Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW"

Transkrypt

1 Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm.). Konieczne jest także zapoznanie się z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym oraz regulacjami giełdowymi, w tym z Regulaminem Giełdy, który określa m.in. warunki i tryb dopuszczania i wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz opłaty dla emitentów związane z notowaniami na GPW. Poniżej przedstawione zostały kroki, jakie powinna przedsięwziąć spółka, która zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. biegłym rewidentem, który zbada sprawozdania finansowe spółki i przekształci je tak, aby sprawozdania z poszczególnych lat były porównywalne, biurem maklerskim, które będzie pełnić funkcję oferującego akcje spółki w ofercie publicznej. W zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradcy prawnego oraz finansowego. Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych. Przed ofertą publiczną spółka może również podpisać umowę z subemitentem inwestycyjnym i/ lub usługowym, co zabezpieczy emisję przed ewentualnym niepowodzeniem. Emitentem akcji notowanych na giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na giełdę dla przedsiębiorstw posiadających inną formę prawną. W tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną, bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa. Następny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ewentualnej nowej emisji, dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym. Konsekwencją decyzji w sprawie ubiegania się spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest konieczność sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z następującymi podmiotami: Kolejny etap stanowi złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja, po przekazaniu emitentowi ewentualnych uwag do prospektu oraz ich uwzględnieniu przez spółkę, podejmuje decyzję w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Następnie przeprowadzana jest oferta publiczna. W okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją możliwy jest na giełdzie obrót PDA. Po zakończeniu oferty, spółka składa wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji PDA, którymi obrót jest możliwy pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją) na rynek podstawowy lub równoległy. Do wniosku należy dołączyć między innymi zatwierdzony prospekt emisyjny. Po podjęciu przez KDPW decyzji w sprawie rejestracji, spółka składa do Zarządu 153

2 Rocznik Giełdowy 2012 Giełdy wniosek o wprowadzenie papierów do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań, a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie (debiut spółki). Wybrane warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile: sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, zbywalność akcji nie jest ograniczona, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna wynosić co najmniej równowartość w złotych EUR (z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja może wynosić EUR), w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Emitent zobowiązany jest do przekazania Giełdzie wraz z wnioskiem o dopuszczenie tzw. Opinii Firmy Inwestycyjnej odnośnie do spełnienia wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym lub równoległym. Akcje mogą być dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym, o ile dodatkowo spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Finansów z r. tj.: wniosek o dopuszczenie obejmuje wszystkie akcje tego samego rodzaju, w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej EUR (akcje mogą być dopuszczone pomimo niespełnienia tego warunku, o ile Zarząd Giełdy uzna, że liczba akcji objętych wnioskiem, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku podstawowym uzyska wielkość zapewniającą płynność); emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie. Rozpoznając wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę: sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta, perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta, warunki, na jakich emitowane były papiery wartościowe i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, określonymi we wspólnych uchwałach Rady i Zarządu Giełdy, bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego emitent składa bezpośrednio do Zarządu Giełdy na przygotowanym przez Giełdę formularzu. Zarząd Giełdy jest obowiązany podjąć uchwałę w kwestii dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 154

3 Główny Rynek GPW Rocznik Giełdowy 2009 Rocznik Giełdowy 2009 Rodowód spółek giełdowych* Rodowód spółek giełdowych* Rok Oferty Wchodzące Mieszana forma Prywatne o Prywatne Spółki Exbud Państwa Kable Exbud Krosno Kable Próchnik Krosno 1991 Swarzędz Próchnik Tonsil 1991 Swarzędz Wedel Tonsil Wólczanka Wedel Żywiec Wólczanka kapitałowych rodowodzie programu NFI BRE Żywiec BIG Elektrim (Millennium) BRE BIG 1992 Irena Universal Elektrim (Millennium) Mostostal Irena Universal -Export Mostostal- Okocim -Export Polifarb- Okocim Mostostal- Efekt -Cieszyn -Warszawa Polifarb- Mostostal- Efekt 1993 Sokołów -Cieszyn -Warszawa WBK (BZWBK) 1993 Sokołów Vistula WBK (BZWBK) Agros VistulaHolding AmerBank Kredyt Bank ESPEBEPE Dom-Plast BSK (DZPOLSKA) Drosed Optimus Agros Holding AmerBank Kredyt Bank ESPEBEPE Dom-Plast Dębica Kable BFK Indykpol (GrupaOnet) BSK (DZPOLSKA) Drosed Optimus 1994 Jelfa (Elektrim Kable) KrakChemia PPABank (BNPPL) Dębica Kable BFK Indykpol (GrupaOnet) Polifarb-Wrocław Remak (Alma) (Fortis Bank) 1994 Jelfa (Elektrim Kable) KrakChemia PPABank Rafako Mostostal-Zabrze Polifarb-Wrocław Remak (Alma) (Fortis Bank) Rolimpex Novita Rafako Mostostal-Zabrze (Provimi-Rolimpex) Prochem Rolimpex Novita Stalexport (Provimi-Rolimpex) Prochem Bank Stalexport Gdański KPBP-BICK Animex Beton Stal ComputerLand BPH (BANKBPH) (BICK) Mostostal- BWR (DBPBC) Budimex (Sygnity) Bank Gdański KPBP-BICK Animex Beton Stal ComputerLand 1995 Bytom Mostostal- -Gdańsk PBR Elektromontaż- Farm Food BPH (BANKBPH) Mostostal- BWR (DBPBC) Budimex (Sygnity) Górażdże -Gdańsk Pekpol -Export Zasada Centrum 1995 Bytom -Gdańsk Polfa Kutno (Arksteel) PBR Elektromontaż- Farm Food Petrobank Jutrzenka Górażdże Olsztyn (Pointgroup) Pekpol (COLIAN) -Export Zasada Centrum (LG Petro Bank) Polfa Kutno Petrobank Jutrzenka Warta Olsztyn (LG Petro Bank) Elektrobudowa Warta Bank Boryszew IGROUP Kęty Komunalny Chemiskór Echo Elektrobudowa Bank Boryszew IGROUP Oława (Nordea Bank) (4Media) Forte Kęty Komunalny Chemiskór Echo 1996 Paged Lubawa Kompap Oława (Nordea Bank) (4Media) Forte Polisa ŁDA Ocean 1996 Paged Lubawa Kompap PPWK PLI Polisa ŁDA Ocean Relpol (Nomi) PPWK (MIT) PLI Bank Handlowy Budimex Poznań BOŚ Relpol Amica Wronki Ampli (Nomi) Bielbaw 1997 Świecie Centrostal Gdańsk Apator Atlantis Ferrum Bank Handlowy Budimex Poznań BOŚ Amica Wronki Ampli Bielbaw (Mondi Świecie) Elektromontaż - Biurosystem Bauma (ULMA) Grajewo 1997 Świecie Centrostal Gdańsk (Cogna) Apator Atlantis Ferrum Hutmen -Warszawa (Stormm) (I&Bsystem) Best Izolacja (Icopal) (Mondi Świecie) Elektromontaż - Biurosystem Bauma (ULMA) Grajewo Impexmetal Hutmen -Warszawa (Stormm) (I&Bsystem) Best Izolacja (Icopal) Impexmetal (Calatrava) KGHM Energoaparatura Brok Mieszko Lentex Kruszwica Energomontaż-Płd. Elpo (Masters) Strzelec PEPEES 1997 Orbis Poligrafia GPRD (Advanced Polifarb Dębica PBK Sanok Mostostal-Kr. Distribution Ropczyce Polar Wrocław Unibud Mostostal-Sdl. Solutions) Viscoplast WKSM Unimil (POLIMEXMS) ZEW ZREW Pozmeat Garbarnia Brzeg LZPS Protektor Ponar- -Wadowice Elektrociepłownia- Budopol Wrocław Bank Cersanit AMS Garbarnia Brzeg -Będzin Delia Częstochowa Elzab AS Motors Kopex Ekodrob Energopol (Triton Mennica Energomontaż-Płn. Famot Pleszew Development) LZPS Protektor Państwowa Instal Lublin Hydrobudowa- Apexim Bank Pekao Manometry -Gdańsk Bakoma Telekomunikacja Odlewnie Polskie Hydrobudowa- Compensa Polska ZEG -Śląsk Euro Bud Inwest Ponar Hydrotor Gant -Wadowice Jarosław Howell Koło Groclin Mostostal-Płock Medicinies (PGF) Permedia Murawski Holding Wawel Muza WFM Oborniki Pia Piasecki Yawal System (Yawal) (Alpras) PKN TUP Centrozap Agora Pekabex Pemug Caspol (Fon) Skotan Polnord Clif Naftobudowa Comarch Instal Kraków CSS Projprzem Farmacol Pollena Ewa Leta 1999 KZWM LTL Mitex Orfe Pażur

4 Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW Elektrociepłownia-Będzin Kopex Mennica Państwowa Bank Pekao Telekomunikacja Polska 1998 PKN 1999 Kogeneracja Wchodzące w skład grup kapitałowych Prywatne o państwowym rodowodzie Prywatne od początku Spółki parterowe programu NFI Energoaparatura Energomontaż-Płd. Poligrafia Sanok Unibud Unimil ZREW Brok Elpo (Masters) GPRD Mostostal-Kr. Mostostal-Sdl. (POLIMEXMS) Pozmeat Mieszko Strzelec (Advanced Distribution Solutions) Lentex PEPEES Polifarb Dębica Ropczyce Viscoplast ZEW Budopol Wrocław Bank Delia Częstochowa Ekodrob Energomontaż-Płn. Instal Lublin (AWBUD) Manometry Odlewnie Polskie ZEG Cersanit Elzab Energopol Famot Pleszew Hydrobudowa-Gdańsk Hydrobudowa-Śląsk Hydrotor Jarosław Koło Mostostal-Płock Permedia Wawel WFM Oborniki AMS AS Motors (Triton Development) Apexim Bakoma Compensa Euro Bud Inwest Gant Howell Groclin Medicinies (PGF)(PELION) Medicinies (PGF) Murawski Holding Muza Pia Piasecki Garbarnia Brzeg Garbarnia Brzeg LZPS Protektor LZPS Protektor PonarPonar-Wadowice -Wadowice (KCI) Centrozap Pemug Polnord Naftobudowa Instal Kraków Projprzem Pollena Ewa KZWM Agora Caspol (Fon) Clif Comarch CSS Farmacol Leta LTL Mitex Orfe Pażur Prosper StGroup TU Europa Ster-Projekt (ABG Ster-Projekt) Szeptel (MNI ) Pekabex Skotan EFL Krakbrokers Macrosoft (Macrologic) Fasing TUP Mieszana forma własności Stalprofil Beef-San (PBS FINANSE) MPEC Wrocław (Fortum Wrocław) Rocznik Giełdowy 2012 Prywatne Spółki własności państwowym od początku parterowe w skład grup Rokkapitałowych Oferty Wchodzące rodowodzie Mieszana forma Prywatne o programu Prywatne Spółki NFI własności państwowym od początku parterowe Skarbu w skład grup KGHM Energoaparatura Mieszko Państwa kapitałowych Brok rodowodzie Lentex programu Kruszwica Energomontaż-Płd. Elpo (Masters) Strzelec PEPEES KGHM Energoaparatura Brok Mieszko Lentex Orbis Poligrafia GPRD (Advanced Polifarb Dębica Kruszwica Energomontaż-Płd. Elpo (Masters) Strzelec PEPEES PBK Sanok Mostostal-Kr. Distribution Ropczyce 1997 Orbis Poligrafia GPRD (Advanced Polifarb Dę Polar Wrocław Unibud Mostostal-Sdl. Solutions) Viscoplast PBK Sanok Mostostal-Kr. Distribution Ropczyce WKSM Unimil (POLIMEXMS) ZEW Polar Wrocław Unibud Mostostal-Sdl. Solutions) Viscoplast ZREW Pozmeat WKSM Unimil (POLIMEXMS) ZEW Garbarnia Brzeg Elektrociepłownia- Budopol Wrocław BankZREW Cersanit AMS Pozmeat Garbarnia Brzeg -Będzin Delia Częstochowa Elzab AS Motors Garbarnia Elektrociepłownia- Budopol Wrocław Bank Cersanit AMS Garbarnia Kopex Ekodrob Energopol (Triton (Alchemia -Będzin Delia Częstochowa Elzab AS Motors LZPS Protektor Mennica Energomontaż-Płn. Famot Pleszew Development) LZPS Protektor Kopex Ekodrob Energopol (Triton Państwowa Instal Lublin HydrobudowaApexim LZPS Prot Mennica Energomontaż-Płn. Famot Pleszew Development) LZPS Prote Bank Pekao Manometry -Gdańsk Bakoma Państwowa Instal Lublin HydrobudowaApexim Telekomunikacja Odlewnie Polskie HydrobudowaCompensa Bank Pekao Manometry -Gdańsk Bakoma Polska ZEG -Śląsk Euro Bud Inwest Ponar Telekomunikacja Odlewnie Polskie HydrobudowaCompensa PonarHydrotor Gant -Wadowice Polska ZEG -Śląsk Euro Bud Inwest Ponar-Wadowice Jarosław Howell Ponar1998 Hydrotor Gant -Wado Koło Groclin -Wado Jarosław Howell Mostostal-Płock Medicinies (PGF) Koło Groclin Permedia Murawski Holding Mostostal-Płock Medicinies (PGF) Bełch Wawel Muza Bełch Permedia Murawski Holding WFM Oborniki Pia Piasecki Wafapom Wawel Muza WFM Oborniki Pia Piasecki (Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal) PKN TUP Centrozap Agora Pekabex (Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal) Rodowód giełdowych* ()o Wchodzącespółek Mieszana forma Prywatne KGHM Kruszwica Orbis PBK Polar Wrocław WKSM Oferty Skarbu Państwa 1997 Oferty Skarbu Państwa Rok Rok Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW Główny Rynek GPW (Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal) 123

5 Główny Rynek GPW Rocznik Giełdowy 2009 Netia 2000 Simple Talex Wandalex PUE (ZPUE) Getin.pl (Getin) Hoga.pl (Wasko) LPP 2001 MCI Managment Tras Tychy (Trion) Interia.pl Gki Elkop Optimus (CDRED) Eldorado (Emperia) 2002 Telmax (Spin) Kruk Emax BACA Duda Hoop (Kofola) 2003 Impel Redan Śnieżka WSiP Globe Trade Centre Borsodchem RT. ATM Grupa Dwory (Synthos) PKOBP TVN FAM - Technika Plastbox Odlewnicza Betacom Pekaes DGA MOL Techmex Inter Cars JC Auto Artman Hygienika SM Media (Mediatel) Broker FM Ceramika Nowa Gala 2004 Elstar Oils PBG Capital Partners Comp Rzeszów (Assecopol) ATM Swissmed Torfarm (Neuca) Koelner CCC Praterm Polcolorit Ivax Corporation BMP Aktiengesellschaft Drozapol-Profil Eurofaktor

6 Główny Rynek GPW Rocznik Giełdowy 2012 Ciech Bioton Barlinek Ambra (Alterco) Śrubex Lotos Novitus Opoczno AmRest Holdings PGNiG Polmos Lublin Atlanta Poland Police Zetkama Comp Polmos Białystok ZTS Decora Puławy Ząbkowice-Erg EMC Instytut Medyczny Zelmer (Erg) Eurocash Graal 2005 IDM (DM IDM) Jago Lena Lighting PC Guard PEP SkyEurope Spray Tell Teta Toora Poland Travelplanet.pl Variant Ruch Interferie CEZ North Coast Famur Cash Flow Sfinks Eurofilms (Ergis) Bankier.pl Pamapol Mispol Gino Rossi Intersport Polska ecard Inwest Consulting Action Qumak-Sekom Astarta Holding Hyperion One-2-One Unima AB Euromark Polska Asseco Slovakia Dom Development Netmedia Multimedia Polska HTL Strefa Fota Główny Rynek GPW KGHM Energoaparatura Brok Mieszko Lentex Kruszwica Energomontaż-Płd. Elpo (Masters) Strzelec PEPEES 1997 Orbis Poligrafia GPRD (Advanced Polifarb Dębica PBK Sanok Mostostal-Kr. Distribution Ropczyce Polar Wrocław Unibud Mostostal-Sdl. Solutions) Viscoplast WKSM Unimil (POLIMEXMS) ZEW ZREW Pozmeat Garbarnia Brzeg LZPS Protektor Ponar- -Wadowice Elektrociepłownia- Budopol Wrocław Bank Cersanit AMS Garbarnia Brzeg -Będzin Delia Częstochowa Elzab AS Motors Kopex Ekodrob Energopol (Triton Mennica Energomontaż-Płn. Famot Pleszew Development) LZPS Protektor Śrubex (Investcon) Żurawie Wieżowe (Gastelzur)(HERKULES) Cinema City Bakalland Arteria Monnari Trade CEDC LSI Software Pegas Nonwovens Eurotel Państwowa Instal Lublin Hydrobudowa- Apexim Bank Pekao Manometry -Gdańsk Bakoma Telekomunikacja Odlewnie Polskie Hydrobudowa- Compensa Polska ZEG -Śląsk Euro Bud Inwest Ponar Hydrotor Gant -Wadowice Jarosław Howell Koło Groclin Mostostal-Płock Medicinies (PGF) Permedia Murawski Holding Wawel Muza WFM Oborniki Pia Piasecki Yawal System (Yawal) (Alpras) PKN TUP Centrozap Agora Pekabex Pemug Caspol (Fon) Skotan Polnord Clif Naftobudowa Comarch

7 Główny Rynek GPW Rocznik Giełdowy 2009 Asseco Krakowska ABM Solid Izolacja-Jarocin Business Solutions Fabryka Armatur Automotive KPPD Elektrotim Bipromet Components Mewa Hydrobudowa Rafamet Europe Orzeł Biały Włocławek Resbud Arcus Orzeł (Hydrobudowa POL-MOT ASBISc Enterprises Radpol Polska) Warfama B3System ZUK Stąporków Krakchemia Zastal Bomi ZNTK w Łapach LC Corp Budvar Centrum MOJ City Interactive Noble Bank (Getinoble) Complex Petrolinvest CP Energia Pol-Aqua DROP Europejski Fundusz Hipoteczny Energoinstal Erbud ES-SYSTEM Gadu-Gadu Grupa Finansowa Premium (PRAGMAFA) Ventus (Hawe) Helio Immoeast Integer.pl INTROL Infovide-Matrix 2007 J.W.Construction KAREN NOTEBOOK (CCENERGY) Kernel Holding Grupa Kolastyna (MIRACULUM) Komputrronik Konsorcjum Stali KREDYT INKASO Magellan Makarony Polskie Makrum Mercor Nepentes NTT System Olympic Entertainment Group Oponeo.pl Orco Property Group P.A. Nova Plaza Centers PolRest Prima Moda Procad Pronox Technology Quantum Software Rainbow Tours Reinhold Polska Ronson Europe

8 Główny Rynek GPW Rocznik Giełdowy 2012 Seco/Warwick Seko PTA Group (Silvano) Pani Teresa Medica 2007 TelForceOne UniCredit Italiano Warimpex Wielton Wola Info Zakłady Azotowe Chemoservis-Dwory Trakcja Polska Atlas Estates IZNS Iława w Tarnowie Unibep Optopol Technology Enea Zremb-Chojnice ZM Herman Centrozap Skyline Investment Power Media Wojas Hardex Selena FM Belvedere K2 Internet Cyfrowy Polsat CAM MEDIA 2008 SKOK New World Resources Drewex Grupa Kościuszko (Poljadło) Pozbud T&R Marvipol Sonel PZ Cormay AD. Drągowski Atrem M.W. Trade Mirbud Anti * W nawiasach Bogdankapodano nazwy Assecosee spółek, pod jakimi były ostatnio notowane Centklima lub są notowane obecnie PGE Bumech Vindexus Aplisens Ipopema 2009 Delko Arctic Patentus Pccinter Intakus PZU TAURONPE GPW KOV ABCDATA DSS EKOHOLD FASTFIN FERRO BERLING 2010 PRAGMA LSTCAPITA RANKPRO TESGAS HARPER

9 Główny Rynek GPW Rocznik Giełdowy 2009 Asseco Krakowska ABM OTMUCHOW Solid Izolacja-Jarocin Business Solutions Fabryka Armatur Automotive ZUE KPPD Elektrotim Bipromet OPTEAM Components Mewa Hydrobudowa Rafamet INTERBUD Europe Orzeł Biały Włocławek Resbud Arcus POLMED Orzeł (Hydrobudowa POL-MOT ASBISc KREC Enterprises Radpol Polska) Warfama B3System EDINVEST ZUK Stąporków Krakchemia Zastal Bomi FORTUNA ZNTK w Łapach LC Corp Budvar ROBYGCentrum 2010 MOJ City AGROTON Interactive Noble Bank Complex TRANSPOL Petrolinvest CP 4FUNMEDIA Energia Pol-Aqua DROP PTI BGZ JSW IZOSTAL IDEATFI OPENFIN PBOANIOLA JHMDEV ZAMET PGODLEW Europejski MIKILANDFundusz VOTUM Hipoteczny Energoinstal CELTIC Erbud EKOEXPORT ES-SYSTEM EUCO Gadu-Gadu SADOVAY Grupa BSCDRUK Finansowa WADEX Premium Ventus INPRO (Hawe) Helio MEGARON Immoeast AVIASG Integer.pl ESTAR INTROL EUIMPLANT Infovide-Matrix QUERCUS 2007 J.W.Construction KINOPOL KAREN ADVGRUPA NOTEBOOK Kernel BENEFIT Holding Grupa LIBET Kolastyna Komputrronik MILKILAND Konsorcjum KSGAGRO Stali 2011 KREDYT NEWWORLDR INKASO (NEWWORLDN) Magellan KRUK Makarony NOVAKBMPolskie Makrum ENELMED Mercor WESTA Nepentes OVOSTAR NTT AGROWILL System Olympic DMWDMEntertainment Group Oponeo.pl PRESCO Orco COALENERG Property Group P.A. ACAUTOGAZ Nova Plaza TOYACenters PolRest IQPARTNERS Prima SOPHARMA Moda Procad EUROHOLD Pronox Technology Quantum Software Rainbow Tours Reinhold Polska Ronson Europe

Dane statystyczne za rok 2012

Dane statystyczne za rok 2012 2013 Dane statystyczne za rok 2012 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

Bardziej szczegółowo

EMITENCI. stan na dzień: 25-04-2014 r.

EMITENCI. stan na dzień: 25-04-2014 r. EMITENCI stan na dzień: 25-04-2014 r. Lp. nazwa emitenta kod 1 01CYBERATON S.A. 1250 2 11 BIT STUDIOS S.A. 1516 3 2C PARTNERS S.A. 1975 4 2INTELLECT.COM S.A. 2071 5 4FUN MEDIA S.A. 1262 6 5TH AVENUE HOLDING

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

GAZETA FINANSOWA 2013-06-28

GAZETA FINANSOWA 2013-06-28 RANKING 1000 NAJWIĘKSZYCH FIRM W POLSCE Lp. Nazwa firmy Przychody Branża ze sprzedaży 2012 r. (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PKN ORLEN SA, PŁOCK 88348971

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl Spis treści IPO 2008 wprowadzenie str. 3 Podsumowanie IPO 2007 str. 6 Rankingi debiutów giełdowych str. 10 Rankingi Domów Maklerskich str. 16 Subrankingi emisje powyżej 50 mln str. 17 Subrankingi emisje

Bardziej szczegółowo

Komunikat Investor TFI S.A. w sprawie rewizji kwartalnej indeksu Investor Małych i Średnich Spółek (Investor MS)

Komunikat Investor TFI S.A. w sprawie rewizji kwartalnej indeksu Investor Małych i Średnich Spółek (Investor MS) Warszawa, 12 stycznia 2015 r. Komunikat Investor TFI S.A. w sprawie rewizji kwartalnej indeksu Investor Małych i Średnich Spółek (Investor MS) Indeks INVESTOR MS obrazuje koniunkturę rynkową w segmencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie

Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU 1. Wprowadzenie Z końcem sierpnia 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła zorganizowany

Bardziej szczegółowo

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH Raport IPO 2009 1 IPO 2009 - UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH 2 Raport IPO 2009 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po NewConnect

Przewodnik po NewConnect Krzysztof Górka 29 lipca 2010 r. Dane liczbowe wg stanu na dzieo 28 lipca 2010 r. Stan prawny na 29 lipca 2010 r. Certus Capital sp. z o.o. Spis treści 1. Jak trafid na NewConnect?... 3 2. Rola Autoryzowanego

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów

Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Wykład do kształcenia indywidualnego. Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw. Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Jednym z ważniejszych źródeł pozyskiwania kapitałów przez

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo