PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza anych teoria i zastosowania Reaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga Marek Walesiak Wyawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2015

2 Reaktor Wyawnictwa: Aleksanra Śliwka Reaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Barbara Cibis Łamanie: Beata Mazur Projekt okłaki: Beata Dębska Tytuł ofinansowany ze śroków Naroowego Banku Polskiego oraz ze śroków Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS Informacje o naborze artykułów i zasaach recenzowania znajują się na stronie internetowej Wyawnictwa Publikacja uostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL) Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2015 ISSN (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) e-issn (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ISSN (Taksonomia) Wersja pierwotna: publikacja rukowana Zamówienia na opublikowane prace należy skłaać na ares: Wyawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu tel./fax ; Druk i oprawa: TOTEM

3 Spis treści Wstęp... 9 Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak: 25 lat SKAD Beata Basiura, Anna Czapkiewicz: Symulacyjne baanie wykorzystania entropii o baania jakości klasyfikacji Anrzej Bąk: Zaganienie wyboru optymalnej proceury porząkowania liniowego w pakiecie pllor Justyna Brzezińska: Analiza klas ukrytych w baaniach sonażowych Grażyna Dehnel: Rejestr poatkowy oraz rejestr ZUS jako źróło informacji oatkowej la statystyki gospoarczej możliwości i ograniczenia.. 51 Sabina Denkowska: Wybrane metoy oceny jakości opasowania w Propensity Score Matching Marta Dziechciarz-Dua, Klauia Przybysz: Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych o ientyfikacji pozafiskalnych czynników ubóstwa Iwona Foryś: Potencjał rynku mieszkaniowego w Polsce w latach ekoniunktury gospoarczej Eugeniusz Gatnar: Statystyczna analiza konwergencji krajów Europy Śrokowej i Wschoniej po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej Ewa Genge: Zaufanie o instytucji publicznych i finansowych w polskim społeczeństwie analiza empiryczna z wykorzystaniem ukrytych moeli Markowa Alicja Grześkowiak: Wielowymiarowa analiza uwarunkowań zaangażowania Polaków w kształcenie ustawiczne o charakterze pozaformalnym Monika Hamerska: Wykorzystanie meto porząkowania liniowego o tworzenia rankingu jenostek naukowych Bartłomiej Jefmański: Zastosowanie moeli IRT w konstrukcji rozmytego systemu wag la zmiennych w zaganieniu porząkowania liniowego na przykłazie metoy TOPSIS Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak: Wykorzystanie uogólnionej miary oległości o porząkowania liniowego powiatów wojewóztwa pokarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec Krzysztof Kompa: Zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych o oceny sytuacji na światowym rynku kapitałowym prze kryzysem i po jego wystąpieniu Mariusz Kubus: Rekurencyjna eliminacja cech w metoach yskryminacji

4 6 Spis treści Marta Kuc: Wpływ sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych na wynik porząkowania liniowego państw Unii Europejskiej po wzglęem poziomu życia luności Paweł Lula: Kontekstowy pomiar poobieństwa semantycznego Iwona Markowicz: Moel regresji Felsteina-Horioki wyniki baań la Polski Kamila Migał-Najman: Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość ientyfikacji struktury grupowej anych o wysokim wymiarze Małgorzata Misztal: O zastosowaniu kanonicznej analizy koresponencji w baaniach ekonomicznych Krzysztof Najman: Zastosowanie przetwarzania równoległego w analizie skupień Ewar Nowak: Klasyfikacja anych a rachunkowość. Rozważania o relacjach Marcin Pełka: Aaptacja metoy bagging z zastosowaniem klasyfikacji pojęciowej anych symbolicznych Józef Pociecha, Mateusz Baryła, Barbara Pawełek: Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych meto prognozowania bankructwa przesiębiorstw przy losowym i nielosowym oborze prób Agnieszka Przeborska, Małgorzata Misztal: Wybrane metoy statystyki wielowymiarowej w ocenie jakości życia słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku Wojciech Roszka: Konstrukcja syntetycznych zbiorów anych na potrzeby estymacji la małych omen Aneta Rybicka: Połączenie anych o preferencjach ujawnionych i wyrażonych Elżbieta Sobczak: Poziom specjalizacji w sektorach intensywności technologicznej a efekty zmian liczby pracujących w wojewóztwach Polski Anrzej Sokołowski, Grzegorz Harańczyk: Moyfikacja wykresu raarowego Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski: Wykorzystanie meiany o klasyfikacji banków spółzielczych weług stanu ich konycji finansowej Justyna Wilk, Michał B. Pietrzak, Roger S. Bivan, Tomasz Kossowski: Wpływ wyboru metoy klasyfikacji na ientyfikację zależności przestrzennych zastosowanie testu join-count Dorota Witkowska: Wykorzystanie rzew klasyfikacyjnych o analizy zróżnicowania płac w Niemczech Artur Zaborski: Analiza niesymetrycznych anych preferencji z wykorzystaniem moelu punktu ominującego i moelu grawitacji

5 Spis treści 7 Summaries Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak: XXV years of SKAD 24 Beata Basiura, Anna Czapkiewicz: Simulation stuy of the use of entropy to valiation of clustering Anrzej Bąk: Problem of choosing the optimal linear orering proceure in the pllor package Justyna Brzezińska-Grabowska: Latent class analysis in survey research Grażyna Dehnel: Tax register an social security register as a source of aitional information for business statistics possibilities an limitations Sabina Denkowska: Selecte methos of assessing the quality of matching in Propensity Score Matching Marta Dziechciarz-Dua, Klauia Przybysz: Applying the fuzzy set theory to ientify the non-monetary factors of poverty Iwona Foryś: The potential of the housing market in Polan in the years of economic recessions Eugeniusz Gatnar: Statistical analysis of the convergence of CEE countries after 10 years of their membership in the European Union Ewa Genge: Trust to the public an financial institutions in the Polish society an application of latent Markov moels Alicja Grześkowiak: Multivariate analysis of the eterminants of Poles' involvement in non-formal lifelong learning Monika Hamerska: The use of the methos of linear orering for the creating of scientific units ranking Bartłomiej Jefmański: The application of IRT moels in the construction of a fuzzy system of weights for variables in the issue of linear orering on the basis of TOPSIS metho Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak: GDM as a metho of fining a linear orering of istricts of Pokarpackie Voivoeship in the light of the operation of the Euro-Park Mielec special economic zone Krzysztof Kompa: Application of parametric an nonparametric tests to the evaluation of the situation on the worl financial market in the prean post-crisis perio Mariusz Kubus: Recursive feature elimination in iscrimination methos Marta Kuc: The impact of the spatial weights matrix on the final shape of the European Union countries ranking ue to the stanar of living Paweł Lula: The impact of context on semantic similarity Iwona Markowicz: Felstein-Horioka regression moel the results for Polan

6 8 Spis treści Kamila Migał-Najman: The assessment of impact value of Minkowski s constant for the possibility of group structure ientification in high imensional ata Małgorzata Misztal: On the use of canonical corresponence analysis in economic research Krzysztof Najman: The application of the parallel computing in cluster analysis Ewar Nowak: Data classification an accounting. A stuy of correlations 226 Marcin Pełka: The aaptation of bagging with the application of conceptual clustering of symbolic ata Józef Pociecha, Mateusz Baryła, Barbara Pawełek: Comparison of classification accuracy of selecte bankruptcy preiction methos in the case of ranom an non-ranom sampling technique Agnieszka Przeborska, Małgorzata Misztal: Selecte multivariate statistical analysis methos in the evaluation of the quality of life of the members of the University of the Thir Age Wojciech Roszka: Construction of synthetic ata sets for small area estimation Aneta Rybicka: Combining reveale an state preference ata Elżbieta Sobczak: Specialization in sectors of technical avancement vs. effects of workforce number changes in Polan s voivoships Anrzej Sokołowski, Grzegorz Harańczyk: Moification of raar plot Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski: Classification of cooperative banks accoring to their financial situation using the meian Justyna Wilk, Michał B. Pietrzak, Roger S. Bivan, Tomasz Kossowski: The influence of classification metho selection on the ientification of spatial epenence an application of join-count test Dorota Witkowska: Application of classification trees to analyze wages isparities in Germany Artur Zaborski: Asymmetric preference ata analysis by using the ominance point moel an the gravity moel

7 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 207 RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr Taksonomia 24 ISSN Klasyfikacja i analiza anych teoria i zastosowania e-issn Marta Kuc Politechnika Gańska WPŁYW SPOSOBU DEFINIOWANIA MACIERZY WAG PRZESTRZENNYCH NA WYNIK PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI Streszczenie: W artykule okonano analizy wpływu sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych na wynik porząkowania liniowego na przykłazie rankingu państw Unii Europejskiej ze wzglęu na poziom życia. Ustalenie struktury zależności przestrzennych jest istotnym zaganieniem baawczym, gyż umożliwia uwzglęnienie w analizach niemierzalnych efektów przestrzennych, a ponato pozwala uniknąć błęów poznawczych i ponosi wiarygoność analiz. Za aproksymację poziomu życia przyjęto przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju [Antczak 2013]. W opracowaniu przyjęto kilka wariantów macierzy wag przestrzennych, m.in.: macierz kontyngencji rzęu I i II, macierz oległości geograficznej oraz macierz oległości ekonomicznej. Wyniki przeprowazonej analizy wskazują, że ostateczny kształt rankingu jest zależny o sposobu konstrukcji macierzy wag przestrzennych. Słowa kluczowe: macierz wag przestrzennych, przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, porząkowanie liniowe, poziom życia. DOI: /pn Wstęp Konstrukcję przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zaproponowała Antczak [2013], jako próbę uwzglęnienia zależności przestrzennych w formule taksonomicznego miernika rozwoju. Postępowanie takie wyaje się zasane, gyż: zgonie z I prawem geografii Toblera: wszystko jest powiązane ze sobą, ale bliższe obiekty są barziej zależne o siebie niż oległe [Tobler 1970], wykorzystując ane regionalne onoszące się o obiektów geograficznych, należy przynajmniej rozważyć możliwość, że obserwacje mogą nie być nieza-

8 164 Marta Kuc leżne w wyniku wzajemnych połączeń pomięzy sąsiaującymi obiektami [Buccellato 2007], państwa, regiony i wojewóztwa polegają wpływom innych sąsiaujących obiektów przestrzennych oraz zależą o zachozących w nich procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych [Paelinck, Klaassen 1983], lepiej wykorzystać najprostszą macierz sąsieztwa geograficznego, niż z góry zakłaać niezależność [Griffith 1996]. Celem niniejszej pracy jest ocena wrażliwości przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju na sposób efiniowania macierzy wag przestrzennych. Aby sprawzić, jak zmieniają się wyniki porząkowania liniowego państw ze wzglęu na poziom życia luności, zastosowano kilka macierzy wag przestrzennych: macierz bezpośreniego sąsieztwa, macierz sąsieztwa II rzęu, macierze oległości geograficznej oraz ekonomicznej. Baaniem objęto 24 państwa członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Cypru, Malty i Luksemburga) w roku Materiał statystyczny został zaczerpnięty z bazy Passport GMID Euromonitoru (http://www.euromonitor.com/passport). 2. Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju Iea przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju polega na moyfikacji taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga [1968] przez oanie o tegoż miernika macierzy wag przestrzennych [Antczak 2013]. Moyfikacja następuje już na etapie normalizacji. W przypaku gy zmienne wykazujące charakter przestrzenny przekształca się zgonie z formułą: x ij x j zij=, s gzie: xij = W xij macierz zmiennych iagnostycznych wykazujących charakter przestrzenny, zaś W oznacza przyjętą macierz wag przestrzennych. z ij znormalizowana macierz zmiennych iagnostycznych wykazujących charakter przestrzenny. W niniejszym baaniu za zmienną o charakterze przestrzennym uważa się taką, la której wartość statystyki Morana I jest statystycznie istotna przy poziomie istotności α = 0,05. Zmienne niewykazujące charakteru przestrzennego są normalizowane w sposób klasyczny, nieuwzglęniający macierzy wag przestrzennych [Hellwig 1968]. Po znormalizowaniu zmiennych można przejść o wyznaczenia oległości obiektów o wzorca [Antczak 2013]: j

9 Wpływ sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych 165 spi gzie: ij m 2 ( zij ϕ j ),gy j-ta zmienna ma charakter przestrzenny j= 1 =, m 2 ( zij ϕ j ),w przeciwnym przypaku j= 1 z znormalizowana macierz zmiennych iagnostycznych niewykazujących charakteru przestrzennego. Ostateczny przestrzenny miernik rozwoju powstaje jako [Antczak 2013]: gzie: spi spi µ spi = 1, spi spi graniczna oległość anego i-tego obiektu o wzorca, liczona jako: = 2s, gzie: śrenia arytmetyczna wektora sp, s o- chylenie stanarowe wektora sp. Poobnie jak w przypaku miary zaproponowanej przez Hellwiga przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju zazwyczaj przyjmuje wartości z przeziału 0,1. Zatem im wyższa wartość miernika, tym lepiej z punktu wizenia analizowanego zjawiska. Iea uwzglęnienia zależności przestrzennych w konstrukcji zmiennej syntetycznej wyaje się zasana, należy jenak zbaać, czy i jak silnie wyniki otrzymanej analizy są zależne o sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych. 3. Poziom życia luności W niniejszym opracowaniu wpływ sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych na rezultaty porząkowania liniowego obiektów zostanie przestawiony na przykłazie rankingu państw ze wzglęu na poziom życia luności. Poziom życia rozumiany jest jako stopień zaspokojenia potrzeb luności wynikający z konsumpcji wytworzonych przez człowieka óbr materialnych i usług oraz wykorzystania walorów śroowiska naturalnego i społecznego [Bywalec, Wyymus 1992]. Przyjęcie tak szerokiej efinicji poziomu życia wymaga uwzglęniania czynników o charakterze zarówno pieniężnym, jak i niepieniężnym. Za aproksymację poziomu życia luności przyjęto przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, który poprzez agregację wskaźników cząstkowych bęzie w stanie uwzglęnić złożoność analizowanego zjawiska, a poprzez uwzglęnienie macierzy wag przestrzennych pozwoli na uwzglęnienie interakcji pomięzy obiektami. Analiza literatury związanej z poziomem życia pozwoliła przygotować zbiór 110 potencjalnych cech iagnostycznych. Ze zbioru zmiennych iagnostycznych

10 166 Marta Kuc usunięto te cechy iagnostyczne, które nie spełniały warunków formalno-statystycznych [Zeliaś 2004]. Ostatecznie, przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju powstał na postawie 40 zmiennych pozielonych na 10 kategorii: 1. Populacja współczynnik płoności, współczynnik zależności emograficznej osób starszych. 2. Rynek pracy i bezpieczeństwo pracy stopa bezrobocia zarejestrowanego, stopa zatrunienia, liczba wypaków śmiertelnych w miejscu pracy na 100 tys. osób. 3. Ochrona zrowia i opieka społeczna liczba lekarzy przypaających na 100 tys. osób, liczba pielęgniarek przypaających na 100 tys. osób, liczba łóżek szpitalnych przypaających na 100 tys. osób, liczba zgonów na gruźlicę na 100 tys. osób, liczba zgonów na cukrzycę na 100 tys. osób, liczba zgonów noworoków na 1000 urozeń żywych, liczba nowo zarejestrowanych przypaków AIDS na 100 tys. osób, osetek luzi otyłych (BMI>30) w populacji Eukacja liczba stuentów na 1000 osób, liczba nauczycieli akaemickich przypaających na 1 stuenta. 5. Kultura, rekreacja i czas wolny liczba hoteli na 1000 osób, śrenioroczna liczba wyjść o kina na osobę. 6. Warunki mieszkaniowe liczba nowo wybuowanych mieszkań przypaających na 1000 gospoarstw omowych. 7. Komunikacja i łączność liczba nowo zarejestrowanych samochoów osobowych na 1000 osób, transport lotniczy w pasażerokilometrach na osobę, transport kolejowy w pasażerokilometrach na osobę; gęstość sieci rogowej w km na km 2 powierzchni ogólnej kraju, osetek róg o twarej powierzchni, osetek autostra w ogólnej ługości róg, abonenci telefonii komórkowej na 1000 osób, osetek osób korzystających z Internetu. 8. Bezpieczeństwo społeczne współczynnik postrzeganej korupcji, liczba zabójstw na 100 tys. osób, liczba przestępstw związanych z narkotykami na 100 tys. osób, liczba samobójstw na 100 tys. osób, liczba rozwoów na 1000 osób. 9. Dochoy i wyatki luności oszczęności jako procent ochou rozporzązalnego, poatki i skłaki na ubezpieczenie społeczne jako procent ochou brutto, stopa inflacji, stawka za gozinę pracy w przemyśle w euro (ceny stałe z 2012 r.). 10. Śroowisko naturalne emisja pyłów w mikrogramach na km 2 powierzchni ogólnej kraju, procent powierzchni chronionej kraju, emisja tlenku węgla w kg na osobę, lesistość kraju, zienna emisja zanieczyszczeń wó w kg na 1000 osób. 4. Analiza empiryczna W celu sprawzenia wrażliwości przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju na sposób efiniowania macierzy wag przestrzennych wyznaczono syntetyczne mierniki poziomu życia na postawie pięciu różnych macierzy wag przestrzennych:

11 Wpływ sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych 167 Wariant I bezpośrenie sąsieztwo (kryterium wspólnej granicy). Wariant II sąsieztwo II rzęu. Wariant III oległość pomięzy stolicami. Wariant IV ługość wspólnej granicy. Wariant V oległość ekonomiczna (PKB per capita weług parytetu siły nabywczej). W literaturze można znaleźć wiele rozmaitych sposobów efiniowania macierzy wag przestrzennych, a ich przeglą znajuje się m.in. w pracy Getisa i Alstata [2004]. Liczba i rozaj zmiennych wykazujących charakter przestrzenny różniły się w zależności o zastosowanego wariantu macierzy wag (tab. 1). Niezależnie o wybranej macierzy wag przestrzennych charakter przestrzenny wykazywały m.in. następujące zmienne: stopa bezrobocia, liczba zgonów na gruźlicę na 100 tys. osób, śrenioroczna liczba wyjść o kina na osobę, emisja CO w kg na osobę, oszczęności jako procent ochoów rozporzązalnych luności. Analizując zawartość tab. 1, można zauważyć, że przyjmując macierz oległości ekonomicznej (wariant V), otrzymano znacznie niższą niż w pozostałych przypakach liczbę zmiennych, la których statystyka I Morana była statystycznie istotna. Tabela 1. Liczba zmiennych o charakterze przestrzennym i nieprzestrzennym w zależności o wariantu macierzy wag przestrzennych Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Zmienne wykazujące charakter przestrzenny Zmienne niewykazujące charakteru przestrzennego Źróło: opracowanie własne w programie STATA. Wyniki porząkowania liniowego państw członkowskich Unii Europejskiej zostały zaprezentowane w tab. 2. W czołówce państw ze wzglęu na poziom życia luności znalazły się Wielka Brytania, Irlania, Szwecja oraz Holania. Najniższy poziom życia został natomiast onotowany w Bułgarii, Rumunii, na Litwie oraz Łotwie. Otrzymane wyniki zają się być merytorycznie i logicznie poprawne. W celu sprawzenia, czy istnieje zgoność uporząkowań, okonano analizy z wykorzystaniem współczynnika tau-kenalla (tab. 3). Współczynnik tau-kenalla la każej z analizowanych par przyjmuje stosunkowo wysokie wartości oraz jest statystycznie istotny. Analizując zawartość tab. 2, zauważyć można występowanie znacznych rozbieżności w porząkowaniu liniowym obiektów, szczególnie w przypaku wariantu III, opartego na oległości geograficznej pomięzy stolicami poszczególnych państw. W wyniku zastosowania wariantu III najwyższy poziom życia został przypisany Francji, która w przypaku innych uporząkowań zajmowała miejsce 6 (wariant IV i V) bąź nawet 11 (wariant I). Zastosowanie macierzy wag opartej na oległości geograficznej spowoowało, że Irlania znalazła się na

12 168 Marta Kuc Tabela 2. Rankingi państw ze wzglęu na poziom życia luności w roku 2012 Ko ISO Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V AT BE BG DK EE FI FR GR ES NL IE LT LV DE PL PT CZ RO SK SI SE HU UK IT Źróło: opracowanie własne. Tabela 3. Ocena poobieństw uporząkowania z wykorzystaniem współczynnika tau-kenalla Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant I 1,000 0,696 0,536 0,775 0,688 Wariant II 1,000 0,652 0,848 0,674 Wariant III 1,000 0,587 0,456 Wariant IV 1,000 0,710 Wariant V 1,000 Źróło: opracowanie własne. miejscu 17, poczas gy w innych rankingach zajmowała pozycje 1-5. W uporząkowaniu stworzonym weług wariantu III otrzymano znacznie niższą pozycję Szwecji oraz Finlanii (opowienio o 4 i 8 pozycji) w stosunku o pozostałych rankingów. Wyaje się zatem, że taka macierz wag przestrzennych prowazi o zaniżenia wartości miernika syntetycznego w obiektach najalej wysuniętych. Dość uże rozbieżności w pozycjach poszczególnych państw w stosunku o innych rankingów onotowano również w wyniku zastosowania wariantu V. W wyniku zastosowania macierzy wag opartej na oległości ekonomicznej Estonia została

13 Wpływ sposobu efiniowania macierzy wag przestrzennych 169 uplasowana na 11 miejscu, poczas gy la wariantu I i III zajmowała pozycję 23 lub 19 la wariantu IV. Korzystniej wypała również Słowacja, która zajęła 9 lokatę (również w wariancie I), poczas gy w wyniku zastosowania macierzy sąsieztwa II rzęu uplasowała się na 15 pozycji. Spaek pozycji w wyniku zastosowania wariantu V zanotowano natomiast we Włoszech (9 pozycji w ół w stosunku o wariantu II i IV) oraz Niemiec (6 pozycji w ół w stosunku o wariantu I). Przeprowazona analiza wykazała występowanie zależności przestrzennych la większości zmiennych uwzglęnionych w baaniu. Jest to zatem uzasanienie la stosowania taksonomicznego miernika rozwoju w porząkowaniu i grupowaniu państw po wzglęem poziomu życia luności. Ważnym problemem baawczym jest obór opowieniej macierzy wag przestrzennych, gyż jak wynika z niniejszego baania ma ona wpływ na ostateczny ranking obiektów. Najniższą zgoność wyników z pozostałymi uporząkowaniami zaobserwowano la wariantu III (oległość o stolic). Taki sposób efiniowania macierzy wag przestrzennych przyczynia się o osłabiania pozycji obiektów wysuniętych. Wysoką zgoność uporząkowań otrzymano w wyniku zastosowania klasycznie pojmowanego sąsieztwa (istnienie wspólnych granic), sąsieztwa II rzęu oraz ługości wspólnej granicy. Zgonie ze wspomnianym już wcześniej I prawem geografii Toblera obiekty bliższe sobie silniej na siebie oziaływają, również im większa powierzchnia styczności (ługość wspólnej granicy), tym zachozące interakcje przestrzenne są silniejsze. Wyaje się zatem, że należy preferować macierze wag przestrzennych oparte bąź na ługości wspólnej granicy bąź na najbliższym sąsieztwie. 5. Zakończenie Wyniki przeprowazonej analizy wskazują, że przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju jest wrażliwy na sposób efiniowania macierzy wag przestrzennych. Pomimo faktu, że współczynnik korelacji tau-kenalla przyjmował stosunkowo wysokie wartości, różnice w pozycjach poszczególnych państw sięgały nawet 16 pozycji (Irlania 1 miejsce w wariancie II, 17 miejsce w wariancie III). Najniższą zgonością cechowały się wyniki uzyskane w rezultacie wykorzystania macierzy opartej na oległości pomięzy stolicami państw. Tak skonstruowana macierz zaniżała wartości zmiennej syntetycznej la skrajnych obiektów. Florax i Rey [1995] sugerują, że w ekonometrii przestrzennej powinno się preferować mniej skomplikowane macierze wag przestrzennych, gyż korzystniejsze jest stosowanie macierzy nieoszacowanej niż przeszacowanej. Wyaje się, że i w przypaku taksonomicznego przestrzennego miernika rozwoju takie rozwiązanie bęzie najkorzystniejsze.

14 170 Marta Kuc Literatura Antczak E., 2013, Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, Wiaomości Statystyczne, 2013/7, s Buccellato T., 2007, Convergence across Russian Regions: A spatial econometrics approach, Centre for the Stuy of Economic an Social Change in Europe, Economics Working Paper nr 72, Lonyn, s Bywalec Cz., Wyymus S., 1992, Poziom życia luności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospoarczej, Ekonomista, 5-6/1992, s Florax R.J.G.M., Rey S., 1995, The impact of misspecifie spatial interaction in linear regression moels, New Directions in Spatial Econometrics. Avances in Spatial Sciences, Springer, s Getis A., Alstat J., 2004, Constructing the spatial weight matrix using a local statistics, Geographical Analysis 36, s Griffith D.A., 1996, Spatial autocorrelation an eigenfunctions of the geographic weights matrix accompanying geo-reference ata, The Canaian Geographer, vol. 40/1996, s Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metoy taksonomicznej o typologicznego poziału krajów ze wzglęu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kar, Przeglą Statystyczny nr 4, s Paelinck J.H.P., Klaassen L.H., 1983, Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa, s. 14. Tobler W.R., 1970, A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography, nr 46, Clark University, Clark, s Zeliaś A. (re.), 2004, Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wyawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2004, s. 53. THE IMPACT OF THE SPATIAL WEIGHTS MATRIX ON THE FINAL SHAPE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES RANKING DUE TO THE STANDARD OF LIVING Summary: This article analyzes the impact of the spatial weights matrix on the result of the European Union countries ranking ue to the stanar of living. The proper structure of spatial relationship is an important research issue, since it allows to exten the stanar of living analysis of the immeasurable spatial effects. Moreover, it avois cognitive errors an increases the reliability of the analyzes. The taxonomy spatial measure of evelopment constructe by E. Antczak was use as an approximation of the stanar of living. In this paper, several variants of the spatial weights matrix were use, for exampe: spatial contiguity matrix, share-bounary weight matrix, geografical istance matrix an economic istance matrix. The results of the analysis inicate that the final shape of the ranking is epenent on the metho of constructing the spatial weights matrix. Keywors: spatial weigths matrix, taxonomy spatial measure of evelopment, linear orering, stanar of living.

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Taksonomia 24.ODV\ğNDFMD L DQDOL]D GDQ\FK ļ WHRULD L ]DVWRVRZDQLD

Taksonomia 24.ODV\ğNDFMD L DQDOL]D GDQ\FK ļ WHRULD L ]DVWRVRZDQLD Taksonomia 24 RADA NAUKOWA Daniel Baier (Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Niemcy) (Uni ersytet onomic ny e roc a iu) (Uni ersytet onomic ny e roc a iu) (Uni ersytet onomic ny e roc a iu)

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI SKAD 2014

PROGRAM KONFERENCJI SKAD 2014 PROGRAM KONFERENCJI SKAD 2014 7 września 2014, NIEDZIELA 16.00 20.00 Rejestracja uczestników recepcja Hotelu Aurora w Międzyzdrojach 18.00 20.00 Kolacja 7.45 8.30 Śniadanie 8.45 9.00 Otwarcie XXIII Konferencji

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI SKAD 2015

PROGRAM KONFERENCJI SKAD 2015 XXIV KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS oraz XXIX KONFERENCJA TAKSONOMICZNA nt. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Gdańsk, 14-16 września 2015 13 WRZEŚNIA 2015,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikaca i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską 1.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu ŚLĄSKI Silesian Statistical Review Nr 8 (14) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2o10 RADA PROGRAMOWA Walenty Ostasiewicz (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY SKUPIE W ESTYMACJI REGRESYJNEJ DLA MA YCH OBSZARÓW

ZASTOSOWANIE ANALIZY SKUPIE W ESTYMACJI REGRESYJNEJ DLA MA YCH OBSZARÓW A C A U N I V E R S I A I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 7, 0 * ZASOSOWANIE ANALIZY SKUPIE W ESYMACJI REGRESYJNEJ DLA MA YCH OBSZARÓW Streszczenie. W estymacji regresyjnej parametrów ma ych obszarów

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I. Konferencje naukowe (z

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, etyka, stabilność

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe zajmują niewątpliwie

Potrzeby mieszkaniowe zajmują niewątpliwie PROBLEMY MIESZKANIOWE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ A r t u r Zi m n y Wstęp Potrzeby mieszkaniowe zajmują niewątpliwie nadrzędną pozycję w hierarchii potrzeb człowieka, a zadowolenie z mieszkania ma istotny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 17 2006 MONIKA ROZKRUT Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Usługi

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska Katarzyna Warzecha * Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska Wstęp Celem opracowania jest ocena pozycji Polski na tle krajów UE

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej

Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej INTEGRACJA EUROPEJSKA Małgorzata STEC * Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej Wprowadzenie Unia Europejska obejmuje państwa o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Duże dysproporcje

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 3(37) 2012

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 3(37) 2012 EKONOMETRIA ECONOMETRICS 3(37) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Barbara Cibis

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących

Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących Dr Małgorzata Stec Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE Z XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH TEORIA I ZASTOSOWANIA

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE Z XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH TEORIA I ZASTOSOWANIA PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LXII ZESZYT 4 2015 SPRAWOZDANIA KRZYSZTOF JAJUGA 1, KRZYSZTOF NAJMAN 2, MAREK WALESIAK 3 SPRAWOZDANIE Z XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH TEORIA I ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLAND IN COMPARISON TO OTHER COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Spis treści Wprowadzenie 13 Ewa Frątczak Rozdział 1. Wprowadzenie - wybrane zagadnienia wielowymiarowej analizy statystycznej... 21 1.1. Czym jest wielowymiarowa analiza statystyczna i do czego służy?...

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Aneta Stańko Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW w Warszawie Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Wstęp W Strategii Lizbońskiej postawiono cel przed krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

O ZASTOSOWANIU METOD PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW W ANALIZIE DANYCH PRZESTRZENNYCH

O ZASTOSOWANIU METOD PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW W ANALIZIE DANYCH PRZESTRZENNYCH Małgorzata Szerszunowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach O ZASTOSOWANIU METOD PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW W ANALIZIE DANYCH PRZESTRZENNYCH Wprowadzenie Obecnie w analizach statystycznych poszukuje się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w hierarchizacji polskich uczelni 1 Application selected methods of multidimensional comparative analysis to a hierarchy of Polish universities

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej analiza taksonomiczna

Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej analiza taksonomiczna Rozdział i Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej analiza taksonomiczna Katarzyna Warzecha 1 Streszczenie Artykuł prezentuje rezultaty porównania poziomu życia ludności Polski

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012)

Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012) XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012) W dniach od 12 do 14 listopada 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Konfernecyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXI

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 529 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 30 2009 RAFAŁ KLÓSKA, RAFAŁ CZYŻYCKI WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego

Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego 180 dr Małgorzata Stec Zakład Statystyki i Ekonometrii Uniwersytet Rzeszowski Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego WPROWADZENIE Powiaty województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji... 13

Spis treści. Od redakcji... 13 Spis treści Od redakcji... 13 Stanisława Bartosiewicz, Opowieść o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowej... 17 Eugeniusz Gatnar, Statystyka i prawda. Przykłady z kryzysu finansowego... 21 Dorota

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA CENY DZIAŁEK ROLNYCH I BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY BOCHNIA

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA CENY DZIAŁEK ROLNYCH I BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY BOCHNIA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 185 191 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Jacek Salamon

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Rafał Klóska Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY PSR PIESZYCH NA OSYGNALIZOWANYCH PRZEJŚCIACH POZIOMYCH

METODA OCENY PSR PIESZYCH NA OSYGNALIZOWANYCH PRZEJŚCIACH POZIOMYCH POBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WAUNKACH ZATŁOCZENIA MOTOYZACYJNEGO IX Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań-osnówko 19-21.06.2013 Jarosław CHMIELEWSKI* *) inż., Koło Naukowe Miasto w ruchu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 2(48) 2015

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 2(48) 2015 EKONOMETRIA ECONOMETRICS 2(48) 2015 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2015 Redakcja wydawnicza: Anna Grzybowska Redakcja techniczna: Barbara Łopusiewicz Korekta: Barbara Cibis

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POMIAR REALIZACJI KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGII EUROPA 2020 W KRAJACH UE-28

POMIAR REALIZACJI KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGII EUROPA 2020 W KRAJACH UE-28 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 276 2016 Beata Kasprzyk Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji Andrzej Sokołowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

Spis treści. Od Redakcji Andrzej Sokołowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) Spis treści Od Redakcji... 15 Andrzej Sokołowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) IFCS- 2004 Chicago kilka refleksji... 19 Kazimierz Zając (Akademia

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE KRYTERIUM DOBORU ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO LINIOWEGO MODELU EKONOMETRYCZNEGO

ZMODYFIKOWANE KRYTERIUM DOBORU ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO LINIOWEGO MODELU EKONOMETRYCZNEGO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XXXIV - zeszyt 1-1987 MAREK WALESIAK ZMODYFIKOWANE KRYTERIUM DOBORU ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO LINIOWEGO MODELU EKONOMETRYCZNEGO Celem prezentowanego artykułu jest zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 427 Taksonomia 27 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA Wstęp podstawy ekonometrii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012 1 EKONOMETRIA wybrane definicje (Osińska) Ekonometria dziedzina ekonomii wykorzystująca modele i sposoby wnioskowania

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W NADBAŁTYCKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W NADBAŁTYCKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Nadumieralność mężczyzn w nadbałtyckich krajach Unii Europejskiej STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 7 MIROSŁAWA GAZIŃSKA Uniwersytet Szczeciński NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W NADBAŁTYCKICH

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

METODY SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO OBIEKTÓW SYMBOLICZNYCH

METODY SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO OBIEKTÓW SYMBOLICZNYCH Marcin Pełka Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu METODY SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO OBIEKTÓW SYMBOLICZNYCH 1. Wprowadzenie Metody skalowania wielowymiarowego obiektów symbolicznych, podobnie jak w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Lucyna Kirwil Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa lucyna.kirwil@swps.edu.pl V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana. Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

OeconomiA copernicana. Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu OeconomiA copernicana 2012 Nr 2 ISSN 2083-1277 Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ANALIZA STOPY BEZROBOCIA W POLSCE W UJĘCIU PRZESTRZENNO-CZASOWYM Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo