SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej EURO na Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia r pod numerem: Kod (CPV) Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Cedry Wielkie Płatnik: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich adres: ul. Krasickiego 16, Cedry Wielkie NIP Regon PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008r. nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą. ZAWARTOŚĆ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki : 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie wykonawcy 3. Wzór umowy Cedry Wielkie, dnia r. Zatwierdzam: Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 1

2 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku, w ramach projektu Pętla śuławska Międzynarodowa Droga Wodna E 70. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ. Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 1. Uzyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itd, 2. Pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umoŝliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami, w tym: 3.1. Projekt budowlano wykonawczy: 6 egz. forma tradycyjna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wersja elektroniczna wszystkich dokumentów ( pliki testowe z rozszerzeniem: doc, pliki obliczeniowe: xls, pliki graficzne: dxf lub dwg Przedmiar robót 6 egz Kosztorys inwestorski 2 egz Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 6 egz Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 6 egz Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. Ponadto w ramach wykonania dokumentacji do projektanta będzie naleŝało: 1. Udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz wykonanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji w przypadku konieczności uwzględnienia zastrzeŝeń wykonawców. 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami wkonywanymi na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji. 3. Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w przypadku gdy będzie to niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego. 4. ZłoŜenie oświadczenia, iŝ przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. 5. Wykonaną dokumentację projektową naleŝy uzgodnić z Biurem Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie standaryzacji budowli i obiektów zadania ). 2. Kod (CPV) Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 maja 2009 roku. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania, uwzględniając raport z postępów prac projektowych, który powinien być przesyłany do Zamawiającego co 2 tygodnie. 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 2

3 3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy. 6. Wykonawca wskaŝe w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy. Na kopercie naleŝy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: oferta przetargowa na Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. Nie otwierać przed dniem r. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyŝszy sposób. 9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3 Wykonawcy występujący wspólnie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania. 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności; 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłoŝonych przez wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w 5, na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia. 3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 musi spełnić kaŝdy z wykonawców (dokumenty wskazane w 5 ust. 1 pkt. 1,2 SIWZ składa kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu), Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 3

4 5. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1 pkt. 2, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1 pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ. KaŜdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub faksem na nr (0-58) Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 4

5 Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub faksem oraz zamieszczane na stronie internetowej w rubryce Przetargi. 7. Składanie ofert 1. Oferty naleŝy składać w sekretariacie gminy w Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16, Cedry Wielkie, pokój nr Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę tylko przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, Ŝe powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 2 ust. 7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 8. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, pok. USC. 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Koperty oznaczone WYCOFANE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości: a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cenę oferty, c) termin wykonania zamówienia publicznego, d) warunki płatności zawarte w ofercie. 10. Kryteria wyboru oferty Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena 100 % Sposób obliczenia ceny: Cena oferty jest ceną brutto. 2. Sposób oceny ofert: 1) dla kryterium 1: P K = [C N / C R x 100 % ] x 100 P K - ilość punktów dla kryterium Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 5

6 C N - najniŝsza oferowana cena, C R - cena oferty rozpatrywanej 11. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w 10 niniejszych warunków zamówienia. 2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3. Komisja przetargowa poprawi w ofertach: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeŝeli: 1) będzie niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z zastrzeŝeniem ust. 3 pkt. 3 3) jej złoŝenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) będzie zawierała raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zostanie złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3; 8) będzie niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium. 12. Zawarcie umowy 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. Umowa moŝe być zawarta przed upływem 7 dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta. 3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 3 ( Wzór umowy ) do niniejszej specyfikacji. 4. Przed zawarciem umowy, wykonawca, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny ofertowej. 5. Zabezpieczenie moŝe być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 7. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 6

7 umowy, lub nie wniesie określonego wyŝej zabezpieczenia, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 8. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji zamówienia 2) warunków płatności 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT 9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły wyŝszej t.j. katastrofa naturalna, strajk, poŝar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny 2) gdy zaistniały okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć przy zawarciu umowy, 3) gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego. 10. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 13. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 1. Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŝniony jest: Jan Jasiński tel. (058) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego, lub faksem na numer (058) Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W postępowaniu o przedmiotowe zamówienie przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 7

8 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) OFERTA Na nazwa firmy... adres... Regon.... telefon, faks, 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę: stawka netto... zł podatek VAT -... zł stawka brutto -... zł (słownie brutto...) 2. Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia Zamówienie wykonam w terminie do dnia 31 maja 2009 roku. 4. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert 5. Zamówienie wykonam: - samodzielnie* - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*: Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 8. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty: Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 8

9 1) ) ) ) ) miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy * niepotrzebne skreślić Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 9

10 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy Oświadczenie wykonawcy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, Ŝe: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w przedmiocie zamówienia; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/będę dysponował* potencjałem technicznym, a takŝe osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 10

11 prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. ) miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy * niepotrzebne skreślić Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 11

12 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia U M O W A Nr / 08 Zawarta w dniu r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul Krasickiego 16, Cedry Wielkie, reprezentowaną przez: Janusza Golińskiego Wójta Gminy Płatnik: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich NIP , REGON , zwanego dalej Zamawiającym, a z siedzibą w..., przy ul. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr, posiadającą nr NIP, nr REGON, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz z późn. zm. Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Składniki Umowy Następujące dokumenty wymienione poniŝej stanowią integralną część Umowy: a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, b) Załącznik nr 3 - Protokół z uzgodnień (prawo do terenu). W przypadku rozbieŝności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1, pierwszeństwo ma Umowa, a następnie mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Poszczególne wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą miały stopień pierwszeństwa równy dokumentowi, którego dotyczą wyjaśnienia, lub który ulega modyfikacji. 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (Część II SIWZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Nadzory autorskie nie są objęte niniejszą Umową i będą objęte umową odrębną. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy, b) dokonywania płatności zgodnie z umową. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 12

13 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami wspólnotowymi, państwowymi, przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, b) zatrudnienia osób z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami, celem wykonania niniejszej umowy, c) konieczności uzgodnienia sporządzonej dokumentacji z Biurem Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w zakresie standaryzacji budowli i obiektów zadania), d) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, e) zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi w stanie zupełnym (zgodna z SIWZ oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć)., f) przekazania Zamawiającemu wykonanych opracowań w ilościach i formie zgodnej z zapisami Załącznika nr 1, g) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy na kaŝdym etapie realizacji. 3) Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem umowy. 4) Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności z budynkami, warunkami technicznymi i terenowymi, dokonał wizji lokalnej i nie wnosi Ŝadnych uwag ani zastrzeŝeń. 5 Terminy realizacji umowy 1) Termin wykonania umowy ustala się na dzień 31 maja 2009 roku. 2) Za termin wykonania umowy uwaŝa się dzień zatwierdzenia ostatniego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeŝeń. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca co 2 tygodnie składał na piśmie Zamawiającemu informacje z postępu prac projektowych. L.p. 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: Przedmiot Jednost ka Cena netto (bez VAT) [PLN] Ilość Wartoś ć netto (bez VAT) [PLN] VAT 22 % [PLN] Wartość brutto (z VAT) [PLN] Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 13

14 Pozycja 1: Wykonanie mapy do celów projektowych Pozycja 2: Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę Projekt budowlany według Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) komplet 1 6 komplet Badania gruntowo-wodne komplet Operat wodno-prawny komplet Raport oddziaływania na środowisko komplet Koncepcja układu drogowego komplet Inwentaryzacja zieleni komplet 6 Razem Pozycja 2 3 Pozycja 3: Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót 3.1 Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy komplet Przedmiar robót komplet 3 Specyfikacje techniczne 3.2 wykonania i odbioru robót komplet 3 budowlanych 3.3 Kosztorys inwestorski komplet Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego komplet 1 Razem Pozycja 3 Razem pozycje (wartość umowy) Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w wybranej w wyniku przetargu ofercie w wysokości zł brutto, (słownie: zł ) w tym podatek VAT (22 %) w wysokości zł ( słownie: ). 2. Ceny jednostkowe określone w 6 ust. 1 obejmują kompleksową realizację przedmiotu umowy. 3. Ceny jednostkowe określone w 6 ust. 1 są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i nie mogą ulec zmianie. 1 Komplet oznacza ilość egzemplarzy danej dokumentacji wymienionej w Części I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 14

15 4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez strony w drodze aneksu do umowy. 7 Rozliczenie wynagrodzenia 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, z podziałem na poszczególne zadania, w oparciu o kwoty określone w 6, w następujący sposób: 2. Wykonanie mapy do celów projektowych (Pozycja 1 z 6 ust. 1) 100% wartości pozycji po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru mapy do celów projektowych, bez uwag i zastrzeŝeń, 3. dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę (Cała pozycja 2 z 6 ust. 1) fakturowanie częściowe: 2. 60% wartości pozycji po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Częściowego dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, bez uwag i zastrzeŝeń, 3. 40% wartości pozycji po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego prawomocnego pozwolenia na budowę, bez uwag i zastrzeŝeń, 4. dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót (Cała pozycja 3 z 6 ust. 1) 1. 60% wartości pozycji po wykonaniu dokumentacji i dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Częściowego dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót, bez uwag i zastrzeŝeń, 2. 40% wartości po udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy o zamówienie publiczne) i dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót, bez uwag i zastrzeŝeń. 5. W przypadku braku zgody właściciela na dysponowanie terenem na cele budowlane Wykonawca ma obowiązek sporządzić notatkę na okoliczność zaistniałego faktu. Sporządzenie takiej notatki nie jest uzyskaniem zgody w rozumieniu ust. 1 lit. d) i nie moŝe być podstawą do zapłaty wynagrodzenia. 6. W przypadku braku uzyskania zgody właściciela Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 6 ust. 1 niniejszej umowy, zmienić dokumentację projektową w taki sposób, aby zapewnić posiadanie zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane dla wszystkich działek, przez które przebiegać mają projektowane urządzenia i sieci. 7. Zgoda właścicieli musi zostać wyraŝona pisemnie na wzorze (Protokół uzgodnień) stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. Zastosowanie powyŝszego wzoru nie jest konieczne w przypadku uzyskania uzgodnień dot. gruntów Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W kaŝdym innym przypadku uzyskanie zgody z pominięciem powyŝszego wzoru wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 8. Jeśli właściciel zastrzega sobie dodatkowe warunki (np. wykup, podział, odszkodowanie), nie objęte wzorem Protokołu uzgodnień stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy - wszelkie takie warunki muszą być uprzednio zgłaszane Zamawiającemu, i takim przypadku uzgodnienie prawa do terenu odbywa się w obecności Zamawiającego, który decyduje, czy akceptuje otrzymanie zgody z takimi Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 15

16 warunkami. W razie braku akceptacji takich warunków przez Zamawiającego zastosowanie znajdują postanowienia ust Wykonawca przed wykonaniem koncepcji wydzielenia geodezyjnego musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 10. Faktury VAT za wykonane prace muszą być wystawione prawidłowo w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołów stanowiących podstawę ich wystawienia i następnie niezwłocznie dostarczone Zamawiającemu Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z kompletem dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia. 12. Nr rachunku Wykonawcy w PLN wskazany będzie na fakturze VAT. 13. Faktury VAT i dokumenty dotyczące płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawców zagranicznych w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 14. Za dzień zapłaty uwaŝany będzie dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8 Odbiór 1. Miejscem odbioru wykonanych prac będzie siedziba Zamawiającego. 2. Przedmiotem odbioru będą: 1. mapa do celów projektowych, (Pozycja 1 z 6 ust. 1) 2. dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę,(cała pozycja 2 z 6ust. 1) 3. dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót, (Cała pozycja 3 z 6 ust. 1), 4. uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu (Pozycja 4.1 z 6 ust. 1). 5 Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu poszczególnych pozycji wymienionych w ust. 2 jest Protokół Przekazania. 6. Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności wykonanych dokumentacji zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletności z punku widzenia celu, któremu ma słuŝyć. 7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty Protokołu Przekazania nanosi uwagi do otrzymanej pozycji wchodzącej w skład przedmiotu przekazania. 8. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŝe odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczyć 7-dniowy termin na ich usunięcie. 9. Po usunięciu wszystkich wad moŝliwe jest sporządzenie Protokołów Odbioru, bez uwag i zastrzeŝeń. 10. W razie wystąpienia wady po podpisaniu Protokołu Odbioru, a przed wykonaniem(zakończeniem inwestycji realizowanej wg. przedmiotu umowy) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, stosując się odpowiednio do ust Z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę/ Protokołu Odbioru dokumentacji potrzebnej do wyboru wykonawcy robót i do realizacji robót majątkowe prawa autorskie do danej dokumentacji wskazane w 19 przechodzą na Zamawiającego. 12. Wszystkie protokoły, muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach, w języku polskim. 13. Protokoły przekazania sporządza Wykonawca, a podpisują obie strony. 14. Protokoły Odbioru przygotowuje Zamawiający, a podpisują obie strony. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 16

17 9 Raportowanie Zamawiający ma prawo Ŝądać z 7 dniowym wyprzedzeniem od Wykonawcy na kaŝdym etapie realizacji przedmiotu Umowy okazania wykonanego zakresu przedmiotu Umowy, oraz ma prawo Ŝądać z 7 dniowym wyprzedzeniem stawiennictwa Wykonawcy na spotkania w siedzibie Zamawiającego celem okazania i omówienia wykonanego zakresu Umowy pod rygorem nałoŝenia kar umownych za nienaleŝyte wykonanie Umowy lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 10 Przedstawiciele stron 1. Przedstawicielami Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będzie Jan Jasiński. 2. Przedstawicielami Wykonawcy do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy, przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy oraz do podpisania oświadczenia o zgodności i kompletności wykonanych dokumentacji, z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną będzie Imię i Nazwisko nr tel Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem musi być kaŝdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 4. Zmiana Przedstawicieli Stron następuje przez powiadomienie drugiej strony w formie pisemnej, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 11 Wykonawcy wspólnie wykonujący przedmiot umowy 1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 3. Wzajemny zakres obowiązków w stosunkach między Wykonawcami przy realizacji niniejszej Umowy określa umowa konsorcjum lub inna równowaŝna umowa przedłoŝona Zamawiającemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy. 12 Podwykonawcy 1) Na pod zlecenie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego wyraŝona na piśmie, pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 13 Zmiana osób realizujących zamówienie po stronie Wykonawcy 1. Wykonawca moŝe proponować zmianę osoby wykonującej zamówienie, przedstawionej w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana taka jest moŝliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobą wykonującą zamówienie. 2. Zamawiający moŝe zaŝądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej zamówienie, jeŝeli uzna, Ŝe osoba wykonująca zamówienie nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 17

18 Umowy. 3. W przypadku zmiany osoby wykonującej zamówienie, nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danej osoby w SIWZ. 4. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wykonującą zamówienie zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania, Ŝe Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy lub prawa odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 14 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto t.j...,00 PLN w formie gotówki. 2. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za naleŝycie wykonaną. Uznanie Umowy za naleŝycie wykonaną nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatniego Protokołu Odbioru. 3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji okres jaki gwarancja obejmuje musi wynosić 36 miesięcy, jeŝeli w tym okresie nie upłynie okres rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem waŝności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłuŝający waŝność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie o treści zgodnej z SIWZ i zaakceptowanej przez Zamawiającego na przedłuŝony okres, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 5. Kwota, o której mowa w poprzednim ustępie jest zwracana nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7. Zamawiający na Ŝądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niŝ pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu moŝliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 8. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niŝ pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłuŝenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem waŝności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłuŝający waŝność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłuŝony okres o treści zgodnej z SIWZ i zaakceptowanej przez Zamawiającego, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 9. Koszt uzyskania zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy i ewentualnych aneksów zabezpieczenia obciąŝa Wykonawcę. 15 Rękojmia za wady 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane prace będące przedmiotem umowy. 2. Okres rękojmi za wady strony rozszerzają w ten sposób, Ŝe Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu rękojmi w okresie obejmującym czas do odbioru robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonana dokumentacje projektową. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 18

19 3. Termin rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeŝeń ostatniego Protokołu Odbioru. 4. JeŜeli w ciągu 2 lat od dnia podpisania ostatniego Protokołu Odbioru z Wykonawcą nie zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, to rękojmia wygasa. 5. O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niŝ w terminie 14 dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy protokół określający wadę i proponowany termin usunięcia. 6. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i sposób usunięcia wady. 7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moŝe zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a ponadto ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 16 Kary umowne 1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o którym mowa w 6 ust 1, a ponadto Zamawiający moŝe odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. b) 10% wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, c) za opóźnienie w wykonaniu umowy lub w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub za opóźnienie w stosunku do kaŝdego innego terminu określonego w niniejszej umowie, w szczególności terminom przekazania wskazanym w 5 ust. 1 w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia, 2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŝeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, faktur Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych 17 Zmiana umowy 1. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, nie mogą być dokonane chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaŝności formy pisemnej. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest niewaŝna. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 19

20 18 Informacje niezbędne do wykonania Umowy 1. Zamawiający dostarczył przy podpisaniu niniejszej umowy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania przedmiotu Umowy. 2. Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowaŝnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 19 Prawa autorskie Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w 6, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie uŝywania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uŝyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŝ określony w pkt. d, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŝe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 20 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne albo zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę, mimo pisemnego wezwania. c) w przypadku gdy opóźnienie w rozpoczęciu prac przekracza 2 tygodnie lub opóźnienie w wykonaniu umowy lub elementów umowy przekracza dwa miesiące. d) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie 3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Wykonanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej na budowę przystani Ŝeglarskiej w Błotniku. 20

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 zawartej w Krakowie w dniu... roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo