Γoсподарський. Gospodarczy. Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета. Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Γoсподарський. Gospodarczy. Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета. Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec"

Transkrypt

1 Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec Czasopismo bezp³atne Γoсподарський PrzeglądОгляд Gospodarczy Fot. archiwum Hispano Suiza Projekt Transgraniczne narzêdzia promocji polsko-ukraiñskiego obszaru przygranicznego dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu S¹siedztwa Polska-Bia³oruœ-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

2 Popularna sieć restauracji probierzem kontaktów polsko-ukraińskich Kieruj się smakiem Polskie doświadczenia sieci restauracji McDonald's są i będą przydatne w ekspansji koncernu za naszą wschodnią granicą. A wielu Ukraińców właśnie na Podkarpaciu w Rzeszowie poznawało znany na całym świecie smak hamburgerów czy zielonych surówek. Restauracja o znanej na całym świecie marce przyciąga obcokrajowców. Natomiast do rzeszowskich McDonaldsów Ukraińców przyciągało coś jeszcze tablice reklamowe w ich języku. Pomysł na przetłumaczenie hasła Kieruj się smakiem na język ukraiński narodził się w Rzeszowie. I okazał się strzałem w dziesiątkę. Gdy byłem zagranicą, zawsze było mi przyjemnie, gdy widziałem polskie napisy wyjaśnia Mieczysław Gaweł, licencjobiorca rzeszowskich dwóch restauracji Mc- Donalds. I dlatego pomyślałem o reklamie po ukraińsku. Klientów ze Wschodu nigdy nie brakowało. Na początku jeździli ładami, potem coraz lepszymi samochodami. Mieczysław Gaweł rzeszowski licencjobiorca restauracji McDonald's Często pod żółtymi łukami zatrzymywali się Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski na wczasy, byli to ludzie zamożni. Niestety po wprowadzeniu wiz, liczba klientów z Ukrainy zmniejszyła się wyraźnie. Ukraina to dla McDonald's obiecujący i rozwojowy rynek. W tej chwili jest tam 60 restauracji, które są własnością korporacji. Czas na prywatnych licencjobiorców jeszcze nie nadszedł. Zgodnie z korporacyjnym systemem zarządzania rynek ukraiński działa łącznie z bardziej rozwiniętym rosyjskim. To identyczna sytuacja, jak miała miejsce wcześniej w Polsce, która czerpała wzory z Europy Zachodniej. Jeszcze w latach 90. XX wieku polskie restauracje sprowadzały surowce z Unii Europejskiej. Teraz jeśli chodzi o produkty jesteśmy bardziej samodzielni. Gdy nie tak dawno pojawiły się problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby personelu, myślałem o pracownikach z Ukrainy przyznaje Mieczysław Gaweł. Gdyby ktoś się zgłosił, to musiałby uzyskać zezwolenie, bo my zatrudniamy tylko legalnie. Cały czas jesteśmy otwarci na ten rynek pracowników. Jest on przekonany, iż nie byłoby problemu z przeszkoleniem, a bariera językowa jest niewielka. Krzysztof Zieliński 2 Krzysztof Zieliński (2) W najnowszej kampanii reklamowej koncernu brak jednak miejsca na hasła w języku ukraińskim Керуються смаком Польський досвід сіті ресторанів Mc Donald's є і бу- дуть у експансії концерну за нашим східним кор- доном. А багато українців власне на Підкарпатті у Жешуві пізнавало знаний у цілому світі смак гамбургерів чи зелених салатів. Ресторан з відомою у цілому світі маркою при- тягає іноземців. Натомість до жешувських McDonald's українців притягало ще щось рекламні щити з написами на українській мові. Ідея перекласти лозунг «Прямуй за смаком» на українську мову народилась у Жешуві і виявилась дуже цільною. Будучи за кордоном, мені завжди було дуже приємно, коли я бачив польські написи - пояснює Мечислав Гавел, ліцензійний власник жешув- ських двох ресторанів McDonald's. І тому я поду- мав про рекламу по українські. Клієнтів з-за східного кордону не бракувало. Спо- чатку їздили ладами, потім що раз то кращими автомобілями. Часто під жовтими луками затри- мувались українці, котрі приїздили до Польщі на відпочинок, це вже були заможніші люди. Дуже прикро але після запровадження візового режи- му, кількість клієнтів з України виразно зменши- лась. Україна це для McDonald's багатообіця- ючий та перспективний ринок. На даний момент там існує 60 ресторанів, котрі є власністю корпорації. Час на приватних ліцензійних власників ще не прийшов. Коли не так давно з'явились проблеми зі знайденням відповідної кількості персоналу, я думав про працівників з України визнає Мечислав Гавел. Однак ніхто не зголосився. Як щобтак сталось, то кандидат мусив би отримати дозвіл, бо ми тільки легально працевлаштову- ємо. Ми постійно відкриті на цей ринок праців- ників. Гавел переконаний, що з вишколом не було би проблем, а мовний бар'єр є дійсно невеликий. Przegl d gospodarczy

3 W numerze: Popularna sieć restauracji probierzem kontaktów polsko-ukraińskich Kieruj się smakiem Krzysztof Zieliński Młodzi Ukraińcy studiują w Rzeszowie Przyszła kadra dla wspólnego biznesu Robert Fres W Sędziszowie Małopolskim zwiększają zatrudnienie Udana inwestycja Adam Cyło Praca dla 250 osób w fabryce gaśnic Gloria w Ropczycach Adam Cyło 8 Handel nie zna granic Inwestycje na miarę Pogranicza Krzysztof Zieliński 10 Zakłady mięsne myślą o ekspansji zagranicznej Herman spogląda na Ukrainę 22 Adam Cyło Nasi na Giełdzie Śnieżka w czołówce Ewa Fudala Firma Oponiarska Dębica S.A. Inwestycje i praca dla kilkuset osób Adam Cyło Bieszczady turystyka dla aktywnych Szlakiem karpackich wilków Adam Cyło Polska turystyka sentymentalna Podróż na Kresy Wiesław Zabierowski Podkarpacka Dolina Lotnicza Od Świdnika do Bielska-Białej Robert Fres Rozmowa z Januszem Ramskim, wiceprezesem RARR Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Tłok w Parku Robert Fres Prawdy i mity Wcale nie jesteśmy taką Polską B Robert Fres Projekt Transgraniczne narzędzia promocji polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC przy współpracy 5 partnerów. Projekt zakłada opracowanie wspólnej, wieloaspektowej strategii promocji obszaru przygranicznego (województwa podkarpackiego, obwodu lwowskiego oraz obwodu zakarpackiego), ze szczególnym uwzględnieniem różnych form turystyki. Opracowanie strategii uzupełnione zostanie przygotowaniem odpowiednich narzędzi do jej realizacji, tj. szkoleniami z zakresu narzędzi marketingowych, budowania zintegrowanego produktu turystycznego, zarządzania marką oraz opracowaniem kampanii informacyjnej, wydaniem publikacji (w tym czterech numerów Przeglądu Gospodarczego i Skarbów Podkarpackich ). Strategia pozwoli na rozwój transgranicznych relacji gospodarczych w sektorach handlu i turystyki, planowanie wspólnych inicjatyw z zakresu komunikowania się i promocji. Przeszkolenie zaś odpowiedniej grupy osób ze strony polskiej i ukraińskiej pozwoli na efektywne jej wdrożenie. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia z Rzeszowa, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z Rzeszowa, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Zachodnioukraińskie Stowarzyszenie Turystyczne ze Lwowa i Zakarpacki Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości TES Fund z Użgorodu. Проект «Транскордонні знаряддя промоції польсько-українського прикордон- ного простору» реалізований є у рамках Програми Сусідства Польща-Біало- русь-україна INTERREG IIIA/TACIS CBC при співпраці 5 партнерів. Проект передбачає засновує опрацювання спільної, багатоаспектної стратегії промоції прикордонного простору (Підкарпатського воєводства, Львівської області та Закарпатської області), з особливим врахуванням різних форм туризму. Опрацювання стратегії доповнене буде підготовкою відповідних інструментів для її реалізації, тобто вишколами і курсами з області маркетінгу, будування інтегрованого туристичного продукту, менеджменту маркою, а та- кож опрацюванням інформаційної кампанії, виданням публікації (в тому числі чотирьох номерів «Господарського Огляду» і «Підкарпатських Скарбів») Стратегія дозволить на розвиток транскордонних господарських співвідносин в секторах торгівлі і туризму, планування спільних ініціатив з області комуні- кації і промоції. Перепідготовка відповідної групи осібз польської і української сторони дозволить на ефективне впровадження цієї стратегії. Партнери проекту: Товариство на Користь Розвитку і Промоції Підкарпаття Pro Carpathia з Жешова, Підкарпатська Регіональна Туристична Організація з Жешова, Органи Самоврядування Підкарпатського Воєводства, а також Західно-Українське Туристичне Агенство зі Львова і Закарпатський фонд під- тримки підприємництва «TES фонд» з Ужгороду. Γoсподарський Przegląd Огляд Gospodarczy dwumiesięcznik bezpłatny nr 4 ( , Rzeszów) Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia Redakcja: Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 tel./fax: ; Redaktor wydania: Krzysztof Zieliński; współpraca: A. Cyło, K. Fornal, E. Fudala, R. Fres, O. Głowacki, W. Zabierowski; zdjęcia: A. Cyło, K. Fornal, W. Hadło, K. Staszewski, K. Zieliński Tłumaczenia na język ukraiński: Irena Steciak Opracowanie graficzne, łamanie: KORAW Dorota Kocząb Druk: RESPRINT Rzeszów Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Stowarzyszenie Pro Carpathia Projekt Transgraniczne narzêdzia promocji polsko-ukraiñskiego obszaru przygranicznego dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu S¹siedztwa Polska-Bia³oruœ-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

4 4 Krzysztof Zieliński (2) Młodzi Ukraińcy studiują w Rzeszowie Przyszła kadra dla wspólnego biznesu Kto nie śledzi życia akademickiego w Rzeszowie, nie miał możliwości zauważyć, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest już uczelnią o skali międzynarodowej. Obecnie kształci się w niej około 700 studentów z wielu krajów świata, przede wszystkim z Bengalu, Białorusi, Brazylii, Chin, Iranu, Indii, Mołdawii, Nepalu, Nigerii, Rosji, Słowacji, Turcji i oczywiście najbliższej Rzeszowowi Ukrainy. Studenci z Ukrainy, będący w zdecydowanej większości rodowitymi Ukraińcami, byli jednymi z pierwszych, którzy przekroczyli progi rzeszowskiej uczelni. Stało się to po raz pierwszy w roku Dziś stanowią oni największy odsetek zagranicznych studentów. Ukraińska młodzież jest grupą, która wyróżnia się pod względem wyników studiowania. Na specjalnej ścieżce nauczania Top Programmers, stworzonej dla wybitnych studentów z dziedziny programowania, wielu studentów to właśnie Ukraińcy. Najczęściej wybierane przez młodych Ukraińców kierunki to: turystyka i rekreacja, ekonomia, a szczególnie specjalność biznes międzynarodowy, informatyka, a także europeistyka. Studenci z Ukrainy są bardzo dobrymi programistami. Dlaczego studiują właśnie w Polsce? Polska to kraj należący do Unii Europejskiej i dyplom polskiej uczelni otwiera wiele więcej drzwi, niż dyplom Edyta Cupryś, zastępca dyrektora Centrum Studiów Międzynarodowych WSIiZ uczelni ukraińskiej. Również drzwi u pracodawców w innych krajach Unii Europejskiej mówi Ulana Dzyuma, studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Poza tym bardzo lubię jeździć po świecie. Na WSIiZ nauczę się kolejnego języka obcego, co będzie bardzo pomocne w podróżowaniu. Na razie ukraińscy studenci wybierają studia I stopnia, ale deklarują, że po zakończeniu studiów licencjackich będą je kontynuować na WSIiZ. Dyplom kraju Unii Europejskiej, to jest coś mówi Ulana. Tytuł magistra zdobyty na polskiej uczelni jest dla studentów ukraińskich bardzo atrakcyjny. W przeciwieństwie do studentów z Azji czy Afryki, studiowanie w naszej uczelni nie stanowi dla młodych Ukraińców problemu ze względu na podobieństwo naszych języków, kultur czy obyczajów mówi Edyta Cupryś, zastępca dyrektora Cen-trum Studiów Międzynarodowych WSIiZ. Organizowanie praktyk w polskich przedsiębiorstwach, bankach, urzędach oraz spotkania z podkarpackimi przedsiębiorcami, w zamyśle uczelni służą one temu, aby również i młodzi Ukraińcy stali się kadrą dla polskiego biznesu, dla małych i dużych przedsiębiorstw. To oni winni być pomostem, to poprzez ich kontakty z rodzimą Ukrainą i stacjonarne studia w Polsce jest możliwość wzmocnienia współpracy gospodarczej, ekonomicznej i społecznej na jakże jeszcze chłonnym rynku Ukrainy. Dogodne warunki studiowania, wielość kierunków i różnorodność certyfikatów do zdobycia sprawiają, że społeczność akademicka WSIiZ powiększa swe grono o zdolnych i ambitnych młodychludzizzanaszejwschodniejgranicy. Robert Fres Przegl d gospodarczy

5 W Sędziszowie Małopolskim zwiększają zatrudnienie Майбутня кадра для спільного бізнесу Хто не слідкує за студентським життям у Жешуві, не мав змоги зауважити, що Вища Школа Інформатики і Управління є вже навча- льним закладом на міжнародному рівні. На даний момент у ній навчається 700 студентів з багатьох країн світу, передусім з Білорусі, Бразилії, Китаю, Ірану, Молдавії, Непалу, Ніге- рії, Росії, Словаччини, Туреччини і найближчої Жошову України. Студенти з України, котрі є у більшості родовитими українцями, були одними з перших, котрі переступили поріг же- шувського навчального закладу. Уперше це сталось у 2000 році. Вони сьогодні є тут найбільшим відсотком закордонних студентів. Українська молодь є групою, котра відрізняється результатами навчання. На спеціальній стежці навчання Top Programmers, створеній для здібних студентів зі сфери програмування, багато студентів це власне українці. Факультети, що найчастіше вибираються молоддю з України це: Туризм та рекреація, Економія, а особливо спеціальність Міжнародний Бізнес, Інформатика, а також Європеїстика. Студенти з України є дуже хорошими програмістами. Чому вони навчаються власне у Польщі? Польща це країна котра належить до Європейського Союзу і диплом польського навчального закладу відкриває набагато більше дверей, ніж диплом українського навчального закладу. Також двері у праце- давців у інших державах Європейського Союзу каже Уляна Джума, студентка Журна- лістики та Суспільної Комунікації поза тим я дуже люблю подорожувати по світу. УВШІіУ я вивчу наступну закордонну мову, що буде дуже придатне при подорожуванні світом. Наразі українські студенти вибирають вище навчання І рівня, але декларують, що після за- кінчення навчання І рівня будуть продовжу- вати навчання у ВШІіУ. Диплом країни Євро- пейського Союзу це є власне те - каже Уляна. Організація практики у польських підприєм- ствах, банках, урядових установах та зустрічі з підкарпатськими підприємцями, у замислі навчального закладу служать тому, щоб також і молоді українці стали працівниками поль- ського бізнесу, малих і великих підприємств. Це власне вони повинні бути потомством, це за допомогою їх контактів з рідною Україною та стаціонарне навчання у Польщі існує мож- ливість укріплення господарчої співпраці, економічної і суспільної на ще досить холод- ному ринку України. Сприятливі умови навчання, факультети та різноманітність сертифікатів, котрі можна отримати призводять до того, що академічне суспільство ВШІіУрозширяє своє гроно студентів здібними і амбітними молодими людьми з-за східного кордону. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Udana inwestycja Kilkuset zatrudnionych w ciągu siedmiu lat i zaawansowane technologicznie podzespoły, stosowane w najnowocześniejszych samolotach. Hispano-Suiza Polska jest też jednym z najważniejszych zakładów w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Gdy w 2001 roku zakład francuskiej firmy Snecma (Societe Nationale d'etude et de Construction de Moteurs d'aviation) przenosił się z Rzeszowa do Sędziszowa, by rozpocząć produkcję w miejscu dawnych zakładów meblarskich, pracowało w nim zaledwie 16 osób. W jednej z socjologicznych, naukowych (sic!) publikacji pojawiła się opinia, iż inwestycja jest przereklamowana, a zatrudnienie mniejsze niż oczekiwano. Jednak już w 2003 roku było ich 35. Jako pierwszy powstał Wydział Kół Zębatych, zaś w 2005 roku Wydział Kadłubów. W 2008 roku liczba pracowników zakładu przekroczyła 300 i dalej prowadzona jest rekrutacja. Jeszcze kilka lat temu prezes Hispano-Suiza Polska zapowiadał szukanie pracowników na Ukrainie, gdyż polski system edukacyjny nie dostarczał potrzebnych fachowców. W tej chwili firma już zrezygnowała z tego. Chcemy zatrudniać przede wszystkim pracowników z powiatu ropczycko-sędziszowskiego poinformowała Maria Różycka z Hispano-Suiza Polska. Spółka poszukuje inżynierów zapewnienia jakości, mistrza produkcji, mistrza utrzymania ruchu, tokarzy CNC, ślusarzy i szlifierzy. W tym roku firma otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Podkarpacia. Nominacje do nagrody przyznawane są Sędziszowski zakład stale zwiększa zatrudnienie Wit Hadło 5

6 Kolejna inwestycja międzynarodowego koncernu w naszym regionie. W Ropczycach zamiast części samochodowych produkowane są gaśnice. Fabryka leży w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Ropczycach. Powstała na terenach należących do WSK Rzeszów. 6 Wszystkie elementy wymagają ogromnej precyzji wykonania w oparciu o informacje z urzędów pracy, samorządów, Państwowej Inspekcji Pracy. Organizator konkursu (Media Partner) oraz jury, złożone z niezależnych ekspertów, oceniło kilka tysięcy firm z całej Polski, zatrudniających powyżej 100 osób. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenia zawierające oprócz płacy zasadniczej (znacznie przewyższającą średnią regionalną), także premie kwartalne, ubezpieczenia na życie i zdrowie, szkolenia i kursy specjalistyczne, pakiet socjalny, dofinansowanie studiów, nauki w szkołach w systemie zaocznym oraz kursy językowe. W sędziszowskiej fabryce powstają elementy silników montowanych w samolotach cywilnych i wojskowych, śmigłowcach oraz pociskach rakietowych, m.in. w samolotach boeing 737, 777, 787 dreamliner czy kilku wersjach airbusa. Warto dodać, że koła zębate to jeden z najtrudniejszych elementów samolotu. Liczba produkowanych kół zębatych to 12 tysięcy sztuk. Inne wyroby to łopatki do turbin (ok. 100 tys. sztuk,), elementy łożysk, itp. W tym roku rozpoczęto budowę Wydziału Komponentów Strukturalnych oraz rozbudowę dwóch istniejących wydziałów. Koszt inwestycji to 20 mln zł. Zakład w Sędziszowie Młp. powstał jako Snecma Polska czyli filia francuskiego koncernu produkującego silniki lotnicze. W 2005 roku Snecma i Sagem połączyły się, tworząc grupę przemysłową Safran. Po restrukturyzacji sędziszowski zakład podporządkowano innej firmie grupy Safran Hispano-Suizie, producentowi m.in. układów przeniesienia mocy dla silników lotniczych. Adam Cyło Приклад вдалої інвестиції Коли у 2001 році підприємство французької фірми Snecma переїздив з Жешува до Сен- дзішова, щоб розпочати виробництво на місці колишнього меблевого заводу, у ньому пра- цювало лише 16 осіб. Уцьому році кількість працівників підприємства переросла 300 осіб і надалі ведеться набір працівників. Працівники можуть розраховувати на зарплатню у склад котрої входить крім осно- вної винагороди, також квартальні премії, страхування життя і здоров'я, вишколи і кур- си, соціальний пакет, дофінансування отри- мання вищої освіти, курси іноземних мов тощо. Усендзішовській фабриці створюються елементи моторів що монтуються у цивільних та військових літаках, вертольотах тощо. Між іншим у літаках boeing 737, 777, 787 dreamliner чи кількох версіях airbusa. Варто додати, що зубатки це один з найскладніших елемен- тів літака. Їх кількість, що виробляється про- тягом року на цьому заводі, це 12 тисяч штук. Уцьому році почалась будова Відділу Стру- ктуральних Компонентів та розбудова двох вже існуючих відділів. Кошт інвестиції це 20 мільйонів польських злотих. Wit Hadło W 2005 roku WSK Rzeszów zlikwidowała w Ropczycach swój nierentowny wydział mechaniczny (produkujący na potrzeby motoryzacji). Ówczesne władze miasta (burmistrzem był Stanisław Fąfara), a także Marek Darecki, prezes WSK Rzeszów zaangażowały się w odtworzenie produkcji w tym miejscu i obiecywały pomoc dla inwestora. Po kilku miesiącach podano do wiadomości, iż niemiecka Gloria przeniesie tutaj swoją produkcję gaśnic z Wadersloh. W nowej fabryce zatrudniono m.in. wysoko wykwalifikowanych spawaczy i specjalistów ds. montażu przemysłowego. Bardzo wielu pracowników to ludzie młodzi, co trzecim pracownikiem jest kobieta. Zatrudniamy 250 osób, a docelowo chcemy produkować 2,4 mln gaśnic rocznie zapewniał Marek Skalski, dyrektor fabryki, przez Marek Skalski, dyrektor fabryki w Ropczycach Przegl d gospodarczy

7 Praca dla 250 osób w fabryce gaśnic Gloria w Ropczycach Adam Cyło (3) wiele lat jeden z menedżerów WSK Rzeszów. Zakład ma produkować różnego rodzaju gaśnice (proszkowe, śniegowe, pianowe) o pojemności od 1 do 12 kilogramów. Mogą być one stosowane w samochodach, pociągach Jothi Purushotaman, wiceprezes ds. operacyjnych Gloria Fire & Security Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä i przemyśle. Większość z nich eksportowana będzie m.in. do Niemiec, Szwecji, Węgier. Ta inwestycja zabezpiecza wejście Glorii do Polski mówił Bryan Watt z United Technologies Corporation, koncernu grupującego zarówno Pratt&Whitney (którego częścią jest WSK Rzeszów), jak i Glorię. Główna siedziba firmy, działy: finansowy, sprzedaży, logistyki i marketingu pozostają nadal w Niemczech. Adam Cyło «Глорія» у Ропчицах У2005 році ВСК Жешув зліквідувала у Роп- чицах свій нерентабельний механічний відділ (виробництво для потреб моториза- ції). Тодішня влада міста (бурмістром був Станіслав Фонфара), а також Марек Дерецкі, директор ВСК Жешув розпочали відтворю- вати виробництво у цьому місті і обіцяли до- помогу інвесторам. Після декількох місяців з'явилась інформація, що німецька «Глорія» перенесе сюди своє виробництво вогнега- сників з Wadersloh. Уновій фабриці знайшли працевлашту- вання між іншим високо кваліфіковані зва- Gloria Fire & Security jest jedną z części międzynarodowego koncernu United Technologies Corporation. UTC zajmuje się m.in. produkcją lotniczą, energetyką, urządzeniami klimatyzacyjnymi, windami. Przychód koncernu w ub. roku to 48 mld dolarów amerykańskich. Prowadzi interesy w 180 krajach świata. Nie jest to pierwsza inwestycja koncernu na Podkarpaciu WSK Rzeszów należy do Pratt& Whitney, zaś WSK PZL Mielec do Sikorsky Aircraft. рники і спеціалісти до справ промислового монтажу. Дуже багато працівників це молоді люди, кожен третій працівник це жінка. у нас працює 250 осіб, а доцільно ми праг- немо виробляти 2,4 млн. вогнегасників протягом року запевнює Марек Скалькі, директор фабрики, котрий протягом бага- тьох років був менеджером ВСК Жешув. Підприємство має виробляти різнотипні вогнегасники (порошкові, сніжні, пінкові) ємністю від 1 до 12 кілограмів. Їх можна вико- ристовувати у автомобілях, потягах і проми- словості. Більшість з них буде експортуватись між іншим до Німеччини, Швеції, Угорщини. 7

8 Handel nie zna granic Inwestycja na miarę Pogranicza Rzeszowska firma Inmax, poprzez spółkę zależną, jest właścicielem 10 hektarowej działki w Przemyślu, która w planie rozwoju miasta przeznaczona jest pod obszar handlowo-usługowy. Dwa lata temu władze spółki podjęły decyzje o budowie w tym miejscu Galerii Cegielnia. Skąd pomysł na nazwę? To oczywiste, powstanie ona na terenie dawnej cegielni, z której do tej pory pozostał jeszcze komin i piec wyjaśnia Teresa Czarny, wiceprezes zarządu firmy Inmax. Poza tym w dekoracji ścian elewacyjnych dominować będzie prawdziwa klinkierówka, nadająca specyficzny charakter tej ciekawej, na miarę XXI wieku architektury. Cegielnia będzie jedną z największych inwestycji w branży handlowo- -usługowej Podkarpacia. Powierzchnia planowanego obiektu liczyć będzie kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych, z odpowiednią ilością miejsc parkingowych i zabezpieczeniami spełniającymi wymagania dotyczącymi ochrony środowiska. Projekt powstał pod nadzorem znanego rzeszowskiego architekta Ryszarda Miklasa. Galerię wypełniać będą przestrzenne, klimatyzowane wnętrza, gdzie oprócz ponad 70 sklepów wielkopowierzchniowych oraz punktów usługowych i rozrywkowych dominować będzie zieleń i woda. To z jego inspiracji architektura zewnętrzna obiektu nawiązywać będzie do nazwy galerii, w elewacji dominować będzie czerwona cegła. Przemyśl to miasto z aspiracjami przygranicznej metropolii, nie ma galerii z prawdziwego zdarzenia. Nasza planowana inwestycja, na którą mamy już zezwolenie budowlane, wypełni tę lukę mówi wiceprezes Teresa Czarny. Pomysł budowy centrum na tym terenie zbiega się w czasie z inicjatywami prezydenta Przemyśla idącymi w kierunku rozwoju miasta w stronę Teresa Czarny, wiceprezes zarządu firmy Inmax w Rzeszowie przejścia granicznego Malhowice. Planowana przez nas Galeria Cegielnia zlokalizowana jest w odległości 3,5 km od ścisłego centrum Przemyśla. Trwają aktualnie procedury przetargowe związane z nadzorem nad tą inwestycją i na generalne wykonawstwo. Równolegle prowadzony jest nabór najemców, zainteresowanych otwarciem w przyszłej Galerii sklepów. Jak twierdzą inwestorzy ogrom zainteresowania Krzysztof Zieliński 8 Wizualizacje architektoniczne firma INMAX (4) Przegl d gospodarczy

9 Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä ze strony znanych koncernów międzynarodowych i sklepów sieciowych przerósł ich najśmielsze oczekiwania. Mamy już podpisaną umowę na 10 lat z Helios Centrum Filmowe, które jest zainteresowane budową w kompleksie multikina z pięcioma salami kinowymi, więcej niż mają w obiekcie w Rzeszowie podkreśla wiceprezes Czarny. Galeria Cegielnia ma szansę stać się jedną z największych i najciekawszych pod względem architektonicznym inwestycji w mieście na Sanem. Zakupy będą w niej mogli robić nie tylko mieszkańcy liczącego blisko 70 tysięcy Przemyśla, ale i Ukraińcy, którzy do tej pory musieli na większe zakupy jechać aż do Rzeszowa. Jej wielkim atutem będzie bowiem położenie, teren pod inwestycje znajduje się ona będzie zaledwie sześć km od planowanego przejścia granicznego w Malhowicach. Inwestycję w Przemyślu wyróżnia też specjalna stronę Інвестиція на прикордонному рівні gdzie są anonsowane najważniejsze informacje Жешувська фірма Inmax планує збудувати у o inwestycji i gdzie na bieżąco można Перемишлі Торговий Центр «Цегельня». Це śledzić będzie po rozpoczęciu budowy powstające mury centrum. торгівлі та послуг на Підкарпатті. Поверхня буде одна з найбільших інвестицій у галузі Krzysztof Zieliński планованого об'єкту буде дорівнювати при- близно кільком десяткам тисяч квадратних метрів. У торговому центрі буде знаходитись понад 70 магазинів (багато поверхневих) та пункти послуг і розваг. Сюди зможуть приїжджати для придбання товарів не тільки мешканці Перемишля, але і Українці, котрі до цього часу для цього мусили їздити до Жешува. Величезною перевагою цього торгового центру буде його розташування, тому що територія для цієї інвестиції знаходиться лише 6 кілометрів від планованого прикордонного переходу у Sędziszowski Мальновицях. zakład stale zwiększa zatrudnienie 9

10 10 Zakłady mięsne myślą o ekspansji zagranicznej Herman spogląda Janusz Fiejdasz, prezes zarządu ZM Herman na Ukrainę Zakłady Mięsne Herman w Kielnarowej pod Rzeszowem dwa lata temu niemal doszczętnie spłonęły. Firma szybko odbudowała park maszynowy i weszła na giełdę. Niestety, akcje sprzedała w okresie bessy, mimo to władze spółki patrzą w przyszłość z optymizmem. Firma wiązała duże nadzieje z wejściem na giełdę. Początkowo liczono na pozyskanie nawet 20 mln zł na dalsze inwestycje i zakupy, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego kwotę tę ograniczono do 13,5 mln zł. Tymczasem emisja akcji pozwoliła uzyskać tylko niecałe 2 mln zł. Weszliśmy na giełdę w trudnym okresie, więc sprzedaliśmy mniej akcji niż oczekiwaliśmy wyjaśnia Janusz Fiejdasz, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel zakładu. Ale możemy jeszcze wypuścić akcje, gdy giełda się odbije. Na razie trzeba było ograniczyć plany, które zakładały nie tylko rozwój zakładu, ale i przejęcia w kraju i zagranicą. Firma obecna jest na rynkach zagranicznych. W Azerbejdżanie Herman sprzedaje już od dziesięciu lat. Tam idą np. wysokiej klasy mortadele (zupełnie różne od tanich i popularnych w Polsce) i parówki. Firma eksportuje też do Anglii i Grecji, sprzedając głownie swoje wyroby wśród polskich emigrantów. Ukraina jest bardzo ważnym dla nas rynkiem. Ponadto jest bliżej naszego zakładu, niż niektóre regiony Polski, gdzie też sprzedajemy nasze wyroby dodaje Janusz Fiejdasz. Prowadzimy rozmowy z dużymi ukraińskimi sklepami sieciowymi, w których planujemy sprzedawać wyroby z Kielnarowej. Chcemy tam eksportować procent naszej produkcji. W sumie powinno nam to przynieść ok. 1,2 mln zł. Z eksportem nie będzie problemu, gdyż Herman posiada wszystkie certyfikaty, jakie wymagane są u wschodniego sąsiada. A tamtejsze normy są o wiele ostrzejsze, a mięso jest inaczej badane. Prezes Janusz Fiejdasz dodaje, że zarząd firmy planuje zakup jednej z sieci handlowych na Ukrainie, co jeszcze bardziej ułatwi wejście na ten rozwijający się rynek. Zakłady Mięsne Herman powstały w 1996 roku. Spółka prowadzi ubój wieprzowy, rozbiór wieprzowy i wołowy oraz produkcję wędlin. Miesięcznie jest to ok ton wyrobów własnych. W tej chwili firma ma ponad 120 wyrobów w asortymencie wylicza Teresa Pietrzyk, wiceprezes spółki. Posiadamy też sieć 56 własnych sklepów w południowo-wschodniej Polsce. Herman zatrudnia ok. 350 osób, w tym w samym zakładzie 190 osób. Posiada własną ubojnię trzody. Żywiec skupuje na Podkarpaciu (posiada dwa spędy) i na Lubelszczyźnie. Zakład położony jest na 12 hektarowej działce imożesię wraziepotrzeby rozbudowywać. Adam Cyło Wiceprezes Teresa Pietrzyk i prezes Janusz Fiejdasz prezentują dokument potwierdzający wejście spółki Herman na Giełdę Papierów Wartościowych Przegl d gospodarczy Krzysztof Zieliński (4)

11 Херман споглядає на Україну М'ясне Підприємство Херман з Кєль- нарової під Жешувом два роки тому зіткунились з пожежою. Фірма швидко від- будувалась, і увійшла на біржу. Дуже прикро, але у моменті беси. Незважаючи на ці при- крості влада спілки дивиться у майбутнє з оптимізмом. Фірма мала великі надії при вході на біржу. Початково думали про отримання навіть 20 млн. польських злотих, а після затвердження емісійного проспекту 13,5 млн. польських злотих. Тим часом емісія акційпозволила отримати лише приблизно 2 млн. польських злотих. Ми ввійшли на біржу у важкому часі, тому також продали менше акційніж передбачали Януш Фейдаш, голова контрольного комі- тету і власник підприємства. Але можемо ще випустити акції коли біржа відіб'ється. У зв'язку з цим треба було обмежити набагато ширші плани, котрі передбачали не лише розвиток підприємства, але йперей- няття у державі та за кордоном. Фірма є присутня на закордонних ринках. У Азербайджані Херман продає свою про- дукцію вже протягом десяти років. Там про- дається мортаделя високої якості (зовсім неподібні до дешевих та популярних у Поль- щі), сосиски та інші. Фірма також свої товари експортує до Англії і Греції, продаючи свої продукти серед польських емігрантів. Україна є дуже важливим ринком, а понад то знаходиться дуже близько, блище ніж деякі частини Польщі каже Януш Фейдаш. Існують вже сіті у котрих будуть продава- тись продукти з Германової. Ми хочемо продавати там від 20 до 25 відсотків, про- дуктів. Тобто товар на приблизно 1,2 млн. польських злотих. З експортом не буде проблем, тому що Херман має всі сертифікати котрі вимагають- ся східним сусідом. А норми тамтої країни є суворіші, а м'ясо інакше досліджується. Януш Фейдаш додає, що фірма розглядає також можливість закупівлі однієї з торгових сітейна Україні. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Nasi na Giełdzie Śnieżka w czołówce Firma Śnieżka znalazła się na 29. miejscu wśród firm z sektora przemysłu i budownictwa w rankingu Perły Polskiej Giełdy. Tytuł Perły Polskiej Giełdy to dla nas duże wyróżnienie. Cieszymy się, że rozwój firmy został zauważony, co pozwoliło nam znaleźć się w gronie najbardziej wartościowych przedsiębiorstw podkreśla Piotr Mikrut, prezes zarządu. W zestawieniu przygotowanym przez gazetę giełdy Parkiet jednym z kryteriów oceny firm była wartość rynkowa spółki. W przypadku Śnieżki wyniosła ona 651 mln zł na koniec 2007 roku, co oznacza wzrost o 23,05 proc. w ciągu trzech ostatnich lat. Tak dobry wynik pozwolił firmie uplasować się w zestawieniu na wysokim miejscu. «Снєжка» попереду Фірма «Снєжка» знайшлась на 29 місті серед фірм з сектора Промисловість та будівництво у ранкінгу «Перлини польської біржі». Назва Перлини Польської Біржі це для нас велика відзнака. Ми тішимось, що розвиток фірми був зауважений, що дозволило нам потрапити у коло найбільш вартісних підприємств підкреслює Пьотр Мікрут, голова правління. У списку, котрийприготувала газета біржі «Паркет» однією із критерійоцінки фірми була Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SApowstała w roku w 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce, zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera. EWAF ринкова вартість спілки. У випадку «Снєжки» вона виносить 651 млн. польських злотих на кінець 2007 року, що означає зріст на 23,05 відсотка протягом останніх трьох років. Такий хорошийрезультат дозволив фірмі опинитись у списку на досить високому місці. Фабрика Фарб і Лаків «Снєжка» А.С. була заснована у 1984 році, а з сьогоднішньою наз- вою функціонує від 1998 року. Спілка є другою по продажу виробником фарб і лаків у Польщі, натомість у сегменті емульсійних фарб зай- має позицію лідера. Adam Cyło 11

12 12 Firma Oponiarska Dębica S.A. Inwestycje i praca dla kilkuset osób Goodyear Tire & Rubber Company chce, aby podległa mu Firma Oponiarska Dębica S.A. potroiła produkcję opon do samochodów ciężarowych: z 1700 do 5000 sztuk dziennie. Ma to być odpowiedź na rosnący popyt na tego typu wyroby w Europie. Ponadto zainwestuje blisko 300 milionów złotych w rozwój produkcji nowoczesnych opon wyższych klas w zakładzie w Dębicy. Koncern Goodyear szacuje, że rozbudowa parku technologicznego związana ze zwiększeniem produkcji opon ciężarowych pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy. Po zwiększeniu mocy produkcyjnych, fabryka w Dębicy stałaby się naszym największym dostawcą opon na świecie uważa Michel Rzonzef, prezes Goodyeara na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Obecnie w fabryce w Dębicy pracuje około 2700 osób (nie licząc dużej liczby pracowników firm podwykonawczych, często wykonujących pracę także na terenie zakładu). Będą produkowali opony dla wyższych klas Kolejną inwestycją będzie rozwój produkcji nowoczesnych opon wyższych klas. Dębica S.A. zainwestuje w ten segment 298 mln zł. W ramach inwestycji planowany jest zakup oraz uruchomienie nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji opon. Do roku 2011 planuje się również modernizację istniejących i budowę nowych nieruchomości na terenach będących własnością spółki w Dębicy. Dzięki tym planom produkowane będą w tym mieście zaawansowane technologicznie, wysokiej jakości opony do nowoczesnych samochodów osobowych. Nasze przedsięwzięcie ma związek z szybkim rozwojem produkcji samochodów osobowych o wysokich osiągach wyjaśnia Jacek Pryczek, prezes Dębica S.A. W Dębicy już teraz wytwarza się 15 milionów opon rocznie, po zakończeniu programu inwestycyjnego w 2011 roku Dębica S.A. będzie największym na świecie dostawcą opon produkowanych dla Goodyeara. Duże problemy z mocną złotówką Firma Oponiarska planuje w tym roku wypracować 90 mln złotych zysku netto, czyli o jedną trzecią więcej niż w roku ubiegłym. Przychody netto ze sprzedaży mają wynieść 1,6 mld zł. Jednak w pierwszym kwartale firma odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 373,4 mln złotych, czyli o 10,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2007 roku. Głównym powodem słabszego wyniku było znaczące umocnienie się złotego, które spowodowało zmniejszenie sprzedaży o 25 mln złotych. Zysk netto wyniósł 19,3 mln zł, czyli o 7,6 proc. mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Średni kurs euro do złotego utrzymywał się na poziomie o 9 proc. niższym niż w ubiegłym roku, przy jednoczesnych utrzymujących się wzrostach cen surowców tłumaczy prezes Jacek Pryczek. W Europie Zachodniej spadał popyt na opony, a łagodna zima spowodowała spore nagromadzenie zapasów opon zimowych z zeszłego roku. Jednak Pryczek zapewnia, iż spółka podtrzymuje tegoroczną optymistyczną prognozę. Adam Cyło Firma Oponiarska Dębica S.A. zajęła pierwsze miejsce w Rankingu 100 Największych Firm Podkarpacia za 2007 rok. Spółka zwyciężyła również w kategorii sprzedaży eksportowej, jako największy eksporter regionu. Przegl d gospodarczy Archiwum Firma Oponiarska (2)

13 Bieszczady turystyka dla aktywnych Інвестиції та праця для кількасот осіб Концерн Goodyear Tire & Rubber Company прагне щоб підлягаюча йому Фірма виробляю- ча шини «Дембіца» А.С. потроїла виробництво шин для вантажних автомобілів з1700 до 5000 штук на день. А крім того це має бути відповідь на постійно зростаючий попит на цього типу продукти у Європі. Крім того за інвестує майже 300 мільйонів польських злотих у розвиток виробництва сучасних шин вищого класу. Goodyear передбачає, що розбудова зв'яза- на звантажними шинами вимагала би інвес- тиції на суму понад 200 мільйонів доларів США. Передбачається, що повстало би тоді від 350 до 400 місць праці. На даний момент фірма працевлаштовує на своїй фабриці приблизно 2700 осіб (не враховуючи великої кількості пра- цівників під виконавчих фірм, часто виконую- чих свою роботу на території фабрики). Наступною інвестицією буде розвиток ви- робництва сучасних шин вищого класу. Дем- біца А.С. заінвестує у цей сегмент 298 мільйо- нів польських злотих. У рамах інвестицій пла- нується закупити та встановити сучасні маши- ни та прилади для виробництва шин. До 2011 року також планується модернізація існуючих та будова нових нерухомостей на території що є власністю Спілки у Дембіці. Завдяки цьому у Дембіці буде створюватись кілька разів більше заавансованих технічно, високоякісних шин для сучасних легкових автомобілів. У Дембіці, де вже тепер виробляється 15 мільйонів шин на рік, планована інвестиція потенційно збіль- шить працевлаштування у фабриці Дембіци принаймні на 180 осіб. Після її закінчення у 2011 році «Дембіца» А.С. буде найбільшим у світі постачальником шин, що виробляються дляgoodyearа. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Szlakiem karpackich wilków Turystyka transgraniczna jest szansą dla naszego regionu i regionów ościennych. Ofert dla turystów jest jednak niewiele. Jedną z nich są rajdy samochodowe. Już dwukrotnie (w latach 2007 i 2008) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego By przejechać przez górski potok, zorganizował Wypra- trzeba było usunąć wielki głaz wę Szlakiem Karpackich Wilków rajd samochodowy przez Bieszczady. Warto było jednak wjechać na Cuhiń, Trasa rajdu obejmowała Bieszczady bowiem z jednej strony góry roz- polskie i ukraińskie z Ustrzyk Dolnych ciąga się widok na Truskawiec, zaś przez granicę w kierunku góry z drugiej na ukraińskie Karpaty. Wraciąga Cuhiń niedaleko Truskawca. Kilka terenówek żenia są niezapomniane. Zjazd z góry, (uazy i nissany) przedzierało aczkolwiek odbywał się już lepszymi się przez lasy, bezdroża oraz błotniste drogami, także nie obył się bez szlaki, a także nieoczekiwanie niespodzianek. W kilku miejscach nieutwardzona przez potoki. Po polskiej stronie były droga była zalana. Niektó- to okolice Ustrzyk Dolnych i Stebnika. re terenówki ugrzęzły w gigantycznych Zaś na Ukrainie Stary Sambor i Urycz, i głębokich kałużach. Szybko gdzie położony jest kamienny zamek jednak zorganizowano akcję ratunkową. Tustań. Nie był to koniec niespodzia- Jednym z ciekawszych odcinków nek w innym miejscu wystająca na podczas wrześniowej wyprawy był kilkunastokilometrowy drogę gałąź wybiła boczną szybę wjazd na górę w jednym z nissanów. Cuhiń po ukraińskiej stronie. Okazało Przejeżdżając przez wsie zachodniej się, że wezbrane wody zerwały dwa Ukrainy, można mieć wrażenie mostki nad górskimi potokami. podróży w czasie. Miejscowości przypominają Uczestnicy rajdu musieli sami znaleźć nieco Polskę lat 70. czy 80. miejsce do przeprawy i odpowiednio je XX wieku. Zaniedbane domostwa, przygotować. Konieczne było usunięcie a pod nimi stare moskwicze czy ziły. przeszkód, czyli pni i głazów Nasza wieś zamiera, wszyscy młodsi z brzegów oraz wrzucanie kamieni na pracują we Włoszech i w innych dno potoków, by zmniejszyć ich głębokość. krajach, także w Polsce mówił jeden Jednak uczestnicy doskonale z mieszkańców, który zabrał się z nami Sędziszowski zakład stale zwiększa zatrudnienie sobie z tym poradzili. jako autostopowicz. Adam Cyło 13

14 14 Rajdy terenówkami w Bieszczadach są coraz popularniejsze, ale dotychczas nie mówiło się o turystyce transgranicznej. Chcemy pokazać możliwości rozwoju tego typu turystyki mówi Agata Sarna z Urzędu Marszałkowskiego, współorganizatorka rajdów. Jednak słabym punktem takich wypraw jest przekraczanie granicy. Na przejściu w Krościenku po obydwu stronach tworzą się kolejki, czekać trzeba nawet po kilka godzin. Dominują w nich mieszkańcy terenów przygranicznych przewożący benzynę i alkohol. Rajdy terenówek krytykują też obrońcy przyrody. Rzeczywiście, gdy uczestnicy takiej imprezy zapuszczą się na tereny leśne poza wyznaczone trasy, jest to łamanie przepisów, a także płoszenie zwierzyny czy ptactwa. Rozwiązaniem byłoby być wyznaczenie terenów i szlaków, na których takie rajdy mogą się odbywać. A złamanie przepisów powinno być karane, i to znacznie surowiej niż 500 zł mandatu. Adam Cyło Adam Cyło (2) Tustań w czasach pogańskich był miejscem kultu, we wczesnym średniowieczu zbudowano tu niedostępny zamek Przeprawa przez górski potok w miejscu, w którym został zerwany most Шляхом карпатських вовків Транскордонний туризм є шансом для на- шого регіону і сусідніх регіонів. Однак пропо- зицій для туристів є небагато. Однією з них є машинні ралі. Вже два рази (у 2007 і 2008 році) Маршалківське Управління Підкарпатсь- кого Воєводства зорганізував виправу Шляхом Карпатських Вовків машинне ралі Беща- дами. Траса ралі обіймала польські та україн- ські Бещади з Устщик Дольних через кордон у напрямку гори Цухіньнедалеко Трускавця. Декілька позашляховиків (лази і ніссани) їхало лісами, бездоріжжям та болотом, а також зовсім неочікувана їзда потоками. По поль- ській стороні були це околиці Устщик Дольних і Стебника. Натомістьна Україні Старий Сам- бір і Урич де знаходиться камінний замок Тустань. Одним з найцікавіших відрізків під час ве- ресневої виправи був кільканадцяти кіломе- тровий в'їзд на гору Цухіньпо українській стороні. Виявилось, що вода гірських потоків що вийшла з берегів зірвала там два мости. Учасники ралі мали самі знайти місце для переправи і відповідно їх приготувати. Необхі- дним було усунення перешкод тобто пеньків та величезного каміння та закидання каменів на дно, щоб зменшити глибокість. Учасники дос- конало дали собі раду з цією перешкодою. Однак варто було в'їхати на Цухінь. Тому що з одного буку розтягається чудовий краєвид на Трускавець, а може і на Львів. Натомість з другої сторони на українські Карпати. Вра- ження незабутні. З'їзд з гори відбувався вже кращими дорогами, але також не було без несподіванок. У кількох місцях дорога була розмита. Деякі позашляховики погрузли у гі- гантських і глибоких калюжах. Але швидко була зорганізована «рятункова акція». Це не був кінецьнесподіванок у іншому місці галузка що виставала на дорогу вибила бічну шибу у одному з ніссанів. Мандруючи селами західної України, можна мати враження подо- рожі у часі. Місцевості трошки пригадують Польщу сімдесятих чи вісімдесятих років. Занедбані домівки, а біля них старі москвичі чи зіли. Наше село вмирає, вся молодьпрацює у Італії та інших країнах каже один з меш- канців, котрий підсів до нас щоб доїхати до сусіднього села. Ралі позашляховиками у Бе- щадах є все більш популярні, але до сьогодні ніхто не згадував про транскордонний туризм. Ми прагнемо показати можливістьцього типу туризму говоритьагата Сарна праці- вник Маршалківського Управління, співоргані- затор ралі. Однак слабою стороною таких виїздів є перетинання кордону. На кордоні у Кростенку по обох сторонах величезні черги, треба чекати по кілька годин. У них перева- жаютьмешканці прикордонних територій, котрі перевозятьбензин та алкоголь. Ралі позашляховиками критикуютьтакож охоронці природи. Це факт, що якщо учасники таких імпрез почнутьїздити лісовою терито- рією оминаючи визначені траси, це є ламання законів, а також лякання звірів та птахів. Рішенням було би визначення території та шляхів, на котрих такі ралі могли б відбува- тись. А ламання закону повинно каратись, і то значніше вищою сумою штрафу ніж 500 поль- ських злотих. Przegl d gospodarczy

15 Polska turystyka sentymentalna Podróż na Kresy Mityczne Kresy to południowo-wschodnia Ukraina, gdzie szeroko rozlewa się błyszczącym w słońcu, spokojnym nurtem Dniestr, który pochłania kręty Zbrucz i ukryty w kanionie Smotrycz. To kraina kryjąca w sobie bezcenne zabytki, ślady polskiej kultury. To tutaj, gdzie przez wieki mieszały się różne kultury, powstał ten unikatowy, specyficzny klimat, który urzeka i wprawia w zachwyt przyjeżdżających tu turystów. Takie opisy można znaleźć w wielu przewodnikach. Nic więc dziwnego, że biura podróży na Podkarpaciu przeżywają w ostatnich latach prawdziwe oblężenie klientów zainteresowanych wyprawą na Kresy Wschodnie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się, rzecz jasna, Lwów, miasto będące ewenementem na skalę światową, z trzema katedrami różnych obrządków Kościoła katolickiego, dziesiątkami innych świątyń i z ogromną ilością cennych zabytków. W ubiegłym roku na Ukrainę wysłaliśmy za naszym pośrednictwem ponad 300 osób w zorganizowanych grupach mówi właścicielka Biura Podróży Barbara Travel Barbara Czeigis-Słocka z Rzeszowa. I jak obserwuję, ilość turystów zainteresowanych zwiedzaniem Podola czy Zbaraża z roku na rok systematycznie rośnie. Buczacz, remontowany ratusz Młodzieży poleca szczególnie trasę Szlakiem Sobieskiego. W tym przypadku miejscem godnym uwagi jest miejscowość Olesko, położona około 70 kilometrów na wschód od Lwowa, znana z zamku, w którym w 1629 roku przyszedł na świat Jan Sobieski, późniejszy król Rzeczpospolitej. Wspomina także o Kamieńcu Podolskim, będącym najczęstszym miejscem docelowym na trasie wycieczek z Polski. Kilka lat temu natomiast niejako na nowo Polacy odkryli uroki Krymu, którym zainteresowanych jest coraz więcej turystów. Na Kresy wybiera się jednak nie tylko młodzież. W dużej mierze uczestnikami wycieczek są ludzie starsi, szukający tam swoich rodzinnych korzeni lub odświeżający swoje wspomnienia. Przeżycia, jak zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy tych wypraw, są niezapomniane. Szczególne wrażenie robi Lwów, który coraz bardziej pięknieje i upodabnia się do innych europejskich metropolii począwszy od systematycznie odnawianej architektury, poprzez zaopatrzenie w sklepach, a na wysokich standardach hoteli i pensjonatów skończywszy. Zauważyć także należy duży profesjonalizm miejscowych przewodników, władających świetną polszczyzną. Wiesław Zabierowski Krzysztof Staszewski (2) Chocim, zamek nad Dniestrem Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Польський сентиментальний туризм Міфологічні Рубежі це південно-східна Ук- раїна, де широко розливається блискучим у сонці, спокійною течією Дністер, котрий по- глинає Збруч і вкритий у каньйоні Смотрич. Це країна що вкриває в собі безцінні пам'ятки, сліди польської культури. Це тут, де протягом багатьох віків змішувались різноманітні куль- тури, повстав цей унікальний, специфічний клімат, котрий врікає та приводитьу захват приїжджаючих сюди туристів. Такі описи мож- на знайти у багатьох путівниках. Тому й не дивно, що туристичні бюро Підкарпаття пере- живаютьу останніх роках справжню облаву клієнтів зацікавлених подорожжю на Західні Рубежі. Особливим зацікавлення тішиться, тай це не дивно, Львів, місто котре є чимсь неповторним у світовому рівні, з трьома кафе- дральними соборами різного обряду Католи- цької церкви, десятками інших святинь і вели- чезною кількістю пам'яток архітектури, котрі пригадують про польське коріння цього міста. 15

16 Krzysztof Zieliński (3) 16 Podkarpacka Dolina Lotnicza Od Świdnika do Bielska Białej Gdy w roku 2003 rejestrowano stowarzyszenie Dolina Lotnicza, sygnowali je przedstawiciele 15 przedsiębiorstw branży lotniczej. To było ustawowo wymagane minimum, ponieważ stowarzyszenie musi mieć co najmniej 15 członków. Wtedy też produkcja sprzedana owych 15 przedsiębiorstw kształtowała się między 150 a 200 milionami euro, a pracowało w nich około 9 tysięcy osób. Dziś Dolina Lotnicza zrzesza 68 firm z branży lotniczej, w których zatrudnionych jest 20 tysięcy pracowników, a wartość sprzedaży ich produkcji wynosi 800 milionów euro mów Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. I dodaje, że to dopiero początek. A na koniec naszej rozmowy dorzuca, że prawie każdy samolot pasażerski produkcji zachodniej, który widzimy na niebie, ma w sobie jakąś część wyprodukowaną w naszej polskiej Dolinie Lotniczej. Zapytany, czy dotyczy to także samolotów brazylijskich, potwierdza, że z pewnością Embraera. Na pewno natomiast mają w sobie sporo części pochodzące z Doliny podwozia wykonane dla najpopularniejszego samolotu świata, czyli Boeinga 737. Z pewnością także najnowocześniejszy Biuro Stowarzyszenia mieści się w budynku RARR w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 Airbus A 380 i oczywiście Dreamliner, który jeszcze nie wykonał nawet prototypowego lotu, a podzespoły są już do niego zamawiane. Marzenia Dolina Lotnicza to zmaterializowanie się marzeń jednego człowieka. Tym człowiekiem jest obecny szef WSK Rzeszów, Marek Darecki absolwent rzeszowskiej politechniki, potem, za czasów PRL, szeregowy inżynier pracujący w rzeszowskiej WSK. Później, gdy Polska otworzyła się na świat prezes spółki utworzonej w Krośnie przez amerykańską firmę Goodrich. Z Krosna przeszedł na stanowisko szefa WSK PZL Rzeszów i stał się głównym architektem przejęcia 85 procent jej udziałów przez United Technologies Holding, spółkę zależną ogromnego koncernu z branży lotniczej United Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie Technologies Corporation (UTC). Kilka lat temu, jeszcze przed utworzeniem Doliny Lotniczej, Marek Darecki wspominał, że on i jego koledzy, którzy w czasach PRL kończyli rzeszowską politechnikę i poszli do pracy do rzeszowskiej WSK, mieli marzenia wówczas wydawało się nieosiągalne. Chcieli w swojej pracy w przemyśle lotniczym móc korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć techniki, być na co dzień z aktualnymi dokonaniami nauki, z najnowszymi technologiami, mieć swobodny dostęp do literatury. Wtedy ten dostęp, mocno ograniczony i cząstkowy, mieli tylko za sprawą kolegów, którym udało się wyjechać na służbowe delegacje i z zaoszczędzonych diet kupić fachową literaturę. Doskonale oczywiście wiedzieli, co się w branży lotniczej dzieje na Zachodzie, chociażby z tego względu, że WSK, w której pracowali, wykonywała pewne elementy silników dla firmy Pratt& Przegl d gospodarczy

17 Whitney Kanada. Możliwość pracy według zachodnich standardów wydawała się wtedy bardziej nierealna niż dziś wydaje się być lot na Marsa. No, ale przyszedł rok 1989, który wywrócił wszystko do góry nogami. Realny socjalizm nieomal w jeden dzień przeszedł do historii i z miejsca stał się nierealny, Polska otworzyła się na świat i przekraczanie granic z Zachodem przestało być niemożliwe. Dla takich ludzi jak Marek Darecki otwarcie granic z Zachodem oznaczało wolność przepływu myśli naukowej i technologii. Ale, paradoksalnie, materializacja marzeń stanęła pod znakiem zapytania właśnie z powodu odzyskanej wolności. Polski przemysł lotniczy stanął bowiem na krawędzi bankructwa. Produkcja dla dotychczasowego głównego odbiorcy Związku Radzieckiego stała się z dnia na dzień nieopłacalna, a technologicznie odbiegała ona o kilka epok od standardów zachodnich. Szefowie polskich przedsiębiorstw lotniczych dokonywali wręcz cudów, by utrzymać się na powierzchni i tych cudów dokonali. Ich firmy bardzo szybko, w wielu przypadkach dzięki wcześniejszej współpracy z firmami zachodnimi, pozyskały nowe technologie, a o wysokim poziomie polskiej kadry inżynieryjno-technicznej najlepiej świadczy fakt, że bardzo szybko potrafiła ona te technologie opanować. Nie od rzeczy warto w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorstwa naszego przemysłu lotniczego niemal w ogóle nie korzystały z dobrodziejstw oddłużania, co stało się niemal codzienną praktyką takich naszych narodowych w czasach PRL-u branż, jak górnictwo, czy przemysł stoczniowy. Jeszcze w czasach, gdy nasza branża lotnicza pogrążona była w kryzysie, Marek Darecki miał już świadomość, że jego marzenia bycia za pan brat z osiągnięciami najnowszych zdobyczy techniki lotniczej są bliskie zmaterializowania się. Wtedy też sformułował swoją wizję kształtu i funkcjonowania branży lotniczej w Polsce. Główną osią tej wizji stała się właśnie Dolina Lotnicza. Ãîñïîäàðñ êèé Îãëÿä Wizja Skoro w Kalifornii jest Dolina Krzemowa, czyli skupione na pewnym obszarze przedsiębiorstwa z branży informatycznej, to niby dlaczego u nas nie może być Doliny Lotniczej? A skoro może być, to oczywiście w Polsce południowo-wschodniej, bo historycznie jest to uzasadnione. Historią, która za tym przemawiała jest dziedzictwo genialnej, lecz nie do końca zrealizowanej, myśli przedwojennego ministra gospodarki Eugeniusza Kwiatkowskiego, który zbudował nie tylko Gdynię, ale także Centralny Okręg Przemysłowy. COP zlokalizowano w widłach Wisły i Sanu, bo w granicach Polski przedwojennej było to centrum kraju. W tym centrum przystąpiono do budowy fabryk, które w obliczu nieuchronnie zbliżającej się wojny z Niemcami, miały podjąć produkcję nowoczesnego uzbrojenia, w tym także samoloty. Wizję Eugeniusza Kwiatkowskiego zaczęto realizować co prawda natychmiast, bo już w 1937 roku, ale zabrakło czasu, by wykonać wszystkie plany, ponieważ dwa lata później wybuchła wojna. Jednak fabryki lotnicze, które zdążono wybudować w Mielcu i Rzeszowie przetrwały wojnę i po jej zakończeniu podjęły produkcję, z tym że opartą na technologii radzieckiej. Mimo tego, oś polskiego przemysłu lotniczego nadal znajdowała się w widłach Wisły i Sanu, czyli w Mielcu (płatowce) i Rzeszowie (silniki). Produkcję lotniczą ulokowano także w zakładach wybudowanych po wojnie: WSK Okęcie w Warszawie, WSK Kalisz, WSK Wrocław i WSK Świdnik. Wszystkie te przedsiębiorstwa lotnicze produkowały na licencjach radzieckich. I to nie tych najnowocześniejszych, bo radziecka władza nie ufała Polakom. Można dziś narzekać, że była to produkcja daleko odstająca od najnowszych osiągnięć branży lotniczej, odbywająca się na odległym planie współczesności. I to będzie prawda. Ale ta produkcja była, odbywała Historyczny moment podpisania dokumentów inicjujących działalność Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, pierwszy z prawej: prezes Marek Darecki się, i dzięki temu polski przemysł lotniczy nie zamarł. Więcej na obrzeżach tego siermiężnego przemysłu powstawało mniejsze lub większe zaplecze naukowe i badawcze, jak chociażby rzeszowska Politechnika. Podstawy przetrwały, należało więc uruchomić impuls, który przestawi branżę na tory nowoczesności. Ten impuls uruchomili właśnie tacy ludzie jak Marek Darecki, przede wszystkim za sprawą zachodnich koncernów, które w czasach realnego socja- ü 17

18 18 lizmu zaryzykowały i ulokowały niektóre elementy swojej produkcji za żelazną kurtyną, akurat w Polsce. Znali profesjonalizm ludzi z polskiej branży lotniczej. W Rzeszowie taką zachodnią firmą była Pratt&Whitney Canada, w Mielcu Boeing, dla którego miejscowy zakład lotniczy od dawna produkował elementy drzwi samolotów pasażerskich, kooperowało również WSK Krosno. Te firmy były dla nas rekomendacją w rozmowach z klientami z branży, którzy nas nie znali. I wcale niezbyt wiele czasu upłynęło, gdy zaczęli u nas inwestować. Jedną z pierwszych firm był Goodrich, który ulokował się w Krośnie, w obiektach tamtejszego WSK PZL już w 1996 roku. Później w Sędziszowie Małopolskim pojawiła się francuska Snecma, którą z czasem przejęła znana niegdyś z produkcji samochodów, a dziś z elementów do nowoczesnych silników lotniczych, Hispano Suiza. W 2002 roku zaowocowała długoletnia współpraca rzeszowskiej WSK z Pratt&Whitney Canada i właściciel tej firmy United Technologies Corporation zdecydował się na jej przejęcie. Dziś to jedna z najnowocześniejszych fabryk UTC. W połowie kompleksowej modernizacji są, też przejęte przez UTC, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Tam usadowił się światowy potentat w produkcji śmigłowców, amerykański Sikorsky Aircraft Corp. Będzie produkował w mieleckiej fabryce najnowocześniejszą wersję znanego na całym globie śmigłowca Black Hawk przeznaczonego na rynki zagraniczne. WSK Świdnik natomiast, który nadal ma status przedsiębiorstwa państwowego, prowadzi bardzo ścisłą współpracę z włosko-brytyjskim producentem śmigłowców, firmą Augusta-Westland. Wizja Marka Dareckiego była wiec taka, aby na bazie trzech wielkich przedsiębiorstw z branży lotniczej, z Rzeszowa, Mielca i Świdnika, utworzyć organizm, który jednoczyłby wszystkie firmy produkujące dla lotnictwa, a zlokalizowane w Polsce południowo- Jedno z wielu spotkań informacyjno-promujących 10 luty 2005 r., Centrum Obsługi Inwestora -wschodniej, od Świdnika po Bielsko- -Białą, także ośrodki naukowe i badawcze. Ten organizm działałby na rzecz wszystkich swoich członków, zachęcał do inwestowania firmy zagraniczne i spoza regionu. Zrodził się więc pomysł Doliny Lotniczej, której oficjalna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Dzień dzisiejszy Codzienność Doliny Lotniczej to ciągły rozwój. Andrzej Rybka przypomina, że w jej zebraniu założycielskim brali udział przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego z Rzeszowa i Mielca oraz rzeszowskiej Politechniki. Współpraca z agencjami rozwoju trwa nadal i jest bardzo owocna. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zarządza na przykład Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym i pilnuje, by lokowały się w nim firmy o najwyższym poziomie technologicznym, najlepiej z branży lotniczej. Dolina Lotnicza to klasyczny klaster mówi Andrzej Rybka. W języku angielskim słowo to oznacza kiść, (na przykład winogron), konstelację (na przykład gwiazd). W sensie ekonomiczno-gospodarczym jest to grupa firm, które na co dzień są konkurentami, ale zdołały zdefiniować kilka pól działania, w których mogą współpracować. Jest rzeczą oczywistą, że siłę klastra stanowią jego firmy. W Dolinie Lotniczej funkcjonuje struktura odwróconej piramidy. Jej czubek, spoczywający na ziemi, stanowią trzy wielkie firmy w Rzeszowie, Mielcu i Świdniku. To są lokomotywy pociągu, do którego dołączane są wagony i wagoniki pracujące na ich rzecz, albo pracujące dla branży lotniczej samodzielnie. Rzeszów produkuje silniki, Mielec skytrucki, dromadery i lada moment będzie robił amerykańskie śmigłowce, Świdnik jest bardzo mocny w materiałach kompozytowych. Piramida Doliny Lotniczej nie zwęża się ku górze, lecz rozszerza. Środkową jej część stanowią firmy średniej wielkości, jak: Goodrich, Hispano Suiza, Avio, Ultratech. Najwięcej jest tych małych. Są to przede wszystkim zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne z Kanady, USA, Niemiec, Francji. Zazwyczaj jest tak, że tata ma firmę w kraju, a syn otwiera jej filię albo całkiem nową firmę w Polsce, u nas. Dziś tę piramidę tworzy ponad 60 firm, a będzie ich jeszcze więcej. Mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia jeszcze nie mają tej świadomości, ale Polska coraz większej liczbie ludzi z branży kojarzy się z przemysłem lotniczym ulokowanym w Dolinie Lotniczej, czyli między Świdnikiem a Bielsko-Białą z Rzeszowem w centrum. Przegl d gospodarczy Krzysztof Zieliński

19 Na początku działalności na naszą stronę internetową było kilka wejść dziennie, dziś jest to 30 tysięcy miesięcznie. Bez żadnej reklamy mówi Rybka. Dolina Lotnicza leży w regionie mającym najdłuższą granicę z Ukrainą. Gdy pytam, czy rysują się jakieś nici współpracy, Andrzej Rybka odpowiada, że owszem. Dolina Lotnicza zorganizowała przyjazd do regionu przedstawicieli ukraińskiej branży lotniczej. W mocnym składzie dyrektorsko-inżynieryjnym przyjechały delegacje reprezentujące największych ukraińskich producentów. Takich jak Antonow, jak Motor Sicz z Zaporoża (potentat w produkcji silników lotniczych), czy Instytut Patona w Kijowie, prowadzący bardzo zaawansowane badania z branży lotniczej. Problem w tym uważa Andrzej Rybka że ukraiński przemysł lotniczy nadal jest bardzo mocno scentralizowany i że są to ciągle ogromne przedsiębiorstwa. Nie mają tej elastyczności, która cechuje nasze firmy. Ale wszystko do czasu. Jestem przekonany, że lada moment jakieś elementy współpracy zaczną funkcjonować. Nasze firmy na pewno coś tam otworzą, na pewno pozyskają tam większych lub mniejszych poddostawców. To tylko kwestia czasu. Gdyby pięć lat temu, gdy powstawała Dolina Lotnicza, ktoś powiedział, że po pięciu latach będzie ona zrzeszać ponad 60 firm produkujących dla lotnictwa, które wytwarzają ponad 90 procent wartości polskiego przemysłu lotniczego, zaliczono by go do grona niepoprawnych fantastów. A dziś to rzeczywistość. Wspomnę jedynie, że w promieniu stu kilometrów od Tuluzy, gdzie znajduje się główna fabryka Airbusa, działa 90 tysięcy średnich, małych i malutkich przedsiębiorstw, które z tym gigantem kooperują. My chcemy mieć w Dolinie Lotniczej za następnych pięć lat 100 firm. Znając życie, to pewnie będzie ich kilka razy więcej. Robert Fres Wypowiedzi dyrektora Andrzeja Rybki nie były autoryzowane. Долина від Свідника до Бєльско Бялей Коли у 2003 році реєструвалась асоціа- ція Авіа Долина, засновували її пред- ставники 15 підприємств авіаційної сфери. Це було мінімум, котре вимагалось зако- ном, тому що асоціація має мати принаймні 15 членів. Тоді також продукція продана згаданими п'ятнадцятьма підприємствами формувалась поміж 150 та 200 мільйонами євро, а працювало у них приблизно 9 тисяч осіб. Сьогодні Авіа Долина згруповує 68 фірм, котрі загалом працевлаштовують 20 тисячпрацівників, а вартість продажу їх продуктів дорівнює 800 мільйонам євро каже Анджей Рибка, директор Асоціації Авіа Долина. Цей імпульс заснували власне такі люди як Марек Дарецький, передусім з допомогою західних концернів, котрі у часі реального соціалізму заризикували і розмістили якісь елементи своєї продукції за залізною завісою, у цьому випадку у Польщі. І люди з польської авіа галузі, і їх професіоналізм, були їм відомі. У Жешуві такою західною фірмою була Pratt& Whitney Canada, у Мєльцу Boeing, для котрої місцева авіа фірма вже протягом багатьох років виробляла елементи дверей пасажир- ських літаків, ВСК Кросно теж у чомусь там кооперувало. Ці фірми були для нас рекомен- дацією у розмовах з клієнтами з галузі, котрі нас не знали. І зовсім небагато часу минуло до моменту, коли у нас почали інвестувати. Піо- нером мабуть була фірма Goodrich, котра розташувалась у нас, а конкретно у Кросні, у об'єктах ВСК ПЗЛь вже у 1996 році. Пізніше у Сендзішові Мало польському розташувалась французька фірма Snecma, котру з часом пе- рейняла відома колись із продукції автомо- білів, а сьогодні елементів до моторів літаків, Hispano Suiza. У 2002 році почала давати результати багаторічна співпраця жешувського ВСК з Pratt&Whitney Kanada і власник цієї фірми United Technologies Corporation прийняв рішення про її перейняття. На сьогоднішній день це одна з найсучасніших фабрик UTC. У половині комплексної модернізації знаход- яться також перейняті UTC, Польська Авіа Фабрика у Мєльцу. Там розташувався світовий потентат у виробництві вертольотів, амери- канський Sikorsky Aircraft Corp. Буде вироб- ляти на території мєлецької фабрики найсу- часнішу версію знаного у цілому світі верто- льота Black Hawk призначеного на закордонні ринки. Натомість ВСК Свіднік, котрий і надала має статус державного підприємства, дуже тісно співпрацює з італійсько-англійським виробником вертольотів, фірмою Augusta- -Westland. Бачення Марка Дарецкого було таке, щоб на базі трьох великих і могутніх підприємств авіа галузі, з Жешува, Мєльца і Свідніка, створити організм, котрий би поєднував всі фірми пра- цюючі у галузі авіа, а знаходяться у південно- частині Польщі, від Свідніка до -східній Бєльсько-Бялої. Також наукові та дослідницькі центри. Цей організм працював би на користь всіх своїх членів, заохочував би інвестувати фірми з-закордонну та інших регіонів. Так власне народилась ідея Авіа Долини. Офі- ційна назва звучить: Асоціація Групи Підп- риємців Авіа Промисловості Авіа Долина. Авіа Долина знаходиться у регіоні котрий має най- довший кордон з Україною. Коли запитую чи намічається якась співпраця, Анджей Рибка відповідає, що так. Авіа Долина була організа- тором приїзду у цей регіон представників української авіа галузі. У міцному директор- сько-інженерському складі приїхали предста- вники представляючи найбільших українських виробників. Таких як Антонов, як Мотор Січ з Запоріжжя (потентат у виробництві моторів для літаків), чи Інститут Патона у Києві, котрий веде дуже заавансовані дослідження у галузі авіа. Проблема у тому вважає Анджей Рибка що українська авіа промисловість й надалі є дуже сильно централізована і що це й надалі величезні підприємства. Вони не мають такої еластичності, котра характеризує наші фірми. Але це все до часу. Я переконаний, що вже скоро якісь елементи співпраці почнуть функціонувати. Ніша фірми напевно щось там відкриють, напевно отримають там більших або менших під-виконавців. Це тільки справа часу. Як щоб 5 років тому, коли створювалась Авіа Долина, хтось сказав, що через 5 років у її склад буде входити 60 фірм авіа галузі, котрі виробляють понад 90 відсотків вартості польської авіа промисловості, то його би квалі- фікували до неповторних фантастів. А сьогод- ні це? Це тверда реальність. Згадаю тільки, що у промені ста кілометрів від Тулузи, де знахо- диться головна фабрика Airbusa, діє 90 тисяч середніх, малих та дуже малих підприємств, котрі кооперують з тим гігантом. Ми бажаємо мати у Авіа Долині за наступні 5 років 100 фірм. Знаючи життя, то їх напевно буде у декілька разів більше. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä 19

20 Rozmowa z Januszem Ramskim, wiceprezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 20 Tłok w Parku Robert Fres: Minęło właśnie pięć lat od powołania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nie uważa pan, że pesymizmem powinien napawać fakt, że na przeznaczonym pod tę inicjatywę terenie buduje się ledwie jedna hala? Janusz Ramski: Gdy mamy szklankę do połowy wypełnioną wodą, to pesymista powie, że jest ona w połowie pusta, a optymista, że jest w połowie pełna. Pan, zdaje się, należy do tych pierwszych. Może nie do pesymistów, ale do sceptyków. Pan natomiast uważa, że ta inicjatywa jest w stu procentach trafiona? To oczywiste. Dowodem niech będzie uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod halę produkcyjną MTU Aero Engines 2 lipca bieżącego roku. Do parku zgłosiło się ponad 60 firm. Zgodę na inwestowanie otrzymało 30. To oznacza, że stopniowo pojawiać się będą kolejne nowe obiekty. Gdzie Pan był pięć lat temu, gdy powoływano do życia organizm o nazwie Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny? Byłem radnym miasta Rzeszowa. Jak pan zapewne wie, podpisy pod dokumentem powołującym Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny złożyli przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego, miasta Rzeszowa, starostwa ziemskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza i Uniwersytetu Rzeszowskiego. To było w maju przed pięcioma laty. Ideą przewodnią przyświecająca tej inicjatywie jest ściągnięcie w okolice Rzeszowa inwestorów? Tak, to główny cel tego przedsięwzięcia podniesienie konkurencyjności podkarpackiej gospodarki. Dlaczego więc nie utworzono filii na przykład mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, tylko nieco pretensjonalny w swej nazwie Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny? Jeśli w tej nazwie jest pretensjonalność, to jest ona słyszana przez ignorantów. Ten, kto zna się na rzeczy, wie bowiem, że w specjalnej strefie ekonomicznej może działać każda firma, która spełni określone warunki dotyczące kwoty zainwestowanych środków i zatrudnienia pracowników. Może to więc być fabryka samochodów, ale równie dobrze hurtownia śledzi. Zamiarem pomysłodawców parku naukowo-technologicznego było natomiast ściągnięcie w okolice Rzeszowa firm produkujących w oparciu o najnowocześniejsze, wysoko zaawansowane technologie. Wiedziano bowiem, że na ukończeniu są, prowadzone od dłuższego czasu działania, których celem było powołanie Doliny Lotniczej. I kilka tygodni po utworzeniu Parku byliśmy świadkami utworzenia Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Pod aktem jej narodzin podpisało się 18 sygnatariuszy. Nie pretensjonalność zatem i zadęcie, a logika nakazywały skorelować cele Parku i Doliny. Z tym, że Park został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec, by inwestorzy mogli korzystać z profitów finansowych i podatkowych, jakie daje działalność w strefie. Powstanie Parku bardzo podnosi atrakcyjność inwestycyjną województwa, także promuje jego potencjał gospodarczy. Kto pilnuje, by w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym lokowały się firmy dysponujące technologiami o najwyższym poziomie zaawansowania, a nie hurtownie pietruszki, czy, jak Pan powiedział, śledzi? Rada Parku. Tworzy ją kilkanaście osób z naszego lokalnego świata nauki, przemysłu i samorządów. Na jej czele stoi od początku obecny wicemarszałek województwa, Bogdan Rzońca. Użyję słów, według Pana może zbyt górnolotnych, ale misją Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o innowacyjność i transfer technologii oraz potencjał naukowo-badawczy regionu. Taki potencjał mamy, chociażby w postaci rzeszowskiej Politechniki; innowacyjność też, bo poziom intelektualny naszej kadry inżynierskiej i absolwentów politechniki to potężne zasoby wiedzy i naukowej pasji. Nie mamy natomiast nowoczesnych technologii. I te właśnie najnowocześniejsze technologie mają sprowadzić do nas firmy, które uzyskają zezwolenie na podjęcie działalności w Parku? Nie inaczej. Jak duży teren przeznaczono dla Parku? W sumie 123 hektary, w kilku lokalizacjach. Pierwsza obejmuje 71 hektarów terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Jasionce. Druga lokalizacja, to niemal 48 hektarów około pięć kilometrów dalej, w Rogoźnicy. Zarówno jeden, jak i drugi obszar znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego ogromnego węzła komunikacyjnego, w którym krzyżować się będzie planowana autostrada A-4, biegnąca ze wschodu na zachód oraz przyszła trasa szybkiego ruchu S-19 przecinająca Polskę z południa na północ wschodnim obrzeżem kraju i z drogą krajową S-9 oraz modernizowana linią kolejową Rzeszów-Kolbuszowa-Ocice. Ile pieniędzy pochłoną prace organizacyjne i przygotowawcze? Przegl d gospodarczy

Pod skrzydłami Black Hawka 2015-06-01 12:01:44

Pod skrzydłami Black Hawka 2015-06-01 12:01:44 Pod skrzydłami Black Hawka 2015-06-01 12:01:44 2 Region, szczególnie północne i centralne obszary, jest silnie uprzemysłowiony. Dominuje tu przemysł m.in. lotniczy, meblarski, elektromaszynowy oraz IT.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Γoсподарчий Przegląd. Gospodarczy. Tani prąd z Ukrainy. Jak legalnie zatrudniać? Będą nowe hotele. Jak kupić kamienicę?

Γoсподарчий Przegląd. Gospodarczy. Tani prąd z Ukrainy. Jak legalnie zatrudniać? Będą nowe hotele. Jak kupić kamienicę? Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza Nr 1( 1)/2007 listopad-grudzień Czasopismo bezp³atne Γoсподарчий Przegląd Gospodarczy Tani prąd z Ukrainy Jak legalnie zatrudniać?

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Γoсподарський. Gospodarczy. Budownictwo na Ukrainie. Hodujemy i przetwarzamy. Nie jesteśmy Polską B

Γoсподарський. Gospodarczy. Budownictwo na Ukrainie. Hodujemy i przetwarzamy. Nie jesteśmy Polską B Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета Nr 1( 2)/2008 styczeń-luty Czasopismo bezp³atne Γoсподарський PrzeglądОгляд Gospodarczy Budownictwo na Ukrainie Hodujemy i

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Inne wydarzenia w 1H 2015 r. Podsumowanie 2 Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Największy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup meblarskich na świecie. W jej ofercie znajdują się meble biurowe, krzesła do różnych zastosowań, siedziska audytoryjne,

Bardziej szczegółowo

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r.

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością witam przedstawicieli polskich władz i sił zbrojnych obu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 17 845 km 2 Liczba ludności: - w tym w miastach

Powierzchnia 17 845 km 2 Liczba ludności: - w tym w miastach podkarpackie Powierzchnia 17 845 km 2 Liczba ludności: - w tym w miastach 2101,7 tys. 41,1 % Gęstość zaludnienia 118 osób/km 2 Główne miasto Rzeszów Większe miasta w regionie Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec,

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Innowacja drogą do transformacji firm, branż i regionów. Marek Darecki

Innowacja drogą do transformacji firm, branż i regionów. Marek Darecki Innowacja drogą do transformacji firm, branż i regionów Marek Darecki Wizja rozwoju Polski Polska mocna w UE Polska innowacyjna Polska aktywnych regionów Przy ciągłym braku wizji Wielkiej Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Zwiększenie zdolności produkcyjnych Mercedes-Benz Cars Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Informacja prasowa 4 maja 2016 r. W miejscowości Jawor ma powstać pierwsza w Polsce fabryka silników

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIKROPROJEKTU MP2

PREZENTACJA MIKROPROJEKTU MP2 PREZENTACJA MIKROPROJEKTU PN. ROZWÓJ FIRM SEKTORA OKOŁOTURYSTYCZNEGO REGIONU POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO NA BAZIE ARCHITEKTURY OBRONNEJ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.).

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.). KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 5 listopada 2014 r. Najwięcej aut z prawidłowym ciśnieniem w województwie opolskim najgorzej w Wielkopolskiem Ciśnienie pod kontrolą 61 proc. samochodów w Polsce ma nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne :46:55

Atrakcje turystyczne :46:55 Atrakcje turystyczne 2016-05-24 20:46:55 2 Nigdzie poza tym regionem nie występuje w Polsce tak dużo gatunków wielkich drapieżników, włącznie z niedźwiedziem, a także największych roślinożerców, na czele

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 2 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

www.korczowadolina.pl

www.korczowadolina.pl www.korczowadolina.pl Nowoczesna przestrzeń dla handlu z Ukrainą Największe centrum handlu na gracnicy z Unią Europejską Hala Kijowska - otwarta w 2011 Hala Lwowska - wybudowana i oddana do użytkowania,

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W NIEMCZECH

RYNEK PRACY W NIEMCZECH RYNEK PRACY W NIEMCZECH 1. UNIWERSYTETY W NIEMCZECH 2. ZATRUDNIENIE W NIEMCZECH NAJWIĘKSZE UNIWERSYTETY Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium.WYDZIAŁY; 1. Teologia katolicka 2. Teologia ewangelicka

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POWSTANIA KLASTRA

WARUNKI POWSTANIA KLASTRA Dolina Lotnicza WARUNKI POWSTANIA KLASTRA Koncentracja zdrowej branży przemysłowej w regionie Przedsiębiorcy motorem rozwoju klastra Współpraca przemysłowców i ośrodków naukowych Obszary wzajemnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

43 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ. www.goleniow.biz

43 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ. www.goleniow.biz 43 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ Ogólne informacje o gminie Ogólne informacje o gminie 34,4 tys. mieszkańców 4,4 tys. przedsiębiorców 35 km od Szczecina 185 km od Berlina 443 km 2 powierzchni 50% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Autor: Krzysztof Fiedorek

Autor: Krzysztof Fiedorek Kogo najłatwiej, a kogo najtrudniej znaleźć w sieci? W sieci świetnie prezentują się ogrodnicy. Najtrudniej znaleźć opiekunkę i sprzątaczkę - analizuje Money.pl. Autor: Krzysztof Fiedorek Wrocław, lipiec

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ FANINA S. A. W PRZEMYŚLU ROK ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim Rynek pracy tymczasowej w województwie mazowieckim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie mazowieckim nie można było jednoznacznie mówić w kontekście pracy tymczasowej o rynku pracownika

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za III kwartał 2009 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok?

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Grudzień 2014 Wnioski Większość ukraińskich respondentów (85%) stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PREINKUBATOR AKADEMICKI Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jak powstał Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego Preinkubator Akademicki PPN-T powstał dzięki realizacji

Bardziej szczegółowo

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa,

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa, Działalność i strategia rozwoju Konferencja prasowa Warszawa, 26.03.2008 Zastrzeżenie enie prawne Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi publicznej oferty nabycia papierów

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Strategia Uczelni w powiązaniu z kluczowymi inwestycjami regionalnymi. Utworzenie parku naukowo-przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Świat jest wspaniałą ksiąŝką, z której ci co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę. Augustyn z Hippo

Świat jest wspaniałą ksiąŝką, z której ci co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę. Augustyn z Hippo Specjalności: ci: ^Turystyka międzynarodowa ^Hotelarstwo i gastronomia Świat jest wspaniałą ksiąŝką, z której ci co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę. Augustyn z Hippo A wszystko

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym?

Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym? Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym? Tadeusz Pomianek Finansowanie i partnerstwo publicznoprywatne w systemie szkolnictwa wyższego Rzeszów, 20 kwietnia 2012 roku Liczba studentów w uczelniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Lubelskie wita 2015-06-01 11:11:05

Lubelskie wita 2015-06-01 11:11:05 Lubelskie wita 2015-06-01 11:11:05 2 Województwo lubelskie leży przy wschodniej granicy Polski i zarazem Unii Europejskiej. To region, który ze swojego peryferyjnego położenia uczynił atut. W Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo