Ukrainy Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej Komunistyczna Partia Polski Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy Kriminalpolizei (policja kryminalna) Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pami ci Narodowej 11

14 MO NARB NKGB NKWD NSDAP NSZ NZW Obkom OUN OUN-B OUN-M OUN-SD OW PKB PKO PKWN PRL PZPR Qu RGO RKL RKU RP SB OUN SBU SD SHS SKW Smiersz SPP SS strojbat ÂZ AK UB UCK UJ UNDO UNR Milicja Obywatelska Nacyonalnyj Archiw Riespubliki Bie aruê (Archiwum Narodowe Republiki Bia oruskiej) Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Ludowy Komisariat Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego) Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die (Ludowy Komisariat Spraw Wewn trznych) Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) Narodowe Si y Zbrojne Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Ob astnyj Komitiet (komitet obwodowy) Orhanizacija UkrajinÊkych Nacjonalistiw (Organizacja Ukraiƒskich Nacjonalistów) OUN frakcja Bandery OUN frakcja Melnyka OUN Samostijnykiw Der awnykiw (OUN Niepodleg oêciowców- -Paƒstwowców) Okr g Wojskowy Paƒstwowy Korpus Bezpieczeƒstwa Polski Komitet Opiekuƒczy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego Polska Rzeczpospolita Ludowa Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Quartiermeister (kwatermistrz) Rada G ówna Opiekuƒcza Rada Komisarzy Ludowych Reichskommissariat Ukraine (Komisariat Rzeszy Ukraina) Rzeczpospolita Polska S u ba Bezpeky OUN (S u ba Bezpieczeƒstwa OUN) S u ba Bezpeky Ukrajiny (S u ba Bezpieczeƒstwa Ukrainy) Sicherheitsdienst (S u ba Bezpieczeƒstwa) Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina (Królestwo Serbów, Chorwatów i S oweƒców) Samooboronni Kuszczowi Widdi y (Oddzia y Samoobrony Kuszczowej) kontrwywiad Armii Czerwonej (z ros. smiert szpionam) Studium Polski Podziemnej w Londynie Schutzstaffeln (Sztafety/Zast py Ochronne) batalion budowlany Âwiatowy Zwiàzek o nierzy Armii Krajowej Urzàd Bezpieczeƒstwa UkrajinÊkij Centralnyj Komitet (Ukraiƒski Centralny Komitet) Uniwersytet Jagielloƒski UkrajinÊke Nacjonalno-Demokratyczne Objednannia (Ukraiƒskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne) UkrajinÊka Narodna Republika (Ukraiƒska Republika Ludowa) 12

15 UNRA UNS UPA USRR USRS USSD UWO WDP AK WIH WiN WKP(b) WP ZSRR ZSRS ZUP ZWZ UkrajinÊka Narodna Rewolucijna Armija (Ukraiƒska Narodowa Armia Rewolucyjna) Ukrajiƒska Narodna Samooborona (Ukraiƒska Samoobrona Narodowa) UkrajinÊka PowstanÊka Armija (Ukraiƒska Powstaƒcza Armia) Ukraiƒska Socjalistyczna Republika Radziecka Ukraiƒska Socjalistyczna Republika Sowiecka UkrajinÊka Samostijna Soborna Der awa (Ukraiƒskie Niepodleg e Zjednoczone Paƒstwo) UkrajinÊka WijÊkowa Orhanizacija (Ukraiƒska Organizacja Wojskowa) Wo yƒska Dywizja Piechoty AK Wojskowy Instytut Historyczny Zrzeszenie WolnoÊç i Niezawis oêç Wszechzwiàzkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) Wojsko Polskie Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich Zwiàzek Socjalistycznych Republik Sowieckich Zwiàzek Ukraiƒców w Polsce Zwiàzek Walki Zbrojnej

16 W odzimierz M drzecki Polityka narodowoêciowa II Rzeczypospolitej a antypolska akcja UPA w latach W zgodnej opinii polityków i historyków, zarówno Polaków, jak Ukraiƒców, polityka paƒstwa polskiego w okresie mi dzywojennym przyczyni a si do zaostrzenia konfliktu polsko-ukraiƒskiego, zw aszcza w ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny Êwiatowej. Do najcz Êciej przywo ywanych negatywów tej polityki nale à: pacyfikacja 1930 r., areszty polityków ukraiƒskich, likwidacja organizacji spo ecznych i kulturalnych (np. P asta), ustawy j zykowe z 1924 r. i, szerzej, ograniczenia w rozwoju szkolnictwa w j zyku ukraiƒskim (symbolem jest tu sprawa uniwersytetu ukraiƒskiego), kroki na rzecz przymusowej rekatolicyzacji prawos awnych i niszczenie Êwiàtyƒ prawos awnych, brak dzia aƒ na rzecz poprawy po o enia drobnego rolnictwa ukraiƒskiego, a przeciwnie, sprzyjanie nap ywowi na ziemie ukraiƒskie osadników polskich (pog bianie si przeludnienia agrarnego, brak satysfakcjonujàcej reformy rolnej, osadnictwo wojskowe), ograniczenia w zatrudnianiu prawos awnych i grekokatolików w instytucjach paƒstwowych, zw aszcza w administracji, wojsku, policji, transporcie i komunikacji, àcznoêci. Nale y z ca à mocà podkreêliç, e wyst powanie wymienionych zjawisk nie podlega dyskusji. Obie strony zgodnie przyznajà te, e polityka paƒstwa polskiego mia a negatywny wp yw na charakter relacji polsko-ukraiƒskich po 1939 r. Ró nià si oczywiêcie w interpretacji przytoczonych wy ej faktów. Tam gdzie cz Êç Polaków mówi o obowiàzku znajomoêci przez wszystkich obywateli j zyka paƒstwowego, Ukraiƒcy b dà mówiç o wynarodowieniu i przymusowej asymilacji. Gdy Polak b dzie wskazywa na koniecznoêç obrony istniejàcego porzàdku prawnego i polskiej racji stanu, Ukrainiec b dzie podkreêla brutalnoêç form walki okupanta z bojownikami o najêwi tszà spraw niepodleg oêci Ukrainy 1. Negatywna ocena polityki narodowoêciowej paƒstwa polskiego znajduje wyraêne odbicie w ró norodnych ukraiƒskich materia ach êród owych wspomnieniach uczestników wydarzeƒ, publicystyce, uzasadnieniach decyzji politycznych. Polityka ta oceniana jest w nich jednoznacznie jako antyukraiƒska i dyskryminacyjna. Mo na zatem przyjàç, e doêwiadczenia z okresu mi dzywojennego cz onków gremiów kierowniczych Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów i Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii oraz ich podkomendnych wp ywa y na podejmowane przez nich po 1939 r. decyzje polityczne i sposoby ich realizacji. Wydaje si jednak, e powy sza konstatacja nie wyczerpuje istoty problemu znaczenia wydarzeƒ i zjawisk okresu mi dzywojennego dla kszta towania stosunków polsko- -ukraiƒskich w latach Tym bardziej e naszkicowanego zwiàzku przyczynowo- -skutkowego w adnym razie nie mo na czytaç na wspak starajàc si udowadniaç, i to polityka paƒstwa polskiego odpowiada za charakter dzia aƒ ukraiƒskich w stosunku do Polaków, i sugerowaç, e ukraiƒskie dzia ania antypolskie by y skutkiem polityki paƒstwa 1 Znakomità ilustracj opisanej sytuacji stanowià materia y ze spotkaƒ historyków ukraiƒskich i polskich, organizowanych z inspiracji OÊrodka KARTA. Zob. Polska Ukraina: trudne pytania, t. 1 2, Warszawa

17 polskiego w stosunku do Ukraiƒców w okresie mi dzywojennym. By by to b àd tego samego rodzaju, co twierdzenie, e rewolucja w Rosji by a nieuchronnà konsekwencjà narastania konfliktu klasowego i to car jest winny, i go zastrzelono wraz z ca à rodzinà, bo wcze- Êniej êle rzàdzi. Wszak konflikt klasowy by nie mniej zaogniony w innych krajach europejskich, a tam ostatecznie do rewolucji nie dosz o. Podobnie nie ka de represje wobec grupy upoêledzonej prowadzà nieuchronnie do zbrojnego odwetu. Zw aszcza wymierzonego w ludnoêç cywilnà. Klucz do rozwiàzania tej kwestii tkwi, jak sàdz, raczej po stronie ukraiƒskiej ni polskiej. Nale y postawiç pytanie dlaczego w latach Ukraiƒcy podj li w stosunku do Polaków tak skrajne dzia ania, i zastanowiç si, jakie czynniki z przesz oêci, w tym z okresu mi dzywojennego, mog y mieç wp yw na ukszta towanie takiej postawy wêród Ukraiƒców. Analiza ró norodnych Êwiadectw ukraiƒskich pozwala udzieliç w miar precyzyjnej odpowiedzi przynajmniej na pierwsze pytanie. Otó dla ukraiƒskiej elity politycznej Polska i Polacy byli najwa niejszà przeszkodà w budowie na Zachodniej Ukrainie niepodleg ego paƒstwa ukraiƒskiego, a dotychczasowe próby pokonania Polaków koƒczy y si kl skà. Przypomnijmy przy okazji, e pomys usuni cia Polaków ze spornych terytoriów nie powsta w warunkach drugiej wojny Êwiatowej. Has o Polacy za San pojawi o si oko o 1907 r. Ju wtedy wêród cz Êci polityków ukraiƒskich zapanowa o przeêwiadczenie, e obydwa narody obok siebie na tej samej ziemi mieszkaç nie mogà 2. Dalekosi ne cele programowe obu ruchów narodowych zosta y sformu owane jeszcze przed 1914 r. W latach obie strony stara y si je zrealizowaç. Polakom si uda o, Ukraiƒcom nie. Jednak nie by to koniec sporu, a tylko jeden z jego etapów. Dla ukraiƒskiego ruchu narodowego nic si nie skoƒczy o 3. Zmieni y si tylko formy i warunki dzia ania. Okres mi dzywojenny by kolejnym, wa nym etapem konfliktu polsko-ukraiƒskiego. Dla dalszego uk adu stosunków polsko-ukraiƒskich mia istotne znaczenie przede wszystkim dlatego, e wykaza niemo noêç znalezienia kompromisu mi dzy programami polskiego i ukraiƒskiego ruchu narodowego. Z roku na rok dla obu stron by o coraz bardziej oczywiste, e Lwów czy uck nie mogà byç wspólne, ale polskie albo ukraiƒskie, i to niezale nie od intencji Êrodowisk dà àcych do porozumienia. Dodajmy, e paƒstwo polskie tworzone i funkcjonujàce jako paƒstwo narodowe, by o dalekie od neutralnoêci narodowej za jeden ze swoich g ównych celów stawia o umocnienie fundamentów paƒstwowych w aênie na ziemiach wschodnich. RównoczeÊnie ukraiƒski ruch narodowy, choç pokonany w zmaganiach o niepodleg à Ukrain, by w dwudziestoleciu mi dzywojennym o wiele silniejszy ni przed 1914 r. Systematycznie poszerza swà baz spo ecznà i nie widzia mo liwoêci kompromisu w najwa niejszej dla siebie sprawie niepodleg oêci Ukrainy 4. Ów pat mog a prze amaç tylko zmiana stosunków ludnoêciowych na spornych ziemiach. Stare has o Lachy za San w nowych realiach mog o staç si konkretnà dyrektywà politycznà. I politycy ukraiƒscy zdecydowali si wykorzystaç moment historyczny do wcielenia jej w ycie. Podsumowujàc najkrócej ten wàtek z doêwiadczeƒ, przede wszystkim z lat (1942), politycy ukraiƒscy wyprowadzili wniosek, e kompromis z Polakami nie jest mo liwy i jedyny sposób rozstrzygni cia sporu o suwerennoêç Wo ynia i Galicji to zmuszenie Polaków do opuszczenia tych ziem. 2 Proces narastania konfliktu polsko-ukraiƒskiego w Galicji przed pierwszà wojnà Êwiatowà zob. Cz. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraiƒskie w Galicji w latach , Toruƒ Zob. L. Mroczka, Spór o Galicj Wschodnià , Kraków J. Hrycak, Historia Ukrainy , Lublin Rozdzia poêwi cony okresowi mi dzywojennemu autor zatytu owa Wielka przerwa. 15

18 Przekonanie, e Polacy powinni opuêciç Wo yƒ i Galicj Wschodnià, nie przesàdza o jednak, jakimi sposobami i Êrodkami nale y si pos u yç. W wielu dokumentach ukraiƒskich znajdujemy przestrogi przed stosowaniem przemocy i terroru, zw aszcza w skali masowej 5. Jednak okaza y si one nieskuteczne. Wydaje si, e jednà z przyczyn eksplozji przemocy i okrucieƒstwa, jakà zainicjowa y dzia ania ukraiƒskie w 1943 r., by o powszechne wêród Ukraiƒców poczucie dyskryminacji i krzywdy po àczone z pragnieniem odwetu. W kontekêcie powy szego stwierdzenia szczególnego znaczenia nabierajà wydarzenia z lat , z okresu rewolucji i walk o formowanie adu mi dzynarodowego po pierwszej wojnie Êwiatowej. W lutym 1917 r. na terenach pozostajàcych pod kontrolà rosyjskà rozpocz a si rewolucja. Na ukraiƒskiej wsi w ciàgu kilkunastu miesi cy zmiot a z powierzchni dotychczasowy ad spo eczny. Przede wszystkim usun a w aêcicieli ziemskich g ównie Polaków, i zacz a budowaç, po raz pierwszy w dziejach, ch opski Êwiat bez panów. W tradycji wsi ukraiƒskiej i bia oruskiej czasy te by y okreêlane jako czasy wolnoêci woli, swobody. W 1919, a potem w 1920 r. panowie wygrali. Odebrali ch opom to, co ci zaj li w dobie rewolucji, i zaprowadzili swoje rzàdy, które w gwarze ch opskiej by y nazywane czasami paƒskiej swobody 6. Jednak pora ka rewolucji na ziemiach, które wesz y w granice II Rzeczypospolitej nie oznacza a powrotu do przedrewolucyjnej stabilizacji. Dla ch opów panowie przestali byç nieod àcznà cz Êcià porzàdku Êwiata (w co g boko wierzy nie tylko ukraiƒski mu yk przed rewolucjà). Stali si przeciwnikiem, którego mo na by o pokonaç. W dodatku przyk ad ZSRR pokazywa naocznie, e Êwiat bez panów nie musi byç utopià, marzeniem, jest nie tylko realny, lecz bardzo bliski. Z tej perspektywy w adza paƒstwa polskiego nie by a odbierana z tradycyjnà ch opskà pokorà, lecz budzi a nieustanne i dojmujàce poczucie krzywdy. KoniecznoÊç p acenia podatku by a odbierana jako forma wyzysku, a nie normalny obowiàzek obywatela, policjant traktowany by jako zagro- enie, nie zaê czynnik stabilizacji adu spo ecznego 7. Do zaognienia stosunków mi dzy ch opami ukraiƒskimi a paƒstwem polskim przyczynia a si jeszcze jedna istotna rzecz zabiegi na rzecz modernizacji kraju i podnoszenia poziomu cywilizacyjnego, które z punktu widzenia ch opa oznacza y niemal wy àcznie nowe wydatki i obowiàzki. Budowa utwardzonej drogi by a mu oboj tna, bo do Warszawy i tak si nie wybiera, budowa nowego starostwa oznacza a dlaƒ tylko to, e urz dnicy majà nowy pa ac, dalekosi nych korzyêci z rozwoju sieci telefonicznej i elektryfikacji nie widzia. Cz sto nie rozumia te potrzeby coraz to nowych rozporzàdzeƒ w adzy dotyczàcych wsi obowiàzkowych szczepieƒ zwierzàt, przepisów sanitarnych etc. Natomiast musia za to wszystko p aciç. Dzia ania paƒstwa obejmowa y tak e polskich ch opów, jednak w przypadku ukraiƒskich i bia oruskich by y one odbierane jako forma Êwiadomej represji w stosunku do prawos awnego mu yka czy Rusina-unity. Zwróçmy teraz uwag, e mi dzy rewolucjà lutowà a wrzeêniem 1939 r. up yn y zaledwie 22 lata, mi dzy wygaszeniem partyzantki antypolskiej na Wo yniu a poczàtkiem wojny lat 15. Oznacza o to, e dla wi kszoêci mieszkaƒców ziem wschodnich doêwiadczenie pierwszej wojny Êwiatowej, rewolucji, walk polsko-ukraiƒskich pozostawa o ywe. Zarówno 5 R. Torzecki, Polacy i Ukraiƒcy. Sprawa ukraiƒska w czasie II wojny Êwiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 172 i n. 6 Analiza sygnalizowanych zjawisk zob. W. M drzecki, Przemiany spo eczne i polityczne na Wo yniu w latach [w:] Metamorfozy spo eczne, Warszawa 1997, s Ilustracj takiego sposobu myêlenia odnajdujemy w prasie ukraiƒskiej okresu mi dzywojennego oraz w wi kszoêci wspomnieƒ i relacji powsta ych w póêniejszym czasie. Zob. Na wicznu hanbu Polszczy, New York

19 has a i idee, jak te formy walki. A te po obu stronach przypomina y najbardziej ociekajàce krwià strony Ogniem i mieczem. Z jednej strony palenie dworów i pa aców, mordowanie ich mieszkaƒców, z drugiej akcje pacyfikacyjne podejmowane przez ludzi Jaworskiego czy Austriaków, pogromy ydów, egzekucje przeprowadzane przez wszystkie si y militarno- -polityczne. Jednym s owem apokalipsa, której opis znajdujemy u Marii Dunin-Kozickiej czy Zofii Kossak-Szczuckiej 8. Ch opi ukraiƒscy w aêciwie od poczàtku potraktowali II Rzeczpospolità jako paƒskà. Do pobliskich majàtków powrócili panowie, wielu z nich obj o urz dy. A i przyjezdni urz dnicy zachowywali si po paƒsku. W urz dach, a nawet w szkole zapanowa a paƒska mowa. Niech ç do polskiego pana ch opi ukraiƒscy i bia oruscy rozciàgn li na paƒstwo polskie. W takim uk adzie nie tylko osadnicy wojskowi, ale nawet zasiedziali polscy ch opi z sàsiedztwa, którzy zresztà wcale nie kryli swego przywiàzania do Polski, stawali si cz - Êcià obcego, paƒskiego Êwiata. To zaê oznacza o, e w walce z paƒskà Polskà nie nale- y pomijaç sàsiadów. W moim przekonaniu nie ma wielkiego sensu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy prezentowana w moich wywodach tak jednoznacznie negatywna ukraiƒska ocena II Rzeczypospolitej mia a charakter obiektywny, czy by a podyktowana osobistymi prze yciami, uprzedzeniami i z za o enia niech tnym stosunkiem do paƒstwa polskiego, czy te wyrachowaniem politycznym. Motorem dzia aƒ polityków ukraiƒskich nie by cel negatywny pragnienie odegrania si za prawdziwe czy urojone krzywdy, ale przede wszystkim dà enie do celu pozytywnego budowy w asnego paƒstwa. Polacy byli jednà z wa nych przeszkód na tej drodze, a realia wojny stworzy y mo liwoêç jej usuni cia. Natomiast w przypadku bezpo- Êrednich wykonawców tego zamierzenia w zdecydowanej wi kszoêci ch opów ukraiƒskich o formach dzia ania decydowa o pragnienie odwetu po pora ce z lat , dà enie do zap aty za prawdziwe czy domniemane upokorzenia okresu paƒskich rzàdów, ch ç ostatecznego zniszczenia paƒskiego polskiego Êwiata i zapobiegni cie jego odrodzeniu. Niech ci do tego Êwiata dawali Êwiadectwo jeszcze zanim powsta a II Rzeczpospolita: w Galicji w strajkach 1902 r., na Wo yniu i Polesiu w dobie rewolucji i wojny domowej. Od czasu, kiedy ch opi przekonali si, e Êwiat bez panów mo e istnieç znosili ich, ale tylko dopóty, dopóki musieli. Realia wojny i uczestnictwo w zorganizowanych strukturach militarno- -politycznych da y im mo liwoêç ponownego wystàpienia przeciwko paƒskiemu Êwiatu. Charakter polityki polskiej w stosunku do problemu ukraiƒskiego by wykorzystywany jako argument, który uzasadnia koniecznoêç ostatecznego rozwiàzania kwestii polskiej na Wo yniu i w Galicji Wschodniej. Nie sposób jednak historycznych argumentów, uzasadniajàcych s usznoêç decyzji politycznej, uwa aç za przyczyn sprawczà. Z polskiego punktu widzenia pojawia si problem inny. A mianowicie, jak my, Polacy, na w asny u ytek odpowiemy sobie na pytanie czy jako naród panujàcy i gospodarz paƒstwa zrobiliêmy w okresie mi dzywojennym wszystko co mo liwe, aby konflikt przynajmniej agodziç. Odpowiedê wypada zdecydowanie negatywnie. Przyt aczajàca wi kszoêç Polaków uzna a, e spór polsko-ukraiƒski zosta rozstrzygni ty ostatecznie i obecny uk ad b dzie istnia ju zawsze. W rezultacie uwa a a, e zadaniem paƒstwa polskiego jest wyciàgni cie konsekwencji ze zwyci stwa i zagwarantowanie polskoêci Polski od Bydgoszczy do Zaleszczyk. I polscy urz dnicy usilnie nad tym pracowali 9. 8 M. Dunin-Kozicka, Burza od wschodu, Warszawa 1920; Z. Kossak-Szczucka, Po oga, Kraków Trudno inaczej odczytywaç intencje dzia aƒ podejmowanych przez aparat paƒstwowy, a opisanych w pracy A. Chojnowskiego, Koncepcje polityki narodowoêciowej rzàdów polskich , Wroc aw

20 Polska inteligencja i drobnomieszczaƒstwo nie by y te w swej masie wolne od jednego z grzechów g ównych pychy, której wyrazem by o graniczàce z pogardà poczucie wy szo- Êci, jakie okazywali przy ka dej okazji w oêcianom. Dodajmy, e na równi polskim, jak niepolskim 10. Powodowa o to wiele konfliktów wêród Polaków, ale znaczenie takiej postawy w stosunku do Ukraiƒców i Bia orusinów by o o wiele bardziej negatywne i dalekosi ne. 10 Pisa o tym jeszcze w okresie mi dzywojennym J. Cha asiƒski, M ode pokolenie ch opów, t. 1 4, Warszawa Szczególnie w t. 4, s

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Public relations w administracji publicznej W SPRZEDA Y: Zdzis aw Knecht Racjonalne public

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski OSW. North Caucasus: the Russian Gordian knot. Putin po reelekcji STUDIES

Prace OSW / CES Studies. Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski OSW. North Caucasus: the Russian Gordian knot. Putin po reelekcji STUDIES OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CE S Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski North Caucasus: the Russian Gordian knot Putin po reelekcji STUDIES

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 26 27 2013 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski Prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW C E S Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo