P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y"

Transkrypt

1 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13, 220 z obrębu 2 i 1 z obrębu 14 T O M V S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej klasa robót: Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych kategoria robót: Budowa obiektów infrastruktury sportów wodnych Inwestor: GMINA MIEJSKA IŁAWA ul. Niepodległości Iława tel. (089) , fax. (089) Jednostka projektowania: AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, Warszawa, tel.(022) , , fax.(022) Projektanci: WARSZAWA, listopad 2009 P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E

2 TOM V SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TOM V ZESZYT 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTU EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA DZIAŁKACH EW. 165/9, 165/10, 172/4, 172/6, 172/14 Z OBRĘBU 2 ORAZ 14 Z OBRĘBU 1 W IŁAWIE (CPV) , Inwestor: GMINA MIEJSKA IŁ AWA ul. Niepodległości 13, Iława Biuro projektów AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, WARSZAWA, tel.(022) , , fax. (22) Okreś lenie robót zgodnie ze Wspólnym Sł ownikiem Zamówień (CPV) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa robót: lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej klasa robót: Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych kategoria robót: Budowa obiektów infrastruktury sportów wodnych SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ST SPECYFIKACJA OGÓLNE 1. ST (CPV) , WYMAGANIA OGÓLNE ST ROBOTY BUDOWLANE 2. ST (CPV) ROBOTY ZIEMNE 3. ST (CPV) ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4. ST (CPV) ROBOTY ZBROJENIOWE 5. ST (CPV) , , ROBOTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE, BETONOWE I STALOWE 6. ST (CPV , Y032-6) KONSTRUKCJE Z DREWNA LITEGO I Z DREWNA KLEJONEGO 7. ST (CPV) ROBOTY MUROWE ŚCIAN, W TYM Z KAMIENIA POLNEGO, CEGŁY LICOWEJ I MURU PRUSKIEGO 8. ST (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 9. ST (CPV) , WYKONANIE SUFITÓW I OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH 10.ST (CPV) , ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST CPV) WYKONANIE PODSUFITEK DREWNIANYCH i OKŁADZIN WYGŁUSZAJĄCO OCIEPLAJĄCE ŚCIAN I SUFITÓW WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH I POKRYCIA DACHU DACHÓWKĄ lub GONTEM DREWNIANYM ZABUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH W SYSTEMIE OKIENNYM I DRZWIOWYM, ORAZ ŻALUZJAMI DREWNIANYMI TYNKOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMCZNYCH WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK MOCOWANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ST ROBOTY ELEKTRYCZNE 20. ST (CPV) INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE WRAZ Z INSTALACJĄ OGRZEWANIA 21. ST (CPV) BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 1

3 TOM V SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ROBOTY SANITARNE 22. ST (CPV) E127-9, INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY ZIMNEJ I C.C.W 23. ST (CPV) E127-9, INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI 24. ST (CPV) E065-6, INSTALACJA DESZCZOWA 25. ST (CPV) BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 26. ST (CPV) BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 27. ST (CPV) WENTYLACJA MECHANICZNA 28. ST (CPV) E127-9, INSTALACJIE C.O., WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ 29. ST (CPV) PRZEBUDOWA INSTALACJI I POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ ST ROBOTY DROGOWE I HYDROTECHNICZNE PODBUDOWA i OPASKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 30. ST (CPV) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31. ST (CPV) , KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA BETONOWE 32. ST (CPV) WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 33. ST (CPV) ROBOTY HYDROTECHNICZNE PALOWE 34. ST (CPV) WYKONANIE PRZYCZÓŁKA W TECHNOLOGII ŚCIAN WBIJANYCH Z GRODZIC STALOWYCH LARSENA 35. ST (CPV) WYKONANIE POMOSTÓW 2

4 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , ST WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKTU EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA DZIAŁKACH EW. 165/9, 165/10, 172/4, 172/6, 172/14 Z OBRĘBU 2 ORAZ 14 Z OBRĘBU 1 W IŁAWIE Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) , WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Inwestor Charakterystyka przedsięwzięcia Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną Niektóre określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące Robót Przekazanie Placu Budowy Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Zabezpieczenie Placu Budowy Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Ochrona przeciwpożarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo i higiena pracy Plan bezpieczeństwa Ochrona i utrzymanie Robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót MATERIAŁY Dopuszczenia stosowania materiałów Jakość stosowanych materiałów Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów Wariantowe stosowanie materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonywania Robót...12 ST / 1

5 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , Program Robót Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Zasady ogólne Zasady kontroli jakości Robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z badań Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Dziennik Budowy Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów Rysunki powykonawcze Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru Robót ODBIÓR ROBÓT Odbiory robót - definicje Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Częściowy Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem Odbiór Końcowy Odbiór Pogwarancyjny Dokumenty do przejęcia końcowego Robót PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne PRZEPISY ZWIĄZANE Wymagania ogólne Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia20 ST / 2

6 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST Wymagania ogólne zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA DZIAŁKACH EW. 165/9, 165/10, 172/4, wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w punkcie (1) niniejszych specyfikacji Inwestor Gmina Miasta Ił awa Adres: ul. Niepodległości 13, Iława 1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia Przedsięwzięcie: PROJEKT EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ Adres: DZIAŁKA EW. 165/9, 165/10, 172/4, Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Ekologiczna mini przystań będzie obiektem obsługi ruchu żeglarskiego. W przystani zaprojektowano między innymi ogólnodostępne toalety i gastronomię i z tego względu będzie ona korzystnym dopełnieniem funkcjonalnym dla sąsiadującej miejskiej plaży i kąpieliska oraz częścia infrastruktury ogólnodostępnych terenów turystyki, rekreacji i wypoczynku. Budynki ekologicznej mini przystani żeglarskiej zlokalizowano wzdłuż skarpy dzielącej teren na dwa tarasy, na odcinku pomiędzy plażą miejską a zaprojektowaną wcześniej bazą wioślarską, wzdłuż nadbrzeżnego ciągu pieszego, wykorzystując przy tym wolne od zieleni miejsce zajmowane obecnie przez budynek pompowni ogródków działkowych. Budynek ten projektuje się rozebrać a pompownię umieścić w jednym z projektowanych nowych budynków. Ze względu na ukształtowanie terenu i rozmiary działki nie będzie możliwe zorganizowanie zjazdu na poziom nabrzeża. Dojazd samochodowy do ekologicznej mini przystani żeglarskiej będzie zakończony zaprojektowanym wcześniej dla sąsiedniej bazy wioślarskiej placem manewrowym na górnym tarasie terenu. Na plac będzie można dojechać projektowaną drogą dojazdową od ul. Dąbrowskiego. Komunikacja piesza od strony placu manewrowego prowadzić będzie do położonych niżej budynków przez układ projektowanych pochylni i schodów. Ze względu na specyfikę lokalizacji nie projektuje się w przystani slipowania jednostek, a wobec tego również możliwości wyciągania ich na ląd dla bieżących napraw i przeglądów uszkodzeń zlokalizowanych poniżej linii zanurzenia. Wzdłuż podstawy nadbrzeżnej skarpy zaprojektowano dwa budynki powiązane podcieniami: Budynek A Dolna kondygnacja dostępna od strony brzegu jeziora mieścić będzie ogólnodostępne toalety w tym również toalety dla osób niepełnosprawnych, umywalnie z natryskami, pomieszczenie opróżniania przenośnych toalet chemicznych oraz zewnętrzny punkt mycia naczyń zlokalizowany we wnęce w podcieniu budynku, zamykanej roletą. Wysokość tej kondygnacji wynosi 3,30m. Na górnej kondygnacji dostępnej zaprojektowano pomieszczenia bosmanatu (pokój biurowy i salę wykładową z sanitariatami). Na tym poziomie usytuowany będzie również pokój mieszkalny z węzłem sanitarnym i oddzielnym wejściem z zewnątrz. Wzdłuż elewacji od strony jeziora zaprojektowano taras na konstrukcji z płyty żelbetowej opartej na słupach nad podcieniami wzdłuż kondygnacji dolnej. Taras w poziomie górnej kondygnacji będzie połączony z przewieszonym nad ciągiem pieszym pomostem o konstrukcji drewnianej, prowadzącym do wieżyczki widokowej nad wejściem na pomost. Górna kondygnacja budynku będzie użytkowana całorocznie a dolna sezonowo (od maja do października). Budynek B, Dolna kondygnacja tak jak w budynku A będzie dostępna od strony jeziora. Mieścić będzie magazyn tawerny, pralnie, punkt pierwszej pomocy, śmietnik oraz schody i podnośnik dla osób niepełnosprawnych łączący poziom dolnej i górnej kondygnacji. Podnośnik będzie również służył do transportu produktów z magazynu do tawerny. Śmieci z dolnego tarasu będą odbierane przez wyspecjalizowana jednostkę pływającą. W tej kondygnacji zaprojektowano również magazyn mebli ogrodowych pod tarasem tawerny. Wysokość kondygnacji 3,00m. Górna kondygnacja mieścić będzie tawernę wraz z zapleczem (magazyn podręczny, magazyn napoi, pomieszczenie dezynfekcji jaj, zmywalnia, przygotowalnia, niewielka sala konsumpcyjna z bufetem, toaleta, szatnia, śmietnik na odpady gastronomiczne). Wzdłuż elewacji od strony jeziora, tak jak w budynku A, zaprojektowano taras nad podcieniem, przedłużony i poszerzony na potrzeby tawerny. Większa część tarasu zaprojektowano jako osłoniętą przedłużonym okapem dachu. Budynek będzie użytkowany sezonowo, od maja do października. Wejście z lądu na pomost cumowniczy zaprojektowano w jedynym na zagospodarowywanym odcinku brzegowym miejscu, w którym budowa przyczółka nie naruszy istniejącej zieleni wodochronnej. Całoroczny pomost pływający dla 30 jachtów zaprojektowano o szerokości 3 metrów, w rzucie poziomym przypominającym literę T. Nad wejściem na pomost, wykorzystując dla posadowienia konstrukcji jego przyczółek, zaprojektowano wieżę obserwacyjną połączoną z tarasem przed zlokalizowanym na górnej kondygnacji budynku A bosmanatem kładką, podwieszoną nad nadbrzeżnym ciągiem pieszym. Wejście z lądu na pomost gospodarczy, przeznaczony dla pływającej jednostki asenizacyjnej Związku Gmin Jeziorak, która będzie odbierała odpadki stałe, zaprojektowano przy centralnym odcinku nabrzeża, bezpośrednio przy placyku gospodarczym, na którym w czasie operacji przeładunku będą przetaczane zamknięte pojemniki na odpadki. W sąsiedztwie przyczółka pomostu gospodarczego zaprojektowano wylot kanalizacji odprowadzającej wody opadowe, zbierane z dachów budynków i z nawierzchni dla ruchu pieszego. Po południowej i wschodniej stronie budynków zaprojektowano ciąg schodów terenowych łączący ciąg pieszy na dolnym tarasie terenu z przedpolem wejścia głównego do bazy wioślarskiej, zlokalizowanym po przeciwnej stronie budynku w poziomie jego górnej kondygnacji, z ciągiem pieszym i projektowaną ścieżką rowerową na górnym tarasie terenu i z placem manewrowym na zakończeniu drogi dojazdowej. Schody i pochylnie, projektowany w odrębnym opracowaniu placyk przed wejściem głównym bazy wioślarskiej i kolejne biegi schodów i pochylni na plac manewrowy na górnym tarasie terenu tworzyć będą drogę ręcznego transportu pomiędzy poziomem drogi dojazdowej a poziomem jeziora. Wzdłuż schodów zaprojektowano oświetlenie w żelbetowych ściankach oporowych, zastosowanych dla ograniczenia rozmiarów rozcięcia naturalnej rzeźby terenu. Ścianki te zaprojektowano z betonu B25W6 zbrojonego stalą. Schody terenowe żelbetowe z betonu B25W6 zbrojonego stalą. Powierzchnie betonu od strony gruntu będą zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową dla ścian powłokową nanoszoną dwukrotnie pędzlem i wałkiem na zagruntowane podłoże, dla schodów z dwóch warstw papy ST / 3

7 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , wyklejonych na podłożu z chudego betonu. W robotach ziemnych zaprojektowano zdjęcie humusu z przesunięciem na odkład i częściowe rozplantowanie ziemi z wykopów i wywóz nadmiaru ziemi. Zakres Robót dla Inwestycji został określony w pkt Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych i terenowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: Umowa Dokumentacja Projektowa Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, , w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 1) Umowa 2) Dokumentacja Projektowa *). 3) Specyfikacja Techniczna 4) Przedmiar *) wzajemne skoordynowanie Dokumentacji Projektowej reguluje punkt niniejszej specyfikacji 1.5. Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej klasa robót: Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych kategoria robót: Budowa obiektów infrastruktury sportów wodnych 1.6. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: ST SPECYFIKACJA OGÓLNE 1. ST (CPV) , WYMAGANIA OGÓLNE ST ROBOTY BUDOWLANE 2. ST (CPV) ROBOTY ZIEMNE 3. ST (CPV) ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4. ST (CPV) ROBOTY ZBROJENIOWE 5. ST (CPV) , , ROBOTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE, BETONOWE I STALOWE 6. ST (CPV , Y032-6) KONSTRUKCJE Z DREWNA LITEGO I Z DREWNA KLEJONEGO 7. ST (CPV) ROBOTY MUROWE ŚCIAN, W TYM Z KAMIENIA POLNEGO, CEGŁY LICOWEJ I MURU PRUSKIEGO 8. ST (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE ST / 4

8 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , ST (CPV) , WYKONANIE SUFITÓW I OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH 10.ST (CPV) , ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) ST (CPV) WYKONANIE PODSUFITEK DREWNIANYCH i OKŁADZIN WYGŁUSZAJĄCO OCIEPLAJĄCE ŚCIAN I SUFITÓW WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH I POKRYCIA DACHU DACHÓWKĄ lub GONTEM DREWNIANYM ZABUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH W SYSTEMIE OKIENNYM I DRZWIOWYM, ORAZ ŻALUZJAMI DREWNIANYMI TYNKOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK MOCOWANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ST ROBOTY ELEKTRYCZNE 20. ST (CPV) INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE WRAZ Z INSTALACJĄ OGRZEWANIA 21. ST (CPV) BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ST ROBOTY SANITARNE 22. ST (CPV) E127-9, INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY ZIMNEJ I C.C.W 23. ST (CPV) E127-9, INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI 24. ST (CPV) E065-6, INSTALACJA DESZCZOWA 25. ST (CPV) BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 26. ST (CPV) BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 27. ST (CPV) WENTYLACJA MECHANICZNA 28. ST (CPV) E127-9, INSTALACJIE C.O., WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ 29. ST (CPV) PRZEBUDOWA INSTALACJI I POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ ST ROBOTY DROGOWE I HYDROTECHNICZNE PODBUDOWA i OPASKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 30. ST (CPV) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31. ST (CPV) , KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA BETONOWE 32. ST (CPV) WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 33. ST (CPV) ROBOTY HYDROTECHNICZNE PALOWE 34. ST (CPV) WYKONANIE PRZYCZÓŁKA W TECHNOLOGII ŚCIAN WBIJANYCH Z GRODZIC STALOWYCH LARSENA 35. ST (CPV) WYKONANIE POMOSTÓW Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST Niektóre określenia podstawowe Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych Wykonawca osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy Inżynier osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. ST / 5

9 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie Sprzęt wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych Urządzenia aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót Materiały wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji Ślepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości Robót Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Data Rozpoczęcia data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego Dokumentacja Projektowa zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt niniejszej Specyfikacji Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna Rysunki rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. ST / 6

10 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV) , Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy,.dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności Aprobata Techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych Deklaracja Zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie , wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania Certyfikat Zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót Przekazanie Placu Budowy Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę w 1 egzemplarzu), dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza (1) Dokumentacja Projektowa PROJEKT BUDOWLANY EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach o nr ewidencyjnym 165/8; 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13; w obrębie 2 oraz 14 z obrębu 1 część projekt Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach o nr ewidencyjnym 165/8; 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13; w obrębie 2 oraz 14 z obrębu 1 projekt zakres TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ ZESZYT 1 ZESZYT 2 ZESZYT 3 ZESZYT 4 ZESZYT 5 ZESZYT 6 TOM II ARCHITEKTURA ZESZYT 1 Ukształtowanie terenu i nawierzchni, zieleni i małej architektury, budowle hydrotechniczne Przyłącze elektryczne Zewnętrzne instalacje elektryczne Kanalizacja deszczowa Przyłącze kanalizacji sanitarnej Instalacja gruntowego wymiennika ciepła Architektoniczne rysunki podstawowe i opis techniczny ST / 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo