ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ , fax /32/ ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub nieodpłatnie w wersji elektronicznej na pisemny wniosek Wykonawcy odebrać w siedzibie Zamawiającego - M.P.W. i K. Sp. z o.o. w Jaworznie, Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34 Zespół Zamówień Publicznych, pokój nr Zamkniętą kopertę oznaczoną: Oferta na przetarg nieograniczony w dniu r. na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. z dopiskiem nie otwierać przed terminem r. przed godz , należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (kancelaria -parter) w terminie do dnia r. do godz Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: -w sprawach merytorycznych - inż. Marcin Pedyński Kierownik Działu Techniczno- Inwestycyjnego tel w sprawach proceduralnych - mgr inż. Karolina Kondziołka Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. /32/ , fax /32/ , Termin składania ofert upływa w dniu r.o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34, lok świetlica Kryteria wyboru oferty: cena % Termin realizacji zamówienia: r. Wysokość wadium: ,00 zł. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń, 4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia. Jaworzno, dnia r. (Kierownik Zamawiającego) 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ) Dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej Euro przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami 3 ust.2 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie na: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV Główny przedmiot : roboty remontowe i renowacyjne usługi projektowania rurociągów ZATWIERDZAM: (Kierownik Zamawiającego) Jaworzno, dnia r. 2

3 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 Przedsiębiorstwo tel Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Zespół Zamówień Publicznych Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 MPWiK tel F ax REGON: , NIP: Adres strona internetowa: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na roboty budowlane do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* należy przez to rozumieć regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. 3.1.Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: Główny przedmiot : roboty remontowe i renowacyjne usługi projektowania rurociągów 3.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie przebudowy wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. lokalizacja na mapce stanowiącej załącznik nr Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie projektu na: przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. w tym: a) projekt budowlano-wykonawczy 5 egzemplarzy (oraz w wersji elektronicznej) b) kosztorys inwestorski, c) informacja dotycząca BIOZ, d) pozyskanie niezbędnych uzgodnień, e) odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, f) uzyskanie decyzji administracyjnej od właściwego organu administracyjnego 1

4 g)uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, h) projekt organizacji ruchu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. Na dzień podpisania umowy Wykonawca Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ jeśli zaistnieją okoliczności wynikające z art.21a ustawy- Prawo budowlane. Projekt wykonać w oparciu o warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 2) Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wykonanie stosownych robót budowlanych polegających na wykonaniu: przebudowy wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Szczegółowy zakres robót opisany będzie w przedmiarze robót oraz w STWiOR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(Działu Techniczno Inwestycyjnego) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu oraz przebudowę istniejącego przelewu burzowego, który na skutek długoletniej eksploatacji został w znacznej części zniszczony poprzez podmycie komory rozprężnej i koryta odprowadzającego wody burzowe do potoku Wąwolnica w km Jako zasadę należy przyjąć, że projektowane rozwiązanie maja zapewnić skuteczną ochronę przeciwerozyjną odcinka potoku objętego projektem. Długość odcinka określona została w pozwoleniu wodnoprawnym OŚ.6210/8/2006 podającym warunki na jakich należy wykonać projektowane zabezpieczenie aby w pełni ochronić potok przed skutkami odprowadzanych ścieków deszczowych. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. W projekcie budowlano wykonawczym należy: - zaprojektować odbudowę komory rozprężnej oraz rowu umocnionego odprowadzającego wody burzowe do potoku Wąwolnica. Rów jest otwarty ubezpieczony na całej długości płytami betonowymi. Wylot do potoku wykonany został w postaci betonowego bystrotoku. Na skutek erozji wstecznej bystrotok został oderwany i załamany. Należy zastąpić go ścianką szczelną typu Larsena z równoczesną wymianą gruntu pod ubezpieczeniem płytami betonowymi (wypełnienie kawern chudym betonem) - zaprojektować naprawę i umocnienie lewego brzegu i dna potoku Wąwolnica w miejscu zrzutu ścieków i poniżej z przelewu burzowego na odcinku ok. 100 m - zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno prawnym posiadanym przez Zamawiającego oraz warunkami administratora potoku. W rejonie wylotu podstawowe ubezpieczenie stanowić powinny na dnie, kosze siatkowo kamienne zalane od góry zaprawą cementową a na brzegach walce siatkowo kamienne. Pozostałe odcinki należy ubezpieczyć płytami wielootworowymi na podsypce żwirowej grubości 20 cm układanej pod geowłókniną - zaprojektować drogę technologiczną lub ciąg pieszo jezdny od ul. Biały Brzeg do wylotu wód burzowych oraz plac manewrowy niezbędny do jego odbudowy i eksploatacji przelewu burzowego na terenie należącym do Lasów Państwowych Podstawowym problemem dla wykonawcy robót będzie przyjęcie odpowiedniej metody działania wynikającej z warunków gruntowych panujących na terenie objętym projektem. Istotnym będzie zjawisko położenia wody gruntowej. Ponieważ jest ono związane z położeniem zwierciadła wody w potoku dlatego wykonanie projektowanych robót będzie bardzo zależeć od stopnia odwodnienia podłoża. PBW powinien być zweryfikowany przez projektanta o uprawnieniach konstrukcyjno wytrzymałościowych. 2

5 Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej. 3.4.W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: r. 7. UWARUNKOWANIA TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE. Wykonawca w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem przetargu zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów: Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010r., nr 243, poz. 1623) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz ), Wymagań określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów. 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie stosownych wykazów osób posiadających uprawnienia, oświadczeń Wykonawcy o posiadaniu osób odpowiednio przeszkolonych oraz wykazu robót wykonywanych, zbliżonych rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia. 3

6 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie stosownego oświadczenia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 26 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie stosownych oświadczeń. 9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie 26 Regulaminu*, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przedstawienia przez Wykonawców następujących dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami 24 i 26 Regulaminu załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. W załączniku nr 3 należy wykazać doświadczenie przy: wykonaniu jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości łącznej min zł. 4. Oświadczenie, że do wykonania zamówienia zostaną użyte materiały nowe posiadające certyfikaty, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia - załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy, że zamówienie wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, umową, w ramach wskazanej przez niego ceny ofertowej załącznik nr W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie lub podwykonawca zadania-dokumenty wymienione w pkt. 9.1, 2, SIWZ składają oddzielnie dla każdego z nich. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. Załączniki do oferty prosimy załączyć w w/w kolejności. 4

7 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne i spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania - 26 ust.2 Regulaminu *. 10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. Korespondencje dot. przetargu należy kierować na adres firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Zespół Zamówień Publicznych), Jaworzno ul. Świętego Wojciecha 34. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. Oświadczenia lub zawiadomienia złożone za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytania zostaną skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonane uzupełnienie w SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będą one dla nich wiążące. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI -w sprawach merytorycznych - inż. Marcin Pedyński Kierownik Działu Techniczno Inwestycyjnego tel w sprawach proceduralnych - mgr inż. Karolina Kondziołka Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. /32/ , fax /32/ , 12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta zwiera: a) Wypełniony druk OFERTA - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ. c) Zaparafowany wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ. d) Dowód wpłaty wadium. 5

8 Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy. a) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. b) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy). c) Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. d) Każda zapisana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę. e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. f) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. Nie otwierać przed terminem r do godz Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zgodnie z 19 Regulaminu* zostaną zwrócone bez otwierania. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych 6

9 warunków zamówienia. Dodatkowo koperta powinna zostać wyraźnie oznaczona napisem ZMIANA OFERTY. Pierwotna oferta zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu otwarcia ofert. 8. Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być złożona przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ZMIANA CZĘŚCIOWA do oferty na przetarg nieograniczony w dniu... dot..../podać temat zadania/... oraz dopisek: nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj.:... Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. W momencie złożenia tak przygotowanej zmiany częściowej, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego oraz zapisana data i godzina złożenia zmiany. Zmiana częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej. 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem WYCOFANIE OFERTY. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcy po upływie terminu otwarcia ofert. 10. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii (parter) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno ul. Świętego Wojciecha 34, nie później niż do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz.12 10, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Wojciecha 34 - SWIETLICA I piętro lok. nr 1.6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle protokół z sesji otwarcia ofert. 15.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 1) Podana w ofercie cena ryczałtowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 2) Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Podana w ofercie cena ryczałtowa powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 4) Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości. 7

10 5) Zamawiający może dokonać w ofercie poprawek stosownie do treści 35 ust 2 Regulaminu*. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłek o których mowa w 35 ust 2 lit c). 6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych, o których mowa j.w. 7) Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca w cenie ofertowej ma obowiązek wycenić i uwzględnić wszelkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie opłaty i należności płatne przez Wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związanego z wykonaniem całości zdania, w tym m. innymi: a) koszt obsługi geodezyjnej; wytyczenie i obsługę inwestycji, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem na mapy zasadnicze miasta oraz przekazanie Zamawiającemu trzech egzemplarzy map przed datą odbioru robót budowlanych, b) koszt opracowania projektu organizacji ruchu, koszt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót tj. koszt oznakowania, ewentualnych objazdów, zajęcia pasa drogowego, koszt umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanej z potrzebami zarządzania drogami, c) koszt utylizacji gruzu z rozbiórek i ziemi z wykopów, d) badanie stopnia zagęszczenia gruntu w wykopie oraz podbudowy wykonane przez laboratoria posiadające certyfikaty wyniki badań stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego, e) koszt ewentualnych zabezpieczeń urządzeń obcych, f) koszty ochrony osnowy geodezyjnej, g) koszt badań geologicznych, h) koszt uzyskania ewentualnych decyzji na wycinkę, i) pozostałe koszty objęte wytycznymi specyfikacji technicznej. 16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Wysokość wadium: ,00 zł, Wadium należy złożyć w następującej formie: 1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego BPH S.A. Centrum Rozliczeniowe Kraków nr rachunku / w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia r. do godz W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Identyfikator ZZP/ZS/K/41/2013 wadium na: Zaprojektowanie i 8

11 przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.16 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zwrot wadium nastąpi na zasadach 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu*. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy, 17.OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - waga 100%, 1/ maksymalna ilość przyznanych punktów dla kryterium wynosi 100, 2/ punktacja za cenę będzie się odbywać wg wzoru: C = najniższa (cena zł brutto z rozpatrywanych ofert (cena zł brutto) badanej oferty x 100 pkt Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. uzyska najwyższą ilość punktów. 19. WARUNKI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRA MA BYĆ ZAWARTA W WYNIKU PRZETARGU Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z wzorem umowy załączonej do SIWZ. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 20.WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: Postępowanie o zamówienie unieważnia się w przypadkach określonych w 41 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie. 21.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy. 9

12 22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest zgodnie z przyjętymi zapisami 73 Regulaminu*. Po oddaleniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. W załączeniu: 1/Oświadczenia i formularze; 2/Wzór umowy; 3/Mapka orientacyjna załącznik nr 8. 10

13 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane o wartości do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, na zadanie pt.: Zaprojektowanie i przebudowę wylotu burzowego LONTY wraz z drogą technologiczną w miejscu zrzutu ścieków do potoku Wąwolnica w Jaworznie... Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/... adres NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem: i oświadczam że : 1. Za wykonanie robót objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe: Ogółem: -.. zł (netto) -.. zł (brutto) W tym: 1)opracowanie dokumentacji projektowej: -... zł (netto) zł (brutto) 2)wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację: -.. zł (netto) -.. zł (brutto). 2. Robotę budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia będziemy realizować do dnia r. 11

14 3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: nr rachunku:... Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 7. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 10. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze faxu... nr telefonu e- mail..., na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. 12. Udzielamy 3 lata gwarancji na okres liczony od dnia końcowego odbioru robót. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 2. Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 3. Oświadczenie dot. materiałów - załącznik nr 4 4. Oświadczenie dot. podwykonawców - załącznik nr 5 5. Umowa - wzór - załącznik nr 7 6. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6.., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 12

15 W Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że: 1. Nie jesteśmy wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, 2. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 3. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, 4. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 8. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego..., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli 13

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo