MSiG 217/2007 (2814) poz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 217/2007 (2814) poz. 13863-13866"

Transkrypt

1 MSiG 217/27 (2814) poz Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla sądu rejestrowego. Poz ROYAL UNIBREW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 23 r. BROWAR ŁOMŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Łomży. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 maja 21 r. [BM-1341/27] Plan połączenia uzgodniony w dniu 25 października 27 r. w Warszawie pomiędzy: Royal Unibrew Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 16722, (dalej zwaną również: Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. ), reprezentowaną przez: Prezes Zarządu - Connie Astrup Larsen, członek Zarządu - Poul Moller, Browar Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 11751, (dalej zwaną również: Browar Łomża Sp. z o.o. ), reprezentowaną przez: Prezes Zarządu - Connie Astrup Larsen, Wiceprezes Zarządu - Andrzej Krzysztof Rutkowski, członek Zarządu - Poul Moller, członek Zarządu - Maciej Stanisław Rybicki, łącznie dalej zwanymi Spółkami Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: k.s.h.), Spółki uzgadniają następujący plan połączenia: 1. W związku z faktem, że w chwili podejmowania uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 56 k.s.h., Spółka Royal Unibrew Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będzie jedynym wspólnikiem Spółki Browar Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, połączenie Spółki Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. ze Spółką Browar Łomża Sp. z o.o. następuje w trybie art pkt 1 w związku z art , 5 i 6 k.s.h. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Browar Łomża Sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana ) na Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. ( Spółka Przejmująca ) - łączenie się przez przejęcie. W związku z tym, że Spółka Przejmująca w chwili podejmowania uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 56 k.s.h., będzie posiadać 1% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art k.s.h. 2. W związku z łączeniem się Spółek, jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostają przyznane szczególne prawa, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. 3. W związku z łączeniem się Spółek, członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz po dwa egzemplarze dla sądu rejestrowego. Poz STUDIO FULL SCAN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Kielcach. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 21 r. [BM-13437/27] Likwidator Studio Full Scan Sp. z o.o. w likwidacji w Kielcach informuje, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki po przeprowadzeniu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres: Studio Full Scan Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krakowska 62, Kielce. Poz GUEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 23 r. [BM-13454/27] PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GUEST Company Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie poprzez przeniesienie części majątku Spółki GUEST Company Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka dzielona) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddział na istniejącą Spółkę Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka przejmująca) - podział przez wydzielenie I. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PODZIALE 1. GUEST Company Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skromna 3, 2-71 Lublin, nr KRS Spółka dzielona, 2. Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skromna 3, 2-71 Lublin, nr KRS Spółka przejmująca. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 8 LISTOPADA 27 R.

2 MSiG 217/27 (2814) poz II. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJUMUJĄCEJ 1. Każdy 1 (jeden) udział należący do Luciano Monicelli w Spółce GUEST Company Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółce dzielonej) zostanie wymieniony na 63 (sześćdziesiąt trzy) udziały w Poldan Spółce z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółce przejmującej). 2. Każdy 1 (jeden) udział należący do Rino Smania w Spółce GUEST Company Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółce dzielonej) zostanie wymieniony na 63 (sześćdziesiąt trzy) udziały w Poldan Spółce z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółce przejmującej). III. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLDAN SPÓŁKA Z O.O. 1. Udziały o wartości nominalnej 1 zł (sto złotych) każdy, w liczbie (dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) w Spółce Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie zostaną przyznane wspólnikowi GUEST Company Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie - Panu Luciano Monicelli. 2. Udziały o wartości nominalnej 1 zł (sto złotych) każdy, w liczbie (dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) w Spółce Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie zostaną przyznane wspólnikowi GUEST Company Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie - Panu Rino Smania. 3. Pozostały wspólnik Spółki dzielonej - Pan Manuel Jorge Moreira de Sousa - nie otrzymuje żadnych udziałów w Spółce przejmującej. 4. Kapitał zakładowy Spółki Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie zostanie podwyższony o kwotę zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych). Nowo utworzone udziały zostaną pokryte w całości częścią majątku Spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału, zgodnie z niniejszym planem podziału. 5. Kapitał zakładowy Spółki GUEST Company Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie zostanie obniżony o łączną wartość nominalną wszystkich udziałów należących do Luciano Monicelli i Rino Smania, tj. o kwotę 76. zł (siedemset sześć tysięcy złotych), zaś kapitał zapasowy GUEST Company Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie zostanie obniżony o wartość księgową składników majątku Spółki dzielonej przeniesionych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Poldan Spółkę z o.o. z siedzibą w Lublinie, pomniejszoną o wartość nominalną umorzonych udziałów należących do wspólników Luciano Monicelli i Rino Smania, w związku z tym kapitał zapasowy GUEST Company Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie zostanie obniżony o kwotę ,25 zł (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 25/1). 6. Udziały w podwyższonym w wyniku podziału kapitale zakładowym Spółki Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółki przejmującej) uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki od dnia 1 stycznia 28 r. 7. W wyniku dokonanego podziału wspólnikom Spółki przejmującej oraz osobom szczególnie uprawnionym nie zostały przyznane prawa z tego tytułu w Spółce dzielonej. 8. Nie zostają przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w podziale. IV. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZY- PADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ Z dniem wydzielenia Spółka Poldan Spółka z o.o. (Spółka przejmująca) przejmuje następujące składniki majątku Spółki GUEST Company Spółka z o.o. (Spółka dzielona), składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej - Oddział. Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka przejmująca) przejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składają się poniżej opisane aktywa i pasywa. IV.1. Aktywa Majątek trwały/nieruchomości według stanu na dzień 1 września 27 r. Stan księgowy nieruchomości Guest Company Sp. z o.o. na dzień 1 września 27 r. w zł Środek trwały Pow. użytkowa budynków Wartość brutto Umorzenie r. Wartość netto (księgowa) Wartość Hala produkcyjna 4.29, , , ,32 wartość budynków i budowli 3.994,771,13 Budynek gospodarczy ,12 127,88 Wartość 23, ,12 127,88 8 LISTOPADA 27 R. 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 217/27 (2814) poz Budowle , ,35 Prawo użytkowania wieczystego gruntu nr działki 2322 o pow. 1,3332 ha , ,44 prawa u.w. gruntu Budynek produkcyjny Stoczek Łukowski , ,22 budynku i budowli Budynek zaplecza technicznego Stoczek Łukowski , ,46 Budowle Stoczek Łukowski , ,68 Grunt w Stoczku Łukowskim, działka nr 256/1, pow.,1956 ha gruntu Stoczek Łukowski 36.2 Razem , , , ,13 Pojazdy samochodowe według stanu na dzień 1 września 27 r.: Nr inwent. Środek trwały Nr rejestr. Wartość netto (księgowa) w zł Wartość w zł 7/5/2 8/5/2 17/9/4 2/7/5 24/11/5 1/1/6 1/5/7 Nubira Van Fiat Palio Skoda Octavia Fiat Punto Skoda Fabia Peugeot Partner Iveco Daily LU 6643C LU LU 8628 LU LU 2932A LU 9245C LU , ,55 348,2 7.51, , , , ,4 Razem 8.157, ,4 Wartość pojazdów samochodowych wynosi ,4 zł. Zapasy według stanu na dzień 1 września 27 r., w skład których wchodzą: 1. Materiały do bieżącej produkcji odzieży z Manifatture Di San Marino: - wartość księgowa ,6 zł, ,6 zł. 2. Produkty gotowe (bieżące sztuki uszyte do Manifatture Di San Marino): - wartość księgowa 33.13,47 zł, ,47 zł. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 8 LISTOPADA 27 R.

4 MSiG 217/27 (2814) poz Należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe według stanu na dzień 1 września 27 r.: Nazwa dostawcy Manifatture Di San Marino PW SEMIX ul. Średnia 15, 21-1 Łęczna Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., ul. Kasprzacka 25, Warszawa Rozrachunki z budżetem, VAT naliczony zarezerwowany Środki pieniężne Rozliczenia międzyokresowe czynne Nr faktury 29/SM 3/SM 31/SM 32/SM Nadpłata za usługi i części Nadpłata za dostawę gazu ziemnego Nierozliczone koszty polis ubezpieczeniowych Kwota w złotych , ,83 56, ,92 = , , , , , ,3 Razem należności, środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe ,95 Z dniem wydzielenia na Spółkę Poldan Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółkę przejmującą) przechodzą następujące prawa: 1. z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr 91/Lu/5, zawartej dnia r. pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich, a Guest Company Sp. z o.o., 2. z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr 944/Lu/5, zawartej dnia r. pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, a Guest Company Sp. z o.o. Z dniem wydzielenia przechodzą na Spółkę Poldan Spółka z o.o. (Spółkę przejmującą) wyłącznie te zezwolenia, koncesje i ulgi, które są związane ze składnikami majątkowymi przypadającymi Spółce przejmującej, tj.: 1. Decyzja Pd.311/1/23 wydana przez Burmistrza Łęcznej dnia r., dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości, ważna do 31 stycznia 28 r., 2. Decyzja Pd.311/2/24 wydana przez Burmistrza Łęcznej dnia r., dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości, ważna do 31 grudnia 27 r. IV.2. Pasywa Zobowiązania krótkoterminowe według stanu na dzień 1 września 27 r. Nazwa dostawcy 1 Lubelskie Zakłady Energetyczne Lubzel SA, ul. Garbarska 21, 2-34 Lublin PGKiM, ul. Krasnystawska 54, 21-1 Łęczna Nestle Waters Polska S.A., ul. Domaniewska 41, Warszawa Nr faktury 2 Fr 8/2754/13/82754/12W/27 Nota 8/2754/12/82754/11Z/27 ZO/3859/7 27/1/8/175 Kwota w złotych ,33 21,13 = 12.68,46 524,2 81,74 8 LISTOPADA 27 R. 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 MSiG 217/27 (2814) poz Auto-Service Zbigniew Ciechanek, ul. Długa 13a, Lublin 173/7 182,56 Przedsiębiostwo Handlowe AG-MAR, ul. Partyzancka 2, 21-1 Łęczna Auto-Mik II, ul. Sportowa 1, 21-1 Łęczna Miro Agencja Ochrony Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 2-15 Lublin Łuksja Spółdzielnia im. gen. Kleeberga, 21-4 Łuków Spółdzielnia Pracy Krawców Nowy Styl, ul. Sidorska 64, 21-5 Biała Podlaska Europejski Fundusz Leasingowy S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław OSTERM Sp. z o.o., ul. Wertera 3c, Lublin PPHU Cella, Przewłoka 16, 21-2 Parczew EWAN Sp. z o.o., ul. Bursaki 15, 2-15 Lublin Hurtownia Materiałów Budowlanych i Sanitarnych ALFA, ul. Floriańska 57, 8-11 Siedlce Manifatture Di San Marino, via Tre Settembre 67/9, Rep. San Marino Rozrachunki z pracownikami Kredyt obrotowy na rachunku w Banku Handlowym, limit 75. zł, termin spłaty r /I/27 5/283/7 5/289/7 5/281/7 5/28/7 5/279/7 5/233/7 5/255/7 5/253/7 5/247/7 5/246/7 5/197/7 F/U/7/43 F/U/7/42 F/U/7/41 F/U/7/ /7 24/7 43/7 1536/ ,6 9 42,28 469,47 73, ,79 41, ,97 245, , , , , , , , , , ,72 = , ,2 2.64,78 898, ,65 489, , , , , ,37= , , ,88 Razem zobowiązania krótkoterminowe ,1 Niniejszy plan podziału został uzgodniony w dniu 9 października 27 r. w Lublinie. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 18 8 LISTOPADA 27 R.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAKALLAND S.A. za okres 01-07-2007 do 31-12-2007 Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych Aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo