OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968"

Transkrypt

1 OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968

2 RADA REDAKCYJNA Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa) Mieczysław Kafel (Warszawa), Józef Kądzielski (Warszawa), Zenon Klemensiewicz (Kraków), Henryk Markiewicz (Kraków), Stanisław Mojkowski (Warszawa), Kazimierz Romaniuk (Warszawa), Paweł Rybicki (Kraków), Józef Skrzypek (Warszawa), Józef Siemek (Warszawa), Jan Symonik (Warszawa) KOLEGIUM REDAKCYJNE Franciszek Adamski, Paweł Dubiel (redaktor naczelny), Jan Kalkowski, Edward Kamiński, Edmund Król, Teresa Lisicka, Walery Pisarek, Irena Tetelowska WSPÓŁPRACOWNICY ZAGRANICZNI John B. Adams prof, dziennikarstwa, Uniwersytet Północnej Karoliny (USA); Aleksander F. Biereżnoj prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Żdanowa (Leningrad); Jean-François Brutt in przedstawiciel AIERI (Lozanna); Roger Clausse prof., Belgijski Ośrodek Badań nad Środkami Masowej Informacji (Bruksela); Ferenc Dér Stowarzyszenie Dziennikarzy Węgierskich (Budapeszt); Władimir W. К i ein i к wykładowca Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Uraiskiego (S wierdłowsk) ; Vladimir Klimę ś prof., Instytut Oświaty i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Karola (Praga); Aleksander L. Mi s zur i s doc, Wydział Dziennikarski Uniwersytetu im. Łomonosowa (Moskwa); Milo Popovic dyr. Jugosłowiańskiego Instytutu Dziennikarskiego (Belgrad); Dmitro Priljuk doc, Wydział Dziennikarski Uniwersytetu im. Szewczenki (Kijów); E. P. Prochorow starszy pracownik naukowy, Wydział Dziennikarski Uniwersytetu im. Łomonosowa (Moskwa); Wolfgang Rodel prof., Wydział Dziennikarski Uniwersytetu im. Karola Marksa (Lipsk) ul. Wiślna 2, p. 15. Numer został redakcyjnie zamknięty w lutym Nakt egz. Wydawca: Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa". Adres redakcji: Kraków, Ark. druk. 10,25. Podpisano do druku i druk ukończono w maju Pap. offset. II ki., 90 g, 70X100. Cena 20 zł. Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wielopole i. Zam. 274/68. L-15

3 TREŚĆ NUMERU ROZPRAWY Irena Tetelowska: Trwałość leninowskich koncepcji prasy nowego typu (Wstęp do problematyki) 5 Marian T y r o w i с z: Prasa krakowska w dziejach polskiego dziennikarstwa 17 Stanisław W alt oś: Prasa a wstępne stadium procesu karnego Paweł Dubiel, Edward Kamiński, Andrzej Magdoń: Wydania sobotnio-niedzielne dzienników partyjnych 45 PROBLEMY NASZEGO DZIENNIKARSTWA Alojzy Sroga: Polemiczniość i rzetelność publikacji 63 MATERIAŁY Jerzy Drobiszewski: Serwis informacyjny dziennika Czas w latach Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY Irena Tetelowska: Polska koncepcja prasoznawstwa (W związku z książką Mieczysława Kafla: Prasoznawstwo) 90 Noty o polskich nowościach wydawniczych (Jan Kalkowski) W CZASOPISMACH International Review of Journalism (Zygmunt Dąbek) s. 103; Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (Jerzy Centkowski) s. 104; 60 lat Zarania Śląskiego (Sylwester Dziki) s. 107; Zurnalist w III kwartale 1967 (Stanisław Garztecki) s. 109; Włoski miesięcznik filmowy (Wiesława Łojek) s KRONIKA NAUKOWA Społeczna użyteczność badań nad środkami masowej informacji w Jugosławii (Irena Tetelowska) 113 Badania nad rozpowszechnianiem wiadomości w USA (John B. Adams Uniwersytet Północnej Karoliny) 117

4 Konferencja na temat analiz zawartości w USA (j) 12,1 Sympozjum historyków prasy {Władysław Masłowski) 123 Kronika Ośrodka Badań Prasoznawczych, rok INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA Kronika prasy polskiej {1 września 31 grudnia 1967) 132 Korespondenci zagraniczni prasy polskiej 141 INFORMACJE 142 NEKROLOGIA 150 STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE

5 R O Z P R A W ' У IRENA TETELOWSKA TRWAŁOŚĆ LENINOWSKICH KONCEPCJI PRASY NOWEGO TYPU (Wstąp do problematyki) Pojęcie prasy nowego typu, utożsamianej z prasą socjalistyczną, wywodzi się z teoretycznych koncepcji W. I. Lenina. Jako fragment wieloletnich badań nad teorią polskiej prasy nowego typu, autorka przedstawia tu częściowe wyniki być może dyskusyjne przygotowywanej obszernej pracy, konfrontując wypowiedzi Lenina sprzed półwiecza z ich współczesną aktualnością i realizacją. Tekst niniejszy został w nieznacznie skróconej wersji wygłoszony 3 XI1967 w Krakowie, na konferencji poświęconej 50 rocznicy Rewolucji Październikowej. Zamieniane w czyn idee ludzi wielkich wymagają wielokrotnego odczytywania, wielokrotnych powrotów, ale wymagają też teoretycznej kontynuacji, będącej jedynym warunkiem ich aktualności i żywotności. Tak było zawsze i wystarczy prześledzić dzieje każdej nauki, aby znaleźć się wśród literatury opracowań nierzadko objętościowo przewyższającej interpretowane dzieło. Im bowiem koncepcja większa, bardziej wyprzedzająca umysłowośc czasu, w którym powstała, wyraźniej prekursorska interpretacji jest więcej i to nierzadko sprzecznych. W tym też fakcie należy szukać przyczyn stałej potrzeby powrotów do oryginału, potrzeby ponawiania prób kolejnego odczytywania i wreszcie dalszej rozbudowy teorii. Przy czym prawa do lepszego rozumienia tekstu podstawowego upatrują te poczynania nie w genialności nowego interpre-

6 6 IRENA TETELOWSKA tatora i ucznia, ale po prostu w upływie czasu, który dopiero któremuś z następnych pokoleń pozwala na pojęcie umysłu wyprzedzającego współczesnych. Wszystko to można odnieść do nauki w ogóle, ale szczególnie do tych teorii filozoficzno-polityczmych, które stały się podstawą tworzenia nowych systemów ustrojowych. Od pierwowzoru oddziela je bowiem już nie tylko odmienność odczytywania i interpretowania, uwarunkowana aktualną sytuacją polityczną oraz ogólnym poziomem wiedzy, ale także sama praktyka realizująca idee w taki sposób, na jaki stać setki a nawet tysiące wykonawców, reprezentujących przeróżne indywidualności. Te same przyczyny decydują o treści i formie kontynuacji. W działaniu społecznym nie ma bowiem stagnacji, zawsze jest jakiś rozwój, jakieś uwspółcześnianie, ale też zawsze jest to zależne od indywidualności realizatorów. Jedni uznają każde sformułowanie za absolutnie trwałe, inni odróżniają trwałość teorii od wskazań sytuacyjnych a wymieniając je na nowe treści nowego czasu, ożywiają samą teorię. Inni wreszcie nazbyt daleko odchodzą od pierwowzoru, albo w wyniku jego nieznajomości, albo zbyt swoistego rozumowania. I dlatego być może współczesność konfrontację wyników działania społecznego z zamierzeniami teorii oddała tak zdecydowanie w ręce nauk empirycznych. Podejmowaniu takich tematów sprzyjają szczególnie rocznice. Nie jest to jednak przejaw korzystny. Opracowania stają się wtedy oficjalne, tracą elementy krytyki, wygładzają kanty. Toteż decyzję o podjęciu studiów interpretacyjnych powinien podejmować sam badacz i tylko wtedy, gdy stwierdzi dojrzałość posiadanego warsztatu i gdy do nowych rozstrzygnięć doprowadzi go dotychczasowy własny dorobek. Tylko wtedy wyniki jego pracy badawczej będą rzeczywistym, rzetelnym przejawem kontroli działania społecznego. To co obecnie przedstawiam, nie powstało w przededniu żadnego jubileuszu. Jest fragmentem wiele lat temu rozpoczętych i dotąd nie zakończonych badań nad rolą polskiej prasy nowego typu, nad jej typologią i ogólną teorią. Dlatego nie rezygnuję z wygłaszania poglądów, być może bardzo dyskusyjnych. Ten zaś obszerny wstęp ma niejako usprawiedliwić, a także wytłumaczyć przyjęte stanowisko i niepełność przemyśleń. Temat to bowiem na książkę życia a nie na syntetyczny artykuł. Mimo więc, iż dotąd nie padło ani słowo Lenin, ani prasa, wszystko odnosiło się jak najściślej do niego samego i do jego myśli o prasie, to znaczy wyjaśniało mój ogólny pogląd na współczesność tej właśnie dziedziny wiedzy i polityki. Pogląd szczegółowy zaś ograniczam tutaj do trzech kwestii, które uważam za węzłowe dla leninowskiej koncepcji prasy a może nawet więcej bo w ogóle dla koncepcji prasy nowego typu, ukształtowanej nie tylko przez teorię Włodzimierza Lenina, ale również Karola Marksa i Józefa Stalina. Uważam też, że omawiane trzy kwestie są na tyle trwałe, że nie modyfikują ich różnice wynikające z odrębnych tradycji i kultur poszczególnych państw socjalistycznych.

7 LENINOWSKA KONCEPCJA PRASY 7 Pierwszą z owych trzech zasadniczych kwestii leninowskiej teorii jest pogląd na społeczną rolę prasy nowego typu, drugą na jej model tematyczny, a więc charakterystyczne cechy treści różniące ją od prasy burżuazyjnej i decydujące o jej swoistości, i wreszcie trzecią pogląd na sposoby redagowania tych treści, warunkujące skuteczność postawionych prasie zadań. Wszystkie trzy wymienione kwestie poddaję krytyce z punktu widzenia ich: współczesnej aktualności, potrzeby modyfikacji, uwarunkowanej zmianami sytuacji cywilizacyjnej, kulturowej i politycznej, oraz z punktu widzenia stopnia, w jakim trwałe koncepcje są realizowane w praktyce naszego kraju i naszych czasów. Wywód 'niniejszy należy jeszcze poprzedzić wyjaśnieniem, iż W. I. Lenin nie uprawiał teorii prasy jako jakiejś odrębnej naukowej dyscypliny, choć często i chętnie nazywa się go dzisiaj teoretykiem prasy. Był teoretykiem rewolucji, partii i państwa komunistycznego. Jego teoria prasy powstawała jedynie jako glossy pisane na marginesach prac podstawowych, na marginesach polemik, często jako półprywatne listy do Prawdy, Niewskiej Zwiezdy, Zwiezdy, do Plechanowa, Akselroda i innych; powstawała na marginesie krytyki gazet takich jak np. Raboczaja Mysi (przez co należy rozumieć krytykę Bernsteina), a także w wyniku wielu różnorodnych polemik. Listy te zresztą zajmują się w sposób zadziwiający drobiazgami pracy redakcyjnej. Zawierają polecenia przesyłania odbitek korektorskich (jeśli po zakończeniu druku ze zbyt wielkim opóźnieniem otrzymywano gazety), zalecenia dotyczące honorariów autorskich, potrzeby publikowania informacji o wysokości nakładu i jego rozchodzeniu się (i to wyraźnie z myślą o propagandzie pisma) itp. itp. Prócz tych jednak pozornych i niewątpliwych drobiazgów znajdujemy również przyczynki większe, chociaż też pisane pospiesznie, często bardzo gniewnie, z polemiczną ostrością i prawie zawsze doraźnie, to jest z myślą o natychmiastowej zmianie postępowania redakcji, a więc niejako bezpośrednio wynikające z samego działania lub z potrzeby jego modyfikacji. Ale choć W. Lenin nie opublikował żadnego zwartego i konsekwentnie pełnego wykładu teorii prasy, z gloss pisanych dosłownie przez całe życie wyłania się spójny system poglądów na jej rolę różną w różnych okresach historycznych. Inną w czasie tworzenia partii, inną w rewolucji i w końcu także inną w chwili objęcia władzy przez komunistów. Kapitalne znaczenie dla potwierdzenia

8 8 IRENA TETELOWSKA tezy, że sam Lenin pojmował formułowane przez siebie zadania prasy jako zmieniające się w czasie ma fakt, iż większość owych gloss znajdujemy w pracach dotyczących kolejno: tworzenia partii, przeprowadzania rewolucji, a potem budowania młodej władzy radzieckiej. Dzięki temu śledzimy historyczne modyfikowanie się i narastanie wymogów stawianych prasie. Nie mógł zresztą W. Lenin apodyktycznie absolutyzować swych poglądów on, który pisał o konieczności samodzielnego przepracowywania i rozwijania przez socjalistów rosyjskich teorii K. Marksa i którą oceniał jako dającą jedynie tezy przewodnie; w szczegółach całkowicie inaczej stosowalne w Anglii, inaczej we Francji, Niemczech i innych krajach. 1 ) W konsekwencji jednak całokształtu poglądów i bez względu na część zmieniających się szczegółowych zadań, W. Lenin uznał prasę za świadome, zespołowe narzędzie tworzenia partii, prowadzenia rewolucji, a potem sprawowania władzy. Uznał ją za narzędzie jedyne w sytuacji, w której robotnicy Rosji (w odróżnieniu od socjaldemokracji innych krajów europejskich) nie rozporządzali żadnym sposobem przejawiania swej działalności takiej jak parlament, agitacja wyborcza, związki branżowe, zgromadzenia ludowe itp. Gazeta rewolucyjna musiała w tej sytuacji zastąpić tamto wszystko. 2 ) Toteż na tle konkretnych warunków Rosji lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zrodziły się wszystkie dalsze wymagania stawiane prasie, a ściślej centralnemu organowi partii, gdyż Leninowi szło wówczas o zespolenie wszystkich rosyjskich socjaldemokratów. Dlatego właśnie powie potem o konieczności orientowania się tegoż organu na najwyższy poziom inteligencji robotniczej, a dla mniej wykształconych poleci pozostawienie innych, bardziej popularnych i bardziej dostępnych form propagandy. 3 ) I te właśnie zalecenia stawiane prasie socjaldemokratycznej, pojmowanej jako jedyne narzędzie porozumiewania się z sobą propagatorów idei rewolucyjnej rozproszonych w masie często niepiśmiennych robotników pozwalają mniemać, iż gdyby w Rosji istniała możliwość działania poprzez *) Nie traktujemy bynajmniej teorii Marksa jako czegoś zakończonego i nietykalnego... Założyła ona jedynie kamień węgielny tej nauki, którą socjaliści powinni rozwijać dalej we wszystkich kierunkach, jeżeli nie chcą pozostać w tyle za życiem". W. I. Lenin: Nasz program. Dzieła t. 4 Warszawa 1953 s J 2 ) U nas wszystko to, właśnie wszystko to zastępować musi dopóki nie zdobyliśmy wolności politycznej gazeta rewolucyjna, bez której niemożliwa jest u nas żadna na szeroką skalę organizacja całego ruchu robotniczego". W. I. Lenin: Nasze najbliższe zadania. Dzieła t. 4 Warszawa 1953 s ) Po średniej... warstwie idą masy niższych warstw proletariatu. Bardzo możliwe, że socjalistyczna gazeta będzie dla nich zupełnie lub niemal zupełnie niedostępna... niedorzeczne jednak byłoby wyprowadzenie stąd wniosku, że gazeta socjaldemokratów winna dostosowywać się do jak najniższego poziomu robotników. Wynika z tego tylko, że na takie warstwy winny oddziaływać inne środki agitacji i propagandy: broszury napisane jak najbardziej popularnie, agitacja ustna i co najważniejsze ulotki na temat lokalnych wydarzeń". W. I. Lenin: O ciągnącym wstecz nurcie w rosyjskiej s.-d. Dzieła t. 4 Warszawa s. 294.

9 LENINOWSKA KONCEPCJA PRASY 9 parlament, związki zawodowe, zrzeszenia branżowe i tym podobne instytucje, prasa byłaby uznana za jedno z wielu narzędzi oddziaływania na opinię a nie jedyne. I być może, że postawione jej zadania byłyby skromniejsze, że nie byłaby kierowana wyłącznie do elity robotniczej itp. To jednak, co jest bezsprzecznie trwałe w tej koncepcji, to uznanie prasy za narzędzie budownictwa partii, przeprowadzania rewolucji i sprawowania władzy, Jako dalszą konsekwencję przyjętej»konstrukcji teoretycznej oddzieli potem Lenin zadania czasopisma od zadań dziennika pierwszemu nadając rolę propagandysty, drugiemu agitator a. 4 ) Przez pojęcia te rozumiał Lenin określoną czynność przekonywania do idei politycznych, ale czynność zasadniczo różną co do zakresu. Propaganda bowiem jak wyjaśnia to W. Lenin w innym miejscu 5 ) jest przekonywaniem poszerzonym i pogłębionym teoretycznie, sięgającym do przyczyn już nawet nie jednego zjawiska, ale całego ich splotu. Siłą faktu więc, jest to słowo skierowane do mniejszej liczby osób. Agitacja zaś, to komentowanie faktów stosunkowo prostych, a jednocześnie jaskrawych czyli mówiąc inaczej takich, które są znane i przez to zrozumiałe jak najszerszym rzeszom ludzi. W konkluzji, teraz już tylko czasopismo stanowić będzie dla Włodzimierza Lenina elitarny środek propagandy masowe oddziaływanie pozostawiając dziennikom. Później do tych dwóch zadań doda Lenin trzecie, bodajże najważniejsze i powie: Pismo to nie tylko kolektywny propagandysta i kolektywny agitator, lecz również kolektywny organizator". 6 ) Co zaś rozumie przez zadania organizatorskie tłumaczy porównaniem: Pod tym ostatnim względem można porównać je (pismo dop. IT) z rusztowaniem, które wznoszone wokół budującego się gmachu nakreśla kontury budowli, ułatwia kontakt pomiędzy poszczególnymi budowniczymi, pomaga im w podziale pracy i ogarnięciu wzrokiem ogólnych wyników, osiągniętych przez zorganizowaną pracę... Trzeba, trzeba koniecznie... stworzyć faktyczną łączność pomiędzy miastami w regularnej wspólnej pracy, albowiem rozdrobnienie przytłacza ludzi, którzy siedzą jak w jamie"... nie wiedząc, co dzieje się na szerokim świecie, od kogo uczyć się, jak zdobyć doświadczenie, jak zaspokoić pragnienie działalności na szeroką 4 )...czasopismo powinno służyć głównie propagandzie, gazeta zaś głównie agitacji". W. I. Lenin: Projekt oświadczenia redakcji pism Iskra i Zaria. Dzieła t. 4 Warszawa 1953 s )...propagandysta, jeśli bierze na przykład to samo zagadnienie bezrobocia, powinien wyjaśnić kapitalistyczną naturę kryzysów, wskazać przyczynę, dla której są one nieuniknione w społeczeństwie współczesnym... Słowem, powinien dać wiele idei", tak wiele, że wszystkie te idee naraz, w swym całokształcie, będą przyswajane tylko przez niewiele (stosunkowo) osób. Agitator zaś mówiąc o tej samej sprawie weźmie najbardziej znany wszystkim... i najjaskrawszy przykład... i skieruje wszystkie swe wysiłki ku temu, aby korzystając z tego znanego wszystkim faktu dać masie" jedną ideę...". W. I. Lenin: Co robić? Dzieła t. 5 Warszawa 1950 s ) W. I. Lenin: Co robić? Dzieła t. 5 Warszawa 1950 s. 553.

10 10 IRENA TETELOWSKA skalę... Rozpocząć budowanie tej faktycznej łączności można tylko na podstawie wspólnego pisma". 7 ) Zawarta w tych zdaniach teoria nie jest niczym innym, jak wyłożoną przy pomocy przenośni koncepcją roli prasy jako jedynego środka jednoczesnego (choć pośredniego) porozumiewania się z sobą wielu jednostek należących do dużej zbiorowości. To zaś z kolei jest podstawowym warunkiem tworzenia z nich grupy społecznej, czyli grupy zespolonej całościującym poczuciem jedności, a więc zdelnej do wspólnego działania. Analizując tych kilka słów wypowiedzianych przez Lenina i potem dalej nie tłumaczonych można termin kolektywny organizator" odnieść do dwóch elementów procesu powiadamiania: do nadawcy, czyli mówiąc językiem autora Co robić?" do sytuacji, w której grupa, a więc kolektyw" robotników stawia dom (przez co rozumiemy partię) i że kolektyw (partia) posługuje się narzędziem (tj. gazetą). Ale można też odnieść do odbiorców, których zespół budowniczych pragnie zorganizować, czyli z rozproszonej wielości jednostek utworzyć świadomy swych interesów kolektyw". W ten sposób otrzymujemy podwójne rozumienie pojęcia kolektywny". Leninowi szło jednak prawdopodobnie o pierwsze znaczenie. I tą swoją koncepcją tkwi Lenin w centrum współczesnych socjologicznych teorii środków masowego przekazu informacji, teorii mówiących o tworzeniu przez te środki styczności pośrednich, realizowanych dzięki stałemu i systematycznemu przekazywaniu tej samej wiedzy w jednym czasie milionom ludzi wiedzy wywołującej podobne Skojarzenia i zbliżającej jednocześnie do milionów te same wydarzenia dzięki czemu tworzy się spójnia umysłowa, a co za tym idzie wspólnota uczuć, woli i działania. Koncepcją tą jest też Lenin bliski poglądom Karola Marksa na prasę, tyle że sam wypowiadał je w kontekście zadań gazety wobec partii, a Karol Marks w kontekście zadań wobec państwa. 8 ) Po tym skromnym wytoczeniu problematyki można przejść do próby podsumowania pierwszej kwestii. Jest więc prasa (dziś trzeba by powiedzieć: także radio i telewizja) jedynym narzędziem, za pomocą którego jednocześnie porozumiewa się wielka ilość jednostek. Jest narzędziem kształtowania świadomości społecznej i formowania grup w kolektyw, czyli jednolitą grupę społeczną. Istnienie zaś i funkcjonowanie środków masowych jest warunkiem funkcjonowania wielkich, nowoczesnych społeczeństw, gdyż zaspokaja jedną z ich podstawowych potrzeb, tj. potrzebę informacji, a ta z kolei warunkuje współżycie i współdziałanie. Przeprowadzając konsekwentnie chronologiczną analizę leninowskich koncepcji prasy ustawicznie powraca problem już poruszony, 7 ) W. I. Lenin: Co robić? Dzieła t. 5 Warszawa 1950 s ) Prasa...to zawsze czujne oko ducha narodu... wymowna więź łącząca jednostkę z państwem i ze światem... Jest duchowym zwierciadłem, w którym naród widzi samego siebie, a poznanie samego siebie jest poważnym krokiem do mądrości". K. Marks: Debaty nad wolnością prasy i sprawą publikowania obrad Landtagu. W: K. Marks, F. Engels: Dzieła t. 1 Warszawa 1960 s. 72.

11 LENINOWSKA KONCEPCJA PRASY 11 a mianowicie zmiana zadań szczegółowych. " Otóż pisząc swe prace równocześnie z działaniem, tj. równocześnie z budowaniem partii i władzy radzieckiej, tworzył Lenin powtarzam swoją teorię w sposób ciągły. Narastała proporcjonalnie do rozwoju wydarzeń. I być może dlatego do okresu rewolucji mamy u niego przede wszystkim do czynienia z koncepcją prasy jako narzędzia jednostronnego kształtowania świadomości robotników rosyjskich przez grupę kierowniczą. Mamy tu więc właściwie jedynie koncepcję prasy wodza. Oczywiście, taka orientacja ma pełne uzasadnienie historyczne. Człowiek, który mówił: Gdybyśmy mieli brygadę doświadczonych murarzy tak zgranych z sobą, że mogliby i bez nici kłaść kamienie właśnie tam, gdzie należy... ale na tym właśnie polega nieszczęście, że doświadczonych i zgranych ze sobą murarzy jeszcze nie mamy, że na każdym kroku kładzie się kamienie zupełnie na próżno..." 9 ) taki człowiek oczywiście musiał myśleć tylko o jednostronnej roli prasy, to znaczy jako o narzędziu wychowywania i zespalania. O propagandyście, agitatorze i organizatorze. Dlatego też koncepcja prasy jako elementu kontroli społecznej pojawi się u W. Lenina dopiero później, i to już w warunkach istnienia władzy radzieckiej, choć też nie natychmiast po jej powstaniu. Jeszcze w 1918 r. powie Lenin to samo, co mówił w roku 1900 i 1902 o zadaniach prasy wobec partii tyle że teraz będzie miał na myśli państwo: Prasa powinna być narzędziem budownictwa socjalistycznego". 10 ) Natomiast później w latach kiedy można już było mówić o pewnej kulturowej i cywilizacyjnej dojrzałości mas, pojawi się koncepcja prasy jako narzędzia kontroli społecznej. U Lenina wyrazi się ona jeszcze dość nieprecyzyjnie w trosce o listy czytelników n ) i w żądaniu popularyzowania doświadczeń pracy wszystkich ludzi. Od tego zresztą momentu zadania stawiane prasie rozrastają się. Z narzędzia tworzenia partii i państwa zostaje uznana za narzędzie współrządzenia. Jak się wydaje, dopiero jednak J. Stalin użyje wręcz sformułowania opinia publiczna" 12 ) i w jednym ze swych przemówień wprowadzi popularne potem porównanie prasy z pasem transmisyjnym, łączącym (jak pas dwa koła) partię z masami, w celu ukazywania rzeczywistości społecznej już nie tylko od strony rządzących (to znaczy kierowania i kształtowania postaw odbiorców), ale fl ) W. I. L e n i n : Co robić? Dzieła t. 5 Warszawa 1950 s () ) W. I. Lenin: Najbliższe zadania władzy radzieckiej. Dzieła t. 27 Warszawa 1954 s u ) Może napiszecie mi krótko (maximum 2 3 stroniczki) ile jest listów od chłopów do Biedoty? Co jest ważnego (szczególnie ważnego) i nowego w tych listach? Nastroje? Sprawy aktualne?..." W. I. Lenin: List do W. Karpińskiego z 26 stycznia 1922 r. Dzieła t. 35 Warszawa 1957 s )...jako siła zorganizowana mogą korespondenci robotniczy i wiejscy odegrać w toku rozwoju prasy rolę transmisji i głosu proletariackiej opinii publicznej piętnującego braki społeczności radzieckiej...". J. W. Stalin: O korespondentach robotniczych. Dzieła t. 6 Warszawa 1951 s. 265.

12 12 IRENA TETELOWSKA również od strony rządzonych, czyli odzwierciedlania ich opinii. 13 ) Socjologiczna literatura amerykańska nazywa tę sytuację (językiem cybernetyki) sprzężeniem zwrotnym, ale w języku ideologów komunistycznych mówiło się o pasie transmisyjnym i warto to przypomnieć. Niewątpliwie inną sprawą jest niestety stopień realizacji zadań postawionych w teorii przed prasą przez J. Stalina w czasie sprawowania przezeń kierowniczej funkcji w partii. Trudno jednak pomijać milczeniem te jego koncepcje, które utworzyły teoretyczny model prasy komunistycznej i stanowią konsekwentną kontynuację dorobku W. Lenina. Drugim wielkim problemem, który wymieniłam wśród trzech węzłowych kwestii teorii prasy nowego typu odczytywanej z dzieł Lenina, to jej model tematyczny, czyli treść, która miała ją cd razu zasadniczo odróżnić od prasy kapitalistycznej. Problem ten pojawia się u Lenina wielokrotnie, ale znów mamy do czynienia z dwoma różnymi punktami widzenia: jeden pochodzi z okresu przed objęciem władzy, a drugi z okresu po jej objęciu. Tak więc, w pierwszym z wymienionych okresów jest to wołanie o...nieodzowne pismo polityczne...", bo...bez organu politycznego nie do pomyślenia jest w Europie współczesnej ruch robotniczy...", bo...powinniśmy... rozbudzić we wszystkich, choć trochę świadomych warstwach ludu, pasję demaskowań politycznych...". 14 ) Natomiast lata po rewolucji (1918, 1919) przynoszą rewizję dotychczasowych poglądów. W. Lenin pisze:...powinniśmy przekształcić prasę z organu sensacji... w narzędzie nowego wychowywania mas pod względem ekonomicznym... w poważny organ ekonomicznego wychowania... Na pierwszym zaś miejscu prasa będzie musiała stawiać zagadnienia pracy w ich bezpośrednio praktycznym ujęciu". 15 ) Zdania wypowiedziane w marcu rozszerzy Lenin w kwietniu tego samego roku i powie jeszcze ostrzej:...trzeba zabrać się systematycznie do tego... by prowadzona była praca nad stworzeniem takiej prasy, która nie zabawiałaby i nie tumaniła mas politycznymi sensacyjkami i błahostkami, lecz poddawała ocenie... zagadnienia codziennej ekonomiki". 16 ) Myśli te narastają dalej 13 ) sens zawiera się nie w przemawianiu, lecz w tym, że prasa zadzierzga więź między partią a klasą robotniczą, więź która pod względem swej mocy dorównuje każdej z przekładni o charakterze masowym... prasa... jeden z pasów transmisyjnych między partią a klasą robotniczą". J. W. Stalin: Prasa jako kolektywny organizator. Dzieła t. 5, Warszawa 1950 s My, kierownicy, widzimy rzeczy, zdarzenia, ludzi tylko z jednej strony, powiedziałbym z góry. Nasze pole widzenia zatem jest mniej lub więcej ograniczone. Masy przeciwnie, widzą rzeczy, zdarzenia, ludzi z drugiej strony, powiedziałbym, z dołu. Ich pole widzenia jest zatem również do pewnego stopnia ograniczone. Aby otrzymać prawidłowe rozstrzygnięcie zagadnienia, należy połączyć te dwa doświadczenia...". J. W. Stalin: O brakach pracy partyjnej...". Za broszurą: O roli i zadaniach prasy cz. II Warszawa 1951 s. 3/4. 14 ) W. I. Lenin: Od czego zacząć? Dzieła t. 5 Warszawa 1950 s ) W. I. Lenin: Pierwszy szkic artykułu: Najbliższe zadania władzy radzieckiej. Dzieła t. 27 Warszawa 1954 s. 204, 205, ) W. I. Lenin: Najbliższe zadania władzy radzieckiej. Dzieła t. 27 Warszawa 1954 s

13 LENINOWSKA KONCEPCJA PRASY 13 i dodatkowe spotęgowanie znajdują w polemicznym ferworze. Jest moment, w którym politykę nazwie W. I. Lenin trajkotaniem", 17 ) kiedy uważać ją będzie za wyjaśnioną", 18 ) a więc możliwą do pomijania i zażąda, by zagadnień aktualnych" 19 ) było dziesięć, a może nawet sto razy mniej i aby zastąpiły je opisy pracy przodujących komun. Koncepcje W. Lenina dotyczące teoretycznego modelu prasy socjalistycznej wymagają szczególnej refleksji w naszej współczesności. Przez wiele lat (a i dzisiaj nie jest to rzadkie) stanowczo uznawało się tak w pracach teoretycznych jak i propagandowych żądanie wysuwania ekonomiki na plan pierwszy, tak by zasadniczo dystansowała wszystko inne, a więc również bieżącą informację polityczną. Uznawano to żądanie za absolutnie podstawowe i stale trwałe. Wbrew jednak tym wymaganiom, albo raczej obok nich, bieżąca informacja polityczna rozszerzała się w prasie, i narastała jej potrzeba wśród czytelników. W konsekwencji zaś dochodziło do sprzeczności, wynikającej z uznania za trwałe zaleceń o charakterze wyraźnie sytuacyjnym. Bogatego materiału do rozważań na ten temat dostarcza współczesna historia rozwoju postępowej prasy wyzwalających się krajów afrykańskich. Sytuacja w pewnym sensie powtarza się. Pierwszy okres kształtowania się państwowości to docieranie ze słowem drukowanym jedynie do elity umiejącej czytać. Treść prasy to manifesty rewolucyjne. Jednak nieomal natychmiast po objęciu władzy ustępują one miejsca tematyce ekonomicznej. Polemiki ideologiczne pozostają w czasopismach (a więc znów znikają z dzienników) dla elit. Nowinki polityczne" aby użyć sformułowania W. Lenina stają się oczywiście i bezsprzecznie nieważne w sytuacji, w której trzeba masy w ogóle nauczyć pracować, nauczyć pracować na nowych zasadach, nauczyć odpowiedzialności za powierzone narzędzia i efekt roboty, a w konsekwencji nauczyć uzyskiwać dobra warunkujące byt wszystkich i ich nowego państwa. 20 ) Z biegiem lat jednak sytuacja się zmienia. W państwie nowoczesnym człowiek zdolny do świadomego celów wspólnoty zaan- 17 ) Mniej trajkotania politycznego... Więcej uwagi poświęcać temu, jak masy robocze i chłopskie w swej codziennej pracy budują rzeczy nowe". W. I. Lenin: O charakterze naszych gazet. Dzieła t. 28 Warszawa 1954 s ) Mniej polityki. Polityka została całkowicie wyjaśniona"... Powtarzam, że o tej polityce można i należy mówić zupełnie krótko". W. I. Lenin: O charakterze naszych gazet. Dzieła t. 28 Warszawa 1959 s ) Niech będzie u nas dziesięć razy mniej materiału prasowego (być może, byłoby dobrze, gdyby go było 100 razy mniej), materiału prasowego poświęconego tzw. zagadnieniom aktualnym ale niech będzie u nas rozpowszechniana w setkach tysięcy i milionach egzemplarzy prasa zapoznająca całą ludność z wzorowym postawieniem sprawy w niewielu wyprzedzających inne komunach pracy w państwie". W. I. Lenin: Szkic art. Najbliższe zadania władzy radzieckiej". Dzieła t. 27 Warszawa 1954 s ) Na podstawie książki J. Chałasińskiego i K. Chałasińskiej: Bliżej Afryki. Warszawa 1965, a także wykładu J. Prokopczuk a wygłoszonego w Krakowie w dniu 3 XI1967 r. na konferencji poświęconej 50 rocznicy Rewolucji Październikowej.

14 14 IRENA TETELOWSKA gazowania się w pracę, to człowiek w pełni współczesny, a więc rozumiejący już nie tylko gospodarkę, ale również i politykę gospodarczą i politykę w ogóle. Co więc w świetle dość daleko idącej krytyki pozostaje trwałego z tych imyśli Lenina? Niewątpliwie samo opisanie istotnej cechy prasy nowego typu i uznanie, że jest nią trwałe zainteresowanie ludzką pracą, codziennym trudem milionowych zespołów pracujących, niezwykłymi stanowiącymi wzorzec postępowania dla innych osiągnięciami roboczych jednostek. Jest to zalecenie eksponowania bohaterstwa i wzniosłości pracy, stanowiącej przecież większą część naszego życia i to część decydującą o jego przebiegu bo tę, w której człowiek potwierdza i realizuje swoje człowieczeństwo. I to jest niewątpliwie istotna cecha prasy nowego typu, w sposób trwały i wyraźny różniąca ją od prasy kapitalistycznej. Natomiast z całkowitym przesunięciem zainteresowania gazety na sprawy ekonomiczne trudno byłoby się w naszych czasach pogodzić. Dlatego prawdopodobnie z tamtych przemyśleń należy uznać za trwałe i pozostawić jedynie wymaganie stałego opisu ludzkiego trudu. Nie możemy też ma pewno twierdzić, że to nie o ten wątek jako o trwały szło W. Leninowi wtedy, kiedy przeciwstawiał się politycznym nowinom" i zagadnieniom aktualnym". Zwroty te bowiem pozostały niewytłumaczone przez samego autora, a trudno przecież zgodzić się, by wypowiadając je miał na myśli całą ogólną informację polityczną on tak ostro na innym miejscu żądający politycznego wykształcenia mas. Można też przypuszczać, że było to po prostu polemiczne iw potocznym języku wypowiedziane przeciwstawienie się zalewowi błahych drobiazgów i politycznej sensacji w najprymitywniejszym tego słowa znaczeniu. Ale jeśli była to rzeczywiście deprecjacja informacji politycznej w naszych czasach, to jest w czasach kiedy potrzeba tej wiedzy rzeczywiście stanowi podstawę świadomego opowiadania się po stronie określonych ideałów musimy otwarcie powiedzieć, że owa ekonomiczna redukcja jest już dziś dla nas nie do przyjęcia. Dziś trzeba mówić o konieczności połączenia dwóch wątków: polityki i ekonomiki, jako wzajemnie się warunkujących. Dopiero bowiem człowiek rozumiejący współczesny świat, czyli człowiek poinformowany o nim, a więc włączony do światowej wspólnoty poprzez wiedzę i styczności pośrednie, staje się zdolny do właściwych zachowań wobec wysiłku własnego i wysiłku drugich. Ostatni iproblem, który chciałabym tu poruszyć, to formy czy inaczej metody działania prasy nowego typu, które w sposób najskuteczniejszy mają doprowadzić ją do pełnego oddziaływania na odbiorców. I znów W. Lenin pisze o tym wielokrotnie ale spośród wielu jego myśli wybieram cztery. Pierwszą, wypowiedzianą bardzo wcześnie, bo w r. 1900; drugą w r. 1912; trzecią w r i wreszcie czwartą w r Cytuję kolejno: Trzeba stworzyć... ogólną literaturę partyjną... (taką, która IT) wyrażałaby wszystkie odcienie zdań i poglądów panujących wśród socjaldemokratów rosyjskich... jako towarzyszy związanych wspólnym programem

15 LENINOWSKA KONCEPCJA PRASY 15 i wspólną walką w szeregach wspólnej organizacji". 21 ) Pismo socjalistyczne powinno toczyć polemikę... z życiem, zaczepnie, samodzielnie wysuwając zagadnienia... Nie wolno przed robotnikami ukrywać rozbieżności to szkodliwe, zgubne, śmieszne". Gazeta,,...zginie, jeśli będzie tylko popularnym, pozytywnym pismem... gazeta, która pozostaje w tyle jest zgubiona". 22 ) W zbyt małym stopniu wychowujemy masy na... wzorach ze wszystkich dziedzin życia, a to jest głównym zadaniem prasy w okresie przejścia od kapitalizmu do komunizmu... Więcej kontrolowania tego, w jakim stopniu komunistyczne jest to nowe". 23 ) I cytat ostatni: Nam potrzebna jest pełna i prawdziwa informacja. A prawda nie może zależeć od tego, komu ma służyć". 24 ) Wszystkie te myśli ipochodzą z bardzo różnych okresów. Wypowiadał je W. Lenin w kontekście różnych zdarzeń od wskazań dla Iskry poczynając, a na zaleceniach dla organizującej się agencji prasowej kończąc. Jest w nich jednak jeden wątek wspólny, a mianowicie żądanie pisania wszystkiego o wszystkim, żądanie, by czytelnik gazety komunistycznej znajdował w niej odpowiedź na wszystkie sprawy niejasne, wszystkie problemy wątpliwe i by je poznawał jako wypowiadane z określonej pozycji» frj- pozycji komunistycznej, a nie dowiadywał się o czymkolwiek z pozycji obcych jego klasie i jego ustrojowi. Rozpatrywałam wymienione we wstępie trzy kwestie teorii prasy nowego typu z punktu widzenia jej trwałości, współczesnej aktualności oraz stopnia realizacji po upływie lat w trakcie całego niniejszego wykładu. Obecnie spróbuję jeszcze lapidarnego podsumowania odpowiedzi na te trzy pytania-problemy. Ogólna, podstawowa leninowska teoria prasy jest absolutnie trwała, tak trwała, że współczesna nauka o środkach masowego przekazu (,tj. nauka, której wtedy gdy W. Lenin pisał swoje prace, w ogóle nie było) nie wyszła poza nią, a często nawet nie osiągnęła jej generalizacji, gubiąc się w zbytnim empiryzmie. Natomiast model tematyczny gazet projektowany przez Lenina z treści ekonomicznych uznawanych za najważniejsze i zasadnicze po upływie kilkudziesięciu lat wymaga aktualizacji. Zalecenia metod pracy zaś, które mają gazetoim zapewnić skuteczność oddziaływania, gdyby dziś uznać za absolutnie obowiązujące niewątpliwie uczyniłyby naszą prasę naprawdę współczesną. 21 ) W. I. Lenin: Projekt oświadczenia redakcji pism Iskra i Zaria. Dzieła t. 4 Warszawa 1953 s. 340, ) W. I. Lenin: List do redakcji Niewskaja Zwiezda. Dzieła t. 35 Warszawa 1957 s. 20, ) W. I. Lenin: O charakterze naszych gazet. Dzieła t. 28 Warszawa 1954 s ) W. I. Lenin: List do E. S. Wargi z 11X1912 r. Pisma t. 54 Moskwa 1965 s Do listu na s. 723/4 zamieszczono następujące wyjaśnienie: Opublikowany tutaj list W. I. Lenina okazuje się być odpowiedzią E. S. Wardze, który w swoim liście do W. I. Lenina z 31 sierpnia 1921 r. dotyczącym jego poglądów na temat organizacji Informacyjnego Instytutu utrzymywał, że zachodzą daleko idące zasadnicze różnice zdań w odniesieniu do celu tegoż Instytutu".

16 16 IRENA TETELOWSKA Na zakończenie pragnę jeszcze uczynić dwa dość zasadnicze zastrzeżenia. Otóż tak w tytule niniejszego artykułu, jak i później, w treści, posługiwałam się pojęciem: prasa nowego typu". Natomiast niektórzy znawcy teorii leninowskich twierdzą, że w czasach, w których działał i pisał twórca rewolucji, nie można było w ogóle mówić o prasie nowego typu. Była to po prostu prasa rewolucyjna, prasa socjalistyczna. Pragnę więc wyjaśnić, że pojęciem,,prasa nowego typu" posługuję się z pełną świadomością uznając, że gdy mówimy o leninowskiej teorii prasy, mówimy o początkach prasy nowego typu, o jej ideowych podwalinach, do dzisiaj jeszcze kształtowanych. Bo chyba nic nie upoważnia nas do stwierdzenia, że współczesna prasa krajów socjalistycznych wykształtowała już dojrzały model prasy nowego typu. Przeciwnie nawet obserwujemy odchodzenie od tego, co w tamtych teoriach jest niepodzielnie związane z socjalizmem. Drugie wyjaśnienie ma charakter czysto formalny. Wykład ten bowiem nie ogarnął całego ogromnego materiału, wymagającego analizy i ponownego odczytywania. Oparłam się jedynie na kilkunastu pracach, choć co prawda najważniejszych i najpopularniejszych. Jest to jednak tylko sugestia wskazująca na to, jak ogromna jest potrzeba powrotu do tekstów, od których oddziela nas już kilkadziesiąt lat.

17 MAKIAN TYROWICZ PRASA KRAKOWSKA W DZIEJACH POLSKIEGO DZIENNIKARSTWA Z początkiem grudnia 1967 r. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego PAN i Ośrodek Badań Prasoznawczych zorganizowały sympozjum historyków prasy na temat: Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej". Po trzydniowych obradach w stolicy, uczestnicy konferencji przybyli do Krakowa, gdzie prof, dr M. Tyrowicz wygosił odczyt, który poniżej drukujemy. Powszechnie panującą jest opinia, że w historii polskiego dziennikarstwa, czasopiśmiennictwa i publicystyki Kraków odegrał rolę wyróżniającą i szczególnie doniosłą w rozwoju kultury narodowej. Jakkolwiek sąd ten jak każdy sąd ogólny należałoby skorygować, wskazując na inne, w różnych okresach bardzo żywotne i pełne talentów ośrodki naszej prasy, to jednak trudno nie dostrzec wyjątkowej doniosłości i płodności Krakowa na tym polu kultury narodowej. Już sam fakt, że gród podwawelski przed przeszło trzystu laty był kolebką Merkuriusza Polskiego pierwszej nowożytnej gazety polskiej, mówi bardzo wiele. Mało tego. Na przeszło sto lat wcześniej tu właśnie pojawiać się poczęły druki informacyjne, które dzisiejsi historycy prasy słusznie określają jako zjawisko prymitywu prasowego". W okresie Oświecenia, a następnie w różnych okresach doby porozbiorowej, Kraków wzbogacił polski dorobek w dziennikach i czasopismach dając w nich nie tylko strawę duchową dla ludności miasta i najbliższego regionu, ale i zapładniając dalsze ośrodki życia polskiego myślą postępową i twórczą. Musiały zatem działać na tutejszym terenie bodźce i warunki specjalne dla narodzin i rozkwitu wydawnictw periodycznych, sil- 2 Zeszyty Prasoznawcze

18 18 MARIAN TYROWICZ niejsze, niż w innych regionach Polski. Dlatego niechaj mi będzie wolno w tym syntetycznym i z konieczności lapidarnym obrazie wyznaczyć najpierw te etapy rozwojowe, w których prasa i czasopiśmiennictwo krakowskie przeżywały okresy swych wzlotów i promieniowania na Polskę. Dopiero po tym ustaleniu periodyzacyjnym będzie nam łatwiej wejrzeć w charakterystykę poszczególnych faz rozwojowych. Pierwszym niewątpliwie etapem interesującego nas rozwoju jest okres tzw. prymitywu prasowego w Krakowie, tj. w. XVI i pierwsza połowa w. XVII. Łączą się z tymi początkami prawie bezpośrednio narodziny Merkuriusza Polskiego w 1661 r. i kilku pism wydawanych prawie do końca tego stulecia. Działały na tym etapie bodźce tak doniosłe, jak Uniwersytet Krakowski, zażywający w dobie Odrodzenia rozgłosu także poza Rzplitą, jako uczelnia i skupisko uczonych; znaczenie podstawowe miał również fakt rezydencji królewskiej na Wawelu do 1596 r. Ponadto z handlowej i politycznej pozycji miasta wynikła instytucja poczty krakowskiej, jednej z pierwszych na ziemiach polskich, z sytuacji zaś kulturalnej rozwój tutejszych drukarń. Zmierzch kultury narodowej w dobie saskiej padł jednak cieniem również na krakowskie czasopiśmiennictwo. Dopiero doba Oświecenia, która przetrwała aż do początków dziejów naszych po Kongresie Wiedeńskim to drugi okres prasy tutejszej. Kołłątajowskie reformy Uniwersytetu, przygotowania insurekcji kościuszkowskiej pod Wawelem, następnie konsekwencje kampanii napoleońskich, szczególnie w 1809 i 1812 г., wreszcie powołanie do życia w 1815 r. Rzeczypospolitej Krakowskiej stanowiły te polityczne i kulturalne warunki, wśród których żywot niektórych pism czasowych" (jak prasę wówczas zwano) zabił żywszym tętnem. Trzeci z kolei etap w dziejach prasy krakowskiej to okres rewolucyjny, szczególnie wybuchy 1846 i 1848 r. Wiadomo, że burzliwa Wiosna Ludów stanowiła prawdziwy przełom w rozwoju publicystyki i dziennikarstwa w ówczesnych dwu zaborach: austriackim i pruskim. Zniesienie cenzury, ogłoszenie pierwszych konstytucji austriackiej i pruskiej, masowy napływ emigrantów polskich z Zachodu, przeważnie spod znaku Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, wśród nich wielu przodujących talentów publicystycznych wszystko to uczyniło z Krakowa teren bujnej produkcji czasopiśmienniczej, niestety szybko stłumionej przez reakcję. Prasa krakowska oczywiście jawna (tajnej nie bierzemy pod uwagę w tych rozważaniach) przeżywała przez kilkadziesiąt lat okres trudny; przeważnie były tu pisma o zasięgu lokalnym, acz nie brakowało wśród nich kilkunastu organów oryginalnej myśli politycznej i wytrawnych redaktorów. Dopiero ostatnie dwadzieścia lat XIX stulecia i początek XX-go, okres zwany w literaturze Młodą Polską, stworzyły w Krakowie ośrodek prasowy, promieniujący na całą Polskę myślą społeczną, literacką i artystyczną; jest to czwarty okres dziennikarstwa i czasopiśmiennictwa krakowskiego. Dużą rolę bodźców w tej dzie-

19 DZIEJE PRASY KRAKOWSKIEJ 19 dżinie odegrał fakt skupienia tutaj właśnie literackiej i artystycz*' nej awangardy z całego kraju; tu również zakwitła myśl socjalistyczna, tu gotował się polski udział w pierwszej wojnie światowej. Dwa następne etapy prasy krakowskiej to czasy Drugiej Rzeczypospolitej, czyli międzywojennego dwudziestole 1 - c i a i wreszcie współczesna nam prasa Polski Ludowej. Najnowsze badania historyków prasy wykazują, że pierwsze pędy polskich druków informacyjnych zakiełkowały bujnie właśnie w Krakowie. Początki te nazywa się słuszme prymitywem prasowym", ponieważ po-za cechami informacyjności i aktualizacji treser były one pozbawione określonej periodyczności i szerszego adresu czytelniczego; że zawierały jednak aktualne wiadomości interesujące odbiorcę, wskazują same ich tytuły: Awizy", Nowiny",,,Hi^ storie", w drukach niemieckich docierających pod Wawel: Zeitungen", Kurze Beschreibungen", lub Sendbriefe", łacińskie Epistolae" czy Relationes" (te ostatnie czasem z dodatkiem Semestrales"). Wśród druków XVI w. spotykamy wiele tego rodzaju utworów, ale mylilibyśmy się bardzo, gdybyśmy prymityw prasowy wią- 1 zali tylko z tym stuleciem. Podobne bowiem druki aktualnościowe występowały również w stuleciu następnym (czasem i w XVIII w.)', kiedy to dziennikarstwo wzniosło się już na nowoczesny poziom redakcyjny i informacyjny. Krakowski prymityw prasowy, obsługujący głównie dwór królewski i domy możnych panów a także niektóre domy mieszczańskie, prowadzące rozległe stosunki handlowe z zagranicą miał poza tym także odmienny charakter od wyżej wymienionych. Były to o nieustalonej periodyczności gazetki dla dworu, listy handlowe, okolicznościowe efemerydy i druki ulotne; jako przykłady wymienić można relacje zagraniczne dostarczane głównie z Wiednia do kancelarii nadwornej Zygmunta Starego i korespondencje informacyjno-handlowe Jana i Seweryna Bonerów z niemieckim domem Fuggerów. O ile gromadzenie i redagowanie tych wiadomości w formie rękopiśmiennej było fachem tzw. nowelantów, tj. zawodowych spisywaczy aktualnych informacji, działających już w XV w. w Wiedniu, w miastach włoskich i niemieckich o tyle tempo docierania ich do rąk odbiorców zależało od sprawności pierwszych urządzeń pocztowych w Polsce, a forma typograficzna od drukarń tutejszych. Na jednym i drugim polu Kraków był ośrodkiem pionierskim; między 1550 a 1570 r. naro-- dziło się tu pięć przedsiębiorstw pocztowych, łączących Kraków z miastami niemieckimi, z Wenecją, z miastami czeskimi i Wilnem (były to kolejno imprezy Bonerów, Prospera Provano, Krzysztofa Taxis, Sebastiana Monteluppiego). Rozwój drukarń, najgłośniejszych w XVI w. w Krakowie to oficyny F. Unglera, J. Hallera, H. Wietora i M. Wierzbięty. Na tym tle jaśniej zarysowuje się krakowska geneza Merkuriusza Polskiego dzieje wszystkiego świata w sobie zamykającego dla informacji pospolitej. Pierwszy jego numer ujrzał światło dzienne 3 stycznia 1661 r. Znane są wprawdzie wcześniejsze druki periodyczne gdańskie wydawane od 1619 r. przez Andrzeja Hüncfelda pt. Wöchentliche Zeitungen, następnie Wöchentliche Novellen, aie 2*

20 20 MARIAN TYROWICZ były to druki niemieckie, krótkotrwałe, o cechach zbliżonych do prymitywu prasowego. Tytuł naszego Merkuriusza wskazuje na filiacje z prasą zachodnioeuropejską: według KI. Bąkowskiego z holenderskim Mercurius Gallobelgicus, według J. Lankaua z angielskim Mercurius Britannicus Communicating the Affaires of Great Britain for the Better Information of the People. Drugi wywód tytułu jest bez wątpienia słuszniejszy skoro wiadomo, że inicjator pisma Hieronim Pinocci, sekretarz króla Jana Kazimierza, na trzy lata przed ukazaniem się Merkuriusza jeździł z misją dyplomatyczną do Londynu. Dzięki archiiwalnym odkryciom Jana Lankaua wiemy dziś, że nie Jan Aleksander Gorczyn, drukarz i sztycharz krakowski był ojcem Merkuriusza Polskiego, lecz ów Pinocci, ambitny Włoch z Lukki, który już w latach redagował pisany tygodnik dla dworu królewskiego, pomieszczając w nim najpierw w języku włoskim, następnie polskim depesze o faktach aktualnych i teksty niektórych dokumentów politycznych. Pinocci korzystał nie tylko z usług korespondentów polskich, ale i nowelantów włoskich, katalońskich, francuskich i niderlandzkich. Jako informator królewski znalazł on możnego protektora w osobie marszałka nadwornego koronnego Krzysztofa Opalińskiego, który walnie przyczynił się do powstania Merkuriusza. Pismo drukowano w oficynie Gorczyna, który zajął się również jego redakcją techniczną, korektą i kolportażem. Dzisiejsza prasoznawcza analiza Merkuriusza pozwala dojrzeć w nim nie tylko cechy nowoczesnej prasy politycznej z wyraźną preferencją tematyczną i dążnością do ustalonego układu redakcyjnego, do korzystania z coraz szerszego zagranicznego serwisu informacyjnego; przy lekturze poszczególnych wydań zastanawia polot redaktora w doborze wiadomości, wreszcie co bardzo ciekawe umiejętna i dyskretna propaganda interesów panującego dworu, walczącego w tym właśnie momencie o wprowadzenie w Rzplitej elekcji vivente rege. Toteż nic dziwnego, że nuncjatura papieska w Warszawie poczęła od 1661 r. dostarczać Stolicy Apostolskiej zredagowaną w języku włoskim Continuazione del Mercurio Polacco wzorowaną na naszym organie, ale bynajmniej nie polegającą na jego przekładzie; m. in. dowodzi tego fakt, że kiedy Merkuriusz Polski preferował wiadomości zagraniczne, Kontynuacja dawała przewagę tematyce krajowej. Schyłek XVII w. tj. lata od uczynił znów gród podwawelski ośrodkiem wydawniczym kilku druków periodycznych, jak Awizy Wszelakie, Nova Exotica, a także redagowany po łacinie miesięcznik Mercurius Polonicus. Ich wydawcy i redaktorzy: Jerzy Aleks. Priami i Józef Pestalocci popadli w jeden z pierwszych na naszych ziemiach konflikt prawny z powodu nierespektowania przez Pestalocciego przywileju Jana III Sobieskiego dla Priamiego na wydawanie nowin cudzoziemskich a także dotyczących naszych ziem". Konflikt ten był niewątpliwie dowodem samoobrony indywidualnej inicjatywy czyli tzw. monopolu prasowego przed szerszą akcją imprez prasowych, obliczonych na zysk i konkurencyjne zdobywanie coraz szerszych kręgów czytelniczych. Dopiero upadek kultury

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie Jarosław Zieliński Marketing polityczny w Internecie Warszawa 2012 Wprowadzenie Jak w Polsce jest wykorzystywany w marketingu politycznym Internet? Co ze specyficznych cech Internetu jest istotne dla przekazywania

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 2012 R. LV, nr 4 (212) s. 151 167 RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY Bernard Poulet: ŚMIERĆ PRASY I PRZY- SZŁOŚĆ INFORMACJI 1. Przeł. Oskar

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PR ASOZN A WCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXXV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ ł DAWNEJ Z LAT 1958 1959) NR 3-4 (131-132) R. XXXV NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Marketing targowy. Vademecum wystawcy

Marketing targowy. Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy pod redakcją Henryka Mruka i Alojzego Kucy Autorzy: dr Aleksandra Kaniewska Sęba mgr Alojzy Kuca dr Grzegorz Leszczyński prof.

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Mgr Magdalena Wilgatek Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Izabeli

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności Polskie środowisko naukowe zostało postawione wobec wyzwania, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą poprzedziło wiele dyskusji i debat na temat zasadności zmian i ich zakresu.

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo

Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504.

Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504. ETYKA 19, 1981 RECENZJE I SPRAWOZDANIA ETYKA CZY PSYCHIATRIA? Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504. Wątpliwość wyrażona w tytule recenzji zapewne nie zdziwi

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo