STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku."

Transkrypt

1 Dokumenty strategiczne Krakowa: STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Przyjęty paradygmat rozwoju miasta: Kraków miasto inteligentne, opierające swój rozwój na gospodarce wiedzy Przyjęte cztery obszary strategiczne: Kraków - miasto obywatelskie Kraków - nowoczesny ośrodek gospodarki Kraków - miejsce zamieszkania i rekreacji Kraków metropolitalny STUDIUM W Studium określono cele polityki przestrzennej nawiązujące do celów strategicznych rozwoju miasta, zakładają one że Kraków będzie m.in.: europejską metropolią - ośrodkiem nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki, miastem przyjaznym mieszkańcom - atrakcyjnym dla zamieszkania i pobytu. 1

2 ROZWÓJ A NIE ROZBUDOWA zasada miasta zwartego, gdzie istniejący potencjał zostanie uzupełniony i dogęszczony. NIEPRZEKRACZALNA LINIA oddzielająca tereny inwestycyjne (zainwestowane i wskazane do zainwestowania) od terenów otwartych. Niewykorzystany, istniejący wewnątrz miasta potencjał zostanie wykorzystany poprzez uzupełnianie i rewitalizację substancji miejskiej. 2

3 PROJEKTY STRATEGICZNE DLA KRAKOWA: Balice Płaszów Rybitwy Nowa Huta Przyszłości Mają one : - tworzyć bodźce dla nowych rozwiązań, - zapewnić intensywną urbanizację miasta, - tworzyć zróżnicowaną funkcjonalność, - opierać się o nowatorskie rozwiązania przestrzenne w zakresie tak funkcji jak i formy. 3

4 BALICE Aktywizacja terenów wokół lotniska i wygenerowanie nowych aktywności miejskich i komercyjnych, tj. usług związanych z branżą turystyczną i biznesową oraz terenów wystawienniczo-targowych. 4

5 PŁASZÓW RYBITWY Realizacja tzw. Nowego Miasta, tj. przekształcenie terenów magazynowo składowych, przemysłowych i baz jednostek gospodarczych w nowoczesne wielofunkcyjne centrum z możliwością realizacji obiektów wysokościowych. 5

6 W związku z realizacją projektu Nowa Huta Przyszłości planuje się, że w całym Krakowie powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy, z czego ok tys. w Nowej Hucie. NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI Ok. 550 ha obszar projektu Ok. 693 tys. m 2 - powierzchnia użytkowa Ok. 2 mld zł koszt netto realizacji projektu po stronie sektora publicznego Czym będzie Kraków Nowa Huta Przyszłości? Miejscem atrakcyjnym dla inwestorów i lokalnych przedsiębiorców. Centrum innowacji i nowoczesnych technologii. Centrum biznesowym. Kolebką kreatywności i designu. Miejscem proekologicznym i przyjaznym każdemu użytkownikowi. Miejscem, w którym historia będzie inspiracją do dalszego rozwoju. Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. CENTRUM LOGISTYCZNE - strefa aktywności gospodarczej; Centrum Logistyczne jest istotnym elementem aktywizacji gospodarczej obszaru projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości. Obszar projektowanego Centrum położony jest w miejscu przecięcia się szlaków i dróg komunikacyjnych, co daje możliwość wykorzystania różnego rodzaju transportu, w szczególności szynowego (bezpośrednie sąsiedztwo terenów kolejowych, w tym stacji towarowej). Koncepcja zakłada zapewnienie infrastruktury niezbędnej dla logistyki, m.in. różnego rodzaju obiektów magazynowych, placów składowych, kolejowych terminali towarowych. Projektuje się też funkcjonowanie bocznicy kolejowej wyposażonej w sprzęt specjalistyczny do przeładunku towarów, stacji obsługi pojazdów, punktów serwisowych oraz stacji paliw, myjni i sklepów motoryzacyjnych. Ponadto planowane 6

7 są obiekty spełniające funkcje uzupełniające: biurowe, hotelowe, gastronomiczne, handlowe, usługowe (usługi celne, ubezpieczeniowe i in.). Przyjmuje się, że Centrum Logistyczne będzie czynne 24 godziny na dobę. Ok. 228 ha obszar inwestycji Ok. 251 tys. m 2 powierzchnia użytkowa (zabudowa magazynowa, biurowo-usługowa, tereny kolejowe) Ok. 401 mln zł - koszt netto inwestycji sektora publicznego, co stanowi 20% całkowitego kosztu realizacji zamierzenia inwestycyjnego ok. 2 mld zł PARK NAUKOWO- TECHNOLOGICZNY BRANICE Park Naukowo-Technologiczny stanowi najważniejsze zamierzenie inwestycyjne projektu strategicznego Kraków Nowa Huta Przyszłości. Będzie on stymulować i ożywiać gospodarkę wschodniej części Krakowa oraz Małopolski. Ma temu służyć zbudowanie kompleksu obiektów, w których oferowane będą powierzchnie biurowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawowe, uzupełnione usługami towarzyszącymi. Kluczowe obszary funkcjonalne działalności Parku: Wspieranie przedsiębiorców innowacyjnych. Wspieranie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Stworzenie przestrzeni z dostępem do wysokiej klasy sprzętu dla studentów, młodych przedsiębiorców, wynalazców. Profesjonalne doradztwo w zakresie wspierania inicjatyw innowacyjnych oraz poszukiwanie partnerów strategicznych do nowych projektów. Propagowanie rozwiązań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Stworzenie przestrzeni work&play&learn. Zorganizowanie Think-Thank-Islands platform wymiany bieżących informacji. Działalność Centrum Designu i Ergonomii. Kluczowe branże: inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych, czyste technologie energetyczne, budownictwo samowystarczalne energetycznie. Ok. 128 ha obszar inwestycji Ok. 422 tys. m 2 powierzchnia użytkowa (biurowo-usługowa, technologiczno-produkcyjna, usługowa Ok. 437 mln zł koszt netto inwestycji sektora publicznego, co stanowi 10% całkowitego kosztu realizacji zamierzenia inwestycyjnego ok. 4 mld zł CENTRUM WIELKOSKALOWYCH PLENEROWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH, TZW. BŁONIA pow. ok. 37 ha Błonia 2.0. to atrakcyjne dla mieszkańców i turystów miejsce umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, wykorzystywane także do wypoczynku oraz integracji społecznej. Nazwa i projektowane wykorzystanie nawiązują do terenu o analogicznych funkcjach znajdującego się w centrum Krakowa. Błonia w pobliżu Starego Miasta są od lat tradycyjnym miejscem ważnych wydarzeń, a podobną rolę w Nowej Hucie Przyszłości mają odgrywać Błonia 2.0. Koncepcja zakłada zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną wraz z towarzyszącymi obiektami sportowymi oraz punktami usługowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewiduje się organizację boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych, a także wydzielenie przestrzeni pod organizację pól namiotowych i campingów. Centrum Błonia 2.0 będzie stanowiło element uzupełniający dla oferty funkcjonalnej Przylasku Rusieckiego. PRZYLASEK RUSIECKI pow. ok. 192 ha Przylasek Rusiecki, jako malowniczy zakątek w krajobrazie terenów poprzemysłowych, w naturalny sposób stał się miejscem wypoczynku dla mieszkańców Nowej Huty. Ma jednak ogromny potencjał, by nie tylko stanowić atrakcję dla lokalnej społeczności, ale być również miejscem rekreacji dla turystów i mieszkańców innych części Krakowa. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zakłada minimalną ingerencję w naturalne ukształtowanie terenu i 6

8 roślinność. Istniejąca zieleń będzie rewitalizowana poprzez dodatkowe nasadzenia, zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a ich linie brzegowe uregulowane. Rozległe plaże piaszczysto-trawiaste wokół akwenów mają być zachowane i uporządkowane. Zakłada się wykorzystanie naturalnej geotermii na potrzeby organizacji ośrodka wypoczynkoworekreacyjnego z kąpieliskiem geotermalnym. Ponadto teren zostanie uzupełniony o infrastrukturę sportową i obiekty usługowe towarzyszące (m.in. obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, punkty informacyjne). Koncepcja zakłada wydzielenie strefy ochronnej świata zwierzęcego i roślinnego. 6

9 PODSUMOWANIE Potencjał i perspektywy Potencjał projektu i perspektywy jego sukcesu wynikają z: kompleksowości i zakresu przedsięwzięcia, korzystnego położenia omawianego obszaru, dużego zainteresowania inwestorów tego rodzaju terenami, pozytywnego klimatu inwestycyjnego Krakowa i Małopolski. 7

10 W najnowszym rankingu Tholons 2014 Kraków zajął 9 miejsce na świecie, a 1 w Europie, wśród najlepszych miast dla outsourcingu. Świetna lokata Krakowa to potwierdzenie prowadzonej od lat polityki proinwestycyjnej oraz przyjętych standardów promocji gospodarczej. Grudzień 2013 r. - powierzchnia biurowa w Krakowie m². W 2014 r. ma być już m², a więc o 100 tys. m² więcej. W 2013 r. stan wolnej powierzchni biurowej w Krakowie utrzymywał się na poziomie ok. 5 %. (Dane wg Knight Tank) Obecnie powstają obiekty przy: Bora-Komorowskiego Jana Pawła II Pilotów w Podgórzu: Na Dołach Kapelance Klimeckiego Bonarka STUDIUM WSKAZUJE GŁÓWNE CENTRA ROZWOJU: Balice Płaszów - Rybitwy Nowa Huta Przyszłości Ponadto, oprócz miejsc, w których już istnieją lub powstają biurowce, Studium wskazuje także tereny m.in. w Łęgu oraz w rejonie al. 29 Listopada / Opolska, jako możliwe dla lokalizacji usług. 8

11 Założenia Aktualne pozostają główne założenia prowadzonej polityki transportowej Miasta, mającej na celu zapewnienie korzystnego podziału zadań przewozowych tzn. ze zwiększeniem udziału transportu zbiorowego oraz ruchu pieszych i rowerów. Jednocześnie dąży się do rozbudowy i podnoszenia atrakcyjności systemu komunikacji zbiorowej oraz komunikacji pieszej i rowerowej. Układ dróg Sieć dróg wymaga uzupełnienia do rozmiarów, umożliwiających przejęcie narastającego ruchu zewnętrznego i międzydzielnicowego. Sieć parkingów przesiadkowych w systemie (P&R) umożliwi przejmowanie ruchu z komunikacji indywidualnej na komunikację zbiorową. Parkingi P&R lokalizuje się w zewnętrznej strefie Miasta, na przecięciach głównych kierunków dróg z systemem szynowej komunikacji miejskiej (metro, tramwaj, SKA). Układ komunikacji szynowej Planuje się, że będą funkcjonować linie szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), z zagęszczoną siecią przystanków zintegrowanych z komunikacją miejską. Pociągi SKA będą kursować z dużo większą częstotliwością, niż obecnie na kolei. Projekt zmiany Studium uwzględnia scenariusz znaczącego rozwoju potencjału ludności oraz miejsc pracy i nauki w aglomeracji. Dla obsługi około 1,2 mln użytkowników miasta Krakowa system oparty na komunikacji tramwajowej i kolei aglomeracyjnej okaże się niewystarczający. Zakłada się budowę metra, co wprowadzi nową jakość w przewozach pasażerskich na najbardziej obciążonych kierunkach przemieszczeń. Pozwoli na skrócenie czasu przejazdu i rozładowanie przepełnień w tramwajach i autobusach, a także zachęci podróżnych do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej. Zostanie rozbudowana sieć tramwajowa o nowe linie do obsługi większych potoków pasażerskich, 9

12 zwłaszcza nie objętych bezpośrednio dostępem do przystanków SKA i metra. Linie SKA, metra i tramwaju będą ze sobą zintegrowane - powiązane w węzłach przystankowych, umożliwiających przesiadanie się. Inne podsystemy obsługi komunikacyjnej Sieć tras rowerowych będzie stopniowo rozbudowywana. Trasy lokalizuje się zarówno przy ulicach wszystkich klas, jak i w atrakcyjnych terenach zieleni, jako trasy rekreacyjne, m.in. wzdłuż dolin Wisły i Dłubni. Długość tras rowerowych w mieście obecnie 120km. Docelowo 450km. Komunikacja wodna funkcjonować będzie na Wiśle. Utrzymuje się linię tramwaju wodnego, przedłużoną do Nowej Huty. Dla potrzeb ruchu turystycznego, sportowego i rekreacyjnego może służyć port jachtowy Rybitwy. Lotnisko Pobiednik Przez ul. Igołomską Nowa Huta będzie miała bliski kontakt z komunikacją lotniczą na lokalnym lotnisku w Pobiedniku Wielkim - w zakresie funkcji uzupełniających w stosunku do portu lotniczego Kraków-Balice. Zakłada się, że lotnisko będzie mogło obsługiwać małe samoloty pasażerskie i helikoptery. Obecnie jest to lotnisko sportowe. 9

13 10

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Lp. 1 osoba fizyczna strona 24 i 25. Kompleksowa modernizacja

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł Program Rewitalizacji Strzemieszyc (Propozycje do dyskusji) Strzemieszyce należą do obszarów silnie zdegradowanych na skutek działania przemysłu i wieloletnich zaniedbań. W ramach rewitalizacji powinny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo