Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska grudzień 2005

2 Zakres działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli jest jednostką budżetu województwa powołaną na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia r. Biuro funkcjonuje na podstawie Statutu Biura oraz Regulaminu Organizacyjnego. Biuro podlega bezpośrednio Zarządowi Województwa Śląskiego. W kwestiach proceduralno-organizacyjnych działania dot. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli koordynuje Wydział Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli jako wojewódzka jednostka budżetowa, reprezentuje władze samorządowe regionu. Na mocy umowy zawartej między Województwem Śląskim a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów o współpracy w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Biuro, od r. Biuro reprezentuje władze lokalne województwa zrzeszone w Związku. Zarząd Województwa Śląskiego jest otwarty na współpracę z innymi instytucjami działającymi na terenie województwa śląskiego w ramach działań realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Do głównych zadań Biura należą: występowanie w interesie województwa w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów, promocja województwa, gromadzenie i weryfikacja informacji ważnych z punktu widzenia interesów województwa, pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej, informowanie administracji regionalnej o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej, lobbying na rzecz składanych do Komisji Europejskiej projektów, organizacja staży w instytucjach europejskich oraz pośrednictwo w zdobywaniu partnerów w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego na chwilę obecną współpracuje lub też utrzymuje kontakt z następującymi biurami: a) biura regionów partnerskich Województwa Śląskiego: Walijskie Centrum Europejskie w Brukseli, Przedstawicielstwo Północnej Nadrenii-Westfalii przy UE, Biuro Alzacji w Brukseli, Nord Pas de Calais, b) inne: Biuro East of England, Biuro Regionu Asturia, COSLA, West Midlands in Europe, Biuro Księstwa Asturii, EIRA - Europejskie Stowarzyszenie Regionów Przemysłowych, Europejskie Biuro Powiatów Niemieckich, c) biura nowych państw członkowskich: Tallinn EU Office, Biuro Bratysławy w Brukseli, Biuro Regionów Węgierskich w Brukseli,

3 d) organizacji: Friedrich Ebert Stiftung, ARE, CRPM, Bepolux: Belgijsko-Luksembursko-Polska Izba Handlowa. Na uwagę zasługuje pozytywnie rozwijająca się współpraca legalnie działających polskich biur regionalnych oraz przedstawicielstw innych organizacji w Brukseli wspierana przez Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Poza tym, do zadań Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli należy monitorowanie procesu przygotowania do kolejnego okresu programowania , ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środków finansowych przeznaczonych na politykę regionalną. Biuro przygotowuje materiały na obrady Komitetu Regionów dla Marszałka Województwa Śląskiego - stałego członka w Komitecie Regionów, a także informacje o bieżących pracach Komitetu Regionów i jego władzach. Do zadań należy także śledzenie na bieżąco prac Komisji Komitetu Regionów, w szczególności: Komisji COTER (spójności terytorialnej), RELEX (stosunków zewnętrznych) i ECOS (rozwój gospodarczy i polityka socjalna), oraz DEVE (zrównoważony rozwój). Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli utrzymuje stały kontakt z Biurem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektów gmin i powiatów województwa śląskiego zgłoszonych do programów unijnych, co do których decyzje zapadają na szczeblu Komisji Europejskiej, lobbing na rzecz Województwa Śląskiego i jego partnerów, w tym interesów gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, wśród polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza z obszaru Województwa Śląskiego. Biuro opracowuje i organizuje imprezy promocyjne województwa śląskiego w Brukseli, prezentujące m.in. tradycję, kulturę i gospodarkę regionu. Wykaz zadań realizowanych w trakcie stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli W trakcie stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, który odbyłam w okresie od 7 listopada do 2 grudnia 2005 roku, zajmowałam się gromadzeniem i przygotowywaniem informacji ważnych z punktu widzenia interesów województwa (w tym Miasta Ruda Śląska), informowaniem na bieżąco administracji samorządowej o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej, tłumaczeniem materiałów i informacji z języka angielskiego (m.in. dot. odnawialnych źródeł energii, funduszy strukturalnych), organizacją pracy biurowej, monitorowaniem procesu przygotowania do kolejnego okresu programowania , ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środków finansowych przeznaczonych na politykę regionalną.

4 Ponadto, uczestniczyłam w niżej opisanych spotkaniach, konferencjach i warsztatach organizowanych w instytucjach Unii Europejskiej, podczas których mogłam poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzonej polityki regionalnej i społecznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz funkcjonowania instytucji UE. 8 listopad 2005 r. Unijne wsparcie dla organizacji działających na rzecz aktywnego obywatelstwa europejskiego. Komisja Europejska zaprosiła (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 275/ ) organizacje działające na rzecz aktywnego obywatelstwa do składania wniosków o dofinansowanie rocznych programów pracy obejmujących cele Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Wsparcie w formie dotacji operacyjnej, zgodnie z Decyzją 2004/100/WE, przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków związanych ze stałym programem działania podmiotu realizującego cel stanowiący przedmiot interesu ogólnoeuropejskiego w dziedzinie aktywnego obywatelstwa lub cel stanowiący część działań Unii Europejskiej w tym obszarze. I. Cele szczegółowe: Roczne dotacje operacyjne mogą być przyznawane na wspieranie realizacji stałych programów pracy takich organizacji. W zakres realizowanych w ramach rocznego programu pracy celów powinny wchodzić co najmniej trzy z poniżej wymienionych celów szczegółowych: a) zintensyfikowanie i wsparcie transnarodowej, transregionalnej / transgranicznej wymiany, mobilności i współpracy w Europie, obejmujących swoim zasięgiem partnerów z co najmniej pięciu Państw Członkowskich; b) promowanie i rozwijanie zdolności tworzenia sieci współpracy, platform organizacji prowadzących działania w jednej z poniżej wymienionych kategorii; c) promowanie i podnoszenie europejskiej wartości dodanej działań prowadzonych przez uczestniczące organizacje; d) przyczynianie się do lepszego rozpowszechniania informacji dotyczących jednej z niżej wymienionych kategorii; e) wspieranie wysokiej jakości i skuteczności inicjatyw na rzecz promowania aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa; f) wzmacnianie aspektu innowacyjności i ciągłego charakteru działań na rzecz promowania aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa; g) wzmacnianie wymiernego efektu mnożnikowego, rozpowszechnianie wyników działań (ilość publikacji, informacje przy wykorzystaniu nowych technologii). II. Kwalifikujący się wnioskodawcy: Organizacja wnioskująca o uzyskanie dotacji operacyjnej musi spełniać następujące wymogi: mieć siedzibę w kraju członkowskim UE, kandydackim bądź EOG być organizacją publiczną lub prywatną, posiadającą status prawny i osobowość prawną (co oznacza, że wniosków nie mogą składać osoby fizyczne) być organizacją niezależną i o charakterze non-profit, prowadzącą działalność w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego lub realizującą cel stanowiący część polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie jej struktura dostosowana jest do działań mających potencjalny wpływ na całe terytorium Unii Europejskiej. Organizacje mające swoją siedzibę w państwach innych niż wyżej wymienione nie kwalifikują się do uczestnictwa.

5 III. Budżet oraz czas trwania projektów: Całkowite dostępne środki budżetowe na rok 2006 wynoszą EUR. Dotacja operacyjna nie może być wykorzystana na pokrycie wszystkich kwalifikowanych wydatków organizacji, poniesionych w roku, na który została ona przyznana. Przynajmniej 20 % budżetu organizacji musi być współfinansowane ze źródeł niewspólnotowych. Okres dla którego wnioskuje się o wsparcie musi pokrywać się z rokiem budżetowym beneficjenta. Jeśli rok budżetowy beneficjenta pokrywa się z rokiem kalendarzowym, okres kwalifikujący się do objęcia wsparciem trwa od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Przypadki szczególne: Wnioski organizacji, których rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą zostać złożone na miesiąc przez rozpoczęciem ich roku budżetowego w 2006 r. Dla tych beneficjentów okres objęty wsparciem będzie trwał 12 miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia ich roku budżetowego w 2006 r. IV. Termin składania wniosków: Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 30 grudnia 2005 r. V. Informacje szczegółowe: Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze wniosków dostępne są pod adresem internetowym: 9 listopad 2005 r. Seminarium: Czy bankructwo w biznesie musi oznaczać koniec działalności gospodarczej? zorganizowane przez szwedzkie organizacje powołane celem wspierania przedsiębiorczości, sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. Organizatorami seminarium byli: FSF - Szwedzka Fundacja ds. Sektora Małych Przedsiębiorstw, ITPS - Szwedzki Instytut ds. badań nad Rozwojem Gospodarczym oraz NUTEK - Szwedzka Agencja Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego. Seminarium zorganizowane było w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy Unii Europejskiej w Brukseli. Odbiorcami spotkania byli przedstawiciele instytucji zajmujących się wspomaganiem sektora MŚP oraz rozwoju regionalnego, w tym również przedstawiciele regionów dla których wspieranie przedsiębiorców oraz lokalnego biznesu stanowi jeden z najważniejszych priorytetów prowadzonej polityki. Celem zorganizowanego seminarium był przegląd stosowanych bądź przygotowywanych w różnych krajach członkowskich (Holandia, Szwecja, Niemcy), a także w USA, rozwiązań edukacyjnych oraz legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bankructw przedsiębiorstw na ich przyszłą kreatywność gospodarczą,

6 a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak zmniejszyć efekt społecznego naznaczania osób, które poniosły porażkę w biznesie? Pani Sonia Herrero Rada z Komisji Europejskiej, DG Przemysł i Przedsiębiorczość w swoim wystąpieniu Projekt Wyznaczania Polityki Przedsiębiorczości prawo bankructw przedstawiła najczęstsze obszary ryzyka w jakich działają nowo utworzone małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie KE a opublikowane w Eurobarometrze. Badania te dotyczyły stosunku młodych ludzi do podejmowania pracy na zasadzie samozatrudnienia bądź w sektorze przedsiębiorstw. Nastawienie młodego pokolenia do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej było zróżnicowane i podlegało różnej ocenie ze względu na niezależność i możliwość szybkiego rozwoju ale z drugiej strony obawom wynikającym z naznaczenia osób, którym się nie udało i które zostawały bankrutami. Komisja wydała broszury dotyczące porażek w prowadzeniu działalności gospodarczej: Restructuring, Bankruptcy and a Fresh Start oraz Stigma of Failure and Early Warning System, w których zebrano dotychczasowe doświadczenia w zakresie przełamywania stygmatyzacji oraz jej negatywnego wpływu na kreatywność osób, które mają złe doświadczenia z prowadzenia własnego biznesu. Pan Morten Larsen, ekspert z ramienia OECD opisał procedury legislacyjne jakim podlegają przedsiębiorcy po bankructwie oraz dotyczące systemu tzw. wczesnego ostrzegania. Niestety Polska jest krajem, który na chwilę obecną nawet nie rozpoczęła przygotowań do wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania, który w większości krajów członkowskich pomaga uruchomić procedury naprawcze zanim jeszcze bankructwo firmy będzie nieodwracalne. Sesja popołudniowa seminarium została zdominowana przez naukowców zajmujących się stygmatyzacją bankrutów oraz społecznych następstw porażek poniesionych w biznesie. Profesor Johan Wiklund z Jonköping International Business School w Szwecji przedstawił wyniki własnych badań, które pokazały iż krajem, w którym tolerancja dla bankrutów jest najmniejsza w całej Europie, jest właśnie Szwecja, i pomimo stosunkowo niedużej liczby ogłaszanych corocznie bankructw, sytuacja przedsiębiorców po przejściach jest najbardziej dramatyczna. Ciekawe wsytąpienie miał profesor Marcus Stanley z Weatherhead School of Management z Ohio, USA, który zaprezentował charakterystykę warunków amerykańskich, gdzie zjawisko stygmatyzacji jest znikome i najczęściej nie oznacza porażki przedsiębiorcy na całe życie. 10 listopad 2005 r. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds Zatrudnienia Komisarz ds Zatrudnienia podpisał najnowszą wersję rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego na przyszły okres programowania. Zgodnie z procedura zostanie ona przedstawiona w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji naniesione zostały w trybie "rejestruj zmiany", co ułatwiło identyfikacje nowych propozycji. Załącznik Nr 1 - rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego na przyszły okres programowania <<COMM_PDF_COM_2005_0523_F_PL_ACTE.pdf>>

7 15 listopad 2005 r. Europejska współpraca policyjna i sądowa w 2006 roku w ramach programu AGIS Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo opublikowała kompletny program prac w ramach AGIS na rok 2006 oraz zaproszenie do składania aplikacji o dofinansowanie. Program AGIS (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) został ustanowiony decyzją Rady 2002/630/JHA z dnia 22 lipca 2002 r. AGIS jest programem ramowym, który połączył i zastąpił pięć wcześniejszych programów ustanawiających wsparcie finansowe dla działań wchodzących w zakres tytułu VI Traktatu. Współfinansuje on działania zorganizowane przez różne podmioty w Państwach Członkowskich, takie jak szkolenia, studia i badania, konferencje i seminaria oraz tworzenie sieci. I. Cele szczegółowe: a) rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Europie, w szczególności przestrzeni sądownictwa karnego oraz egzekwowania prawa, b) wzmacnianie współpracy w sprawach karnych między organami sądownictwa oraz między organami czuwającymi nad przestrzeganiem prawa, obrona praw ofiar, c) promowanie prawa do obrony, d) tworzenie układów partnerstwa i współpracy między władzami publicznymi a sektorem prywatnym, e) zapobieganie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości oraz handlu narkotykami. AGIS skierowany jest do prawników, urzędników oraz urzędników organów czuwających nad przestrzeganiem prawa (policji lokalnej i krajowej, władz celnych), urzędników w innych służbach rządowych i przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji zawodowych, podmiotów badawczych i gospodarczych zaangażowanych w walkę i zapobieganie przestępczości, przedstawicieli organizacji pomocy ofiarom, w tym służb publicznych odpowiedzialnych za usługi imigracyjne i socjalne. II. Projekty: Program AGIS udziela wsparcia finansowego projektom ponadnarodowym (wspieranym przez podmioty z co najmniej 3 Państw Członkowskich lub 2 Państw Członkowskich i jednego kraju kandydującego) w dziedzinie współpracy policyjnej, celnej i sądowej w sprawach karnych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w tej dziedzinie, poprawa współpracy między różnymi organami władzy, poszanowanie prawa oraz zapobieganie przestępczości transgranicznej. III. Dotacje operacyjne: Komisja może dotować działania organizacji pozarządowych, których główna działalność przyczynia się w znaczący sposób do wdrażania priorytetów UE w obszarach wchodzących w zakres tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej. IV. Kandydaci kwalifikujący się do uczestnictwa: Kandydatami kwalifikującymi się do uczestnictwa w programie są publiczne i prywatne organizacje posiadające status prawny: krajowe, regionalne lub lokalne państwowe lub prywatne podmioty bądź instytucje, prywatni operatorzy, stowarzyszenia, organizacje zawodowe lub organizacje będące przedstawicielami biznesu, organizacje non profit.

8 V. Termin składania wniosków: Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 27 stycznia 2006 r. VI. Informacje szczegółowe: Całość materiałów jest dostępna na stronie DG JLS: 15 listopad 2005 r. Debata w Parlamencie Europejskim na temat wykonania budżetu UE za rok 2004 Sprawozdanie z wykonania budżetu UE przedłożył przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Hubert Wezer. Stanowi ono każdorazowo podstawę do udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu Przewodniczący ETO wskazał na pewne niedociągnięcia w realizacji dochodów i wydatków, a także podkreślił znaczenie właściwego gospodarowania funduszami unijnymi dla prawidłowej oceny funkcjonowania UE przez jej obywateli. Przemówienie Huberta Wezera Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Posłowie, Szanowni Państwo, W imieniu Członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie mnie do Parlamentu w celu omówienia 28. Sprawozdania Rocznego Trybunału za rok obrachunkowy 2004, które wczoraj wieczorem przedstawiłem Komisji Kontroli Budżetowej. Jestem zaszczycony mogąc uczestniczyć, w pierwszym roku pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa Trybunału Obrachunkowego, we wszczęciu corocznej procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE. Sprawozdanie Roczne jest oparte głównie na wynikach przeprowadzonych przez Trybunał kontroli finansowych, natomiast ustalenia Trybunału z kontroli wykonania zadań są zwykle publikowane w formie Sprawozdań Specjalnych. Najważniejszym wydarzeniem w roku obrachunkowym 2004 było przystąpienie 10 nowych Państw Członkowskich, co wpłynęło na zwiększenie płatności budżetowych z 98 mld euro w 2003 r. do 105 mld euro w 2004 r. Niepełne wykorzystanie środków odnotowane w ubiegłych latach znacznie się zmniejszyło, co jest zasługą lepszego planowania i zarządzania: nadwyżka w 2004 r. wyniosła 2.7 mld euro, w przybliżeniu połowę mniej niż w 2003 r. Niemniej jednak, w związku z wysokim poziomem zobowiązań budżetowych i prawnych pozostających do spłaty, w następnych latach będą wymagane szczególne starania, by zapewnić terminowość realizacji wydatków i unikanie umorzeń. Przystąpię teraz do omówienia podstawowych wniosków zawartych w Poświadczeniu Wiarygodności Trybunału, znanym jako DAS, zaczynając od opinii Trybunału na temat wiarygodności rozliczeń. W odniesieniu do roku 2004 Trybunał Obrachunkowy uważa, że skonsolidowane sprawozdania finansowe rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki roku obrachunkowego oraz sytuację finansową na koniec tego roku, z zastrzeżeniem pozycji "dłużnicy różni".

9 Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, system księgowy stosowany do rozliczeń w 2004 r. nie zapewnia pełnej rejestracji aktywów i pasywów w bilansie. Komisja osiągnęła jednak znaczący postęp we wprowadzaniu księgowości memoriałowej od roku obrachunkowego Niemniej jednak, Trybunał stwierdził, że konieczne są dalsze starania, ponieważ w czasie przeprowadzania kontroli dane liczbowe konieczne do sporządzenia bilansów otwarcia na rok 2005 nie były jeszcze zatwierdzone przez urzędników zatwierdzających Komisji. Jeśli do końca tego roku nie zostaną podjęte odpowiednie działania, niedociągnięcia wykazane przez Trybunał mogą wpłynąć na rzetelność sprawozdania finansowego za rok W odniesieniu do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, Trybunał wydaje następującą opinię (DAS): W odniesieniu do roku obrachunkowego 2004 Trybunał uznał, że systemy nadzoru i kontroli zostały wdrożone i funkcjonują skutecznie, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe w odniesieniu do: dochodów; zobowiązań; oraz wydatków administracyjnych oraz strategii przedakcesyjnej, stanowiących część płatności budżetowych. W zakresie strategii przedakcesyjnej utrzymuje się jednak ryzyko o różnym stopniu nasilenia wynikające z niedociągnięć na poziomie organizacji wdrażających w krajach beneficjentach. W odniesieniu do pozostałej części płatności budżetowych, na które składają się: wydatki na rolnictwo, działania strukturalne, polityki wewnętrzne; oraz działania zewnętrzne. Trybunał ponownie nie może wydać opinii bez zastrzeżeń: systemy nadzoru i kontroli nie zostały jeszcze wdrożone i nie funkcjonują skutecznie, a płatności są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. Trybunał po raz pierwszy odnotowuje, że starania Komisji i Państw Członkowskich na rzecz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), obejmującego 59 % wydatków na rolnictwo, przyniosły pozytywne rezultaty. System IACS, jeśli jest prawidłowo stosowany, utrzymuje ryzyko nieprawidłowych wydatków na dopuszczalnym poziomie. Przejdę teraz do szczegółowych ocen każdego obszaru działania w ramach Poświadczenia Wiarygodności: W odniesieniu do dochodów, Trybunał uznaje transakcje po stronie dochodów za legalne i prawidłowe. Niemniej jednak, stwierdzono niedociągnięcia w systemach w zakresie środków w oparciu o DNB zarówno w Komisji, jak i w Państwach Członkowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych dowodów Trybunał stwierdza, że wydatki w ramach wspólnej polityki rolnej, postrzegane jako całość, są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. Trybunał uznał, że system IACS jest skuteczny, jeżeli jest prawidłowo stosowany, natomiast wydatki na rolnictwo nieobjęte IACS lub w przypadku których IACS nie został prawidłowo zastosowany, stwarzają większe ryzyko nieprawidłowości z uwagi na niedociągnięcia w systemach kontroli. W przypadku dotacji w ramach WPR nieobjętych systemem IACS (37 % wydatków na rolnictwo), prowadzone

10 przez Państwa Członkowskie kontrole po dokonaniu płatności nie pozwalają na uzyskanie zapewnienia co do zgodności transakcji z przepisami wspólnotowymi. W odniesieniu do działań strukturalnych, Trybunał ponownie ujawnił niedociągnięcia w systemach zarządzania i kontroli w Państwach Członkowskich w przypadku wszystkich programów, które znalazły się w próbie kontrolnej Trybunału. Na przykład, Trybunał ujawnił przypadki uchybień w zakresie kontroli przeprowadzanych w Państwach Członkowskich, polegające na braku kontroli dokumentacji, braku sprawdzenia kryteriów kwalifikowalności wydatków oraz niesprawdzeniu, czy współfinansowane usługi zostały wyświadczone. Ujawniono istotny poziom błędów w przedłożonych przez Państwa Członkowskie deklaracjach wydatków - będących dla Komisji podstawą do dokonania płatności - w odniesieniu do obu okresów programowania: i Badanie próby obejmującej 167 projektów ujawniło szereg problemów, w tym znaczną liczbę przypadków deklarowania niekwalifikowalnych wydatków. Sprawozdanie Roczne dotyczące wykonania budżetu ogólnego UE na rok 2004 opublikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy uważa, że skonsolidowane sprawozdania z wykonania budżetu ogólnego UE za rok 2004 rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki roku obrachunkowego oraz sytuację finansową na koniec tego roku, z zastrzeżeniem pozycji dłużnicy różni. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, w 2004 r. system księgowy nie zapewniał pełnej rejestracji aktywów i pasywów. Komisja poczyniła znaczny postęp w przygotowaniach do wprowadzenia księgowości memoriałowej dla roku obrachunkowego 2005, chociaż dostosowania i sprawdzenia niezbędne do zapewnienia pełnego wdrożenia nowych ram księgowości uległy opóźnieniu. Trybunał uznał, że systemy nadzoru i kontroli zostały wdrożone i funkcjonują skutecznie, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe w odniesieniu do dochodów, zobowiązań, wydatków administracyjnych i strategii przedakcesyjnej, chociaż w przypadku tej ostatniej na szczeblu organizacji wdrażających utrzymuje się ryzyko o różnym stopniu nasilenia. W odniesieniu do pozostałej części płatności budżetowych - wydatków na rolnictwo, działań strukturalnych, polityk wewnętrznych i działań zewnętrznych - Trybunał po raz kolejny nie może wydać opinii bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń. Konieczne są większe starania na rzecz skutecznego wdrożenia systemów nadzoru i kontroli oraz eliminowania niedociągnięć w obszarach, gdzie płatności są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. Pomimo postępów poczynionych przez Komisję w zakresie reformy jej systemu kontroli wewnętrznej i jej pozytywnego wpływu na legalność i prawidłowość wewnętrznego zarządzania wydatkami przez Komisję, konieczna jest dalsza poprawa skuteczności funkcjonowania. Niemniej jednak, Trybunał po raz pierwszy odnotowuje, że starania Komisji i Państw Członkowskich na rzecz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), obejmującego 59 % wydatków na rolnictwo, przyniosły pozytywne rezultaty. System IACS, jeśli jest prawidłowo stosowany, skutecznie ogranicza ryzyko nieprawidłowych wydatków. Płatności budżetowe na rok 2004 zostały zwiększone z 98 mld euro do 105 mld euro, głównie w związku z rozszerzeniem. Niepełna realizacja wydatków odnotowana w ubiegłych latach uległa znacznemu ograniczeniu w wyniku poprawy zarządzania i planowania, dzięki czemu nadwyżka wyniosła 2,7 mld euro, w przybliżeniu połowę mniej niż w 2003 r. Niemniej jednak, w związku z wysokim poziomem zobowiązań budżetowych i prawnych pozostających do spłaty, w następnych latach wymagane będą szczególne starania, by zapewnić terminowość realizacji wydatków i unikanie umorzeń. W przypadku dochodów, zakres prac kontrolnych Trybunału jest ograniczony, gdyż środki własne w oparciu o VAT i DNB są oparte na makroekonomicznych statystykach wynikających z danych, których Trybunał nie można sprawdzić bezpośrednio, a kontrola tradycyjnych środków własnych nie może objąć przywozów nieobjętych nadzorem celnym. Z zastrzeżeniem tych ograniczeń,

11 Trybunał uznaje transakcje po stronie dochodów za legalne i prawidłowe. Niemniej jednak, stwierdzono niedociągnięcia w systemach w zakresie środków w oparciu o DNB zarówno w Komisji, jak i w Państwach Członkowskich. W przypadku wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (43,6 mld euro), Trybunał stwierdził, że wydatki nieobjęte systemem IACS, lub w przypadku których IACS nie został prawidłowo zastosowany, stwarzają większe ryzyko z uwagi na to, że stosowane systemy ich kontroli nie są równie skuteczne. Na przykład, w przypadku dotacji w ramach WPR nieobjętych systemem IACS (37 % całości), kontrole po dokonaniu płatności nie pozwalają Komisji na uzyskanie uzasadnionego zapewnienia co do zgodności transakcji z przepisami wspólnotowymi. Trybunał stwierdza, że wydatki w ramach WPR, postrzegane jako całość, są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami. W przypadku działań strukturalnych (34,2 mld euro), Trybunał ponownie ujawnił niedociągnięcia w systemach zarządzania i kontroli Państw Członkowskich, wymagające wprowadzenia zróżnicowanego zakresu udoskonaleń, by w pełni odpowiadały wymogom przepisów i pozwoliły na prowadzenie efektywnych rutynowych kontroli zarządczych i niezależnych kontroli transakcji. W odniesieniu do obu okresów programowania: bieżącego ( ) i poprzedniego ( ) ujawniono liczne błędy w zakresie legalności i prawidłowości wydatków wykazanych przez Państwa Członkowskie w deklaracjach, na podstawie których Komisja dokonała płatności. W zakresie polityk wewnętrznych (7,3 mld euro), pomimo odnotowania poczynionych w niektórych obszarach postępów, Trybunał stwierdził niedociągnięcia w systemach nadzoru i kontroli oraz istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw rozliczeń na poziomie beneficjentów. Ryzyko występowania błędów będzie prawdopodobnie się utrzymywać, jeżeli nie zostaną zmienione ramy prawne w celu uproszczenia systemów zwrotu kosztów i lepszego objaśnienia procedur i instrukcji stosowanych przy różnych programach. W odniesieniu do działań zewnętrznych (4,6 mld euro), poprawa systemów nadzoru i kontroli Komisji nie jest jeszcze widoczna na szczeblu organizacji wdrażających - organizacji pozarządowych, rządowych i międzynarodowych będących odbiorcami funduszy - gdzie wykryto dużą liczbę błędów na poziomie płatności. Wynika to ze słabej kontroli wewnętrznej tych organizacji oraz podkreśla konieczność przyjęcia przez Komisję kompleksowego podejścia w kwestii ich nadzoru, kontroli i audytu. Ogólna opinia Trybunału w zakresie strategii przedakcesyjnej (3,1 mld euro) jest pozytywna, a transakcje leżące u podstaw rozliczeń uznano za zasadniczo legalne i prawidłowe. Systemy nadzoru i kontroli na szczeblu jednostek centralnych Komisji, przedstawicielstw i jednostek certyfikujących, są zasadniczo sprawne i funkcjonują w praktyce. Niemniej jednak, na szczeblu krajowym Trybunał stwierdził niedociągnięcia w systemach w organizacjach wdrażających w Bułgarii, Rumunii, Turcji i innych krajach objętych programem Sapard. Podobnie, przeprowadzona przez Trybunał kontrola wydatków administracyjnych (5,9 mld euro) wykazała, że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są zasadniczo legalne i prawidłowe, a systemy nadzoru i kontroli są ogólnie odpowiednie, choć utrzymują się pewne niedociągnięcia. W odniesieniu do Europejskich Funduszy Rozwoju, sprawozdania z realizacji finansowej za rok obrachunkowy 2004 rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki tego roku oraz sytuację finansową na jego koniec, z zastrzeżeniem problemów dotyczących kompletności aktywów oraz rezerw na wątpliwe należności, a także braku wiarygodności bilansu funduszy Stabex. W zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń Trybunał odnotował poprawę, stwierdził jednak niedociągnięcia w stosowaniu standardów kontroli wewnętrznej. W transakcjach leżących u podstaw rozliczeń Trybunał nie stwierdził istotnego stopnia obciążenia błędami w zakresie legalności i prawidłowości. W zakresie polityk wewnętrznych, zarządzanych bezpośrednio przez Komisję, pomimo odnotowania poczynionych w niektórych obszarach postępów, Trybunał uznał, że systemy nadzoru i kontroli są nieodpowiednie oraz stwierdził istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw rozliczeń. Błędy te są konsekwencją skomplikowanych zasad, a wysokie

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo