bmp Aktiengesellschaft, Berlin (nr ident. akcji ISIN DE ) Niniejszym zapraszamy akcjonariuszy naszej spółki na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bmp Aktiengesellschaft, Berlin (nr ident. akcji 330 420 ISIN DE0003304200) Niniejszym zapraszamy akcjonariuszy naszej spółki na"

Transkrypt

1 WAŻNA WSKAZÓWKA: Zarząd bmp Aktiengesellschaft zwołał już zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w elektronicznym Monitorze Federalnym [elektronischer Bundesanzeiger] z dnia 26 maja 2008 roku. Zwołanie to przewiduje jako termin zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w sposób prawidłowy dzień 9 lipca 2008 roku. Pomyłkowo jako dzień tygodnia podano wtorek : poprawnie powinno być środa. Ten błąd w pisowni zostaje sprostowany w poniższym zwołaniu. Tekst zwołania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. bmp Aktiengesellschaft, Berlin (nr ident. akcji ISIN DE ) Niniejszym zapraszamy akcjonariuszy naszej spółki na które odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, w środę, 9 lipca 2008 r., o godzinie 10.00, w Berlinie w gmachu Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, Berlin. Porządek dnia 1. Przedłożenie zatwierdzonego sprawozdania rocznego, zaakceptowanego skonsolidowanego sprawozdania rocznego, streszczenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki bmp Aktiengesellschaft i Grupy oraz sprawozdania Zarządu z objaśnieniami dotyczącymi informacji przekazywanych zgodnie z 289 ust. 4, 315 ust. 4 niem. kh (HGB) ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 Wymienione powyżej dokumenty dostępne są w Internecie na stronie bmp/investor relations/hauptversammlung, a ich pełna wersja dostępna jest ponadto do wglądu dla naszych akcjonariuszy w pomieszczeniach służbowych Spółki. Na stosowny wniosek każdy akcjonariusz otrzyma niezwłocznie i nieodpłatnie jeden odpis tych dokumentów. 2. Wykorzystanie zysku bilansowego za rok obrotowy 2007 Zarząd i Rada Nadzorcza proponują wykorzystać zysk bilansowy Spółki za rok obrotowy 2007 w wysokości ,83 EUR w sposób następujący: Wypłata dywidendy w wysokości 0,10 EUR na jedną akcję = ,00 EUR Przeniesienie zysku na przyszły rachunek = ,83 EUR Zysk bilansowy = ,83 EUR 3. Udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zarząd i Rada Nadzorcza proponują udzielić członkom Zarządu skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym Udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zarząd i Rada Nadzorcza proponują udzielić członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

2 5. Wybory nowego składu Rady Nadzorczej Zgodnie z 95 ust. 1, 96 ust. 1, 101 ust. 1 niem. ustawy o akcjach w związku z 10 ust. 1 Statutu w skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków reprezentujących akcjonariuszy. Walne zgromadzenie akcjonariuszy nie jest związane przedłożonymi propozycjami kandydatur. Kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej, Gerda Schmitz-Morkramera, Bernda Brunkego i Ulricha Ankelego, upływa z końcem niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Rada Nadzorcza proponuje, aby ze skutkiem od momentu zakończenia niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia do zakończenia walnego zgromadzenia, które podejmie uchwałę o udzieleniu skwitowania za czwarty rok obrotowy od początku kadencji, ponownie wybrać a) pana Gerda Schmitz-Morkramera, samodzielnego adwokata, Monachium, b) pana mgr inż. Bernda Brunkego, doradcę przedsiębiorstw/partnera w spółce Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Berlin, c) pana dypl. ekon. Ulricha Ankelego, emerytowanego Dyrektora w banku KfW, Oberursel, na członków Rady Nadzorczej. Pan Schmitz-Morkramer jest członkiem tworzonych obowiązkowo rad nadzorczych i podobnych organów kontrolnych w następujących spółkach: YOC AG (Berlin) przewodniczący rady nadzorczej, Merck Finck Treuhand Aktiengesellschaft (Monachium) przewodniczący rady nadzorczej, MLP AG (Heidelberg) zastępca przewodniczącego rady nadzorczej. Pan Brunke i pan Ankele nie sprawowali żadnych innych mandatów w tworzonych obowiązkowo radach nadzorczych lub innych organach kontrolnych. 6. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Zarząd i Rada Nadzorcza proponują przyjąć uchwałę następującej treści: W brzmieniu uregulowania w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej, które zostało przyjęte na walnym zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2001 r., wprowadza się następujące zmiany. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za swoją działalność roczne wynagrodzenie podstawowe obliczone proporcjonalnie do okresu rocznego w następującej wysokości: ,00 EUR dla przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ,00 EUR dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ponadto wypłacane jest wynagrodzenie za każdy dzień posiedzenia w następującej wysokości: 2/18

3 ,00 EUR dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, ,00 EUR dla zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ,00 EUR dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie uzależnione od wyników Spółki, które jest wypłacane w przypadku, kiedy spółka bmp AG osiągnie zgodnie z przyjętym sprawozdaniem rocznym (określony zgodnie z kodeksem handlowym HGB) zysk bilansowy (po potrąceniu co najmniej 4 procent wkładów wniesionych na poczet najniższej kwoty emisji akcji) przekraczający 20 centów przypadających na jedną akcję. Wysokość wynagrodzenia uzależnionego od osiąganych wyników kształtuje się przy tym następująco: W przypadku zysku przypadającego na jedną akcję w wysokości powyżej 20 centów ,00 EUR od każdego centa dla przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ,00 EUR od każdego centa dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. W przypadku podwyższenia kapitału w zamian za wniesienie wkładu gotówkowego lub rzeczowego (aportu) na nowe akcje przypada zamiast kwoty 20 centów od każdej akcji wartość określona na podstawie stosunku czasu, jaki upłynął między dniem całkowitego wniesienia wkładu na poczet podwyższenia kapitału a końcem roku obrotowego, do całkowitego czasu trwania roku obrotowego (Przykład: wniesienie wkładu nastąpiło w dniu r.; odpowiada to relacji 73/365 dni, czyli 1/5. Zamiast 20 centów przysługują 4 centy). W przypadku podwyższenia kapitału ze środków Spółki lub w przypadku obniżenia kapitału dokonuje się proporcjonalnej modyfikacji wartości 20 centów. W przypadku zmiany na stanowisku przewodniczącego bądź w przypadku objęcia lub utraty funkcji członka Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę przyznawane jest proporcjonalnie do długości tego okresu (zgodnie z zasadą pro rata temporis). Dodatkowo do wynagrodzenia następuje zwrot ewentualnie należnego podatku VAT w aktualnie obowiązującej ustawowej wysokości. Poza tym również na rzecz członków Rady Nadzorczej spółka bmp AG zawarła ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe (Directors & Officers Liability Insurance - D & O Versicherung) w odpowiedniej wysokości. Niniejsze uregulowanie w sprawie wynagrodzenia obowiązuje od początku roku obrotowego /18

4 7. Uchylenie istniejącego i udzielenie nowego upoważnienia do nabycia i zbycia własnych akcji Zarząd i Rada Nadzorcza proponują przyjąć uchwałę następującej treści: a) Z chwilą wejścia w życie poniższego upoważnienia uchyla się uchwalone przez walne zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2007 r. i obowiązujące przez ograniczony czas do dnia 19 grudnia 2008 r. upoważnienie do nabycia i zbycia własnych akcji. b) Zarząd zostaje upoważniony do nabycia na rzecz Spółki własnych akcji o wartości odpowiadającej nie więcej niż 10% aktualnego kapitału zakładowego; niniejsze upoważnienie nie może być wykorzystane w celu prowadzenia obrotu własnymi akcjami. Nabycie akcji może odbyć się według wyboru Zarządu za pośrednictwem giełdy lub w drodze publicznej oferty kupna skierowanej do wszystkich akcjonariuszy. W przypadku nabycia akcji za pośrednictwem giełdy ich wartość nie może być wyższa od średniej wartości kursów zamknięcia akcji Spółki na parkiecie Xetra (lub w ramach porównywalnego systemu, który go zastąpi) na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (Frankfurter Wertpapierbörse) z ostatnich pięciu dni giełdowych przed datą nabycia akcji (bez kosztów ubocznych nabycia) o ponad 5%, ani nie może być od niej niższa o więcej niż 20%. W przypadku nabycia akcji w drodze publicznej oferty kupna skierowanej do wszystkich akcjonariuszy zaoferowana cena kupna nie może być wyższa lub niższa od średniej wartości kursów zamknięcia akcji Spółki na parkiecie Xetra (lub w ramach porównywalnego systemu, który go zastąpi) na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (Frankfurter Wertpapierbörse) z ostatnich pięciu dni giełdowych przed datą publicznej zapowiedzi oferty (bez kosztów ubocznych nabycia) o ponad 20 %. Oferta może zostać zmodyfikowana, jeżeli po dacie publicznej zapowiedzi publicznej oferty kupna skierowanej do wszystkich akcjonariuszy wystąpią znaczne wahania notowań kursu akcji Spółki. W takim wypadku decydująca jest średnia wartość kursów zamknięcia akcji Spółki na parkiecie Xetra (lub w ramach porównywalnego systemu, który go zastąpi) na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (Frankfurter Wertpapierbörse) z ostatnich pięciu dni giełdowych przed datą publicznej zapowiedzi modyfikacji. W przypadku nadsubskrypcji publicznej oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy jej przyjęcie następuje tylko w odpowiednich proporcjach. Istnieje możliwość uprzywilejowania niewielkich liczb (do 100 sztuk) akcji od każdego akcjonariusza. Oferta publiczna skierowana do wszystkich akcjonariuszy może przewidywać inne warunki. c) Zarząd zostaje upoważniony do wykorzystania za zgodą Rady Nadzorczej także innej drogi ponownego zbycia nabytych na podstawie tego upoważnienia akcji Spółki niż za pośrednictwem giełdy lub przedstawienia oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy. W takim wypadku przysługujące akcjonariuszom prawo poboru zostaje wyłączone w odniesieniu do tych własnych akcji. Podlegająca zapłacie gotówką cena kupna, po której nastąpi zbycie tych własnych akcji, nie może być istotnie niższa niż cena akcji Spółki na giełdzie. W tym przypadku słowo nieistotnie oznacza cenę niższą, jeżeli cena zbycia będzie niższa nie więcej niż o 5 % średniej wartości kursów zamknięcia akcji Spółki na parkiecie Xetra (lub w ramach porównywalnego systemu, który go zastąpi) na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (Frankfurter Wertpapierbörse) z ostatnich pięciu dni giełdowych przed datą przyjęcia wiążącego porozumienia w sprawie zbycia. Liczba w ten sposób sprzedanych akcji razem z liczbą akcji nowych, wyemitowanych na podstawie jednocześnie istniejącego upoważnienia z kapitału docelowego przy wyłączeniu prawa poboru zgodnie z 186 ust. 4 zdanie 2 niem. ustawy o akcjach nie może być niższa niż 10% kapitału zakładowego. Zarząd zostaje ponadto upoważniony do wykorzystania za zgodą Rady Nadzorczej akcji Spółki nabytych na podstawie tego upoważnienia do celów realizacji (częściowego) świadczenia wzajemnego należnego w ramach przeprowadzenia połączenia (fuzji) przedsiębiorstw lub przy nabyciu całych przedsiębiorstw, ich udziałów lub zorganizowanych 4/18

5 części przedsiębiorstw; w takim wypadku w odniesieniu do tych własnych akcji wyłączone zostaje przysługujące akcjonariuszom prawo poboru. Ponadto Zarząd zostaje upoważniony do umorzenia za zgodą Rady Nadzorczej własnych akcji Spółki nabytych na podstawie niniejszego upoważnienia, przy czym umorzenie lub jego wykonanie nie wymaga przyjęcia dodatkowej uchwały przez walne zgromadzenie. Odmiennie od powyższego Zarząd może postanowić, że kapitał zakładowy nie zostanie obniżony, lecz że udział pozostałych akcji w kapitale zakładowym ulegnie podwyższeniu zgodnie z 8 ust. 3 niem. ustawy o akcjach. W takim wypadku Zarząd zostaje upoważniony do odpowiedniego zmodyfikowania zawartej w Statucie informacji o liczbie akcji. d) Wszystkie upoważnienia mogą być realizowane pojedynczo lub łącznie, w całości lub kwotach cząstkowych, jednorazowo lub wielokrotnie, a upoważnienia wymienione w lit. b) i lit. c) ust. 1 i 2 również przez wchodzące w skład Grupy jednostki zależne od Spółki lub przez osoby trzecie na jej lub ich rachunek. Ważność wyżej wymienionych upoważnień rozpoczyna się w dniu po przyjęciu uchwały, a upływa z końcem 9 stycznia 2010 r. Zgodnie z 71 ust. 1 pkt 8, 186 ust. 4 zdanie 2 niem. ustawy o akcjach Zarząd złożył pisemne sprawozdanie o wyłączeniu prawa poboru w związku ze zbyciem własnych akcji w inny sposób niż za pośrednictwem giełdy. Treść sprawozdania zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób następujący: Już uchwałą walnego zgromadzenia z 19 czerwca 2007 r. Spółka została zgodnie z 71 ust. 1 pkt 8 niem. ustawy o akcjach upoważniona do nabycia własnych akcji. Ważność tego upoważnienia upływa 19 grudnia 2008 r. Propozycja podjęcia uchwały w punkcie 7 porządku dnia przewiduje zatem uchylenie dotychczasowego upoważnienia i udzielenie Spółce ponownego upoważnienia do nabycia własnych akcji. Ważność upoważnienia jest ograniczona do okresu 18 miesięcy. W treści upoważnienia Zarząd zostanie także upoważniony do wykorzystania za zgodą Rady Nadzorczej akcji Spółki nabytych na podstawie upoważnienia: tak nabyte własne akcje mogą zostać ponownie sprzedane za pośrednictwem giełdy lub na podstawie oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy lub umorzone bez ponownej uchwały walnego zgromadzenia. Ponadto są dwa przypadki, w których Zarząd może ponownie zbyć własne akcje z wyłączeniem prawa poboru. Z jednej strony Zarząd posiada możliwość wyłączenia prawa poboru zgodnie z 186 ust. 3 zdanie 4 niem. ustawy o akcjach. Ta ustawowo przewidziana możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonego wyłączenia prawa poboru umożliwia Spółce doraźne wykorzystywanie sytuacji na giełdzie, aby przy tym przez ustalenie ceny zbliżonej do pułapu rynkowego osiągnąć możliwie jak najwyższą kwotę emisji, a tym samym możliwie jak największe wzmocnienie funduszy własnych. Ponadto spółka może w ten sposób pozyskać strategicznie ważnych inwestorów i związać ich ze sobą. Interesy majątkowe akcjonariuszy są objęte adekwatną ochroną ze względu na ograniczenie ważności tego upoważnienia do zbycia własnych akcji do 10 % kapitału zakładowego oraz ze względu na obowiązek ustalenia ceny zbycia, która nie będzie istotnie niższa od ceny giełdowej akcji Spółki. Z drugiej strony upoważnienie ma umożliwić Zarządowi wykorzystywanie własnych akcji w celu wniesienia świadczenia wzajemnego w ramach łączenia przedsiębiorstw lub przy nabywaniu przedsiębiorstw, ich udziałów lub zorganizowanych części jako waluty akwizycji. Dzięki temu Spółka zyskuje konieczny margines swobody, który pozwala jej na szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające się okazje łączenia przedsiębiorstw, nabywania podmiotów, ich udziałów lub zorganizowanych części w interesie Spółki i akcjonariuszy i w razie potrzeby na powiązanie zbywcy ze Spółką i długoterminowe wykorzystanie jego know how na rzecz Spółki Przy ustalaniu relacji wyceny Zarząd zagwarantuje uwzględnianie interesów akcjonariuszy i Spółki. Wartość własnych akcji przekazanych jako świadczenie wzajemne w zamian za podjęcie działań akwizycyjnych będzie się orientować według notowań giełdowych akcji Spółki. Nie przewiduje się sztywnego powiązania z kursem giełdowym, co w szczególności pozwoli uniknąć 5/18

6 ewentualnego zaprzepaszczenia wynegocjowanych wyników przez wahania kursu. Aktualnie brak jest konkretnych planów nabycia, których realizacja wymagałaby nabycia własnych akcji i ponownego ich zbycia z wyłączeniem prawa poboru. Wszelkie, związane z tym decyzje Zarząd będzie podejmować za zgodą Rady Nadzorczej, która będzie je weryfikowała także pod kątem zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów akcjonariuszy. 8. Wybór biegłego rewidenta Badanie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2008 Rada Nadzorcza proponuje powierzyć spółce rewidentów księgowych VERHÜLSDONK & PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, z siedzibą w Berlinie. 9. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie ze spółką bmp Beteiligungsmanagement AG umowy o odprowadzaniu zysków Spółka bmp Aktiengesellschaft oraz spółka bmp Beteiligungsmanagement AG zawarły w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowę o odprowadzaniu zysków, w której spółka bmp Beteiligungsmanagement AG zobowiązuje się do odprowadzania swoich wszystkich zysków do spółki bmp Aktiengesellschaft. Brzmienie tej umowy jest następujące: zawarta między Umowa o odprowadzaniu zysków spółką bmp Beteiligungsmanagement AG, reprezentowaną przez członka Zarządu, Jensa Spyrkę, Schlüterstr. 38, Berlin a spółką bmp Aktiengesellschaft, reprezentowaną przez członka Zarządu, Olivera Borrmanna, Schlüterstr. 38, Berlin - zwaną w dalszym ciągu Spółką Zależną - - zwaną w dalszym ciągu Spółką Dominującą - Preambuła Spółka Zależna posiada kapitał zakładowy w wysokości ,00 EUR, który dzieli się na beznominałowych akcji na okaziciela. Wszystkie akcje pozostają w gestii spółki bmp Aktiengesellschaft, tak że Spółka Zależna jest w 100% spółką-córką Spółki Dominującej. Na podstawie powyższej struktury właścicielskiej Spółka Zależna i Spółka Dominująca zawierają umowę o odprowadzaniu zysków następującej treści: 6/18

7 1 Odprowadzanie zysków 1. Spółka Zależna zobowiązuje się do odprowadzania swojego całego zysku do Spółki Dominującej. Odprowadzony zysk nie może przewyższać kwoty wymienionej w 301 niem. ustawy o akcjach. 2. Spółka Zależna może odprowadzać kwoty z zysku netto z wyjątkiem rezerw obowiązkowych na poczet rezerw tworzonych z zysku ( 272 ust. 3 niem. kodeksu handlowego, HGB) tylko w zakresie, jaki będzie uzasadniony ekonomicznie przy rozsądnej ocenie handlowej. Inne rezerwy utworzone z zysku w czasie obowiązywania niniejszej umowy zostaną rozwiązane na wniosek Spółki Dominującej i wykorzystane do pokrycia straty netto lub odprowadzone jako zysk. 3. Wyklucza się odprowadzanie kwot uzyskanych z rozwiązania kapitału zapasowego zgodnie z 272 ust. 2 pkt 4 niem. kodeksu handlowego (HGB) oraz przeniesienia zysków powstałych przed wejściem w życie niniejszej umowy. 4. Spółka Dominująca może zażądać wcześniejszego odprowadzenia zysków, jeżeli i o ile może zostać wypłacona zaliczka zgodnie z 59 niem. ustawy o akcjach. 2 Przejęcie strat 1. Zgodnie z regulacją w 302 ust. 1 niem. ustawy o akcjach Spółka Dominująca ma obowiązek wyrównania każdej innej straty netto, którą Spółka Zależna poniesie w czasie obowiązywania niniejszej umowy, o ile strata ta nie zostanie wyrównana przez pobranie z innych rezerw tworzonych z zysków kwot, które zostały odprowadzone na rzecz tych rezerw w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Odpowiednie zastosowanie znajdują również postanowienia 302 ust. 2 i ust. 3 niem. ustawy o akcjach. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnego powodu Spółka Dominująca zobowiązana jest zgodnie z poniższym 3 ust. 2 jedynie do wyrównania proporcjonalnych strat Spółki Zależnej do momentu wejścia w życie wypowiedzenia. 3 Czas trwania umowy 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta ze skutkiem od dnia r. na okres pięciu lat. W przypadku niewypowiedzenia jej przed upływem okresu jej obowiązywania jej ważność przedłuża się każdorazowo o kolejny rok. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z ważnego powodu o ile będzie to możliwe w myśl obowiązującego prawa w każdym czasie bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Ważny powód ma w szczególności miejsce, jeżeli Spółce Dominującej nie będzie już przysługiwać większość praw głosu z udziałów posiadanych przez nią w Spółce Zależnej. Za ważny powód uważa się w szczególności także okoliczności, które za takie uznane są przez niemiecką administrację skarbową (R 60 ust. 6 Wytyczne w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych, 2004). 4 Warunek Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Dominującej. 5 Postanowienia końcowe Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy będzie lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Powyższe obowiązuje, jeżeli okaże się, że umowa zawiera lukę w uregulowaniach. Miejsce luki nieskutecznej lub niewykonalnej zajmie odpowiednie uregulowanie, które - o ile będzie to 7/18

8 możliwe pod względem prawnym będzie najbardziej zbliżone do tego, co było lub byłoby zgodne z zamysłem i celem zamiarem Stron, gdyby uwzględniły one ten punkt przy zawieraniu niniejszej umowy. Berlin, dnia r. bmp Aktiengesellschaft bmp Beteiligungsmanagement AG Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 r. walne zgromadzenie spółki bmp Beteiligungsmanagement AG wyraziło zgodę na zawarcie umowy o odprowadzaniu zysków. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują przyjęcie uchwały następującej treści: Zostaje wydana zgoda na zawarcie umowy o odprowadzaniu zysków między spółką bmp Aktiengesellschaft a spółką bmp Beteiligungsmanagement AG z dnia 30 kwietnia 2008 r. Wspólne sprawozdanie Zarządu spółki bmp Aktiengesellschaft z siedzibą w Berlinie i Zarządu spółki bmp Beteiligungsmanagement AG z siedzibą w Berlinie przedstawione zgodnie z 293a niem. ustawy o akcjach w sprawie zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków Spółka bmp Aktiengesellschaft ( bmp AG") oraz spółka bmp Beteiligungsmanagement AG zamierzają zawrzeć w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowę o odprowadzaniu zysków, mocą której spółka bmp Beteiligungsmanagement AG zobowiąże się do odprowadzania swojego całego zysku do bmp AG. W dniu 9 lipca 2008 r. umowa o odprowadzaniu zysków zostanie przedłożona do aprobaty zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki bmp AG jako umowa między podmiotami w rozumieniu 293 niem. ustawy o akcjach. Uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o odprowadzaniu zysków walne zgromadzenie spółki bmp Beteiligungsmanagement AG podejmie w dniu 29 kwietnia 2008 r. W celu powiadomienia akcjonariuszy spółki bmp AG oraz w celu przygotowania odpowiedniej uchwały Zarząd spółki bmp AG oraz Zarząd spółki bmp Beteiligungsmanagement AG przedstawiają wspólnie w trybie 293a niem. ustawy o akcjach poniższe sprawozdanie dotyczące wspomnianej umowy o odprowadzaniu zysków: 1. Sytuacja na gruncie prawa spółek i sytuacja gospodarcza Siedziba spółki bmp Beteiligungsmanagement AG mieści się w Berlinie; spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Rejonowym w Berlinie-Charlottenburgu pod numerem HRB B. Kapitał zakładowy spółki bmp Beteiligungsmanagement AG wynosi EUR i dzieli się na beznominałowych akcji na okaziciela. W dniu 28 grudnia 2005 r. spółka bmp AG nabyła spółkę bmp Beteiligungsmanagement AG jako spółkę zapasową. Spółka bmp AG jest posiadaczem wszystkich akcji spółki bmp Beteiligungsmanagement AG, w związku z czym posiada ona bezpośrednio 100% udziałów tej spółki. Wszystkie akcje zostały opłacone w pełnej wysokości. Spółka bmp Beteiligungsmanagement AG jest jedynym wspólnikiem jawnym (ponoszącym pełną odpowiedzialność) spółki bmp Media Investors AG & Co. KGaA z siedzibą w Berlinie ( bmp Media Investors ). Kapitał zakładowy spółki bmp Media Investors wynosi aktualnie 3 mln EUR i dzieli się na 3 mln beznominałowych akcji na okaziciela. Jedynym komandytariuszem spółki bmp Media Investors jest spółka bmp AG. 8/18

9 Spółka bmp Media Investors inwestuje w niemieckie i polskie firmy, które działają w segmentach mediów, rozrywki i usług marketingowych. Spółka bmp Beteiligungsmanagement AG, która objęła sprawowanie zarządu w spółce bmp Media Investors, ma zgodnie z 9 statutu spółki bmp Media Investors prawo otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie w stałej wysokości oraz w wysokości uzależnionej od zysku. bmp AG zamierza otworzyć spółkę bmp Media Investors dla kolejnych akcjonariuszy, np. poprzez wejście na giełdę, aby w ten sposób sfinansować nabycie kolejnych spółek portfelowych w wymienionych powyżej segmentach. Oprócz pobierania opłat za zarządzanie za pośrednictwem bmp Beteiligungsmanagement AG spółka bmp AG planuje uczestniczyć w dalszym rozwoju portfela spółki bmp Media Investors w charakterze perspektywicznego udziałowca mniejszościowego. 2. Powody zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków Powodem zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków jest dążenie spółki bmp AG do optymalizacji sytuacji podatkowej. Zawarcie skutecznej i wdrożonej umowy o odprowadzaniu zysków jest warunkiem wstępnym utworzenia podatkowej grupy kapitałowej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od działalności gospodarczej. Te podatkowe grupy kapitałowe mają w odniesieniu do podatków od zysków tę zaletę, że istnieje możliwość rozliczania na bieżąco dodatnich i ujemnych wyników spółek wchodzących w skład takiej grupy. 3. Objaśnienia do umowy o odprowadzaniu zysków Umowa o odprowadzaniu zysków przewiduje zarówno odprowadzanie zysków przez spółkę bmp Beteiligungsmanagement AG do spółki bmp AG, jak i pokrywanie strat spółki bmp Beteiligungsmanagement AG przez spółkę bmp AG od dnia 1 stycznia 2008 r. Poniżej objaśnione zostaną istotne uregulowania zawarte w treści umowy o odprowadzaniu zysków: Odprowadzanie zysków Zgodnie z 1 ust. 1 umowy o odprowadzaniu zysków spółka bmp Beteiligungsmanagement AG zobowiązuje się do odprowadzania swojego całego zysku do spółki bmp AG. Odprowadzony zysk nie może przewyższać kwoty wymienionej w 301 niem. ustawy o akcjach. Zgodnie z 301 zdanie 1 niem. ustawy o akcjach odprowadzany zysk obejmuje zysk netto obliczony przed odprowadzeniem zysku, pomniejszony o przeniesioną stratę z lat ubiegłych oraz o kwotę odprowadzaną zgodnie z 300 niem. ustawy o akcjach na poczet rezerw obowiązkowych. Spółka bmp Beteiligungsmanagement AG może odprowadzać kwoty z zysku netto na poczet innych rezerw tworzonych z zysku zgodnie 272 ust. 3 niem. kodeksu handlowego (HGB) tylko w zakresie, jaki będzie uzasadniony ekonomicznie przy rozsądnej ocenie handlowej. Fundusze zapasowe (inne rezerwy tworzone z zysku zgodnie z 272 ust. 3 niem. kodeksu handlowego oraz rezerwy kapitałowe z tytułu dopłat określonych w 272 ust. 2 pkt 4 niem. kodeksu handlowego), które zostaną utworzone w czasie obowiązywania umowy, zostają na żądanie spółki bmp AG rozwiązane i wykorzystane do wyrównania straty netto lub odprowadzone jako zysk. Zobowiązanie do odprowadzenia zysku obowiązuje po raz pierwszy w odniesieniu do całego zysku spółki bmp Beteiligungsmanagement AG wykazanego za rok obrotowy, w którym wejdzie w życie umowa o odprowadzaniu zysków. Ze względu na fakt, że umowa o odprowadzaniu zysków wchodzi w życie w momencie wpisania jej w Rejestrze Handlowym właściwym dla spółki bmp Beteiligungsmanagement AG, odprowadzenie zysku obowiązuje z mocą wsteczną od początku roku obrotowego. 9/18

10 Roszczenie o odprowadzenie zysków staje się wymagalne z końcem dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania za dany rok obrotowy obowiązujący w spółce bmp Beteiligungsmanagement AG i od tego momentu podlega oprocentowaniu w ustawowej wysokości. Przejęcie strat Zgodnie z 2 ust. 1 umowy o odprowadzaniu zysków spółka bmp AG jest zobowiązana do wyrównania zgodnie z 302 niem. ustawy o akcjach każdej innej straty netto poniesionej przez spółkę bmp Beteiligungsmanagement AG w czasie obowiązywania niniejszej umowy, która nie zostanie wyrównana przez pobranie odpowiednich kwot z innych rezerw tworzonych z zysków. Ten obowiązek pokrycia strat jest bezwzględnym skutkiem umowy o odprowadzaniu zysków. W pozostałym zakresie obowiązują uregulowania 302 ust. 2 i ust. 3 niem. ustawy o akcjach. Zapis ten nawiązuje w szczególności do ustawowej możliwości zrzeczenia się i ugody w odniesieniu do roszczenia o wyrównaniu strat. Zobowiązanie do pokrycia strat obowiązuje również od daty wejścia w życie umowy o odprowadzaniu zysków w momencie jej rejestracji w Rejestrze Handlowym z mocą wsteczną od początku bieżącego roku obrotowego spółki bmp Beteiligungsmanagement AG. Roszczenie o wyrównanie straty netto staje się wymagalne z końcem ostatniego dnia roku obrotowego spółki bmp Beteiligungsmanagement AG, którego dotyczy to roszczenie, i od tego momentu podlega oprocentowaniu w ustawowej wysokości. Wejście w życie i czas trwania umowy Umowa o odprowadzaniu zysków zostaje zawarta ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. na okres pięciu lat, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej przed upływem okresu jej obowiązywania, jej ważność przedłuża się automatycznie każdorazowo o kolejny rok. Taki okres obowiązywania umowy o odprowadzaniu zysków został wybrany ze względu na konieczność spełnienia zapisanych w prawie podatkowym wymagań, jakie musi spełniać podatkowa grupa kapitałowa w odniesieniu do zachowania minimalnego okresu podatkowego. Umowa o odprowadzaniu zysków staje się skuteczna w momencie jej wpisania w Rejestrze Handlowym właściwym dla siedziby spółki bmp Beteiligungsmanagement AG. Wniosek o wpis w Rejestrze Handlowym zostanie złożony niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki bmp AG w dniu 9 lipca 2008 r. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z ważnego powodu o ile będzie to możliwe w myśl obowiązującego prawa w każdym czasie bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Ważny powód ma w szczególności miejsce, jeżeli spółce bmp AG nie będzie już przysługiwać większość praw głosu z udziałów posiadanych przez nią w spółce bmp Beteiligungsmanagement AG. Za ważny powód uważa się w szczególności także okoliczności, które za takie uznane są przez niemiecką administrację skarbową (R 60 ust. 6 Wytyczne w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych, 2004). W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnego powodu spółka bmp AG zobowiązana jest tylko do proporcjonalnego wyrównania strat powstałych do momentu zakończenia obowiązywania - na gruncie prawa handlowego - umowy o odprowadzaniu zysków. Brak konieczności ustaleń w trybie 304, 305 niem. ustawy o akcjach, brak obowiązku badania umowy o odprowadzaniu zysków Ze względu na brak w spółce bmp Beteiligungsmanagement AG zewnętrznych akcjonariuszy nie istniała też konieczność zapisania w treści umowy o odprowadzaniu zysków wymogu dokonania na rzecz takich akcjonariuszy zapłaty wyrównania i odprawy; spółka bmp AG posiada bezpośrednio 100% udziałów w spółce bmp Beteiligungsmanagement AG. Z tego powodu nie istniała konieczność przeprowadzenia wyceny zainteresowanych podmiotów w celu określenia adekwatnej wysokości wyrównania i odprawy. 10/18

11 Ze względu na fakt, że spółka bmp AG posiada bezpośrednio wszystkie akcje w spółce bmp Beteiligungsmanagement AG, zgodnie z 293b ust. 1 niem. ustawy o akcjach nie istniała też konieczność zbadania umowy o odprowadzaniu zysków przez rzeczoznawcę (kontroler umów). Berlin, dnia 28 kwietnia 2008 r. bmp Aktiengesellschaft Oliver Borrmann Ralph Günther Andreas van Bon bmp Beteiligungsmanagement AG Jens Spyrka 10. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie ze spółką bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH umowy o odprowadzaniu zysków Spółka bmp Aktiengesellschaft oraz spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH zawarły w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowę o odprowadzaniu zysków, w której spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH zobowiązuje się do odprowadzania swoich wszystkich zysków do spółki bmp Aktiengesellschaft. Brzmienie tej umowy jest następujące: Umowa o odprowadzaniu zysków zawarta między spółką bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH, reprezentowaną przez członka Zarządu, Olivera Borrmanna, Schlüterstr. 38, Berlin a spółką bmp Aktiengesellschaft, reprezentowaną przez członka Zarządu, Olivera Borrmanna, Schlüterstr. 38, Berlin - zwaną w dalszym ciągu Spółką Zależną - - zwaną w dalszym ciągu Spółką Dominującą - Preambuła Spółka Zależna posiada kapitał zakładowy w wysokości ,00 EUR. Wszystkie udziały pozostają w gestii spółki bmp Aktiengesellschaft, tak że Spółka Zależna jest w 100% spółkącórką Spółki Dominującej. Na podstawie powyższej struktury właścicielskiej Spółka Zależna i Spółka Dominująca zawierają umowę o odprowadzaniu zysków następującej treści: 1 Odprowadzanie zysków 1. Spółka Zależna zobowiązuje się do odprowadzania swojego całego zysku do Spółki Dominującej. Odprowadzony zysk nie może przewyższać kwoty wymienionej w 301 niem. ustawy o akcjach. 2. Spółka Zależna może odprowadzać kwoty z zysku netto z wyjątkiem rezerw obowiązkowych na poczet rezerw tworzonych z zysku ( 272 ust. 3 niem. kodeksu 11/18

12 handlowego, HGB) tylko w zakresie, jaki będzie uzasadniony ekonomicznie przy rozsądnej ocenie handlowej. Inne rezerwy utworzone z zysku w czasie obowiązywania niniejszej umowy zostaną rozwiązane na wniosek Spółki Dominującej i wykorzystane do pokrycia straty netto lub odprowadzone jako zysk. 3. Wyklucza się odprowadzanie kwot uzyskanych z rozwiązania kapitału zapasowego zgodnie z 272 ust. 2 pkt 4 niem. kodeksu handlowego (HGB) oraz przeniesienia zysków powstałych przed wejściem w życie niniejszej umowy. 2 Przejęcie strat 1. Zgodnie z regulacją w 302 ust. 1 niem. ustawy o akcjach Spółka Dominująca ma obowiązek wyrównania każdej innej straty netto, którą Spółka Zależna poniesie w czasie obowiązywania niniejszej umowy, o ile strata ta nie zostanie wyrównana przez pobranie z innych rezerw tworzonych z zysków kwot, które zostały odprowadzone na rzecz tych rezerw w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Odpowiednie zastosowanie znajdują również postanowienia 302 ust. 2 i ust. 3 niem. ustawy o akcjach. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnego powodu Spółka Dominująca zobowiązana jest zgodnie z poniższym 3 ust. 2 jedynie do wyrównania proporcjonalnych strat Spółki Zależnej do momentu wejścia w życie wypowiedzenia. 3 Czas trwania umowy 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta ze skutkiem od dnia r. na okres pięciu lat. W przypadku niewypowiedzenia jej przed upływem okresu jej obowiązywania jej ważność przedłuża się każdorazowo o kolejny rok. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z ważnego powodu o ile będzie to możliwe w myśl obowiązującego prawa w każdym czasie bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Ważny powód ma w szczególności miejsce, jeżeli Spółce Dominującej nie będzie już przysługiwać większość praw głosu z udziałów posiadanych przez nią w Spółce Zależnej. Za ważny powód uważa się w szczególności także okoliczności, które za takie uznane są przez niemiecką administrację skarbową (R 60 ust. 6 Wytyczne w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych, 2004). 4 Warunek Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Dominującej. 5 Postanowienia końcowe Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy będzie lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Powyższe obowiązuje, jeżeli okaże się, że umowa zawiera lukę w uregulowaniach. Miejsce luki nieskutecznej lub niewykonalnej zajmie odpowiednie uregulowanie, które - o ile będzie to możliwe pod względem prawnym będzie najbardziej zbliżone do tego, co było lub byłoby zgodne z zamysłem i celem zamiarem Stron, gdyby uwzględniły one ten punkt przy zawieraniu niniejszej umowy. Berlin, dnia r. bmp Aktiengesellschaft bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH 12/18

13 Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 r. zgromadzenie wspólników spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH wyraziło zgodę na zawarcie umowy o odprowadzaniu zysków. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują przyjęcie uchwały następującej treści: Zostaje wydana zgoda na zawarcie umowy o odprowadzaniu zysków między spółką bmp Aktiengesellschaft a spółką bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH z dnia 30 kwietnia 2008 r. Sprawozdanie Zarządu spółki bmp Aktiengesellschaft z siedzibą w Berlinie przedstawione zgodnie z 293a niem. ustawy o akcjach w sprawie zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków ze spółką bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH Spółka bmp Aktiengesellschaft ( bmp AG") oraz spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH zamierzają zawrzeć w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowę o odprowadzaniu zysków, mocą której spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH zobowiąże się do odprowadzania swojego całego zysku do spółki bmp AG. W dniu 9 lipca 2008 r. umowa o odprowadzaniu zysków zostanie przedłożona do aprobaty zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki bmp AG. Uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o odprowadzaniu zysków zgromadzenie wspólników spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH podejmie w dniu 29 kwietnia 2008 r. W celu powiadomienia akcjonariuszy spółki bmp AG oraz w celu przygotowania odpowiedniej uchwały Zarząd spółki bmp AG przedstawia w trybie 293a niem. ustawy o akcjach poniższe sprawozdanie dotyczące wspomnianej umowy o odprowadzaniu zysków: 1. Sytuacja na gruncie prawa spółek i sytuacja gospodarcza Siedziba spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH mieści się w Berlinie; spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Rejonowym w Berlinie-Charlottenburgu pod numerem HRB Kapitał zakładowy spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH wynosi EUR i został wpłacony w pełnej wysokości. Spółka bmp AG utworzyła spółkę bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH w dniu 13 czerwca 2000 r. Spółka bmp AG posiada bezpośrednio 100% udziałów w spółce bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH. Spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH jest jedynym wspólnikiem jawnym (ponoszącym pełną odpowiedzialność) spółki bmp Eco Investors GmbH & Co. KGaA z siedzibą w Berlinie ( bmp Eco Investors ). Kapitał zakładowy spółki bmp Media Investors wynosi aktualnie ,00 EUR i dzieli się na beznominałowych akcji na okaziciela. Jedynym komandytariuszem spółki bmp Eco Investors jest spółka bmp AG. Spółka bmp Eco Investors inwestuje w krajowe i międzynarodowe firmy, które działają w segmentach energii odnawialnych i czystych technologii. Spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH, która objęła sprawowanie zarządu w spółce bmp Eco Investors, ma zgodnie z 9 statutu spółki bmp Eco Investors prawo otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie w stałej wysokości oraz w wysokości uzależnionej od zysku. bmp AG zamierza średnioterminowo otworzyć spółkę bmp Eco Investors dla kolejnych akcjonariuszy, np. poprzez wejście na giełdę, aby w ten sposób sfinansować nabycie kolejnych spółek portfelowych w wymienionych powyżej segmentach. Oprócz pobierania opłat za zarządzanie za pośrednictwem bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH spółka bmp AG planuje uczestniczyć w dalszym rozwoju portfela spółki bmp Eco Investors w charakterze perspektywicznego udziałowca mniejszościowego. 13/18

14 2. Powody zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków Powodem zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków jest dążenie spółki bmp AG do optymalizacji sytuacji podatkowej. Zawarcie skutecznej i wdrożonej umowy o odprowadzaniu zysków jest warunkiem wstępnym utworzenia podatkowej grupy kapitałowej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od działalności gospodarczej. Te podatkowe grupy kapitałowe mają w odniesieniu do podatków od zysków tę zaletę, że istnieje możliwość rozliczania na bieżąco dodatnich i ujemnych wyników spółek wchodzących w skład takiej grupy. 3. Objaśnienia do umowy o odprowadzaniu zysków Umowa o odprowadzaniu zysków przewiduje zarówno odprowadzanie zysków przez spółkę bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH do spółki bmp AG, jak i pokrywanie strat spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH przez spółkę bmp AG od dnia 1 stycznia 2008 r. Poniżej objaśnione zostaną istotne uregulowania zawarte w treści umowy o odprowadzaniu zysków: Odprowadzanie zysków Zgodnie z 1 ust. 1 umowy o odprowadzaniu zysków spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH zobowiązuje się do odprowadzania swojego całego zysku do spółki bmp AG. Odprowadzony zysk nie może przewyższać kwoty wymienionej w 301 niem. ustawy o akcjach. Zgodnie z 301 zdanie 1 niem. ustawy o akcjach odprowadzany zyska obejmuje zysk netto netto obliczony przed odprowadzeniem zysku, pomniejszony o przeniesioną stratę z lat ubiegłych oraz o kwotę odprowadzaną zgodnie z 300 niem. ustawy o akcjach na poczet rezerw obowiązkowych. Spółka bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH może odprowadzać kwoty z zysku netto na poczet innych rezerw tworzonych z zysku zgodnie 272 ust. 3 niem. kodeksu handlowego (HGB) tylko w zakresie, jaki będzie uzasadniony ekonomicznie przy rozsądnej ocenie handlowej. Fundusze zapasowe (inne rezerwy tworzone z zysku zgodnie z 272 ust. 3 niem. kodeksu handlowego oraz rezerwy kapitałowe z tytułu dopłat określonych w 272 ust. 2 pkt 4 niem. kodeksu handlowego), które zostaną utworzone w czasie obowiązywania umowy, zostają na żądanie spółki bmp AG rozwiązane i wykorzystane do wyrównania straty netto lub odprowadzone jako zysk. Zobowiązanie do odprowadzenia zysku obowiązuje po raz pierwszy w odniesieniu do całego zysku spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH wykazanego za rok obrotowy, w którym wejdzie w życie umowa o odprowadzaniu zysków. Ze względu na fakt, że umowa o odprowadzaniu zysków wchodzi w życie w momencie wpisania jej w Rejestrze Handlowym właściwym dla spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH, odprowadzenie zysku obowiązuje z mocą wsteczną od początku roku obrotowego. Roszczenie o odprowadzenie zysków staje się wymagalne z końcem dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania za dany rok obrotowy obowiązujący w spółce bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH i od tego momentu podlega oprocentowaniu w ustawowej wysokości. Przejęcie strat Zgodnie z 2 ust. 1 umowy o odprowadzaniu zysków spółka bmp AG jest zobowiązana do wyrównania zgodnie z 302 niem. ustawy o akcjach każdej innej straty netto poniesionej przez spółkę bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH w czasie obowiązywania niniejszej umowy, która nie zostanie wyrównana przez pobranie odpowiednich kwot z innych rezerw tworzonych z zysków. Ten obowiązek pokrycia strat jest bezwzględnym skutkiem umowy o odprowadzaniu zysków. W pozostałym zakresie obowiązują uregulowania 302 ust. 2 i ust. 3 niem. ustawy o 14/18

15 akcjach. Zapis ten nawiązuje w szczególności do ustawowej możliwości zrzeczenia się i ugody w odniesieniu do roszczenia o wyrównaniu strat. Zobowiązanie do pokrycia strat obowiązuje również od daty wejścia w życie umowy o odprowadzaniu zysków w momencie jej rejestracji w Rejestrze Handlowym z mocą wsteczną od początku bieżącego roku obrotowego spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH. Roszczenie o wyrównanie straty netto staje się wymagalne z końcem ostatniego dnia roku obrotowego spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH, którego dotyczy to roszczenie, i od tego momentu podlega oprocentowaniu w ustawowej wysokości. Wejście w życie i czas trwania umowy Umowa o odprowadzaniu zysków zostaje zawarta ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. na okres pięciu lat, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej przed upływem okresu jej obowiązywania, jej ważność przedłuża się automatycznie każdorazowo o kolejny rok. Taki okres obowiązywania umowy o odprowadzaniu zysków został wybrany ze względu na konieczność spełnienia zapisanych w prawie podatkowym wymagań, jakie musi spełniać podatkowa grupa kapitałowa w odniesieniu do zachowania minimalnego okresu podatkowego. Umowa o odprowadzaniu zysków staje się skuteczna w momencie jej wpisania w Rejestrze Handlowym właściwym dla siedziby spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH. Wniosek o wpis w Rejestrze Handlowym zostanie złożony niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki bmp AG w dniu 9 lipca 2008 r. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z ważnego powodu o ile będzie to możliwe w myśl obowiązującego prawa w każdym czasie bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Ważny powód ma w szczególności miejsce, jeżeli spółce bmp AG nie będzie już przysługiwać większość praw głosu z udziałów posiadanych przez nią w spółce bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH. Za ważny powód uważa się w szczególności także okoliczności, które za takie uznane są przez niemiecką administrację skarbową (R 60 ust. 6 Wytyczne w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych, 2004). W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnego powodu spółka bmp AG zobowiązana jest tylko do proporcjonalnego wyrównania strat powstałych do momentu zakończenia obowiązywania - na gruncie prawa handlowego - umowy o odprowadzaniu zysków. Brak konieczności ustaleń w trybie 304, 305 niem. ustawy o akcjach, brak obowiązku badania umowy o odprowadzaniu zysków Ze względu na brak w spółce bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH zewnętrznych wspólników nie istniała też konieczność zapisania w treści umowy o odprowadzaniu zysków wymogu dokonania na rzecz takich wspólników zapłaty wyrównania i odprawy; spółka bmp AG posiada bezpośrednio 100% udziałów w spółce bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH. Z tego powodu nie istniała konieczność przeprowadzenia wyceny zainteresowanych podmiotów w celu określenia adekwatnej wysokości wyrównania i odprawy. Ze względu na fakt, że spółka bmp AG posiada bezpośrednio wszystkie udziały w spółce bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH, zgodnie z 293b ust. 1 niem. ustawy o akcjach nie istniała też konieczność zbadania umowy o odprowadzaniu zysków przez rzeczoznawcę (kontroler umów). Berlin, dnia 28 kwietnia 2008 r. bmp Aktiengesellschaft Oliver Borrmann Ralph Günther Andreas van Bon 15/18

16 Udział w walnym zgromadzeniu i zaświadczenie posiadania akcji Zgodnie z 19 naszego statutu do udziału w walnym zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu uprawnieni są akcjonariusze, którzy zgłoszą się do spółki bmp AG c/o Computershare HV-Services AG HV-Anmeldung Hansastraße München, Faks: ++49-(0) najpóźniej do godziny (CEST) w dniu 2 lipca 2008 r. i jednocześnie przedłożą zaświadczenia o posiadanych akcjach. Posiadane akcje muszą być opatrzone poświadczeniem banku depozytariusza; zaświadczenie to musi być wydane na 21 dni przed datą walnego zgromadzenia, czyli musi odzwierciedlać stan ze środy, dnia r., godz (CEST). Zgłoszenie i zaświadczenie posiadanych akcji wymagają formy pisemnej i muszą być sporządzone w języku niemieckim, angielskim lub polskim. Akcjonariuszom, którzy przechowują swoje akcje w banku niemieckim i chcieliby wziąć udział w walnym zgromadzeniu i skorzystać z prawa głosu, zalecamy analogicznie do lat ubiegłych zwrócenie się do banku depozytariusza z wnioskiem o wydanie karty wstępu na walne zgromadzenie. Bank depozytariusz dokona koniecznego zgłoszenia i potwierdzi ww. jednostce fakt posiadania odnośnych akcji. Następnie akcjonariuszom zostanie przesłana karta wstępu na walne zgromadzenie. W celu zapewnienia otrzymania karty wstępu w terminie prosimy o możliwie jak najszybsze złożenie odnośnego wniosku. Zamówienia na karty wstępu muszą wpłynąć do ww. jednostki najpóźniej do godziny (CEST) w dniu r. Akcjonariusze, którzy zdeponowali swoje akcje w banku zagranicznym, przesyłają potwierdzenie banku depozytariusza bezpośrednio do ww. jednostki. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że zamówienie karty wstępu musi wpłynąć do ww. jednostki najpóźniej do godziny (CEST) dnia r. Więcej informacji dostępnych jest w treści wskazówek umieszczonych na naszej stronie internetowej bmp/investor relations/hauptversammlung. Ogólna liczba akcji i praw głosu w momencie zwołania walnego zgromadzenia Na dzień ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w elektronicznym wydaniu monitora Bundesanzeiger kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 EUR i dzieli się na akcji beznominałowych. Na każdą akcję przypada jeden głos. Z akcji pozostających w posiadaniu Spółki nie można wykonywać praw głosu. Na dzień obwieszczenia zwołania walnego zgromadzenia w elektronicznym wydaniu monitora Bundesanzeiger Spółka nie posiada własnych akcji. Na dzień obwieszczenia zwołania walnego zgromadzenia w elektronicznym wydaniu monitora Bundesanzeiger ogólna liczba zarówno akcji, jak praw głosu wynosi zatem po Prawa akcjonariuszy dotyczące udziału w walnym zgromadzeniu Pod określonymi, wymienionymi w ustawie o akcjach warunkami akcjonariusze mają prawo domagania się uzupełnienia porządku dnia. Ponadto mają prawo pod warunkami bliżej uregulowanymi w niniejszym zaproszeniu na walne zgromadzenie uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela. Ponadto akcjonariusze posiadają w ramach wyznaczonych przez obowiązujące prawo i postanowienia statutu prawo domagać się informacji o przedmiotach porządku dnia, składać wnioski dotyczące przedmiotów porządku dnia oraz przedstawiać swoje opinie dotyczące zarówno przedmiotów porządku dnia, jak i dotyczącej samej Spółki, występować z wnioskami dotyczącymi procedury i oddawać swój głos na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. 16/18

17 Zlecanie wykonania prawa głosu przedstawicielom Zwraca się uwagę na fakt, że wykonanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariusze mogą zlecić pełnomocnikowi, np. bankowi lub stowarzyszeniu akcjonariuszy. Ponadto jeszcze przed walnym zgromadzeniem akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnictwa wyznaczonemu przez Spółkę i związanemu otrzymanymi instrukcjami przedstawicielowi uprawnionemu do wykonywania prawa głosu. Formularze do udzielenia pełnomocnictwa i instrukcji dołączone są do każdej karty wstępu. Ponadto na żądanie zostaną one przekazane w formie tekstowej każdej osobie uprawnionej do oddania głosu. Akcjonariusze, którzy chcieliby udzielić pełnomocnictwa wyznaczonym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu, muszą posiadać kartę wstępu na obrady zgromadzenia. W celu otrzymania karty wstępu w terminie stosowne zamówienie należy dostarczyć do banku depozytariusza z odpowiednim wyprzedzeniem. Pełnomocnictwa muszą mieć formę pisemną. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu muszą oni otrzymać w każdym przypadku instrukcje dotyczące sposobu wykonania prawa głosu. Bez tych instrukcji pełnomocnictwo pozostanie nieważne. Przedstawiciele uprawnieni do wykonywania prawa głosu są zobowiązani do głosowania zgodnie z otrzymaną instrukcją. Wraz z kartą wstępu akcjonariusze otrzymają szczegóły dotyczące udzielenia pełnomocnictwa i instrukcji. Stosowne informacje dostępne są także w Internecie na stronie bmp/investor relations/hauptversammlung. Dokumenty na walne zgromadzenie Wymienione poniżej dokumenty zostały opublikowane na naszej stronie internetowej bmp/investor relations/hauptversammlung, a ponadto dostępne są w pełnej wersji akcjonariuszom do wglądu w pomieszczeniach służbowych Spółki: Ad Punkt 1 porządku dnia: - zatwierdzone sprawozdanie roczne, - zaakceptowane skonsolidowane sprawozdanie roczne, - streszczenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki bmp Aktiengesellschaft i Grupy, - propozycja Zarządu w sprawie wykorzystania zysku bilansowego, - sprawozdanie Zarządu z objaśnieniami zgodnie z 289 ust. 4, 315 ust. 4 niem. kodeksu handlowego HGB, - sprawozdanie Rady Nadzorczej; wszystkie dokumenty dotyczą roku obrotowego Ad Punkt 7 porządku dnia: sprawozdanie Zarządu zgodnie z 71 ust. 1 pkt 8, 186 ust. 4 zdanie 2 niem. ustawy o akcjach Ad Punkt 9 porządku dnia: - umowa o odprowadzaniu zysków między spółką bmp Aktiengesellschaft a spółką bmp Beteiligungsmanagement AG z dnia 30 kwietnia 2008 r., - sprawozdania roczne i sprawozdania z działalności spółki bmp Aktiengesellschaft oraz sprawozdania roczne spółki bmp Beteiligungsmanagement AG za ostatnie trzy lata obrotowe oraz - wspólne sprawozdanie Zarządu spółki bmp Aktiengesellschaft oraz Zarządu spółki bmp Beteiligungsmanagement AG w sprawie zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków zgodnie z 293a niem. ustawy o akcjach. Ad Punkt 10 porządku dnia: - umowa o odprowadzaniu zysków między spółką bmp Aktiengesellschaft a spółką bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH z dnia 30 kwietnia 2008 r., 17/18

18 - sprawozdania roczne i sprawozdania z działalności spółki bmp Aktiengesellschaft oraz sprawozdania roczne spółki bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH za ostatnie trzy lata obrotowe oraz - sprawozdanie Zarządu spółki bmp Aktiengesellschaft w sprawie zawarcia umowy o odprowadzaniu zysków zgodnie 293a niem. ustawy o akcjach. Na wniosek każdy akcjonariusz otrzyma niezwłocznie i nieodpłatnie jeden odpis tej dokumentacji. Dokumentacja będzie ponadto wyłożona w czasie trwania walnego zgromadzenia. Wnioski i propozycje wyborcze akcjonariuszy Wnioski przeciwne oraz propozycje wyborcze dotyczące poszczególnych punktów porządku dnia należy zgodnie z 126 ust. 1, 127 niem. ustawy o akcjach kierować na piśmie lub faksem wyłącznie na podany poniżej adres: bmp Aktiengesellschaft - Investor Relations - Schlüterstraße Berlin Faks: ++49-(0) Wnioski przeciwne i propozycje wyborcze, które z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli najpóźniej na dwa tygodnie przed datą walnego zgromadzenia, wpłyną na ww. adres, zostaną niezwłocznie udostępnione pozostałym akcjonariuszom w Internecie na stronie bmp/investor relations/hauptversammlung. Wnioski skierowane na inny adres nie będą uwzględniane. Ewentualne opinie organów zarządzających publikowane będą również w Internecie na podanej powyżej stronie. Przypomina się o istniejącym zgodnie z 21 i nast. ustawy o obrocie papierami wartościowymi obowiązku informacyjnym akcjonariuszy, których udział praw głosu w Spółce osiągnął, przekroczył lub spadł poniżej jednego z progów wymienionych w 21 ust. 1 zdanie 1 ustawy o obrocie papierami wartościowymi, oraz o przewidzianym w 28 wspomnianej ustawy skutku prawnym utraty praw z akcji w przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego. Berlin, w maju 2008 roku Zarząd 18/18

Szczegóły systemu wynagradzania zarządu kształtowały się za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. następująco:

Szczegóły systemu wynagradzania zarządu kształtowały się za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. następująco: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Wynagradzanie zarządu System wynagradzania członków zarządu spółki bmp media investors AG został ostatnio zweryfikowany przez radę nadzorczą spółki bmp (media investors)

Bardziej szczegółowo

System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010

System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010 C Sprawozdanie o wynagrodzeniach Transparentna i zrozumiała prezentacja wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi część składową dobrego ładu korporacyjnego. Zgodnie z punktem 4.2.5 i 5.4.6 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: MCI Management SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: MCI Management SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: MCI Management SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 17 listopada 2015 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r. Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2016 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 15.12.2016 r. Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu Załącznik do projektu uchwały nr 13 Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 1. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Motywacyjnego, w Spółce Pozbud T&R S.A. określa zasady

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 marca 2014 roku na godz. 12.00 w Gdyni (81-300) przy ulicy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. 1. 2. Uchwała nr. w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IBIZA ICE CAFE Spółka Akcyjna Zwołanym na dzieo 31.01.2011 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 30.10.2014r.

Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 30.10.2014r. Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 30.10.2014r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Projekty uchwał Emporium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r. w Warszawie przy ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro- Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzieo 29 czerwca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro- Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzieo 29 czerwca 2011 roku Projekty uchwał Euro- Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzieo 29 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki prawa handlowego działającej pod firmą ERBUD S.A. w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad Do pkt. 2 porządku obrad Uchwała Nr 1 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 36

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie o zwołaniu Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 10 września 2015 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki:

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000032771; Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd BSC

Bardziej szczegółowo