ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU""

Transkrypt

1 MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku 4. Segmentacja rynku i jej znaczenie w marketingu Literatura: 1. Podstawy Marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Garbarski L, Rutkowski I, Wrzosek W., PWE, Warszawa Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice-Hall Internacjonal Inc., Gabethner & Ska, Warszawa Instrumenty realizacji marketingu w przedsiębiorstwie (marketing-mix) 6. Marketingowy system informacji i badania marketingowe 1

2 Cztery reguły postępowania w Marketingu Reguła pierwsza: Nabywca ma zawsze rację; Reguła druga: Jeśli nabywca nie ma racji - patrz reguła pierwsza; Reguła trzecia: Znajdź potrzebę nabywcy i zapewnij jej zaspokojenie swoją przedsiębiorczą działalnością produkcyjną, handlową i usługową; Reguła czwarta: Najpierw zapewnij sobie zdolność sprzedaży, a dopiero potem rozpoczynaj produkcję. 2

3 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ ORIENTACJI FIRMY (1) I. Orientacja produkcyjna ORIENTACJA PRODUKCYJNA Wiąże się z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w II połowie XIX w. -odkrycia i wynalazki w dziedzinie technologii i organizacji produkcji, II. Orientacja sprzedażowa - produkcja masowa, -obniżenie kosztów jednostkowych; - poszerzenie rynków zbytu III. Orientacja marketingowa RYNEK: Stosunkowo ubogi asortyment produktów, zaspokajane były jedynie podstawowe potrzeby ludności, popyt przewyższał podaż - RYNEK SPRZEDAWCY IV. Marketing strategiczny (społeczny, humanistyczny) "JAK WYTWORZYĆ DUŻO GŁÓWNA I TANIO, UWAGA ABY WYRÓB BYŁ DOSTĘPNY SZEROKIEMU GRONU PRZEDSIĘBIORSTWA: NABYWCÓW I UZYSKAĆ Organizacyjne PRZEWAGĘ i KOSZTOWĄ NAD techniczne KONKURENTAMI problemy wytwarzania PRZY ZACHOWANIU oraz WYMAGANEJ STARANNOŚCI WYKONANIA PRODUKTU" zaopatrzenia materiałowego i technicznego, zbyt jest problemem drugorzędnym. 3

4 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ ORIENTACJI FIRMY (2) ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA Szybki wzrost podaży doprowadzado pojawieniasię BARIER POPYTOWYCH (USA-lata 20-te, Europa Zachodnia - I połowa lat 50-tych) RYNEK: Gwałtownie rośnie jego znaczenie, wzrasta nasycenie i zaostrza się konkurencja, m.in. poprzez tworzenie substytutów dotychczasowych produktów i poszerzenie oferty asortymentowej, GŁÓWNA UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA: W dalszym ciągu produkcja, ale następuje znaczny wzrost znaczenia służb sprzedaży (zbytu). Firma zaczyna wprowadzać różnorodne środki aktywizacji sprzedaży, w tym przede wszystkim reklamy i odpowiednich form dystrybucji produktów; JAK SPRZEDAWAĆ TO, CO FIRMA POTRAFI MASOWO I TANIO WYTWORZYĆ? 4

5 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ,,ORIENTACJI FIRMY (3), ORIENTACJA MARKETINGOWA Przechodzenie do orientacji marketingowej wiąże się z wejściem krajów wysoko rozwiniętych do fazy "społeczeństwa obfitości"(lata 50-te w USA i nieco później w Europie Zachodniej): - powojenny boom gospodarczy -szybkiwzrostprodukcji - nasilenie procesów innowacyjnych - szybki wzrost dochodów społeczeństwa i wielkości funduszu swobodnej decyzji RYNEK: Staje się w pełni RYNKIEM KONSUMENTA, pojawiają się RYNKI PONADNARODOWE I GLOBALNE GŁÓWNA UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA: potrzeby i wzorce zachowań obecnych i potencjalnych NABYWCÓW (POZNANIE I KREOWANIE) oraz innych uczestników rynku, podporządkowanie im doboru celów oraz środków ich realizacji; KONSEKWENCJĄ przyjęcia takiego założenia jest z jednej strony JAK WYBRAĆ I ZDOBYĆ, EWENTUALNIE - STWORZYĆ, A NASTĘPNIE UTRZYMAĆ konieczność posiadania INFORMACJI O RYNKU dla podejmowania decyzji RYNEK ZBYTU, KTÓRY ZAPEWNIAŁBY (BADANIA MARKETINGOWE), PRZEDSIĘBIORSTWU z drugiej stronyźródło - HARMONIZACJA PRZYCHODÓW ODPOWIEDNIE środków oddziaływania DO JEGO POTRZEB firmy na rynek I ASPIRACJI w postaci KOMPOZYCJI ROZWOJOWYCH MARKETINGOWEJ (MARKETING - MIX) 5

6 PODSTAWOWE FAZY ROZWOJU OGÓLNEJ ORIENTACJI FIRMY (4) ORIENTACJA SPOŁECZNA I HUMANISTYCZNA (STRATEGICZNY) Przejście do tej fazy wiąże się z dostrzeżeniem przez firmy KONIECZNOŚCI opracowania DŁUGOFALOWEJ KONCEPCJI PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO SZYBKICH ZMIAN ZACHODZĄCYCH ZARÓWNO W ICH OTOCZENIU RYNKOWYM, jak i dalszym; Zmiany te dotyczą przede wszystkim takich problemów jak: zachowania i przywracania równowagi ekologicznej; ograniczoność zasobów naturalnych; krytyczne nastawienie części nabywców do powszechnie realizowanej filozofii konsumpcji JAK - W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA - WYBRAĆ I ZDOBYĆ, EWENTUALNIE - STWORZYĆ, A NASTĘPNIE UTRZYMAĆ RYNEK ZBYTU, KTÓRY ZAPEWNIAŁBY PRZEDSIĘBIORSTWU ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ODPOWIEDNIE DO JEGO POTRZEB I ASPIRACJI ROZWOJOWYCH W DŁUGIM OKRESIE CZASU 6

7 naczniki poziomu wartości dla klienta - netto Korzyści dla klienta - netto Suma wartości dla klienta Suma kosztów poniesionych przez klienta KORZYŚCI PODSTAWOWE wartość produktu wartość usług wartość pracowników KORZYŚCI DODATKOWE socjalno społeczne etyczne wizerunku firmy Nakłady pieniężne (cena) Inne nakłady( niepieniężne) koszt zużytego czasu koszty etyczno moralne koszty zużytej energii Wartość dostarczaną klientowi definiuje się jako różnicę pomiędzy całkowitą wartością produktu dla klienta oraz kosztem, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem, natomiast całkowita wartość wyrobu dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produktu czy usług. 7

8 Kreowanie wartości dla klienta - Wyznaczniki poziomu wartości dla klienta Produkcja, jakość, poziom obsługi dostaw Handel, poziom obsługi klienta Sprawność i efektywność łańcucha = Wartość dla finalnego klienta wizerunek, marka; jakość produktów; dostępność zapasów; organizacja dostaw; elastyczność partnerstwo wizerunek, marka; dostępność asortymentu; lokalizacja i organizacja pracy (np. czas otwarcia); merchandising; usługi dodatkowe; partnerstwo; zdolność do redukcji kosztów; produktywność; skuteczność; obieg informacji; zdolność do integracji działalności; całkowita wartość produktu dla klienta minus koszt pozyskania dobra lub usługi 8

9 POJĘCIE MARKETINGU UJĘCIE WĄSKIE (KLASYCZNE) W ujęciu klasycznym MARKETING interpretowany jest jako: ZASADA, zgodnie z którą nabywcy tworzący rynek firmy stanowią PUNKT WYJŚCIA i CEL FILOZOFII jej działania (aspekt filozoficzny); SYSTEMATYCZNE ODDZIAŁYWANIE na rynek przy pomocy określonego w programie marketingowym, skoordynowanego zestawu narzędzi (aspekt czynnościowo - instrumentalny); SYSTEM DECYZJI rynkowych, który znajduje odzwierciedlenie w planowości i zinstytucjonalizowanej formie przebiegu procesów decyzyjnych (aspekt organizacyjno - decyzyjny). MARKETING odpowiednie planowanie, koordynacja i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane na aktualne i potencjalne rynki zbytu (H.Meffert) UJĘCIE SZEROKIE (NOWOCZESNE) Odwołuje się do ISTOTY WYMIANY; Odwołuje się do PRAGNIEŃ, będących następstwem potrzeb i związanych z nimi źródłami SATYSFAKCJI NABYWCY. MARKETING proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy, poprzez wzajemną wymianę dóbr i wartości, uzyskują to, czego potrzebują i pragną (Ph.Kotler) MARKETING proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje (Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu) 9

10 FUNKCJE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTWA FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE FUNKCJE WYKONAWCZE FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE gromadzenie informacji rynkowych; badania rynku planowanie produktu i programu asortymentowego kalkulacja i stanowienie cen organizowanie systemu dystrybucji planowanie działań promocyjnych kontrola i analiza wyników marketingu reklama aktywizacja sprzedaży bezpośrednia obsługa klienta (informacje, negocjacje, zawieranie umów, sprzedaż, wynajem, reklamacje klientów itp.) ekspedycja towarów transport i spedycja gospodarka zapasami wyrobów gotowych (towarów) obsługa serwisowa nabywców fakturowanie i kontrola realizacji umów finansowanie (kredytowanie dystrybutorów, sprzedaż ratalna, leasing itp.) partcypacja w ryzyku i ubezpieczenie od jego skutków 10

11 Specyfika marketingu DÓBR KONSUMPCYJNYCH JEST SKIEROWANY NA KOŃCOWE OGNIWO PROCESU REPRODUKCJI, TZN. GOSPODARSTWO DOMOWE I INDYWIDUALNEGO KONSUMENTA LUB UŻYTKOWNIKA; SPECYFICZNE CECHY MARKETINGU DÓBR KONSUMPCYJNYCH: pierwotny charakter popytu (wywoływany potrzebami konsumpcyjnymi) duża ilość podmiotów reprezentujących popyt wysoki udział indywidualnych decyzji zakupu wieloszczeblowa, pośrednia dystrybucja znaczna anonimowość kontaktów rynkowych (komunikacja przez mass media) Specyfika marketingu dóbr produkcyjnych (MARKETING PRZEMYSŁOWY) JEST SKIEROWANY NA ZASPOKOJENIE POTRZEB SEKTORA PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWO - TECHNICZNEGO; MUSI ORIENTOWAĆ SIĘ NA ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, LOGISTYCZNE I FINANSOWE SWOICH KLIENTÓW SPECYFICZNE CECHY MARKETINGU DÓBR PRODUKCYJNYCH: wtórny charakter popytu (w stosunku do popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych) ograniczona liczba potencjalnych nabywców i znaczny stopień koncentracji popytu zespołowy i sformalizowany tryb podejmowania decyzji zakupu dystrybucja bezpośrednia lub przy wykorzystaniu krótkich kanałów zbytu duże znaczenie określonych wiodących instrumentów marketingowych (np. kredytowanie dostaw, sprzedaż osobista, atesty produktu) silne powiązanie z rynkami międzynarodowymi. 11

12 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA OGÓLNE ogół warunków ekonomicznych, prawnych, technicznych, politycznych, kulturowych, konkurencji występujących w danym kraju (regionie) wpływa przede wszystkim na ustalanie celów i długookresowych planów przedsiębiorstwa (strategia rozwoju) Otoczenie ogólne Otoczenie bliższe BLIŻSZE Podmioty (osoby, organizacje, instytucje), z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie związki (interakcje) Obserwacja bliższego otoczenia pozwala przedsiębiorstwu na stałe korygowanie i dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji rynkowej 12

13 WPŁYW OTOCZENIA OGÓLNEGO NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU Sfera społeczno-kulturowa Oddziaływuje na: - wielkość popytu; - preferencje, upodobania i gusty; - zwyczaje i tradycje spożycia. Sfera ogólnogospodarcza Oddziaływuje na: - stan i kierunek zmian makroproporcji gospodarczych; - pojemność i chłonność rynków. Sfera polityczno - prawna Reguluje formalne stosunki wymienne dotyczące całego rynku i rynków sektorowych Sfera technologii Oddziaływuje na: - cechy funkcjonalne produktów; - jakość produktów; - asortyment produktów; - środki i sposoby komunikowania się z rynkiem; - środki fizycznej dystrybucji produktów Sfera konkurencji Oddziaływuje na: - wybór rynków docelowych; - bieżące zachowanie przedsiębiorstwa wobec istniejących i potencjalnych konkurentów 13

14 CO OZNACZA DLA FIRMY WIEDZA O KLIENCIE? MYŚLENIE KATEGORIAMI KONSUMENTA, A WIĘC PRZYJĘCIE MARKETINGU JAKO SPOSOBU DZIAŁANIA NA RYNKU, WYMAGA OD PRZEDSIĘBIORSTWA: poznania i zrozumienia istoty potrzeb konsumenta; określenia, za co konsumenci są skłonni płacić; dostrzegania oraz wykorzystywania szans i zagrożeń będących rezultatem zmian zachodzących w społeczeństwie; zrozumienia, iż w istocie to KONSUMENT PŁACI PENSJĘ WSZYSTKIM ZATRUDNIONYM w przedsiębiorstwie i decyduje o tym, gdzie rozpoczyna się i gdzie kończy biznes. 14

15 DYLEMATY KONSUMENTA A WYBRANE DECYZJE DYLEMATY KONSUMENTA Czy wydawać pieniądze? Określenie kategorii wydatków WYBRANE DECYZJE Wydawać czy oszczędzać? Jaką część dochodów przeznaczyć na zakup produktów i usług? Kiedy wydawać? Podział pieniędzy przeznaczonych na zakup między różne grupy produktów i usług Określenie priorytetów wydatków (np. w pierwszej kolejności żywność) Wybór konkretnych produktów Wzorzec zakupu Sposób użytkowania Które marki produktów wybrać? Gdzie dokonać zakupu? Czy dokonywać porównań między placówkami sprzedającymi? Jakich informacji poszukiwać w firmie sprzedającej? Kiedy i w jakich sytuacjach wykorzystywać produkt? Kiedy odsprzedać, wyrzucić, pozbyć się używanego produktu? 15

16 NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW WPŁYWA BARDZO WIELE CZYNNIKÓW Profil demograficznoekonomiczny Profil społeczny Profil psychologiczny 16

17 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PROFIL DEMOGRAFICZNO-EKONOMICZNY KONSUMENTA 17

18 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PROFIL SPOŁECZNY KONSUMENTA 18

19 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PROFIL PSYCHOLOGICZNY KONSUMENTA 19

20 MARKETING - MIX Marketing - mix Asortyment produktów Jakość Wzór Cechy Marka Opakowanie Rozmiary Serwis Gwarancja Przychody Produkt Cena Docelowy rynek działania Dystrybucja Promocja Kanały dystrybucji Lokalizacja Logistyka (dystrybucja fizyczna) Formuła ustalania ceny - kosztowa, - konkurencyjna, - popytowa, - mieszana, Różnicowanie poziomu cen Cena jako zachęta Sprzedaż osobista Reklama Propaganda gospodarcza Promocja dodatkowa Sponsoring Prof AE Władysław Szczepankiewicz (materiały pomocnicze) 20

21 Marketingowa struktura produktu Produkt to nie tylko fizyczny przedmiot, ale wszystko, co może być zaoferowane w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby 21

22 Jakość jako element produktu Jakość techniczna wynik procesów operacyjnych, Jakość funkcjonalna - wynik kontaktów między świadczącym usługę a klientem DEFINICJE JAKOŚCI Jakość to spełnienie wymagań klienta (Platon) Jakość to zbiór cech produktu (Arystoteles) Jakość to ciągła poprawa produktu (Lao Tsu) Amerykański styl zarządzania opary o marketing Europejski styl zarządzani oparty o normy Japoński styl zarządzania oparty o filozofię Kaizen 22

23 Cykl życia produktu Sprzedaż Wzrost sprzedaży Dojrzałość Spadek sprzedaży Wprow adzenie produktu na I faza II faza III faza IV faza Czas uświadomienie istnienia produktu kreowanie produktu maksymalizacja udziału w rynku maksymalizacja zysku utrzymanie udziału w rynku minimalizacja kosztów wycofanie produktu z rynku 23

24 STADIUM WPROWADZANIA Jak przezwyciężyć niechęć potencjalnych klientów do akceptacji nowego produktu, związaną z istniejącymi nawykami konsumpcyjnymi? Jakie cechy produktu okazują się najważniejsze dla odniesienia rynkowego sukcesu? Jak zwiększyć zasięg i udział w rynku? Jakie dodatkowe kanały dystrybucji należałoby wykorzystać dla zwiększenia sprzedaży? WPROWADZENIE STADIUM WZROSTU SPRZEDAŻY Jaką siłą oddziaływania dysponuje konkurent i jakie są jego zamiary (strategie)? Jak dalej powiększyć udział w rynku? Kim są aktualni nabywcy i czy istnieje szansa poszerzenia kręgu poprzez wejście do nowych segmentów, eksport, znalezienie nowych zastosowań produktu i inne? Czy system dystrybucji i polityka cen są właściwe? WZROST 24

25 STADIUM DOJRZAŁOŚCI Jak bardzo sprzedaż produktu zmieniła się od momentu wprowadzenia go na rynek (analiza dynamiki sprzedaży)? Kto dokonuje największych i najczęstszych zakupów? Jak można stabilizować sprzedaż, przedłużając w ten sposób obecność produktu w obrocie i utrzymując wystarczający udział w rynku? Czy możliwe są modyfikacje produktu, ile będą kosztować i jak będą wpływać na ceny? Czy istnieją możliwości zwiększenia efektywności dystrybucji i czy można ograniczyć rolę pośredników bez narażania na szwank sprzedaży i zysków? DOJRZAŁOŚĆ STADIUM SPADKU Jak szybko będzie następowało zejście produktu z rynku? Czy i jak przedsiębiorstwo winno przeciwdziałać spadkowi sprzedaży? Czy warto ponosić koszty hamowania spadku sprzedaży? Jakie kroki należy podjąć celem wprowadzenia na rynek nowego, bardziej atrakcyjnego produktu i czy winien on być odmianą, ulepszoną wersją, czy nową generacją aktualnego? SPADEK 25

26 opakowania Funkcje opakowania Funkcja dystrybucyjna Funkcja promocyjna Przemieszczania jest środkiem usprawniającym i racjonalizującym organizację sprzedaży produktu Ochronna Chroni wartość użytkową produktu 26

27 Barwa Czerwona Pomarańczowa Żółta Różowa Zielona Niebieska Czarna Charakterystyka pobudza, kojarzy się z siłą i na ogół kieruje wzrok na dany produkt, przy czym im jest ciemniejsza tym bardziej wpływa na poczucie powagi i oddziaływanie może różnić się w zależności od odcieni. retrospekcji. Barwa ta przy nadużywaniu może dać efekty negatywne. na ogół wyzwala chęć działania, należy do kolorów o wysokiej wartości komunikatywnej; należy do tak zwanych kolorów intymnych. jest uznawana za barwę wesołą. Odcień jasny kojarzy się z delikatnością, złotozielony z aktywnością kojarzy się z kobiecością. W zależności od odcienia wywołuje poczucie wytworności i delikatności. działa na ogół orzeźwiająco. Kojarzy się z młodością, wzrostem i nadzieją. Wyjątkiem jest odcień oliwkowy który symbolizuje wczesne stadium starzenia. barwa ta jest chłodna i zarazem uspokajająca. zazwyczaj kojarzy się ze śmiercią. Wyjątek stanowi czerń połyskująca. Daje ona wówczas wrażenie elegancji. Biała Kojarzy się z czymś niewyjaśnionym i nieprzemijającym, niewinnym. Często jest stosowana w połączeniu z innymi kolorami lub też sama. Brązowa kojarzy się ze skupieniem i pracą; im odcień ciemniejszy tym Prof AE Władysław Szczepankiewicz mocniej (materiały akcentuje własności pomocnicze) czerni. 27

28 KSZTAŁTOWANIE OPAKOWANIA W OPARCIU O MODEL VIEW VISIBILITY (łatwe do zobaczenia i dostrzeżenia) EMOTIONAL APPEAL (powinno wzbudzać emocje i uczucia Opakowanie INFORMATION (winno zawierać niezbędny zakres informacji) WORKABILITY (funkcjonalność i niezawodność) 28

29 FUNKCJE MARKI Funkcja identyfikacyjna; - pozwala odróżnić dany produkt od dóbr, usług i organizacji konkurencyjnych - powoduje tzw.psychologiczne zróżnicowanie produktu Funkcja gwarancyjna - oznacza, że właściciel znaku towarowego zobowiązuje się do utrzymania jakości produktu na określonym poziomie; Funkcja promocyjna -jako narzędzie promocji powinien przyciągać uwagę konsumentów i nakłonić ich do zakupów 29

30 Usługi Jakie są specyficzne cechy usług jako produktu marketingowego? Brak efektu materialnego Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy Nietrwałość usług Niemożność nabycia prawa własności Trudność standaryzowania usługi 30

31 Podstawowe 10 kryteriów oceny jakości usług: 1. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI - która związana jest z dogodną lokalizacją placówek, odpowiednim czasem ich otwarcia, a także z krótkim czasem oczekiwania na wykonanie usługi. 2. INFORMACJA o usługach firmy - dobrze sformułowana, w sposób przystępny dla przeciętnego nabywcy. 3. KOMPETENCJA - fachowe przygotowanie usługodawców, ich szkolenie. 4. UPRZEJMOŚĆ -usługodawcy zawsze odnoszą się z szacunkiem do klienta. 5. ZAUFANIE - firma i jej pracownicy są wiarygodni, dbają o interesy swoich klientów. 6. RZETELNOŚĆ -usługi świadczone są dokładnie. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ -usługodawcy uwzględniają w swojej ofercie oczekiwania, żądania nabywców, działają szybko i fachowo. 8. BEZPIECZEŃSTWO - usługa jest pozbawiona elementów ryzyka, niebezpieczeństwa, a także wątpliwości co do zachowania niezbędnych wymogów w tym zakresie. 9. RODZAJ STOSOWANYCH ŚRODKÓW MATERIALNO - TECHNICZNYCH - materialne, widoczne dla nabywców elementy usługi (stan placówki, jej wyposażenie) muszą korespondować z fachowym ich wykorzystaniem. 10. ZNAJOMOŚĆ POTRZEB NABYWCY - usługodawcy muszą starać się zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów i działać z uwagą 31

32 Analiza Portfolio CO POMAGA PRZEDSIĘBIORSTWU W WYBORZE STRATEGII (analiza portfolio - portfelowa BCG) wysoka GWIAZDY TRUDNE DZIECI narzędzie optymalizacji asortymentowego programu przedsiębiorstwa; opracowana w 1970 roku przez Boston Consulting Group; założenia: każdy produkt (linia) jest inwestycją, której efektywność trzeba stale analizować: ynamika sprzedaży DOJNE KROWY PSY Miejsce każdego produktu (linii produktów) wyznaczają dwie zmienne: 1. udział w rynku 2. dynamika sprzedaży, będąca wyraz stadium cyklu życia produktu; niska wysoki Udział w rynku niski korzyści stosowania: - daje podstawę do formułowania "portfelowej strategii produktu"; - jest punktem wyjścia dla ustalenia wzajemnych relacji między produktami oraz przyporządkowania ich grupom określonych działań; - pozwala kierownictwu na lepszą alokację zasobów finansowych między różne linie produktów 32

33 Reguła ABC Które towary są ważne? Wpływ poszczególnych, zakupionych dóbr na wynik podstawowej działalności firmy można mierzyć przy pomocy takich wskaźników jak np.: udział w strukturze sprzedaży, udział w całkowitych kosztach zaopatrzenia, a także według znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Na podstawie przytoczonych kryteriów klasyfikacji można przedstawić cztery podstawowe grupy (klasy) dóbr: dobra dobra strategiczne strategiczne - - charakteryzujące charakteryzujące się się dużym dużym wpływem wpływem na na wyniki wyniki finansowe finansowe (obroty) (obroty) przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa i i charakteryzujące charakteryzujące się się dużym dużym ryzykiem ryzykiem zakupu, zakupu, dobra dobra "problematyczne" "problematyczne" -mające -mające niewielki niewielki (mało (mało istotny) istotny) wpływ wpływ na na wynik wynik działalności działalności przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, ale ale charakteryzujące charakteryzujące się się dużym dużym ryzykiem ryzykiem zakupu zakupu (tzw. (tzw. artykuły artykuły "wąskiego "wąskiego gardła"), gardła"), dobra dobra "nowości" "nowości" - - np. np. nowości nowości techniczne, techniczne, (będące (będące "dźwignią "dźwignią handlu, handlu, promocji") promocji") z z dużym dużym wpływem wpływem na na wynik wynik działalności działalności ale ale przy przy względnie względnie małym małym ryzyku ryzyku zakupu, zakupu, dobra dobra "bezproblemowe" "bezproblemowe" -niezbędne -niezbędne dla dla procesu procesu handlowego, handlowego, mały mały wpływ wpływ na na wynik wynik działalności, działalności, bez bez ryzyka ryzyka zakupu. zakupu. 33

34 Klasyfikacja towarów oraz wymagania dotyczące organizacji procesu zakupu i procesu tworzenia banku danych o rynku zaopatrzeniowym Klasy dóbr Artykuły strategiczne Artykuły problematyczne Artykuły nowości Artykuły bezproblemowe Podstawowe zadania/wymagania w organizacji i polityce zakupów Precyzyjne prognozy zapotrzebowania Szczegółowe badania rynku Analiza ryzyka w przypadku niedoboru Logistyczne sterowanie / kontrola dostaw i stanu zapasów Długoterminowe umowy z dostawcami - Pełne zaopatrzenia ilościowe Kontrola ciągłości dostaw i zabezpieczenie zapasowe Alternatywne plany dla niedoboru Długoterminowe umowy z dostawcami Wykorzystanie pełnej siły nabywczej przy dokładnym wyborze dostawcy Stosowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej i cenowej Optymalizacja ilościowa zamówień Dokonywanie zakupów mieszanych, czyli kontraktowych i wolnorynkowych - Optymalizacja i kontrola ilościowa dostaw Optymalizacja zapasów Dokonywanie zakupów mieszanych, czyli kontraktowych i wolnorynkowych Podstawowe wymagania w tworzeniu bazy danych Szczegółowe informacje o rynku, długoterminowych trendach popytu i podaży Analiza konkurencji Symulacyjna analiza kosztów dla krytycznych sytuacji w warunkach niedoboru - Średniookresowe prognozy podaży i popytu Informacje dotyczące zmian na rynku zaopatrzeniowym Analiza możliwości substytucji - Bieżące informacje dotyczące preferencji konsumentów Krótkoterminowe prognozy Informacje o trendach cenowych - Krótkookresowe prognozy Dobre rozeznanie rynku 34

35 Które towary są ważne? - Reguła ABC Reguła/ analiza ABC oparta na prawie PARETO określa podstawową grupę artykułów, towarów, materiałów o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Reguła Pięści Reguła wartość [%] Przyjmowana Przyjmowana relacja relacja oznacza oznacza np. np. 80% 80 80% obrotu obrotu uzyskiwane uzyskiwane jest jest poprzez poprzez 20% 20% towarów towarów w obrocie, obrocie, 80% 60 80% znaczenia znaczenia w zaopatrzeniu zaopatrzeniu uzyskiwane uzyskiwane jest jest poprzez poprzez 20% 20% surowców, surowców, materiałów, materiałów, 40 podzespołów, podzespołów, 80% 20 80% kosztów kosztów dotyczy dotyczy 20% 20% klientów, klientów, 0 80% 80% zysku zysku uzyskujemy uzyskujemy od od 20% 20% klientów, klientów, Itp., Itp., itd itd A B C 35

36 Które towary są ważne? - Reguła ABC % Najczęściej wyszczególnia się 4 grupy zapasów Grupa C Grupa C Grupa B najwyższy priorytet wysoki priorytet zapasy krytyczne zapasy istotne Nie mogą się wyczerpać Limitowany poziom zapasów Grupa B Grupa A średni priorytet zapasy potrzebne Okazjonalne limitowanie Grupa A 0 Liczebność asortymentu Wartość zapasów niski priorytet zapasy pożądane Wyczerpanie zapasów dopuszczalne Podział towarów/zapasów według metody ABC 36

37 Które towary powinny być magazynowane? - Reguła ABC XYZ Klasyfikacja według ciągłości (regularności) zapotrzebowania i dokładności prognoz zapotrzebowania Podział według zasady ABC A B C Podział według zasady XYZ X Y Z Podstawowe powody dążenia do redukcji zapasów zaangażowanie kapitału Grupa X regularność zapotrzebowania pozwala na stosowanie metod statystycznych dla prognozowania (wysoka dokładność prognoz) Grupa Y zmienność zapotrzebowania pozwala na stosowanie np. metod szacowania trendu oraz wahań cyklicznych. Grupa Z nieregularne, sporadyczne zapotrzebowanie utrudnia stosowanie metod statystycznych do prognozowania ryzyko zamrożenia kapitału w martwych zapasach 37

38 Instrumenty Marketingu MIX - Cena CELE POLITYKI CENOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W polityce cen przedsiębiorstwa wyróżni nić można trzy ogólne cele, będące przedmiotem wyboru: CELE WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY ZYSK ZACHOWANIE STATUS QUO POWODY dążenie do nasycenia chłonnego rynku lub do jego opanowania w celu utrzymania osiągniętego poziomu zysku; zainteresowanie powiększeniem masy zysku poprzez sprzedaż większej ilości produktów po relatywnie niskich cenach; staranie o większe wykorzystanie zdolności produkcyjnych, w celu obniżenia jednostkowego kosztu własnego sprzedaży produktu. maksymalizacja zysku w krótkim okresie (jeden rok); osiągnięcie satysfakcjonującego rocznego zysku w długim okresie (pięciu i więcej lat) osiągnięcie pożądanej stopy zwrotu od poniesionych nakładów kapitałowych dążenie do stabilności układu rynkowego; tworzenie dobrego klimatu wokół ich działań na rynku; 38

39 Instrumenty Marketingu MIX - Cena PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI CEN Cena w okresie dojrzałości rynku Cena w momencie wprowadzania produktu na rynek Niska Wysoka Niska Polityka dyskontowa Polityka zgarniania Wysoka Polityka przenikania Polityka wysokich cen 39

40 Instrumenty Marketingu MIX - Cena PODSTAWOWE KRYTERIA RÓŻNICOWANIA CEN czas przestrzeń wielkość jednorazowej sprzedaży produktu warunki sprzedaży i zapłaty za produkt przeznaczenie produktu dodatkowe funkcje produktu poziom usług towarzyszących sprzedaży produktu możliwość integrowania ceny z innymi instrumentami marketingu 40

41 Instrumenty Marketingu MIX - Cena WYBÓR POLITYKI CEN Przedsiębiorstwo może dokonywać wyboru polityki cenowej orientując się szczególnie na: ceny konkurentów (orientacja konkurencyjna); szacowaną elastyczność cenową popytu na produkt (orientacja popytowa); koszt produkcji i dystrybucji swojego produktu (orientacja kosztowa) Trzeba jednak zaznaczyć, że w praktyce wybór jednej z w/w orientacji (strategii czystych) nie ma zastosowania. Wybór dotyczy zwykle tzw. strategii mieszanych 41

42 Definicja Kanały dystrybucji zbiory wzajemnie od siebie zależnych organizacji uczestniczących w procesie dostarczania produkt/usługi do konsumpcji lub użytkowania Cele i strategie obsługi z punktu widzenia klienta W dystrybucji poszukuje się odpowiedzi na pytania: Strategia firmy: ogólna dystrybucyjna Inwestycje rozwojowe Strategie w gospodarce magazynowej Strategie dla systemów i procedur Inwestycje w obiekty Strategie i programy organizacyjne Strategie w organizacji transportu Inwestycje w wyposażenie transportowe Strategie w przetwarzaniu zamówień Inwestycje w wyposażenie EDI, MIS Inwestycje w zasoby ludzkie Inwestycje EDI, MIS 1. jaki jest koszt dotarcia do finalnego klienta?, 2. czy wszystkie segmenty odbiorców zostały objęte systemem dystrybucji?, 3. jaki jest udział pośredników (np. hurtu, detalu) w tworzeniu wartości dla klienta?. Proces budowy strategicznego planu organizacji dystrybucji 42

43 Definicja (cd) W dystrybucji wyróżnia się dwie części składowe: 1. Kanały dystrybucji - sposób połączeń i kolejność w jakiej występują instytucje pośredniczące, przez które przepływają strumienie. Instrumenty związane z produktem Instrumenty marketingu Instrumenty związane z dystrybucją Kanały dystrybucji: - oferowanie towarów w sklepach - doprowadzenie towarów do sklepów Przepływ fizyczne Instrumenty związane z aktywizacją sprzedaży 2. Fizyczny przepływ towarów - organizowanie czynności magazynowania, gospodarowania zapasami, transportu w sposób zapewniający efektywne doprowadzenie produktu do konsumenta. Sprawność dostarczania towaru do konsumenta może być czynnikiem decydującym o wyborze kanału dystrybucji. Instrumenty marketingu związane z dystrybucją towarów Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, J. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa

44 Podstawowy model systemu dystrybucji winien obejmować: Strategia firmy: ogólna dystrybucyjna Inwestycje rozwojowe Strategie w gospodarce magazynowej Cele i strategie obsługi z punktu widzenia klienta Inwestycje w obiekty Strategie w organizacji transportu Inwestycje w wyposażenie transportowe Strategie w przetwarzaniu zamówień Inwestycje EDI, MIS wielkość zapotrzebowania potencjalnych odbiorców oraz zróżnicowanie przestrzenne i czasowe, liczbę ogniw (szczebli) pośrednich ich lokalizację, Strategie dla systemów i procedur Strategie i programy organizacyjne zasięg oddziaływania, i podporządkowanie pod względem przebiegów masy towarowej, drogi przemieszczania produktów wraz z wyborem środków transportu. Problemy logistyki w dystrybucji: Inwestycje w wyposażenie EDI, MIS Inwestycje w zasoby ludzkie 1. Jaki wybrać kanał dystrybucji?. 2. Czy organizować sieć dystrybucji we współpracy z innymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi? 3. Czy prowadzić dystrybucję z magazynu centralnego, czy organizować więcej magazynów w poszczególnych obszarach zbytu? 4. Ile potrzeba magazynów dystrybucyjnych oraz gdzie je zlokalizować? 5. Którzy klienci będą obsługiwani przez poszczególne składy magazynowe? 6. Czy korzystać z magazynów obcych czy budować własne? 7. Jakimi środkami transportu i jak połączyć poszczególne ogniwa dystrybucji? 8. Jak klienci powinni zamawiać towary? Jaka ma być wielkość partii dostaw? 9. Czy opakowanie produktów odpowiada wymogom dystrybucji? 10. Czy oferowany poziom obsługi (gotowość do realizacji zamówień) odpowiada wymaganiom klientów? 11. Czy wybrać model dystrybucji pośredniej i jakich wybrać pośredników? 12. Czy wybrany model dystrybucji zapewnia wymagany poziom obsługi klienta z uwzględnieniem kryterium minimalizacji kosztów? 44

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo