ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ , fax /32/ ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub nieodpłatnie w wersji elektronicznej na pisemny wniosek Wykonawcy odebrać w siedzibie Zamawiającego - M.P.W. i K. Sp. z o.o. w Jaworznie, Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34 Zespół Zamówień Publicznych, pokój nr Zamkniętą kopertę oznaczoną: Oferta na przetarg nieograniczony w dniu r. na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. z dopiskiem nie otwierać przed terminem r. przed godz , należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (kancelaria -parter) w terminie do dnia r. do godz Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: -w sprawach merytorycznych - inż. Marcin Pedyński Kierownik Działu Techniczno- Inwestycyjnego tel w sprawach proceduralnych - mgr inż. Karolina Kondziołka Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. /32/ , fax /32/ , Termin składania ofert upływa w dniu r.o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34, lok świetlica Kryteria wyboru oferty: cena % Termin realizacji zamówienia: r. Wysokość wadium: ,00 zł. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń, 4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia. Jaworzno, dnia r. (Kierownik Zamawiającego) 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ) Dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej Euro przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami 3 ust.2 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV Główny przedmiot : roboty remontowe i renowacyjne usługi projektowania rurociągów ZATWIERDZAM: (Kierownik Zamawiającego) Jaworzno, dnia r. 2

3 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 Przedsiębiorstwo tel Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Zespół Zamówień Publicznych Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 MPWiK tel F ax REGON: , NIP: Adres strona internetowa: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na roboty budowlane do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* należy przez to rozumieć regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. 3.1.Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: Główny przedmiot : roboty remontowe i renowacyjne usługi projektowania rurociągów 3.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie przebudowy wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. lokalizacja na mapce stanowiącej załącznik nr Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie projektu na: przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. w tym: a) projekt budowlano-wykonawczy 5 egzemplarzy (oraz w wersji elektronicznej) b) kosztorys inwestorski, c) informacja dotycząca BIOZ, d) pozyskanie niezbędnych uzgodnień, e) odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, f) uzyskanie decyzji administracyjnej od właściwego organu administracyjnego 1

4 g)uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, h) projekt organizacji ruchu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. Na dzień podpisania umowy Wykonawca Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ jeśli zaistnieją okoliczności wynikające z art.21a ustawy- Prawo budowlane. Projekt wykonać w oparciu o warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 2) Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wykonanie stosownych robót budowlanych polegających na wykonaniu: przebudowy wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Szczegółowy zakres robót opisany będzie w przedmiarze robót oraz w STWiOR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(Działu Techniczno Inwestycyjnego) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu oraz przebudowę istniejącego przelewu burzowego, który na skutek długoletniej eksploatacji został w znacznej części zniszczony poprzez podmycie komory rozprężnej i koryta odprowadzającego wody burzowe do potoku Wąwolnica w km Jako zasadę należy przyjąć, że projektowane rozwiązanie maja zapewnić skuteczną ochronę przeciwerozyjną odcinka potoku objętego projektem. Długość odcinka określona została w pozwoleniu wodnoprawnym OŚ.6210/8/2006 podającym warunki na jakich należy wykonać projektowane zabezpieczenie aby w pełni ochronić potok przed skutkami odprowadzanych ścieków deszczowych. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. W projekcie budowlano wykonawczym należy: - zaprojektować odbudowę komory rozprężnej oraz rowu umocnionego odprowadzającego wody burzowe do potoku Wąwolnica. Rów jest otwarty ubezpieczony na całej długości płytami betonowymi. Wylot do potoku wykonany został w postaci betonowego bystrotoku. Na skutek erozji wstecznej bystrotok został oderwany i załamany. Należy zastąpić go ścianką szczelną typu Larsena z równoczesną wymianą gruntu pod ubezpieczeniem płytami betonowymi (wypełnienie kawern chudym betonem) - zaprojektować naprawę i umocnienie lewego brzegu i dna potoku Wąwolnica w miejscu zrzutu ścieków i poniżej z przelewu burzowego na odcinku ok. 100 m - zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno prawnym posiadanym przez Zamawiającego oraz warunkami administratora potoku. W rejonie wylotu podstawowe ubezpieczenie stanowić powinny na dnie, kosze siatkowo kamienne zalane od góry zaprawą cementową a na brzegach walce siatkowo kamienne. Pozostałe odcinki należy ubezpieczyć płytami wielootworowymi na podsypce żwirowej grubości 20 cm układanej pod geowłókniną - zaprojektować drogę technologiczną lub ciąg pieszo jezdny od ul. Biały Brzeg do wylotu wód burzowych oraz plac manewrowy niezbędny do jego odbudowy i eksploatacji przelewu burzowego na terenie należącym do Lasów Państwowych Podstawowym problemem dla wykonawcy robót będzie przyjęcie odpowiedniej metody działania wynikającej z warunków gruntowych panujących na terenie objętym projektem. Istotnym będzie zjawisko położenia wody gruntowej. Ponieważ jest ono związane z położeniem zwierciadła wody w potoku dlatego wykonanie projektowanych robót będzie bardzo zależeć od stopnia odwodnienia podłoża. PBW powinien być zweryfikowany przez projektanta o uprawnieniach konstrukcyjno wytrzymałościowych. 2

5 Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej. 3.4.W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: r. 7. UWARUNKOWANIA TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE. Wykonawca w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem przetargu zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów: Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010r., nr 243, poz. 1623) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz ), Wymagań określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów. 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie stosownych wykazów osób posiadających uprawnienia, oświadczeń Wykonawcy o posiadaniu osób odpowiednio przeszkolonych oraz wykazu robót wykonywanych, zbliżonych rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia. 3

6 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie stosownego oświadczenia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 26 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie stosownych oświadczeń. 9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie 26 Regulaminu*, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przedstawienia przez Wykonawców następujących dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami 24 i 26 Regulaminu załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. W załączniku nr 3 należy wykazać doświadczenie przy: wykonaniu jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości łącznej min zł. 4. Oświadczenie, że do wykonania zamówienia zostaną użyte materiały nowe posiadające certyfikaty, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia - załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy, że zamówienie wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, umową, w ramach wskazanej przez niego ceny ofertowej załącznik nr W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie lub podwykonawca zadania-dokumenty wymienione w pkt. 9.1, 2, SIWZ składają oddzielnie dla każdego z nich. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. Załączniki do oferty prosimy załączyć w w/w kolejności. 4

7 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne i spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania - 26 ust.2 Regulaminu *. 10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. Korespondencje dot. przetargu należy kierować na adres firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Zespół Zamówień Publicznych), Jaworzno ul. Świętego Wojciecha 34. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. Oświadczenia lub zawiadomienia złożone za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytania zostaną skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonane uzupełnienie w SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będą one dla nich wiążące. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI -w sprawach merytorycznych - inż. Marcin Pedyński Kierownik Działu Techniczno Inwestycyjnego tel w sprawach proceduralnych - mgr inż. Karolina Kondziołka Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. /32/ , fax /32/ , 12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta zwiera: a) Wypełniony druk OFERTA - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ. c) Zaparafowany wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ. d) Dowód wpłaty wadium. 5

8 Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy. a) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. b) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy). c) Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. d) Każda zapisana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę. e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. f) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Nie otwierać przed terminem r do godz Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zgodnie z 19 Regulaminu* zostaną zwrócone bez otwierania. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych 6

9 warunków zamówienia. Dodatkowo koperta powinna zostać wyraźnie oznaczona napisem ZMIANA OFERTY. Pierwotna oferta zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu otwarcia ofert. 8. Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być złożona przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ZMIANA CZĘŚCIOWA do oferty na przetarg nieograniczony w dniu... dot..../podać temat zadania/... oraz dopisek: nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj.:... Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. W momencie złożenia tak przygotowanej zmiany częściowej, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego oraz zapisana data i godzina złożenia zmiany. Zmiana częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej. 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem WYCOFANIE OFERTY. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcy po upływie terminu otwarcia ofert. 10. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii (parter) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno ul. Świętego Wojciecha 34, nie później niż do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz.12 10, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Wojciecha 34 - SWIETLICA I piętro lok. nr 1.6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle protokół z sesji otwarcia ofert. 15.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 1) Podana w ofercie cena ryczałtowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 2) Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Podana w ofercie cena ryczałtowa powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 4) Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości. 7

10 5) Zamawiający może dokonać w ofercie poprawek stosownie do treści 35 ust 2 Regulaminu*. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłek o których mowa w 35 ust 2 lit c). 6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych, o których mowa j.w. 7) Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca w cenie ofertowej ma obowiązek wycenić i uwzględnić wszelkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie opłaty i należności płatne przez Wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związanego z wykonaniem całości zdania, w tym m. innymi: a) koszt obsługi geodezyjnej; wytyczenie i obsługę inwestycji, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem na mapy zasadnicze miasta oraz przekazanie Zamawiającemu trzech egzemplarzy map przed datą odbioru robót budowlanych, b) koszt opracowania projektu organizacji ruchu, koszt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót tj. koszt oznakowania, ewentualnych objazdów, zajęcia pasa drogowego, koszt umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanej z potrzebami zarządzania drogami, c) koszt utylizacji gruzu z rozbiórek i ziemi z wykopów, d) badanie stopnia zagęszczenia gruntu w wykopie oraz podbudowy wykonane przez laboratoria posiadające certyfikaty wyniki badań stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego, e) koszt ewentualnych zabezpieczeń urządzeń obcych, f) koszty ochrony osnowy geodezyjnej, g) koszt badań geologicznych, h) koszt uzyskania ewentualnych decyzji na wycinkę, i) pozostałe koszty objęte wytycznymi specyfikacji technicznej. 16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Wysokość wadium: ,00 zł, Wadium należy złożyć w następującej formie: 1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego BPH S.A. Centrum Rozliczeniowe Kraków nr rachunku / w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia r. do godz W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Identyfikator ZZP/ZS/K/41/2013 wadium na: Zaprojektowanie i 8

11 przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.16 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zwrot wadium nastąpi na zasadach 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu*. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy, 17.OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - waga 100%, 1/ maksymalna ilość przyznanych punktów dla kryterium wynosi 100, 2/ punktacja za cenę będzie się odbywać wg wzoru: C = najniższa (cena zł brutto z rozpatrywanych ofert (cena zł brutto) badanej oferty x 100 pkt Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. uzyska najwyższą ilość punktów. 19. WARUNKI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRA MA BYĆ ZAWARTA W WYNIKU PRZETARGU Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z wzorem umowy załączonej do SIWZ. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 20.WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: Postępowanie o zamówienie unieważnia się w przypadkach określonych w 41 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie. 21.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy. 9

12 22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest zgodnie z przyjętymi zapisami 73 Regulaminu*. Po oddaleniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. W załączeniu: 1/Oświadczenia i formularze; 2/Wzór umowy; 3/Mapka orientacyjna załącznik nr 8. 10

13 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane o wartości do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, na zadanie pt.: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie... Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/... adres NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem: i oświadczam że : 1. Za wykonanie robót objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe: Ogółem: -.. zł (netto) -.. zł (brutto) W tym: 1)opracowanie dokumentacji projektowej: -... zł (netto) zł (brutto) 2)wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację: -.. zł (netto) -.. zł (brutto). 2. Robotę budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia będziemy realizować do dnia r. 11

14 3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: nr rachunku:... Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 7. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 10. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze faxu... nr telefonu e- mail..., na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. 12. Udzielamy 3 lata gwarancji na okres liczony od dnia końcowego odbioru robót. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 2. Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 3. Oświadczenie dot. materiałów - załącznik nr 4 4. Oświadczenie dot. podwykonawców - załącznik nr 5 5. Umowa - wzór - załącznik nr 7 6. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6.., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 12

15 W Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że: 1. Nie jesteśmy wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, 2. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 3. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, 4. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 8. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego..., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 13

16 Załącznik nr 3 W Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia z zakresu wykonawstwa budowlanego o podobnym zakresie i charakterze: Lp. Nazwa Zamawiającego Rodzaj i zakres zamówienia Całkowita wartość Termin realizacji Na potwierdzenie należytego wykonania wyszczególnionych wyżej zamówień załączamy... referencji od poprzednich Zamawiających..., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 14

17 Załącznik Nr 4 W Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UŻYTYCH MATERIAŁÓW Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową którą wykonam, oraz umową z materiałów własnych. Do wykonania zamówienia zostaną użyte materiały nowe posiadające certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące, że materiały są produktem ogólnodostępnym i nadają się do zastosowania w budownictwie.., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 15

18 W Załącznik nr 5 Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie Oświadczam, że powyższe zadanie zamierzam powierzyć podwykonawcy w zakresie.., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 16

19 W Załącznik nr 6 Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie Zapoznałem się w terenie z projektowaną trasą infrastruktury technicznej, zamówienie objęte w/w postępowaniem przetargowym zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, umową oraz obowiązującymi przepisami prawa w ramach wskazanej w ofercie kwoty.., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 17

20 ZZP/ZS/K/18/

Budowę wodociągu w rejonie obszaru Kołłątaja-Wschód w Jaworznie

Budowę wodociągu w rejonie obszaru Kołłątaja-Wschód w Jaworznie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno,ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:... OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/D/86/2013 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZZP/ZS/D/86/2013 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZZP/ZS/D/86/2013 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. 32 318 60 14, fax 32 318 60 48,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BO.II.3321-3/09 Przeprowadzenie kontroli opracowania Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg i kolei oraz budowli mostowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul.

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE DROBNYCH PRAC BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz... DZS/ 7 /2016 Zał. nr 1 SIWZ pieczęć Oferenta FORMULARZ OFERTY Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:.... składam niniejszą

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa ul.piłsudskiego 59 tel./fax (77) 433 01 71 / (77) 433 93 81 e-mail: mzk_nysa@op.pl NIP 753-00-01-896, REGON 531872000 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: "Opracowanie projektu budowlanego na elewację Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 stosując kryterium

Bardziej szczegółowo

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU Informacje o zamawiającym Zamawiającym jest: mbank S.A. z siedzibą - ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa zwany dalej również Bankiem Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r.

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II Ostrów Wielkopolski, 18.03.2015r. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II 1. ZAMAWIAJĄCY: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający: Prowadzący postępowanie : Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi 93-030 Łódź, ul. Bednarska 15 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli 1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

V. Sposób przygotowania oferty:

V. Sposób przygotowania oferty: Kraków, dnia 17.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0369/P/NM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana ław kominiarskich ul. Ks. W. Turka 9, 11, 19, 21 Wykaz załączników do Specyfikacji: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: usługę tłumaczenia zwykłego tekstu z języka polskiego na język czeski związanego z realizacją projektu "Ekumenia w praktyce". Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (075) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli przewodów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo