- Odc ,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa)"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. wg rozdzielnika FZP.PG.71-81/89140/ 93621/10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Nenufarowej do ul. Asfaltowej. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z zapytaniami wyjaśnia: Pytanie nr 1: Projekty wykonawcze obejmują następujący zakres robót: - Odc ,50m ul. Parafialna (od ul. Pszczelarskiej do ul. Gen. Grota Roweckiego) - Odc ,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa) - Odc ,28m ul. Pawia (od ul. Kwitnącej do ul. Parafialnej) Przedmiary robót obejmują tylko odc. 2. Prosimy o wskazanie prawidłowego zakresu robót. Odpowiedź nr 1: Dokumentacja projektowa obejmuje odc. 1 do 3. Natomiast realizacja obejmuje jedynie odcinek od ul. Nenufarowej do ul. Asfaltowej, który zawiera się w odcinku 2. Pytanie nr 2: Kto ponosi koszty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów. Odpowiedź nr 2: Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą uzyska Zamawiający. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych do usuwania drzew i krzewów nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Pytanie nr 3: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o decyzję na wycinkę drzew i krzewów. Odpowiedź nr 3: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

2 Pytanie nr 4: STWiOR przedstawia w-wy bitumiczne następująco: Dla G2: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8cm Dla G3: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8cm Konstrukcja projektowanych ścieżek rowerowych: - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 5 S, gr. 4 cm, W przedmiarze robót występują oznaczenia: Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem Techn KNR 2-31 D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych d analogia 5A grysowych - profi- lująca asfaltowa 0/16 - grubość po zagęszcz. 4 cm 46.10*0,50 75 KNR 2-31 D d A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca 0/20 gr.6 cm KNR 2-31 D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- d B żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa BA 0/12,8 gr. 4 cm *0,50 77 KNR 2-31 D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- d B żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa-grubość po zagęszcz. 3 cm (BA 0/12,8) 469, ,91+5,79*0, RAZEM RAZEM RAZEM Prosimy o ujednolicenie opisów oraz zapisów Stwor, wg których wykonawca ma przygotować ofertę. Odpowiedź nr 4: W załączeniu zamienny Przedmiar robót branża drogowa. RAZEM

3 Pytanie nr 5: W pkt SIWZ napisano że Wykonawca ma skoordynować prace z firmą DRO- MOST Sp. z o.o. Prosimy o podanie terminu i zakresu robót tej firmy w ramach niniejszego zadania. Odpowiedź nr 5: Firma DROMOST Sp. z o.o. realizuje prace na zlecenie Biura Funduszu Spójności Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w ramach zadania Rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2010 r. Pytanie nr 6: Prosimy o podanie jakim materiałem ma być wypełniona płyta ażurowa, ponieważ w D Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych pkt 1.3 napisano, że płyty mają być wypełnione piaskiem natomiast w pkt. 5.3: 1) otwory w płytach wypełnić na 2/3 głębokości humusem i obsiać nasionami traw wg SI D p. 5.2., a przed wysiewem nasion humus użyźnić nawozami sztucznymi. Odpowiedź nr 6: P. 1.3 w STWiOR D dotyczy wypełnienia szczelin pomiędzy płytami, natomiast p. 5.3 dotyczy wypełnienia otworów w płytach. Pytanie nr 7: Prosimy o zmianę zapisów w STWiOR dot. nasiąkliwości prefabrykatów betonowych. Według nowej normy na którą powołuje się STWiOR tj: PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. Nasiąkliwość krawężników i obrzeży powinna być 7%, a nie jak napisano 4%. Odpowiedź nr 7: Nasiąkliwość krawężników powinna wynosić tak, jak podano 4%. Według normy PN-EN 1340:2004 oraz jej aktualizacji, nasiąkliwość krawężników betonowych klasy 2 (tab. 2.1 przytoczonej normy) nie powinna być większa niż 6% masy. Biorąc pod uwagę zapis normy nad wymienioną tabelą oraz mając na względzie trwałość wykonanych robót, projektant wymaga, by nasiąkliwość nie przekraczała 4% masy. Pytanie nr 8: Prosimy o podanie rodzaju, koloru, wzoru i faktury płytek ceramicznych w jakich Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnie po robotach na zakresie MPWiK. Informacje te są niezbędne Wykonawcy do prawidłowego oszacowania robót. Odpowiedź nr 8: Rodzaj, kolor, wzór i faktura płytek ceramicznych powinna być odtworzona jak w stanie istniejącym. Pytanie nr 9: STWiOR przedstawia w-wy podbudowy z kruszywa następująco: - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, grubości 30 cm, - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20 cm,

4 - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 15 cm, - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 27 cm, Natomiast w przedmiarze robót występują tylko w-wy o grubości 15 i 20 cm. Prosimy o korektę przedmiaru lub korektę zapisów STWiOR. Odpowiedź nr 9: STWiOR dotycząca podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie rzeczywiście przewiduje grubości podbudowy wymienione w pytaniu. Na odcinku, którego dotyczy przetarg, występują grubości podbudowy podane w przedmiarze robót. Specyfikacja natomiast dotyczy znacznie dłuższego odcinka, na którym występują pozostałe, wymienione w specyfikacji, grubości podbudowy. Zatem nie ma błędu. Pytanie nr 10: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzację zieleni na przedmiotowym zadaniu. Odpowiedź nr 10: W dokumentacji projektowej znajduje się inwentaryzacja zieleni i gospodarka istniejącym drzewostanem dla całego zamówienia, natomiast przedmiar obejmuje odcinek przewidziany do realizacji tj. od ul. Nenufarowej do ul. Asfaltowej. Pytanie nr 11: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego. Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym- wymagania. Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć: 1. Trwałość przewyższająca inne materiały z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne. 2. Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa. 3. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m. in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu. 4. Walory estetyczne-gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji ( kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

5 5. Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów. Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów oświetleniowych z innych materiałów. Dokonując doboru słupów brano pod uwagę ich sprawdzone walory eksploatacyjne oraz dążenie do zapewnienia jednolitości elementów oświetlenia w mieście Wrocławiu. Pytanie nr 12: Dot. poz. 90 d.7 przedmiaru robót. Prosimy określić parametry techniczne siatki wielkość oczka, grubość drut oraz sposób mocowania siatki (w jakich kształtownikach)? Odpowiedź nr 12: Zgodnie z opisem technicznym do projektu oraz specyfikacją D B Przestawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych, należy wykorzystać w maksymalnym stopniu elementy ogrodzenia z rozbiórki (przestawienie ogrodzenia). W miejsce elementów uszkodzonych lub zniszczonych, należy zastosować nowe elementy o wymiarach elementów zniszczonych. Właściwości nowych elementów podano w ww. specyfikacji. Pytanie nr 13: Sieć wodociągowa przedmiar: Poz.80 / KNR / Czy ilość prób szczelności dla przepinki przyłączy ma wynosić 22. Jedna próba dotyczy odcinka 200 m,a ilość rur zastosowana do przepinek jest mniejsza niż 200m. Zdaniem wykonawcy ilość prób jest rażąco za wysoka, a ponadto nie uwzględnia potrąceń z uwzględnieniem tabl Odpowiedź nr 13: Zamawiający informuje, że do przetargu został dołączony folder o nazwie 05_MPWiK KOSZTORYS OFERTOWY, w którym znajduje się plik PAR-KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU, zwierający dwie zakładki: sieć wodociągowa i kanał i to jest obowiązujący kosztorys do wypełnienia. W folderze o nazwie 04_Przedmiary Branża Wod-Kan-Gaz, Zamawiający zamieścił foldery Kan. Sanitarna i Sieć Wodociągowa tylko do celów pomocniczych i nie należy ich wyceniać. Pytanie nr 14: Sieć wodociągowa przedmiar: Poz. 81,82 dotyczące dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej. Czy ilość prób dezynfekcji i płukań dla przepinki przyłączy ma wynosić 10. Jedna próba dotyczy odcinka 200 m,a ilość rur zastosowana do przepinek jest mniejsza niż 200m. Zdaniem wykonawcy podana ilość jest za wysoka, a ponadto nie uwzględnia potrąceń z uwzględnieniem tabl 9913 Odpowiedź nr 14: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

6 Pytanie nr 15: Sieć wodociągowa przedmiar: Poz 86. Ilość demontażu konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości do 4m wynosi wg przedmiaru 29kpl, natomiast na montaż tych konstrukcji / poz 85/ przewidziano 16kpl. Prosimy o wyjaśnienie różnicy. Odpowiedź nr 15: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. Pytanie nr 16: Sieć wodociągowa przedmiar: Poz. 108,109,110. Prosimy o potwierdzenie lub korektę ilości jednostek obmiarowy dotyczących prób szczelności, dezynfekcji i płukania sieci wodociągowych w świetle wątpliwości wykonawcy dotyczących podobnych pozycji 80,81,82 /opisanych powyżej/ Odpowiedź nr 16: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. Pytanie nr 17: Zgodnie z pktem9.1. ST Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Zamawiający dostarczył przedmiary dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej w których jednostki obmiarowe są zgodne z Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych i jednostkami obmiarowymi podanymi w ST. Natomiast dołączone przedmiary robót dostarczone przez MPWiK w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mają w dużej części jednostki obmiarowe niezgodne nie tylko z zasadami wyceny poszczególnych rodzajów robót,ale również są sprzeczne z jednostkami obmiarowymi które podaje się w specyfikacji dla poszczególnych rodzajów robót / np. w ST D dla kanalizacji sanitarnej pkt podaje się jednostkę obmiarową dla robót ziemnych m3, pkt (m2), pkt ( m3), dla sieci wodociągowej np. pkt ST podaje jednostkę obmiarową m3. Tymczasem w tej samej ST w pkcie 6.2 ST D podaje się że jednostką obmiarową jest mb. Taka sprzeczność powoduje tylko niejasności w wycenie kosztów jednostkowych oraz ogólną i niepotrzebną komplikację w rozliczeniach wykonywanych robót. Również w załączonym przedmiarze MPWiK jednostki obmiarowe w szczególności dla robót ziemnych są inne niż zalecane w ST dla poszczególnych rodzajów robót. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie wg jakiego przedmiaru będą rozliczne roboty dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Czy wg przedmiaru dołączonego do dokumentacji czy też wg przedmiaru dostarczonego przez MPWiK. Jeżeli wg MPWiK to prosimy o wyjaśnienie wg jakiej pozycji będzie rozliczane np. wykonanie 100m3 wykopu,lub jego zasypka? Jak będzie rozliczana zwiększona ilość wykonania robót ziemnych/ wg której pozycji przedmiaru MPWiK/ wynikająca z okoliczności których żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć? Nadmieniamy że w przypadku kanalizacji deszczowej takich wątpliwości nie ma ponieważ w ST D pkt 7.2 przyjęte jednostki obmiarowe / poza podsypką i obsypką/ są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i pozwalają precyzyjnie rozliczyć wykonany zakres robót. Prosimy o wyjaśnienie powyższego zagadnienie i udzielenie na nie precyzyjnej odpowiedzi tym bardziej że Wykonawca w chwili obecnej nie wie jaka treść umowy będzie obowiązywać.

7 Odpowiedź nr 17: Roboty dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będą rozliczane w oparciu o przedmiar kosztorys ofertowy do wypełnienia dostarczony przez MPWiK, wg jednostek obmiarowych podanych w kosztorysie ofertowym. Wykonanie wykopu będzie rozliczone na podstawie ilości mb wykonanego wykopu o szerokości i głębokości wynikającej z dokumentacji projektowej (czyli np. 100m3 wykopu będzie równoznaczne z wykonaniem ok. 34,96 mb wykopu o szerokości 1,3m i głębokości 2,2m). Zasypka wykopu będzie rozliczona na podstawie ilości mb wykonanej zasypki wykopu o szerokości i grubości wynikającej z dokumentacji projektowej. Jeśli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, wynikająca z okoliczności, których nie można przewidzieć, zostanie zawarta odrębna umowa na wykonanie robót dodatkowych, w której zostaną określone zasady rozliczenia robót. Zamawiający informuje, że projekt umowy jest elementem SIWZ więc Wykonawcy znają jego treść. Pytanie nr 18: Prośba o przekazanie wszystkich przedmiarów zakresu ZDiUM w wersji edytowalnej ze względów na szeroki zakres robót. Odpowiedź nr 18: Zamawiający zamieścił wersję edytowalną przedmiarów dla zakresu ZDIUM i MPWiK na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie do przedmiarów dot. kanalizacji deszczowej dodaje się pozycję nr 36 o brzmieniu: Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 4 CIĘCIE LARSENÓW 36 kalk. Obcięcie stalowej ścianki szczelnej m d.4 własna G62 i transport materiałów na składowisko. (W trakcie realizacji robót może wystąpić kolizja z pozostawionymi larsenami wzdłuż istniejącej kanalizacji sanitarnej. Prace związane z ich usunięciem rozliczone będą obmiarowo, po akceptacji Inżyniera Kontraktu.) Orientacyjnie do wyliczeń przyjęto 100mb ścianki 100 m RAZEM Przedmiary w wersji edytowalnej zamieszczone na stronie zawierają już w/w pozycję. Pytanie nr 19: Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót część ZIELEŃ DROGOWA zawiera inne obmiary robót niż projekt zieleni. Czy przy wycenie prac należy uwzględnić obmiary podane w przedmiarze robót czy zgodne z projektem zieleni? Odpowiedź nr 19: Projekt zieleni obejmuje większy zakres niż zakres przewidziany do realizacji. Przy wycenie prac należy uwzględnić obmiary podane w przedmiarze robót.

8 Pytanie nr 20: Prośba o zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia o przetargu kosztorysów w formie edytowalnej (.ath lub alternatywnie. xls). Obecnie udostępniona jest tylko wersja w formie nieedytowalnej w formie PDF. Odpowiedź nr 20: Patrz odpowiedź na pytanie nr 18. Jednocześnie, stosownie do art. 38 ust.4 ustawy Pzp w Instrukcji dla wykonawcy w CZ. III pkt 5. zmieniają się ppkt oraz 5.44 i otrzymują brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przejęcia terenu od Właścicieli lub Zarządzających dla potrzeb wykonania przedmiotu umowy w zakresie MPWiK wykraczający poza przewidziany zakres remontu dróg Wykonawca jest zobowiązany, po zakończeniu robót, do protokolarnego przekazania terenu inwestycji ich właścicielom w stanie uporządkowanym oraz do demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót. Kopie tych protokołów należy przekazać do ZDiUM. Dodatkowo dopisuje się do Instrukcji dla wykonawcy w CZ. III w pkt 5. ppkt oraz o brzmieniu: Wykonawca przejmie protokolarnie teren od Właścicieli lub Zarządzającego dla potrzeb wykonania wjazdów do posesji, zgodnie z dokumentacją Wykonawca przejmie protokolarnie teren od Właścicieli lub Zarządzającego konieczny dla wykonania zasilania zaplecza budowy. Umowa zostanie skorygowana o w/w zapisy na etapie jej zawierania. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z poważaniem Sprawę prowadzi: Paulina Giżycka, tel Załączniki: 1. Zamienny Przedmiar robót branża drogowa. Otrzymują:

9 1. Adresat 2. FZP w/m

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I WZP 271.1.18.2015AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Maków Mazowiecki 28.03.2013 Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo