PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE"

Transkrypt

1

2 PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE Raport przygotowano na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.1, schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje wyrażają opinię autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

3 PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE Redakcja naukowa Marek Bednarski Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Mateusz Walewski Warszawa

4 Recenzent: Prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski Redaktorzy naukowi: Marek Bednarski, Elżbieta Kryńska, Krzysztof Pater, Mateusz Walewski Wykonawcy projektu: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Millward-Brown SMG/KRC Koordynacja projektu: Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamka 1, Warszawa Redakcja: Jadwiga Dreger Projekt okładki: Luiza Patrycja Daab Redakcja techniczna: Daria Szatkowska Skład komputerowy: Janina Copyright by Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008 ISBN Druk: Matrix s.c. Nowa Iwiczna, 18,5 ark. wyd., nakład 300 egz. 3

5 Redaktorzy naukowi: Elżbieta Kryńska Część I Marek Bednarski Część II Mateusz Walewski Część II Krzysztof Pater Część III Autorzy: Wstęp Krzysztof Pater Część I Stanisław Cichocki pkt. 1; 2; 3; 4 Mieczysław Kabaj pkt. 1; 2; 4 Izabela Marcinkowska pkt. 1; 2; 3; 4 Friedrich Schneider pkt. 1; 2; 3 Kamil Styczyński pkt. 1; 2; 3; 4 Część II Marek Bednarski pkt ; ; 4.1.1; 4.1.2; 6 Michał Boni pkt ; 3.2.6; 4.2.6; 5.2 Stanisław Cichocki pkt ; 3.2.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; Mikołaj Czajkowski pkt ; 3.2.6; 4.2.1; 4.2.4; Kazimierz W. Frieske pkt ; Anna Giza-Poleszczuk pkt ; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.6; 4.2.1; Mieczysław Kabaj pkt. 5.1 Joanna Konieczna pkt ; 3.2.5; 3.2.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; Elżbieta Kryńska pkt ; Joanna Mirosław pkt. 2 Anna Myślińska pkt. 1; 4.1.3; Wojciech Paczyński pkt ; 3.2.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; Bartłomiej Piotrowski pkt ; 3.2.6; 4.2.1; 4.2.6; 5.2 Jan Poleszczuk pkt ; 3.2.3; 3.2.6; 4.2.1; Iwona Poliwczak pkt ; Magdalena Rokicka pkt ; 3.2.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; Wiktor Rutkowski pkt ; 3.1.2; 4.1.1; Halina Sobocka-Szczapa pkt ; Mateusz Walewski pkt ; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.6; 4.2.1; Zespół CASE pkt ; 3.2.6; 4.2.1; Część III Michał Boni pkt. 2.1 Mieczysław Kabaj pkt. 1 Joanna Mirosław pkt. 1 Krzysztof Pater pkt. 3 Bartłomiej Piotrowski pkt. 2.1 Iwona Poliwczak pkt Halina Sobocka-Szczapa pkt ; 2.2.2; 2.2.4;

6 SPIS TREŚCI WSTĘP...9 Część I ZATRUDNIENIE NIEREJESTROWANE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 1. Interpretacja pojęć kluczowych Szara strefa gospodarki Kategorie nierejestrowanej działalności gospodarczej Zatrudnienie nierejestrowane i jego miejsce w karierze zawodowej Perspektywa teoretyczna w świetle literatury krajowej i zagranicznej Geneza i ewolucja badań szarej strefy Szara strefa w różnych regionach i krajach świata Obraz globalny Zatrudnienie w szarej strefie w wybranych regionach i krajach Struktura pracujących w szarej strefie Główne przyczyny istnienia szarej strefy Obciążenia podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne Intensywność uregulowań prawnych Usługi sektora publicznego Podsumowanie głównych przyczyn istnienia szarej strefy Szara strefa a korupcja Makroekonomiczne czynniki determinujące szarą strefę wyniki badań w krajach Unii Europejskiej Podatki i bezrobocie Koszty pracy Poziom rozwoju gospodarczego Uwagi końcowe Szara strefa gospodarki w 25 państwach w okresie przejściowym Wyniki ekonometryczne Wielkość szarej strefy gospodarczej w 25 krajach znajdujących się w okresie przejściowym w latach 1999/ / Podsumowanie i wnioski Analiza kosztów i korzyści zatrudnienia nierejestrowanego (cost-benefits analysis) Metodologiczna specyfika badań Metody bezpośrednie Metody ankietowe Metoda kontroli fiskalnej Podsumowanie Metody pośrednie Różnica między statystyką wydatków krajowych a statystyką dochodu

7 Różnica między oficjalną a rzeczywistą siłą roboczą Metoda transakcyjna Metoda popytu na pieniądz Analiza fizycznego zużycia energii elektrycznej Metoda modelu Podsumowanie krytyczne i wniosek końcowy Wyniki dotychczasowych analiz dla Polski Badania i szacunki przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny Szacunki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce Główne powody podejmowania pracy nierejestrowanej Pracownicy podejmujący pracę nierejestrowaną według rodzajów zajęć Czasowy i doraźny charakter pracy nierejestrowanej Sezonowość pracy nierejestrowanej Praca nierejestrowana główna i dodatkowa Poziom i zróżnicowanie dochodów w szarej strefie Pracodawcy Badania prowadzone w innych ośrodkach badawczych Podsumowanie Bibliografia Część II ZATRUDNIENIE NIEREJESTROWANE W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 1. Szacunki szarej strefy przy wykorzystaniu metod pośrednich Uwagi wstępne Zastosowana metodologia Dane statystyczne Specyfikacja modelu Wyniki estymacji Dyskusja wyników Interpretacja parametrów i statystyk Szacowanie rozmiaru gospodarki nieoficjalnej Praca nierejestrowana w świetle badań jakościowych Uwagi wstępne Motywacje decyzji o nierejestrowaniu pracownika Motyw finansowy Unikanie barier administracyjnych Minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem nierejestrowanym Zabezpieczanie się przed skutkami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Pracy Zabezpieczanie się przed ryzykiem wypadku w pracy Zabezpieczanie się przed niewłaściwym wykonaniem pracy Ryzyko roszczeń ze strony pracownika Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracowników Badania IPiSS Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości Pracownicy nierejestrowani

8 Postawy wobec pracy nierejestrowanej. Poza oficjalnym ładem pracy świat zobowiązań wzajemnych Podsumowanie Badania CASE Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości Rozmiar i struktura zatrudnienia nierejestrowanego Mechanizm zatrudnienia w szarej strefie Praca nierejestrowana w opiniach pracowników Cudzoziemcy w szarej strefie Podsumowanie Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracodawców Badania IPiSS Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości Gospodarstwa domowe jako pracodawcy Zatrudnienie nierejestrowane w podmiotach gospodarczych Podsumowanie Badania CASE Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości Charakterystyka zatrudnienia nierejestrowanego Opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska Analiza preferencji przedsiębiorców wobec zatrudnienia nierejestrowanego Szara strefa rzeczywiste oferty wyniki badania Mystery Shopper Podsumowanie Praca nierejestrowane w opinii służb publicznych Badania IPiSS Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości Zjawisko pracy nierejstrowanej w opinii pracowników służb publicznych Podsumowanie Badania CASE Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości Przeciwdziałanie nierejestrowanemu zatrudnieniu w opinii pracowników instytucji kontrolujących Podsumowanie Wnioski z badań empirycznych Część III OGRANICZENIE ZATRUDNIENIA NIEREJESTROWANEGO 1. Doświadczenia międzynarodowe w zwalczaniu zjawiska pracy nierejestrowanej Praca nierejestrowana w programie Międzynarodowej Organizacji Pracy Wprowadzenie Instrumenty prawne zalecane przez Międzynarodową Organizację Pracy Ochrona zabezpieczenia społecznego w sektorze nieformalnym Wzmocnienie reprezentacji interesów pracowników nierejestrowanych OECD wobec szarej strefy Stanowisko OECD Metody przeciwdziałania szarej strefie

9 1.3. Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej Wymóg informowania pracowników o warunkach zatrudnienia Konieczność dostosowania polityki w zakresie szarej strefy do konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych Przekształcenie pracy niedeklarowanej w regularne zatrudnienie Zasięg problemu i jego przyczyny Czynniki sprzyjające pracy nierejestrowanej Opcje polityki Szara strefa a nielegalna imigracja Rekomendacje Komisji Europejskiej (European Commission 2004) W kierunku dobrej łączonej polityki (policy mix) Rola polskich instytucji kontrolnych Uwarunkowania prawno-organizacyjne instytucji zajmujących się kontrolą nierejestrowanego zatrudnienia w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy Inne instytucje kontrolujące Podsumowanie Kontrola zjawisk pracy nierejestrowanej przez polską administrację publiczną Wprowadzenie Analizy wyników kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wykonywanie pracy nielegalnej przez cudzoziemców Działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia Analiza materiałów źródłowych Ministerstwa Finansów Rekomendacje Uwagi wstępne Zachęty finansowe Usprawnienia organizacyjno-administracyjne Uelastycznienie stosunków pracy Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych Kampanie informacyjno-edukacyjne Wzmocnienie systemu kontroli Bibliografia

10 WSTĘP W ocenie zjawiska pracy nierejestrowanej przeważa kontekst negatywny. Praca w szarej strefie gospodarki przynosi wiele strat, zarówno w skali makroekonomicznej i makrospołecznej, jak również w skali mikroekonomicznej i mikrospołecznej. Z punktu widzenia makroekonomicznego praca nierejestrowana nie stanowi źródła podatków dochodowych, co w warunkach polskich bezpośrednio ogranicza możliwości zmniejszania deficytu budżetowego, a na poziomie lokalnym, dokąd trafia część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, ogranicza możliwości inwestycyjne samorządów. Praca ta nie stanowi także źródła wpływów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tym samym, przy względnej sztywności wydatków tego funduszu, ogranicza możliwości zmniejszania jego deficytu. W wymiarze makrospołecznym pojawia się efekt gapowicza osoby niepłacące podatków mogą korzystać z usług finansowanych ze źródeł budżetowych (np. publicznej edukacji, ochrony zdrowia, dotowanych instytucji kultury). Osoby ukrywające swoje dochody uzyskują także świadczenia społeczne (np. świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z pomocy społecznej), pomimo że ich rzeczywiste dochody kształtują się na poziomie wyższym niż określone dla tych świadczeń progi dochodowe. Przychody, a tym samym wydatki publicznych funduszy (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), realizujących ważne funkcje społeczne, są ograniczone w stosunku do potencjalnych możliwości. Funkcjonowanie szarej strefy jest też czynnikiem zwiększającym skalę braku respektu dla reguł prawa, będącego współcześnie podstawowym czynnikiem regulującym społeczne zachowania. Z punktu widzenia mikroekonomicznego jest oczywiste, ze utrzymywanie szerokiej skali zjawiska pracy nierejestrowanej stwarza warunki nieuczciwej konkurencji dla legalnie funkcjonujących podmiotów gospodarczych. W konsekwencji, uczciwie działające podmioty gospodarcze, chcąc obniżyć koszty działalności i sprostać konkurencji, są niejako zmuszane do zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany. W wymiarze mikrospołecznym praca nierejestrowana często pozbawia pracownika podstawowych praw określonych w kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (np. dotyczących wynagrodzeń, prawa do wypoczynku, w tym urlopu o odpowiedniej długości, bezpiecznych warunków pracy). Pracownicy nierejestrowani są pozbawieni możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych (np. prawo do zasiłku 9

11 z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy) albo wymiar tych świadczeń jest znacząco ograniczony z uwagi na podejmowanie pracy nierejestrowanej. Także rodzina takiego pracownika, w przypadku jego śmierci, często nie ma prawa do renty rodzinnej czy zasiłku pogrzebowego. W ten sposób zwiększa się zagrożenie ubóstwem takich pracowników w przyszłości. Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną są często nieświadome swoich praw lub ich nie egzekwują, w obawie przed utratą tej pracy. Najczęściej nie zdają sobie też sprawy z tego, jak bardzo negatywny wpływ na ich uprawnienia socjalne ma wykonywanie pracy nierejestrowanej. Ograniczenie, a tym bardziej likwidacja szarej strefy zatrudnienia napotykać będzie bariery, tak po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Nie można bowiem pomijać faktu pewnych korzyści podejmowania pracy nierejestrowanej. Z punktu widzenia gospodarki jako całości praca nierejestrowana faktycznie rozszerza rynek pracy, jakkolwiek najczęściej powstają miejsca pracy o niskiej produktywności i niskich wynagrodzeniach, które nie powstałyby w formalnej sferze gospodarki. Zatrudnieni w szarej strefie są również nabywcami towarów i usług, zwiększają zatem popyt konsumpcyjny, przyczyniając się w sposób pośredni do zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT, a w pewnym zakresie przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy legalnej. Z punktu widzenia pracownika praca nierejestrowana stanowi źródło dochodu, którego brak zwiększałby zagrożenie ubóstwem pracującego i jego rodziny. Dla pewnej grupy pracowników, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach, możliwość podjęcia pracy nierejestrowanej jest w praktyce jedyną szansą na własne dochody. Jest bowiem oczywiste, że w obecnym systemie prawnym pewne grupy osób wykonujących pracę nierejestrowaną nie mają żadnych ekonomicznych możliwości jej legalizacji ze względu na wysokie koszty wejścia, spowodowane przede wszystkim minimalnym poziomem obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Często jest to dla takich pracowników pierwszy krok do samodzielności życiowej, jej podjęcie oznacza bowiem, że źródłem zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych staje się nie tylko szeroko rozumiany system pomocy społecznej, ale także własny wysiłek. Ukrycie dochodów stwarza wielu pracownikom szansę na dostęp do świadczeń socjalnych, których przyznanie jest uzależnione od dochodów. Dla niektórych pracowników brak legalnych dochodów pozwala nie realizować swoich zobowiązań komorniczych, a tym samych znacząco zwiększyć kwotę będącą w ich dyspozycji. Praca nierejestrowana przynosi korzyści także pracodawcom. Najważniejszą z nich są oczywiście niższe koszty pracy. Niekiedy jest to zasadniczy czynnik, mający wpływ na ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika. Często, ze względu na bariery administracyjne, zatrudnienie nierejestrowane to jedyny sposób na szybkie wykonanie pracy przez pozyskanego na krótki okres pracownika, zmniejsza także ryzyko ekonomiczne, jakie wiąże się z zatrudnieniem rejestrowanym (np. finansowanie absencji chorobowej przez pierwsze 33 dni w roku). 10

12 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem projektu badawczego Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007 r. Projekt był realizowany w formie dwóch, niezależnych od siebie projektów, prowadzonych równoczesnie przez dwa ośrodki badawcze. Realizatorem pierwszego był Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (zespół w składzie: Krzysztof Pater koordynator projektu, Barbara Badora, Marek Bednarski, Dorota Chlebosz, Agata Dudek, Kazimierz W. Frieske, Magdalena Gwiazda, Mieczysław Kabaj, Jolanta Kalka, Ilona Kawalec, Piotr Krajewski, Elżbieta Kryńska, Michał Mackiewicz, Joanna Mirosław, Anna Myślińska, Krzysztof Pankowski, Iwona Poliwczak, Paweł Poławski, Beata Rogulska, Wiktor Rutkowski, Halina Sobocka-Szczapa, Dariusz Zalewski). Wykonawcą drugiego projektu było CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Millward-Brown SMG/KRC (zespół w składzie: Mateusz Walewski koordynator projektu, Michał Boni, Stanisław Cichocki, Mikołaj Czajkowski, Anna Giza-Poleszczuk, Anna Hek, Tomasz Karoń, Joanna Konieczna, Izabela Marcinkowska, Wojciech Paczyński, Joanna Paśnik, Bartłomiej Piotrowski, Jan Poleszczuk, Magdalena Rokicka, Anna Ruzik, Friedrich Schneider, Maciej Sobolewski, Kamil Styczyński, Krzysztof Tomczak). Podstawowym celem badań było określenie przyczyn, charakteru, skali i skutków społecznych zjawiska pracy nierejestrowanej oraz wskazanie rekomendowanych działań, których podjęcie powinno ograniczać zjawisko pracy nierejestrowanej. Aby ten cel osiągnąć, konsorcjum IPiSS i CBOS dokonało: analizy literatury przedmiotu opisującej zjawisko pracy nierejestrowanej oraz wyników dotychczasowych badań tego zjawiska, przeprowadzonych w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny w latach 1995, 1998, 2004; analizy działań podejmowanych wobec zjawiska pracy nierejestrowanej przez wybrane organizację międzynarodowe, Unię Europejską oraz niektóre kraje OECD; próby szacowania rozmiarów sektora nieformalnego w Polsce za pomocą wybranych metod pośrednich; analizy danych statystycznych dotyczących kontroli zjawiska pracy nierejestrowanej, dostępnych w instytucjach publicznych, które z uwagi na swoje ustawowe zadania powinny być szczególnie zainteresowane ograniczaniem tego zjawiska lub które prowadzą działania kontrolne w sektorach, w których szczególnie często występuje praca nierejestrowana. W pierwszym etapie zrealizowano, w marcu 2007 r., badania jakościowe metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview), według stworzonej dla potrzeb badawczych typologii grup pracodawców i pracobiorców z obszaru pracy nierejestrowanej, przy użyciu 10 scenariuszy podzielonych ze względu na założone grupy (5 scenariuszy dla pracodawców i 5 dla pracowników). Badania przeprowadzono w dniach marca 2007 r. z mieszkańcami 3 dużych miast, 2 małych miast i z mieszkańcami 12 wsi. Ogółem przeprowadzono 20 FGI: 10 z pracodawcami i 10 z pracownikami. Łącznie wzięło w nich udział 88 pracodawców 11

13 (71 przedstawicieli gospodarstw domowych, 17 właścicieli małych podmiotów gospodarczych) i 90 pracowników. Celem tego badania była pogłębiona analiza istotnych elementów relacji łączących pracodawców i zatrudnionych przez nich w sposób nierejestrowany pracowników, a wnioski zostały wykorzystane przy opracowywaniu kwestionariuszy do drugiego etapu badań. Były to badania ilościowe, realizowane w terenie w okresie od maja do lipca 2007 r. metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich (face-to-face) przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza (PAPI). Badania te objęły: ogólnopolską, losową, reprezentatywną próbę Polaków (N=9038) w wieku 15 ukończonych lat i więcej; pod wylosowanym adresem przeprowadzono dwa wywiady z głowami gospodarstw domowych (w badaniu gospodarstw domowych jako pracodawców) i z osobami wylosowanymi do badania (w badaniu pracowników nierejestrowanych), którymi mogły też być głowy gospodarstw domowych; ogólnopolską reprezentatywną próbę przedsiębiorców (N=905), reprezentujących małe przedsiębiorstwa sektora prywatnego, zatrudniające do 49 pracowników; założona liczebność próby podzielona została na warstwy, proporcjonalnie do przedsiębiorstw w warstwie; przedstawicieli instytucji, które z racji kompetencji są włączone w proces monitorowania pracy nierejestrowanej (Powiatowych Urzędów Pracy, Oddziałów Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim i Okręgowych Inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy); łącznie przeprowadzono 403 wywiady. Projekt realizowany przez CASE i SMG/KRC składał się z serii ilościowych i jakościowych badań terenowych, prowadzonych na różnych grupach badawczych i według różnorodnych metodologii, oraz z analiz wyników tych badań. Elementami projektu były następujące badania jakościowe: wywiady zogniskowane, indywidualne oraz biograficzne, przeprowadzone z osobami pracującymi w szarej strefie w rolnictwie, budownictwie, handlu oraz gastronomii; wywiady biograficzne z rosyjskojęzycznymi cudzoziemcami pracującymi w Polsce; wywiady indywidualne z pracodawcami korzystającymi z pracy nierejestrowanej; wywiady indywidualne z pracownikami instytucji odpowiedzialnych za kontrolę nierejestrowanego zatrudnienia; oraz następujące badania ilościowe: badanie gospodarstw domowych i siły roboczej, przeprowadzone na próbie 8000 gospodarstw domowych i członkach tych gospodarstw; jednocześnie realizowane na wyodrębnionej z głównej próby grupie 1000 osób badanie typu conjoint, mierzące rzeczywiste preferencje Polaków wobec pracy nierejestrowanej; realizowane równolegle na próbie 1000 osób pracujących w szarej strefie badanie typu screeningowego, dotyczące ich szczegółowych postaw; badanie ogólnopolskie na próbie 1000 firm, dotyczące postrzegania natężenia zjawiska pracy nierejestrowanej; 12

14 badanie celowe na pięciu próbach, po 100 firm każda, reprezentujących branże: rolnictwo, budownictwo, handel, gastronomię oraz informatykę; dodatkowe badanie typu choice experiment na próbie 114 firm (324 obserwacje), którego celem było wyjawienie rzeczywistych preferencji firm wobec zatrudniania pracowników nierejestrowanych; badanie typu mystery shopper, realizowane w sposób ciągły w czasie trwania projektu, na łącznej próbie 2490 ofert pracy umieszczanych w gazetach w całej Polsce. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej (Zatrudnienie nierejestrowane jako zjawisko społeczno- -ekonomiczne) podjęto problemy teoretyczne i metodologiczne oraz przedstawiono dorobek polskiej i światowej nauki w zakresie szarej strefy gospodarki. W pierwszym rozdziale tej części zostały omówione podstawowe pojęcia, niezbędne do właściwego zrozumienia zjawiska pracy nierejestrowanej. Ponieważ pojęcia te występują w określonym kontekście teorii ekonomicznych, kolejny rozdział tej części poświęcono najważniejszym zagadnieniom teoretycznym, występującym w literaturze światowej. Stanowiły one bowiem podstawę do sformułowania hipotez roboczych, które następnie poddane zostały weryfikacji w procesie badawczym. W przypadku badania nierejestrowanego zatrudnienia kwestie metodologiczne są niezwykle istotne. Przedmiotem zainteresowania są bowiem działania pozaprawne, o których w pełni i prawdziwe respondenci zwykle nie chcą mówić. Uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga więc znalezienia sposobów, aby pozbawić respondentów obaw lub skutecznie oszacować skalę błędu. Wymaga to sięgnięcia po określone instrumenty metodologiczne dlatego tej problematyce poświęcono rozdział trzeci w części pierwszej. Wreszcie analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach omawianego projektu powinna być dokonywana z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku badawczego w tym zakresie. Prezentowane przedsięwzięcie nie było bowiem pierwszym badaniem zjawiska pracy nierejestrowanej, zrealizowanym w Polsce. Dlatego wynikom dotychczasowych badań poświęcono rozdział czwarty w tej części. Część pierwsza stanowi komplikacje wątków teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zawartych w opracowaniach IPiSS i CASE. Część druga (Zatrudnienie nierejestrowane w świetle badań własnych) zawiera omówienie wyników przeprowadzonych badań. Pierwszy rozdział tej części został poświęcony omówieniu szacunków szarej strefy w Polsce, wykonanych za pomocą jednej z zaprezentowanych w projekcie metod ekonometrycznych. W kolejnym rozdziale dokonano analizy praktycznych aspektów, wynikających z przeprowadzonych badań jakościowych. Biorąc po uwagę fakt, że nie wszystkie wnioski czy spostrzeżenia z badań jakościowych mogły być poddane weryfikacji w badaniach ilościowych, uznano za celowe odrębne zaprezentowanie tych aspektów. Stanowią one bowiem ważne uzupełnienie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych. Nie pokazują wprawdzie w sposób wymierny skali poszczególnych zjawisk, ale sam fakt ich występowania powinien stanowić ważną inspiracje do działań podejmowanych przez decydentów, zainteresowanych 13

15 ograniczaniem zjawiska pracy nierejestrowanej. Kolejne rozdziały tej części zawierają omówienie wyników badań empirycznych, realizowanych przez oba konsorcja Trzeci rozdział jest poświęcony wynikom badań opinii pracowników na temat zjawiska pracy nierejestrowanej. W kolejnym rozdziale zostały omówione wyniki badań, mające na celu analizę tego zjawiska od strony pracodawców. Piąty rozdział tej części zawiera omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników służb publicznych, mających bezpośredni kontakt zarówno z pracownikami jak i pracodawcami i będących źródłem wielu bardzo interesujących informacji i spostrzeżeń. Ostatni rozdział drugiej części toswoiste podsumowanie wnioski z przeprowadzonych w ramach projektu badań empirycznych. W części trzeciej (Ograniczenie zatrudnienia nierejestrowanego) skoncentrowano się na prezentacji tych elementów raportów obu konsorcjów, które mają szczególny aspekt praktyczny. Zawierają bowiem, zaprezentowane w sposób pośredni bądź bezpośredni, sugestie oraz rekomendacje działań, mogących przynieść konkretne, pozytywne efekty w zmniejszaniu zjawiska pracy nierejestrowanej. Pierwszy rozdział tej części zawiera charakterystykę działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, Unię Europejską oraz rządy wybranych krajów, mających na celu ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej. W drugim rozdziale zostały zaprezentowane możliwości prawne i organizacyjne oraz faktyczne efekty działań kontrolnych, polskich instytucji powołanych do identyfikacji i zwalczania zjawiska pracy nierejestrowanej. Ostatni rozdział zawiera szczegółowe rekomendacje działań, których podjęcie mogłoby spowodować zmniejszenie zjawiska pracy nierejestrowanej. Jest to w istocie propozycja pakietu przedsięwzięć, równocześnie wprowadzającego finansowe zachęty do podejmowania rejestrowanego zatrudnienia, znoszącego istniejące bariery o charakterze administracyjnym i prawnym, zwiększającego poziom świadomości społecznej w kwestiach uznanych za szczególnie wrażliwych dla procesu ograniczenia pracy nierejestrowanej oraz wprowadzającego nowe rozwiązania w systemie kontroli i kar. Krzysztof Pater 14

16

17 Część I ZATRUDNIENIE NIEREJESTROWANE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 16

18 1. Interpretacja pojęć kluczowych 1.1. Szara strefa gospodarki We współczesnych systemach ekonomicznych obok rejestrowanej gospodarki oficjalnej istnieje jej część nieoficjalna ( szara strefa ), niepodlegająca opodatkowaniu i kontroli państwa. Zjawisko to jest nieodłącznym elementem każdej gospodarki i każdego rynku, w tym rynku pracy, jednak przyczyny i sposoby formowania się go nie są we wszystkich krajach i na poszczególnych rynkach identyczne. W literaturze przedmiotu istnieje kilkanaście określeń nieoficjalnej części gospodarki, których używają autorzy różnych prac. Oto niektóre z nich: 1) shadow economy zacieniona gospodarka (Schneider 2004), 2) informal economy nieformalna gospodarka (ILO 2002), 3) grey economy szara gospodarka (Alderslade, Talmage, Freeman 2006), 4) unofficial economy nieoficjalna gospodarka (Alexeev, Pyle 2003), 5) hidden economy ukryta gospodarka (Bhattacharyya 1999), 6) black economy czarna gospodarka (Dallago 1990), 7) underground economy podziemna gospodarka (Feige 1989), 8) parallel economy równoległa gospodarka (Del Boca 1981), 9) undeclared work niezgłoszona praca (European Commission 1998), 10) uregistered economy nierejstrowana gospodarka (Smith 1994), 11) non-observed economy niemonitorowana gospodarka (OECD 2002), 12) unprotected work niechroniona praca (ILO 2002). Większość autorów zmagających się z mierzeniem szarej strefy ma trudności z jej definicją. Powszechnie stosowana definicja robocza określa ją jako obecnie niezarejestrowaną działalność gospodarczą, wliczaną do oficjalnie obliczanego (lub obserwowanego) PKB 1. Smith (1994, s. 18) za gospodarkę nierejstrowaną uważa rynkową produkcję dóbr i usług, legalną i nielegalną, która nie jest rejestrowana w statystyce PKB. Inni ekonomiści definiują tę strefę jako te działania gospodarcze i źródła dochodów, które są poza regulacjami rządowymi podatkowymi i monitoringiem (Dell Anno 2003; Schneider 2004, Feige 1989, Thomas 1999, Fleming, Roman i Farrell (2000). OECD określa nieco inaczej tę strefę działalności ze względu na jej naturę jest to legalna aktywność gospodarcza, ale niezadeklarowana władzom publicznym, zgodnie z regulacjami w poszczególnych krajach (OECD 2002). Ponieważ definicje te nie zawierają odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, tabela 1.1 pomaga lepiej zrozumieć istotę szarej strefy. 1 Definicję tę wykorzystują np. Feige (1989, 1996), Schneider (1994a, 2003, 2005) oraz Frey i Pommerehne (1984). Nie obejmuje ona majsterkowania. Szacunki dotyczące szarej strefy i majsterkowania w Niemczech znaleźć można w Karmann (1986, 1990). 17

19 Typ działalności Działalność przestępcza Taksonomia typów działalności w szarej strefie Transakcje pieniężne Paserstwo, produkcja narkotyków, handel narkotykami, prostytucja, hazard, przemyt, oszustwa itp. Działalność legalna Uchylanie się od podatków Unikanie opodatkowania Niezgłoszone zyski Zniżki dla z samozatruć- pracowników, dnienia, pensje bonusy i dochody z niezarejestrowanej pracy związanej z legalnymi usługami i towarami Źródło: Na podstawie Lippert i Walker, red. (1997, s. 5). Transakcje niepieniężne Tabela 1.1 Wymienny handel narkotykami i towarami pochodzącymi z kradzieży, przemyt itp. Uprawa lub produkcja narkotyków na własny użytek. Kradzież na własny użytek Uchylanie się Unikanie od podatków opodatkowania Handel wymienny legalnymi towarami i usługami Wszelkie formy majsterkowania i pomoc sąsiedzka Z tabeli tej wynika, iż szeroka definicja szarej strefy obejmuje działalność Przestępczą oraz niezarejestrowany zysk z produkcji legalnych towarów i usług oraz z transakcji pieniężnych lub wymiennych, czyli wszelką działalność gospodarczą, która podlegałaby opodatkowaniu po zgłoszeniu jej władzom (podatkowym). W węższym ujęciu 2 szara strefa obejmuje legalną rynkową produkcję towarów usług, która umyślnie ukrywana jest przed władzami z następujących powodów: aby uniknąć płacenia podatków dochodowych, VAT lub innych, aby uniknąć opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, aby uniknąć spełniania pewnych standardów rynku pracy, takich jak płace minimalne, maksymalny czas pracy, standardy BHP itp., aby uniknąć procedur administracyjnych, takich jak wypełnianie kwestionariuszy statystycznych lub innych formularzy typu administracyjnego Kategorie nierejestrowanej działalności gospodarczej Nierejestrowaną działalność gospodarczą można podzielić na dwie kategorie: unikanie obowiązku podatkowego i uchylanie się od podatków; nierejestrowana aktywność na rynku pracy (praca na czarno). 2 Zob. również znakomitą dyskusję na temat definicji szarej strefy w Pedersen (2003, s ) oraz w Kazemier (2005a), gdzie jest ona zbliżona. 18

20 Unikanie płacenia podatków towarzyszyło człowiekowi od początku istnienia systemów podatkowych. Polityka podatkowa jest jedną z najstarszych polityk w ogóle (chociaż nie zawsze była realizowana za pomocą pieniądza). Równocześnie jest ona jedną z tych polityk, w której bardzo łatwo o przesadę. Rosnące podatki stają się bardzo często istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost szarej strefy. Ściąganie podatku jest niczym innym jak pomniejszaniem ciężko wypracowanego zysku. Ludzie niechętnie oddają to, na co sami zapracowali. Dodatkowym impulsem do unikania odpowiedzialności podatkowej jest brak zaufania, że środki, które państwo zawłaszcza od zysku przedsiębiorstw, będą właściwie wykorzystywane 3. Unikanie płacenia podatków (ang. tax evasion) może przybierać wiele form i metod. Jedną z nich jest uchylanie się od płacenia podatków 4. Termin ten jest stosowany, gdy mówi się o unikaniu przez osoby prywatne lub firmy płacenia podatków w sposób nielegalny, niezgodny z prawem. Najczęściej jest on używany, gdy osoby celowo i świadomie ukrywają faktyczny stan swoich zarobków przed państwem, aby zmniejszyć kwoty płaconego podatku (Mróz 2002, s. 35). Podstawowe formy takiej działalności to: niezgłaszanie przez podatnika odpowiednim władzom administracyjnym i fiskalnym swojej obecności lub działalności gospodarczej w kraju, w którym przebywa lub prowadzi działalność; niezgłaszanie źródeł przychodu, dochodów lub zysków podlegających opodatkowaniu, pomimo istnienia takiego obowiązku; niewykazywanie pełnej sumy dochodu podlegającego opodatkowaniu. Drugą ważną kategorią sposobów uczestnictwa w nierejestrowanej aktywności ekonomicznej jest praca na czarno. Można ją podzielić na dwie grupy. Jedną z nich jest wytwarzanie dóbr i usług na własne potrzeby w gospodarstwach domowych, a drugą aktywność na rynku pracy nierejestrowanej. Może ona przybierać różne formy naruszania istniejących norm i uregulowań prawnych: począwszy od dodatkowej pracy zarobkowej w godzinach pracy oficjalnej, a skończywszy na gospodarce podziemnej zajmującej się produkcją i dystrybucją narkotyków. Praca na czarno występuje we wszystkich krajach i systemach ustrojowych świata. Oczywiście natężenie tego zjawiska jak i formy, pod jakimi występuje, nie są wszędzie jednakowe. Najpowszechniejszą i zarazem najstarszą formą pracy na czarno jest wytwarzanie dóbr i usług na własne potrzeby w gospodarstwach domowych (konsumpcja naturalna). Do tej kategorii zalicza się produkcją rolną na własny użytek w gospodarstwach wiejskich. Wlicza się tu także różne formy aktywności produkcyjnej i usłu- 3 Jako przykład można podać Francję, która borykała się w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych z poważnymi trudnościami ekonomicznymi. Wtedy to właśnie prezydent Mitterrand podjął decyzję o budowie w paryskiej dzielnicy Défanse Łuku Triumfalnego (Sowa, red. 1990, s. 8). Takie działania nie mogą przysporzyć polityce podatkowej zwolenników. 4 Więcej informacji nt. sposobów unikania podatków przez podmioty gospodarcze w: Kloc (1998, s ). 19

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

raport Kongres Kobiet Polskich 2009

raport Kongres Kobiet Polskich 2009 raport Kongres Kobiet Polskich 2009 RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE.

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. Grudzień 09 PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH K a t a r z y n a O s i b o r s k a A n n a S z c z u c k a M a g d a T r a g a s z SPIS TREŚCI: SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo