Akademia Polonijna w Częstochowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna w Częstochowie"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie

2 PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Kazimierz Baran Kod Skala ocen ECTS 5 Rodzaj studiów: studia Rok i semestr studiów: IV i V rok, semestr 7,8 Liczba godzin zajęć ogółem: 30 godzin. Rodzaj zajęć: Miejsce w filologia angielska, rok V, semestr IX i X, 60 godz. Cel kształcenia Podstawowe programowe treści Seminarium, ćwiczenia Wypracowanie u słuchaczy umiejetności translatorycznych w obszarze języka prawniczego. Przedmiot zapoznaje studentów ze złoŝoną anglojęzyczną frazeologią stosowaną w róŝnych obszarach prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, procedury w rozmaitych jej odmianach, a takŝe w obszarze prawa konstytucyjnego. Analizowana jest więc przykładowo frazeologia związana z wadami oświadczenia woli. Wyszukiwane są ekwiwalenty takich pojęć jak: mistake, misrepresentation, duress, undue influence, order of the superior etc. W obszarze zawierania kontraktów, a takŝe ich warunków czy roszczeń o uniewaŝnienie ćwiczone są rozmaite word combinations oraz verbal phrases obejmujące conclusion of contract, negotiation of terms, breach of terms and warranties, claims for the rescission or damages etc. Analizowane są teŝ specyficzne anglo-amerykańskie pojęcia, z trudem poddające się polskiemu przekładowi w rodzaju: Reasonably Prudent Person, detrimential reliance, promissory estoppel, fee simple, fee tail etc., a takŝe anglo-amerykańskie latynizmy w rodzaju respondeat superior, caveat emptor, res ipsa loquitur, quantum meruit, nolo contendere etc. Zajęcia słuŝą nadto ćwiczeniu języka sali sądowej (courtroom language) poprzez word combinations towarzyszące takim czasownikom jak przykładowo: to request (to demand, to require), to deny, to state, to submit, to contradict, to supress etc. Ćwiczone są frazy stanowiące ripostę sądu czy innego organu z uŝyciem takich czasowników jak: to uphold, to dismiss, to quash, to remit the case for reexamination etc. Analizą objęte są teŝ formy winy w obszarze cywilistyki (types of fault) oraz karnistyki (guilt: malice aforethought, negligence, recklessness etc.). Analizowana jest teŝ bogata frazeologia prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Część zajęć poświęcona jest zawsze przekładowi złoŝonego tekstu prawniczego. Zajęcia mają charakter konwersacyjny. Studenci skłaniani są do szybkich ripost translatorycznych wobec fraz wskazanych przez prowadzącego. Na kaŝde zajęcia studenci przygotowują teŝ wskazany do przetłumaczenia tekst, który jest następnie komentowany przez wykładowcę. 1. Wybrane artykuły z The Polish Civil Code, Gen. Ed. Danuta Kierzkowska, Tepis Publishing House, Warsaw Mark E. Wójcik, Introduction to legal English, International Law Institute, Washington Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy przysięgłych. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Tepis, Warszawa Selection of English Documents, compiled by D. Kierzkowska, Tepis Publishing House, Warsaw Aktywność na zajęciach seminaryjnych. Pisemny test i kolokwium ustne na koniec kaŝdego semestru.

3 Prowadzący zajęcia Kod Miejsce w programie studiów Podstawowe programowe Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE treści Prof. dr hab. Kazimierz Baran Skala ocen ECTS Rodzaj studiów: studia Rok i semestr studiów: IV rok, semestr 7,8 Liczba godzin zajęć ogółem: 45 godzin. Rodzaj zajęć: Seminarium Wypracowanie u słuchaczy pisemnej i ustnej biegłości wypowiedzi w obszarze angielskiego języka prawniczego. Ze względu na róŝnorodność tematów, jakie podejmują studenci w swych pracach magisterskich, celem seminarium jest przybliŝenie słuchaczom bogactwa angielskiego legalese w róŝnych obszarach prawa. Studenci zdobywają umiejętność wyszukiwania fraz polskiego języka jurydycznego względem ekwiwalentnych angielskich sformułowań. Tak przeto przykładowo w materialnym prawie cywilnym analizowana jest frazeologia skupiona wokół takich key concepts, jak przedawnienie roszczeń, zdolność do czynności prawnych, solidarna odpowiedzialność itp. (limitation of claims, capacity to perform legal transactions, joint and several liability etc.). W opisie procedury cywilnej wyakcentowane z kolei jest bogactwo verbal phrases, wykształconych w legalese wokół pewnych pojęć, takich jak choćby claim (to raise the claim, to dismiss the claim, to acknowledge the claim etc.). Podobne analizy prowadzone są względem takich pojęć jak suit, damages, rescission itp. Analizowana jest polska ekwiwalencja wobec takich zwrotów proceduralnych jak instituting the proceedings, filing the suite, applying for the rescission, applying for the damages etc., awarding the compensation, the damages, the title etc. W obszarze prawa karnego analizowana jest frazeologia polska ekwiwalentna wobec takich anglo-amerykańskich pojęć jak necessity, duress, minority, insanity, malice aforethought, negligence itp. W obszarze postępowania karnego omawiana jest dwujęzyczna frazeologia przedsiębranych w nim akcji (przykładowo: instituting..., discontinuing..., detaining..., accusing..., finding s-dy guilty or acquitting, condemning etc.). Wykład skupia się teŝ na bogactwie frazeologii z obszaru prawa konstytucyjnego, zwłaszcza związanej z law-creating process. Analizie poddawane są verbal phrases związane z takimi pojęciami, jak law oraz bill (to introduce..., to create..., to produce..., to enact..., to adopt...) czy teŝ parliamentary majority (to command the majority, to adopt vote-of-no confidence, to resign their posts by the ministers etc.). Zajęcia seminaryjne mają charakter konwersacyjny. W oparciu o zalecaną literaturę uczestnicy seminarium odpowiadają na pytania zadawane przez wykładowcę, dokonują prezentacji wybranych tematów, przeprowadzają korektę typical linguistic mistakes itp. 1. Wybrane artykuły z The Polish Civil Code, Gen. Ed. Danuta Kierzkowska, Tepis Publishing House, Warsaw Black's Law Dictionary (jakakolwiek edycja) - wybrane fragmenty. 3. The Oxford Companion to Law (jakakolwiek edycja), wybrane fragmenty. 4. K. Baran, Legal English - skserowane materiały udostępnione przez wykładowcę. Aktywność na zajęciach seminaryjnych. Pisemny test i kolokwium ustne na koniec kaŝdego semestru

4 PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE (SEMINARIUM) Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Kazimierz Baran Kod Skala ocen ECTS 8 Miejsce w Podstawowe programowe treści formy i techniki Warunki zaliczenia Rodzaj studiów: studia Rok i semestr studiów: V rok Liczba godzin zajęć ogółem: 60 godzin. Rodzaj zajęć: Seminarium Wypracowanie u słuchaczy pisemnej i ustnej biegłości wypowiedzi w obszarze angielskiego języka prawniczego. Ze względu na róŝnorodność tematów, jakie podejmują studenci w swych pracach magisterskich, celem seminarium jest przybliŝenie słuchaczom bogactwa angielskiego legalese w róŝnych obszarach prawa. Studenci zdobywają umiejętność wyszukiwania fraz polskiego języka jurydycznego względem ekwiwalentnych angielskich sformułowań. Tak przeto przykładowo w materialnym prawie cywilnym analizowana jest frazeologia skupiona wokół takich key concepts, jak przedawnienie roszczeń, zdolność do czynności prawnych, solidarna odpowiedzialność itp. (limitation of claims, capacity to perform legal transactions, joint and several liability etc.). W opisie procedury cywilnej wyakcentowane z kolei jest bogactwo verbal phrases, wykształconych w legalese wokół pewnych pojęć, takich jak choćby claim (to raise the claim, to dismiss the claim, to acknowledge the claim etc.). Podobne analizy prowadzone są względem takich pojęć jak suit, damages, rescission itp. Analizowana jest polska ekwiwalencja wobec takich zwrotów proceduralnych jak instituting the proceedings, filing the suite, applying for the rescission, applying for the damages etc., awarding the compensation, the damages, the title etc. W obszarze prawa karnego analizowana jest frazeologia polska ekwiwalentna wobec takich anglo-amerykańskich pojęć jak necessity, duress, minority, insanity, malice aforethought, negligence itp. W obszarze postępowania karnego omawiana jest dwujęzyczna frazeologia przedsiębranych w nim akcji (przykładowo: instituting..., discontinuing..., detaining..., accusing..., finding s-dy guilty or acquitting, condemning etc.). Wykład skupia się teŝ na bogactwie frazeologii z obszaru prawa konstytucyjnego, zwłaszcza związanej z law-creating process. Analizie poddawane są verbal phrases związane z takimi pojęciami, jak law oraz bill (to introduce..., to create..., to produce..., to enact..., to adopt...) czy teŝ parliamentary majority (to command the majority, to adopt vote-of-no confidence, to resign their posts by the ministers etc.). Zajęcia seminaryjne mają charakter konwersacyjny. W oparciu o zalecaną literaturę uczestnicy seminarium odpowiadają na pytania zadawane przez wykładowcę, dokonują prezentacji wybranych tematów, przeprowadzają korektę typical linguistic mistakes itp. 1. Wybrane artykuły z The Polish Civil Code, Gen. Ed. Danuta Kierzkowska, Tepis Publishing House, Warsaw Black's Law Dictionary (jakakolwiek edycja) - wybrane fragmenty. 3. The Oxford Companion to Law (jakakolwiek edycja), wybrane fragmenty. 4. K. Baran, Legal English - skserowane materiały udostępnione przez wykładowcę. Aktywność na zajęciach seminaryjnych. Pisemny test i kolokwium ustne na koniec kaŝdego semestru

5 PRZEDMIOT: PSYCHOLINGWISTYKA Prowadzący zajęcia Dr Anita Buczek-Zawiła Kod Skala ocen ECTS 7 Miejsce w Rodzaj studiów: studia niestacjonarne II stopnia, magisterium Rok i semestr studiów: II rok, semestr 3 i 4 Liczba godzin zajęć ogółem: 30 godzin, w tym 10 KO Rodzaj zajęć: przedmiot kierunkowy Wykład, kształcenie na odległość Podstawowym celem jest pogłębienie świadomości percepcyjnej i komunikacyjnej studentów poprzez połoŝenie nacisku na procesy związane psychologią języka i komunikacji, zarówno w aspektach analityczno/syntetycznym jak i synchroniczno/diachronicznym. W konsekwencji ma to przynieść zrozumienie procesów zachodzących zwłaszcza w sferach akwizycji języka (nie tylko pierwszego), produkcji, recepcji oraz zjawisk utraty czy zaniku elementów języka. - zakres i dyscypliny psycholingwistyka - metody badawcze w psycholingwistyce: KO - akwizycja języka: okresy, stadia, wpływy, teorie (behawioryzm, kongnitywizm, mentalizm etc), rozwój fonologiczny i morfosyntaktyczny - zagadnienia produkcji języka: konceptualizacja, język a myśl, formułowanie wypowiedzi, artykulacja, ograniczenia i dowody - zagadnienia z zakresu akwizycji / uczenia języka drugiego, przegląd teorii i podejść, dwujęzycznośc i jej typy - zagadnienia rozumienia mowy: dźwięków, słów, fraz zdaniowych, tekstów : częściowo KO - language loss: problematyka neurolingwistyczna, afazja, autyzm i inne zaburzenia, zanik i kontaminacja języka pierwszego w kontekście języka drugiego etc. - mózg a język KO - automatyczne systemy rozpoznawania mowy - kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie interaktywnych technik nauczania; prezentacje (transparencje i OHP), materiały uzupełniające - Scovel, M. Introduing Psycholinguistics, Penguin English (seria Penguin English Applied Linguistics) - Puppel, S. A Concise Guide to Psycholinguistics, Wydawnictwo Poznańskie, seria ANGLISTYKA - Aitchison, J The Articulate Mammal (lub wydanie polskie: Ssak który mówi - Kurcz Ida Psychologia języka i komunikacji, wydawnictwo naukowe SCHOLAR Ocena końcowa składa się z oceny obecności studenta na zajęciach, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego

6 PRZEDMIOT: LABORATORIUM JĘZYKOWE Prowadzący zajęcia Kod Miejsce w Mgr Anna Budkowska Skala ocen ECTS Rodzaj studiów: niestacjonarne, magisterskie Rok i semestr studiów: IV rok, semestr VII i VIII Liczba godzin zajęć ogółem: 30 godzin. Rodzaj zajęć: przedmiot podstawowy Ćwiczenia z praktycznej nauki języka angielskiego kształtowanie i utrwalanie umiejętności rozumienia języka mówionego. Powtórzenie oraz praca z nowym słownictwem w poszczególnych blokach tematycznych. Message in the Bottle watching the film and writing an essay about emotions and feelings. Słownictwo z zakresu relacji międzyludzkich. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Listening: Describing a person. Słownictwo z zakresu człowiek fizyczny, cechy charakteru oraz człowiek jako jednostka społeczna. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Tristan and Isolde watching the film. Recenzja. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Listening: an interview. Practicing interviews in groups. Słownictwo z zakresu mediów. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Harry Potter and the Philosopher`s Stone watching the film. Writing topic: characteristic of one of the minor characters. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. ElŜbieta I watching the film. Topic for writing: If I were the queen/king how would I rule the kingdom? Odniesienie do ElŜbiety I. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Ice Age, Shrek, etc watching the film. Topic for writing: How difficult is dubbing? Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Listening for detailed information. Słownictwo związane z tematem słuchowiska. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Adaptacja powieści z kanonu literatury angielskiej. Ćwiczenia związane ze słownictwem, idiomami oraz poprawa błędów. Kształcenie na odległość: Na stronie KO umieszczane będą na bieŝąco linki do stron internetowych, z których studenci będą mieli obowiązek korzystać w przygotowywaniu się na zajęcia. Będą tam umieszczane równieŝ terminy zaliczeń i testów śródsemestralnych. Ćwiczenia z laboratorium multimedialne będą podzielone na dwa bloki przeplatające się. Baza to blok filmowy, w trakcie którego studenci oglądają filmy oraz piszą prace na wyznaczony temat. Blok drugi stanowią zajęcia z magnetofonem lub telewizorem, gdzie studenci oglądają krótkie programy lub słuchają audycji z taśm. Do tego przygotowane będą ćwiczenia. Ponadto studenci zobowiązani są do przygotowania w domu listy słownictwa na zaliczenie końcowe oraz słownictwa na kaŝde kolejne spotkanie. Podręczniki i materiały dodatkowe przygotowywane przez wykładowcę. Na ocenę końcową składa się stopień aktywności studenta na zajęciach, sposób i jakość przygotowania opracowań w ramach prac domowych oraz wynik testów pisemnych.

7 PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA TEKSTÓW NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist Kod Skala ocen ECTS 4 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne magisterskie Rok i semestr studiów: V rok, semestr IX Liczba godzin zajęć ogółem: 15 godzin Rodzaj zajęć: przedmiot specjalnościowy ćwiczenia Doskonalenie umiejętności językowych. Przyswajanie terminologii medycznej w języku angielskim. 1/2 Introduction to the subject. Bibliography. 3/4 Politics (en>pl) 5/6 Polityka (pl>en) 7. Translation Test 1 9/10 Psychology (en>pl) 11/12 Psychologia (pl>en) 13/14 Translation Test Revision 16. Assessment Wykładowa zastrzega sobie zmianę tekstów z danej dziedziny. Ćwiczenia. Praca w grupach. Praca wykładowca -- student. Praca samodzielna Słowniki naukowo-techniczne Lipiński K. Vademecum tłumacza, IDEA, Kraków, Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa Dąmbska-Prokop U., Śladami tłumacza. Szkice, Częstochowa Przekład literacki a przekład uŝytkowy. Teoria i praktyka III, Częstochowa, Tłumaczenie i praktyka stylu V, Częstochowa, Teoria i praktyka tłumaczenia. Dzieje i perspektywy IV, Częstochowa, 1999 Pisarska A., Tomaszewska T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Korzeniowska A., Kuhiwczak P., Successful Polish-English Translation: Tricks of the Trade, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dedecius K., Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie, Kraków Na ocenę końcową składa się stopień aktywności studenta na zajęciach, sposób i jakość przygotowania opracowań w ramach KO oraz wynik testu końcowego

8 PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist Kod Skala ocen ECTS 4 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne magisterskie Rok i semestr studiów: V rok, semestr IX Liczba godzin zajęć ogółem: 15 godzin Rodzaj zajęć: przedmiot specjalnościowy ćwiczenia Doskonalenie umiejętności językowych. Przyswajanie terminologii medycznej w języku angielskim. 1. Introduction to the subject. Bibliography. 2. Financial Times. 3. Financial Times. 4. Financial Times. 5. Test 1 6. The Wall Street Journal. 7. The Wall Street Journal. 8. The Wall Street Journal. 9. The Wall Street Journal. 10. Test Umowy w firmie. 12. Business correspondence. 13. Revision 14. Final test 15. Assessment Teksty tłumaczeniowe zaczerpnięte z autentycznych czasopism ekonomiczno-finansowych (FInancial Times, The Wallstreet Journal) Ćwiczenia. Praca w grupach. Praca wykładowca -- student. Praca samodzielna Słowniki z dziedziny ekonomii i finansów. Lipiński K. Vademecum tłumacza, IDEA, Kraków, Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa Dąmbska-Prokop U., Śladami tłumacza. Szkice, Częstochowa Przekład literacki a przekład uŝytkowy. Teoria i praktyka III, Częstochowa, Tłumaczenie i praktyka stylu V, Częstochowa, Teoria i praktyka tłumaczenia. Dzieje i perspektywy IV, Częstochowa, 1999 Pisarska A., Tomaszewska T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Korzeniowska A., Kuhiwczak P., Successful Polish-English Translation: Tricks of the Trade, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dedecius K., Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie, Kraków Na ocenę końcową składa się stopień aktywności studenta na zajęciach, oceny z testów. Przedmiot kończy się egzaminem.

9 PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist Kod Skala ocen ECTS 5 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne magisterskie Rok i semestr studiów: IV rok, semestr VII i VIII Liczba godzin zajęć ogółem: 30 godzin Rodzaj zajęć: przedmiot specjalnościowy ćwiczenia Doskonalenie umiejętności językowych. Przyswajanie terminologii medycznej w języku angielskim. 1/2 Introduction to the subject. Bibliography. 3/4 Financial Times. 5/6 Financial Times. 7/8 Financial Times. 9/10 Test 1 11/12 The Wall Street Journal. 13/14 The Wall Street Journal. 15/16 The Wall Street Journal. 17/18. The Wall Street Journal. 19/20 Test 2 21/22 Umowy w firmie. 23/24 Business correspondence. 25/26 Revision 27/28 Final test 29/30 Assessment Teksty tłumaczeniowe zaczerpnięte z autentycznych czasopism ekonomiczno-finansowych (FInancial Times, The Wallstreet Journal) Ćwiczenia. Praca w grupach. Praca wykładowca -- student. Praca samodzielna Słowniki z dziedziny ekonomii i finansów Lipiński K. Vademecum tłumacza, IDEA, Kraków, Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa Dąmbska-Prokop U., Śladami tłumacza. Szkice, Częstochowa Przekład literacki a przekład uŝytkowy. Teoria i praktyka III, Częstochowa, Tłumaczenie i praktyka stylu V, Częstochowa, Teoria i praktyka tłumaczenia. Dzieje i perspektywy IV, Częstochowa, 1999 Pisarska A., Tomaszewska T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Korzeniowska A., Kuhiwczak P., Successful Polish-English Translation: Tricks of the Trade, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dedecius K., Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie, Kraków Na ocenę końcową składa się stopień aktywności studenta na zajęciach, oceny z testów. Przedmiot kończy się egzaminem.

10 PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA TEKSTÓW TECHNICZNYCH I NAUKOWYCH Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist Kod Skala ocen ECTS 5 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne magisterskie Rok i semestr studiów: IV rok, semestr V i VI Liczba godzin zajęć ogółem: 30 godzin Rodzaj zajęć: przedmiot specjalnościowy ćwiczenia Doskonalenie umiejętności językowych. Przyswajanie terminologii medycznej w języku angielskim. 1/2 Introduction to the subject. Bibliography. 3/4 Reference guides (en>pl): HP ipaq Pocket PC 5/6 Instrukcje obsługi (pl>en): TIMEX watch 7/8 Translation Test 1 9/10 Medicine: Alzheimer s Disease (en>pl) 11/12 Medycyna. (pl>en) 13 Translation Test 2 14 Chemistry: Freeze-Dried Coffee and Cloud Seeding (en>pl) 15. Assessment. 1/2.Bibliography. Chemia: Węglowodany (pl>en) 3/4 History: Darvin, Wallace, and Evolution by Natura Selection (en>pl). 5/6 Translation Test 1. 7/8 Geography/Biology: 9/10 Geografia/Biologia: 11/12 Translation Test Physics: 14. Revision 15. Assessment Wykładowa zastrzega sobie zmianę tekstów z danej dziedziny. Ćwiczenia. Praca w grupach. Praca wykładowca -- student. Praca samodzielna Słowniki naukowo-techniczne Lipiński K. Vademecum tłumacza, IDEA, Kraków, Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa Dąmbska-Prokop U., Śladami tłumacza. Szkice, Częstochowa Przekład literacki a przekład uŝytkowy. Teoria i praktyka III, Częstochowa, Tłumaczenie i praktyka stylu V, Częstochowa, Teoria i praktyka tłumaczenia. Dzieje i perspektywy IV, Częstochowa, 1999 Pisarska A., Tomaszewska T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Korzeniowska A., Kuhiwczak P., Successful Polish-English Translation: Tricks of the Trade, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dedecius K., Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie, Kraków Na ocenę końcową składa się stopień aktywności studenta na zajęciach, sposób i jakość przygotowania opracowań w ramach KO oraz wynik testu końcowego

11 PRZEDMIOT: LITERARY TEXT ANALYSIS ANALIZA TEKSTÓW LITERACKICH Prowadzący zajęcia Miejsce w (semestr, rok, liczba godzin ogółem, w tym KO) (w, k, ćw., s ) (aims) formy i techniki (methods, techniques, etc) (materials) (Assessment requirements) Susanna Johnson Year, semesters, number of hours incl. On-line component: Years II (ns II stopnia): Semesters 9, godzin, w tym 10 KO 4 ECTS Lecture or tutorial: Lecture + Tutorial Review of the critique and theory of literature Text analysis with application of critiques and theory of literature Content: - Core literature from various literary periods as well as literature from American movements. - Analysis of key literary movements - Review of literary analysis: the writer's and the reader's role and perception. - Analysis of texts from different literary periods with a critical apparatus (schools of critique; literary theory). - Integration of elements elements and terms of the various genres. In-class: Lecture & exercises on selected texts, and texts will be obtained from online sites. A schedule of texts and the web sites where available will be ed to all students, thereby, establishing online contact. As assigned by tutor. Below is the core literature, additional texts will assigned to enchance learning. Reader Response Theory William Butler Yeats When you are old : John Milton - Paradise Lost Psychoanalysis : Thomas Hardy The Broken Appointment : The Rime of the Ancient Mariner Deconstruction and Post Structuralism : T. S. Eliot The Wasteland Novel: The Great Gatsby (chapter 1) F. Scott Fitzgerald - Romantic Theory: William Blake The Chimney Sweeper ; Robert Burns A Red, Red Rose. Preface to the Lyrical Ballads William Wordsworth Formalism : John Donne - Devotion upon Emergent Occasions : E E Cummings Buffalo Bill s Structuralism and Semiotics: - Walt Whitman Reconciliation : - D H Lawrence - Odor of Chrysanthemums Samuel Beckett - Endgame Feminist Theory and Criticism : Tennyson (Sonnet) and Dickinson (435) - Robert Browning My Last Duchess Marxist Theory and Criticism : Ernest Hemmingway A Clean, Well-Lighted Place KO: literature, texts, exercises, messages Additional American Short Stories from : For example : The Black Cat, The Lady or the Tiger, A Rose for Emily, Brer Rabbit and the Tar-Baby, Neighbor Rosicky, The Displaced Person, To Build A Fire, A Trap of Gold, Rip Van Winkle, etc. Students are required to attend the lectures, read selected texts, prepare for tests, and do exercises on KO if assigned.

12 PRZEDMIOT: HISTORIA KULTURY OBSZARU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Prowadzący zajęcia Dr Marek Kawa Kod Skala ocen ECTS 2 Miejsce w Rodzaj studiów: studia niestacjonarne II stopnia, Rok i semestr studiów: II rok Liczba godzin ogółem: 15 godzin, w tym 5 KO przedmiot kierunkowy Wykład, kształcenie na odległość The course aims are to give knowledge about important social, political, economic and historical aspects of British and American culture. Emphasis is put on the types of issues that best contribute to understanding progress of typical British and American values and norms. Outlines of Scottish and Irish culture are included too. 1. General information about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland General introduction to the course and a meaning of culture definitions and theories. What is Britain: UK fact Summary; official name, coat of arms, flag, anthem, natural features, the people, ethnic groups, density, life expectancy, religion, major cities, literacy, patron saint. Geography of Great Britain as a cultural factor: area, distribution of population, topography, climate. Scotland, Wales, Northern Ireland. Social profile of the United Kingdom. Key points in the history of the United Kingdom. The unraveling of the British Empire. 2. Public life and institutions of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland British System of Government - parliamentary monarchy. Functions of monarchy, role of monarchy in the past, monarchy in a modern democratic country. British System of Government- the Parliament. Bicameralism, functions of Parliament, parliamentary procedure, electoral system, the Cabinet. British political parties. Local government - the tension between the local and the central government. Law and Order - the legal system, the treatment of offenders, the police. Religion in Britain - Church of England, other Christian churches, other religions. 3. English Language and Its Cultural Phenomena Major British writers (G. Chaucer, W. Shakespeare, J. Milton, D. Defoe, J. Swift, H. Fielding, G. Byron, B. P. Shelley, J. Keats, W. Scott, Ch. K. Bronte, Ch. Dickens, G. Greene, W. Thackeray, Th. Hardy, O. Wilde, R. Kipling, J. Conrad, J. Galsworthy, D. H. Lawrence, J. Joyce, G. G.B. Shaw, G. Orwell, A. Sillitoe, K. Amis, H. Pinter, J. Golding, etc.) and their influence over British society. British art (the theatre, music, painting and architecture: Ch. Wren, J. Reynolds, Th. Gainsborough, J. Constable, W. Turner, pre-raphaelites, H. Moore, H. Purcell, E. Elgar, B. Britten). 4. From Anglican Church to Hindu and Muslim. Influence of religion over British culture and mentality. Catholic and other Christian churches; Muslim, Hindu and Jewish communities; secularity, modern sects, charities, the Salvation Army. Concepts: freedom of conscience, religious education, ethical values. Private life: home and family. Concepts: social mobility, permissiveness, feminism, protestant ethic.

13 5. From Shakespeare to Monty Python Polarities of Englishness. Cultural revolution, entertainment, popular culture and the mass media in Great Britain. English Culture and Counterculture. B. History of American Culture 6. The Beginnings of American culture. Religious background. New England and the Puritans, American Puritanism, Regional diversity and the making of American culture. Similarities and differences among the colonies; Indians, Africans and Englishman. Geographical regions and natural landscapes. American regionalism. Cultural regions in America. 7. Expressions of American Culture American Manners, Artlessness of American Culture, Literature and Values - American writers who had influence over American culture and society (W. Irving, E.A. Poe, J.F. Cooper, H.W. Longfellow, N. Hawthorne, H. Melville, W. Whitman. M.Twain, J. Steinbeck, F.S. Fitzgerald, R. Frost, J. Dos Pasos, E. Hemingway, W. Faulkner, T.Capote, E. O Neill, T.Williams, Arthur Miller. History of Entertainment and the mass media in the U.S.A. The birth of pop culture. 8. American Cultural Values Individualism and equality, the ethnic composition of the American population. Major ethnic groups and minorities. Civil rights movements in America. From melting pot through cultural pluralism to multiculturalism. The Middle Class values. 9. Varieties of American Thought. Americanization of World. Factors contributing to cultural stability: belief systems and myth structures ( American Dream ). Ideologies of American destiny and identity. American ethnocentrism. McDonaldization of society. 10. Outline of Irish Culture. Irish history, literature, art from the Iron Age to the present day, including such concepts and topics as Celtic, Gaelic, and Irish identity; gender; the Famine; and nationalism. What is the relationship between myth and reality? How do versions of the Irish past affect Ireland in the present? 11. Outline of Scottish Culture Typical places such as Edinburgh and Stirling Castles, Falkland and Holyroodhouse Palaces; Bannockburn, Culloden and Killiecrankie Battlefields; St. Andrews, Melrose, Arbroath and Dunfermline Abbeys, St. Giles and Glasgow Cathedrals and Rosslyn Chapel will reinforce Scotland s political and religious history. Scotland s historical geography and the influence of the European Renaissance on Scotland. Wykład ilustrowany materiałami źródłowymi oraz fragmentami zarejestrowanych medialnie zabytków kultury tych społeczeństw. 1.Garwood, Christopher, Gardani Guglielmo, Peris Edda (eds), Aspects of Britain and the USA. Oxford: Oxford University Press Luedtke, Luther S., ed., Making America: The Society and Culture of the United States. Washington, D.C.: USIA, O Driscoll, James. Britain. The Country and Its People: An Introduction for Learners of English. Oxford: Oxford University Press 2002 Ocena końcowa składa się z oceny aktywności studenta na zajęciach, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej

Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Semestr I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka 1...

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo