Rozwój usług e-government w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój usług e-government w Polsce"

Transkrypt

1 dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeciński Rozwój usług e-government w Polsce Streszczenie W artykule został zaprezentowany rozwój usług e-government w Polsce Przeanalizowano, czy dostępność obywatela do usług administracji publicznej za pośrednictwem sieci Internet w Polsce jest rozwinięty i czy nie odbiega od standardów przyjętych w Unii Europejskiej. 1. Wprowadzenie Od około 1980 roku świat przeszedł do epoki cywilizacji informacyjnej. Epoka ta będzie trwać zapewne lat, a więc to co obserwuje się obecnie, to zaledwie początki. Zmiany stylu Ŝycia i pracy wywołane tą falą cywilizacyjną, będą zapewne głębsze, niŝ podobne zmiany wywołane początkami cywilizacji przemysłowej. Motorem tych zmian jest fakt, Ŝe informacja zaczyna odgrywać rolę podstawowego zasobu produkcyjnego zaś rozwój technik przesyłania, wyszukiwania i przetwarzania informacji następuje dziś tak szybko, Ŝe znaczenie tego zasobu wciąŝ rośnie. 1 Informacja stanowi zasób ekonomiczny niezbędny do funkcjonowania i rozwoju kaŝdego społeczeństwa, państwa i gospodarki narodowej. Zasób ten, na równi z innymi zasobami ekonomicznymi, 1 Por. A. P. Wierzbicki: Wpływ informacji jako zasobu produkcyjnego na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych. Przegląd Telekomunikacyjny 1997, nr 3.

2 współdecyduje o rozwoju społeczeństwa i gospodarki. 2 Zastosowanie i rozwój infrastruktury informacyjnej ma przede wszystkim oprócz wielkiego znaczenia dla ekonomii daleko idące konsekwencje społeczne. 3 DuŜy zestaw nowych rozwiązań wkracza niemal we wszystkie dziedziny Ŝycia: prowadzenie działalności gospodarczej, handel, nauczanie, administrację, rozrywkę oraz wiele innych. Coraz częściej mówi się, Ŝe ludzkość wkracza w nowy etap rozwoju cywilizacji. Po okresie industrialnym rozpoczyna się era społeczeństwa informacyjnego. WyróŜnia się trzy historyczne 4, podstawowe fazy rozwoju ekonomicznego społeczeństwa, dzieląc je według technik, które w tych fazach dominowały: 5 społeczeństwo przedindustrialne, opierające się na podstawowych zawodach związanych z przyrodą, społeczeństwo industrialne, zorganizowane przede wszystkim wokół procesu wykorzystywania energii do produkcji towarów, społeczeństwo postindustrialne, bazujące na informacji, jako podstawie wiedzy i działania. Społeczeństwo postindustrialne cechuje przede wszystkim: dominacja sektora usług w gospodarce, dominacja specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej, orientacja na kontrolę społeczną rozwoju techniki, 2 Por. J. Oleński: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001, s Por. R. W. Kluszczyński: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Wyd. Rabid, Kraków 2002, s RóŜnie autorzy przedstawiają tę typologię społeczeństw. L. Groff przedstawia ją następująco: społeczeństwo ery agrarnej, społeczeństwo ery industrialnej oraz społeczeństwo ery informacyjnej. Por. L. Groff: Rewolucja informacyjna, globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje. Transformacje , nr 3-4, s Por. J. Olędzki: Komunikowanie w świecie. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 15.

3 tworzenie technologii intelektualnych jako podstawy podejmowania decyzji politycznych i społecznych. Ostatnie dekady XX wieku to oŝywiona dyskusja nad tym, jak dalece następujące po sobie generacje technologii teleinformatycznych wpływają na społeczeństwa najbardziej zaawansowanych gospodarczo i technologicznie rejonów świata. Stawiano pytania o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego, starając się stworzyć teorię społeczeństwa informacyjnego. 6 Nowe społeczeństwo korzysta i będzie korzystać z wolnego rynku jako sprawdzonego mechanizmu ekonomicznej integracji. 7 Następują przemiany w sposobie funkcjonowania gospodarki globalnej. Często wynika to z daleko posuniętego postępu technicznego i technologicznego w telekomunikacji oraz teleinformatyce. Postęp ten objawił się w ostatnich latach wdroŝeniem, juŝ powszechnie przyjętego, pojęcia społeczeństwo informacyjne, które funkcjonuje juŝ jako kategoria ekonomiczna i społeczna, rozwojem tanich technologii szybkiego dostępu do uŝytkownika końcowego oraz demonopolizacją usług telekomunikacyjnych. 6 Por. F. Webster: Theories of the Information Society. Routledge, London Por. P. F. Drucker: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999, s. 14.

4 2. e-usługi administracji publicznej Rewolucja cyfrowa, która ma obecnie miejsce, rosnąca europejska i światowa konkurencja powoduje, Ŝe usługi administracji elektronicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, zarówno dla państwa, jak i społeczeństwa. Informatyzacja administracji publicznej jest konieczna chociaŝby ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i nałoŝonych na poszczególnych członków zobowiązań. Jednym z celów informatyzacji administracji jest włączenie się w budowę społeczeństwa informacyjnego. Wynika to równieŝ ze zmian zachodzących w społeczeństwie. Wraz z upowszechnieniem edukacji społeczeństwo staje się coraz bardziej wykształcone oraz świadome swoich racji i widząc nieporadność państwa, domaga się poprawy jakości świadczonych usług publicznych oraz zmiany tradycyjnych biurokratycznych struktur. Ze względu na stały wzrost wydatków publicznych, nierozerwalnie związanych z daninami publicznymi płaconymi przez obywateli, wzrasta zainteresowanie ich efektywniejszym wykorzystywaniem. Funkcjonujące organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, Bank Światowy równieŝ wywołują oraz wzmacniają tendencje do przemian w administracji. 8 Program udostępniania części usług i informacji administracji publicznej w Internecie, 9 UE oficjalnie sprecyzowała w 2000 roku w programie eeurope. W ramach usług UE wymienia e-government, czyli administrację publiczną on-line. Celem eeurope jest dostarczenie obywatelom UE nowoczesnych, internetowych usług publicznych oraz stworzenie dynamicznego środowiska do prowadzenia e-businessu. 8 B. KoŜuch: Zarządzania publiczne. Warszawa 2004, s UE zalecała, Ŝeby do 2005 roku moŝna było np. rozliczyć się z podatków dochodowych, rejestrować firmy, wypełniać formularze do otrzymania prawa jazdy i dowodu osobistego, zapisywać się na wizyty lekarskie, szukać pracy.

5 Dlatego teŝ dla jednostek administracji konieczne jest zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwiązań programowych i prawnych, które zagwarantowałyby spełnienie postulatów Strategii kierunkowej rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz realizacji Planu Informatyzacji Państwa na lata Dobrze rozwinięty system administracji publicznej powinien pozwolić na integrację systemów informatycznych poszczególnych administracji, a następnie powiązanie tegoŝ systemu z systemami administracji publicznej innych krajów w ramach programu IDA Interchange of Date betweeen Administrations. Pojęcie e-government to zapewnienie dostępu do usług administracji świadczonych za pomocą dostępu on-line. e-government to sposób, w jaki administracja publiczna wykorzystuje nowe technologie by udostępnić obywatelom dostosowane do ich potrzeb usługi i informacje w sposób znacznie praktyczniejszy, uŝyteczniejszy i łatwiejszy w obsłudze. W konsekwencji usługi i informacje publiczne mają być dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 10 Posiadanie i uŝytkowanie danych w wersji elektronicznej umoŝliwia osiągnięcie oszczędności związanych z dostępem do kaŝdej informacji, jaka została zapisana bez ograniczeń czasowo-przestrzennych. Kolejny plus to moŝliwość przetwarzania informacji, dzięki czemu spada czas oczekiwania na rozwiązanie danej sprawy przy zachowaniu jawności i przejrzystości. Dalej wprowadzenie systemu automatyzacji pozwala na wyeliminowanie monotonnej pracy ludzkiej, odciąŝenie urzędników z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangaŝowanie ich w realizację zadań o charakterze merytorycznym. I na koniec, poprzez moŝ- 10 P. Haltof, S. Kulągowski, T. Kulisiewicz, W. Kuśnierek, A. Sobczak: Raport Administracja Publiczna w sieci 2002 czy rzeczywiście bliŝej obywatela?, Internet Obywatelski, Warszawa 2002.

6 liwość dowolnej archiwizacji zostawia się miejsce na procedury nadzoru i kontroli Stan rozwoju usług e-government w Polsce na tle innych krajów Usługi e-government w Polsce mają tendencję wzrostową, jednakŝe jest to wzrost bardzo powolny i znacznie odbiegający od innych państw europejskich. W skali dwustopniowej (gdzie 0 oznacza brak usługi, a 1 obecność usługi świadczonej elektronicznie) tylko 20% wszystkich usług publicznych w Polsce w 2006 roku było świadczonych drogą elektroniczną, jest to wzrost w stosunku do roku 2004, gdzie wskaźnik ten wynosił 10%, jednakŝe średnia 28 państw 12 europejskich w 2006 roku wynosiła 48%, a w 2004 roku 40%. Oprócz dwustopniowej skali badań istnieje równieŝ badanie, w którym przyjęto załoŝenie, iŝ dostępność usług publicznych online moŝe wystąpić na jednym z czterech stadiów rozwoju: poziom 1 informacyjny, oznacza dostępność online informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu (skala procentowa 25-50), poziom 2 jednokierunkowy, oznacza moŝliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą (skala procentowa 50-75), poziom 3 dwukierunkowy, oznacza moŝliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny system autentyfikacji osoby (skala procentowa ), 11 M. Walecki: Technologie op. cit. 12 Badaniu zostały poddane kraje członkowskie Unii Europejskiej (25) oraz Szwajcaria, Norwegia i Islandia.

7 poziom 4 w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na Ŝadnym z etapów realizacji usługi (skala procentowa 100). Dodatkowo mówi się o poziomie 0, który oznacza brak jakichkolwiek stron www lub istniejące strony nie zawierają informacji związanych z badanymi usługami (0-25 procent). Na czterostopniowej skali poziom usług w Polsce w 2006 roku osiągnął 53% w stosunku do 36%, który był w 2004 roku. Średni poziom usług publicznych świadczonych elektronicznie w 28 badanych państwach europejskich wyniósł 75% w 2006 roku, natomiast w 2004 roku wynosił 65%. 13 Pod względem dostępności usług administracji publicznej Polska plasuje się na końcu rankingów Unii Europejskiej. W duŝej mierze jest to związane z róŝną wielkością wydatków ponoszonych w poszczególnych państwach na IT i telekomunikację, co zostało przedstawione na rysunku 1. Najbardziej istotne projekty informatyczne podejmowane były w 2006 roku na poziomie władz samorządowych. Nie zastąpią one jednak niezbędnych przedsięwzięć administracji centralnej Capgemini: Rozwój egovernment w Polsce. 3 edycja badań eeurope, Warszawa 2004 oraz Capgemini: Online Availability of Public Services: Ho is Europe Progressing. Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6 th Measurement, June 2006, 14 Z. Zwierzchowski: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r.

8 Hiszpania Czechy Litwa Polska Rysunek 1. Wydatki na IT i telekomunikację w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej (euro na mieszkańca) Źródło: Z. Zwierzchowski: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r. Jak wynika z rysunku wydatki w Polsce naleŝą do najmniejszych w stosunku do innych państw. Wykorzystanie celowych funduszy unijnych powinno tę sytuację zmienić. Z kolei tabela 1 przedstawia pozycję Polski na tle innych krajów pod względem wykorzystania moŝliwości rozwojowych stwarzanych przez ICT. Tabela 1 Pozycja Polski na świecie oraz wśród krajów UE pod względem wykorzystania moŝliwości rozwojowych stwarzanych przez ICT Wskaźnik Pozycja na świecie Pozycja w UE Pozycja na świecie Pozycja w UE Stan gotowości do wykorzystania ICT mieszkańców organizacji gospodarczych administracji Stan wykorzystania ICT przez: mieszkańców organizacje gospodarcze administrację publiczną Źródło: The Global Information Technology Reports 2004/2005, 2005/2006. Word Economic Forum.

9 Jak wskazuje tabela Polska w stosunku do innych państw, pod względem wykorzystania moŝliwości rozwojowych stwarzanych przez ICT jest niezwykle słaba. 4. Stan rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce Jak wynika z danych przedstawionych w raportach Polska odstaje od pozostałych państw europejskich. Podstawowe dane dotyczące lat 2004 i 2006 dotyczące Polski zostały przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Stan rozwoju usług administracji publicznej świadczonych online w Polsce Usługa Usługi dla obywateli Akty stanu cywilnego Biblioteki publiczne Dokumenty toŝsamości Podatek od osób fizycznych Policja-obsługa zgłoszeń Pośrednictwo pracy Przyjęcie na studia Rejestracja pojazdu Świadczenia społeczne Usługi związane z opieką medyczną Uzyskanie pozwolenia na budowę Zmiana miejsca zamieszkania Usługi dla przedsiębiorców Deklaracje celne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Podatek od osób prawnych Podatek VAT Prezentacja danych statystycznych Rejestracja przedsiębiorstwa Zamówienia publiczne Zezwolenia dotyczące ochrony Poziom świadczenia Pomiędzy 25a 50 Mniej niŝ Mniej niŝ 25 środowiska Źródło: opracowanie na podstawie: Capgemini: Rozwój egovernment w Polsce. 3 edycja badań eeurope, Warszawa 2004 oraz Capgemini: Online Availability of Public Services: Ho is Europe Progressing. Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6 th Measurement, June 2006,

10 Jak wynika z tabeli 2 usługi dla przedsiębiorstw dynamiczniej rozwijają się niŝ usługi dla obywateli. Na rysunku 2 zostały zaprezentowane postawy przedstawicieli samorządów terytorialnych odnośnie sieci Internet. inne infrastruktura telekomunikacyjna na terenie gminy brak stałego szybkiego dostępu do internetu ograniczenia legislacyjne niewystarczający poziom wiedzy urzędników mentalność urzędników niewystarczający poziom wiedzy obywateli mentalność obywateli brak środków finansowych na sprzęt niski poziom komputeryzacji % Rysunek 2. Postawy przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu Źródło: Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu. Pentor, Warszawa, grudzień Natomiast rysunek 3 przedstawia plany związane z rozwojem infrastruktury informatycznej w samorządach.

11 stworzenie wspólnej sieci dla urzędu i instytucji podległych zakup/modernizacja oprogramowania uczestnictwo w programie e-urząd uruchomienie/przedłuŝenie funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji wprowadzenie elektronicznego podpisu budowa/rozbudowa sieci w urzędzie udostępnianie szerokopasmowego dostępu do internetu udostępnianie dostępu do internetu mieszkańcom gminy tworzenie punktów publicznego i bezpłatnego dostępu do internetu budowa sieci informatycznej na terenie gminy zakup/modernizacja sprzętu komputerowego świadczenie większej ilości usług przez internet wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów Rysunek 3. Plany związane z rozwojem infrastruktury informatycznej w samorządach Źródło: Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu. Pentor, Warszawa, grudzień Według raportu przygotowanego dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji we wrześniu 2004 roku wynika, Ŝe przede wszystkim nie ma środków finansowych na realizację zadań związanych z informatyzacją. W trzech czwartych urzędów nie przekraczały one 1% wszystkich środków,

12 a w 17,3% placówek nie poniesiono Ŝadnych wydatków na informatyzację Zakończenie Polska odstaje od krajów Unii Europejskiej pod względem udostępniania usług administracji publicznej w Internecie, czyli e-administracji, a przecieŝ rozwój e-administracji to wielka szansa dla rozwoju gospodarczego kraju. Budowa społeczeństwa informacyjnego jest obecnie warunkiem, który stymuluje wzrost konkurencyjności gospodarki, sprawnej integracji Polski ze strukturami UE, realizacji spójnej polityki regionalnej, zagospodarowania rosnącej niewykorzystanej siły roboczej oraz rozwój wielu innych dziedzin Ŝycia społecznego. JuŜ teraz wielu problemów społecznych i gospodarczych nie uda się rozwiązać bez szerokiego wykorzystania technik informacyjnych. 16 NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe sama rewolucja technologiczna nie wystarczy, aby w epoce globalizacji nastąpił postęp społeczno-gospodarczy. Potrzebna jest jeszcze ścisła współpraca międzynarodowa i regulacje prawne sprzyjające swobodnej wymianie towarów i usług. Potrzebne jest przede wszystkim zaangaŝowanie pracowników administracji publicznej do wprowadzania zmian. Usługi elektroniczne w administracji mają bardzo istotną rolę ze względu na rewolucję cyfrową, która ma teraz miejsce, a takŝe szybki rozwój technologii, dlatego teŝ informatyzacja administracji jest elemen- 15 Por. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla MNiI. ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień Por. A. M. Wilk: II Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9.

13 tem niezwykle istotnym dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Bibliografia Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu. Pentor, Warszawa, grudzień Capgemini: Rozwój egovernment w Polsce. 3 edycja badań eeurope, Warszawa Capgemini: Online Availability of Public Services: Ho is Europe Progressing. Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6 th Measurement, June 2006, Drucker P. F.: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa Groff L.: Rewolucja informacyjna, globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje. Transformacje , nr 3-4. Haltof P., Kulągowski S., Kulisiewicz T., Kuśnierek W., Sobczak A.: Raport Administracja Publiczna w sieci 2002 czy rzeczywiście bliŝej obywatela?, Internet Obywatelski, Warszawa Kluszczyński R. W.: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Wyd. Rabid, Kraków KoŜuch B.: Zarządzania publiczne. Warszawa Oleński J.: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa Olędzki J.: Komunikowanie w świecie. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla MNiI. ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień Walecki M.: Technologie informacyjne i komunikacyjne w walce z korupcją. Analizy i Opinie 2006, nr 61. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa Webster F.: Theories of the Information Society. Routledge, London Wierzbicki A. P.: Wpływ informacji jako zasobu produkcyjnego na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych. Przegląd Telekomunikacyjny 1997, nr 3. Wilk A. M.: II Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9. Zwierzchowski Z.: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r.

14 Summary This article presented development of e-government services In Poland. It s presented a role of e-government for society s and economy s development. In the article analyzed, if citizen s accessible to public administration services by Internet is developed and isn t differ from EU standards.

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE Irff F Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE 1. Uwagi wstępne W modelu społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE I INNYCH KRAJACH UE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU RAPORT Z BADAŃ

ROZWÓJ E-USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE I INNYCH KRAJACH UE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU RAPORT Z BADAŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Beata HYSA, Anna MULARCZYK Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Józef Grzegorz Kurek

Józef Grzegorz Kurek ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA Józef Grzegorz Kurek Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP na poziomie Województwa Śląskiego: - realizuje założenia strategi dla województwa śląskiego w zakresie Priorytetu Integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 JOANNA DROBIAZGIEWICZ Uniwersytet Szczeciński STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE Wprowadzenie Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU E-GOVERNMENT W POLSCE

POZIOM ROZWOJU E-GOVERNMENT W POLSCE POZIOM ROZWOJU E-GOVERNMENT W POLSCE Janina Banasikowska, Paweł Banasikowski Wprowadzenie Powstanie interaktywnej administracji publicznej ma coraz większy wpływ na jakość Ŝycia społeczeństwa i rozwój

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Systemów Informatycznych Leszek Sołdan Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych e-administracja Rola administracji w kształtowaniu towaniu

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Wstęp Sieci szerokopasmowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji personalnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość?

Podstawy komunikacji personalnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość? Podstawy komunikacji personalnej Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość? Społeczeństwo informacyjne Źródło: mleczko.interia.pl Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI I MOśLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI I MOśLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI I MOśLIWE KIERUNKI ROZWIĄZAŃ Karolina Muszyńska Wprowadzenie Z postępującą informatyzacją róŝnych sfer Ŝycia gospodarczego wiąŝe się równieŝ informatyzacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK

Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK Tematy Liczby i społeczeństwo informacyjne Elektroniczny dostęp do urzędu Zarządzanie urzędem, oświatą, infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Polacy nie wierzą w niŝsze podatki

Polacy nie wierzą w niŝsze podatki Polacy nie wierzą w niŝsze podatki Autor: Jacek Mysior, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 Ponad dwie trzecie Polaków nie widzi szans na to, Ŝe rząd obniŝy podatki od dochodów w ciągu najbliŝszych 2 lat -

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych.

Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych. 16 październik 2004 Obrona pracy doktorskiej pt. Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych Marcin Piątkowski Motywacja

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich mgr inż. Paweł Zalewski Główny Specjalista IT Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl W ubiegłym roku na jedno dziecko przypadło z budŝetu 5,5 tysiąca złotych. Z analizy Money.pl wynika, Ŝe w tym roku kwota ta wzrośnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006 podsumowanie realizacji programu Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Kraków 28.11.2006 1 Program Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich Gdańsk, 2 lipca 2015 r.

Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich Gdańsk, 2 lipca 2015 r. Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich 2014-2020 Gdańsk, 2 lipca 2015 r. 1 Cele tematyczne EFSI 2014-2020 B+R ADMINISTRACJA TIK MŚP ENERGETYKA KLIMAT ŚRODOWISKO ZATRUDNIENIE TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE A EDUKACJA. 1. Wstęp. 2. Plan Europe+ Ewa CZERWIŃSKA *, Eryk SZWARC **

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE A EDUKACJA. 1. Wstęp. 2. Plan Europe+ Ewa CZERWIŃSKA *, Eryk SZWARC ** Ewa CZERWIŃSKA *, Eryk SZWARC ** SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE A EDUKACJA 1. Wstęp Postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej oraz rozwój technik multimedialnych sprawiają, Ŝe otoczenie w jakim Ŝyjemy

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Procesy globalizacyjne

Procesy globalizacyjne Procesy globalizacyjne Cele lekcji pojęcie globalizacja ; płaszczyzny globalizacji; przykłady procesów globalizacji; wpływ globalizacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionów; skutki globalizacji dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Globalny rynek artykułów rolnych miejsce Polski na nim

Globalny rynek artykułów rolnych miejsce Polski na nim Janusz Rowiński Globalny rynek artykułów rolnych miejsce Polski na nim Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Suchedniów, 10 12 czerwca 2013 roku 1 Globalny

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Ekonomia społeczna w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Ekonomia społeczna w Polsce Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Czym jest ekonomia społeczna? Specyficzne podejście poszczególnych osób i instytucji do społecznej rzeczywistości w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji - Andrzej Oskar Latuszek 1 Agenda - Społęczeństwo Informacyjne a E-samorząd - Plany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Rola Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów we wdrażaniu cyfryzacji doświadczenia Gminy Lesznowola r. Agenda prezentacji: 1. Informacje o Gminie Lesznowola. 2. Co nas wyróżnia? 3. Urząd Gminy w liczbach.

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 kgm@kig.pl www.kgm.kig.pl Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Najważniejszym elementem i sprawcą większości rewolucyjnych zmian

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu jak rozbudzić zapał i zainteresowanie nauczycieli? ElŜbieta Wołoszyńska Społeczeństwo informacyjne Technologie informacyjne wkraczają do wszystkich dziedzin naszego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Komarnicka, Zamość, r.

Elżbieta Komarnicka, Zamość, r. Elżbieta Komarnicka, Zamość, 22. 11. 2013 r. e - informacja e - administracja e - edukacja e - podróże e - zdrowie e - zakupy e - ubezpieczenie e - społeczności e - praca e - bankowość E - obywatel Historia

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych dr Paweł Modrzyński Prezentacja przygotowana w ramach projektu pn: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo