Wspólny Słownik Zamówień (CPV): drukowane książki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22-11-00-00-4 drukowane książki"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, Kielce tel Numer sprawy: DP/230/200/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek Wspólny Słownik Zamówień (CPV): drukowane książki Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 203r. poz. 907) Ogłoszenie o zamówieniu zostało:. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r., pod numerem zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: w dniu r. Strona z 63

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO Zamawiającym jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, Kielce tel II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 0 ust. i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych książek do Biblioteki Uniwersyteckiej. Ilość książek szt. Zakup w ramach projektu Biblioteka Nordycka. Finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń zamawiającego dostarczonych książek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/drukowanej. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 2 dni, licząc od daty podpisania umowy. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, których nie można było przewidzieć w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Strona 2 z 63

3 . Zgodnie z zapisem art.22 ust. ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: ) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Zgodnie z zapisem art.26 ust.2a i 2d ustawy pzp, Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust. oraz w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty, a wyszczególnionych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzonego według załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw. Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Strona 3 z 63

4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI.2.) i VI.2.2) SIWZ. 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach określonych w art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. VI.2.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej (formularz załącznik nr 6 do SIWZ). Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. Sposób reprezentacji wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje (zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego) przekazywane będą pisemnie, zgodnie z art. 27 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania, pytań za pomocą faksu, potwierdzonego przez obie strony fakt jego otrzymania. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań i odpowiedzi zamawiający opublikuje na własnej stronie internetowej. Treść udzielonych odpowiedzi staje się częścią SIWZ i obowiązuje zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców. Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń należy złożyć tylko w formie pisemnej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Anna Kowalczyk tel./faks VIII. WADIUM Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie 800 zł Strona 4 z 63

5 Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr Na dowodzie przelewu należy wpisać: Wadium numer sprawy DP/230/200/3 Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust., ust. a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie uzupełni oferty o brakujące dokumenty, w wyniku wezwania go przez Zamawiającego do takiego uzupełnienia, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Każda zadrukowana Strona 5 z 63

6 strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone i podpisane. 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na: a. zewnętrznej należy umieścić napis: Oferta na dostawę książek, numer sprawy DP/230/200/3. Nie otwierać przed r., godz. 09:5, b. wewnętrznej oprócz napisu j. w. należy podać pełną nazwę i adres wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu na składanie ofert oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce składania ofert: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5. SEKRETARIAT KANCLERZA UJK Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 09:5 w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 3. Zastosowana stawka podatku musi być zgodna z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają wykonawcę. 4. Cena brutto oferty powinna obejmować obowiązujący podatek VAT, wszystkie prace związane z realizacją zamówienia w szczególności transport książek, rozładunek wraz z wniesieniem książek do wskazanych pomieszczeń zamawiającego. XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY Jedyne kryterium oceny ofert 00 % cena brutto. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg kryterium: cena brutto za przedmiot zamówienia stanowiącego wagę 00%, 2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: ) maksymalną ilość punktów (00) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, 2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (cena brutto najniższa : cena brutto badana) x 00 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena. Strona 6 z 63

7 Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów UWAGA! Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie zobowiązania wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmianę: -terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, których nie można było przewidzieć w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu. XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Strona 7 z 63

8 XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 203r. poz. 907). Załączniki do SIWZ:. Formularz - oferta 2. Przedmiot zamówienia. 3. Formularz oświadczenia z art. 24 ust. ustawy Pzp. 4. Formularz oświadczenia z art. 22 ust. ustawy Pzp. 5. Formularz- Wykaz głównych dostaw wykonanych-wykonywanych w okresie trzech ostatnich lat. 6. Formularz- Informacja/Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 7. Projekt umowy. Komisja akceptuje treść specyfikacji:.andrzej Antoniak 2.Karolina Wicha 3.Anna Kowalczyk. 4.Andrzej Lesiak 5. Anna Kobryn. ZATWIERDZAM Strona 8 z 63

9 ZAŁĄCZNIK NR.... (nazwa firmy) (dokładny adres) (NIP/REGON).... (telefon/fax.) OFERTA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego Kielce Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych książek do Biblioteki Uniwersyteckiej (nr sprawy DP/230/200/3):. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto za całość zamówienia :. w tym: L.p. Książka (Autor, tytuł, Wydawnictwo, rok wydania) Ilość/egz. Cena netto Stawka podatku VAT (%) Cena brutto. Aasen H., Halvorsen R., Barbosa da Silva A., Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspectives, Intersentia Publishers Aberg M., Petersen M., Baltic Cities: Perspectives on Urban and Regional Strona 9 z 63

10 Change in the Baltic Sea Area, Nordic Academic Press Adams MB, Sejersted F., The Age of Social Democracy: Norway and Sweden in the Twentieth Century, Princeton University Press Ahlund C., Scandinavia In First World War, Gazelle Press Alapuro R., Stenius H., Nordic Associations in a European Perspective, Nomos Verlagsgesellschaft Alden C., Aran A., Foreign Policy Analysis: New Approaches: Understanding the Diplomacy of War, Profit and Justice, Routledge Anderson A., After the Ice: Life, Death and Politics in the New Arctic, Virgin Books Aronsson P, Graden L., Performing Nordic Heritage, Ashgate Arter D., Democracy in Scandinavia, Consensual, Majoritarian or Mixed?, Manchester University Press Arter D., Strona 0 z 63

11 Scandinavian Politics Today, Manchester University Press 999. Aylott N., Blomgren M., Bergman T., Political Parties in Multi-Level Polities: The Nordic Countries Compared, Palgrave Macmillan Bäck-Wiklund M., van der Lippe T., den Dulk L., Anneke Doorne-Huiskes A., Quality of Life and Work in Europe: Theory, Practice and Policy, Palgrave Macmillan Beall J., Fox S., Goodfellow T., Cities and Development, Routledge Bergman T., Strom K., The Madisonian Turn: Political Parties and Parliamentary Democracy in Nordic Europe, The University of Michigan Press; Berkman P.A., Vylegzhanin A.N., Environmental Security in the Arctic Ocean, Springer Berridge G.R., Diplomacy: Theory and Practice, Palgrave Macmillan Bhaskar R., Frank Ch., Høyer K.G., Naess P., Parker J., Strona z 63

12 (eds.) Interdisciplinarity and Climate Change: Transforming Knowledge and Practice for Our Global Future, Routledge Blaikie N., Approaches to Social Enquiry: Advancing Knowledge, Polity Press; 2nd edition Bleiklie I., Hostaker R., Vabo A., Policy and Practice in Higher Education: Reforming Norwegian Universities, Jessica Kingsley Publishers Blossing U., Imsen G., Moos L. (Eds), The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo- Liberal Policy, Springer Bonoli G, Natali D., The Politics of the New Welfare State, Oxford University Press Brady H.E., Collier D., Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, Rowman & Littlefield Publishers; 2nd Revised edition Brandal N., Bratberg O., Thorsen D.E., The Nordic Model Strona 2 z 63

13 of Social Democracy, Palgrave Macmillan Brochmann G., Hagelund A., Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State , Palgrave Macmillan Bröcker J., Dohse D., Soltwedel R., Innovation Clusters and Interregional Competition, Springer Brysk A., Global Good Samaritans: Human Rights as Foreign Policy, Oxford University Press USA, Bucken-Knapp G., Defending the Swedish Model: Social Democrats, Trade Unions, and Labor Migration Policy Reform, Lexington Books Bukve O., Halkier H., Souza P., Towards New Nordic Regions: Politics, Administration and Regional Development, Aalborg Universitetsforlag Bulkeley H., Cities and Climate Change, Routledge Burnham P., Gilland Lutz K., Grant W., Layton-Henry Z., Strona 3 z 63

14 Research Methods in Politics, Palgrave Macmillan Buzan B., Waever O., Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University Press Byers M., Who Owns the Arctic?: Understanding Sovereignty Disputes in the North, DOUGLAS & MCINTYRE Cairney P., Understanding Public Policy: Theories and Issues, Palgrave Macmillan Carayannis E., Korres G., The Innovation Union in Europe: A Socio-economic Perspective on EU Integration, Edward Elgar Pub Castles F.G., Leibfried S., Lewis J., Obinger H., Pierson C., The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford Univeristy Press Christensen T., Laegreid P., The Ashgate Research Companion to New Public Management, Ashgate; New edition 203. Strona 4 z 63

15 37. Christiansen E., The Northern Crusades, Penguin Press; 2Rev edition Collini S., What Are Universities For?, Penguin Press Coninck-Smith N., Schrumpf E., Industrious Children: Work and Childhood in the Nordic Countries , Odense University Press Cooke P., De Laurentis C., Todtling F., Trippl M., Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation, Edward Elgar Publishing Dahl A-S. (Editor), Järvenpää P. (Editor), Northern Security and Global Politics: Nordic-Baltic Strategic Influence in a Post-Unipolar World, Routledge Danson M., de Souza P., Regional Development in Northern Europe: Peripherality, Marginality and Border Issues, Routledge Derry, T.K., The History of Scandinavia (Norway, Sweden, Denmark, Finland, Strona 5 z 63

16 Iceland), University of Minnesota Press (USA), Desai V., Potter R., The Companion to Development Studies, 2nd Edition, Hodder Education Dodds K., Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford University Press Educational Research and Innovation Beyond Textbooks: Digital Learning Resources as Systemic Innovation in the Nordic Countries, OECD Publishing Einarsdottir J., Wahner J., Nordic Childhoods and Early Education: Philosophy, Research, Policy and Practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, Information Age Publishing Ekman M., Gustavsen B., Asheim B., T., Palshaugen O., Learning regional innovation: scandinavian model, Basingstoke : Palgrave macmillan, Emmerson C., The Future History of the Arctic: How Climate, Resources Strona 6 z 63

17 and Geopolitics are Reshaping the North and Why it Matters to the World, Vintage Press Engelstad F., Gulbrandsen T., Comparative Studies of Social and Political Elites, JAI Press Eriksson-Baaz M., The Paternalism of Partnership: A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid, Zed Books Ltd Ervasti H., Fridberg T., Hjerm M., Ringdal K., Nordic Social Attitudes in a European Perspective, Edward Elgar Publishing Ltd Fagerberg J., Mowery D., Verspagen B., Innovation, Path Dependency, and Policy: The Norwegian Case, Oxford University Press Fairhall D., Cold Front: Conflict Ahead in Arctic Waters, I.B.Tauris & Co Ltd Fellman S., Iversen M., Sjogren H., Thue L., Creating Nordic Capitalism: The Development of a Competitive Periphery, Palgrave Macmillan Strona 7 z 63

18 56. Fitjar R.D., The Rise of Regionalism: Causes of Regional Mobilization in Western Europe, Routledge Fjelde H., Hoglund K., Building Peace, Creating Conflict?: Conflictual Dimensions of Local & International Peacebuilding, Nordic Academic Press Forsberg H., Kroger T., Social Work and Child Welfare Politics: Through Nordic Lenses, Policy Press Fosu A.K., Development Success: Historical Accounts from More Advanced Countries, Oxford University Press Friedman R., Oskanian K., Pachedo Pardo R., After Liberalism?: The Future of Liberalism in International Relations, Palgrave Macmillan Frost R. I., The Northern Wars, , Longman Gammeltoft-Hansen T., Nyberg Sorensen N., The Migration Industry and the Commercialization Strona 8 z 63

19 of International Migration, Routledge Giersig N., Multilevel Urban Governance and the 'European City': Discussing Metropolitan Reforms in Stockholm and Helsinki, VS Verlag für Sozialwissenschaften Gildund J., Jerneck M. (eds.) Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions, Edward Elgar Publishing Ltd Gilmour J., Sweden, the Swastika and Stalin: The Swedish Experience in the Second World War, Edinburgh University Press Girard L.F., Baycan T., Nijkamp P., Sustainable City and Creativity, Ashgate Goodnow K. J., Akman H, UNESCO, Scandinavian museums and cultural diversity, New York : Berghahn Books, Gotz N., Deliberative Diplomacy: The Nordic Approach to Global Governance and Societal Representation at the United Nations, Strona 9 z 63

20 Republic of Letters Publishing Gotz N., Haggren H., Regional Cooperation and International Organizations: The Nordic Model in Transnational Alignment, Routledge Green A., Janmaat J.G., Regimes of Social Cohesion: Societies and the Crisis of Globalization, Palgrave Macmillan Green D., Fried M., From Poverty to Power: How Active Citizens and Effective States Can Change the World, Oxfam Publishing; Pap/Cdr edition Griffiths T., Stockholm: A Cultural History, Oxford University Press Guzzini S., Neumann I., (eds.) The Diffusion of Power in Global Governance, Palgrave Macmillan Hall C.M., Muller D., Saarinen J., Nordic Tourism: Issues and Cases, Channel View Publications Halperin S., Heath O., Political Research: Methods and Practical Skills, Oxford University Strona 20 z 63

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu laboratoryjnego i preparatów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo