Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska grudzień 2005

2 Zakres działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli jest jednostką budżetu województwa powołaną na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia r. Biuro funkcjonuje na podstawie Statutu Biura oraz Regulaminu Organizacyjnego. Biuro podlega bezpośrednio Zarządowi Województwa Śląskiego. W kwestiach proceduralno-organizacyjnych działania dot. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli koordynuje Wydział Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli jako wojewódzka jednostka budżetowa, reprezentuje władze samorządowe regionu. Na mocy umowy zawartej między Województwem Śląskim a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów o współpracy w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Biuro, od r. Biuro reprezentuje władze lokalne województwa zrzeszone w Związku. Zarząd Województwa Śląskiego jest otwarty na współpracę z innymi instytucjami działającymi na terenie województwa śląskiego w ramach działań realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Do głównych zadań Biura należą: występowanie w interesie województwa w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów, promocja województwa, gromadzenie i weryfikacja informacji ważnych z punktu widzenia interesów województwa, pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej, informowanie administracji regionalnej o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej, lobbying na rzecz składanych do Komisji Europejskiej projektów, organizacja staży w instytucjach europejskich oraz pośrednictwo w zdobywaniu partnerów w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego na chwilę obecną współpracuje lub też utrzymuje kontakt z następującymi biurami: a) biura regionów partnerskich Województwa Śląskiego: Walijskie Centrum Europejskie w Brukseli, Przedstawicielstwo Północnej Nadrenii-Westfalii przy UE, Biuro Alzacji w Brukseli, Nord Pas de Calais, b) inne: Biuro East of England, Biuro Regionu Asturia, COSLA, West Midlands in Europe, Biuro Księstwa Asturii, EIRA - Europejskie Stowarzyszenie Regionów Przemysłowych, Europejskie Biuro Powiatów Niemieckich, c) biura nowych państw członkowskich: Tallinn EU Office, Biuro Bratysławy w Brukseli, Biuro Regionów Węgierskich w Brukseli,

3 d) organizacji: Friedrich Ebert Stiftung, ARE, CRPM, Bepolux: Belgijsko-Luksembursko-Polska Izba Handlowa. Na uwagę zasługuje pozytywnie rozwijająca się współpraca legalnie działających polskich biur regionalnych oraz przedstawicielstw innych organizacji w Brukseli wspierana przez Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Poza tym, do zadań Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli należy monitorowanie procesu przygotowania do kolejnego okresu programowania , ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środków finansowych przeznaczonych na politykę regionalną. Biuro przygotowuje materiały na obrady Komitetu Regionów dla Marszałka Województwa Śląskiego - stałego członka w Komitecie Regionów, a także informacje o bieżących pracach Komitetu Regionów i jego władzach. Do zadań należy także śledzenie na bieżąco prac Komisji Komitetu Regionów, w szczególności: Komisji COTER (spójności terytorialnej), RELEX (stosunków zewnętrznych) i ECOS (rozwój gospodarczy i polityka socjalna), oraz DEVE (zrównoważony rozwój). Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli utrzymuje stały kontakt z Biurem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektów gmin i powiatów województwa śląskiego zgłoszonych do programów unijnych, co do których decyzje zapadają na szczeblu Komisji Europejskiej, lobbing na rzecz Województwa Śląskiego i jego partnerów, w tym interesów gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, wśród polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza z obszaru Województwa Śląskiego. Biuro opracowuje i organizuje imprezy promocyjne województwa śląskiego w Brukseli, prezentujące m.in. tradycję, kulturę i gospodarkę regionu. Wykaz zadań realizowanych w trakcie stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli W trakcie stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, który odbyłam w okresie od 7 listopada do 2 grudnia 2005 roku, zajmowałam się gromadzeniem i przygotowywaniem informacji ważnych z punktu widzenia interesów województwa (w tym Miasta Ruda Śląska), informowaniem na bieżąco administracji samorządowej o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej, tłumaczeniem materiałów i informacji z języka angielskiego (m.in. dot. odnawialnych źródeł energii, funduszy strukturalnych), organizacją pracy biurowej, monitorowaniem procesu przygotowania do kolejnego okresu programowania , ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środków finansowych przeznaczonych na politykę regionalną.

4 Ponadto, uczestniczyłam w niżej opisanych spotkaniach, konferencjach i warsztatach organizowanych w instytucjach Unii Europejskiej, podczas których mogłam poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzonej polityki regionalnej i społecznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz funkcjonowania instytucji UE. 8 listopad 2005 r. Unijne wsparcie dla organizacji działających na rzecz aktywnego obywatelstwa europejskiego. Komisja Europejska zaprosiła (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 275/ ) organizacje działające na rzecz aktywnego obywatelstwa do składania wniosków o dofinansowanie rocznych programów pracy obejmujących cele Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Wsparcie w formie dotacji operacyjnej, zgodnie z Decyzją 2004/100/WE, przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków związanych ze stałym programem działania podmiotu realizującego cel stanowiący przedmiot interesu ogólnoeuropejskiego w dziedzinie aktywnego obywatelstwa lub cel stanowiący część działań Unii Europejskiej w tym obszarze. I. Cele szczegółowe: Roczne dotacje operacyjne mogą być przyznawane na wspieranie realizacji stałych programów pracy takich organizacji. W zakres realizowanych w ramach rocznego programu pracy celów powinny wchodzić co najmniej trzy z poniżej wymienionych celów szczegółowych: a) zintensyfikowanie i wsparcie transnarodowej, transregionalnej / transgranicznej wymiany, mobilności i współpracy w Europie, obejmujących swoim zasięgiem partnerów z co najmniej pięciu Państw Członkowskich; b) promowanie i rozwijanie zdolności tworzenia sieci współpracy, platform organizacji prowadzących działania w jednej z poniżej wymienionych kategorii; c) promowanie i podnoszenie europejskiej wartości dodanej działań prowadzonych przez uczestniczące organizacje; d) przyczynianie się do lepszego rozpowszechniania informacji dotyczących jednej z niżej wymienionych kategorii; e) wspieranie wysokiej jakości i skuteczności inicjatyw na rzecz promowania aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa; f) wzmacnianie aspektu innowacyjności i ciągłego charakteru działań na rzecz promowania aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa; g) wzmacnianie wymiernego efektu mnożnikowego, rozpowszechnianie wyników działań (ilość publikacji, informacje przy wykorzystaniu nowych technologii). II. Kwalifikujący się wnioskodawcy: Organizacja wnioskująca o uzyskanie dotacji operacyjnej musi spełniać następujące wymogi: mieć siedzibę w kraju członkowskim UE, kandydackim bądź EOG być organizacją publiczną lub prywatną, posiadającą status prawny i osobowość prawną (co oznacza, że wniosków nie mogą składać osoby fizyczne) być organizacją niezależną i o charakterze non-profit, prowadzącą działalność w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego lub realizującą cel stanowiący część polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie jej struktura dostosowana jest do działań mających potencjalny wpływ na całe terytorium Unii Europejskiej. Organizacje mające swoją siedzibę w państwach innych niż wyżej wymienione nie kwalifikują się do uczestnictwa.

5 III. Budżet oraz czas trwania projektów: Całkowite dostępne środki budżetowe na rok 2006 wynoszą EUR. Dotacja operacyjna nie może być wykorzystana na pokrycie wszystkich kwalifikowanych wydatków organizacji, poniesionych w roku, na który została ona przyznana. Przynajmniej 20 % budżetu organizacji musi być współfinansowane ze źródeł niewspólnotowych. Okres dla którego wnioskuje się o wsparcie musi pokrywać się z rokiem budżetowym beneficjenta. Jeśli rok budżetowy beneficjenta pokrywa się z rokiem kalendarzowym, okres kwalifikujący się do objęcia wsparciem trwa od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Przypadki szczególne: Wnioski organizacji, których rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą zostać złożone na miesiąc przez rozpoczęciem ich roku budżetowego w 2006 r. Dla tych beneficjentów okres objęty wsparciem będzie trwał 12 miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia ich roku budżetowego w 2006 r. IV. Termin składania wniosków: Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 30 grudnia 2005 r. V. Informacje szczegółowe: Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze wniosków dostępne są pod adresem internetowym: 9 listopad 2005 r. Seminarium: Czy bankructwo w biznesie musi oznaczać koniec działalności gospodarczej? zorganizowane przez szwedzkie organizacje powołane celem wspierania przedsiębiorczości, sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. Organizatorami seminarium byli: FSF - Szwedzka Fundacja ds. Sektora Małych Przedsiębiorstw, ITPS - Szwedzki Instytut ds. badań nad Rozwojem Gospodarczym oraz NUTEK - Szwedzka Agencja Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego. Seminarium zorganizowane było w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy Unii Europejskiej w Brukseli. Odbiorcami spotkania byli przedstawiciele instytucji zajmujących się wspomaganiem sektora MŚP oraz rozwoju regionalnego, w tym również przedstawiciele regionów dla których wspieranie przedsiębiorców oraz lokalnego biznesu stanowi jeden z najważniejszych priorytetów prowadzonej polityki. Celem zorganizowanego seminarium był przegląd stosowanych bądź przygotowywanych w różnych krajach członkowskich (Holandia, Szwecja, Niemcy), a także w USA, rozwiązań edukacyjnych oraz legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bankructw przedsiębiorstw na ich przyszłą kreatywność gospodarczą,

6 a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak zmniejszyć efekt społecznego naznaczania osób, które poniosły porażkę w biznesie? Pani Sonia Herrero Rada z Komisji Europejskiej, DG Przemysł i Przedsiębiorczość w swoim wystąpieniu Projekt Wyznaczania Polityki Przedsiębiorczości prawo bankructw przedstawiła najczęstsze obszary ryzyka w jakich działają nowo utworzone małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie KE a opublikowane w Eurobarometrze. Badania te dotyczyły stosunku młodych ludzi do podejmowania pracy na zasadzie samozatrudnienia bądź w sektorze przedsiębiorstw. Nastawienie młodego pokolenia do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej było zróżnicowane i podlegało różnej ocenie ze względu na niezależność i możliwość szybkiego rozwoju ale z drugiej strony obawom wynikającym z naznaczenia osób, którym się nie udało i które zostawały bankrutami. Komisja wydała broszury dotyczące porażek w prowadzeniu działalności gospodarczej: Restructuring, Bankruptcy and a Fresh Start oraz Stigma of Failure and Early Warning System, w których zebrano dotychczasowe doświadczenia w zakresie przełamywania stygmatyzacji oraz jej negatywnego wpływu na kreatywność osób, które mają złe doświadczenia z prowadzenia własnego biznesu. Pan Morten Larsen, ekspert z ramienia OECD opisał procedury legislacyjne jakim podlegają przedsiębiorcy po bankructwie oraz dotyczące systemu tzw. wczesnego ostrzegania. Niestety Polska jest krajem, który na chwilę obecną nawet nie rozpoczęła przygotowań do wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania, który w większości krajów członkowskich pomaga uruchomić procedury naprawcze zanim jeszcze bankructwo firmy będzie nieodwracalne. Sesja popołudniowa seminarium została zdominowana przez naukowców zajmujących się stygmatyzacją bankrutów oraz społecznych następstw porażek poniesionych w biznesie. Profesor Johan Wiklund z Jonköping International Business School w Szwecji przedstawił wyniki własnych badań, które pokazały iż krajem, w którym tolerancja dla bankrutów jest najmniejsza w całej Europie, jest właśnie Szwecja, i pomimo stosunkowo niedużej liczby ogłaszanych corocznie bankructw, sytuacja przedsiębiorców po przejściach jest najbardziej dramatyczna. Ciekawe wsytąpienie miał profesor Marcus Stanley z Weatherhead School of Management z Ohio, USA, który zaprezentował charakterystykę warunków amerykańskich, gdzie zjawisko stygmatyzacji jest znikome i najczęściej nie oznacza porażki przedsiębiorcy na całe życie. 10 listopad 2005 r. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds Zatrudnienia Komisarz ds Zatrudnienia podpisał najnowszą wersję rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego na przyszły okres programowania. Zgodnie z procedura zostanie ona przedstawiona w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji naniesione zostały w trybie "rejestruj zmiany", co ułatwiło identyfikacje nowych propozycji. Załącznik Nr 1 - rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego na przyszły okres programowania <<COMM_PDF_COM_2005_0523_F_PL_ACTE.pdf>>

7 15 listopad 2005 r. Europejska współpraca policyjna i sądowa w 2006 roku w ramach programu AGIS Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo opublikowała kompletny program prac w ramach AGIS na rok 2006 oraz zaproszenie do składania aplikacji o dofinansowanie. Program AGIS (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) został ustanowiony decyzją Rady 2002/630/JHA z dnia 22 lipca 2002 r. AGIS jest programem ramowym, który połączył i zastąpił pięć wcześniejszych programów ustanawiających wsparcie finansowe dla działań wchodzących w zakres tytułu VI Traktatu. Współfinansuje on działania zorganizowane przez różne podmioty w Państwach Członkowskich, takie jak szkolenia, studia i badania, konferencje i seminaria oraz tworzenie sieci. I. Cele szczegółowe: a) rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Europie, w szczególności przestrzeni sądownictwa karnego oraz egzekwowania prawa, b) wzmacnianie współpracy w sprawach karnych między organami sądownictwa oraz między organami czuwającymi nad przestrzeganiem prawa, obrona praw ofiar, c) promowanie prawa do obrony, d) tworzenie układów partnerstwa i współpracy między władzami publicznymi a sektorem prywatnym, e) zapobieganie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości oraz handlu narkotykami. AGIS skierowany jest do prawników, urzędników oraz urzędników organów czuwających nad przestrzeganiem prawa (policji lokalnej i krajowej, władz celnych), urzędników w innych służbach rządowych i przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji zawodowych, podmiotów badawczych i gospodarczych zaangażowanych w walkę i zapobieganie przestępczości, przedstawicieli organizacji pomocy ofiarom, w tym służb publicznych odpowiedzialnych za usługi imigracyjne i socjalne. II. Projekty: Program AGIS udziela wsparcia finansowego projektom ponadnarodowym (wspieranym przez podmioty z co najmniej 3 Państw Członkowskich lub 2 Państw Członkowskich i jednego kraju kandydującego) w dziedzinie współpracy policyjnej, celnej i sądowej w sprawach karnych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w tej dziedzinie, poprawa współpracy między różnymi organami władzy, poszanowanie prawa oraz zapobieganie przestępczości transgranicznej. III. Dotacje operacyjne: Komisja może dotować działania organizacji pozarządowych, których główna działalność przyczynia się w znaczący sposób do wdrażania priorytetów UE w obszarach wchodzących w zakres tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej. IV. Kandydaci kwalifikujący się do uczestnictwa: Kandydatami kwalifikującymi się do uczestnictwa w programie są publiczne i prywatne organizacje posiadające status prawny: krajowe, regionalne lub lokalne państwowe lub prywatne podmioty bądź instytucje, prywatni operatorzy, stowarzyszenia, organizacje zawodowe lub organizacje będące przedstawicielami biznesu, organizacje non profit.

8 V. Termin składania wniosków: Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 27 stycznia 2006 r. VI. Informacje szczegółowe: Całość materiałów jest dostępna na stronie DG JLS: 15 listopad 2005 r. Debata w Parlamencie Europejskim na temat wykonania budżetu UE za rok 2004 Sprawozdanie z wykonania budżetu UE przedłożył przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Hubert Wezer. Stanowi ono każdorazowo podstawę do udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu Przewodniczący ETO wskazał na pewne niedociągnięcia w realizacji dochodów i wydatków, a także podkreślił znaczenie właściwego gospodarowania funduszami unijnymi dla prawidłowej oceny funkcjonowania UE przez jej obywateli. Przemówienie Huberta Wezera Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Posłowie, Szanowni Państwo, W imieniu Członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie mnie do Parlamentu w celu omówienia 28. Sprawozdania Rocznego Trybunału za rok obrachunkowy 2004, które wczoraj wieczorem przedstawiłem Komisji Kontroli Budżetowej. Jestem zaszczycony mogąc uczestniczyć, w pierwszym roku pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa Trybunału Obrachunkowego, we wszczęciu corocznej procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE. Sprawozdanie Roczne jest oparte głównie na wynikach przeprowadzonych przez Trybunał kontroli finansowych, natomiast ustalenia Trybunału z kontroli wykonania zadań są zwykle publikowane w formie Sprawozdań Specjalnych. Najważniejszym wydarzeniem w roku obrachunkowym 2004 było przystąpienie 10 nowych Państw Członkowskich, co wpłynęło na zwiększenie płatności budżetowych z 98 mld euro w 2003 r. do 105 mld euro w 2004 r. Niepełne wykorzystanie środków odnotowane w ubiegłych latach znacznie się zmniejszyło, co jest zasługą lepszego planowania i zarządzania: nadwyżka w 2004 r. wyniosła 2.7 mld euro, w przybliżeniu połowę mniej niż w 2003 r. Niemniej jednak, w związku z wysokim poziomem zobowiązań budżetowych i prawnych pozostających do spłaty, w następnych latach będą wymagane szczególne starania, by zapewnić terminowość realizacji wydatków i unikanie umorzeń. Przystąpię teraz do omówienia podstawowych wniosków zawartych w Poświadczeniu Wiarygodności Trybunału, znanym jako DAS, zaczynając od opinii Trybunału na temat wiarygodności rozliczeń. W odniesieniu do roku 2004 Trybunał Obrachunkowy uważa, że skonsolidowane sprawozdania finansowe rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki roku obrachunkowego oraz sytuację finansową na koniec tego roku, z zastrzeżeniem pozycji "dłużnicy różni".

9 Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, system księgowy stosowany do rozliczeń w 2004 r. nie zapewnia pełnej rejestracji aktywów i pasywów w bilansie. Komisja osiągnęła jednak znaczący postęp we wprowadzaniu księgowości memoriałowej od roku obrachunkowego Niemniej jednak, Trybunał stwierdził, że konieczne są dalsze starania, ponieważ w czasie przeprowadzania kontroli dane liczbowe konieczne do sporządzenia bilansów otwarcia na rok 2005 nie były jeszcze zatwierdzone przez urzędników zatwierdzających Komisji. Jeśli do końca tego roku nie zostaną podjęte odpowiednie działania, niedociągnięcia wykazane przez Trybunał mogą wpłynąć na rzetelność sprawozdania finansowego za rok W odniesieniu do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, Trybunał wydaje następującą opinię (DAS): W odniesieniu do roku obrachunkowego 2004 Trybunał uznał, że systemy nadzoru i kontroli zostały wdrożone i funkcjonują skutecznie, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe w odniesieniu do: dochodów; zobowiązań; oraz wydatków administracyjnych oraz strategii przedakcesyjnej, stanowiących część płatności budżetowych. W zakresie strategii przedakcesyjnej utrzymuje się jednak ryzyko o różnym stopniu nasilenia wynikające z niedociągnięć na poziomie organizacji wdrażających w krajach beneficjentach. W odniesieniu do pozostałej części płatności budżetowych, na które składają się: wydatki na rolnictwo, działania strukturalne, polityki wewnętrzne; oraz działania zewnętrzne. Trybunał ponownie nie może wydać opinii bez zastrzeżeń: systemy nadzoru i kontroli nie zostały jeszcze wdrożone i nie funkcjonują skutecznie, a płatności są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. Trybunał po raz pierwszy odnotowuje, że starania Komisji i Państw Członkowskich na rzecz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), obejmującego 59 % wydatków na rolnictwo, przyniosły pozytywne rezultaty. System IACS, jeśli jest prawidłowo stosowany, utrzymuje ryzyko nieprawidłowych wydatków na dopuszczalnym poziomie. Przejdę teraz do szczegółowych ocen każdego obszaru działania w ramach Poświadczenia Wiarygodności: W odniesieniu do dochodów, Trybunał uznaje transakcje po stronie dochodów za legalne i prawidłowe. Niemniej jednak, stwierdzono niedociągnięcia w systemach w zakresie środków w oparciu o DNB zarówno w Komisji, jak i w Państwach Członkowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych dowodów Trybunał stwierdza, że wydatki w ramach wspólnej polityki rolnej, postrzegane jako całość, są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. Trybunał uznał, że system IACS jest skuteczny, jeżeli jest prawidłowo stosowany, natomiast wydatki na rolnictwo nieobjęte IACS lub w przypadku których IACS nie został prawidłowo zastosowany, stwarzają większe ryzyko nieprawidłowości z uwagi na niedociągnięcia w systemach kontroli. W przypadku dotacji w ramach WPR nieobjętych systemem IACS (37 % wydatków na rolnictwo), prowadzone

10 przez Państwa Członkowskie kontrole po dokonaniu płatności nie pozwalają na uzyskanie zapewnienia co do zgodności transakcji z przepisami wspólnotowymi. W odniesieniu do działań strukturalnych, Trybunał ponownie ujawnił niedociągnięcia w systemach zarządzania i kontroli w Państwach Członkowskich w przypadku wszystkich programów, które znalazły się w próbie kontrolnej Trybunału. Na przykład, Trybunał ujawnił przypadki uchybień w zakresie kontroli przeprowadzanych w Państwach Członkowskich, polegające na braku kontroli dokumentacji, braku sprawdzenia kryteriów kwalifikowalności wydatków oraz niesprawdzeniu, czy współfinansowane usługi zostały wyświadczone. Ujawniono istotny poziom błędów w przedłożonych przez Państwa Członkowskie deklaracjach wydatków - będących dla Komisji podstawą do dokonania płatności - w odniesieniu do obu okresów programowania: i Badanie próby obejmującej 167 projektów ujawniło szereg problemów, w tym znaczną liczbę przypadków deklarowania niekwalifikowalnych wydatków. Sprawozdanie Roczne dotyczące wykonania budżetu ogólnego UE na rok 2004 opublikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy uważa, że skonsolidowane sprawozdania z wykonania budżetu ogólnego UE za rok 2004 rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki roku obrachunkowego oraz sytuację finansową na koniec tego roku, z zastrzeżeniem pozycji dłużnicy różni. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, w 2004 r. system księgowy nie zapewniał pełnej rejestracji aktywów i pasywów. Komisja poczyniła znaczny postęp w przygotowaniach do wprowadzenia księgowości memoriałowej dla roku obrachunkowego 2005, chociaż dostosowania i sprawdzenia niezbędne do zapewnienia pełnego wdrożenia nowych ram księgowości uległy opóźnieniu. Trybunał uznał, że systemy nadzoru i kontroli zostały wdrożone i funkcjonują skutecznie, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe w odniesieniu do dochodów, zobowiązań, wydatków administracyjnych i strategii przedakcesyjnej, chociaż w przypadku tej ostatniej na szczeblu organizacji wdrażających utrzymuje się ryzyko o różnym stopniu nasilenia. W odniesieniu do pozostałej części płatności budżetowych - wydatków na rolnictwo, działań strukturalnych, polityk wewnętrznych i działań zewnętrznych - Trybunał po raz kolejny nie może wydać opinii bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń. Konieczne są większe starania na rzecz skutecznego wdrożenia systemów nadzoru i kontroli oraz eliminowania niedociągnięć w obszarach, gdzie płatności są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. Pomimo postępów poczynionych przez Komisję w zakresie reformy jej systemu kontroli wewnętrznej i jej pozytywnego wpływu na legalność i prawidłowość wewnętrznego zarządzania wydatkami przez Komisję, konieczna jest dalsza poprawa skuteczności funkcjonowania. Niemniej jednak, Trybunał po raz pierwszy odnotowuje, że starania Komisji i Państw Członkowskich na rzecz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), obejmującego 59 % wydatków na rolnictwo, przyniosły pozytywne rezultaty. System IACS, jeśli jest prawidłowo stosowany, skutecznie ogranicza ryzyko nieprawidłowych wydatków. Płatności budżetowe na rok 2004 zostały zwiększone z 98 mld euro do 105 mld euro, głównie w związku z rozszerzeniem. Niepełna realizacja wydatków odnotowana w ubiegłych latach uległa znacznemu ograniczeniu w wyniku poprawy zarządzania i planowania, dzięki czemu nadwyżka wyniosła 2,7 mld euro, w przybliżeniu połowę mniej niż w 2003 r. Niemniej jednak, w związku z wysokim poziomem zobowiązań budżetowych i prawnych pozostających do spłaty, w następnych latach wymagane będą szczególne starania, by zapewnić terminowość realizacji wydatków i unikanie umorzeń. W przypadku dochodów, zakres prac kontrolnych Trybunału jest ograniczony, gdyż środki własne w oparciu o VAT i DNB są oparte na makroekonomicznych statystykach wynikających z danych, których Trybunał nie można sprawdzić bezpośrednio, a kontrola tradycyjnych środków własnych nie może objąć przywozów nieobjętych nadzorem celnym. Z zastrzeżeniem tych ograniczeń,

11 Trybunał uznaje transakcje po stronie dochodów za legalne i prawidłowe. Niemniej jednak, stwierdzono niedociągnięcia w systemach w zakresie środków w oparciu o DNB zarówno w Komisji, jak i w Państwach Członkowskich. W przypadku wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (43,6 mld euro), Trybunał stwierdził, że wydatki nieobjęte systemem IACS, lub w przypadku których IACS nie został prawidłowo zastosowany, stwarzają większe ryzyko z uwagi na to, że stosowane systemy ich kontroli nie są równie skuteczne. Na przykład, w przypadku dotacji w ramach WPR nieobjętych systemem IACS (37 % całości), kontrole po dokonaniu płatności nie pozwalają Komisji na uzyskanie uzasadnionego zapewnienia co do zgodności transakcji z przepisami wspólnotowymi. Trybunał stwierdza, że wydatki w ramach WPR, postrzegane jako całość, są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. W przypadku działań strukturalnych (34,2 mld euro), Trybunał ponownie ujawnił niedociągnięcia w systemach zarządzania i kontroli Państw Członkowskich, wymagające wprowadzenia zróżnicowanego zakresu udoskonaleń, by w pełni odpowiadały wymogom przepisów i pozwoliły na prowadzenie efektywnych rutynowych kontroli zarządczych i niezależnych kontroli transakcji. W odniesieniu do obu okresów programowania: bieżącego ( ) i poprzedniego ( ) ujawniono liczne błędy w zakresie legalności i prawidłowości wydatków wykazanych przez Państwa Członkowskie w deklaracjach, na podstawie których Komisja dokonała płatności. W zakresie polityk wewnętrznych (7,3 mld euro), pomimo odnotowania poczynionych w niektórych obszarach postępów, Trybunał stwierdził niedociągnięcia w systemach nadzoru i kontroli oraz istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw rozliczeń na poziomie beneficjentów. Ryzyko występowania błędów będzie prawdopodobnie się utrzymywać, jeżeli nie zostaną zmienione ramy prawne w celu uproszczenia systemów zwrotu kosztów i lepszego objaśnienia procedur i instrukcji stosowanych przy różnych programach. W odniesieniu do działań zewnętrznych (4,6 mld euro), poprawa systemów nadzoru i kontroli Komisji nie jest jeszcze widoczna na szczeblu organizacji wdrażających - organizacji pozarządowych, rządowych i międzynarodowych będących odbiorcami funduszy - gdzie wykryto dużą liczbę błędów na poziomie płatności. Wynika to ze słabej kontroli wewnętrznej tych organizacji oraz podkreśla konieczność przyjęcia przez Komisję kompleksowego podejścia w kwestii ich nadzoru, kontroli i audytu. Ogólna opinia Trybunału w zakresie strategii przedakcesyjnej (3,1 mld euro) jest pozytywna, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń uznano za zasadniczo legalne i prawidłowe. Systemy nadzoru i kontroli na szczeblu jednostek centralnych Komisji, przedstawicielstw i jednostek certyfikujących, są zasadniczo sprawne i funkcjonują w praktyce. Niemniej jednak, na szczeblu krajowym Trybunał stwierdził niedociągnięcia w systemach w organizacjach wdrażających w Bułgarii, Rumunii, Turcji i innych krajach objętych programem Sapard. Podobnie, przeprowadzona przez Trybunał kontrola wydatków administracyjnych (5,9 mld euro) wykazała, że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są zasadniczo legalne i prawidłowe, a systemy nadzoru i kontroli są ogólnie odpowiednie, choć utrzymują się pewne niedociągnięcia. W odniesieniu do Europejskich Funduszy Rozwoju, sprawozdania z realizacji finansowej za rok obrachunkowy 2004 rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki tego roku oraz sytuację finansową na jego koniec, z zastrzeżeniem problemów dotyczących kompletności aktywów oraz rezerw na wątpliwe należności, a także braku wiarygodności bilansu funduszy Stabex. W zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń Trybunał odnotował poprawę, stwierdził jednak niedociągnięcia w stosowaniu standardów kontroli wewnętrznej. W transakcjach leżących u podstaw rozliczeń Trybunał nie stwierdził istotnego stopnia obciążenia błędami w zakresie legalności i prawidłowości. W zakresie polityk wewnętrznych, zarządzanych bezpośrednio przez Komisję, pomimo odnotowania poczynionych w niektórych obszarach postępów, Trybunał uznał, że systemy nadzoru i kontroli są nieodpowiednie oraz stwierdził istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw rozliczeń. Błędy te są konsekwencją skomplikowanych zasad, a wysokie

12 ryzyko wystąpienia błędów prawdopodobnie będzie się utrzymywać do czasu zmiany ram prawnych i objaśnienia procedur. W porównaniu do ubiegłych lat nie odnotowano większej poprawy sytuacji, wynikającej w głównej mierze z zawyżania kosztów, deklarowania niekwalifikowalnych wydatków lub braku odpowiedniej dokumentacji, takiej jak dowody na potwierdzenie zrealizowania opłaconych usług. W odniesieniu do wydatków na działania zewnętrzne, z ustaleń Trybunału wynika, że na poziomie przedstawicielstw systemy zostały usprawnione, a w transakcjach leżących u podstaw rozliczeń występują nieliczne błędy. Jednak na szczeblu organizacji wdrażających projekty wykryto ponownie niedociągnięcia w systemach kontroli wewnętrznej oraz stosunkowo dużą liczbę błędów. Ogólna opinia Trybunału w zakresie strategii przedakcesyjnej jest pozytywna, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń uznano za ogólnie legalne i prawidłowe. Systemy nadzoru i kontroli na szczeblu jednostek centralnych Komisji, przedstawicielstw i jednostek certyfikujących są zasadniczo sprawne i funkcjonują w praktyce. Niemniej jednak, na szczeblu krajowym Trybunał stwierdził niedociągnięcia w systemach w organizacjach wdrażających w Bułgarii, Rumunii, Turcji i innych krajach objętych programem Sapard. W obszarze wydatków administracyjnych transakcje leżące u podstaw rozliczeń są zasadniczo legalne i prawidłowe, a systemy nadzoru i kontroli są ogólnie odpowiednie. Trybunał stwierdził, że większość płatności budżetowych była nadal w istotnym stopniu obciążona błędami w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń. Wynika to z transakcji charakteryzujących się nieodłącznym ryzykiem, a także z nieskuteczności systemów nadzoru i kontroli w utrzymywaniu ryzyka nieprawidłowości na odpowiednim poziomie. Odnotowano jednak poprawę w zakresie systemów, w szczególności systemu IACS - głównego systemu nadzoru i kontroli wydatków na rolnictwo zarządzanego przez Państwa Członkowskie oraz na szczeblu Komisji - pozytywne rezultaty procesu reformy administracyjnej i finansowej, rozpoczętego w 2000 r., chociaż wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, zwłaszcza w samych Państwach Członkowskich. Usprawnienie systemów i kontroli na poziomie Komisji nie przełożyło się na systemy i kontrole w Państwach Członkowskich: przepisy, zasady i procedury odnoszące się do wydatków są często nadmiernie skomplikowane; większość wydatków stanowią wydatki o wysokim ryzyku nieodłącznym i opierające się na deklaracjach beneficjentów; również sama Unia zmieniła się i znacznie powiększyła od czasu wprowadzenia DAS w 1994 r. W ciągu tych 11 lat, roczne płatności zwiększyły się z 60 mld euro do 100 mld euro, a liczba Państw Członkowskich zwiększyła się z 12 do 25. W związku z powyższym, zwiększyła się także skala i złożoność systemu zarządzania, obejmującego rosnącą liczbę organów i organizacji oraz wymagającego coraz bardziej skutecznych systemów nadzoru i kontroli. W Opinii nr 2/2004 w sprawie modelu jednolitej kontroli", Trybunał przedstawił projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej obejmujących wszystkie szczeble zarządzania: instytucje wspólnotowe, Państwa Członkowskie i państwa beneficjentów. Te ramy powinny zostać wprowadzone w sposób skoordynowany i opierać się na wspólnych zasadach i standardach, uwzględniając specyfikę różnych dziedzin budżetu oraz zapewniając właściwą równowagę między kosztami kontroli a korzyściami, które przynoszą. Opinia na temat jednolitej kontroli stanowi wkład Trybunału do debaty politycznej na temat poprawy zarządzania i kontroli funduszy UE. Przyjęcie przez Komisję Harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej, było krokiem naprzód, umożliwiającym rozszerzenie reformy na wszystkie rodzaje zarządzania budżetem, w szczególności na wspólne zarządzanie w Państwach Członkowskich.

13 Niezwykle istotne jest, aby Komisja i Państwa Członkowskie współpracowały na rzecz określenia niedociągnięć w zakresie opracowywania i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej oraz na rzecz wprowadzenia właściwych zmian w systemach, co pozwoliłoby na uzyskanie zapewnienia co do legalności i prawidłowości wydatków UE oraz osiągnięcia efektu gospodarności. Trybunał z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę związaną z harmonogramem i ma nadzieję, że Komisja oraz Państwa Członkowskie podejmą niezbędne działania, aby zapewnić jej realizację. Pełniąc funkcję zewnętrznego kontrolera, Trybunał będzie ściśle monitorował postępy i oceniał wpływ tych zmian na zarządzanie finansami i kontrolę funduszy UE w nadchodzących latach. Stanowisko Trybunału w kwestii przyszłego finansowania, zarządzania i kontroli wspólnej polityki rolnej oraz działań strukturalnych - zgodnie z tegorocznymi Opiniami nr 1 i nr 2 - powinno zostać uwzględnione przy finalizowaniu istotnych przepisów w tym zakresie. Istniejący projekt rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych zawiera zapisy dotyczące zachowywania dokumentacji poświadczającej, które uniemożliwiają Trybunałowi Obrachunkowemu kontrolę niektórych wydatków. Aktywna rola Trybunału od 1978 r. w pracach Komitetu Kontaktowego Najwyższych Organów Kontroli Państw Członkowskich okazała się bardzo przydatna, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i praktycznym. Zwłaszcza w zakresie kontroli wykonania zadań, regularnie wymieniamy się programami prac i sprawozdaniami z kontroli, a także wspólnie przeprowadziliśmy kilka misji kontrolnych. Dzięki zainteresowaniu ze strony Parlamentu Europejskiego, trwa debata na temat sposobu dalszego zintensyfikowania współpracy z Najwyższymi Organami Kontroli, w szczególności w zakresie DAS. Trybunał z zadowoleniem przyjmuje wszelkie debaty, których celem jest polepszenie kontroli nad funduszami UE. Trybunał uznaje potrzebę dalszego doskonalenia i jak najlepszego wykorzystania swoich zasobów w kontekście zmieniających się realiów wspólnotowych. Naszą misją jest jak najbardziej wydajne i skuteczne działanie na rzecz Unii Europejskiej. Pojawiają się opinie, że Trybunał powinien unikać dawania argumentów tym, którzy chcą przedstawiać Unię w negatywnym świetle. Jednak w mojej opinii, interesom obywateli najlepiej służy obiektywna i niezależna instytucja kontroli zewnętrznej, przekazująca jasne i wyważone informacje oparte na obiektywnych dowodach. Trybunał powinien krytykować - w razie potrzeby, wydawać zalecenia, które mogą być pomocne oraz udzielać pochwały, tam gdzie jest to uzasadnione. W ten sposób możemy razem pracować na rzecz stworzenia Unii znanej ze sprawnie działającego systemu zarządzania finansami. Niedawne wydarzenia - odrzucenie projektu Konstytucji przez wyborców w referendach w dwóch Państwach Członkowskich oraz trudności w osiągnięciu porozumienia w sprawie perspektywy finansowej na lata są przez niektórych postrzegane jako oznaka braku zaufania obywateli do Unii i jej instytucji. Legitymizację Unii może zapewnić jedynie dobre funkcjonowanie instytucji UE oraz wysoka jakość zarządzania, zarówno w zakresie polityk, jak i wydatków. Również Państwa Członkowskie powinny wypełniać swoje zobowiązania w zakresie zarządzania i kontrolowania głównej części budżetu. Rola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest niezwykle istotna, gdyż dostarcza on niezależnych, profesjonalnych i obiektywnych informacji na temat zarządzania finansami i przyczynia się do promowania zmian na korzyść obywateli Unii.

14 15 listopad 2005 r. Regiony na rzecz Strategii Lizbońskiej warsztaty w Komitecie Regionów dotyczące działań jakie powinny zostać podjęte przez regiony UE celem realizacji priorytetów z Lizbony. Przedmiotowym warsztatom przewodniczył Anders Gustav przedstawiciel Komitetu Regionów, Przewodniczący Komisji ECOS. Na wstępie podkreślił konieczność wprowadzenia zmian do Strategii Lizbońskiej, w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności wszystkich regionów, a co za tym idzie zwiększenia zatrudnienia, rozwoju i poprawy zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. Zaznaczył także konieczność zmian strukturalnych, aby osiągnąć cele Lizbońskie oraz zwiększyć konkurencyjność. Celem spotkania było także przedstawienie Centrów Informacyjnych tj.: Euro Info Centre (EIC) i Innovation Relay Centre (IRC), których zadaniem jest bieżąca informacja w zakresie porad i pomocy w programach EU, inicjatyw i ustawodawstwa. Odbiorcami spotkania byli przedstawiciele regionów oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się wspomaganiem sektora MŚP. Gerd-Jan Koopman przedstawiciel Grupy ds. Przedsiębiorstw, podkreślił znaczenie poziomu regionalnego w Strategii Lizbońskiej, na którym działają małe i średnie przedsiębiorstwa. W zmianach do Strategii Lizbońskiej główny nacisk kładzie na wzrost zatrudnienia, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności. Zaznaczył także ważną rolę podmiotów lokalnych i regionalnych oraz ich zaangażowanie w realizowanych projektach, co wpłynie na wzrost zatrudnienia i ochronę pracowników oraz zwiększy wykorzystanie Funduszy Strukturalnych. W tym celu opracowano projekt innowacyjności i konkurencyjności, który ma wspierać punkty Info Centre. Dimitrios Dimitriadis Vice-Przewodniczący Europejskiej Komisji Społeczno- Gospodarczej, przewodniczący Podkomitetu ds. Strategii Lizbońskiej, również podkreślił ważną rolę regionów metropolii, które przyspieszają konkurencyjność oraz realizują Strategię Lizbońską. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że Agenda i Strategia Lizbońska to przyszłość Europy. Kładzie także duży nacisk na współpracę i zaangażowanie ze strony społeczeństwa w realizacji Strategii Lizbońskiej, do której potrzebne są także nowe wizje na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Olivier Bertrand przewodniczący Komisji DEVE, zaznaczył duży wpływ projektów strukturalnych na poziom rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedstawił skutki budowy tunelu Turyn Lyon, która z jednej strony jest motorem rozwoju poprzez wymianę towarów i usług, co wpływa na poprawę konkurencyjności i ułatwienie transportu, zaś z drugiej strony brak jest działań ochronnych w zakresie środowiska naturalnego. Podkreślił również duże znaczenie zrozumienia przez społeczeństwo, które powinno być informowane o wszystkich aspektach projektowych, zarówno w zakresie zmian klimatycznych, jak i ułatwienia w transporcie.

15 Hussein Sattaf przedstawiciel Komitetu Regionów odpowiedzialny za Euro Info Centrum oraz Yannis Tsilibanis Vice Przewodniczący Dyrekcji Generalnej odpowiedzialny za Innovation Relay Centre, przedstawili cele europejskich sieci informacyjnych, które wspierają działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsza sieć EIC pomaga zwiększyć konkurencyjność regionów jak również małych średnich przedsiębiorstw, wyjaśnia szanse i możliwości programów EU oraz przekłada na język lokalny informacje poszczególnych instytucji EU. Druga sieć oferuje dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do badań naukowych, programów, identyfikacji technologii lokalnych i regionalnych, jak również identyfikuje potrzeby lokalne i regionalne. Obie sieci rozwijają swoje struktury zarówno w Krajach Członkowskich UE, jak również poza nimi. Ponadto, Centra Informacyjne realizują Strategię Lizbońską poprzez: bliską współpracę z partnerami małych i średnich przedsiębiorstw, bliską współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi, z którymi szukają współpracy lub już współpracują, wspieranie spójności, zapewnienie współpracy między regionami i przygotowanie strategii regionalnej. Także przedstawiciel prywatnego sektora gospodarczego Michelin Patric Ozoux przedstawił zadania stworzonego przez firmę Centrum Informacyjnego, które pomaga partnerom w zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności, a także dzieli się wiedzą techniczną w celu zwiększenia atrakcyjności regionu. Ponadto, przedsiębiorstwo cały czas się rozwija, co pozwala zwiększyć ilość miejsc pracy. Jednocześnie pomaga w rozwoju innych firm, poprzez różnego rodzaju zachęty i udzielenie pomocy finansowej. Dodatkowe informacje w zakresie Centrów Informacyjnych EIC oraz IRC dostępne są na stronach internetowych: 16 i 17 listopad 2005 r. Sesja plenarna Komitetu Regionów (budynek Parlamentu Europejskiego im. Paula- Henriego Spaaka) Wśród poszczególnych punktów obrad rozpatrywane i przyjmowane były opinie w następujących sprawach: Środa, r. Strategia polityki spójności ( ) komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego; Plan działania w zakresie pomocy publicznej - mniejsza i bardziej ukierunkowana pomoc publiczna: mapa drogowa reformy pomocy publicznej na lata ; "Konkurencyjność i decentralizacja"; Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji ( ) ; "Siódmy Program Ramowy wspólnoty europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji ( ) ;

16 Restrukturyzacja i zatrudnienie : Rola Unii Europejskiej"; Ogłoszenie laureatów konkursu KR na pracę doktorską w 2005 r. rola parlamentów regionalnych z uprawnieniami ustawodawczymi w życiu demokratycznym Unii ; Zastosowanie i monitoring przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności ; Miejsce współpracy zdecentralizowanej w reformie polityki rozwojowej Unii Europejskiej ; Program ramowy na rzecz solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi na lata komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego oraz propozycje decyzji Parlamentu i Rady; Europejska przyszłość dla Kosowa komunikat Komisji dla Rady. Czwartek, r. Europejska stolica kultury w latach Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady; Nowa solidarność między pokoleniami Zielona księga, Komunikat Komisji do Rady; Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich strategia ramowa Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; Europejski rok na rzecz równych szans dla wszystkich (2007) w kierunku sprawiedliwego społeczeństwa Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady; Uchwała w sprawie programu prac Komisji Europejskiej w roku 2006; Uchwała w sprawie procesu lizbońskiego wkład Komitetu Regionów; Bezpieczeństwo wszelkich środków transportu zbiorowego Opinia perspektywiczna; Ustanowienie programu Obywatele dla Europy" na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady; Sprawozdanie z realizacji strategii leśnej UE Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego; Wkład samorządów lokalnych i regionalnych w walkę ze zmianami klimatycznymi Wniosek Prezydencji Brytyjskiej wdrożenia dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/we) na szczeblu regionalnym i lokalnym Raport perspektywiczny. Ponadto, w programie sesji miało również miejsce: Podpisanie umowy o współpracy między Komisją Europejską a KR (R/CDR 197/2005 pkt 11) a także posiedzenie w ramach realizacji programu dialogu uporządkowanego; Przedstawienie programu prawodawczego i programu prac Komisji Europejskiej na rok 2006 przez przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Bartosa; Uporządkowany dialog między Komisją Europejską, Komitetem Regionów oraz europejskimi i krajowymi związkami samorządów terytorialnych. 17 listopad 2005 r. Jak uczynić Brukselę bardziej przejrzystą? Kto otrzymuje środki wspólnotowe? Jaki wpływ mają unijne grupy nacisku? Jakim regułom postępowania podlegają decydenci instytucji europejskich? To tylko kilka pytań często zadawanych przez obywateli Europy nt. Brukseli.

17 Dlatego Kolegium Komisarzy zadecydowało o powołaniu Europejskiej Inicjatywy Transparentności (European Transparency Initiative). Zielona Księga zostanie opublikowana z początkiem 2006 roku i wtedy też rozpocznie się debata pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Celem dyskusji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak poprawić przejrzystość Funduszy Wspólnotowych, usprawnić konsultacje z obywatelami oraz rolę grup nacisku i organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w instytucjach europejskich. Dyskusje będą również podjęte na poziomie międzyinstytucjonalnym w celu wypromowania polityki UE w stosunku do etyki zawodowej. Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu kładła nacisk w swych działaniach na zwiększenie przejrzystości poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz wzmocnienia swojej własnej transparentności w stosunku do obywateli UE. Inicjatywa ta jest logicznym uzupełnieniem Planu D dla Demokracji, Dialogu oraz Dyskusji. Jako jeden z głównych strategicznych celów Komisji, ta inicjatywa została zaprojektowana w celu zwiększenia przejrzystości będącej podstawą działania Unii, odpowiedzialności i funduszy którymi zarządza dzięki zaufaniu jakie otrzymała od społeczności europejskiej. Jest to zasadniczy warunek uzyskania gwarancji nowoczesnej administracji i kluczowy element w europejskim społeczeństwie zaufania w instytucjach publicznych. Przez kilka ostatnich lat Komisja Europejska zrobiła poważny postęp w dziedzinie otwartości i przejrzystości, w szczególności: opublikowanie w 2001 roku White Paper nt europejskiego zarządzania, który zawiera szczegółowe zasady etycznych standardów uwzględnione w nowych regulacjach dotyczących Personelu, urzędników unijnych a także wprowadzanie etyki postępowania, transparentne reguły dostępności dokumentów oraz szczegółowe informacje nt. Komitetów i dostępnych grup eksperckich. Wyniki ankiet pokazały, że krzywa zaufania wobec europejskich instytucji jest zmienna (Eurobarometr 63), co oznacza że instytucje europejskie zyskują lub tracą publiczne zaufanie, a inicjatywa wiarygodnej transparentności powinna objąć wszystkie instytucje. Dlatego też Komisja planuje przeprowadzić debaty z innymi europejskimi instytucjami oraz pozostałymi zainteresowanymi. 21 listopad 2005 r. Odnawialna energia konferencja w Komisji Europejskiej Komisja Europejska kładzie nacisk na wykorzystanie naturalnego ciepła ziemi, energii wodnej, promieni słonecznych oraz innych zasobów ziemi do produkcji energii i paliw w celu zachęcenia do prowadzenia badań naukowych w zakresie odnawialnej energii. Unia Europejska w okresie od 2002 do 2006 przeznaczyła 440 milionów euro na rozwijanie tych technologii i związanych z tym inwestycji. Założeniem Unii Europejskiej jest, aby do 2010 roku, około 12% całkowitej energii pochodziło z odnawialnych źródeł, pochodzących zarówno ze środowiska naturalnego jak i odnawialnych źródeł energii. Badania naukowe są podstawą do osiągnięcia tych celów, tzn. pokazania ścisłego związku pomiędzy energią, badaniami naukowymi i polityką środowiskową. Konferencja cieszyła się szerokim zainteresowaniem organizacji włączonych w badania naukowe w zakresie odnawialnych źródeł energii, podczas której prowadzono żywe dyskusje dotyczące podejmowania działań w celu rozwijania tego ważnego sektora. Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca udane projekty, które finansowane były ze środków europejskich.

18 Janez Potocnik - Komisarz Europejski ds. Nauki i Badań powiedział: Dzisiejsza polityka badań dostarcza wiedzy dla jutrzejszej polityki energii. Naszym długookresowym celem jest przekształcenie obecnego systemu energii opierającego się na opale węglowym w bardziej bezpieczny, efektywny energetycznie i zrównoważony system. Prowadzenie badań naukowych w zakresie odnawialnych źródeł energii jest ważnym krokiem do osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie zrównoważonego systemu pozyskiwania energii a tym samym poprawienia naszej wiedzy na ten temat. Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie technologii pozyskiwania energii odnawialnej, co jest efektem potężnego wysiłku obywateli i Unii Europejskiej przez ostatnie dwie dekady. Europa inwestuje znacznie więcej w badania naukowe w zakresie odnawialnej energii niż Stany Zjednoczone i Japonia. Unia Europejska finansuje około ¼ publicznych badań naukowych w tym zakresie. Komisja promuje międzyprzemysłową i międzysektorową współpracę w krótkim, średnim i długim okresie czasu. To było podstawą do powstania Platformy Technologii dla Fotogalwanicznego sektora (przekształcanie światła słonecznego w elektryczność). Ta oferta była sukcesem w przenoszeniu interesujących partii z przemysłu do instytucji badawczych, grup konsumenckich i NGOs. W rzeczywistości, tworzone są Platformy Technologii w innych sektorach, takich jak Biopaliwo dla Transportu, Wiatr i Ciepło Słoneczne, które obecnie przesyłane są rurociągami. Prowadząc sektory w tym kierunku, Unia europejska może zagwarantować najbardziej skuteczne wykorzystanie zasobów i bardziej przyciągnąć prywatnych inwestorów, praca nad agendą badań naukowych była powszechnie znana. Odnawialne źródła energii obecnie stanowią około 50% energii pochodzącej z badań naukowych. Komisja zamierza utrzymać ten poziom inwestycji w przyszłych programach badań na lata Jeżeli fundusze przeznaczone na badania naukowe wzrosną, zgodnie z życzeniami Komisji, będzie to znaczyło możliwość przeprowadzenia wielu nowych inwestycji w tego typu badaniach. Na odnawialne źródła energii składają się: wiatr wykorzystywanie naturalnego występowania energii wiatrowej, zarówno z wybrzeża jak i spoza wybrzeża, do wytworzenia elektryczności, fotogalwanika zastosowanie półprzewodzących materiałów do ujęcia energii ze światła słonecznego i zamiany jej bezpośrednio w elektryczność, biomasa zamiana organicznej materii, takiej jak drzewo, rośliny i rolnicze odpady, w celu dostarczenia ciepła, produkcji paliwa i wytworzenia elektryczności, skupiona siła słoneczna skupienie energii słonecznej do wytworzenia energii i dostarczenia ciepła, systemy energii oceanu wykorzystanie energii z oceanu, takiej jak przypływy, odpływy, prądy morskie i fale, do wytworzenia elektryczności, geotermika zastosowanie pary i gorącej wody pochodzącej ze skorupy ziemskiej do produkcji elektryczności i dostarczania ciepła. W przyszłości rozwój tych technologii na dużą skalę, zależał będzie od poprawy ich kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. Przykłady projektów i badań popieranych i finansowanych przez Unię Europejską można znaleźć na MEMO/05/435.

19 Konferencji towarzyszyła wystawa, która otwarta była dla dziennikarzy i przedstawiała historię sukcesów z dziedziny badań naukowych w zakresie odnawialnych źródeł energii w Europie. Wystawa jest specjalnym pokazem badaczy nowych Państw Członkowskich, którzy przedstawili swoje doświadczenia w tej dziedzinie listopad 2005 r. Tydzień Polski w Charleroi wydarzenie promocyjne Organizatorem Tygodnia Polskiego była Polska Organizacja Turystyczna, biura regionalne działające w Brukseli i Lotnisko w Charleroi. Celem tygodniowej prezentacji była promocja walorów turystycznych i kulturalnych polskich regionów oraz upowszechnienie komunikacji lotniczej pomiędzy Polską a Belgią, oferowanej przez tanich przewoźników korzystających z lotniska w Charleroi - największego czarterowego lotniska w Belgii (rocznie ok. 2 miliony pasażerów). Odbiorcami imprezy byli przede wszystkim podróżujący liniami lotniczymi, w tym klienci WizzAir obsługującego połączenie Charleroi Warszawa. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planowane jest następne, tanie połączenie lotnicze Polski i Belgii, którego przewoźnikiem ma być linia SkyEurope. Tydzień Polski został zainaugurowany przez Pana Majewskiego, konsula honorowego RP w Belgii, który objął swój patronat nad tym wydarzeniem. Atrakcyjne stoiska regionalne były obsługiwane przez pracowników biur wojewódzkich, którzy wręczali zainteresowanym osobom materiały informacyjne dotyczące poszczególnych regionów, w tym Rudy Śląskiej, jak i zachęcali do podróży lotniczych pomiędzy Charleroi a Polską, będących tanią i szybką alternatywą dla przejazdów kolejowych i autobusowych. Stoisko informacyjne Województwa Śląskiego budziło spore zainteresowanie zwiedzających a największym powodzeniem cieszyły się: mapa województwa, broszura Atrakcje turystyczne Województwa Śląskiego oraz gadżety promocyjne z logo województwa. Duże zainteresowanie wzbudziły również materiały i gadżety promocyjne obrazujące miasto Ruda Śląska. W ciągu kolejnych 5 dni, przez wszystkie 16 stoisk regionalnych przewinęło się około 10 tys. podróżnych z wielu krajów europejskich oraz spoza naszego kontynentu. Niektórzy opowiadali o swoich wcześniejszych kontaktach z Polską, powiązaniach rodzinnych bądź zawodowych a także wspomnieniach z wakacji. Większość z nich zadeklarowała chęć odwiedzenia naszego kraju, w szczególności mając na uwadze możliwość korzystania z niskobudżetowych linii lotniczych oferujących już otwarte bądź planowane połączenia z lotniskami regionalnymi.

20 23 listopad 2005 r. Better Regulations - spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli W Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami biur regionalnych i innych organizacji reprezentowanych w Brukseli. Gościem spotkania była Pani Małgorzata Mika-Bryska Pierwszy Radca koordynator Wydziału Ekonomiczno- Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, która przedstawiła temat: Better Regulations. Pojęcie Better Regulations oznacza mniej prawa oraz wprowadzenie uproszczeń w przepisach prawnych. W 1997 roku Komisja Europejska podjęła pierwsze kroki w sprawie zmniejszenia prawa o około 15 %, wprowadziła uproszczenia przepisów poprzez np. zmniejszenie raportowania. Na czele Komisji stanął przewodniczący Gunter Verheugen. Komisja zaproponowała także Komunikat w sprawie `better regulations`. Poza tym, Komisja wykazuje wiele regulacji prawnych, których koszty wdrażania znacznie przewyższyły korzyści z nich wynikające. Komisja wykazuje bardzo dużą determinację w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Została także powołana Grupa Wysokiego Szczebla, w której skład wchodzą eksperci w dziedzinie gospodarki, spraw konsumentów oraz ochrony środowiska. Pierwsze zamierzenia Komisji ukierunkowane są przede wszystkim na sektor budowlany, samochodowy i gospodarkę odpadami. Aktualnie Polski Rząd przygotowuje swoje stanowisko w sprawie wyżej wymienionego Komunikatu, dotyczące m.in. złagodzenia wymogów co do prowadzenia działalności gospodarczej w różnych dziedzinach. Dlatego też, dla wypracowania wspólnego stanowiska, przedmiotowy dokument przesyłany jest do Komisji Trójstronnej oraz organizacji pozarządowych, celem wniesienia uwag i przedstawienia swoich propozycji. Obecnie, każdorazowo przed przygotowaniem dyrektywy wymagane jest opracowanie oceny wpływu, czyli przeprowadzenie analizy, jaki wpływ będzie miała dana regulacja na politykę społeczną, gospodarczą i ochronę środowiska. Z założenia, wprowadzenie danej dyrektywy musi być opłacalne. W związku z powyższym, każda Dyrekcja Generalna w Komisji została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji (z naciskiem na ICT, aby każdy mógł się w danej dziedzinie wypowiedzieć) w celu opracowania oceny wpływu. Organizacje pozarządowe skupiające przedsiębiorstwa, konsumentów i związki zawodowe, mają na tym etapie duży wpływ na regulacje prawne, wyrażając swoje opinie i wnosząc postulaty i propozycje. Podobny mechanizm stosowany jest w Polsce, weszło w życie rozporządzenie w sprawie ocen skutków regulacji (OSR). Dokument ten jest opracowywany przed wprowadzeniem stosownych ustaw i rozporządzeń. M.in. w jednym z punktów przedmiotowego dokumentu określa się wpływ na rozwój gospodarczy i rozwój regionalny. Aby Better Regulations przynosiło efekty, konieczna jest współpraca pomiędzy: Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim. W tym zakresie powstało Porozumienie Międzyinstytucjonalne w celu realizowania wspólnych działań dotyczących uproszczenia przepisów prawnych. Wyżej wymienione instytucje będą się starały uzgodnić wspólne działania w kontekście oceny wpływu i przygotowywania aktów prawa unijnego. W tym celu

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli GENEZA POWSTANIA STRUKTURA I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ NAJWAśNIEJSZE ZADANIA PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ LOBBYING W UE Prezentacja dla przedstawicieli samorządów

Bardziej szczegółowo

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Wykorzystanie środków Unii Europejskiej należy do priorytetowych kierunków badań Najwyższej

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Fundacji (2010/C 338/26)

SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Fundacji (2010/C 338/26) 14.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/149 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Fundacji (2010/C 338/26)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2068(DEC) 2.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji (2010/C 338/18)

SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji (2010/C 338/18) 14.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/103 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji (2010/C 338/18)

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA Robocze tłumaczenie dok. 16629/11 INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA 30 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odbyła się w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI INNE KWESTIE...

SPIS TREŚCI WSTĘP POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI INNE KWESTIE... 15.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 304/55 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.0) (OR. en) 5589/09 ADD FIN 22 PE-L 5 ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Komitet Budżetowy Do: Komitet Stałych Przedstawicieli/Rada Dotyczy: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

C 388/174 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2012

C 388/174 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2012 C 388/174 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2012 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SPIS TREŚCI WSTĘP POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI C 304/118 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2009 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY ECA/10/37 PRZEMÓWIENIE VITORA CALDEIRY, PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2009 PRZED KOMISJĄ KONTROLI BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 C7-0041/2013), uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 C7-0041/2013), uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, L 308/242 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2013 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK

Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o. www.euwt-tatry.eu Mikroprojekt pt.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo