Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach"

Transkrypt

1 Myślenice, dnia r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu. Zamawiający działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z dnia r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego na zamówienie pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu, po dokonaniu analizy przedmiotowych pytań, niniejszym wyjaśnia co następuje: PYTANIE 1 Wnosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu budowlanego, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie na budowę (dla pełnego opisu przedmiotu zamówienia)- Zamawiający zamieścił jedynie projekty wykonawcze. ODPOWIEDŹ 1 Kompletny projekt budowlany dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. PYTANIE 2 Czy zamieszczona na stronie Zamawiającego decyzja o pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną? ODPOWIEDŹ 2 Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego decyzja pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną. Zamawiający zamieszcza na swej stronie internetowej decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia r. utrzymującą w mocy decyzję pozwolenie na budowę załącznik pn. Decyzja utrzymująca Wojewody. PYTANIE 3 Wnosimy o zamieszczenie na stronach internetowych Zamawiającego dokumentacji geologiczno- inżynierskiej oraz dokumentacji hydrologicznej dla terenu budowy dla pełnego opisu przedmiotu zamówienia. ODPOWIEDŹ 3 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: - Dokumentację geologiczno - inżynierską dla projektowanego ZZO w załączniku pn. Dokumentacja geologicznoinżynierska ; - Dokumentację określającą warunki hydrogeologiczne w rejonie planowanej kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne w Myślenicach przy ul. Kornela Ujejskiego 341 w załączniku pn. Dokumentacja hydrogeologiczna.

2 PYTANIE 4 Zgodnie z opisem do projektu, tom XI- kwatera składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną w p-cie 4 zawarto zapis: Dno i skarpy kwatery znajdować się będą w obrębie glin pylastych lub łupków, które określane są w klasyfikacji przepuszczalności skał jako słabo przepuszczalne, średnio izolujące k= m/s. Utwory te nie stanowią naturalnej bariery geologicznej, gdyż współczynnik filtracji tych utworów ma wartość nieco większą niż 1,0x 10-9 m/s, tak więc nie spełniają warunków bariery geologicznej, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2003r.,( Dz.U. 2003, Nr 61, poz. 549) winna mieć współczynnik wodoprzepuszczalności k poniżej 10-9 m/s i miąższość nie mniejszą niż 1m. W związku z tym dla planowanej kwatery składowiska należy wykonać uszczelnienie dna i skarp matą bentonitową i geomembraną PEHD grubości 2mm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r.,( Dz.U. 2003, Nr 61, poz. 549) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 39, poz. 320 z dnia 13 marca 2009r.) w miejscu gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia wymagań określonych w par. 5 ust. 2-4 przywołanego Rozporządzenia, stosuje się sztuczną barierę geologiczną o parametrach określonych w Rozporządzeniu( grubość minimum 50cm i współczynnik k 10-9 m/s spełnione łącznie). Ponieważ na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie prosimy o dostosowanie projektu do wymagań prawa, gdyż w przeciwnym wypadku, żądanie od wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla tak zaprojektowanego obiektu będzie świadczeniem niemożliwym. ODPOWIEDŹ 4 5 ust. 2-5 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów z dnia 10 kwietnia 2003 r., dotyczącego zastosowania sztucznej bariery geologicznej o parametrach określonych w ww. Rozporządzeniu (minimalna miąższość wynosząca 0,5 m i wsp. przepuszczalnośc k 1,0 x 10-9 ) w przypadku braku naturalnej bariery geologicznej, należy stwierdzić że sztuczna bariera geologiczna została zaprojektowana w postaci maty bentonitowej. Zaprojektowane uszczelnienie w postaci maty bentonitowej o masie powierzchniowej g 5300 g/m 2 odpowiada 0,5 m warstwie gruntu o współczynniku przepuszczalności k 1,0 x Minimalna miąższość sztucznej bariery geologicznej nie jest określona jako wartość rzeczywista (taką sytuacje mamy w 6 ust.2 Rozporządzenia odnoszącym się do miąższości warstwy filtracyjnej) w związku z czym zaprojektowane zostało uszczelnienie o mniejszej miąższości lecz o wsp. przepuszczalności wynoszącym k 1,5 x PYTANIE 5 Nachylenie dna niecki składowiska wynosi średnio 11% dochodząc lokalnie do 38%. Zastosowanie na dnie folii gładkiej jest naszym zdaniem rozwiązaniem niewłaściwym, gdyż może to prowadzić do naruszenia stateczności dna niecki w trakcie jego eksploatacji- właściwszym rozwiązaniem jest zastosowanie na dnie jak i na skarpach folii obustronnie teksturowanej (szorstkiej) co w znacznym stopniu wpłynie na stateczność całego składowiska (dodatkowe siły tarcia). Wnosimy o wprowadzenie zmiany do projektu dla zapewnienia bezpieczeństwa przyszłego użytkownika obiektu. ODPOWIEDŹ 5 Dno projektowanej niecki powinno zostać wyprofilowane ze średnim spadkiem wynoszącym 11%, lokalne nachylenia dochodzące do 38% będą występowały na bardzo małej przestrzeni (ok. 4 arów) w związku z czym nie ma konieczności zastosowania folii teksturowanej. Geomembrana zabezpieczona geowłókniną zostanie obsypana 15 cm warstwą piasku oraz 50 cm warstwą żwiru co spowoduje jej dociążenie. PYTANIE 6 Projekt wykonawczy tom XI- kwatera składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną- zakłada wykorzystanie nadwyżki mas ziemnych z terenu budowy kwatery na makroniwelację pod zakład. Pytanie: czy grunty z terenu budowy kwatery badane były pod kątem przydatności do budowy nasypów?

3 ODPOWIEDŹ 6 Badania gruntu są zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Grunty pod budowę nasypów mają ściśle określony skład i właściwości fizyczne. Grunty z wykopów mogą być użyte do budowy nasypów, ale tylko z wybranych warstw geotechnicznych. Wszystkie niezbędne dane odnośnie gruntu pod budowę nasypów zostały podane w tomie VII Drogi. PYTANIE 7 W punkcie 6 podpunkt 7 napisano, że Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. W rozdziale 3 tomu II- warunki szczególne kontraktu- klauzula 10.1 zawarto zapis, że Wykonawca zobowiązany jest, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub odcinka od właściwych władz lokalnych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, czy też dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie? Czy Zamawiający dołoży starań by uzyskać niezwłocznie pozwolenie na użytkowanie? ODPOWIEDŹ 7 Zgodnie z treścią pkt ) Tomu I SIWZ (IDW) realizując niniejsze zamówienie, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Jednocześnie, zgodnie z w klauzulą 4.1. WSK Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do: Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do: (i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach: Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój koszt ( ). W związku z powyższym, Wykonawca ma obowiązek uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. PYTANIE 8 W punkcie 7 tomu I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców napisano, że Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlano- montażowe, dostawy i usługi koniecznie wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, w celu realizacji całości zamówienia, zgodnie z SIWZ, niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia określonych wcześniej celów i efektów ekologicznych. W świetle artykułu 140 ustęp 3 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wskazuje na roboty, dostawy lub usługi zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, na który składają się dokumentacja projektowa oraz STWIORB i Specyfikacja techniczna technologii i dostaw (zgodnie z pkt. 12 tomu I SIWZ), zaś pozostałe ewentualne roboty wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, będą realizowane na podstawie umowy o roboty dodatkowe? ODPOWIEDŹ 8 Wynagrodzenie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, tak więc Wykonawca obliczając cenę ofertową, winien uwzględnić nie tylko roboty ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru (zgodnie z pkt IDW Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne, a przedmiary mają charakter pomocniczy i mają na celu wyłącznie ułatwienie Wykonawcy wyceny robót), ale także wszystkie inne roboty, których obowiązek wykonania wynika z kompleksowej analizy pozostałych, zamieszczonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia dokumentów, na podstawie których można określić i wycenić niezbędne do prawidłowego, zgodnego z Projektem wykonania całości zamówienia. Jednakże, w przypadku pojawienia się w toku realizacji zamówienia, konieczności wykonania robót nieprzewidzianych wcześniej i nie ujętych Dokumentacji Projektowej, ani w żadnej innej z przedstawionych przez Zamawiającego dokumentacji, Zamawiający będzie rozważał konieczność udzielenia zamówień dodatkowych. PYTANIE 9

4 Zamawiający zgodnie z punktem 16 podpunkt 3 tomu I SIWZ- Instrukcja dla wykonawcy wymaga, aby urządzenia technologiczne zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 25 lat. Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w wymóg odnosi się do wszystkich dostaw wchodzących w zakres zadania Nr 2, również takich, jak np. kontenery lub wyposażenie warsztatowe, które z racji pełnionej funkcji lub materiału, z którego zostały wykonane nie zapewnią ich użytkowania w okresie 25 lat? ODPOWIEDŹ 9 W przypadku dostaw takich jak wyposażenie warsztatowe czy kontenery Zamawiający wymaga co najmniej urządzenia te zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 10 lat. PYTANIE 10 Zgodnie z punktem 25 podpunkt 3 tomu I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców cena oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego wykonawcy, o którym mowa w pkt )o) IDW oraz z Formularza cenowego dostaw( Załącznik 1b do Oferty). Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w cena jest ceną kosztorysową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego? ODPOWIEDŹ 10 Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, nie zaś kosztorysowy. Zgodnie bowiem z zapisami pkt 25 IDW, zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy, a Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, technicznego specyfikacji technicznej technologii i dostaw, instrukcji rozruchu, oględzin terenu budowy, uzgodnień, opinii, dokumentacji geologicznej, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy. oraz Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu oraz koszty dostaw. Kosztorysy, sporządzone przez Wykonawców i załączone do oferty będą miały istotne znaczenie w przypadku ewentualnych zamówień dodatkowych, uzupełniających, wykonania robót zamiennych. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, winna być oparta i wynikać z wyliczeń przedstawionych w kosztorysach, spójnych ze zbiorczymi cenami za poszczególne elementy robót i dostawy, wskazanymi w Załączniku 1b do IDW (wzór Formularza Cenowego), jednakże załączone kosztorysy, zgodnie z zapisami pkt 25 IDW nie podlegają ocenie w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż wynikające z dokumentacji i przedmiarów ilości materiałów i urządzeń, zastosowania innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, przyjętych jednostek i ilości robót, pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiaru Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w miesięcznych transzach, obejmujących rzeczywisty zakres wykonanych robót i dostaw to jest wykonane w całości w danym miesiącu poszczególne elementy robót i dostawy, zgodnie z załączonym przez Wykonawcę do oferty Formularzem Cenowym. Wobec powyższego, w celu zapewnienia spójności zapisów dokumentacji, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: W Tomie I SIWZ- IDW 1. Pkt )a) IDW otrzymuje brzmienie a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, oraz Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszej IDW 2. Pkt otrzymuje brzmienie: 2. Cena Oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego wykonawcy, o którym mowa w pkt )o) IDW oraz z Formularza cenowego (Załącznik 1b do Oferty)

5 3. Pkt otrzymuje brzmienie: 7. Przedmiary robót oraz Formularz cenowy są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. 4. Pkt otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy ofertowe, które powinny zawierać wycenę co najmniej elementów robót z podaniem ich ilości, cen jednostkowych i wartości, wraz z opisem technologii wykonania robót oraz zestawienie zastosowanych zamiennych, równoważnych materiałów i montowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych obowiązywać będą przez okres ważności umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do załączenia do Oferty Formularza cenowego (Załącznik nr 1b) z wyceną poszczególnych elementów robót oraz dostaw. 5. Pkt 39 podpunkt 1b w tabeli otrzymuje brzmienie: Wzór Formularza Cenowego. W Tomie II SIWZ- WSK wprowadza się następujące zmiany 1. Klauzula Księga Obmiarów otrzymuje brzmienie: Księga Obmiarów nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 2. Klauzula 12 Obmiary i wycena otrzymuje brzmienie: Klauzula 12 Obmiary i wycena nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach 3. Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa i zapłata otrzymuje brzmienie: Klauzulę 14.1 zmienia się i uzupełnia się następująco: Skreśla się podpunkt (a) i zastępuje się następująco: (a) Cena Kontraktowa będzie zgodna z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty i będzie podlegała korektom wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z Kontraktem Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco: (c) Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w Przedmiarze robót lub w innym Wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. Cena kontraktowa zostanie ustalona zgodnie z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczoną w oparciu o załączone do oferty kosztorysy ofertowe oraz Formularz Cenowy. W przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających / dodatkowych, dla Robót nie występujących w kosztorysach ofertowych, przyjęte zostaną stawki i wskaźniki cenotwórcze zgodnie ze średnimi cenami

6 SECOCENBUD, obowiązującymi w kwartale poprzedzającym wnioskowane Zmiany dla regionu Małopolski dla właściwej branży. Skreśla się podpunkt (d) klauzuli Klauzula 14.4 Plan płatności otrzymuje brzmienie: Klauzulę 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót budowlanych i dostaw wraz z montażem będzie wypłacane Wykonawcy w miesięcznych transzach, obejmujących rzeczywisty zakres wykonanych w całości w danym miesiącu poszczególnych elementów robót i zrealizowanych dostaw. Wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych w danym miesiącu poszczególnych elementów robót oraz dostaw odpowiadać będzie kwotom określonym w Formularzu Cenowym. Płatność za realizację usług szkoleniowych zostanie objęta Końcowym Świadectwem Płatności. Zapłata poszczególnych transz wynagrodzenia nastąpi na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności wystawionych przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 14.6 Wykonawca winien przedłożyć niewiążące obliczenie płatności, które spodziewa się otrzymać w każdym okresie miesięcznym: (a) najpóźniej 7 dni po Dacie Rozpoczęcia, (b) równocześnie z każdą aktualizacją (zmianą) Programu realizacji Robót i dostaw, (c) w każdym innym przypadku powodującym zmianę terminu fakturowania i/lub płatności. 5. W treści Tomu II SIWZ, w preambule (str. 2) oraz w ust. 3 i 4 (str. 3), a także w Klauzuli , oraz we wzorze karty gwarancji jakości dla dostaw na sprzęt i części zamienne, skreśla się zawarty w zwrot o ile dotyczy PYTANIE 11 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 3 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i nie ma takiej możliwości a Zamawiający jest zmuszony użyć znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zgodnie z powyższym opis przedmiotu zamówienia ma być jednoznaczny i wyczerpujący, jak w związku z zapisami ustawy Prawa zamówień publicznych traktować zapisy Zamawiającego zawarte w punkcie 25 podpunkt 13 tomu I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców, zgodnie z którymi Zamawiający w przypadku nie uściślenia w projekcie materiałów dotyczących prac wykończeniowych zastrzega sobie prawo wyboru tych materiałów w ramach podanej w ofercie ceny? ODPOWIEDŹ 11 Skreśla się pkt IDW. PYTANIE 12 Zgodnie z zapisem w punkcie 25 podpunkt 14 tomu I SIWZ kosztorysy ofertowe nie podlegają ocenie w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż wynikające z dokumentacji i przedmiarów ilości materiałów i urządzeń, zastosowania innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, przyjętych jednostek i ilości robót, pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiaru. Ponadto zgodnie z uzupełnieniem klauzuli 14.1 podpunkt c) wszelkie ilości jakie zostały ustalone w przedmiarze robót lub w innym wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. Cena kontraktowa zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonych

7 obmiarów robót przy zastosowaniu stawek i cen jednostkowych zatwierdzonych w kontrakcie. Dla robót nie występujących w przedmiarze robót przyjęte zostaną stawki i wskaźniki cenotwórcze zgodnie ze średnimi cenami Secocebud, obowiązującymi w kwartale poprzedzającym wnioskowane Zmiany dla regionu Małopolski dl właściwej branży. W świetle powyższych zapisów prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający zamierza porównać złożone w postępowaniu oferty cenowe, skoro z zapisów Zamawiającego wynika, że wynagrodzenie za wykonane roboty jest kosztorysowe, a ilości w przedłożonych przedmiarach nie będą oceniane na etapie składania ofert. Zapisy w obecnej formie doprowadzą do sytuacji, w której każdy z Wykonawców wyliczając wartość oferty w oparciu o dokumentację projektową oraz STWiOR, przy dokonywaniu kalkulacji w zakresie ilościowym oraz rzeczowym dołączy do oferty inny kosztorys ofertowy( w zakresie ilościowym i rzeczowym odmienny lub nie w stosunku do pomocniczego przedmiaru) a sytuacja taka doprowadzi do tego, iż Zamawiający nie będzie mógł porównać złożonych ofert ze względu na ich rozbieżny zakres, co stanowi ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania. Ponadto Wykonawca celowo może zaniżyć ilość w obmiarach dając przy tym wyższe ceny jednostkowe, aby uzyskać na etapie oceny ofert najniższą cenę wiedząc, że cena kontraktowa zostanie ustalona po wykonaniu robót i zatwierdzeniu obmiarów. ODPOWIEDŹ 12 Odpowiedź na pytanie 12 została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 10, w związku z którą dokonano stosownych zmian zapisów SIWZ. PYTANIE 13 Zgodnie z zapisami w klauzuli 13 tomu II Wzór umowy, Rozdział 3 Warunki szczególne kontraktu Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian kontraktu. Zgodnie z par. 144 ustawy Pzp zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku, gdy Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz dokładnie określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ oraz dokładne określenie liczby, i w jakich przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. W wyniku braku stosownych zapisów w SIWZ w przyszłości Zamawiający zamyka sobie drogę do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, nawet ewidentnie korzystnych dla siebie w wymiarze finansowym lub użytkowym; brak takich uregulowań może doprowadzić nawet do nieważności zawartej umowy. W imię obiektywnego dobra kontraktu wnosimy zatem o dopuszczenie następujących przesłanek dotyczących możliwości zmian zawartej umowy o następujące przypadki: I. Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowej b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego b) nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym:

8 - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma- typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celowe realizacji inwestycji; 4) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zmówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy( dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 2) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 4) zmiana obowiązującej stawki VAT; 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);

9 8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 par. 1 Kodeksu Cywilnego 9) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. ODPOWIEDŹ 13 Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i enumeratywnie wyliczyć wszystkich przypadków i okoliczności, które mogą zaistnieć w toku realizacji Kontraktu, powodujących konieczność zmiany Kontraktu, Zamawiający wskazał w Klauzuli 13 Zmiany i korekty warunki i procedurę wprowadzania ewentualnych zmian Kontraktu. Ponadto w odniesieniu do wnioskowanych zmian, w przypadku wystąpienia siły wyższej, lub innych nieprzewidzianych przez Strony okoliczności, pozostających poza zasięgiem wpływu Stron, stosowne postanowienia w tym zakresie znajdują się w niewyłączonej ze stosowania Klauzuli 19 Siła Wyższa. Inne okoliczności dokonania zmian, w tym zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, zostały przewidziane na mocy niewyłączonej ze stosowania Klauzuli 13.1 i W odniesieniu do wnioskowanych zmian, w przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego Zamawiający informuje, iż przesłanką udzielenia zamówienia dodatkowego jest wcześniejsza niemożliwość przewidzenia konieczności jego udzielenia. W odniesieniu do możliwości zmiany osób na stanowiskach Kluczowych Specjalistów, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w WSK (Tom II SIWZ) Klauzula 4.3. Przedstawiciel Wykonawcy otrzymuje brzmienie: 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy Klauzulę 4.3 uzupełnia się następująco: Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach winny biegle władać językiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i język] dodaje się słowa: lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. oraz dodaje się zapisy: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez Kluczowych Specjalistów- osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji Kontraktu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. W odniesieniu do możliwości zmiany Podwykonawcy, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w WSK (Tom II SIWZ):

10 Klauzula 4.4. Podwykonawcy otrzymuje brzmienie: 4.4 Po dwykonawcy Klauzulę 4.4. zmienia się i uzupełnia następująco: Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia się w ten sposób że: po słowach: od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawców Materiałów skreśla się zapis w brzmieniu ani na podzlecenie, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie Punkt (b) niniejszej Klauzuli zmienia się w ten sposób, że: Słowo Inżyniera zastępuje się słowem Zamawiającego oraz skreśla się słowo innych Po punkcie (c) niniejszej Klauzuli 4.4 wprowadza się dodatkowe punkty (d), (e),(f), (g) i (h) oraz dodatkowy akapit odpowiednio o treściach: (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu lub powierzenie Podwykonawcy części zamówienia nieprzewidzianej w ofercie Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przedstawionych na piśmie, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje wydłużenia czasu realizacji Kontraktu i jest zgodna z SIWZ (e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. (f) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. (g) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. (h) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające do występowania do Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się na postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4 punkt (h). Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami. W zakresie zmiany stawki podatku VAT Zamawiający udzielił odpowiedzi poniżej (odp. na pytanie nr 14) Odnośnie rezygnacji z części wykonania umowy, stosowne zapisy znajdują się w niewyłączonej ze stosowania Klauzuli Rezygnacje Zamawiający nie przewiduje kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, wobec czego odmawia dokonania wnioskowanej zmiany w tym zakresie. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art Kodeksu Cywilnego, należą do decyzji sądu, nie zaś do uzgodnienia przez Strony. W zakresie nieopisanym powyżej, Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanych zmian. PYTANIE 14 Czy Zamawiający zmieni wartość kontraktu brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT?. ODPOWIEDŹ 14 Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Klauzuli (b) WSK Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła i opłaty, w następstwie jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z takich kosztów z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie

11 zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wobec powyższego, w przypadku zmiany w toku realizacji Kontraktu stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zwiększone. PYTANIE 15 W tomie IX Technologia, dział 8.2 Maszyny i urządzenia, w poz.15 znajduje się opis techniczny elektronicznej wagi samochodowej. Prosimy o informację czy waga ma być zamontowana w sposób zagłębiony czy wyniesiony? ODPOWIEDŹ 15 Waga ma być zamontowana w sposób zagłębiony. Informacje szczegółowe dotyczące wagi znajdują się w tomie IV Obiekty zewnętrzne. PYTANIE 16 Czy w przypadku elektronicznej wagi samochodowej Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasilacza UPS podtrzymującego pracę wagi przez 30 minut oraz agregatu prądotwórczego jako układu podtrzymania? ODPOWIEDŹ 16 Układ podtrzymania zasilania musi umożliwić pracę wagi przez min. 8 godzin w przypadku braku zasilania z sieci. Utrzymanie zasilania może być wykonane za pomocą zasilacza UPS (30 min), a następnie przez agregat prądotwórczy. PYTANIE 17 Z racji na brak możliwości dokładnej wyceny wyposażenia socjalno-biurowego (Tom IX -Technologia, dział 8.2 Maszyny i urządzenia, pkt.33 Specyfikacja wyposażenia socjalno-biurowego)prosimy o udostępnienie precyzyjnych wytycznych dotyczących tego wyposażenia (np. parametry komputera i drukarki, parametry telewizora, wymiary i pojemność chłodziarek, materiały z których wykonane mają być szafy, szafki i ławki) ODPOWIEDŹ 17 Zamawiający uzupełnia Specyfikację techniczną technologii i dostaw o wytyczne dotyczące wyposażenia socjalnobiurowego. PYTANIE 18 dotyczy SIWZ pkt.9 3) 5) ) i 6)) Z uwagi na fakt iż specjalista ds. rozruchów technologicznych z reguły posiada doświadczenie w montażu i rozruchu technologicznym w sektorze gospodarki odpadami, a nie budownictwie, wnosimy o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego,, 5 letniego doświadczenia w budownictwie osób na stanowisku specjalisty ds. rozruchów technologicznych- kompostowni i sortowni na zapis 5 letniego doświadczenia w sektorze gospodarki odpadami. ODPOWIEDŹ 18 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ (Tom I IDW), w związku z czym pkt.9.3) 6)) i 7)) IDW otrzymuje brzmienie: 6)) Specjalista ds. rozruchów technologicznych kompostownia _ Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami lub ochronie środowiska, _ Doświadczenie zawodowe co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w montażu, nadzorowaniu, uruchamianiu i rozruchach linii technologicznych, w tym co najmniej kierowanie montażem i rozruchem minimum jednej instalacji do intensywnego kompostowania odpadów w systemie zamkniętym o konstrukcji żelbetowej o przepustowości min Mg/rok wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, zakończonym wydaniem Świadectwa Przejęcia bądź podpisaniem protokołu odbioru końcowego dla kompostowni.

12 7)) Specjalista ds. rozruchów technologicznych sortownia _ Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami lub ochronie środowiska, _ Doświadczenie zawodowe co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w montażu, nadzorowaniu, uruchamianiu i rozruchach linii technologicznych, w tym co najmniej kierowanie montażem i rozruchem minimum jednej instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości min Mg/rok wraz z technologicznym modułem do produkcji paliwa alternatywnego o przepustowości Mg/rok wraz z przeprowadzeniem prób końcowych zakończonym wydaniem Świadectwa Przejęcia bądź podpisaniem protokołu odbioru końcowego dla sortowni. PYTANIE 19 Specyfikacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na tylko jednego dostawcę (producenta) niektórych sprzętów, co stoi w sprzeczności z art.29 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. Czy zatem Zamawiający dopuści sito mobilne, rozdrabniacz wstępny i przerzucarkę samojezdną o wymaganych w specyfikacji parametrach przerobowych i o podobnych parametrach technicznych innego producenta? ODPOWIEDŹ 19 Zamawiający nie zgadza się z opinią, jakoby opis przedmiotu zamówienia wskazywał na tylko jednego dostawcę (producenta) niektórych sprzętów. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia podał minimalne oraz maksymalne wartości parametrów, które kwalifikują urządzenia do pracy w zakładzie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń o parametrach podanych w SIWZ, niezależnie od producenta. PYTANIE 20. Czy Zamawiający dopuszcza zamiennie konstrukcję żelbetową pomostu wagi samochodowej w zamian za stalową? ODPOWIEDŹ 20 Nie dopuszcza się zastosowania pomostu żelbetowego wagi samochodowej. PYTANIE 21 W przedmiarze instalacji elektrycznych ujęta jest budowa linii telekomunikacyjnej. Prosimy o przekazanie dokumentacji dla powyższego zakresu. ODPOWIEDŹ 21 Zgodnie z informacją udzieloną przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, możliwa jest instalacja linii telefonicznej wykorzystując technologię radiową. Należy przewidzieć montaż takiej linii i współpracę z instalacją. PYTANIE 22 W przedmiarze instalacji elektrycznych ujęte jest zasilanie pompowni. Prosimy o przekazanie dokumentacji dla powyższego zakresu. ODPOWIEDŹ 22 Zasilanie pompowni zrealizować z rozdzielnicy głównej (pole 1.12), trasa linii zasilającej na Planie Zagospodarowania Terenu wg projektu architektury. PYTANIE 23 W przedmiarze instalacji elektrycznej ujętą jest linia kablowa do agregatu. Prosimy o przekazanie dokumentacji dla powyższego zakresu.

13 ODPOWIEDŹ 23 W ofercie należy uwzględnić wykonanie linii zasilania agregatu (stacji odgazowania), co jest załączone w projekcie branży elektrycznej pod nazwą Przebudowa linii napowietrznej 15 KV, zasilającej linie kablowe SN i n. n. PYTANIE 24 Prosimy o wskazanie przyłączenia mediów do zasilania placu budowy. ODPOWIEDŹ 24 Zasilanie placu budowy zrealizować w oparciu o oddzielne warunki i uzgodnienia. PYTANIE 25 Zieleń izolacyjna wysoka i niska: Wg pkt 2 projektu warstwy humusu pozyskane z budowy nowej kwatery zostaną rozplantowane na całym terenie projektowanej zieleni. Wizja wykazała, że z większości omawianego terenu humus już został usunięty, a ziemia jest wykorzystywana do rekultywacji istniejącej hałdy. Czy nie należy wobec tego rozszerzyć przedmiaru o brakujący humus? ODPOWIEDŹ 25 Powierzchnia terenu, z którego będzie pozyskany humus została zmierzona na podstawie planu sytuacyjno wysokościowego wykonanego w maju 2010 r. Ponowny pomiar powierzchni potwierdził wcześniejszy wynik tj. 5600m 2 PYTANIE 26 Zieleń izolacyjna wysoka i niska: Poz. I.1.1-I.1.3 przedmiaru przewidują oczyszczenie i rozścielenie humusu jedynie na powierzchni 4300 m2. Wg projektu planowana powierzchnia rozplantowania humusu (nasadzenie i powierzchnia wysiewu traw) 5400 m2. Którą wartość należy przyjąć? ODPOWIEDŹ 26 Wartość właściwa to 5400 m2 PYTANIE 27 Zieleń izolacyjna wysoka i niska: Poz. I.2.9 przedmiaru przewiduje nasadzenie 170 szt. dębu szypułkowego: projekt w wykazie drzew do uzupełnienia przewiduje 150 szt. Która wartość należy przyjąć? ODPOWIEDŹ 27 Wartość właściwa to 150 szt. PYTANIE 28 Zieleń izolacyjna wysoka i niska: Poz. I.3.3 przedmiaru przewiduje pielęgnację nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym na powierzchni 4300 m2. Według projektu planowana powierzchnia rozplantowania humusu (nasadzenie i powierzchnia wysiania trawy)- 5400m2. Którą wartość należy przyjąć? ODPOWIEDŹ 28 Wartość właściwa to 5400 m 2 PYTANIE 29 Drogi i ukształtowanie ternu: Poz Usunięcie warstwy humusu przyjęto 1480m2, jego przemieszczenie przyjęto w tej samej ilości, ale w m3. Jaka jednostka miary winna zostać przyjęta? ODPOWIEDŹ 29

14 W pozycjach 1.2 i 1.3 wartość przedmiarowa winna wynosić 1480:0.40=3700m2 (zamiana na powierzchnię). Taką wartość przyjęto do kosztorysu inwestorskiego. Pozycje 1.4 i 1.5 dotyczą metrów kubicznych (1480m3) wg tabeli robót ziemnych. PYTANIE 30 Drogi i ukształtowanie terenu: Poz przedmiaru. Czym spowodowany jest podział wykopu na wykonywany koparką z odwozem do 1km i spycharką z przemieszczeniem 30m? ODPOWIEDŹ 30 Rozbicie na roboty koparką (80%) i spychaczem (20%) przyjęto orientacyjnie, zakładając wykonanie spychaczem wykopów płytkich. Wykonawca może przyjąć własną organizację robót. PYTANIE 31 Drogi i ukształtowanie ternu: Poz Pojawia się kolejna rozbieżność między jednostką dla humusu zebranego i transportowanego. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 31 W pozycji 1.10 przyjęto do odwozu ilość 1430 m3 humusu (po potrąceniu zużycia na miejscu) i jest to ilość prawidłowa. PYTANIE 32 Drogi i ukształtowanie terenu: Poz przyjęto nasyp z ziemi rodzimej w ilości 10720m3, podczas gdy ilość ziemi rodzimej z wykopu wynosi 2315 m3. Powstaje niedobór ziemi wynoszący 8405m3, który nie został uwzględniony w przedmiarze. Czy należy uwzględnić brakującą ilość materiału? ODPOWIEDŹ 32 W bilansie robót ziemnych dla niecki zwałowiskowej występuje nadmiar wykopów w ilości >50000m3 i z tego miejscowego nadmiaru przewidziano pokrycie niedoboru. Natomiast uwzględniono zakup i dowóz pospółki do doziarnienia. PYTANIE 33 Drogi i ukształtowanie terenu: Poz. 4 nawierzchnia brukowa. Brak pozycji podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm, która została przewidziana w projekcie w przekrojach nawierzchni. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 33 Pozycje 4.7 i 7.3 obejmują układanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podsypką cementowo piaskową (KNR 231/511). PYTANIE 34 Drogi i ukształtowanie terenu: poz. 7 nawierzchnia chodnikowa. Brak pozycji podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm, która została przewidziana w projekcie w przekrojach nawierzchni. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 34 Pozycje 4.7 i 7.3 obejmują układanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podsypką cementowo piaskową (KNR 231/511). PYTANIE 35 W związku z licznymi pytaniami i wyjaśnieniami pojawiającymi się w toku przygotowania oferty oraz stopniem złożoności i wielkości przygotowywanego tematu, a także mając na uwadze rzetelność i dokładność przygotowywanej oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o okres umożliwiający uwzględnienie wszystkich wątpliwości pojawiających się w toku postępowania, czyli o minimum dwa tygodnie tj. do dnia r.

15 ODPOWIEDŹ 35 Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu i przedłuża termin składania ofert do dnia r. PYTANIE 36 W przedmiarze instalacji wentylacji i ogrzewania występuje pozycja Filtry tkaninowe workowe, typ B o wydajności do 31500m3/h W9, brak jest takiego elementu w zestawieniu materiałów dla tej instalacji jak również nie występuję on na rysunkach oraz w opisie technicznym. Prosimy o wyjaśnienie czy element ten podlega wycenie, jeśli tak to gdzie on się znajduje na rysunkach. ODPOWIEDŹ 36 Zespół filtracyjny z wentylatorem GM 24V w ilości sztuk 3 - opis jest w załącznikach do projektu, dodatkowo niniejsze filtry są zaznaczone na rysunkach. PYTANIE 37 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty z zakresu rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. budowlane), występuje pozycja Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm, nie ma takiej wielkości przewodu na rysunku technicznym studzienki wodomierzowej, występuje tam średnica dn 40 mm. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 37 Proszę przyjąć w wycenie do oferty średnicę dn 40 stal zgodnie z projektem. PYTANIE 38 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącza wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane), brak jest rurociągów o średnicy 90x5,4 mm oraz 50x3,0 mm, które występują na profilu przyłącza wodociągowego. Prosimy o uzupełnienie. ODPOWIEDŹ 38 Należy przyjąć w wycenie do oferty rurociągi o średnicach zgodnie z projektem czyli φ90 PE i φ50 PE. PYTANIE 39 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane), brak jest pozycji dotyczących izolacji rurociągów w studzience wodomierzowej. Prosimy o uzupełnienie. ODPOWIEDŹ 39 Izolacja rurociągów w studni wodomierzowej uzupełniona w przedmiarze. Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar robót Przyłącze i instalacja wod-kan. Do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. PYTANIE 40 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane), brak jest pozycji dotyczących kształtek żeliwnych występujących w studzience wodomierzowej. Prosimy o uzupełnienie. ODPOWIEDŹ 40 Należy przyjąć kształtki żeliwne zgodnie z projektem oraz z uzupełnionym przedmiarze robót. Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar robót Przyłącze i instalacja wod-kan. Do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. PYTANIE 41

16 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane) pozycja 1.34 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 75mm, podana jest ilość 8,8 m co nie zgadza się z profilem przyłącza wodociągowego, według którego jest to 1,90 m. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 41 Należy wycenić i uwzględnić w ofercie rury φ75 PE o dł. L=1,9m zgodnie z projektem, oraz φ90 PE o dł. L=6,4 m. PYTANIE 42 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane) pozycja 1.35 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40mm, podana jest ilość 8,8 m co nie zgadza się z profilem przyłącza wodociągowego, według którego jest to 1,08 m. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 42 Należy wycenić i uwzględnić w ofercie rury φ50 PE100, SDR17, o dł. L=8,3 m zgodnie z projektem. PYTANIE 43 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane) pozycja 1.12 Zawory przelotowe zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 80 mm, podana jest ilość 2 szt, co nie zgadza się z profilem przyłącza wodociągowego oraz rysunkiem wyposażenia studzienki wodomierzowej. Powinny być 3 szt. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 43 Należy wycenić i uwzględnić w ofercie wyposażenie studni wodomierzowej zgodnie z rysunkiem IS/10 Studzienka wodomierzowa. PYTANIE 44 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane) pozycja 1.21 Zawory przelotowe zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 32 mm, podana jest ilość 2 szt, co nie zgadza się z rysunkiem wyposażenia studzienki wodomierzowej. Powinny być 3 szt. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 44 Należy wycenić i uwzględnić w ofercie wyposażenie studni wodomierzowej zgodnie z rysunkiem IS/10 Studzienka wodomierzowa. PYTANIE 45 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane) pozycja 1.8 oraz 1,31 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach Fi 100 mm, podana jest ilość 3 kpl, co nie zgadza się z profilem przyłącza wodociągowego oraz rysunkiem wyposażenia studzienki wodomierzowej. Powinny być 2 szt. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 45 Należy wycenić i uwzględnić w ofercie wyposażenie studni wodomierzowej zgodnie z rysunkiem IS/10 Studzienka wodomierzowa. Są tam trzy zasuwy Dn80 bez obudowy montowane w komorze. Czwarta zasuwa Dn 80 jest w studzience oznaczonej jako spustowa ( w której następuje rozdział instalacji) wg rys. IS-11. Zasuwy Dn100 występują, ale z obudową montowane na przewodach w gruncie. PYTANIE 46

17 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody przyłącze wodociągowe (studnia wykonanie rob. Budowlane) brak jest pozycji dotyczącej umocnienia wykopów. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 46 Konstrukcja studni ujęta została w branży konstrukcyjno-budowlanej. PYTANIE 47 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody uzupełnienie wody w odparowniku, pozycja 2,15 występuje przewód o średnicy 75 mm, co nie zgadza się z profilem. Na rysunku jest to przewód o średnicy 90x5,4 mm. Nie zgadza się również jego długość, w przedmiarze jest to 130,99 m, natomiast na profilu 93,29 m. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 47 Proszę przyjąć przewód PE 100 φ90 x 4,5 o długości zgodnej z profilem 93,29m. PYTANIE 48 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody uzupełnienie wody w odparowniku, pozycja 2,20 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi podana jest ilość 100,99 m, według profilu powinno być 93,29 m. ODPOWIEDŹ 48 Oznakowanie trasy wodociągu w ziemi powinno wg profilu wynosić 93,29m. PYTANIE 49 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody uzupełnienie wody w odparowniku, pozycja 2,2 oraz 2.21 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa i rozebranie, podana jest ilość 200m, według profilu powinno to być 187m. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 49 Do wyceny należy przyjąć zgodnie z uzupełnionym przedmiarem. Do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. PYTANIE 50 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody uzupełnienie wody w odparowniku, pozycja 2,3 umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3m, występuje dwukrotnie. Powtarza się ona w pozycji 2.4 tylko przy zmianie kategorii gruntu oraz rodzaju umocnienia (umocnienie ażurowe). Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 50 Do wyceny należy przyjąć podstawę nakładów KNNR 1/313/5. PYTANIE 51 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody - instalacja wody do myjni kół, pozycja 3,14 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 25mm podana jest ilość 9,8 m, według profilu powinno to być 3,53 m. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i osypki przewodów. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 51 Należy przyjąć zgodnie z profilem długość 3,53 m. PYTANIE 52

18 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody - instalacja wody do myjni kół, pozycja 3,3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3m, występują dwukrotnie. Powtarza się ona w pozycji 3.4 tylko przy zmianie kategorii gruntu oraz rodzaju umocnienia (umocnienie ażurowe). Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 52 Do wyceny należy przyjąć podstawę nakładów KNNR 1/313/5 PYTANIE 53 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody - instalacja wody do myjni kół, pozycja 3,3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3m, podana jest Ilość 27,2 m2, natomiast według rysunku IS-8 powinno to być 10,6 m2. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 53 Do wyceny należy przyjąć podstawę nakładów KNNR 1/313/5 oraz przyjąć dane zgodnie z uzupełnionym przedmiarem robót. Do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. PYTANIE 54 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody - instalacja wody do myjni kół, pozycja 3,2 oraz 3.17 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa i rozebranie podana jest ilość 20m, według profilu powinno to być 7m. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 54 Należy wycenić zgodnie z uzupełnionym przedmiarem. PYTANIE 55 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej instal. wewnętrzna sanitarna z przyłączem brak jest pozycji dotyczącej wyceny przewodu PVC 160 mm długość 7,5m, który występuje na rysunku IS-12. Prosimy o uzupełnienie. ODPOWIEDŹ 55 Należy wycenić zgodnie z dokumentacją. PYTANIE 56 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej instal. wewnętrzna sanitarna z przyłączem pozycja 4.6 oraz 4.18 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach Fi 160 mm łączna wartość długości przewodów daje 61 m, natomiast według rysunku jest IS-12 to około 26m. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i obsypki przewodów, a także w ilościach kształtek. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 56 Według rysunków jest 27,25 m rury 160 HDPE i tyle należy przyjąć. PYTANIE 57 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej instal. wewnętrzna sanitarna z przyłączem pozycja 4.19 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach Fi 110 mm długość przewodów wynosi 29,3m, natomiast według rysunku jest IS-12 jest to 4,11m. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach

19 przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i obsypki przewodów, a także w ilościach kształtek. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 57 Należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem. PYTANIE 58 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej instal. wewnętrzna sanitarna z przyłączem pozycja 4.25 Wpusty polietylenowe, podłogowy Varino, Fi 110 mm podana jest ilość 7 szt. Natomiast według rysunku IS-12 jest to 11 szt. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 58 Należy przyjąć zgodnie z projektem 9 kratek ściekowych z odpływem Ø50, 1 kratkę ciekową z odpływem Ø50 z bocznym dopływem ( podłączenie odpływu z umywalek 2) oraz 2 kratki ściekowe z odpływem Ø100 ( montaż na parterze). Razem jest 12 kratek ściekowych w części socjalnej obiektu. PYTANIE 59 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej instal. wewnętrzna sanitarna z przyłączem pozycja 4.4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi 1000 mm, głębokość 3 m podana jest ilość 2 szt. natomiast według rysunku IS-12 to 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 59 Należy przyjąć dane zgodnie z profilem IS-12 jedną studzienkę PYTANIE 60 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kan. technologiczna, pozycja 8,8 oraz 8,17 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach Fi 160 mm łączna wartość długości przewodów to 78,6 m, natomiast według rysunków IS jest to ok. 270,53 m. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i obsypki przewodów, a także w ilościach kształtek. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 60 Należy przyjąć dane zgodnie z projektem tj. ok. 270,53m. PYTANIE 61 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kan. technologiczna, pozycja 8,18 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach Fi 110 mm podana jest wartość długości przewodu 44,9 m, natomiast według rysunków IS jest to ok. 13,2 m.. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i obsypki przewodów, a także w ilościach kształtek. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 61 Należy przyjąć dane zgodnie z projektem tj. ok. 13,2m. PYTANIE 62 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kan. technologiczna, brak jest pozycji dotyczącej wyceny pompy zatapialnej do ścieków. Prosimy o uzupełnienie. ODPOWIEDŹ 62

20 Należy wykonać zgodnie z dokumentacją. PYTANIE 63 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kan. technologiczna, pozycja 8,21 Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE, Fi 160mm podana jest ilość 2 szt, natomiast według rysunków IS są to 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 63 W hali zaprojektowano wpusty żeliwne klasy B125 z odpływem pionowym Dn100 z osadnikiem o przepustowości 4,5 l/s (System 200) wg normy PN EN752. Jest ich 16 szt. Odpowiednia korekta została dokonana w uzupełnionym przedmiarze robót. Natomiast rewizje na przewodach poziomych prowadzonych w gruncie pod podłoga oznaczone na rysunkach IS należy wykonać z zastosowaniem odcinka rury pionowej Ø110 HDPE podłączonej do przewodu Ø160 na trójnik i wyprowadzonej do poziomu podłogi gdzie należy ja zakończyć wpustem do czyszczenia z zamknięciem na wcisk. Jest ich 4 sztuki. PYTANIE 64 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kan. technologiczna, pozycja 8,22 Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE, Fi 110mm podana jest ilość 2 szt, natomiast według rysunków IS nie występuje taka średnica czyszczaków. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 64 Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 63. PYTANIE 65 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kanalizacja z bioreaktorów, pozycja 9,6 oraz 9,15 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 160mm łączna wartość długości przewodów daje 48,6 m, natomiast według rysunków IS jest to 88,6 m. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i obsypki przewodów, a także w ilościach kształtek. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 65 Należy przyjąć dane zgodnie z projektem L=88,6m rury Ø160 HDPE. PYTANIE 66 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kanalizacja z bioreaktorów, pozycja 9,16 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 110mm podana jest wartość długości przewodu 90 m, natomiast według rysunków IS jest to ok. 8,65 m. Zmiana długości rury wprowadza również zmiany w ilościach przedmiarowych wykopów, umocnień oraz podsypki i obsypki przewodów, a także w ilościach kształtek. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 66 Należy przyjąć dane zgodnie z projektem L=ok. 8,65m rury Ø 110 HDPE. PYTANIE 67 W przedmiarze Przyłącze i instalacje wod-kan, w dziale Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu kanalizacji ściekowej Kanalizacja z bioreaktorów, pozycja 9,22 Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE Fi 110mm podana jest ilość 2 szt., natomiast według rysunków nie występuje taka średnica czyszczaków. Prosimy o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ 67

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo