ul. Marywilska 44C, Warszawa, tel./fax: ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 www.opsbialoleka.waw.pl ; sekretariat@opsbialoleka.waw.pl"

Transkrypt

1 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44C, Warszawa, tel./fax: ; DA-MCz ZO/15 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44C Warszawa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego. Szacunkowa liczba klientów w każdym miesiącu obowiązywania umowy- 25 osób Szacunkowa ilość godzin usługi świadczonej w każdym miesiącu obowiązywania umowy wynosi średnio godzin. CPV Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem, w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego, zwanych dalej usługą. 2. Szczegółowy zakres czynności, które mogą składać się na usługę, został ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług

2 opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz z późn. zm.) i obejmuje czynności, które zostały ujęte w Wykazie szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia oraz zajęcia dodatkowe, zaoferowane przez Wykonawcę w koncepcji realizacji usług, o której mowa w ust. 2 pkt 3 w Dziale Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty. 3. Prawo do korzystania z usługi będzie ustalane dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Prawo to może zostać również ustalone dla osoby, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi dostosowanej do szczególnych potrzeb klienta wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by usługi były wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 6. Osoby, o których mowa w ust. 5, muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno-wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 7. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu na to przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, usługi będą mogły być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 5, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 6, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 8. Osoby świadczące usługi, o których mowa w rozdz.1 w wykazie szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. 9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wykonujących usługę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby świadczącej usługę tylko w uzasadnionych przypadkach: choroba, zdarzenie losowe, nienależyte wykonywanie obowiązków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego i przekazać mu dane osoby mającej świadczyć

3 usługi. Osoba ta powinna posiadać co najmniej takie kwalifikacje jak osoba dotychczas je świadcząca. Zmiana osób świadczących usługi nie stanowi zmiany treści umowy. 10. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, przed rozpoczęciem wykonywania usługi przez każdą z osób, o których mowa w ust. 5, dokumenty potwierdzające posiadane przez nią kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji ich prawdziwości. 11. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu klienta powstałe w związku z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę lub zawinione przez osoby wykonujące usługę. 12. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, którą przedłoży (polisę) Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 13. Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługę na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zlecenie wykonania usługi za pomocą faksu przez osobę wskazaną do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego. Zlecenie takie zostanie niezwłocznie potwierdzone decyzją. 14. Niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 13, Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą faksową kopię tej decyzji. Wykonawca od dnia wskazanego w decyzji będzie zobowiązany do świadczenia usługi w zakresie (czynności wybrane spośród określonych w wykazie szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) i w wymiarze czasowym wskazanych w decyzji. 15. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić możliwość świadczenia usługi przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 19:00, również w święta i dni ustawowo wolne od pracy. 16. Z usługi świadczonej przez Wykonawcę będzie korzystało około 25 klientów w każdym miesiącu obowiązywania umowy. Podana liczba klientów jest wielkością szacunkową. 17. Przewidywana ilość godzin świadczenia usługi w każdym z miesięcy obowiązywania umowy wynosić będzie średnio 240 godzin. Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową. Ilość zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego godzin świadczenia usługi wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb klientów. 18. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku zlecenia mu w trakcie obowiązywania umowy świadczenia usługi dla mniejszej niż ustalona w ust. 16 liczby klientów lub w mniejszym niż ustalony w ust. 17 wymiarze czasowym. W przypadku gdy ilość usług będzie większa niż określona w ust. 16 i 17 Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego. 19. Dokładne terminy świadczenia usługi Wykonawca uzgodni indywidualnie z każdym klientem lub jego opiekunem. Wykonawca będzie zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu szczegółową informację o rzeczywistych, ustalonych z klientami lub ich opiekunami terminach świadczenia usługi. 20. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia świadczenia usługi: a. w dniu określonym w decyzji, o której mowa w ust. 13, b. w dniu wygaśnięcia umowy. Umowa wejdzie w życie z dniem jej podpisania ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2016r. i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2016r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia będzie równa kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawca

4 nie będzie mógł dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku, gdy w dniu 31 grudnia 2016r. kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia będzie niższa od kwoty maksymalnej wartości umowy. 21. W wyjątkowych przypadkach, niezwłocznie po otrzymaniu faksem żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia świadczenia usługi w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 20. Żądanie Zamawiającego zostanie niezwłocznie przedstawione Wykonawcy na piśmie. 22. Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ: - na realizację usługi oraz - na prawo do korzystania z usługi przez klientów, w tym na zakres usługi lub wymiar czasowy, zobowiązany będzie do poinformowania o nich Zamawiającego. 23. Wykonawca będzie uprawniony do składania Zamawiającemu propozycji wprowadzenia zmian w zakresie lub wymiarze czasowym świadczenia usługi na rzecz klientów. Do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany niezbędna będzie pisemna zgoda Zamawiającego. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania usług przez Wykonawcę, w tym do kontroli ich jakości oraz zgodności z decyzjami, na podstawie których są świadczone. 25. Strony ustalą, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stałą w okresie obowiązywania umowy cenę ryczałtową brutto za realizację usługi za jedną godzinę świadczenia usługi na rzecz klientów. 26. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za rzeczywistą liczbę godzin świadczenia usługi na rzecz klientów uprawnionych do korzystania z usługi w danym miesiącu. Do czasu świadczenia usługi nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia osoby świadczącej usługę do mieszkania świadczeniobiorcy. 27. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi. 28. Wykonawca będzie zobowiązany załączyć do faktury wykaz zawierający następujące dane: nazwiska klientów korzystających z usługi, liczbę godzin świadczonej w tym miesiącu na ich rzecz usługi każda godzina świadczonej usługi ma zostać potwierdzona podpisem korzystającego z niej klienta lub jego opiekuna oraz osoby wykonującej usługę u klienta, a także liczbę planowanych godzin usług wykazanych w decyzjach administracyjnych oraz powód niezrealizowania tych usług u poszczególnych klientów (jeżeli wystąpi). 29. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. W przypadku ustawowego podwyższenia stawki podatku VAT lub innych zobowiązań publicznoprawnych wynikających z ustawy, maksymalna wartość przedmiotu umowy, w okresie realizacji umowy, nie może ulec zmianie. 30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazu, o którym mowa w ust. 28, pod kątem jego rzetelności i zgodności ze stawianymi mu w niniejszej umowie wymogami. W przypadku stwierdzenia w nim nieprawidłowości, Ośrodek, w terminie 5 dni od otrzymania wykazu, jest uprawniony wskazać Wykonawcy na piśmie stwierdzone nieprawidłowości, a Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni do uwzględnienia uwag Ośrodka i sporządzenia wykazu w sposób prawidłowy.

5 31. W przypadku gdy do faktury nie zostanie załączony wykaz, o którym mowa w ust. 28 lub zostanie on sporządzony nieprawidłowo, Zamawiający, do czasu otrzymania prawidłowo sporządzonego wykazu, będzie miał prawo powstrzymać się od wypłacenia Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 32. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia klauzule społeczne: 1) Zamawiający, na okres realizacji niniejszego zamówienia żąda zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu czasu pracy. 2) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dowodu zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu czasu pracy, w szczególności umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków jakie ta osoba będzie pełnić przy realizacji zamówienia. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przez upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby o której mowa w pkt. 1) wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne a Wykonawca ma obowiązek udostępnić je Zamawiającemu. 5) W przypadku niezatrudnienia osoby o której mowa w pkt. 1) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.) obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc w którym nie doszło do zatrudnienia tej osoby chyba, że okoliczność o której mowa wystąpiła przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należności wynikających z bieżących faktur. 6) Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 5) usprawiedliwiających niezatrudnienie osoby, o której mowa w pkt. 1) spoczywać będzie na Wykonawcy. 7) Jeżeli Wykonawca będący właścicielem lub współwłaścicielem podmiotu gospodarczego będzie wykonywać pracę osobiście to Zamawiający odstąpi od wymagań określonych w pkt. 1). W takim przypadku w formularzu ofertowym należy podać w jakim wymiarze czasu pracy osoba ta będzie wykonywać pracę osobiście.

6 WYKAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU CZYNNOŚCI W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany świadczyć na rzecz klientów następujące rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb klientów Zamawiającego: I. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, 2. kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, 3. motywowanie do leczenia i rehabilitacji, 4. motywowanie do aktywności, 5. prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, b) dbałość o higienę i wygląd, 6. prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: a) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, b) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, c) korzystanie z usług różnych instytucji, 7. interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, b) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, c) współpraca z rodziną kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, d) ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, e) doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 8. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

7 a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych b) w wypełnianiu dokumentów urzędowych, 9. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: a) w szukaniu informacji o pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach terapii zajęciowej, w zakładach aktywizacji zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, b) w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, c) w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, d) w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 10. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: a) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, b) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, c) zwiększenie umiejętności i gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe. II. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 3. pomoc w wykupywaniu i zamawianiu leków w aptece, 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 5. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 6. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. III. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.): 1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 3. stymulacja rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego i autystycznego.

8 IV. Pomoc mieszkaniowa, w tym: 1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. V. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.). WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą iż: posiadają uprawnienia do wykonywania tych usług, posiadają wiedzę i doświadczenie, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na dowód czego złożą oświadczenie, którego wzór określono w załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. 10 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz z późn. zm.). Osoby te muszą: 1) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi 2) posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: a) szpitalu psychiatrycznym, b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno- wychowawczym, e) zakładzie rehabilitacji, f) innej jednostce niż wymienione w punktach od lit. a)-e), świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3) W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu na to przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, usługi będą mogły być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1), posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2), i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

9 4) Osoby świadczące usługi, o których mowa w rozdz. I w wykazie szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; b) kształtowania nawyków celowej aktywności; c) prowadzenia treningu zachowań społecznych. 2. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć: 1) wykaz osób (sporządzony wg. wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na rzecz Zamawiającego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) do oferty trzeba załączyć Koncepcję realizacji usług o których mowa w: a) rozdz. I ust. 6 lit b) wykazu szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia, b) rozdz. I ust. 9 lit a) wykazu szczegółowego zakresu czynności który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia. Koncepcja dla obu rodzajów usług, o których mowa w rozdz. I ust. 6 lit. b) wykazu szczegółowego zakresu czynności który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia,, jak i w rozdz. I ust. 9 lit. a) wykazu szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia, musi obejmować co najmniej: a) zakres czynności, jakie Wykonawca zobowiąże się wykonywać w celu prawidłowej realizacji usługi oraz b) propozycje zajęć dodatkowych, jakie Wykonawca zobowiąże się na podstawie oferty wykonywać, a które będą przyczyniały się do lepszej realizacji celów, jakim służyć ma wykonywanie wskazanych usług, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku gdy osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

10 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia. 2. Maksymalna wartość oferty będzie obliczona w następujący sposób: cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie za świadczenie jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej pomnożona zostanie przez szacunkową średnią ilość godzin w miesiącu, jaką Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć na podstawie umowy oraz przez 12 miesięcy, tj.: Maksymalna wartość oferty = Cena jednej godziny usługi x 240 x 12 Maksymalna wartość oferty złożonej przez Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Cena, uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w ofercie Wykonawcy w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Cena -70% Funkcjonalność-30%. 2. Dla porównania cen ofert zostanie wzięta pod uwagę cena za godzinę świadczenia usługi zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie. Maksymalna liczba punktów, jaką oferta może uzyskać w kryterium cena to 70 pkt. 3. Dla porównania ofert w kryterium funkcjonalność zostanie wzięta pod uwagę średnia liczba punktów, jaką Koncepcja realizacji usług, o której mowa w ust. 2 pkt 3a i 3b w Dziale Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty jakie składa Wykonawca uzyska w wyniku oceny przeprowadzonej przez członków komisji oceniającej oferty. Każdy z członków komisji oceniających koncepcję realizacji usług może przyznać ocenianej ofercie w tym kryterium od 0 do 15 punktów. Członkowie komisji kierując się stanem swojej wiedzy i doświadczeniem życiowym, zachowując należytą staranność, przyznając punkty poszczególnym koncepcjom realizacji usług zwrócą szczególną uwagę na zaoferowane w nich zajęcia, ich różnorodność, atrakcyjność i intensywność oraz ich dostępność dla klientów Zamawiającego. Ocena koncepcji będzie przeprowadzana odrębnie dla usług, o których mowa o których mowa w rozdz. I ust. 6 lit. b) wykazu szczegółowego zakresu czynności który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia,, jak i w rozdz. I ust. 9 lit. a) wykazu szczegółowego zakresu czynności, który znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) wg wzoru: P = C + F 1 + F 2 gdzie: P liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę C liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena, ustalona wg poniższego wzoru:

11 najniższa oferowana cena brutto C = x 70 cena ocenianej oferty brutto F 1 średnia liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium funkcjonalność koncepcja realizacji usług, o której mowa w ust. 2 pkt 3 a) w Dziale Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, ustalona wg poniższego wzoru: suma punktów przyznanych ofercie przez oceniających ją członków komisji F 1 = liczba oceniających ofertę członków komisji F 2 średnia liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium funkcjonalność koncepcja realizacji usług, o której mowa w ust. 2 pkt 3 b) w Dziale Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, ustalona wg poniższego wzoru: suma punktów przyznanych ofercie przez oceniających ją członków komisji F 2 = liczba oceniających ofertę członków komisji Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 roku. 2. Miejsce świadczenia usług klienci Ośrodka zamieszkali na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 3. Sposób płatności przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 4.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz dokumenty wymienione w Dziale Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty. 2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć do roku do godz. 10:00. a) osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44C, Warszawa Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10:30

12 w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44C, Warszawa pokój Nr 7. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. Osoby do kontaktu: Maria Czuczułaszwili tel w Beata Kowalska tel w.19 Załączniki: Formularz oferty - zał. Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 Wykaz osób - zał. Nr 3 Projekt umowy - zał. Nr 4

13 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Warszawa nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zaproszenia, do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów) w tym również dla osób z autyzmem w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego oferuję wykonanie zamówienia za: jedną godzinę świadczenia usługi netto zł jedną godzinę świadczenia usługi brutto zł Cena ofertowa netto za realizację całego zamówienia zł Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia.zł (słownie brutto:.... złotych) 1. Akceptuję termin realizacji zamówienia: od r. do 31 grudnia 2016 roku. 2.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Zapytaniu ofertowym 3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 4. Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczam, że przy realizacji zamówienia zatrudnię 1 osobę na umowę o pracę wymiarze minimum ½ etatu czasu pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 32 Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia klauzule społeczne ). 6. Oświadczam, że właściciel/współwłaściciel (imię i nazwisko) będzie osobiście wykonywał pracę w wymiarze minimum ½ etatu czasu pracy. 7. Zobowiązuję się podpisać umowę z Zamawiającym na warunkach określonych w umowie.... pieczątka i podpis osoby uprawnionej

14 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego... nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów) w tym również dla osób z autyzmem w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... miejscowość i data pieczątka i podpis osoby uprawnionej

15 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego... nazwa i adres Wykonawcy WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w świadczeniu przedmiotowej usługi Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie-okres Zakres Podstawa do Wykształcenie pracy w placówkach wykonywanych dysponowania Szkolenia medycznych lub czynności wymienionymi opieki osobami środowiskowej Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższym Wykazie posiadają wymagane kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie oraz dysponują dobrym zdrowiem zapewniającym należyte świadczenie przedmiotowych usług. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia, należy wskazać, które z wyżej wymienionych osób zostały udostępnione przez inne podmioty oraz załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do ich udostępnienia.... miejscowość i data pieczątka i podpis osoby uprawnionej

16 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PROJEKT UMOWA NR 352/ /15 zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP reprezentowanym przez Panią Katarzynę Mandes Kanarek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: Warszawa, ul. Marywilska 44C, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR z dnia roku zwanym dalej Zamawiającym a. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem, w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego, zwanych dalej usługą. 2. Szczegółowy zakres czynności, które mogą składać się na usługę, został ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem i stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. W celu uszczegółowienia postanowień rozporządzenia Strony postanawiają, że Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności wskazane w Koncepcji realizacji usług, o której mowa w Zapytaniu ofertowym. Koncepcja realizacji usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Określa ona czynności jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w celu prawidłowej realizacji usług określonych w postanowieniach rozporządzenia, a także zajęcia dodatkowe, które będą przyczyniały się do lepszej realizacji celów, jakim służyć ma wykonywanie tych usług. 4. Prawo do korzystania z usługi będzie ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostosowanej do szczególnych potrzeb klienta wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w w/w ustawie. 8. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 9. Wykonawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

17 i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych). 10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania danych osobowych w sytuacji odnotowania w/w incydentu Strony ustalają, że usługi będą wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno-wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu na to przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 4. Osoby, świadczące usługi, o których mowa w rozdz. I załącznika nr 1 do umowy, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; b) kształtowania nawyków celowej aktywności; c) prowadzenia treningu zachowań społecznych. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wykonujących usługę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby świadczącej usługę tylko w uzasadnionych przypadkach: choroba, zdarzenie losowe, nienależyte wykonywanie obowiązków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego i przekazać mu dane osoby mającej świadczyć usługi. Osoba ta powinna posiadać co najmniej takie kwalifikacje jak osoba dotychczas je świadcząca. Zmiana osób świadczących usługi nie stanowi zmiany treści umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, przed rozpoczęciem wykonywania usługi przez każdą z osób, o których mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzające posiadane przez nią kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji ich prawdziwości. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania usługi inną osobę niż wskazana pierwotnie. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu klienta powstałe w związku z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę lub zawinione przez osoby wykonujące usługę. 8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisę) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którą przedłożył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dowodów zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu czasu pracy wraz z zakresem obowiązków jakie ta osoba będzie pełnić przy realizacji zamówienia. Dokumenty winny być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Zatrudnienie osoby o której mowa w ust. 1 winno trwać przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem 9 ust. 1 i 2.

18 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę o której mowa w ust. 1 lub przez pracodawcę przez upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o pracę. 4. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby o której mowa w ust. 1 wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić je niezwłocznie Zamawiającemu. 5. W przypadku niezatrudnienia osoby o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.) obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc w którym doszło do niezatrudnienia tej osoby chyba, że okoliczność o której mowa wystąpiła przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należności wynikających z bieżących faktur. 6. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 5 usprawiedliwiających niezatrudnienie osoby o której mowa wyżej spoczywać będzie na Wykonawcy zaś oceny tych okoliczności dokona Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zlecenie wykonania usługi za pomocą faksu przez osobę, o której mowa w 10 ust. 1 pkt 1. Zlecenie takie zostanie niezwłocznie potwierdzone decyzją. 2. Niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą faksową kopię tej decyzji. Wykonawca od dnia wskazanego w decyzji jest zobowiązany do świadczenia usługi w zakresie (czynności wybrane spośród określonych w załączniku nr 1 do umowy) i w wymiarze czasowym wskazanych w decyzji. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość świadczenia usługi przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 19:00, również w święta i dni ustawowo wolne od pracy. 4. Z usługi świadczonej przez Wykonawcę będzie korzystało około 25 klientów w każdym miesiącu obowiązywania umowy. Podana liczba klientów jest wielkością szacunkową. 5. Przewidywana ilość godzin świadczenia usługi w każdym z miesięcy obowiązywania umowy wynosić będzie średnio 240 godzin. Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową. Ilość zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego godzin świadczenia usługi wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb klientów. 6. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku zlecenia mu w trakcie obowiązywania umowy świadczenia usługi dla mniejszej niż ustalona w ust. 4 liczby klientów lub w mniejszym niż ustalony w ust. 5 wymiarze czasowym. W przypadku gdy ilość usług będzie większa niż określona w ust. 4 i 5 Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego. 7. Dokładne terminy świadczenia usługi Wykonawca uzgodni indywidualnie z każdym klientem lub jego opiekunem. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu szczegółową informację o rzeczywistych, ustalonych z klientami lub ich opiekunami terminach świadczenia usługi. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia świadczenia usługi: 1) w dniu określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, 2) w dniu wygaśnięcia umowy, o którym mowa w 7 ust W wyjątkowych przypadkach, niezwłocznie po otrzymaniu faksem żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia świadczenia usługi w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 8. Żądanie Zamawiającego zostanie niezwłocznie przedstawione Wykonawcy na piśmie Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ: 1) na realizację usługi oraz 2) na prawo do korzystania z usługi przez klientów, w tym na zakres usługi lub wymiar czasowy, zobowiązany jest do poinformowania o nich Zamawiającego. 2. Wykonawca jest uprawniony do składania Zamawiającemu propozycji wprowadzenia zmian w zakresie lub wymiarze czasowym świadczenia usługi na rzecz klientów. Do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany niezbędna jest pisemna zgoda Zamawiającego.

19 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania usług przez Wykonawcę, w tym do kontroli ich jakości oraz zgodności z decyzjami, na podstawie których są świadczone Strony ustalają stałą w okresie obowiązywania umowy: cenę netto za realizację 1 godziny usługi w kwocie zł (usługa jest zwolniona z podatku VAT) cenę brutto za realizację 1 godziny usługi w kwocie..zł (słownie: złotych). 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za rzeczywistą liczbę godzin świadczenia usługi na rzecz klientów uprawnionych do korzystania z usługi w danym miesiącu. Do czasu świadczenia usługi nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia osoby świadczącej usługę do mieszkania świadczeniobiorcy. 3. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi. 4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury wykaz zawierający następujące dane: nazwiska klientów korzystających z usługi, liczbę godzin świadczonej w tym miesiącu na ich rzecz usługi każda godzina świadczonej usługi ma zostać potwierdzona podpisem korzystającego z niej klienta lub jego opiekuna oraz osoby wykonującej usługę u klienta, a także liczbę planowanych godzin usług wykazanych w decyzjach administracyjnych oraz powód niezrealizowania tych usług u poszczególnych klientów (jeżeli wystąpi). 5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP Odbiorcą faktury i płatnikiem Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, Warszawa. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazu, o którym mowa w ust. 4, pod kątem jego rzetelności i zgodności ze stawianymi mu w niniejszej umowie wymogami. W przypadku stwierdzenia w nim nieprawidłowości, Ośrodek, w terminie 5 dni od otrzymania wykazu, jest uprawniony wskazać Wykonawcy na piśmie stwierdzone nieprawidłowości, a Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni do uwzględnienia uwag Ośrodka i sporządzenia wykazu w sposób prawidłowy. 7. W przypadku gdy do faktury nie zostanie załączony wykaz, o którym mowa w ust. 4 lub zostanie on sporządzony nieprawidłowo, Zamawiający, do czasu otrzymania prawidłowo sporządzonego wykazu, ma prawo powstrzymać się od wypłacenia Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 8. Za datę zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego Maksymalną wartość nominalnego zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy stanowi kwota. zł brutto (słownie:..złotych). Wykonawca oświadcza i akceptuje, że w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT lub innych zobowiązań publicznoprawnych wynikających z ustawy, maksymalna wartość nominalnego zobowiązania Zamawiającego (kwota brutto) nie może ulec zmianie co pozostanie bez wpływu na realizację umowy przez każdą ze stron przy uwzględnieniu zmiany cen netto. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia będzie równa kwocie, o której mowa w ust Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku gdy w dniu 31 grudnia 2016r. kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia będzie niższa od kwoty, o której mowa w ust Wykonawca oświadcza, że zamówienie będzie wykonywał sam bez udziału podwykonawców W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

20 2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a. zwłoka Wykonawcy w świadczeniu usługi w terminie określonym w decyzji, o której mowa w 4 ust. 1, przekracza 7 dni, a w przypadku gdy zostało wydane zlecenie wykonania usługi za pomocą faksugdy zwłoka przekracza 3 dni, b. Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, c. Wykonawca w toku czynności opisanych w niniejszej umowie omija warunki bezpieczeństwa i zasady ochrony danych osobowych, d. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu, e. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia Strony ustalają następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 1.) Pan/Pani.. ze strony Zamawiającego, 2.) Pan/Pani... ze strony Wykonawcy. 2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i nie wymaga aneksu do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu telefonicznego z wyznaczoną przez niego osobą do kontaktów w godzinach określonych w 4 ust Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w następującej wysokości: 20 % wartości, o której mowa w 7 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie 9 ust. 2 ppkt a lub b lub c. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. 3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawca, nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności dokonywać przelewu (art. 509 Kodeksu cywilnego) albo przekazu (art Kodeksu cywilnego) tych praw lub obowiązków. 2. W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, wbrew postanowieniom niniejszej umowy, czynność ta będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego, a Zamawiający ma prawo, w terminie do miesiąca od powzięcia wiadomości o tym fakcie, odstąpić od niniejszej umowy i żądać wypłacenia kary umownej, o której mowa w 11 ust. 1 oraz ewentualnego przewyższającego ją odszkodowania z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o pomocy społecznej. 14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 193 000 euro Lędziny dnia 09.03.2011r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Regon:., KRS/Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

UMOWA NR. Regon:., KRS/Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Załącznik nr 7 do SIWZ z dn. 21.12.2015 r. UMOWA NR. Wzór umowy zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-11-49-242, REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy:ops.271.22.2015 Łącko, dnia 11.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy:ops.271.22.2015 Łącko, dnia 11.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy:ops.271.22.2015 Łącko, dnia 11.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 349, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Wzór U M O W A. Dariusza Karwata Kierownika

Wzór U M O W A. Dariusza Karwata Kierownika Wzór Załącznik Nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Koronowie, pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, reprezentowanym przez: Dariusza Karwata Kierownika

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa liczba klientów w każdym miesiącu obowiązywania umowy- 6 osób

Szacunkowa liczba klientów w każdym miesiącu obowiązywania umowy- 6 osób OPS.221.20.2017.MRK Marki, dnia 12.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiklientów

Bardziej szczegółowo

ul. Marywilska 44C, Warszawa, tel./fax: ;

ul. Marywilska 44C, Warszawa, tel./fax: ; Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 www.opsbialoleka.waw.pl ; sekretariat@opsbialoleka.waw.pl DA-MCz-351-8-ZO/16 Warszawa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. Namysłów: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Numer ogłoszenia: 447554-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA NR. zawarta w dniu. r. pomiędzy: reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Zamawiającym, a. Nr NIP:.. Regon:... reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA NR. zawarta w dniu. r. pomiędzy: reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Zamawiającym, a. Nr NIP:.. Regon:... reprezentowanym przez: Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 26.07.2012 r. UMOWA NR. zawarta w dniu. r. pomiędzy:. reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Zamawiającym, a. Nr NIP:.. Regon:... reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Reda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Derdowskiego Reda tel fax

Reda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Derdowskiego Reda tel fax Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda tel. 58 678 58 65 fax 58 678 60 69 mops@mopsreda.pl Reda, 12-01-2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie zaprasza do składania ofert na świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. - 1 dziecko (8 lat) w wymiarze 2 godzin dziennie 3 razy w tygodniu łącznie średnio 78 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE. - 1 dziecko (8 lat) w wymiarze 2 godzin dziennie 3 razy w tygodniu łącznie średnio 78 godzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda tel. 58 678 58 65 fax 58 678 60 69 mops@mopsreda.pl Reda, 04-12-2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Orchowo, dnia 24 czerwca 2015 r. GOPS.220.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Orchowo, dnia 15 grudnia 2015 r. GOPS.220.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Namysłów: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Numer ogłoszenia: 346186-2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.ops.wrzesnia.pl Września: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ROZEZNANIE CENOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozeznanie cenowe ROZEZNANIE CENOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kowalewo Pomorskie 09.12.2014

Zapytanie ofertowe. Kowalewo Pomorskie 09.12.2014 Kowalewo Pomorskie 09.12.2014 Zapytanie ofertowe Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na podstawie Zarządzenia nr 3/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./wzór o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

UMOWA Nr./wzór o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, UMOWA Nr./wzór o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zawarta w dniu... w Bolesławcu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu, z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Cichej 7 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

7. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

7. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności: O g ł o s z e n i e otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarosław Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych UMOWA Nr./2012 Załącznik nr 6 do SIWZ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Zawarta w dniu. 2012 r. w Bolesławcu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu, z siedzibą w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

UMOWA r o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

UMOWA r o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Załącznik nr 8 UMOWA r o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zawarta w dniu.. grudnia 2010 roku w Kępnie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OPS Paczków, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

OPS Paczków, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi OPS.252. 5.2016 Paczków, dnia 10.03.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 16 marca 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.2.4.2015.ETB ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH OSOBOM Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego (umowa zlecenie).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego (umowa zlecenie). Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro Kz-271-2/14 Mszana Dolna, dnia 05.11.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Radomyśl Wielki: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1 Numer ogłoszenia: 5559-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wzór umowy Umowa

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wzór umowy Umowa OPS.252.45.2016 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa zawarta w dniu 2016 r. w Paczkowie pomiędzy 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie reprezentowanym przez Kierownika Panią, zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Piekary Śląskie. Numer ogłoszenia: 404986-2009; data zamieszczenia: 24.11.2009

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3871325, faks 52 3871253.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3871325, faks 52 3871253. Solec Kujawski: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Numer ogłoszenia: 145464-2012; data zamieszczenia: 08.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

UMOWA Nr o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Załącznik nr 8 - wzór umowy UMOWA Nr o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zawarta w dniu.. grudnia 2011 roku w Kępnie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik b. a) art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 930),

Załącznik b. a) art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 930), Załącznik b SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2015-09-30 23:20 Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) w

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XLVII/461/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie. 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c. Zapytanie ofertowe. Gniewkowo, dnia 03.12.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie. 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c. Zapytanie ofertowe. Gniewkowo, dnia 03.12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585364, fax: 52 3510210, e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl MGOPS.070.5. 31.2015 Gniewkowo, dnia 03.12.2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Zamówienie obejmować będzie wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 www.opsbialoleka.waw.pl NIP 524-106-54-00 REGON 010751916 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dot. części 6

Wzór umowy dot. części 6 Zał. Nr 2b do SIWZ ZP-271-2/12 Wzór umowy dot. części 6 Umowa na realizację w 2012 roku szóstej części zamówienia pn. świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych prowadzenie diagnozy psychologicznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Wykonawca: ... tel... fax... REGON... NIP

Formularz ofertowy. Wykonawca: ... tel... fax... REGON... NIP Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr OR.371.1.2017 Formularz ofertowy dotyczy postępowania do 30 tys. euro o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Łochów, 12.12.2017r. Dotyczy: dostawa pieczywa do placówek oświatowych Gminy Łochów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Zespół Obsługi Szkół Samorządowych z siedzibą w Łochowie przy Al. Pokoju 75

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Załącznik nr. 1 do ogłoszenia 2/WPK/2016 UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

... zawarta w dniu... pomiędzy

... zawarta w dniu... pomiędzy UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 1 do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP (wzór)

UMOWA NR ZP (wzór) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP.3422.26.2013 z dnia 05.09.2013 r. UMOWA NR ZP.3422...2013 (wzór) Zawarta w dniu. w Częstochowie, pomiędzy Powiatem Częstochowskim, Powiatowym Centrum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin Koszęcin, 27 października 2014 r., ul. Sobieskiego 11 a tel.034/352-40-83 NIP 575-10-50-863 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EUR NA ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo