KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM"

Transkrypt

1 Tomaszów Lub., dnia 07 maja 2014 r. PK OFERTA ZATRUDNIENIA KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM o g ł a s z a nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko STAŻYSTA do Wydziału finansowo-kwatermistrzowskiego w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim Liczba i wymiar etatu: 1 (pełny wymiar czasu pracy). Stanowisko proponowane: stażysta. Stanowisko docelowe: starszy technik w wydziale finansowo-kwatermistrzowskim. System pełnienia służby: codzienny. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. 1. Postanowienia ogólne: Nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzany jest w formie konkursu, ma charakter jawny, otwarty, z zachowaniem pisemnej dokumentacji każdego etapu. Postępowanie kwalifikacyjne na każdym etapie prowadzone jest komisyjnie, skład komisji zostanie ustalony rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim. Wyniki każdego etapu oraz zakończonego postępowania kwalifikacyjnego będą zamieszczane do wiadomości na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim oraz stronie internetowej KP PSP Tomaszów Lubelski: - zakładka Nabór do służby w PSP - zakładka BIP Ogłoszenia oferty zatrudnienia. 2. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy: 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi spełniać warunki określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.), to jest: posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia tj. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną oraz posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne konieczne do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (oceny zdolności do służby w PSP dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych weryfikacja w ostatnim etapie naboru do służby). 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby, uwzględniając przewidywany zakres realizowanych obowiązków, musi spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków: a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości)*, b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości)*, c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 1

2 Pozostałe wymagania: znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.), znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz ze zm.), znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet Office), 3. Pożądane cechy kandydata: umiejętność samodzielnej pracy i dostosowania się do zmieniających się wymagań, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją, odpowiedzialność. 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Kandydaci do służby składają następujące dokumenty: 1) ankieta (wg wzoru - załącznik nr 1), 2) list motywacyjny, 3) życiorys (pisany odręcznie), 4) kserokopia dowodu osobistego, 5) kserokopia prawa jazdy, 6) kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii zdrowia (dotyczy osób objętych ewidencją wojskową), 7) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, dodatkowe uprawnienia w tym specjalistyczne, 8) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, dokumenty potwierdzające zakres wykonywanych zadań i obowiązków zgodnie z wymaganiami naboru, 9) oświadczenia kandydata (wg wzoru - załącznik nr 2): o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, w związku z naborem do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub., na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania w naborze do służby w PSP na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP Tomaszowie Lub., o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa karno-skarbowe, o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, o nie wnoszeniu roszczeń w stosunku do tutejszej Komendy o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku, kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu zaistniałego z winy kandydata podczas naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim. 10) aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawnościowego (od lekarza rodzinnego, medycyny pracy, medycyny sportowej lub internisty) wg wzoru - załącznik nr 3 (lub w odpowiadającej mu treści), ważne w okresie od dnia 10 czerwca do dnia 23 czerwca 2014 r. Zaświadczenie lekarskie kandydat dostarcza najpóźniej w dniu przeprowadzania próby wydolnościowej metodą HARVARD STEP-UP (test Harwardzki). Koszty badań lekarskich w celu wydania ww. zaświadczenia ponosi kandydat. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny, życiorys oraz treść oświadczeń, załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem kandydata. 2

3 5. Termin składania dokumentów: od 26 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. (decyduje data wpływu do Komendy) 6. Miejsce składania dokumentów: Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Komendy (Sekretariat pokój Nr 151) lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 7, Tomaszów Lubelski z dopiskiem: NABÓR DO SŁUŻBY W PSP Dokumenty złożone poza wyznaczonym terminem nie będą uwzględniane. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru można odbierać do dnia 31 lipca 2014 r. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Przed rozpoczęciem pierwszego etapu zostanie przeprowadzona wstępna kwalifikacja kandydatów pod kątem spełnienia Wymagań koniecznych związanych ze stanowiskiem pracy, opisanych w pkt 1 i Szczegółowy przebieg naboru : Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowisko stażysty w Wydziale finansowokwatermistrzowskim składa się z 4 etapów, podlegających ocenie i punktowanych w następujący sposób: I etap weryfikacja dokumentów, kwalifikacji i uprawnień kandydatów - do 40 punktów, II etap test sprawności fizycznej do 10 punktów, III etap test wiedzy do 10 punktów, IV etap rozmowa kwalifikacyjna do 10 punktów. I ETAP NABORU (Weryfikacja dokumentów, kwalifikacji i uprawnień kandydatów) Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim przeprowadza weryfikację złożonej dokumentacji osobowej kandydatów do służby, uwzględniając jej kompletność i stawiane wymagania. Kandydat do służby na żądanie komisji, okazuje oryginały dokumentów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odpisy lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiednie organy. Nie będą uwzględniane kwalifikacje i uprawnienia, dla których nie wydano stosownych dokumentów (np. zaświadczenie o zdaniu egzaminu bez dokumentu poświadczającego uprawnienie). Oferty niespełniające warunków koniecznych, niezawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń określonych w ogłoszeniu (w tym otrzymane po terminie, niekompletne,) nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Na tym etapie przyjęto następujący system punktacji gratyfikujący za posiadane przez kandydatów wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia : Lp. Kwalifikacje Punktacja 1. wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) lub kurs jednoetapowy 15 pkt 2. wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa 20 pkt 3. wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa 25 pkt 4. wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP 5 pkt 5. wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT 10 pkt 6. wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP +RT+ RW 15 pkt 7. wykształcenie wyższe - inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 10 pkt 8. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. ze zm.) 15 pkt 3

4 Wyjaśnienie użytych skrótów: SP - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (cz. I i II lub jednoetapowe), KPP - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (nie należy mylić z kursem pierwszej pomocy PCK), RT RW - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, - szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Sposób liczenia punktów: za kwalifikacje wymienione w punktach 1-6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu. do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 7-8 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 4-6. w kwalifikacjach określonych w punktach 4-6, w przypadku braku kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), odejmuje się 5 punktów. Maksymalna ilość punktów za posiadane kwalifikacje 30 pkt. Możliwe do zdobycia punkty za posiadane uprawnienia lub praktykę : Lp. Uprawnienia Punktacja 1. prawo jazdy kat. B 2 pkt praktyka w księgowości ponad minimum wymagane w pkt 2a lub 2b Postanowienia ogólne wymagania konieczne)* praktyka w księgowości dla osób z kwalifikacjami opisanymi w pkt 2c lub 2d Postanowienia ogólne wymagania konieczne) * 1 pkt za 1 rok max. 8 pkt. 1 pkt za 1 rok max. 8 pkt. )* - za praktykę w księgowości, uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub 2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub 3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub 4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta. Maksymalna ilość punktów za posiadane uprawnienia lub praktykę 10 pkt. II ETAP NABORU (Test sprawności fizycznej) Test sprawności fizycznej obejmuje następujące konkurencje: 1) próba Harwardzka, 2) bieg na 50 m, 3) bieg na 1000 m, 4) podciąganie na drążku, 5) wejście na drabinę mechaniczną nachyloną pod kątem 75 o na wysokość 20 m, 6) pływanie na dystansie 50 m. Przystępując do pierwszego dnia próby wydolnościowej kandydat przedstawia zaświadczenie lekarskie opisane w części Wymagane dokumenty i oświadczenia pkt 10) oraz dokument potwierdzający jego tożsamość (z fotografią). Zaświadczenie lekarskie musi być ważne co najmniej w okresie od dnia 10 czerwca 2014 do dnia 23 czerwca 2014 włącznie. Próba wydolnościowa zmodyfikowaną metodą harwardzką ( HARVARD STEP-UP TEST ): Wyposażenie oraz opis wykonania próby: - badanie przeprowadza się w stroju sportowym, - metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę, - stopień o wysokości 40 cm, - czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi 5 min. 4

5 W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik wydolności oblicza się według następującego wzoru: Czas pracy w s x x suma trzech pomiarów tętna Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej. Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena "harvard step-up test": Wskaźnik wydolności Wynik - Ocena Zaliczony Nie zaliczony słaby Nie zaliczony dostateczny Nie zaliczony przeciętny Nie zaliczony dobry Zaliczony 90 i powyżej bardzo dobry Zaliczony Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie minimum oceny dobry Konkurencje sprawnościowe: Kandydaci poddani zostaną testowi sprawności fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test przewidziany dla mężczyzn bez punktów preferencyjnych za wiek. Test sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji, za pomocą, których badane są podstawowe cechy motoryczne kandydatów tj.: podciągania się na drążku Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej. Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. biegu na dystansie 50 m i biegu na dystansie 1000 m Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Stopy ustawione tak, by nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dopuszcza się używanie w konkurencjach rękawic oraz krótkich kolców. Kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z konkurencji; zalicza się wynik korzystniejszy. Niezaliczenie co najmniej jednej z wyżej wymienionych konkurencji (uzyskanie"0 punktów") eliminuje kandydata z dalszej procedury naboru. Tabela punktowa (przeliczenie uzyskanych wyników na punkty) załącznik nr 4 5

6 Skala ocen: Średnia arytmetyczna Ocena uzyskanych punktów z prób cyfrowo słownie poniżej 45 pkt 1 niedostateczna nie zaliczony pkt 2 słaba nie zaliczony pkt 3 dostateczna nie zaliczony pkt 4 dobra zaliczony pkt 5 bardzo dobra zaliczony powyżej 65 pkt 6 wybitna zaliczony Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał: (z tabeli punktowej po przeliczeniu uzyskanego wyniku na punkty zał. nr 4 ), - bieg na m - 3 min 35 s, tj. 50 pkt, - bieg na 50 m - 7,2 s, tj. 45 pkt, - podciąganie się na drążku - 11 razy, tj. 55 pkt. Łącznie uzyskał 150 pkt. Średnia arytmetyczna ( ) : 3 = 50 pkt. Ocena = średnia arytmetyczna (50 pkt) - zgodnie z tabelą "skala ocen" - daje ocenę indywidualną 2 słaba nie zaliczony. Warunkiem zaliczenia konkurencji sprawnościowych jest uzyskanie oceny minimum dobry, bez punktów preferencyjnych za wiek. Uzyskanie oceny lepszej niż dobry daje kandydatowi dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym: Lp. Ocena Punktacja 1. bardzo dobra 5 pkt 2. wybitna 10 pkt Uzyskanie oceny gorszej niż dobry eliminuje kandydata z dalszej procedury naboru. Próba wysokościowa tj. wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 20 m, ustawioną pod kątem 75, odbywa się bez limitu czasu. Wejście odbywa się z asekuracją (linka) i w sprzęcie ochrony osobistej (hełm, szelki). Próbę wysokościową ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezliczony). Niezaliczenie próby eliminuje kandydata z dalszej procedury naboru. Sprawdzian z pływania odbywa się na krytej pływalni o długości 25 m. Warunkiem zaliczenia jest przepłynięcie dowolnym stylem dystansu 50 m w czasie nie dłuższym niż 1 min i 30 sek. (pomiar czasu z dokładnością do 1 sek.). Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. Kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 90 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu. Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezliczony). Niezaliczenie sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszej procedury naboru. III ETAP NABORU (Test wiedzy) Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonywanych obowiązków na stanowisku, którego dotyczy nabór. Test trwa 25 minut i składa się z 20 pytań. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź i trzy błędne (dystraktory). Za wskazanie odpowiedzi błędnej, nieudzielenie odpowiedzi lub udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym zależy od ilości poprawnych odpowiedzi: Lp. Ilość poprawnych odpowiedzi Liczba przyznanych punktów poprawnych odpowiedzi 10 pkt poprawnych odpowiedzi 9 pkt poprawnych odpowiedzi 8 pkt poprawnych odpowiedzi 7 pkt poprawnych odpowiedzi 6 pkt poprawnych odpowiedzi 5 pkt. 6

7 7. 14 poprawnych odpowiedzi 4 pkt poprawnych odpowiedzi 3 pkt poprawnych odpowiedzi 2 pkt poprawnych odpowiedzi 1 pkt i mniej poprawnych odpowiedzi 0 pkt Przewodniczący komisji wyklucza z testu wiedzy, przyznając 0 pkt. kandydata, który: a) korzysta z pomocy innej osoby lub udziela pomocy innej osobie, b) korzysta w trakcie testu z urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, c) korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, d) zakłóca przebieg testu. Kandydaci biorą udział w dalszej procedurze naboru bez względu na uzyskaną w teście wiedzy ilość punktów. IV ETAP NABORU (Rozmowa kwalifikacyjna) Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana komisyjnie. W trakcie rozmowy ocenie podlegają: a) motywacja do podjęcia służby, dyspozycyjność, b) społeczna postawa wobec ludzi, c) spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym, d) przebieg dotychczasowej pracy, e) predyspozycje osobowościowe, f) hierarchia wartości, g) kierunek wykształcenia, h) osiągnięcia, i) ogólne wrażenie. Maksymalna ilość punktów za rozmowę kwalifikacyjną 10 pkt. 8. Planowane terminy i miejsca przeprowadzania poszczególnych etapów postępowania: Lp. Data Godzina Miejsce Cel r. (poniedziałek) r. (wtorek) do Komenda Powiatowa PSP - Sala narad Weryfikacja dokumentów, kwalifikacji i uprawnień kandydatów, zakończona przyznaniem punktów wg przyjętych zasad oraz ogłoszeniem listy kandydatów dopuszczonych do II etapu KP PSP - sala konferencyjna Spotkanie informacyjne dla kandydatów 9.30 KP PSP - garaż JRG Test sprawności fizycznej - próba wydolnościowa r. (środa) 9.00 Boiska sportowe przy ZS Nr 2 ul. Żwirki i Wigury w Tomaszowie Lub. KP PSP boisko sportowe Test sprawności fizycznej: - bieg na 50 m Test sprawności fizycznej: - bieg na 1000 m Test sprawności fizycznej: - podciąganie na drążku KP PSP plac wewnętrzny Test sprawności fizycznej: - wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 20 m r. (czwartek) r. (piątek) Basen pływacki w Horyńcu dojazd we własnym zakresie 8.00 KP PSP - sala konferencyjna Test wiedzy Test sprawności fizycznej: pływanie na 50 m KP PSP - sala narad Rozmowa kwalifikacyjna Uwaga : W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie testu sprawnościowego w dniu 11 czerwca 2014 r. podane zostaną nowe terminy postępowania. 7

8 9. Postanowienia końcowe. 1. Do przebiegu każdego z etapów kandydat może wnieść pisemne zastrzeżenie do przewodniczącego komisji. Zastrzeżenie można zgłaszać nie później niż następnego dnia po zakończeniu etapu. 2. Po zakończeniu postępowania podana zostanie do wiadomości lista zakwalifikowanych kandydatów zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w procedurze naboru. W przypadku równej liczby punktów o kolejności naboru decyduje komisja. 3. Przed przyjęciem do służby zakwalifikowany kandydat, zostanie skierowany na badania do poradni psychologicznej MSW w celu otrzymania opinii psychologicznej. 4. Równolegle ze skierowaniem do poradni psychologicznej MSW, realizowane będzie zapytanie o karalność. 5. Po otrzymaniu pozytywnej opinii psychologicznej ww. osoba zostanie skierowana do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Lublinie celem uzyskania orzeczenia o przydatności do służby w PSP. 6. W przypadku negatywnej opinii psychologa, WKL lub w przypadku, jeżeli wskazany kandydat nie będzie mógł z jakiejś przyczyny podjąć służby we wskazanym terminie, kierowana będzie kolejna osoba z listy. 7. Szczegółowych informacji o naborze udziela sekcja kadrowo-organizacyjna KP PSP w Tomaszowie Lubelskim pokój Nr 147, tel. (84) wew. 40 w dni robocze w godzinach Druk ankiety, oświadczeń i zaświadczenia lekarskiego dla kandydatów do służby w PSP do pobrania w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub., ul. J. Petera 7, oraz na niżej wymienionych stronach internetowych: - stronie internetowej KP PSP Tomaszów Lub. zakładka: Nabór do służby w PSP, - stronie internetowej BIP KP PSP Tomaszów Lub. zakładka: BIP Ogłoszenia - oferty zatrudnienia, - stronie internetowej BIP KW PSP Lublin zakładka: Ogłoszenia oferty zatrudnienia,. Zatwierdził: 8

9 Załącznik Nr 1 ANKIETA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY w PSP (wypełnić pismem drukowanym) 1. Nazwisko i imiona.. 2. Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia 4. PESEL Adres zameldowania stałego Adres zamieszkania (podać gdy jest inny niż w pkt. 5) Telefon kontaktowy.... (stacjonarny -komórkowy ) 8. Wykształcenie... (wpisać : średnie, licencjackie, wyższe oraz tytuł zawodowy lub naukowy ) (nazwa szkoły, rok ukończenia, zawód wyuczony) Przebieg dotychczasowego zatrudnienia - (podać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska) 10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 11. Oświadczam, że jestem* /nie jestem* osobą bezrobotną i pozostaję* / nie pozostaję* w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Urzędzie Pracy w ( podać nazwę i siedzibę urzędu pracy) 12. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-5 są zgodne z dowodem osobistym seria.. nr wydanym przez.. lub innym dowodem tożsamości. * niepotrzebne skreślić... Miejscowość, data, czytelny podpis kandydata Wpłynęło do KP PSP w Tomaszowie Lub. dnia:.. 9

10 Załącznik Nr (nazwisko i imię) (miejscowość i data)... (adres zamieszkania)... OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem osobistym seria - numer wydany przez. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, w związku z naborem do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania w naborze do służby w PSP na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. i w jej siedzibie (tablica ogłoszeń). oświadczam, że korzystam w pełni z praw publicznych. świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe. oświadczam, że w razie zaistniałego wypadku z mojej winy podczas naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. o wypłatę odszkodowania z tego tytułu.. (data i czytelny podpis kandydata) 10

11 Załącznik Nr (pieczątka nagłówkowa zakładu służby zdrowia) (miejscowość i data) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Zaświadcza się, że stan zdrowia Pana (Pani)... (imię i nazwisko) ur. dnia... w... pozwala /nie pozwala * na wykonanie próby wydolnościowej metodą HARVARD STEP-UP, testu sprawności fizycznej (bieg na 50 m i 1000 m, podciąganie na drążku), próby wysokościowej polegającej na wejściu na drabinę mechaniczną nachyloną pod kątem 75 0 na wysokość 20 m oraz przystąpieniu do sprawdzianu z pływania polegającym na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie 90 s w ramach naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej. * - niewłaściwe skreślić.... (pieczątka i podpis lekarza) 11

12 TABELA PUNKTOWA (przeliczenie uzyskanych wyników na punkty wyciąg z rozporządzenia ) Załącznik Nr 4 MĘŻCZYŹNI LICZBA PUNKTÓW bieg na m (czas w min) bieg na 50 m (czas w s) odciąganie się na drążku (liczba powtórzeń ) 75 3,00 6, , ,04 6, , ,08 6, , , ,14 6, , , ,20 6, , , , , ,25 6,9 59 3, , , , ,30 7, , , , , ,35 7, , , , , ,40 7, , , ,46 7,3 41 3, , , ,54 7,4 37 3, , ,00 7, , , ,06 7,6 31 4, , , ,14 7,7 27 4, , ,20 7, , , ,26 7,9 21 4, , , ,34 8,0 17 4, , ,40 8, , , ,46 8,2 11 4, , ,52 8 4,54 8,3 7 4,56 6 4,58 5 5,00 8, ,10 8,5 3,5 5,20 8,6 3 5,30 8,7 2 5,40 8,8 1 1 Za wyniki gorsze niż podano powyżej, przyznaje się "0 punktów". 12

Załącznik nr , dnia... miejscowość. nr tel... OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany(a),... imię i nazwisko składającego oświadczenie

Załącznik nr , dnia... miejscowość. nr tel... OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany(a),... imię i nazwisko składającego oświadczenie Załącznik nr 1..., dnia... miejscowość nr tel... OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a),... imię i nazwisko składającego oświadczenie zamieszkały/a w... legitymujący/a się dowodem osobistym... numer dowodu

Bardziej szczegółowo

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ( HARVARD STEP-UP TEST")

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ( HARVARD STEP-UP TEST) Załącznik nr 5 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ( HARVARD STEP-UP TEST") Wyposażenie: stopień o wysokości 40 cm, stoper, metronom. Wykonanie próby: badanie

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym systemie służby w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Logistyki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko: zastępca Kierownika Działu w codziennym systemie

Bardziej szczegółowo

PK /12 Radomsko, r.

PK /12 Radomsko, r. PK.1101-1/12 Radomsko, 20.03.2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADOMSKU ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Stażysta

Bardziej szczegółowo

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym

Bardziej szczegółowo

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, ZATWIERDZAM: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ogłasza nabór na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w wymiarze pełnego etatu w systemie pracy zmianowym 24/48

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu Lubelskim OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: 5. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym należy przyjąć następujący system punktacji gratyfikujący posiadanie uprawnienia kandydata:

Zatwierdzam: 5. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym należy przyjąć następujący system punktacji gratyfikujący posiadanie uprawnienia kandydata: Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 19 /2008 z dnia 15 lipca 2008 r. Zatwierdzam: Instrukcja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z dnia 15.07.2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 14 września 2015 r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta

OGŁOSZENIE z dnia 14 września 2015 r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta OGŁOSZENIE z dnia 14 września 2015 r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZATRUDNIENIA. min. 1 max. 3 po uwzględnieniu liczby odejść ze służby oraz liczby przyjęć absolwentów szkół pożarniczych,

OFERTA ZATRUDNIENIA. min. 1 max. 3 po uwzględnieniu liczby odejść ze służby oraz liczby przyjęć absolwentów szkół pożarniczych, Tomaszów Lub., dnia 16 września 2014 r. PK.111.8.2014 OFERTA ZATRUDNIENIA KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM o g ł a s z a nabór do służby przygotowawczej w Państwowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA KANDYDATA DO SŁUŻBY W PSP. na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca

ANKIETA DLA KANDYDATA DO SŁUŻBY W PSP. na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca ANKIETA DLA KANDYDATA DO SŁUŻBY W PSP na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca CZĘŚĆ A 1. Imię i nazwisko. 2. Imię ojca. Imię matki:... 3. Adres zameldowania stałego:. 4. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Lublin, dnia 07 stycznia 2016 r. w LUBLINIE WK.l 11.4.2016 OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka 7, 20-012

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Opole, 1 lipca 2013 r. MOK

I N F O R M A C J A. Opole, 1 lipca 2013 r. MOK MOK.1110.9.2.2013 Opole, 1 lipca 2013 r. I N F O R M A C J A Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza nabór do służby przygotowawczej 3 osób na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA Myślenice, dnia 27 sierpnia 2008r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w okresie 1 roku od zakończenia naboru: 3 Wymiar etatu: 1 System pełnienia służby: zmianowy

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w okresie 1 roku od zakończenia naboru: 3 Wymiar etatu: 1 System pełnienia służby: zmianowy Pińczów, dnia 9 września 2013 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie ul. Przemysłowa 21 ogłasza nabór do służby na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej stanowisko etatowe:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie, dnia 13 stycznia 2015 r. OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE 05.04.2013r. POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Jarocinie na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

Iława, 15 lipca 2013 r. PK.1110.6.1.2013

Iława, 15 lipca 2013 r. PK.1110.6.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE 14-200 IŁAWA, UL. WYSZYŃSKIEGO 10 tel. (0-89) 644-95-00, (0-89) 644-95-01, fax.(0-89) 644-95-03 e-mail: psp@straz.ilawa.pl, www.straz.ilawa.pl PK.1110.6.1.2013

Bardziej szczegółowo

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia maks. 60 pkt.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia maks. 60 pkt. Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby na stanowisko stażysta w Dziale Transportu w codziennym systemie służby 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Seminaryjna 4 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko docelowo ratownika, ratownika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby w 2013 roku: 1

OGŁOSZENIE. stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby w 2013 roku: 1 OGŁOSZENIE Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 30 sierpnia 2013 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

nabór do służby KP PSP Hrubieszów docelowo na stanowisko ratownik-kierowca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

nabór do służby KP PSP Hrubieszów docelowo na stanowisko ratownik-kierowca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2008-10-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-10-22 Oferta wygasa dnia:2008-11-13 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra nabór do służby KP PSP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca).

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca). Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach 38-300

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU. Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU. Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Liczba kandydatów przewidziana do przyjęcia do służby: l. osoba

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-09-13 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-09-13 Oferta wygasa dnia:2010-10-04 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Kraśnik -nabór

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 12 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE z dnia 12 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE z dnia 12 lipca 2013 r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim na stanowisko stażysty, docelowo na stanowisko starszego ratownika kierowcy.

Bardziej szczegółowo

2. Warunki przystąpienia do testów sprawności fizycznej: Wymagane dokumenty:

2. Warunki przystąpienia do testów sprawności fizycznej: Wymagane dokumenty: OGŁOSZENIE z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie naboru kandydatów w roku 2013 do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie (ul. 1000 lecia PP 8, tel. 82 5721 008) Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisko stażysty (praca w systemie zmianowym)

Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisko stażysty (praca w systemie zmianowym) Z a t w i e r d z a m; Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu /-/ bryg. mgr iniż. Stanisław Kuliński Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie POK.1110.4.2015 Namysłów 29-10-2015 r. Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Z/S W BŁONIU

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Z/S W BŁONIU KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Z/S W BŁONIU ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby na stanowisku stażysty docelowo starszy technik ds. kwatermistrzowskich

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby

Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby Oferta archiwalna Sporządził: KP PSP Tomaszów Lub. Data sporządzenia: 2007-03-28 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-03-28 Oferta wygasa dnia:2007-05-27 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP

Bardziej szczegółowo

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o g ł a s z a nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej Przewidywana liczba osób do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Oferta skierowana jest do osób, które będą pełniły służbę: 1) na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Próba wydolnościowa oraz test sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmie

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmie Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-01-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-22 Oferta wygasa dnia:2010-03-23 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KM PSP Chełm - nabór do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. Dz.U.2016.30 z dnia 2016.01.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Olsztyńska 8 tel. (~89) 767 75 20 11 100 Lidzbark Warmiński fax (~89) 767 75 33 e-mail: kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl www.strazlidzbark.pl PO.1110.2.1.2015

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku ogłasza nabór kandydatów do służby

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku ogłasza nabór kandydatów do służby Oferta archiwalna Sporządził: KP PSP Kraśnik Data sporządzenia: 2012-09-13 Osoba odpowiedzialna: Aleksandra RodakData upublicznienia: 2012-09-13 Oferta wygasa dnia:2012-10-13 Redaktor Biuletynu Tomasz

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby

Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2008-12-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-12-15 Oferta wygasa dnia:2008-12-23 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w 2014 roku: 1 Wymiar etatowy: 1 System pełnienia służby: zmianowy

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w 2014 roku: 1 Wymiar etatowy: 1 System pełnienia służby: zmianowy Kazimierza Wielka, dnia 4 września 2014 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej ul. Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza nabór do służby na stanowisko związane

Bardziej szczegółowo

Oferta zatrudnienia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym

Oferta zatrudnienia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym Oferta archiwalna Sporządził: KM PSP Biała Podlaska Data sporządzenia: 2010-07-05 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-05 Oferta wygasa dnia:2010-08-04 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, dnia 22 września 2015 roku.

Jędrzejów, dnia 22 września 2015 roku. Jędrzejów, dnia 22 września 2015 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie ul. Reymonta 5 ogłasza nabór do służby na stanowisko związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 9 /11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Zatwierdzam:

Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 9 /11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Zatwierdzam: Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 9 /11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Instrukcja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z dnia 10.06.2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2009-08-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-08-21 Oferta wygasa dnia:2009-09-05 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Puławy - nabór

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie. zamieszkały(a) w. adres

OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie. zamieszkały(a) w. adres Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE., dnia miejscowość Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie zamieszkały(a) w. adres legitymujący(a) się dowodem osobistym Seria i nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie,

OGŁOSZENIE. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, OGŁOSZENIE Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia:

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ZATWIERDZAM Lubin, dnia 8 kwietnia 2013r. KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBLINIE -07- Lublin, dnia 07 stycznia 2016 r. WK.111.3.2016 OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2011-08-11 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2011-08-11 Oferta wygasa dnia:2011-09-01 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Nabór do służby w KM PSP

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe.

Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe. O G Ł O S Z E N I E Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Grójcu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia słuŝby w Komendzie Powiatowej PSP w Grójcu na stanowisko: staŝysta stanowisko docelowe

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, 18 kwietnia 2012 r. POK - 111 /2/12

Hrubieszów, 18 kwietnia 2012 r. POK - 111 /2/12 POK - 111 /2/12 Hrubieszów, 18 kwietnia 2012 r. Informuję, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie prowadzi nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU ogłasza nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU ogłasza nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU ogłasza nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu Wymagania konieczne stawiane kandydatom 1. Kandydat do służby

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie codziennym. 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 1 osoba. 2. Stanowisko:

Bardziej szczegółowo

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać następujące wymagania:

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać następujące wymagania: Oferta archiwalna Sporządził: KM PSP Zamość Data sporządzenia: 2012-10-17 Osoba odpowiedzialna: Aleksandra RodakData upublicznienia: 2012-10-17 Oferta wygasa dnia:2012-11-16 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj uprawnienia Ilość punktów preferencyjnych

Lp. Rodzaj uprawnienia Ilość punktów preferencyjnych Informacja o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze W dniu 17 sierpnia 2012 r. o godz. 9 00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie ul. Staszica 4, Pruszków

o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie ul. Staszica 4, Pruszków Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP nr 1 z dnia 19.09.2016 r. Pruszków, dnia 19.09.2016 r. ZATWIERDZAM OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej Nowe Miasto Lubawskie, 08.10.2014 r. PO.1110.2.2.2014 OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej 1. Liczba kandydatów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie.

Ogłoszenie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie. K o m e n d a P o w i a t o w a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a r n e j 1 2 2 0 0 P i s z u l. O l s z t y ń s k a 4 0 a t e l. 8 7 ) 4 2 5-4 1-0 4 e - m a i l : k p p i s z @ k w p s p. o l s

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów

O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów Załącznik Nr 1 Zambrów, 16.10.2013 r. O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Tomaszów Lub., dnia 24 października 2016 r. PK.111.10.2016 Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim o g ł a s z

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2 Stanowisko etatowe: starszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 30 maja 2014r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta

OGŁOSZENIE z dnia 30 maja 2014r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta OGŁOSZENIE z dnia 30 maja 2014r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju st.bryg.mgr inż. Edward Deberny ZATWIERDZAM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. w Lubartowie Lubartów ul.

Ogłoszenie o naborze do służby. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. w Lubartowie Lubartów ul. Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2008-11-25 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-11-25 Oferta wygasa dnia:2008-12-17 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra nabór do służby KP PSP

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym.

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym. Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym. 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 1 osoba. 2. Stanowisko:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ul. B. Chrobrego 22 62-200 Gniezno tel./fax. (061) 222-06-03 e-mail: kppspgniezno@psp.wlkp.pl http://www.gniezno.psp.wlkp.pl http://www.gniezno.psp.wlkp.pl

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-03-12 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-03-12 Oferta wygasa dnia:2010-04-02 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Świdnik - nabór

Bardziej szczegółowo

c) bycie nie karanym za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe,

c) bycie nie karanym za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe, Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-07-13 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-13 Oferta wygasa dnia:2010-07-28 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Nabór do służby w KP PSP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia: Kozienice, dnia 6 sierpnia 2013 r. OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tutejszej Komendzie na stanowisko: stażysta (strażak)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA 36 tel. (89) 764-98-00, (89), fax.(89) 764-98-02 e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, www.straz.bartoszyce.pl

Bardziej szczegółowo

2. Do podanie o przyjęcie należy załączyć:

2. Do podanie o przyjęcie należy załączyć: Wypełnioną ANKIETĘ PERSONALNĄ KANDYDATA wraz z podaniem kandydata o przyjęcie do służby należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w terminie od 7 do 21 maja 2012r. 2. Do podanie o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Lubin, dnia 16 stycznia 2012r. ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1 Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Oferta archiwalna Sporządził: KP PSP w Lubartowie Data sporządzenia: 2012-06-28 Osoba odpowiedzialna: A. RodakData upublicznienia: 2012-06-28 Oferta wygasa dnia:2012-07-19 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko : stażysty docelowo starszy dyspozytor. Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat do

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski, dnia 23 września 2012 r. OGŁOSZENIE

Janów Lubelski, dnia 23 września 2012 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Janów Lubelski, dnia 23 września 2012 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

2. Każde postępowanie należy prowadzić się w formie konkursu i zachować formę pisemną na każdym jego etapie.

2. Każde postępowanie należy prowadzić się w formie konkursu i zachować formę pisemną na każdym jego etapie. Wytyczne dotyczące procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Postanowienia ogólne 1. Podczas organizowania

Bardziej szczegółowo

w Zamościu systemie zmianowym na stanowisko stażysta, docelowo na stanowisko ratownik-kierowca.

w Zamościu systemie zmianowym na stanowisko stażysta, docelowo na stanowisko ratownik-kierowca. Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-03-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-03-15 Oferta wygasa dnia:2010-04-14 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KM PSP Zamość - nabór

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA 36 tel. (89) 764-98-00, (89), fax.(89) 764-98-02 e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, www.straz.bartoszyce.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim POiK.1110.1.2015 Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIŁGORAJU DOCELOWO NA STANOWISKA: RATOWNIK KIEROWCA,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIŁGORAJU DOCELOWO NA STANOWISKA: RATOWNIK KIEROWCA, Sporządził: KP PSP Biłgoraj Data sporządzenia: 2010-07-05 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-05 Oferta wygasa dnia:2010-08-04 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Biłgoraj - nabór

Bardziej szczegółowo

Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA

Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ogłasza nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w samodzielnym stanowisku

Bardziej szczegółowo

Nabór kandydatów do służby w PSP w Rykach na stanowisko ratownik - kierowca OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do służby w PSP w Rykach na stanowisko ratownik - kierowca OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2006-05-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-05-22 Oferta wygasa dnia:2006-07-21 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Nabór kandydatów do służby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁU

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁU OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Żary, dnia 26 października 2011roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 5/K/2017

OGŁOSZENIE NR 5/K/2017 OGŁOSZENIE NR 5/K/2017 o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ul. Polna 1, 00-622 Warszawa Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Wejherowie OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 2 ogłasza nabór do służby w Państwowej

Bardziej szczegółowo

Skarżysko-Kamienna, dnia 17 grudnia 2012 r.

Skarżysko-Kamienna, dnia 17 grudnia 2012 r. Skarżysko-Kamienna, dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Żary, dnia 30 września 2014 roku. OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym pełnienia służby.

Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym pełnienia służby. Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym pełnienia służby. Stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Radzyń Podlaski, 30 czerwca 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w

Bardziej szczegółowo