KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE"

Transkrypt

1 KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

2 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

3 KARTA ETYCZNA

4 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

5 W raz z wejściem na giełdę w 2008 roku wzrosła dostrzegalność SUEZ ENVIRONNEMENT. Tym samym Grupa przyjęła na siebie nowe obowiązki w relacjach ze swoimi kontrahentami, szczególnie w zakresie zarządzania. SUEZ ENVIRONNEMENT, który w pełni popiera wartości GDF SUEZ, postanowił zatem rozpocząć prace nad stworzeniem spójnej karty etycznej, która stanowiłaby dla każdego pracownika punkt odniesienia dla jego zachowania i działania, zarówno indywidualnego, jak i w Grupie. Nie oznacza to, że Grupa nagle odkryła konieczność działania w zgodzie z zasadami etycznymi, lecz ukazuje, że Grupa formalizuje i potwierdza na nowo zasady, które są już dobrze znane i szeroko respektowane w jej ramach. Karta Etyczna SUEZ ENVIRONNEMENT opiera się na takich samych wartościach, jak te uznawane przez GDF SUEZ oraz stawia sobie podobne cele. SUEZ ENVIRONNEMENT uznaje za swoją powinność uczynienie z etyki niezbędnego fundamentu ulepszającego globalny wynik Grupy. Etyka ma dla nas zasadnicze znaczenie przy dokonywaniu transakcji, zawieraniu umów, zdobywaniu rynków. Stanowi ona również podstawę udanych relacji z dostawcami i klientami oraz umacnia poczucie dumy z przynależności do Grupy. Życzylibyśmy sobie, aby każdy mógł odwołać się do niniejszej Karty oraz aby zawarte w niej zasady były w pełni przestrzegane i podzielane. Jean-Louis Chaussade Dyrektor Generalny Gérard Mestrallet Prezes Zarządu SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

6 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

7 SPIS TREŚCI NASZE WARTOŚCI NASZE ZASADY ETYCZNE... CZTERY ZASADY PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANE W NASZEJ GRUPIE (pracownicy, akcjonariusze, spółki zależne Grupy) ZASADY STOSOWANE NA NASZYCH RYNKACH (klienci, dostawcy, konkurenci) ZASADY STOSOWANE W NASZYM OTOCZENIU (społeczność, planeta) ZARZĄDZANIE ETYKĄ... ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY SYSTEM WDRAŻANIA SPECJALISTA DO SPRAW ETYKI SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLE I AUDYTY SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

8 WYSOKIE WYMAGANIA ZAGWARANTOWANIE DOBRYCH, DŁUGOFALOWYCH ROZWIĄZAŃ WSZYSTKIM NASZYM KONTRAHENTOM POPRZEZ NIEUSTANNE POSZUKIWANIE SKUTECZNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ NASZYCH KLIENTÓW I SEKTORA PUBLICZNEGO. ZAANGAŻOWANIE POŁĄCZENIE ROZWOJU NASZEJ GRUPY Z POSZANOWANIEM PLANETY W ŚWIADCZENIU USŁUG NIEZBĘDNYCH CZŁOWIEKOWI. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

9 NASZE WARTOŚCI ODWAGA OPTYMISTYCZNIE POSTRZEGAĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ I KREATYWNIE TWORZYĆ PRZYSZŁOŚĆ. SPÓJNOŚĆ MOBILIZOWAĆ WSZYSTKIE SIŁY W DUCHU PRACY ZESPOŁOWEJ PO TO, ABY UCZYNIĆ Z ENERGII I ŚRODOWISKA TRWAŁE ŹRÓDŁA POSTĘPU I ROZWOJU. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

10 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

11 ZASADY ETYCZNE... CZTERY ZASADY PODSTAWOWE Wartości SUEZ ENVIRONNEMENT wyrażają się poprzez sposób, w jaki działa przedsiębiorstwo. Etyka Grupy znajduje swoje odbicie w podstawowych zasadach, które wyznaczają sposób naszego postępowania. Należą do nich: zgodność z ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi, prawość, lojalność i uczciwość oraz szacunek dla drugiego człowieka. SUEZ ENVIRONNEMENT oczekuje od swoich pracowników działania zgodnego z zasadami etycznymi w każdych okolicznościach, niezależnie od zawodu jaki wykonują, poziomu odpowiedzialności i ich partnerów handlowych. Wszyscy zatem mamy obowiązek takiego działania, które nigdy nie wzbudzi wątpliwości co do etyki Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT. Nasza Grupa nie od dzisiaj widzi konieczność ustanowienia zasad etycznych chroniących jej funkcjonowanie, przyszłość i reputację przed ewentualnymi zagrożeniami. Spółki, które wchodzą w skład SUEZ ENVIRONNEMENT propagują od wielu lat kulturę zaangażowania na rzecz Praw Człowieka i szacunku dla godności ludzkiej, walki z korupcją i ochrony środowiska. Owa kultura doprowadziła naszą Grupę do przyjęcia zasad etycznych, które często idą dalej niż obowiązujące ustawodawstwo i przepisy wykonawcze. SUEZ ENVRONNEMENT stanowiąc część grupy GDF SUEZ, przystępuje do Karty Etycznej GDF SUEZ. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

12 Niniejsza Karta opiera się na takich samych zasadach jak te przyjęte przez GDF SUEZ oraz stawia sobie podobne cele. Jako spółka notowana na giełdzie, SUEZ ENVIRONNEMENT wdraża swój własny sposób zarządzania pozostający jednak w zgodzie z kierunkiem przyjętym przez GDF SUEZ. Do czterech podstawowych zasad, które kierują naszym działaniem należą: Zgodność z ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi. Umacnianie kultury prawości. Dawanie dowodu lojalności i uczciwości. Szacunek dla innych. Te cztery podstawowe zasady znajdują konkretne zastosowanie w trzech obszarach, w których działa nasza spółka: obszar Grupy, do którego należą współpracownicy, akcjonariusze i spółki zależne SUEZ ENVIRONNEMENT, obszar Rynku, w ramach którego utrzymujemy relacje z klientami, dostawcami i naszymi konkurentami, oraz obszar Otoczenia Społecznego, w którym jesteśmy obecni. Korzystna dla wszystkich trzech obszarów (Grupy, Rynku i Otoczenia Społecznego), jest etyka jeszcze bardziej wymagająca i oczekiwana przez wszystkich kontrahentów; etyka, która w prowadzeniu spraw handlowych faworyzuje nowy sposób kierowania. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

13 NASZE ZASADY ETYCZNE... ZASADY STOSOWANE W NASZEJ GRUPIE Pracownicy Na wszystkich szczeblach hierarchii, SUEZ ENVIRONNEMNT przywiązuje dużą wagę do utrzymywania tak wymagających, jak i harmonijnych, stosunków międzyludzkich. W tym kontekście, każdy jest odpowiedzialny za umożliwienie pozostałym pracownikom wykonywania ich pracy w dobrych warunkach fizycznych i moralnych. W związku z powyższym, wypełniając swoje obowiązki, działając w ramach istniejących stosunków służbowych, każda osoba musi być darzona szacunkiem. Grupa faworyzuje stosunki koleżeńskie oparte na kurtuazji, szacunku, uznaniu i dyskrecji. SUEZ ENVIRONNEMENT potępia dręczenie psychiczne i molestowanie seksualne oraz sprzeciwia się wszelkim formom wywierania przesadnej presji. Szanując różnorodność i prywatność, Grupa zwraca uwagę przede wszystkim na kompetencje zawodowe swoich pracowników zakazując jakiekolwiek formy dyskryminacji w jej ramach. Wymagając od swoich pracowników wysokich kompetencji zawodowych, SUEZ ENVIRONNEMENT wspiera jednocześnie ich rozwój zawodowy i osobisty. Szczególnie ceniona wartość jaką jest umiejętność pracy w zespole, opiera się na otwartym, konstruktywnym dialogu, który wzmacnia wewnętrzną spójność Grupy. Grupa stosuje wszelkie niezbędne środki po to, aby informować swoich pracowników o celach i wyzwaniach, jakie sobie stawia, a tym samym, aby ułatwić im zaangażowanie w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

14 We wszystkich krajach, SUEZ ENVIRONNEMENT stara się zapewnić płace pozwalające na godną egzystencję w stosunku do lokalnego poziomu życia. Ponadto, Grupa stara się wdrażać wszelkie stosowne środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. Spółki zależne Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT czuwa nad tym, aby stosunki między poszczególnymi spółkami zależnymi były oparte na zasadach przejrzystości i równowagi. W szczególności, Grupa upewnia się, czy informacje przekazywane między nimi są dokładne i prawdziwe oraz, czy spółki te, wchodząc między sobą w relacje biznesowe, przestrzegają zasady lojalności z taką samą dbałością jak wobec klientów, dostawców czy parterów zewnętrznych. I wreszcie, mając na uwadze spójność i lojalność, spółki zależne powinny wdrażać na szczeblu lokalnym środki pozwalające im na osiągnięcie celów i spełnienie wymogów niniejszej Karty. Akcjonariusze Dalszy rozwój naszej Grupy zależy przede wszystkim od znalezienia środków niezbędnych do finansowania inwestycji. Nasi akcjonariusze odgrywają kluczową rolę w rozwoju Grupy. Ze względu na zaufanie, jakim nas darzą, mamy do spełnienia wobec nich podwójny obowiązek. Z jednej strony jest to zagwarantowanie im bardzo dobrych wyników finansowych i optymalnych zysków z zainwestowanego kapitału, a z drugiej, dobre zarządzanie spółką. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

15 NASZE ZASADY ETYCZNE W tym celu, stosujemy wysokie standardy w zakresie zarządzania spółką. Grupa nie tylko przestrzega reguł określonych przez organy kontrolne rynków finansowych, ale ponadto czuwa nad poszanowaniem równości wszystkich akcjonariuszy oraz przywiązuje dużą wagę do terminowego przekazywania dokładnych, przejrzystych, prawdziwych i możliwych do zweryfikowana informacji finansowych. w skrócie Praca w zdrowej atmosferze przyczynia się do dobrego funkcjonowania Grupy. To właśnie dlatego SUEZ ENVIRONNEMENT przedsięwziął środki niezbędne do zapewnienia swoim pracownikom godnego poziomu życia i bezpiecznych warunków pracy. Grupa kształtuje swoje stosunki z pracownikami na bazie szacunku i zaufania. Ów wynikający z naszych wzajemnych relacji wymóg odnosi się również do ogółu naszych akcjonariuszy, stąd też SUEZ ENVIRONNEMENT stosuje wysokie standardy w zarządzaniu spółką. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

16 ... ZASADY STOSOWANE NA NASZYCH RYNKACH Klienci Zadowolenie naszych klientów, a w konsekwencji trwałość Grupy, zależy od jasno zdefiniowanych czynników, do których należą: dyspozycyjność, wyobraźnia, innowacyjność, nieustanna poprawa jakości świadczonych usług i ich identyfikowalności, szczególnie w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz uwzględnianie wymiaru społecznego w działalności z zakresu usług publicznych. Owe wymagania zakładają prowadzenie otwartego dialogu, opartego na prawdziwej i szczerej informacji, przejrzystości procedur wdrażanych w ramach Grupy oraz oczywiście, przestrzegania zobowiązań i reguł w zakresie konkurencji. Dostawcy Jakość produktów i usług dostarczanych klientom przez Grupę zależy również od umiejętności pozyskania od naszych dostawców i partnerów zewnętrznych produktów i usług o najwyższej jakości. Wybór partnerów powinien być zatem bezstronny i oparty na wysokich wymaganiach. Wybierając swoich dostawców, Grupa kieruje się ich profesjonalizmem i konkurencyjnością w perspektywie relacji opartych na zaufaniu. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

17 NASZE ZASADY ETYCZNE Wszelkie negocjacje powinny być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi przez Grupę. We wspólne podejmowanie decyzji zakupowych powinny być zatem włączone wszystkie bezpośrednio zainteresowane osoby. W stosunkach z dostawcami należy się kierować zasadami sprawiedliwości i bezstronności tak, aby nie dopuszczać do powstania nadużyć i dominacji. Osoby podejmujące decyzje zakupowe powinny wykazywać się nieskazitelną postawą oraz przestrzegać obowiązujących przepisów, zwłaszcza z zakresu prawa konkurencji. Wartość, jaką jest dla nas jakość, wyraża się również poprzez włączenie do kryteriów wyboru dostawców troski o środowisko i społeczeństwo. SUEZ ENVIRONNEMENT zobowiązuje swoich partnerów handlowych, podwykonawców i dostawców do ustanowienia w ramach ich organizacji, jeśli jeszcze tego nie zrobili, zasad etycznych, środowiskowych i pracowniczych oraz do przestrzegania praktyk zgodnych z wartościami Grupy. Konkurenci Nasza Grupa przestrzega zasad funkcjonowania rynku. Dostosowuje się zatem do reguł konkurencji i rynków regulowanych, postępując w sposób lojalny oraz nie oczerniając, ani nie ośmieszając swoich konkurentów. Ponadto, Grupa chroni swoje informacje poufne i tajemnice produkcji. Stosuje również jedynie legalne i uczciwe sposoby zbierania informacji służących do wygrywania przetargów i podpisywania umów. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

18 w skrócie Priorytet Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, jakim jest satysfakcja jej klientów, opiera się na jasno zidentyfikowanych kryteriach. Należą do nich: jakość produktów i usług, otwarty dialog, przejrzystość procedur oraz wypełnianie zobowiązań i przestrzeganie reguł konkurencji. Owe wartości, do których muszą się dostosować wszyscy pracownicy Grupy, mają również zastosowanie wobec dostawców i konkurentów. W tym zakresie, pracownikom SUEZ ENVIRONNEMENT stawia się wymóg lojalnego zachowania oraz dawania dowodu sprawiedliwości i bezstronności podczas prowadzenia negocjacji. Są oni również zobowiązani do upewnienia się, czy partnerzy handlowi Grupy posiadają walory etyczne zgodne z jej Kartą Etyczną. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

19 NASZE ZASADY ETYCZNE... ZASADY STOSOWANE W NASZYM OTOCZENIU Społeczność Grupa prowadzi działalność, która umiejscawia ją w centrum społeczności lokalnych na rzecz których świadczy usługi. Z tego względu, Grupa przywiązuje szczególną wagę do wspierania tychże społeczności. SUEZ ENVIRONNEMENT prowadzi również aktywną politykę solidarności wobec grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, współpracując na tym polu z władzami publicznymi. Prowadzimy również działania z zakresu mecenatu i sponsoringu, które mają na celu udzielenie wsparcia lokalnym inicjatywom. Owe działania muszą być uczciwe, przejrzyste i legalne. SUEZ ENVIRONNEMENT uznaje prawość za jedną z fundamentalnych zasad swojej etyki. Potępia wszelkie formy korupcji i czuwa nad tym, aby pracownicy, którzy angażują się w działania mające na celu przestrzeganie tej zasady, nie ponosili z tego tytułu żadnego uszczerbku. Polityka Grupy nie pozwala na finansowanie jakiejkolwiek działalności politycznej. W krajach, w których jest to dozwolone, Grupa może, pod pewnymi warunkami, zdecydować się na takie finansowanie. Co istotne, może ono mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, a jego wysokość musi być ograniczona. Wreszcie, korzystając z pomocy działaczy lokalnych, SUEZ ENVIRONNEMENT stara się zrozumieć i szanować obecną na danym obszarze kulturę. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

20 W tym zakresie, w przypadku działań lokalnych spójnych z profilem jej działalności, Grupa prowadzi dialog i utrzymuje stosunki partnerskie z organizacjami pozarządowymi (NGO) o profilu środowiskowym i humanitarnym. Ponadto, Grupa wspiera indywidualną działalność społeczną i obywatelską jej pracowników. Planeta Środowisko naturalne, jego ochrona i zrównoważony rozwój znajdują się w samym sercu zainteresowań SUEZ ENVIRONNEMENT. Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy wyraźnie mówi, że szacunek dla człowieka i środowiska naturalnego stanowią podstawę tożsamości i wartości SUEZ ENVIRONNEMENT. Mając świadomość odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń, Grupa określa swoją strategię i cele zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przedstawia osiągane wyniki. Przestrzega ustawodawstwa i przepisów miejscowych. Bacznie zważa na to, jakie są oczekiwania jej klientów, podmiotów sąsiadujących z nią, współpracowników i społeczności lokalnej. Kontrolując emisje do atmosfery oraz wpływ swojej działalności na środowisko, Grupa stara się przekonać swoich partnerów, dostawców i, ewentualnie, właścicieli zarządzanych przez nią zakładów, do swoich celów w zakresie ochrony środowiska. Grupa stosuje metody i techniki, które w najlepszy sposób przyczyniają się do realizacji zrównoważonego rozwoju. Wspiera także prace badawcze i innowacyjne pozwalające na rozwijanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa, odzyskiwania surowców wtórnych i recyklingu, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

21 NASZE ZASADY ETYCZNE w skrócie Społecznie odpowiedzialny, SUEZ ENVIRONNEMENT wypełnia zobowiązania wobec społeczności lokalnych, wśród których rozwija swoją działalność. Szanując otoczenie społeczne i jego kulturę, Grupa stara się jednocześnie zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko, otwarcie informuje o realizowanych inwestycjach i stawianych sobie wymaganiach oraz wspomaga organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska i ludzkości. Grupa potępia korupcję we wszystkich jej formach oraz czuwa nad poszanowaniem tej zasady przez jej pracowników. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

22 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

23 ZARZĄDZANIE ETYKĄ... ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY Karta Etyczna obowiązuje wszystkich pracowników i wszystkie spółki zależne Grupy. Aby zachęcić naszych pracowników do etycznego postępowania oraz działania zgodnego z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi, Grupa stworzyła struktury odpowiedzialne za etykę. Procedury przez nie opracowane są stosowane przez wszystkich członków Grupy. Podejście SUEZ ENVIRONNEMENT do etyki opiera się na trzech poziomach, do których należą: zalecenia, struktury organizacyjne oraz praktyki zawodowe. Ustawodawstwo, Karta oraz system wartości stanowią kamień węgielny poziomu pierwszego, bazę, na której opiera się w realizacji jasno wytyczonego celu: zawsze i wszędzie działać zgodnie z obowiązującym prawem, według reguł i zasad działania określonych w Karcie Etycznej. Drugi poziom mechanizmu dotyczy strony organizacyjnej. Znajduje on swoje konkretne przełożenie we wdrażanych strukturach, procedurach w zakresie monitorowania, projektowania, zarządzania i sprawozdawczości. Trzeci i ostatni poziom obejmuje praktyki zawodowe. Chodzi tu o całość narzędzi operacyjnych, oddanych do dyspozycji pracownikom, które pozwalają im na postępowanie zgodne z zasadami SUEZ ENVIRONNEMENT. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

24 W dokumentach tych przywiązuje się szczególną uwagę do ustawodawstwa, a także do reguł i norm w zakresie etyki i deontologii, opracowywanych nie tylko przez organy stanowiące prawo na szczeblu międzynarodowym, federalnym, krajowym i lokalnym, ale również przez organizacje zawodowe. Zasady wynikające z niniejszej Karty Etycznej powinny być promowane przez pracowników Grupy, zasiadających w Zarządach i Radach Nadzorczych przedsiębiorstw, w których nasza spółka nie posiada udziałów większościowych. Ponadto, pracownicy SUEZ ENVIRONNEMENT powinni czuwać nad informowaniem swoich rozmówców, dostawców, usługodawców i podwykonawców o istnieniu Karty Etycznej Grupy zapoznając ich z niniejszym dokumentem. w skrócie Mająca zastosowanie do wszystkich spółek Grupy, Karta Etyczna SUEZ ENVIRONNEMENT jest jednocześnie promowana przez pracowników Grupy na poziomie wykraczającym poza jej zakres oraz komunikowana kontrahentom Grupy. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

25 ZARZĄDZANIE ETYKĄ... SYSTEM WDRAŻANIA Każdy pracownik Grupy powinien, wykonując swoją pracę, przestrzegać zasad etycznych SUEZ ENVIRONNEMENT. Aby owo zobowiązanie było należycie egzekwowane, system zarządzania jasno określa zakres odpowiedzialności na poszczególnych poziomach. Członkowie kierownictwa SUEZ ENVIRONNEMENT są głównymi gwarantami stosowania Karty Etycznej Grupy. W związku z tym, muszą oni dysponować narzędziami niezbędnymi do monitorowania sposobu, w jaki Karta jest wdrażana, a także wykrywania wszelkich odstępstw od określonych w niej reguł. Są oni również odpowiedzialni za wprowadzenie systemu kontroli stosowania zasad etycznych i zgodności podejmowanych działań z owymi zasadami. W każdej spółce zależnej, zarządzający powołuje Specjalistę ds. Etyki (patrz strony 29-31). Zarządzający czuwa nad zapewnieniem mu niezbędnych dla realizacji wyznaczonych zadań finansowych oraz zadań dotyczących personelu jak również udziela mu stosownych uprawnień. Silne zaangażowanie szczebla menedżerskiego Konieczność osobistego i zbiorowego upewnienia się czy Karta Etyczna jest stosowana, wchodzi w zakres obowiązków całej kadry menedżerskiej. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

26 Zasady określone w niniejszym dokumencie muszą być znane przede wszystkim pracownikom mogącym mieć istotne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstwa lub choćby częściowy wpływ na jego politykę. Postępowanie tych pracowników powinno stanowić wzór do naśladowania. Z tego też powodu, powierzając pracownikowi odpowiedzialne stanowisko, zwierzchnik musi się upewnić, że osoba ta posiada kompetencje, autorytet i środki niezbędne do prawidłowego stosowania Karty Etycznej Grupy. Odpowiednia struktura zarządzania Impuls do zaangażowania SUEZ ENVIRONNEMENT w sferze etycznej, powstał na najwyższym poziomie Grupy. To Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna oraz Komitet Wykonawczy zdecydowali, że należy wyposażyć Grupę w stosowne struktury. Struktury organizacyjne zajmujące się etyką są nadzorowane przez Zarząd Grupy. Komitet ds. Etyki i Długotrwałego Rozwoju, który jest emanacją Zarządu, jednocześnie pomaga mu w wypełnianiu tej roli. W szczególności, Komitet czuwa nad wdrożeniem niezbędnych procedur oraz zaleceń etycznych w Grupie. Sekretariat Generalny ma za zadanie włączenie etyki do wizji, strategii, zarządzania oraz praktyk SUEZ ENVIRONNEMENT. Proponuje zatem dokumenty o fundamentalnym znaczeniu, daje impuls do wdrażania ich we wszystkich działaniach firmy przez działy operacyjne i dyrekcje funkcjonalne. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

27 ZARZĄDZANIE ETYKĄ Aby upewnić się czy zasady etyczne Grupy konieczne do zarządzania ryzykiem naruszeń etycznych są stosowane w jak najszerszym wymiarze, Grupa wspomaga Specjalistów ds. Etyki wypełniających swoje misje w spółkach zależnych Grupy. Upowszechnianie zasad etycznych w Grupie Osoby na szczeblach kierowniczych SUEZ ENVIRONNEMENT są gwarantami rozpowszechniania niniejszego dokumentu wśród pracowników celem umożliwienia im zapoznania się z podejściem etycznym Grupy i stosowania go w codziennej pracy. W tym celu osoby te organizują szkolenia i kampanie informacyjne. Ponadto, służą pomocą i radą tym pracownikom, którzy stawiają im pytania oraz dzielą się z nimi wątpliwościami z zakresu etyki. Specjalista ds. Etyki Grupy, w wykonywaniu swojej misji upowszechniania zasad etycznych, jest wspierany głównie przez Dział ds. Zarządzania Personelem oraz ds. Komunikacji, jak również przez Dyrekcje Funkcjonalne. Ponadto, aby przełożeni mogli zweryfikować czy ich pracownicy znają obowiązujące ich wymogi etyczne i prawne, muszą jeszcze baczniej przyglądać się temu, czy pracownicy ci postępują w sposób zgodny z ich obowiązkami w tej sferze. W przypadku gdy zastosowanie sankcji staje się niezbędne, należy uczynić to w sposób zgodny z miejscowym prawem i zwyczajami. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

28 w skrócie Jeżeli każdy z pracowników SUEZ ENVIRONNEMENT swoim zachowaniem daje świadectwo wartości etycznych Grupy, to ich przełożeni mają szczególne obowiązki w tej sferze, do których należą: komunikowanie, uwrażliwianie, szkolenie oraz kontrolowanie. SUEZ ENVIRONNEMENT zorganizował swoją strukturę tak, aby nadawać impuls praktykom etycznym i sprawdzać ich zgodność z przyjętymi zobowiązaniami. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

29 ZARZĄDZANIE ETYKĄ... SPECJALISTA DO SPRAW ETYKI Zadaniem Specjalisty ds. Etyki jest czuwanie nad wdrażaniem Karty Etycznej w jednostce organizacyjnej, w której pracuje. Jako osoba ułatwiająca i zarazem ożywiająca prowadzenie stosownych działań, przyczynia się do zapobiegania powstawaniu zagrożeń w sferze etycznej poprzez inicjowanie praktyk zawodowych zgodnych ze zobowiązaniami Grupy. W każdej jednostce, której wielkość i niezależność to uzasadniają, menedżer powołuje Specjalistę ds. Etyki, mającego za zadanie czuwanie nad wdrażaniem wartości etycznych Grupy. Z tego względu, do podstawowych zadań składających się na misję Specjalisty ds. Etyki należą: Przekazywanie oraz w razie konieczności, wyjaśnianie kart, kodeksów lub przewodników określających zobowiązania etyczne Grupy wszystkim jej współpracownikom, w ścisłej współpracy z kierownictwem danej jednostki organizacyjnej, Opracowywanie lub nadzorowanie opracowywania dokumentów uzupełniających dotyczących etyki, specyficznych dla danej jednostki organizacyjnej lub jej rodzaju działalności, Czuwanie nad poszanowaniem wartości etycznych w strategiach rozwoju i działaniach jednostki organizacyjnej, Odpowiadanie na pytania pracowników oraz udzielanie im rad w kwestiach etycznych, SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

30 Kierowanie akcjami uwrażliwiającymi, szkoleniowymi i informacyjnymi, Kontrola nad wdrażaniem polityk w zakresie etyki oraz opracowywanie rocznego raportu dotyczącego zgodności działań z zasadami etyki, który Specjalista ds. Etyki w danej spółce przedkłada następnie Specjaliście ds. Etyki Grupy, Rejestrowanie zagrożeń etycznych w danej jednostce organizacyjnej. Zakres obowiązków Specjalisty do spraw Etyki Wybrany ze względu na swoje cechy osobiste, takie jak rygoryzm, uczciwość, dyskrecja, umiejętność zachowania dystansu do różnych sytuacji, umiejętność negocjacji oraz myślenia syntetycznego, Specjalista ds. Etyki jest członkiem zespołu dyrekcji jednostki organizacyjnej i/lub ma bezpośredni dostęp do kierownictwa. Jest on zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji, do których posiada dostęp w związku z realizacją swoich zadań. W związku z powyższym, Specjalista ds. Etyki nie może, bez zgody zainteresowanego, podawać nazwiska osoby, której zachowanie jest przedmiotem postępowania, bądź która mu przekazała jakąś informację. Ów obowiązek zachowania poufności należy realizować zgodnie z miejscowym prawem i zwyczajami. Specjaliści ds.etyki są zobowiązani do podejmowania koniecznych działań tak, aby osoba przekazująca informacje nie była z tego powodu szykanowana. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

31 ZARZĄDZANIE ETYKĄ Mechanizm monitorowania celów w zakresie etyki Specjaliści ds. Etyki zapewniają Grupie globalną wizję stosowanych w niej praktyk etycznych. Aby realizować owo zadanie, każdy z nich okresowo informuje Zarząd lub Radę Nadzorczą swojej jednostki organizacyjnej. Informacje, przedstawiane w ramach raportów cząstkowych, służą za podstawę do opracowania raportu rocznego na temat etyki, przedstawianego przez Specjalistę ds. Etyki Grupy Dyrektorowi Generalnemu, Dyrekcji, Zarządowi i Komitetowi ds. Etyki i Zrównoważonego Rozwoju przy Zarządzie. w skrócie Specjalista ds. Etyki uczestniczy w określeniu zasad i obowiązków w sferze etyki zawodowej oraz czuwa nad ich przestrzeganiem w spółce. Służy pomocą i radą każdemu pracownikowi, który zwraca się do niego z kwestiami etycznymi oraz przyczynia się do określania dobrych praktyk zawodowych poprzez swoją współpracę z kręgiem Specjalistów ds. Etyki Grupy. Zapobiega również powstawaniu zagrożeń w sferze etyki Grupy opracowując raport na temat zgodności z etyką sytuacji zaistniałych w jego spółce. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

32 ... SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLE I AUDYTY W ramach struktur odpowiedzialnych za etykę wprowadzonych we wszystkich spółkach zależnych, SUEZ ENVIRONNEMENT wdraża procedury mające na celu zagwarantowanie stosowania jego polityki w sferze etyki. Istnieją różnorodne procedury sprawozdawczości i audytu. W skład owych procedur wchodzi przede wszystkim roczna deklaracja dotycząca zgodności działań podejmowanych w spółce z polityką Grupy w zakresie etyki. Wszyscy Specjaliści ds. Etyki są zobowiązani do sporządzenia rocznego raportu przedstawiającego postęp w dziedzinie etyki osiągnięty przez spółkę, w której pracuje przy zastosowaniu zasad i procedur SUEZ ENVIRONNEMENT oraz ewentualne zalecenia i działania podjęte z inicjatywy samej spółki. Do owego raportu, przedkładanego szczeblowi nadrzędnemu, dołączony jest list od Specjalisty ds. Etyki, dotyczący zgodności z etyką działań podejmowanych w spółce i potwierdzający jego zaangażowanie w prawidłowe stosowanie zaleceń etycznych w ramach spółki, za którą jest odpowiedzialny. Dokumenty z zakresu etyki są dostępne na stronie internetowej Grupy. Za pośrednictwem poczty elektronicznej istnieje również możliwość uzyskania porad oraz zadawania pytań. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

33 ZARZĄDZANIE ETYKĄ Uzupełniając struktury odpowiedzialne za etykę, działy ds. kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego są otwarte na wszelkie informacje mogące wskazać ewentualne naruszenia zasad. Zwracają również uwagę na istnienie ewentualnych słabych punktów w strukturze organizacyjnej spółek należących do Grupy. Owe działy przedstawiają poczynione przez nie obserwacje szczeblom nadrzędnym. Dostarczają jednocześnie informacji Specjaliście ds. Etyki oraz w razie konieczności, mogą dokonywać przeglądu funkcjonowania poszczególnych elementów składających się na zalecenia etyczne. w skrócie Grupa wdrożyła procedury sprawozdawczości, informowania i audytu wewnętrznego, które stanowią część zaleceń wewnętrznych mających na celu poszanowanie zasad etycznych. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

34 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

35 KONCEPCJA, PROJEKT I REALIZACJA LES EDITIONS STRATEGIQUES Marzec 2010 Drugie wydanie Dokument ten został wydrukowany na papierze powlekanym posiadającym certyfikat Forest Stewardship Council (FSC TM), produkowanym w papierniach posiadających certyfikat ISO 9001 i ISO (system zarządzania środowiskowego). Papier składa się w 60% z włókien pochodzących z recyklingu i w 40% z włókien pierwotnych FSC TM. Dokument został wydrukowany z użyciem atramentu bez rozpuszczalników mineralnych, drukarką posiadającą znak Impri m Vert (Zielony Druk).

36 TOUR CB21-16, PLACE DE L IRIS PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE TEL : + 33 (0) FAX : +33 (0)

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Wersja ostateczna POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GDF Suez projet accord Santé Securite POL.doc 1 Preambuła Sygnatariusze niniejszego porozumienia stawiają

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo