Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce"

Transkrypt

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010 Wieliczka, marzec 2011

2 Szanowni Państwo Informacja Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010 jest podsumowaniem całorocznej działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wielickiego. Dane zawarte w materiale obrazują ogólny stan zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń występujących na terenie powiatu. W kolejnych częściach informacji przedstawiono stopień przygotowania organizacyjnego oraz technicznego jednostek tworzących Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy na szczeblu Powiatu. W materiale znajdują się również dane statystyczne dotyczące działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez jednostki systemu w ubiegłym roku, który został zdominowany przez działania związane z usuwaniem skutków powodzi. Osobny rozdział traktuje o zadaniu Komendanta Powiatowego, jakim jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i realizacji tego zadania w 2010 roku poprzez prowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze. Wyrażam nadzieję, że lektura informacji posłuży nie tylko jako źródło danych statystycznych, ale również zapozna czytelnika z zadaniami realizowanymi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wielickim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. bryg. mgr inż. Jacek Ambrożkiewicz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 1

3 Spis treści Rozdział 1. Ochrona przeciwpożarowa - informacje ogólne 3 Rozdział 2. Sekcja do spraw organizacyjno kadrowych 7 Rozdział 3. Wydział operacyjno szkoleniowy 10 Rozdział 4. Sekcja ds. Kontrolno-rozpoznawczych 23 Rozdział 5. Sekcja Finansów 27 Rozdział 6. Sekcja Kwatermistrzowsko Techniczna 30 Rozdział 7. Samodzielne stanowisko do spraw BHP 39 Wnioski 43 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 2

4 Rozdział 1 1. Ochrona przeciwpożarowa - informacje ogólne. 1. Zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miej-scowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego za-grożenia, prowadzenie działań ratowniczych. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonują wszystkie osoby fizyczne, prawne, organizacje i instytucje, a także właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów lub terenów. Zostały one przypisane wszystkim organom władzy i administracji publicznej (w tym rządowej), począwszy od organów gminy, poprzez powiat, administrację rządową na szczeblu województwa i administrację rządową na szczeblu centralnym. Wojewoda jako organ administracji rządowej wykonuje zadania administracji publicznej. Natomiast Państwowa Straż Pożarna wykonuje zadania administracji rządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwa wewnętrznego) w imieniu wojewody na obszarze województwa (w imieniu Rady Ministrów na obszarze kraju). Państwowa Straż Pożarna została powołana jako zawodowa i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi za-grożeniami. W powiecie, jako podstawowym stopniu podziału terytorialnego kraju, w którym funkcjo-nuje Państwowa Straż Pożarna zadania te wykonuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto powiat, jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego państwa, zdolny do podejmowania działań ratowniczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej posiada, do realizacji w tym zakresie również własne określone ustawami zadania. Powiat wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie art.4, ust.1, pkt.16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998r. z późn. zm.). Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z późn. zm.) określa zadania włas-ne powiatu, do których należy: 1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; W zakresie tym koniecznością, a zarazem i prawem, jest prowadzenie odpowiednich prac analitycznych i prognostycznych. Ich rezultaty i wnioski wynikające z tych prac umożliwiają odpo-wiednie planowanie zadań i wydatków powiatu w zakresu ochrony przeciwpowodziowej i przeciw-pożarowej na jego obszarze. 2) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze po-wiatu; Kierując się troską o stan bezpieczeństwa pożarowego wspólnoty samorządowej na obszarze powiatu rada powiatu, ma prawo i obowiązek podejmowania stosownych uchwał w tym zakresie. Natomiast prowadzenie analizy sił i środków Krajowego systemu ratowniczo gaśniczego umo-żliwia sporządzania odpowiedniego bilansu zagrożeń i możliwości ich zapobiegania oraz usuwania i zwalczania tych zagrożeń i ich skutków na obszarze powiatu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 3

5 3) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych pod-miotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu; Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej starosta, na obszarze powiatu, ma prawo i obowiązek określić zadania krajowego systemu ratowniczogaśniczego, ko-ordynować jego funkcjonowanie i kontrolować wykonywanie wynikających stąd zadań. Ponadto w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska starosta kieruje krajowym systemem ratowniczo gaśniczym na obszarze powiatu. 4) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczest-niczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu; Mając na uwadze zadania starosty w zakresie krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz zadania powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, celem jest zapewnie-nie ustawowego prawa i obowiązku powiatu do zorganizowania właściwego systemu łączności i alarmowania oraz współdziałania między podmiotami, które mają prowadzić działania ratownicze na obszarze powiatu. 2. Zasady organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na obszarze powiatu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne został w 1994 r. zorganizowany Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania. Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy : wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę, starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytu-acjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy po-mocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.: powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu, wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na bszarze województwa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 4

6 centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju. System funkcjonuje w dwóch stanach: stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin, wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju). Szczególnie ważnym poziomem budowania systemu jest powiat, gdyż tam przyjmowane są wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych w oparciu o pro-cedury ujęte w planach ratowniczych oraz realizowane są działania ratownicze, również wów-czas, gdy siły i środki gminnych podmiotów ratowniczych są niewystarczające i wymagają wspar-cia z poziomu wojewódzkiego i krajowego. Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwości włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starostą. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywo-ływanie ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organiza-cyjnych Policji oraz organizacji pozarządowych). System ratowniczy jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miej-scowych zagrożeń. Zapewnienie skutecznych warunków realizacji bieżących zadań ratowniczych przez pod-mioty KSRG na obszarze powiatu leży w gestii starosty, który: uzgadnia wspólne działanie podmiotów systemu, zatwierdza plany ratownicze oraz programy działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ich udziału w KSRG, określa zadania KSRG na obszarze powiatu oraz kontroluje ich realizację, uwzględnia w projekcie budżetu powiatu niezbędne środki finansowe na skuteczne działania ratownicze powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu oraz dysponuje rezerwą budżetową powiatu, powołuje i przewodniczy powiatowemu zespołowi zarządzana kryzysowego. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska oraz w stanach kryzysu starosta kieruje krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym w zakresie: określania celów do osiągnięcia i priorytetów działań ratowniczych, zabezpieczenia logistyki dla sił ratowniczych i pomocniczych, zapewnienia minimalnych wymogów do przetrwania ludności na obszarach (lub w obiektach) dotkniętych zdarzeniem, nadzorowania realizacji przydzielonych zadań oraz monitorowania przebiegu działań ratowniczych. Dla odpowiedniego przygotowania powiatu do zwalczania powstałych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz koordynacji działań ratowniczych starostowie posiadają kilka narzędzi: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 5

7 plan ratowniczy powiatu zawierający podstawowe zadania i procedury postępowania na wypadek zagrożeń; Plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje komendant powiatowy PSP, a zatwierdza starosta. W planie ratowniczym określone są zadania dla podmiotów wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaśniczego i dla podmiotów współdziałających oraz zasady i sposób ich alarmowania. Komendant powiatowy uzgadnia plan ratowniczy z jednostkami systemu ratowniczego oraz z podmiotami współdziałającymi z systemem, w części dotyczącej ich zadań. powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, który jest organem doradczym starosty, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego (które funkcjonuje na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce) W przypadku, gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające ( drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom KSRG - poziom wojewódzki. Kierowanie /dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych poziomu powiatu przejmuje komendant wojewódzki PSP lub upoważniony przez niego oficer. 3. Podmioty tworzące i współpracujące z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym na terenie powiatu wielickiego. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r., w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, na trenie powiatu bocheńskiego zorganizowano system ratowniczo-gaśniczy, który tworzą następujące jednostki i podmioty: 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. 2) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 3) jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego - 13 jednostek OSP. 4) z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym współpracują następujące jednostki i podmioty: a) powiatowi specjaliści do spraw ratownictwa, b) Podmioty współpracujące z systemem ratowniczym na terenie powiatu: jednostki OSP nie włączone do KSRG (58 jednostek), Komenda Powiatowa Policji, Straże Miejskie Wieliczka i Niepołomice Krakowskie i Niepołomickie Pogotowie Ratunkowe, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zakład Energetyczny Kraków S.A Rejon Dystrybucji Podgórze i Nowa Huta (Pogotowie), Rozdzielnia Gazu (Pogotowie), Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Zarząd Dróg Powiatowych, Miejskie i Gminne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Kopalnia Soli w Wieliczce, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice, Pomoc Drogowa. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 6

8 c) podmioty współpracujące z systemem ratowniczym z poza terenu powiatu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat, - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Bochnia oraz Kraków), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice i Myślenice, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Zadania dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu powiatu określono w Powiatowym Planie Ratowniczym oraz w zadaniach określonych przez Starostę Wielickiego z dnia 30 stycznia 2008r. Rozdział Sekcja do spraw organizacyjno kadrowych. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w powiecie wielickim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, której terenem działania jest obszar powiatu wielickiego. Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce jest aparatem pomocniczym organu administracji rządowej w powiecie Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce, działającego na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce, a zatwierdzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Zarządzeniem Nr 15/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce w roku 2010 stanowili: - Komendant Powiatowy - mł. bryg. mgr inż. Jacek Ambrożkiewicz - Z-ca Komendanta Powiatowego st. kpt. mgr Aleksander Starowicz, W Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce funkcjonują następujące komórki organizacyjne, na czele których stoją: 1. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Dowódca JRG st. kpt. mgr Andrzej Kufta, Z-ca Dowódcy JRG st. kpt. mgr Paweł Januś, 2. Wydział operacyjno szkoleniowy, w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania Naczelnik Wydziału mł. bryg. mgr inż. Mateusz Pieczko, Z-ca Naczelnika Wydziału st. asp. Artur Drewecki, 3. Sekcja ds. kontrolno rozpoznawczych - kierownik sekcji kpt. mgr inż. Bogusław Marszałek, 4. Sekcja ds. organizacyjno kadrowych kierownik sekcji mł. ogn. mgr Dorota Grabowska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 7

9 5. Sekcja ds. finansów - główny księgowy st. sekc. mgr Anna Sroga, 6. Sekcja ds. kwatermistrzowsko technicznych kierownik sekcji asp. Paweł Ryńca. W skład Komendy Powiatowej wchodzi jedna Jednostka Ratowniczo Gaśnicza, w której służba pełniona jest całodobowo w zmianowym rozkładzie czasu służby, polegającym na pozostawaniu w jednostce organizacyjnej PSP przez 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od służby. Jest to komórka organizacyjna wyposażona w specjalne umundurowanie oraz sprzęt i jest przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce w roku 2010 pracowała w oparciu o: Plan działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce na rok 2010, przyjęty i zatwierdzony przez Starostę Wielickiego. Polityka kadrowa Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Wieliczce w roku 2010 przedstawiał się następująco: Jednostka Oficerów Aspirantów Podoficerów Szeregowych KP PSP Wieliczka JRG Wieliczka Razem: Łącznie : 63 strażaków Na dzień 31 grudnia 2010 r. służbę przygotowawczą pełniło 5 strażaków. W codziennym rozkładzie czasu służby pracowało 12 strażaków, w tym: w KP PSP 10 strażaków w JRG PSP 2 strażaków W systemie służby zmianowym służbę pełniło 51 strażaków, w tym: w KP PSP 6 strażaków w JRG PSP 45 strażaków W roku 2010, w związku z brakiem wakatów, nie prowadzono naboru do służby. W miesiącu grudniu 2010 r. zwolniono ze służby jednego strażaka (przejście na świadczenie emerytalne). Ponadto w tut. Komendzie zatrudnionych jest 3 pracowników cywilnych w grupie stanowisk pomocniczych (obsługi). W omawianym okresie, w odniesieniu do pracowników cywilnych, nie wystąpiła fluktuacja kadr. Polityka kadrowa w zakresie wyróżniania przedstawiała się następująco: W roku 2010 awanse w stopniu służbowym otrzymało ogółem 21 funkcjonariuszy KP PSP w Wieliczce. W rozbiciu na poszczególne korpusy ww. awanse nadano, jak wyszczególniono poniżej: - korpus oficerski - 4 awanse, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 8

10 - korpus aspirancki - 1 awans, - korpus podoficerski - 13 awansów, - korpus szeregowych - 3 awanse. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wielickiego Ponadto wyróżniono także: odznaczeniami i medalami 12 funkcjonariuszy tut. Komendy. W roku 2010 do Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce nie wpłynęła żadna skarga. Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce nie występował z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec strażaków tut. Jednostki. W omawianym okresie Komendant Powiatowy wydał 51 rozkazów w tym 2 personalne oraz 113 decyzji, w tym 79 personalnych. Od żadnej z tych decyzji nie wniesiono odwołania. Liczba strażaków w KP PSP Wieliczka w porównaniu z pozostałymi komendami woj. małopolskiego. Powyższa tabela wskazuje, że liczba strażaków zatrudnionych w KP PSP w Wieliczce jest za mała, a liczona wg wskaźnika liczba strażaków / 1000 mieszkanców, jest najmniejsza w woj. małopolskim. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 9

11 Rozdział 3. Wydział operacyjno szkoleniowy. 1. Działalność interwencyjna jednostek Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wielickiego W minionym roku na terenie powiatu wielickiego miało miejsce ogółem 3922 zdarzenia. W rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe statystyka przedstawia się następująco. Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Pożary Małe Średnie Duże Bardzo duże Miejscowe zagrożenia: Małe Lokalne Średnie Duże Kęski żywiołowe Alarmy Fałszywe Złośliwe W dobrej wierze Z inst. wyk. poż Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 10

12 Liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego w porównaniu z pozostałymi komendami woj. małopolskiego. ZEGAR ZDARZEŃ na terenie powiatu wielickiego Alarm Fałszywy - co 103 godz. Miejscowe Zagrożenie co 2 godz. 36 min. Alarm Fałszywy - co 103 godz. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 11

13 Działalność interwencyjna jednostek w latach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 12

14 Ilość zdarzeń w rozbiciu na ich rodzaj 85; 2% 513; 13% 3324; 85% Pożary Miejscowezagrożenia Alarmy Fałszywe Ilo ść zdarzeń w rozbiciu na gminy Gmina Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Razem Biskupice Kłaj Gdów Niepołomice Wieliczka Pożary Miejscow e Zagrożenia Alarm y Fałszyw e Razem Biskupice Kłaj Gdów Niepołomice Wieliczka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 13

15 W trakcie interwencji w roku 2010 na terenie powiatu poszkodowanych zostało 245 osoby (9 w pożarach, 236 w MZ), a 11 osób poniosło śmierć (10 w MZ, 1 w pożarze ). 2. Działania w zakresie szkoleniowym Poza działaniami interwencyjnymi w minionym roku jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w naszym powiecie były zaangażowane w uświetnianie imprez gminnych oraz powiatowych, przeprowadzały również ćwiczenia i pokazy dla dzieci i młodzieży. Komenda Powiatowa brała udziale w organizacji ćwiczeń z udziałem jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego, oraz służbami współdziałającymi (Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską oraz Urzędami Gmin ) W ramach szkolenia zawodowego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza raz w miesiącu przeprowadzała ćwiczenia na terenie wybranych obiektów. W ćwiczenia angażowane były jednostki OSP z terenu gmin, na których zlokalizowane były te obiekty. Ćwiczenia przeprowadzono miedzy innymi: - Stacja Paliw Lotos, Wieliczka ul. Krakowska, - Fabryka Karmy Rogal Canin w Niepołomicach, - Zamek Żupny w Wieliczce, - Zakład Food Care w Niepołomicach, - Stacja Paliw w Czarnochowicach, - Hurtownia Spożywcza w Kokotowie, - Dyskoteka Blue Star w Sułkowie, - Przedszkole Samorządowe w Wieliczce, os. W. Pola, - Supermarket Avita w Wieliczce, - Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Kilińskiego, Komenda Powiatowa przeprowadził 6 szkoleń szeregowych OSP, szkolenie dla Naczelników OSP w zakresie obowiązujących i wdrażanych przepisów. 3. Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG na terenie powiatu. W roku 2010 na terenie powiatu w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym funkcjonowało do dnia r. 12 jednostek OSP. Dnia r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją Nr VI/118 KSRG włączył do KSRG jednostkę OSP Wola Batorska. W minionym roku wydział operacyjno - szkoleniowy przeprowadziła 7 kontroli gotowości operacyjnej w jednostkach OSP w KSRG Wnioski i spostrzeżenia z kontroli były przekazywane na bieżąco zainteresowanym. Najwięcej zastrzeżeń było pod względem: wyposażenia osobistego strażaków ( brak umundurowania, hełmy nie posiadające atestu, brak obuwia oraz rękawic ochronnych), brakami w wyszkoleniu członków OSP, brakiem badań technicznych sprzętu silnikowego, brakami w wyposażeniu w sprzęt ratowniczy jednostek (torby PSP R-1, sprzęt hydrauliczny, sprzęt ODO). W ciągu całego roku pracownicy KP PSP Wieliczka uczestniczyli w pracach Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP. Ze względu na szczupłą obsadę osobową KP PSP obsługa zebrań wymagała zaangażowania czasu prywatnego pracowników. Podczas każdej z prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych udzielane były instruktaże z zakresu taktyki a w szczególności bezpieczeństwa prowadzonych działań przez druhów OSP. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 14

16 4. Wyjazdy do zdarzeń Jednostek OSP w rozbiciu na gminy Ogółem Gmina Biskupice Jednostka P MZ AF Razem OSP Biskupice OSP Trąbki OSP Łazany OSP Sławkowice OSP Bodzanów PODSUMOWANIE: P MZ AF Razem OSP Biskupice OSP Trąbki OSP Łazany OSP Sławkowice OSP Bodzanów Ogółem Gmina Gdów Jednostka P MZ AF Razem OSP Gdów OSP Pierzchów OSP Winiary OSP Kunice OSP Fałkowice OSP Marszowice OSP Książnice OSP Cichawa OSP Nieznanowice OSP Niewiarów OSP Niegowić OSP Liplas OSP Bilczyce OSP Wiatowice OSP Szczytniki OSP Stryszowa OSP Zagórzany OSP Zręczyce OSP Klęczana OSP Wieniec PODSUMOWANIE: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 15

17 P MZ AF Razem OSP Gdów OSP Pierzchów OSP Winiary OSP Kunice OSP Fałkowice OSP Marszowice OSP Książnice OSP Cichawa OSP Nieznanowice OSP Niewiarów OSP Niegowić OSP Liplas OSP Bilczyce OSP Wiatowice OSP Szczytniki OSP Stryszowa OSP Zagórzany OSP Klęczana OSP Wieniec OSP Zręczyce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 16

18 Ogółem Gmina Kłaj Jednostka P MZ AF Razem OSP Kłaj OSP Targowisko OSP Łężkowice OSP Brzezie OSP Dąbrowa OSP Szarów PODSUMOWANIE: P MZ AF Razem OSP Kłaj OSP Targowisko OSP Łężkowice OSP Brzezie OSP Dąbrowa OSP Szarów 17

19 Ogółem Gmina Niepołomice Jednostka P MZ AF Razem OSP Zabierzów Bocheński OSP Staniątki OSP Niepołomice OSP Wola Zabierzowska OSP Wola Batorska OSP Zagórze OSP Słomiróg OSP Zakrzowiec OSP Zakrzów OSP Podgrabie OSP Podłęże PODSUMOWANIE: P MZ AF Razem OSP Zabierzów Bocheński OSP Staniątki OSP Niepołomice OSP Wola Zabierzowska OSP Wola Batorska OSP Zagórze OSP Słomiróg OSP Zakrzowiec OSP Zakrzów OSP Podgrabie OSP Podłęże 18

20 Ogółem Gmina Wieliczka Jednostka P MZ AF Razem OSP Podstolice OSP Chorągwica OSP Czarnochowice OSP Gorzków OSP Byszyce OSP Dobranowice OSP Raciborsko OSP Jankówka OSP Golkowice OSP Grajów OSP Wieliczka OSP Sułków OSP Zabawa OSP Kokotów OSP Grabie OSP Węgrzce Wielkie PODSUMOWANIE: P MZ AF Razem OSP Podstolice OSP Chorągwica OSP Czarnochowice OSP Gorzków OSP Byszyce OSP Dobranowice OSP Raciborsko OSP Jankówka OSP Golkowice OSP Grajów OSP Wieliczka OSP Sułków OSP Zabawa OSP Kokotów OSP Grabie OSP Węgrzce Wielkie 19

21 5. Przygotowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia ew. działań ratowniczo-gaśniczych. 1) Zagrożenia pożarowe. a) Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu wielickiego można podzielić następująco na takie główne obszary: - zagrożenie pożarowe powodowane przez kompleksy leśne wchodzące w skład Nadleśnictwa Niepołomice. Obszary leśne zajmują ponad 30% powierzchni powiatu, - zagrożenie pożarowe stwarzane przez zakłady przemysłowe funkcjonujące w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej - zagrożenie pożarowe stwarzane przez zwartą zabudowę wokół Rynku w Wieliczce, - zagrożenie stwarzane w obiektach sakralnych, min. Kozółki drewniane w Wieliczce, Podstolicach, Grabiu, Bodzanowie, klasztory m.in. w Staniątkach, Wieliczce. b). Przygotowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej poziomu powiatowego do gaszenia pożarów. Analizując siły i środki (tj. pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz ratowników PSP i OSP) KSRG poziomu powiatowego należy uznać, że są one wystarczające do gaszenia pożarów małych i średnich. W przypadku wystąpienia i gwałtownego rozwoju pożarów obiektów przemysłowych oraz pożarów lasów przewiduje się udział sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej (MBO*) w skład której wchodzą jednostki PSP i OSP z terenu województwa małopolskiego. 2) Zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi. a) W ramach wdrażania prawa Unii Europejskiej w Polsce w zakresie ochrony środowiska, jak również ochrony ludności, Państwowa Straż Pożarna stanęła przed zadaniem stworzenia systemu zapobiegania oraz ograniczania skutków awarii oraz katastrof mogących powstać w zakładach przemysłowych, w których magazynowane, przetwarzane lub produkowane są substancje niebezpieczne. Dokumentem prawnym zawierającym wymagania w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, obligatoryjnie obowiązującym w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady Europejskiej 96/82/EC z dnia r. dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych. Dyrektywa ta nazywana jest popularnie dyrektywą SEVESO II. Dyrektywa powyższa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 4445). W powyższej ustawie określono instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, w tym: - obowiązki prowadzącego zakład zaliczony do ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową. Zgodnie z w/w przepisami Państwowa Straż Pożarna została określona jako organ właściwy do nadzoru nad realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom oraz podejmujący działania w celu likwidacji ich skutków. Do ważnych zadań Państwowej Straży Pożarnej w tym zakresie należy również prowadzenie właściwej działalności informacyjnej o występujących zagrożeniach związanych z poważnymi awariami przemysłowymi. Zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii oraz ilości substancji niebezpiecznych występujących w tych zakładach podzielono na dwa zasadnicze rodzaje: - zakłady o zwiększonym oraz dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie powiatu wielickiego nie ma zakładów przemysłowych zakwalifikowanych do powyższych kategorii. 20

22 3) Zagrożenia chemiczno-ekologiczne. a) Zagrożenia w przemyśle. Szczególne zagrożenie powodują materiały niebezpieczne magazynowane i stosowane w procesie technologicznym w zakładach produkcyjnych. Komenda Powiatowa PSP prowadzi stałe rozpoznanie w zakresie ilości i rodzaju przewożonych materiałów szczególnie niebezpiecznych i gromadzi otrzymane informacje w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nadawca materiału szczególnie niebezpiecznego przekazuje informacje do PSP o rodzaju, ilości materiału, trasie i terminie przewozu oraz odbiorcy. Dodatkowe zagrożenie chemiczno-ekologiczne oraz pożarowe i wybuchowe stwarzają gazociągi przebiegające przez teren powiatu, szczególnie wysokie ciśnienia. b) Przygotowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej poziomu powiatowego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych. Analizując siły i środki (tj. pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz ratownicy PSP i OSP) KSRG poziomu powiatowego należy uznać, że nie są one wystarczające do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych np. wycieku, pożaru toksycznych środków przemysłowych w zakładach przemysłowych lub podczas transportu kolejowego, drogowego. Posiadany sprzęt, doświadczenie, umiejętności oraz obowiązujące procedury umożliwiają przeprowadzenie zadań określonych jako minimalne podstawowe tj. m.in.: ewakuacji zagrożonych ludzi, wstępne wyznaczenie stref zagrożenia oraz monitorowanie sytuacji do czasu przybycia sił i środków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego wchodzącej w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej (MBO). Siły i środki Komendy Powiatowej PSP umożliwiają likwidację skutków niewielkich zdarzeń związanych np. z małym wyciekiem substancji ropopochodnych ze środków transportu, niewielkim skażeniem cieków wodnych, małym wyciekiem kwasów, ługów itp. 4) Zagrożenia techniczne i wysokościowe. a) Przez powiat wielicki przebiegają główne drogi: autostrada A4, drogi krajowa K4 i 75, drogi wojewódzkie: 964, 966, 967 oraz linia kolejowa Kraków-Medyka (Granica Państwa). Zagrożenia w komunikacji drogowej to najczęściej wypadki samochodów osobowych i ciężarowych na ww. szlakach połączone z wyciekiem paliw i olejów, a także niejednokrotnie skutkujące pożarem. Dodatkowym zagrożeniem jest trasa kolejowa relacji Kraków-Tarnów, stanowiąca część linii kolejowej nr 91 Kraków- Medyka Granica Państwa. Zagrożenia ze strony transportu lotniczego związane są z występowaniem nad powiatem korytarza powietrznego A-4-84 wschód zachód oraz drogami nalotu na lotnisko w Balicach. Komunikacja wodna na terenie powiatu nie występuje. Na terenie powiatu występują budynki zagrożone katastrofami budowlanymi zdarzenia takie mogą występować na wskutek pożaru, wybuchu, obsunięć ziemi, obciążenia konstrukcji zalegającą warstwą śniegu, silnych wiatrów, robót górniczych, nie właściwie zabezpieczonych prac remontowo-budowlanych. Po powodzi w 2010r. uaktywniły się osuwiska, powodujące zagrożenia dla budynków oraz dróg w gminach: Gdów, Biskupice i Wieliczka. Brak na terenie powiatu budynków wysokich i wysokościowych ogranicza ratownictwo wysokościowe do działań na obiektach niskich i średniowysokich oraz w zagłębieniach terenu. 21

23 b) Przygotowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej poziomu powiatowego do ratownictwa technicznego i wysokościowego. Siły i środki (tj. pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz ratowników PSP i OSP) KSRG poziomu powiatowego umożliwiają m.in.: - uwalnianie, ewakuację poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów, - neutralizację, sorbcję płynów eksploatacyjnych wypływających z uszkodzonych pojazdów, - wydobycie poszkodowanych z niewielkich zagłębień terenu, np. studni. W przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z koniecznością użycia sprzętu specjalistycznego nie będącego na wyposażeniu naszej Komendy Powiatowej np. ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego dysponowane są zastępy z innych powiatów np. z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie lub Tarnowie lub siły i środki wchodzące w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej (MBO). 5) Zagrożenia wynikające z występowania cieków i akwenów wodnych. a) Na terenie powiatu występuje sieć cieków wodnych o różnych parametrach oraz zbiorniki wodne wykorzystywane do celów rekreacji. Do głównych należą rz. Wisła, Raba, Wilga, Serafa, Podłężanka, Drwinia, również wyrobiska pożwirowe. Występowanie cieków wodnych oraz zbiorników niesie z sobą zagrożenia dla ludzi tj. możliwość utonięć, pęknięcia tafli lodowej w warunkach zimowych. b) Przygotowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej poziomu powiatowego do działań na ciekach i akwenach wodnych. Siły i środki (tj. pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz ratownicy PSP i OSP) KSRG poziomu powiatowego są przygotowane do działania w zakresie podstawowym oraz specjalistycznych OSP Zabierzów Bocheński sprzęt do nurkowania. 6) Zagrożenie powodziowe. a) Zagrożenia powodziowe jest zależne w dużej części od ukształtowania terenu. Ukształtowanie terenu powiatu jest bardzo zróżnicowane, co warunkuje w znacznym stopniu charakter zagrożenia powodziowego: - powódź krótkotrwała, charakteryzująca się przepływem dużych ilości mas wody w bardzo krótkim czasie, głównie po intensywnych opadach deszczu lub szybkim topnieniu śniegu. Występowanie zjawiska: południe powiatu, gdzie występują tereny pagórkowate. Zaobserwowano duże zniszczenia w obiektach budowlanych, jak również infrastrukturze drogowej, - powódź długotrwała, charakteryzująca się relatywnie wolnym przyborem mas wodny w korytach rzek, głównie Raby i Wisły, Podłężanki, Drwini, Serafy, Wilgi związana jest z długotrwałymi opadami deszczu, roztopami śniegu lub zatorami lodowymi. Zanotowano rów-nież zjawisko przepływu dużych mas wody w kierunku naturalnych zlewni. b) Przygotowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej poziomu powiatowego do akcji przeciwpowodziowej. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonują podczas akcji przeciwpowodziowej działania pomocnicze, zabezpieczające. Główny ciężar działań w tym zakresie spoczywa na właściwych terytorialnie jednostkach samorządowych lub władzy rządowej w zależności od skali zjawiska. Praktyka wykazuje, że w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego jednostki ochrony przeciwpożarowej są najbardziej mobilne i zdolne do ratowania życia i mienia obywateli. Analizując siły i środki (tj. pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz ratowników PSP i OSP) KSRG poziomu powiatowego należy uznać, że nie są one wystarczające do prowadzenia 22

24 akcji przeciwpowodziowej, głównie z powodu braków sprzętowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego przewiduje się udział sił środków wchodzących w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Małopolskiej Brygady Odwodowej. Rozdział 4. Sekcja ds. Kontrolno-rozpoznawczych Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń Państwowa Straż Pożarna realizuje szereg zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarem, klęską żywiołową albo innym miejscowym zagrożeniem. Część tych zadań realizowana jest poprzez działania kontrolno rozpoznawcze. Działania te wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie powiatu wielickiego. Działalność kontrolno-rozpoznawcza realizowana w 2010 r. Podstawową działalność kontrolno-rozpoznawczą realizowała komórka kontrolnorozpoznawcza tyt. komendy na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz.1934 z 2005r.) Poniżej przedstawiono wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz działalność represyjną w roku Lp. Wykonane czynności kontrolnorozpoznawcze l. Ilość przeprowadzonych kontroli Ilość skontrolowanych obiektów Ilość wydanych decyzji pokontrolnych Ilość wydanych zakazów eksploatacji Ilość odwołań od decyzji Ilość odbiorów: ogółem w tym sprzeciwy Ilość nieprawidłowości-zagrożenie życia ludzi / pozostałych Wystąpienia do innych organów

25 r. 2006r. 2007r Ilość kontroli Ilość decyzji Ilość sprzeciwów nieprawidłowości pozostałe Ilość obiektów Ilość odbiorów nieprawidłowości zagrożenie życia wystąpienia do innych organów W roku 2010 funkcjonariusze sekcji kontrolno rozpoznawczej przeprowadzili 124 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym skontrolowano 189 obiekty, oraz zajęto stanowisko w stosunku do użytkowania 29 nowo wybudowanych obiektów, z czego do 2 obiektów wyrażono negatywną opinię. Ze względu na przeznaczenie nowo wybudowanych obiektów statystyka przedstawia się następująco: 1. obiekty użyteczności publicznej obiekty zamieszkania zbiorowego obiekty produkcyjne i magazynowe % 50% 13% obiekty użyteczności publicznej obiekty zamieszkania zbiorowego obiekty produkcyjne i magazynowe 24

26 Działalność represyjna. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wielickiego W 2010 r. przeprowadzono łącznie 124 czynności kontrolno rozpoznawczych, w wyniku których przeprowadzono 115 kontroli podstawowych oraz 9 kontroli sprawdzających. W stosunku 29 obiektów zajęto stanowisko w sprawie przystąpienia do użytkowania, z czego do użytkowania 2 obiektów wyrażono sprzeciw. W wyniku postępowania pokontrolnego wydano 62 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, oraz jedną wstrzymującą eksploatację części obiektu. Liczba kontroli w poszczególnych grupach obiektów wynosiła: 1. obiekty użyteczności publicznej obiekty zamieszkania zbiorowego obiekty mieszkalne wielorodzinne obiekty produkcyjne i magazynowe obiekty i tereny inne 1 Kontrole w poszczególnych grupach obiektów 1% 21% 30% 10% Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne wielorodzinne obiekty i tereny inne 38% Obiekty zamieszkania zbiorowego Obiekty produkcyjne i magazynowe W trakcie prowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych stwierdzono 99 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 1 nieprawidłowość mogącą spowodować zagrożenie życia. Za wykroczenia przeciwko przepisom przeciwpożarowym dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów nie wymierzono grzywien w drodze mandatu karnego z powodu braku delegacji prawnych do wystawiania w/w grzywien. W rozbiciu na grupy obiektów sytuacja przedstawia się następująco: 1. obiekty użyteczności publicznej 9 usterek, 2. obiekty zamieszkania zbiorowego 4 usterek, 3. obiekty mieszkalne wielorodzinne 48 usterek, 4. obiekty produkcyjne i magazynowe 38 usterek Stwierdzone usterki Użyteczności publicznej Zamieszkania zbiorowego Mieszkalne wielorodzinne Produkcyjno magazynowe 0 25

27 Najczęstszymi usterkami były m.in.: - brak zapewnienia drogi pożarowej - nieterminowe badania instalacji użytkowych; - braki wyposażania w gaśnice oraz ich prawidłowe oznakowanie - brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; - niekompletne wyposażenie przeciwpożarowych wodociągowych instalacji wewnętrznych; - niewłaściwy stan dróg ewakuacyjnych (drożność, składowanie materiałów palnych oznakowanie). Realizacja zadań Sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych W roku 2010 ma bieżąco współpracowano z organami samorządowymi powiatu. Kontynuowano współpracę z Nadzorem Budowlanym w zakresie wspólnych kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oraz przepisów prawo budowlane jak również podczas odbiorów obiektów do użytkowania. Dwukrotnie w trakcie roku uaktualniano Katalog zagrożeń powiatu wielickiego i złożono w KW PSP w Krakowie. Do uaktualnień służyły dane gromadzone podczas kontroli i odbiorów. Stan realizacji monitoringu pożarowego: - 13 obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w instalację sygnalizacyjno alarmową oraz podłączenia do PSP; - 13 obiektów jest wyposażonych w instalację sygnalizacyjno alarmową; - 9 obiektów jest połączonych do monitoringu KP PSP w Wieliczce. - 4 obiekty brak podłączenia do Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce /obiekty sakralne w Podstolicach, Bodzanowie, Wieliczce, Grabiu /, - 14 obiektów podłączonych do KP PSP w Wieliczce, które nie są zobligowane prawnie. W zakresie działalności propagandowo informacyjnej i ostrzegawczej skierowano do społeczeństwa w związku ze zdarzeniami niebezpiecznymi i zagrożeniami powodowymi przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne m.in. zdarzenia takie jak W związku z sezonem grzewczym akcję informacyjną na temat zatruć tlenkiem węgla, W okresie wiosenno letnim o wzmożonym wypalaniu traw, krzewów i pozostałości roślinnych na polach, W ramach akcji skierowanych do dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej na terenie powiatu zrealizowano: Rozpropagowano akcję Bezpieczna ślizgawka Nagłośniono w mediach i organizowano w ramach akcji Bezpieczne Zimowisko Rozpropagowano akcję Dni ochrony przeciwpożarowej otwarte strażnice Nagłośniono w mediach i organizowano w ramach akcji Bezpieczne wakacje Dni Ochrony Przeciwpożarowej - Otwarte Strażnice zwiedzanie strażnicy i pokazy wyposażenia, sprzętu PSP dla dzieci i młodzieży. W sezonie jesienno zimowym rozpropagowano akcję Bezpieczne dogrzewanie, W poprzednim roku szkolnym zapoczątkowano Akcję Pierwszak, polegającą na prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych Opiniowano pod zabezpieczenia przeciwpożarowego obiekty i tereny imprez masowych: Dni Świętej Kingi 2010r. w Wieliczce, Dni Niepołomic, Dni Gdowa, Boisko sportowe Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice. 26

28 Prowadzono szkolenia z zakresu spraw kontrolno rozpoznawczych kierowane do funkcjonariuszy tutejszej komendy. Przygotowano materiał szkoleniowy z zakresu tematów podanych w comiesięcznych harmonogramach doskonalenia zawodowego dla zmian służbowych JRG KP PSP w Wieliczce. Rozdział 5. Sekcja Finansów 1) Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Środki budżetowe W roku 2010 roczny plan dotacji z budżetu państwa dla naszej Jednostki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w rozdziale stanowił kwotę ,00 zł, z czego środki płacowe: ,00 zł, a środki rzeczowe ,00 zł. Wykonanie przekazanej dotacji wyniosło ,44 zł. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu stanowiły: wydatki płacowe wraz z pochodnymi, świadczenia dla funkcjonariuszy, wydatki rzeczowe. Rys. 1 Struktura wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce w 2010r. (dział 754) 5% 11% 84% Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia Wydatki rzeczowe 27

29 Wykonanie wydatków budżetowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce (dział 754). L. p. Paragrafy wydatków w zł. Struktura w % , 4070 Uposażenie funkcjonariuszy i nagroda ,42 77 roczna ,4080 Pozostałe jak: odprawy, świadczenia ,46 4 emerytalne, nagrody jubileuszowe , 4020, 4040 Wynagrodzenie pracowników ,64 2 cywilnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne , 4120 Pochodne od uposażeń funkcjonariuszy i ,34 1 wynagrodzeń pracowników cywilnych 5 Razem wynagrodzenia i pochodne (suma 1-4) , , 3030, 3070 Świadczenia dla funkcjonariuszy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,5 8 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla ,04 3 funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup sprzętu ,86 0,1 9 Zakup energii , Zakup usług remontowych ,35 0,4 11 Pozostałe wydatki rzeczowe jak: telefony, przeglądy, usługi ,54 2 medyczne, podatki itp. 12 Razem wydatki rzeczowe (suma 7-11) , OGÓŁEM WYDATKI (5+6+12) , Stan na dzień Struktura w % Zatrudnienie funkcjonariuszy (etaty) Zatrudnienie cywili (etaty) ) Plan wydatków po zmianach związanych z dofinansowaniem z budżetu powiatu i gmin oraz rezerwy celowej z budżetu państwa wyniósł ,00 zł z czego: - Uchwałami Zarządu Powiatu w Wieliczce zwiększono plan wydatków o kwoty: ,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego: - sprzęt łączności 2 618,00 zł, - konserwacja i naprawa sprzętu łączności 9 000,00 zł, - dzierżawa pomieszczeń pod maszt radiowy i urządzenia przemiennika w pomieszczeniach OSP Chorągwica 3 600,00 zł, - opłaty za usługi internetowe 763,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej ,00 zł ,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochrony osobistej strażaka i sprzętu techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego oraz zakupy inwestycyjne (zes-taw oświetlenia i łączności, łódź płaskodenna z zestawem, przyczepa podłodziowa, samochód terenowy Dacia Duster, 5 szt. motopomp z wężami, działko przenośne Apollo, zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas); ,00 zł z przeznaczeniem na zakup skokochronu, 2 agregatów prądotwórczych i przyczepy homologowanej pod agregat prądotwórczy środki z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka; 28

30 ,00 zł na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesio-nych podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi rezerwa celowa z budżetu państwa. 3) Środki pozabudżetowe Wpływy z prowadzonego Rachunku dochodów własnych wyniosły ,58 zł, z czego: - odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie ( odszkodowanie z TUIR ALLIANZ POLSKA SA i PZM TU ) 8 725,58 zł; - darowizna pieniężna od OSP Pierzchów ,00 zł - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 22,00 zł. Pozostałe środki na rachunku na dzień r. to kwota 107,89 zł. Z w/w środków zakupiono materiały remontowe na kwotę 2 955,47 zł, zestaw ratowniczy Universal : pompa GW-ST, nożyco-rozpieracz Kombi LKS-35EN w kwocie ,00 zł oraz dofinansowano naprawę powypadkową w samochodzie MAN w kwocie 5 900,00 zł. W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych niewykorzystane środki w kwocie 1,73 zł zostały przekazane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce w latach według głównych grup wydatków. Grupy wydatków Rok 2008 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2009 Rok 2010 Wydatki płacowe wraz z pochodnymi Świadczenia dla funkcjonariuszy Wydatki rzeczowe Ogółem Wykres 4. Dynamika podstawowych grup wydatków PSP w Wieliczce w latach Rozdział 6. 0 Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia Wydatki rzeczowe 29

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Straży Pożarnej

Kilka słów o Straży Pożarnej Image not found Portal Informacji Gospodarzych https://gospodarka.um.walbrzych.pl/sites/all/themes/walbrzych/logo.png Opublikowany w Portal Informacji Gospodarzych (https://gospodarka.um.walbrzych.pl)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną. Dz.U.2005.225.1934 z dnia 2005.11.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 listopada 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 96/2006 KP PSP w Otwocku z dnia 14.12.2006 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1. Zadania podstawowe Powiatowe Stanowisko Kierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie organizacji oraz funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim 1. Zadania podstawowe Załącznik nr 10 do Decyzji Nr 121 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu pracy i służby REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Środki

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Temat: STRUKTURA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OSP ORAZ OL PRZWIDZIANE 2h kpt. Grzesiak Mateusz Struktura organizacyjna Związek Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta Mszana Dolna z dnia 7 październik 2014 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska

Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska Tomasz Grynasz Zespół Funduszy Krajowych WFOŚiGW w Białymstoku ul. Św. Rocha 5 15-879 Białystok; tel.: (85)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Andrzej Marjański Refleksyjnie 2 Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Wergiliusz 1 Agenda 3 Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 9 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. z dnia 15 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. z dnia 15 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania i koordynowania akcją ratowniczą

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo