SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej EURO na Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia r pod numerem: Kod (CPV) Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Cedry Wielkie Płatnik: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich adres: ul. Krasickiego 16, Cedry Wielkie NIP Regon PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008r. nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą. ZAWARTOŚĆ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki : 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie wykonawcy 3. Wzór umowy Cedry Wielkie, dnia r. Zatwierdzam: Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 1

2 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku, w ramach projektu Pętla śuławska Międzynarodowa Droga Wodna E 70. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ. Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 1. Uzyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itd, 2. Pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umoŝliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami, w tym: 3.1. Projekt budowlano wykonawczy: 6 egz. forma tradycyjna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wersja elektroniczna wszystkich dokumentów ( pliki testowe z rozszerzeniem: doc, pliki obliczeniowe: xls, pliki graficzne: dxf lub dwg Przedmiar robót 6 egz Kosztorys inwestorski 2 egz Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 6 egz Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 6 egz Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. Ponadto w ramach wykonania dokumentacji do projektanta będzie naleŝało: 1. Udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz wykonanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji w przypadku konieczności uwzględnienia zastrzeŝeń wykonawców. 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami wkonywanymi na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji. 3. Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w przypadku gdy będzie to niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego. 4. ZłoŜenie oświadczenia, iŝ przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. 5. Wykonaną dokumentację projektową naleŝy uzgodnić z Biurem Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie standaryzacji budowli i obiektów zadania ). 2. Kod (CPV) Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 maja 2009 roku. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania, uwzględniając raport z postępów prac projektowych, który powinien być przesyłany do Zamawiającego co 2 tygodnie. 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 2

3 3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy. 6. Wykonawca wskaŝe w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy. Na kopercie naleŝy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: oferta przetargowa na Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. Nie otwierać przed dniem r. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyŝszy sposób. 9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3 Wykonawcy występujący wspólnie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania. 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności; 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłoŝonych przez wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w 5, na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia. 3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 musi spełnić kaŝdy z wykonawców (dokumenty wskazane w 5 ust. 1 pkt. 1,2 SIWZ składa kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu), Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 3

4 5. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1 pkt. 2, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1 pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ. KaŜdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub faksem na nr (0-58) Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 4

5 Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub faksem oraz zamieszczane na stronie internetowej w rubryce Przetargi. 7. Składanie ofert 1. Oferty naleŝy składać w sekretariacie gminy w Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16, Cedry Wielkie, pokój nr Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę tylko przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, Ŝe powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 2 ust. 7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 8. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, pok. USC. 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Koperty oznaczone WYCOFANE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości: a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cenę oferty, c) termin wykonania zamówienia publicznego, d) warunki płatności zawarte w ofercie. 10. Kryteria wyboru oferty Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena 100 % Sposób obliczenia ceny: Cena oferty jest ceną brutto. 2. Sposób oceny ofert: 1) dla kryterium 1: P K = [C N / C R x 100 % ] x 100 P K - ilość punktów dla kryterium Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 5

6 C N - najniŝsza oferowana cena, C R - cena oferty rozpatrywanej 11. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w 10 niniejszych warunków zamówienia. 2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3. Komisja przetargowa poprawi w ofertach: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeŝeli: 1) będzie niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z zastrzeŝeniem ust. 3 pkt. 3 3) jej złoŝenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) będzie zawierała raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zostanie złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3; 8) będzie niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium. 12. Zawarcie umowy 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. Umowa moŝe być zawarta przed upływem 7 dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta. 3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 3 ( Wzór umowy ) do niniejszej specyfikacji. 4. Przed zawarciem umowy, wykonawca, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny ofertowej. 5. Zabezpieczenie moŝe być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 7. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 6

7 umowy, lub nie wniesie określonego wyŝej zabezpieczenia, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 8. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji zamówienia 2) warunków płatności 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT 9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły wyŝszej t.j. katastrofa naturalna, strajk, poŝar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny 2) gdy zaistniały okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć przy zawarciu umowy, 3) gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego. 10. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 13. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 1. Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŝniony jest: Jan Jasiński tel. (058) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego, lub faksem na numer (058) Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W postępowaniu o przedmiotowe zamówienie przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 7

8 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) OFERTA Na nazwa firmy... adres... Regon.... telefon, faks, 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę: stawka netto... zł podatek VAT -... zł stawka brutto -... zł (słownie brutto...) 2. Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia Zamówienie wykonam w terminie do dnia 31 maja 2009 roku. 4. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert 5. Zamówienie wykonam: - samodzielnie* - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*: Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 8. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty: Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 8

9 1) ) ) ) ) miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy * niepotrzebne skreślić Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 9

10 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy Oświadczenie wykonawcy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, Ŝe: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w przedmiocie zamówienia; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/będę dysponował* potencjałem technicznym, a takŝe osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 10

11 prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. ) miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy * niepotrzebne skreślić Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 11

12 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia U M O W A Nr / 08 Zawarta w dniu r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul Krasickiego 16, Cedry Wielkie, reprezentowaną przez: Janusza Golińskiego Wójta Gminy Płatnik: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich NIP , REGON , zwanego dalej Zamawiającym, a z siedzibą w..., przy ul. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr, posiadającą nr NIP, nr REGON, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz z późn. zm. Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Składniki Umowy Następujące dokumenty wymienione poniŝej stanowią integralną część Umowy: a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, b) Załącznik nr 3 - Protokół z uzgodnień (prawo do terenu). W przypadku rozbieŝności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1, pierwszeństwo ma Umowa, a następnie mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Poszczególne wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą miały stopień pierwszeństwa równy dokumentowi, którego dotyczą wyjaśnienia, lub który ulega modyfikacji. 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (Część II SIWZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Nadzory autorskie nie są objęte niniejszą Umową i będą objęte umową odrębną. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy, b) dokonywania płatności zgodnie z umową. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 12

13 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami wspólnotowymi, państwowymi, przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, b) zatrudnienia osób z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami, celem wykonania niniejszej umowy, c) konieczności uzgodnienia sporządzonej dokumentacji z Biurem Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w zakresie standaryzacji budowli i obiektów zadania), d) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, e) zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi w stanie zupełnym (zgodna z SIWZ oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć)., f) przekazania Zamawiającemu wykonanych opracowań w ilościach i formie zgodnej z zapisami Załącznika nr 1, g) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy na kaŝdym etapie realizacji. 3) Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem umowy. 4) Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności z budynkami, warunkami technicznymi i terenowymi, dokonał wizji lokalnej i nie wnosi Ŝadnych uwag ani zastrzeŝeń. 5 Terminy realizacji umowy 1) Termin wykonania umowy ustala się na dzień 31 maja 2009 roku. 2) Za termin wykonania umowy uwaŝa się dzień zatwierdzenia ostatniego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeŝeń. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca co 2 tygodnie składał na piśmie Zamawiającemu informacje z postępu prac projektowych. L.p. 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: Przedmiot Jednost ka Cena netto (bez VAT) [PLN] Ilość Wartoś ć netto (bez VAT) [PLN] VAT 22 % [PLN] Wartość brutto (z VAT) [PLN] Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 13

14 Pozycja 1: Wykonanie mapy do celów projektowych Pozycja 2: Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę Projekt budowlany według Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) komplet 1 6 komplet Badania gruntowo-wodne komplet Operat wodno-prawny komplet Raport oddziaływania na środowisko komplet Koncepcja układu drogowego komplet Inwentaryzacja zieleni komplet 6 Razem Pozycja 2 3 Pozycja 3: Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót 3.1 Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy komplet Przedmiar robót komplet 3 Specyfikacje techniczne 3.2 wykonania i odbioru robót komplet 3 budowlanych 3.3 Kosztorys inwestorski komplet Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego komplet 1 Razem Pozycja 3 Razem pozycje (wartość umowy) Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w wybranej w wyniku przetargu ofercie w wysokości zł brutto, (słownie: zł ) w tym podatek VAT (22 %) w wysokości zł ( słownie: ). 2. Ceny jednostkowe określone w 6 ust. 1 obejmują kompleksową realizację przedmiotu umowy. 3. Ceny jednostkowe określone w 6 ust. 1 są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i nie mogą ulec zmianie. 1 Komplet oznacza ilość egzemplarzy danej dokumentacji wymienionej w Części I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 14

15 4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez strony w drodze aneksu do umowy. 7 Rozliczenie wynagrodzenia 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, z podziałem na poszczególne zadania, w oparciu o kwoty określone w 6, w następujący sposób: 2. Wykonanie mapy do celów projektowych (Pozycja 1 z 6 ust. 1) 100% wartości pozycji po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru mapy do celów projektowych, bez uwag i zastrzeŝeń, 3. dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę (Cała pozycja 2 z 6 ust. 1) fakturowanie częściowe: 2. 60% wartości pozycji po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Częściowego dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, bez uwag i zastrzeŝeń, 3. 40% wartości pozycji po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego prawomocnego pozwolenia na budowę, bez uwag i zastrzeŝeń, 4. dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót (Cała pozycja 3 z 6 ust. 1) 1. 60% wartości pozycji po wykonaniu dokumentacji i dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Częściowego dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót, bez uwag i zastrzeŝeń, 2. 40% wartości po udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy o zamówienie publiczne) i dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót, bez uwag i zastrzeŝeń. 5. W przypadku braku zgody właściciela na dysponowanie terenem na cele budowlane Wykonawca ma obowiązek sporządzić notatkę na okoliczność zaistniałego faktu. Sporządzenie takiej notatki nie jest uzyskaniem zgody w rozumieniu ust. 1 lit. d) i nie moŝe być podstawą do zapłaty wynagrodzenia. 6. W przypadku braku uzyskania zgody właściciela Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 6 ust. 1 niniejszej umowy, zmienić dokumentację projektową w taki sposób, aby zapewnić posiadanie zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane dla wszystkich działek, przez które przebiegać mają projektowane urządzenia i sieci. 7. Zgoda właścicieli musi zostać wyraŝona pisemnie na wzorze (Protokół uzgodnień) stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. Zastosowanie powyŝszego wzoru nie jest konieczne w przypadku uzyskania uzgodnień dot. gruntów Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W kaŝdym innym przypadku uzyskanie zgody z pominięciem powyŝszego wzoru wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 8. Jeśli właściciel zastrzega sobie dodatkowe warunki (np. wykup, podział, odszkodowanie), nie objęte wzorem Protokołu uzgodnień stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy - wszelkie takie warunki muszą być uprzednio zgłaszane Zamawiającemu, i takim przypadku uzgodnienie prawa do terenu odbywa się w obecności Zamawiającego, który decyduje, czy akceptuje otrzymanie zgody z takimi Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo