SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny ul. Kredytowa 1A, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 02/2010 Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się: - w Biuletynie Zamówień Publicznych - na stronie internetowej: - na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w Wilkasach NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach - Etap II Przedmiot zamówienia określają następujące kody CPV ze wspólnego Słownika Zamówień: Główny przedmiot: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Dodatkowy przedmiot: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty przy wbijaniu pali Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zatwierdził: Prezes Zarządu Głównego AZS Marek Rocki Warszawa, r. 1

2 SPIS RZECZY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Wykonawców Tom I Formularz oferty i formularze cenowe - Formularz Nr 1; Formularz Nr 1a; Formularz 9 Formularze załączników NR 2 5; 7-8 Tom II Formularz Aktu Umowy Formularz Nr 6 Tom III Szczegółowe Dane Techniczne: Projekty budowlane Projekty wykonawcze Specyfikacje Techniczne Przedmiary robót 2

3 Wstęp Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Nr sprawy: 02/ Użyte w niniejszym dokumencie wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Ustawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.3. Przedkładając swoją ofertę przetargową wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki ogólne i szczególne włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie, jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy jw. oraz Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający Zamawiającym jest: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Warszawa, ul. Kredytowa 1A tel. (0 22) , fax. (0 22) NIP: , Regon: , KRS: Strona internetowa: 3. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach - Etap II 3

4 Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień: Główny przedmiot: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Dodatkowy przedmioty: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty przy wbijaniu pali Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie: 4.1. Roboty budowlano konstrukcyjne części rehabilitacyjno rekreacyjnej Budynek i zagospodarowanie terenu Projektowany budynek użyteczności publicznej usytuowany na działce o nr ewidencyjnych 842 w obrębie Wilkasy położonej przy ulicy Niegocińskiej w Wilkasach koło Giżycka składa się z 1,5 kondygnacji. Budynek jest częściowo podpiwniczony Wejścia i wjazdy na działkę zaprojektowano od strony ulicy Niegocińskiej. Główne wejście do części rehabilitacyjnorekreacyjnej usytuowane od strony zachodniej na tyłach istniejącego hotelu, dostępne jest od ulicy Niegocińskiej. Wejście do części konferencyjnej znajduje się w istniejącej części hotelu. Pochylnia przy wejściu do budynku zapewnia nieograniczony dostęp osobom niepełnosprawnym. Grupa wysokościowa budynków 1,5 kondygnacji - budynki niskie (N). Dojazd do projektowanego budynku z ul. Niegocińskiej, która jest ulicą lokalną o jezdni szerokości 7,0 m, o nawierzchni utwardzonej. Parking naziemny, terenowy. Nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki brukowej. Teren projektowanej inwestycji leży w zasięgu projektowanych sieci: A. wodociągowej B. kanalizacji sanitarnej C. kanalizacji deszczowej D. elektroenergetycznej E. telefonicznej Sieć instalacji dla projektowanego budynku została włączona do istniejącej sieci instalacji rozbudowywanego hotelu. Przeznaczenie i główne funkcje budynków Przeznaczenie budynków oraz sposób zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej są zgodne z ustaleniami Decyzji o Warunkach Zabudowy nr 92/07 wydanej przez Wójta gminy Giżycko dnia r. Teren inwestycji przeznaczony jest pod zabudowę usługową o charakterze usług rehabilitacyjno - rekreacyjnym. Zaprojektowany budynek ma charakter uzupełniający dla istniejącego hotelu. Forma architektoniczna i dostosowanie do krajobrazu 4

5 Teren inwestycji składa się z 1 działki na której znajduje się funkcjonujący hotel. Na obszarze działki przeznaczonym pod projektowany budynek znajduje się skarpa, którą przed rozpoczęciem budowy należy zrównać. Na działce istnieją pojedyncze drzewa i niewielka ilość niskiej zieleni. Działka nr 842 od północy i południa sąsiaduje z działkami należącymi do inwestorów prywatnych na których znajduje się zabudowa jednorodzinna. Od zachodu granica działki przebiega wzdłuż ul. Niegocińskiej. Od strony wschodniej działka graniczy z terenami porośniętymi zielenią leśną oraz jeziorem niegocińskim. Projektowana inwestycja swoją bryłą i funkcją wpisuje się w otaczający krajobraz (zgodnie z art. 4 Prawa Budowlanego). Ze względu na lokalizację obiektu ma on stanowić nowoczesną interpretacją architektury regionalnej. Spełniają wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. W budynkach nie zastosowano urządzeń będących źródłami hałasu uciążliwymi dla otoczenia. Inwestycja nie ma szkodliwego wpływu na środowisko. Charakterystyka obiektu Zespół rehabilitacyjno- rekreacyjny składa się z jednego budynku (połączonego z istniejącym hotelem) o wysokim standardzie, nowoczesnej architekturze i przyjaznej skali. Na poziomie poddasza znajduje się rozbudowana sala konferencyjna. Budynek składa się z : Kondygnacji podziemnej podzielonej na dwie części o różnej głębokości posadowienia i funkcji użytkowej: część I wysokości 2,58m gdzie zaprojektowane zostały pomieszczenia techniczne niezbędne do obsługi budynku oraz cześć II wysokości 0,84m stanowiącej nieckę pod wanny spa o kondygnacja parteru - gdzie zaprojektowane zostały część wejściowa z głównym wejściem, recepcją oraz gabinetem lekarskim, część terapeutyczna z węzłem sanitarnym oraz przebieralniami i siłownią, część rehabilitacyjno - rekreacyjna z basenami spa, zaplecze dla personelu oraz pomieszczenia porządkowe poddasze - gdzie zaprojektowano część konferencyjną, dostępną z istniejącej komunikacji- windy i schodów znajdujących się w części hotelowej W części terapeutycznej oprócz przestrzeni zabiegów z wydzielonymi gabinetami specjalistycznymi znajduje się również siłownia jako element uzupełniający krioterapii oraz węzeł sanitarny z przestronnymi pomieszczeniami przebieralni. Uzupełnieniem rehabilitacji jest część zabiegów wodnych miejsce relaksu pacjentów oraz wzbogacenia efektów terapii jakim są poddawani. Dodatkowo część ta może być wykorzystywana jako odrębna atrakcja dla przebywających tu gości hotelowych. Część konferencyjna powstała w skutek rozbudowy istniejącego już pomieszczenia tego typu. Zaplecze sanitarne sali powstało z zaadoptowanych i ewentualnie przekształconych istniejących toalet na poziomie parteru i I piętra. Wejście do Sali z istniejącej klatki schodowej o charakterze reprezentacyjnym oraz windy. Zabezpieczenie skarpy zbocza przy budynku ścianką typu Larsena dwukrotnie kotwioną W ramach projektu zaprojektowano ściankę szczelną typu Larsena wykonaną z profili PU12 dwukrotnie kotwioną w skarpie. Ścianka ma za zadanie zabezpieczyć skarpę w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej rozbudowy budynku. Po wykonaniu zabezpieczenia skarpy ścianką szczelną możliwe będzie wykonanie rozbudowy budynku zgodnie z przedstawionym projektem architektoniczno-konstrukcyjnym modernizacji i rozbudowy istniejącego obiektu. Ściana jest dwukrotnie kotwiona w zboczu skarpy. Jako element kotwiący zaprojektowano buławy iniekcyjne 300mm L=5m Beton B-30. Jako element kotwiący zaprojektowano CIĘGNO 8 lin 1 6mm T1x19 co 2,4 m Stal R=1600 MPa lub jak alternatywne kotwienie w przypadku zastosowania profilu GU zastosowano żerdź T76N co 2,0 m Stal 28 Mn6. 5

6 Podstawowe dane liczbowe powierzchnia działki: m 2 powierzchnia zabudowy : 497,90 m 2 powierzchnia całkowita: 1 009,27 m 2 w tym w części podziemnej: 370, 20 m 2 powierzchnia użytkowa 861,38 m 2 kubatura całkowita: ,09 m 3 ilość kondygnacji 1,5 wysokość ponad teren 11,17 m 4.2. Instalacje sanitarne wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji, Szczegółowy zakres opracowania: Sieć wodociągowa i p.poż. (dla celów rozbudowy) Sieć kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej ( dla celów rozbudowy) Instalacja C.O. ( dla celów rozbudowy) Instalacji wod-kan oraz p.poż. (dla celów rozbudowy) Instalacji wentylacji mechanicznej (dla celów rozbudowy) Rozbudowa kotłowni (dla celów rozbudowy) 4.3. Instalacje elektryczne, Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń oraz instalacji ochrony odgromowej w budynku ośrodka wypoczynkowego AZS w Wilkasach. Projekt nie obejmuje przyłącza budynku do sieci energetyki zawodowej, które to przyłącze stanowi odrębne opracowanie i realizowane jest przez odpowiedni Rejon Energetyczny zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia oraz Prawem Energetycznym. Roboty elektryczne obejmują następujący zakres: Zasilanie oraz tablica elektryczne tm i te. Instalacje elektryczne oświetlenia. Instalacja gniazd wtyczkowych. Ochrona przeciwporażeniowa - połączenia wyrównawcze. Instalacja odgromowa Zagospodarowanie terenu przy obiekcie, drogi dojazdowe i obiekty małej architektury, Drogi i parkingi Parametry techniczne dróg i zatok parkingowych: szerokość jezdni utwardzonej od 4.0 do 5,0 m, nawierzchnia drogi i parkingów z kostki betonowej 8,0 cm trylinki itp. elementów betonowych; warstwa geosiatki o małych komórkach wypełniona kruszywem naturalnym (o frakcji 2-31,5mm) - 10,0 cm; warstwa geotkaniny Wody opadowe z nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących i projektowanych studni deszczowych. Elementy małej architektury 6

7 Murki podjazdów, schodów beton architektoniczny beton wysokiej jakości bez poprawek, szpachlowania itp po rozszalowaniu. Ogrodzenia Według opracowania w projekcie wykonawczym. Ławki, donice itp. Drewno egzotyczne, konstrukcja stalowa, donice betonowe beton architektoniczny 4.5. Dostawa i montaż urządzeń i mebli do części rehabilitacyjno-rekreacyjnej, Wyposażenie stanowią specjalistyczne urządzenia i sprzęt w postaci: wanny SPA 1 szt.; basenu z prefabrykatu o wymiarach 11 m / 4 m i głębokości 1,1 1,8 m 1 szt.; katedry biczy szkockich wyposażonej w pompę wyrównującą ciśnienie wody 1 szt.; kriokomory dla 2 os. na ciekłe powietrze 1 szt.; wannę do kąpieli wirowych kończyn górnych 1 szt.; oraz specjalistyczny sprzęt do fizjoterapii specjalistyczny sprzęt do kinezyterapii specjalistyczny sprzęt do laseroterapii specjalistyczny sprzęt do krioterapii specjalistyczny sprzęt do terapii uciskowej specjalistyczny sprzęt do kinezyterapii specjalistyczny sprzęt do ciepłolecznictwa specjalistyczny sprzęt do terapii podciśnieniowej specjalistyczny sprzęt do magnetoterapii specjalistyczny sprzęt do terapii ultradźwiękowej specjalistyczny sprzęt światłolecznictwa leżanki dla pacjentów i specjalistyczne krzesła dla personelu, a także sprzęt wymieniony w szczegółowym zestawieniu wyposażenia i specyfikacji technicznej wyposażenia Dostosowania projektów budowlanych i wykonawczych do wymagań dostawców urządzeń. Zamawiający posiada projekty budowlane-wykonawcze dla zadania Rozbudowa Centralnego Ośrodka Sportu AZS w Wilkasach o część rehabilitacyjno rekreacyjną Zamawiający posiada też prawomocne decyzje środowiskowe, lokalizacyjne i pozwolenie na budowę dla całego zadania. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało dostosowanie istniejących projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie przebudowy ścianek działowych (i konstrukcyjnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba), instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania części rehabilitacyjno rekreacyjnej wyposażonej w zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia. Prace projektowe będą uwzględniały następujące uwarunkowania: 1) Opracowanie projektu koncepcyjnego rozmieszczenia urządzeń części rehabilitacyjno rekreacyjnej z uwzględnieniem właściwej kubatury pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych i przedłożenie projektu do akceptacji Zamawiającemu. 7

8 2) Dostosowanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz z późn. zm.), projektu budowlanego i projektu wykonawczego we wszystkich branżach inżynierskich i architektonicznych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. 3) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. Uwaga: Projekty budowlane i wykonawcze powinny obejmować cały zakres prac niezbędny do wykonania robót budowlanych i montażowych, uruchomienia i eksploatacji obiektu. Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione Wykonawcy w momencie uzyskaniu decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania instytucji: Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Straż Pożarna. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Szczegółowy opis oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Specyfikacja ogólna pkt Opis stanu projektowanego). Dokumentacja projektowa została opracowana przez: 1. Roboty budowlano-konstrukcyjne, instalacje sanitarne i elektryczne PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska Warszawa ul. Filtrowa 67D lok Zabezpieczenie skarpy zbocza przy budynku ścianką typu Larsena dwukrotnie kotwioną opracowanie mgr inż. Pawła Kamienieckiego 3. Drogi wewnętrzne i zatoki parkingowe opracowanie mgr inż. Pawła Kamienieckiego i mgr inż. Janusza Kamienieckiego Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 5. Podział zamówienia na części Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamówienia wariantowe 6.1 Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 6.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 8. Inne informacje 8.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8.2 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29, ust. 4 Ustawy jw. 8

9 9. Termin wykonania zamówienia: do 20 kwietnia 2011r. 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych warunków 10.1Warunki ogólne 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W zakresie posiadania uprawnień zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. 10.3Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć: wykonanie budowy lub przebudowy dwóch obiektów kubaturowych użyteczności publicznej - o powierzchni zabudowy min m 2 i o wartości co najmniej ,00 zł każde, oraz wykonanie budowy lub przebudowy dróg, parkingów i chodników o powierzchni min m 2 i wartości co najmniej ,00 zł w ramach jednego zamówienia. Budowa/przebudowa obiektów użyteczności publicznej oraz dróg, parkingów i chodników może być wykazana w ramach tej samej umowy Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, zdolne do wykonania zamówienia: osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń; osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych; osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.). W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a lub 12b Ustawy Prawo budowlane. 9

10 10.5 Sytuacja ekonomiczna Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niż ,00 zł, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych zarówno w punktach 10.3.,10.4. i Ocena spełnienia warunków Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił ww. warunki. 12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 12.1Dokumenty potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania: Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy zgodnie z Formularzem Nr 3. Oświadczenie to musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt winny być wystawione w terminach analogicznych jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 12.2Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki ekonomiczne i techniczne ubiegania się o zamówienie (określone w rozdziale 10.2.): Niżej wymienione dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ten lub ci spośród wykonawców w stosunku, do których wymagane jest potwierdzenie spełniania warunku Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, pkt 1-4 Ustawy zgodnie z Formularzem Nr 2. Oświadczenie to musi złożyć każdy wykonawca lub 10

11 pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Doświadczenie wykonawcy Informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w punkcie 10.3.). Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Formularzem Nr Potencjał kadrowy Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w punkcie 10.4.). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem Nr 8. W przypadku złożenia oświadczenia, że wykonawca będzie dysponował osobami i sprzętem, należy podać nazwę podmiotu, który udostępni przedmiotowy potencjał Sytuacja ekonomiczna Informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zgodnie z wymaganiami w punkcie 10.5.). Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt niniejszej SIWZ. 13.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez zamawiającego i wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia - poza ofertą wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami i wyjaśnieniami dotyczącymi oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty - mogą być przekazywane w formie pisemnej lub faksem. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: Jacek Nankiewicz Dyrektor Centralnego Ośrodka AZS w Wilkasach, ul. Niegocińska Giżycko, tel. (0 87) , fax. (0 87) Tryb składania zapytań przez Wykonawcę 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, zgodnie z zapisami art. 38, ust. 1 ustawy jw. 11

12 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 15. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej. 2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 16. Wadium 1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum nazwy wszystkich Wykonawców), wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Ustawy PZP. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy jw., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić jedynie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku nr: Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. 12

13 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, zgodnie z zapisami art. 46, ust. 1, 1a, 2, ustawy. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 17. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 18. Przygotowanie i złożenie oferty Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami Sposób przygotowania oferty 1 Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ. Dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SIWZ winny być zgodne z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą wykonawcy należy wpisać nie dotyczy w odpowiednią rubrykę formularza. 3 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 4 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 13

14 otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5 Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą techniką. 6 Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez wykonawcę, ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w pkt oraz trwale spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nie zachowania tych wymagań nie będą obciążały zamawiającego. 7 Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w pkt 3 powyżej. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8 Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: a) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; b) będą solidarnie odpowiadać za wykonanie przedmiotu zamówienia. 10. Podwykonawstwo Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie z Formularzem Nr 4. - W przypadku braku takiej informacji - zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez wykonawcę siłami własnymi Zawartość Oferty Oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty wypełniony zgodnie z wzorem Formularz Nr Formularz Cenowy do Oferty wypełniony zgodnie z wzorem Formularz 1a wraz z wypełnionym przedmiarem robót. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. 5. Dokumenty (określone w rozdz. 12, pkt 12.1.) potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki ogólne ubiegania się o zamówienie. 6. Dokumenty (określone w rozdz. 12, pkt 12.2) potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki ekonomiczne i techniczne ubiegania się o zamówienie 7. Podwykonawstwo wypełniony Formularz Nr 4 z opisem zakresu robót zleconych podwykonawcom w przypadku gdy wykonawca przewiduje wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy wypełniony zgodnie z Formularzem Nr Ponadto, Wykonawca musi podać w załączniku do oferty ceny jednostkowe dla poszczególnych elementów wyposażenia stałego będącego przedmiotem zamówienia wypełniony zgodnie z Formularzem Nr Sposób złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 14

15 2. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie. 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny ul. Kredytowa 1 A, Warszawa Oferta w postępowaniu: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek (Nr sprawy: 02/2010) Nie otwierać przed dniem r., godz Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy Miejsce i termin złożenia oferty 1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w sekretariacie biura (hotel) Akademickiego Związku Sportowego - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, Wilkasy, Giżycko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz Wszystkie oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 19. Zmiana lub wycofanie oferty 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt Miejsce i termin złożenia oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami p niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: ZMIANA lub WYCOFANIE. 20. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty należy wyliczyć na Formularzu Cenowym do Oferty i podać na formularzu oferty wg wzoru Formularz Nr 1 liczbowo i słownie. Cena musi zawierać dane o podatku VAT. 2. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty będzie ceną ryczałtową, która obowiązywać będzie przez okres ważności umowy i pozostanie niezmieniona w okresie realizacji umowy. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy przy obliczaniu ceny i nie będą integralną częścią zawartej umowy na roboty budowlane. 3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania robót, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy, zajęcia pasów drogowych wraz z 15

16 ich uzgodnieniem i wykonaniem prawidłowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, ustalenia miejsca składowania ziemi na czasowy odkład oraz wywożenia nadmiaru odpadów na wysypisko, ewentualnego odwodnienia wykopów, sfinansowaniem kosztów zużycia wody, środków łączności, energii elektrycznej, pełnej obsługi geodezyjnej, usuwania wszelkich awarii i uszkodzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu powstałych w wyniku prowadzonych robót, zużytej energii elektrycznej i wody, koszty związane z badaniami, uzgodnieniami i odbiorami, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz innymi warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Ponadto Wykonawca musi złożyć harmonogram rzeczowo-finansowy wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 9. Każda pozycja musi zostać przedstawiona wg wytycznych zawartych w pkt. 3 i 4, a ich suma całkowita odpowiadać cenie oferty przedstawionej w Formularzu Nr Waluta Zamówienia Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 22. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze = 100%. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. 3. Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzór: Wci = (Cmin / Ci) * Wmax gdzie : Wci liczba punktów oferty rozpatrywanej, Cmin - cena minimalna, Ci - cena rozpatrywana, Wmax - maksymalna ilość punktów =100. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 23. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2, pkt 3 Ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 16

17 24. Rażąco niskie ceny 1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne oraz wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy. 3 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 25. Tryb oceny ofert 25.1.Otwarcie ofert 1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, Wilkasy, Giżycko, pokój Dyrektora Ośrodka AZS (hotel), w dniu r. o godzinie Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4 Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5 Informacje, o których mowa w ppkt 3 i 4, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Wyjaśniania oferty 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia te nie mogą zmieniać treści ofert. 2. Zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 3. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z zastrzeżeniem zapisów pkt niniejszej SIWZ Poprawa treści ofert Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 26. Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. 17 SIWZ. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 17

18 27. Zawiadomienia o dokonanym wyborze. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, ppkt 1) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 28. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 29. Formalności związane z zawarciem umowy 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z zapisami art. 94, ust. 1 i 2 Ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej zasady współpracy. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji zadania. Zmiana terminu umownego może być uwarunkowana względami technologicznymi, organizacyjnymi lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 30. Istotne postanowienia umowy 1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy załączonym do SIWZ Formularz Nr Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu ofert, że akceptuje postanowienia umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 31.1Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10% ceny ofertowej brutto. 18

19 5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku nr: Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 1) Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego roszczenie ma zostać wniesione. 2) Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Ustawy: 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego jako należycie wykonane, 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 32. Środki ochrony prawnej 1) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 2) Wobec czynności niezgodnej z przepisami lub w przypadku zaniechania czynności, do której jest zamawiający zobowiązany na podstawie Ustawy, wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 19

20 SPIS FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW Formularz Nr 1 - Formularz Oferty. Formularz Nr 1a - Formularz Cenowy Do Oferty. Formularz Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1, pkt 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz Nr 3 - Formularz Nr 4 - Formularz Nr 5 - Formularz Nr 6 - Formularz Nr 7 - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podwykonawstwo. Zestawienie cen jednostkowych elementów wyposażenia stałego Wzór umowy. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Formularz Nr 8 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia. Formularz Nr 9 - Załącznik Nr 1 - Załącznik Nr 2 - Załącznik Nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy. Dokumentacja projektowa. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary Robót. 20

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR: MPK.271.2.2014 o wartości zamówienia mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, Ożarów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, Ożarów, woj. Page 1 of 6 Ożarów: Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarów- I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna Numer ogłoszenia: 12435-2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2015-06-15 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzwik.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzwik.com Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzwik.com Piaski: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy Pogorzelskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : WIM.BZ.0812.15.2015 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2011-12-15 23:37 Toruń: Montaż oświetlenia drogowego na terenie dróg dojazdowych do budynku WORD OT w Grudziądzu (działki nr 32/8, 32/10) Numer ogłoszenia: 332827-2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo