Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia obszaru górniczego byłej KWK Siersza znak sprawy: KWK/06/14/15 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego : Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego : ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia obszaru górniczego byłej KWK Siersza : 1) Zlewnia Z-I, F~4ha, teren podmokły 1A i 1B przez ulicę Szczakowską w Sierszy, obniżenia pomiędzy ul. Cyprysową a ul. Partyzantów - Teren starorzecza Koziego Brodu. 2) Zlewnia Z-II, F~35,7ha - Jaworzno, Rejon Oczyszczalni Ścieków w Sierszy, pomiędzy ul. Leśną a Stara Maszyna - Teren starorzecza Koziego Brodu. 3) Zlewnia Z-III, F~53ha+48ha - Siersza, pomiędzy ul. Robotniczą a ul. Cyprysową w rejonie Szybu Czech, teren łąkowy. podmokły, sąsiaduje od północy z Lasem, przy Cisowej była płytka eksploatacja p.208/2. 4) Zlewnia Z-IV, F~16ha - ~3,8ha z czego 50% to obniżenie do 0,5m kolejne 50% to obniżenie do 0,5-1m -Siersza, dz. Młyny, pomiędzy ul. Młyńska a ul. Podwale do potoku Kozi Bród. 5) Zlewnia Z-V, F~72ha bezp. + 52ha ze zlewni leśnej Z-VI (Rejon VI) - Siersza - Młyny, Leśnictwo Siersza, oddziały leśne 94, w tym ~60% brak zadrzewienia, trawy. 6) Zlewnia Z-VI, F~84ha - Siersza - Trętowiec, pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Brzozową. Tereny leśne Leśnictwa Siersza, oddział leśny 94. 7) Zlewnia Z-VII, F~48,5ha głównie od strony ul. Grunwaldzkiej - Siersza, teren po stronie południowej ul. Grunwaldzkiej za torowiskami Kolejowymi, teren leśny Leśnictwa Siersza, oddziały 94 i 99. 8) Zlewnia Z-VIII, F~72ha Wodna, pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Kopalnianą i ul. Podbuczyna. Tereny leśne Leśnictwa Siersza, oddział leśny 91 i 97. 9) Zlewnia Z-IX, F~56ha Siersza rejon ul. Dyrekcyjnej do ul. Solskiego/Jana Pawła II. Teren zabytkowego Parku NOT. Teren zabudowy w obniżeniu pomiędzy ul. Górniczą, Jana Pawła II, Kozim Brodem i Kościołem. 10) Zlewnia Z-X, F~36ha Siersza, od Cmentarza do ul. Granicznej (zlewnia~36 ha). 11) Zlewnia Z-XI, F~118ha Trzebinia dz. Trętowiec, teren leśny przy zwałowisku przy byłym zakładzie KWK Siersza, pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Grunwaldzką. 12) Zlewnia Z-XII, rowu Kanał Wód Przemysłowych o pow. F~63,6 ha, zlewnia obniżenia ~2 ha Siersza dz. Krze, pomiędzy ul. Żabią i ul. Spacerową. 13) Zlewnia Z-XIII, F~47,2 ha Trzebinia ul. Grunwaldzka. 14) Zlewnia Z-XIV, F~10,3 ha Trzebinia, ul. Grunwaldzka, rejon naprzeciw końca placu pokopalnianego przy byłym Szybie Paula. 15) Zlewnia Z-XV, F~ 8 ha Trzebinia, droga dojazdowa od ul. Piłsudskiego do Składowiska Odpadów. 16) Zlewnia Z-XVII bezp. 8 ha + pośrednia 7 ha Trzebinia, przy ul. Piłsudskiego nr 116 Trzebinia przy ul. Piłsudskiego ) Zlewnia Z-XVIII, F~6,5 ha od ul. Strzelniczej Trzebinia, ul. Piłsudskiego nr 120 i ) Zlewnia Z-XIX, potok Myślachówka F~206 ha z terenów leśnych od Myślachowic Młoszowa, ul. Bożniowa 18 do granicy Lasu, teren poza zabudową, nieużytki, droga, spływ 2

3 z oddz. leśnych 260, 261, 259. Teren obniżenia położony w strefie otuliny zespołu parków krajobrazowych. 19) Zlewnia XX i XXI, Młoszów, Florkiewicza , F~~24,9 ha. Obniżenie położone pomiędzy zboczem góry a zabudowaniami przy potoku Myślachówka. Teren obniżenia położony częściowo w strefie otuliny zespołu parków krajobrazowych. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia r., w tym - dokumentacje wymienione w poz. 1) 7) - od daty zawarcia umowy do dnia r. - dokumentacje wymienione w poz. 8) 19) - od r. do dnia r. i od dnia rozpoczęcia robót inwestycyjnych niezbędnych do odwodnienia terenu do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych w pkt do winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek określony w pkt. 5.2 winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie dysponowania osobami za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami uprawnionymi do wykonania samodzielnych analiz zagadnień będących przedmiotem zamówienia wraz z ich interpretacją niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznych odwodnienia obszaru górniczego byłej KWK Siersza, tj. osobami posiadającymi uprawnienia: 3

4 a) uprawnienia mierniczego górniczego - minimum 1 osoba, b) uprawnienia geologiczne kategorii VII minimum 1 osoba, c) uprawnienia hydrologa minimum 1 osoba, d) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, zrzeszonego we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa minimum 2 osoby, e) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zrzeszonego we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa minimum 2 osoby, f) uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego minimum 1 osoba, g) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zrzeszonego we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa minimum 1 osoba, h) uprawnienia drogowe i mostowe do projektowania bez ograniczeń minimum 1 osoba, zrzeszonego we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa, i) geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych minimum 1 osoba. 2. Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, maksymalnie czterech projektów wielobranżowych obejmujących wykonanie melioracji wodnej lub sieci wodnych i kanalizacyjnych o łącznej wartości minimum ,00 zł brutto wraz z dowodami realizacji wszystkich usług ujętych w wykazie oraz jeżeli pozytywnie zweryfikowana zostanie przez Zamawiającego zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt SIWZ. 3. Zamawiający na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zweryfikuje zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6A ppkt 4 SIWZ. W przypadku wykazania przez Wykonawcę w pkt. II tabeli w załączniku nr 4 do druku Oferta informacji o choć jednej usłudze niewykonanej lub wykonanej nienależycie (której wartość naliczonej kary umownej przekroczyła 10 % wartości umowy brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia warunku wiedzy i doświadczenia i zostanie on wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt i SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 4

5 dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów w celu oceny spełniania tego warunku obowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że podmiot ten jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 8. Spełnienie warunków opisanych powyżej należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 SIWZ. 9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły : spełnia nie spełnia. 10. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do druku OFERTA załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z pkt SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt , i SIWZ do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z opisem w pkt SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia oraz, że osoby te zgodnie z opisem Zamawiającego posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3 do druku OFERTA. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 5

6 lub są wykonywane należycie, zgodnie z opisem w pkt SIWZ - załącznik nr 4 do druku OFERTA. Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest również podać informacje o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie wystawione przez odbiorcę usług, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, które należy dołączyć do załącznika nr 4 do druku OFERTA. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. 4. W pkt. II tabeli Usługi niewykonane lub wykonane nienależycie w Załączniku nr 4 do druku Oferta Wykonawca zobowiązany jest wykazać wszystkie usługi, nie tylko objęte przedmiotem zamówienia, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, nie zostały przez Wykonawcę wykonane lub zostały wykonane nienależycie (wartość naliczonej kary umownej przekroczyła 10 % wartości umowy brutto). Przez usługi niewykonane Zamawiający rozumie usługi, które nie zostały w pełni wykonane przez Wykonawcę w odniesieniu do postanowień obowiązującej umowy, w tym m.in. nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania zadania po zawarciu umowy, odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy w trakcie jej wykonywania, rozwiązanie umowy przez Wykonawcę przed upływem terminu jej obowiązywania, rozwiązanie umowy przez odbiorcę usługi przed upływem terminu jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przez usługi wykonane nienależycie Zamawiający rozumie każdy przypadek wykonania usługi niezgodnie z umową, gdy nastąpiło jakiekolwiek odstępstwo przez Wykonawcę od warunków umowy tj. każdy przypadek obciążenia Wykonawcy karą umowną przekraczającą 10 % wartości umowy brutto lub odszkodowaniem lub rozwiązanie umowy przez odbiorcę usługi przed upływem terminu jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W przypadku udziału podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcyzałącznik nr 5 do druku OFERTA. 6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem w pkt SIWZ wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty raty składki. 7. Wykonawca winien przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. B. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 6

7 Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp - załącznik nr 6 do druku OFERTA. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (dot. podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt. 6B ppkt. 2, 3, 4, 6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7

8 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) w pkt. 6B ppkt. 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp. 9. Dokumenty o których mowa w pkt. 6B ppkt. 8 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt 8 lit. b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt. 6B ppkt 8 tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. C. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp. załącznik nr 7 do druku OFERTA, albo 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 7a do druku OFERTA. D. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty : 1. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 8 do druku OFERTA. Przedłożone dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu nie później jednak niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert. 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą. 8. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli prawo to nie wynika z rejestru do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby/osób do 8

9 składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać w szczególności: wskazanie pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczenia woli i reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczeń woli, reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub w formie równoważnej tzn. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez pozostałych wspólników. 11. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt SIWZ. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 13. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 14. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 15. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 17. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 18. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). 19. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 20. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 9

10 ... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia obszaru górniczego byłej KWK Siersza : Znak sprawy: KWK/06/14/15 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) 21. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego. 22. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA nr. 23. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 8. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie informację taką opublikuje na własnej stronie internetowej. 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na 10

11 stronie internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 8.4 stosuje się odpowiednio. 4. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 5. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, zgodnie z przepisami art. 12a ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego. 7. Informacji na temat niniejszego postępowania udziela Pani Jolanta Szewczyk 8. Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3 ustawy Pzp. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający podaje nr faksu : W przypadku pełnomocnictw i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki dokumenty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do uzupełnienia. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru: 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo