SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ"

Transkrypt

1 SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ

2

3 POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS Lesław Michnowski SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata VISION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOCIETY Warszawa 2006

4 Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN adres: Pl. Defilad 1, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIII, pokój 2321, tel/fax (0 22) Publikacja dofinansowana przez PAN ze środków na działalność wspierającą badania uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Copyright: Lesław Michnowski, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus Opracowanie graficzne Agnieszka Miłaszewicz ISBN Druk i oprawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN

5 SPIS TREŚCI Od wydawcy.. 9 Wstęp. 10 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZA, KRYZYS GLOBALNY PRZED KTÓRYM STOIMY Globalny kryzys, czy nadal rozwój? Ostrzeżenie U-Thanta z perspektywy lat Forrestera stara i nowa diagnoza Po trzydziestu latach trzy scenariusze Meadowsów Niedostosowanie do życia w stanie zmian i ryzyka Chiny i Indie czynnikiem równowagi czy też nierównowagi w gospodarce światowej? Przyczyny i konsekwencje neoliberalizmu ROZDZIAŁ II. TRWAŁY ROZWÓJ CELEM STRATEGICZNYM ONZ I UE Dwa stanowiska wobec zagrożeń dla świata Formy i postacie współczesnego darwinizmu społecznego Amerykańskie oceny procesu globalizacji Organizacja Narodów Zjednoczonych jako inicjator trwałego rozwoju Unia Europejska a trwały rozwój Nauczanie społeczne Jana Pawła II a trwały rozwój Odpowiedzialność świata nauki 109 ROZDZIAŁ III. MODEL JAKO CYBERNETYCZNY WKŁAD DO WALKI Z ZAGROŻENIAMI Analiza systemowa jako podstawa projektowania wizji przyszłości Świata 112

6 a 2. Model przekraczanie granic a) Granica inercyjna b) Granica obronno-środowiskowa c) Granica katastroficzna Rozwój trwały alternatywą wyhamowania rozwoju 136 ROZDZIAŁ IV. EKOHUMANISTYCZNE SPOŁECZEŃSTWO INOFORMA- CYJNE PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA Informacyjne podstawy trwałego rozwoju Projektowanie wizyjne jako wyraz potrzeby myślenia o przyszłości i podstawa trwałego rozwoju Praca dla życia w stanie zmian i ryzyka Mierniki trwałego rozwoju Model gospodarki trwałego rozwoju Polskie inicjatywy na rzecz trwałego rozwoju ROZDZIAŁ V. ZARYS STRATEGII TRWAŁEGO ROZWOJU Cele strategii Co jest najważniejsze? Co jest najpilniejsze?. 211 ROZDZIAŁ VI. PODSTAWOWE WNIOSKI Literatura uzupełniająca 224 ANEKS. MODELOWANIE KONCEPTUALNE W KSZTAŁTOWANIU TRWAŁEGO ROZWOJU Streszczenie w języku angielskim

7 CONTENTS Foreword 9 Preface CHAPTER I. DIAGNOSIS, GLOBAL CRISIS WE HAVE TO CONFRONT WITH Global crisis or still development? U-Thant warning after years Old and new diagnosis of Forrester After 30 years three scenarios of Meadowss Unfitness to life in state of change and risk China and India as factors of stability or unstability of world economy? Causes and results of neoliberalism.. 58 CHARTER II. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS UN AND EU STRATEGIC GOAL Two approaches in the face of dangers for the world 62 2 Forms and kinds of contemporary social Darwinism American opinions of globalization United Nations Organization as sustainable development idea creatot , European Union and sustainable development John Paull II social learning and sustainable developmey Responsibilty of scientists. 109 CHAPTER III. MODEL AS CYBERNETIC CONTRIBUTION INTO DANGERS OVERCOMING System model analysis as base for world vision designing and limits to growth overcoming

8 a) Inertial limit to growth b) Defense-environmental limit to growth c) Catastrophic limit to growth Sustainable development as alternative for lack of development CHAPTER IV. ECOHUMANISTIC INFORMATION SOCIETY AS FUTURE OF THE WORLD Sustainable development Information bases Vision designing as form of farsightedness as well as sustainable development foundation Work for life in state of change and risk Sustainable development indicators Sustainable development economy model Polish initiatives on sustainable development 199 CHAPTER V. SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OUTLINE Goals of strategy What is more important? Watt is more diligent? CHAPTER VI. CONCLUSIONS Complementary literature APPENDIX. CONCEPTUAL MODELING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CREATING Summary 252 8

9 OD WYDAWCY Książka Lesława Michnowskiego reprezentuje ten kierunek badań Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN, który łączy się bezpośrednio z przewidywaniami rozwoju sytuacji światowej. Jest to nurt bardzo bogaty, uprzednio wypowiadali się w tej sprawie wieloletni członkowie Komitetu: Antoni Kukliński, Zdzisław Sadowski, Jerzy Kleer, Barbara Liberska, Lech Zacher. W obliczu globalnych zagrożeń, wobec których stoi świat, prognozy te mają z reguły charakter ostrzegawczy i koncentrują się na odpowiedzi na pytanie jak trzeba działać aby tych zagrożeń uniknąć. Podążając tą drogą autor usiłuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: co jest najważniejsze i co jest najpilniejsze dla ludzkości, a więc od czego powinna się zaczynać wszelka myśl o strategii działania na przyszłość. Szczególna rola książki Lesława Michnowskiego w tym nurcie studiów Komitetu wynika z faktu, że reprezentuje on dyscyplinę cybernetyki, a tym samym wzbogaca toczącą się dyskusję o nowe spojrzenie. Z natury rzeczy cybernetyka jest nauką skomplikowaną. Dlatego dotyczącą jej część specjalistyczną wyłączyliśmy do aneksu. Główna część pracy przedstawia problemy stojące przed ludzkością w sposób dostępny dla szerszego grona Czytelników. Stąd książka może zainteresować działaczy politycznych, ekonomistów, dziennikarzy, a przede wszystkim młodzież, której aktywne życie w tej epoce będzie udziałem. Przewodniczący Komitetu Prognoz Prognoz Polska 2000 Plus /Leszek Kuźnicki/ 9

10 WSTĘP " # $#!! # % &!! ' ()*+" "!%& % ()*, " - $ * ( # / 0 %. " %- ()*" "% 0 %. % " " %+" 0 "" % ()* ()* "" % Meadows i in., Granice wzrostu Przegląd po 30 latach Meadows et. al., Limits to Growth, The 3-Years Update1 Celem niniejszej książki jest próba odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przyszłości świata. Pierwsze można sformułować następująco: Jakie zmiany w diagnozie i podejściu do przyszłości świata przyniosło ostatnie dziesięciolecie zarówno w organizacjach międzynarodowych jak ONZ, czy Unia Europejska oraz w nauce. 10

11 W czerwcu 2006 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Odnowioną Strategię Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej (EU Sustainable Development Strategy EU SDS). W jakościowo nowej wersji tej strategii jednoznacznie ustalono, iż Strategia Trwałego Rozwoju UE jest strategią nadrzędną ( tworzy ramy ) dla Strategii Lizbońskiej i wymaga trwałego zintegrowania polityk trzech dziedzin ( filarów" trwałego rozwoju): rozwoju społecznego, rozwoju gospodarczego, oraz ochrony środowiska przyrodniczego (Rada Unii Europejskiej, 2006). Ujęcie takie jest zgodne z pojęciem trwały rozwój od lat przyjętym przez ONZ. Według ONZ sustainable development" to pożądana jakościowo nowa forma rozwoju światowej społeczności. Ta przyszłościowa forma rozwoju powinna odznaczać się zarówno trwałością, jak i powszechnym podnoszeniem jakości życia i to nie tylko obecnych, lecz także przyszłych pokoleń (Raport Brundtland, 1991). Trwały rozwój powinien więc być alternatywą dotychczasowej formy rozwoju społeczno-gospodarczego: cyklicznego i elitarnego, okresowo zakłócanego regresem i budową nowej formy życia społeczno-gospodarczego na gruzach" dotychczasowej. Trwałość tej jakościowo nowej formy życia światowej społeczności zapewniona ma być w ujęciu ONZ doprowadzeniem do zintegrowania rozwoju społecznego z rozwojem gospodarczym i ochroną (a raczej właściwym kształtowaniem) środowiska przyrodniczego. Dla osiągnięcia takiej idealnej trwałej i trójfilarowej formy rozwoju światowej społeczności, w ONZ postuluje się wypracowanie i realizowanie wieloletniej o horyzoncie rzędu 50 lat strategii sukcesywnej przebudowy systemu światowego (Desai, 2002). Jak z tego wynika ostatnie 10-lecie przyniosło zasadnicze zmiany w podejściu do przyszłości i poglądach na przyszłość świata. Pierwszym zadaniem autora jest w tych warunkach zapoznanie czytelnika polskiego z tymi zmaganiami. Jest to tym bardziej potrzebne, że nasze środki masowego przekazu w pogoni za sensacjami zupełnie zignorowały te przemiany i czytelnik polski praktycznie niewiele wie o tych problemach o kluczowym znaczeniu nie tylko dla przyszłości świata, ale także i Polski. 11

12 Drugie pytanie brzmi następująco: Jakie odpowiedzi można sformułować dzisiaj w świetle współczesnych badań naukowych na pytania nurtujące współczesną dyskusję o przyszłości świata? Warto przypomnieć te pytania, tak jak je dzisiaj formułujemy: 1. Czy można drogą pomniejszania ilości konkurentów do deficytowych zasobów życia przezwyciężyć gwałtownie narastający zwłaszcza wraz ze wzrostem Chin i Indii globalny kryzys? 2. Czy doprowadzając do zerowego wzrostu można zapewnić sustainablity, czyli długotrwale podtrzymywać życie gatunku homo sapiens i ponadto powszechnie podnosić jego jakość? 3. Czy realizacja ONZ-owskiej wizji sustainable development trwałego rozwoju światowej społeczności jest i pod jakimi warunkami możliwa? 4. Jak skrócić czas przeprowadzenia przemiany cywilizacyjnej, niezbędnej dla ukształtowania zdolności trwałego rozwoju światowej społeczności? 5. Jak skutecznie projektować i realizować strategię trwałego rozwoju? 6. W jakim stopniu, rozumiana jako przekształcenie od egoizmu do ekohumanizmu dominującej aksjologii, wsparta adekwatną przebudową informacyjnej infrastruktury światowej społeczności, może stanowić podstawę postulowanych w raportach Meadowsów restrukturyzacyjnych przedsięwzięć, niezbędnych dla ocalenia człowieka i ziemi? 7. Jak i w jakiej kolejności dokonywać warunkującej taką przebudowy społeczno-gospodarczej i informacyjnej infrastruktury światowej społeczności? 8. Jakie działania, w ramach tej strategii, należy uznać za pierwszy krok, uruchamiający lawinę spontanicznej, w tym obywatelskiej, aktywności na rzecz budowy podstaw trwałego rozwoju? 12

13 Trzecie pytanie z kolei można sformułować następująco: Jaki wkład może wnieść cybernetyka 1 jako dyscyplina nauki do współczesnej dyskusji o przyszłości świata?. Na te pytania czytelnik znajdzie próbę odpowiedzi w niniejszej książce. Ale odpowiedzi na te pytania muszą być poprzedzone diagnozą obecnego stanu świata, a diagnoza ta musi być przekształcona w zarys strategii pożądanego rozwoju, czyli w koncepcję trwałego rozwoju, od sukcesu którego zależy przyszłość świata. Są jeszcze i dalsze pytania: 1. Czy można za pomocą wolnego rynku powstrzymać groźne przemiany klimatyczne, utratę bioróżnorodności, wyczerpywanie źródeł deficytowych zasobów, czy choćby tylko oczyścić Bałtyk z groźnych powojennych pozostałości? 2. Czy wolny rynek doprowadzi do dokonania w odpowiednim czasie przebudowy dotąd opartego na ropie naftowej światowego parku maszynowego i środków transportu, na zgodny z nowymi źródłami energii, zanim źródła ropy naftowej ulegną wyczerpaniu? 3. Czy w dokonywaniu takiej przemiany cywilizacyjnej może być przydatny i jak dokonywany poprawny rozwój technik informacyjnych, w tym metod symulacji komputerowej zamierzeń i skutków decyzji politycznych? 1 Cybernetyka to zarówno ogólna teoria sterowania, jak i teoria informacji w szerszym znaczeniu (Wiener, 1961, 1971)..Uznaje się ponadto, iż cybernetyka oraz ogólna teoria systemów są tożsame, różniąc się jedynie rodzajem stosowanego słownictwa (Mazur, 1999). Jeszcze wcześniejsze z Polski pochodzące przez B. Trentowskiego sformułowane ujęcie, to cybernetyka jako sztuka królewska, wiedza niezbędna w poprawnym prowadzeniu polityki, Patrz: (Trentowski). Cybernetyka rozwoju bada z wykorzystaniem ogólnej teorii systemów uwarunkowania rozwoju dowolnej postaci systemów traktując proces ich rozwoju jako tworzenie ludzką pracą informacji uprzedmiotowianej w jej wytworach. 13

14 4. W przypadku uznania za poprawną ONZ-owskiej wizji trwałego trójfilarowego rozwoju światowej społeczności, jak uzyskiwać dla jej akceptacji poparcie ze strony światowej elity realnej władzy? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie w pracy próbę odpowiedzi. Autor wyraża zarazem podziękowania recenzentowi pracy, panu profesorowi Lechowi W. Zacherowi za cenne uwagi. 14

15 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZA, KRYZYS GLOBALNY PRZED KTÓRYM STOIMY 1. Globalny kryzys, czy nadal rozwój? Od lat prawie czterdziestu toczy się dotąd praktycznie nierozstrzygnięty spór dotyczący kondycji światowej społeczności i jej przyrodniczego środowiska. Spór ten odnosi się do problemu: czy światowa społeczność nadal podlega rozwojowi czy też wręcz przeciwnie znajduje się ona w globalnym kryzysie, a co najwyżej w niejawnej jeszcze jego fazie? W licznych sporach ich przyczyny są dwojakiego rodzaju: 1. uczestnicy sporu pod te same pojęcia podkładają odmienne treści, 2. występuje radykalna różnica interesów, które określają w sporze wykorzystywaną argumentację, co prowadzi do negowania argumentów adwersarza sporu, wmawiania w niego iż białe jest czarne i odwrotnie. Aby uniknąć w szukaniu odpowiedzi na powyższe strategiczne pytanie sporu spowodowanego przyczyną pierwszą, przedstawiam propozycję rozumienia, w ujęciu cybernetyki rozwoju i pojęcia kryzys. Uzupełniam to analizą przebiegu tej części procesu życia dowolnej postaci społeczności, który zachodzi, gdy jest ona w stanie kryzysu. Wcześniej jednak wprowadzę dwa podstawowe w tym tekście pojęcia. Są nimi: formy życia i uwarunkowania życia. Formy życia, to ujmując ogólnie struktura społeczności, w tym konstytuujące je stosunki społeczne, homeostat, aksjologia, ekonomika, technika, infrastruktura informacyjna, społeczno-gospodarcza, itp. Uwarunkowania życia to stan środowiska społecznoprzyrodniczego zasilającego społeczność zasobami życia lub mu zagrażającego, m.in. kondycja środowiska przyrodniczego, dostępność zasobów naturalnych, poziom rozwoju i potencjał obronny (lub agresji) innych społeczności, itp. Warunkiem życia społeczności i tworzących je osób jest zgodność jej form życia z aktualnymi uwarunkowaniami życia. Gdy uwarunkowania te się zmieniają, formy życia, dotąd poprawne ulegają moralnej degra- 15

16 dacji, gdyż nie są w stanie nadal wspomagać życie społeczności. A zatem zmiana uwarunkowań życia wymusza adekwatne dostosowywanie form życia społeczności do tych nowych uwarunkowań. Brak zgodności form życia z jego uwarunkowaniami powoduje upadek społeczności. Wracając do problemu: rozwój kryzys, proponuję po pierwsze, aby uznać, iż stan kryzysu jest alternatywą stanu rozwoju. Stan kryzysu powstaje, gdy dotychczasowe formy życia społeczności w tym szczególnie stosunki społeczne lub homeostat (system sterowania procesem życia społeczności) przestają być zgodne z aktualnymi uwarunkowaniami jej życia (czyli ulegają moralnej degradacji), co powoduje co najmniej utrudnienie dostępu do warunkujących życie zasobów środowiskowych. W stanie rozwoju społeczność więcej swą pracą tworzy, niż wraz ze swym życiem nieuchronnie niszczy siebie i swe środowisko. A wraz z tym zwiększa swą trwałość i sprawność funkcjonowania, oraz podnosi jakość życia stanowiących ją osób. W trakcie rozwoju społeczność ta posiada zdolność zapewniania sobie dostępu do zasobów życia (naturalnych i przyrodniczych) bez szkody dla środowiska, z którego te zasoby czerpie, oraz bez konieczności pozyskiwania ich od swej słabszej części. Natomiast w trakcie kryzysu sytuacja społeczności jest odwrotna. Swoje życie i warunkujący je dostęp do zasobów życia społeczność w stanie kryzysu zapewnia metodą: 1. zewnętrzną, poprzez bezwzględne degradowanie środowiska (społecznego lub przyrodniczego), lub 2. wewnętrzną, poprzez: - pozbawianie dostępu do deficytowych zasobów życia swej słabszej części; - jej wywłaszczanie z posiadanych przez nią rezerw tych zasobów, lub - fizyczne jej eliminowanie, jako wewnętrznego konkurenta do deficytowych zasobów. Przebieg procesu życia społeczności zarówno w stanie rozwoju, jak i w stanie kryzysu odznacza się jego fazami i etapami (patrz rys. 3, aneks). Istnieją trzy fazy kryzysu. 16

17 Pierwsza z nich to regres stabilny, początkowo prawie niewidoczny. Faza druga to jawna destabilizacja społeczności, wymuszająca dla ustabilizowania dokonania przebudowy jej moralnie zdegradowanych form życia, Ta druga faza przyczynia się zarazem do wzmocnienia sił obrony społeczności zagrożonej kryzysem. Faza trzecia to rozwój pozorny w wyniku patologicznej stabilizującej transformacji dokonywany wyżej przedstawioną metodą zewnętrzną lub wewnętrzną. Istotą rozwoju pozornego jest jego względna krótkotrwałość i brak możliwości przywrócenia poziomu rozwoju poprzedzającego wejście społeczności w stan kryzysu. W wyniku drugiej fazy kryzysu społeczność albo dokonuje stabilizującej ją przemiany form życia, albo pada z powodu wyczerpania sił obronnych. W przypadku dokonania stabilizującej transformacji społeczność przywraca swą zdolność rozwoju albo gdy dokona patologicznej przebudowy wkracza w trzecią fazę kryzysu. Znajdująca się w tej trzeciej fazie kryzysu społeczność swą stabilność uzyskuje poprzez stworzenie możliwości destrukcyjnego zapewniania sobie dostępu do: - środowiskowych zasobów życia, lub - zasobów życia swej słabszej części. Znajdująca się w pierwszej niejawnej fazie kryzysu społeczność zawdzięcza stabilność dominacji konserwatywnych wewnętrznych lub zewnętrznych sił społecznych zainteresowanych utrzymaniem poprzednich, już moralnie zdegradowanych niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami życia jej form. Gdy regres społeczności tak patologicznie stabilizowanej osiągnie pewien graniczny poziom, wówczas ma miejsce druga faza kryzysu. Warunkiem zaistnienia takiej dopiero w drugiej fazie kryzysu występującej obronnej destabilizacji jest istnienie wewnętrznych lub zewnętrznych sił społecznych zdolnych do podjęcia próby przywrócenia społeczności zdolności rozwoju. W razie braku takich, odpowiednio silnych, antykonserwatywnych sił oporu, druga faza kryzysu może się nie pojawić. Wówczas stabilny stan regresu będzie trwał tak długo, aż siły konserwatywne, patologicznie sta- 17

18 bilizujące społeczność, nie uświadomią sobie zagrożenia dla nich w wyniku kontynuowania przez daną społeczność (wraz ze starymi formami jej życia) regresu i nie podejmą działań dla przywrócenia społeczności zdolności rozwoju. Czym dłużej będzie trwał ten niejawny pierwszej fazy stan kryzysu, tym mniejsze będą szanse przywrócenia społeczności zdolności rozwoju. Jeśli ani te początkowo regresywnie stabilizujące konserwatywne siły społeczne, ani obronne wewnętrzne lub zewnętrzne siły rozwojowej przemiany nie będą w stanie przeprowadzić stabilizującej przebudowy form życia społeczności, wówczas społeczność ta padnie po wyczerpaniu rezerw wewnętrznych zasobów życia. Przywrócenie zdolności rozwoju może więc być także skutkiem zewnętrznych oddziaływań społecznego środowiska zagrożonego destrukcyjnymi konsekwencjami upadku społeczności w stanie kryzysu. Czym szybciej zostanie podjęta akcja przywracania zdolność rozwoju społeczności w stanie kryzysu, tym więcej wewnętrznie i zewnętrznie przydatnych dóbr przez tę społeczność posiadanych będzie mogło być ocalone przed destrukcyjnymi konsekwencjami przedłużającego się kryzysu i wykorzystane w działaniach na rzecz jej dalszego rozwoju. Stąd odpowiedź na pytanie, czy światowa społeczność jest już w stanie kryzysu, aczkolwiek dopiero w pierwszej jego fazie, ma strategiczne znaczenie dla przywrócenia jej zdolności rozwoju. Nie można czekać aż kryzys w pełni się ujawni w postaci drugiej jego fazy. Omówiłem powyżej problem faz kryzysu. A jak wygląda logika etapów przebiegu tak określonego kryzysu. W trakcie procesu życia społeczności w stanie kryzysu można wyróżnić trzy jego etapy, radykalnie różniące się rodzajem form życia tej społeczności, zarówno powodujących jej kryzys, jak i patologicznie ją stabilizujących po drugiej fazie kryzysu. Kryzys pojawia się jak wiemy w wyniku patologicznego przekroczenia granicy wzrostu w ramach dotychczasowych. lecz już moralnie zdegradowanych form życia społeczności. Niedokonanie rozwojowego przekroczenia tej granicy wzrostu powoduje wejście społeczności w pierwszy z omawianych tu 18

19 etapów jej kryzysu. Nieprzezwyciężenie poprzez rozwojową stabilizację kryzysu w trakcie tego pierwszego etapu, powoduje wejście społeczności w etap drugi i następnie (w przypadku dokonania kolejnej patologicznej stabilizacji, w trakcie etapu drugiego) w etap trzeci kryzysu. Każdy z tych etapów jest charakteryzowany odmiennym rodzajem stabilizującej społeczność patologicznej jej transformacji. Przyjmijmy w określaniu logiki etapów kryzysu iż dotychczasowy rozwój społeczności, która weszła w stan kryzysu, dokonywany był na koszt środowiska i słabszej, przedmiotowo traktowanej jej części. Zarazem ta pierwotna metoda rozwoju do niedawna nie zagrażała życiu środowiska i tej słabszej części. W środowisku występował bowiem wówczas nadmiar zasobów życia, a przyroda była w dobrej kondycji. Zarazem czym większa była przedmiotowo traktowana słabsza część społeczności, to społeczność a raczej silna jej część bardziej skutecznie mogła pozyskiwać niezbędne dla jej życia zasoby ze środowiska. Przy pewnym poziomie rozwoju tą metodą, pojawiła się (w ramach zgodnych z tą metodą form życia) granica wzrostu. Pojawił się mianowicie w środowisku deficyt aktualnie dostępnych zasobów życia. Rozwojowe przekroczenie tej granicy wymagałoby dokonania poprawnej przebudowy tych dotychczasowych form życia w celu ich dostosowania do nowych uwarunkowań tak, aby w sposób rozwojowy przywrócić społeczności zdolność pozyskiwania ze środowiska zasobów życia. Przyczyną pojawienia się pierwszej tu omawianej granicy wzrostu staje się deficyt zasobów życia dotąd występujących w środowisku w nadmiarze. Społeczność zorganizowana na zasadzie: część silna-podmiotowa i część słabsza-przedmiotowa, będzie w tej nowej sytuacji i bez dokonania rozwojowej zmiany w tym silni-słabsi układzie zapewniała dostęp do środowiskowych zasobów życia kosztem intensyfikowania destrukcji części słabszej, na przykład poprzez wykorzystywanie jej w postaci mięsa armatniego, Dostęp do źródeł deficytowych zasobów życia będzie bowiem dokonywany drogą agresji, poprzez elimino- 19

20 wanie innych społeczności zewnętrznych konkurentów do tych zasobów. Obie pierwsza i druga wojny światowe świadczyłyby o występowaniu pierwszego etapu kryzysu światowej społeczności. Polityka hitlerowskich Niemiec typu Lebensraum była wszak już wówczas jawnie ludobójczą wojną w ramach Drang nach Osten o dostęp do wielkich radzieckich źródeł surowców i paliw. Jej celem nie było wszak zwiększanie wielkości podporządkowanej Niemcom siły roboczej, wojną podbijanych społeczności. Zapewnianie dostępności źródeł deficytowych zasobów życia tą patologicznie zewnętrzną w ramach pierwszego etapu kryzysu metodą, powoduje zatem kryzysogenne nasilenie stopnia degradacji (nadal przedmiotowo wykorzystywanej w takim podboju środowiska) słabszej części społeczności. Nasilenie tej degradacji powoduje dwa skutki: 1. obronny opór ze strony tej słabszej, silnie teraz degradowanej części społeczności lub 2. zagrożenie silnej części upadkiem tej słabszej części, a wraz z tym pobawienie silnej części możliwości wspomagania się pracą tej słabszej części. Patologiczne ustabilizowanie społeczności będącej w tym pierwszym etapie kryzysu wymaga takiej jej transformacji, która umożliwi wykorzystywanie nadal słabszej części w pozyskiwaniu z zewnątrz zasobów życia, lecz bez zagrożenia zniszczeniem tej słabszej części, a wręcz przeciwnie w sposób stymulujący jej aktywność w pozyskiwaniu dostępu do tych zewnętrznych deficytowych zasobów. Wydaje się, iż taki charakter miały społeczne przemiany zarówno dokonane w wyniku Rewolucji Październikowej, jak i zachodniego ustanowienia welfare state. Takie patologiczne ustabilizowanie wprowadzi społeczność w trzecią fazę pierwszego etapu kryzysu. Konsekwencją tak ukształtowanego pozornego rozwoju będzie doprowadzenie do powstania totalnego zagrożenia zniszczeniem życiodajnego środowiska. Będzie to skutkiem radykalnego zwiększenia zewnętrznej destruktywności społeczności na skutek zmiany społecznej polityki, dotyczącej słabszej części, Zmiana ta polega na radykal- 20

21 nej poprawie warunków życia tej słabszej części, Spowoduje to jednak zarówno silny wzrost natężenia wyczerpywania źródeł aktualnie dostępnych zasobów, jak i destrukcji środowiska przyrodniczego. Pojawienie się, wraz z tym, zagrożenia totalną destrukcją środowiska bez dokonania rozwojowego przekroczenia takiej kolejnej granicy wzrostu oznacza wejście społeczności w drugi etap kryzysu. Faza druga tego drugiego etapu kryzysu będzie przejawiała się narastającymi objawami destabilizacji środowiska przyrodniczego przy równoczesnym narastaniu deficytu dostępnych w środowisku zasobów życia. Prawdopodobnie oznaki zbliżania się tej drugiej fazy drugiego etapu kryzysu światowej społeczności pojawiły się już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Zarazem wraz z pojawieniem się zagrożenia życia środowiska przyrodniczego, kryzys światowej społeczności przyjął charakter globalny. Patologiczne w tej sytuacji ustabilizowanie (po drugiej fazie, drugiego etapu kryzysu) światowej społeczności będzie polegało na: 1. zaniechaniu dalszego bezwzględnego degradowania środowiska i radykalnym ograniczeniu natężenia pozyskiwania aktualnie dostępnych zasobów życia, oraz 2. zapewnianiu silnej części światowej społeczności dostępu do deficytowych zasobów życia kosztem pozbawiania ich jej słabszej części, czyli wyżej opisaną, metodą wewnętrzną. Będzie to w ostatecznym efekcie polegało na zmniejszaniu zaludnienia Ziemi. Konsekwencją tego będzie zmniejszanie przez światową społeczność wraz z fizyczną eliminacją słabszej jej części, potencjału intelektualnego oraz wiedzy i innych elementów socjo-różnorodności. A wraz z tym zmniejszanie możliwości przywrócenia światowej społeczności zdolności rozwoju. Społeczność tak patologicznie ustabilizowana, gdy już wyeliminuje aktualnie słabszą jej część będzie się nadal dzieliła na silniejszych i słabszych tak długo aż padnie całkiem pozbawiona zdolności rozwojowego dostosowywania jej form życia do nowych stale zmieniających się uwarunkowań życia. 21

22 Tak podobno zachowują się mądre szczury pozbawiane w ogrodzonym terenie - dostępu do żywności. Trzeci etap kryzysu pojawi się wówczas, gdy tak pomniejszana społeczność całkowicie utarci zdolność dostosowywania jej form życia do zmian w uwarunkowaniach życia. Pojawienie się tego etapu może być skutkiem destruktywności obronnej samoorganizacji eliminowanej słabszej społeczności lub jakiejś nieprzewidzianej w porę katastrofy. Wówczas będąc w wyniku takiego wyniszczenia - niezdolną do przeciwstawienia się takiej destabilizacji społeczność ta padnie natychmiast, albo będzie wegetowała pomniejszając swą liczebność jak te szczury aż z czasem niejako spokojnie zgaśnie. Patologiczna stabilizacja w trakcie drugiego etapu kryzysu jest zatem niezmiernie groźna dla obu części światowej społeczności zarówno silnej, jak i słabej. Kryzys nieprzezwyciężony w tym drugim etapie prowadzi do etapu trzeciego w znikomym stopniu stwarzającego już szanse na jego rozwojowe przezwyciężenie. Zrozumienie wielkiego zagrożenia dla światowej społeczności konsekwencjami ewentualnego świadomego obecnie wdrażania takiej patologicznej typu drugiego etapu kryzysu polityki stabilizacyjnej, wykazują jak omówię to później liczne światowe siły społeczne, wzywające do rozwojowego przezwyciężenia globalnego kryzysu, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Watykan. Cybernetyka rozwoju dostarcza wiedzy o istotnych właściwościach kryzysu globalnego, jego przyczynach, oraz uwarunkowaniach jego rozwojowego przezwyciężania. W tym przezwyciężaniu szczególnie przydatna może być ogólna wiedza o fazach i etapach kryzysu, oraz patologicznych formach społecznej stabilizacji. Uznanie za adekwatny powyższego modelu kryzysu ułatwi konsensus dotyczący występowania kryzysu globalnego. Jeśli niechęć do stwierdzenia, iż ten kryzys ma faktycznie miejsce, wynika z braku widocznych destabilizujących światową społeczność objawów drugiej fazy, drugiego etapu kryzysu, to uznanie możliwości niejawnej pierwszej fazy tego kryzysu, może radykalnie przy- 22

23 czynić się do skutecznego jego przezwyciężenia. Wszak odpowiednio wczesne zdiagnozowanie dowolnej, dopiero powstającej patologii ułatwia jej przezwyciężenie. W naszym przypadku uznanie, iż światowa społeczność, a nawet cały globalny ekosystem ziemia, jest już w kryzysie, aczkolwiek jeszcze w jego pierwszej drugiego etapu niejawnej fazie, spowoduje co najmniej odpowiedzialną refleksję dotyczącą przyczyn i metod przezwyciężenia tego kryzysu, zamiast marnowania czasu na bezpłodne spory o to czy jest już, czy też jeszcze nie ma globalnego kryzysu. Egoistycznie motywowane nazywanie kryzysu rozwojem, stanowi zagrożenie także dla tych, którzy białe nazywają czarnym. Powyższe określenie i modelowe ujęcie przebiegu kryzysu może więc być wielce przydatne w stwierdzeniu istnienia oraz wypracowaniu metod przezwyciężania kryzysu globalnego, Wróćmy do postawionego na wstępie pytania dotyczącego aktualnej kondycji światowej społeczności. Dodajmy pytanie uzupełniające: czy obecnie światowa społeczność zapewnia sobie trwały dostęp do źródeł warunkujących jej życie zasobów naturalnych, utrzymując zarazem kondycję środowiska przyrodniczego w poprawnym stanie? Zadajmy także pytanie, czy wobec braku aktualnej możliwości odpowiednio obfitego dostępu do naturalnych i przyrodniczych zasobów życia dostępność tę silniejsze części światowej społeczności nie usiłują zapewniać sobie kosztem pozbawiania społeczności słabszych możliwości dostępu do tych zasobów? A zatem także, czy światowa społeczność zwiększa swą trwałość i sprawność działania oraz trwale podnosi jakość życia stanowiących ją osób? A więc: czy oddala, czy też przybliża w ramach aktualnych form ludzkiego życia groźbę totalnej społeczno-gospodarczej lub ekologicznej katastrofy? Ujmując problem rozwoju jeszcze bardziej ogólnie: czy ludzkość więcej podtrzymujących jej życie dóbr tworzy, niż nieuchronnie wraz ze swym życiem je niszczy? Czy w ramach globalnego ekosystemu ziemi, występuje przewaga życiodajnej konstrukcji nad destrukcją? 23

Obecny kryzys: istota, przezwyciężanie. Ujęcie cybernetyczne

Obecny kryzys: istota, przezwyciężanie. Ujęcie cybernetyczne Obecny kryzys: istota, przezwyciężanie Ujęcie cybernetyczne Lesław Michnowski B. (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

Bardziej szczegółowo

DROGA POLSKI DO ROKU 2025

DROGA POLSKI DO ROKU 2025 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" DROGA POLSKI DO ROKU 2025 ZAŁOŻENIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII W ŚWIETLE STUDIÓW KOMITETU PROGNOZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POLAND'S ROAD

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 1. Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

KRYZYS GLOBALNY ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZEZWYCIĘŻANIE

KRYZYS GLOBALNY ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZEZWYCIĘŻANIE Lesław MICHNOWSKI KRYZYS GLOBALNY ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZEZWYCIĘŻANIE 1. WSTĘP W kręgach badaczy światowej sceny politycznej i gospodarczej toczy się debata na temat aktualnej kondycji światowej społeczności

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO W SENSIE STATYCZNYM - JAKO STAN BRAKU ZAGROŻEŃ DLA PODMIOTU,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Pojęcie rozwoju w ekonomii. dr Tomasz Poskrobko

Pojęcie rozwoju w ekonomii. dr Tomasz Poskrobko Pojęcie rozwoju w ekonomii dr Tomasz Poskrobko Czym jest rozwój? Jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN, rozwój to proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wyzwani; w warun OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009

Wyzwani; w warun OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 Wyzwani; w warun o OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 Spis treści Wstęp 11 Władysław Szymański 1. Niekompletny proces globalizacji i jego skutki 15 1.1. Wprowadzenie 15

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu

EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej (...) dla zarządzania ekonomią światową ( ) zasady pomocniczości i solidarności ( ) dobra

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH

EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH Lesław Michnowski, Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH budować RAZEM, jeśli chce się uniknąć ZAGŁADY WSZYSTKICH Jan Paweł II

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego Artur Michałowski ZMN przy Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus PAN Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania Augustów 3-4

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Adam Wasiak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Sękocin, 24 października 2013 Przesłanki do budowy i wdrożenia Strategii

Bardziej szczegółowo

Kryzys globalny - cz. II (zagrożenie i szansa) Ekologiczny holokaust albo upodmiotowianie ekohumanistyczne

Kryzys globalny - cz. II (zagrożenie i szansa) Ekologiczny holokaust albo upodmiotowianie ekohumanistyczne Kryzys globalny - cz. II (zagrożenie i szansa) Ekologiczny holokaust albo upodmiotowianie ekohumanistyczne Lesław Michnowski B. (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg g Krajowych na lata

Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg g Krajowych na lata Przygotowanie projektów drogowych a ochrona środowiska" Jak sprawnie przygotowywać inwestycje infrastrukturalne w świetle nowych wymogów ekologicznych? Wnioski z wyników w konsultacji społecznych Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne

Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne Dr Tomasz Brzozowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015 Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015 2 3 Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie Prawie miliard ludzi żyje za mniej niż 1,25 USD dziennie Głód Brak przychodów Prawo do własności

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą

Bardziej szczegółowo

Pan Lesław Michnowski

Pan Lesław Michnowski Pan Lesław Michnowski Proszę państwa, chciałbym mówić o potrzebie myśli strategicznej, jako warunku bezpieczeństwa, zarówno w szerokim, jak i wąskim znaczeniu. W tym celu potrzebne nam jest przyswojenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI. Warszawa 1998

Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI. Warszawa 1998 A- Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI Warszawa 1998 SPIS TREŚCI Przedmowa 12 Od autora 13 Rozdział I. Czy i jak można zdynamizować rozwój Europy 18 1. Główne przejawy słabości

Bardziej szczegółowo

Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bjørn Helge Bjørnstad

Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bjørn Helge Bjørnstad Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju Bjørn Helge Bjørnstad Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Zbliżenie na ludzkie zachowania i interakcje z

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 1 BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 2 1. Wprowadzenie Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane procesem globalizacji oraz transformacją

Bardziej szczegółowo

Adekwatność w kontekście przeobrażeń polityki społecznej

Adekwatność w kontekście przeobrażeń polityki społecznej Warszawa, 24 kwietnia 2017 Adekwatność w kontekście przeobrażeń polityki społecznej Konferencja Adekwatność Systemów Emerytalnych dr Zofia Czepulis-Rutkowska Plan wystąpienia Czym jest adekwatność systemów

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD

POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Lesław Michnowski POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Na konferencji OECD 1, która obradowała w czerwcu 2005 r., poświęconej gospodarce zasobami naturalnymi i odpadami

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Szansę i zagrożenia integracji europejskiej

Szansę i zagrożenia integracji europejskiej Lesław Michnowski 1. Wstęp Szansę i zagrożenia integracji europejskiej Globalizacja i związana z nią europejska integracja stawiają jakościowo nowe zadania nie tylko przed politykami, lecz także przed

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko

Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko Jadwiga Ronikier - kierownik projektu SOOŚ PZRP FORUM WODNE Warszawa, 9-10 czerwca 2015 r. Zrównoważony rozwój, czyli (?) Pojęcie zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony środowiska. Tomasz Poskrobko

Polityka ochrony środowiska. Tomasz Poskrobko Polityka ochrony środowiska Tomasz Poskrobko Polityka ochrony środowiska klasycznej teorii polityki Arystotelesa polityka to sztuka rządzenia państwem w celu osiągnięcia dobra wspólnego. Można więc przyjąć,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem gospodarczym. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Powiązanie rozwoju gospodarczego i zmian w poziomie ludności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja metodyki zajęć edukacyjnych oraz jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym

Prezentacja metodyki zajęć edukacyjnych oraz jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym Prezentacja metodyki zajęć edukacyjnych oraz jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami

Spis treści. Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami Spis treści Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony i gospodarowania jego zasobami Rozdział 1. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii ujęcie retrospektywne 1.1. Wstęp 1.2. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33 Spis treści: Wstęp str. 9 1.Przyczyny wahań cyklicznych Gabriela Wronowska str. 15 Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego str. 15 Teorie wahań cyklicznych str. 19 Historia wahań cyklicznych str. 29 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna Teoria Rozwoju Gospodarczego. Przygotowały; Katarzyna Wyroślak Żaneta Dubaj

Instytucjonalna Teoria Rozwoju Gospodarczego. Przygotowały; Katarzyna Wyroślak Żaneta Dubaj Instytucjonalna Teoria Rozwoju Gospodarczego Przygotowały; Katarzyna Wyroślak Żaneta Dubaj Jak to się zaczęło??? W latach 30 badacze doszli do wniosku, że neoklasyczna metoda badawcza nie odpowiada na

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE EDUKACJI NARODOWEJ W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU. dr Krzysztof Kafel PŁOCK,

MIEJSCE EDUKACJI NARODOWEJ W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU. dr Krzysztof Kafel PŁOCK, MIEJSCE EDUKACJI NARODOWEJ W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU dr Krzysztof Kafel PŁOCK, 25 02.2010 Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu Dr Wojciech Piontek X SPOTKANIE FORUM: Dobre praktyki w gospodarce odpadami WARSZAWA - 26 KWIETNIA 2012 Czemu służy polityka środowiskowa (klimatyczna,

Bardziej szczegółowo

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU Kliknij, wg. Karla aby Polanyi edytować styl wzorca podtytułu Karl Polanyi Urodził się 25 października 1886,a zmarł 23 kwietnia 1964 - intelektualista węgierski. Znany głównie

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem

2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem 2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem Przez instrumenty wskazywane jako pasywna forma walki z bezrobociem uznaje się zasiłki dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalne. Nie likwidują one bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim Tomasz Poskrobko Etapy rozwoju PE w UE Traktat rzymski tworzący EWG (1957) Strategia lizbońska (1999) Strategia z Goteborga (2001) Środowiskowe plany działania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty. bezpieczeństwa społecznego. Wykład wprowadzający. Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów. Przedmiotowe efekty kształcenia

Wybrane aspekty. bezpieczeństwa społecznego. Wykład wprowadzający. Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów. Przedmiotowe efekty kształcenia Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego Wykład wprowadzający Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów 1. Pojęcie Istota Relacje między bezpieczeństwem społecznym a bezpieczeństwem narodowych i polityką

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Publikacja ma na celu przedstawienie współczesnych ważniejszych problemów ekonomiki bezpieczeństwa i wyposażenie Czytelnika

Bardziej szczegółowo

Instytucje gospodarki rynkowej

Instytucje gospodarki rynkowej Instytucje gospodarki rynkowej Teoria ewolucji techno-fizjologicznej i koncepcja kapitału fizjologicznego Roberta Fogla (Tabele i wykresy: J. Godłów-Legiędź, 2010) Blok 13 Bezustanny pesymizm, pomimo niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Prognozy demograficzne Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU { redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2010 Spis treści Elżbieta CMączyńska,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych Spis treści Wstęp 1. Ujęcia stosunków międzynarodowych Stosunki międzynarodowe w Ŝyciu codziennym Myślenie teoretyczne Formułowanie odpowiedzi Historia Filozofia Behawioryzm Ujęcia alternatywne Scalanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w.

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Transformacja systemowa w Polsce 1 2 ZACHÓD cz. I Kryzys gospodarki kapitalistycznej

Bardziej szczegółowo

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. O REWITALIZACJI Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER.

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Wojciech Lasota (BWR), koordynacja procesu tworzenia strategii jednostek UW Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności Jakie będzie rolnictwo przyszłości? dr inż. Jerzy Próchnicki Bayer CropScience Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

Bardziej szczegółowo

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne Paweł Połanecki Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne 1 Konflikt interesów wokół zastosowania technologii transgenicznych w rolnictwie naukowcy oraz instytucje eksperymentalno-przemysłowe

Bardziej szczegółowo

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska Sękocin Stary, 14 marca 2017 Plan prezentacji Zrównoważona gospodarka leśna Wylesianie problem globalny

Bardziej szczegółowo

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze.

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera składa się z kilku wyraźnie różniących się od siebie elementów będących zarazem etapami cyklu obiegu

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo