Raport z analizy ryzyka Zarządzanie ryzykiem: Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy ryzyka 2006. Zarządzanie ryzykiem: Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 Raport z analizy ryzyka 2006 Zarządzanie ryzykiem: Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej

2

3 Wstęp NINIEJSZY RAPORT stanowi podsumowanie wyników naszego drugiego i najszerszego badania ryzyka, jakie zostało kiedykolwiek przeprowadzone w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). Badanie pokazało, w jak dużym stopniu rosnąca konkurencja i dynamika na rynku CEE wpływają na społeczność biznesową. Mapa regionu CEE Estonia Działamy w szybko rozwijającym się środowisku gospodarczym, w którym następują poważne zmiany na skutek wymagań prawnych, poziomu inwestycji zagranicznych i kontroli międzynarodowej. Wszystkie te czynniki stanowią wyzwanie dla dotychczasowego podejścia do zarządzania ryzykiem w regionie. Nasze badanie określa obszary, w których przedsiębiorstwa CEE postrzegają potrzebę znacznej poprawy, koniecznej aby sprostać oczekiwaniom i wymogom zarządzania ryzykiem. Jego wyniki ilustrują także, jak wiele jeszcze firm nie zdobyło przewagi konkurencyjnej, z powodu nieumiejętności zidentyfikowania i zareagowania na zmiany w coraz bardziej dynamicznym środowisku biznesowym. Firma Marsh dokonała analizy postrzegania zarządzania ryzykiem przez 1200 menedżerów wyższego szczebla reprezentujących organizacje z 12 krajów na całym obszarze CEE. Obroty badanych spółek przekraczają 5 milionów euro rocznie (Rysunek 1). Badanie dotyczyło różnych sektorów i branż (Rysunek 2). Zadawaliśmy pytania dotyczące postawy wobec ryzyka, struktur zarządzania ryzykiem i związanych z tym obaw oraz zachowań liderów biznesu i menedżerów sektora publicznego w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Największy sektor w naszej próbie to przedsiębiorstwa produkcyjne, górnicze i wydobywcze, które stanowiły 35% spółek, następnie hurtownie i handel detaliczny - 28%. Pragnę podziękować wszystkim menedżerom, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie naszej ankiety. Bez ich wsparcia i zaangażowania niniejszy raport nie byłby możliwy. Neil Irwin Dyrektor Zarządzający, Dział Rozwoju Działalności, Europa, Środkowy Wschód i Afryka Polska Republika Czeska Słowacja Respondenci wg. branż Łotwa Litwa Węgry Słowenia Rumunia Chorwacja Serbia Czarnogóra Bułgaria Rysunek1 Rolnictwo, myślistwo, leśnictwo i rybołówstwo 52 Produkcja, górnictwo i wydobycie 422 Energetyka, gaz, wodociągi 45 Budownictwo 104 Handel hurtowy i detaliczny, naprawy 333 Transport, magazynowanie i komunikacja 72 Pośrednictwo finansowe i agencje nieruchomości, wynajem 74 Ubezpieczenia społeczne, edukacja i ochrona zdrowia 14 Hotele i restauracje oraz inna działalność 84 Rysunek 2

4 EUROPEJSKI KRAJOBRAZ BIZNESOWY jest w dzisiejszych czasach mocno nieprzewidywalny; znajduje się pod wpływem różnorodnych czynników. Są to: zmiany klimatyczne i mające im przeciwdziałać rygorystyczne wymagania wobec przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska, ptasia grypa i realne ryzyko pandemii, agresywna konkurencja z Dalekiego Wschodu oraz ciągle obecne zagrożenie terrorystyczne. Utrzymanie tendencji wzrostowych wymaga od dzisiejszych liderów biznesu w krajach CEE zarządzania ogromną ilością niepewności. Poniższy raport rzuca światło na to, w jaki sposób radzą sobie oni z wyzwaniami. Za jego pośrednictwem staramy się także odpowiedzieć na pytanie, czy społeczność biznesowa nadąża za rzeczywistymi ryzykami. Najważniejsze wnioski: maksymalizacja sukcesu poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem DLA LEPSZEGO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW podzieliliśmy je na cztery różne wyzwania biznesowe (Rysunek 3). Uważamy, że organizacje i ich liderzy muszą dobrze zrozumieć ryzyka związane z tymi obszarami, gdyż dopiero wtedy będą mogli obrać właściwy kurs na przyszłe sukcesy. W następnym roku do Unii Europejskiej dołączają dwa nowe kraje i jestem pewny, że firmy z tych państw będą bardzo agresywnie zabiegać o klientów z Europy Zachodniej. Czeska spółka Przystąpienie do Unii Europejskiej w roku 2004 otworzyło ośmiu krajom z naszego regionu drzwi do zachodnioeuropejskich i amerykańskich standardów zarządzania i przepisów. W tym kontekście chcieliśmy poznać najbardziej niepokojące dla liderów biznesu ryzyka oraz to, w jaki sposób nimi zarządzali. Sprawdzaliśmy także, jakie są ewentualne tendencje wielkiego ryzyka i czy firmy wiedzą, jak się z nimi zmierzyć. Wyzwania dla biznesu Wzrost Wydajność Zgodność Ochrona Ryzyka lub problemy, które mogą w znacznym stopniu ograniczać lub poprawiać zdolność do uzyskania planowanego wzrostu. Nieosiągnięcie celów biznesowych wynikające z braku dokładnych informacji, które pozwoliłyby na odpowiednie reagowanie na konkurencyjne środowisko, zmienność rynku, globalizację, nowych klientów, przyciąganie i zatrzymywanie pracowników oraz zapewnianie nowych inwestycji lub klientów Ryzyka lub możliwości wynikające z programów utrzymania zakładu i urządzeń, nowych technologii, poprawy procesów biznesowych, redukcji administracji, pozyskiwania efektywnego kosztowo kapitału / funduszy i poprawa rentowności Ryzyka związane z niespełnieniem unijnych lub krajowych przepisów dotyczących ochrony klienta, bhp, ochrony środowiska, ładu korporacyjnego, sprawozdawczości finansowej, itp. Ryzyka związane z klęskami żywiołowymi, zniszczeniem majątku i przerwami w działalności, zjawiskami mającymi ujemny wpływ na wyniki, takimi jak ptasia grypa, zmiany klimatyczne, trudne warunki ekonomiczne, terroryzm, stres, planowanie i reagowanie kryzysowe, pożary, powodzie, itp. Rysunek 3 * Dla celów niniejszego raportu podzieliliśmy te ryzyka na cztery kategorie, jednak w rzeczywistości są one wzajemnie powiązane.

5 Brak wiedzy o zarządzaniu BADANIE WSKAZUJE na istnienie sporych rozbieżności pomiędzy rodzajami ryzyka, które są szczególnie niepokojące dla respondentów, a ich możliwościami przeciwdziałania takim zagrożeniom. Zauważalny jest brak świadomości i informacji w krytycznych obszarach biznesu, co prowadzi do fałszywego poczucia bezpieczeństwa wśród menedżerów. Według respondentów ryzyko zapewnienia zgodności jest zarządzane właściwie, przy czym lepiej sobie z tym radzą mniejsze firmy. Pięć najważniejszych obszarów ryzyka Rosnąca konkurencja Nieterminowe płatności ze strony kluczowych klientów Niekorzystne zmiany w popycie Zmiany cen towarów Zmniejszona wydajność na skutek absencji i fluktuacji pracowników Wzrost Ochrona Wzrost % respondentów stwierdzających znaczące ryzyko % respondentów stosujących skuteczne procedury mające zmniejszyć ryzyko 27 Wydajność 26 Wydajność Rysunek 4 Pięć najważniejszych rodzajów ryzyka określonych w naszym badaniu (Rysunek 4) pokrywa się z trzema z czterech obszarów ryzyka, przy czym wzrost konkurencji nie tylko jest najczęściej podawaną odpowiedzią, ale także tą, dla której rozbieżność między znaczeniem ryzyka a umiejętnością odpowiedniego nim zarządzania jest największa. Rola klienta jest również znacząca; uwagę zwraca brak pewności co do spodziewanego zachowania klienta i niepewność gospodarcza. Organizacje odnoszące sukcesy wykorzystują zarządzanie ryzykiem jako element różnicujący; w ten sposób dowodzą, że dobre zarządzanie ryzykiem jest jednoznaczne z dobrym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Organizacje skutecznie zarządzające swoim ryzykiem są w stanie wrócić do gry szybciej, niż ich konkurenci, tym samym skuteczniej reagując na popyt ze strony klientów. Formalizacja procesów DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY jest najczęściej wymienianą osobą odpowiadającą za zarządzanie ryzykiem (33%). Na drugim miejscu w naszym badaniu wskazano właścicieli, prezesów i dyrektorów finansowych (25%). Ogólne znaczenie specjalistów ds. ryzyka i ubezpieczeń jest w tym względzie postrzegane jako niskie (14% specjaliści ds. ubezpieczeń, 6% ds. ryzyka), chociaż wielkości te wzrosły do 25% w przypadku instytucji finansowych i sektora transportowego oraz do 31% w przypadku sektora użyteczności publicznej, co odzwierciedla złożoność takich organizacji i możliwe poważne konsekwencje, w przypadku, gdy nie istnieje formalny proces zarządzania ryzykiem. Skutki strat finansowych WYNIKI NASZEGO BADANIA WSKAZUJĄ, że co piąta firma doświadczyła poważnych strat finansowych w ciągu ubiegłych trzech lat (Rysunek 5). Reakcją 75% takich spółek było stworzenie planu zarządzania kryzysowego, aby zminimalizować negatywny wpływ przyszłych wydarzeń (Rysunek 6). Jednakże spośród firm, które nie doświadczyły jeszcze poważnych strat finansowych, mniej niż jedna piąta stworzyła plan zarządzania kryzysowego. Dowody wskazują, że spółki te opracowują plan zarządzania kryzysowego dopiero po doznaniu poważnych strat finansowych. Dzieje się tak mimo korzyści, jakie daje posiadanie takiego planu, co już nieraz potwierdziła historia innych firm. Czy firma doznała strat finansowych? Nie Tak Rysunek 5 Czy firma posiada plan zarządzania kryzysowego? Tak Nie Rysunek 6 Gdy doświadczysz strat finansowych, zaczynasz rozumieć, jak ważne jest posiadanie planu na wypadek zakłóceń w działalności. Węgierska spółka 5

6 Wdrażanie zarządzania ryzykiem ponad 60% respondentów stwierdziło, że ryzykiem najczęściej zarządza się poprzez wykup polisy ubezpieczeniowej dostosowanej do wielkości danego zagrożenia. Dlatego zaskakujące jest, że mniej niż 30% respondentów prowadzi formalny rejestr ocenianych ryzyk. Kraje, w których rejestry ryzyka są najmniej rozpowszechnione, to Słowenia i Estonia (14%). Rejestry ryzyka są natomiast najpopularniejsze na Węgrzech (40%). Tylko 15% respondentów powołało komisję ds. oceny ryzyka, której zadaniem jest pomaganie w identyfikowaniu i ocenie różnych ryzyk. Jak często odbywają się spotkania zarządu, aby dokonać oceny ryzyka INTERESOWAŁO NAS także, jak często kierownictwo firm uczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem. 60% respondentów twierdzi, że dokonują oceny ryzyka częściej niż miało to miejsce dwa lata temu. Rysunek 7 pokazuje, że prawie połowa respondentów ocenia ryzyko co najmniej raz na kwartał, co jest uznawane za najlepszą światową praktykę. Jednak ponieważ ryzyko jest dynamiczne, niepokoić musi fakt, że prawie co piąty respondent dokonywał oceny ryzyka raz w roku, a podobna liczba respondentów oceniała je gdy występuje taka potrzeba. Nowi kontrahenci wymagają od nas ponad dwukrotnie więcej informacji o naszej firmie, niż w przeszłości. Gdybyśmy nie odbywali regularnych spotkań w celu zarządzania ryzykiem, proces kierowania spółką budziłby wiele zastrzeżeń. Łotewska spółka Częstotliwość oceny planów 1,1% - Nigdy 3,2% - Dopiero wtedy, gdy coś się stało 16,8% - Doraźnie, gdy jest to potrzebne 1,6% - Inne odpowiedzi 26,5% - Raz w miesiącu Zróżnicowany region zróżnicowane podejścia WYNIKI BADANIA krajów CEE oraz wcześniejsze badania ryzyka prowadzone przez Marsh w krajach Europy Zachodniej ilustrują znaczące różnice w podejściu do zarządzania ryzykiem w różnych krajach i sektorach. Myślę, że tylko 20% firm z mojej branży traktuje zarządzanie ryzykiem tak poważnie, jak my. Bułgarska spółka Z całą pewnością są to ciekawe czasy dla firm działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Poziom płynności w regionie i silna ekspansja gospodarcza prowadzą do niespotykanych wcześniej możliwości, wzrostu i błyskawicznych zmian. W sytuacji coraz to nowszych zagrożeń - od zjawisk globalnych takich, jak zmiany klimatu i pandemie, do zagrożeń lokalnych takich, jak zmienność otoczenia prawnego i konkurencja międzynarodowa - coraz ważniejsze staje się wypracowanie skuteczniejszego podejścia do zarządzania ryzykiem w tym regionie. Wszystkie organizacje muszą mieć pełną świadomość kluczowych rodzajów ryzyka, zagrażających osiągnięciu ich celów. Historia i doświadczenie podpowiadają, że właśnie w takich czasach, gdy niepewność jest tak powszechna, skuteczne zarządzanie ryzykiem decyduje o sukcesie lub porażce. Muszę uzyskać poparcie zarządu. Oznacza to, że moje informacje o ryzyku muszą być dopracowane, a rozwiązania muszą przewidywać i wspierać przyszłą ścieżkę działalności. Estońska spółka Dla inwestorów zasadnicze znaczenie ma właściwe zdefiniowanie rodzajów ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem podłoża ekonomicznego. Kredytodawcy muszą być szczególnie ostrożni w czasach, gdy wschodzące rynki stają wobec nowych wyzwań. Kiedy spółki planują wejście na giełdę, podejmują rozwiązania typu joint venture, ubiegają się o zlecenia u klientów zagranicznych lub gromadzą dodatkowy kapitał, niezmiennie odkrywają, że dokładna analiza ryzyka i umiejętność zarządzania nim to czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia. 6 17,8% - Raz w roku 19% - Raz na sześć miesięcy 20% - kwartalnie Rysunek 7

7 Szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej BADANIE POKAZUJE, że odpowiedzią na coraz bardziej niestabilne otoczenie firmy jest zmiana podejścia do kwestii ryzyka. Tradycyjne rodzaje ryzyka, takie jak zdarzenia losowe wypierane są przez nowe zagrożenia, takie jak wahania popytu i rosnąca konkurencja. Co miesiąc widzimy, jak nowi konkurenci wgryzają się w nasz udział w rynku. Musimy działać proaktywnie i chronić naszą firmę; robimy to poprzez świadomość ryzyka i przeciwdziałanie mu. Polska spółka Jednak dla większości firm wprowadzenie efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem to jeszcze przyszłość. I chociaż wiele firm już zrozumiało, na czym polega strategiczne znaczenie zarządzania ryzykiem w ciągłej bitwie o przetrwanie i rozwój ich biznesu, wiele innych musi dopiero wprowadzić systemy, które pomogą im wykazać zwrot z inwestycji w ubezpieczenia i ryzyko. Badanie Marsh 2006 dotyczące ryzyka pokazuje, że pięcioma najpoważniejszymi źródłami zagrożeń postrzeganymi przez członków zarządów spółek w Europie Centralnej i Wschodniej są: rosnąca konkurencja nieterminowe płatności kluczowych klientów negatywne zmiany w popycie zmiany cen towarów zmniejszenie wydajności na skutek absencji i fluktuacji kadr. Jednak w każdym z tych przypadków mniej niż połowa ankietowanych była odpowiednio przygotowana do radzenia sobie z takimi ryzykami. Bardziej progresywne organizacje mają wielorakie możliwości radzenia sobie z ryzykiem i wykorzystywania braku działania innych firm. Zaskakujące jest, że mniej niż 30% organizacji nie posiada formalnego rejestru ocenianych ryzyk. Klienci, konkurencja, ustawodawcy i udziałowcy są w coraz większym stopniu świadomi problemów związanych z ryzykiem, dlatego żadna organizacja nie może pozwolić sobie na zaniedbania w tym względzie. Poleganie na samym ubezpieczeniu nie stanowi skutecznego zarządzania ryzykiem, gdyż nieubezpieczone ryzyko może tak samo uniemożliwić organizacji osiągnięcie swoich celów biznesowych. Wzrostowi towarzyszy ryzyko lepsza znajomość ryzyka organizacji oznacza większą szansę na sukces. Doświadczenie firmy Marsh w Europie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka obejmuje współpracę z klientami ze wszystkich branż. Skupiamy się na wdrażaniu takich programów zarządzania ryzykiem, które przynoszą wymierne zyski finansowe. Marsh jest światowym liderem w zakresie ryzyka i ubezpieczeń. Zatrudnia niemal pracowników doświadczonych w doradzaniu klientom z ponad 100 krajów; razem z nimi stawiają czoła wyzwaniom i maksymalizują wiedzę opisaną w niniejszym raporcie. Marsh oferuje spółkom rozwiązania dla wszystkich rodzajów ryzyka uznanych w trakcie niniejszego badania za kluczowe. Aby otrzymać więcej informacji na temat możliwości poprawy konkurencyjności swojej firmy i wzrostu wartości dla udziałowców poprzez lepsze zarządzanie ryzykami wpływającymi na wzrost, wydajność, zgodność lub bezpieczeństwo, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Marsh. 7

8 Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać z pracownikami Marsh o wyzwaniach, przed jakimi stają Państwa firmy oraz o potrzebach związanych z ubezpieczeniami i ryzykiem, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami: Bułgaria Krassimir Stankov lub Chorwacja Svanimir Steiner lub Czechy Dominik Stros lub Estonia Mart Mere lub Węgry Thomas Papathanasziu lub Łotwa Zaneta Jaunzeme lub Litwa Rimantas Chaleckas lub Polska Wojciech Woźnica lub Rumunia Cristian Fugaciu lub Serbia Zoran Jovanovic lub Słowacja Tomas Zuffa lub Słowenia Gregor Dostal lub Aby otrzymać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Marsh lub zapraszamy na stronę internetową: Informacje zawarte w niniejszej publikacji opierają się na źródłach, które uważamy za wiarygodne i należy je traktować wyłącznie jako ogólne dane dotyczące ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Marsh nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących prawidłowości informacji zawartych w tym opracowaniu, warunków finansowych, wypłacalności, zastosowania sformułowań pochodzących z polis ubezpieczycieli i towarzystw reasekuracyjnych. Informacji tych nie należy traktować jako porad dotyczących sytuacji indywidualnej ani się na nich opierać. Osoby ubezpieczone powinny konsultować się ze swoimi doradcami ubezpieczeniowymi i prawnymi w odniesieniu do indywidualnych problemów związanych z ochroną ubezpieczeniową. Nie wolno kopiować ani powielać niniejszego dokumentu ani żadnych jego części w jakiejkolwiek formie bez zgody Marsh Europe SA, za wyjątkiem klientów Marsh Europe SA, którzy nie potrzebują takiego pozwolenia, gdy wykorzystują niniejszy raport dla celów wewnętrznych. Firma Marsh Europe SA działa na mocy pozwolenia Urzędu ds. Usług Finansowych i jest przez niego kontrolowana. Prawa autorskie 2006 Marsh Europe SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012 CE-News Nr 2, Październik 2012 Jedna wizja Jedna strategia ONE Jedna podstawa Jeden zespół Europa Centralna Spis treści Wywiad z Erikiem Clurfainem, Prezesem Regionu Europy Centralnej Europa Centralna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu Spis treści 1 Przedmowa 2 Streszczenie 4 Wyzwania związane z nowymi rodzajami ryzyka cyberprzestępczość 6 Nadużycia wcześniejsze ryzyko również

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo