Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-PJ50E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-PJ50E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060042"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: informácie o tomto výrobku a odpovede na casté otázky nájdete na nasich webových stránkach v sekcii Sluzby Zákazníkom. Instrukcja obslugi Návod k pouzití A kamera használati útmutatója Návod na pouzívanie PL CZ HU SK PL/CZ/HU/SK Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co najmniej 70% z makulatury. Vytistno na papíru, který je recyklován ze 70% nebo více. 70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra nyomtatva. Vytlacené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo viacej Sony Corporation Printed in China HDR-PJ50E/PJ50VE/XR160E Wane informacje Przed przystpieniem do eksploatacji opisywanego urzdzenia naley dokladnie zapozna si z niniejsz instrukcj i zachowa j do ewentualnego wgldu w przyszloci. OSTRZEENIE Aby zmniejszy ryzyko poaru lub poraenia prdem, nie wystawia urzdzenia na deszcz i chroni je przed wilgoci. chroni akumulator przed wilgoci i zamoczeniem. sieciowy naley podlczy do latwo dostpnego gniazdka sieci elektrycznej. Zasilacz naley odlczy od gniazdka natychmiast, gdy wystpi jakiekolwiek nieprawidlowoci w pracy kamery. Gdy kamera jest podlczona do sieci elektrycznej za porednictwem zasilacza sieciowego, prd dociera do kamery nawet gdy jest wylczona. OSTRZEENIE Akumulator Nieprawidlowe obchodzenie si z akumulatorem moe doprowadzi do jego wybuchu, poaru lub nawet poparzenia chemicznego. Naley przestrzega nastpujcych uwag. Akumulatora nie naley demontowa. Nie naley zgniata ani naraa akumulatora na zderzenia lub dzialanie sil takich, jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnicie. Nie naley doprowadza do zwarcia ani do zetknicia obiektów metalowych ze stykami akumulatora. Akumulatora nie naley wystawia na dzialanie wysokich temperatur powyej 60 C spowodowanych bezporednim dzialaniem promieni slonecznych lub pozostawieniem w naslonecznionym samochodzie. Akumulatora nie naley podpala ani wrzuca do ognia. Nie naley uywa uszkodzonych lub przeciekajcych akumulatorów litowo-jonowych. Naley upewni si, e akumulator jest ladowany przy uyciu oryginalnej ladowarki firmy Sony lub urzdzenia umoliwiajcego jego naladowanie. Uwaga dotyczca przewodu zasilajcego Przewód zasilajcy jest przeznaczony wylcznie do podlczania opisywanej kamery i nie wolno go uywa z innymi urzdzeniami elektrycznymi. Nadmierne cinienie dwiku w sluchawkach moe spowodowa utrat sluchu. PL KLIENCI Z EUROPY Uwaga Jeli ladunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowoduj przerwanie przesylania danych, naley uruchomi ponownie aplikacj lub odlczy, a nastpnie ponownie podlczy kabel PL komunikacyjny (USB itp.). Niniejszym Sony Corporation owiadcza, e cyfrowa kamera wideo HD HDRPJ50VE jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczególowe informacje znale mona pod nastpujcym adresem URL: de/ Uwaga dla klientów w krajach stosujcych dyrektywy UE Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczestwa produktu i Normy kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Aby uzyska informacje na temat dowolnych uslug lub gwarancji, naley zapozna si z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o uslugach i gwarancji. Pozbycie si zuytego sprztu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych krajach europejskich stosujcych wlasne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie moe by traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno si go dostarczy do odpowiedniego punktu zbiórki sprztu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zuytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego zagospodarowania odpadów. Recykling materialów pomoe w ochronie rodowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu, naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. Uwaga Na obraz i dwik z urzdzenia moe wplywa pole elektromagnetyczne o okrelonej czstotliwoci. Niniejszy produkt zostal przetestowany i uznany za spelniajcy wymagania dyrektywy EMC dotyczce korzystania z kabli polczeniowych o dlugoci poniej 3 metrów. PL Pozbywanie si zuytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych krajach europejskich majcych wlasne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, e bateria nie moe by traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii moe by stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtci (Hg) lub olowiu (Pb) s dodawane, jeli bateria zawiera wicej ni 0,0005% rtci lub 0,004% olowiu. Odpowiednio gospodarujc zuytymi bateriami, moesz zapobiec potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego obchodzenia si z tymi odpadami. Recykling baterii pomoe chroni rodowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze wzgldu na bezpieczestwo, poprawne dzialanie lub integralno danych wymagane jest stale podlczenie do baterii, wymian zuytej baterii naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mie pewno, e bateria znajdujca si w zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym bdzie wlaciwie zagospodarowana, naley dostarczy sprzt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostalych zuytych baterii, prosimy o zapoznanie si z rozdzialem instrukcji obslugi produktu o bezpiecznym demontau baterii. Zuyt bateri naley dostarczy do wlaciwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zajmujcymi si zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. Elementy zestawu Numery w nawiasach ( ) oznaczaj ilo dostarczonych elementów. Zasilacz sieciowy (1) Przewód zasilajcy (1) Przewód komponentowy A/V (1) Przewód polczeniowy A/V (1) Pomocniczy przewód polczeniowy USB (1) Z przewodu tego naley korzysta, gdy wbudowany kabel USB kamery (str. 12) jest za krótki do uzyskania polczenia. Okrgla bateria litowa jest ju zainstalowana. Przed przystpieniem do korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania naley usun foli izolacyjn. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (HDR-PJ50E/PJ50VE) (1) (oprogramowanie z pomoc,,pmb pomoc") Podrcznik kamery,,handycam" (PDF),,PMB" Akumulator NP-FV50 (1) CD-ROM,,Handycam" Application Software (1) (str.

3 38),,Instrukcja obslugi" (Niniejsza instrukcja) (1) Opisywana kamera wyposaona jest w wewntrzne oprogramowanie uytkowe o nazwie,,pmb Portable" (str. 41). Informacje o typach kart, które mona stosowa w kamerze, znajduj si na stronie 19. PL Uytkowanie kamery Kamery nie wolno trzyma za oslony gniazd, ani za nastpujce elementy. Oslona stopki (HDR-PJ0E/PJ0VE) Czarne punkty Biale, czerwone, niebieskie lub zielone punkty Ekran LCD Akumulator Efektem dlugotrwalej ekspozycji ekranu LCD lub obiektywu na bezporednie operowanie promieni slonecznych moe by nieprawidlowe dzialanie urzdzenia. Nie wolno kierowa obiektywu kamery bezporednio w stron sloca. Mona w ten sposób uszkodzi kamer. Sloce mona filmowa wylcznie w warunkach slabego owietlenia, na przyklad o zmierzchu. Wbudowany kabel USB Ustawienie jzyka Do ilustracji procedur obslugi wykorzystano zrzuty ekranu w danym jzyku. W razie potrzeby, przed przystpieniem do korzystania z kamery naley zmieni jzyk napisów na ekranie (str. 17). Kamera nie jest pyloszczelna, kroploszczelna, ani wodoszczelna. Informacje w czci zatytulowanej,,rodki ostronoci" (str. 69). Nagrywanie Informacje o opcjach menu, panelu LCD i obiektywie Wyszarzony element menu jest niedostpny w danych warunkach nagrywania lub odtwarzania. Ekran LCD zostal wykonany z wykorzystaniem bardzo precyzyjnej technologii, dziki której efektywnie mona korzysta z ponad 99,99% pikseli. Na ekranie LCD mog jednak pojawi si czasami male czarne lub jasne punkty (biale, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te s normalnym efektem procesu produkcyjnego i nie maj adnego wplywu na jako nagrywanego obrazu. Aby zapewni stabiln prac karty pamici, przed pierwszym uyciem wskazane jest sformatowanie karty pamici z poziomu kamery. Formatowanie karty pamici spowoduje usunicie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie bdzie mona odzyska. Wane dane naley zapisa, na przyklad na komputerze. Przed rozpoczciem nagrywania naley sprawdzi dzialanie funkcji nagrywania, aby mie pewno, e obraz i dwik zostan prawidlowo zarejestrowane. Nie jest przewidziana adna rekompensata za wadliwe nagrania, nawet jeli przyczyn problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest uszkodzenie kamery, nonika itp. PL W rónych krajach i regionach wiata stosowane s odmienne systemy kodowania kolorów w sygnale telewizyjnym. Do ogldania nagra na ekranie telewizora konieczny jest odbiornik telewizyjny z systemem PAL. Programy telewizyjne, filmy, tamy wideo i inne materialy mog by chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materialów bez upowanienia moe stanowi naruszenie praw autorskich. Kamer naley uytkowa zgodnie z miejscowymi przepisami. Rodzaj plyt lub noników, na których mona zapisywa obrazy, zaley od wybranego Tryb NAGR] w chwili ustawienia [ rejestrowania obrazów. Filmy zarejestrowane ] mona zapisywa w trybie [50p Jako na nonikach zewntrznych (str. 46). Filmy ] zarejestrowane w trybie [Najwy. jako mona zapisywa na nonikach zewntrznych lub na plytach Blu-ray. Uwagi dotyczce akumulatora/zasilacza sieciowego Uwagi dotyczce odtwarzania W przypadku innych urzdze mog wystpi problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych opisywan kamer. Równie w przypadku opisywanej kamery mog wystpi problemy z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z poziomu innych urzdze. Filmów w standardowej jakoci obrazu (STD) nagranych na karty pamici SD nie mona odtwarza na sprzcie AV innych producentów. Akumulator lub zasilacz sieciowy mona odlczy dopiero po wylczeniu kamery. Zasilacz sieciowy naley odlcza od kamery trzymajc zarówno za kamer, jak i za wtyk napicia stalego. Uwaga dotyczca temperatury kamery/ akumulatora Plyty DVD nagrane w jakoci HD (w wysokiej rozdzielczoci) Noniki DVD z zarejestrowanym obrazem w wysokiej rozdzielczoci (HD) mona odtwarza za pomoc urzdze zgodnych ze standardem AVCHD. Plyt z zarejestrowanym obrazem w wysokiej rozdzielczoci (HD) nie mona odtwarza z poziomu odtwarzaczy/nagrywarek DVD, poniewa nie s one zgodne z formatem AVCHD. W przypadku wloenia plyty nagranej w formacie AVCHD (z obrazem w wysokiej rozdzielczoci (HD)) do odtwarzacza/ nagrywarki DVD, mog wystpi problemik upadku W celu ochrony wewntrznego dysku twardego przed wstrzsami kamera zostala wyposaona w czujnik upadku. W razie upadku lub wystpienia sil bezwladnoci, w momencie uruchamiania wspomnianej funkcji w kamerze mog równie zosta zarejestrowane zaklócenia blokowe. W przypadku wykrycia przez czujnik powtarzajcych si upadków, moe doj do przerwania operacji odtwarzania lub nagrywania. Uwaga dotyczca uywania kamery na duych wysokociach Nie wolno uruchamia kamery w miejscach znajdujcych si na wysokociach powyej metrów, gdzie panuje niskie cinienie. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia wewntrznego dysku twardego kastd) za pomoc nagrywarki lub innego urzdzenia nagrywajcego Dostosowywanie ustawie kamery Korzystanie z menu Uzyskiwanie szczególowych informacji - Podrcznik kamery,,handycam" Dodatkowe informacje Rozwizywanie problemów.

4 ... Czas nagrywania filmów/liczba moliwych do zarejestrowania zdj.. rodki ostronoci..... Dane techniczne Podrczny skorowidz Wskaniki na ekranie Czci i elementy sterujce Indeks..

5 PL Czynnoci wstpne Etap 1: Ladowanie akumulatora Gniazdo DC IN Akumulator Zasilacz sieciowy Czynnoci wstpne Przewód zasilajcy Do gniazda elektrycznego Lampka CHG (ladowanie) Lampka /CHG (lampa blyskowa/ladowanie) Wtyk napicia stalego Wyrówna symbol na wtyku napicia stalego z jego odpowiednikiem na gniedzie DC IN. Akumulator,,InfoLITHIUM" (z serii V) mona ladowa po podlczeniu do kamery Uwagi Do kamery nie wolno podlcza akumulatorów,,infolithium" innej serii ni V. Wylczy kamer zamykajc ekran LCD. Podlczy akumulator, wsuwajc go do oporu w kierunku wskazywanym strzalk, a wskoczy na swoje miejsce. Podlczy zasilacz sieciowy do kamery, a przewód zasilajcy do gniazda elektrycznego. Zostanie podwietlona lampka CHG (ladowanie) lub lampka /CHG (lampa blyskowa/ ladowanie) i rozpocznie si ladowanie. Po calkowitym naladowaniu akumulatora lampka CHG (ladowanie) lub lampka /CHG (lampa blyskowa/ladowanie) ganie.

6 11 PL 4 Po naladowaniu akumulatora odlczy zasilacz od gniazda DC IN kamery. Ladowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera Ten sposób jest przydatny, gdy nie ma zasilacza sieciowego. Wylczy kamer i podlczy do niej akumulator. Podlczy kamer do uruchomionego komputera za porednictwem wbudowanego kabla USB. Do gniazda elektrycznego Po calkowitym naladowaniu akumulatora odlczy kamer od komputera (str. 39). Uwagi Nie mona zagwarantowa prawidlowej wspólpracy z wszystkimi komputerami. W przypadku podlczenia kamery do laptopa, który nie jest podlczony do ródla zasilania, akumulator laptopa bdzie dalej ulegal rozladowaniu. Nie naley pozostawia kamery podlczonej w ten sposób do komputera. Nie mona zagwarantowa prawidlowego ladowania w przypadku komputera samodzielnie skladanego lub przerabianego albo za porednictwem koncentratora USB. W przypadku pewnych urzdze USB uywanych z komputerem, kamera moe nie dziala prawidlowo. Wskazówki Akumulator mona ladowa podlczajc wbudowany kabel USB do gniazda elektrycznego za porednictwem ladowarki/zasilacza sieciowego USB AC-U501AD/AC-U50AG (oddzielnie w sprzeday). Do ladowania kamery nie wolno uywa przenonych ladowarek CP-AH2R lub CP-AL marki Sony (oddzielnie w sprzeday). W niektórych krajach lub regionach ladowarka/zasilacz sieciowy USB mog by niedostpne. Lampka CHG (ladowanie) lub lampka /CHG (lampa blyskowa/ladowanie) moe si nie zapala przy niskim poziomie naladowania akumulatora. W takim wypadku akumulator naley ladowa przy uyciu znajdujcego si w zestawie zasilacza sieciowego. 1 PL Czas ladowania Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do calkowitego naladowania kompletnie rozladowanego akumulatora. Akumulator NP-FV50 (w zestawie) NP-FV70 NP-FV100 Czas ladowania Zasilacz sieciowy Wbudowany kabel USB* Czynnoci wstpne Czasy ladowania podane w powyszej tabeli zmierzono podczas ladowania kamery w temperaturze 25 C. Wskazane jest ladowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 C do 30 C. * Czasy ladowania zmierzono bez korzystania z pomocniczego przewodu polczeniowego USB. Wskazówki Informacje o czasie nagrywania i odtwarzania podano na stronie 65. Gdy kamera jest wlczona, orientacyjny stan naladowania akumulatora mona oceni na podstawie wskanika stanu naladowania w górnym prawym rogu ekranu LCD. Odlczanie akumulatora Zamkn ekran LCD. Przesun dwigni zwalniajc BATT (akumulator) (), a nastpnie odlczy akumulator (). Korzystanie z gniazda elektrycznego jako ródla zasilania Wykona te same podlczenia, jak w czci,,etap 1: Ladowanie akumulatora" (str. 11). Nawet jeeli akumulator jest podlczony, nie bdzie on rozladowywany. 1 PL Uwagi dotyczce akumulatora Przed wyjciem akumulatora lub odlczeniem zasilacza sieciowego naley wylczy kamer i upewni si, (Film)/ (Zdjcie) (str. 22) i lampka dostpu (str. 20) s wylczone. e lampki W nastpujcych sytuacjach lampka CHG (ladowanie) lub lampka /CHG (lampa blyskowa/ladowanie) miga podczas ladowania akumulatora: Akumulator nie zostal prawidlowo zainstalowany. Akumulator jest uszkodzony. Temperatura akumulatora jest niska. Naley odlczy akumulator od kamery i umieci go w cieplym miejscu. Temperatura akumulatora jest wysoka. Naley odlczy akumulator od kamery i umieci go w chlodnym miejscu. Nie jest wskazane korzystanie z akumulatora NP-FV30, który pozwala uzyska tylko krótkie czasy nagrywania i odtwarzania. W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po okolo 5 minutach bezczynnoci wylczala si automatycznie w celu uniknicia rozladowania akumulatora ([Autowylczanie]). Uwagi dotyczce zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy naley podlczy do znajdujcego si w pobliu gniazda elektrycznego. Gdy wystpi jakiekolwiek nieprawidlowoci w pracy kamery, naley natychmiast odlczy zasilacz od gniazda elektrycznego. Nie wolno uywa zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przyklad wsuwajc go pomidzy meble a cian. Nie wolno zwiera metalowymi przedmiotami wtyku napicia stalego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora. Grozi to awari. Ladowanie akumulatora za granic Akumulator mona ladowa przy uyciu znajdujcego si w zestawie zasilacza w dowolnym kraju/regionie, w którym sieciowe napicie zasilajce mieci si w zakresie od 100 V do 240 V (prd zmienny), a czstotliwo wynosi 50 Hz/60 Hz. Nie wolno stosowa elektronicznego przekladnika napicia. 1 PL Etap 2: Wlczanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny 1 Otworzy ekran LCD kamery. Aby wlczy kamer z otwartym ekranem LCD, wystarczy nacisn przycisk POWER. Lampka MODE Czynnoci wstpne Przycisk POWER 2 3 Wybra wlaciwy jzyk, a nastpnie dotkn [Dalej]. Dotkn dowolnego przycisku na ekranie LCD Wybra odpowiedni obszar geograficzny korzystajc z przycisków /, a nastpnie dotkn [Dalej]. Aby ponownie ustawi dat i godzin, wystarczy dotkn kolejno: (MENU) [Konfiguracja] [ (Ustawienia zegara)] [Ustaw. daty i czasu] [Data i czas]. Jeeli dana opcja nie jest widoczna na ekranie, naley dotyka przycisków pojawi si. /, dopóki dana opcja nie 1 PL Ustawi [Czas letni], a nastpnie dotkn [Dalej]. Po ustawieniu opcji [Czas letni] w pozycji [Wlcz] wskazanie zegara przesunie si o 1 godzin do przodu. Wybra format daty, a nastpnie dotkn [Dalej]. / Zaznaczy dat i godzin, dotykajc warto, a nastpnie dotkn [Dalej] ustawi odpowiedni. Zegar zacznie dziala. Uwagi Data i godzina nie s wywietlane podczas nagrywania, lecz s automatycznie nagrywane na noniku zapisu i mog zosta wywietlone podczas odtwarzania. Aby wywietli dat i godzin, naley dotkn (MENU) [Konfiguracja] [ (Ustaw. odtwarzania)] [Kod danych] [Data/ kolejno:. Czas] Sygnaly dwikowe podczas pracy mona wylczy dotykajc kolejno: (MENU) [Konfiguracja]. [ (Ustawienia ogólne)] [Brzczyk] [Wylcz] Jeeli dotykany przycisk nie reaguje prawidlowo, naley skalibrowa panel dotykowy. 1 PL Po ustawieniu zegara godzina bdzie automatycznie korygowana przy opcji [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] ustawionej na [Wlcz]. W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczne nastawianie zegara moe nie dziala prawidlowo. W takim przypadku opcj [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] naley ustawi na [Wylcz] (HDR-PJ50VE). Wylczanie zasilania Zamkn ekran LCD. Lampka (Film) bdzie miga przez chwil, po czym kamera zostanie wylczona. Wskazówki Kamer mona równie wylczy naciskajc przycisk POWER. Gdy opcja [Wlczanie z LCD] ustawiona jest na [Wylcz], naley wylczy kamer, naciskajc POWER. Czynnoci wstpne Zmiana ustawie jzyka Istnieje moliwo zmiany jzyka informacji i komunikatów wywietlanych na ekranie. (MENU) [Konfiguracja] [ (Ustawienia ogólne)] Dotkn kolejno:. [Language Setting] wybranego jzyka 1 PL Etap 3: Przygotowanie nonika zapisu Na ekranie kamery wywietlane s nastpujce symbole odpowiadajce nonikom zapisu, których mona uywa.

7 Wewntrzny dysk twardy * Karta pamici * Przy domylnym ustawieniu, na tym noniku zapisu mona nagrywa zarówno filmy, jak i zdjcia. Na wybranym noniku mog by wykonywane operacje nagrywania, odtwarzania i edycji. Wskazówki Informacje o dostpnym czasie nagrywania filmów mona znale na stronie 66. Informacje o maksymalnej liczbie zdj, jakie mona zapisa, znajduj si na stronie 68. Wybór nonika zapisu Dotkn kolejno: (MENU) [Konfiguracja] [ nonika)] [Wybór nonika]. (Ustawienia Pojawi si ekran [Wybór nonika]. Dotkn wybranego nonika zapisu, po czym dotkn Na wybranym noniku bd nagrywane zarówno filmy jak i zdjcia.. Sprawdzanie ustawie nonika zapisu Zarówno w trybie nagrywania filmów jak i rejestrowania zdj symbol wybranego nonika zapisu wywietlany jest w prawym górnym rogu ekranu. Symbol nonika zapisu 1 PL Wkladanie karty pamici Uwagi Aby nagrywa filmy i/lub zdjcia na karcie pamici, nonik zapisu naley ustawi na [Karta pamici]. Typy kart, których mona uywa w kamerze Klasa szybkoci karty SD,,Memory Stick PRO Duo" (Mark2),,Memory Stick PROHG Duo" Karta pamici SD Karta pamici SDHC Karta pamici SDXC Okrelana w tym podrczniku jako,,memory Stick PRO Duo" Czynnoci wstpne -- Class 4 lub szybsza Karta SD Nie mona zapewni prawidlowego wspóldzialania z wszystkimi kartami pamici. W opisywanej kamerze mona uywa kart,,memory Stick PRO Duo" w rozmiarze polowy karty,,memory Stick" lub kart SD w standardowym rozmiarze. Do kart pamici ani do ich adapterów nie wolno przykleja etykiet ani innego rodzaju naklejek. W przeciwnym razie mona spowodowa usterk. Sprawdzono, e opisywana kamera prawidlowo wspólpracuje z kartami,,memory Stick PRO Duo" o pojemnoci do 32 GB i z kartami SD o pojemnoci do 64 GB. Uwagi Z opisywan kamer nie mona uywa kart MultiMediaCard. Filmów zarejestrowanych na kartach pamici SDXC nie mona importowa ani odtwarza z poziomu komputerów lub urzdze audio-wideo, które nie obsluguj systemu plików exfat*, po podlczeniu kamery do wspomnianych urzdze za porednictwem przewodu USB. Wczeniej naley sprawdzi, czy podlczane urzdzenie obsluguje system exfat. W przypadku pojawienia si ekranu operacji formatowania po podlczeniu sprztu, który nie obsluguje systemu exfat, nie wolno przeprowadza formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostan utracone. * exfat to system plików uywany w przypadku kart pamici SDXC. 1 PL Otworzy pokryw i wloy kart pamici w odpowiednim kierunku (city naronik powinien by ustawiony, jak na rysunku), a karta wskoczy na swoje miejsce. Po wloeniu karty pamici zamkn pokryw. Lampka dostpu Naley zwróci uwag na poloenie citego naronika. W przypadku wloenia nowej karty pamici pojawi si ekran [Przygotowywuj plik bazy danych obrazu. Prosz czeka.]. Naley odczeka, a ekran ten zniknie. Zamkn pokryw. Uwagi Po wywietleniu komunikatu [Nie udalo si utworzy nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma wystarczajcej iloci wolnego miejsca.] kart pamici naley sformatowa. Sprawdzi kierunek wkladania karty pamici. Wloenie karty pamici niewlaciw stron grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamici lub znajdujcych si na niej danych. Podczas nagrywania nie wolno otwiera pokrywy. Podczas wkladania i wyjmowania karty pamici naley zachowa ostrono, aby karta nie wyskoczyla z gniazda i nie upadla. Wysuwanie karty pamici Otworzy pokryw i lekko nacisn kart pamici. Kopiowanie filmów i zdj Filmy i zdjcia mona kopiowa z wewntrznego nonika zapisu na kart pamici. (MENU) [Edycja/Kopiuj] [Kopiuj], po czym postpowa Dotkn kolejno: zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. 0 PL Nagrywanie Nagrywanie/Odtwarzanie Domylnie filmy i zdjcia s zapisywane na wewntrznych nonikach zapisu. Filmy s nagrywane w wysokiej rozdzielczoci (HD). Wskazówki Sposób zmiany noników zapisu opisano na stronie Zapi pasek na dlo. Nagrywanie/Odtwarzanie Otworzy ekran LCD kamery. Kamera zostanie wlczona, a pokrywa obiektywu otwarta. 1 PL Nagrywanie filmów Przycisk MODE Przycisk START/STOP [OCZEK.] [NAGRAJ] (Film): w przypadku nagrywania filmu (Zdjcie): w przypadku fotografowania Nacisn MODE, aby podwietli lampk (Film). Nacisn START/STOP, aby rozpocz nagrywanie. Aby przerwa nagrywanie, naley ponownie nacisn przycisk START/STOP. Ponowne wywietlenie informacji na ekranie LCD Aby móc korzysta z elementów sterujcych na ekranie, typu menu, wystarczy dotkn ekranu LCD w dowolnym miejscu za wyjtkiem przycisków. Ustawienia mona zmieni z poziomu menu [Ustaw. wywietlania]. po uplywie okolo 4 sekund PL Rejestrowanie umiechów Przy ustawieniach domylnych, w trakcie nagrywania filmu zdjcie wykonywane jest automatycznie po wykryciu umiechu na twarzy osoby (Zdjcie z umiechem). Po wykryciu twarzy podczas nagrywania filmu, w kamerze automatycznie zostanie dostosowana jako obrazu ([Wykrywanie twarzy]). Przechwytywanie zdjcia Ramka wykrywania umiechu (pomaraczowa) Ramka wykrywania twarzy (biala) Uwagi Zamknicie ekranu LCD podczas nagrywania filmów spowoduje przerwanie operacji nagrywania. Maksymalny czas ciglego nagrywania filmów wynosi ok. 13 godzin. Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik. Nagrywanie mona bdzie rozpocz dopiero po uplywie kilku sekund od wlczenia kamery. W tym czasie nie mona uywa kamery. Nastpujce elementy sygnalizuj kontynuowanie operacji zapisu na noniku po zakoczeniu nagrywania. W tym czasie kamer naley chroni przed wstrzsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odlcza akumulatora bd zasilacza sieciowego. Podwietlona lub migajca lampka dostpu (str. 20) Migajcy symbol nonika w prawym górnym rogu ekranu LCD Nagrywanie/Odtwarzanie Wskazówki Informacje o dostpnym czasie nagrywania filmów mona znale na stronie 66. Podczas nagrywania filmów mona rejestrowa zdjcia, naciskajc do oporu przycisk PHOTO (Dual Rec). SteadyShot] jest domylnie ustawiona na [Aktywny]. Funkcja [ Twarz priorytetow mona wybra przez jej dotknicie. Z klatek nagranych filmów mona tworzy zdjcia. Maksymalny czas nagrywania, orientacyjn ilo dostpnej pamici itp. mona sprawdzi, dotykajc (MENU) [Konfiguracja] [ (Ustawienia nonika)] [Informacja o noniku]. kolejno: Istnieje moliwo wywietlania zarejestrowanych obrazów na calej powierzchni ekranu (wywietlanie pelnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wywietlaniem pelnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawd obrazu moe zosta nieznacznie ucita. W takim przypadku naley ustawi funkcj [Ramka prow. ] na [Wlcz] i nagrywa obrazy z uyciem ramki zewntrznej pelnicej na ekranie rol prowadnicy. Aby wyregulowa ustawienie panelu LCD, naley najpierw otworzy go pod ktem 90 stopni w stosunku do kamery (), a nastpnie ustawi wlaciwy kt ().

8 90 stopni (maks.) 180 stopni (maks.) 90 stopni wzgldem kamery PL Kod danych podczas nagrywania Na noniku zapisu automatycznie rejestrowane s informacje o dacie, godzinie, warunkach nagrywania i wspólrzdnych (HDR-PJ50VE). Nie s one wywietlane podczas nagrywania. Mona jednak sprawdzi je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby wywietli je, (MENU) [Konfiguracja] [ (Ustaw. odtwarzania)] wystarczy dotkn kolejno:. [Kod danych] wybranego ustawienia Fotografowanie Przycisk MODE Przycisk PHOTO Miga wieci (Film): w przypadku nagrywania filmu (Zdjcie): w przypadku fotografowania Zniknicie wskanika sygnalizuje zarejestrowanie zdjcia. Nacisn MODE, aby podwietli lampk (Zdjcie). Ekran LCD zostanie przelczony do trybu fotografowania, a format obrazu zmieniony na 4:3. Nacisn lekko przycisk PHOTO, aby ustawi ostro, po czym nacisn go do oporu. PL Wskazówki Informacje o maksymalnej liczbie zdj, jakie mona zapisa, znajduj si na stronie 68. (MENU) [Jako/rozm. obrazu] Aby zmieni rozmiar obrazu, wystarczy dotkn kolejno: Rozm. obrazu] wybranego ustawienia. [. Nie mona rejestrowa zdj, gdy wywietlany jest wskanik Przy niedostatecznym owietleniu lampa blyskowa jest uruchamiana automatycznie. W trybie nagrywania filmów lampa blyskowa nie dziala. Sposób uruchamiania lampy blyskowej mona zmieni (MENU) [Aparat/Mikrofon] [ (Lampa blyskowa)] [Lampa dotykajc kolejno: (HDR-PJ50E/PJ50VE). blyskowa] wybranego ustawienia W przypadku wykonywania zdj z uyciem lampy blyskowej i obiektywu wymiennego (oddzielnie w sprzeday) moe pojawi si odbicie cienia (HDR-PJ50E/PJ50VE). Jeeli na zdjciach widoczne s biale okrgle plamki (HDR-PJ50E/PJ50VE) Przyczyn s zanieczyszczenia (kurz, pylki itd.) unoszce si w pobliu obiektywu. Lampa blyskowa kamery uwydatnia je i na zdjciach s one widoczne w postaci bialych okrglych plamek. Aby ograniczy wystpowanie bialych okrglych plamek, naley dowietli pomieszczenie i filmowa obiekt bez uycia lampy. Nagrywanie/Odtwarzanie Zanieczyszczenia (kurz, pylki itp.) w powietrzu Pobieranie informacji o poloeniu przy uyciu funkcji GPS (HDR-PJ50VE) Po ustawieniu [Wlcz] w pozycji [Nastawienia GPS] (str. 59) na ekranie LCD pojawi si i kamera rozpocznie pobieranie informacji o pozycji z odnalezionych satelitów wskanik GPS. Pobranie informacji o poloeniu umoliwia korzystanie z takich funkcji, jak Podgld Map. Wskanik zmienia si wraz ze zmian sily odbieranego sygnalu GPS. Czas przetwarzania mona skróci po zaladowaniu do kamery pomocniczych danych GPS przy uyciu dostarczonego oprogramowania,,pmb". Zainstalowa program,,pmb" na komputerze (str. 38) i podlczy komputer do Internetu. Nastpnie podlczy kamer do komputera. Pomocnicze dane GPS zostan automatycznie zaktualizowane. Pomocnicze dane GPS mog nie dziala w nastpujcych przypadkach: Przy braku aktualizacji pomocniczych danych GPS przez ponad 30 dni Gdy data i godzina nie s prawidlowo ustawione Gdy kamera zostanie przewieziona na du odleglo Dostarczone mapy zostaly opracowane przez nastpujce firmy: mapa Japonii przez ZENRIN CO., LTD., mapy pozostalych obszarów przez NAVTEQ. PL Wybór trybu nagrywania Jako rejestrowanego obrazu mona zmieni dotykajc kolejno: (MENU) Tryb NAGR]. [Jako/rozm.obrazu] [ Rodzaje noników, na których mona zapisywa obrazy, zale od wybranego trybu nagrywania. Szczególowe informacje na temat operacji zapisu z wykorzystaniem urzdze zewntrznych mona znale na stronie 44. Rodzaje noników Na opisywanej kamerze Wewntrzny nonik zapisu Karta pamici Na urzdzeniach zewntrznych Noniki zewntrzne (pamiciowe urzdzenia USB) Blu-ray plyty AVCHD Plyty Tryb nagrywania PS* FX FH/HQ/LP Szybko klatek] ustawiono opcj [50p]. * Opcj [PS] mona wybra tylko wówczas, gdy w pozycji [ PL Odtwarzanie. na.kamerze Obrazy mona oglda z mocnym dwikiem odtwarzanym przez wbudowane w kamer gloniki stereo. Domylnie odtwarzane s filmy i zdjcia zapisane na wewntrznych nonikach zapisu Wskazówki Sposób zmiany noników zapisu opisano na stronie 18. Kamera automatycznie wywietla zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w oparciu o dat i godzin. Nagrane obrazy mog by równie wywietlane w oparciu o informacje o miejscu ich zarejestrowania (HDR-PJ50VE). Otworzy ekran LCD kamery. Nagrywanie/Odtwarzanie Kamera zostanie wlczona, a pokrywa obiektywu otwarta. Nacisn przycisk (Podgld obrazów). Po kilku sekundach pojawi si ekran Podgld Wydarze. Dotykajc /, wybra odpowiednie wydarzenie (). Przycisk [Zmiana widoku] Przycisk Odtwarzanie Zaznaczenia Do ekranu MENU Wydarzenia Przycisk zmiany widoku (HDR-PJ50VE) / : Poprzednie/nastpne wydarzenie Nazwa wydarzenia PL Zmiana trybu nagrywania film/zdjcie Pasek osi czasu Przycisk Odtwarzanie Zaznaczenia* Przycisk zmiany skali wydarzenia * Pojawia si tylko wówczas, gdy jako obrazu jest ustawiona na [ Jako HD]. Ekran Indeks wydarze pojawia si po klikniciu wydarzenia wywietlanego w rodku. 4 Wydarzenie mona równie wybra dotykajc na pasku osi czasu. (zmiana skali wydarzenia) w prawym dolnym rogu ekranu mona Dotykajc przycisku zmienia okres czasu na pasku osi czasu od póltorej roku do trzech miesicy, co powoduje równie zmian liczby wydarze, jakie mona wywietli na pasku osi czasu. Dotkn obrazu, który ma by wywietlony. Dotykajc, wybra rodzaj obrazów wywietlanych na ekranie indeksu sporód: FILM] (tylko filmy), [ ZDJCIE] (tylko zdjcia) i [ FILM/FOTO] (filmy i [ zdjcia). Powrót do ekranu Podgld Wydarze / : Wywietla poprzedni/nastpn stron (Dotknicie i przytrzymanie tego przycisku uruchamia przewijanie ekranu indeksu.) Zmiana trybu nagrywania film/zdjcie Nazwa wydarzenia Przycisk zmiany rodzaju obrazów Film Zdjcie Lczny czas odtwarzania filmów w danym wydarzeniu (lczna liczba zdj, jeeli s tylko zdjcia) W przypadku ostatnio odtwarzanych lub nagrywanych filmów bd zdj pojawia si symbol. Po dotkniciu filmu lub zdjcia z symbolem mona kontynuowa odtwarzanie od miejsca, w którym poprzednim razem przerwano odtwarzanie. PL Obsluga kamery podczas odtwarzania filmu Podczas odtwarzania filmu z poziomu kamery mona korzysta z funkcji przedstawionych na FILM/FOTO] poniszym rysunku. Poniszy obraz wywietlany jest po wybraniu opcji [ FILM] za pomoc przycisku zmiany rodzaju obrazów na (ustawienie domylne) lub [ ekranie indeksu wydarze. Regulacja glonoci Kasuj Kontekst Zatrzymanie* Poprzedni Przewijanie do tylu* Dalej Przewijanie do przodu* Pauza*/odtwarzanie Nagrywanie/Odtwarzanie * Z tych przycisków mona korzysta tylko w trakcie odtwarzania filmu z poziomu kamery. Uwagi Mog wystpi problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu innych urzdze ni kamera. Wskazówki Dotknicie przycisku na ekranie odtwarzania powoduje wywietlenie aktualnie uywanych funkcji, co ulatwia korzystanie z nich.

9 Po zakoczeniu odtwarzania ostatniego z wybranych obrazów, ponownie zostanie wywietlony ekran INDEX. /. Aby odtwarza filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy dotkn / w trakcie odtwarzania zwiksza tempo odtwarzania Kolejne dotknicie przycisków ok. 5 razy ok. 10 razy ok. 30 razy ok. 60 razy. Podczas nagrywania automatycznie rejestrowane s informacje o dacie, godzinie, warunkach filmowania oraz o wspólrzdnych (HDR- PJ50VE). Informacje te nie s wywietlane podczas nagrywania, mona je (MENU) [Konfiguracja] [ jednak wywietli w trakcie odtwarzania, dotykajc kolejno:. (Ustaw. odtwarzania)] [Kod danych] wybranego ustawienia Domylnie, wstpnie rejestrowany jest zabezpieczony film demonstracyjny. Regulacja glonoci filmów Podczas odtwarzania filmów mona dotkn /. i przeprowadzi regulacj za pomoc PL Przegldanie zdj W trakcie wywietlania zdj mona korzysta z funkcji przedstawionych na poniszym ZDJCIE] za pomoc rysunku. Poniszy obraz wywietlany jest po wybraniu opcji [ przycisku zmiany rodzaju obrazów na ekranie indeksu wydarze. Kasuj Kontekst Poprzedni Dalej Uruchomienie/ zatrzymanie pokazu slajdów [Ust. pok. slajd.]. Wskazówki Aby powtórzy Slajdy, naley dotkn kolejno: Wykonywanie funkcji Odtwarzanie Zaznaczenia Nacisn Dotykajc [ Zaznaczenie]. /, zaznaczy wybrane wydarzenie, po czym dotkn Po zakoczeniu Odtwarzania Zaznaczenia dotkn [Zapisz bylo zapisa scenariusz Odtwarzania Zaznaczenia. scenariusz] na ekranie, aby mona Korzystanie z wbudowanego projektora (HDR-PJ50E/PJ50VE) Nacisn Dotykajc /, zaznaczy wybrane wydarzenie, po czym dotkn wydarzenia Nacisn PROJECTOR. 0 PL Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV Konfiguracje polcze i jako obrazu (wysoka rozdzielczo (HD) lub standardowa rozdzielczo (STD)) wywietlanego na ekranie telewizora zale od typu podlczonego telewizora oraz uywanych gniazd. 3 Odtworzy film lub wywietli zdjcie z poziomu kamery (str. 27). Gniazda wyjciowe w kamerze Gniazdo HDMI OUT Konfiguracje polcze Podlczanie kamery do telewizora HD Filmy zarejestrowane w wysokiej rozdzielczoci (HD) bd odtwarzane w wysokiej rozdzielczoci (HD). Filmy zarejestrowane w standardowej rozdzielczoci (STD) bd odtwarzane w standardowej rozdzielczoci (STD). Nagrywanie/Odtwarzanie Zdalne zlcze A/V Przewód komponentowy A/V (w zestawie) (Zielony) Y (Niebieski)PB/CB (Czerwony)PR/CR (Bialy) (Czerwony) 1 2 Przelczy wejcie w telewizorze na odbiór sygnalu z gniazda, do którego podlczono kamer. Przewód HDMI (oddzielnie w sprzeday) Szczególowe informacje na ten temat mona znale w instrukcji obslugi telewizora. Podlczy kamer do telewizora. Jako ródla zasilania naley uywa zasilacza sieciowego wchodzcego w sklad zestawu (str. 13). PL 1 Podlczanie kamery do telewizora 16:9 (panoramicznego) lub 4:3 niezgodnego ze standardem HD Filmy zarejestrowane w wysokiej rozdzielczoci (HD) bd odtwarzane w standardowej rozdzielczoci (STD). Filmy zarejestrowane w standardowej rozdzielczoci (STD) bd odtwarzane w standardowej rozdzielczoci (STD). Podlczanie za porednictwem przewodu komponentowego A/V W przypadku podlczenia tylko wtyków wideo przewodu komponentowego, sygnaly audio nie bd odtwarzane. Aby sygnaly audio byly odtwarzane, do odpowiednich gniazd naley wloy wtyk bialy i czerwony. Wybra ustawienie [Komponent] dla uywanego wejciowego gniazda komponentowego. Aby wprowadzi ustawienie, (MENU) wystarczy dotkn kolejno: [Konfiguracja] [ (Polczenia)] [Komponent] wybranego ustawienia. Przewód komponentowy A/V (w zestawie) (Zielony) Y (Niebieski)PB/CB (Czerwony)PR/CR (Bialy) (Czerwony) Przewód polczeniowy A/V z wtykiem S VIDEO (oddzielnie w sprzeday) Podlczanie za porednictwem przewodu HDMI (Bialy) (Czerwony) (ólty) Przewód polczeniowy A/V (w zestawie) (ólty) (Bialy) (Czerwony) Uywa kabla HDMI z logo HDMI. Na jednym kocu (od strony kamery) przewód powinien by zaopatrzony we wtyk mini HDMI, a na drugim kocu -- we wtyk pasujcy do gniazda telewizora. Obrazy chronione prawami autorskimi nie bd przesylane z gniazda HDMI OUT kamery. W tej konfiguracji niektóre odbiorniki TV mog nie dziala prawidlowo (np. brak dwiku lub obrazu). Nie naley podlcza gniazda HDMI OUT kamery do gniazda HDMI OUT urzdzenia zewntrznego, poniewa moe doj do uszkodzenia. Jeeli podlczone urzdzenie jest zgodne z 5,1-kanalowym dwikiem przestrzennym, filmy w wysokiej rozdzielczoci (HD) bd automatycznie odtwarzane w trybie 5,1-kanalowego dwiku przestrzennego. Dwik towarzyszcy filmom w standardowej rozdzielczoci (STD) bdzie konwertowany na dwik 2-kanalowy. Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z podlczonym telewizorem (16:9/4:3) Zalenie od posiadanego telewizora, w pozycji [Typ TV] wybra ustawienie [16:9] lub [4:3]. PL Podlczanie za porednictwem przewodu polczeniowego A/V z wtykiem S- Video W przypadku telewizora/magnetowidu wyposaonego w adapter 21-stykowy (EUROCONNECTOR) Do wywietlania obrazów uywa 21-stykowego adaptera (oddzielnie w sprzeday). Telewizor/ magnetowid W przypadku podlczenia wtyku S VIDEO (kanalu S VIDEO) nie bd wyprowadzane sygnaly audio. Aby sygnaly audio byly odtwarzane, do wejciowych gniazd audio telewizora naley podlczy wtyki bialy i czerwony. Taka konfiguracja polcze zapewnia obrazy wyszej rozdzielczoci w porównaniu do konfiguracji polcze z uyciem przewodu A/V. W przypadku telewizora monofonicznego (wyposaonego tylko w jedno wejciowe gniazdo audio) Podlczy ólty wtyk przewodu polczeniowego A/V do wejciowego gniazda wideo, a wtyk bialy (lewy kanal) lub czerwony (prawy kanal) do wejciowego gniazda audio telewizora lub magnetowidu. Podlczanie kamery do telewizora za porednictwem magnetowidu Wskazówki W przypadku podlczenia kamery do odbiornika TV za porednictwem kilku typów przewodów polczeniowych do przesylania obrazów, kolejno gniazd wejciowych telewizora zgodnie z ich priorytetem bdzie nastpujca: HDMI komponentowe S VIDEO wideo Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umoliwia wysylanie zarówno sygnalów wideo, jak i sygnalów audio. Gniazdo wyjciowe HDMI OUT zapewnia bardzo dobr jako obrazu i umoliwia przesylanie dwiku cyfrowego. Nagrywanie/Odtwarzanie Podlczy kamer do gniazda wejciowego LINE IN magnetowidu, uywajc przewodu polczeniowego A/V. Ustawi przelcznik wyboru sygnalu wejciowego magnetowidu w pozycji LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 itd.).,,photo TV HD" - informacje Opisywana kamera jest zgodna ze standardem,,photo TV HD". Funkcja,,Photo TV HD" umoliwia wywietlanie delikatnych tekstur i kolorów w bardzo duej rozdzielczoci i wysokiej jakoci porównywalnej ze zdjciami. Po podlczeniu urzdze firmy Sony obslugujcych funkcj Photo TV HD za porednictwem przewodu HDMI* lub przewodu komponentowego AV**, przed uytkownikiem otwiera si calkiem nowy, zapierajcy dech w piersi wiat fotografii w formacie HD.

10 * W przypadku wyboru opcji [ Uwagi Filmy w standardowej rozdzielczoci (STD), które bd odtwarzane na telewizorze 4:3 niezgodnym z sygnalem 16:9, naley nagrywa w proporcjach obrazu 4:3. Dotkn kolejno: (MENU) [Jako/rozm.obrazu] Tryb Szeroki] [4:3]. [ Gdy do wyprowadzania sygnalów wideo wykorzystywany jest kabel polczeniowy A/V, obrazy bd odtwarzane w standardowej rozdzielczoci (STD). ZDJCIE] przyciskiem zmiany rodzaju obrazów, telewizor automatycznie przelczy si na odpowiedni tryb. ** Konieczna bdzie odpowiednia konfiguracja ustawie telewizora. Szczególowe informacje na ten temat mona znale w instrukcji obslugi telewizora zgodnego z Photo TV HD. PL Operacje zaawansowane Usuwanie filmów i zdj Mona zwolni miejsce na noniku usuwajc z niego filmy i zdjcia. Uwagi Nie ma moliwoci przywrócenia usunitych obrazów. Wane filmy i zdjcia naley wczeniej zapisa. Podczas usuwania obrazów nie wolno odlcza akumulatora lub zasilacza sieciowego od kamery. Moe w ten sposób doj do uszkodzenia nonika zapisu. W trakcie usuwania obrazów z karty pamici nie wolno wyciga karty. Nie mona usuwa chronionych filmów i zdj. Przed przystpieniem do usuwania wspomnianych filmów i zdj naley anulowa ich ochron. Film demonstracyjny w kamerze jest zabezpieczony. Po usuniciu filmów/zdj z zapisanych scenariuszy scenariusze te zostan usunite. 3 Aby zaznaczy i usun filmy, wystarczy dotkn kolejno: [Wiele obrazów] [ FILM]/ [ ZDJCIE]/[ FILM/FOTO]. Gdy opcja [ / Ustawienia] jest Jako STD], zamiast ustawiona na [ pojawi si. symbolu 4 Dotknicie powoduje wywietlenie symbolu na filmach lub zdjciach do usunicia. 1 2 PL Wskazówki W przypadku rozpoczcia odtwarzania obrazu z poziomu ekranu Indeks wydarze, obraz ten mona usun korzystajc z na ekranie odtwarzania. Aby usun wszystkie nagrane obrazy i zwolni cale dostpne miejsce na noniku zapisu, naley sformatowa ten nonik. Obrazy o zmniejszonych rozmiarach, umoliwiajce wywietlenie wielu obrazów jednoczenie na ekranie indeksu, okrelane s mianem,,miniatur". 5 Dotkn wybranej miniatury i przytrzyma j, aby mona bylo sprawdzi obraz. Do poprzedniego ekranu mona. wróci dotykajc Dotkn. Nacisn przycisk obrazów) (str. 27). (Podgld (MENU) Dotkn kolejno: [Edycja/Kopiuj] [Kasuj]. Jednoczesne usuwanie wszystkich filmów/zdj w ramach wydarzenia W punkcie 3 dotkn przycisku [Wsz. w Wydarzeniu]. Przyciskami / zaznaczy. wybrane wydarzenie i dotkn Operacje zaawansowane Dotkn Dotkn wybranej miniatury i przytrzyma j, aby mona bylo sprawdzi obraz. Do poprzedniego ekranu mona. wróci dotykajc. PL Zapisywanie filmów i zdj przy uyciu komputera Przydatne funkcje dostpne po podlczeniu kamery do komputera Edycja i zarzdzanie obrazami na komputerze (Windows) Oprogramowanie PMB znajdujce si na plycie CD-ROM (w zestawie) daje wiksze moliwoci, jeli chodzi o obróbk obrazów zarejestrowanych kamer. Widok Kalendarz Zapis na plycie Przekazywanie Plyta DVD/Blu-ray Serwisy internetowe Edycja Lczenie plików obrazów Latwe przekazywanie bdc z dala od domu (Windows, Macintosh) Program PMB Portable zainstalowany fabrycznie w kamerze pozwala odtwarza lub przekazywa posiadane obrazy do Internetu bdc poza domem. PL Przygotowanie komputera Etap 1 Sprawdzenie komputera Windows System operacyjny*1 Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7 Procesor*4 Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy, albo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy (w przypadku obróbki filmów FX lub FH wymagany Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub szybszy, a w przypadku obróbki filmów PS Intel Core 2 Duo 2,40 GHz lub szybszy.) Jednake procesor Intel Pentium III 1 GHz lub szybszy jest wystarczajcy do wykonywania nastpujcych operacji: Importowanie filmów i zdj do komputera One Touch Disc Burn Tworzenie plyty Blu-ray /plyty AVCHD/ DVD-Video (wymagany procesor Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy w przypadku tworzenia plyty DVD-Video poprzez konwersj obrazu w wysokiej rozdzielczoci (HD) do obrazu w standardowej rozdzielczoci (STD)) Kopiowanie plyty Tylko obróbka filmów w standardowej rozdzielczoci (STD) Aplikacja PMB/PMB Portable Pami W przypadku Windows XP: 512 MB lub wicej (zalecany co najmniej 1 GB.) Jednake co najmniej 256 MB wystarcza tylko do obróbki filmów w standardowej rozdzielczoci (STD). W przypadku Windows Vista/Windows 7: 1 GB lub wicej Dysk twardy Miejsce na dysku wymagane do instalacji: okolo 500 MB (10 GB lub wicej moe by wymagane w przypadku tworzenia plyt AVCHD. Tworzenie plyt Blu-ray wymaga maksymalnie 50 GB.) Monitor Minimum pikseli Pozostale Port USB (musi to by dostpny w standardzie, Hi- Speed USB (zgodny ze standardem USB 2.0)), nagrywarka plyt Blu-ray/DVD (do instalacji potrzebny jest napd CD-ROM). Jako system plików dysku twardego zalecany jest system NTFS lub exfat. Macintosh System operacyjny PMB Portable: Mac OS X*5 (v v10.6) *1 Wymagana jest standardowa instalacja. Nie mona zagwarantowa prawidlowego dzialania w przypadku modernizacji systemu operacyjnego lub rodowiska wielosystemowego. *2 Nie s obslugiwane wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition). Aby móc korzysta z funkcji tworzenia plyty itp. potrzebna jest usluga Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej. *3 Nie jest obslugiwana wersja Starter (Edition). *4 Zalecany jest szybszy procesor. *5 Komputer Macintosh z procesorem Intel. Zapisywanie filmów i zdj przy uyciu komputera Uwagi Nie mona zagwarantowa prawidlowej wspólpracy z wszystkimi komputerami. W przypadku korzystania z systemu Macintosh Dolczone oprogramowanie,,pmb" nie jest obslugiwane przez komputery Macintosh. W kwestii importowania filmów i zdj do komputera naley kontaktowa si z firm Apple Inc. PL Etap 2 Instalacja dolczonego oprogramowania,,pmb" Oprogramowanie,,PMB" naley zainstalowa przed podlczeniem kamery do komputera. Klikn [Zainstaluj]. Wybra kraj lub region. Wybra jzyk instalowanej aplikacji, po czym przej do nastpnego ekranu. Przeczyta dokladnie warunki umowy licencyjnej. Zgod na podane warunki wyraa si przez zmian na i kliknicie [Next] [Install]. W dalszej czci instalacji postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie komputera. Uwagi Jeeli na komputerze jest ju zainstalowana jaka wersja programu,,pmb" starsza ni , mog wystpi problemy z korzystaniem z niektórych funkcji programu,,pmb", gdy program,,pmb" zostanie zainstalowany z dolczonej plyty CD-ROM. Równie program,,pmb Launcher" instalowany jest z dolczonej plyty CD-ROM, istnieje wic moliwo uruchamiania oprogramowania,,pmb" lub innych programów z poziomu aplikacji,,pmb Launcher".

11 Aby uruchomi program,,pmb Launcher", wystarczy dwukrotnie klikn ikon skrótu do programu,,pmb Launcher" na ekranie komputera. Upewni si, e kamera nie jest podlczona do komputera. Wlczy komputer. W celu przeprowadzenia instalacji naley zalogowa si jako administrator. Przed przystpieniem do instalacji tego oprogramowania naley zamkn wszystkie uruchomione aplikacje. Umieci dolczon plyt CDROM w napdzie komputera. Zostanie wywietlony ekran instalacji. Równoczenie moe by wymagana instalacja pewnych innych aplikacji na plycie. Po wywietleniu ekranu instalacji postpowa zgodnie z pojawiajcymi si na ekranie instrukcjami. Gdy pojawi si monit o ponowne uruchomienie komputera, naley go ponownie uruchomi, postpujc zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie. Po wywietleniu monitu podlczy kamer do komputera. PL Jeeli ekran nie zostanie wywietlony, naley klikn kolejno [Start] [Computer] (w systemie Windows XP, [My Computer]), po czym dwukrotnie klikn [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*. * Inne litery (np. (E:)) mog by przypisane napdom w niektórych komputerach. Podlczy kamer do komputera za porednictwem wbudowanego kabla USB, a nastpnie dotkn [Polczenie USB] na ekranie LCD kamery. Odlczanie kamery od komputera Klikn ikon w prawym dolnym rogu pulpitu komputera [Safely remove USB Mass Storage Device]. Dotkn [Anuluj] [Tak] na ekranie kamery. Odlczy przewód USB. W przypadku systemu Windows 7 ikona moe nie by wywietlana na pulpicie komputera. W takim przypadku mona odlczy kamer od komputera pomijajc opisane powyej procedury. Po zakoczeniu instalacji wyj plyt CD-ROM z komputera. Zapisywanie filmów i zdj przy uyciu komputera Klikn (ikon PMB), która pojawi si na pulpicie komputera, aby uruchomi oprogramowanie. Uwagi Aby móc tworzy plyty lub korzysta z innych funkcji systemu Windows XP, konieczne jest zainstalowanie uslugi Image Mastering API wer. 2.0 dla Windows XP. Jeeli usluga Image Mastering API wer. 2.0 dla Windows XP nie zostala jeszcze zainstalowana, naley wybra j sporód wymaganych programów na ekranie instalacyjnym i zainstalowa zgodnie z wywietlanymi poleceniami. (W trakcie instalacji komputer musi by podlczony do Internetu.) Uslug Image Mastering API wer dla Windows XP mona zainstalowa w odpowiedzi na komunikat wywietlany przy próbie uruchomienia tych funkcji. Nie mona zagwarantowa prawidlowego dzialania w przypadku odczytu lub zapisu danych wideo przy uyciu innego oprogramowania ni dostarczony program,,pmb". Informacje dotyczce zgodnoci uywanego oprogramowania mona uzyska od jego producenta. Uwagi Z poziomu komputera nie wolno formatowa wewntrznego nonika zapisu kamery. W przeciwnym razie kamera nie bdzie dziala prawidlowo. Plyt z nagraniami AVCHD utworzonych przy uyciu oprogramowania,,pmb" nie wolno wklada do odtwarzaczy lub nagrywarek DVD, poniewa urzdzenia te nie obsluguj standardu AVCHD. W przeciwnym razie mog wystpi problemy z wyjciem takiej plyty ze wspomnianych urzdze. Opisywana kamera rejestruje materialy filmowe w formacie AVCHD. Za pomoc dostarczonego oprogramowania komputerowego mona kopiowa obrazy w wysokiej rozdzielczoci na noniki DVD. Noników DVD zawierajcych nagrania w formacie AVCHD nie naley jednak odtwarza i nagrywa za pomoc odtwarzaczy i nagrywarek DVD, poniewa nonik moe nie zosta wysunity z odtwarzacza/nagrywarki DVD, a jego zawarto moe zosta usunita bez ostrzeenia. Do obslugi kamery z poziomu komputera uywa programu,,pmb" lub zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,,pmb Portable". Z poziomu komputera nie wolno modyfikowa plików ani folderów zapisanych w kamerze. Pliki obrazów mog ulec uszkodzeniu lub nie bdzie mona ich odtworzy. PL Uruchamianie programu PMB (Picture Nie mona zagwarantowa prawidlowego dzialania w przypadku obslugi plików z danymi w kamerze bezporednio z poziomu komputera. Kamera automatycznie dzieli plik obrazu przekraczajcy 2 GB i zapisuje go w formie oddzielnych plików. Na komputerze wszystkie pliki obrazów s wywietlane jako oddzielne pliki, jednake bd one prawidlowo obslugiwane przez funkcj importowania w kamerze lub przez oprogramowanie,,pmb", jak równie przez funkcj odtwarzania w programie,,pmb Portable". Do importowania dlugich filmów lub edytowanych obrazów z kamery do komputera naley uywa dostarczonego oprogramowania,,pmb". W przypadku innego oprogramowania obrazy mog nie zosta prawidlowo zaimportowane. Po usuniciu plików obrazów naley postpowa zgodnie z opisem na stronie 34. Plyt Blu-ray mona utworzy z poziomu komputera wyposaonego w nagrywark plyt Blu-ray. Naley zainstalowa dodatek BD Addon Software do programu,,pmb". Motion Browser) 1 Klikn dwukrotnie ikon skrótu,,pmb" na ekranie komputera. 2 Zostanie uruchomiony program PMB. Aby dowiedzie si jak korzysta z programu,,pmb", wystarczy dwukrotnie klikn ikon skrótu,,pmb pomoc" na ekranie komputera. Uwagi Jeeli wspomniana ikona nie jest wywietlana na ekranie komputera, naley klikn kolejno: [Start] [All Programs] [ PMB] wybrany element. Wskazówki Klikn dwukrotnie ikon,,pmb Launcher" na pulpicie komputera. Umoliwi to uruchamianie funkcji (aplikacji) przez wybór wlaciwej z listy funkcji programu,,pmb". 0 PL Przekazywanie obrazów do uslugi sieciowej Program uytkowy,,pmb Portable" jest fabrycznie zainstalowany w kamerze. Program,,PMB Portable" oferuje nastpujce funkcje: Dotkn [Polczenie USB] na ekranie kamery. W przypadku systemu Windows 7: Zostanie otwarte okno Device Stage*. W przypadku systemu Windows XP/ Windows Vista: Zostanie wywietlony kreator Autoodtwarzanie. Jeeli ekran [Wybór USB] nie zostanie wywietlony, naley dotkn kolejno: (MENU) [Konfiguracja] [ (Polczenia)] [Polczenie USB]. *,,Device Stage" to menu systemu Windows 7 sluce do zarzdzania urzdzeniami (kamer, aparatem itp.) podlczonymi do komputera. Latwe przekazywanie obrazów do uslug sieciowych, np. na blogi Przekazywanie za porednictwem komputera podlczonego do sieci z dala od domu Rejestrowanie czsto wykorzystywanych uslug sieciowych (np. blogów) Szczególy dotyczce obslugi oprogramowania,,pmb Portable" mona uzyska klikajc przycisk [Pomoc] widoczny w prawym górnym rogu ekranu po uruchomieniu programu. Zapisywanie filmów i zdj przy uyciu komputera Uruchamianie programu,,pmb Portable" (Windows) Wlczy kamer, po czym podlczy j do komputera za porednictwem wbudowanego kabla USB. Klikn,,PMB Portable". Pojawi si ekran z umow licencyjn. Wybra wlaciwy jzyk i klikn [OK]. Pojawi si ekran wyboru obszaru. Wybra [Region] i [Kraj/Rejon], a nastpnie klikn [OK]. Pojawi si ekran z umow licencyjn. Przeczyta dokladnie umow i klikn [Zgadzam si]. Na monitorze kamery pojawi si ekran [Wybór USB].

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX130E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060297

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX130E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060297 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX110E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060258

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX110E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik kamery Handycam można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX690E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3921091

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX690E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3921091 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-PJ50VE

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-PJ50VE Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON HG20 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2378582

Twoja instrukcja użytkownika CANON HG20 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2378582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-TD10E

Podręcznik kamery Handycam HDR-TD10E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-341-41(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik kamery Handycam można znaleźć wyczerpujące informacje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo

HDR-CX100E/CX105E/CX106E Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója

HDR-CX100E/CX105E/CX106E Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója 4-129-507-41(1) http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK HDR-CX100E/CX105E/CX106E Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója PL CZ HU Návod na používanie

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER sklep@audiopioneer.pl www.audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 SONY BDP-S4200 ODTWARZACZ BLU-RAY USB 3D Producent: Sony Cena brutto: 339,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON LEGRIA FS307 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3355220

Twoja instrukcja użytkownika CANON LEGRIA FS307 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3355220 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo