Raport z analizy ryzyka Zarządzanie ryzykiem: Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy ryzyka 2006. Zarządzanie ryzykiem: Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 Raport z analizy ryzyka 2006 Zarządzanie ryzykiem: Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej

2

3 Wstęp NINIEJSZY RAPORT stanowi podsumowanie wyników naszego drugiego i najszerszego badania ryzyka, jakie zostało kiedykolwiek przeprowadzone w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). Badanie pokazało, w jak dużym stopniu rosnąca konkurencja i dynamika na rynku CEE wpływają na społeczność biznesową. Mapa regionu CEE Estonia Działamy w szybko rozwijającym się środowisku gospodarczym, w którym następują poważne zmiany na skutek wymagań prawnych, poziomu inwestycji zagranicznych i kontroli międzynarodowej. Wszystkie te czynniki stanowią wyzwanie dla dotychczasowego podejścia do zarządzania ryzykiem w regionie. Nasze badanie określa obszary, w których przedsiębiorstwa CEE postrzegają potrzebę znacznej poprawy, koniecznej aby sprostać oczekiwaniom i wymogom zarządzania ryzykiem. Jego wyniki ilustrują także, jak wiele jeszcze firm nie zdobyło przewagi konkurencyjnej, z powodu nieumiejętności zidentyfikowania i zareagowania na zmiany w coraz bardziej dynamicznym środowisku biznesowym. Firma Marsh dokonała analizy postrzegania zarządzania ryzykiem przez 1200 menedżerów wyższego szczebla reprezentujących organizacje z 12 krajów na całym obszarze CEE. Obroty badanych spółek przekraczają 5 milionów euro rocznie (Rysunek 1). Badanie dotyczyło różnych sektorów i branż (Rysunek 2). Zadawaliśmy pytania dotyczące postawy wobec ryzyka, struktur zarządzania ryzykiem i związanych z tym obaw oraz zachowań liderów biznesu i menedżerów sektora publicznego w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Największy sektor w naszej próbie to przedsiębiorstwa produkcyjne, górnicze i wydobywcze, które stanowiły 35% spółek, następnie hurtownie i handel detaliczny - 28%. Pragnę podziękować wszystkim menedżerom, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie naszej ankiety. Bez ich wsparcia i zaangażowania niniejszy raport nie byłby możliwy. Neil Irwin Dyrektor Zarządzający, Dział Rozwoju Działalności, Europa, Środkowy Wschód i Afryka Polska Republika Czeska Słowacja Respondenci wg. branż Łotwa Litwa Węgry Słowenia Rumunia Chorwacja Serbia Czarnogóra Bułgaria Rysunek1 Rolnictwo, myślistwo, leśnictwo i rybołówstwo 52 Produkcja, górnictwo i wydobycie 422 Energetyka, gaz, wodociągi 45 Budownictwo 104 Handel hurtowy i detaliczny, naprawy 333 Transport, magazynowanie i komunikacja 72 Pośrednictwo finansowe i agencje nieruchomości, wynajem 74 Ubezpieczenia społeczne, edukacja i ochrona zdrowia 14 Hotele i restauracje oraz inna działalność 84 Rysunek 2

4 EUROPEJSKI KRAJOBRAZ BIZNESOWY jest w dzisiejszych czasach mocno nieprzewidywalny; znajduje się pod wpływem różnorodnych czynników. Są to: zmiany klimatyczne i mające im przeciwdziałać rygorystyczne wymagania wobec przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska, ptasia grypa i realne ryzyko pandemii, agresywna konkurencja z Dalekiego Wschodu oraz ciągle obecne zagrożenie terrorystyczne. Utrzymanie tendencji wzrostowych wymaga od dzisiejszych liderów biznesu w krajach CEE zarządzania ogromną ilością niepewności. Poniższy raport rzuca światło na to, w jaki sposób radzą sobie oni z wyzwaniami. Za jego pośrednictwem staramy się także odpowiedzieć na pytanie, czy społeczność biznesowa nadąża za rzeczywistymi ryzykami. Najważniejsze wnioski: maksymalizacja sukcesu poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem DLA LEPSZEGO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW podzieliliśmy je na cztery różne wyzwania biznesowe (Rysunek 3). Uważamy, że organizacje i ich liderzy muszą dobrze zrozumieć ryzyka związane z tymi obszarami, gdyż dopiero wtedy będą mogli obrać właściwy kurs na przyszłe sukcesy. W następnym roku do Unii Europejskiej dołączają dwa nowe kraje i jestem pewny, że firmy z tych państw będą bardzo agresywnie zabiegać o klientów z Europy Zachodniej. Czeska spółka Przystąpienie do Unii Europejskiej w roku 2004 otworzyło ośmiu krajom z naszego regionu drzwi do zachodnioeuropejskich i amerykańskich standardów zarządzania i przepisów. W tym kontekście chcieliśmy poznać najbardziej niepokojące dla liderów biznesu ryzyka oraz to, w jaki sposób nimi zarządzali. Sprawdzaliśmy także, jakie są ewentualne tendencje wielkiego ryzyka i czy firmy wiedzą, jak się z nimi zmierzyć. Wyzwania dla biznesu Wzrost Wydajność Zgodność Ochrona Ryzyka lub problemy, które mogą w znacznym stopniu ograniczać lub poprawiać zdolność do uzyskania planowanego wzrostu. Nieosiągnięcie celów biznesowych wynikające z braku dokładnych informacji, które pozwoliłyby na odpowiednie reagowanie na konkurencyjne środowisko, zmienność rynku, globalizację, nowych klientów, przyciąganie i zatrzymywanie pracowników oraz zapewnianie nowych inwestycji lub klientów Ryzyka lub możliwości wynikające z programów utrzymania zakładu i urządzeń, nowych technologii, poprawy procesów biznesowych, redukcji administracji, pozyskiwania efektywnego kosztowo kapitału / funduszy i poprawa rentowności Ryzyka związane z niespełnieniem unijnych lub krajowych przepisów dotyczących ochrony klienta, bhp, ochrony środowiska, ładu korporacyjnego, sprawozdawczości finansowej, itp. Ryzyka związane z klęskami żywiołowymi, zniszczeniem majątku i przerwami w działalności, zjawiskami mającymi ujemny wpływ na wyniki, takimi jak ptasia grypa, zmiany klimatyczne, trudne warunki ekonomiczne, terroryzm, stres, planowanie i reagowanie kryzysowe, pożary, powodzie, itp. Rysunek 3 * Dla celów niniejszego raportu podzieliliśmy te ryzyka na cztery kategorie, jednak w rzeczywistości są one wzajemnie powiązane.

5 Brak wiedzy o zarządzaniu BADANIE WSKAZUJE na istnienie sporych rozbieżności pomiędzy rodzajami ryzyka, które są szczególnie niepokojące dla respondentów, a ich możliwościami przeciwdziałania takim zagrożeniom. Zauważalny jest brak świadomości i informacji w krytycznych obszarach biznesu, co prowadzi do fałszywego poczucia bezpieczeństwa wśród menedżerów. Według respondentów ryzyko zapewnienia zgodności jest zarządzane właściwie, przy czym lepiej sobie z tym radzą mniejsze firmy. Pięć najważniejszych obszarów ryzyka Rosnąca konkurencja Nieterminowe płatności ze strony kluczowych klientów Niekorzystne zmiany w popycie Zmiany cen towarów Zmniejszona wydajność na skutek absencji i fluktuacji pracowników Wzrost Ochrona Wzrost % respondentów stwierdzających znaczące ryzyko % respondentów stosujących skuteczne procedury mające zmniejszyć ryzyko 27 Wydajność 26 Wydajność Rysunek 4 Pięć najważniejszych rodzajów ryzyka określonych w naszym badaniu (Rysunek 4) pokrywa się z trzema z czterech obszarów ryzyka, przy czym wzrost konkurencji nie tylko jest najczęściej podawaną odpowiedzią, ale także tą, dla której rozbieżność między znaczeniem ryzyka a umiejętnością odpowiedniego nim zarządzania jest największa. Rola klienta jest również znacząca; uwagę zwraca brak pewności co do spodziewanego zachowania klienta i niepewność gospodarcza. Organizacje odnoszące sukcesy wykorzystują zarządzanie ryzykiem jako element różnicujący; w ten sposób dowodzą, że dobre zarządzanie ryzykiem jest jednoznaczne z dobrym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Organizacje skutecznie zarządzające swoim ryzykiem są w stanie wrócić do gry szybciej, niż ich konkurenci, tym samym skuteczniej reagując na popyt ze strony klientów. Formalizacja procesów DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY jest najczęściej wymienianą osobą odpowiadającą za zarządzanie ryzykiem (33%). Na drugim miejscu w naszym badaniu wskazano właścicieli, prezesów i dyrektorów finansowych (25%). Ogólne znaczenie specjalistów ds. ryzyka i ubezpieczeń jest w tym względzie postrzegane jako niskie (14% specjaliści ds. ubezpieczeń, 6% ds. ryzyka), chociaż wielkości te wzrosły do 25% w przypadku instytucji finansowych i sektora transportowego oraz do 31% w przypadku sektora użyteczności publicznej, co odzwierciedla złożoność takich organizacji i możliwe poważne konsekwencje, w przypadku, gdy nie istnieje formalny proces zarządzania ryzykiem. Skutki strat finansowych WYNIKI NASZEGO BADANIA WSKAZUJĄ, że co piąta firma doświadczyła poważnych strat finansowych w ciągu ubiegłych trzech lat (Rysunek 5). Reakcją 75% takich spółek było stworzenie planu zarządzania kryzysowego, aby zminimalizować negatywny wpływ przyszłych wydarzeń (Rysunek 6). Jednakże spośród firm, które nie doświadczyły jeszcze poważnych strat finansowych, mniej niż jedna piąta stworzyła plan zarządzania kryzysowego. Dowody wskazują, że spółki te opracowują plan zarządzania kryzysowego dopiero po doznaniu poważnych strat finansowych. Dzieje się tak mimo korzyści, jakie daje posiadanie takiego planu, co już nieraz potwierdziła historia innych firm. Czy firma doznała strat finansowych? Nie Tak Rysunek 5 Czy firma posiada plan zarządzania kryzysowego? Tak Nie Rysunek 6 Gdy doświadczysz strat finansowych, zaczynasz rozumieć, jak ważne jest posiadanie planu na wypadek zakłóceń w działalności. Węgierska spółka 5

6 Wdrażanie zarządzania ryzykiem ponad 60% respondentów stwierdziło, że ryzykiem najczęściej zarządza się poprzez wykup polisy ubezpieczeniowej dostosowanej do wielkości danego zagrożenia. Dlatego zaskakujące jest, że mniej niż 30% respondentów prowadzi formalny rejestr ocenianych ryzyk. Kraje, w których rejestry ryzyka są najmniej rozpowszechnione, to Słowenia i Estonia (14%). Rejestry ryzyka są natomiast najpopularniejsze na Węgrzech (40%). Tylko 15% respondentów powołało komisję ds. oceny ryzyka, której zadaniem jest pomaganie w identyfikowaniu i ocenie różnych ryzyk. Jak często odbywają się spotkania zarządu, aby dokonać oceny ryzyka INTERESOWAŁO NAS także, jak często kierownictwo firm uczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem. 60% respondentów twierdzi, że dokonują oceny ryzyka częściej niż miało to miejsce dwa lata temu. Rysunek 7 pokazuje, że prawie połowa respondentów ocenia ryzyko co najmniej raz na kwartał, co jest uznawane za najlepszą światową praktykę. Jednak ponieważ ryzyko jest dynamiczne, niepokoić musi fakt, że prawie co piąty respondent dokonywał oceny ryzyka raz w roku, a podobna liczba respondentów oceniała je gdy występuje taka potrzeba. Nowi kontrahenci wymagają od nas ponad dwukrotnie więcej informacji o naszej firmie, niż w przeszłości. Gdybyśmy nie odbywali regularnych spotkań w celu zarządzania ryzykiem, proces kierowania spółką budziłby wiele zastrzeżeń. Łotewska spółka Częstotliwość oceny planów 1,1% - Nigdy 3,2% - Dopiero wtedy, gdy coś się stało 16,8% - Doraźnie, gdy jest to potrzebne 1,6% - Inne odpowiedzi 26,5% - Raz w miesiącu Zróżnicowany region zróżnicowane podejścia WYNIKI BADANIA krajów CEE oraz wcześniejsze badania ryzyka prowadzone przez Marsh w krajach Europy Zachodniej ilustrują znaczące różnice w podejściu do zarządzania ryzykiem w różnych krajach i sektorach. Myślę, że tylko 20% firm z mojej branży traktuje zarządzanie ryzykiem tak poważnie, jak my. Bułgarska spółka Z całą pewnością są to ciekawe czasy dla firm działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Poziom płynności w regionie i silna ekspansja gospodarcza prowadzą do niespotykanych wcześniej możliwości, wzrostu i błyskawicznych zmian. W sytuacji coraz to nowszych zagrożeń - od zjawisk globalnych takich, jak zmiany klimatu i pandemie, do zagrożeń lokalnych takich, jak zmienność otoczenia prawnego i konkurencja międzynarodowa - coraz ważniejsze staje się wypracowanie skuteczniejszego podejścia do zarządzania ryzykiem w tym regionie. Wszystkie organizacje muszą mieć pełną świadomość kluczowych rodzajów ryzyka, zagrażających osiągnięciu ich celów. Historia i doświadczenie podpowiadają, że właśnie w takich czasach, gdy niepewność jest tak powszechna, skuteczne zarządzanie ryzykiem decyduje o sukcesie lub porażce. Muszę uzyskać poparcie zarządu. Oznacza to, że moje informacje o ryzyku muszą być dopracowane, a rozwiązania muszą przewidywać i wspierać przyszłą ścieżkę działalności. Estońska spółka Dla inwestorów zasadnicze znaczenie ma właściwe zdefiniowanie rodzajów ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem podłoża ekonomicznego. Kredytodawcy muszą być szczególnie ostrożni w czasach, gdy wschodzące rynki stają wobec nowych wyzwań. Kiedy spółki planują wejście na giełdę, podejmują rozwiązania typu joint venture, ubiegają się o zlecenia u klientów zagranicznych lub gromadzą dodatkowy kapitał, niezmiennie odkrywają, że dokładna analiza ryzyka i umiejętność zarządzania nim to czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia. 6 17,8% - Raz w roku 19% - Raz na sześć miesięcy 20% - kwartalnie Rysunek 7

7 Szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej BADANIE POKAZUJE, że odpowiedzią na coraz bardziej niestabilne otoczenie firmy jest zmiana podejścia do kwestii ryzyka. Tradycyjne rodzaje ryzyka, takie jak zdarzenia losowe wypierane są przez nowe zagrożenia, takie jak wahania popytu i rosnąca konkurencja. Co miesiąc widzimy, jak nowi konkurenci wgryzają się w nasz udział w rynku. Musimy działać proaktywnie i chronić naszą firmę; robimy to poprzez świadomość ryzyka i przeciwdziałanie mu. Polska spółka Jednak dla większości firm wprowadzenie efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem to jeszcze przyszłość. I chociaż wiele firm już zrozumiało, na czym polega strategiczne znaczenie zarządzania ryzykiem w ciągłej bitwie o przetrwanie i rozwój ich biznesu, wiele innych musi dopiero wprowadzić systemy, które pomogą im wykazać zwrot z inwestycji w ubezpieczenia i ryzyko. Badanie Marsh 2006 dotyczące ryzyka pokazuje, że pięcioma najpoważniejszymi źródłami zagrożeń postrzeganymi przez członków zarządów spółek w Europie Centralnej i Wschodniej są: rosnąca konkurencja nieterminowe płatności kluczowych klientów negatywne zmiany w popycie zmiany cen towarów zmniejszenie wydajności na skutek absencji i fluktuacji kadr. Jednak w każdym z tych przypadków mniej niż połowa ankietowanych była odpowiednio przygotowana do radzenia sobie z takimi ryzykami. Bardziej progresywne organizacje mają wielorakie możliwości radzenia sobie z ryzykiem i wykorzystywania braku działania innych firm. Zaskakujące jest, że mniej niż 30% organizacji nie posiada formalnego rejestru ocenianych ryzyk. Klienci, konkurencja, ustawodawcy i udziałowcy są w coraz większym stopniu świadomi problemów związanych z ryzykiem, dlatego żadna organizacja nie może pozwolić sobie na zaniedbania w tym względzie. Poleganie na samym ubezpieczeniu nie stanowi skutecznego zarządzania ryzykiem, gdyż nieubezpieczone ryzyko może tak samo uniemożliwić organizacji osiągnięcie swoich celów biznesowych. Wzrostowi towarzyszy ryzyko lepsza znajomość ryzyka organizacji oznacza większą szansę na sukces. Doświadczenie firmy Marsh w Europie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka obejmuje współpracę z klientami ze wszystkich branż. Skupiamy się na wdrażaniu takich programów zarządzania ryzykiem, które przynoszą wymierne zyski finansowe. Marsh jest światowym liderem w zakresie ryzyka i ubezpieczeń. Zatrudnia niemal pracowników doświadczonych w doradzaniu klientom z ponad 100 krajów; razem z nimi stawiają czoła wyzwaniom i maksymalizują wiedzę opisaną w niniejszym raporcie. Marsh oferuje spółkom rozwiązania dla wszystkich rodzajów ryzyka uznanych w trakcie niniejszego badania za kluczowe. Aby otrzymać więcej informacji na temat możliwości poprawy konkurencyjności swojej firmy i wzrostu wartości dla udziałowców poprzez lepsze zarządzanie ryzykami wpływającymi na wzrost, wydajność, zgodność lub bezpieczeństwo, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Marsh. 7

8 Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać z pracownikami Marsh o wyzwaniach, przed jakimi stają Państwa firmy oraz o potrzebach związanych z ubezpieczeniami i ryzykiem, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami: Bułgaria Krassimir Stankov lub Chorwacja Svanimir Steiner lub Czechy Dominik Stros lub Estonia Mart Mere lub Węgry Thomas Papathanasziu lub Łotwa Zaneta Jaunzeme lub Litwa Rimantas Chaleckas lub Polska Wojciech Woźnica lub Rumunia Cristian Fugaciu lub Serbia Zoran Jovanovic lub Słowacja Tomas Zuffa lub Słowenia Gregor Dostal lub Aby otrzymać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Marsh lub zapraszamy na stronę internetową: Informacje zawarte w niniejszej publikacji opierają się na źródłach, które uważamy za wiarygodne i należy je traktować wyłącznie jako ogólne dane dotyczące ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Marsh nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących prawidłowości informacji zawartych w tym opracowaniu, warunków finansowych, wypłacalności, zastosowania sformułowań pochodzących z polis ubezpieczycieli i towarzystw reasekuracyjnych. Informacji tych nie należy traktować jako porad dotyczących sytuacji indywidualnej ani się na nich opierać. Osoby ubezpieczone powinny konsultować się ze swoimi doradcami ubezpieczeniowymi i prawnymi w odniesieniu do indywidualnych problemów związanych z ochroną ubezpieczeniową. Nie wolno kopiować ani powielać niniejszego dokumentu ani żadnych jego części w jakiejkolwiek formie bez zgody Marsh Europe SA, za wyjątkiem klientów Marsh Europe SA, którzy nie potrzebują takiego pozwolenia, gdy wykorzystują niniejszy raport dla celów wewnętrznych. Firma Marsh Europe SA działa na mocy pozwolenia Urzędu ds. Usług Finansowych i jest przez niego kontrolowana. Prawa autorskie 2006 Marsh Europe SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w Polsce

Zarządzanie ryzykiem w Polsce Raport 2005 Zarządzanie ryzykiem w Polsce Badanie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw Wprowadzenie Na początku 2005 roku, Marsh we współpracy z ogólnopolskim dziennikiem Puls Biznesu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Poprawa dla cierpliwych

Poprawa dla cierpliwych Poprawa dla cierpliwych Zielone światło dla co czwartej branży na świecie Global Sector Outlook uzupełnienie 1 Globalne ożywienie nie jest jeszcze na tyle wystarczające, aby w pełni skorzystała z niego

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje w Afryce mogą wzrosnąć 2015-06-09 09:57:08

Polskie inwestycje w Afryce mogą wzrosnąć 2015-06-09 09:57:08 Polskie inwestycje w Afryce mogą wzrosnąć 2015-06-09 09:57:08 2 Od 2016 r. może nastąpić wyraźny wzrost liczby polskich inwestycji w Afryce, w tym możliwe są inwestycje typu greenfield - powiedziała PAP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne przedsiębiorstwo konieczność, czy szansa na sukces. Kamil Sałata. Kimball Electronics Poland Lider Inżynierii Jakości

Innowacyjne przedsiębiorstwo konieczność, czy szansa na sukces. Kamil Sałata. Kimball Electronics Poland Lider Inżynierii Jakości Innowacyjne przedsiębiorstwo konieczność, czy szansa na sukces Kamil Sałata Kimball Electronics Poland Lider Inżynierii Jakości Plan Cel wykładu Co to jest innowacyjność? Innowacyjne Przedsiębiorstwo Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o. dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Logistyka na 5 Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Andrzej Wierzbicki Konferencja: Polski transport drogowy 1.03.2013 Agenda

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Nieruchomości Mieszkaniowe To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient ma odmienne potrzeby. Jedni kupują, inni sprzedają, a jeszcze inni szukają mieszkania lub domu do wynajęcia. Ober-Haus świadczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Metodyka badania. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 02.2013 04.2013.

Metodyka badania. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 02.2013 04.2013. Spis treści 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 Metodyka badania Czynniki decydujące o wyborze kancelarii prawnej Źródła pozyskania informacji o kancelarii prawnej Częstotliwość korzystania z usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 1 Vienna Insurance Group Obecna w 24 krajach Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO. Nie ryzykuj zarządzając ryzykiem

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO. Nie ryzykuj zarządzając ryzykiem SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO Nie ryzykuj zarządzając ryzykiem Odpowiedzialność cywilna wynikająca z publicznej emisji papierów wartościowych Publiczna emisja papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego }

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } { Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } Specjalizacją prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego jest prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo handlowe, w tym prawo

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian?

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian? ISO 9001 Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością Jak podchodzić do zmian? Tło historyczne i przegląd aktualizacji wprowadzonych do ISO 9001:2015 Międzynarodowy Standard ISO 9001 podlega przeglądowi w regularnych

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Enterprise Venture Fund I

Enterprise Venture Fund I Enterprise Venture Fund I Warszawa, 26 kwietnia 2010 Kim jesteśmy Enterprise Venture Fund I Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors, która zarządza funduszami w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014-09-30 15:52:28 2 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale W II kw. przedsiębiorstwa kanadyjskie odnotowały łączne zyski

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Meble tapicerowane prognoza 2010-2011

Meble tapicerowane prognoza 2010-2011 Meble tapicerowane prognoza 2010-2011 Litwa Łotwa Estonia Rumunia Rosja Białoruś Bułgaria Ukraina Czechy Węgry Słowacja W opracowaniu przedstawiono szacunki wartości rynku krajowego ogółem oraz odnośnie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo