Rozwój usług e-government w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój usług e-government w Polsce"

Transkrypt

1 dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeciński Rozwój usług e-government w Polsce Streszczenie W artykule został zaprezentowany rozwój usług e-government w Polsce Przeanalizowano, czy dostępność obywatela do usług administracji publicznej za pośrednictwem sieci Internet w Polsce jest rozwinięty i czy nie odbiega od standardów przyjętych w Unii Europejskiej. 1. Wprowadzenie Od około 1980 roku świat przeszedł do epoki cywilizacji informacyjnej. Epoka ta będzie trwać zapewne lat, a więc to co obserwuje się obecnie, to zaledwie początki. Zmiany stylu Ŝycia i pracy wywołane tą falą cywilizacyjną, będą zapewne głębsze, niŝ podobne zmiany wywołane początkami cywilizacji przemysłowej. Motorem tych zmian jest fakt, Ŝe informacja zaczyna odgrywać rolę podstawowego zasobu produkcyjnego zaś rozwój technik przesyłania, wyszukiwania i przetwarzania informacji następuje dziś tak szybko, Ŝe znaczenie tego zasobu wciąŝ rośnie. 1 Informacja stanowi zasób ekonomiczny niezbędny do funkcjonowania i rozwoju kaŝdego społeczeństwa, państwa i gospodarki narodowej. Zasób ten, na równi z innymi zasobami ekonomicznymi, 1 Por. A. P. Wierzbicki: Wpływ informacji jako zasobu produkcyjnego na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych. Przegląd Telekomunikacyjny 1997, nr 3.

2 współdecyduje o rozwoju społeczeństwa i gospodarki. 2 Zastosowanie i rozwój infrastruktury informacyjnej ma przede wszystkim oprócz wielkiego znaczenia dla ekonomii daleko idące konsekwencje społeczne. 3 DuŜy zestaw nowych rozwiązań wkracza niemal we wszystkie dziedziny Ŝycia: prowadzenie działalności gospodarczej, handel, nauczanie, administrację, rozrywkę oraz wiele innych. Coraz częściej mówi się, Ŝe ludzkość wkracza w nowy etap rozwoju cywilizacji. Po okresie industrialnym rozpoczyna się era społeczeństwa informacyjnego. WyróŜnia się trzy historyczne 4, podstawowe fazy rozwoju ekonomicznego społeczeństwa, dzieląc je według technik, które w tych fazach dominowały: 5 społeczeństwo przedindustrialne, opierające się na podstawowych zawodach związanych z przyrodą, społeczeństwo industrialne, zorganizowane przede wszystkim wokół procesu wykorzystywania energii do produkcji towarów, społeczeństwo postindustrialne, bazujące na informacji, jako podstawie wiedzy i działania. Społeczeństwo postindustrialne cechuje przede wszystkim: dominacja sektora usług w gospodarce, dominacja specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej, orientacja na kontrolę społeczną rozwoju techniki, 2 Por. J. Oleński: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001, s Por. R. W. Kluszczyński: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Wyd. Rabid, Kraków 2002, s RóŜnie autorzy przedstawiają tę typologię społeczeństw. L. Groff przedstawia ją następująco: społeczeństwo ery agrarnej, społeczeństwo ery industrialnej oraz społeczeństwo ery informacyjnej. Por. L. Groff: Rewolucja informacyjna, globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje. Transformacje , nr 3-4, s Por. J. Olędzki: Komunikowanie w świecie. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 15.

3 tworzenie technologii intelektualnych jako podstawy podejmowania decyzji politycznych i społecznych. Ostatnie dekady XX wieku to oŝywiona dyskusja nad tym, jak dalece następujące po sobie generacje technologii teleinformatycznych wpływają na społeczeństwa najbardziej zaawansowanych gospodarczo i technologicznie rejonów świata. Stawiano pytania o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego, starając się stworzyć teorię społeczeństwa informacyjnego. 6 Nowe społeczeństwo korzysta i będzie korzystać z wolnego rynku jako sprawdzonego mechanizmu ekonomicznej integracji. 7 Następują przemiany w sposobie funkcjonowania gospodarki globalnej. Często wynika to z daleko posuniętego postępu technicznego i technologicznego w telekomunikacji oraz teleinformatyce. Postęp ten objawił się w ostatnich latach wdroŝeniem, juŝ powszechnie przyjętego, pojęcia społeczeństwo informacyjne, które funkcjonuje juŝ jako kategoria ekonomiczna i społeczna, rozwojem tanich technologii szybkiego dostępu do uŝytkownika końcowego oraz demonopolizacją usług telekomunikacyjnych. 6 Por. F. Webster: Theories of the Information Society. Routledge, London Por. P. F. Drucker: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999, s. 14.

4 2. e-usługi administracji publicznej Rewolucja cyfrowa, która ma obecnie miejsce, rosnąca europejska i światowa konkurencja powoduje, Ŝe usługi administracji elektronicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, zarówno dla państwa, jak i społeczeństwa. Informatyzacja administracji publicznej jest konieczna chociaŝby ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i nałoŝonych na poszczególnych członków zobowiązań. Jednym z celów informatyzacji administracji jest włączenie się w budowę społeczeństwa informacyjnego. Wynika to równieŝ ze zmian zachodzących w społeczeństwie. Wraz z upowszechnieniem edukacji społeczeństwo staje się coraz bardziej wykształcone oraz świadome swoich racji i widząc nieporadność państwa, domaga się poprawy jakości świadczonych usług publicznych oraz zmiany tradycyjnych biurokratycznych struktur. Ze względu na stały wzrost wydatków publicznych, nierozerwalnie związanych z daninami publicznymi płaconymi przez obywateli, wzrasta zainteresowanie ich efektywniejszym wykorzystywaniem. Funkcjonujące organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, Bank Światowy równieŝ wywołują oraz wzmacniają tendencje do przemian w administracji. 8 Program udostępniania części usług i informacji administracji publicznej w Internecie, 9 UE oficjalnie sprecyzowała w 2000 roku w programie eeurope. W ramach usług UE wymienia e-government, czyli administrację publiczną on-line. Celem eeurope jest dostarczenie obywatelom UE nowoczesnych, internetowych usług publicznych oraz stworzenie dynamicznego środowiska do prowadzenia e-businessu. 8 B. KoŜuch: Zarządzania publiczne. Warszawa 2004, s UE zalecała, Ŝeby do 2005 roku moŝna było np. rozliczyć się z podatków dochodowych, rejestrować firmy, wypełniać formularze do otrzymania prawa jazdy i dowodu osobistego, zapisywać się na wizyty lekarskie, szukać pracy.

5 Dlatego teŝ dla jednostek administracji konieczne jest zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwiązań programowych i prawnych, które zagwarantowałyby spełnienie postulatów Strategii kierunkowej rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz realizacji Planu Informatyzacji Państwa na lata Dobrze rozwinięty system administracji publicznej powinien pozwolić na integrację systemów informatycznych poszczególnych administracji, a następnie powiązanie tegoŝ systemu z systemami administracji publicznej innych krajów w ramach programu IDA Interchange of Date betweeen Administrations. Pojęcie e-government to zapewnienie dostępu do usług administracji świadczonych za pomocą dostępu on-line. e-government to sposób, w jaki administracja publiczna wykorzystuje nowe technologie by udostępnić obywatelom dostosowane do ich potrzeb usługi i informacje w sposób znacznie praktyczniejszy, uŝyteczniejszy i łatwiejszy w obsłudze. W konsekwencji usługi i informacje publiczne mają być dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 10 Posiadanie i uŝytkowanie danych w wersji elektronicznej umoŝliwia osiągnięcie oszczędności związanych z dostępem do kaŝdej informacji, jaka została zapisana bez ograniczeń czasowo-przestrzennych. Kolejny plus to moŝliwość przetwarzania informacji, dzięki czemu spada czas oczekiwania na rozwiązanie danej sprawy przy zachowaniu jawności i przejrzystości. Dalej wprowadzenie systemu automatyzacji pozwala na wyeliminowanie monotonnej pracy ludzkiej, odciąŝenie urzędników z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangaŝowanie ich w realizację zadań o charakterze merytorycznym. I na koniec, poprzez moŝ- 10 P. Haltof, S. Kulągowski, T. Kulisiewicz, W. Kuśnierek, A. Sobczak: Raport Administracja Publiczna w sieci 2002 czy rzeczywiście bliŝej obywatela?, Internet Obywatelski, Warszawa 2002.

6 liwość dowolnej archiwizacji zostawia się miejsce na procedury nadzoru i kontroli Stan rozwoju usług e-government w Polsce na tle innych krajów Usługi e-government w Polsce mają tendencję wzrostową, jednakŝe jest to wzrost bardzo powolny i znacznie odbiegający od innych państw europejskich. W skali dwustopniowej (gdzie 0 oznacza brak usługi, a 1 obecność usługi świadczonej elektronicznie) tylko 20% wszystkich usług publicznych w Polsce w 2006 roku było świadczonych drogą elektroniczną, jest to wzrost w stosunku do roku 2004, gdzie wskaźnik ten wynosił 10%, jednakŝe średnia 28 państw 12 europejskich w 2006 roku wynosiła 48%, a w 2004 roku 40%. Oprócz dwustopniowej skali badań istnieje równieŝ badanie, w którym przyjęto załoŝenie, iŝ dostępność usług publicznych online moŝe wystąpić na jednym z czterech stadiów rozwoju: poziom 1 informacyjny, oznacza dostępność online informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu (skala procentowa 25-50), poziom 2 jednokierunkowy, oznacza moŝliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą (skala procentowa 50-75), poziom 3 dwukierunkowy, oznacza moŝliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny system autentyfikacji osoby (skala procentowa ), 11 M. Walecki: Technologie op. cit. 12 Badaniu zostały poddane kraje członkowskie Unii Europejskiej (25) oraz Szwajcaria, Norwegia i Islandia.

7 poziom 4 w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na Ŝadnym z etapów realizacji usługi (skala procentowa 100). Dodatkowo mówi się o poziomie 0, który oznacza brak jakichkolwiek stron www lub istniejące strony nie zawierają informacji związanych z badanymi usługami (0-25 procent). Na czterostopniowej skali poziom usług w Polsce w 2006 roku osiągnął 53% w stosunku do 36%, który był w 2004 roku. Średni poziom usług publicznych świadczonych elektronicznie w 28 badanych państwach europejskich wyniósł 75% w 2006 roku, natomiast w 2004 roku wynosił 65%. 13 Pod względem dostępności usług administracji publicznej Polska plasuje się na końcu rankingów Unii Europejskiej. W duŝej mierze jest to związane z róŝną wielkością wydatków ponoszonych w poszczególnych państwach na IT i telekomunikację, co zostało przedstawione na rysunku 1. Najbardziej istotne projekty informatyczne podejmowane były w 2006 roku na poziomie władz samorządowych. Nie zastąpią one jednak niezbędnych przedsięwzięć administracji centralnej Capgemini: Rozwój egovernment w Polsce. 3 edycja badań eeurope, Warszawa 2004 oraz Capgemini: Online Availability of Public Services: Ho is Europe Progressing. Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6 th Measurement, June 2006, 14 Z. Zwierzchowski: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r.

8 Hiszpania Czechy Litwa Polska Rysunek 1. Wydatki na IT i telekomunikację w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej (euro na mieszkańca) Źródło: Z. Zwierzchowski: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r. Jak wynika z rysunku wydatki w Polsce naleŝą do najmniejszych w stosunku do innych państw. Wykorzystanie celowych funduszy unijnych powinno tę sytuację zmienić. Z kolei tabela 1 przedstawia pozycję Polski na tle innych krajów pod względem wykorzystania moŝliwości rozwojowych stwarzanych przez ICT. Tabela 1 Pozycja Polski na świecie oraz wśród krajów UE pod względem wykorzystania moŝliwości rozwojowych stwarzanych przez ICT Wskaźnik Pozycja na świecie Pozycja w UE Pozycja na świecie Pozycja w UE Stan gotowości do wykorzystania ICT mieszkańców organizacji gospodarczych administracji Stan wykorzystania ICT przez: mieszkańców organizacje gospodarcze administrację publiczną Źródło: The Global Information Technology Reports 2004/2005, 2005/2006. Word Economic Forum.

9 Jak wskazuje tabela Polska w stosunku do innych państw, pod względem wykorzystania moŝliwości rozwojowych stwarzanych przez ICT jest niezwykle słaba. 4. Stan rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce Jak wynika z danych przedstawionych w raportach Polska odstaje od pozostałych państw europejskich. Podstawowe dane dotyczące lat 2004 i 2006 dotyczące Polski zostały przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Stan rozwoju usług administracji publicznej świadczonych online w Polsce Usługa Usługi dla obywateli Akty stanu cywilnego Biblioteki publiczne Dokumenty toŝsamości Podatek od osób fizycznych Policja-obsługa zgłoszeń Pośrednictwo pracy Przyjęcie na studia Rejestracja pojazdu Świadczenia społeczne Usługi związane z opieką medyczną Uzyskanie pozwolenia na budowę Zmiana miejsca zamieszkania Usługi dla przedsiębiorców Deklaracje celne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Podatek od osób prawnych Podatek VAT Prezentacja danych statystycznych Rejestracja przedsiębiorstwa Zamówienia publiczne Zezwolenia dotyczące ochrony Poziom świadczenia Pomiędzy 25a 50 Mniej niŝ Mniej niŝ 25 środowiska Źródło: opracowanie na podstawie: Capgemini: Rozwój egovernment w Polsce. 3 edycja badań eeurope, Warszawa 2004 oraz Capgemini: Online Availability of Public Services: Ho is Europe Progressing. Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6 th Measurement, June 2006,

10 Jak wynika z tabeli 2 usługi dla przedsiębiorstw dynamiczniej rozwijają się niŝ usługi dla obywateli. Na rysunku 2 zostały zaprezentowane postawy przedstawicieli samorządów terytorialnych odnośnie sieci Internet. inne infrastruktura telekomunikacyjna na terenie gminy brak stałego szybkiego dostępu do internetu ograniczenia legislacyjne niewystarczający poziom wiedzy urzędników mentalność urzędników niewystarczający poziom wiedzy obywateli mentalność obywateli brak środków finansowych na sprzęt niski poziom komputeryzacji % Rysunek 2. Postawy przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu Źródło: Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu. Pentor, Warszawa, grudzień Natomiast rysunek 3 przedstawia plany związane z rozwojem infrastruktury informatycznej w samorządach.

11 stworzenie wspólnej sieci dla urzędu i instytucji podległych zakup/modernizacja oprogramowania uczestnictwo w programie e-urząd uruchomienie/przedłuŝenie funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji wprowadzenie elektronicznego podpisu budowa/rozbudowa sieci w urzędzie udostępnianie szerokopasmowego dostępu do internetu udostępnianie dostępu do internetu mieszkańcom gminy tworzenie punktów publicznego i bezpłatnego dostępu do internetu budowa sieci informatycznej na terenie gminy zakup/modernizacja sprzętu komputerowego świadczenie większej ilości usług przez internet wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów Rysunek 3. Plany związane z rozwojem infrastruktury informatycznej w samorządach Źródło: Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu. Pentor, Warszawa, grudzień Według raportu przygotowanego dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji we wrześniu 2004 roku wynika, Ŝe przede wszystkim nie ma środków finansowych na realizację zadań związanych z informatyzacją. W trzech czwartych urzędów nie przekraczały one 1% wszystkich środków,

12 a w 17,3% placówek nie poniesiono Ŝadnych wydatków na informatyzację Zakończenie Polska odstaje od krajów Unii Europejskiej pod względem udostępniania usług administracji publicznej w Internecie, czyli e-administracji, a przecieŝ rozwój e-administracji to wielka szansa dla rozwoju gospodarczego kraju. Budowa społeczeństwa informacyjnego jest obecnie warunkiem, który stymuluje wzrost konkurencyjności gospodarki, sprawnej integracji Polski ze strukturami UE, realizacji spójnej polityki regionalnej, zagospodarowania rosnącej niewykorzystanej siły roboczej oraz rozwój wielu innych dziedzin Ŝycia społecznego. JuŜ teraz wielu problemów społecznych i gospodarczych nie uda się rozwiązać bez szerokiego wykorzystania technik informacyjnych. 16 NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe sama rewolucja technologiczna nie wystarczy, aby w epoce globalizacji nastąpił postęp społeczno-gospodarczy. Potrzebna jest jeszcze ścisła współpraca międzynarodowa i regulacje prawne sprzyjające swobodnej wymianie towarów i usług. Potrzebne jest przede wszystkim zaangaŝowanie pracowników administracji publicznej do wprowadzania zmian. Usługi elektroniczne w administracji mają bardzo istotną rolę ze względu na rewolucję cyfrową, która ma teraz miejsce, a takŝe szybki rozwój technologii, dlatego teŝ informatyzacja administracji jest elemen- 15 Por. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla MNiI. ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień Por. A. M. Wilk: II Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9.

13 tem niezwykle istotnym dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Bibliografia Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu. Pentor, Warszawa, grudzień Capgemini: Rozwój egovernment w Polsce. 3 edycja badań eeurope, Warszawa Capgemini: Online Availability of Public Services: Ho is Europe Progressing. Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6 th Measurement, June 2006, Drucker P. F.: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa Groff L.: Rewolucja informacyjna, globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje. Transformacje , nr 3-4. Haltof P., Kulągowski S., Kulisiewicz T., Kuśnierek W., Sobczak A.: Raport Administracja Publiczna w sieci 2002 czy rzeczywiście bliŝej obywatela?, Internet Obywatelski, Warszawa Kluszczyński R. W.: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Wyd. Rabid, Kraków KoŜuch B.: Zarządzania publiczne. Warszawa Oleński J.: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa Olędzki J.: Komunikowanie w świecie. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla MNiI. ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień Walecki M.: Technologie informacyjne i komunikacyjne w walce z korupcją. Analizy i Opinie 2006, nr 61. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa Webster F.: Theories of the Information Society. Routledge, London Wierzbicki A. P.: Wpływ informacji jako zasobu produkcyjnego na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych. Przegląd Telekomunikacyjny 1997, nr 3. Wilk A. M.: II Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9. Zwierzchowski Z.: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r.

14 Summary This article presented development of e-government services In Poland. It s presented a role of e-government for society s and economy s development. In the article analyzed, if citizen s accessible to public administration services by Internet is developed and isn t differ from EU standards.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo