Γoсподарський. Gospodarczy. Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета. Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Γoсподарський. Gospodarczy. Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета. Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec"

Transkrypt

1 Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec Czasopismo bezp³atne Γoсподарський PrzeglądОгляд Gospodarczy Fot. archiwum Hispano Suiza Projekt Transgraniczne narzêdzia promocji polsko-ukraiñskiego obszaru przygranicznego dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu S¹siedztwa Polska-Bia³oruœ-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

2 Popularna sieć restauracji probierzem kontaktów polsko-ukraińskich Kieruj się smakiem Polskie doświadczenia sieci restauracji McDonald's są i będą przydatne w ekspansji koncernu za naszą wschodnią granicą. A wielu Ukraińców właśnie na Podkarpaciu w Rzeszowie poznawało znany na całym świecie smak hamburgerów czy zielonych surówek. Restauracja o znanej na całym świecie marce przyciąga obcokrajowców. Natomiast do rzeszowskich McDonaldsów Ukraińców przyciągało coś jeszcze tablice reklamowe w ich języku. Pomysł na przetłumaczenie hasła Kieruj się smakiem na język ukraiński narodził się w Rzeszowie. I okazał się strzałem w dziesiątkę. Gdy byłem zagranicą, zawsze było mi przyjemnie, gdy widziałem polskie napisy wyjaśnia Mieczysław Gaweł, licencjobiorca rzeszowskich dwóch restauracji Mc- Donalds. I dlatego pomyślałem o reklamie po ukraińsku. Klientów ze Wschodu nigdy nie brakowało. Na początku jeździli ładami, potem coraz lepszymi samochodami. Mieczysław Gaweł rzeszowski licencjobiorca restauracji McDonald's Często pod żółtymi łukami zatrzymywali się Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski na wczasy, byli to ludzie zamożni. Niestety po wprowadzeniu wiz, liczba klientów z Ukrainy zmniejszyła się wyraźnie. Ukraina to dla McDonald's obiecujący i rozwojowy rynek. W tej chwili jest tam 60 restauracji, które są własnością korporacji. Czas na prywatnych licencjobiorców jeszcze nie nadszedł. Zgodnie z korporacyjnym systemem zarządzania rynek ukraiński działa łącznie z bardziej rozwiniętym rosyjskim. To identyczna sytuacja, jak miała miejsce wcześniej w Polsce, która czerpała wzory z Europy Zachodniej. Jeszcze w latach 90. XX wieku polskie restauracje sprowadzały surowce z Unii Europejskiej. Teraz jeśli chodzi o produkty jesteśmy bardziej samodzielni. Gdy nie tak dawno pojawiły się problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby personelu, myślałem o pracownikach z Ukrainy przyznaje Mieczysław Gaweł. Gdyby ktoś się zgłosił, to musiałby uzyskać zezwolenie, bo my zatrudniamy tylko legalnie. Cały czas jesteśmy otwarci na ten rynek pracowników. Jest on przekonany, iż nie byłoby problemu z przeszkoleniem, a bariera językowa jest niewielka. Krzysztof Zieliński 2 Krzysztof Zieliński (2) W najnowszej kampanii reklamowej koncernu brak jednak miejsca na hasła w języku ukraińskim Керуються смаком Польський досвід сіті ресторанів Mc Donald's є і бу- дуть у експансії концерну за нашим східним кор- доном. А багато українців власне на Підкарпатті у Жешуві пізнавало знаний у цілому світі смак гамбургерів чи зелених салатів. Ресторан з відомою у цілому світі маркою при- тягає іноземців. Натомість до жешувських McDonald's українців притягало ще щось рекламні щити з написами на українській мові. Ідея перекласти лозунг «Прямуй за смаком» на українську мову народилась у Жешуві і виявилась дуже цільною. Будучи за кордоном, мені завжди було дуже приємно, коли я бачив польські написи - пояснює Мечислав Гавел, ліцензійний власник жешув- ських двох ресторанів McDonald's. І тому я поду- мав про рекламу по українські. Клієнтів з-за східного кордону не бракувало. Спо- чатку їздили ладами, потім що раз то кращими автомобілями. Часто під жовтими луками затри- мувались українці, котрі приїздили до Польщі на відпочинок, це вже були заможніші люди. Дуже прикро але після запровадження візового режи- му, кількість клієнтів з України виразно зменши- лась. Україна це для McDonald's багатообіця- ючий та перспективний ринок. На даний момент там існує 60 ресторанів, котрі є власністю корпорації. Час на приватних ліцензійних власників ще не прийшов. Коли не так давно з'явились проблеми зі знайденням відповідної кількості персоналу, я думав про працівників з України визнає Мечислав Гавел. Однак ніхто не зголосився. Як щобтак сталось, то кандидат мусив би отримати дозвіл, бо ми тільки легально працевлаштову- ємо. Ми постійно відкриті на цей ринок праців- ників. Гавел переконаний, що з вишколом не було би проблем, а мовний бар'єр є дійсно невеликий. Przegl d gospodarczy

3 W numerze: Popularna sieć restauracji probierzem kontaktów polsko-ukraińskich Kieruj się smakiem Krzysztof Zieliński Młodzi Ukraińcy studiują w Rzeszowie Przyszła kadra dla wspólnego biznesu Robert Fres W Sędziszowie Małopolskim zwiększają zatrudnienie Udana inwestycja Adam Cyło Praca dla 250 osób w fabryce gaśnic Gloria w Ropczycach Adam Cyło 8 Handel nie zna granic Inwestycje na miarę Pogranicza Krzysztof Zieliński 10 Zakłady mięsne myślą o ekspansji zagranicznej Herman spogląda na Ukrainę 22 Adam Cyło Nasi na Giełdzie Śnieżka w czołówce Ewa Fudala Firma Oponiarska Dębica S.A. Inwestycje i praca dla kilkuset osób Adam Cyło Bieszczady turystyka dla aktywnych Szlakiem karpackich wilków Adam Cyło Polska turystyka sentymentalna Podróż na Kresy Wiesław Zabierowski Podkarpacka Dolina Lotnicza Od Świdnika do Bielska-Białej Robert Fres Rozmowa z Januszem Ramskim, wiceprezesem RARR Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Tłok w Parku Robert Fres Prawdy i mity Wcale nie jesteśmy taką Polską B Robert Fres Projekt Transgraniczne narzędzia promocji polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC przy współpracy 5 partnerów. Projekt zakłada opracowanie wspólnej, wieloaspektowej strategii promocji obszaru przygranicznego (województwa podkarpackiego, obwodu lwowskiego oraz obwodu zakarpackiego), ze szczególnym uwzględnieniem różnych form turystyki. Opracowanie strategii uzupełnione zostanie przygotowaniem odpowiednich narzędzi do jej realizacji, tj. szkoleniami z zakresu narzędzi marketingowych, budowania zintegrowanego produktu turystycznego, zarządzania marką oraz opracowaniem kampanii informacyjnej, wydaniem publikacji (w tym czterech numerów Przeglądu Gospodarczego i Skarbów Podkarpackich ). Strategia pozwoli na rozwój transgranicznych relacji gospodarczych w sektorach handlu i turystyki, planowanie wspólnych inicjatyw z zakresu komunikowania się i promocji. Przeszkolenie zaś odpowiedniej grupy osób ze strony polskiej i ukraińskiej pozwoli na efektywne jej wdrożenie. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia z Rzeszowa, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z Rzeszowa, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Zachodnioukraińskie Stowarzyszenie Turystyczne ze Lwowa i Zakarpacki Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości TES Fund z Użgorodu. Проект «Транскордонні знаряддя промоції польсько-українського прикордон- ного простору» реалізований є у рамках Програми Сусідства Польща-Біало- русь-україна INTERREG IIIA/TACIS CBC при співпраці 5 партнерів. Проект передбачає засновує опрацювання спільної, багатоаспектної стратегії промоції прикордонного простору (Підкарпатського воєводства, Львівської області та Закарпатської області), з особливим врахуванням різних форм туризму. Опрацювання стратегії доповнене буде підготовкою відповідних інструментів для її реалізації, тобто вишколами і курсами з області маркетінгу, будування інтегрованого туристичного продукту, менеджменту маркою, а та- кож опрацюванням інформаційної кампанії, виданням публікації (в тому числі чотирьох номерів «Господарського Огляду» і «Підкарпатських Скарбів») Стратегія дозволить на розвиток транскордонних господарських співвідносин в секторах торгівлі і туризму, планування спільних ініціатив з області комуні- кації і промоції. Перепідготовка відповідної групи осібз польської і української сторони дозволить на ефективне впровадження цієї стратегії. Партнери проекту: Товариство на Користь Розвитку і Промоції Підкарпаття Pro Carpathia з Жешова, Підкарпатська Регіональна Туристична Організація з Жешова, Органи Самоврядування Підкарпатського Воєводства, а також Західно-Українське Туристичне Агенство зі Львова і Закарпатський фонд під- тримки підприємництва «TES фонд» з Ужгороду. Γoсподарський Przegląd Огляд Gospodarczy dwumiesięcznik bezpłatny nr 4 ( , Rzeszów) Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia Redakcja: Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 tel./fax: ; Redaktor wydania: Krzysztof Zieliński; współpraca: A. Cyło, K. Fornal, E. Fudala, R. Fres, O. Głowacki, W. Zabierowski; zdjęcia: A. Cyło, K. Fornal, W. Hadło, K. Staszewski, K. Zieliński Tłumaczenia na język ukraiński: Irena Steciak Opracowanie graficzne, łamanie: KORAW Dorota Kocząb Druk: RESPRINT Rzeszów Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Stowarzyszenie Pro Carpathia Projekt Transgraniczne narzêdzia promocji polsko-ukraiñskiego obszaru przygranicznego dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu S¹siedztwa Polska-Bia³oruœ-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

4 4 Krzysztof Zieliński (2) Młodzi Ukraińcy studiują w Rzeszowie Przyszła kadra dla wspólnego biznesu Kto nie śledzi życia akademickiego w Rzeszowie, nie miał możliwości zauważyć, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest już uczelnią o skali międzynarodowej. Obecnie kształci się w niej około 700 studentów z wielu krajów świata, przede wszystkim z Bengalu, Białorusi, Brazylii, Chin, Iranu, Indii, Mołdawii, Nepalu, Nigerii, Rosji, Słowacji, Turcji i oczywiście najbliższej Rzeszowowi Ukrainy. Studenci z Ukrainy, będący w zdecydowanej większości rodowitymi Ukraińcami, byli jednymi z pierwszych, którzy przekroczyli progi rzeszowskiej uczelni. Stało się to po raz pierwszy w roku Dziś stanowią oni największy odsetek zagranicznych studentów. Ukraińska młodzież jest grupą, która wyróżnia się pod względem wyników studiowania. Na specjalnej ścieżce nauczania Top Programmers, stworzonej dla wybitnych studentów z dziedziny programowania, wielu studentów to właśnie Ukraińcy. Najczęściej wybierane przez młodych Ukraińców kierunki to: turystyka i rekreacja, ekonomia, a szczególnie specjalność biznes międzynarodowy, informatyka, a także europeistyka. Studenci z Ukrainy są bardzo dobrymi programistami. Dlaczego studiują właśnie w Polsce? Polska to kraj należący do Unii Europejskiej i dyplom polskiej uczelni otwiera wiele więcej drzwi, niż dyplom Edyta Cupryś, zastępca dyrektora Centrum Studiów Międzynarodowych WSIiZ uczelni ukraińskiej. Również drzwi u pracodawców w innych krajach Unii Europejskiej mówi Ulana Dzyuma, studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Poza tym bardzo lubię jeździć po świecie. Na WSIiZ nauczę się kolejnego języka obcego, co będzie bardzo pomocne w podróżowaniu. Na razie ukraińscy studenci wybierają studia I stopnia, ale deklarują, że po zakończeniu studiów licencjackich będą je kontynuować na WSIiZ. Dyplom kraju Unii Europejskiej, to jest coś mówi Ulana. Tytuł magistra zdobyty na polskiej uczelni jest dla studentów ukraińskich bardzo atrakcyjny. W przeciwieństwie do studentów z Azji czy Afryki, studiowanie w naszej uczelni nie stanowi dla młodych Ukraińców problemu ze względu na podobieństwo naszych języków, kultur czy obyczajów mówi Edyta Cupryś, zastępca dyrektora Cen-trum Studiów Międzynarodowych WSIiZ. Organizowanie praktyk w polskich przedsiębiorstwach, bankach, urzędach oraz spotkania z podkarpackimi przedsiębiorcami, w zamyśle uczelni służą one temu, aby również i młodzi Ukraińcy stali się kadrą dla polskiego biznesu, dla małych i dużych przedsiębiorstw. To oni winni być pomostem, to poprzez ich kontakty z rodzimą Ukrainą i stacjonarne studia w Polsce jest możliwość wzmocnienia współpracy gospodarczej, ekonomicznej i społecznej na jakże jeszcze chłonnym rynku Ukrainy. Dogodne warunki studiowania, wielość kierunków i różnorodność certyfikatów do zdobycia sprawiają, że społeczność akademicka WSIiZ powiększa swe grono o zdolnych i ambitnych młodychludzizzanaszejwschodniejgranicy. Robert Fres Przegl d gospodarczy

5 W Sędziszowie Małopolskim zwiększają zatrudnienie Майбутня кадра для спільного бізнесу Хто не слідкує за студентським життям у Жешуві, не мав змоги зауважити, що Вища Школа Інформатики і Управління є вже навча- льним закладом на міжнародному рівні. На даний момент у ній навчається 700 студентів з багатьох країн світу, передусім з Білорусі, Бразилії, Китаю, Ірану, Молдавії, Непалу, Ніге- рії, Росії, Словаччини, Туреччини і найближчої Жошову України. Студенти з України, котрі є у більшості родовитими українцями, були одними з перших, котрі переступили поріг же- шувського навчального закладу. Уперше це сталось у 2000 році. Вони сьогодні є тут найбільшим відсотком закордонних студентів. Українська молодь є групою, котра відрізняється результатами навчання. На спеціальній стежці навчання Top Programmers, створеній для здібних студентів зі сфери програмування, багато студентів це власне українці. Факультети, що найчастіше вибираються молоддю з України це: Туризм та рекреація, Економія, а особливо спеціальність Міжнародний Бізнес, Інформатика, а також Європеїстика. Студенти з України є дуже хорошими програмістами. Чому вони навчаються власне у Польщі? Польща це країна котра належить до Європейського Союзу і диплом польського навчального закладу відкриває набагато більше дверей, ніж диплом українського навчального закладу. Також двері у праце- давців у інших державах Європейського Союзу каже Уляна Джума, студентка Журна- лістики та Суспільної Комунікації поза тим я дуже люблю подорожувати по світу. УВШІіУ я вивчу наступну закордонну мову, що буде дуже придатне при подорожуванні світом. Наразі українські студенти вибирають вище навчання І рівня, але декларують, що після за- кінчення навчання І рівня будуть продовжу- вати навчання у ВШІіУ. Диплом країни Євро- пейського Союзу це є власне те - каже Уляна. Організація практики у польських підприєм- ствах, банках, урядових установах та зустрічі з підкарпатськими підприємцями, у замислі навчального закладу служать тому, щоб також і молоді українці стали працівниками поль- ського бізнесу, малих і великих підприємств. Це власне вони повинні бути потомством, це за допомогою їх контактів з рідною Україною та стаціонарне навчання у Польщі існує мож- ливість укріплення господарчої співпраці, економічної і суспільної на ще досить холод- ному ринку України. Сприятливі умови навчання, факультети та різноманітність сертифікатів, котрі можна отримати призводять до того, що академічне суспільство ВШІіУрозширяє своє гроно студентів здібними і амбітними молодими людьми з-за східного кордону. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Udana inwestycja Kilkuset zatrudnionych w ciągu siedmiu lat i zaawansowane technologicznie podzespoły, stosowane w najnowocześniejszych samolotach. Hispano-Suiza Polska jest też jednym z najważniejszych zakładów w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Gdy w 2001 roku zakład francuskiej firmy Snecma (Societe Nationale d'etude et de Construction de Moteurs d'aviation) przenosił się z Rzeszowa do Sędziszowa, by rozpocząć produkcję w miejscu dawnych zakładów meblarskich, pracowało w nim zaledwie 16 osób. W jednej z socjologicznych, naukowych (sic!) publikacji pojawiła się opinia, iż inwestycja jest przereklamowana, a zatrudnienie mniejsze niż oczekiwano. Jednak już w 2003 roku było ich 35. Jako pierwszy powstał Wydział Kół Zębatych, zaś w 2005 roku Wydział Kadłubów. W 2008 roku liczba pracowników zakładu przekroczyła 300 i dalej prowadzona jest rekrutacja. Jeszcze kilka lat temu prezes Hispano-Suiza Polska zapowiadał szukanie pracowników na Ukrainie, gdyż polski system edukacyjny nie dostarczał potrzebnych fachowców. W tej chwili firma już zrezygnowała z tego. Chcemy zatrudniać przede wszystkim pracowników z powiatu ropczycko-sędziszowskiego poinformowała Maria Różycka z Hispano-Suiza Polska. Spółka poszukuje inżynierów zapewnienia jakości, mistrza produkcji, mistrza utrzymania ruchu, tokarzy CNC, ślusarzy i szlifierzy. W tym roku firma otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Podkarpacia. Nominacje do nagrody przyznawane są Sędziszowski zakład stale zwiększa zatrudnienie Wit Hadło 5

6 Kolejna inwestycja międzynarodowego koncernu w naszym regionie. W Ropczycach zamiast części samochodowych produkowane są gaśnice. Fabryka leży w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Ropczycach. Powstała na terenach należących do WSK Rzeszów. 6 Wszystkie elementy wymagają ogromnej precyzji wykonania w oparciu o informacje z urzędów pracy, samorządów, Państwowej Inspekcji Pracy. Organizator konkursu (Media Partner) oraz jury, złożone z niezależnych ekspertów, oceniło kilka tysięcy firm z całej Polski, zatrudniających powyżej 100 osób. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenia zawierające oprócz płacy zasadniczej (znacznie przewyższającą średnią regionalną), także premie kwartalne, ubezpieczenia na życie i zdrowie, szkolenia i kursy specjalistyczne, pakiet socjalny, dofinansowanie studiów, nauki w szkołach w systemie zaocznym oraz kursy językowe. W sędziszowskiej fabryce powstają elementy silników montowanych w samolotach cywilnych i wojskowych, śmigłowcach oraz pociskach rakietowych, m.in. w samolotach boeing 737, 777, 787 dreamliner czy kilku wersjach airbusa. Warto dodać, że koła zębate to jeden z najtrudniejszych elementów samolotu. Liczba produkowanych kół zębatych to 12 tysięcy sztuk. Inne wyroby to łopatki do turbin (ok. 100 tys. sztuk,), elementy łożysk, itp. W tym roku rozpoczęto budowę Wydziału Komponentów Strukturalnych oraz rozbudowę dwóch istniejących wydziałów. Koszt inwestycji to 20 mln zł. Zakład w Sędziszowie Młp. powstał jako Snecma Polska czyli filia francuskiego koncernu produkującego silniki lotnicze. W 2005 roku Snecma i Sagem połączyły się, tworząc grupę przemysłową Safran. Po restrukturyzacji sędziszowski zakład podporządkowano innej firmie grupy Safran Hispano-Suizie, producentowi m.in. układów przeniesienia mocy dla silników lotniczych. Adam Cyło Приклад вдалої інвестиції Коли у 2001 році підприємство французької фірми Snecma переїздив з Жешува до Сен- дзішова, щоб розпочати виробництво на місці колишнього меблевого заводу, у ньому пра- цювало лише 16 осіб. Уцьому році кількість працівників підприємства переросла 300 осіб і надалі ведеться набір працівників. Працівники можуть розраховувати на зарплатню у склад котрої входить крім осно- вної винагороди, також квартальні премії, страхування життя і здоров'я, вишколи і кур- си, соціальний пакет, дофінансування отри- мання вищої освіти, курси іноземних мов тощо. Усендзішовській фабриці створюються елементи моторів що монтуються у цивільних та військових літаках, вертольотах тощо. Між іншим у літаках boeing 737, 777, 787 dreamliner чи кількох версіях airbusa. Варто додати, що зубатки це один з найскладніших елемен- тів літака. Їх кількість, що виробляється про- тягом року на цьому заводі, це 12 тисяч штук. Уцьому році почалась будова Відділу Стру- ктуральних Компонентів та розбудова двох вже існуючих відділів. Кошт інвестиції це 20 мільйонів польських злотих. Wit Hadło W 2005 roku WSK Rzeszów zlikwidowała w Ropczycach swój nierentowny wydział mechaniczny (produkujący na potrzeby motoryzacji). Ówczesne władze miasta (burmistrzem był Stanisław Fąfara), a także Marek Darecki, prezes WSK Rzeszów zaangażowały się w odtworzenie produkcji w tym miejscu i obiecywały pomoc dla inwestora. Po kilku miesiącach podano do wiadomości, iż niemiecka Gloria przeniesie tutaj swoją produkcję gaśnic z Wadersloh. W nowej fabryce zatrudniono m.in. wysoko wykwalifikowanych spawaczy i specjalistów ds. montażu przemysłowego. Bardzo wielu pracowników to ludzie młodzi, co trzecim pracownikiem jest kobieta. Zatrudniamy 250 osób, a docelowo chcemy produkować 2,4 mln gaśnic rocznie zapewniał Marek Skalski, dyrektor fabryki, przez Marek Skalski, dyrektor fabryki w Ropczycach Przegl d gospodarczy

7 Praca dla 250 osób w fabryce gaśnic Gloria w Ropczycach Adam Cyło (3) wiele lat jeden z menedżerów WSK Rzeszów. Zakład ma produkować różnego rodzaju gaśnice (proszkowe, śniegowe, pianowe) o pojemności od 1 do 12 kilogramów. Mogą być one stosowane w samochodach, pociągach Jothi Purushotaman, wiceprezes ds. operacyjnych Gloria Fire & Security Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä i przemyśle. Większość z nich eksportowana będzie m.in. do Niemiec, Szwecji, Węgier. Ta inwestycja zabezpiecza wejście Glorii do Polski mówił Bryan Watt z United Technologies Corporation, koncernu grupującego zarówno Pratt&Whitney (którego częścią jest WSK Rzeszów), jak i Glorię. Główna siedziba firmy, działy: finansowy, sprzedaży, logistyki i marketingu pozostają nadal w Niemczech. Adam Cyło «Глорія» у Ропчицах У2005 році ВСК Жешув зліквідувала у Роп- чицах свій нерентабельний механічний відділ (виробництво для потреб моториза- ції). Тодішня влада міста (бурмістром був Станіслав Фонфара), а також Марек Дерецкі, директор ВСК Жешув розпочали відтворю- вати виробництво у цьому місті і обіцяли до- помогу інвесторам. Після декількох місяців з'явилась інформація, що німецька «Глорія» перенесе сюди своє виробництво вогнега- сників з Wadersloh. Уновій фабриці знайшли працевлашту- вання між іншим високо кваліфіковані зва- Gloria Fire & Security jest jedną z części międzynarodowego koncernu United Technologies Corporation. UTC zajmuje się m.in. produkcją lotniczą, energetyką, urządzeniami klimatyzacyjnymi, windami. Przychód koncernu w ub. roku to 48 mld dolarów amerykańskich. Prowadzi interesy w 180 krajach świata. Nie jest to pierwsza inwestycja koncernu na Podkarpaciu WSK Rzeszów należy do Pratt& Whitney, zaś WSK PZL Mielec do Sikorsky Aircraft. рники і спеціалісти до справ промислового монтажу. Дуже багато працівників це молоді люди, кожен третій працівник це жінка. у нас працює 250 осіб, а доцільно ми праг- немо виробляти 2,4 млн. вогнегасників протягом року запевнює Марек Скалькі, директор фабрики, котрий протягом бага- тьох років був менеджером ВСК Жешув. Підприємство має виробляти різнотипні вогнегасники (порошкові, сніжні, пінкові) ємністю від 1 до 12 кілограмів. Їх можна вико- ристовувати у автомобілях, потягах і проми- словості. Більшість з них буде експортуватись між іншим до Німеччини, Швеції, Угорщини. 7

8 Handel nie zna granic Inwestycja na miarę Pogranicza Rzeszowska firma Inmax, poprzez spółkę zależną, jest właścicielem 10 hektarowej działki w Przemyślu, która w planie rozwoju miasta przeznaczona jest pod obszar handlowo-usługowy. Dwa lata temu władze spółki podjęły decyzje o budowie w tym miejscu Galerii Cegielnia. Skąd pomysł na nazwę? To oczywiste, powstanie ona na terenie dawnej cegielni, z której do tej pory pozostał jeszcze komin i piec wyjaśnia Teresa Czarny, wiceprezes zarządu firmy Inmax. Poza tym w dekoracji ścian elewacyjnych dominować będzie prawdziwa klinkierówka, nadająca specyficzny charakter tej ciekawej, na miarę XXI wieku architektury. Cegielnia będzie jedną z największych inwestycji w branży handlowo- -usługowej Podkarpacia. Powierzchnia planowanego obiektu liczyć będzie kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych, z odpowiednią ilością miejsc parkingowych i zabezpieczeniami spełniającymi wymagania dotyczącymi ochrony środowiska. Projekt powstał pod nadzorem znanego rzeszowskiego architekta Ryszarda Miklasa. Galerię wypełniać będą przestrzenne, klimatyzowane wnętrza, gdzie oprócz ponad 70 sklepów wielkopowierzchniowych oraz punktów usługowych i rozrywkowych dominować będzie zieleń i woda. To z jego inspiracji architektura zewnętrzna obiektu nawiązywać będzie do nazwy galerii, w elewacji dominować będzie czerwona cegła. Przemyśl to miasto z aspiracjami przygranicznej metropolii, nie ma galerii z prawdziwego zdarzenia. Nasza planowana inwestycja, na którą mamy już zezwolenie budowlane, wypełni tę lukę mówi wiceprezes Teresa Czarny. Pomysł budowy centrum na tym terenie zbiega się w czasie z inicjatywami prezydenta Przemyśla idącymi w kierunku rozwoju miasta w stronę Teresa Czarny, wiceprezes zarządu firmy Inmax w Rzeszowie przejścia granicznego Malhowice. Planowana przez nas Galeria Cegielnia zlokalizowana jest w odległości 3,5 km od ścisłego centrum Przemyśla. Trwają aktualnie procedury przetargowe związane z nadzorem nad tą inwestycją i na generalne wykonawstwo. Równolegle prowadzony jest nabór najemców, zainteresowanych otwarciem w przyszłej Galerii sklepów. Jak twierdzą inwestorzy ogrom zainteresowania Krzysztof Zieliński 8 Wizualizacje architektoniczne firma INMAX (4) Przegl d gospodarczy

9 Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä ze strony znanych koncernów międzynarodowych i sklepów sieciowych przerósł ich najśmielsze oczekiwania. Mamy już podpisaną umowę na 10 lat z Helios Centrum Filmowe, które jest zainteresowane budową w kompleksie multikina z pięcioma salami kinowymi, więcej niż mają w obiekcie w Rzeszowie podkreśla wiceprezes Czarny. Galeria Cegielnia ma szansę stać się jedną z największych i najciekawszych pod względem architektonicznym inwestycji w mieście na Sanem. Zakupy będą w niej mogli robić nie tylko mieszkańcy liczącego blisko 70 tysięcy Przemyśla, ale i Ukraińcy, którzy do tej pory musieli na większe zakupy jechać aż do Rzeszowa. Jej wielkim atutem będzie bowiem położenie, teren pod inwestycje znajduje się ona będzie zaledwie sześć km od planowanego przejścia granicznego w Malhowicach. Inwestycję w Przemyślu wyróżnia też specjalna stronę Інвестиція на прикордонному рівні gdzie są anonsowane najważniejsze informacje Жешувська фірма Inmax планує збудувати у o inwestycji i gdzie na bieżąco można Перемишлі Торговий Центр «Цегельня». Це śledzić będzie po rozpoczęciu budowy powstające mury centrum. торгівлі та послуг на Підкарпатті. Поверхня буде одна з найбільших інвестицій у галузі Krzysztof Zieliński планованого об'єкту буде дорівнювати при- близно кільком десяткам тисяч квадратних метрів. У торговому центрі буде знаходитись понад 70 магазинів (багато поверхневих) та пункти послуг і розваг. Сюди зможуть приїжджати для придбання товарів не тільки мешканці Перемишля, але і Українці, котрі до цього часу для цього мусили їздити до Жешува. Величезною перевагою цього торгового центру буде його розташування, тому що територія для цієї інвестиції знаходиться лише 6 кілометрів від планованого прикордонного переходу у Sędziszowski Мальновицях. zakład stale zwiększa zatrudnienie 9

10 10 Zakłady mięsne myślą o ekspansji zagranicznej Herman spogląda Janusz Fiejdasz, prezes zarządu ZM Herman na Ukrainę Zakłady Mięsne Herman w Kielnarowej pod Rzeszowem dwa lata temu niemal doszczętnie spłonęły. Firma szybko odbudowała park maszynowy i weszła na giełdę. Niestety, akcje sprzedała w okresie bessy, mimo to władze spółki patrzą w przyszłość z optymizmem. Firma wiązała duże nadzieje z wejściem na giełdę. Początkowo liczono na pozyskanie nawet 20 mln zł na dalsze inwestycje i zakupy, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego kwotę tę ograniczono do 13,5 mln zł. Tymczasem emisja akcji pozwoliła uzyskać tylko niecałe 2 mln zł. Weszliśmy na giełdę w trudnym okresie, więc sprzedaliśmy mniej akcji niż oczekiwaliśmy wyjaśnia Janusz Fiejdasz, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel zakładu. Ale możemy jeszcze wypuścić akcje, gdy giełda się odbije. Na razie trzeba było ograniczyć plany, które zakładały nie tylko rozwój zakładu, ale i przejęcia w kraju i zagranicą. Firma obecna jest na rynkach zagranicznych. W Azerbejdżanie Herman sprzedaje już od dziesięciu lat. Tam idą np. wysokiej klasy mortadele (zupełnie różne od tanich i popularnych w Polsce) i parówki. Firma eksportuje też do Anglii i Grecji, sprzedając głownie swoje wyroby wśród polskich emigrantów. Ukraina jest bardzo ważnym dla nas rynkiem. Ponadto jest bliżej naszego zakładu, niż niektóre regiony Polski, gdzie też sprzedajemy nasze wyroby dodaje Janusz Fiejdasz. Prowadzimy rozmowy z dużymi ukraińskimi sklepami sieciowymi, w których planujemy sprzedawać wyroby z Kielnarowej. Chcemy tam eksportować procent naszej produkcji. W sumie powinno nam to przynieść ok. 1,2 mln zł. Z eksportem nie będzie problemu, gdyż Herman posiada wszystkie certyfikaty, jakie wymagane są u wschodniego sąsiada. A tamtejsze normy są o wiele ostrzejsze, a mięso jest inaczej badane. Prezes Janusz Fiejdasz dodaje, że zarząd firmy planuje zakup jednej z sieci handlowych na Ukrainie, co jeszcze bardziej ułatwi wejście na ten rozwijający się rynek. Zakłady Mięsne Herman powstały w 1996 roku. Spółka prowadzi ubój wieprzowy, rozbiór wieprzowy i wołowy oraz produkcję wędlin. Miesięcznie jest to ok ton wyrobów własnych. W tej chwili firma ma ponad 120 wyrobów w asortymencie wylicza Teresa Pietrzyk, wiceprezes spółki. Posiadamy też sieć 56 własnych sklepów w południowo-wschodniej Polsce. Herman zatrudnia ok. 350 osób, w tym w samym zakładzie 190 osób. Posiada własną ubojnię trzody. Żywiec skupuje na Podkarpaciu (posiada dwa spędy) i na Lubelszczyźnie. Zakład położony jest na 12 hektarowej działce imożesię wraziepotrzeby rozbudowywać. Adam Cyło Wiceprezes Teresa Pietrzyk i prezes Janusz Fiejdasz prezentują dokument potwierdzający wejście spółki Herman na Giełdę Papierów Wartościowych Przegl d gospodarczy Krzysztof Zieliński (4)

11 Херман споглядає на Україну М'ясне Підприємство Херман з Кєль- нарової під Жешувом два роки тому зіткунились з пожежою. Фірма швидко від- будувалась, і увійшла на біржу. Дуже прикро, але у моменті беси. Незважаючи на ці при- крості влада спілки дивиться у майбутнє з оптимізмом. Фірма мала великі надії при вході на біржу. Початково думали про отримання навіть 20 млн. польських злотих, а після затвердження емісійного проспекту 13,5 млн. польських злотих. Тим часом емісія акційпозволила отримати лише приблизно 2 млн. польських злотих. Ми ввійшли на біржу у важкому часі, тому також продали менше акційніж передбачали Януш Фейдаш, голова контрольного комі- тету і власник підприємства. Але можемо ще випустити акції коли біржа відіб'ється. У зв'язку з цим треба було обмежити набагато ширші плани, котрі передбачали не лише розвиток підприємства, але йперей- няття у державі та за кордоном. Фірма є присутня на закордонних ринках. У Азербайджані Херман продає свою про- дукцію вже протягом десяти років. Там про- дається мортаделя високої якості (зовсім неподібні до дешевих та популярних у Поль- щі), сосиски та інші. Фірма також свої товари експортує до Англії і Греції, продаючи свої продукти серед польських емігрантів. Україна є дуже важливим ринком, а понад то знаходиться дуже близько, блище ніж деякі частини Польщі каже Януш Фейдаш. Існують вже сіті у котрих будуть продава- тись продукти з Германової. Ми хочемо продавати там від 20 до 25 відсотків, про- дуктів. Тобто товар на приблизно 1,2 млн. польських злотих. З експортом не буде проблем, тому що Херман має всі сертифікати котрі вимагають- ся східним сусідом. А норми тамтої країни є суворіші, а м'ясо інакше досліджується. Януш Фейдаш додає, що фірма розглядає також можливість закупівлі однієї з торгових сітейна Україні. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Nasi na Giełdzie Śnieżka w czołówce Firma Śnieżka znalazła się na 29. miejscu wśród firm z sektora przemysłu i budownictwa w rankingu Perły Polskiej Giełdy. Tytuł Perły Polskiej Giełdy to dla nas duże wyróżnienie. Cieszymy się, że rozwój firmy został zauważony, co pozwoliło nam znaleźć się w gronie najbardziej wartościowych przedsiębiorstw podkreśla Piotr Mikrut, prezes zarządu. W zestawieniu przygotowanym przez gazetę giełdy Parkiet jednym z kryteriów oceny firm była wartość rynkowa spółki. W przypadku Śnieżki wyniosła ona 651 mln zł na koniec 2007 roku, co oznacza wzrost o 23,05 proc. w ciągu trzech ostatnich lat. Tak dobry wynik pozwolił firmie uplasować się w zestawieniu na wysokim miejscu. «Снєжка» попереду Фірма «Снєжка» знайшлась на 29 місті серед фірм з сектора Промисловість та будівництво у ранкінгу «Перлини польської біржі». Назва Перлини Польської Біржі це для нас велика відзнака. Ми тішимось, що розвиток фірми був зауважений, що дозволило нам потрапити у коло найбільш вартісних підприємств підкреслює Пьотр Мікрут, голова правління. У списку, котрийприготувала газета біржі «Паркет» однією із критерійоцінки фірми була Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SApowstała w roku w 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce, zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera. EWAF ринкова вартість спілки. У випадку «Снєжки» вона виносить 651 млн. польських злотих на кінець 2007 року, що означає зріст на 23,05 відсотка протягом останніх трьох років. Такий хорошийрезультат дозволив фірмі опинитись у списку на досить високому місці. Фабрика Фарб і Лаків «Снєжка» А.С. була заснована у 1984 році, а з сьогоднішньою наз- вою функціонує від 1998 року. Спілка є другою по продажу виробником фарб і лаків у Польщі, натомість у сегменті емульсійних фарб зай- має позицію лідера. Adam Cyło 11

12 12 Firma Oponiarska Dębica S.A. Inwestycje i praca dla kilkuset osób Goodyear Tire & Rubber Company chce, aby podległa mu Firma Oponiarska Dębica S.A. potroiła produkcję opon do samochodów ciężarowych: z 1700 do 5000 sztuk dziennie. Ma to być odpowiedź na rosnący popyt na tego typu wyroby w Europie. Ponadto zainwestuje blisko 300 milionów złotych w rozwój produkcji nowoczesnych opon wyższych klas w zakładzie w Dębicy. Koncern Goodyear szacuje, że rozbudowa parku technologicznego związana ze zwiększeniem produkcji opon ciężarowych pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy. Po zwiększeniu mocy produkcyjnych, fabryka w Dębicy stałaby się naszym największym dostawcą opon na świecie uważa Michel Rzonzef, prezes Goodyeara na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Obecnie w fabryce w Dębicy pracuje około 2700 osób (nie licząc dużej liczby pracowników firm podwykonawczych, często wykonujących pracę także na terenie zakładu). Będą produkowali opony dla wyższych klas Kolejną inwestycją będzie rozwój produkcji nowoczesnych opon wyższych klas. Dębica S.A. zainwestuje w ten segment 298 mln zł. W ramach inwestycji planowany jest zakup oraz uruchomienie nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji opon. Do roku 2011 planuje się również modernizację istniejących i budowę nowych nieruchomości na terenach będących własnością spółki w Dębicy. Dzięki tym planom produkowane będą w tym mieście zaawansowane technologicznie, wysokiej jakości opony do nowoczesnych samochodów osobowych. Nasze przedsięwzięcie ma związek z szybkim rozwojem produkcji samochodów osobowych o wysokich osiągach wyjaśnia Jacek Pryczek, prezes Dębica S.A. W Dębicy już teraz wytwarza się 15 milionów opon rocznie, po zakończeniu programu inwestycyjnego w 2011 roku Dębica S.A. będzie największym na świecie dostawcą opon produkowanych dla Goodyeara. Duże problemy z mocną złotówką Firma Oponiarska planuje w tym roku wypracować 90 mln złotych zysku netto, czyli o jedną trzecią więcej niż w roku ubiegłym. Przychody netto ze sprzedaży mają wynieść 1,6 mld zł. Jednak w pierwszym kwartale firma odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 373,4 mln złotych, czyli o 10,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2007 roku. Głównym powodem słabszego wyniku było znaczące umocnienie się złotego, które spowodowało zmniejszenie sprzedaży o 25 mln złotych. Zysk netto wyniósł 19,3 mln zł, czyli o 7,6 proc. mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Średni kurs euro do złotego utrzymywał się na poziomie o 9 proc. niższym niż w ubiegłym roku, przy jednoczesnych utrzymujących się wzrostach cen surowców tłumaczy prezes Jacek Pryczek. W Europie Zachodniej spadał popyt na opony, a łagodna zima spowodowała spore nagromadzenie zapasów opon zimowych z zeszłego roku. Jednak Pryczek zapewnia, iż spółka podtrzymuje tegoroczną optymistyczną prognozę. Adam Cyło Firma Oponiarska Dębica S.A. zajęła pierwsze miejsce w Rankingu 100 Największych Firm Podkarpacia za 2007 rok. Spółka zwyciężyła również w kategorii sprzedaży eksportowej, jako największy eksporter regionu. Przegl d gospodarczy Archiwum Firma Oponiarska (2)

13 Bieszczady turystyka dla aktywnych Інвестиції та праця для кількасот осіб Концерн Goodyear Tire & Rubber Company прагне щоб підлягаюча йому Фірма виробляю- ча шини «Дембіца» А.С. потроїла виробництво шин для вантажних автомобілів з1700 до 5000 штук на день. А крім того це має бути відповідь на постійно зростаючий попит на цього типу продукти у Європі. Крім того за інвестує майже 300 мільйонів польських злотих у розвиток виробництва сучасних шин вищого класу. Goodyear передбачає, що розбудова зв'яза- на звантажними шинами вимагала би інвес- тиції на суму понад 200 мільйонів доларів США. Передбачається, що повстало би тоді від 350 до 400 місць праці. На даний момент фірма працевлаштовує на своїй фабриці приблизно 2700 осіб (не враховуючи великої кількості пра- цівників під виконавчих фірм, часто виконую- чих свою роботу на території фабрики). Наступною інвестицією буде розвиток ви- робництва сучасних шин вищого класу. Дем- біца А.С. заінвестує у цей сегмент 298 мільйо- нів польських злотих. У рамах інвестицій пла- нується закупити та встановити сучасні маши- ни та прилади для виробництва шин. До 2011 року також планується модернізація існуючих та будова нових нерухомостей на території що є власністю Спілки у Дембіці. Завдяки цьому у Дембіці буде створюватись кілька разів більше заавансованих технічно, високоякісних шин для сучасних легкових автомобілів. У Дембіці, де вже тепер виробляється 15 мільйонів шин на рік, планована інвестиція потенційно збіль- шить працевлаштування у фабриці Дембіци принаймні на 180 осіб. Після її закінчення у 2011 році «Дембіца» А.С. буде найбільшим у світі постачальником шин, що виробляються дляgoodyearа. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Szlakiem karpackich wilków Turystyka transgraniczna jest szansą dla naszego regionu i regionów ościennych. Ofert dla turystów jest jednak niewiele. Jedną z nich są rajdy samochodowe. Już dwukrotnie (w latach 2007 i 2008) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego By przejechać przez górski potok, zorganizował Wypra- trzeba było usunąć wielki głaz wę Szlakiem Karpackich Wilków rajd samochodowy przez Bieszczady. Warto było jednak wjechać na Cuhiń, Trasa rajdu obejmowała Bieszczady bowiem z jednej strony góry roz- polskie i ukraińskie z Ustrzyk Dolnych ciąga się widok na Truskawiec, zaś przez granicę w kierunku góry z drugiej na ukraińskie Karpaty. Wraciąga Cuhiń niedaleko Truskawca. Kilka terenówek żenia są niezapomniane. Zjazd z góry, (uazy i nissany) przedzierało aczkolwiek odbywał się już lepszymi się przez lasy, bezdroża oraz błotniste drogami, także nie obył się bez szlaki, a także nieoczekiwanie niespodzianek. W kilku miejscach nieutwardzona przez potoki. Po polskiej stronie były droga była zalana. Niektó- to okolice Ustrzyk Dolnych i Stebnika. re terenówki ugrzęzły w gigantycznych Zaś na Ukrainie Stary Sambor i Urycz, i głębokich kałużach. Szybko gdzie położony jest kamienny zamek jednak zorganizowano akcję ratunkową. Tustań. Nie był to koniec niespodzia- Jednym z ciekawszych odcinków nek w innym miejscu wystająca na podczas wrześniowej wyprawy był kilkunastokilometrowy drogę gałąź wybiła boczną szybę wjazd na górę w jednym z nissanów. Cuhiń po ukraińskiej stronie. Okazało Przejeżdżając przez wsie zachodniej się, że wezbrane wody zerwały dwa Ukrainy, można mieć wrażenie mostki nad górskimi potokami. podróży w czasie. Miejscowości przypominają Uczestnicy rajdu musieli sami znaleźć nieco Polskę lat 70. czy 80. miejsce do przeprawy i odpowiednio je XX wieku. Zaniedbane domostwa, przygotować. Konieczne było usunięcie a pod nimi stare moskwicze czy ziły. przeszkód, czyli pni i głazów Nasza wieś zamiera, wszyscy młodsi z brzegów oraz wrzucanie kamieni na pracują we Włoszech i w innych dno potoków, by zmniejszyć ich głębokość. krajach, także w Polsce mówił jeden Jednak uczestnicy doskonale z mieszkańców, który zabrał się z nami Sędziszowski zakład stale zwiększa zatrudnienie sobie z tym poradzili. jako autostopowicz. Adam Cyło 13

14 14 Rajdy terenówkami w Bieszczadach są coraz popularniejsze, ale dotychczas nie mówiło się o turystyce transgranicznej. Chcemy pokazać możliwości rozwoju tego typu turystyki mówi Agata Sarna z Urzędu Marszałkowskiego, współorganizatorka rajdów. Jednak słabym punktem takich wypraw jest przekraczanie granicy. Na przejściu w Krościenku po obydwu stronach tworzą się kolejki, czekać trzeba nawet po kilka godzin. Dominują w nich mieszkańcy terenów przygranicznych przewożący benzynę i alkohol. Rajdy terenówek krytykują też obrońcy przyrody. Rzeczywiście, gdy uczestnicy takiej imprezy zapuszczą się na tereny leśne poza wyznaczone trasy, jest to łamanie przepisów, a także płoszenie zwierzyny czy ptactwa. Rozwiązaniem byłoby być wyznaczenie terenów i szlaków, na których takie rajdy mogą się odbywać. A złamanie przepisów powinno być karane, i to znacznie surowiej niż 500 zł mandatu. Adam Cyło Adam Cyło (2) Tustań w czasach pogańskich był miejscem kultu, we wczesnym średniowieczu zbudowano tu niedostępny zamek Przeprawa przez górski potok w miejscu, w którym został zerwany most Шляхом карпатських вовків Транскордонний туризм є шансом для на- шого регіону і сусідніх регіонів. Однак пропо- зицій для туристів є небагато. Однією з них є машинні ралі. Вже два рази (у 2007 і 2008 році) Маршалківське Управління Підкарпатсь- кого Воєводства зорганізував виправу Шляхом Карпатських Вовків машинне ралі Беща- дами. Траса ралі обіймала польські та україн- ські Бещади з Устщик Дольних через кордон у напрямку гори Цухіньнедалеко Трускавця. Декілька позашляховиків (лази і ніссани) їхало лісами, бездоріжжям та болотом, а також зовсім неочікувана їзда потоками. По поль- ській стороні були це околиці Устщик Дольних і Стебника. Натомістьна Україні Старий Сам- бір і Урич де знаходиться камінний замок Тустань. Одним з найцікавіших відрізків під час ве- ресневої виправи був кільканадцяти кіломе- тровий в'їзд на гору Цухіньпо українській стороні. Виявилось, що вода гірських потоків що вийшла з берегів зірвала там два мости. Учасники ралі мали самі знайти місце для переправи і відповідно їх приготувати. Необхі- дним було усунення перешкод тобто пеньків та величезного каміння та закидання каменів на дно, щоб зменшити глибокість. Учасники дос- конало дали собі раду з цією перешкодою. Однак варто було в'їхати на Цухінь. Тому що з одного буку розтягається чудовий краєвид на Трускавець, а може і на Львів. Натомість з другої сторони на українські Карпати. Вра- ження незабутні. З'їзд з гори відбувався вже кращими дорогами, але також не було без несподіванок. У кількох місцях дорога була розмита. Деякі позашляховики погрузли у гі- гантських і глибоких калюжах. Але швидко була зорганізована «рятункова акція». Це не був кінецьнесподіванок у іншому місці галузка що виставала на дорогу вибила бічну шибу у одному з ніссанів. Мандруючи селами західної України, можна мати враження подо- рожі у часі. Місцевості трошки пригадують Польщу сімдесятих чи вісімдесятих років. Занедбані домівки, а біля них старі москвичі чи зіли. Наше село вмирає, вся молодьпрацює у Італії та інших країнах каже один з меш- канців, котрий підсів до нас щоб доїхати до сусіднього села. Ралі позашляховиками у Бе- щадах є все більш популярні, але до сьогодні ніхто не згадував про транскордонний туризм. Ми прагнемо показати можливістьцього типу туризму говоритьагата Сарна праці- вник Маршалківського Управління, співоргані- затор ралі. Однак слабою стороною таких виїздів є перетинання кордону. На кордоні у Кростенку по обох сторонах величезні черги, треба чекати по кілька годин. У них перева- жаютьмешканці прикордонних територій, котрі перевозятьбензин та алкоголь. Ралі позашляховиками критикуютьтакож охоронці природи. Це факт, що якщо учасники таких імпрез почнутьїздити лісовою терито- рією оминаючи визначені траси, це є ламання законів, а також лякання звірів та птахів. Рішенням було би визначення території та шляхів, на котрих такі ралі могли б відбува- тись. А ламання закону повинно каратись, і то значніше вищою сумою штрафу ніж 500 поль- ських злотих. Przegl d gospodarczy

15 Polska turystyka sentymentalna Podróż na Kresy Mityczne Kresy to południowo-wschodnia Ukraina, gdzie szeroko rozlewa się błyszczącym w słońcu, spokojnym nurtem Dniestr, który pochłania kręty Zbrucz i ukryty w kanionie Smotrycz. To kraina kryjąca w sobie bezcenne zabytki, ślady polskiej kultury. To tutaj, gdzie przez wieki mieszały się różne kultury, powstał ten unikatowy, specyficzny klimat, który urzeka i wprawia w zachwyt przyjeżdżających tu turystów. Takie opisy można znaleźć w wielu przewodnikach. Nic więc dziwnego, że biura podróży na Podkarpaciu przeżywają w ostatnich latach prawdziwe oblężenie klientów zainteresowanych wyprawą na Kresy Wschodnie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się, rzecz jasna, Lwów, miasto będące ewenementem na skalę światową, z trzema katedrami różnych obrządków Kościoła katolickiego, dziesiątkami innych świątyń i z ogromną ilością cennych zabytków. W ubiegłym roku na Ukrainę wysłaliśmy za naszym pośrednictwem ponad 300 osób w zorganizowanych grupach mówi właścicielka Biura Podróży Barbara Travel Barbara Czeigis-Słocka z Rzeszowa. I jak obserwuję, ilość turystów zainteresowanych zwiedzaniem Podola czy Zbaraża z roku na rok systematycznie rośnie. Buczacz, remontowany ratusz Młodzieży poleca szczególnie trasę Szlakiem Sobieskiego. W tym przypadku miejscem godnym uwagi jest miejscowość Olesko, położona około 70 kilometrów na wschód od Lwowa, znana z zamku, w którym w 1629 roku przyszedł na świat Jan Sobieski, późniejszy król Rzeczpospolitej. Wspomina także o Kamieńcu Podolskim, będącym najczęstszym miejscem docelowym na trasie wycieczek z Polski. Kilka lat temu natomiast niejako na nowo Polacy odkryli uroki Krymu, którym zainteresowanych jest coraz więcej turystów. Na Kresy wybiera się jednak nie tylko młodzież. W dużej mierze uczestnikami wycieczek są ludzie starsi, szukający tam swoich rodzinnych korzeni lub odświeżający swoje wspomnienia. Przeżycia, jak zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy tych wypraw, są niezapomniane. Szczególne wrażenie robi Lwów, który coraz bardziej pięknieje i upodabnia się do innych europejskich metropolii począwszy od systematycznie odnawianej architektury, poprzez zaopatrzenie w sklepach, a na wysokich standardach hoteli i pensjonatów skończywszy. Zauważyć także należy duży profesjonalizm miejscowych przewodników, władających świetną polszczyzną. Wiesław Zabierowski Krzysztof Staszewski (2) Chocim, zamek nad Dniestrem Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä Польський сентиментальний туризм Міфологічні Рубежі це південно-східна Ук- раїна, де широко розливається блискучим у сонці, спокійною течією Дністер, котрий по- глинає Збруч і вкритий у каньйоні Смотрич. Це країна що вкриває в собі безцінні пам'ятки, сліди польської культури. Це тут, де протягом багатьох віків змішувались різноманітні куль- тури, повстав цей унікальний, специфічний клімат, котрий врікає та приводитьу захват приїжджаючих сюди туристів. Такі описи мож- на знайти у багатьох путівниках. Тому й не дивно, що туристичні бюро Підкарпаття пере- живаютьу останніх роках справжню облаву клієнтів зацікавлених подорожжю на Західні Рубежі. Особливим зацікавлення тішиться, тай це не дивно, Львів, місто котре є чимсь неповторним у світовому рівні, з трьома кафе- дральними соборами різного обряду Католи- цької церкви, десятками інших святинь і вели- чезною кількістю пам'яток архітектури, котрі пригадують про польське коріння цього міста. 15

16 Krzysztof Zieliński (3) 16 Podkarpacka Dolina Lotnicza Od Świdnika do Bielska Białej Gdy w roku 2003 rejestrowano stowarzyszenie Dolina Lotnicza, sygnowali je przedstawiciele 15 przedsiębiorstw branży lotniczej. To było ustawowo wymagane minimum, ponieważ stowarzyszenie musi mieć co najmniej 15 członków. Wtedy też produkcja sprzedana owych 15 przedsiębiorstw kształtowała się między 150 a 200 milionami euro, a pracowało w nich około 9 tysięcy osób. Dziś Dolina Lotnicza zrzesza 68 firm z branży lotniczej, w których zatrudnionych jest 20 tysięcy pracowników, a wartość sprzedaży ich produkcji wynosi 800 milionów euro mów Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. I dodaje, że to dopiero początek. A na koniec naszej rozmowy dorzuca, że prawie każdy samolot pasażerski produkcji zachodniej, który widzimy na niebie, ma w sobie jakąś część wyprodukowaną w naszej polskiej Dolinie Lotniczej. Zapytany, czy dotyczy to także samolotów brazylijskich, potwierdza, że z pewnością Embraera. Na pewno natomiast mają w sobie sporo części pochodzące z Doliny podwozia wykonane dla najpopularniejszego samolotu świata, czyli Boeinga 737. Z pewnością także najnowocześniejszy Biuro Stowarzyszenia mieści się w budynku RARR w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 Airbus A 380 i oczywiście Dreamliner, który jeszcze nie wykonał nawet prototypowego lotu, a podzespoły są już do niego zamawiane. Marzenia Dolina Lotnicza to zmaterializowanie się marzeń jednego człowieka. Tym człowiekiem jest obecny szef WSK Rzeszów, Marek Darecki absolwent rzeszowskiej politechniki, potem, za czasów PRL, szeregowy inżynier pracujący w rzeszowskiej WSK. Później, gdy Polska otworzyła się na świat prezes spółki utworzonej w Krośnie przez amerykańską firmę Goodrich. Z Krosna przeszedł na stanowisko szefa WSK PZL Rzeszów i stał się głównym architektem przejęcia 85 procent jej udziałów przez United Technologies Holding, spółkę zależną ogromnego koncernu z branży lotniczej United Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie Technologies Corporation (UTC). Kilka lat temu, jeszcze przed utworzeniem Doliny Lotniczej, Marek Darecki wspominał, że on i jego koledzy, którzy w czasach PRL kończyli rzeszowską politechnikę i poszli do pracy do rzeszowskiej WSK, mieli marzenia wówczas wydawało się nieosiągalne. Chcieli w swojej pracy w przemyśle lotniczym móc korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć techniki, być na co dzień z aktualnymi dokonaniami nauki, z najnowszymi technologiami, mieć swobodny dostęp do literatury. Wtedy ten dostęp, mocno ograniczony i cząstkowy, mieli tylko za sprawą kolegów, którym udało się wyjechać na służbowe delegacje i z zaoszczędzonych diet kupić fachową literaturę. Doskonale oczywiście wiedzieli, co się w branży lotniczej dzieje na Zachodzie, chociażby z tego względu, że WSK, w której pracowali, wykonywała pewne elementy silników dla firmy Pratt& Przegl d gospodarczy

17 Whitney Kanada. Możliwość pracy według zachodnich standardów wydawała się wtedy bardziej nierealna niż dziś wydaje się być lot na Marsa. No, ale przyszedł rok 1989, który wywrócił wszystko do góry nogami. Realny socjalizm nieomal w jeden dzień przeszedł do historii i z miejsca stał się nierealny, Polska otworzyła się na świat i przekraczanie granic z Zachodem przestało być niemożliwe. Dla takich ludzi jak Marek Darecki otwarcie granic z Zachodem oznaczało wolność przepływu myśli naukowej i technologii. Ale, paradoksalnie, materializacja marzeń stanęła pod znakiem zapytania właśnie z powodu odzyskanej wolności. Polski przemysł lotniczy stanął bowiem na krawędzi bankructwa. Produkcja dla dotychczasowego głównego odbiorcy Związku Radzieckiego stała się z dnia na dzień nieopłacalna, a technologicznie odbiegała ona o kilka epok od standardów zachodnich. Szefowie polskich przedsiębiorstw lotniczych dokonywali wręcz cudów, by utrzymać się na powierzchni i tych cudów dokonali. Ich firmy bardzo szybko, w wielu przypadkach dzięki wcześniejszej współpracy z firmami zachodnimi, pozyskały nowe technologie, a o wysokim poziomie polskiej kadry inżynieryjno-technicznej najlepiej świadczy fakt, że bardzo szybko potrafiła ona te technologie opanować. Nie od rzeczy warto w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorstwa naszego przemysłu lotniczego niemal w ogóle nie korzystały z dobrodziejstw oddłużania, co stało się niemal codzienną praktyką takich naszych narodowych w czasach PRL-u branż, jak górnictwo, czy przemysł stoczniowy. Jeszcze w czasach, gdy nasza branża lotnicza pogrążona była w kryzysie, Marek Darecki miał już świadomość, że jego marzenia bycia za pan brat z osiągnięciami najnowszych zdobyczy techniki lotniczej są bliskie zmaterializowania się. Wtedy też sformułował swoją wizję kształtu i funkcjonowania branży lotniczej w Polsce. Główną osią tej wizji stała się właśnie Dolina Lotnicza. Ãîñïîäàðñ êèé Îãëÿä Wizja Skoro w Kalifornii jest Dolina Krzemowa, czyli skupione na pewnym obszarze przedsiębiorstwa z branży informatycznej, to niby dlaczego u nas nie może być Doliny Lotniczej? A skoro może być, to oczywiście w Polsce południowo-wschodniej, bo historycznie jest to uzasadnione. Historią, która za tym przemawiała jest dziedzictwo genialnej, lecz nie do końca zrealizowanej, myśli przedwojennego ministra gospodarki Eugeniusza Kwiatkowskiego, który zbudował nie tylko Gdynię, ale także Centralny Okręg Przemysłowy. COP zlokalizowano w widłach Wisły i Sanu, bo w granicach Polski przedwojennej było to centrum kraju. W tym centrum przystąpiono do budowy fabryk, które w obliczu nieuchronnie zbliżającej się wojny z Niemcami, miały podjąć produkcję nowoczesnego uzbrojenia, w tym także samoloty. Wizję Eugeniusza Kwiatkowskiego zaczęto realizować co prawda natychmiast, bo już w 1937 roku, ale zabrakło czasu, by wykonać wszystkie plany, ponieważ dwa lata później wybuchła wojna. Jednak fabryki lotnicze, które zdążono wybudować w Mielcu i Rzeszowie przetrwały wojnę i po jej zakończeniu podjęły produkcję, z tym że opartą na technologii radzieckiej. Mimo tego, oś polskiego przemysłu lotniczego nadal znajdowała się w widłach Wisły i Sanu, czyli w Mielcu (płatowce) i Rzeszowie (silniki). Produkcję lotniczą ulokowano także w zakładach wybudowanych po wojnie: WSK Okęcie w Warszawie, WSK Kalisz, WSK Wrocław i WSK Świdnik. Wszystkie te przedsiębiorstwa lotnicze produkowały na licencjach radzieckich. I to nie tych najnowocześniejszych, bo radziecka władza nie ufała Polakom. Można dziś narzekać, że była to produkcja daleko odstająca od najnowszych osiągnięć branży lotniczej, odbywająca się na odległym planie współczesności. I to będzie prawda. Ale ta produkcja była, odbywała Historyczny moment podpisania dokumentów inicjujących działalność Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, pierwszy z prawej: prezes Marek Darecki się, i dzięki temu polski przemysł lotniczy nie zamarł. Więcej na obrzeżach tego siermiężnego przemysłu powstawało mniejsze lub większe zaplecze naukowe i badawcze, jak chociażby rzeszowska Politechnika. Podstawy przetrwały, należało więc uruchomić impuls, który przestawi branżę na tory nowoczesności. Ten impuls uruchomili właśnie tacy ludzie jak Marek Darecki, przede wszystkim za sprawą zachodnich koncernów, które w czasach realnego socja- ü 17

18 18 lizmu zaryzykowały i ulokowały niektóre elementy swojej produkcji za żelazną kurtyną, akurat w Polsce. Znali profesjonalizm ludzi z polskiej branży lotniczej. W Rzeszowie taką zachodnią firmą była Pratt&Whitney Canada, w Mielcu Boeing, dla którego miejscowy zakład lotniczy od dawna produkował elementy drzwi samolotów pasażerskich, kooperowało również WSK Krosno. Te firmy były dla nas rekomendacją w rozmowach z klientami z branży, którzy nas nie znali. I wcale niezbyt wiele czasu upłynęło, gdy zaczęli u nas inwestować. Jedną z pierwszych firm był Goodrich, który ulokował się w Krośnie, w obiektach tamtejszego WSK PZL już w 1996 roku. Później w Sędziszowie Małopolskim pojawiła się francuska Snecma, którą z czasem przejęła znana niegdyś z produkcji samochodów, a dziś z elementów do nowoczesnych silników lotniczych, Hispano Suiza. W 2002 roku zaowocowała długoletnia współpraca rzeszowskiej WSK z Pratt&Whitney Canada i właściciel tej firmy United Technologies Corporation zdecydował się na jej przejęcie. Dziś to jedna z najnowocześniejszych fabryk UTC. W połowie kompleksowej modernizacji są, też przejęte przez UTC, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Tam usadowił się światowy potentat w produkcji śmigłowców, amerykański Sikorsky Aircraft Corp. Będzie produkował w mieleckiej fabryce najnowocześniejszą wersję znanego na całym globie śmigłowca Black Hawk przeznaczonego na rynki zagraniczne. WSK Świdnik natomiast, który nadal ma status przedsiębiorstwa państwowego, prowadzi bardzo ścisłą współpracę z włosko-brytyjskim producentem śmigłowców, firmą Augusta-Westland. Wizja Marka Dareckiego była wiec taka, aby na bazie trzech wielkich przedsiębiorstw z branży lotniczej, z Rzeszowa, Mielca i Świdnika, utworzyć organizm, który jednoczyłby wszystkie firmy produkujące dla lotnictwa, a zlokalizowane w Polsce południowo- Jedno z wielu spotkań informacyjno-promujących 10 luty 2005 r., Centrum Obsługi Inwestora -wschodniej, od Świdnika po Bielsko- -Białą, także ośrodki naukowe i badawcze. Ten organizm działałby na rzecz wszystkich swoich członków, zachęcał do inwestowania firmy zagraniczne i spoza regionu. Zrodził się więc pomysł Doliny Lotniczej, której oficjalna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Dzień dzisiejszy Codzienność Doliny Lotniczej to ciągły rozwój. Andrzej Rybka przypomina, że w jej zebraniu założycielskim brali udział przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego z Rzeszowa i Mielca oraz rzeszowskiej Politechniki. Współpraca z agencjami rozwoju trwa nadal i jest bardzo owocna. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zarządza na przykład Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym i pilnuje, by lokowały się w nim firmy o najwyższym poziomie technologicznym, najlepiej z branży lotniczej. Dolina Lotnicza to klasyczny klaster mówi Andrzej Rybka. W języku angielskim słowo to oznacza kiść, (na przykład winogron), konstelację (na przykład gwiazd). W sensie ekonomiczno-gospodarczym jest to grupa firm, które na co dzień są konkurentami, ale zdołały zdefiniować kilka pól działania, w których mogą współpracować. Jest rzeczą oczywistą, że siłę klastra stanowią jego firmy. W Dolinie Lotniczej funkcjonuje struktura odwróconej piramidy. Jej czubek, spoczywający na ziemi, stanowią trzy wielkie firmy w Rzeszowie, Mielcu i Świdniku. To są lokomotywy pociągu, do którego dołączane są wagony i wagoniki pracujące na ich rzecz, albo pracujące dla branży lotniczej samodzielnie. Rzeszów produkuje silniki, Mielec skytrucki, dromadery i lada moment będzie robił amerykańskie śmigłowce, Świdnik jest bardzo mocny w materiałach kompozytowych. Piramida Doliny Lotniczej nie zwęża się ku górze, lecz rozszerza. Środkową jej część stanowią firmy średniej wielkości, jak: Goodrich, Hispano Suiza, Avio, Ultratech. Najwięcej jest tych małych. Są to przede wszystkim zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne z Kanady, USA, Niemiec, Francji. Zazwyczaj jest tak, że tata ma firmę w kraju, a syn otwiera jej filię albo całkiem nową firmę w Polsce, u nas. Dziś tę piramidę tworzy ponad 60 firm, a będzie ich jeszcze więcej. Mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia jeszcze nie mają tej świadomości, ale Polska coraz większej liczbie ludzi z branży kojarzy się z przemysłem lotniczym ulokowanym w Dolinie Lotniczej, czyli między Świdnikiem a Bielsko-Białą z Rzeszowem w centrum. Przegl d gospodarczy Krzysztof Zieliński

19 Na początku działalności na naszą stronę internetową było kilka wejść dziennie, dziś jest to 30 tysięcy miesięcznie. Bez żadnej reklamy mówi Rybka. Dolina Lotnicza leży w regionie mającym najdłuższą granicę z Ukrainą. Gdy pytam, czy rysują się jakieś nici współpracy, Andrzej Rybka odpowiada, że owszem. Dolina Lotnicza zorganizowała przyjazd do regionu przedstawicieli ukraińskiej branży lotniczej. W mocnym składzie dyrektorsko-inżynieryjnym przyjechały delegacje reprezentujące największych ukraińskich producentów. Takich jak Antonow, jak Motor Sicz z Zaporoża (potentat w produkcji silników lotniczych), czy Instytut Patona w Kijowie, prowadzący bardzo zaawansowane badania z branży lotniczej. Problem w tym uważa Andrzej Rybka że ukraiński przemysł lotniczy nadal jest bardzo mocno scentralizowany i że są to ciągle ogromne przedsiębiorstwa. Nie mają tej elastyczności, która cechuje nasze firmy. Ale wszystko do czasu. Jestem przekonany, że lada moment jakieś elementy współpracy zaczną funkcjonować. Nasze firmy na pewno coś tam otworzą, na pewno pozyskają tam większych lub mniejszych poddostawców. To tylko kwestia czasu. Gdyby pięć lat temu, gdy powstawała Dolina Lotnicza, ktoś powiedział, że po pięciu latach będzie ona zrzeszać ponad 60 firm produkujących dla lotnictwa, które wytwarzają ponad 90 procent wartości polskiego przemysłu lotniczego, zaliczono by go do grona niepoprawnych fantastów. A dziś to rzeczywistość. Wspomnę jedynie, że w promieniu stu kilometrów od Tuluzy, gdzie znajduje się główna fabryka Airbusa, działa 90 tysięcy średnich, małych i malutkich przedsiębiorstw, które z tym gigantem kooperują. My chcemy mieć w Dolinie Lotniczej za następnych pięć lat 100 firm. Znając życie, to pewnie będzie ich kilka razy więcej. Robert Fres Wypowiedzi dyrektora Andrzeja Rybki nie były autoryzowane. Долина від Свідника до Бєльско Бялей Коли у 2003 році реєструвалась асоціа- ція Авіа Долина, засновували її пред- ставники 15 підприємств авіаційної сфери. Це було мінімум, котре вимагалось зако- ном, тому що асоціація має мати принаймні 15 членів. Тоді також продукція продана згаданими п'ятнадцятьма підприємствами формувалась поміж 150 та 200 мільйонами євро, а працювало у них приблизно 9 тисяч осіб. Сьогодні Авіа Долина згруповує 68 фірм, котрі загалом працевлаштовують 20 тисячпрацівників, а вартість продажу їх продуктів дорівнює 800 мільйонам євро каже Анджей Рибка, директор Асоціації Авіа Долина. Цей імпульс заснували власне такі люди як Марек Дарецький, передусім з допомогою західних концернів, котрі у часі реального соціалізму заризикували і розмістили якісь елементи своєї продукції за залізною завісою, у цьому випадку у Польщі. І люди з польської авіа галузі, і їх професіоналізм, були їм відомі. У Жешуві такою західною фірмою була Pratt& Whitney Canada, у Мєльцу Boeing, для котрої місцева авіа фірма вже протягом багатьох років виробляла елементи дверей пасажир- ських літаків, ВСК Кросно теж у чомусь там кооперувало. Ці фірми були для нас рекомен- дацією у розмовах з клієнтами з галузі, котрі нас не знали. І зовсім небагато часу минуло до моменту, коли у нас почали інвестувати. Піо- нером мабуть була фірма Goodrich, котра розташувалась у нас, а конкретно у Кросні, у об'єктах ВСК ПЗЛь вже у 1996 році. Пізніше у Сендзішові Мало польському розташувалась французька фірма Snecma, котру з часом пе- рейняла відома колись із продукції автомо- білів, а сьогодні елементів до моторів літаків, Hispano Suiza. У 2002 році почала давати результати багаторічна співпраця жешувського ВСК з Pratt&Whitney Kanada і власник цієї фірми United Technologies Corporation прийняв рішення про її перейняття. На сьогоднішній день це одна з найсучасніших фабрик UTC. У половині комплексної модернізації знаход- яться також перейняті UTC, Польська Авіа Фабрика у Мєльцу. Там розташувався світовий потентат у виробництві вертольотів, амери- канський Sikorsky Aircraft Corp. Буде вироб- ляти на території мєлецької фабрики найсу- часнішу версію знаного у цілому світі верто- льота Black Hawk призначеного на закордонні ринки. Натомість ВСК Свіднік, котрий і надала має статус державного підприємства, дуже тісно співпрацює з італійсько-англійським виробником вертольотів, фірмою Augusta- -Westland. Бачення Марка Дарецкого було таке, щоб на базі трьох великих і могутніх підприємств авіа галузі, з Жешува, Мєльца і Свідніка, створити організм, котрий би поєднував всі фірми пра- цюючі у галузі авіа, а знаходяться у південно- частині Польщі, від Свідніка до -східній Бєльсько-Бялої. Також наукові та дослідницькі центри. Цей організм працював би на користь всіх своїх членів, заохочував би інвестувати фірми з-закордонну та інших регіонів. Так власне народилась ідея Авіа Долини. Офі- ційна назва звучить: Асоціація Групи Підп- риємців Авіа Промисловості Авіа Долина. Авіа Долина знаходиться у регіоні котрий має най- довший кордон з Україною. Коли запитую чи намічається якась співпраця, Анджей Рибка відповідає, що так. Авіа Долина була організа- тором приїзду у цей регіон представників української авіа галузі. У міцному директор- сько-інженерському складі приїхали предста- вники представляючи найбільших українських виробників. Таких як Антонов, як Мотор Січ з Запоріжжя (потентат у виробництві моторів для літаків), чи Інститут Патона у Києві, котрий веде дуже заавансовані дослідження у галузі авіа. Проблема у тому вважає Анджей Рибка що українська авіа промисловість й надалі є дуже сильно централізована і що це й надалі величезні підприємства. Вони не мають такої еластичності, котра характеризує наші фірми. Але це все до часу. Я переконаний, що вже скоро якісь елементи співпраці почнуть функціонувати. Ніша фірми напевно щось там відкриють, напевно отримають там більших або менших під-виконавців. Це тільки справа часу. Як щоб 5 років тому, коли створювалась Авіа Долина, хтось сказав, що через 5 років у її склад буде входити 60 фірм авіа галузі, котрі виробляють понад 90 відсотків вартості польської авіа промисловості, то його би квалі- фікували до неповторних фантастів. А сьогод- ні це? Це тверда реальність. Згадаю тільки, що у промені ста кілометрів від Тулузи, де знахо- диться головна фабрика Airbusa, діє 90 тисяч середніх, малих та дуже малих підприємств, котрі кооперують з тим гігантом. Ми бажаємо мати у Авіа Долині за наступні 5 років 100 фірм. Знаючи життя, то їх напевно буде у декілька разів більше. Ãîñïîäàðñüêèé Îãëÿä 19

20 Rozmowa z Januszem Ramskim, wiceprezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 20 Tłok w Parku Robert Fres: Minęło właśnie pięć lat od powołania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nie uważa pan, że pesymizmem powinien napawać fakt, że na przeznaczonym pod tę inicjatywę terenie buduje się ledwie jedna hala? Janusz Ramski: Gdy mamy szklankę do połowy wypełnioną wodą, to pesymista powie, że jest ona w połowie pusta, a optymista, że jest w połowie pełna. Pan, zdaje się, należy do tych pierwszych. Może nie do pesymistów, ale do sceptyków. Pan natomiast uważa, że ta inicjatywa jest w stu procentach trafiona? To oczywiste. Dowodem niech będzie uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod halę produkcyjną MTU Aero Engines 2 lipca bieżącego roku. Do parku zgłosiło się ponad 60 firm. Zgodę na inwestowanie otrzymało 30. To oznacza, że stopniowo pojawiać się będą kolejne nowe obiekty. Gdzie Pan był pięć lat temu, gdy powoływano do życia organizm o nazwie Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny? Byłem radnym miasta Rzeszowa. Jak pan zapewne wie, podpisy pod dokumentem powołującym Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny złożyli przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego, miasta Rzeszowa, starostwa ziemskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza i Uniwersytetu Rzeszowskiego. To było w maju przed pięcioma laty. Ideą przewodnią przyświecająca tej inicjatywie jest ściągnięcie w okolice Rzeszowa inwestorów? Tak, to główny cel tego przedsięwzięcia podniesienie konkurencyjności podkarpackiej gospodarki. Dlaczego więc nie utworzono filii na przykład mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, tylko nieco pretensjonalny w swej nazwie Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny? Jeśli w tej nazwie jest pretensjonalność, to jest ona słyszana przez ignorantów. Ten, kto zna się na rzeczy, wie bowiem, że w specjalnej strefie ekonomicznej może działać każda firma, która spełni określone warunki dotyczące kwoty zainwestowanych środków i zatrudnienia pracowników. Może to więc być fabryka samochodów, ale równie dobrze hurtownia śledzi. Zamiarem pomysłodawców parku naukowo-technologicznego było natomiast ściągnięcie w okolice Rzeszowa firm produkujących w oparciu o najnowocześniejsze, wysoko zaawansowane technologie. Wiedziano bowiem, że na ukończeniu są, prowadzone od dłuższego czasu działania, których celem było powołanie Doliny Lotniczej. I kilka tygodni po utworzeniu Parku byliśmy świadkami utworzenia Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Pod aktem jej narodzin podpisało się 18 sygnatariuszy. Nie pretensjonalność zatem i zadęcie, a logika nakazywały skorelować cele Parku i Doliny. Z tym, że Park został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec, by inwestorzy mogli korzystać z profitów finansowych i podatkowych, jakie daje działalność w strefie. Powstanie Parku bardzo podnosi atrakcyjność inwestycyjną województwa, także promuje jego potencjał gospodarczy. Kto pilnuje, by w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym lokowały się firmy dysponujące technologiami o najwyższym poziomie zaawansowania, a nie hurtownie pietruszki, czy, jak Pan powiedział, śledzi? Rada Parku. Tworzy ją kilkanaście osób z naszego lokalnego świata nauki, przemysłu i samorządów. Na jej czele stoi od początku obecny wicemarszałek województwa, Bogdan Rzońca. Użyję słów, według Pana może zbyt górnolotnych, ale misją Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o innowacyjność i transfer technologii oraz potencjał naukowo-badawczy regionu. Taki potencjał mamy, chociażby w postaci rzeszowskiej Politechniki; innowacyjność też, bo poziom intelektualny naszej kadry inżynierskiej i absolwentów politechniki to potężne zasoby wiedzy i naukowej pasji. Nie mamy natomiast nowoczesnych technologii. I te właśnie najnowocześniejsze technologie mają sprowadzić do nas firmy, które uzyskają zezwolenie na podjęcie działalności w Parku? Nie inaczej. Jak duży teren przeznaczono dla Parku? W sumie 123 hektary, w kilku lokalizacjach. Pierwsza obejmuje 71 hektarów terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Jasionce. Druga lokalizacja, to niemal 48 hektarów około pięć kilometrów dalej, w Rogoźnicy. Zarówno jeden, jak i drugi obszar znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego ogromnego węzła komunikacyjnego, w którym krzyżować się będzie planowana autostrada A-4, biegnąca ze wschodu na zachód oraz przyszła trasa szybkiego ruchu S-19 przecinająca Polskę z południa na północ wschodnim obrzeżem kraju i z drogą krajową S-9 oraz modernizowana linią kolejową Rzeszów-Kolbuszowa-Ocice. Ile pieniędzy pochłoną prace organizacyjne i przygotowawcze? Przegl d gospodarczy

Γoсподарський. Gospodarczy. Budownictwo na Ukrainie. Hodujemy i przetwarzamy. Nie jesteśmy Polską B

Γoсподарський. Gospodarczy. Budownictwo na Ukrainie. Hodujemy i przetwarzamy. Nie jesteśmy Polską B Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета Nr 1( 2)/2008 styczeń-luty Czasopismo bezp³atne Γoсподарський PrzeglądОгляд Gospodarczy Budownictwo na Ukrainie Hodujemy i

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Forum Amber 2009 Polszczyzna full wypas Kuchnia, kobiety i wino Emeryci z Miami

Forum Amber 2009 Polszczyzna full wypas Kuchnia, kobiety i wino Emeryci z Miami Forum Amber 2009 Polszczyzna full wypas Kuchnia, kobiety i wino Emeryci z Miami Listopad - Grudzień 2009 nr 11-12 [96-97] 37 Pekao SA 46 Bagera 36 PŻB 28 Binowo Park Golf Club 44 Rentrans 28 BZ WBK 27

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 SPIS TREŚCI Prywatna Bogdanka ma się dobrze Dziennik Gazeta Prawna 1 Emerytura z węgla Newsweek Polska 3 Tradycja z pianką Rzeczpospolita 4 Uzdrawianie

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji www.puds.pl w numerze: NUMER 02/ 2007 Numer 2/2007 (3) Kwartalnik Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 4str. 3 9 Ważne inwestycje 10 14 Temat numeru: Euro 2012 16 19 Przejęcia na rynku, konsolidacje 20 21

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113] Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland 1 2 W numerze s. 4 s. 6 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113]

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim W poszukiwaniu kryształu Dyskusja redakcyjna o kondycji IT na Pomorzu Zachodnim Winnica Turnau Wina

Bardziej szczegółowo

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko

Bardziej szczegółowo

Logistyka w LiLiowym kolorze str. 18 str. 10 str. 24 str. 26

Logistyka w LiLiowym kolorze str. 18 str. 10 str. 24 str. 26 Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej GRUDZIEŃ 2010 r. issn1644-5163 Logistyka w liliowym kolorze str. 18 Przyszłość budujemy teraz Rozmowa z Piotrem Wojaczkiem, Prezesem ksse str.

Bardziej szczegółowo

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str.

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str. Andrzejki Klubowe Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl Wellness to styl życia... Nastrój i tajemnica chwili str. 8-9 str. 10 str. 14 Przedsiębiorcom i MieszkańcomPodkarpacia życzenia radosnych i spokojnych

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych nr 99 styczeń/ luty 2015 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych (czytaj na str. 6 7.) Polska sala obrad w KE Budynek Komisji

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 2 MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny już Magazyn Przedsiębiorcy - Podbeskidzie i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Dodatek specjalny - Urządź Sklep. Sieci Handlowe i Sklepy. Eden: trzeba utrzymać klienta. CSR: uwzględnić dobro wszystkich.

DETALINFO. Dodatek specjalny - Urządź Sklep. Sieci Handlowe i Sklepy. Eden: trzeba utrzymać klienta. CSR: uwzględnić dobro wszystkich. Przegląd Dodatek specjalny - Urządź Sklep DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Eden: trzeba utrzymać klienta CSR: uwzględnić dobro wszystkich Moda na BIO DETALINFO - Sieci

Bardziej szczegółowo