ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU""

Transkrypt

1 MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku 4. Segmentacja rynku i jej znaczenie w marketingu Literatura: 1. Podstawy Marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Garbarski L, Rutkowski I, Wrzosek W., PWE, Warszawa Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice-Hall Internacjonal Inc., Gabethner & Ska, Warszawa Instrumenty realizacji marketingu w przedsiębiorstwie (marketing-mix) 6. Marketingowy system informacji i badania marketingowe 1

2 Cztery reguły postępowania w Marketingu Reguła pierwsza: Nabywca ma zawsze rację; Reguła druga: Jeśli nabywca nie ma racji - patrz reguła pierwsza; Reguła trzecia: Znajdź potrzebę nabywcy i zapewnij jej zaspokojenie swoją przedsiębiorczą działalnością produkcyjną, handlową i usługową; Reguła czwarta: Najpierw zapewnij sobie zdolność sprzedaży, a dopiero potem rozpoczynaj produkcję. 2

3 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ ORIENTACJI FIRMY (1) I. Orientacja produkcyjna ORIENTACJA PRODUKCYJNA Wiąże się z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w II połowie XIX w. -odkrycia i wynalazki w dziedzinie technologii i organizacji produkcji, II. Orientacja sprzedażowa - produkcja masowa, -obniżenie kosztów jednostkowych; - poszerzenie rynków zbytu III. Orientacja marketingowa RYNEK: Stosunkowo ubogi asortyment produktów, zaspokajane były jedynie podstawowe potrzeby ludności, popyt przewyższał podaż - RYNEK SPRZEDAWCY IV. Marketing strategiczny (społeczny, humanistyczny) "JAK WYTWORZYĆ DUŻO GŁÓWNA I TANIO, UWAGA ABY WYRÓB BYŁ DOSTĘPNY SZEROKIEMU GRONU PRZEDSIĘBIORSTWA: NABYWCÓW I UZYSKAĆ Organizacyjne PRZEWAGĘ i KOSZTOWĄ NAD techniczne KONKURENTAMI problemy wytwarzania PRZY ZACHOWANIU oraz WYMAGANEJ STARANNOŚCI WYKONANIA PRODUKTU" zaopatrzenia materiałowego i technicznego, zbyt jest problemem drugorzędnym. 3

4 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ ORIENTACJI FIRMY (2) ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA Szybki wzrost podaży doprowadzado pojawieniasię BARIER POPYTOWYCH (USA-lata 20-te, Europa Zachodnia - I połowa lat 50-tych) RYNEK: Gwałtownie rośnie jego znaczenie, wzrasta nasycenie i zaostrza się konkurencja, m.in. poprzez tworzenie substytutów dotychczasowych produktów i poszerzenie oferty asortymentowej, GŁÓWNA UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA: W dalszym ciągu produkcja, ale następuje znaczny wzrost znaczenia służb sprzedaży (zbytu). Firma zaczyna wprowadzać różnorodne środki aktywizacji sprzedaży, w tym przede wszystkim reklamy i odpowiednich form dystrybucji produktów; JAK SPRZEDAWAĆ TO, CO FIRMA POTRAFI MASOWO I TANIO WYTWORZYĆ? 4

5 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ,,ORIENTACJI FIRMY (3), ORIENTACJA MARKETINGOWA Przechodzenie do orientacji marketingowej wiąże się z wejściem krajów wysoko rozwiniętych do fazy "społeczeństwa obfitości"(lata 50-te w USA i nieco później w Europie Zachodniej): - powojenny boom gospodarczy -szybkiwzrostprodukcji - nasilenie procesów innowacyjnych - szybki wzrost dochodów społeczeństwa i wielkości funduszu swobodnej decyzji RYNEK: Staje się w pełni RYNKIEM KONSUMENTA, pojawiają się RYNKI PONADNARODOWE I GLOBALNE GŁÓWNA UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA: potrzeby i wzorce zachowań obecnych i potencjalnych NABYWCÓW (POZNANIE I KREOWANIE) oraz innych uczestników rynku, podporządkowanie im doboru celów oraz środków ich realizacji; KONSEKWENCJĄ przyjęcia takiego założenia jest z jednej strony JAK WYBRAĆ I ZDOBYĆ, EWENTUALNIE - STWORZYĆ, A NASTĘPNIE UTRZYMAĆ konieczność posiadania INFORMACJI O RYNKU dla podejmowania decyzji RYNEK ZBYTU, KTÓRY ZAPEWNIAŁBY (BADANIA MARKETINGOWE), PRZEDSIĘBIORSTWU z drugiej stronyźródło - HARMONIZACJA PRZYCHODÓW ODPOWIEDNIE środków oddziaływania DO JEGO POTRZEB firmy na rynek I ASPIRACJI w postaci KOMPOZYCJI ROZWOJOWYCH MARKETINGOWEJ (MARKETING - MIX) 5

6 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ ORIENTACJI FIRMY (4) ORIENTACJA SPOŁECZNA I HUMANISTYCZNA (STRATEGICZNY) Przejście do tej fazy wiąże się z dostrzeżeniem przez firmy KONIECZNOŚCI opracowania DŁUGOFALOWEJ KONCEPCJI PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO SZYBKICH ZMIAN ZACHODZĄCYCH ZARÓWNO W ICH OTOCZENIU RYNKOWYM, jak i dalszym; Zmiany te dotyczą przede wszystkim takich problemów jak: zachowania i przywracania równowagi ekologicznej; ograniczoność zasobów naturalnych; krytyczne nastawienie części nabywców do powszechnie realizowanej filozofii konsumpcji JAK - W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA - WYBRAĆ I ZDOBYĆ, EWENTUALNIE - STWORZYĆ, A NASTĘPNIE UTRZYMAĆ RYNEK ZBYTU, KTÓRY ZAPEWNIAŁBY PRZEDSIĘBIORSTWU ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ODPOWIEDNIE DO JEGO POTRZEB I ASPIRACJI ROZWOJOWYCH W DŁUGIM OKRESIE CZASU 6

7 naczniki poziomu wartości dla klienta - netto Korzyści dla klienta - netto Suma wartości dla klienta Suma kosztów poniesionych przez klienta KORZYŚCI PODSTAWOWE wartość produktu wartość usług wartość pracowników KORZYŚCI DODATKOWE socjalno społeczne etyczne wizerunku firmy Nakłady pieniężne (cena) Inne nakłady( niepieniężne) koszt zużytego czasu koszty etyczno moralne koszty zużytej energii Wartość dostarczaną klientowi definiuje się jako różnicę pomiędzy całkowitą wartością produktu dla klienta oraz kosztem, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem, natomiast całkowita wartość wyrobu dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produktu czy usług. 7

8 Kreowanie wartości dla klienta - Wyznaczniki poziomu wartości dla klienta Produkcja, jakość, poziom obsługi dostaw Handel, poziom obsługi klienta Sprawność i efektywność łańcucha = Wartość dla finalnego klienta wizerunek, marka; jakość produktów; dostępność zapasów; organizacja dostaw; elastyczność partnerstwo wizerunek, marka; dostępność asortymentu; lokalizacja i organizacja pracy (np. czas otwarcia); merchandising; usługi dodatkowe; partnerstwo; zdolność do redukcji kosztów; produktywność; skuteczność; obieg informacji; zdolność do integracji działalności; całkowita wartość produktu dla klienta minus koszt pozyskania dobra lub usługi 8

9 POJĘCIE MARKETINGU UJĘCIE WĄSKIE (KLASYCZNE) W ujęciu klasycznym MARKETING interpretowany jest jako: ZASADA, zgodnie z którą nabywcy tworzący rynek firmy stanowią PUNKT WYJŚCIA i CEL FILOZOFII jej działania (aspekt filozoficzny); SYSTEMATYCZNE ODDZIAŁYWANIE na rynek przy pomocy określonego w programie marketingowym, skoordynowanego zestawu narzędzi (aspekt czynnościowo - instrumentalny); SYSTEM DECYZJI rynkowych, który znajduje odzwierciedlenie w planowości i zinstytucjonalizowanej formie przebiegu procesów decyzyjnych (aspekt organizacyjno - decyzyjny). MARKETING odpowiednie planowanie, koordynacja i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane na aktualne i potencjalne rynki zbytu (H.Meffert) UJĘCIE SZEROKIE (NOWOCZESNE) Odwołuje się do ISTOTY WYMIANY; Odwołuje się do PRAGNIEŃ, będących następstwem potrzeb i związanych z nimi źródłami SATYSFAKCJI NABYWCY. MARKETING proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy, poprzez wzajemną wymianę dóbr i wartości, uzyskują to, czego potrzebują i pragną (Ph.Kotler) MARKETING proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje (Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu) 9

10 FUNKCJE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTWA FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE FUNKCJE WYKONAWCZE FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE gromadzenie informacji rynkowych; badania rynku planowanie produktu i programu asortymentowego kalkulacja i stanowienie cen organizowanie systemu dystrybucji planowanie działań promocyjnych kontrola i analiza wyników marketingu reklama aktywizacja sprzedaży bezpośrednia obsługa klienta (informacje, negocjacje, zawieranie umów, sprzedaż, wynajem, reklamacje klientów itp.) ekspedycja towarów transport i spedycja gospodarka zapasami wyrobów gotowych (towarów) obsługa serwisowa nabywców fakturowanie i kontrola realizacji umów finansowanie (kredytowanie dystrybutorów, sprzedaż ratalna, leasing itp.) partcypacja w ryzyku i ubezpieczenie od jego skutków 10

11 Specyfika marketingu DÓBR KONSUMPCYJNYCH JEST SKIEROWANY NA KOŃCOWE OGNIWO PROCESU REPRODUKCJI, TZN. GOSPODARSTWO DOMOWE I INDYWIDUALNEGO KONSUMENTA LUB UŻYTKOWNIKA; SPECYFICZNE CECHY MARKETINGU DÓBR KONSUMPCYJNYCH: pierwotny charakter popytu (wywoływany potrzebami konsumpcyjnymi) duża ilość podmiotów reprezentujących popyt wysoki udział indywidualnych decyzji zakupu wieloszczeblowa, pośrednia dystrybucja znaczna anonimowość kontaktów rynkowych (komunikacja przez mass media) Specyfika marketingu dóbr produkcyjnych (MARKETING PRZEMYSŁOWY) JEST SKIEROWANY NA ZASPOKOJENIE POTRZEB SEKTORA PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWO - TECHNICZNEGO; MUSI ORIENTOWAĆ SIĘ NA ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, LOGISTYCZNE I FINANSOWE SWOICH KLIENTÓW SPECYFICZNE CECHY MARKETINGU DÓBR PRODUKCYJNYCH: wtórny charakter popytu (w stosunku do popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych) ograniczona liczba potencjalnych nabywców i znaczny stopień koncentracji popytu zespołowy i sformalizowany tryb podejmowania decyzji zakupu dystrybucja bezpośrednia lub przy wykorzystaniu krótkich kanałów zbytu duże znaczenie określonych wiodących instrumentów marketingowych (np. kredytowanie dostaw, sprzedaż osobista, atesty produktu) silne powiązanie z rynkami międzynarodowymi. 11

12 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA OGÓLNE ogół warunków ekonomicznych, prawnych, technicznych, politycznych, kulturowych, konkurencji występujących w danym kraju (regionie) wpływa przede wszystkim na ustalanie celów i długookresowych planów przedsiębiorstwa (strategia rozwoju) Otoczenie ogólne Otoczenie bliższe BLIŻSZE Podmioty (osoby, organizacje, instytucje), z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie związki (interakcje) Obserwacja bliższego otoczenia pozwala przedsiębiorstwu na stałe korygowanie i dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji rynkowej 12

13 WPŁYW OTOCZENIA OGÓLNEGO NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU Sfera społeczno-kulturowa Oddziaływuje na: - wielkość popytu; - preferencje, upodobania i gusty; - zwyczaje i tradycje spożycia. Sfera ogólnogospodarcza Oddziaływuje na: - stan i kierunek zmian makroproporcji gospodarczych; - pojemność i chłonność rynków. Sfera polityczno - prawna Reguluje formalne stosunki wymienne dotyczące całego rynku i rynków sektorowych Sfera technologii Oddziaływuje na: - cechy funkcjonalne produktów; - jakość produktów; - asortyment produktów; - środki i sposoby komunikowania się z rynkiem; - środki fizycznej dystrybucji produktów Sfera konkurencji Oddziaływuje na: - wybór rynków docelowych; - bieżące zachowanie przedsiębiorstwa wobec istniejących i potencjalnych konkurentów 13

14 CO OZNACZA DLA FIRMY WIEDZA O KLIENCIE? MYŚLENIE KATEGORIAMI KONSUMENTA, A WIĘC PRZYJĘCIE MARKETINGU JAKO SPOSOBU DZIAŁANIA NA RYNKU, WYMAGA OD PRZEDSIĘBIORSTWA: poznania i zrozumienia istoty potrzeb konsumenta; określenia, za co konsumenci są skłonni płacić; dostrzegania oraz wykorzystywania szans i zagrożeń będących rezultatem zmian zachodzących w społeczeństwie; zrozumienia, iż w istocie to KONSUMENT PŁACI PENSJĘ WSZYSTKIM ZATRUDNIONYM w przedsiębiorstwie i decyduje o tym, gdzie rozpoczyna się i gdzie kończy biznes. 14

15 DYLEMATY KONSUMENTA A WYBRANE DECYZJE DYLEMATY KONSUMENTA Czy wydawać pieniądze? Określenie kategorii wydatków WYBRANE DECYZJE Wydawać czy oszczędzać? Jaką część dochodów przeznaczyć na zakup produktów i usług? Kiedy wydawać? Podział pieniędzy przeznaczonych na zakup między różne grupy produktów i usług Określenie priorytetów wydatków (np. w pierwszej kolejności żywność) Wybór konkretnych produktów Wzorzec zakupu Sposób użytkowania Które marki produktów wybrać? Gdzie dokonać zakupu? Czy dokonywać porównań między placówkami sprzedającymi? Jakich informacji poszukiwać w firmie sprzedającej? Kiedy i w jakich sytuacjach wykorzystywać produkt? Kiedy odsprzedać, wyrzucić, pozbyć się używanego produktu? 15

16 NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW WPŁYWA BARDZO WIELE CZYNNIKÓW Profil demograficznoekonomiczny Profil społeczny Profil psychologiczny 16

17 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PROFIL DEMOGRAFICZNO-EKONOMICZNY KONSUMENTA 17

18 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PROFIL SPOŁECZNY KONSUMENTA 18

19 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PROFIL PSYCHOLOGICZNY KONSUMENTA 19

20 MARKETING - MIX Marketing - mix Asortyment produktów Jakość Wzór Cechy Marka Opakowanie Rozmiary Serwis Gwarancja Przychody Produkt Cena Docelowy rynek działania Dystrybucja Promocja Kanały dystrybucji Lokalizacja Logistyka (dystrybucja fizyczna) Formuła ustalania ceny - kosztowa, - konkurencyjna, - popytowa, - mieszana, Różnicowanie poziomu cen Cena jako zachęta Sprzedaż osobista Reklama Propaganda gospodarcza Promocja dodatkowa Sponsoring Prof AE Władysław Szczepankiewicz (materiały pomocnicze) 20

21 Marketingowa struktura produktu Produkt to nie tylko fizyczny przedmiot, ale wszystko, co może być zaoferowane w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby 21

22 Jakość jako element produktu Jakość techniczna wynik procesów operacyjnych, Jakość funkcjonalna - wynik kontaktów między świadczącym usługę a klientem DEFINICJE JAKOŚCI Jakość to spełnienie wymagań klienta (Platon) Jakość to zbiór cech produktu (Arystoteles) Jakość to ciągła poprawa produktu (Lao Tsu) Amerykański styl zarządzania opary o marketing Europejski styl zarządzani oparty o normy Japoński styl zarządzania oparty o filozofię Kaizen 22

23 Cykl życia produktu Sprzedaż Wzrost sprzedaży Dojrzałość Spadek sprzedaży Wprow adzenie produktu na I faza II faza III faza IV faza Czas uświadomienie istnienia produktu kreowanie produktu maksymalizacja udziału w rynku maksymalizacja zysku utrzymanie udziału w rynku minimalizacja kosztów wycofanie produktu z rynku 23

24 STADIUM WPROWADZANIA Jak przezwyciężyć niechęć potencjalnych klientów do akceptacji nowego produktu, związaną z istniejącymi nawykami konsumpcyjnymi? Jakie cechy produktu okazują się najważniejsze dla odniesienia rynkowego sukcesu? Jak zwiększyć zasięg i udział w rynku? Jakie dodatkowe kanały dystrybucji należałoby wykorzystać dla zwiększenia sprzedaży? WPROWADZENIE STADIUM WZROSTU SPRZEDAŻY Jaką siłą oddziaływania dysponuje konkurent i jakie są jego zamiary (strategie)? Jak dalej powiększyć udział w rynku? Kim są aktualni nabywcy i czy istnieje szansa poszerzenia kręgu poprzez wejście do nowych segmentów, eksport, znalezienie nowych zastosowań produktu i inne? Czy system dystrybucji i polityka cen są właściwe? WZROST 24

25 STADIUM DOJRZAŁOŚCI Jak bardzo sprzedaż produktu zmieniła się od momentu wprowadzenia go na rynek (analiza dynamiki sprzedaży)? Kto dokonuje największych i najczęstszych zakupów? Jak można stabilizować sprzedaż, przedłużając w ten sposób obecność produktu w obrocie i utrzymując wystarczający udział w rynku? Czy możliwe są modyfikacje produktu, ile będą kosztować i jak będą wpływać na ceny? Czy istnieją możliwości zwiększenia efektywności dystrybucji i czy można ograniczyć rolę pośredników bez narażania na szwank sprzedaży i zysków? DOJRZAŁOŚĆ STADIUM SPADKU Jak szybko będzie następowało zejście produktu z rynku? Czy i jak przedsiębiorstwo winno przeciwdziałać spadkowi sprzedaży? Czy warto ponosić koszty hamowania spadku sprzedaży? Jakie kroki należy podjąć celem wprowadzenia na rynek nowego, bardziej atrakcyjnego produktu i czy winien on być odmianą, ulepszoną wersją, czy nową generacją aktualnego? SPADEK 25

26 opakowania Funkcje opakowania Funkcja dystrybucyjna Funkcja promocyjna Przemieszczania jest środkiem usprawniającym i racjonalizującym organizację sprzedaży produktu Ochronna Chroni wartość użytkową produktu 26

27 Barwa Czerwona Pomarańczowa Żółta Różowa Zielona Niebieska Czarna Charakterystyka pobudza, kojarzy się z siłą i na ogół kieruje wzrok na dany produkt, przy czym im jest ciemniejsza tym bardziej wpływa na poczucie powagi i oddziaływanie może różnić się w zależności od odcieni. retrospekcji. Barwa ta przy nadużywaniu może dać efekty negatywne. na ogół wyzwala chęć działania, należy do kolorów o wysokiej wartości komunikatywnej; należy do tak zwanych kolorów intymnych. jest uznawana za barwę wesołą. Odcień jasny kojarzy się z delikatnością, złotozielony z aktywnością kojarzy się z kobiecością. W zależności od odcienia wywołuje poczucie wytworności i delikatności. działa na ogół orzeźwiająco. Kojarzy się z młodością, wzrostem i nadzieją. Wyjątkiem jest odcień oliwkowy który symbolizuje wczesne stadium starzenia. barwa ta jest chłodna i zarazem uspokajająca. zazwyczaj kojarzy się ze śmiercią. Wyjątek stanowi czerń połyskująca. Daje ona wówczas wrażenie elegancji. Biała Kojarzy się z czymś niewyjaśnionym i nieprzemijającym, niewinnym. Często jest stosowana w połączeniu z innymi kolorami lub też sama. Brązowa kojarzy się ze skupieniem i pracą; im odcień ciemniejszy tym Prof AE Władysław Szczepankiewicz mocniej (materiały akcentuje własności pomocnicze) czerni. 27

28 KSZTAŁTOWANIE OPAKOWANIA W OPARCIU O MODEL VIEW VISIBILITY (łatwe do zobaczenia i dostrzeżenia) EMOTIONAL APPEAL (powinno wzbudzać emocje i uczucia Opakowanie INFORMATION (winno zawierać niezbędny zakres informacji) WORKABILITY (funkcjonalność i niezawodność) 28

29 FUNKCJE MARKI Funkcja identyfikacyjna; - pozwala odróżnić dany produkt od dóbr, usług i organizacji konkurencyjnych - powoduje tzw.psychologiczne zróżnicowanie produktu Funkcja gwarancyjna - oznacza, że właściciel znaku towarowego zobowiązuje się do utrzymania jakości produktu na określonym poziomie; Funkcja promocyjna -jako narzędzie promocji powinien przyciągać uwagę konsumentów i nakłonić ich do zakupów 29

30 Usługi Jakie są specyficzne cechy usług jako produktu marketingowego? Brak efektu materialnego Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy Nietrwałość usług Niemożność nabycia prawa własności Trudność standaryzowania usługi 30

31 Podstawowe 10 kryteriów oceny jakości usług: 1. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI - która związana jest z dogodną lokalizacją placówek, odpowiednim czasem ich otwarcia, a także z krótkim czasem oczekiwania na wykonanie usługi. 2. INFORMACJA o usługach firmy - dobrze sformułowana, w sposób przystępny dla przeciętnego nabywcy. 3. KOMPETENCJA - fachowe przygotowanie usługodawców, ich szkolenie. 4. UPRZEJMOŚĆ -usługodawcy zawsze odnoszą się z szacunkiem do klienta. 5. ZAUFANIE - firma i jej pracownicy są wiarygodni, dbają o interesy swoich klientów. 6. RZETELNOŚĆ -usługi świadczone są dokładnie. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ -usługodawcy uwzględniają w swojej ofercie oczekiwania, żądania nabywców, działają szybko i fachowo. 8. BEZPIECZEŃSTWO - usługa jest pozbawiona elementów ryzyka, niebezpieczeństwa, a także wątpliwości co do zachowania niezbędnych wymogów w tym zakresie. 9. RODZAJ STOSOWANYCH ŚRODKÓW MATERIALNO - TECHNICZNYCH - materialne, widoczne dla nabywców elementy usługi (stan placówki, jej wyposażenie) muszą korespondować z fachowym ich wykorzystaniem. 10. ZNAJOMOŚĆ POTRZEB NABYWCY - usługodawcy muszą starać się zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów i działać z uwagą 31

32 Analiza Portfolio CO POMAGA PRZEDSIĘBIORSTWU W WYBORZE STRATEGII (analiza portfolio - portfelowa BCG) wysoka GWIAZDY TRUDNE DZIECI narzędzie optymalizacji asortymentowego programu przedsiębiorstwa; opracowana w 1970 roku przez Boston Consulting Group; założenia: każdy produkt (linia) jest inwestycją, której efektywność trzeba stale analizować: ynamika sprzedaży DOJNE KROWY PSY Miejsce każdego produktu (linii produktów) wyznaczają dwie zmienne: 1. udział w rynku 2. dynamika sprzedaży, będąca wyraz stadium cyklu życia produktu; niska wysoki Udział w rynku niski korzyści stosowania: - daje podstawę do formułowania "portfelowej strategii produktu"; - jest punktem wyjścia dla ustalenia wzajemnych relacji między produktami oraz przyporządkowania ich grupom określonych działań; - pozwala kierownictwu na lepszą alokację zasobów finansowych między różne linie produktów 32

33 Reguła ABC Które towary są ważne? Wpływ poszczególnych, zakupionych dóbr na wynik podstawowej działalności firmy można mierzyć przy pomocy takich wskaźników jak np.: udział w strukturze sprzedaży, udział w całkowitych kosztach zaopatrzenia, a także według znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Na podstawie przytoczonych kryteriów klasyfikacji można przedstawić cztery podstawowe grupy (klasy) dóbr: dobra dobra strategiczne strategiczne - - charakteryzujące charakteryzujące się się dużym dużym wpływem wpływem na na wyniki wyniki finansowe finansowe (obroty) (obroty) przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa i i charakteryzujące charakteryzujące się się dużym dużym ryzykiem ryzykiem zakupu, zakupu, dobra dobra "problematyczne" "problematyczne" -mające -mające niewielki niewielki (mało (mało istotny) istotny) wpływ wpływ na na wynik wynik działalności działalności przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, ale ale charakteryzujące charakteryzujące się się dużym dużym ryzykiem ryzykiem zakupu zakupu (tzw. (tzw. artykuły artykuły "wąskiego "wąskiego gardła"), gardła"), dobra dobra "nowości" "nowości" - - np. np. nowości nowości techniczne, techniczne, (będące (będące "dźwignią "dźwignią handlu, handlu, promocji") promocji") z z dużym dużym wpływem wpływem na na wynik wynik działalności działalności ale ale przy przy względnie względnie małym małym ryzyku ryzyku zakupu, zakupu, dobra dobra "bezproblemowe" "bezproblemowe" -niezbędne -niezbędne dla dla procesu procesu handlowego, handlowego, mały mały wpływ wpływ na na wynik wynik działalności, działalności, bez bez ryzyka ryzyka zakupu. zakupu. 33

34 Klasyfikacja towarów oraz wymagania dotyczące organizacji procesu zakupu i procesu tworzenia banku danych o rynku zaopatrzeniowym Klasy dóbr Artykuły strategiczne Artykuły problematyczne Artykuły nowości Artykuły bezproblemowe Podstawowe zadania/wymagania w organizacji i polityce zakupów Precyzyjne prognozy zapotrzebowania Szczegółowe badania rynku Analiza ryzyka w przypadku niedoboru Logistyczne sterowanie / kontrola dostaw i stanu zapasów Długoterminowe umowy z dostawcami - Pełne zaopatrzenia ilościowe Kontrola ciągłości dostaw i zabezpieczenie zapasowe Alternatywne plany dla niedoboru Długoterminowe umowy z dostawcami Wykorzystanie pełnej siły nabywczej przy dokładnym wyborze dostawcy Stosowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej i cenowej Optymalizacja ilościowa zamówień Dokonywanie zakupów mieszanych, czyli kontraktowych i wolnorynkowych - Optymalizacja i kontrola ilościowa dostaw Optymalizacja zapasów Dokonywanie zakupów mieszanych, czyli kontraktowych i wolnorynkowych Podstawowe wymagania w tworzeniu bazy danych Szczegółowe informacje o rynku, długoterminowych trendach popytu i podaży Analiza konkurencji Symulacyjna analiza kosztów dla krytycznych sytuacji w warunkach niedoboru - Średniookresowe prognozy podaży i popytu Informacje dotyczące zmian na rynku zaopatrzeniowym Analiza możliwości substytucji - Bieżące informacje dotyczące preferencji konsumentów Krótkoterminowe prognozy Informacje o trendach cenowych - Krótkookresowe prognozy Dobre rozeznanie rynku 34

35 Które towary są ważne? - Reguła ABC Reguła/ analiza ABC oparta na prawie PARETO określa podstawową grupę artykułów, towarów, materiałów o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Reguła Pięści Reguła wartość [%] Przyjmowana Przyjmowana relacja relacja oznacza oznacza np. np. 80% 80 80% obrotu obrotu uzyskiwane uzyskiwane jest jest poprzez poprzez 20% 20% towarów towarów w obrocie, obrocie, 80% 60 80% znaczenia znaczenia w zaopatrzeniu zaopatrzeniu uzyskiwane uzyskiwane jest jest poprzez poprzez 20% 20% surowców, surowców, materiałów, materiałów, 40 podzespołów, podzespołów, 80% 20 80% kosztów kosztów dotyczy dotyczy 20% 20% klientów, klientów, 0 80% 80% zysku zysku uzyskujemy uzyskujemy od od 20% 20% klientów, klientów, Itp., Itp., itd itd A B C 35

36 Które towary są ważne? - Reguła ABC % Najczęściej wyszczególnia się 4 grupy zapasów Grupa C Grupa C Grupa B najwyższy priorytet wysoki priorytet zapasy krytyczne zapasy istotne Nie mogą się wyczerpać Limitowany poziom zapasów Grupa B Grupa A średni priorytet zapasy potrzebne Okazjonalne limitowanie Grupa A 0 Liczebność asortymentu Wartość zapasów niski priorytet zapasy pożądane Wyczerpanie zapasów dopuszczalne Podział towarów/zapasów według metody ABC 36

37 Które towary powinny być magazynowane? - Reguła ABC XYZ Klasyfikacja według ciągłości (regularności) zapotrzebowania i dokładności prognoz zapotrzebowania Podział według zasady ABC A B C Podział według zasady XYZ X Y Z Podstawowe powody dążenia do redukcji zapasów zaangażowanie kapitału Grupa X regularność zapotrzebowania pozwala na stosowanie metod statystycznych dla prognozowania (wysoka dokładność prognoz) Grupa Y zmienność zapotrzebowania pozwala na stosowanie np. metod szacowania trendu oraz wahań cyklicznych. Grupa Z nieregularne, sporadyczne zapotrzebowanie utrudnia stosowanie metod statystycznych do prognozowania ryzyko zamrożenia kapitału w martwych zapasach 37

38 Instrumenty Marketingu MIX - Cena CELE POLITYKI CENOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W polityce cen przedsiębiorstwa wyróżni nić można trzy ogólne cele, będące przedmiotem wyboru: CELE WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY ZYSK ZACHOWANIE STATUS QUO POWODY dążenie do nasycenia chłonnego rynku lub do jego opanowania w celu utrzymania osiągniętego poziomu zysku; zainteresowanie powiększeniem masy zysku poprzez sprzedaż większej ilości produktów po relatywnie niskich cenach; staranie o większe wykorzystanie zdolności produkcyjnych, w celu obniżenia jednostkowego kosztu własnego sprzedaży produktu. maksymalizacja zysku w krótkim okresie (jeden rok); osiągnięcie satysfakcjonującego rocznego zysku w długim okresie (pięciu i więcej lat) osiągnięcie pożądanej stopy zwrotu od poniesionych nakładów kapitałowych dążenie do stabilności układu rynkowego; tworzenie dobrego klimatu wokół ich działań na rynku; 38

39 Instrumenty Marketingu MIX - Cena PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI CEN Cena w okresie dojrzałości rynku Cena w momencie wprowadzania produktu na rynek Niska Wysoka Niska Polityka dyskontowa Polityka zgarniania Wysoka Polityka przenikania Polityka wysokich cen 39

40 Instrumenty Marketingu MIX - Cena PODSTAWOWE KRYTERIA RÓŻNICOWANIA CEN czas przestrzeń wielkość jednorazowej sprzedaży produktu warunki sprzedaży i zapłaty za produkt przeznaczenie produktu dodatkowe funkcje produktu poziom usług towarzyszących sprzedaży produktu możliwość integrowania ceny z innymi instrumentami marketingu 40

41 Instrumenty Marketingu MIX - Cena WYBÓR POLITYKI CEN Przedsiębiorstwo może dokonywać wyboru polityki cenowej orientując się szczególnie na: ceny konkurentów (orientacja konkurencyjna); szacowaną elastyczność cenową popytu na produkt (orientacja popytowa); koszt produkcji i dystrybucji swojego produktu (orientacja kosztowa) Trzeba jednak zaznaczyć, że w praktyce wybór jednej z w/w orientacji (strategii czystych) nie ma zastosowania. Wybór dotyczy zwykle tzw. strategii mieszanych 41

42 Definicja Kanały dystrybucji zbiory wzajemnie od siebie zależnych organizacji uczestniczących w procesie dostarczania produkt/usługi do konsumpcji lub użytkowania Cele i strategie obsługi z punktu widzenia klienta W dystrybucji poszukuje się odpowiedzi na pytania: Strategia firmy: ogólna dystrybucyjna Inwestycje rozwojowe Strategie w gospodarce magazynowej Strategie dla systemów i procedur Inwestycje w obiekty Strategie i programy organizacyjne Strategie w organizacji transportu Inwestycje w wyposażenie transportowe Strategie w przetwarzaniu zamówień Inwestycje w wyposażenie EDI, MIS Inwestycje w zasoby ludzkie Inwestycje EDI, MIS 1. jaki jest koszt dotarcia do finalnego klienta?, 2. czy wszystkie segmenty odbiorców zostały objęte systemem dystrybucji?, 3. jaki jest udział pośredników (np. hurtu, detalu) w tworzeniu wartości dla klienta?. Proces budowy strategicznego planu organizacji dystrybucji 42

43 Definicja (cd) W dystrybucji wyróżnia się dwie części składowe: 1. Kanały dystrybucji - sposób połączeń i kolejność w jakiej występują instytucje pośredniczące, przez które przepływają strumienie. Instrumenty związane z produktem Instrumenty marketingu Instrumenty związane z dystrybucją Kanały dystrybucji: - oferowanie towarów w sklepach - doprowadzenie towarów do sklepów Przepływ fizyczne Instrumenty związane z aktywizacją sprzedaży 2. Fizyczny przepływ towarów - organizowanie czynności magazynowania, gospodarowania zapasami, transportu w sposób zapewniający efektywne doprowadzenie produktu do konsumenta. Sprawność dostarczania towaru do konsumenta może być czynnikiem decydującym o wyborze kanału dystrybucji. Instrumenty marketingu związane z dystrybucją towarów Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, J. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa

44 Podstawowy model systemu dystrybucji winien obejmować: Strategia firmy: ogólna dystrybucyjna Inwestycje rozwojowe Strategie w gospodarce magazynowej Cele i strategie obsługi z punktu widzenia klienta Inwestycje w obiekty Strategie w organizacji transportu Inwestycje w wyposażenie transportowe Strategie w przetwarzaniu zamówień Inwestycje EDI, MIS wielkość zapotrzebowania potencjalnych odbiorców oraz zróżnicowanie przestrzenne i czasowe, liczbę ogniw (szczebli) pośrednich ich lokalizację, Strategie dla systemów i procedur Strategie i programy organizacyjne zasięg oddziaływania, i podporządkowanie pod względem przebiegów masy towarowej, drogi przemieszczania produktów wraz z wyborem środków transportu. Problemy logistyki w dystrybucji: Inwestycje w wyposażenie EDI, MIS Inwestycje w zasoby ludzkie 1. Jaki wybrać kanał dystrybucji?. 2. Czy organizować sieć dystrybucji we współpracy z innymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi? 3. Czy prowadzić dystrybucję z magazynu centralnego, czy organizować więcej magazynów w poszczególnych obszarach zbytu? 4. Ile potrzeba magazynów dystrybucyjnych oraz gdzie je zlokalizować? 5. Którzy klienci będą obsługiwani przez poszczególne składy magazynowe? 6. Czy korzystać z magazynów obcych czy budować własne? 7. Jakimi środkami transportu i jak połączyć poszczególne ogniwa dystrybucji? 8. Jak klienci powinni zamawiać towary? Jaka ma być wielkość partii dostaw? 9. Czy opakowanie produktów odpowiada wymogom dystrybucji? 10. Czy oferowany poziom obsługi (gotowość do realizacji zamówień) odpowiada wymaganiom klientów? 11. Czy wybrać model dystrybucji pośredniej i jakich wybrać pośredników? 12. Czy wybrany model dystrybucji zapewnia wymagany poziom obsługi klienta z uwzględnieniem kryterium minimalizacji kosztów? 44

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo