SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-1

2 SPIS STWiORB M Roboty przygotowawcze. M-4 M Wyburzenie obiektów inŝynieryjnych. M-5 M Konstrukcje odciąŝające. M-12 M Roboty ziemne. M-18 M Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym. M-19 M Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. M-33 M Zabezpieczanie wykopów ściankami szczelnymi. M-43 M Beton. M-49 M Beton niekonstrukcyjny klasy B20-B30 bez deskowania. M-50 M Beton konstrukcyjny ustroju nośnego klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm w deskowaniu. M-59 M Beton konstrukcyjny ustroju nośnego klasy B30 w elementach o grubości > 60 cm w deskowaniu. M-80 M Zbrojenie. M-86 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-I. M-87 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-II. M-98 M Zbrojenie betonu stalą klasy A-III. M-107 M Konstrukcje stalowe. M-116 M Konstrukcje stalowe ustroju nośnego ze stali gatunku 18G2A. M-116 M Zabezpieczenie antykorozyjne. M-140 M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zamknięcie powierzchni o grubości powłoki. 0.3<d<1.0 mm - dyspersją polimerową. M-141 M Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie gr. powyŝej 1cm. M-150 M Metalizacja. M-159 M Trzykrotne pokrywanie konstrukcji stalowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-2

3 powłokami malarskimi. M-169 M Izolacje. M-185 M Izolacja wiaduktów skrzynkowych z folii hydroizolacyjnej PCV. M-186 M Izolacja z papy termozgrzewalnej o grubości 0,5 cm. M-192 M Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami na bazie Ŝywic epoksydowych. M-198 M Odwodnienie. M-207 M Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem. M-208 M DrenaŜ za przyczółkiem. M-215 M ŁoŜyska. M-222 M ŁoŜyska stalowe liniowo-styczne. M-223 M ŁoŜyska garnkowe z wkładką elastomerową. M-231 M Dylatacje. M-240 M Urządzenia dylatacyjne szczelne. M-241 M Uszczelnienie styków dylatacyjnych kitem elastycznym i taśmą syntetyczną. M-248 M Roboty przyobiektowe. M-253 M Umocnienie dna i skarp cieku w obrębie mostów i przepustów. M-254 M StoŜki nasypów przy przyczółkach. M-259 M Umocnienie skarp brukowcem lub płytami aŝurowymi. M-264 M Geosiatki. M-276 M Stabilizacja górnej części nasypu kolejowego. M-284 M Płyty przejściowe. M-289 M Monolityczne schody skarpowe. M-295 M Przepusty. M-302 M Przepusty skrzynkowe. M-302 M Posadowienie pośrednie fundamentów. M-309 M Pale wielkośrednicowe Ø 80 cm M-309 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-3

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M WYBURZENIE OBIEKTÓW INśYNIERYJNYCH. M KONSTRUKCJE ODCIĄśAJACE. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-4

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYBURZENIE OBIEKTÓW INśYNIERYJNYCH. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-5

6 Spis treści 1. WSTĘP... M Przedmiot STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Określenia podstawowe... M Wymagania ogólne dotyczące robót......m MATERIAŁY... M SPRZĘT... M TRANSPORT... M WYKONANIE ROBÓT... M KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... M OBMIAR ROBÓT... M ODBIÓR ROBÓT... M PODSTAWA PŁATNOŚCI... M PRZEPISY ZWIĄZANE......M-11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-6

7 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych obiektów inŝynieryjnych Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nw. robót rozbiórkowych: - wykonanie niezbędnych wykopów w zakresie umoŝliwiającym realizację zadania, - demontaŝ istniejących balustrad, - rozbiórka części elementów konstrukcji skrzydełek i ścianek czołowych z betonu, - rozbiórka elementów konstrukcji płyt nośnych, - rozbiórka ław podłoŝyskowych, - częściowa rozbiórka elementów konstrukcji podpór istniejących, - załadunek i odwiezienie elementów konstrukcji stalowej z rozbiórki na składowisko materiałów, - załadunek i odwiezienie gruzu powstałego z rozbiórki na składowisko materiałów, 1.4. Określenia podstawowe. Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi w przedmiotowych normach państwowych i branŝowych oraz w części G "Wymagania ogólne" Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". 2. MATERIAŁY. - dowolne materiały pomocnicze zaakceptowane przez Zamawiającego 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części G Wymagania ogólne pkt Rusztowania. Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce podpór mogą być wykonane drewna lub rur stalowych w postaci: z Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-7

8 - rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŝni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stęŝeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, - rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stęŝeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, - przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, - rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. Rusztowanie naleŝy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: - drewno i tarcica wg PN-D [1], PN-D [2], PN-D [3] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, - gwoździe wg BN-87/ [8], - rury stalowe wg PN-H [4], PN-H [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, - kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H [7] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera Rusztowania do demontaŝu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z projektu demontaŝu konstrukcji ustroju niosącego. Projekt rusztowań powinien być zaakceptowany przez InŜyniera i projektanta konstrukcji i nie moŝe być bez ich zgody zmieniany. Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŝytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/ SPRZĘT. Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w części G Wymagania ogólne". Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, projektem organizacji robót i programami robót. Niedopuszczalne jest zastosowanie sprzętu o duŝych naciskach jednostkowych i charakteryzujących się duŝą wibracją w czasie pracy Do wykonania robót związanych z wyburzeniem elementów betonowych naleŝy stosować: - ładowarki, - dźwigi, - młoty pneumatyczne, - sprzęt do cięcia stali z uŝyciem gazów technicznych - Ŝurawie samochodowe, - samochody cięŝarowe, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń i prac strzałowych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-8

9 4. TRANSPORT. Ogólne warunki transportu zamieszczone są w części G "Wymagania ogólne". Materiały pochodzące z rozbiórki naleŝy przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku wskazane przez Inspektora Nadzoru, lub przewidziane do ponownego wbudowania składować w strefie robót, w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera Większość materiałów pochodzących z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy, stąd teŝ na nim ciąŝy obowiązek uzgodnienia miejsc wywozu elementów i materiałów z rozbiórki oraz uporządkowanie placów ich składowania. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne warunki wykonania robót. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji, program i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres prac objętych niniejszą STWiORB. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren budowy naleŝy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed moŝliwością dostępu osób postronnych. Wykonawca opracuje i przedłoŝy do akceptacji Zamawiającego projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy. Rozbiórka elementów konstrukcji stalowej. DemontaŜ istniejących balustrad. Podczas demontaŝu naleŝy chronić elementy przed nadmiernymi uszkodzeniami mechanicznymi (wygięciem, złamaniem, itp.). Rozbiórka elementów konstrukcji z betonu zbrojonego. Materiał z rozbiórki nie jest przewidziany do ponownego wbudowania. Wymaga on wywoŝenia samochodami wywrotkami z terenu budowy sukcesywnie w miarę postępu robót rozbiórkowych. Do wywózki materiału moŝe być uŝyty równieŝ transport kolejowy. BHP i ochrona środowiska. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w punktach 5.1 do Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-9

10 Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: - dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania, - wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszej STWiORB, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących oznakowania i zabezpieczenia strefy robót - projektem organizacji robót. 7. OBMIAR ROBÓT. Jednostkami obmiarowymi są: - 1 metr sześcienny [ m3 ] rozbiórki elementów konstrukcyjnych z betonu - objętość betonu w części elementów podlegających rozbiórce określa się poprzez zsumowanie objętości geometrycznych rozbieranych elementów, - 1 metr sześcienny [ m3 ] rozbiórki elementów konstrukcyjnych z kamienia - objętość kamienia w części elementów podlegających rozbiórce określa się poprzez zsumowanie objętości geometrycznych rozbieranych elementów, - 1 t [ tona ] zdemontowanych stalowych balustrad ilość robót określa się poprzez zsumowanie długości zdemontowanych elementów i przemnoŝenie ich przez masy jednostkowe, 8. ODBIÓR ROBÓT. Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi na zasadzie odbioru robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: - przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowaniem stosownego projektu, - zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu urządzeń i narzędzi do wykonania zadania, - wykonanie niezbędnych zapór i zabezpieczeń stref robót oraz utrzymywanie elementów zabezpieczenia przez cały okres trwania robót, - wykonanie niezbędnych robót pomocniczych, a w szczególności opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu i oznakowania strefy robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-10

11 - wykonanie elementów pomocniczych stanowiących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem cieków wodnych na wszystkich etapach robót rozbiórkowych, materiałami pochodzącymi z rozbiórki - wykonanie pełnego zakresu robót rozbiórkowych wraz z wyszukaniem miejsca wywozu materiałów z rozbiórki i wywiezienie tych materiałów, - uporządkowanie terenu robót i miejsc wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, Przy wycenie robót musi być uwzględnione bezpieczne ich wykonanie z zachowaniem wymagań ochrony środowiska. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 i nr 170, poz. 1217) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 i nr 198, poz z 2004r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-11

12 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M KONSTRUKCJE ODCIĄśAJACE. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-12

13 Spis treści 1. WSTĘP... M Przedmiot STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Określenia podstawowe... M Wymagania ogólne dotyczące robót...m MATERIAŁY... M SPRZĘT... M TRANSPORT... M WYKONANIE ROBÓT... M KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... M OBMIAR ROBÓT... M ODBIÓR ROBÓT... M PŁATNOŚCI... M PRZEPISY ZWIĄZANE...M-17 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-13

14 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabezpieczenia torów kolejowych za pomocą konstrukcji odciąŝających dla mostów i przepustów Zakres stosowania STWiORB, Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych STWiORB. - transport i składowanie konstrukcji odciąŝających - odciąŝenie torów kolejowych za pomocą konstrukcji - badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanej w torze - badania konstrukcji zmontowanej w torze w trakcie eksploatacji 1.4. Określenia podstawowe. Konstrukcja odciąŝająca typu mostowego konstrukcja nośna ułoŝona zastępczo w torze na czas określony, spełniająca rolę stałego przęsła mostowego. Konstrukcje odciąŝające z wiązek szyn konstrukcja nośna z wiązek szyn ułoŝonych po obu stronach szyn tocznych Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". 2. MATERIAŁY. Wszystkie wymagania dotyczące materiałów powinny być zgodne z Id2(D2). Elementy stalowe konstrukcji odciąŝających są elementami zinwentaryzowanymi, dostarczanymi na budowę ze składnicy. Dźwigary dwuteowe stosowane na konstrukcje odciąŝające nie powinny mieć rys pęknięć i uszkodzeń. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być przed składaniem oczyszczone, nie powinny mieć zwichrowań, uszkodzeń i wygięć. Szyny do konstrukcji odciąŝającej z wiązek szynowych powinny odpowiadać warunkom podanym w normie PN-70/H być typu cięŝkiego S60. Szyny nie mogą być spawane lub zgrzewane i nie powinny posiadać rys, pęknięć i uszkodzeń. Wiązki szynowe powinny być wykonane z szyn nowych. Chomąta nie powinny mieć uszkodzeń i zwichrowań oraz powinny zapewniać swobodne składowanie bez naginania. Drewno uŝywane do konstrukcji odciąŝających powinno odpowiadać normom PN-57/D i PN-72/D Na klatki z podkładów uŝytych na podpory naleŝy stosować podkłady kolejowe nowe wszystkich typów, które odpowiadają odpowiednim przepisom kolejowym. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-14

15 3. SPRZĘT. Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w części G "Wymagania ogólne". - dźwigi i Ŝurawie kolejowe o udźwigu dostosowanym do cięŝaru elementów konstrukcji, - zawiesia i haki montaŝowe, 4. TRANSPORT. Ogólne warunki transportu zamieszczone są w części G "Wymagania ogólne". Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu była wykluczona moŝliwość przewrócenia się konstrukcji, zsunięcia się całości lub części ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesunięcia się konstrukcji 5. WYKONANIE ROBÓT. Wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z Id2(D2) MontaŜ konstrukcji odciąŝających. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty z wbudowaniem i wybudowaniem konstrukcji odciąŝających. MontaŜ konstrukcji typu mostowego powinien być wykonywany w taki sposób, aby zapewnić stateczność konstrukcji w kaŝdej fazie montaŝu i nie przekroczenie stanów granicznych nośności i uŝytkowania w kaŝdym elemencie. Poszczególne części konstrukcji powinny zapewniać swobodę składania bez konieczności naginania. MontaŜ konstrukcji z wiązek szyn powinien być wykonywany pojedynczymi szynami dla kaŝdej szyny tocznej oddzielnie. Układane w wiązkę szyny nie mogą ograniczać wymaganej skrajni budowli. Chomąta naleŝy zakładać co kaŝdy podkład między podporami i co trzeci podkład za podporami. MontaŜ tej konstrukcji nie moŝe być przeszkodą dla ruchu pociągów Posadowienie konstrukcji typu mostowego. Posadowienie konstrukcji typu mostowego posadowienie na klatkach z podkładów: Poszczególne warstwy klatki powinny być połączone klamrami stalowymi. Środek podstawy klatki naleŝy umieszczać w punkcie zaczepienia wypadkowej sił pionowych. Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu nie powinny przekraczać: - w rozstawie poszczególnych podkładów (+;-) 5cm - w połoŝeniu środka podstawy klatki (+;-)10cm 5.3. Posadowienie konstrukcji z wiązek szyn. Powinny stanowić jarzma drewniane lub dobrze podbite pary podkładów typu podzłączowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-15

16 5.4. BHP i ochrona środowiska Przy wykonywaniu robót ręcznie naleŝy: - uŝywać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezaleŝnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, naleŝy zachować niŝej wymienione wymagania dodatkowe: - zachować szczególną ostroŝność w trakcie wbudowania i wybudowania konstrukcji odciąŝającej, - rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać moŝliwość ich wzajemnego uszkodzenia, - robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn Wymagania dotyczące ruchu pociągów. Konstrukcja odciąŝająca powinna zapewniać prędkość jazdy pociągów nie mniejszą niŝ 15km/h.. Oś podłuŝna konstrukcji odciąŝającej powinna się pokrywać z osią toru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badania konstrukcji odciąŝającej przy odbiorze. Przy odbiorze powinny być przeprowadzone następujące badania: sprawdzenie zgodności konstrukcji z wymaganiami technicznymi podanymi w normie, sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzenie połoŝenia osi podłuŝnej konstrukcji w stosunku do osi toru, sprawdzenie rzędnych wysokościowych, sprawdzenie połączeń elementów, sprawdzenie podpór, sprawdzenie posadowienia konstrukcji, sprawdzenie toru na konstrukcji, sprawdzenie ugięcia konstrukcji 6.2. Badania konstrukcji odciąŝających w czasie ich eksploatacji. W okresie eksploatacji naleŝy dokonywać okresowych badań technicznych w celu stwierdzenia, czy ruch pociągów i warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogorszenie stanu konstrukcji i nie ma zagroŝenia bezpieczeństwa ruchu pociągów. sprawdzenie połoŝenia toru na konstrukcji, sprawdzenie wielkości osiadania, sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji, sprawdzenie podpór, sprawdzenie połączeń Badania naleŝy szczególnie wykonywać po okresie wysokich wód i ulewnych deszczów. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-16

17 7. OBMIAR. Jednostką obmiarową jest 1 komplet konstrukcji odciąŝającej typu mostowego lub konstrukcji z wiązek szynowych. 8. ODBIÓR ROBÓT. JeŜeli choć jedno badanie wg. pkt. 6, wykonane zgodnie z normą BN-73/8939, da wynik ujemny, konstrukcję naleŝy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wykonawca obowiązany jest doprowadzić konstrukcję do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płatność za komplet konstrukcji odciąŝającej naleŝy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie i wybudowanie konstrukcji, a takŝe uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Id-16 ( D83 ) Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 października 2005r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inŝynieryjnych PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia. PN-82/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-86/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. PN-93/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. PN-86/H Stal niskostopowa o podwyŝszonej wytrzymałości. Gatunki. PN-93/H Stal węglowa konstrukcyjna wyŝszej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-88/H Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-89/H PN-83/H Stal określonego zastosowania. Gatunki. Blachy grube uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej. BN-73/ Konstrukcje odciąŝające pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. Projekt techniczny konstrukcji odciąŝających z wiązek szyn-typ szwajcarski Warszawa, 1991 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-17

18 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ROBOTY ZIEMNE. M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM. M ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM. M ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW ŚCIANKAMI SZCZELNYMI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-18

19 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-19

20 Spis treści 1. WSTĘP... M Przedmiot STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Zakres stosowania STWiORB... M Określenia podstawowe... M Wymagania ogólne dotyczące robót...m MATERIAŁY... M SPRZĘT... M TRANSPORT... M WYKONANIE ROBÓT... M KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... M OBMIAR ROBÓT... M ODBIÓR ROBÓT... M PŁATNOŚCI... M PRZEPISY ZWIĄZANE...M-31 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-20

21 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów fundamentowych dla obiektów inŝynieryjnych Zakres stosowania STWiORB. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych STWiORB. Roboty zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów: - wykop w ściance szczelnej wyciąganej lub pozostawionej w gruncie -rozbiórkę nasypów istniejących - zabezpieczenie nasypów na czas rozbiórek ścianką szczelną 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w części G Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do: - porównania faktycznego poziomu terenu z rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez InŜyniera. Będzie to podstawą do wniesienia poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru. - ciągłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich z Dokumentacją Projektową. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-21

22 W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne naleŝy przerwać i powiadomić InŜyniera. JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast powiadomić o tym InŜyniera. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki w celu bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi słuŝbami Odwodnienie terenu. Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez: - natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej się do wykopu z innego źródła -obniŝenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczającym do wykonania robót Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniŝonych temperatur W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniŝej +5 0 C, roboty te naleŝy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŝowych w okresie obniŝonych temperatur. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące Specyfikacji Technicznej materiałów podano w części G Wymagania ogólne, pkt2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-22

23 2.2.Elementy zabezpieczające ściany wykopów Wykopy będą wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub w ściankach szczelnych tymczasowych lub pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Niniejsza obejmuje równieŝ zastosowanie ścianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu w trakcie robót rozbiórkowych. Do wykonania ścianek szczelnych naleŝy stosować grodzice walcowane na gorąco wg PN-EN :1999 lub inne przekroje, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Grodzice powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-72/H Wskaźnik wytrzymałości dla ściany o długości 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosić co najmniej 1600 cm 3. 3.SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części G Wymagania ogólne, pkt Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moŝe być stosowany sprzęt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsięnnicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsięnnicowe, ładowarki, równiarki samojezdne, lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera Do wbijania ścianek szczelnych naleŝy stosować młoty wolnospadowe, spalinowe, hydrauliczne lub powietrzne, systemy wciskające lub wibromłoty, chyba Ŝe InŜynier, ze względu na ograniczenia środowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania ścianki szczelnej. Przy wyborze metody wbijania ścianki szczelnej Wykonawca powinien brać pod uwagę warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów ścianek. Wszystkie urządzenia do zagłębiania brusów powinny spełniać wymagania EN 996:1995. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-23

24 4. TRANSPORT. 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w części G Wymagania ogólne, pkt Transport gruntu Środki transportu podlegają akceptacji InŜyniera. Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany. Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości co najmniej 2,0 m od krawędzi wykopu. Odległość między środkami transportu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli moŝliwość ucieczki. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŝe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. Warunki składowania i przenoszenia brusów ścianek szczelnych wg PN-EN WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części G Wymagania ogólne 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-24

M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zasypania wykopów fundamentowych

Bardziej szczegółowo

WYKOP POD ŁAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM

WYKOP POD ŁAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM 1 M-11.01.00 M-11.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKOP POD ŁAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW Jelenia Góra 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ (CPV 45110000-1)

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ (CPV 45110000-1) PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Adres inwestycji: działka nr ewid. 1893/3 gmina Ropczyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 2. Kod CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM STWiORB 13 ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

M-21.02.00 ŚCIANKI SZCZELNE

M-21.02.00 ŚCIANKI SZCZELNE M-21.02.00 ŚCIANKI SZCZELNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 21 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SPIS TREŚCI D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1. WSTĘP... 21 2. MATERIAŁY... 22 3.

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ST-25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

ST-25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM Specyfikacja Techniczna - ST-25 Przyłącza - wykopy w gruncie niespoistym 254 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-25 PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE WALCE UL. OPOLSKA 23A działka nr 1101/3 k.m. 2

GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE WALCE UL. OPOLSKA 23A działka nr 1101/3 k.m. 2 PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Inwestor: Lokalizacja: GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE WALCE UL. OPOLSKA 23A działka nr 1101/3 k.m. 2. 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D- 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne i OST

Bardziej szczegółowo

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00 D 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 19 21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INśYNIERSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INśYNIERSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INśYNIERSKICH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH IV KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH IV KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH IV KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL. 5KM 43 1 WSTĘP. 1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP Przebudowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica Drozdowo - Wizna WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB-8 Grupa robót: 452 - Roboty wykończeniowe w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW Warszawa 1998 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 SPIS TREŚCI D-01.02.04 ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M1 OBIEKTY INŻYNIERYJNE str. M1-1 SPIS STWiORB M1.01.00. Roboty przygotowawcze. M1-8 M1.01.01. Wyburzenie obiektów inżynieryjnych. M1-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW I BUDYNKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW I BUDYNKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW I BUDYNKÓW SST D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i budynków 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE NASYPÓW 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu nasypów w związku z budową

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

108209O. wewnętrznej dz. nr 468

108209O. wewnętrznej dz. nr 468 D-02.03.01 Wykonanie nasypów. 63 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

D 02.02.01 WYKONANIE NASYPÓW Z GRUNTU

D 02.02.01 WYKONANIE NASYPÓW Z GRUNTU D 02.02.01 WYKONANIE NASYPÓW Z GRUNTU I-II KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 147 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne.

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne. D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami gospodarczymi. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.12 PRZEPUSTY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.12 PRZEPUSTY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE M.12 PRZEPUSTY M-1 M-2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.01.00.00. Roboty przygotowawcze.

Bardziej szczegółowo

8. Odbiór robót Wymagania podano w OST D-M Wymagania ogólne.

8. Odbiór robót Wymagania podano w OST D-M Wymagania ogólne. poprzeczne podłoŝa powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 0,5%. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŝnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŝ -2 cm + 0 cm. Szerokość korpusu ziemnego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALE STALOWE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wbiciem pali nośnych z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii III z transportem urobku na odkład. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

KOD CPV Nr B Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

KOD CPV Nr B Roboty w zakresie stabilizacji gruntu SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV-45111230-9 Nr B.03.00. Roboty w zakresie stabilizacji gruntu SPIS TREŚCI 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2 Zakres stosowania SST 13. Zakres robót objętych SST 1.4.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM M-11.01.01. 3 M-11.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) Spis treści 1.Wstęp...3 1.1 Przedmiot ST...3 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO str. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2 Roboty ziemne D-02.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT I - V Śliwno, 2009 r D-02.00.00 Roboty ziemne 3 SPIS TREŚCI D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku mieszkalno biurowego ST 451-1

Przebudowa budynku mieszkalno biurowego ST 451-1 451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451-1 ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i zasypania ich wraz z zagęszczeniem związanych ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

D.04.00.00 PODBUDOWY. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 1. Wstęp

D.04.00.00 PODBUDOWY. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 1. Wstęp D.04.00.00 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 2 SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW l. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. KOD CPV: 45233000-9

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Rozbiórka przepustu prefabrykowanego, Ŝelbetowego i elementów towarzyszących 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

d d = 60 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.11.01.00 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE M.11.01.00. Roboty pod fundamenty

d d = 60 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.11.01.00 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE M.11.01.00. Roboty pod fundamenty M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE M.11.01.00. Roboty pod fundamenty 1. Wstęp Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.11.01.00 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2.

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. 10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. Inne dokumenty 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV)

ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV) ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV) Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo