SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-1

2 SPIS STWiORB M Roboty przygotowawcze. M-4 M Wyburzenie obiektów inŝynieryjnych. M-5 M Konstrukcje odciąŝające. M-12 M Roboty ziemne. M-18 M Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym. M-19 M Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. M-33 M Zabezpieczanie wykopów ściankami szczelnymi. M-43 M Beton. M-49 M Beton niekonstrukcyjny klasy B20-B30 bez deskowania. M-50 M Beton konstrukcyjny ustroju nośnego klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm w deskowaniu. M-59 M Beton konstrukcyjny ustroju nośnego klasy B30 w elementach o grubości > 60 cm w deskowaniu. M-80 M Zbrojenie. M-86 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-I. M-87 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-II. M-98 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-III. M-107 M Konstrukcje stalowe. M-116 M Konstrukcje stalowe ustroju nośnego ze stali gatunku 18G2A. M-116 M Zabezpieczenie antykorozyjne. M-140 M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zamknięcie powierzchni o grubości powłoki. 0.3<d<1.0 mm - dyspersją polimerową. M-141 M Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie gr. powyŝej 1cm. M-150 M Metalizacja. M-159 M Trzykrotne pokrywanie konstrukcji stalowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-2

3 powłokami malarskimi. M-169 M Izolacje. M-185 M Izolacja wiaduktów skrzynkowych z folii hydroizolacyjnej PCV. M-186 M Izolacja z papy termozgrzewalnej o grubości 0,5 cm. M-192 M Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami na bazie Ŝywic epoksydowych. M-198 M Odwodnienie. M-207 M Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem. M-208 M DrenaŜ za przyczółkiem. M-215 M ŁoŜyska. M-222 M ŁoŜyska stalowe liniowo-styczne. M-223 M ŁoŜyska garnkowe z wkładką elastomerową. M-231 M Dylatacje. M-240 M Urządzenia dylatacyjne szczelne. M-241 M Uszczelnienie styków dylatacyjnych kitem elastycznym i taśmą syntetyczną. M-248 M Roboty przyobiektowe. M-253 M Umocnienie dna i skarp cieku w obrębie mostów i przepustów. M-254 M StoŜki nasypów przy przyczółkach. M-259 M Umocnienie skarp brukowcem lub płytami aŝurowymi. M-264 M Geosiatki. M-276 M Stabilizacja górnej części nasypu kolejowego. M-284 M Płyty przejściowe. M-289 M Monolityczne schody skarpowe. M-295 M Przepusty. M-302 M Przepusty skrzynkowe. M-302 M Posadowienie pośrednie fundamentów. M-309 M Pale wielkośrednicowe Ø 80 cm M-309 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-3

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M WYBURZENIE OBIEKTÓW INśYNIERYJNYCH. M KONSTRUKCJE ODCIĄśAJACE. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-4

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYBURZENIE OBIEKTÓW INśYNIERYJNYCH. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-5

6 Spis treści 1. WSTĘP... M Przedmiot STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Określenia podstawowe... M Wymagania ogólne dotyczące robót......m MATERIAŁY... M SPRZĘT... M TRANSPORT... M WYKONANIE ROBÓT... M KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... M OBMIAR ROBÓT... M ODBIÓR ROBÓT... M PODSTAWA PŁATNOŚCI... M PRZEPISY ZWIĄZANE......M-11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-6

7 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych obiektów inŝynieryjnych Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nw. robót rozbiórkowych: - wykonanie niezbędnych wykopów w zakresie umoŝliwiającym realizację zadania, - demontaŝ istniejących balustrad, - rozbiórka części elementów konstrukcji skrzydełek i ścianek czołowych z betonu, - rozbiórka elementów konstrukcji płyt nośnych, - rozbiórka ław podłoŝyskowych, - częściowa rozbiórka elementów konstrukcji podpór istniejących, - załadunek i odwiezienie elementów konstrukcji stalowej z rozbiórki na składowisko materiałów, - załadunek i odwiezienie gruzu powstałego z rozbiórki na składowisko materiałów, 1.4. Określenia podstawowe. Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi w przedmiotowych normach państwowych i branŝowych oraz w części G "Wymagania ogólne" Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". 2. MATERIAŁY. - dowolne materiały pomocnicze zaakceptowane przez Zamawiającego 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części G Wymagania ogólne pkt Rusztowania. Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce podpór mogą być wykonane drewna lub rur stalowych w postaci: z Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-7

8 - rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŝni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stęŝeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, - rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stęŝeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, - przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, - rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. Rusztowanie naleŝy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: - drewno i tarcica wg PN-D [1], PN-D [2], PN-D [3] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, - gwoździe wg BN-87/ [8], - rury stalowe wg PN-H [4], PN-H [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, - kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H [7] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera Rusztowania do demontaŝu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z projektu demontaŝu konstrukcji ustroju niosącego. Projekt rusztowań powinien być zaakceptowany przez InŜyniera i projektanta konstrukcji i nie moŝe być bez ich zgody zmieniany. Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŝytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/ SPRZĘT. Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w części G Wymagania ogólne". Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, projektem organizacji robót i programami robót. Niedopuszczalne jest zastosowanie sprzętu o duŝych naciskach jednostkowych i charakteryzujących się duŝą wibracją w czasie pracy Do wykonania robót związanych z wyburzeniem elementów betonowych naleŝy stosować: - ładowarki, - dźwigi, - młoty pneumatyczne, - sprzęt do cięcia stali z uŝyciem gazów technicznych - Ŝurawie samochodowe, - samochody cięŝarowe, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń i prac strzałowych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-8

9 4. TRANSPORT. Ogólne warunki transportu zamieszczone są w części G "Wymagania ogólne". Materiały pochodzące z rozbiórki naleŝy przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku wskazane przez Inspektora Nadzoru, lub przewidziane do ponownego wbudowania składować w strefie robót, w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera Większość materiałów pochodzących z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy, stąd teŝ na nim ciąŝy obowiązek uzgodnienia miejsc wywozu elementów i materiałów z rozbiórki oraz uporządkowanie placów ich składowania. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne warunki wykonania robót. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji, program i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres prac objętych niniejszą STWiORB. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren budowy naleŝy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed moŝliwością dostępu osób postronnych. Wykonawca opracuje i przedłoŝy do akceptacji Zamawiającego projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy. Rozbiórka elementów konstrukcji stalowej. DemontaŜ istniejących balustrad. Podczas demontaŝu naleŝy chronić elementy przed nadmiernymi uszkodzeniami mechanicznymi (wygięciem, złamaniem, itp.). Rozbiórka elementów konstrukcji z betonu zbrojonego. Materiał z rozbiórki nie jest przewidziany do ponownego wbudowania. Wymaga on wywoŝenia samochodami wywrotkami z terenu budowy sukcesywnie w miarę postępu robót rozbiórkowych. Do wywózki materiału moŝe być uŝyty równieŝ transport kolejowy. BHP i ochrona środowiska. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w punktach 5.1 do Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-9

10 Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: - dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania, - wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszej STWiORB, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących oznakowania i zabezpieczenia strefy robót - projektem organizacji robót. 7. OBMIAR ROBÓT. Jednostkami obmiarowymi są: - 1 metr sześcienny [ m3 ] rozbiórki elementów konstrukcyjnych z betonu - objętość betonu w części elementów podlegających rozbiórce określa się poprzez zsumowanie objętości geometrycznych rozbieranych elementów, - 1 metr sześcienny [ m3 ] rozbiórki elementów konstrukcyjnych z kamienia - objętość kamienia w części elementów podlegających rozbiórce określa się poprzez zsumowanie objętości geometrycznych rozbieranych elementów, - 1 t [ tona ] zdemontowanych stalowych balustrad ilość robót określa się poprzez zsumowanie długości zdemontowanych elementów i przemnoŝenie ich przez masy jednostkowe, 8. ODBIÓR ROBÓT. Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi na zasadzie odbioru robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: - przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowaniem stosownego projektu, - zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu urządzeń i narzędzi do wykonania zadania, - wykonanie niezbędnych zapór i zabezpieczeń stref robót oraz utrzymywanie elementów zabezpieczenia przez cały okres trwania robót, - wykonanie niezbędnych robót pomocniczych, a w szczególności opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu i oznakowania strefy robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-10

11 - wykonanie elementów pomocniczych stanowiących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem cieków wodnych na wszystkich etapach robót rozbiórkowych, materiałami pochodzącymi z rozbiórki - wykonanie pełnego zakresu robót rozbiórkowych wraz z wyszukaniem miejsca wywozu materiałów z rozbiórki i wywiezienie tych materiałów, - uporządkowanie terenu robót i miejsc wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, Przy wycenie robót musi być uwzględnione bezpieczne ich wykonanie z zachowaniem wymagań ochrony środowiska. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 i nr 170, poz. 1217) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 i nr 198, poz z 2004r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-11

12 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M KONSTRUKCJE ODCIĄśAJACE. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-12

13 Spis treści 1. WSTĘP... M Przedmiot STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Określenia podstawowe... M Wymagania ogólne dotyczące robót...m MATERIAŁY... M SPRZĘT... M TRANSPORT... M WYKONANIE ROBÓT... M KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... M OBMIAR ROBÓT... M ODBIÓR ROBÓT... M PŁATNOŚCI... M PRZEPISY ZWIĄZANE...M-17 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-13

14 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabezpieczenia torów kolejowych za pomocą konstrukcji odciąŝających dla mostów i przepustów Zakres stosowania STWiORB, Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych STWiORB. - transport i składowanie konstrukcji odciąŝających - odciąŝenie torów kolejowych za pomocą konstrukcji - badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanej w torze - badania konstrukcji zmontowanej w torze w trakcie eksploatacji 1.4. Określenia podstawowe. Konstrukcja odciąŝająca typu mostowego konstrukcja nośna ułoŝona zastępczo w torze na czas określony, spełniająca rolę stałego przęsła mostowego. Konstrukcje odciąŝające z wiązek szyn konstrukcja nośna z wiązek szyn ułoŝonych po obu stronach szyn tocznych Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". 2. MATERIAŁY. Wszystkie wymagania dotyczące materiałów powinny być zgodne z Id2(D2). Elementy stalowe konstrukcji odciąŝających są elementami zinwentaryzowanymi, dostarczanymi na budowę ze składnicy. Dźwigary dwuteowe stosowane na konstrukcje odciąŝające nie powinny mieć rys pęknięć i uszkodzeń. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być przed składaniem oczyszczone, nie powinny mieć zwichrowań, uszkodzeń i wygięć. Szyny do konstrukcji odciąŝającej z wiązek szynowych powinny odpowiadać warunkom podanym w normie PN-70/H być typu cięŝkiego S60. Szyny nie mogą być spawane lub zgrzewane i nie powinny posiadać rys, pęknięć i uszkodzeń. Wiązki szynowe powinny być wykonane z szyn nowych. Chomąta nie powinny mieć uszkodzeń i zwichrowań oraz powinny zapewniać swobodne składowanie bez naginania. Drewno uŝywane do konstrukcji odciąŝających powinno odpowiadać normom PN-57/D i PN-72/D Na klatki z podkładów uŝytych na podpory naleŝy stosować podkłady kolejowe nowe wszystkich typów, które odpowiadają odpowiednim przepisom kolejowym. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-14

15 3. SPRZĘT. Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". - dźwigi i Ŝurawie kolejowe o udźwigu dostosowanym do cięŝaru elementów konstrukcji, - zawiesia i haki montaŝowe, 4. TRANSPORT. Ogólne warunki transportu zamieszczone są w części G "Wymagania ogólne". Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu była wykluczona moŝliwość przewrócenia się konstrukcji, zsunięcia się całości lub części ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesunięcia się konstrukcji 5. WYKONANIE ROBÓT. Wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z Id2(D2) MontaŜ konstrukcji odciąŝających. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty z wbudowaniem i wybudowaniem konstrukcji odciąŝających. MontaŜ konstrukcji typu mostowego powinien być wykonywany w taki sposób, aby zapewnić stateczność konstrukcji w kaŝdej fazie montaŝu i nie przekroczenie stanów granicznych nośności i uŝytkowania w kaŝdym elemencie. Poszczególne części konstrukcji powinny zapewniać swobodę składania bez konieczności naginania. MontaŜ konstrukcji z wiązek szyn powinien być wykonywany pojedynczymi szynami dla kaŝdej szyny tocznej oddzielnie. Układane w wiązkę szyny nie mogą ograniczać wymaganej skrajni budowli. Chomąta naleŝy zakładać co kaŝdy podkład między podporami i co trzeci podkład za podporami. MontaŜ tej konstrukcji nie moŝe być przeszkodą dla ruchu pociągów Posadowienie konstrukcji typu mostowego. Posadowienie konstrukcji typu mostowego posadowienie na klatkach z podkładów: Poszczególne warstwy klatki powinny być połączone klamrami stalowymi. Środek podstawy klatki naleŝy umieszczać w punkcie zaczepienia wypadkowej sił pionowych. Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu nie powinny przekraczać: - w rozstawie poszczególnych podkładów (+;-) 5cm - w połoŝeniu środka podstawy klatki (+;-)10cm 5.3. Posadowienie konstrukcji z wiązek szyn. Powinny stanowić jarzma drewniane lub dobrze podbite pary podkładów typu podzłączowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-15

16 5.4. BHP i ochrona środowiska Przy wykonywaniu robót ręcznie naleŝy: - uŝywać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezaleŝnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, naleŝy zachować niŝej wymienione wymagania dodatkowe: - zachować szczególną ostroŝność w trakcie wbudowania i wybudowania konstrukcji odciąŝającej, - rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać moŝliwość ich wzajemnego uszkodzenia, - robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn Wymagania dotyczące ruchu pociągów. Konstrukcja odciąŝająca powinna zapewniać prędkość jazdy pociągów nie mniejszą niŝ 15km/h.. Oś podłuŝna konstrukcji odciąŝającej powinna się pokrywać z osią toru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badania konstrukcji odciąŝającej przy odbiorze. Przy odbiorze powinny być przeprowadzone następujące badania: sprawdzenie zgodności konstrukcji z wymaganiami technicznymi podanymi w normie, sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzenie połoŝenia osi podłuŝnej konstrukcji w stosunku do osi toru, sprawdzenie rzędnych wysokościowych, sprawdzenie połączeń elementów, sprawdzenie podpór, sprawdzenie posadowienia konstrukcji, sprawdzenie toru na konstrukcji, sprawdzenie ugięcia konstrukcji 6.2. Badania konstrukcji odciąŝających w czasie ich eksploatacji. W okresie eksploatacji naleŝy dokonywać okresowych badań technicznych w celu stwierdzenia, czy ruch pociągów i warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogorszenie stanu konstrukcji i nie ma zagroŝenia bezpieczeństwa ruchu pociągów. sprawdzenie połoŝenia toru na konstrukcji, sprawdzenie wielkości osiadania, sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji, sprawdzenie podpór, sprawdzenie połączeń Badania naleŝy szczególnie wykonywać po okresie wysokich wód i ulewnych deszczów. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-16

17 7. OBMIAR. Jednostką obmiarową jest 1 komplet konstrukcji odciąŝającej typu mostowego lub konstrukcji z wiązek szynowych. 8. ODBIÓR ROBÓT. JeŜeli choć jedno badanie wg. pkt. 6, wykonane zgodnie z normą BN-73/8939, da wynik ujemny, konstrukcję naleŝy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wykonawca obowiązany jest doprowadzić konstrukcję do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność za komplet konstrukcji odciąŝającej naleŝy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie i wybudowanie konstrukcji, a takŝe uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Id-16 ( D83 ) Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 października 2005r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inŝynieryjnych PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia. PN-82/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-86/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. PN-93/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. PN-86/H Stal niskostopowa o podwyŝszonej wytrzymałości. Gatunki. PN-93/H Stal węglowa konstrukcyjna wyŝszej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-88/H Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-89/H PN-83/H Stal określonego zastosowania. Gatunki. Blachy grube uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej. BN-73/ Konstrukcje odciąŝające pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. Projekt techniczny konstrukcji odciąŝających z wiązek szyn-typ szwajcarski Warszawa, 1991 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-17

18 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY ZIEMNE. M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM. M ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM. M ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW ŚCIANKAMI SZCZELNYMI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-18

19 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-19

20 Spis treści 1. WSTĘP... M Przedmiot STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Określenia podstawowe... M Wymagania ogólne dotyczące robót...m MATERIAŁY... M SPRZĘT... M TRANSPORT... M WYKONANIE ROBÓT... M KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... M OBMIAR ROBÓT... M ODBIÓR ROBÓT... M PŁATNOŚCI... M PRZEPISY ZWIĄZANE...M-31 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-20

21 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów fundamentowych dla obiektów inŝynieryjnych Zakres stosowania STWiORB. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych STWiORB. Roboty zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów: - wykop w ściance szczelnej wyciąganej lub pozostawionej w gruncie -rozbiórkę nasypów istniejących - zabezpieczenie nasypów na czas rozbiórek ścianką szczelną 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w części G Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do: - porównania faktycznego poziomu terenu z rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez InŜyniera. Będzie to podstawą do wniesienia poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru. - ciągłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich z Dokumentacją Projektową. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-21

22 W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne naleŝy przerwać i powiadomić InŜyniera. JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast powiadomić o tym InŜyniera. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki w celu bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi słuŝbami Odwodnienie terenu. Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez: - natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej się do wykopu z innego źródła -obniŝenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczającym do wykonania robót Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniŝonych temperatur W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniŝej +5 0 C, roboty te naleŝy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŝowych w okresie obniŝonych temperatur. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące Specyfikacji Technicznej materiałów podano w części G Wymagania ogólne, pkt2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-22

23 2.2.Elementy zabezpieczające ściany wykopów Wykopy będą wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub w ściankach szczelnych tymczasowych lub pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Niniejsza obejmuje równieŝ zastosowanie ścianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu w trakcie robót rozbiórkowych. Do wykonania ścianek szczelnych naleŝy stosować grodzice walcowane na gorąco wg PN-EN :1999 lub inne przekroje, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Grodzice powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-72/H Wskaźnik wytrzymałości dla ściany o długości 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosić co najmniej 1600 cm 3. 3.SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części G Wymagania ogólne, pkt Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moŝe być stosowany sprzęt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsięnnicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsięnnicowe, ładowarki, równiarki samojezdne, lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera Do wbijania ścianek szczelnych naleŝy stosować młoty wolnospadowe, spalinowe, hydrauliczne lub powietrzne, systemy wciskające lub wibromłoty, chyba Ŝe InŜynier, ze względu na ograniczenia środowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania ścianki szczelnej. Przy wyborze metody wbijania ścianki szczelnej Wykonawca powinien brać pod uwagę warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów ścianek. Wszystkie urządzenia do zagłębiania brusów powinny spełniać wymagania EN 996:1995. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-23

24 4. TRANSPORT. 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w części G Wymagania ogólne, pkt Transport gruntu Środki transportu podlegają akceptacji InŜyniera. Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany. Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości co najmniej 2,0 m od krawędzi wykopu. Odległość między środkami transportu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli moŝliwość ucieczki. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŝe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. Warunki składowania i przenoszenia brusów ścianek szczelnych wg PN-EN WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części G Wymagania ogólne 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-24

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo