SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń"

Transkrypt

1

2 ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia 14 6 Mapa zagrożeń 39 7 Siatka bezpieczeństwa 40 Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1 Monitorowanie zagrożeń 71 2 Zestawienie oraz tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków 86 3 Procedury reagowania kryzysowego 89 Część III Załączniki funkcjonalne 1 Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Organizacja łączności Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń Organizacja ewakuacji z ternów zagrożonych Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru województwa łódzkiego Wykaz zawartych umów i porozumień Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód Procedury zgłaszania potrzeb uruchamiania rezerw strategicznych Wykaz infrastruktury krytycznej Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej Skróty zawarte w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego Załączniki 337 2

3 WOJEWÓDZKI PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY 3

4 ARKUSZ UZGODNIEŃ L.p. Podmiot współdziałający w opracowaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego Potwierdzenie zgodności z zakresem zadaniowym /pieczątka i podpis/ Uwagi 1 Marszałek Województwa Łódzkiego 2 Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej 3 Łódzki Wojewódzki Komendant Policji 4 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 5 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi 6 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 7 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi 8 Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 9 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 10 Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4

5 WSTĘP Plan opracowano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) oraz wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2010 r. do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Powyższy dokument określa zasady udziału administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu sił i środków na ewentualność ich wystąpienia oraz usuwaniu ich skutków. Stanowi materiał pomocniczy dla członków wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego do planowania i realizacji przedsięwzięć niezbędnych w sytuacjach kryzysowych, a także ułatwia opracowanie propozycji do decyzji dla szefa zespołu zarządzania kryzysowego. Umożliwia pełne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz skoordynowanie działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu kryzysem. Dokumentami uzupełniającymi treść wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego są: Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego; Plan operacyjny ochrony przed powodzią województwa łódzkiego; Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii dla Województwa Łódzkiego; Plan obrony cywilnej województwa łódzkiego; Wojewódzki plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych; Plan użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych; Plan użycia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sytuacjach kryzysowych; Plan współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania; Wojewódzki plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na obszarze województwa łódzkiego; Plany działania służb inspekcji i straży w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie województwa łódzkiego. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego jest dokumentem sporządzonym na podstawie obowiązujących procedur, przepisów i praktyk stosowanych na szczeblu wojewódzkim, z uwzględnieniem mechanizmów ujednolicających system, w tym mechanizmów zarządzania kryzysowego. 5

6 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Mapa struktury administracyjnej woj. łódzkiego Położenie Utworzone z dniem r. województwo łódzkie powstało w wyniku scalenia gmin z terenu dawnych 9 województw. Aktualnie obejmuje 24 powiaty, w tym 3 grodzkie (m. Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski) i 21 ziemskich. Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski, na pograniczu Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich, na Wzniesieniach Łódzkich, na dziale wodnym I rzędu Wisły i Odry. Zajmuje powierzchnię km 2. W środkowej i południowej części województwa występuje pas wyżynny. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są żwirowe i piaskowe wzgórza i pagórki ciągnące się od Kamieńska (w tym sztuczna góra zwałowisko Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 180 m n.p.m.), poprzez Borową Górę (276 m n.p.m.), Tuszyn 6

7 (288 m n.p.m.), Łódź (283 m n.p.m.), w kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej. Obszar najniżej położony w województwie występuje w dolinie Bzury, koło Łowicza (76 m n.p.m.). Zupełnie odmienny typ krajobrazu występuje w południowej części regionu łódzkiego. Urozmaiconą rzeźbę ma Wyżyna Wieluńska (264 m n.p.m.) i Wzgórza Radomszczańskie, gdzie najwyższymi punktami są: Góra Chełmo (323 m n.p.m.), zbudowana z utworów jurajskich i kredowych oraz najwyższa w województwie, jurajska kopuła Góry Bukowej (346 m n.p.m.) w paśmie Przedborsko Małogoskim. Województwo łódzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością złóż kopalin, z których część odgrywa znaczącą rolę nie tylko w skali regionu, lecz także kraju. Są to głównie zasoby węgla brunatnego, których geologiczne zasoby bilansowe stanowią 17,4% zasobów krajowych, zaś zasoby przemysłowe ok. 61% zasobów złóż zagospodarowanych w Polsce. Ich wydobycie skupia się w okolicach Bełchatowa złoże Bełchatów Pole Bełchatów oraz Pole Szczerców (55% wydobycia krajowego). Węgiel brunatny występuje również w złożach Kamieńsk, Złoczew, Rogóźno i Uniejów. Duże znaczenie mają złoża piasków szklarskich serii białogórskiej (największej bazy surowców szklarskich w Polsce), piasków formierskich, surowców ilastych ceramiki budowlanej, glin ceramicznych, wapieni, chalcedonitu i piaskowców. Na bazie tych surowców rozwija się m.in. przemysł materiałów budowlanych z czołową firmą tej branźy Grupą Atlas oraz przemysł produkcji płytek ceramicznych, a także cementowy. Na terenie województwa wystepują również znaczne ilości złóż kruszyw naturalnych (piasków i żwirów) wykorzystywanych m.in. do budowy oraz modernizacji dróg i autostrad. Na uwagę zasługują również zasoby wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane do celów leczniczych i ciepłowniczych. Duże bogactwo wód geotermalnych występuje w pasie Zduńska Wola Łęczyca Uniejów Turek oraz pasie Kalisz Sieradz Piotrków Trybunalski. Dane demograficzne, gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów Gęstość zaludnienia jest jednym z podstawowych parametrów pozwalających ocenić wielkość występującego zagrożenia, ponieważ szkodliwe oddziaływanie tych samych czynników zagrożeń wywoła inne skutki na terenie o niewielkiej, a inne na terenie o dużej gęstości. Województwo łódzkie jest zamieszkałe przez mieszkańców (stan wg GUS na r.) Średnia gęstość zaludnienia w województwie wynosi 139 osób/km 2, w tym w gminach miejskich 1704 osoby/km 2, w miastach 1424 osoby/km 2, w gminach miejsko-wiejskich 103 osoby/km 2, na wsi 53 osoby/km 2. W poszczególnych powiatach waha się od 47 osób/km 2 w powiecie poddębickim, do 242 osób/km 2 w pabianickim. Wśród miast największą gęstość zaludnienia ma Łódź 2514 osób/km 2 i Pabianice 2078 osób/km 2, a najmniejszą Szadek 112 osób/km 2 i Rzgów 207 osób/km 2. Gęstość 7

8 zaludnienia na obszarach wiejskich waha się od 20 osób/km 2 (Przedbórz) do 124 osób/km 2 (Rzgów). Gęstość zaludnienia na terenach gmin waha się od 22 osób/km 2 (gmina Poświętne), 28 osób/km 2 (gmina Pęczniew) do 537 osób/km 2 w gm. Ksawerów i 536 osób/km 2 w gm. Andrespol. Opady atmosferyczne Mapa sum rocznych opadów, obliczonych na podstawie okresu 39 letniego wyraźnie ukazuje uprzywilejowanie południowej i południowo wschodniej części województwa łódzkiego, gdzie roczna suma opadów kształtuje się w okolicach 600 mm. Północna i północno zachodnia część województwa łódzkiego cechuje się rocznymi sumami opadów w granicach mm. Ujemny klimatyczny bilans wodny rozumiany jako różnica między sumą opadów a różnicą wody parującej z powierzchni ziemi jest w tym rejonie zjawiskiem trwałym i występującym od dawna. Pogłębiający się niedobór jest prawdopodobnie skutkiem niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi (wylesienie, zła melioracja). Naturalna zmienność opadów rocznych jest największa w dorzeczu Bzury, najmniejsza natomiast w południowej części województwa. Najbardziej narażone na suszę są tereny położone na północ od Łodzi, w tym w szczególności na terenie powiatu łowickiego, w którym występują również okresowe ograniczenia w dostawie wody. W województwie łódzkim jest przeciętnie 156 dni z opadem, ale tylko w ciągu 100 dni suma dobowa jest wyższa od 1 mm. Dni z dobowym opadem wyższym niż 10 mm jest w roku zwykle około 12 i zdarzają się one zazwyczaj w lecie. Opad w postaci stałej (śnieg) pada przeciętnie w ciągu dni. Średnio w roku jest 20 dni z burzą, grad pada 2-3 razy w roku, szadź obserwuje się 2-4 razy w ciągu zimy, a gołoledź 1-2 dni w ciągu roku. Warunki anemometryczne W skali całego roku przeważają wiatry zachodnie (prawie wszędzie powyżej 20% częstości) i południowo zachodnie (10-12 %). Względnie często powietrze napływa do nas ze wschodu (ponad 10% czasu) oraz z południowego wschodu. Istnieją wyraźne prawidłowości sezonowej zmienności warunków cyrkulacji, które znajdują wyraz w postaci charakterystycznego rytmu zmian w biegu rocznym. Na wszystkich stacjach zaznacza się wzrost częstości wiatrów sektora północnego w miesiącach wiosennych, a spadek częstości na jesieni. Wiatry wschodnie najczęściej zdarzają się wiosną i jesienią, ale występują w ciągu całego roku. Średnia roczna prędkość wiatrów na większości stacji jest niższa od 3 m/s, natomiast na stacji Łódź - Lublinek wyższa nawet od 4 m/s. Istotną cechą warunków anemometrycznych na całym obszarze województwa jest niezbyt częste występowanie bardzo silnych wiatrów. Prędkości wiatrów powyżej 20 m/s zdarzają się sporadycznie (prędkość średnia w ciągu 10 min.).znacznie częściej występują duże prędkości 8

9 wiatru w porywach a wyjątkowo zdarzać się mogą lokalne trąby powietrzne, związane z chmurami burzowymi obejmujące bardzo ograniczone obszary. Warunki termiczne Średnie roczne temperatury powietrza obliczone na podstawie wieloletnich danych wahają się w granicach 7,6 8 o C. Najniższe wartości w zimie notowane są we wschodniej części województwa, nieco cieplej jest na krańcach zachodnich. W lecie zróżnicowanie przestrzenne województwa jest pomijalnie małe. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zauważa się wyraźną tendencję do obniżania się temperatury okresu letniego a jednocześnie wzrostu średniej temperatury okresów zimowych. Szczególną osobliwością klimatyczną Polski jest duża zmienność warunków termicznych okresu zimowego. Znajduje to wyraz w postaci szczególnie dużych wartości odchylenia standardowego temperatury miesięcy zimowych, nieporównanie większych aniżeli w okresie letnim. Inną z cech tej zmienności jest występowanie przemiennie zim ciepłych z zimami chłodnymi. W odstępach na ogół kilkuletnich zdarzają się zimy szczególnie surowe. W marcu, kwietniu lub nawet w maju możliwe jest występowaniae ostrych fal mrozu co może powodować duże straty w rolnictwie i sadownictwie. Absolutne maksima temperatury w województwie łódzkim przekraczają 36 0 C, a temperatury najniższe 30 0 C. Dni gorących z najwyższą temperaturą w ciągu dnia powyżej 25 0 C jest przeciętnie 34 37, a dni upalnych, w których najwyższa temperatura przekracza 30 0 C jest zwykle w roku 5-6. Dni bardzo mroźnych, kiedy najwyższa temperatura w ciągu doby nie przekracza C jest przeciętnie 2-2,5 a dni mroźnych, kiedy temperatura w ciągu całej doby nie jest wyższa niż 0 0 C jest przeciętnie około 40. Liczba dni z temperaturą ujemną wynosi około przy czym dni takie występować mogą już we wrześniu, na wiosnę i jeszcze w maju. Na terenie województwa najbardziej zróżnicowana jest długość okresu zimowego. Zagospodarowanie przestrzenne Na terenie województwa znajdują się 43 miasta, 18 gmin miejskich, 25 gmin miejsko-wiejskich, 134 gminy wiejskie, 5090 wsi (wg danych GUS na 2010 r.). W województwie działa ponad 230 tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym ponad 2700 spółek z udziałem kapitału zagranicznego (wg danych GUS na 2010 r.). W województwie zlokalizowane są między innymi następujące charakterystyczne obiekty: - budynki wysokie i wysokościowe ZL 843 obiekty, - budynki wysokie i wysokościowe PM 14 obiektów, - stacje paliw i gazu płynnego ponad 800 obiektów, - bazy i rozlewnie gazu płynnego 33 obiekty. 9

10 Przemysł Do wiodących gałęzi przemysłu w województwie łódzkim należą w kolejności (wg danych na rok 2010 Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ): przemysł lekki, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł paliwowo energetyczny. Przemysł na terenie woj. łódzkiego i związane z nim zagrożenia skupiony jest w 15 największych ośrodkach tj.: 1. Łódzkiej aglomeracji miejskiej (Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ozorków, Brzeziny, Koluszki, Głowno): przemysł lekki, bawełniany, wełniany, dziewiarski, art. dekoracyjnych, odzieżowy, tkanin technicznych itp.; przemysł spożywczy, napojów chłodzących, mięsny, piwowarski, spirytusowy, mleczarski; przemysł grupy elektromaszynowej, pracujący w znacznym stopniu na rzecz przemysłu lekkiego, elektroniczny, motoryzacyjny, artykułów gospodarstwa domowego; przemysł chemiczny, farmaceutyczny, środków czystości, kosmetyczny, barwników, papierniczy; różne inne gałęzie w tym drzewny, mat. budowlanych, ściennych, meblarski, obuwniczy, opakowaniowy, poligraficzny, gumowy. 2. W Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym wydobywczy, górnictwo węgla brunatnego, elektroenergetyczny, gumowy, materiałów budowlanych oraz włókienniczych i odzieżowych. 3. W Piotrkowie Trybunalskim - dziewiarski, odzieżowy, maszyn górniczych, mechaniczny i precyzyjny, okuć budowlanych, meblarski, drzewny, maszyn szklarskich, szklarski, spożywczy, przetwórczy oraz logistyka. 4. W Tomaszowie Mazowieckim wełniarski, odzieżowy, art. dekoracyjnych, drobiarski, mleczarski; 5. W Kutnie farmaceutyczny, maszyn rolniczych, elektroniczny, środków transportu, drobiarski, używek paszowych, młynarski, odzieżowy. 6. W Skierniewicach elektromaszynowy, elektroniczny, szklarski, spożywczy. 7. W Zduńskiej Woli bawełniany, dziewiarski, materiałów izolacyjnych, młynarski, maszyn włókienniczych. 8. W Wieluniu elektromaszynowy, konstrukcji budowlanych, mleczarski i cukierniczy. 10

11 9. W Sieradzu odzieżowy, przetwórstwa owocowo warzywnego, mleczarski, spirytusowy, młynarski, metalowy, farmaceutyczny. 10. W Łęczycy wełniarski, przetwórstwa owocowo warzywnego, metalowy. 11. W Opocznie płytek ceramicznych, wełniarski. 12. W Wieruszowie drzewny, meblarski, odzieżowy. 13. W Rawie Mazowieckiej mięsny, odzieżowy, metalowy, przetwórstwo owocowo warzywne. 14. W Łowiczu owocowo warzywny, mleczarski, dziewiarski. 15. W Łasku odzieżowy, produkcja materiałów ściennych. Główną siłą napędowa gospodarki regionu łódzkiego stały się w ostatnich latach inwestycje sektora przedsiębiorstw i sektora publicznego. W porównaniu za średnimi wskaźnikami dla Polski Łódzkie charakteryzuje się wyższym niż przeciętnie zatrudnieniem w rolnictwie i mało rentownych, tradycyjnych działach przemysłu, natomiast niższych w usługach. Województwo charakteryzuje się także nierównomiernym rozmieszczeniem działalności gospodarczej i zainwestowania. Aglomeracja Łódzka, miasta Skierniewice i Piotrków Trybunalski oraz powiat bełchatowski to rejony o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Dynamicznie rozwija się także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE). W rejonie działają również, utworzone przez samorządy lokalne, 4 parki przemysłowe i technologiczne oraz samorządowa strefa przedsiębiorczości w Kleszczowie. Obecnie na terenie województwa istnieją bądź kształtują się klastery: BPO (business process outsourcing), AGD, logistyczny, włókienniczo-odzieżowy, medyczno- farmaceutycznokosmetyczny, materiałów budowlanych i ceramiczny, rolno-spożywczy i odlewniczy. Ważnym dla regionu atutem jest obszar z wysokotowarową produkcją sadowniczą w pasie gmin powiatów skierniewickiego i rawskiego. Województwo jest znaczącym w kraju producentem warzyw gruntowych, produkowanych pod osłonami, oraz owoców (3. lokata w kraju). Bogata baza surowcowa, pochodząca z produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowi istotny impuls dla rozwijania rodzimego przemysłu artykułów spożywczych. (źródło: Urząd Marszałkowski Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego ) 11

12 POWODZIOWE NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE BIOLOGICZNE ZDARZENIA RADIACYJNE SKAŻENIE CHEMICZNE KATASTROFY BUDOWLANE BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO I ENERGETYCZNEGO ZAKŁÓCENIA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO TERRORYSTYCZNE 4. KATALOG ZAGROŻEŃ Zagrożenie Powiat Brzeziński Bełchatowski Kutnowski Łaski Łęczycki Łowicki Łódzki - wschodni Opoczyński Pabianicki Pajęczański Piotrkowski Poddębicki Radomszczański Rawski Sieradzki Skierniewicki Tomaszowski Wieluński Wieruszowski Zduńskowolski Zgierski Łódź m. Piotrków Tryb. m. Skierniewice m. Legenda: niski poziom zagrożenia średni poziom zagrożenia wysoki poziom zagrożenia PRAWDOPODOBIEŃSTWO I KLASYFIKACJA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oszacowano w oparciu o doświadczenia historyczne: (1) bardzo rzadkie - może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. (2) rzadkie - istnieje mało realna szansa, powód, czy też inne okoliczności, aby zdarzenie mogło wystąpić (3) możliwe - może zdarzyć się w określonym czasie (4) prawdopodobne - zdarzenia miały miejsce w przeszłości i są udokumentowane, istnieją warunki pozwalające na jego wystąpienie 12

13 (5) bardzo prawdopodobne - zagrożenie występuje regularnie i jest dobrze udokumentowane. Jest duże prawdopodobieństwo jego corocznego występowania. Skutki Klasyfikacja skutków i ich charakterystyka: dla skutków trzeba zastosować poniższą skalę jakościową (opisową), z której należy dobierać parametry najbliższe rzeczywistości w kategoriach: (A) nieistotne - nie ma ofiar śmiertelnych i rannych, praktycznie bez zniszczeń, brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną, brak lub niewielkie straty finansowe, niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. (B) małe - mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych, występują niewielkie zniszczenia i utrudnienia, nie są wymagane dodatkowe siły i środki, niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. (C) średnie - niezbędna pomoc medyczna, część osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, społeczność lokalna funkcjonuje z utrudnieniami, spore straty finansowe, krótkotrwałe skutki w środowisku naturalnym. (D) duże - duża liczba osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, są ofiary śmiertelne, społeczność lokalna funkcjonuje z poważnymi ograniczeniami, duże straty finansowe, niezbędna pomoc z zewnątrz, duże zniszczenia w środowisku naturalnym. (E) katastrofalne - duża liczba poważnie rannych i poszkodowanych, duża liczba ofiar śmiertelnych, wymagane dodatkowe łóżka szpitalne i personel medyczny, rozległe zniszczenia w infrastrukturze, brak możliwości funkcjonowania społeczności lokalnej bez dużej pomocy z zewnątrz, duże zniszczenia w środowisku naturalnym. 13

14 5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIE POWODZIOWE Województwo łódzkie położone jest na wododziale I rzędu, między dorzeczem Wisły i Odry. Głównymi rzekami regionu są: Warta, Pilica oraz Bzura. Na terenie województwa łódzkiego przyczynami powodzi mogą być roztopy wiosenne (powodzie roztopowe), intensywne opady atmosferyczne (powodzie opadowe), zatory lodowe, jak również awarie zbiorników wodnych. Budowle hydrotechniczne mogące stworzyć zagrożenie: pow. poddębicki - zapora czołowa zbiornika retencyjnego Jeziorsko - teren zalewowy 42,3 km 2 ) pow. tomaszowski - tama na Zalewie Sulejowskim w Smardzewicach - teren zalewowy 26,3 km 2 ) pow. piotrkowski - przelew jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim - teren zalewowy 100 ha) pow. piotrkowski - tama na zbiorniku Cieszanowice gm. Gorzkowice i Rozprza - teren zalewowy 200 ha pow. opoczyński - tama na zbiorniku Miedza - teren zalewowy 175 ha pow. opoczyński - śluza i 2 jazy piętrzące na zbiorniku wodnym w Drzewicy - teren zalewowy 150 ha Największymi zbiornikami wodnymi w województwie są: Zbiornik Jeziorsko (na rzece Warcie) oraz Zalew Sulejowski (na rzece Pilicy). Na obszarze województwa zagrożenie powodziowe występuję w następujących regionach: a) wzdłuż rzeki Warty: gminy: Gidle, Ładzice, Radomsko, Siemkowice, Działoszyn, Pajęczno, Nowa Brzeźnica,, Pątnów, Wierzchlas, Osjaków, Konopnica, miasto Sieradz, gminy: Burzenin, Sieradz, Warta, Widawa i Zapolice. b) wzdłuż rzeki Pilicy: gminy: Żytno, Wielgomłyny i Przedbórz, Ręczno, Aleksandrów i Sulejów, miasto Tomaszów Mazowiecki, gminy: Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Inowłódz, Rzeczyca, Poświętne. c) wzdłuż rzeki Ner: gminy: Zadzim, Poddębice, Wartkowice, Świnice Warckie, Łęczyca, Grabów i Lutomiersk. d) wzdłuż rzeki Bzury: miasto Łęczyca oraz gminy: Łęczyca, Góra Św. Małgorzaty, Witonia, Ozorków, Zduny, 14

15 Łowicz i Nieborów. e) wzdłuż rzek Prosna i Oleśnica: gminy Łubnice, Wieruszów, Galewice i Lututów, Okresowo występują także zalania i podtopienia: a) wzdłuż rzeki Widawka gminy: Kluki, Szczerców, Widawa i Zduńska Wola - obszar do 15 km 2, b) wzdłuż rzeki Grabia na terenie powiatu łaskiego - gminy: Łask i Sędziejowice - obszar do 10 km 2, c) wzdłuż rzeki Czarna Konecka gminy Żarnów i Aleksandrów - obszar do 8 km 2. W województwie łódzkim zagrożonych jest łącznie ok osób, a ogólna powierzchnia terenów zalewowych wynosi 3569,24 km 2. Mapa zagrożenia powodziowego woj. łódzkiego 15

16 NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE Pożary Pożar - niekontrolowany proces palenia materiałów palnych w miejscu do tego nie przeznaczonym. Powstaje zarówno w wyniku czynników zewnętrznych (np. zaprószenie ognia), jak i wewnętrznych (np. reakcje chemiczne egzotermiczne). Ze względu na miejsce jego wystąpienia możemy rozróżnić pożary: zwartej zabudowy miejskiej, obszarów leśnych, zakładów pracy i magazynów, wsi. W miastach: Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków, Głowno, Kutno, Łowicz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Radomsko, Zduńska Wola, Sieradz, Zelów, na terenie pow. kutnowskiego: Krośniewice, Żychlin, na terenie pow. wieluńskiego: Biała, Czarnożyły, Wieluń występują kompleksy starej, zwartej zabudowy mieszkalnej (zagęszczenie powyżej 40%) zawierającej palne elementy konstrukcyjne. Z tego powodu w okresie zimowym wzrasta liczba pożarów mieszkań i budynków, które są ogrzewane poprzez opalanie paliwem stałym za pomocą różnego rodzaju urządzeń grzewczych. Zagrożenie pożarami lasów Lasy zajmują 382,6 tys. ha, co stanowi 21% powierzchni województwa. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna, która wraz z modrzewiem zajmuje 85,5% powierzchni. Dąb, klon, wiąz i jesion zajmują 4,9% powierzchni, brzoza 4,4%, olsza 3,9%, a pozostałe gatunki 1,5%. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat, przy średniej krajowej 58 lat. Ponad 50% lasów należących do właściwości RDLP Łódź zaliczono do kategorii lasów chronionych z uwagi na szkodliwe oddziaływanie przemysłu, położenia wokół dużych aglomeracji miejskich, dużego znaczenie dla masowego wypoczynku ludności, walorów krajobrazowych. Podwyższa to rygory dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej. Na terenie województwa utworzono 88 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 7212,04 ha. Ponadto ha lasów wchodzi w skład siedmiu Parków Krajobrazowych i ich otuliny. Do I kategorii, a więc najwyższej zagrożenia pożarowego zaliczono Nadleśnictwa: Grotniki, Kolumna, Opoczno, Poddębice, Przedbórz i Skierniewice. Pozostałe nadleśnictwa zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego. Obszary leśne RDLP w Łodzi zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego. 16

17 Źródło: RDLP w Łodzi Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa Łódź, lipiec 2003 r. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi 17

18 Wichury / huragany Wichury wiatry wiejące z prędkością powyżej 63 km/h. Mogą powodować uszkodzenia budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport. Huragany wiatry wiejące z prędkością powyżej 117 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania. Trąba powietrzna - wirowy ruch powietrza, powstający w chmurze burzowej, rozwija się on do postaci wielkiego rękawa lub ogona. Podstawa trąby przy powierzchni ziemi może liczyć do 30 metrów. Trąba powietrzna osiąga wysokość metrów i może przemieścić się na odległość około km. Siła trąby jest tak duża, że może ona porwać człowieka, zwierzęta, elementy budynku, samochody. Wyładowania atmosferyczne - gigantyczne, elektryczne wyładowania w atmosferze przejawiające się pod postacią piorunów liniowych i kulistych. Pioruny te mogą powodować ciężkie porażenia, a nawet śmierć. Nawiedzają one corocznie teren województwa, lecz mają charakter lokalny. Zagrażają one życiu i zdrowi ludzi, napowietrznym liniom energetycznym, telekomunikacyjnym, infrastrukturze radiowo-telekomunikacyjnej, elementom budowli, budownictwu wiejskiemu, obszarom zalesionym i zadrzewionym. Kryteria oceny siły wiatru wg skali Beauforta Prędkość wiatru m/s km/h Charakterystyka wiatru Siła wiatru 0-0,2 0 cisza 0 0,3 1,5 1 6 powiew 1 1,6 3, słaby wiatr 2 3,4 5, łagodny wiatr 3 5,5 7, umiarkowany wiatr , dość silny wiatr 5 10,8 13, silny wiatr 6 13,9 17, bardzo silny wiatr 7 17,2 20, sztorm/wicher 8 20,8 24, silny sztorm/wicher 9 24,5 28, bardzo silny sztorm/wicher 10 28,5 32, gwałtowny sztorm/wicher 11 > 32,8 > 117 huragan 12 Silne mrozy / zamiecie śnieżne Śnieżyca - to intensywny opad śniegu z towarzyszącym mu porywistym wiatrem. Podczas trwania śnieżycy wiatr przenosi zarówno śnieg spadający, jak też podnoszony z powierzchni pokrywy śnieżnej. Skutkiem długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur mogą być m.in. zjawiska smogowe. Gradobicie - zjawisko meteorologiczne polegające na opadzie bryłek lodu o średnicy 0,5-5 cm. Najczęściej występuje w ciepłej porze roku. Towarzyszą mu wyładowania atmosferyczne. 18

19 Intensywne opady śniegu, nagłe ataki mrozu, burze śnieżne lub gradobicia mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach na terenie całego województwa. Zagrażają głownie komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej, obiektom wielkopowierzchniowych o płaskich dachach, liniom energetycznym i telekomunikacyjnym, liniom i trakcji kolejowej, komunikacji drogowej i pieszej, a w przypadku gradobicia także uprawom roślinnym. Upał / susza Upał wg umownych polskich kryteriów dzień upalny występuje wówczas, gdy maksymalna temperatura dobowa osiąga wartości wyższe niż 30 0 C. Absolutne maksimum temperatury dla Polski może osiągać 40 0 C. Z praktycznego punktu widzenia uciążliwe są okresy, gdy dni upalne trwają przez co najmniej kilka dni. (żródło: Zagrożenia naturalne, IMGW, Warszawa 2002) Skutkiem długotrwałego utrzymywania się wysokich temperatur może być m.in. podwyższone stężenie niebezpiecznego dla zdrowia ozonu.. Susza długotrwały okres z brakiem opadów atmosferycznych, głównie w okresie letnim. Powoduje przesuszenie gleby, zniszczenie upraw roślinnych, drastyczne zmniejszenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przeznaczonych do konsumpcji i procesów technologicznych. W ostatnich latach powyższe zjawiska nawiedzają teren województwa dość często. Rodzaj zagrożenia Spowodowane siłami natury powodzie niekorzystne zjawiska atmosferyczne L.p. 1 2 Przyczyny anomalie i zakłócenia atmosferyczne powodujące intensywne opady gwałtowne spadki ciśnienia atmosferycznego (silne wiatry i wichury) intensywne mrozy i opady śniegu długotrwałe utrzymywanie się wysokich temperatur Potencjalne miejsca gminy i powiaty w strefach obszar całego województwa powodziowych Ludność Gospodarka Analiza skutków niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia na terenach zalewowych możliwość wystąpienia epidemii niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia zakłócenia w komunikacji drogowej, kolejowej i ruchu lotniczym możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów gospodarki narodowej straty w uprawach rolnych i hodowli Infrastruktura i mienie zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury na terenach zagrożonych zniszczenie mienia Środowisko zagrożenie na terenach w pożary obiektów i obszarów w 19

20 Infrastruktura krytyczna przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych z magazynów i zakładów problemy w łączności i dostawie paliw i energii, wody i ciepła zakłócenia w dostawie żywności i wody pitnej wyniku samozapalenia zalania terenów spowodowane zatorami lodowymi wysychanie upraw i terenów zadrzewionych problemy w łączności i dostawie paliw i energii, wody i ciepła zakłócenia w dostawie żywności i wody pitnej Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo prawdopodobne (4) prawdopodobne (4) Skutki średnie (C) średnie (C) 5.3. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE Zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne Sytuację epidemiologiczną w zakresie występowania większości chorób zakaźnych w województwie łódzkim na przestrzeni ostatnich lat należy uznać za dość dobrą. Występujące, okresowe wzrosty zachorowań na niektóre choroby zakaźne miały charakter sezonowy lub były kontynuacją wcześniejszych trendów wieloletnich. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem epidemicznym jest grypa. Corocznie obserwowany jest wzrost zachorowań, występujący głównie między styczniem a marcem. W okresie tym notuje się zwiększoną liczbę zachorowań na terenie naszego województwa. Zagrożenia związane z grypą potęguje systematyczna mutacja wirusa grypy, co powoduje konieczność przygotowania nowej szczepionki na każdy sezon grypowy. Niebezpieczeństwo stanowi także pojawienie się nowych wirusów (np. A/H1N1 będącego wynikiem mutacji wirusa ludzkiego, świńskiego i ptasiego). Oceniając ryzyko występowania chorób zakaźnych u ludzi należy również uwagę na możliwość okresowego wzrostu zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego takiej jak: krztusiec, różyczka, ospa wietrzna oraz nagminne zapalenie przyusznic (świnka). Okresowego zwiększenia zachorowań możemy się także spodziewać w odniesieniu do chorób przenoszonych przez krew (HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C). W województwie łódzkim potencjalne zagrożenie związane z możliwością zawleczenia niebezpiecznej choroby zakaźnej związane jest z rozwijającym się dynamicznie ruchem lotniczym w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi. Oceniając zagrożenia epidemiologiczne należy także uwzględnić możliwość ataku bioterrorystycznego. Należy podkreślić, iż sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w województwie łódzkim wykazuje tendencje spadkowe gruźlica jest w odwrocie. Potencjalne zagrożenie stanowią szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne choroby, które mogą być wynikiem zawleczenia lub ataku bioterrorystycznego tj. gorączki krwotoczne, dżuma, płucna postać wąglika, ospa prawdziwa, żółta gorączka. 20

21 Niewątpliwie największe zagrożenie epidemiologiczne dotyczy dużych aglomeracji miejskich województwa łódzkiego, do których zaliczyć należy Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski i Sieradz. Epizootie Epizootia to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanej większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Występuje zarówno u zwierząt i ptaków dzikich jak i hodowlanych. Może wystąpić w każdym rejonie na terenie województwa. Spowodowane są najczęściej: przemieszczaniem zakażanych zwierząt lub chorych, bądź pochodzących od nich produktów, błędami hodowlanymi jako efekt uzjadliwienia się saprofitów lub komensali obecnych w organizmach zwierząt, metodami chowu (korzystanie z pastwisk), obrotem zwierząt lub przeciążeniem pracą w pewnych porach roku. W Polsce główną placówką zajmująca się epizootiologią jest Państwowy Instytut Weterynarii Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Załącznik nr 1. Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania Załącznik nr 2. Wykaz chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania Epifitozy Epifitoza to szybkie i masowe rozprzestrzenianie się zachorowań roślin na określonym obszarze. Czynnikiem sprawczym jest najczęściej pasożytniczy grzyb lub bakteria. Może ona przybrać rozmiary i charakter prawdziwej klęski żywiołowej, np. masowe rozmnażanie szkodników: szarańczy, stonki ziemniaczanej, chrząszczy majowych, termitów itp. Choroby roślin lub ich obumieranie mogą być wynikiem nieprawidłowego stosowania środków chemicznych, takich jak herbicydy, defolianty i inne. Może wystąpić w każdym rejonie województwa, ale najbardziej zagrożone są rejony, na których uprawia się warzywa, owoce. Rodzaj zagrożenia Biologiczne epidemie epizootie epifitozy L.p zagrożenia wtórne w wyniku niezachowania wymogów sanitarnoepidemiologicznych Przyczyny na terenach zagrożonych (powodzie, susze) migracja zarażonych dzikich zwierząt 21

22 Potencjalne miejsca Ludność Gospodarka Infrastruktura i mienie Środowisko Infrastruktura krytyczna błędy ludzkie w hodowli, chowie i obrocie zwierząt obszar całego województwa Analiza skutków zagrożenie życia i zdrowia ludności utrudnienia w dostępie do usług medycznych, zaopatrzenia w żywność ograniczenia działalności administracji publicznej ograniczenia działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno spożywczego okresowe lub długoterminowe zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury straty trudne do oszacowania skażenie terenu, ujęć wody problemy w dostawie wody i żywności Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo prawdopodobne (4) prawdopodobne (4) prawdopodobne (4) Skutki średnie (C) średnie (C) średnie (C) ZDARZENIA RADIACYJNE Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności. Zagrożenie skażenia promieniowaniem jonizującym stanowią materiały promieniotwórcze stosowane w pracowniach izotopowych, w procesach technologicznych, w różnego rodzaju urządzeniach np. wagi izotopowe, kalibratory cezowe, badawcze i medyczne źródła radiacji, czujki jonizujące. Niebezpieczeństwo występuje jedynie w przypadku rozszczelnienia źródła promieniotwórczego (np. na skutek pożaru). Obiekty, w których znajdują się ww. materiały stwarzają głównie zagrożenie o charakterze lokalnym możliwym do opanowania przez służby zakładowe. Potencjalnym zagrożeniem są obiekty atomowe (z wyłączeniem elektrowni jądrowych). Na obszarze kraju istnieją aktualnie trzy obiekty atomowe, które mogą być miejscem wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Są to położone w Świerku (województwo mazowieckie): reaktor MARIA (jedyny obecnie w Polsce działający), reaktor EWA (będący w stadium likwidacji) oraz obiekty 19 i 19A będące przechowalnikami wypalonego paliwa jądrowego. Największe zagrożenie na obszarze województwa łódzkiego stwarza Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Pracownia Zamkniętych Źródeł Promieniowania Politechniki 22

23 Łódzkiej w Łodzi. Strefa ewentualnego skażenia w przypadku awarii może wynieść około 1,6 km, i może się w niej znaleźć około 200 tys. osób. Mapa obiektów atomowych w sąsiedztwie woj. łódzkiego Skażenie promieniotwórcze obszaru województwa może powstać także w wyniku awarii lub zniszczenia reaktorów jądrowych w elektrowniach zlokalizowanych w państwach ościennych. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie wokół Polski w promieniu 250 km 9 elektrowni jądrowych posiadających 20 bloków o łącznej mocy 14,6 tys. MW należy stwierdzić, że możliwe jest skażenie promieniotwórcze z dowolnego kierunku zależnie od miejsca awarii i warunków meteorologicznych, a zasięg skażeń promieniotwórczych może obejmować obszar całego kraju. 23

24 Mapa elektrowni jądrowych zlokalizowanych w pobliżu obszaru Polski ZAGROŻENIA CHEMICZNE Zagrożenia spowodowane TŚP Skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) należą do najczęściej występujących na terenie naszego województwa. Wynika to z ilości zakładów stosujących w procesie produkcji lub magazynujących środki chemiczne oraz ich transport pomiędzy zakładami. Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 119 zakładów, w których występują substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi i środowiska poza swoim terenem: 24

25 6 zakładów zakwalifikowanych do Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR), 15 zakładów zakwalifikowanych do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR), w tym na terenach miast m.in.: Łódź 26, Kutno 8, Piotrków Tryb. 4, Opoczno, Tomaszów Maz. - 3, Rawa Maz. 3. Zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem (zawierające substancje niebezpieczne, lecz nie kwalifikujące się do ZDR i ZZR) znajdują się na terenie każdego powiatu województwa łódzkiego. W powiecie łódzkim i mieście Łódź istnieje hipotetyczna możliwość wystąpienia zagrożenia katastrofą w zakładzie dużego ryzyka /ZDR/ jakim jest magazyn gazu firmy SHELL GAS POLSKA oraz magazyny paliw w Koluszkach, gdzie w wyniku mało prawdopodobnego zbiegu okoliczności lub zamachu terrorystycznego może dojść do wybuchu gazu lub cieczy palnych, co skutkować może dużymi stratami materialnymi i ofiarami wśród ludzi. Zniszczeniu uległyby wówczas oprócz obiektów przemysłowych również budynki mieszkalne. Zdarzenie takie zapewne byłoby powodem poważnej sytuacji kryzysowej. Takie same skutki miałyby miejsce w przypadku opisanego zdarzenia w pozostałych ZDR magazynujących gaz płynny propan butan. Transport paliw odbywa się poprzez rurociągi ropopochodnych produktów finalnych Koluszki Boronów i Płock Koluszki oraz rurociąg paliwowy Płock Ostrów Wlkp. biegnący przez powiaty łęczycki i kutnowski. Stosunkowo gęsta sieć gazociągów znajduje się w centralnej i wschodniej części województwa. Węzły spinające tę sieć znajdują się w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Zagrożenie skażeniami toksycznymi środkami przemysłowymi stwarzają także małe zakłady produkcyjne, takie jak stacje uzdatniania wody, chłodnie przemysłowe, cukrownie, zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, mleczarnie itp. W przypadku rozszczelnienia zbiornika z toksycznym środkiem przemysłowym w zakładzie przemysłowym prognozowany rejon zagrożenia wokół zakładu będzie miał kształt koła o promieniu 2 km w dzień i 6 km w nocy. (wg Metodyki wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia ATP-45B cz. 2, KGPSP KCKRiOL Warszawa 2003 r.) Załącznik nr 3. Wykaz składowisk materiałów niebezpiecznych. Zagrożenie w transporcie materiałów niebezpiecznych Katastrofa komunikacyjna - to zderzenie pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym (kolejowym), ale też upadek statku powietrznego (może powodować przerwy w komunikacji). Katastrofą komunikacyjną jest także zderzenia pojazdu z przeszkodą lub kolizja pojazdów uczestniczących w ruchu drogowych z pojazdami szynowymi. Zagrożenie toksycznymi środkami chemicznymi może zaistnieć również w czasie transportu środków. Wszystkie rodzaje transportu mają wspólną cechę, zawsze związane jest z nimi ryzyko 25

26 wypadku lub awarii technicznej, wskutek czego przewożony środek może zostać uwolniony z urządzenia transportowego i stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, spowodować skażenie i degradację środowiska naturalnego, konieczność ewakuacji ludności, brak dostępu do źródeł wody pitnej i żywności. Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych i magistral kolejowych głównych kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. Przez teren województwa przebiega 12 dróg o znaczeniu krajowym (1262,8 km w tym dróg dwujezdniowych), 24 wojewódzkie (ok km w tym ok. 125 km na terenach miejskich) oraz ok km dróg powiatowych i ok km gminnych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznaje się: droga krajowa nr 1 północ południe. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez aglomeracje miejskie jak: Łódź, Zgierz, Łęczyca, Krośniewice, droga krajowa nr 2 wschód zachód. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez aglomeracje miejskie jak: Krośniewice, Kutno, Łowicz, droga krajowa nr 8 z trasą przebiegu zachód wschód przez teren województwa łódzkiego, biegnie przez aglomeracje miejskie: Wieruszów, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, droga krajowa nr 14 przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów, droga krajowa nr 71 przebiegająca przez Łowicz, Głowno, Łódź. Na terenie województwa łódzkiego nie ma parkingów dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne. Stwarza to dodatkowe zagrożenie skażeniami terenu w wyniku pozostawiania pojazdów w przypadkowych miejscach. Na terenie Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie oraz Stacji Poboru Opłat Zgierz wyznaczone zostały miejsca wyposażone w odpowiednie kanały i zbiorniki, na które można odholować uszkodzone pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. (wg informacji z GDDKiA Oddział w Łodzi) 26

27 Mapa szlaków drogowych przewozu materiałów niebezpiecznych woj. łódzkiego Spośród przecinających województwo łódzkie szlaków kolejowych, po których przewozi się różnego rodzaju materiały niebezpieczne najważniejszymi są: Świnice Warckie Poddębice Zduńska Wola Zduńska Wola Karsznice Częstochowa (trasa nr 131), po której przewozi się m.in. chlor, amoniak, siarkę, propan butan, dwutlenek siarki, toluen, paliwa silnikowe, Skierniewice Koluszki Piotrków Trybunalski - Radomsko (trasa nr 1), którą przewozi się paliwa, chlor, tlenek etylenu, amoniak, propan butan, Opoczno Tomaszów Mazowiecki Koluszki (trasa nr 25), po której przewozi się akrylonitryl, chlorek winylu, dwutlenek siarki, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, chlor, amoniak, propan -butan, olej opalowy, Kutno Łowicz Skierniewice (trasy nr 3 i 11), po której przewozi się amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum, 27

28 Łęczyca- Ozorków Zgierz Łódź (trasa nr 16). Trasą ta przewozi się paliwa silnikowe, tlenek etylenu, chlor, amoniak, chlorek winylu, oleum, Koluszki Tomaszów Mazowiecki Opoczno (trasa nr 25), po której przewozi się chlorek winylu, amoniak, oleum, akrylonitryl, Wieluń Wieruszów (trasa nr 181), po której przewozi się czteroetylek ołowiu, propan butan. Newralgicznymi obiektami ze względu na możliwość uwolnienia się Toksycznych Środków Przemysłowych (TŚP) są węzły kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym oraz stacje rozrządowe i przeładunkowe. W województwie łódzkim są to węzły w Zduńskiej Woli Karsznicach, Kutnie, Łowiczu, Koluszkach i Tomaszowie Mazowieckim oraz stacje w Łodzi: Kaliska/Karolew, Widzew i Olechów. Rodzaj zagrożenia Spowodowane rozwojem technologicznym radiacyjne chemiczne L.p. 1 2 awaria przemysłowa w obiektach magazynujących i przechowujących Przyczyny materiały niebezpieczne katastrofa komunikacyjna z uwolnieniem materiałów niebezpiecznych akt terroru Potencjalne miejsca obszar całego województwa trasy transportu materiałów niebezpiecznych Analiza skutków niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia w strefie zagrożenia Ludność konieczność ewakuacji zagrożenie porządku publicznego (panika, niepokoje społeczne) możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów gospodarki Gospodarka narodowej skażenia źródeł wody i cieków wodnych Infrastruktura i mienie Środowisko Infrastruktura krytyczna zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury na terenach zagrożonych zagrożenie ekologiczne na terenach w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych trudne do oszacowania możliwość wystąpienia zakłócenia funkcjonowania infrastruktury Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo możliwe(3) prawdopodobne (4) Skutki duże (D) duże (D) 28

29 KATASTROFY BUDOWLANE Katastrofa budowlana - katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Realnie katastrofy budowlane mogą powstać głównie w wyniku czynników atmosferycznych i anomalii pogodowych (opadów deszczu, śniegu, silnych wiatrów), błędów konstrukcyjnych, niewłaściwej eksploatacji lub ataku terrorystycznego. Przyczyną ich wystąpienia mogą być również: wybuch nieszczelność instalacji gazowej, wady materiałów, utraty stateczności konstrukcji lub utraty wytrzymałości przez elementy konstrukcji /zaleganie śniegu, lodu/ oraz usunięcia ziemi podczas prowadzonych prac ziemnych. Szczególne ryzyko występuje w obiektach wysokich, wielkopowierzchniowych (biurowce, hotele, hipermarkety, hale sportowe i widowiskowe, mosty, wiadukty, wieże rtv i tv, kominy). W ostatnim czasie w większości miast powiatowych wybudowano bardzo duże kompleksy lub zespoły kompleksów handlowych np.: Centra Handlowe: Manufaktura, Galeria Łódzka, Pasaż Łódzki, C.T. PTAK w Rzgowie, Tuszynie i Głuchowie; obiekty hipermarketów: Castorama, Ikea, Port Łódź, M1, Selgros Cash and Carry, Carrefour, E.Leclerc, Makro Cash and Carry, Real, Praktiker, Tesco, Kaufland i inne. W powiatach: łódzkim, piotrkowskim i zgierskim (Stryków) powstały duże centra logistyczno magazynowe firm: Panattoni Park, Diamond Biznes Park, Tulipan Park, Prologis Park, Poland Central, Logistic City, Real Polska, Graveleau Polska, Raben, Grontnij, AIG Lincoln Polska. W województwie łódzki jest ok. 210 obiektów zagrożonych katastrofami. Są to obiekty, których zniszczenie w wyniku katastrofy może spowodować duże straty w ludziach jak również materialne (w tym naruszenie równowagi biologicznej na znacznym obszarze): wiadukty zlokalizowane nad głównymi szlakami kolejowymi i drogowymi (pow. radomszczański, pow. skierniewicki, pow. tomaszowski, pow. zgierski, pow. kutnowski, pow. łowicki, miasto Łódź, pow. łęczycki, pow. opoczyński, pow. łódzki wschodni, pow. sieradzki), mosty kolejowe i drogowe (pow. radomszczański, pow. tomaszowski, pow. zgierski, pow. łowicki, miasto Łódź, pow. opoczyński, pow. łódzki wschodni, pow. sieradzki, pow. łaski, pow. bełchatowski), kominy elektrociepłowni, elektrowni i innych zakładów m.in. 2 kominy Elektrowni Bełchatów o wysokości 300 m każdy o konstrukcji żelbetowej pow. bełchatowski, 3 kominy o wys. 80 m każdy HSO Kara w Piotrkowie Tryb. pow. piotrkowski, komin o wys. 70 m Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego pow. bełchatowski, EC- 2, EC-3 i EC-4 w Łodzi, EC Ozorków - pow. zgierski, 29

30 wieże teletransmisyjne, radiowe i kościelne m.in. wieża TVP S.A. w Szydłowie - pow. piotrkowski, wieża stacji radiowej Radia Victoria Plus w Łowiczu pow. łowicki, wieża radiowa i telewizyjna w Zygrach pow. poddębicki. budowle hydrotechniczne zapory wodne na Zalewie Sulejowskim, zbiornikach: Jeziorsko, Cieszanowice, Rozprza, Miedzna, w Drzewicy. Załącznik nr 4. Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami Załącznik nr 5. Wyszczególnienie i charakterystyka obiektów inżynierskich na sieci dróg krajowych województwa łódzkiego Rodzaj zagrożenia Katastrofy budowlane L.p. 1 Przyczyny Potencjalne miejsca Ludność Gospodarka Infrastruktura i mienie Środowisko Infrastruktura krytyczna rozwój cywilizacyjny wystąpienie niekorzystnych czynników atmosferycznych i anomalii pogodowych (opadów deszczu, silnych wiatrów zaleganie śniegu, lodu, osunięcia ziemi) dywersja wady materiałów, wybuch nieszczelność instalacji gazowej utrata stateczności konstrukcji lub utraty wytrzymałości przez elementy konstrukcji oraz osunięcia ziemi podczas prowadzonych prac ziemnych obiekty wysokie i wielkopowierzchniowe wiadukty, mosty, kominy, wieże telekomunikacyjne infrastruktura hydrotechniczna Analiza skutków bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludności ewakuacja ludności z zagrożonych obiektów trudności komunikacyjne, blokady węzłów komunikacyjnych, zniszczenia budynków i infrastruktury drogowej skutki trudne do oszacowania możliwe zakłócenia w jej funkcjonowaniu straty trudne do oszacowania może wystąpić zagrożenie ekologiczne w wyniku zalania terenów poniżej budowli hydrotechnicznych możliwe zakłócenia w jej funkcjonowaniu Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo możliwe (3) Skutki duże (D) 30

31 BEZPIECZEŃSTWO PALIWOWE I ENERGETYCZNE Zakłócenia w systemie dostaw paliw i gazu Transport gazu i paliw rurociągami i gazociągami odbywa się na obszarze 19 powiatów. Łączna długość rurociągów paliwowych wynosi 157 km. Transport paliw odbywa się poprzez: rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Koluszki Boronów z rocznym przesyłem ok m3 rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Płock Koluszki z rocznym przesyłem około t produktów finalnych, rurociąg paliwowy Płock Ostrów Wlkp. biegnący przez Dalków Czarnocin Gościmowice Rękoraj Brzoza Polesie Szydłówka Kargał Las Gąski Siomki Laski Parzniewice Poraj (pow. łęczycki i kutnowski) z rocznym przesyłem m3. Długość rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wynosi 3490 km, a sieci wysokiego ciśnienia 500 km. Sieć gazociągów wysokiego ciśnienia w centralnej i wschodniej województwa jest stosunkowo gęsta. Węzły spinające tę sieć znajdują się w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Tryb połączony jest siecią biegnącą z kierunków: Warszawy i Górnego Śląska - wzdłuż drogi szybkiego ruchu Warszawa Katowice, z Okręgu Staropolskiego z Końskich, skąd prowadzi odgałęzienie do Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego i Koluszek. Z Piotrkowa Trybunalskiego dwie nitki gazociągu biegną do Łodzi i Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Z sieci obwodowej miasta Łodzi biegną nitki gazociągu w kierunku Poddębic, Łęczycy i Kutna oraz Zduńskiej Woli i Sieradza. Na obszarze województwa łódzkiego znajdują się około 600 stacji paliw. Załącznik nr 6. Wykaz tras przebiegu gazociągów i rurociągów paliwowych na terenie województwa łódzkiego. 31

32 Mapa głównych linii przesyłowych paliw i gazu woj. łódzkiego Zakłócenia w systemie energetycznym Na obszarze województwa łódzkiego zlokalizowanych jest 125 obiektów energetyki o znaczeniu krajowym lub regionalnym (elektrownie, elektrociepłownie, rozdzielnie energetyczne, stacje transformatorowe). Największa ich ilość znajduje się w powiecie bełchatowskim oraz na obszarze aglomeracji łódzkiej. Załącznik nr 7. Wykaz obiektów energetyki i łączności o znaczeniu krajowym lub regionalnym 32

33 Planowany kształt sieci energetycznych woj. łódzkiego Rodzaj zagrożenia Zakłócenia systemów paliwowych gazowych energetycznych L.p uszkodzenia mechaniczne elementów przesyłowych np. podczas prac ziemnych zły stan techniczny sieci, duże obciążenie sieci przesyłowych Przyczyny akt sabotażu, terroryzmu kradzież elementów sieci bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne (powodzie, wichury, oblodzenia, intensywne opady śniegu) długie przerwy w dostawie energii elektrycznej Potencjalne miejsca na całym obszarze występowania infrastruktura zgodnie z właściwą odpowiedzialnością (rejonizacją) Analiza skutków Ludność utrudnienia w dostępie i zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności 33

34 Gospodarka Infrastruktura i mienie Środowisko Infrastruktura krytyczna duże prawdopodobieństwo aktów wandalizmu i kradzieży trudności w prowadzeniu akcji ratowniczych zakłócenia w funkcjonowaniu szczególnie większych miejscowości (brak oświetlenia ulic, przerwy w kursowaniu komunikacji) ograniczenia działalności przedsiębiorstw i gospodarstw hodowlanych możliwe starty w gospodarce okresowe lub długoterminowe zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury skażenia środowiska w wyniku uwolnienia lub zatrzymania procesów technologicznych zniszczenia na skutek wybuchu skażenia środowiska w wyniku zatrzymania procesów technologicznych z substancjami niebezpiecznymi możliwość zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo bardzo rzadkie (1) prawdopodobne (4) prawdopodobne (4) Skutki duże (D) małe (B) średnie (C) ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Grupą zagrożeń charakterystyczną dla współczesnych czasów są zagrożenia wywoływane przez niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne, do których należą: niepokoje społeczne, masowe migracje ludności, ruchy antyglobalistyczne, a także przestępczość zorganizowana. Istotnymi zagrożeniami może być zakłócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego spowodowane:. wystąpieniami lub protestami społecznymi (blokady rolnicze, strajki w służbie zdrowia i oświacie, pikiety w zakładach pracy i urzędach administracji państwowej i samorządowej, i inne), destrukcyjnym działaniem grup ludzi, związanym z protestami społecznymi - ich formą są blokady dróg, zamieszki na ulicach i obiektach sportowych. Są to działania uciążliwe dla obywateli wpływające niekorzystnie na funkcjonowanie komunikacji w tym min. na przewóz substancji niebezpiecznych. Rodzaj zagrożenia Zakłócenia bezpieczeństwa publicznego blokady linii blokady i okupacje blokady dróg i obiektów zamieszki obiektów kolejowych L.p ekonomiczne - brak bezpieczeństwa socjalnego spowodowanego np. nieterminową wypłatą wynagrodzeń lub brakiem wypłat Przyczyny wynagrodzeń, odszkodowań, brakami podwyżek wynagrodzeń polityczne - niepopularne decyzje administracyjno polityczne np. ograniczanie zatrudnienia w administracji, wzrost bezrobocia i 34

35 Potencjalne miejsca Ludność Gospodarka Infrastruktura i mienie Środowisko Infrastruktura krytyczna Prawdopodobieństwo inflacji, brak odszkodowań dla powodzian społeczne bezrobocie spowodowane likwidacją miejsc pracy przedsiębiorstw, brak konsultacji społecznych w ograniczaniu praw pracowniczych, grup społecznych (kibiców) paraliż ruchu drogowego o różnym zasięgu, blokady dróg dojazdowych do przedsiębiorstw, portów lotniczych, dworców paraliż ruchu kolejowego o różnym zasięgu, blokada obiektów, kolejowych, obiektów infrastruktury kolejowej urzędy administracji rządowej i samorządowej, użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa, (telekomunikacyjne, pocztowe, służby zdrowia, wytwarzania i przesyłu energii, magazynów materiałów niebezpiecznych) miejsca imprez masowych tj. stadiony piłkarskie, hale sportowe Analiza skutków zagrożenie życia, zdrowia ludności, utrudnienia w dostępie do usług medycznych, towarów pierwszej potrzeby, zaopatrzenia ograniczenia działalności przedsiębiorstw przemysłowych, niszczenie ich mienia oraz istniejącej infrastruktury okresowy lub długoterminowy paraliż lub utrudnienia w komunikacji i transporcie blokady dróg kołowych o różnym zasięgu, blokady szlaków, węzłów, dworców i infrastruktury kolejowej, portu lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi zablokowanie transportów z materiałami nietrwałymi, uwolnienie substancji niebezpiecznych dla środowiska w wyniku zamieszek, okupacji, blokady transportów i obiektów magazynowych problemy w łączności i dostawie paliw i energii, wody i ciepła, zakłócenia w dostawie żywności Ocena ryzyka bardzo prawdopodobne (5) bardzo prawdopodobne (5) bardzo prawdopodobne (5) bardzo prawdopodobne (5) Skutki średnie (C) średnie (C) średnie (C) średnie (C) ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Terroryzm jest formą przemocy polegającą na przemyślanej akcji wymuszenia bądź zastraszenia rządów lub określonych grup społecznych w celach ekonomicznych i innych. Udział Polski w koalicji antyterrorystycznej sprawia, że kraj nasz jego obywatele oraz ośrodki władzy i obiekty infrastruktury mogą się stać celami ataków terrorystycznych. Terroryści mogą dokonywać ataków z powietrza, na lądzie, z użyciem czynnika biologicznego, chemicznego i radiologicznego oraz ataków terroru informatycznego (tzw. cyberterroryzm). Większość ataków terrorystycznych poprzedzona jest stawianiem określonych żądań. Po ich niespełnieniu następuje bezpośredni atak. 35

36 Środki chemiczne wykorzystywane przez terrorystów to najczęściej substancje toksyczne, mające na celu zaburzenia w funkcjonowaniu organizmów żywych (ludzi i zwierząt) prowadzące często do śmierci. Możliwe jest też celowe niszczenie zbiorników z substancjami chemicznymi (przechowywanymi lub transportowanymi). Atak z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych (brudna bomba) może nastąpić z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych lub ładunku jądrowego, powodującego rozproszenie substancji promieniotwórczej i skażenie terenu. Skażenie powietrza, żywności i wody może nastąpić także przy wykorzystaniu broni biologicznej. Ma ono na celu selektywne wywołanie epidemii wśród ludzi i zwierząt prowadzące do dużej śmiertelności lub też powodujące duże straty społeczne i ekonomiczne. Atak przy użyciu broni biologicznej jest trudny do wykrycia, pierwsze symptomy użycia broni pojawiają się najczęściej dopiero po paru dniach w postaci masowych zachorowań. Jest łatwa w roznoszeniu, sprzyjają temu kontakty międzyludzkie, częste i dalekie podróże. Wśród politycznych przesłanek determinujących zagrożenie naszego kraju terroryzmem wymienia się: prozachodnią politykę Polski i członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej, udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych (m.in. Iraku, Afganistanie, Jugosławii), strategiczne partnerstwo z USA oraz możliwość stacjonowania w Polsce żołnierzy amerykańskich, normalizację stosunków z Izraelem, informacje na temat domniemanej lokalizacji w Polsce tajnych więzień kierowanych przez CIA gdzie mieli być przetrzymywani schwytani terroryści. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zwiększoną atrakcyjność naszego kraju jako potencjalnego celu ataku terrorystycznego jest organizacja (wspólnie z Ukrainą) Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Impreza sportowa tej rangi i o takiej skali przyciągnie uwagę mediów z całego świata. Mimo braku rozgrywania meczów EURO 2012 na ternie woj. łódzkiego ze względu na m.in. medialność współczesnego terroryzmu takie zagrożenie jest prawdopodobne. 36

37 Rodzaj zagrożenia Akty terroru klasyczne radiologiczne chemiczne biologiczne L.p polityczne (udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, prozachodnią polityka Polski, normalizacja Przyczyny stosunków z Izraelem, stacjonowanie wojsk USA), fanatyzm religijny, despotyzm, niezadowolenie społeczne, ekonomiczne i socjalne ambasady i dyplomaci, obiekty i przedstawiciele administracji rządowej, porty: lotnicze, morskie, dworce kolejowe i autobusowe, infrastruktura komunikacyjna i telekomunikacyjna Potencjalne miejsca miejsca dużych skupisk ludzkich: duże centra handlowe, kina, imprez masowych (boiska i hale sportowe) miejsca gromadzenia, produkcji oraz transportowania materiałów niebezpiecznych, budowle hydrotechniczne (tamy, zapory, elektrownie wodne) Analiza skutków utrata życia i zdrowia ludzi ofiary przypadkowe i nieprzypadkowe Ludność utrudniony dostęp do opieki medycznej strach i panika, szantaż, poczucie stałego zagrożenia społecznego Gospodarka zniszczenie infrastruktury gospodarczej oraz szlaków komunikacyjnych Infrastruktura i mienie skutki trudne do oszacowania możliwe zakłócenia w jej funkcjonowaniu Środowisko straty trudne do oszacowania Infrastruktura krytyczna może wystąpić zagrożenie ekologiczne zakłócenia lub brak łączności w sieciach telekomunikacyjnych, radiowych i energetycznych zakłócenia dostaw wody i ciepła Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo prawdopodobne (4) możliwe (3) możliwe (3) możliwe (3) Skutki duże (D) duże (D) duże (D) duże (D) Rodzaj zagrożenia Uprowadzenie środka transportu w komunikacji lądowej lotniczej L.p. 1 2 polityczne (udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, prozachodnią polityka Polski, normalizacja Przyczyny stosunków z Izraelem, stacjonowanie wojsk USA), fanatyzm religijny, despotyzm, niezadowolenie społeczne, ekonomiczne i socjalne Port lotniczy im. W. Reymonta Potencjalne miejsca dworce kolejowe i autobusowe w Łodzi lotniska lokalne i aeroklubowe Analiza skutków Ludność utrata życia i zdrowia ludzi ofiary przypadkowe i nieprzypadkowe Gospodarka zakłócenia ruchu drogowego zakłócenia ruchu lotniczego 37

38 Infrastruktura i mienie Środowisko Infrastruktura krytyczna możliwość użycia pojazdu do ataku na obiekty ważne dla gospodarki skutki trudne do oszacowania możliwość użycia statku powietrznego do zniszczenia obiektu naziemnego możliwe zakłócenia w jej funkcjonowaniu straty trudne do oszacowania może wystąpić zagrożenie ekologiczne zakłócenia lub brak łączności w sieciach telekomunikacyjnych, radiowych i energetycznych zakłócenia dostaw wody i ciepła Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo możliwe (3) Skutki duże (D) Rodzaj zagrożenia Przetrzymywanie zakładników z zajęciem obiektu z uprowadzeniem L.p. 1 2 polityczne (udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, prozachodnią polityka Polski, normalizacja Przyczyny stosunków z Izraelem, stacjonowanie wojsk USA), fanatyzm religijny, despotyzm, niezadowolenie społeczne, ekonomiczne i socjalne placówki dyplomatyczne (konsulaty), obiekty administracji rządowej dworce kolejowe i autobusowe, Port lotniczy im. W. Reymonta w Łodzi, Potencjalne miejsca obiekty użyteczności publicznej, zakłady magazynujące i przechowujące materiały niebezpieczne, obiekty kultu religijnego, obiekty imprez masowych (boiska i hale sportowe) Analiza skutków Ludność utrata życia i zdrowia ludzi ofiary przypadkowe i nieprzypadkowe Gospodarka straty dla gospodarki w przypadku zajęcia obiektów szczególnie ważnych Infrastruktura i mienie skutki trudne do oszacowania, możliwe zakłócenia w jej funkcjonowaniu Środowisko straty trudne do oszacowania, może wystąpić zagrożenie ekologiczne na danym terenie zakłócenia lub brak łączności w sieciach telekomunikacyjnych, Infrastruktura radiowych i energetycznych, krytyczna zakłócenia dostaw wody i ciepła Ocena ryzyka Prawdopodobieństwo prawdopodobne (4) Skutki duże (D) 38

39 6. MAPA ZAGROŻEŃ 39

40 7. SIATKA BEZPIECZEŃSTWA PODMIOT SIATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO RODZAJ ZAGROŻENIA WIODĄCY POMOCNICZY zagrożenie powodziowe wielkoobszarowe pożary lasów wichury / mrozy i intensywne zagrożenie susza / upał y epidemie epizootie epifitozy huragany opady śniegu radiacyjne zagrożenie chemiczne katatastrofy budowlane awarie w systemie gazowym awarie w systemie awarie w systemie energetycznym paliwowym zakłócenia bezpieczeństwa publicznego terrorystyczne FAZA ŁUW - Wojewoda Łódzki Marszałek Województwa Łódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi Kurator Oświaty w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Sieradzu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi Izba Celna w Łodzi Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Starosta Prezydent Miasta/Burmistrz/Wójt Komendy Straży Gminnych/Miejskich Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyspozytorzy Zespołów Ratownictwa Medycznego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) Przedsiębiorstwa (Energetyczne, Gazowe i Paliwowe) Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A. Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Okręgowa Służba Więzienna Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA Wojskowa Inspekcja Sanitarna MON Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna MON Operatorzy Telekomunikacyjni i Pocztowi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Łodzi Placówka Straży Granicznej w Łodzi Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łodzi 1 - faza zapobiegania/ ograniczania skutków 2 - faza przygotowania 3 - faza reagowania 4 - faza odbudowy 40

41 ZAGROŻENIE POWODZIOWE ZAGROŻENIE POWODZIOWE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, - prowadzenie ośrodka koordynacyjno - informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej, - gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji hydrologicznej na zbiornikach wodnych: Zbiornik Wodny Sulejów, Zbiornik Wodny Poraj (woj. śląskie) RZGW Warszawa; Zbiornik Wodny Jeziorsko - RZGW Poznań, - zlecanie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń wodnych - nadzór nad stanem zabudowy hydrotechnicznej, kontrolowanie zapewnienia należytej obsługi i bezpieczeństwa urządzeń wodnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów - opracowywanie programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie ochrony przed powodzią. Ustawa Prawo wodne Wojewoda - ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, - analiza i ocena zagrożeń, strat ludzkich, mienia i infrastruktury - opracowanie planu działań zapobiegawczych, - prowadzenie działań promocyjno edukacyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) - monitorowanie zagrożeń hydrologiczno meteorologicznych - opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych Marszałek Województwa Łódzkiego (WZMiUW) - wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, rolnicze zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące) i szczegółowej. - budowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie - udrażnianie koryt rzek - opracowywanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej retencji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - opracowanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych - współpraca z ŁUW w sprawie ochrony zabytków WSzW w Łodzi - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) - wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania Statut WZMiUW w Łodzi Ustawa prawo wodne Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o samorządzie powiatowym ZAGROŻENIE POWODZIOWE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego - opracowuje wojewódzki plan zarządzania kryzysowego - wydaje wytyczne do powiatowych planów zarządzania kryzysowego - nadzór i przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - ogłoszenie / odwołanie stanów pogotowia przeciwpowodziowego - prowadzenie ćwiczeń i szkoleń w zakresie zagrożenia powodziowego - edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęski żywiołowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o działach administracji rządowej Marszałek Województwa Łódzkiego (WZMiUW) - utrzymanie i sprawdzenie stanów ilościowych sprzętu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego - monitorowanie stanu urządzeń melioracji wodnej podstawowej i szczegółowej - umacnianie wałów przeciwpowodziowych w miejscach potencjalnego zagrożenia I MGW - opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych, komunikatów i ostrzeżeń organom administracji publicznej i mediom - wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych oraz ocen sytuacji hydrologiczno - meteorologicznej - organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej interpretacji przekazywanych produktów, w celu skutecznego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych Ustawa Prawo wodne Rozporządzenia Ministra Środowiska z w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (KW PSP) - rozpoznawanie i monitoring miejscowych zagrożeń, - prowadzenie ćwiczeń i szkoleń z zakresu prowadzenia akcji przeciwpowodziowej - analiza stanu sprzętu i ilości etatów - postawienie sił w gotowości - opracowywanie procedur działania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia powodzi. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (KWP) Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o policji

42 ZAGROŻENIE POWODZIOWE faza przygotowania -przygotowywanie i aktualizacja planów działania jednostek Policji w warunkach niebezpiecznych naruszeń porządku publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i klęsk żywiołowych. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi (WSzW) - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych rzeczypospolitej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) - gromadzenie i przekazywanie informacji o stanie wody na zbiornikach, odpływach i aktualnych rezerwach przeciwpowodziowych - przygotowanie projektu decyzji o obniżeniu piętrzenia wody lub opróżniania zbiornika - udrożnienie, czyszczenie koryt rzek Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łodzi - przygotowanie sprzętu ratowniczego do działań na wypadek sytuacji kryzysowej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa Prawo wodne Porozumienie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Woj. Łódzkiego ZAGROŻENIE POWODZIOWE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powoływanie WZZK; - uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania - przekazywanie ostrzeżeń hydro meteorologicznych do PCZK i służ z terenu woj. - organizowanie pomocy socjalnej dla osób poszkodowanych (WPS) - uruchomienie procedur reagowania zawartych w planie zarządzania kryzysowego - wnioskowanie o użycie SZ RP do prowadzenia akcji ratowniczej - wnioskowanie do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi o udział osadzonych z zakładów karnych do udziału w działaniach ratowniczych. - przekazywanie bieżących informacji do RCB - koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizowana przez wójtów / burmistrzów/ prezydentów miast) - zadysponowanie sprzętu znajdującego się w Wojewódzkim Magazynie OC. - zadysponowanie sprzętu znajdującego się w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym i Kryzysowym dla województwa łódzkiego. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie RZGW - podejmowanie decyzji w sprawie obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika. KW PSP - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, -działania ratownicze podejmowane przez siły i środki KSRG zgodnie z procedurami ( m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wzmocnienie i podwyższenie wałów powodziowych, ewakuacja ludzi zwierząt i mienia, dostarczanie żywności i wody pitnej, - wypompowywanie wody z obiektów budowlanych). KWP -działania ratownicze podejmowana przez siły i środki Policji zgodnie z wewnętrznymi procedurami (m.in. organizowanie systemów objazdów, izolacja miejsc zagrożonych, udział w ewakuacji ludności) WSzW - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i zycia ludzkiego Ustawa Prawo wodne Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o policji Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Marszałek Województwa Łódzkiego (WZMiUW) - wsparcie sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym i kryzysowym - bieżące podejmowanie działań w celu ochrony urządzeń melioracyjnych. JST - wspieranie działań podejmowanych przez służby ratownicze Dyspozytorzy Zespołów Ratownictwa Medycznego (Dyspozytorzy ZRM) - zabezpieczenie sił i środków do prowadzenia działań w zakresie pomocy medycznej w obszarze na terenie którego wystąpiła powódź Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi (PWIS) - monitorowanie zagrożeń i poodejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie: powstawania chorób zakaźnych, skażenie ujęć wody, skażenie żywności, wprowadzanie obowiązku szczepień ochronnych. Okręgowa Służba Więzienna - wspieranie działań podejmowanych przez służby ratownicze Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łodzi - wspieranie działań w sytuacji kryzysowej Ustawa Prawo wodne Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej Porozumienie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Woj. Łódzkiego ZAGROŻENIE POWODZIOWE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - wnioskowanie do MPiPS, MRiRW, MSWiA o udzielenie odpowiednich form pomocy ze strony rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe (m.in. pomoc socjalna dla rodzin, kredyty klęskowe dla rolników, dotacje celowe dla JST na odbudowę lub remont zniszczonej bądź uszkodzonej infrastruktury komunalnej) oraz rozliczanie przekazanych dotacji - nadzór nad pracami Wojewódzkiej Komisji ds weryfikacji strat Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o finansach Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) - ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków - ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury (drogi, mosty, drogi kolejowe) - stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Marszałek Województwa Łódzkiego (WZMiUW) Ustawa prawo budowlane Ustawa prawo wodne 42

43 ZAGROŻENIE POWODZIOWE faza odbudowy powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie województwa łódzkiego - wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o umieszczenie w rozporządzeniu w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. publicznych - odbudowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie - udrażnianie koryt rzek i cieków wodnych KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych WSzW - udział SZ RP przy odbudowie i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (zgodnie z Planem użycia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sytuacjach kryzysowych ) Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi (WIW) - monitoring w zakresie zwalczania zachorowalności zwierząt na terenach objętych powodzią - nadzór nad zbiórką i utylizacją zwłok zwierząt padłych lub zabitych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii PWIS - zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ludności Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Łódź (GDDKiA) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (ZDW) Zarządcy Dróg (ZD) - likwidacja szkód Kuratorium Oświaty w Łodzi - odbudowa placówek oświatowych - wnioskowanie o dofinansowanie dla dzieci z rodzin dotkniętych przez powódź JST - udział przy usuwaniu i usuwanie skutków powodzi Ustawa o drogach publicznych Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE Wielkoobszarowe pożary lasów WIELKOOBSZAROWE POŻARY LASÓW faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna RDLP - monitoring zagrożenia pożarowego lasów - tworzenie map numerycznych na potrzeby analizowania i zapobiegania zagrożeniom pożarowym - modernizacja leśnych dróg dojazdowych i pożarowych - tworzenie pasów ochronnych w lasach - prowadzenie specjalistycznych szkoleń pracowników merytorycznych ds. ochrony przeciwpożarowej - działalność propagandowa (tablice ostrzegawcze w lasach), dydaktyczna, profilaktyczna (audycje, komunikaty, apele, artykuły w prasie, radiu i TV, pogadanki w szkołach,) Ustawa o lasach Starosta - nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określania właścicielom lasów zadań dotyczących ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej Kuratorium Oświaty w Łodzi - działalność dydaktyczna z uwzględnieniem zachowań przeciwpożarowych w lasach w okresie lata WSzW - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Ustawa o lasach Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o działach administracji rządowej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień WIELKOOBSZAROWE POŻARY LASÓW faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie planów zarządzania kryzysowego - przygotowanie i utrzymanie systemów alarmowania i ostrzegania - utrzymanie systemu łączności zarządzania kryzysowego - organizacja szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o ochronie przeciwpożarowej RDLP - opracowanie i uzgadnianie z KW PSP planów ochrony przeciwpożarowej lasów - stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej: bazy sprzętu ppoż., sieci punktów czerpania wody gaśniczej, punktów alarmowodyspozycyjnych Ustawa o lasach Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Rozporządzenia Ministra Środowiska - w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów - w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji lasu KW PSP - zapewnienie sił i środków do reagowania - wydawanie wytycznych do planów ochrony przeciwpożarowej - kształcenie kadr na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej WSzW - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Rozporządzenie MON w sprawie 43

44 WIELKOOBSZAROWE POŻARY LASÓW faza przygotowania Zbrojnych Rzeczypospolitej wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień WIELKOOBSZAROWE POŻARY LASÓW faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powoływanie WZZK; - uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania - przekazywanie ostrzeżeń i komunikatów, alarmowanie ludności - koordynowanie i nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie - uruchomienie procedur reagowania zawartych w planie zarządzania kryzysowego - wnioskowanie o użycie SZ RP do prowadzenia akcji ratowniczej - koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizowana przez wójtów / burmistrzów/ prezydentów miast) - złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o ochronie przeciwpożarowej RDLP - uruchomienie sił i środków przewidzianych do reagowania na wypadek pożaru obszaru leśnego - uruchomienie procedur zawartych w planach ochrony przeciwpożarowej lasów Ustawa o lasach Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Rozporządzenia Ministra Środowiska - w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów - w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji lasu KW PSP - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, - uruchomienie sił środków - koordynacja działań ratowniczych organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił ratowniczych Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu ujawnienia zdarzenia - ochrona życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia - zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym - egzekwowanie obostrzeń wynikających z przepisów prawnych Ustawa o Policji WSzW - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i zycia ludzkiego Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień IMGW - przekazywanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznometeorologicznych - przekazywanie informacji do RCB - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń do WCZK Rozporządzenia Ministra Środowiska z w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania WIELKOOBSZAROWE POŻARY LASÓW faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna RDLP - odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych i pomocniczych UE Ustawa o lasach KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych 44

45 Wichury/Huragany WICHURY/HURAGANY faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego - monitorowanie prac budowlanych i tworzenie zaleceń naprawczych - kontrola wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Ustawa Prawo budowlane Wojewoda - analiza i oceny zagrożenia na terenie województwa - ocena możliwych strat ludzkich i w infrastrukturze IMGW - monitorowanie zagrożeń meteorologicznych - opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. WSzW - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień WICHURY/HURAGANY faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęski żywiołowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym KW PSP - rozpoznawanie miejscowych zagrożeń, - opracowanie planów ratowniczych - prowadzenie ćwiczeń i szkoleń z zakresu prowadzenia akcji KWP - przygotowywanie i aktualizacja Planu Działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych - aktualizacja algorytmów postępowania dyżurnego WSzW - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Dysponenci ZRM - przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o policji Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym JST - edukacja społeczności - opracowywanie powiatowych / gminnych planów zarządzania kryzysowego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym IMGW - wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji meteorologicznej; - opracowywanie i przekazywanie do WCZK prognoz, komunikatów, i ostrzeżeń meteorologicznych. - organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej interpretacji przekazywanych produktów, w celu skutecznego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. WICHURY/HURAGANY faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powoływanie WZZK; - uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania - przekazywanie ostrzeżeń meteorologicznych do PCZK i służb z terenu woj. - organizowanie pomocy socjalnej dla osób poszkodowanych (WPS) - uruchomienie procedur reagowania zawartych w planie zarządzania kryzysowego - wnioskowanie o użycie SZ RP do prowadzenia akcji ratowniczej - wnioskowanie do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi o udział osadzonych z zakładów karnych do udziału w działaniach ratowniczych. - przekazywanie bieżących informacji do RCB - koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizowana przez wójtów / burmistrzów/ prezydentów miast) - zadysponowanie sprzętu znajdującego się w Wojewódzkim Magazynie OC. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie IMGW - udzielenie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych KWP - działania ratownicze podejmowane przez siły i środki Policji zgodnie z wewnętrznymi procedurami (m.in. organizowanie systemów objazdów, zabezpieczenie miejsc zagrożonych, udział w ewakuacji ludności) - utrzymanie ładu i porządku publicznego KW PSP - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, - działania ratownicze podejmowane przez siły i środki KSRG zgodnie z procedurami ( m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usuwanie przewalonych drzew WSzW - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i zycia ludzkiego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 Ustawa o policji Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Marszałek Województwa Łódzkiego (WZMiUW) - wsparcie sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym i Kryzysowym JST - wspieranie działań podejmowanych przez służby ratownicze Ustawa o samorządzie województwa Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o samorządzie powiatowym 45

46 WICHURY/HURAGANY faza reagowania Dyspozytorzy ZRM - zabezpieczenie sił i środków do prowadzenia działań w zakresie pomocy medycznej w obszarze na terenie którego wystąpiła sytuacja kryzysowa Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym WINB - monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach Okręgowa Służba Więzienna - wspieranie działań podejmowanych przez służby ratownicze Ustawa prawo budowlane Porozumienie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej WICHURY/HURAGANY faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - wnioskowanie do MPiPS, MRiRW, MSWiA o udzielenie odpowiednich form pomocy ze strony rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe (m.in. pomoc socjalna dla rodzin, kredyty klęskowe dla rolników, dotacje celowe dla JST na odbudowę lub remont zniszczonej bądź uszkodzonej infrastruktury komunalnej). - nadzór nad pracą Wojewódzkiej Komisji ds weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie województwa łódzkiego - wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o umieszczenie w rozporządzeniu w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o finansach publicznych WINB - ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków - ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury (drogi, mosty, drogi kolejowe..) - stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu JST - udział przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Łódź (GDDKiA) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (ZDW) Zarządcy Dróg (ZD) - likwidacja szkód Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi (RDLP) - odbudowa ekosystemów leśnych Spółki Energetyczne i Gazowe - odbudowa uszkodzonych systemów przesyłowych PWIS - zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ludności KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Ustawa Prawo budowlane Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o drogach publicznych Ustawa o lasach Ustawa prawo energetyczne Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Mrozy i intensywne opady śniegu MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna WOJEWODA - ocena i analiza zagrożeń - ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury - przygotowanie i wdrożenie programów wojewódzkich zmierzających do dokonania przeglądów budynków (prywatne, handlowe, użyteczności publicznej) pod względem zgodnego z dokumentacją wykonania dachów i pokryć dachowych, szczególnie zamocowania więźby dachowej do stropów oraz prawidłowości wykonania pokryć dachowych - wydawanie rozporządzeń dotyczących obowiązku odśnieżania dachów Rozporządzenie Porządkowe Nr 13/06 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o drogach publicznych Ustawa prawo budowlane GDDKiA -działania mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych złymi czynnikami atmosferycznymi na drogach krajowych. -zapewnienie gotowości sprzętu technicznego do odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej. ZDW -działania mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych złymi czynnikami atmosferycznymi na drogach wojewódzkich. -zapewnienie gotowości sprzętu technicznego do odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej. Zarządcy Dróg - działania mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych złymi czynnikami atmosferycznymi na drogach gminnych lub powiatowych. -zapewnienie gotowości sprzętu technicznego do odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej. Ustawa o drogach publicznych Ustawa o drogach publicznych Ustawa o drogach publicznych JST - zapewnienie opieki osobą bezdomnym i samotnym szczególnie potrzebujących opieki w okresie zimowym. IMGW -monitorowanie zagrożeń hydrologiczno meteorologicznych -opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych Ustawy o: - samorządzie powiatowym - samorządzie województwa - o administracji w województwie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. 46

47 MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza zapobiegania Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - koordynacja prowadzonych kontroli przez KWP i KWPSP - kontrola nad wypełnianiem obowiązku systematycznego monitorowania i usuwania zalegającego śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Komenda Wojewódzka Policji Komenda Wojewódzka PSP Komendy Straży Gminnych/Miejskich - kontrola nad wypełnianiem obowiązku niezwłocznego i systematycznego usuwania zalegającego śniegu i lodu z obiektów budowlanych. RZGW w Poznaniu i Warszawie - gromadzenie i przekazywanie informacji na temat zjawisk lodowych na rzekach i związanych z tym zagrożeniem powodziowym. - zapewnienie swobodnego spływu lodu (w ramach posiadanych możliwości technicznych) Ustawa prawo budowlane Rozporządzenie Porządkowe nr 4/2010 Wojewody Łódzkiego Ustawa o policji Ustawa o strażach gminnych Ustawa Prawo wodne WSzW - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego - wydawanie wytycznych do powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz zatwierdzanie planów powiatowych - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęski żywiołowej - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o działach administracji rządowej IMGW - wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; - opracowywanie i przekazywanie do WCZK prognoz, komunikatów, i ostrzeżeń hydro i meteorologicznych. - organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej interpretacji przekazywanych produktów, w celu skutecznego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych - uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. ZDW - opracowanie Planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie... - przygotowanie sprzętu oraz materiałów do zapewnienia zimowego utrzymania dróg Ustawa o drogach publicznych GDDKiA Oddział Łódź - organizacja zimowego utrzymania dróg na terenie działania GDDKiA Oddział w Łodzi (standardy zimowego utrzymania dróg, ochrona bierna) Ustawa o drogach publicznych Zarządcy Dróg - organizacja zimowego utrzymania dróg Ustawa o drogach publicznych KW PSP - rozpoznawanie miejscowych zagrożeń, - opracowanie planów ratowniczych - prowadzenie ćwiczeń i szkoleń z zakresu prowadzenia akcji Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej KWP - przygotowywanie i aktualizacja Planu Działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych - aktualizacja algorytmów postępowania dyżurnego Ustawa o policji WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Dysponenci ZRM - przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym JST - edukacja społeczności - opracowywanie powiatowych / gminnych planów zarządzania kryzysowego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powoływanie WZZK - uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania - przekazywanie ostrzeżeń hydro meteorologicznych do PCZK i służ z terenu woj. - nadzór nad organizacją przez JST pomocy socjalnej dla osób poszkodowanych (WPS) - uruchomienie procedur reagowania zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego - wnioskowanie o użycie SZ RP do prowadzenia akcji ratowniczej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie IMGW - udzielenie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń do RCB i WCZK WINB - bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. Ustawa prawo budowlane 47

48 MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza reagowania - wnioskowanie do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi o udział osadzonych z zakładów karnych do udziału w działaniach ratowniczych. - przekazywanie przez WCZK bieżących informacji do RCB - koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizowana przez wójtów / burmistrzów/ prezydentów miast) - Zadysponowanie sprzętu znajdującego się w Wojewódzkim Magazynie OC - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa KW PSP - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, -działania ratownicze podejmowane przez siły i środki KSRG. KW Policji - działania ratownicze podejmowana przez siły i środki Policji zgodnie z wewnętrznymi procedurami (m.in. organizowanie systemów objazdów, udział w ewakuacji ludności) Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o Policji WSzW - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego GDDKiA Oddział Łódź Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarządcy Dróg -skuteczne prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, w celu zapewnienia przejezdności szlaków komunikacyjnych. - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa o drogach publicznych Ustawa o samorządzie województwa, o samorządzie powiatowym i gminnym RZGW - zapewnienie drożności przepływu wody w rzekach (usuwanie zatorów) JST/ Komendy Straży Miejskich/Gminnych - zapewnienie sprawnego odśnieżania dróg i chodników będących w zarządzie jst. - wspieranie działań podejmowanych przez służby ratownicze - respektowanie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych Dysponenci ZRM -zabezpieczenie sił i środków do prowadzenia działań w zakresie pomocy medycznej na terenie zagrożonym Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. - udrożnienie przejezdności na szlakach kolejowych Spółki Energetyczne i Gazowe - usuwanie powstałych awarii Okręgowa Służba Więzienna - wspieranie działań podejmowanych przez służby ratownicze Ustawa Prawo wodne Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o strażach gminnych Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym Ustawa o kolejach Ustawa prawo przewozowe Ustawa prawo energetyczne Porozumienie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - ocena strat i szkód, kierowanie działaniami z zakresu ich usuwania -wnioskowanie do MSWiA, MPiPS, MRiRW o udzielenie odpowiednich form pomocy ze strony rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe (m.in. pomoc socjalna dla rodzin, kredyty klęskowe dla rolników, dotacje celowe dla JST na odbudowę lub remont zniszczonej bądź uszkodzonej infrastruktury komunalnej) - powołanie i nadzór nad pracami Wojewódzkiej Komisji ds weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie województwa łódzkiego - wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o umieszczenie w rozporządzeniu w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o pomocy społecznej WINB - ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków - ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury (drogi, mosty, drogi kolejowe) - stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu GDDKiA/ ZDW/ Zarządcy Dróg - likwidacja szkód w infrastrukturze drogowej (roboty budowlano - remontowe) JST - udział przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych - koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną Operatorzy Energetyczni i Gazowi - odbudowa systemów elektroenergetycznych i gazowych po wystąpieniu awarii Okręgowa Służba Więzienna - wspieranie działań w odbudowie zniszczonej infrastruktury Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - odbudowa ekosystemów leśnych Ustawa Prawo budowlane Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Ustawa o drogach publicznych Ustawa o pomocy społecznej Ustawa prawo energetyczne Porozumienie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej Ustawa o lasach Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. - odbudowa szlaków kolejowych Ustawa o kolejach Ustawa prawo przewozowe KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i Plan działania Komendanta 48

49 MROZY I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU faza odbudowy środkami adekwatnymi do zagrożenia Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Susza/upały SUSZA / UPAŁY faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - ocena i analiza zagrożeń - ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o działach administracji rządowej Regionowe Zarządy Gospodarki Wodnej - opracowanie programu wodno środowiskowego województwa - opracowanie planu gospodarowania wodami - opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze województwa z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy - nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną - programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej - zachowanie i tworzenie systemów retencji wód - racjonalne sterowanie przepływami wód - uzgadnianie (w części dotyczącej gospodarki wodnej) projektu list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opracowanie programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie ochrony przed suszą - koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą Ustawa prawo wodne IMGW -monitorowanie zagrożeń hydrologiczno meteorologicznych -opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych -opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony lasów przed suszą - monitoring terenów leśnych Ustawa o lasach Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych - prowadzenie melioracji nawadniających - zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzek - opracowanie i wdrażanie wojewódzkich planów małej retencji WSzW - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Ustawa prawo wodne Statut WZMiUW Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień SUSZA / UPAŁY faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego - wydawanie wytycznych do powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz zatwierdzanie planów powiatowych - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęski żywiołowej - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o działach administracji rządowej IMGW - wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; - opracowywanie i przekazywanie do WCZK prognoz, komunikatów, i ostrzeżeń hydro i meteorologicznych. - organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej interpretacji przekazywanych produktów, w celu skutecznego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych - uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. Marszałek Województwa Łódzkiego - opracowanie programów pomocy społecznej - organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - szkolenie kadr pomocy społecznej WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o samorządzie województwa Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 49

50 SUSZA / UPAŁY faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - koordynacja działań zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego - nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego, gminnego oraz województwa pod względem jakości działania jednostek organizacyjnych - finansowe wspieranie przez wojewodę programów w obszarze pomocy społecznej - współpraca z organizacjami pozarządowymi - wnioskowanie o użycie pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - współpraca ze służbami informacyjnymi jednostek administracji zespolonej i niezespolonej - przygotowanie informacji o działaniach podejmowanych przez wojewodę - zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej - nadzór, organizacja i koordynacja ratownictwa medycznego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa prawo wodne Ustawa prawo prasowe Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi IMGW - opracowywanie i przesyłanie informacji o aktualnych warunkach hydrologiczno meteorologicznych - przekazywanie na bieżąco komunikatów i ostrzeżeń do WCZK, RCB Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej - wprowadzenie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód w szczególności z zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków do wód albo ziemi - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wprowadzenie zmian sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych WSzW - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego Okręgowa Służba Więzienna - wspieranie działań służb ratowniczych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. Ustawa prawo wodne Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Porozumienie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej SUSZA / UPAŁY faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Wojewoda - ocena strat i szkód, kierowanie działaniami z zakresu ich usuwania - koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) -wnioskowanie do MSWiA, MPiPS, MRiRW o udzielenie odpowiednich form pomocy ze strony rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe (m.in. pomoc socjalna dla rodzin, kredyty klęskowe dla rolników, dotacje celowe dla JST na odbudowę lub remont zniszczonej bądź uszkodzonej infrastruktury komunalnej) - powołanie i nadzór nad pracami Wojewódzkiej Komisji ds weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie województwa łódzkiego - wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - analiza skuteczności pomocy społecznej - finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej realizowanych przez JST - analiza potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klękami żywiołowymi - opracowywanie projektów programów dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ich oszacowywania Ustawa o rezerwach państwowych Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - monitoring i działania w zakresie zwalczania zachorowalności zwierząt na terenach objętych suszą pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE Epidemie EPIDEMIE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi - dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych - ustalenie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. - prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska - prowadzenie działalności oświatowo zdrowotnej. - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne - ustalanie zakresu i terminu szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru - sporządzanie i publikacja krajowego raportu liczbowego o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach na zakażenia i choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu - prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wojewoda - analiza i ocena zagrożeń - ocena możliwych strat w ludziach i zwierzętach - opracowanie planu działań zapobiegawczych Marszałek Województwa (Departament Polityki Zdrowotnej) - opracowywanie i monitorowanie programów profilaktycznych oraz realizacja zadań związanych z promocją zdrowia. Wojskowa Inspekcja Sanitarna MON Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi oraz ośrodki referencyjne i jednostki badawczo-rozwojowe - współpraca w celu rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa - zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu. - współpraca w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o samorządzie województwa Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie MSWiA w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej państwowa inspekcja 50

51 EPIDEMIE faza zapobiegania WSzW - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - określenie właściwej ilości leków Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - kontrola przestrzegania w służbach resortu MSWiA odpowiednich procedur przeciwepidemiologicznych sanitarna ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Rozporządzenie MON w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez wojskową inspekcję sanitarną Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy EPIDEMIE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi - opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów - rozpoznanie i monitorowanie sytuacji pandemicznej - opracowanie wojewódzkiego planu pandemicznego - przygotowanie zapasów leków i szczepionek - prowadzenie działalności oświatowo zdrowotnej nt. zagrożeń epidemiologicznych Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi WOJEWODA - przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości wojewódzkiego plan działania na wypadek wystąpienia epidemii. - przygotowanie Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych - zabezpieczenie środków finansowych na zwalczanie chorób zakaźnych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - kontrola miejsc i obiektów zgrupowań funkcjonariuszy MSWiA pod względem sanitarnym oraz higienicznym - kontrola realizacji szczepień ochronych u funkcjonariuszy MSWiA - kontrola wyposażania funkcjonariuszy MSWiA w środki ochrony indywidualnej - współpraca z Państwowym Wojewódzkim Inspektoram Sanitarnym Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień EPIDEMIE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna WOJEWODA - zwołanie WZZK - uruchomienie procedur reagowania kryzysowego zawartych w WPZK i Wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii. -ogłasza / odwołuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. - nałożenie obowiązku szczepień ochronnych na wniosek PWIS oraz niezbędnych zabiegów -zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osób, - wnioskowanie do MON o użycie pododdziałów SZ RP - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa osób posiadających odpowiednie kwalifikacje - wprowadzenie ograniczeń i zakazów (spożycia wody, żywności, sanitarnych, obowiązkowej izolacji i kwarantanny, przemieszczania się) - współpraca z organizacjami samorządowymi - koordynacja udzielania pomocy humanitarnej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Łódzki Urząd Wojewódzki - współpraca ze służbami informacyjnymi jednostek administracji zespolonej i niezespolonej - przygotowanie informacji o działaniach podejmowanych przez wojewodę - przygotowanie komunikatów i ostrzeżeń dla ludności - koordynowanie działań z zakresu przygotowania bazy lecznictwa szpitalnego i otwartego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi - realizacja procedur postępowania przeciwepidemicznego - podjęcie czynności mających na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych - nadzór nad realizacją obowiązku szczepień - nakładanie obowiązku poddania się leczeniu w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną - zapewnienie środków na świadczenia zdrowotne w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych wsród funkcjonariuszy MWSiA - nadzór nad warunkami żywienia oraz jakością wody przeznaczonej do picia przez ludzi w miejscach zgrupowań funkcjonariuszy MSWiA biorących udział w akcjach ratowniczych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rezerwach państwowych Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - współpraca z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Dysponenci ZRM - koordynacja wykorzystania bazy szpitalnej - wprowadzenie w imieniu wojewody stanu podwyższonej gotowości Zakładów Opieki Zdrowotnej Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym WSzW w Łodzi - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i 51

52 EPIDEMIE faza reagowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego wojskowych komend uzupełnień Placówka Straży Granicznej w Łodzi - współpraca z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu ujawnienia zdarzenia - ochrona życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia - zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym - egzekwowanie obostrzeń wynikających z przepisów prawnych Ustawa o straży granicznej Ustawa o Policji EPIDEMIE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - odwołuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części, w drodze rozporządzenia, na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego - sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie skutków klęski żywiołowej - kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków epidemii - koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własnych powiatu) - ocena stanu efektywności pomocy społecznej - sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego - finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej - koordynacja pomocy społecznej osób dotkniętych epidemią - zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów działań związanych z usuwaniem skutków zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ustawa o finansach publicznych Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi Wojskowa Inspekcja Sanitarna MON - nadzór nad utylizacją odpadów medycznych - usuwanie skutków zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - współpraca w zakresie zwalczania skutków zakażeń i chorób zakaźnych Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - współpraca z PIS w usuwaniu zagrożeń zarażenia chorobami zakaźnymi funkcjonariuszy MSWiA w trakcie usuwania skutków WIOŚ w Łodzi - współpraca z PWIS w Łodzi w zakresie usuwania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie MSWiA w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej państwowa inspekcja sanitarna ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Rozporządzenie MON w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez wojskową inspekcję sanitarną Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy Ustawa Prawo ochrony środowiska Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Epizootie EPIZOOTIE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi - dokonywanie analiz i ocen zagrożenia - współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Łodzi w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt - prowadzenie kontroli produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego - podejmowanie decyzji o ich wycofaniu z obrotu - koordynacja i nadzór nad działalnością oświatowo- zdrowotną Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o inspekcji weterynaryjnej Wojewoda - analiza i ocena zagrożeń - ocena możliwych strat w pogłowiu zwierząt - opracowanie planu działań zapobiegawczych - zaplanowanie środków finansowych przeznaczonych na monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt Ustawa o finansach publicznych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - kontrola przestrzegania w służbach resortu MSWiA odpowiednich procedur przeciwepidemiologicznych pod kątem chorób odzwierzęcych Wojskowa Inspekcja Sanitarna MON - współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt - podejmowanie decyzji o wycofaniu ich z obrotów -koordynacja i nadzór nad działalnością oświatowo zdrowotną Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie MSWiA w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej państwowa inspekcja sanitarna ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Rozporządzenie MON w sprawie organizacji 52

53 EPIZOOTIE faza zapobiegania Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, - sprawowanie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, - analiza i ocena sytuacji epizootycznej województwa, - organizacja szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii, - monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez wojskową inspekcję sanitarną Ustawa o inspekcji weterynaryjnej Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z organami celnymi Izba Celna Łódź - współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapewnienia prawidłowej kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z organami celnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - współpraca z WIW w Łodzi w zakresie zapobiegania chorób zwierząt WSzW - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Ustawa Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień EPIZOOTIE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna WOJEWODA - przygotowanie wojewódzkiego plan gotowości do zwalczania określonej choroby zakaźnej zwierząt - wydawanie wytycznych do powiatowych planów zarządzania kryzysowego - zatwierdzanie planów - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego - współpraca z WIW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt - zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - monitoring chorób zakaźnych zwierząt, - przygotowanie planów gotowości zwalczania zakaźnych zwierząt - utrzymywanie rezerwy szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych - szkolenie lekarzy weterynarii PWIS w Łodzi - współpraca z WIW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt WIOŚ w Łodzi - współpraca z WIW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o inspekcji weterynaryjnej Ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej Ustawa Prawo ochrony środowiska KW PSP w Łodzi - zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania kryzysowego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji KWP w Łodzi - zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania kryzysowego -nawiązanie współpracy z podmiotem wiodącym odpowiedzialnym za przekazanie środków ochrony osobistej dla policjantów w przypadku przejścia w fazę reagowania Ustawa o Policji Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - kontrola miejsc i obiektów zgrupowań funkcjonariuszy MSWiA pod względem sanitarnym oraz higienicznym pod kątem chorób odzwierzęcych - kontrola realizacji szczepień ochronych u funkcjonariuszy MSWiA - kontrola wyposażania funkcjonariuszy MSWiA w środki ochrony indywidualnej - współpraca z Państwowym Wojewódzkim Inspektoram Sanitarnym Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna MON - współpraca z WIW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt Rozporządzenie MON w sprawie wojskowej inspekcji weterynaryjnej Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z wojskową inspekcją weterynaryjną WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i 53

54 EPIZOOTIE faza przygotowania wojskowych komend uzupełnień EPIZOOTIE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna WOJEWODA - na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii określenie w drodze rozporządzenia obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposobu - oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego - wprowadzenie czasowych ograniczeń (m.in. w przemieszczaniu się osób lub pojazdów polowań i odłowów zwierząt łownych, przemieszczania lub obrotu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt) - wydanie nakazu zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii - wydanie nakazu przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień - wydanie nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych a także oczyszczania i odkażania środków transportu - wydanie nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze - określenie stosowania dodatkowych środków wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego, przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego, - podanie do wiadomości publicznej zaleceń i rozporządzeń w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie - współpraca z WIW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - uruchomienie środków finansowych na wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o inspekcji weterynaryjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - realizacja procedur wynikających z wojewódzkiego planu gotowości do zwalczania określonej choroby zakaźnej zwierząt - koordynacja działań podległych inspekcji w zakresie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt - informowanie właściwych organizacji międzynarodowych o występowaniu na terytorium RP chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania; PWIS w Łodzi - współpraca z WIW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt WIOŚ w Łodzi - współpraca z WIW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt KW PSP w Łodzi - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, - uruchomienie procedur reagowania przewidzianych w planie zarządzania kryzysowego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu ujawnienia zdarzenia - ochrona życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia - zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym - egzekwowanie obostrzeń wynikających z przepisów prawnych Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych odzwierzęcych wśród funkcjonariuszy MWSiA - nadzór nad warunkami żywienia w miejscach zgrupowań funkcjonariuszy MSWiA biorących udział w akcjach ratowniczych Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna MON - współpraca z WIW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Sieradzu - współpraca z WIW w Łodzi Ustawa o inspekcji weterynaryjnej Ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej Ustawa Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ustawa o Policji Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy Rozporządzenie MON w sprawie wojskowej inspekcji weterynaryjnej Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z wojskową inspekcją weterynaryjną Ustawa o rybactwie śródlądowym WSzW w Łodzi - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień EPIZOOTIE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których nastąpiły szkody Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wojewoda - odwołuje wydanie rozporządzeń na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii - sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie skutków klęski żywiołowej - kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków epizootii - zapewnienie środków finansowych na odszkodowania Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - nadzór nad wprowadzeniem bezpieczeństwa epizootycznego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii - nadzór nad zbiórką i utylizacją zwłok padłych lub zabitych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii Ustawa o finansach publicznych Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi 54

55 EPIZOOTIE faza odbudowy Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi Wojskowa Inspekcja Sanitarna MON - współpraca z WIW w zakresie utylizacji odpadów weterynaryjnych Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA - współpraca z PIS w usuwaniu zagrożeń zarażenia chorobami zakaźnymi funkcjonariuszy MSWiA w trakcie usuwania skutków pod kątem chorób odzwierzęcych WIOŚ w Łodzi - współpraca z WIW w zakresie utylizacji odpadów weterynaryjnych KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Rozporządzenie MSWiA w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej państwowa inspekcja sanitarna ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Rozporządzenie MON w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez wojskową inspekcję sanitarną Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Porozumienie PIS MSWiA z PIS o współpracy Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Epifitozy EPIFITOZY faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - obserwacje i kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium województwa - ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów - wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin - nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych - badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów -wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej -ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego, kontrola tożsamości materiału siewnego Ustawa o ochronie roślin Wojewoda - analiza i ocena zagrożeń - opracowanie planu działań zapobiegawczych - wydawanie wytycznych do opracowania powiatowych planów zarządzania kryzysowego - zaplanowanie środków finansowych przeznaczonych na monitorowanie chorób roślin WSzW w Łodzi - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o ochronie roślin Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o finansach publicznych Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień EPIFITOZY faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się Ustawa o ochronie roślin WOJEWODA - przygotowanie wojewódzkiego plan zarządzania kryzysowego - wydawanie wytycznych i zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego - edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych - współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych roślin - zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych roślin WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Ustawa o finansach publicznych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 55

56 EPIFITOZY faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna WOJEWODA - powołanie WZZK - koordynacja działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - opracowanie i opublikowanie komunikatów i ostrzeżeń dla ludności - złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w zakresie zwalczania chorób roślin - uruchomienie środków finansowych na wydatki związane ze zwalczaniem chorób roślin Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o ochronie roślin Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa o finansach publicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - identyfikacja organizmu szkodliwego i źródła jego pochodzenia, - ocenia możliwości dalszego rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego i możliwości jego zwalczania - informowanie zainteresowanych podmiotów o sposobach i terminach zwalczania organizmu szkodliwego - czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których występują lub występowały organizmy kwarantannowe lub szkodliwe - kwarantannowe lub zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się - zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu - kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów Ustawa o ochronie roślin WIOŚ w Łodzi - współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w zakresie zwalczania chorób roślin Ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej WSzW w Łodzi - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień EPIFITOZY faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których nastąpiły szkody Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wojewoda - kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków klęski żywiołowej - sporządzenie listy zbiorczej zasiłków terenu województwa i wnioskowanie do MSWiA o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - uruchomienie i przekazanie środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadań usuwania skutków sytuacji kryzysowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - określenie warunków przed rozpoczęciem uprawy roślin, przemieszczaniem roślin, wprowadzaniem ich do obrotu WIOŚ w Łodzi - współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w zakresie zwalczania chorób roślin Ustawa o finansach publicznych Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa Ustawa o ochronie roślin Ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych ZDARZENIA RADIACYJNE ZDARZENIA RADIACYJNE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi - prowadzenie monitoringu skażeń pobieranych próbek przez placówki podstawowe prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych przy Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim., Zduńskiej Woli i Skierniewicach Rozp. RM z dnia r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Państwowa Agencja Atomistyki - prowadzenie monitoringu przez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - przeprowadzanie nadzoru i kontroli nad działalnością powodującą lub mogąca powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej - prowadzenie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych - przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, uwzględniających program rozwoju energetyki jądrowej oraz zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne - wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych - prowadzenie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych Ustawa Prawo Atomowe Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - prowadzenie monitorowania skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutycznyw Łodzi Ustawa prawo 56

57 ZDARZENIA RADIACYJNE faza zapobiegania - określenie właściwej ilości preparatów i leków Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - zaopatrzenie inspektoratów we właściwy sprzęt kontrolny WSzW w Łodzi - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa farmaceutyczne Ustawa o Inspekcji Handlowej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień ZDARZENIA RADIACYJNE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie planu zarządzania kryzysowego - opracowanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych - przeprowadzanie okresowych ćwiczeń w celu przeglądu i aktualizacji planów postępowania awaryjnego - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego - gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa - monitorowanie analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa - przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej - przygotowanie rezerwy stabilnego jodu - planowanie środków finansowych na potrzeby pokrycia dodatkowych kosztów działań służb Ustawa Prawo Atomowe Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w Województwie Ustawa o finansach publicznych Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Państwowa Agencja Atomistyki - dokonywanie systematycznej oceny radiacyjnej kraju poprzez analizę i weryfikację danych, analizę i prognozę sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska; - utrzymanie służby przygotowawczej do rozpoznania sytuacji radiacyjnej i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; - przygotowanie planu postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych; - prowadzenie działań na rzecz informacji, edukacją oraz popularyzacją wiedzy o promieniowaniu jonizacyjnym i jego oddziaływania na zdrowie człowieka oraz i na środowisko oraz możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi - monitorowanie poziomu skażeń promieniotwórczych w produktach żywnościowych, wodzie i paszach surowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - kontrola żywności pod względem radiacyjnym Ustawa Prawo Atomowe Rozp. RM z dnia r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozporządzenie RM w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Ustawa o Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - zapewnienie wystarczającej ilości preparatów i leków WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej - współpraca z Ośrodkiem Analizy Skażeń w zakresie funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Placówka Straży Granicznej w Łodzi - prowadzenie wzmożonej kontroli towarów i pasażerów Ustawa prawo farmaceutyczne Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa o straży granicznej ZDARZENIA RADIACYJNE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - koordynacja działań w zakresie ochrony ludności przed skażeniami - kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia (we współpracy państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym) podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu wojewódzkim; - powoływanie WZZK - zapewnienie łączności między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia - wprowadzenie w trybie rozporządzenia działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym i kierowanie tymi działaniami, w zakresie: a/ ewakuacji b/ podawania preparatów ze stabilnym jodem c/ zakaz u lub ograniczania spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta, oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie d/ czasowym lub stałym przesiedleniu ludności e/ nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych f/ komunikatów wyprzedzający dla ludności w drodze aktu prawa miejscowego, - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - koordynacja udzielania pomocy humanitarnej - wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - składanie wniosku do Ministra Gospodarki o uruchomienie wydania preparatów jodowych z rezerwy państwowej oraz zorganizowanie systemu transportu i dystrybucji tabletek jodowych - pokrycie kosztów działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego w razie zdarzenia, którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać pokrycia kosztów - koordynacja dystrybucji stabilnego jodu Ustawa Prawo Atomowe Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Rozp. RM z dnia r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o stanie klęski żywiołowej Państwowa Agencja Atomistyki - identyfikacja zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim - wstępna ocena zdarzenia - informacja o zdarzeniu do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz państw, na obszarze których mogą wystąpić skutki zdarzenia - określenie przewidywanego przebiegu zdarzenia - ocena potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowanie informacji o zdarzeniu oraz o możliwych działaniach, jakie mogą być podjęte w celu likwidacji zagrożenia - uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treść prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia przekazanie prośby o pomoc do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych państw i organizacji międzynarodowych Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi - prowadzenie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach wody powierzchniowej, wody do picia, mleka, produktów żywnościowych, pasz surowych oraz w miejscach i z częstotliwością określoną przez Prezesa PAA - kontrola zakazu obrotu i ograniczeń w obrocie skażoną żywnością Ustawa Prawo Atomowe Rozp. RM z dnia r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. Rozp. RM w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Ustawa o Policji Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozporządzenie RM w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych 57

58 ZDARZENIA RADIACYJNE faza reagowania Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - nadzór i kontrola nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego Komenda Wojewódzka Policji w Łódzi - uruchomienie procedur reagowania kryzysowego w zakresie działania podmiotu wspomagającego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, - pomiar skażenia promieniotwórczego oraz mocy dawki w strefie zagrożenia, - określenie maksymalnego czasu przebywania uczestników akcji w strefie zagrożenia, - zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy awaryjnej, - ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę awaryjną, - w przypadku zagrożenia zycia lub zdrowia ludzi prowadzenie działań ratowniczych w strefie awaryjnej Wojewódzki Sztab Wojskowy - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego - współpraca z Ośrodkiem Analizy Skażeń WSzW w Łodzi zakresie prognozowania skażeń promieniotwórczych zgodnie z normą ATP-45B Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Ustawa Prawo o ruchu drogowym Ustawa o Policji Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Placówka Straży Granicznej w Łodzi - prowadzenie wzmożonej kontroli towarów i pasażerów Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - nadzór i wydawanie wspólnie z Zakładami Opieki Zdrowotnej preparatów i leków Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej - eliminacja z obrotu skażonej żywności i towarów Ustawa o straży granicznej Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa o Inspekcji Handlowej ZDARZENIA RADIACYJNE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - przygotowanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym, po zakończeniu działań interwencyjnych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - ocena strat i szkód spowodowanych zdarzeniem radiacyjnym - kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków awarii na terenie województwa - wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc ofiarom uwolnienia substancji radioaktywnej - zapewnienie środków finansowych na działania związane z usuwaniem szkód Ustawa Prawo Atomowe Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa co finansach publicznych Marszałek Województwa Łódzkiego JST - usuwanie skutków zdarzenia Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi - badanie jakości wody pitnej, mleka, żywności oraz pasz KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Ustawa o samorządzie terytorialnym Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych ZAGROŻENIA CHEMICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - kontrolowanie i nadzór nad zakładami stwarzającymi zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom - kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnych awarii - prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii - prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku Ustawa prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych WSzW w Łodzi - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 58

59 ZAGROŻENIA CHEMICZNE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie planu zarządzania kryzysowego - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego - wydanie wytycznych i zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego - edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych - nadzór nad funkcjonowaniem ratownictwa medycznego - przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej - planowanie środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów działań służb - uruchomienie i przekazanie środków na działania związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Marszałek Województwa Łódzkiego JST - koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych zakresie dróg publicznych - przygotowanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w przypadku wystąpienia na dotychczasowych szlakach drogowych i kolejowych WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej - współpraca z Ośrodkiem Analizy Skażeń w zakresie funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Placówka Straży Granicznej w Łodzi - prowadzenie wzmożonej kontroli towarów i pasażerów Ustawa o drogach publicznych Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Ustawa o straży granicznej ZAGROŻENIA CHEMICZNE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - opracowywanie i przekazywanie ostrzeżeń i komunikatów dla ludności - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - koordynacja prewencyjnej ewakuacji ludności z terenów zagrożonych (realizacja JST) - współpraca z organizacjami pozarządowymi - wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP - złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym KW PSP w Łodzi - prowadzenie akcji ratowniczej oraz usuwanie ich skutków Marszałek Województwa Łódzkiego JST - koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych zakresie dróg publicznych - przygotowanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w przypadku wystąpienia na dotychczasowych szlakach drogowych i kolejowych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - koordynowanie wprowadzenia ograniczeń i zamykania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o drogach publicznych Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg Powiatowych i Gminnych - bieżące utrzymanie dróg, w celu zapewnienia przejezdności szlaków komunikacyjnych. - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia Ustawa o drogach publicznych Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. - bieżące utrzymanie szlaków kolejowych, w celu zapewnienia ich przejezdności - prowadzenie akcji ratowniczej oraz usuwanie ich skutków - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie szlaków kolejowych i kolejowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia Prawo ochrony środowiska Prawo o transporcie kolejowym Prawo budowlane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - nadzór nad usuwaniem skutków awarii Wojewódzki Sztab Wojskowy - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego - współpraca z Ośrodkiem Analizy Skażeń WSzW w Łodzi zakresie prognozowania skażeń promieniotwórczych zgodnie z normą ATP-45B Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień ZAGROŻENIA CHEMICZNE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - przygotowanie raportu o zdarzeniu chemicznym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - ocena strat i szkód spowodowanych zdarzeniem chemicznym - kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków awarii na terenie województwa - wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc ofiarom uwolnienia substancji chemicznej - zapewnienie środków finansowych na działania związane z usuwaniem szkód Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Marszałek Województwa Łódzkiego JST Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg Powiatowych i Gminnych Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. - usuwanie skutków zdarzenia chemicznego oraz przywracanie szlaków komunikacyjnych do stanu właściwego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - inicjowanie działań tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz przywracania środowiska do stanu właściwego Ustawa o samorządzie terytorialnym Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o samorządzie gminnym Prawo ochrony środowiska Prawo o transporcie kolejowym Prawo budowlane Ustawa o drogach publicznych Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska KWP 59

60 ZAGROŻENIA CHEMICZNE faza odbudowy - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych KATASTROFY BUDOWLANE KATASTROFY BUDOWLANE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - przeprowadzanie czynności kontrolno rozpoznawczych w zakresie stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Wojewoda - analiza i ocena zagrożeń - opracowanie planu działań zapobiegawczych - ocena możliwych start ludzkich, mienia i infrastruktury Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego - kontrola techniczna obiektów budowlanych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa prawo budowlane Prawo ochrony środowiska Marszałek Województwa JST - rozpoznanie i udokumentowanie terenów zagrożonych ruchami osuwiskowymi - zaniechanie budownictwa w obrębie aktywnych osuwisk Ustawa prawo budowlane Prawo ochrony środowiska WSzW w Łodzi - współpraca z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień KATASTROFY BUDOWLANE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie planu zarządzania kryzysowego - przeprowadzanie okresowych ćwiczeń w celu przeglądu i aktualizacji planów postępowania awaryjnego - przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego - gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa - monitorowanie analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa - przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej - planowanie środków finansowych na potrzeby pokrycia dodatkowych kosztów działań służb - tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych - określenie wysokości kwoty ewentualnej pomocy finansowej Ustawa prawo budowlane Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w Województwie Ustawa o finansach publicznych Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa o pomocy społecznej Marszałek Województwa JST - opracowanie programów pomocy społecznej - szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej - organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej WSzW w Łodzi - uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień KATASTROFY BUDOWLANE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) - nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione - współpraca z organizacjami pozarządowymi - wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Ustawa prawo budowlane Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w Województwie Ustawa o finansach publicznych Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa o pomocy społecznej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych KW PSP w Łodzi - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu ujawnienia zdarzenia - ochrona życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia - zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym - egzekwowanie obostrzeń wynikających z przepisów prawnych Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego - koordynacja zapewnienia szpitalnej opieki medycznej dla poszkodowanych JST - organizowanie i zapewnienie pomocy socjalno - bytowej poszkodowanym Ustawa prawo budowlane Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o Policji Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa o pomocy społecznej WSzW w Łodzi - koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz Rozporządzenie MON w sprawie wojewódzkich 60

61 KATASTROFY BUDOWLANE faza reagowania likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień KATASTROFY BUDOWLANE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, - koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) - ocena stanu i efektywności pomocy społecznej - nadzór nad realizacją zadań zrealizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego - finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione - sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych Ustawa prawo budowlane Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w Województwie Ustawa o finansach publicznych Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o pomocy społecznej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków - ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastrukturalnych (drogi, drogi kolejowe, sieci uzbrojenia terenu) - stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Ustawa prawo budowlane Ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku działania żywiołu Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych BEZPIECZEŃSTWO PALIWOWE I ENERGETYCZNE Awarie w systemie gazowym AWARIE W SYSTEMIE GAZOWYM faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - ocena i analiza potencjalnych zagrożeń - opracowanie planu działań zapobiegawczych - ocena możliwości strat ludzkich, mienia i infrastruktury Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Przedsiębiorstwa (dystrybutorzy i operatorzy systemu gazowego) - nadzór nad infrastrukturą służącą do magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminalami skroplonego gazu ziemnego (LNG) - nadzór nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemu, eksploatacją, konserwacją, remontami gazowej sieci przesyłowej - konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń wraz z połączeniami z innymi systemami gazowymi - utrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz dotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych - świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego - zawieranie umów o przyłączenie do sieci, sprzedaży, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw, o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umów o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umów o świadczenie usługi skraplania gazu - zapewnienie bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego - zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym Ustawa Prawo Energetyczne Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym AWARIE W SYSTEMIE GAZOWYM faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie planów wprowadzania ograniczeń w dostawach paliw i ich zużycia - przygotowania systemu ostrzegania i alarmowania - prowadzenie szkoleń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Przedsiębiorstwa (dystrybutorzy i operatorzy systemu gazowego) - analiza zagrożeń dla systemów gazowych - opracowanie planów wprowadzania ograniczeń - przygotowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców - utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (rezerw strategicznych) Ustawa Prawo Energetyczne Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 61

62 AWARIE W SYSTEMIE GAZOWYM faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń - złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu wyjątkowego /klęski żywiołowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa o stanie wyjątkowym Przedsiębiorstwa (dystrybutorzy i operatorzy systemu gazowego) - podjęcie działań określonych w procedurach postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu - wnioskowanie i realizacja procedur o uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu (rezerw strategicznych) Ustawa Prawo Energetyczne Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym AWARIE W SYSTEMIE GAZOWYM faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Przedsiębiorstwa (dystrybutorzy i operatorzy systemu gazowego) - podejmowanie niezbędnych działań mających na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego, a w szczególności działania określone w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Awarie w systemie energetycznym AWARIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. - utrzymanie zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrywania w energię elektryczną - prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kv - eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej - bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności odpowiednich rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi - opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie elektroenergetycznym - opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Ustawa Prawo Energetyczne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła Dystrybutorzy energii elektrycznej - prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kv - prowadzeni eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego - zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania - współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów - planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej - opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy pocztowi - przygotowanie i uzgadnianie rejonowych planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń województwa łódzkiego Ustawa Prawo Energetyczne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń AWARIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie planów zarządzania kryzysowego - przygotowanie systemów ostrzegania i alarmowania ludności - uzgadnianie planów rejonowych działań operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń województwa - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego - edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa - monitorowanie analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. - opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po ustąpieniu awarii - analiza zagrożeń dla systemów elektroenergetycznych Dystrybutorzy energii elektrycznej Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A - współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym - dostarczanie energii elektrycznej do sieci trakcyjnych na potrzeby kolei, dla podmiotów zewnętrznych i instalacji Ustawa Prawo Energetyczne Ustawa Prawo Energetyczne 62

63 AWARIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM faza przygotowania elektroenergetycznych Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy pocztowi - przygotowanie systemów infrastruktury telekomunikacyjnej przed zakłóceniami, skutkami katastrof, klęsk żywiołowych Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń AWARIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powoływanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń - składanie do Rady Ministrów wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. - wydawanie wytwórcy polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub odłączenia od sieci jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej - dokonywanie zakupów interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej - wydawanie właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub odłączenia od sieci jednostki wytwórczej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania, która nie jest jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną - wydawanie właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania lub przerwania zasilania niezbędnej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze - wydawanie odbiorcom końcowym, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji należących do tych odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń - dokonywanie zmniejszenia wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej - w okresie występowania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wprowadzanie ograniczenia w świadczonych usługach przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie niezbędnym do usunięcia tego zagrożenia Ustawa Prawo Energetyczne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła Dystrybutorzy energii elektrycznej Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A - współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w celu zabezpieczenia energetycznego dla odbiorców po wystąpieniu awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym - dostarczanie energii elektrycznej do sieci trakcyjnych na potrzeby kolei, dla podmiotów zewnętrznych i instalacji elektroenergetycznych w sytuacji awaryjnej Ustawa Prawo Energetyczne Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy pocztowi - uruchomienie systemów w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług w sytuacji zakłóceń, skutków katastrof i klęsk żywiołowych Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - uruchomienie procedur reagowania kryzysowego w zakresie działania podmiotu wspomagającego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń Ustawa o Policji Ustawa Prawo o ruchu drogowym Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - zabezpieczanie miejsca zdarzenia - dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo gaśniczych - zabezpieczenie obiektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i użyteczności publicznej w energię elektryczną z posiadanych agregatów prądotwórczych - współpraca z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 63

64 AWARIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. - podejmowanie niezbędnych działań mających na celu odbudowę i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Ustawa Prawo Energetyczne Wojewoda - organizowanie pomocy, w ramach zgłaszanych przez JST potrzeb i zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy pocztowi - odbudowa systemów w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług dla odbiorców Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A - odbudowa systemów dostarczania energii elektrycznej do sieci trakcyjnych na potrzeby kolei, dla podmiotów zewnętrznych i instalacji elektroenergetycznych w sytuacji awaryjnej Ustawa Prawo Energetyczne KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Awarie w systemie paliwowym AWARIE W SYSTEMIE PALIWOWYM faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - ocena i analiza potencjalnych zagrożeń - przygotowanie systemów ostrzegania i alarmowania - opracowanie planu działań mających na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeń zużycia paliwa - ocena możliwości strat ludzkich, mienia i infrastruktury Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Przedsiębiorstwa ( magazynujące i przewoźnicy ropy naftowej, produktów naftowych i paliw) - nadzór nad infrastrukturą służącą do magazynowania, przesyłania paliw - nadzór nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemu, eksploatacją, konserwacją, remontami sieci przesyłowej - utrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz dotrzymanie parametrów jakościowych paliw - świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu - zawieranie umów o sprzedaży, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw, o świadczenie usług transportu paliw - zapewnienie bezpieczeństwa dostarczania paliw - zapewnienie długoterminowej zdolności systemu w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji paliw - tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym AWARIE W SYSTEMIE PALIWOWYM faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - opracowanie wojewódzkich planów wprowadzania ograniczeń w dostawach paliw i ich zużycia - opracowanie planów przygotowania dystrybucji talonów paliwowych - nadzór nad przygotowaniem dystrybucji talonów paliwowych - opracowanie listy podmiotów mających prawo skorzystania z rezerw strategicznych Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Przedsiębiorstwa ( magazynujące i przewoźnicy ropy naftowej, produktów naftowych i paliw) - analiza zagrożeń - przygotowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu paliw - utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw (rezerw strategicznych) Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 64

65 AWARIE W SYSTEMIE PALIWOWYM faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - opracowanie i przekazanie do Ministra Gospodarki wniosku o obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw - ogłoszenie informacji o wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeń dotyczących wprowadzenia ograniczeń mających na celu ograniczenie zużycia paliw - bieżąca wymiana informacji z instytucjami centralnymi - koordynacja działań kontrolnych przestrzegania wprowadzonych ograniczeń - opiniowanie wniosków uprawnionych podmiotów gospodarczych o skorzystanie z rezerw strategicznych Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Przedsiębiorstwa ( magazynujące i przewoźnicy ropy naftowej, produktów naftowych i paliw) - realizacja decyzji Ministra Infrastruktury w zaopatrzeniu podmiotów gospodarczych z rezerw strategicznych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeń Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeń - zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego JST - dystrybucja bonów paliwowych - kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeń Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Ustawa o Inspekcji Handlowej Ustawa o policji Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym AWARIE W SYSTEMIE PALIWOWYM faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Przedsiębiorstwa ( magazynujące i przewoźnicy ropy naftowej, produktów naftowych i paliw) - podejmowanie niezbędnych działań mających na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenie i dystrybucji paliw - uzupełnienie rezerw strategicznych Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym KWP - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - ocena i analiza potencjalnych zagrożeń - przygotowanie systemów ostrzegania i alarmowania - opracowanie planu działań zapobiegawczych - zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o pomocy społecznej Kurator Oświaty w Łodzi - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci i młodzieży Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - prowadzenie działań profilaktycznych w związku z zagrożeniami porządku publicznego Komendy Straży Gminnych/Miejskich - opracowanie procedur przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego Placówka Straży Granicznej w Łodzi - opracowanie procedur przeciwdziałania zakłóceniom porządku publicznego na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o Policji Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o straży granicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - planowanie działań mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych protestami społecznymi Ustawa o drogach publicznych Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - opracowanie planów bezpieczeństwa na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych Ustawa o kolejach 65

66 ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - przygotowanie systemów ostrzegania i alarmowania - opracowanie planów zarządzania kryzysowego - powadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego - przygotowanie placówek służby zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej - planowanie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycia dodatkowych kosztów działań służb - określenie wysokości ewentualnej pomocy finansowej - powołanie mediatorów ds. sporu zbiorowego w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizatorami pracodawców Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Marszałek Województwa JST - przygotowanie placówek służby zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - przygotowanie sił i środków do przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego Komendy Straży Gminnych/Miejskich - przygotowanie sił i środków do przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - przygotowanie planów przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu kołowym na administrowanych szlakach drogowych Placówka Straży Granicznej w Łodzi - przygotowanie planów przeciwdziałania zagrożeniom na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - przygotowanie planów działania na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Ustawa o Policji Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o drogach publicznych Ustawa o straży granicznej Ustawa o kolejach ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeń medycznych - współpraca z organizacjami pozarządowymi - wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP - uruchomienie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycia dodatkowych kosztów działań służb Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Marszałek Województwa JST - zapewnienie funkcjonowania placówek służby zdrowia w celu zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej - współpraca z Policją w rozwiązywaniu zagrożeń porządku publicznego Lekarz Kordynator Ratownictwa Medycznego - koordynacja zapewnienia łóżek szpitalnych poszkodowanym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - reagowanie na zaistniałe zagrożenia porządku publicznego w porozumieniu z przedstawicielem Marszałka Województwa/ JST Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa o Policji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, - podejmowanie działań zgodnie z procedurami i zadaniami przewidzianymi dla PSP i OSP Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Komendy Straży Gminnych/Miejskich - uruchomienie sił i środków do przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego Placówka Straży Granicznej w Łodzi - reagowanie na zaistniałe zagrożenia porządku publicznego na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - reagowanie na zaistniałe zagrożenia porządku publicznego na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - reagowanie na zaistniałe zagrożenia porządku publicznego na administrowanych szlakach drogowych Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o straży granicznej Ustawa o kolejach Ustawa o drogach publicznych 66

67 ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - kontynuacja usuwania skutków protestów społecznych - wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie i przekazanie środków rezerw celowych na działania związane z realizacją zadań usuwania skutków protestów społecznych Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Marszałek Województwa JST - usuwanie skutków protestów społecznych - bieżąca współpraca z Policją w usuwaniu skutków zagrożeń porządku publicznego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - reagowanie na zaistniałe zagrożenie zgodnie z wewnętrznymi procedurami - bieżąca współpraca z Marszałkiem Województwa/ JST w usuwaniu skutków zagrożeń porządku publicznego Komendy Straży Gminnych/Miejskich - pomoc w usuwaniu skutków protestów społecznych Placówka Straży Granicznej w Łodzi - usuwanie skutków protestów społecznych na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - usuwanie skutków protestów społecznych na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - likwidacja szkód w wyniku protestów społecznych Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Ustawa o Policji Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o straży granicznej Ustawa o kolejach Ustawa o drogach publicznych ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE faza zapobiegania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - ocena i analiza potencjalnych zagrożeń terrorystycznych na podstawie informacji uzyskanych od odpowiednich instytucji - przygotowanie systemów ostrzegania i alarmowania ludności - opracowanie planów ćwiczeń wojewódzkich z uwzględnieniem wystąpienia zagrożenia terrorystycznego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Łodzi - rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych na terenie województwa - uzyskiwanie informacji o niebezpieczeństwach - typowanie grup potencjalnych zamachowców - działania zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - prowadzenie działań profilaktycznych w związku z zagrożeniami terrorystycznymi Komendy Straży Gminnych/Miejskich - opracowanie procedur pozyskiwania informacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym Placówka Straży Granicznej w Łodzi - opracowanie procedur przeciwdziałania aktom terrorystycznym na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Ustawa o Policji Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o straży granicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - planowanie działań mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych atakami terrorystycznymi Ustawa o drogach publicznych Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - opracowanie planów bezpieczeństwa przed atakiem terrorystycznym na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych Ustawa o kolejach 67

68 ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE faza przygotowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - przygotowanie systemów ostrzegania i alarmowania - opracowanie planów zarządzania kryzysowego - powadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego - przygotowanie placówek służby zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej - planowanie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycia dodatkowych kosztów działań służb - określenie wysokości ewentualnej pomocy finansowej Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Łodzi - analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach - przekazywanie opracowań dla odpowiednich instytucji - zapobieganie atakom terrorystycznym - działania zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami Marszałek Województwa JST - przygotowanie placówek służby zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - aktualizacja algorytmów postępowania dyżurnego - przygotowanie sił i środków - prowadzenie treningów, ćwiczeń i szkoleń przy współudziale instytucji zewnętrznych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - podejmowanie działań zgodnie z procedurami i zadaniami przewidzianymi dla PSP i OSP Komendy Straży Gminnych/Miejskich - przygotowanie sił i środków do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - przygotowanie planów przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w ruchu kołowym na administrowanych szlakach drogowych Placówka Straży Granicznej w Łodzi - przygotowanie planów przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - przygotowanie planów działania na wypadek ataku terrorystycznego na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Ustawa o Policji Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o drogach publicznych Ustawa o straży granicznej Ustawa o kolejach ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE faza reagowania Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - powołanie WZZK - koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego - przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla ludności - koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa - zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeń medycznych - współpraca z organizacjami pozarządowymi - wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP - uruchomienie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycia dodatkowych kosztów działań służb Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Łodzi - przekazywanie odpowiednich informacji i opracowań na potrzeby WZZK - bieżące pozyskiwanie i analizowanie sytuacji - ocena źródeł i skali zjawiska - współpraca z innymi instytucjami na terenie województwa - koordynacja działań jednostek odpowiedzialnych za ochronę antyterrorystyczną - działania zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami Marszałek Województwa JST - zapewnienie funkcjonowania placówek służby zdrowia w celu zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Lekarz Kordynator Ratownictwa Medycznego Dyspozytorzy Zespołów Ratownictwa Medycznego - koordynacja zapewnienia łóżek szpitalnych poszkodowanym Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - działania zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami /algorytmami postępowania/ siłami i środkami adekwatnymi do skali zagrożenia Ustawa o Policji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dokonywanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, - podejmowanie działań zgodnie z procedurami i zadaniami przewidzianymi dla PSP i OSP siłami i środkami adekwatnymi do skali zagrożenia Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Komendy Straży Gminnych/Miejskich - uruchomienie sił i środków do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym Ustawa o strażach gminnych (miejskich) 68

69 ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE faza reagowania Placówka Straży Granicznej w Łodzi - reagowanie na zaistniałe zagrożenia terrorystyczne na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi zgodnie z wewnętrznymi procedurami Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - reagowanie na zaistniałe zagrożenia terrorystyczne na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych zgodnie z procedurami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - reagowanie na zaistniałe zagrożenia terrorystyczne na administrowanych szlakach drogowych zgodnie z procedurami Ustawa o straży granicznej Ustawa o kolejach Ustawa o drogach publicznych ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE faza odbudowy Podmiot wiodący zadania Podstawa prawna Podmiot wspomagający zadania Podstawa prawna Wojewoda - kontynuacja usuwania skutków ataków terrorystycznych - wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie i przekazanie środków rezerw celowych na działania związane z realizacją zadań usuwania skutków ataków terrorystycznych Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o finansach publicznych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Łodzi - przekazywanie odpowiednich informacji i opracowań na potrzeby Wojewody Łódzkiego oraz innych instytucji - bieżące pozyskiwanie i analizowanie sytuacji - ocena źródeł i skali zjawiska - współpraca z innymi instytucjami na terenie województwa - działania zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami Marszałek Województwa JST - usuwanie skutków ataków terrorystycznych wg wewnętrznych planów odbudowy Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - wykonywanie zadań zgodnie z wewnętrznymi przepisami (procedurami) siłami i środkami adekwatnymi do zagrożenia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - podejmowanie działań zgodnie z procedurami i zadaniami przewidzianymi dla PSP i OSP siłami i środkami adekwatnymi do skali zagrożenia Komendy Straży Gminnych/Miejskich - pomoc w usuwaniu skutków ataków terrorystycznych Placówka Straży Granicznej w Łodzi - usuwanie skutków ataków terrorystycznych na przejściu granicznym Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi zgodnie z wewnętrznymi procedurami Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A (Dyspozytury) Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie - usuwanie skutków ataków terrorystycznych na szlakach kolejowych, dworcach i terenach bezpośrednio do nich przyległych zgodnie z wewnętrznymi procedurami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Marszałek Województwa) Zarządcy Dróg (powiatowych, gminnych) - likwidacja szkód w wyniku ataków terrorystycznych Plan Działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych lub awarii technicznych Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa o strażach gminnych (miejskich) Ustawa o straży granicznej Ustawa o kolejach Ustawa o drogach publicznych 69

70 WOJEWÓDZKI PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 70

71 1. MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ MONITOROWANIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Struktura Lp odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy Zakres informacji 1 Instytut Meteorologii - informacje o stanie wód i Gospodarki Wodnej - przekazywanie prognoz pogody Biuro Prognoz - ostrzeżenia hydrologiczne i Hydrologiczno całodobowo meteorologiczne Meteorologicznych - komunikaty o możliwości w Poznaniu wystąpienia zjawisk Krakowie meteorologicznych Warszawie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie W dni robocze: od godz do W przypadku uruchomienia WMPiK pełnione są dyżury całodobowe W dni robocze: od godz do W dni robocze: od godz do informacja o stanie wałów przeciwpowodziowych będących w zarządzie WZMiUW w Łodzi - wydawanie sprzętu z WMPiK - informacje o zwiększeniu/ zmniejszeniu zrzutu wody ze Zbiornika Wodnego Jeziorsko - informacje o przepływach poniżej i powyżej zbiornika - informacje o zwiększeniu/ zmniejszeniu zrzutu wody ze Zbiornika Wodnego Sulejów - informacje o przepływach poniżej i powyżej zbiornika Tryb raportowania cykliczny/ doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurni IMiGW pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym Sekretariat w godz. pracy WZMiUW Dyżurny Działu TW System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK Telefoniczna, faxowa, owa Dane w bazie WCZK tel. kom tel./fax wewn doraźny Dyżurny telefon doraźny Dyżurny telefon dyżurny

72 MONITOROWANIE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH Struktura Lp odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy Zakres informacji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Hydrologiczno Meteorologicznych w Poznaniu Krakowie Warszawie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych /Zespół Ochrony Lasów/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. całodobowo W dni robocze: od godz do całodobowy w godz. pracy 7:00 15:00 Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo - informacje o stanie wód - przekazywanie prognoz pogody - ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne - komunikaty o możliwości wystąpienia zjawisk meteorologicznych - monitorowanie skutków wystąpienia niekorzystnych zjawisk oraz określenie obszarów zagrożenia - monitoring przepustowości i nasilenia ruchu, czasu ograniczenia ruchu, usunięcia ew. blokady, - wpływ zagrożenia na ruch kołowy, - czas ograniczenia ruchu, usunięcia ograniczeń - wpływ awarii urządzeń służących do poboru i przesyłu wody na zaopatrzenie ludności i zakładów w wodę - określenie okresu zakłóceń w dostawie wody - awaria sieci energetycznej w Łodzi Tryb raportowania cykliczny/ doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurni IMiGW pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym Sekretariat w godz. pracy lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym Dyżurny Punktu Informacji Drogowej Naczelnik Wydziału Dróg lub osoba wyznaczona do kontaktu Dyżurny zakładu wodociągowego Dyżurny zakładu energetycznego System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK Telefoniczna, faxowa, owa Dane w bazie WCZK - tel. alarmowe: , /godz / - fax: tel , fax: tel , akcja zima: /42/ fax: telefon: całodobowy: fax: telefon: całodobowy: fax:

73 Lp 7 Struktura odpowiedzialna za monitorowanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren Tryb pracy Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo Zakres informacji - awaria sieci energetycznej poza Łodzią Tryb raportowania doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurny zakładu energetycznego System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefon: całodobowy: PGNiG S.A. Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem Oddział Gazownia Łódzka Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A. Zakład Łódzki całodobowo całodobowo - monitoring gazowych sieci przesyłowych - zaangażowanie sił i środków w usuwaniu skutków awarii - monitoring dostarczania energii elektrycznej do sieci trakcyjnych na potrzeby kolei, dla podmiotów zewnętrznych i instalacji elektroenergetycznych w sytuacji awaryjnej doraźny doraźny Dyżurny zakładu gazowniczego Dyspozytorzy 992 Pogotowie gazowe tel , /Dyspozycja gazem/ fax tel /całodobowo/ tel. (+48 42) fax (+48 42)

74 MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH Struktura Lp odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych /Zespół Ochrony Lasów/ W dni robocze: od godz do w dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 zgłoszenia na telefon alarmowy. W dni robocze: od godz do w dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 zgłoszenia na telefon alarmowy. W dni robocze: od godz do Zakres informacji - monitorowanie wystąpienia choroby zakaźnej oraz choroby odzwierzęcej wśród ludzi - wystąpienie masowych zachorowań znacznie przekraczających, (co najmniej dwukrotnie) liczby dotychczas występującej, - podejrzenie ataku bioterrorystycznego. - monitorowanie wystąpienia niebezpiecznych chorób zakaźnych zwierząt - monitorowanie występowania chorób zakaźnych drzewostanu oraz prognozowanie obszarów zagrożenia Tryb raportowania doraźny doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Sekretariat w godz. pracy WSSE lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym Sekretariat w godz. pracy WIW lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym Sekretariat w godz. pracy lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefon: /42/ /42/ /całodobowy alarmowy/ - fax: /42/ telefon: /42/ /42/ /całodobowy alarmowy/ - fax: /42/ tel. alarmowe: , /godz / - fax: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa /Delegatury i Oddziały/ W dni robocze: od godz do ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji - kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych doraźny Sekretariat w godz. pracy - telefony: , fax:

75 Lp 5 Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA na obszarze woj. łódzkiego Tryb pracy W dni robocze: od godz do po godz. tel. dyżurny Zakres informacji - monitorowanie zagrożenia funkcjonariuszy MSWiA chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą pokarmową - wyniki prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych o ogniskach chorób zakaźnych wśród funkcjonariuszy MSWiA w ramach kompetencji Tryb raportowania doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu W dni robocze: od godz do System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefony: , /całodobowy/ - fax: MONITOROWANIE ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO Struktura Lp odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy Zakres informacji 1 Państwowa Agencja - ocena sytuacji radiacyjnej kraju Atomistyki w - analiza i weryfikacja danych, Warszawie całodobowo - analiza i prognoza sytuacji Centrum Zdarzeń radiacyjnej kraju oraz zagrożenia Radiacyjnych ludności i środowiska; 2 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna W dni robocze: od godz do w dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 zgłoszenia na telefon alarmowy. - dane z monitoringu skażeń prowadzonego przez WSSE w Łodzi, - interpretacja wyników oraz wyznaczenie strefy awaryjnej; - wstępna ocena zdarzenia, rodzaju i rozmiaru skażeń, w tym skażenia osób; Tryb raportowania doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurny Służby Awaryjnej PAA Sekretariat w godz. pracy WSSE lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK tel /całodobowy/ /całodobowy/ fax: telefon: /42/ /42/ /całodobowy alarmowy/ - fax: /42/ Wojewódzki W dni robocze: - informacje z prowadzonego doraźny Sekretariat w - telefon: /42/

76 Lp 4 5 Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Inspektorat Weterynarii Placówka Straży Granicznej w Łodzi Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi Tryb pracy od godz do w dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 zgłoszenia na telefon alarmowy. całodobowy Zakres informacji monitorowania skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt - informacje o próbach wwożenia substancji promieniotwórczych na przejściu granicznym Portu Lotniczego im. W. Reymonta w Łodzi - współpraca z Ośrodkiem Analizy Skażeń przy prognozowaniu skażen chemicznych - określenie stref zagrożenia oraz czasu trwania zagrożenia Tryb raportowania doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu godz. pracy WIW lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi Oficer operacyjny System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK /42/ /całodobowy alarmowy/ - fax: /42/ tel /całodobowy/ w /Komendant/ fax: tel , fax: (Grupa Operacyjna) MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH Struktura Lp odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy 1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska /Delegatury/ W dni robocze: od godz do w dni wolne od pracy w godz. od Zakres informacji - monitoring zagrożeń w zakładach przechowujących i magazynujących TSP - typowanie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia Tryb raportowania doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Sekretariat w godz. pracy WIOŚ lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK tel /alarmowy/ , , (kierownictwo WIOŚ) telefon:

77 Lp Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 zgłoszenia na telefon alarmowy Zakres informacji awarii - informacje o skażeniu gleby, powietrza i wody oraz wpływu na środowisko naturalne Tryb raportowania Dyżurni lub osoby do kontaktu systemie 24- godzinnym System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK faks: (del.piotrków) (del. Sieradz) (del. Skierniewice) Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi całodobowy - określenie rodzaju, ilości substancji niebezpiecznej oraz stopnia i stref zagrożenia -zakres działania JRG - wielkość zaangażowanych sił i środków doraźny Dyżurny WSKR tel , fax: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi /Oddziały/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:00-15:00 wtorek 9:00-17:00 - przekazywanie informacji o transporcie materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwie i porządku publicznym na wyznaczonych drogach objazdowych doraźny Naczelnik Wydziału Inspekcji / Inspektorzy /całodobowy/ tel (sekretariat) tel fax Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym całodobowy w godz. pracy 7:00 15:00 akcja zima: po powołaniu dyżuru 24 godz. całodobowy - wpływ zdarzenia na ruch kołowy, - czas ograniczenia ruchu, usunięcia zagrożenia - podjęte działania - wpływ zdarzenia na ruch kołowy, - czas ograniczenia ruchu, usunięcia zagrożenia - podjęte działania - wpływ zdarzenia na ruch kołowy, - czas ograniczenia ruchu, usunięcia zagrożenia doraźny doraźny doraźny Dyżurny Punktu Informacji Drogowej Naczelnik Wydziału Dróg lub osoba wyznaczona do kontaktu Dyspozytor Koordynator w Warszawie tel , fax: tel , fax: tel fax:

78 Lp Struktura odpowiedzialna za monitorowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Ekspozytura Centrum Kierowania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Katowicach Ekspozytura Centrum Kierowania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi Tryb pracy całodobowy całodobowy całodobowy całodobowy całodobowy Zakres informacji - wytyczenie objazdów, - podjęte działania j.w. Dla rejonu Wielunia, Opoczna, Rawy Maz. Tomaszowa Maz. j.w. Dla rejonu Sieradza - monitoring sytuacji kryzysowych na dworcach kolejowych - monitoring oraz prewencja na dworcach kolejowych - współpraca z Ośrodkiem Analizy Skażeń przy prognozowaniu skażen chemicznych - określenie stref zagrożenia oraz czasu trwania zagrożenia Tryb raportowania doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyspozytor Ruchu Oddział w Łodzi Dyspozytor Koordynator Dyspozytor Koordynator Zespół ds. bezpieczeństwa na dworcach Komendant Straży Ochrony Kolei Oficer operacyjny System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK Łódź: przewozy towarowe przewozy osobowe utrudnienia w ruchu fax: tel fax: tel fax: /całodobowy/ tel tel fax.: a-mail: tel , fax: (Grupa Operacyjna) 78

79 MONITOROWANIE KATASTROFY BUDOWLANEJ Struktura Lp odpowiedzialna za monitorowanie Tryb pracy Zakres informacji Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego W dni robocze: od godz do 15.30, w dni wolne od pracy oraz po godzinach służbowych zgłoszenia na telefon alarmowy. całodobowy całodobowy całodobowy W godz. pracy starostwa, po godz. pracy telefon dyżurny - informowanie prokuratury, policji i GUNB o katastrofie budowlanej - powołanie komisji ds.ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy - zakres działania JRG - wielkość zaangażowanych sił i środków - dokonywanie pomiarów i wyznaczanie strefy niebezpiecznej - zabezpieczenie miejsca zdarzenia - ustalenie danych personalnych poszkodowanych - wytyczenie i zabezpieczenie objazdów - prowadzenie czynności procesowych - wielkość użytych sił wojskowych - rodzaj przewożonych materiałów wojskowych - miejsce pomocy doraźnej, ilość korzystających, rodzaj udzielonej pomocy, potrzeby ustalenie rodzaju katastrofy oraz dodatkowych zagrożeń (wyciek gazu, substancji łatwopalnych czy chemicznych); Tryb raportowania doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Sekretariat dyrektora w godz. pracy WINB lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie dyżuru doraźnego Dyżurny WSKR Dyżurny WSK Oficer operacyjny Osoby funkcyjne PCZK w godz. pracy po godz. pracy dyżurni PCZK System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - tel: (042) tel: (042) tel: (042) fax: (042) całodobowy tel. alarmowy: Dyrektor /całodobowy/ tel , fax: tel , fax: tel , fax: (Grupa Operacyjna) Telefon, fax, zgodnie z danymi w bazie PCZK 79

80 Lp 6 Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Dysponent Rejonu Operacyjnego Tryb pracy całodobowy Zakres informacji - zabezpieczyć prowadzone działania pod względem logistycznym. -wykorzystanie obiektów do zakwaterowania i wyżywienia - czas usunięcia skutków katastrofy, - podjęte działania - ilość poszkodowanych w zdarzeniu - miejsca rozmieszczenia poszkodowanych oraz ich stan zdrowia - ilość zaangażowanych sił i środków, - podjęte działania Tryb raportowania doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Dyspozytorzy medyczni System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK Telefon, fax, zgodnie z danymi w bazie MONITOROWANIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY, PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Struktura odpowiedzialna Tryb Lp Tryb pracy Zakres informacji za raportowania monitorowanie 1 2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo W godz. pracy starostwa, po godz. pracy telefon - awaria urządzeń służących do poboru i przesyłu wody - sposoby zabezpieczenia dostaw wody - prognozowanie czasu ograniczeń dostaw - miejsca awarii urządzeń służących do poboru i przesyłu wody - sposoby zabezpieczenia dostaw doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurny zakładu wodociągowego Osoby funkcyjne PCZK w godz. pracy po godz. pracy System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefon: całodobowy: fax: Telefon, fax, zgodnie z danymi w bazie PCZK 80

81 PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren PGNiG S.A. Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem Oddział Gazownia Łódzka Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A. Zakład Łódzki dyżurny Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo całodobowo całodobowo wody - prognozowanie czasu ograniczeń dostaw - awaria sieci energetycznej w Łodzi - awaria sieci energetycznej poza Łodzią - monitoring gazowych sieci przesyłowych - zaangażowanie sił i środków w usuwaniu skutków awarii - monitoring dostarczania energii elektrycznej do sieci trakcyjnych na potrzeby kolei, dla podmiotów zewnętrznych i instalacji elektroenergetycznych w sytuacji awaryjnej doraźny doraźny doraźny doraźny dyżurni PCZK Dyżurny zakładu energetycznego Dyżurny zakładu energetycznego Dyżurny zakładu gazowniczego Dyspozytorzy - telefon: całodobowy: fax: telefon: całodobowy: Pogotowie gazowe tel , /Dyspozycja gazem/ fax tel /całodobowy/ tel. (+48 42) fax (+48 42) MONITOROWANIE ZAKŁÓCEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Lp 1 2 Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Wojewódzka Komenda Policji Straż Gminna / Miejska Tryb pracy Całodobowy Zakres informacji Wystąpienie zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sposoby reagowania Policji na zaistniałe zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w porozumieniu z przedstawicielem JST /wg wewnętrznych procedur/ Tryb raportowania doraźny, dobowy Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurny Całodobowy Jak wyżej doraźny Dyżurny System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefon: /całodobowy/ - fax: l Telefon, fax, mail - nr/adres odpowiedni do danej 81

82 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie PKP S.A. Dworce Kolejowe całodobowy w godz. pracy 7:00 15:00 całodobowy całodobowy - monitoring przepustowości i nasilenia ruchu, czasu ograniczenia ruchu, usunięcia ew. blokady, - wpływ blokad na ruch kolejowy, - czas ograniczenia ruchu, usunięcia ew. blokady, - wytyczenie alternatywnych połączeń - wpływ blokad na ruch kolejowy, - czas ograniczenia ruchu, usunięcia ew. blokady, - wytyczenie alternatywnych połączeń - podjęte przeciwdziałania Dworce kolejowe bez peronów - wpływ blokad na bezpieczeństwo na dworcach, - podjęte działania doraźny doraźny doraźny doraźny Dyżurny Punktu Informacji Drogowej Naczelnik Wydziału Dróg lub osoba wyznaczona do kontaktu Dyspozytor Koordynator w Warszawie Dyspozytor Ruchu Oddział w Łodzi Dyżurny / osoba funkcyjna aglomeracji nr Straży Miejskiej w Łodzi tel , fax: tel , akcja zima: /42/ fax: tel fax: Łódź: przewozy towarowe przewozy osobowe utrudnienia w ruchu fax: tel /całodobowo/ fax: MONITOROWANIE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO Lp 1 Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi Tryb pracy całodobowy Zakres informacji - sposoby reagowania Policji na zaistniałe zagrożenie terrorystyczne /wg wewnętrznych procedur/ Tryb raportowania doraźny, dobowy Dyżurny Dyżurni lub osoby do kontaktu System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefon: /całodobowy/ - fax:

83 Lp Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Tryb pracy całodobowy W godz. pracy starostwa, po godz. pracy telefon dyżurny W dni robocze: od godz do 15.30, w dni wolne od pracy oraz po godzinach służbowych zgłoszenia na telefon alarmowy. całodobowy w godz. pracy 7:00 15:00 całodobowy Zakres informacji - zakres działania JRG - wielkość zaangażowanych sił i środków - wyznaczenie stref niebezpiecznych - ocena skutków ataku terrorystycznego - podjęte działania zabezpieczające - prognozowanie czasu usunięcia zagrożenia - informacje skutkach ataku terrorystycznego - ocena stanu budowli oraz dopuszczeń do użytkowania - informacje o powołaniu komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności ataku oraz wpływu na stan techniczny budowli - monitoring skutków ataku na przepustowość ruch drogowego, czas ograniczenia ruchu, usunięcia ograniczeń - wytyczenie objazdów - monitoring skutków ataku na przepustowość ruchu drogowego, czas ograniczenia ruchu, usunięcia ograniczeń - wytyczenie objazdów - monitoring skutków ataku na przepustowość ruchu kolejowego, czas ograniczenia ruchu, usunięcia ograniczeń - wytyczenie objazdów Tryb raportowania doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurny WSKR Osoby funkcyjne PCZK w godz. pracy po godz. pracy dyżurni PCZK Sekretariat dyrektora w godz. pracy WINB lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie dyżuru doraźnego Dyżurny Punktu Informacji Drogowej Naczelnik Wydziału Dróg lub osoba wyznaczona do kontaktu Dyspozytor Koordynator w Warszawie Dyspozytor Ruchu Oddział w Łodzi System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK l tel , fax: Telefon, fax, zgodnie z danymi w bazie PCZK - tel: tel: tel: fax: całodobowy tel. alarmowy: Dyrektor /całodobowy/ tel , fax: tel , akcja zima: fax: tel fax: Łódź: przewozy towarowe przewozy osobowe 83

84 Lp Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Warszawie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren PGNiG S.A. Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem Oddział Gazownia Łódzka Polskie Koleje Państwowe Energetyka S.A. Zakład Łódzki Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Tryb pracy Zgłoszenia na telefon alarmowy - całodobowo całodobowo całodobowo W dni robocze: od godz do w dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 zgłoszenia na telefon alarmowy. W dni robocze: od godz do w dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 oraz w dni robocze od godz do 7.30 Zakres informacji - awaria sieci energetycznej po ataku terrorystycznym poza Łodzią - wpływ ataku na dostawy dla odbiorców - czas ograniczenia dostaw energii - awaria sieci gazowniczej po ataku terrorystycznym - wpływ ataku na dostawy dla odbiorców - czas ograniczenia dostaw gazu - zakłócenia dostaw energii elektrycznej do sieci trakcyjnych na potrzeby kolei, dla podmiotów zewnętrznych i instalacji elektroenergetycznych w s- czas ograniczenia dostaw energii - w przypadku ataku z użyciem brudnej bomby - prowadzenie monitoringu przez WSSE w Łodzi, - interpretacja wyników oraz wyznaczenie strefy awaryjnej; - wstępna ocena zdarzenia, rodzaju i rozmiaru skażeń, w tym skażenia osób; - informacje z prowadzonego monitorowania skażeń promieniotwórczych u zwierząt, - monitorowanie wystąpienia niebezpiecznych chorób zakaźnych zwierząt Tryb raportowania doraźny doraźny doraźny doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu Dyżurny zakładu energetycznego Dyżurny zakładu gazowniczego Dyspozytorzy Sekretariat w godz. pracy WSSE lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym Sekretariat w godz. pracy WIW lub osoba dyżurująca pod telefonem alarmowym w systemie 24- godzinnym System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK utrudnienia w ruchu fax: telefon: całodobowy: Pogotowie gazowe tel , /Dyspozycja gazem/ fax tel /całodobowy/ tel fax telefon: /całodobowy alarmowy/ - fax: telefon: /całodobowy alarmowy/ - fax:

85 Lp Struktura odpowiedzialna za monitorowanie Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA na obszarze woj. łódzkiego Dysponent Rejonu Operacyjnego Tryb pracy zgłoszenia na telefon alarmowy. W dni robocze: od godz do po godz. tel. dyżurny całodobowy Zakres informacji - monitorowanie zagrożenia funkcjonariuszy MSWiA chorobami zakaźnymi po ataku terrorystycznym - wyniki prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych o chorobach zakaźnych wśród funkcjonariuszy MSWiA w ramach kompetencji - ilość poszkodowanych w ataku terrorystycznym - miejsca rozmieszczenia poszkodowanych oraz ich stan zdrowia - ilość zaangażowanych sił i środków, - podjęte działania Tryb raportowania doraźny doraźny Dyżurni lub osoby do kontaktu W dni robocze: od godz do Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Dyspozytorzy medyczni System wymiany informacji pomiędzy strukturą a WCZK - telefony: , /całodobowy/ - fax: Telefon, fax, zgodnie z danymi w bazie 85

86 2. ZESTAWIENIE ORAZ TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW Wykorzystanie planowanych sił i środków w sytuacjach kryzysowych następuje na zasadach określonych w procedurach reagowania kryzysowego (PRK). Tryb uruchamiania zgodny jest z planem zarządzania kryzysowego województwa łódzkiego. Z punktu widzenia trybu uruchamiania siły i środki podzielone zostały na: 1. do użycia w pierwszym rzucie, które mogą w ciągu kilku czy kilkunastu minut dotrzeć do miejsca zdarzenia i rozpocząć działania. Należą do nich siły i środki: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, (załącznik nr 8 i 9) Policji, (załącznik nr 10) Straży Miejskich i Gminnych, (załącznik nr 11) Państwowego Ratownictwa Medycznego, (załącznik nr 12) Pogotowia komunalne; 2. do użycia w drugim rzucie (o gotowości do użycia od kilku do kilkunastu godzin). Należą do nich siły i środki: Formacji Obrony Cywilnej w województwie, (załącznik nr 13) Marszałka Województwa Łódzkiego Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy i Kryzysowy, (załącznik nr 14) Łódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi na podstawie porozumienia z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Łódzkiego, (załącznik nr 15) siły i środki wspierające, wspomagające będące w dyspozycji kierowników jednostek centralnych, dodatkowe siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w ramach Centralnego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Odwodowej, Policji i Straży Miejskiej, organizacje społeczne i humanitarne, wolontariusze; 3. do użycia w trzecim rzucie, o gotowości do działania od kilku godzin do kilkunastu dni. Należą do nich siły i środki: pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych wraz ze swoim specjalistycznym sprzętem, na podstawie Planu użycia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sytuacjach kryzysowych, z sąsiednich województw, organizacji międzynarodowych ONZ, NATO lub sąsiednich państw (w sytuacjach klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych).

87 W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadzana jest specjalistyczna aplikacja Arcus baza sił i środków w województwie łódzkim. Jest ona na bieżąco aktualizowana przez przeszkolonych pracowników samorządów z terenu województwa łódzkiego. Po każdorazowej aktualizacji bazy sił i środków na szczeblu miejskim i gminnym dane są eksportowane do aplikacji w Powiatowych Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Ramowy harmonogram tworzenia i aktualizacji baz danych został przekazany do poszczególnych szczebli zarządzania kryzysowego. Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast opracowują szczegółowy harmonogram tworzenia i aktualizacji bazy danych do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego i przedstawiają go Starostom. Starostowie przedstawiają Wojewodzie zbiorczy harmonogram tworzenia bazy na terenie danego powiatu. Obowiązkowo co 6 miesięcy dokonywany będzie przegląd bazy. W ramach procedur reagowania opracowano algorytmy powiadamiania i współdziałania, które określają szczegółowy tryb uruchamiania sił i środków oraz priorytety działań z podziałem na poszczególne zagrożenia wraz z określeniem zakresu odpowiedzialności organów administracji publicznej oraz służb realizujących zadania w przypadku wystąpienia zagrożeń noszących znamiona sytuacji kryzysowych. Ocena możliwości wykorzystania sił i środków. Siły i środki I rzutu funkcjonujące w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) tj. pododdziały PSP i OSP, KP Policji, Zespoły Ratownictwa Medycznego, pogotowia komunalne: energetyczne, gazowe, wodociągowo-kanalizacyjne, Straż Leśna utrzymują stałą gotowość do działań. Siły te posiadają uzgodnione z sobą resortowe procedury operacyjne, które są wdrażane w życie standardowo w czasie zaistnienia zagrożeń. W przypadku wystąpienia realnej sytuacji kryzysowej jednostki te wykonają swoje zadania pod zwierzchnictwem instytucji wiodącej przy danym zdarzeniu zgodnie z siatką bezpieczeństwa dla województwa łódzkiego). Siły i środki II rzutu stanowią służby: wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, wojewódzkiej inspekcji sanitarnej, wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej oraz wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, formacje obrony cywilnej, Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Sposób aktywacji użycia sił i środków Sił Zbrojnych RP wydzielonych do wspierania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych określony został w art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze 87

88 skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego. Podstawą podjęcia procedury (SPO-11.11) związanej z uruchomieniem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do udziału w reagowaniu na sytuacje kryzysowe jest pisemne zapotrzebowanie Wojewody o udzielenie pomocy przez Siły Zbrojne RP kierowane do Ministra Obrony Narodowej (załącznik nr 16). Przedmiotowe zapotrzebowanie winno zawierać niezbędne informacje ułatwiające wykonanie zadania. Ponadto wniosek ten musi być opracowany przy współudziale Szefa WSzW w Łodzi, który posiada informacje w zakresie sił i zasobów możliwych do wykorzystania w przypadku zaistnienia konkretnej sytuacji kryzysowej. Zadania planowane do wykonywania przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP oraz czas osiągnięcia pełnej gotowości do działań określone są w Planie użycia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sytuacjach kryzysowych. Odwołanie wydzielonych sił i środków oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP następuje z polecenia Wojewody w drodze wniosku do Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu informacji od wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zrealizowaniu działań przewidzianych do wykonania przez Siły Zbrojne RP. 88

89 3. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (DZIAŁANIE WCZK I WZZK) PRK-1 Nazwa dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewody i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie, PAA, kierownik jednostki organizacyjnej, w której powstało zdarzenie. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie zdarzenia radiacyjnego. Likwidacja skutków zdarzenia radiacyjnego. 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 2. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 3. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. 4. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. 5. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 6. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych.

90 IV. Opis postępowania Monitorowanie stanu skażeń promieniotwórczych Przedsięwzięcia Na terenie Województwa Łódzkiego monitoring prowadzą: - stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych pracujące w systemie krajowym, przekazujące informacje do CEZAR PAA w sposób ciągły, - Ośrodek Analizy Skażeń Sił Zbrojnych RP - okresowo lub na wniosek Wojewody. Wykonawcy WSSE w Łodzi, Oficer Operacyjny WSzW w Łodzi. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 1. Jednostki ratowniczo gaśnicze PSP wykonujące pomiar skażenia radioaktywnego, wyznaczanie strefy awaryjnej i kontrolowanej oraz ich monitoring. Do zadań mogą być włączone również inne jednostki KSRG. 2. Pracownicy PWIS wyposażeni w sprzęt stacjonarny do pomiarów mocy dawki skażeń promieniotwórczych w powietrzu, żywności i glebie oraz sprzęt przenośny do pomiaru mocy dawki i skażeń promieniotwórczych emiterami alfa i beta. Stan kadrowy i wyposażenie instytucji nie daje możliwości włączenia jej do akcji ratowniczej oraz likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych w czasie rzeczywistym. 3. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP na wniosek Wojewody do MON. Uruchamianie działań Postępowanie przedstawiciela służby, inspekcji lub straży podległych wojewodzie, który uzyskał informacje o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego spowodować zagrożenie publiczne na terenie województwa: - działania Policji według SPO działania PSP według SPO działania jednostek systemu PRM według SPO 13 - działania PWIS według SPO działania WCZK według SPO 12.2 Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego Łódź 4 Dział Higieny Radiacyjnej WSSE w Łodzi oraz terenowe sekcje higieny radiacyjnej. 4 bchem w Brodnicy, WOMP w Bydgoszczy Policja PSP, J.S. PRM, LKRM PWIS WCZK 90

91 Przedsięwzięcia Wariant I - zdarzenie zaistniało w jednostce organizacyjnej i zasięg jego skutków nie przekracza granic jej terenu. Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia i niezwłocznie zgłosić to zdarzenie Prezesowi PAA, a w uzasadnionych przypadkach również innym organom i służbom, zgodnie z zakładowym planem postępowania awaryjnego. Wykonawcy Kierownik jednostki organizacyjnej, w której powstało zdarzenie Wariant II zdarzenie o zasięgu wojewódzkim, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo poza nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub podczas transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Ponadto w razie zdarzenia radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę, w przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, których przyczyna nie jest znana, zdarzeń spowodowanych aktem terroru, a zasięg ich skutków nie przekracza obszaru województwa. Zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. Zorganizowanie posiedzenia WZZK. Stosownie do poziomu skażenia wprowadzenie działań interwencyjnych, w drodze aktu prawa miejscowego według procedury SPO 1.1: - ewakuacja, - podanie preparatów ze stabilnym jodem, - zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt, w tym wypasu zwierząt na skażonym terenie, - czasowe lub stałe przesiedlenie ludności, - nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych. Po zakończeniu działań interwencyjnych opracowanie i przesłanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych (wg przepisów dotyczących świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych), jeśli środki do likwidacji zagrożenia są niewystarczające SPO Po likwidacji zdarzenia organizacja kontroli żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. Wariant III zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym. 1. Zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. 2. Zorganizowanie posiedzenia WZZK na polecenie Wojewody. 3. Realizacja zadań przekazanych przez właściwego ministra ds. wewnętrznych i Prezesa PAA oraz Wojewoda, we współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym WCZK WBiZK Wojewoda/WZZK, WBiZK Wojewoda/WBiZK Wojewoda/WBiZK WSSE, WIW PAA WCZK WBiZK Wojewoda/WBiZK 91

92 Przedsięwzięcia koordynacja działań ratowniczych na terenie województwa. Wykonawcy W przypadku zaistnienia konieczności przekazania informacji wyprzedzającej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, Wojewoda przyjmuje pisemną treść informacji od Prezesa PAA i przekazuje określonym grupom ludności według procedury SPO 1.1 W przypadku przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę związanych z podejmowaniem działań interwencyjnych realizuje się procedurę SPO 11.3 Informowanie ludności SPO 11.4 W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy ludności w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania szpitali SPO 11.7 Jeżeli siły i środki wojewody okażą się niewystarczające wojewoda rozpoczyna procedurę wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami wojska SPO Koordynowanie działań PRM, według procedury SPO 13 Na polecenie Wojewody uruchamia się punkt informacyjnego dla ludności na bazie sił i środków WCZK według procedury SPO 11.1 Koszty działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego pokrywane są przez: - jednostkę organizacyjną, z której przyczyny powstało zdarzenie radiacyjne, - budżet państwa, w przypadku, gdy sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać pokrycia kosztów, koniecznym jest jednak stosowanie procedury oceniania i szacowania strat i szkód - SPO 11.9 Wojewoda/WZZK WBiZK WZZK, WBiZK WBiZK Wojewoda/WBiZK WBiZK LKRM WCZK Sprawca zdarzenia ŁUW 92

93 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRK-2 Nazwa dokumentu Procedura postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu i epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie zachorowań powodujących zagrożenie epidemiczne. Odwołanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 kwietnia 2002r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 maja 2003r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii. 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania między organami PIS, IW oraz IOŚ w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium RP obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. 93

94 Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 7. Aneks do Krajowego Planu działań Polski na wypadek wystąpienia kolejnej pandemii grypy. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawcy A. Monitorowanie stanu sanitarno epidemiologicznego (www.gis.gov.pl) W celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym funkcjonuje sieć nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju. - lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, - laboratoria wykonujące badania mikrobiologiczne, serologiczne i molekularne, - powiatowi i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków - warunki izolacji lub kwarantanny (pomieszczenia, wyposażenia oraz osoby) wyznaczane doraźnie przez Wojewodę, - środki zabezpieczające będące w dyspozycji Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego i WBiZK, - miejsca hospitalizacji według świadczeń kontraktowanych przez NFZ, - wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP na wniosek Wojewody, - środki będące w dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych - na wniosek Wojewody, Wojewoda C. Uruchamianie działań 94

95 Wariant I w przypadku pandemii grypy. Przedsięwzięcia 1. Okres międzypandemiczny. 1) Dostosowanie planów reagowania kryzysowego do wymogów planowania pandemicznego przeciwko grypie. Opracowanie planów reagowania kryzysowego w zakresie zarządzania zasobami materialnymi i pracownikami, mającymi zasadnicze znaczenie w czasie pandemii; okresowe uaktualnianie planów. 2) Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki działania interwencyjnego były przedyskutowane z podmiotami w obrębie i poza sektorem zdrowotnym (transport, wodociągi, elektrociepłownie). 3) Koordynacja działań związanych z wyznaczeniem i przygotowaniem zastępczych miejsc szpitalnych wraz z ich obsadą kadrową i wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny, leki, miejsca zakwaterowania oraz środki transportu. 4) Oszacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpracy z marszałkami województw oceny wpływu zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze województwa. 5) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie odsetka osób zaszczepionych przeciwko grypie. 6) Przeprowadzenie ćwiczeń planów pandemicznych. Wykonawcy LKRM, WPS, PWIS, WCZK, PWIS MSWiA Marszałek Województwa 2. Okres alarmu pandemicznego. 1) Uruchomienie WZZK, koordynowanie przygotowań ZOZ do działań w przypadku napływu chorych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu. 2) Aktualizowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia oraz innymi, planów reagowania kryzysowego. 3) Aktualizacja i ocena szacunkowej liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpracy z Marszałkiem Województwa oceny wpływu zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze województwa. WZZK, LKRM, WPS, PWIS, WCZK, PWIS MSWiA Marszałek Województwa 95

96 Przedsięwzięcia 3. Okres pandemiczny. 1) Ogłoszenie w drodze rozporządzenia, na wniosek PWIS, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części. 2) W przypadku konieczności organizowanie warunków izolacji lub kwarantanny, przez zapewnienie pomieszczeń, wyposażenia oraz personelu. 3) Finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii, w tym kosztów wynagradzania osób skierowanych do pracy przy jej zwalczaniu. 4) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących podjętych działań przeciwepidemicznych. 5) Dostosowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia i innymi planów reagowania kryzysowego do wymogów planowania pandemicznego przeciwko grypie. 6) Szacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpracy z Marszałkiem Województwa oceny wpływu zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze województwa. Wykonawcy Wojewoda, WZZK, LKRM, WPS, PWIS, WCZK, PWIS MSWiA Marszałek Województwa Łódzkiego Wariant II w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych. 1. Przedstawianie informacji o stanie sanitarno epidemiologicznym województwa. PWIS 2. Działania WCZK zgodnie z procedurą SPO 12.2 WBiZK 3. W przypadkach uzasadnionych uruchamia funkcjonowanie WZZK zgodnie z procedurą SPO Wojewoda 4. Wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożenie obowiązku szczepień ochronnych w drodze rozporządzenia. 5. Podjęcie decyzji, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, o wydaniu rozporządzenia w sprawie szczepień ochronnych i opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewoda, PWIS Wojewoda, WPNiK 6. Opracowanie rozporządzenia Wojewody w sprawie szczepień ochronnych SPO 2.1 WBiZK, WPNiK, PWIS 7. W przypadku dalszego wzrostu zagrożenia sanitarno epidemiologicznego zorganizowanie rozszerzonego posiedzenia WZZK, podjęcie decyzji o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego. Wojewoda 96

97 Przedsięwzięcia 8. Opracowanie rozporządzenia: 1) procedura wydawania rozporządzenia ogłaszającego /odwołującego/ stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii - SPO 2.2 2) Wojewoda może wprowadzić rozporządzeniem: - czasowe ograniczenia w ruchu osobowym, - czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, - zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności, - obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych i szczepień ochronnych, - nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych, - czasowe ograniczenia lub zakaz obrotu i używania przedmiotów i artykułów spożywczych. 9. Przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody - SPO Uruchomienie zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym według SPO 2.4. W sytuacjach szczególnych, gdy posiadane miejsca hospitalizacji lub izolacji okazały się niewystarczające następuje podwyższanie gotowości działania szpitali SPO 11.7, celem zwiększenia możliwości przyjęcia osób w zakresie hospitalizacji i izolacji. 11. Nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w prawach obywateli i nakazach realizacji określonych czynności poprzez kontrolowanie przez właściwe służby i podmioty. a) działania Policji wg procedury SPO 2.6, b) działania PIS wg procedury SPO 2.7. Wykonawcy WBiZK, WONiK, WPS, KWP, PWIS, PIIH, PIJHARS WCZK Wojewoda/LKRM, WBiZK/ ZOZ, KWP KWP, PWIS, 12. Kierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa SPO 2.3. WBiZK 13. Uruchomienie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym SPO 2.4 WBiZK 14. Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych oraz na obszarach zagrożenia epidemicznego i epidemii według procedury SPO 2.9, która jest nakładana do realizacji na operatorów pocztowych w planach operatorów pocztowych na wypadek szczególnych zagrożeń. WBiZK, Operatorzy pocztowi 14. Koordynowanie działań PRM SPO 13. LKRM 97

98 Przedsięwzięcia Wykonawcy 15. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska SPO WBiZK 16. W przypadku eskalacji epidemii i braku możliwości przeciwdziałania w normalnym stanie prawnym Wojewoda wnioskuje do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO 7.1. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami z grupy PRK 7. Wojewoda/WZZK 17. Informowanie ludności SPO Biuro Wojewody, WBiZK 18. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO WBiZK 19. Posiedzenie WZZK i podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Wojewoda 20. Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii według procedury SPO 2.5. ŁUW 98

99 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRK - 3 Nazwa dokumentu Procedura postępowania w czasie wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Celem procedury jest przygotowanie sprawnego mechanizmu działania w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW oraz kierownicy jednostek zespolonych i niezespolonych administracji wojewódzkich. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zagrożenia lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt na obszarze przekraczającym jeden powiat. Odwołanie zagrożenia chorobą zakaźną lub likwidacja choroby zakaźnej. 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych. 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. 99

100 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia A. Monitorowanie stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt. Monitoring chorób zakaźnych zwierząt prowadzą lekarze weterynarii prywatnej praktyki oraz organy inspekcji weterynaryjnej. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. a) Wojewoda do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt może wykorzystać środki prawne i podległą administrację rządową. b) laboratoria, zakłady utylizacyjne i inne podmioty za porozumieniem z ŁWLW. C. Uruchamianie działań 1. Uruchomienie Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego przy ŁWLW w składzie - przedstawiciele Wojewody, Policji, KW PSP, WIOŚ, WSSE, PZŁ, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zakładów utylizacyjnych i ośrodków badawczych. Po stwierdzeniu przypadków zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na obszarze przekraczającym jeden powiat działanie Zespołu według procedury SPO Koordynowanie i wspieranie działań powiatowych lekarzy weterynarii, według procedury SPO Na wniosek ŁWLW wydzielenie dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego przy ŁWLW pomieszczeń wyposażonych w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i inne środki techniczne. Wykonawca ŁWLW Wojewoda ŁWLW ŁWLW Wojewódzki Zespół Kryzysowy przy ŁWLW Wojewoda udostępnia siły i środki z WBiZK 4. W przypadku konieczności organizacja punktu informacyjnego dla ludności według procedury SPO 11.1 Wojewoda/WBiZK/ŁWLW 5. Informowanie Głównego Lekarza Weterynarii o zaistniałym zagrożeniu. ŁWLW 6. Informowanie centralnych organów administracji rządowej (MSWiA i MRiRW) o zaistniałym zagrożeniu. Wojewoda 7. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody w sprawie wydania rozporządzenia wprowadzającego nakazy i ograniczenia w sprawie likwidacji choroby zakaźnej. ŁWLW 100

101 Przedsięwzięcia Wykonawca 8. Decyzja o wydaniu rozporządzenia. Wojewoda/WZZK 9. Wojewoda na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w drodze rozporządzenia określa: 1) obszar, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej, jako obszar zapowietrzony, zagrożony lub buforowy oraz sposób oznakowania tych obszarów lub, 2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów lub, 3) czasowo zakazuje organizowania: a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej działalności lub, b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań o odłowów zwierząt łownych lub, 4) ogranicza obrót albo zakazuje obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej, lub 5) nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii lub, 6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub 7) nakazuje oczyszczenie, odkażania, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, lub 8) nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, lub 9) nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów zastosowanie określonej technologii. Opracowanie rozporządzenia zgodnie z procedurą SPO Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody SPO Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub choroby zakaźnej zwierząt SPO 11.4 Wojewoda, WZZK ŁWLW, WIIH, WIJHARS Biuro Wojewody, WBiZK WZZK, Biuro Wojewody, WBiZK 12. Koordynacja współdziałania wykonania zadań przez wykonawców wymienionych w rozporządzeniu. WBiZK 13. Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów poprzez kontrole: Skoordynowane przez WZZK służby, inspekcje i straże 101

102 Przedsięwzięcia Wykonawca 14. W przypadku zagrożenia dla ludności podniesienie gotowości działania szpitali SPO 11.7 Wojewoda, LKRM 15. Uchylenie wydanego rozporządzenia na wniosek ŁWLW po ustaniu wystąpienia zagrożenia lub choroby zakaźnej zwierząt. Wojewoda, WZZK 16. Finansowanie likwidacji chorób zakaźnych zwierząt realizowane jest z budżetu państwa. Wojewoda 102

103 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRK- 4 Nazwa dokumentu Procedura postępowania oraz sposób działania w czasie wystąpienia zagrożeń powodziowych lub meteorologicznych Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewody i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zagrożenia powodziowego, powodzi lub zagrożenia meteorologicznego. Ustąpienie zagrożenia 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. powodziowego, 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. powodzi lub zagrożenia 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym meteorologicznego albo państwowa służba hydrologiczno meteorologiczna i państwowa służba hydrologiczna są zakończenie likwidacji obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobui ich skutków. częstotliwości ich przekazywania. 103

104 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia A. Monitorowanie sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej Wojewoda poprzez działające całodobowo WCZK zabezpiecza przyjęcie od państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i biuletynów. Ponadto WCZK prowadzi monitoring sytuacji na podstawie: - informacji uzyskiwanych o skutkach zjawisk hydro meteorologicznych uzyskiwanych od służb, inspekcji i straży, - informacji uzyskiwanych od RZGW i WZMiUW - informacji przekazywanych przez organy JST; - informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu. Wykonawcy WCZK we współpracy z IMGW, RZGW, WZMiUW, JST B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 1. Sprzęt w wojewódzkim magazynie obrony cywilnej (załącznik nr 13) uruchamiany na polecenie Wojewody. WBiZK 2. Sprzęt w gminnych magazynach przeciwpowodziowych uruchamiany przez wójta. Wójt 3. Sprzęt w powiatowych magazynach przeciwpowodziowych uruchamiany przez starostę. Starosta 4. Decyzję o uruchomieniu zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego (załącznik nr 14) podejmuje Marszałek Województwa Łódzkiego, na wniosek Wojewody Łódzkiego. Prośbę (wniosek) na wydanie materiałów i sprzętu z zasobów WMPiK sporządza Starosta i wraz z uzasadnieniem przekazuje do WBiZK. Po dokonaniu oceny i analizy wniosku złożonego przez powiat WBiZK uzgadnia z WZMiUW w Łodzi możliwość jego realizacji i miejsce odbioru z danego obiektu magazynowego, a następnie powiadamia Starostę o możliwości zrealizowania wniosku i miejscu odbioru sprzętu. Procedura funkcjonowania i uruchamiania magazynu określona jest w Instrukcji funkcjonowania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego dla województwa łódzkiego. Marszałek Województwa Wojewoda WBiZK WZMiUW 5. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP na wniosek Wojewody zgodnie z SPO Wojewoda 6. Siły i środki KSRG uruchamiane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Komendant Wojewódzki PSP 104

105 Przedsięwzięcia Wykonawcy 7..Siły ludzkie spośród osadzonych w zakładach karnych uruchamianie na podstawie porozumienia według procedury SPO 4.2. Dyrektor OSW w Łodzi. 8. Siły i środki systemu PRM koordynowane przez Wojewodę poprzez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. 9. Siły i środki specjalistycznych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową uruchamiane przez dyrektorów tych podmiotów. LKRM Dyrektor RZGW oraz Dyrektor WZMiUW Uruchamianie działań 1. Po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub alarmowych od państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej uruchamia się procedurę powiadamiania o zagrożeniach SPO Wojewoda uzgadnia decyzję Dyrektora RZGW nakazującą zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika według procedury SPO Wariant I - stan zagrożenia hydrologicznego 1) Jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni, monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno pomiarową państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego w ramach SPO ) W sytuacji wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjno pomiarowej państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej, powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego SPO ) Jeśli sytuacja dotyczy wystąpienia niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną w pkt 1 realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego SPO Wariant II stan alarmu hydrologicznego 1) Jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów alarmowego na wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno pomiarową państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej realizuje się procedurę ogłaszania alarm przeciwpowodziowy SPO WCZK Wojewoda poprzez WBiZK Wojewoda poprzez WBiZK Wojewoda, poprzez WBiZK. 105

106 Przedsięwzięcia 2) Jeśli wystąpi sytuacja wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjno pomiarowej państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej, powodującego przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie realizuje się procedurę ogłaszania alarmu przeciwpowodziowego SPO ) Jeśli wystąpienie niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną w pkt 1 realizuje się procedurę ogłaszania alarmu przeciwpowodziowego SPO Wariant III stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego W stanie tym realizuje się wyłącznie procedurę powiadamiania o zagrożeniach SPO 11.5 w odniesieniu do wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia jednego z następujących zjawisk: 1) Silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach przekroczy 20 m/s. 2) Oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura kształtuje się w pobliżu 0 C. 3) Roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10 C lub więcej, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0 C. 4) Upały, gdy temperatura powietrza osiągną lub przekroczą 30 C. 5) Silne mrozy, gdy temperatura powietrza obniży się do -20 C lub jest niższa a dobowy spadek temperatury minimalnej jest większy niż 5 C. 6) Intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę; 7) Opady gradu; 8) Intensywne opady śniegu dające pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę; 9) Opady marznące powodujące gołoledź; 10) Zawieja lub zamieć śnieżna, 11) Silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca szadź; 12) Silne burze; 13) Zaleganie pokrywy śnieżnej o ciężarze przekraczającym normę obliczeniową PN-80/B "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem." 6. W zależności od rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej organizuje się posiedzenie WZZK związane z koordynacją przeciwdziałania skutkom zjawisk w następującym składzie: przedstawiciele Policji, PSP, WINB oraz przedstawicieli IMGW, RZGW i WZMiUW zgodnie z SPO Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej w ramach działania WZZK. Wykonawcy Wojewoda poprzez WBiZK. Wojewoda/WBiZK Wojewoda/WZZK 106

107 Przedsięwzięcia Wykonawcy 8. Podwyższanie gotowości działania szpitali SPO Wojewoda/LKRM 9. Koordynowanie działań PRM w ramach SPO 13. LKRM 10. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO Wojewoda/WBiZK 11. Uruchamiania sił i środków wsparcia dla JST sił osadzonych w aresztach SPO 4.2, oraz wsparcia sprzętem z magazynu wojewódzkiego OC SPO 4.3. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Wojewoda wnioskuje o użycie sił i środków wojska SPO 11.11, oraz stosuje procedurę wsparcia ewakuacji SPO Ponadto w ramach działań wspierających służby oraz JST stosują następujące procedury: - SPO 4.4 działania Policji podczas powodzi; - SPO 4.5 działania PSP podczas powodzi; - SPO 4.6 działania RZGW podczas zagrożenia powodziowego; - SPO 4.7 działania marszałka poprzez WZMiUW podczas zagrożenia powodziowego w tym wsparcie JST sprzętem z magazynów wojewódzkich. Działania PWIS podczas zagrożenia powodziowego SPO Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę SPO Wojewoda WZZK/Biuro Wojewody, WCZK 13. Informowanie ludności SPO WZZK/Biuro Wojewody, WBiZK 14. Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego w tym informowanie właściwego ministra o postawionych poleceniach. Działania te Wojewoda realizuje przy udziale WZZK według procedury SPO W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w normalnym stanie prawnym wojewoda wnioskuje do rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO 7.1. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z rozwijającą się sytuacją. Wojewoda/WZZK Wojewoda 107

108 Przedsięwzięcia Wykonawcy 16. Ocenianie i dokumentowanie strat, zgodnie z procedurą SPO WBiZK, WFiB 108

109 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRK-5 Nazwa dokumentu Procedura postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewody i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Otrzymanie przez WCZK informacji o poważnej awarii przemysłowej. Likwidacja awarii i jej skutków. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 3. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 109

110 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia A. Monitorowanie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych Na terenie Województwa Łódzkiego monitoring w tym zakresie prowadzą - jednostki PSP. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 1. Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej (zakładowych straży pożarnych oraz jednostek KSRG) Wykonawcy PSP Komendant Wojewódzki PSP, kierownicy zakładów 2. Siły i środki Policji. Komendant Wojewódzki Policji 3. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP na wniosek Wojewody zgodnie z procedurą SPO Wojewoda 4. Sprzęt w wojewódzkim magazynie obrony cywilnej (załącznik nr 13) uruchamiany na polecenie Wojewody. WBiZK C. Uruchamianie działań 1. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa niezwłocznie o fakcie wystąpienia awarii informuje Wojewodę poprzez WCZK, przekazuje również informacje o podejmowanych działaniach. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska również na bieżąco przekazuje Wojewodzie poprzez WCZK informacje dotyczące podejmowanych działań i rozwoju sytuacji związanej z awarią. Wojewoda, Komendant Wojewódzki PSP, WIOŚ 2. Po wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej Wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego PSP, w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska podejmuje działania i zastosowuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określa w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska. 3. Zwołanie posiedzenia WZZK według SPO Wojewoda, WBiZK WSKR 110

111 Przedsięwzięcia 4. Wariant I - zdarzenie powoduje konieczność zaalarmowania bądź ostrzeżenia lub informowania ludności o sposobach zachowania a) wdrażana jest procedura alarmowania i ostrzegania ludności SPO 11.6 lub SPO 11.2; b) wdrażana jest procedura informowania ludności SPO c) wdrażana jest procedura wsparcia ewakuacji ludności SPO Wykonawcy WCZK 5. Wariant II zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych SPO a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl przepisów dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych podejmowane jest na poziomie województwa przez Wojewodę z uwzględnieniem opinii członków WZZK w trybie posiedzenia zespołu; b) świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie województwa obejmować będą: - dostarczanie środków przewozowych, Wojewoda, poprzez WZZK - wykonywaniu określonych robót; c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez WZZK działający w trybie całodobowym złożonym ze zmieniających się odpowiednio przedstawicieli: KW PSP, WIOŚ, KW Policji, ŁUW. 6. O podjętych działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom związanym z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej WCZK w imieniu Wojewody powiadamia Marszałka Województwa SPO W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w normalnym stanie prawnym wojewoda wnioskuje do rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO 7.1. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami z grupy PRK-7. WCZK Wojewoda 8. Koordynowanie działań PRM według SPO LKRM 9. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Wojewoda wnioskuje o użycie sił i środków wojska według SPO Wojewoda 10. Na podstawie decyzji Wojewody organizowany jest punkt informacyjny dla ludności SPO-11.1 Wojewoda/WBiZK 11. Ocenianie i dokumentowanie strat realizowane jest według procedury SPO 11.9, przy czym określanie podmiotu refundującego poniesione straty odbywa się na zasadach ustawy Prawo Ochrony Środowiska WBiZK, WFiB, WŚiR 111

112 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRK- 6 Nazwa dokumentu Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad działania Wojewody w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże, samorządy gminne, drukarnia. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Występowanie zakłóceń w zaopatrywaniu w paliwa. Ustanie trudności w zaopatrywaniu w paliwa. 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. 112

113 IV. Opis postępowania A. Monitorowanie zagrożeń Przedsięwzięcia Monitorowanie przez WI ŁUW symptomów braku paliw, stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania administracji oraz kluczowych systemów infrastruktury krytycznej na obszarze województwa. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. Wniosek do Ministra Gospodarki o uruchomienie rezerw lub wprowadzenie ograniczeń na obszarze województwa. Wykonawcy WI, WCZK Wojewoda, WI C. Uruchamianie działań 1. Prowadzenie ciągłej oceny sytuacji w związku z trudnościami w zaopatrzeniu w paliwa. WCZK 2. Decyzja o zorganizowaniu posiedzenia WZZK SPO Wojewoda 3. W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, ograniczeń w zakresie obrotu paliwami lub ograniczeń mających na celu zmniejszenia zużycia paliw (art. 40 i 41 ustawy), według procedury SPO 6.2: a) wdrożenie przygotowanego planu rozdziału upoważnień do zakupu paliw, b) rozdział i wydawanie upoważnień do zakupu paliw, c) określenie sposobu koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń paliwowych. 4. Ogłaszanie informacji o wydaniu rozporządzeń przez Radę Ministrów w sprawie ograniczeń paliwowych poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO Wojewoda, WBiZK, WI, WPNiK, WIIH, KWP, wójt (burmistrz, prezydent miasta) Wojewoda, WZZK, Biuro Wojewody, WCZK 5. Informowanie ludności o zakłóceniach na rynku paliw SPO 11.4 Wojewoda, Biuro Wojewody, WCZK 6. Działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego procedura SPO-6.3. WCZK 113

114 Przedsięwzięcia Wykonawcy 7. Działania kontrolne: Policji SPO-6.5, WIIH SPO-6.6, WITD wg własnej procedury. Koordynowanie w ramach WZZK: Policja, WIIH, WITD 8. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1 WCZK 114

115 PRK-7 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Nazwa dokumentu Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewody w zakresie wnioskowania o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i po jego wprowadzeniu. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej. Zlikwidowanie skutków klęski żywiołowej. 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej. 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 5. Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 6. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 8. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. 9. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 10. Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. 115

116 IV. Opis postępowania A. Monitorowanie zagrożeń Przedsięwzięcia Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń mających znamiona klęski żywiołowej. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 1. Siły i środki, jakimi dysponować może wojewoda to zasoby sprzętowe i ludzkie administracji zespolonej; 2. Środki zgromadzone w magazynie sprzętu obrony cywilnej, w którym wojewoda gromadzi tworzone przez siebie rezerwy materiałowe; 3. Zasoby ludzkie (siły fizycznej) osób osadzonych w ramach porozumienia ze Służbą Więzienną. 4. Środki transportu osobowego z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 5. Możliwe do wykorzystania są również uzgodnione usługi operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych, świadczone w sytuacjach szczególnych zagrożeń; 6. Jako wsparcie mogą być wykorzystane siły i środki Sił Zbrojnych RP, uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra Obrony Narodowej; 7. Jako wsparcie mogą być wykorzystane środki będące w dyspozycji agencji rezerw materiałowych, uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra Gospodarki; 8. Wojewoda nie dysponuje rezerwą finansową na działania kryzysowe, tak, więc koniecznym jest wsparcie finansowe z budżetu państwa w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Wykonawcy WCZK, KWPSP, KWP, JST C. Uruchamianie działań 1. Zapewnienie obiegu informacji na temat zaistniałych zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. WCZK, KWPSP, KWP, WZMiUW, RZGW, JST 2. Informowanie Wojewody o zaistniałej sytuacji. WCZK 3. Decyzja o uruchomieniu WZZK. Wojewoda Wariant I: W przypadku powstania zdarzenia na terenie jednego powiatu (jednej gminy) 1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK, PCZK, WCZK 116

117 Przedsięwzięcia Wykonawcy 2. Koordynacja działań w akcji ratunkowej. PZZK, GZZK 3. Udzielanie pomocy na prośbę wójta lub starosty. WZZK, WBiZK 4. Wniosek starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie jednej lub więcej gmin powiatu. Starosta 5. Rozpatrzenie wniosku starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w przypadku uznania takiej potrzeby wystąpienie do Rady Ministrów z takim wnioskiem SPO W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO Wojewoda WBiZK, Biuro Wojewody, starosta, wójtowie 7. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Wójt, starosta Wariant II: W przypadku powstania zdarzenia na terenie województwa (dwóch lub więcej powiatów) 1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia. WCZK, PCZK, GCZK 2. Koordynowanie działań w akcji ratunkowej, udzielanie wsparcia powiatom SPO 12.1 i Podjęcie decyzji i wystąpienie z wnioskiem do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie województwa (dwu lub więcej powiatów) SPO Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Wariant III: W przypadku powstania zdarzenia na terenie kraju WZZK, WBiZK, PZZK, PCZK, GZZK, GCZK Wojewoda Wojewoda, starostowie, wójtowie 1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia. WCZK, GCZK, PCZK, 2. Koordynacja działań w akcji ratunkowej. PZZK, GZZK 3. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 4. Realizacja zadań stawianych przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewoda, starostowie, wójtowie Wojewoda, starostowie, wójtowie 117

118 Przedsięwzięcia Wykonawcy W wariantach I, II i III. 1. Wprowadzanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej SPO 7.2 WBiZK 2. Wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej SPO WBiZK 3. Zawieszanie organów JST i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania działaniami SPO-7.3 Wojewoda 4. Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z rezerwy państwowej. Wojewoda 5. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska SPO Wojewoda, WBiZK 6. Realizacja usług pocztowych na obszarach zagrożonych SPO 2.9. WBiZK, Operatorzy pocztowi 7. W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO WBiZK, Biuro Wojewody, starostowie, wójtowie 8. Informowanie ludności SPO WCZK 9. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach SPO WCZK 10. Koordynowanie działań PRM LKRM 11. Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej SPO 7.4. Wojewoda 12. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO WCZK 13. Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków SPO 11.9: a) do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej ze środków własnych samorządów oraz służb, inspekcji i straży, b) po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej z budżetu państwa. Wojewoda, Marszałek Województwa, starostowie i wójtowie 118

119 PRK- 8 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Nazwa dokumentu Procedura działania w stanie wyjątkowym Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad działania Wojewody w stanie wyjątkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Opublikowanie w dzienniku ustaw rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Po upływie czasu, na jaki wprowadzony został stan wyjątkowy, lub przed upływem czasu po opublikowaniu rozporządzenia Prezydenta RP o zniesienie stanu wyjątkowego. 1. Ustawa z dnia 21 czerwca, 2002 r. o stanie wyjątkowym. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego. 119

120 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia A. Monitorowanie zagrożeń Monitorowanie zagrożeń stwarzających przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. Posiadane siły i środki w województwie to inspekcje, służby i straże wojewódzkie. Wykonawcy WCZK, służby, inspekcje i straże. Na decyzję Wojewody. C. Uruchamianie działań. I. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze kraju. 1. Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu wyjątkowego i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie: a) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów, b) organizacja druku obwieszczenia, c) rozprowadzenie obwieszczenia, d) rozplakatowanie obwieszczenia. Wojewoda Biuro Wojewody Organy JST 120

121 Przedsięwzięcia 2. Zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu. Następne posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Przewodniczącego Zespołu SPO Wykonawcy Wojewoda 3. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wykonuje Prezes Rady Wojewoda poprzez wydziały Ministrów, a Wojewoda wykonuje jego szczegółowe polecenia w tej materii. ŁUW, służby, inspekcje i straże 4. Zasady koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej SPO 8.1. Wojewoda/WZZK 5. Zawieszanie organów JST i wyznaczanie komisarza rządowego SPO 8.2. Wojewoda/WZZK 6. Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych SPO Wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób SPO Procedura przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody - SPO Wojewoda/Kurator Oświaty Wojewoda poprzez doraźnie wyznaczony zespół WBiZK, Biuro Wojewody 9. Informowanie ludności SPO WCZK, Biuro Wojewody 10. Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO WBiZK 11. Koordynowanie działań PRM SPO 13. LKRM 12. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO WCZK 121

122 Przedsięwzięcia Wykonawcy II. Dodatkowo w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa. 13. Przygotowanie propozycji do rozporządzenia Wojewody na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP, które może obejmować: - szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP, - zakres działalności edukacyjnej SPO 8.3, - zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych - całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności, - zakres wolności działalności gospodarczej - nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju, - zakres transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, - zakres obrotu krajowymi środkami płatniczymi, - zakres funkcjonowania środków łączności, - zakres prawa posiadania broni, - nakazy i zakazy: - przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów, - uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania, - utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów. WZZK 14. Wydanie w drodze rozporządzenia wojewody nakazów i zakazów według SPO 8.6. Wojewoda 15. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wykonuje Wojewoda. W Wojewoda tym celu Wojewoda za pomocą posiadanego aparatu sprawuję nadzór i kontrolę nad wdrażaniem i przestrzeganiem przez organy JST ograniczeń wynikających z wprowadzanego stanu wyjątkowego. Wojewoda poprzez organy 16. Wprowadzenie cenzury SPO 8.5. administracji publicznej, którym nakazał realizację 122

123 Przedsięwzięcia Wykonawcy 17. Działanie WCZK SPO WCZK 123

124 PRK- 9 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Nazwa dokumentu Procedura działania w stanie wojennym. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad działania Wojewody w stanie wojennym. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Opublikowanie w dzienniku ustaw rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wojennego. Opublikowanie rozporządzenia Prezydenta RP o zniesienie stanu wojennego. 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. 124

125 IV. Opis postępowania A. Monitorowanie zagrożeń Przedsięwzięcia Monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i przyjmowanie informacji w ramach stałego dyżuru. Wykonawcy WBiZK B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. Określone siły i środki wydzielane do dyspozycji Wojewody i skierowane do wykonywania zadań związanych z obroną państwa i województwa, a także związanych z obroną cywilną. C. Działania Wojewody 1. Organizacja pracy i zakres działania WCZK, według procedury SPO WBiZK 2. Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu wojennego i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie SPO 11.3: a) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów, b) organizacja druku obwieszczenia, c) rozprowadzenie obwieszczenia, d) rozplakatowanie obwieszczenia. WZZK pełni funkcję Zespołu Kierowania Obronnością w województwie w składzie określonym w Planie operacyjnym funkcjonowania województwa. Posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Wojewody 3. Zadania Zespołu: a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, b) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania zadań wynikających z Rozporządzenia Prezydenta RP i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu, c) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Wojewoda Biuro Wojewody organy gminy JST Wojewoda Członkowie WZZK 4. Organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z powyższej ustawy. Organy administracji publicznej 125

126 Przedsięwzięcia 5. Przejście na określone stanowiska kierowania na podstawie: a) decyzji Wojewody zgodnie z planem operacyjnym, po uprzednim zawiadomieniu szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b) decyzji Prezesa RM, c) na postanowienie Prezydenta RP. Wykonawcy Wojewoda, Dyrektor Generalny Urzędu 6. Realizacja zadań stawianych przez Radę Ministrów, w tym z zakresu NSPK. Wojewoda 7. Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: a) ocenia zagrożenie, b) wprowadza, w zakresie nienależącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia, c) występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i Wojewoda obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie, Jednostki organizacyjne d) określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego, administracji publicznej oraz siły i e) koordynuje i kontroluje działalność: środki wydzielone do dyspozycji Wojewody - organów władzy publicznej według SPO 8.1, - przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa wg. SPO 9.1, f) może nakładać zadania i nakazywać jednostkom samorządu terytorialnego dokonywanie określonych wydatków, na zasadach określonych w odrębnych przepisach według SPO Zawieszanie /w razie takiej potrzeby/ organów JST i wyznaczanie komisarza rządowego według SPO 8.2. WBiZK 9. Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych według SPO Powoływanie i odwoływanie zarządcy komisarycznego spółek, z zastrzeżeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada powyżej 50% udziałów i przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa (Dz. U. nr 122, poz oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) SPO 9.2. Wojewoda/Kurator Oświaty Wojewoda 126

127 Przedsięwzięcia 11. Wprowadzenie cenzury według SPO 8.5: a) prewencyjnej środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, b) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek przekazywanych w ramach usług pocztowych lub kurierskich, c) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych, d) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych. 12. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody - SPO Wykonawcy Organy administracji publicznej, którym Wojewoda nakazał realizację Biuro Wojewody 13. Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO WBiZK 14. Koordynowanie działań PRM SPO 13. LKRM 15. Określenie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa. Wojewoda 16. Nadzór nad tworzeniem zastępczych miejsc szpitalnych i ich funkcjonowaniem. Wojewoda 17. Tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych oraz organizacja ich funkcjonowania. Właściwi miejscowo kierownicy ZOZ 18. Dokonywanie przeniesień personelu medycznego na potrzeby zastępczych miejsc szpitalnych. Wojewoda 19. Informowanie ludności SPO WBiZK 20. Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela SPO 7.4. Wojewoda 21. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządek publiczny Wojewoda 127

128 PRK-10 I. Cel procedury Nazwa dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Procedura działania w nietypowych sytuacjach kryzysowych Podmiot opracowujący ŁUW Określenie zasad postępowania Wojewody i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji kryzysowych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ŁUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Otrzymanie informacji o zdarzeniu. Likwidacja zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej. 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 5. Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 6. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 8. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. 9. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 10. Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. 128

129 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia A. Monitorowanie wystąpienia zagrożeń powodujących nietypowe sytuacje kryzysowe WCZK przyjmuje informacje z prowadzonego monitoringu. Szczególne przykłady. - przyjmowanie informacji o wypadkach kolejowych od służb kolejowych, - przyjmowanie informacji o katastrofach lotniczych. Wykonawcy Służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty szczebla wojewódzkiego. Dyżurny ruchu PKP. Dyrektor Portu Lotniczego Łódź. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 1. Siły i środki KSRG. KWPSP 2. Siły i środki Policji KWP 3. Siły i środki systemu PRM. LKRM 4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP na wniosek Wojewody zgodnie z procedurą SPO Wojewoda 5. Sprzęt w wojewódzkim magazynie obrony cywilnej (załącznik nr 1) uruchamiany na polecenie Wojewody. WBiZK Uruchamianie działań 1. Prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa oraz dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla WZZK, CZK ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 2. Ocenianie występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. Przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie SPO 12.1 WBiZK WZZK 3. Informowanie ludności według SPO 11.4 WZZK 4. Podwyższanie gotowości szpitali do działania według SPO 11.7 LKRM 129

130 Przedsięwzięcia Wykonawcy 5. Działania WCZK SPO WCZK 6. Organizacja punktu informacyjnego dla ludności SPO Biuro Wojewody, WCZK 7. Jeśli zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych SPO a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl przepisów dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, podejmowane jest na poziomie województwa przez Wojewodę z uwzględnieniem opinii członków WZZK w trybie posiedzenia zespołu; b) świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie województwa obejmować będą: - dostarczanie środków przewozowych, - wykonywaniu określonych robót, c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez WZZK działający w trybie całodobowym złożonym ze zmieniających się odpowiednio przedstawiciel inspekcji, służb i straży SPO Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej w ramach działania WZZK. 9. Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego w tym informowanie właściwego ministra o postawionych poleceniach. Działania te Wojewoda realizuje przy udziale WZZK. 10. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w normalnym stanie prawnym wojewoda wnioskuje do rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO 7.1. Wojewoda, poprzez WBiZK Wojewoda poprzez WZZK Wojewoda poprzez WZZK Wojewoda 11. W uzasadnionych sytuacjach Wojewoda wnioskuje o użycie sił i środków wojska SPO Wojewoda 12. Ocenianie i dokumentowanie strat - SPO WBiZK, WFiB Wariant I zdarzenie terrorystyczne Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego według procedury SPO 13 oraz SPO Jeśli skutki zdarzenia terrorystycznego powodują zagrożenia w zakresie: możliwości wystąpienia epidemii (chorób zakaźnych ludzi); zdarzenia radiacyjnego, poważnej awarii przemysłowej lub klęski żywiołowej wówczas Wojewoda WBiZK, LKRM, WPS 130

131 Przedsięwzięcia realizuje procedury zawarte w planie reagowania kryzysowego właściwe do tych zagrożeń. Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno bytowej. Wariant II katastrofy komunikacyjne Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego według procedury SPO 13 oraz SPO 11.7 Jeśli skutki katastrofy komunikacyjnej związane z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego lub poważnej awarii przemysłowej realizowane są odpowiednie PRK. Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno bytowej. Wariant III katastrofy budowlane Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego według procedury SPO 13 oraz SPO 11.7 Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno bytowej. Wariant IV pożary obiektów wielkopowierzchniowych i pożary lasów na dużych obszarach. Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego według procedury SPO 13 oraz SPO 11.7 Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno bytowej. Wariant V przekroczenie poziomów szkodliwych substancji w powietrzu (dane z monitoringu środowiska) a) informowanie WCZK o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń, według procedury SPO b) informowanie ludności według procedury SPO Wariant VI zdarzenie polegające na braku możliwości powrotu turystów z województwa łódzkiego z zagranicy - realizowana jest procedura SPO 10.1, zgodnie z którą, WCZK informuje wskazanych pracowników Urzędu Marszałkowskiego o zdarzeniu. Pracownicy ci podejmują stosowne działania. Wariant VII brak dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa. a) monitorowanie przebiegu zdarzenia, b) podjęcie działań mających na celu wznowienie dostaw energii elektrycznej Wykonawcy WBiZK, LKRM, WPS WBiZK, LKRM, WPS WBiZK, LKRM, WPS WIOŚ, WBiZK WCZK, Urząd Marszałkowski WCZK, PSP, Policja, PRM, Operatorzy Energetyczni - miejscowo 131

132 Przedsięwzięcia Wariant VIII w przypadku wystąpienia zatrucia wody w wodociągach: a) monitorowanie przebiegu zdarzenia, b) podjęcie działań przywracających zdatność wody do spożycia, c) dokonywanie badań przydatności wody do spożycia wg procedury SPO Wykonawcy WCZK, PCZK Wójt PWIS 132

133 PRK-11 Nazwa dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Procedura ochrony infrastruktury krytycznej. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury wystąpienia Określenie zasad postępowania Wojewody i podległych służb, inspekcji i straży, oraz operatorów infrastruktury krytycznej w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda, służby, inspekcje, straże wojewódzkie oraz operatorzy infrastruktury krytycznej. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie zakłóceń w funkcjonowaniu lub zniszczenia infrastruktury krytycznej Likwidacja zakłóceń w funkcjonowaniu lub odbudowa infrastruktury krytycznej. 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawcy Postępować zgodnie z planem ochrony infrastruktury krytycznej opracowanym przez operatora tej infrastruktury i uzgodnionym zgodnie z 4.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. Operatorzy infrastruktury krytycznej wraz z służbami wymienionymi w planie ochrony tej infrastruktury. 133

134 WOJEWÓDZKI PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 134

135 1. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Lp. STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Numer SPO Nazwa SPO Wykonawca 1. SPO 1.1 Procedura przekazanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. ŁUW 2. SPO 1.2 Procedura wprowadzania działań interwencyjnych w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. ŁUW 3. SPO 1.3 Procedura działania Policji w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. Policja 4. SPO 1.4 Procedura działania jednostek PSP w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. PSP Procedura działania Państwowego Wojewódzkiego 5. SPO 1.5 Inspektora Sanitarnego w związku ze zdarzeniami PWIS radiacyjnymi. 6. SPO 1.6 Procedura działania WCZK w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. ŁUW 7. SPO 2.1 Procedura wprowadzenia obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. ŁUW Procedura wydania rozporządzenia wojewody w sprawie 8. SPO 2.2 ogłoszenia lub odwołania stanu zagrożenia ŁUW epidemicznego lub epidemii. 9. SPO 2.3 Procedura kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii. ŁUW 10. SPO 2.4 Procedura uruchomienia miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. ŁUW Procedura refundowania kosztów świadczeń 11. SPO 2.5 zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem ŁUW epidemii. 12. SPO 2.6 Działania Policji przy zwalczaniu epidemii. Policja 13. SPO 2.7 Działania PIS przy zwalczaniu epidemii. PWIS 14. SPO 2.8 Działania PSP przy zwalczaniu epidemii. PSP 15. SPO SPO SPO SPO SPO SPO 4.1 Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych oraz obszarach zagrożenia epidemicznego i epidemii. Procedura wydania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia. Działania Zespołu Kryzysowego ŁWLW w czasie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Działania kontrolne PIS w czasie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Działania kontrolne Policji w czasie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Procedura uzgodnienia decyzji Dyrektora RZGW z Wojewodą w sprawie obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika. ŁUW ŁUW WIW PWIS Policja ŁUW 135

136 Lp. Numer SPO Nazwa SPO Wykonawca 21. SPO 4.2 Procedura pozyskania osadzonych w zakładach karnych. ŁUW 22. SPO 4.3 Procedura wykorzystania sprzętu z Magazynu OC. ŁUW 23. SPO 4.4 Działania Policji podczas powodzi. Policja 24. SPO 4.5 Działania PSP podczas powodzi. PSP 25. SPO 4.6 Działania RZGW podczas zagrożenia powodziowego. RZGW 26. SPO 4.7 Działania marszałka poprzez WZMiUW podczas zagrożenia powodziowego, w tym wsparcie JST sprzętem z magazynów wojewódzkich. Urząd Marszałkowski 27. SPO 4.8 Działania PWIS podczas powodzi PWIS 28. SPO 5.1 Procedura powiadamiania Marszałka Województwa w przypadku powstania poważnej awarii przemysłowej. ŁUW 29. SPO 5.2 Działania WIOŚ w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych WIOŚ 30. SPO 5.3 Działania PSP w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych PSP 31. SPO 5.4 Działania Policji w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych Policja 32. SPO 6.1 Procedura opracowania wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliw. ŁUW 33. SPO 6.2 Procedura uruchomienia planu rozdziału paliw. ŁUW 34. SPO 6.3 Nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy paliwowej. ŁUW 35. SPO 6.5 Działania kontrolne Policji. Policja 36. SPO 6.6 Działania kontrolne WIIH WIIH 37. SPO SPO SPO SPO 7.4 Procedura wnioskowania do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Procedura wprowadzania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Procedura zawieszania organów JST i wyznaczanie pełnomocnika do kierowani działaniami. Procedura przyznawania odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej. ŁUW ŁUW ŁUW ŁUW 41. SPO 7.5 Procedura przyznawania odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia praw wolności i praw ŁUW człowieka i obywatela. Procedura koordynacji i kontroli funkcjonowania 42. SPO 8.1 administracji rządowej i samorządowej w czasie stanu ŁUW wyjątkowego i wojennego. 43. SPO 8.2 Procedura zawieszania organów JST i wyznaczanie komisarza rządowego. ŁUW 44. SPO 8.3 Procedura ograniczania działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie ŁUW zajęć dydaktycznych. 45. SPO 8.4 Procedura wszczynania postępowania i wydawania ŁUW 136

137 Lp. Numer SPO Nazwa SPO Wykonawca decyzji w sprawach odosobnienia osób na wniosek organów. 46. SPO 8.5 Procedura wprowadzania cenzury. ŁUW Procedura opracowania rozporządzenia wojewody dotyczącego wprowadzenia i stosowania ograniczeń 47. SPO 8.6 wolności i praw człowieka i obywatela, w przypadku ŁUW wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa. Procedura koordynacji i kontroli funkcjonowania 48. SPO 9.1 organów władzy publicznej, przedsiębiorców i innych ŁUW jednostek organizacyjnych. 49. SPO 9.2 Procedura powoływania i odwoływania zarządców komisarycznych spółek. ŁUW 50. SPO Procedura udzielania pomocy turystom biura podróży w powrocie do kraju ŁUW 51. SPO 10.2 Działania Policji w przypadku zdarzeń terrorystycznych Policja 52. SPO 10.3 Działania PSP w przypadku zdarzeń terrorystycznych PSP 53. SPO 10.4 Działania Policji po katastrofach komunikacyjnych Policja 54. SPO 10.5 Działania PSP po katastrofach komunikacyjnych PSP 55. SPO 10.6 Działania Policji po katastrofach budowlanych Policja 56. SPO 10.7 Działania PSP po katastrofach budowlanych PSP 57. SPO 10.8 Działania WINB po katastrofach budowlanych WINB 58. SPO 10.9 Działania Policji podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów Policja Działania PSP podczas pożarów obiektów 59. SPO wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów PSP 60. SPO SPO SPO Informowanie WCZK o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń, według procedury Działania w przypadku braku dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa Działania w przypadku braku dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa WIOŚ PSP Policja 63. SPO Działania w przypadku zatrucia wody w wodociągach PWIS 64. SPO 11.1 Procedura organizowania punktu informacyjnego dla ludności. ŁUW Procedura informowania o przekroczeniach 65. SPO 11.2 dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich ŁUW przekroczeń. 66. SPO 11.3 Procedura przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę. ŁUW 67. SPO 11.4 Procedura informowania ludności. ŁUW 68. SPO 11.5 Procedura ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach ŁUW 137

138 Lp. Numer SPO Nazwa SPO Wykonawca wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych. 69. SPO 11.6 Procedura ostrzegania i alarmowania ludności ŁUW 70. SPO 11.7 Procedura podwyższania gotowości działania szpitali. ŁUW 71. SPO 11.8 Procedura wsparcia ewakuacji przez wojewodę ŁUW 72. SPO 11.9 Procedura oceniania i dokumentacji strat ŁUW Procedura wprowadzenia obowiązku świadczeń 73. SPO osobistych i rzeczowych. ŁUW Procedura wnioskowania o wsparcie działań siłami i 74. SPO środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz ŁUW uzgodnienia ich działań. Procedura wyrównywania strat majątkowych 75. SPO wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i ŁUW obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. 76. SPO 12.1 Procedura działania WZZK. ŁUW 77. SPO 12.2 Procedura działania WCZK. ŁUW 78. SPO 12.3 Procedura funkcjonowania WCZK w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania ŁUW Procedura koordynacji działań Państwowego 79. SPO 13 Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych przez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. ŁUW 138

139 SPO-1.1 Nazwa dokumentu Procedura przekazywania ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Przekazanie informacji wyprzedzających o zdarzeniach radiacyjnych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WCZK we współdziałaniu z Prezesem PAA oraz PWIS. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Informacja od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Komunikat wyprzedzający dla ludności w drodze aktu prawa miejscowego 1. Ustawa Prawo Atomowe. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych. IV. Przebieg działań Przedsięwzięcia Przyjęcie od Prezesa PAA informacji wyprzedzającej dla ludności przebywającej na terenach: - które mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych powstałych poza terytorium RP; - na których mogą wystąpić inne zdarzenia radiacyjne, w wyniku, których może dojść do znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub wystąpienia w środowisku znacząco podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego. Wydanie polecenia opracowania rozporządzenia, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z PAA. Opracowanie aktu prawa miejscowego przekazującego informację wyprzedzającą. Wykonawca WCZK Wojewoda WBiZK, WPNiK, PWIS Przekazanie opracowanej treści rozporządzenia wojewody do środków masowego przekazu z przypomnieniem obowiązku ustawowego jego bezpłatnego publikowania. Biuro Wojewody, WBiZK 139

140 Przedsięwzięcia Przekazanie rozporządzenia wojewody do Komend Wojewódzkich Policji i PSP celem przekazywania ludności na terenach zagrożonych z urządzeń nagłaśniających na pojazdach. Przekazanie rozporządzenia porządkowego jednostkom samorządu terytorialnego do dalszego rozpowszechnienia. Wykonawca WCZK WCZK Umieszczenie treści rozporządzenia na stronie internetowej ŁUW Opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie w strefach zagrożonych poprzez firmy pocztowe w ramach zadań realizowanych przez operatorów pocztowych na wypadek szczególnych zagrożeń. Opracowanie i opublikowanie rozporządzenia zmieniającego lub uchylającego rozporządzenie przekazujące informacje wyprzedzające. Biuro Wojewody WPNiK, WBiZK WBiZK, WPNiK, PWIS 140

141 SPO-1.2 Nazwa dokumentu Wprowadzenie działań interwencyjnych w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad powiadamiania ludności o występujących zagrożeniach radiacyjnych i sugerowanych zasadach postępowania ludności II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/PWIS, WBiZK, media III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, które jest przyczyną przekroczenia lub możliwości przekroczenia poziomów interwencyjnych w sytuacjach, gdy skutki zdarzenia nie przekraczają obszaru województwa Realizacja działań interwencyjnych 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. IV. Przebieg działań Przedsięwzięcia Uzyskanie od Prezesa PAA informacji o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów interwencyjnych. Poinformowanie Wojewody i zwołanie posiedzenia WZZK w trybie alarmowym z udziałem PWIS, WPNiK ŁUW. Nawiązanie współpracy z centrum zdarzeń radiacyjnych CEZAR w celu określenia zakresu działań interwencyjnych Na podstawie informacji uzyskanej od Prezesa PAA realizacja procedury podania ludności informacji wyprzedzającej według SPO 1.1. Wypracowanie decyzji o zakresie działań interwencyjnych. Wykonawca WCZK WCZK WCZK Wojewoda WZZK 141

142 Przedsięwzięcia Opracowanie rozporządzenia w zakresie wprowadzenia działań interwencyjnych. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez wojewodę, według SPO Podjęcie decyzji o uruchomieniu infolinii - punktu informacyjnego dla ludności według SPO Kierowanie działaniami interwencyjnymi. W przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności: - zabezpieczenie pozostawionego mienia, - zapewnienia transportu, - zapewnienie miejsc zamieszkania dla ewakuowanej ludności, - informowanie o ewakuacji. W przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych: - zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę, - zaopatrzenie ludności w pomoc medyczną. Wykonawca WZZK WBiZK, Biuro Wojewody Wojewoda Wojewoda/WZZK Policja JST WBiZK, Media, Policja, KSRG, JST JST POZ i PRM W przypadku podania preparatów jodowych - podanie tych preparatów w następujący sposób: wniosek do ministra gospodarki o uruchomienie wydania preparatów jodowych z rezerwy państwowej; uruchomienie pracy wojewódzkiego zespołu w punkcie dystrybucji oraz środków transportowych z Wydziału Administracyjno Gospodarczego lub taksówek; po uzyskaniu informacji od ministra gospodarki o zgodzie na wydanie rezerwy członkowie wojewódzkiego zespołu dokonują rozdzielenia jej na pośrednie punkty dystrybucyjne według ilości mieszkańców z zachowaniem rezerwy wojewódzkiej, transport środkami WAG lub taksówek do pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD) - aptek, punktów aptecznych lub aptek przyszpitalnych ujętych w powiatowych planach reagowania kryzysowego na podstawie porozumień; przekazanie preparatów jodowych do punktów wydawania; odbiór z PPD preparatów jodowych; dystrybucja preparatów dla ludności. W przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody: - wycofanie z obrotu skażonej żywności; - zamknięcie ujęć skażonej wody, - bezpłatna dystrybucja nieskażonej wody oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych; Wojewoda/WBiZK WI, WPS, WBiZK, WPNiK WPNiK Starosta Wójt PWIS, WIIH, Wójt WIJHARS PWIS, wójt, wójt 142

143 Przedsięwzięcia W przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie: - udostępnianie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody, - nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach; Wykonawca Wójt ŁWLW, Policja Pokrywanie z budżetu państwa kosztów działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, którego sprawca nie jest znany Wojewoda /WBiZK/WFiB lub od sprawcy nie można uzyskać pokrycia kosztów. 143

144 SPO-1.3 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu ujawnienia zdarzenia. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w przypadku ewakuacji ludności. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratowniczym. II. Lider/Uczestnicy procedury Komendant Wojewódzki Policji/Komendanci Powiatowi Policji III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, które jest przyczyną przekroczenia lub możliwości przekroczenia poziomów interwencyjnych w sytuacjach, gdy skutki zdarzenia nie przekraczają obszaru województwa. Podjęcia działań mających na celu umożliwienie sprawnego działania służbom ratowniczym. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.o Policji. 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego. 4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 6. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe. 7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 144

145 IV. Przebieg działań Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostkę terenową /KPP/KMP/ właściwą ze względu na miejsce zdarzenia 3. Skierować na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy, na miejsce zdarzenia siły wsparcia: - Oddziału Prewencji Policji, - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Łodzi, - siły wsparcia z jednostek ościennych ( z terenu województwa), - inne służby w razie konieczności. 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach: - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - Dyżurnemu Komendy Głównej (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 6. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego), - Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od niego), - Kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami proceduralnymi. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - Sąsiednie jednostki Policji, (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), - Państwową Straż Pożarną, - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - inne służby w razie konieczności. 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych. 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: - skierowania sił wsparcia, - wnioskowania o wsparcie siłami sąsiednich KWP, - organizacji systemu objazdów, - izolacji miejsca zdarzenia, - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe, - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie). Policja 145

146 SPO-1.4 Nazwa dokumentu Procedura działania PSP w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP w związku z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego. II. Lider/Uczestnicy procedury Komendant Wojewódzki PSP/Komendanci Powiatowi PSP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia radiacyjnego. Likwidacja zdarzenia i jego skutków. 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie i wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki PSP, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. PSP 146

147 Przedsięwzięcia Wykonawca Działania podejmowane przez jednostki PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, w przypadku obecności dużej ilości materiału promieniotwórczego i rozległym pożarem, należy planować ewakuację, wykonanie pomiaru promieniowania przez dostępny radiometr i wyznaczenie strefy awaryjnej i kontrolowanej, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, współpraca z Wojewodą celem dysponowania kolejnych służb, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. PSP 147

148 SPO-1.5 Nazwa dokumentu Procedura działania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku ze zdarzeniami radiacyjnymi Podmiot opracowujący PWIS I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i podległych służb w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. II. Lider/Uczestnicy procedury PWIS/PPIS III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia radiacyjnego. Likwidacja zdarzenia i jego skutków. 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 2. Wojewódzki plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 3. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. 4. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 148

149 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca A. Monitorowanie skażeń promieniotwórczych - w sytuacji zdarzenia radiacyjnego prowadzenie pomiarów skażeń w miejscach i z częstotliwością określaną przez Prezesa PAA stosownie do przebiegu zdarzenia w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, - prowadzenie po zdarzeniu radiacyjnym kontroli żywności, z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt, na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych, przekazywanie wyników do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Inspektora Sanitarnego, - wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw niebędących członkami UE żywności z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt, w której zawartość skażeń promieniotwórczych przekracza dozwolone poziomy skażeń promieniotwórczych. WSSE w Łodzi, PWIS, PPIS PWIS B. Uzyskanie informacji przez przedstawiciela inspekcji sanitarnej o wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim 1. Określenie źródła informacji. 2. Powiadomienie Wojewody (Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego) tel powiadomienie Prezesa PAA Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR 80 tel Jeśli zachodzi potrzeba powiadomienie straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego. 4. Zorganizowanie pomocy poszkodowanym. PWIS, PPIS 149

150 SPO-1.6 Nazwa dokumentu Procedura działania WCZK w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad działania WCZK w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. II. Lider/Uczestnicy procedury WBiZK/WCZK III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Informacja o zdarzeniu radiacyjnym. Likwidacja zdarzenia i jego skutków. 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 2. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 4. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. 5. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. 6. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych. 150

151 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu radiacyjnym WCZK 2. Zebranie możliwych do uzyskania informacji o zdarzeniu oraz przekazanie ich Kierownikowi OZK, Dyrektorowi WBiZK. Dalsze postępowanie wg ich poleceń. 3. Wariant I - zdarzenie zaistniało w jednostce organizacyjnej zasięg jego skutków nie przekracza granic jej terenu): zbieranie informacji o przebiegu zdarzenia oraz działaniu kierownika jednostki organizacyjnej i służb ratowniczych, WCZK OZK w przypadku prośby kierownika jednostki organizacyjnej o wsparcie rozważenie możliwości jego realizacji i przedstawienie propozycji Wojewodzie. WBiZK 4. Wariant II - zdarzenie o zasięgu wojewódzkim lub spowodowane przez nieznanego sprawcę: a) ostrzeżenie lub zaalarmowanie organów administracji i ludności, b) prowadzenie wymiany informacji z PAA i Państwowym Inspektorem Sanitarnym, c) uruchomienie całodobowej pracy grupy monitorującej i analizującej przebieg zdarzenia, d) na polecenie Wojewody zwołanie posiedzenia WZZK, e) koordynowanie działań sił ratowniczych (PSP, Policji, WSSE i innych), f) uruchomienie punktu informacyjnego dla ludności, g) po otrzymaniu od PAA informacji, że w wyniku zdarzenia może wystąpić przekroczenie poziomów interwencyjnych - opracowanie (we współpracy z WPNiK) projektu rozporządzenia Wojewody w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych, h) koordynowanie działań ratownictwa medycznego, i) opublikowanie rozporządzenia i przekazanie go wykonawcom, j) nadzorowanie przebiegu akcji ratunkowej i likwidacji zdarzenia radiacyjnego, k) jeśli środki ratownicze okażą się niewystarczające proponowanie Wojewodzie wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych. 5. Wariant III zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym: - wykonywanie poleceń Ministra SWiA oraz Prezesa PAA, - realizacja zadań jak w wariancie II. WBiZK WBiZK WBiZK WBiZK Wojewoda/WCZK OZK WBiZK LKRM WBiZK WBiZK WBiZK Jak w wariancie II 151

152 SPO-2.1 Nazwa dokumentu Procedura wprowadzenia obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego opracowania rozporządzenia Wojewody w sprawie obowiązku szczepień. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/PWIS, WBiZK, Biuro Wojewody. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wprowadzenie obowiązku szczepień w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. IV. Opis postępowania Ogłoszenie/odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wniosek do Wojewody w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień. Uzgodnienie zasadności z Ministrem Zdrowia Przedsięwzięcia Opracowanie rozporządzenia Wojewody. - Koordynacja i opracowanie całościowe rozporządzenia. - Przygotowanie rozporządzenia. - Akceptacja rozporządzenia. - Poinformowanie obywateli o obowiązkach wynikających z rozporządzenia - wg SPO Opublikowanie treści rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz poprzez obwieszczenia. - Nadzór nad realizacją obowiązku szczepień. Wykonawca PWIS Wojewoda Wojewoda WBiZK PWIS WPNiK WPNiK WPNiK PWIS 152

153 SPO-2.2 Nazwa dokumentu Procedura wydawania rozporządzenia ogłaszającego lub odwołującego stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego opracowania rozporządzenia Wojewody w sprawie ogłoszenia lub odwołania stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Sytuacja wymagająca wprowadzenia lub odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. IV. Opis postępowania Ogłoszenie/odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Monitorowanie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Analiza sytuacji wnioski. PWIS, WCZK 2. Zebranie WZZK, analiza zaistniałej sytuacji, wnioskowanie przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wprowadzenie lub odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii WZZK 3. Zasięgniecie opinii u Głównego Inspektora Sanitarnego o celowości wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Wojewoda 4. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Wojewoda 153

154 Przedsięwzięcia 5. Opracowanie rozporządzenia Wojewody. a. Koordynacja i opracowanie całościowe rozporządzenia. b. Akceptacja rozporządzenia. c. Poinformowanie obywateli o obowiązkach wynikających z rozporządzenia - wg SPO d. Opublikowanie treści rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz poprzez obwieszczenia. e. Nadzór nad realizacją obowiązku szczepień. Wykonawca WBiZK, PWIS, WPNiK Wojewoda WBiZK WPNiK PWIS, Policja 154

155 SPO-2.3 Nazwa dokumentu Procedura kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób do pracy przy zwalczaniu epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, KWP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Sytuacja wymagająca wprowadzenia lub odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. IV. Opis postępowania Ogłoszenie/Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przedsięwzięcia 1 Wojewoda poprzez WCZK monitoruje sytuację na podstawie danych uzyskiwanych od PIS w zakresie epidemiologicznego zabezpieczenia działań. Informacje o potrzebnym personelu dostarczają dyrektorzy ZOZ, wyznaczonych do zapewnienia miejsc izolacji i kwarantanny. Wykonawca WCZK 2 We współpracy z NFZ oraz Wojewódzką Izbą Lekarską oraz Wojewódzką Izbą Pielęgniarek i Położnych, Wojewoda pozyskuje dane o personelu możliwym do wykorzystania podczas epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Wojewoda poprzez WZZK. 3 Opracowanie decyzji o kierowaniu do pracy na okres do 3 miesięcy wyznaczonych osób adekwatnie do uruchamianych miejsc izolacji i kwarantanny. WBiZK, WPNiK 4 Skuteczne dostarczenie decyzji osobom wskazanym do zwalczania epidemii. Policja 5 Skuteczne dostarczenie decyzji pracodawcom osób wskazanych do zwalczania epidemii. WBiZK 6 Osoby skierowane do pracy są urlopowane bezpłatnie z dotychczasowych miejsc pracy. Pracodawcy 155

156 Przedsięwzięcia Wykonawca 7 Zawarcie umów z osobami wskazanymi do realizacji działań w czasie epidemii. 8 Przygotowanie faktury i miesięcznego zestawienia według odrębnych przepisów w celu przedstawienia kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych podczas epidemii finansowanych z budżetu państwa. 9 Rekompensata kosztów pracy osób skierowanych do zwalczania epidemii oraz kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia tych osób. Dyrektorzy ZOZ realizujących zadania w ramach epidemii. Dyrektorzy ZOZ realizujących zadania w ramach epidemii. Wojewoda w terminie 30 dni od uzyskania dokumentów jak powyżej. 156

157 SPO-2.4 Nazwa dokumentu Procedura uruchomienia miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie procesu decyzyjnego uruchomienia zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda, WZZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Sytuacja wymagająca uruchomienia miejsc do izolacji lub kwarantanny. Zorganizowanie miejsc do izolacji lub kwarantanny. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Podjęcie decyzji o organizacji miejsc do izolacji lub kwarantanny, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wykonawca Wojewoda/WZZK, PWIS Wariant I istnieje możliwość wykorzystania wcześniej zaplanowanych miejsc do izolacji lub kwarantanny (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Szpitale w Łagiewnikach oraz Tuszynku): przekazanie polecenia do dyrektorów wymienionych ZOZ o uruchomieniu określonych ilości miejsc do izolacji lub kwarantanny, przekazanie polecenia do KW Policji w sprawie zapewnienia ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc i złożenie meldunku o gotowości przyjęcia osób do izolacji lub kwarantanny, sprawdzenie przygotowania miejsc, skierowanie i transport osób do wyznaczonych miejsc. na prośbę dyrektorów ZOZ skierowanie do pracy specjalistycznego personelu medycznego WBiZK Urząd Marszałkowski WBiZK Dyrektor ZOZ WPS, PWIS Dyrektorzy ZOZ Wojewoda/ŁUW 157

158 Przedsięwzięcia Wykonawca Wariant II gdy nie istnieje możliwość wykorzystania wcześniej zaplanowanych miejsc do izolacji lub kwarantanny: - wybór obiektów, które spełniają podstawowe wymagania do izolacji lub kwarantanny osób, - uzgodnienie z właścicielami proponowanych obiektów warunków ich wykorzystania (podpisanie umów), - przekazanie polecenia do KW Policji w sprawie zapewnienia ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, - udzielenie pomocy w przygotowaniu warunków i skierowaniu odpowiedniego personelu, jeśli zajdzie taka potrzeba, - przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc i złożenie meldunku o gotowości przyjęcia osób do izolacji lub kwarantanny, - sprawdzenie przygotowania miejsc, - skierowanie i transport osób do wyznaczonych miejsc. Przygotowanie faktury i miesięcznego zestawienia według odrębnych przepisów w celu przedstawienia kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych podczas epidemii finansowanych z budżetu państwa. Pokrycie ewentualnych kosztów zorganizowania izolacji lub kwarantanny. JST PWIS Wojewoda/WBiZK, WFiB WBiZK WPS Właściciel obiektu WPS, WPIS Dyrektorzy ZOZ Dyrektorzy ZOZ, właściciele obiektów Wojewoda/WBiZK, WFiB 158

159 SPO-2.5 Nazwa dokumentu Procedura refundowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad refundowania kosztów zwalczania epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ WFiB, NFZ, świadczeniodawcy usług medycznych. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Konieczność dokonania Zakończenie zwalczania określonych zabiegów podczas 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. zagrożenia epidemicznego zagrożenia epidemicznego lub 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa lub epidemii. epidemii. kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Koszty obowiązkowych szczepień ochronnych w zakresie: osób ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi NFZ zawarł umowy na te świadczenia; osób ubezpieczonych jeżeli dokonają szczepienia u innego świadczeniodawcy; osób nieubezpieczonych; pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych, ujętych przez Ministra Zdrowia na wykazie zaleconych stanowisk do szczepień. świadczeniodawcy posiadający umowy z NFZ, osoba szczepiona, budżet państwa z części, z której dysponuje Minister Zdrowia, pracodawca. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz kosztów skierowania przez Wojewodę osób do pracy przy zwalczaniu epidemii. Budżet państwa z części, której dysponentem jest Wojewoda, WFiB 159

160 Przedsięwzięcia Wykonawca Pokrywanie kosztów organizacji izolacji lub kwarantanny. Budżet państwa z części, której dysponentem jest Wojewoda, WFiB 160

161 SPO-2.6 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji przy zwalczaniu epidemii. Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu ujawnienia zdarzenia. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. Egzekwowanie obostrzeń wynikających z przepisów prawnych przy epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury KWP/KPP III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, na obszarze województwa łódzkiego. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego. 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.. Podjęcia działań prewencyjnych, realizacja 6. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 z późń. zm.). działań porządkowych. 7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968, z późń. zm.). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 161

162 IV. Przebieg działań Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostkę terenową /KPP/KMP/ właściwą ze względu na miejsce zdarzenia. 3. Skierować na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: a. - Oddziału Prewencji Policji b. - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Łodzi c. - siły wsparcia z jednostek ościennych (z terenu województwa) d. - innych służb w razie konieczności 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach: a. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, b. - Dyżurnemu Komendy Głównej (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu) 6. Powiadomić: a. - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego), b. - Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, c. - Inspektora Sanitarnego MSWiA, d. - Kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. e. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: f. - Sąsiednie jednostki Policji, (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), g. - Państwową Straż Pożarną, h. - Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, i. - inne służby w razie konieczności. 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych. 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynację działań policyjnych w zakresie: a. - skierowania sił wsparcia, b. - wnioskowania o wsparcie siłami sąsiednich KWP, c. - organizacji systemu objazdów, d. - izolacji miejsca zdarzenia, e. - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe, f. - realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stanów nadzwyczajnych ( w przypadku ich wprowadzenia), g. - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie). Policja 162

163 SPO-2.7 Nazwa dokumentu Działania Państwowego Inspektora Sanitarnego przy zwalczaniu epidemii Podmiot opracowujący PWIS I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego i epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury PWIS/PPIS, Wojewoda III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia epidemicznego i epidemii Likwidacja skutków 1. Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zagrożenia epidemicznego 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. i epidemii. IV. Opis postępowania Powiadomienie GIS i WCZK o wystąpieniu zagrożenia epidemicznego. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej: - przyjmowanie zgłoszeń zachorowań, - analiza sytuacji epidemiologicznej. Przedsięwzięcia Wykonawca PWIS PWIS i PPIS Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w celu ustalenia źródła zakażenia i dróg szerzenia zakażenia. PPIS Wykonywanie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych materiału od chorego w przypadku braku możliwości diagnostycznych w szpitalu lub wskazanie innego laboratorium. PWIS 163

164 Przedsięwzięcia Podejmowanie działań zapobiegawczych: - objęcie nadzorem osób z kontaktu z chorym, - wydanie stosownych decyzji administracyjnych, - wytypowanie właściwego środka dezynfekcyjnego w zależności od stwierdzonego drobnoustroju, - wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wykonawca Wojewoda, PWIS, WBiZK, WFiB Nawiązanie współpracy z palcówkami służby zdrowia oraz innymi służbami i inspekcji. PWIS i PPIS 164

165 SPO-2.8 Nazwa dokumentu Działanie Państwowej Straży Pożarnej w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP w związku z wystąpieniem zdarzenia epidemicznego i epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Wojewódzki PSP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia epidemicznego i epidemii. Likwidacja skutków 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. zagrożenia epidemicznego 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. i epidemii. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki PSP, - powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego,, - powiadamia wojewódzkich i krajowych specjalistów ds. ratownictwa medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Działania podejmowane przez zastępy PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego/Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, prowadzenie konsultacji z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego KW PSP, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP PSP 165

166 SPO-2.9 Nazwa dokumentu Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych oraz na obszarach zagrożenia epidemiologicznego i epidemii Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Zapewnienie realizacji usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego i epidemii. II. Lider/Uczestnicy procedury WBiZK/operatorzy pocztowi. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego z koniecznością wyznaczenia obszarów zapowietrzonych, zagrożonych, zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii IV. Opis postępowania Określenie ograniczeń funkcjonowania usług pocztowych we wprowadzonych przez Wojewodę rozporządzeniach porządkowych. 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku. Prawo pocztowe. Przedsięwzięcia Analiza sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości usług pocztowych: - charakterystyka rejonu zagrożonego, - ustalenie podmiotów priorytetowych do obsługi pocztowej na wyznaczonych obszarach. Przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej pkt 1 do operatorów pocztowych zawierającej ponadto: rodzaj zagrożenia, sposób postępowania doręczycieli, zalecenia do bezwzględnego przestrzegania podczas podejmowania określonych czynności. Wykonawca WBiZK wspólnie z ŁWLW. WBiZK, PWIS, ŁWLW. 166

167 Przedsięwzięcia Działania wstępne podjęte przez PPUP Poczta Polska oraz innych operatorów pocztowych, firmy kurierskie: - analiza sytuacji, - ustalenie ilości placówek pocztowych, ilości pracowników oraz zakresu terytorialnego działania placówek z rozróżnieniem na tereny zagrożone i zapowietrzone, zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, - przesłanie do WCZK informacji o realizacji zadań, a szczególnie informacji dotyczących obsługi priorytetowej firm o szczególnym znaczeniu, - zapewnienie ciągłości świadczenia usług dla podmiotów priorytetowych na terenach zagrożonych i zapowietrzonych, zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. Działania główne. przekazanie zadań do placówek pocztowych na terenie zagrożonym/zapowietrzonym, zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na terenie zapowietrzonym lub epidemii, wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na terenie zagrożonym lub zagrożenia epidemiologicznego, wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony. Podjęcie decyzji, w drodze rozporządzenia, o wstrzymaniu lub ograniczeniu świadczenia usług i przekazanie tej informacji operatorom pocztowym. Wykonawca Poczta Polska, firmy kurierskie. Poczta Polska, firmy kurierskie. WBiZK, PWIS, ŁWLW. 167

168 SPO-3.1 Nazwa dokumentu Procedura opracowania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu opracowania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych zakazów i ograniczeń na obszarze zagrożenia. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, Wojewódzki Lekarz Weterynarii. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Opublikowanie rozporządzenia. 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie powstałego zagrożenia i zbieranie informacji o zadaniach realizowanych przez służbę weterynaryjną, samorządy gminne i powiatowe. Wniosek do Wojewody w sprawie wprowadzenia nakazów i ograniczeń w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt na obszarze dwóch lub więcej powiatów. Wniosek powinien zawierać: a) nazwę choroby zakaźnej zwierząt, która jest powodem wprowadzenia ograniczeń; b) określenie obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub bezpośrednie zagrożenie jej wystąpienia; c) zakres czasowych ograniczeń i sposób ich realizacji; d) okres obowiązywania czasowych ograniczeń; e) uzasadnienie. Wykonawca WBiZK Wojewódzki Lekarz Weterynarii 168

169 Przedsięwzięcia Zwołanie posiedzenia WZZK i podjęcie decyzji o wydaniu rozporządzenia. Opracowanie rozporządzenia, w którym stosownie do potrzeb mogą być ujęte: 1) obszar, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej, jako obszar zapowietrzony, zagrożony lub buforowy oraz sposób oznakowania tych obszarów lub 2) czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów lub 3) czasowy zakaz organizowania: a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej działalności, lub b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań o odłowów zwierząt łownych lub 4) ograniczenia obrotu albo zakaz obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozszerzenie się choroby zakaźnej, lub 5) nakaz zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii, lub 6) nakaz przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub 7) nakaz oczyszczenia, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, lub 8) nakaz odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze, lub 9) nakaz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów zastosowanie określonej technologii. Opublikowanie rozporządzenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Informowanie ludności o postanowieniach ujętych w rozporządzeniu - SPO O wydaniu przez Wojewodę rozporządzenia informuje się; a) powiatowych lekarzy weterynarii, b) okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, c) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, d) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, e) właściwego miejscowo wojskowego inspektora weterynaryjnego Organizacja współdziałania wykonania zadań przez wykonawców wymienionych w rozporządzeniu. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. Wykonawca Wojewoda WBiZK, ŁWLW, WI, WPNiK WPNiK WZZK, Biuro Wojewody, WCZK ŁWLW WBiZK WBiZK 169

170 SPO-3.2 Nazwa dokumentu Działania Zespołu Kryzysowego WIW Podmiot opracowujący WIW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. II. Lider/Uczestnicy procedury Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii/Powiatowi Lekarze Weterynarii. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia epizootycznego i epizoocji. Likwidacja zagrożenia epizootycznego i epizoocji. 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków. 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. 170

171 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Powiadomienie Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu zagrożenia chorobą zakaźną lub wystąpieniu choroby zakaźnej. Monitorowanie sytuacji epizootycznej na obszarze woj. łódzkiego; - przyjmowanie przez PLW woj. łódzkiego zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby zakaźnej u zwierząt gospodarskich lub wolnożyjących, - analiza sytuacji epizootycznej Prowadzenie dochodzenia epizootycznego w celu ustalenia źródła choroby i dróg szerzenia się choroby. Nawiązanie szerokiej współpracy z PIS, PSP i Policją w celu jak najszybszej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Podjęcie natychmiastowych działań, na podstawie rozporządzenia PLW, w ognisku choroby, a także w obszarach, zapowietrzonym i zagrożonym w celu likwidacji choroby. Wykonawca ŁWLW PLW ŁWLW PLW ŁWLW PLW W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii występuje z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o wydanie rozporządzenia, które będzie zawierało nakazy i zakazy właściwe dla dwóch lub więcej powiatów woj. łódzkiego. Nawiązanie szerokiej współpracy z PIS, PSP i Policją w celu jak najszybszej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. ŁWLW ŁWLW 171

172 SPO-3.3 Nazwa dokumentu Działania kontrolne PWIS w czasie zwalczania chorób zakaźnych odzwierzęcych u ludzi. Podmiot opracowujący PWIS I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. II. Lider/Uczestnicy procedury Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie występowania choroby zakaźnej zwierząt. Likwidacja skutków choroby zakaźnej zwierząt. 1. Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 2. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Nawiązanie współpracy z inspekcją weterynaryjną szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Powiadomienie GIS i właściwego PPIS o wystąpieniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt Podjęcie działań zapobiegawczych Objęcie nadzorem ludzi mających kontakt z chorymi zwierzętami: - ustalenie kontaktów i przeprowadzenie wywiadów epidemiologicznych, - przekazanie informacji o objawach choroby, - wykonanie u ludzi badań mikrobiologicznych w zakresie prowadzonej przez laboratorium WSSE diagnostyki lub wskazanie właściwego laboratorium, - wskazanie właściwego środka dezynfekcyjnego, - wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wykonawca PWIS i PPIS PWIS PWIS i PPIS PWIS i PPIS 172

173 Przedsięwzięcia Wydanie stosownych decyzji dotyczących wycofania z obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego z gospodarstwa objętego zoonozą. Wykonawca PWIS i PPIS 173

174 SPO-3.4 Nazwa dokumentu Działania kontrolne Policji w czasie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Określenie zadań Policji realizowanych w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej. II. Lider/Uczestnicy procedury Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komendant Wojewódzki Policji. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zagrożenia chorobą zakaźną u zwierząt, na obszarze województwa łódzkiego. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. 5. Zarządzenie nr 24/98 komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych. Podjęcia działań 6. Zarządzenie pf 21/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2000 r w sprawie stanów prewencyjnych, realizacja gotowości do działań i alarmowania w jednostkach organizacyjnych Policji.. działań porządkowych. 7. Wytyczne 3/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska. 8. Zarządzenie nr 1429 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych 9. Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. 174

175 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Na bieżąco wymieniać informacje z Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W przypadku otrzymania sygnału o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt powiadomić Komendanta Wojewódzkiego Policji lub jego Zastępcę. W razie potrzeby powołać sztab kryzysowy lub wyznaczyć funkcjonariusza kierującego działaniami. Wykonawca Dyżurny KWP Dyżurny KWP Komendant Dokonać analizy zdarzenia, w tym: oceny zagrożenia, prognozy jego dalszego rozwoju, sposobu pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i wymiany informacji na potrzeby dowodzenia i współdziałania i na tej podstawie wypracować koncepcję działania. Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej ludności. Ustalić warianty współdziałania z służbami ratowniczymi w związku z zaistniałym zdarzeniem. Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów pozapolicyjnych biorących udział w akcji ratunkowej min. izolację terenu, umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekip ratowniczych, niedopuszczenie do zjawisk paniki, ochronę pozostawionego mienia oraz miejsc składowania mienia porzuconego. Na bieżąco opracowywać plany działania, analizować siły i środki niezbędne do zabezpieczenia akcji ratowniczej, w tym siły i środki własne oraz siły wsparcia a także możliwość ich przemieszczania i wyposażenia w sprzęt ochronny niezbędny do prowadzenia działań. Zapewnić bazę logistyczną dla funkcjonariuszy Policji. Policjantów, którzy zetknęli się ze zwierzętami chorymi bądź przedmiotami bezpośrednio skażonymi skierować na obowiązkowe badania lekarskie. Egzekwować zalecenia zawarte w ogłoszeniach i komunikatach kierującego działaniami ratowniczymi a także przepisy aktów prawnych z tym związanych wydane przez władze państwowe i lokalne. Zapewnić obieg informacji o zdarzeniu i podejmowanych działaniach Policji i innych służb. Sztab Policji /wyznaczony dowódca Sztab Policji/wyznaczony dowódca Policjanci Sztab Policji/wyznaczony dowódca Policjanci Dyżurny KWP 175

176 SPO-4.1 Nazwa dokumentu Procedura uzgodnienia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu uzgodnienia decyzji Dyrektora RZGW z Wojewodą. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK, Dyrektor RZGW III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przedstawienie Wojewodzie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika. Przekazanie informacji o podjętej decyzji do służb ratowniczych i ludności na zagrożonym terenie Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Monitorowanie zagrożenia powodziowego. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w drodze decyzji, może nakazać zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, bez odszkodowania. Decyzja ta: - posiada rygor natychmiastowej wykonalności, - wymaga uzgodnienia z wojewodą. WBiZK, RZGW, IMGW, WZMiUW RZGW 176

177 Przedsięwzięcia Podjęcie decyzji o uzgodnieniu powyższej decyzji po: - szczegółowym wyjaśnieniu o konieczności podjęcia takiej decyzji, - zapoznaniu się ze skutkami podjęcia takiej decyzji. Brak stanowiska Wojewody w ciągu 2 godzin uznaje się za dokonanie uzgodnienia. Po uzgodnieniu przez Wojewodę przekazanie decyzji Dyrektorowi RZGW. Postawienie w stan gotowości służb ratowniczych na zagrożonych terenach. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. Wykonawca Wojewoda, RZGW WBiZK Wojewoda, starostowie wójtowie WBiZK 177

178 SPO-4.2 Nazwa dokumentu Procedura pozyskania osadzonych w zakładach karnych Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu realizacji porozumienia z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK, Dyrektor OSW, JST III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Zaistnienie sytuacji kryzysowej wymagającej wsparcia sił ratowniczych. Skierowanie osadzonych do wykonania określonych Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej. prac. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Podjęcie decyzji z własnej inicjatywy lub na prośbę organu administracji o wsparciu sił ratowniczych siłami osadzonych. Wykonawca Wojewoda, WZZK Przekazanie zapotrzebowania do Stanowiska Dowodzenia Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi na określoną ilość osadzonych, z podaniem przeznaczenia oraz miejsca i czasu wykorzystania. OZK Analiza zapotrzebowania i wybór osadzonych stosownie do zadań i miejsca jego realizacji oraz przekazanie informacji do WCZK o możliwościach realizacji zapotrzebowania. Uwaga! W uzasadnionych przypadkach Dyrektor OSW może odstąpić od realizacji umowy. Zorganizowanie transportu dla osadzonych. OSW. JST, WBiZK 178

179 Przedsięwzięcia Przygotowanie odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-sanitarnych w miejscu pracy. Organizacja zaopatrzenia w posiłki regeneracyjne i napoje. Przeszkolenie w zakresie BHP: - przed podjęciem pracy, - na miejscu pracy. Sprawowanie nadzoru nad pracą wykonywaną przez osoby osadzone. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: - wyżywienia osadzonych, - zabezpieczenia warunków pracy. Wykonawca JST, WBiZK. JST, OSW. WBiZK Kierujący akcją ratowniczą Dyrektor OSW. Wojewoda lub JST 179

180 SPO-4.3 Nazwa dokumentu Procedura wykorzystania sprzętu z magazynu Obrony Cywilnej. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad wykorzystania sprzętu OC w sytuacjach kryzysowych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Zaistnienie sytuacji kryzysowej wymagającej wsparcia sił ratowniczych sprzętem przechowywanym w magazynie OC. Wydanie sprzętu do wykonania określonych prac. Polecenie Szefa Obrony Cywilnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Podjęcie decyzji z własnej inicjatywy lub na prośbę organu administracji publicznej o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie. Wydanie polecenia Kierownikowi Oddziału Obrony Cywilnej przygotowania dokumentów materiałowych na użyczony sprzęt. Wydanie polecenia magazynierowi w sprawie przygotowania do wydania wskazanego sprzętu w określonym terminie. Przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia do zainteresowanego organu administracji. Zorganizowanie, na polecenie Wojewody, transportu wydzielonego sprzętu do odbiorcy, (jeśli odbiorca nie posiada możliwości odbioru sprzętu lub ze względu na czas jego dostawy). Wykonawca Wojewoda, WZZK WBiZK WBiZK WBiZK WBiZK 180

181 Przedsięwzięcia Przekazanie protokolarne sprzętu osobie upoważnionej przez zainteresowany organ administracji. Podjęcie decyzji o przesunięciu sprzętu (stanowiącego własność skarbu państwa) pomiędzy gminami, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Wykonawca WBiZK WBiZK 181

182 SPO-4.4 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji podczas powodzi. Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu dotkniętych powodzią. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w przypadku ewakuacji ludności z zagrożonych terenów.. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury KWP/KPP III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zagrożenia powodziowego, na obszarze województwa łódzkiego 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.o Policji. 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Podjęcia działań 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. prewencyjnych, realizacja 5. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. działań porządkowych. 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 182

183 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostkę terenową /KPP/KMP/ właściwą ze względu na miejsce zdarzenia 3. Skierować na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: - Oddziału Prewencji Policji, - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Łodzi, - siły wsparcia z jednostek ościennych (z terenu województwa), - innych służb w razie potrzeby (psychologowie). 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - Dyżurnemu Komendy Główne (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 6. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od niego), - Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, - Inspektora Sanitarnego MSWiA, - kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - sąsiednie jednostki Policji (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), - Państwową Straż Pożarną, - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - inne służby w razie konieczności. 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: - skierowania sił wsparcia, - wnioskowania o wsparcie siłami sąsiednich KWP, - organizacji systemu objazdów, - monitorowania miejsc rozlewisk, - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe, - realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stanów nadzwyczajnych ( w przypadku ich wprowadzenia), - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie). Wykonawca Policja 183

184 SPO-4.5 Nazwa dokumentu Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas powodzi Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP podczas powodzi. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/Komendant Wojewódzki PSP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zagrożenia powodziowego, na obszarze województwa łódzkiego. Podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki KSRG, - powiadamia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Wykonawca PSP 184

185 Przedsięwzięcia Działania podejmowane przez siły i środki KSRG: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udział sił i środków w patrolowaniu wałów powodziowych, wzmocnienie i podwyższenie wałów powodziowych, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, udział w pracach Powiatowego/Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, oświetlenie terenu akcji ratowniczej, zasilanie urządzeń energią elektryczną, ewakuacja ludzi zwierząt i mienia, dostarczanie żywności i wody pitnej, wypompowywanie wody z budynków mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych, obiektów użyteczności publicznej i inwentarskich, w ramach możliwości udrażnianie przepustów i usuwanie zapór tworzonych przez spływające z wodą przedmioty, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP 185

186 SPO-4.6 Nazwa dokumentu Działania RZGW podczas zagrożenia powodziowego Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi. II. Lider/Uczestnicy procedury Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej/Wojewoda, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zagrożenia powodziowego lub powodzi. IV. Opis postępowania Ustąpienie zagrożenia powodziowego lub likwidacja skutków powodzi. 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. Przedsięwzięcia A. Monitorowanie sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej Gromadzenie i analiza danych o sytuacji i zjawiskach hydroligicznych dla wód regionu wodnego, Monitoring sytuacji na podstawie: - informacji o skutkach zjawisk hydro-meteorologicznych uzyskiwanych od służb, inspekcji i straży, - informacji uzyskiwanych od WZMiUW - informacji przekazywanych przez organy JST; - informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu. Opracowywanie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i biuletynów. Przekazywanie informacji o zagrożeniach do WCZK. B. Uruchamianie sił i środków 1. Uruchomienie sił i środków odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową. Wykonawca RZGW we współpracy z IMGW, WCZK, WZMiUW, JST, KW PSP, KWP etc. Dyrektor RZGW oraz Dyrektor WZMiUW 186

187 Przedsięwzięcia Wykonawca C. Uruchamianie działań 1. Uzgodnienie z Wojewodą decyzji nakazującej zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, bez odszkodowania. Brak stanowiska Wojewody w ciągu 2 godzin, uznaje się za dokonanie uzgodnienia. Dyrektor RZGW, WBiZK Dyrektor RZGW- Wojewoda poprzez WBiZK 187

188 SPO-4.7 Nazwa dokumentu Działania marszałka (poprzez WZMiUW w Łodzi) podczas zagrożenia powodziowego, w tym wsparcie JST sprzętem z wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Podmiot opracowujący WZMiUW I. Cel procedury Określenie zasad wykorzystania zasobu wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego, prowadzonego przez WZMiUW w Łodzi. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ WBiZK, Marszałek Województwa/WZMiUW w Łodzi. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Zaistnienie sytuacji powodziowej wymagającej wsparcia sił ratowniczych sprzętem przechowywanym w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym. Wydanie sprzętu / 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. materiałów do wykonania 2. Instrukcja funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego dla określonych prac. województwa łódzkiego zatw. Uchwałą nr 1536/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia r. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Podjęcie decyzji na prośbę starostwa powiatowego lub z własnej inicjatywy o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym. Wojewoda przekazuje Marszałkowi Województwa Łódzkiego informację o potrzebie uruchomienia zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Marszałek Województwa Łódzkiego przekazuje Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi dyspozycję o konieczności użycia zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Przekazanie zapotrzebowania na materiały / sprzęt zainteresowanego starostwa powiatowego Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Wykonawca Wojewoda/WZZK Dyrektor WBiZK Marszałek Województwa Dyrektor WBiZK 188

189 Przedsięwzięcia Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi uruchamia Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy, przekazuje zapotrzebowanie na materiały / sprzęt do właściwego obiektu magazynowego, Przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydania sprzętu i zasadach jego użyczenia do zainteresowanego starostwa powiatowego / przekazanie potwierdzenia dyspozycji do WZZK. Przekazanie protokolarne sprzętu osobie upoważnionej przez zainteresowane starostwo powiatowe (transport organizuje zainteresowane starostwo powiatowe). Przekazanie informacji o wydaniu sprzętu / materiałów dla zainteresowanego starostwa powiatowego do WBiZK ŁUW. Wykonawca Dyrektor WZMiUW Dyrektor WZMiUW Magazynier WMP WZMiUW Dyrektor WZMiUW 189

190 SPO-4.8 Nazwa dokumentu Działania PWIS podczas powodzi Podmiot opracowujący PWIS I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia powodzi. II. Lider/Uczestnicy procedury Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie występowania powodzi. IV. Opis postępowania Likwidacja skutków zagrożenia spowodowanych powodzią. 1. Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 3. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedsięwzięcia Monitorowanie zagrożeń i poodejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie: Wykonawca WBiZK ŁUW A. Powstawania chorób zakaźnych 1. Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych. PPIS 2. Podjęcie decyzji o uruchomieniu rezerw przeciwepidemicznych w celu zabezpieczenia w szczepionki. PWIS z porozumieniu z GIS 3. Ustalenie grup ludności do szczepień ochronnych PPIS B. Skażenia ujęć wodnych i studni przydomowych. 190

191 Przedsięwzięcia 1. Podjęcie decyzji o uruchomieniu rezerw przeciwepidemicznych w celu zapewnienia środków dezynfekcyjnych Wykonawca PWIS z porozumieniu z GIS 2. Wydanie środków dezynfekcyjnych w celu przeprowadzenia dezynfekcji ujęć wodnych i studni przydomowych PPIS 3. Dezynfekcja ujęć wodnych i studni przydomowych. Właściciel urządzeń wodnych 4. Wzmożony nadzór nad jakością wody do spożycia w wodociągach na terenach powodziowych. PPIS C. Skażenia żywności. 1. Działanie administracyjne nakazujące wycofanie skażonej żywności z terenu powodziowego PPIS 2. Uczestnictwo przedstawicieli PPIS w posiedzeniach powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w celu opracowania działań związanych ze sposobem odbioru i utylizacji skażonej żywności. 3. Podjęcie decyzji o uruchomieniu rezerw przeciwepidemicznych w celu zapewnienia środków dezynfekcyjnych. D. Prowadzenie akcji informacyjnej dla ludności informacje o zakazie spożywania wody i żywności skażonej, obowiązku szczepień ochronnych i postępowaniu ludności w sytuacjach zagrożeń związanych z powodzią. PCZK PWIS z porozumieniu z GIS PPIS E. Powiadamianie CZK o podejmowanych działaniach przez organa PIS z terenu woj. łódzkiego. PPIS i PWIS F. Koordynowanie działań. PWIS 191

192 SPO-5.1 Nazwa dokumentu Powiadamianie Marszałka Województwa w przypadku powstania poważnej awarii przemysłowej Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu powiadomienia Marszałka Województwa w przypadku powstania poważnej awarii przemysłowej. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ WBiZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej. IV. Opis postępowania Przekazanie informacji Marszałkowi Województwa. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, monitorowanie przebiegu likwidacji awarii i usuwania jej skutków. Podjęcie działań poprzez Komendanta Wojewódzkiego PSP i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia awarii i jej skutków, określenie w szczególności związanych z tym obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska Przygotowanie i przekazanie wstępnej informacji dla Marszałka Województwa o powstaniu poważnej awarii przemysłowej i podjętych działaniach przez techniczne środki łączności, niezależnie od pory doby. Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej okresowe przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym informacji o zakończeniu likwidacji jej skutków w formie pisemnej. Wykonawca WBiZK Wojewoda WBiZK WBiZK 192

193 SPO-5.2 Nazwa dokumentu Działania WIOŚ w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych Podmiot opracowujący WIOŚ I. Cel procedury Określenie zasad postępowania WIOŚ w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. II. Lider/Uczestnicy procedury WIOŚ/PSP, WBiZK, Policja III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia będącego poważną awarią lub noszącego znamiona poważnej awarii IV. Opis postępowania Realizacja działań interwencyjnych i koordynacyjnych, ocena skutków dla środowiska 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia30 grudnia 2002 r. Przedsięwzięcia Uzyskanie informacji o zaistnieniu zdarzenia noszącego znamiona poważnej awarii. Poinformowanie kierownictwa WIOŚ o zdarzeniu i uzyskanie decyzji o podjęciu działań. Podjęcie decyzji o zakresie działań. W zależności od charakteru zdarzenia poinformowanie WCZK. Wykonawca WIOŚ WIOŚ WIOŚ WIOŚ Pobór próbek skażonego elementu środowiska. WIOŚ 193

194 Przedsięwzięcia Sporządzenie notatki służbowej lub przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołu z kontroli. Wykonawca WIOŚ Analiza pobranych próbek. Poinformowanie o wynikach analiz pobranych próbek oraz stopniu skażenia środowiska zainteresowane podmioty, WCZK i ewentualnie organa ścigania. Monitoring usuwania skutków powstałego zdarzenia w zakresie przywracania środowiska do stanu sprzed wypadku (pobieranie próbek). WIOŚ WIOŚ WIOŚ Podjęcie działań pokontrolnych. WIOŚ Współpraca z organami administracji i innymi podmiotami w zakresie likwidacji skutków poważnej awarii i wykrycia sprawcy. WIOŚ 194

195 SPO-5.3 Nazwa dokumentu Działania Państwowej Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP (podmiot wiodący) w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. II. Lider/Uczestnicy procedury KW PSP/KWP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zdarzenia będącego poważną awarią lub noszącego znamiona poważnej awarii. Realizacja działań interwencyjnych. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki KSRG, - powiadamia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego. - powiadamia wojewódzkich i krajowych specjalistów ds. ratownictwa, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Wykonawca PSP 195

196 Przedsięwzięcia Działania podejmowane przez jednostki PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, w przypadku gdy jest to zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uruchamiany jest Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy sporządzony dla danego zakładu, dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kontem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie działań w zależności od rozwoju sytuacji z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i medycznego, udział w działaniach gaśniczych sił i środków z Łódzkiej Brygady Odwodowej, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP 196

197 SPO-5.4 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji w przypadku wystąpienia poważnych awarii technicznych Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu zdarzenia. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w związku z ewakuacją ludności. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury KWP/KWPSP III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zdarzeniu. Podjęcia działań policyjnych mających na celu zapewnienie sprawnego działania służbom ratowniczym. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2002 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 197

198 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na miejsce zdarzenia. 3. Skierować -na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/ na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: - dodatkowe siły Ruchu Drogowego w celu wsparcia, - Oddziału Prewencji Policji, - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa KWP w Łodzi, - siły wsparcia z jednostek ościennych ( z terenu województwa), - inne służby w razie konieczności. 2. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 3. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - dyżurnemu Komendy Głównej (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 4. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego) - kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - sąsiednie jednostki Policji, (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa) - Państwową Straż Pożarną, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od PSP) - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego - inne służby specjalistyczne w zależności od rodzaju awarii. 5. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych. 6. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 7. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: - skierowania sił wsparcia (będących w dyspozycji), - wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP, - organizacji systemu objazdów, - izolowania terenu zagrożonego, - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe, - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej w przypadku podjęcia działań w takiej formie. Policja 198

199 SPO-6.1 Nazwa dokumentu Procedura opracowanie wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliw Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu opracowania wniosku do Ministra Gospodarki. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK, Biuro Wojewody, WPNiK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wojewoda występuje w przypadku, gdy zakłócenia w dostawach produktów naftowych lub zagrożenie wystąpieniem takich zagrożeń mają miejsce na terenie województwa i oddziaływają negatywnie na funkcjonowanie wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz na bezpieczeństwo i zaopatrzenie ludności w produkty pierwszej potrzeby. Otrzymanie informacji o decyzji ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie ograniczeń w zakresie obrotu paliwami ogłaszanych w publikatorach rządowych. 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. 199

200 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie sprawności funkcjonowania wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz bezpieczeństwa i zaopatrzenia ludności w produkty pierwszej potrzeby. Wykonawca WBiZK Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami WZZK, o konieczności wystąpienia do ministra właściwego do spraw gospodarki o obniżenie obowiązkowych zapasów paliw lub sprzedaży określonej ilości zapasów. Wojewoda, WBiZK Przygotowanie wniosku do ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z decyzją Wojewody w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (ustawa ww. art.33 ust. 1 pkt 3 lit. a), który powinien zawierać: 1. oznaczenie organu administracji rządowej, 2. określenie rodzaju paliw oraz proponowanej wielkości obniżenia zapasów obowiązkowych paliw, 3. określenie proponowanego okresu obniżenia zapasów obowiązkowych paliw, 4. uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów obowiązkowych paliw, 5. dane osoby uprawnionej do kontaktu. Przygotowanie wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki zgodnie z decyzją Wojewody w sprawie nakazania producentom lub handlowcom sprzedaży określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw wskazanym podmiotom (ustawa ww. art.33 ust. 1 pkt 3 lit. b), który powinien zawierać: 1. oznaczenie organu administracji rządowej, 2. określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem zainteresowany jest określony podmiot, 3. wskazanie przeznaczenia paliwa z podaniem priorytetu zgodnie z listą zawartą w 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, 4. uzasadnienie konieczności nabycia paliw, 5. dane osoby uprawnionej do kontaktu. Monitorowanie realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców i wpływu przydzielonych dodatkowych ilości paliw na zaopatrzenie rynku. WBiZK, WPNiK, WI WBiZK, WPNiK WCZK, WI 200

201 SPO-6.2 Nazwa dokumentu Procedura uruchomienia planu rozdziału paliw Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu uruchomienia planu rozdziału paliw. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK, wydziały ŁUW. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Opublikowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami lub zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców. Zrealizowanie zadań wynikających z Planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. paliwami i zmniejszenia 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu zużycia paliw w obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. województwie łódzkim. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie systemu dystrybucji ropy naftowej i paliw w tym zakłóceń na rynku paliw, z punktu widzenia właściwego zaopatrzenia podmiotów o szczególnym znaczeniu. Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami WZZK, w sprawie konieczności wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i uruchomienia Planu.... Przekazanie informacji do wybranej drukarni, w celu realizacji podpisanego porozumienia dotyczącego wydrukowania blankietów upoważnień do zakupu paliw oraz do gmin o uruchomieniu Planu.... Wykonawca WBiZK Wojewoda WI 201

202 Przedsięwzięcia Poinformowanie ludności o uruchomieniu i zasadach dystrybucji upoważnień do zakupu paliw SPO Wykonawca WZZK/ WBiZK, Biuro Wojewody, Nadzór nad właściwym przygotowaniem i realizacją przez gminy rozdziału upoważnień do zakupu paliw. WI Koordynacja kontroli przestrzegania ograniczeń w dystrybucji paliw. WPNiK Zabezpieczenie funkcjonowania aplikacji informatycznej Platforma paliwowa. WPNiK Aktualizacja wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. WI Monitorowanie realizacji wprowadzonych ograniczeń zużycia paliw zgodnie z Planem... i podpisanymi porozumieniami. WI Refundacja kosztów związanych z realizacją Planu.... Wojewoda, WI, WFiB 202

203 SPO-6.3 Nazwa dokumentu Wykorzystanie aplikacji Platforma paliwowa przy realizacji przedsięwzięć Planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie łódzkim. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem. II. Lider/Uczestnicy procedury WPNiK, WBiZK, WIIH, Urząd Regulacji Energetyki. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Decyzja o wprowadzeniu upoważnień do zakupu paliw. Odwołanie decyzji o wprowadzeniu upoważnień do zakupu paliw 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie sprawności funkcjonowania administracji rządowej i zaopatrzenia ludności w paliwa oraz przekazywanych informacji z gmin o funkcjonowaniu Platformy paliwowej i przekazywanie ich do WBiZK ŁUW. Wykonawca WBiZK Udostępnienie aplikacji informatycznej Platforma paliwowa dla gmin (wydanie haseł, przeszkolenie z posługiwania się aplikacją). WPNiK 203

204 Przedsięwzięcia 1 Sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem Platformy paliwowej, w zakresie: koordynacji nadzoru, sprawności technicznej, bazy referencyjnej użytkowników stacji paliw, danych koncesjonariuszy, wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. Sprawdzanie stopnia realizacji Planu... za pomocą aplikacji Platforma paliwowa. Wykonawca WPNiK WPNiK WIIH, Policja OT URE WBiZK Podmioty wymienione wyżej. 204

205 SPO-6.5 Nazwa dokumentu Procedura działań kontrolnych Policji w przypadku uruchomienia planu rozdziału paliw Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas realizacja zadań wynikających z Planu rozdziału paliw. II. Lider/Uczestnicy procedury KWP/KPP III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zdarzeni Podjęcia działań policyjnych mających na celu zapewnienie sprawnego działania służbom ratowniczym. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 roku w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobu użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 205

206 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjąć zgłoszenie o wdrożeniu planu rozdziału Paliw 2 Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na realizację zadań wynikających z planu rozdziału paliw. 3 Skierować -na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/ na miejsce zdarzenia siły wsparcia w postaci: - dodatkowe siły Ruchu Drogowego w celu wsparcia - Oddziału Prewencji Policji, - siły wsparcia z jednostek ościennych ( z terenu województwa), - inne służby w razie konieczności. 4 Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5 Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - Dyżurnemu Komendy Główne (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 6 Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego) - kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - sąsiednie jednostki Policji, (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia realizacji zadań), - inne służby w razie konieczności. 7 W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych 8 W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9 Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: - skierowania sił wsparcia (będących w dyspozycji), - wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP (w razie konieczności), - organizacji i realizacji systemu działań kontrolnych, - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie). Policja 206

207 SPO-6.6 Nazwa dokumentu Działania Zespołu Kryzysowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Podmiot opracowujący WIIH I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego. 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Powiadomienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym WIIH 207

208 Przedsięwzięcia 2. Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia: - maksymalnej ilości paliw sprzedawanych przez stacje paliw w ciągu doby, - maksymalnej ilości paliw, jaką jednorazowo może zakupić odbiorca, - godzin sprzedaży paliw na stacjach paliw, - ograniczeń sprzedaży paliw w postaci pisemnych upoważnień do zakupu określonej ilości paliw, - ograniczeń lub zakazu sprzedaży paliw na stacjach paliw do zbiorników innych niż zbiorniki paliwowe zamontowane w sposób trwały w pojazdach - zbadania dokumentów dotyczących: pochodzenia paliwa, dostawcy paliwa, ilości paliwa, - prawidłowości oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych oraz oznakowania zbiorników, w których magazynowane są paliwa ciekłe, - zbierania informacji w celu uzupełnienia i aktualizacji danych w wykazach przedsiębiorców, stacji paliw, stacji zakładowych oraz hurtowni dotyczące nazwy i adresu przedsiębiorcy, lokalizacji stacji, gatunków sprzedawanego paliwa, ilości paliwa, dystrybutorów, itp. 3. Nawiązanie szerokiej współpracy z organami ścigania i administracji publicznej (Wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, komendant wojewódzki policji). Wykonawca Inspektorzy WIIH w Łodzi Wydział Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług WIIH w Łodzi 208

209 SPO-7.1 Nazwa dokumentu Procedura wnioskowania do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu opracowania wniosku do Rady Ministrów. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Podjęcie decyzji o opracowaniu wniosku w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, a także, gdy wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski na danym obszarze. Otrzymanie informacji o wprowadzeniu lub odmowie wprowadzenia stanu klęski przez Radę Ministrów na danym obszarze. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Monitorowanie powstałych zagrożeń i analizowanie pod kątem uznania ich za klęskę żywiołową. WBiZK Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami WZZK, o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Wojewoda 209

210 Przedsięwzięcia Przygotowanie wniosku do Rady Ministrów zgodnie z decyzją Wojewody, który powinien zawierać: 1. ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i ewentualną prognozę jego rozwoju z przewidywanymi skutkami, 2. określenie obszaru bjętego klęską żywiołową, 3. propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, 4. uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Akceptacja wniosku do Rady Ministrów. Wysłanie wniosku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Rady Ministrów powiadomienie ludności wg procedury SPO-11.3 oraz zainteresowanych starostów i wójtów. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze większym niż jeden powiat przejęcie koordynacji działań ratowniczych, (jeśli nie nastąpiło wcześniej). Wykonawca WBiZK, WPNiK, wybrane wydziały ŁUW, zainteresowani wójtowie i starostowie Wojewoda WBiZK WBiZK, Biuro Wojewody, Wojewoda/WZZK 210

211 SPO-7.2 Nazwa dokumentu Procedura wprowadzania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu wprowadzania ograniczeń. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK/ wydziały ŁUW oraz służby, inspekcje i straże, stosownie do zadań statutowych. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na danym obszarze stanu klęski żywiołowej, z uwzględnieniem niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Odwołanie stanu klęski żywiołowej. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. IV. Opis postępowania Monitorowanie skutków klęski żywiołowej i stanu bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia Wykonawca WBiZK Podanie do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, w drodze obwieszczenia Wojewody SPO Przekazanie treści rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej do redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych, celem nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości. WBiZK Biuro Wojewody 211

212 Przedsięwzięcia Wprowadzenie niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej w drodze rozporządzenia (zarządzenia) Wojewody. W rozporządzeniu (zarządzeniu) tym należy podać: 1. podstawę prawną, 2. określenie zakresu i rodzaju ograniczeń, 3. określenie obowiązanych podmiotów, 4. miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa do realizacji innych ograniczeń, 5. czas trwania ograniczeń, 6. pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych naruszenia rozporządzenia lub decyzji. Powyższe polecenia mogą być wydane ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Opracowanie rozporządzenia (zarządzenia) oraz doręczenie zainteresowanym, a w przypadku wielu zainteresowanych opublikowanie w drodze obwieszczenia SPO Przekazanie treści rozporządzenia (zarządzenia) Wojewody do redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych, celem nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości. Rozpatrywanie, w terminie 7 dni odwołań od decyzji starosty i wójta (prezydenta, burmistrza) w sprawach ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Wykonawca Wojewoda/WZZK WBiZK WZZK/Biuro Wojewody, Wojewoda/WZZK, WPNiK, WSOiC Przekazanie do MSWiA, w ciągu 3 dni, wniesionych odwołań od rozporządzenia (zarządzenia) Wojewody. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Wojewoda/WBiZK WPNiK/wydziały ŁUW oraz służby, inspekcje i straże, stosownie do zadań statutowych. 212

213 SPO-7.3 Nazwa dokumentu Procedura zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami w stanie klęski żywiołowej II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WBiZK, WPNiK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Niezdolność do kierowania lub niewłaściwe kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom Wyznaczenie pełnomocnika klęski żywiołowej przez wójta Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. do kierowania działaniami. lub starostę lub wniosek starosty o zwieszenie uprawnień wójta (prezydenta, burmistrza). IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie przebiegu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub usuwania jej skutków. Wykonawca WBiZK Uznanie, że starosta lub wójt utracił zdolność do kierowania lub niewłaściwie kieruje działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Wojewoda/WZZK Wytypowanie kandydatów i przeprowadzenie z nimi rozmów. Wojewoda/WZZK 213

214 Wybór kandydata na pełnomocnika do kierowania działaniami. Przedsięwzięcia Opracowanie zarządzenia (decyzji) Wojewody w sprawie zawieszenia uprawnień starosty (wójta, burmistrza, prezydenta) i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania działaniami. Przekazanie zarządzenia (decyzji) Wojewody: a. w przypadku zawieszenia uprawnień staroście: - zawieszonemu staroście, - wyznaczonemu pełnomocnikowi; b. w przypadku zawieszenia uprawnień wójtowi: - staroście powiatu na którego terenie był zawieszony wójt; - zawieszonemu wójtowi, - wyznaczonemu pełnomocnikowi. Wykonawca Wojewoda/WZZK, WBiZK, WPNiK WBiZK Przekazanie informacji o dokonanej zmianie mieszkańcom. Biuro Wojewody 214

215 SPO-7.4 Nazwa dokumentu Procedura przyznawania odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznei Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania podczas przyznawania odszkodowania za świadczenia osobiste w stanie klęski żywiołowej. II. Lider/Uczestnicy procedury Minister właściwy ds. wewnętrznych, prezydia miejskiej i gminnej rady narodowej, zakład ubezpieczeń, poszkodowani. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie strat przez osoby uczestniczące w zorganizowanej akcji społecznej. Decyzja o wypłacie odszkodowania. 1. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Zwrot kosztów paliwa i innych materiałów, użytych w związku z wykorzystaniem środków przewozowych, narzędzi lub maszyn następuje po zgłoszeniu roszczenia w ciągu jednego miesiąca od chwili spełnienia obowiązku świadczenia. Zwrot kosztów pokrywany jest z budżetu organu nakładającego świadczenie. Wykonawca Organ nakładający świadczenie Odszkodowanie przysługuje osobie fizycznej, która bez własnej winy w czasie zorganizowanej akcji społecznej i w związku z udziałem w tej akcji doznała utraty zdrowia powodującej całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej, jak również osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która poniosła szkodę wskutek zniszczenia, uszkodzenia, zużycia lub utraty mienia w czasie zorganizowanej akcji społecznej. Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i jest wypłacane ze środków pochodzących z rezerwy celowej ustalanej na ten cel w ustawie budżetowej. Minister właściwy ds. wewnętrznych poprzez wybrany zakład ubezpieczeń 215

216 Przedsięwzięcia Wykonawca Przebieg procesu odszkodowawczego: zgłoszenie szkody wraz z pisemnym wnioskiem o odszkodowanie do jednostki organizacyjnej zakładu ubezpieczeń, położonej najbliżej jego miejsca zamieszkania albo miejsca powstania szkody w terminie do 30 dni, prowadzenie postępowania likwidacyjnego zgłoszonej szkody, podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania na podstawie akt sprawy przekazanych przez zakład ubezpieczeń, wypłata odszkodowania poszkodowanemu, w przypadku jego przyznania, następuje na podstawie decyzji ministra. Poszkodowany Zakład ubezpieczeniowy Minister właściwy ds. wewnętrznych Zakład ubezpieczeniowy 216

217 SPO-7.5 Nazwa dokumentu Procedura przyznawania odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad postępowania podczas przyznawania odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK, WPNiK, WFiB III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie strat u osób, którym ograniczono wolność i prawa człowieka i obywatela. Decyzja o wypłacie odszkodowania. 1. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Przebieg procesu odszkodowawczego: zgłoszenie szkody wraz z pisemnym wnioskiem o wypłacenie odszkodowania najbliżej jego miejsca zamieszkania albo miejsca powstania szkody w terminie do 30 dni, prowadzenie postępowania likwidacyjnego zgłoszonej szkody, podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania, wypłata odszkodowania poszkodowanemu, w przypadku jego przyznania, następuje na podstawie decyzji Wojewody. Wojewoda, WBiZK, WPNiK, WFiB 217

218 SPO-8.1 Nazwa dokumentu Procedura koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w czasie stanu wyjątkowego i wojennego. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu koordynacji i kontroli. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/organy administracji publicznej. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Ogłoszenie stanu wyjątkowego lub wojennego. Odwołanie stanu wyjątkowego lub wojennego. 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Organy władzy administracji publicznej w stanie wyjątkowym działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o stanie wyjątkowym i wydanym Rozporządzeniem Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie rozporządzeń w ramach delegacji wynikających z Rozporządzenia Prezydenta RP lub Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda, WZZK, 218

219 Przedsięwzięcia Prowadzenie nadzoru i kontroli realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego (lub wojennego), w zakresie stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w tym w: 1. dostępie do towarów konsumpcyjnych, 2. wolności działalności gospodarczej, 3. działalności edukacyjnej, 4. transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, 5. funkcjonowaniu systemów łączności, 6. prawie posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni, 7. dostępie do informacji publicznej. Zawieszanie organów gminy, powiatu lub samorządu województwa i ustanawianie zarządu komisarycznego sprawowanego przez komisarza rządowego, w przypadku niedostatecznej skuteczności w realizacji zadań - SPO Wykonawca WIIH, Policja WI, Policja Kuratorium Oświaty WI, Policja WBiZK, Policja Biuro Wojewody Wojewoda/WPNiK Uzgadnianie działań wydzielonych oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wojewoda/WBiZK 219

220 SPO-8.2 Nazwa dokumentu Procedura zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego do kierowania działaniami w stanie wyjątkowym oraz wojennym. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK, WPNiK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Nie wykazywanie, prze organy gminy, powiatu lub samorządu województwa, dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i wojennego. Wprowadzenie zarządu komisarycznego. 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 2. Ustawa o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Monitorowanie realizacji zadań publicznych oraz wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. WBiZK, WPNiK Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z organami samorządowymi, które nie wywiązują się z nakazanych zadań i zwrócenie im uwagi, że w przypadku dalszej takiej działalności zostaną zawieszone w pełnieniu obowiązków. Rozpatrzenie na posiedzeniu WZZK zaistniałej sytuacji, wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji. Wojewoda lub osoba wyznaczona. Wojewoda/WZZK 220

221 Przedsięwzięcia Wykonawca Wybór komisarza rządowego. Opracowanie i złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie zarządu komisarycznego na określony czas lub do czasu zniesienia stanu wyjątkowego, z podaniem kandydata na komisarza rządowego. Przekazanie decyzji Prezesa Rady Ministrów organowi zawieszonemu i wyznaczonemu komisarzowi rządowemu. Wojewoda/WZZK Wojewoda, WBiZK, WPNiK Wojewoda/WBiZK 221

222 SPO-8.3 Nazwa dokumentu Procedura ograniczania działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, WPNiK, Kurator Oświaty. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Delegacja w Rozporządzeniu Rady Ministrów dla wojewody w sprawie zawieszania zajęć edukacyjnych lub zaistnienie takiej konieczności w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze województwa. Odwołanie stanu wyjątkowego lub ustanie konieczności zawieszenia działalności edukacyjnej. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie sytuacji w zakresie działalności edukacyjnej w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych. Uznanie o konieczności (lub na wniosek Kuratora Oświaty) zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych. Opracowanie rozporządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Wykonawca WBiZK, Kurator Oświaty. Wojewoda, WZZK. WBiZK, Kurator Oświaty, WPNiK. 222

223 Przedsięwzięcia Wykonawca Rozpowszechnienie Rozporządzenia Wojewody SPO WBiZK Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego utrzymania. Kurator Oświaty. 223

224 SPO-8.4 Nazwa dokumentu Procedura wszczynania postępowania i wydawania decyzji w sprawach odosobnienia osób na wniosek organów. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu wydawania decyzji w sprawach odosobnienia. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/Kurator Oświaty, WPNiK, WSOiC, WBiZK i Policja. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury W czasie stanu wyjątkowego, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba pozostając na wolności będzie prowadziła działalność zagrażającą konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu. Ustanie przyczyny odosobnienia. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. 224

225 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Prowadzenie oceny stanu bezpieczeństwa państwa, obywateli i porządku publicznego. Przygotowanie decyzji wojewody na odosobnienie. Wszczęcie postępowania w sprawach odosobnienia następuje na wniosek organów: prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Wykonawca Prokuratura, Policja, ABW, SG, ŻW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, WBiZK. WPNiK, WSOiC Wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia. Wojewoda Przekazywanie decyzji w sprawach odosobnienia do wnioskodawcy i wykonawcy. WSOiC Wykonywanie decyzji Wojewody realizowane jest w drodze zatrzymania osoby odosobnionej i przymusowego doprowadzenia do ośrodka odosobnienia podległego Ministrowi Sprawiedliwości. UWAGI: 7. Decyzję w sprawie odosobnienia doręcza się osobie odosobnionej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin. 8. Decyzje w sprawach odosobnienia są ostateczne i mogą być zaskarżane bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 9. Decyzje w sprawach odosobnienia uchyla się niezwłocznie, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające odosobnienie. Policja 225

226 SPO-8.5 Nazwa dokumentu Procedura wprowadzenia cenzury Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu wprowadzenia cenzury. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/organy administracji publicznej. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Nakaz wprowadzenia cenzury w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego i stanu wojennego. Odwołanie nakazu wprowadzenia cenzury. 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Ocena sytuacji i podjęcie decyzji o zasadności i zakresie wprowadzenia cenzury. Opracowanie Rozporządzenia Wojewody (pełni funkcję organów cenzury i kontroli), w którym stosownie do sytuacji należy uwzględnić: 1. cenzurę prewencyjną środków społecznego przekazu obejmującą materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe, 2. kontrolę zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych lub kurierskich, 3. kontrole korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, 4. emisję sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych, 5. organy administracji publicznej, którym Wojewoda powierza wykonywanie czynności technicznych, niezbędnych do prowadzenia cenzury lub kontroli. Opublikowanie rozporządzenia Wojewody SPO Wykonawca Wojewoda, WZZK, zaproszone osoby. Prezes Rady Ministrów Wojewoda WBiZK, Biuro Wojewody 226

227 Przedsięwzięcia Uprawnienia organów administracji publicznej, którym Wojewoda powierza wykonywanie czynności technicznych w zakresie cenzury wynikają z art. 20 ustawy i z rozporządzenia RM (nie zostało wydane). Wykonawca WBiZK, Biuro Wojewody UWAGI: 1. Decyzje organów cenzury i kontroli są ostateczne i mogą być zaskarżone bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2. Cenzura prewencyjna nie obejmuje należących do kościołów i innych związków wyznaniowych środków społecznego przekazu służących wypełnieniu funkcji religijnych. 227

228 SPO-8.6 Nazwa dokumentu Procedura opracowania rozporządzenia Wojewody dotyczącego wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu opracowania rozporządzenia Wojewody. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda, dyrektorzy wydziałów ŁUW, organy administracji publicznej. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wydanie Rozporządzenia przez Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa łódzkiego. Odwołanie stanu wyjątkowego. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Ocena sytuacji w województwie, w tym: analiza postanowień zawartych w Rozporządzeniu Prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, określenie szczegółowego trybu i sposobu oraz obszarowego, podmiotowego i przedmiotowego zakresu wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych przez Prezydenta RP, z uwzględnieniem w możliwym stopniu minimalizację indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. Wojewoda, WZZK 228

229 Przedsięwzięcia Opracowanie rozporządzenia Wojewody o ograniczeniach nakazach i zakazach wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa łódzkiego. a. szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP, b. zakres prowadzenia działalności edukacyjnej, c. zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności, d. zakres wolności działalności gospodarczej - nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju, e. zakres realizacji transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, f. zakres zawieszania działalności stowarzyszeń i partii politycznych, organizowania imprez masowych, strajków i akcji protestacyjnych, g. zakres cenzury prewencyjnej, h. zakres funkcjonowania środków łączności, i. zakres prawa posiadania broni, j. nakazy i zakazy: - przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów, - uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania, k. utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów. Wykonawca WPNiK, WSOiC Kuratorium Oświaty WI WI WI WSOiC, WBiZK Policja WSOiC WSOiC WBiZK Policja Wydanie rozporządzenia. Opublikowanie Rozporządzenia Wojewody SPO Nadzór i kontrola wprowadzenia w życie postanowień Rozporządzeń Prezydenta RP i Wojewody. Wojewoda WBiZK, Biuro Wojewody Dyrektorzy wydziałów ŁUW, organy administracji publicznej. 229

230 SPO-9.1 Nazwa dokumentu Procedura koordynacji i kontroli funkcjonowania organów władzy publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu koordynacji i kontroli. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/organy administracji publicznej. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Ogłoszenie stanu wojennego. Odwołanie stanu wojennego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Organy władzy administracji publicznej w stanie wojennym działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o stanie wojennym i wydanym Rozporządzeniem Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego. Wojewoda, organy administracji publicznej. Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: Wojewoda ocenianie zagrożenia, WBiZK określanie zadań wynikających z przepisów stanu wojennego, WPNiK koordynowanie działalności organów władzy publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych na obszarze Wojewoda poprzez WBiZK województwa i inne wydziały ŁUW wprowadzanie w zakresie nienależącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i Policja uchyla te ograniczenia, nakładanie zadań i nakazywanie jednostkom samorządu terytorialnego dokonywania określonych wydatków, na zasadach określonych w Wojewoda odrębnych przepisach. 230

231 Przedsięwzięcia Prowadzenie nadzoru i kontroli realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stanu wojennego, w zakresie: stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela oraz cenzury, działalności edukacyjnej, zaopatrzenia ludności w towary konsumpcyjne, działalności gospodarczej, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zawieszanie organów gminy, powiatu lub samorządu województwa i ustanawianie zarządu komisarycznego sprawowanego przez komisarza rządowego, w przypadku niedostatecznej skuteczności w realizacji zadań - SPO Wykonawca Wojewoda/WPNiK WSOiC, Policja Kurator Oświaty WI, WIIH WI WI WBiZK, WPS WBiZK, Policja Na wniosek Wojewody Prezes Rady Ministrów. 231

232 SPO-9.2 Nazwa dokumentu Procedura powoływania i odwoływania zarządców komisarycznych przedsiębiorstw państwowych i spółek. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad powoływania i odwoływania zarządców komisarycznych przedsiębiorstw państwowych i spółek. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/członkowie WZZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Konieczność zapewnienia skuteczności wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Ustanie konieczności zapewnienia skuteczności wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił szczególnym znaczeniu dla Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa lub obronności państwa. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na zapewnienie skuteczności wytwarzanie wyrobów lub świadczenia usług o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Organizacja posiedzenia WZZK: Podjęcie decyzji o konieczności wprowadzenia zarządcy komisarycznego spółek, z zastrzeżeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada powyżej 50% udziałów i przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa (Dz.U. nr 122, poz oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) Wykonawca Wojewoda WCZK Wojewoda 232

233 Przedsięwzięcia Wydanie decyzji o wyznaczeniu zarządcy komisarycznego (osoba ta powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa). Wykonawca Wojewoda Rozpatrywanie odwołań od poleceń zarządcy komisarycznego (decyzje są ostateczne i powinny być podjęte w ciągu trzech dni). Koszty osobowe związane ze sprawowaniem zarządu komisarycznego pokrywa Wojewoda. Pozostałe koszty obciążają przedsiębiorcę i stanowią koszty uzyskania dochodu. Monitorowanie i ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na zapewnienie skuteczności wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z osobą kierującą przedsiębiorstwem państwowym i spółką, która nie wywiązuje się z nakazanych zadań i zwrócenie jej uwagi, że w przypadku dalszej takiej działalności zostanie zawieszona w pełnieniu obowiązków. 1) Rozpatrzenie na posiedzeniu WZZK zaistniałej sytuacji, wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji. Wojewoda WFiB WBiZK, WPNiK Wojewoda lub osoba wyznaczona. Wojewoda/WZZK Wybór zarządcy komisarycznego. 2) Przygotowanie i przekazanie decyzji wojewody organowi zawieszonemu i wyznaczonemu zarządcy komisarycznemu przedsiębiorstwa państwowego i spółki. Odwołanie zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego i spółki następuje decyzją wojewody z chwilą ustania konieczności zapewnienia skuteczności wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Wojewoda/WZZK Wojewoda, WI, WPNiK Wojewoda, WI, WPNiK UWAGI 1) Z wyłączeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada powyżej 50% udziałów oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa. 2) Osoba zarządcy komisarycznego powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. 233

234 SPO-10.1 Nazwa dokumentu Procedura udzielania pomocy turystom biura podróży w powrocie do kraju. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Sprowadzenie klientów biura podróży do kraju, w sytuacji pozostawienia ich bez środków do kontynuowania imprezy turystycznej. II. Lider/Uczestnicy procedury Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego/WCZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o sytuacji pozostawienia klientów biura podróży poza granicami kraju, bez środków do kontynuowania imprezy turystycznej. Powrót klientów biura podróży do kraju. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji o pozostawienia klientów biura podróży poza granicami kraju, bez środków do kontynuowania imprezy turystycznej od: - klientów biura podróży lub ich rodzin, - ambasad lub konsulatów, - Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uzyskanie autoryzacji otrzymanej informacji. Sprawdzenie, czy biuro turystyczne organizujące imprezę turystyczną jest ujęte w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przekazanie uzyskanej informacji pracownikom Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Realizowanie zadań mających na celu udzielenie pomocy poszkodowanym klientom biura podróży i zorganizowanie sprowadzenia ich do kraju. Wykonawca WCZK WCZK WCZK Urząd Marszałkowski 234

235 Przedsięwzięcia Udzielenie pomocy w zakresie wykorzystania środków łączności i nawiązania kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pracowników Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Ciągłe monitorowanie sytuacji. Wykonawca WCZK WCZK Udzielanie informacji poszkodowanym turystom i ich rodzinom. Udzielanie informacji mediom. Urząd Marszałkowski WCZK Urząd Marszałkowski, WCZK 235

236 SPO-10.2 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji podczas aktów terrorystycznych Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu zdarzenia. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w przypadku ewakuacji ludności z zagrożonych terenów. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. Niedopuszczenie do eskalacji zdarzenia. II. Lider/Uczestnicy procedury Policja. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie aktu terrorystycznego, na obszarze województwa łódzkiego. Podjęcia działań mających na celu likwidację zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego. 4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 roku w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobu użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji. 236

237 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na miejsce zdarzenia 3. Skierować na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/ na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: - SPAP w Łodzi, - Wojewódzkiego Koordynatora Systemu Negocjacji Policyjnych wraz z grupą negocjacyjną, - Oddziału Prewencji Policji, - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa KWP w Łodzi, - siły wsparcia z jednostek ościennych z terenu województwa, - inne służby w razie konieczności. 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - Dyżurnemu Komendy Głównej w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu. 6. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego), - Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, - Inspektora Sanitarnego MSWiA - kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. 7. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - sąsiednie jednostki Policji (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), - Państwową Straż Pożarną, - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, - Prokuraturę Okręgową w Łodzi, - inne służby w razie konieczności). 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. Policja 237

238 Przedsięwzięcia Wykonawca 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie - skierowania sił wsparcia, - skierowania negocjatorów, - skierowania sił SPAP w Łodzi - wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP - organizacji systemu objazdów - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe - realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stanów nadzwyczajnych ( w przypadku ich wprowadzenia) - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie) Policja 238

239 SPO-10.3 Nazwa dokumentu Działania PSP w przypadku zdarzeń terrorystycznych Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP (podmiot współdziałający) w przypadku wystąpienia zdarzeń terrorystycznych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/KWP, KWPSP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie aktu terrorystycznego, na obszarze województwa łódzkiego. Podjęcia działań mających na celu likwidację zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki PSP, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Wykonawca PSP 239

240 Przedsięwzięcia Wykonawca Działania podejmowane przez zastępy PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia zgodnie z zaleceniami Policji, pomoc Policji w ewakuacji osób i mienia poza strefę zagrożenia, dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. PSP 240

241 SPO-10.4 Nazwa dokumentu Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu katastrofy. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu katastrofy. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury PSP/Policja III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zaistnieniu katastrofy komunikacyjnej na podległym terenie Podjęcia działań policyjnych mających na celu przywrócenie stanu przed katastrofą. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego. 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 241

242 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1 Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2 Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na miejsce zdarzenia. 3 Skierować -na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/ na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: - Dodatkowe siły Ruchu Drogowego w celu wsparcia - Oddziału Prewencji Policji - Statek powietrzny Sekcji Lotnictwa KWP w Łodzi - Siły wsparcia z jednostek ościennych ( z terenu województwa) - inne służby w razie konieczności (psychologowie w przypadku ofiar śmiertelnych) 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur - Dyżurnemu Komendy Główne (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu) 6. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego) - Kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - Sąsiednie jednostki Policji (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), - Państwową Straż Pożarną, - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - Prokuraturę w Łodzi, - inne służby w razie konieczności. 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie - skierowania sił wsparcia (będących w dyspozycji) - wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP - organizacji systemu objazdów - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie) Policja 242

243 SPO-10.5 Nazwa dokumentu Działania PSP po katastrofie komunikacyjnej Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP (podmiot wiodący) po katastrofie komunikacyjnej. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/KWPSP/KWP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zaistnieniu katastrofy komunikacyjnej na podległym terenie. Podjęcia działań mających na celu likwidację zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki KSRG, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Wykonawca PSP 243

244 Przedsięwzięcia Działania podejmowane przez zastępy PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym, ewakuacja poszkodowanych poza strefę zagrożenia, wykonanie dostępu do poszkodowanych, prowadzenie konsultacji z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego KW PSP, dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP 244

245 SPO-10.6 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji w przypadku katastrofy budowlanej Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu katastrofy. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w związku z ewakuacją ludności z miejsc zagrożonych. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/PSP/Policja III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zaistnieniu katastrofy budowlanej. Podjęcia działań policyjnych mających na celu zapewnienie sprawnego działania służbom ratowniczym. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego. 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 245

246 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na miejsce zdarzenia. 3. Skierować -na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/ na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: - dodatkowe siły Ruchu Drogowego w celu wsparcia, - Oddziału Prewencji Policji, - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa KWP w Łodzi, - siły wsparcia z jednostek ościennych ( z terenu województwa), - inne służby w razie konieczności (psychologowie w przypadku ofiar śmiertelnych). 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - Dyżurnemu Komendy Głównej (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 6. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego), - kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - sąsiednie jednostki Policji, (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), - Państwową Straż Pożarną, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od PSP), - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego,, - Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, - Prokuraturę w Łodzi ( w razie konieczności), - inne służby w razie konieczności. 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych. 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: - skierowania sił wsparcia (będących w dyspozycji), - wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP, - organizacji systemu objazdów, - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe, - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie). Wykonawca Policja 246

247 SPO-10.7 Nazwa dokumentu Działania PSP po katastrofach budowlanych Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP (podmiot wiodący) po katastrofach budowlanych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/KWPSP/KWP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zaistnieniu katastrofy budowlanej. Podjęcia działań mających na celu likwidację zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki KSRG, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponenta Zespołu Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Wykonawca PSP 247

248 Przedsięwzięcia Działania podejmowane przez zastępy PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym, ewakuacja poszkodowanych poza strefę zagrożenia, wykonanie dostępu do poszkodowanych, prowadzenie konsultacji z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego KW PSP, dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP 248

249 SPO-10.8 Nazwa dokumentu Procedura działania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po katastrofach budowlanych Podmiot opracowujący WINB I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi w przypadku katastrofy budowlanej. II. Lider/Uczestnicy procedury WINB/PINB. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Ustalenie właściwości Otrzymanie (pozyskanie) informacji miejscowej organu nadzoru Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o zaistnieniu katastrofy budowlanej. budowlanego i przekazanie informacji o zdarzeniu. 249

250 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca A. Monitorowanie katastrofy Przyjęcie informacji o zaistniałym zdarzeniu. Weryfikacja otrzymanej wiadomości o zdarzeniu i ustalenie, jaki obiekt uległ katastrofie. Ustalenie właściwości miejscowej organu nadzoru budowlanego. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu właściwego organu i odpowiednich służb biorących udział w akcji ratowniczej, (jeżeli zachodzi potrzeba straży pożarnej, policji, Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego). Organizacja, w miarę potrzeb, pomocy powiatowym organom nadzoru budowlanego w zakresie określenia uszkodzeń obiektów budowlanych. WINB udziela pomocy PINB w określeniu przydatności uszkodzonych obiektów do dalszego użytkowania. Przekazywanie informacji o zakresie katastrofy (w przypadku wystąpienia katastrofy masowej) do WBiZK ŁUW. W razie istnienia groźby wystąpienia zagrożenia dla ludzi lub mienia, przekazanie do WBiZK ŁUW informację o konieczności uruchomienia procedur powiadamiania o występującym zagrożeniu. W sytuacji wystąpienia dużej ilości poszkodowanych (wypadek masowy) alarmować pogotowie ratunkowe oraz przekazać informację do WZK ŁUW. W uzasadnionych przypadkach przekazać do WZK ŁUW informację o konieczności zorganizowania pomocy humanitarnej i społecznej. Dokumentowanie otrzymanych informacji w systemie RKB(WINB). WINB, PINB 250

251 Przedsięwzięcia B. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej - Właściwy organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej oraz: - niezwłocznie zawiadamia o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; - niezwłocznie powołuje komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia; w skład w/w komisji wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe; do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani: inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego, projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych, osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi; komisja kończy pracę protokołem ustalającym przyczyny katastrofy. - Właściwy organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego. - Właściwy organ nadzoru budowlanego po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. Dokumentowanie dalszego postępowania w sprawie katastrofy budowlanej w systemie RKB(WINB). Wykonawca WINB, PINB 251

252 SPO-10.9 Nazwa dokumentu Procedura działania Policji w przypadku wystąpienia pożarów obiektów wielkopowierzchniowych lub dużych pożarów lasów. Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu zdarzenia. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w związku z ewakuacją ludności z miejsc zagrożonych. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury PSP/Policja III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zdarzeniu. Podjęcia działań policyjnych mających na celu zapewnienie sprawnego działania służbom ratowniczym. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 252

253 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na miejsce zdarzenia. 3. Skierować - na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/ na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: - dodatkowe siły Ruchu Drogowego w celu wsparcia, - Oddziału Prewencji Policji, - statek powietrzny Sekcji Lotnictwa KWP w Łodzi, - siły wsparcia z jednostek ościennych (z terenu województwa), - inne służby w razie konieczności (psychologowie w przypadku ofiar śmiertelnych). 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach: - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, - Dyżurnemu Komendy Głównej (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 6. Powiadomić: - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego), - Kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: - sąsiednie jednostki Policji, (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), - Państwową Straż Pożarną, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od PSP), - Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - inne służby (w razie konieczności). 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych. 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: - skierowania sił wsparcia (będących w dyspozycji), - wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP, - organizacji systemu objazdów, - monitorowanie terenów objętych pożarami, - realizacji działań pomocniczych dla podmiotów prowadzących działania ratunkowe, - realizacji zadań wynikających z planu akcji/operacji policyjnej (w przypadku podjęcia działań w takiej formie). Policja 253

254 SPO Nazwa dokumentu Działania PSP podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP (podmiot wiodący) podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów. II. Lider/Uczestnicy procedury KWPSP/KWP. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zaistnieniu katastrofy budowlanej. Podjęcia działań mających na celu likwidację zagrożenia. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki KSRG, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponenta Zespołu Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Wykonawca PSP 254

255 Przedsięwzięcia Działania podejmowane przez zastępy PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, udział w działaniach gaśniczych sił i środków z terenu powiatu i powiatów sąsiednich, udział w działaniach gaśniczych sił i środków z Łódzkiej Brygady Odwodowej, udział w działaniach gaśniczych sił i środków spoza województwa w przypadku zdarzeń przekraczających możliwości województwa, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP 255

256 SPO Nazwa dokumentu Procedura informowania o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad działania WCZK. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WIOŚ, Marszałek Województwa III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych poziomów substancji oraz ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu IV. Opis postępowania Przyjęcie informacji i podjęcie działań. 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcia Przyjęcie od Marszałka Województwa lub Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji dotyczącej wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych alb alarmowych poziomów substancji w powietrzu. Wykonawca WCZK Przekazanie Wojewodzie informacji dotyczącej zdarzenia w formie pisemnej lub telefonicznie. WCZK Przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o wystąpieniu takich przekroczeń WIOŚ 256

257 Przedsięwzięcia Przekazanie do RCB informacji o zdarzeniu, podjętych działaniach oraz istniejącym zagrożeniu. Utrzymywanie bieżącego kontaktu, informowanie o rozwoju sytuacji. Po analizie zaistniałej sytuacji i dokonaniu uzgodnień z Marszałkiem Województwa, Wojewoda powiadamia ludność w sposób zwyczajowo przyjęty o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu. Monitorowanie zaistniałej sytuacji i wskazanie środków zaradczych. Sejmik województwa po zasięgnięciu opinii właściwego starosty określi w drodze uchwały plan działań krótkoterminowych mających na celu: - zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń, - ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń Wykonawca WCZK Wojewoda/WBiZK WBiZK/WIOŚ/Marszałek Województwa Sejmik Województwa 257

258 SPO Nazwa dokumentu Działania PSP w przypadku braku dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa Podmiot opracowujący PSP I. Cel procedury Sposób postępowania PSP (podmiot współdziałający) w przypadku braku dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/Komendant Wojewódzki PSP/Komendant Wojewódzki Policji III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zdarzeniu. Udzielenie pomocy dostawcom i odbiorcom energii elektrycznej. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP/M PSP przyjmuje zgłoszenie, a następnie wykonuje następujące czynności: - dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki KSRG, - powiadamia Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, - powiadamia WSKR KW PSP w Łodzi, - powiadamia Policję i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, - WSKR KW PSP powiadamia WCZK. Działania podejmowane przez zastępy PSP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dokonanie oceny miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenie obiektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i użyteczności publicznej w energię elektryczną z posiadanych agregatów prądotwórczych, współpraca z Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego, informowanie przełożonych w zakresie rozwoju sytuacji i podejmowanych działań. Wykonawca PSP PSP 258

259 SPO Nazwa dokumentu Procedura działania Policji w przypadku braku dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa. Podmiot opracowujący Policja I. Cel procedury Zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscu zdarzenia. Ochrona życia, zdrowia ludzkiego a także mienia w związku z ewakuacją ludności z miejsc zagrożonych. Zapewnienie sprawnego działania służbom ratunkowym. II. Lider/Uczestnicy procedury PSP/Policja III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przyjęcie informacji o zdarzeniu. Podjęcia działań policyjnych mających na celu zapewnienie sprawnego działania służbom ratowniczym. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 259

260 IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia 1. Przyjąć zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu. 2. Powiadomić jednostki terenowe /KPP/KMP/ właściwe ze względu na miejsce zdarzenia 3. Skierować -na wniosek jednostki lub z własnej inicjatywy/na miejsce zdarzenia siły wsparcia. w postaci: dodatkowe siły Ruchu Drogowego w celu wsparcia, Oddziału Prewencji Policji, statek powietrzny Sekcji Lotnictwa KWP w Łodzi, siły wsparcia z jednostek ościennych ( z terenu województwa), inne służby w razie konieczności. 4. Zapewnić przypływ informacji z miejsca zdarzenia. Prowadzić koordynację podjętych działań. 5. Zameldować o wydarzeniu i podjętych działaniach. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi lub jego Zastępcy pełniącemu dyżur, Dyżurnemu Komendy Główne (w oparciu o katalog zdarzeń podlegających meldowaniu). 6. Powiadomić: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi o niego) kierowników komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W zależności od charakteru zdarzenia powiadomić: Sąsiednie jednostki Policji (jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa), Państwową Straż Pożarną (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od PSP), służby energetyczne (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od nich), inne służby w razie konieczności. 7. W zależności od sytuacji ogłosić alarm dla podległych jednostek organizacyjnych. 8. W zależności od sytuacji podjąć działania policyjne w wyższych formach pozwalających uruchomić struktury przewidziane do wspomagania procesu decyzyjnego. 9. Prowadzić stały nadzór i koordynacje działań policyjnych w zakresie: skierowania sił wsparcia (będących w dyspozycji), wnioskowania o wsparcie z sąsiednich KWP, organizacji systemu objazdów, Wykonawca Policja 260

261 SPO Nazwa dokumentu Procedury działania w przypadku skażenia wody w wodociągach Podmiot opracowujący PWIS I. Cel procedury Określenie zasad postępowania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przypadku wystąpienia zatrucia wody w wodociągach. II. Lider/Uczestnicy procedury PWIS/PPIS. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Stwierdzenie występowania zatrucia wody w wodociągach. IV. Opis postępowania Likwidacja skutków zatrucia wody w wodociągach. 1. Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsięwzięcia Uzyskanie informacji o zaistnieniu mikrobiologicznego lub chemicznego skażenia wody. Wykonawca PWIS, PPIS, ZWiK Poinformowanie PWIS o zdarzeniu. PPIS Podjęcie decyzji w zakresie działań. PPIS 261

262 Przedsięwzięcia Wizja lokalna, pobór próbek wody na ujęciu, w stacji wodociągowej i z sieci. Powiadomienie właściciela wodociągu (telefon, , fax) o zaistniałej sytuacji skażenia mikrobiologicznego lub fizyko-chemicznego. Analiza próbek wody. Wydanie decyzji administracyjnej na właściciela wodociągu nakazującej podjęcie stosownych działań doprowadzających do poprawy jakości wody. Wykonawca PPIS Zintegrowane laboratorium PIS woj. łódzkiego. PPIS Przekazanie właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji o złej jakości wody. PPIS Poinformowanie ludności na terenie zagrożonym o skażeniu wody i trybie postępowania oraz zapewnienie nieskażonej butelkowanej, w beczkowozach lub korzystanie z innego wodociągu. mieszkańcom wody pitnej Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Starosta Poinformowanie o zanieczyszczeniu wodociągu na określonym terenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (powiatowego, wojewódzkiego). PPIS, PWIS Ocena ujęć wody do poboru awaryjnego wody pitnej. Ocena jakości wody w środkach transportu lądowego służących do awaryjnego zabezpieczenia wody (beczkowozy, cysterny). PPIS 262

263 SPO-11.1 Nazwa dokumentu Procedura organizowania punktu informacyjnego dla ludności. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zdarzenia wymagającego zorganizowania punktu informacyjnego dla ludności Uruchomienie pracy punktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania informacyjnego Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji o powstaniu zdarzenia, w którym jest lub może być duża liczba osób poszkodowanych. Wykonawca WBiZK Podjęcie decyzji o uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności. Wojewoda/WBiZK Uruchomienie punktu informacyjnego (pod nr 987 i pod nr , ) oraz: powiadomienie Biura Wojewody w celu przekazania tej informacji do mediów, powiadomienie wyznaczonych pracowników WBiZK, techniczne uruchomienie punktu w pomieszczeniach WBiZK (do czterech stanowisk informujących). Ciągłe zbieranie informacji niezbędnej do informowania ludności w zakresie osób poszkodowanych (o zmarłych i rannych, dokąd zostali przewiezieni), zasadach zachowania się w rejonie zdarzenia i innych stosownie do powstałego zagrożenia. WBiZK WBiZK 263

264 Przedsięwzięcia Wykonawca Przekazywanie informacji ludności. Wyznaczeni pracownicy Nadzór nad pracą punktu informacyjnego. Kierownik OZK Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. Wojewoda/WBiZK 264

265 SPO-11.2 Nazwa dokumentu Procedura informowania o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK, WIOŚ. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji oraz ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu. Poinformowanie ludności i zainteresowanych podmiotów. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji lub ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu. Podjęcie decyzji o powiadomieniu ludnośći i podmiotów korzystających ze środowiska, po kosultacji z WIOŚ. Wykonawca WCZK Wojewoda/WBiZK 265

266 Przedsięwzięcia Niezwłoczne powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska. Informacja powinna w szczególności zawierać: datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia, albo przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu, prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia, wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenia oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte, informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. Wykonawca WBiZK, Biuro Wojewody, WIOŚ Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego SPO-11.1., w którym dyżur będzie pełnił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewoda, WBiZK, WIOŚ Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na wniosek WIOŚ. WBiZK, Biuro Wojewody 266

267 SPO-11.3 Nazwa dokumentu Procedura przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub Wojewodę Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu przekazywania informacji do publicznej wiadomości. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK, Biuro Wojewody. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Konieczność podania do publicznej wiadomości treści aktu prawnego. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości. 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przekazanie polecenia o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Prezydenta, Rady Ministrów i ministrów stosownie do zapisów w danym akcie prawnym: wydrukowanie obwieszczenia, powielenie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, umieszczenie na stronie internetowej ŁUW, przekazanie pocztą elektroniczną do powiatów, organów zespolonej i niezespolonej administracji rządowej, przekazanie informacji do redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych, przeprowadzenie konferencji prasowej. Wykonawca Wojewoda/WBiZK WBiZK, Biuro Wojewody, WPNiK 267

268 Przedsięwzięcia Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Wojewody: opublikowanie w Dzienniku Urzędowym, wydrukowanie obwieszczenia, powielenie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, umieszczenie na stronie internetowej ŁUW, przekazanie pocztą elektroniczną do powiatów, organów zespolonej i niezespolonej administracji rządowej, przekazanie informacji do redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych, przeprowadzenie konferencji prasowej. Wykonawca WBiZK, Biuro Wojewody, WPNiK 268

269 SPO-11.4 Nazwa dokumentu Procedura informowania ludności Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, Biuro Wojewody, we współdziałaniu z rzecznikami prasowymi służb, inspekcji i straży, WCZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Potrzeba przekazania informacji dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością zaistnienia zagrożenia. Poinformowanie ludności. 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego poprzez wymianę informacji z elementami Systemu Wczesnego Ostrzegania. Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach niebędących sytuacjami kryzysowymi. Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach będących sytuacjami kryzysowymi. Wykonawca WCZK Organy służb, inspekcji i straży. Wojewoda/WZZK, Biuro Wojewody, WBiZK 269

270 Przedsięwzięcia Informowanie ludności może być realizowane, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania z wyjątkiem sposobu informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych ujętych w SPO-1.1, poprzez: konferencje prasowe Wojewody lub na jego polecenie organów służb, inspekcji i straży, konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży w zakresie uzgodnionym z Biurem Wojewody, przekazywanie informacji do mediów przez Biuro Wojewody, umieszczanie informacji na stronie internetowej ŁUW, ulotki i obwieszczenia, przekazywanie informacji do organów administracji samorządowej. Wykonawca Wojewoda/WZZK, Biuro Wojewody, WBiZK UWAGA! W szczególnych sytuacjach Wojewoda decyduje o zakresie przekazywania informacji. 270

271 SPO-11.5 Nazwa dokumentu Procedura ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WCZK, RZGW, IMiGW, WZMiUW. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie zagrożenia powodziowego, na obszarze, co najmniej dwóch powiatów lub w sytuacji, gdy Wojewoda pierwszy uzyska informację o zagrożeniu na terenie gminy lub powiatu. Ostrzeżenie, zaalarmowanie ludności, wprowadzenie pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji od IMGW, RZGW, WZMiUW o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym prawdopodobieństwie jego powstania zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. Analiza informacji o zdarzeniu: wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, jakie mogą być następstwa zdarzenia. Wykonawca WCZK WBiZK WBiZK 271

272 Przedsięwzięcia Ocena sytuacji i w przypadku uznania iż wymaga ona zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności - powiadomienie Kierownika OZK (Dyrektora WBiZK) oraz Wojewodę. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego. Opracowanie informacji do organów powiatowej administracji samorządowej, mediów oraz stosownie do zagrożenia do organów administracji zespolonej i niezespolonej. W komunikacie należy uwzględnić: - datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, - informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. Przekazanie informacji, co najmniej dwoma środkami łączności: do mediów, do organów powiatowej administracji samorządowej oraz stosownie do rodzaju zagrożenia do organów administracji zespolonej i niezespolonej. Sprawdzenie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do adresatów. Po ustaniu zagrożenia podjęcie decyzji o odwołaniu: pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego, zagrożeń meteorologicznych. Odwołanie zagrożeń, pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. Wykonawca WCZK WCZK WCZK, Biuro Wojewody WCZK, Biuro Wojewody WCZK Wojewoda IMGW, RZGW, WZMiUW WCZK, IMGW WCZK, Biuro Wojewody 272

273 SPO-11.6 Nazwa dokumentu Procedura ostrzegania i alarmowania ludności Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad ostrzegania i alarmowania ludności. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zdarzenia lub duże prawdopodobieństwo jego powstania zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. Ostrzeżenie, zaalarmowanie ludności. 1. Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół 1) sporządzonego w Genewie 8 czerwca 1977 r. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 3. Zarządzenie nr 192/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji o powstaniu zdarzenia lub dużym prawdopodobieństwie jego powstania zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. Analiza informacji o zdarzeniu: wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, ocena następstw zdarzenia. Wykonawca WCZK WCZK WCZK 273

274 Przedsięwzięcia Wykonawca Uznanie, że sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności i powiadomienie Dyrektora WBiZK. WCZK Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeganiu lub alarmowaniu. WBiZK A. W przypadku ostrzegania Podjęcie decyzji o ostrzeżeniu ludności. WBiZK lub WZZK Opracowanie komunikatu ostrzegawczego do mediów, organów powiatowej administracji samorządowej oraz stosownie do zagrożenia do organów administracji zespolonej i niezespolonej. W komunikacie należy uwzględnić: - datę, godzinę i obszar, na którym może wystąpić zagrożenie, - informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. Przekazanie komunikatu ostrzegawczego, (co najmniej dwoma środkami łączności): do mediów, do organów powiatowej administracji samorządowej oraz stosownie do rodzaju zagrożenia do organów administracji zespolonej i niezespolonej. Przekazanie sygnału alarmowego o powstaniu zdarzenia lub przekazywanie kolejnych komunikatów stosownie do rozwoju zagrożenia do zainteresowanych jak w pkt 8. Przekazanie komunikatu o ustaniu lub zlikwidowaniu zagrożenia do zainteresowanych jak w pkt 8. WBiZK, Biuro Wojewody Biuro Wojewody WBiZK WBiZK, Biuro Wojewody WBiZK, Biuro Wojewody B. W przypadku alarmowania Podjęcie decyzji o alarmowaniu właściwych terytorialnie władz, służb i ludności. WBiZK 274

275 Przedsięwzięcia Wykonawca Opracowanie komunikatu alarmowego. WBiZK Przekazanie, ( co najmniej dwoma środkami łączności) komunikatu alarmowego do organów powiatowej administracji samorządowej i mediów. WCZK Monitorowanie przebiegu zdarzenia i działania organów administracji publicznej. WCZK Przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie, jeśli zdarzenie objęło dwa lub więcej powiatów. WCZK C. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach z powietrza. Przyjęcie i przekazanie informacji ostrzegającej o zagrożeniach z powietrza do: - mediów, - powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. WBiZK, WCZK Przyjęcie i przekazanie informacji alarmującej o zagrożeniach z powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. WCZK 275

276 SPO-11.7 Nazwa dokumentu Procedura podwyższania gotowości działania szpitali Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu podwyższania gotowości działania szpitali. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/Dyrektor WBiZK, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego, dyrektorzy zespołów opieki zdrowotnej. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Przekazanie decyzji Wojewody do ZOZ Ustawa z dnia 8 września 2006 r. r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Przekazanie Wojewodzie oceny sytuacji mogącej spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób. Podjęcie decyzji o postawieniu w stan podwyższonej gotowości wybranych zespołów opieki zdrowotnej (finansowanych i nie finansowanych przez NFZ). Przygotowanie decyzji administracyjnej Wojewody dla każdego ZOZ, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawca LKRM Wojewoda lub LKRM upoważniony do wydawania decyzji. WBiZK, LKRM, WPNiK Przekazanie decyzji Wojewody do wybranych zespołów opieki zdrowotnej przez techniczne środki łączności. WBiZK 276

277 Przedsięwzięcia Finansowanie : ZOZ świadczące opiekę zdrowotną finansowaną przez NFZ, ZOZ nieświadczące opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Wykonawca NFZ 277

278 SPO-11.8 Nazwa dokumentu Procedura wsparcia ewakuacji przez wojewodę Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobów wsparcia ewakuacji. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, starostowie, wójtowie. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wniosek starosty lub wójta o wsparcie ewakuacji. Udzielenie pomocy w zakresie ewakuacji. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez organy administracji samorządowej, w tym w zakresie ewakuacji. Wykonawca WCZK Przyjęcie wniosku starosty lub wójta o wsparcie ewakuacji Wojewoda Zwołanie posiedzenia WZZK i osób zaproszonych oraz podjęcie decyzji o celowości i aktualnych możliwościach wsparcia. Wojewoda 278

279 Przedsięwzięcia Decyzja odmowna lub pozytywna o wsparciu i realizacji w stosownym w zakresie: udostępnienia nieruchomości dla ewakuowanej ludności i zwierząt, transportu osobowego i towarowego, pomocy medycznej i psychologicznej, pomocy społecznej, organizacji pomocy humanitarnej, w tym zagranicznej, ewakuacji dóbr kultury, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zwrócenie się do Ministra Obrony Narodowej o pomoc Sił Zbrojnych RP w stosownym zakresie. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań wsparcia, uruchomienie ich realizacji, uzgodnienie szczegółowych zadań dla wykonawców z wnioskującym starostą lub wójtem, a następnie nadzorowanie ich wykonania. Opracowanie, po zakończeniu realizacji zadań, sprawozdania, w tym wyliczenia poniesionych nakładów finansowych i ich rozliczenie. Wykonawca Wojewoda WI WI WPS WPS WBiZK Wojewódzki Konserwator Zabytków KW Policji WBiZK WI, WPS, WBiZK, Wojewódzki Konserwator Zabytków WFiB, WI, WPS, WBiZK, Wojewódzki Konserwator Zabytków 279

280 SPO-11.9 Nazwa dokumentu Procedura oceniania i dokumentowania strat Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad oceniania i dokumentowania strat. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/ Marszałek Województwa, starosta, wójt, wyznaczone osoby do składów komisji. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Przystąpienie do szacowania i usuwania szkód. IV. Opis postępowania Opracowanie raportu odbudowy. 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. 5. Ustawa budżetowa na dany rok. 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 7. Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych. Przedsięwzięcia Dokonanie wstępnej oceny strat na podstawie informacji zebranych do czasu zakończenia akcji ratunkowej. Wykonawca WBiZK, wydziały ŁUW 280

281 Przedsięwzięcia Powołanie komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej. Opracowanie protokołu szkód i powstałych strat, zawierającego: datę i miejsce oraz numer protokołu strat powstałych, skład komisji, datę i miejsce wystąpienia oraz charakter klęski żywiołowej, wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym z podaniem charakteru i wielkości szkód i wysokości strat na każdym obiekcie. Opracowanie planu usuwania skutków klęsk żywiołowych, zawierający: wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi z określeniem hierarchii ich ważności, bilans potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji, program likwidacji strat w rozbiciu na lata z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki samorządu. Dokument ten powinien być dokumentem wyjściowym przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa. Wystąpienie do Wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu samorządowym Powołanie komisji wojewódzkiej, której zadaniem jest dokonanie analizy przedłożonych protokołów zniszczeń i oceny czy wysokość strat jest zgodna ze stanem faktycznym oraz czy wysokości strat są właściwie wycenione. Wykonawca Wójt (burmistrz, prezydent), Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa, stosownie do terenu objętego klęską żywiołową. Komisje powołane przez Wójta, Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa Wójt (burmistrz, prezydent), Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa stosownie do terenu objętego klęską żywiołową. Wójt (burmistrz, prezydent), Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa stosownie do terenu objętego klęską żywiołową. Wojewoda Dokonanie analizy przedłożonych protokołów i sporządzenie protokołu weryfikującego straty. Po akceptacji przez Wojewodę, przekazanie, do ministra właściwego, ds. administracji wszystkich informacji ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową, podając wysokość strat oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. W wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki, w których straty wywołane klęską żywiołową są niemniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Członkowie komisji wojewódzkiej Wojewoda/WBiZK 281

282 Przedsięwzięcia Wykonawca Dokonanie podziału rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz wydanie promes informujących o przyznanej kwocie dofinansowania dla poszczególnych samorządów. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji 282

283 SPO Nazwa dokumentu Procedura wprowadzania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu postępowania w przypadku wprowadzania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WZZK, wydziały ŁUW. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Decyzja o wprowadzeniu obowiązkowych świadczeń osobistych i rzeczowych. IV. Opis postępowania Wydanie decyzji. 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 2. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 3. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcia Monitorowanie powstałego zagrożenia i zbieranie informacji o zadaniach realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe oraz służby ratownicze. Podjęcie decyzji, na wniosek kierujących działaniami ratowniczymi lub z własnej inicjatywy, o konieczności nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej i w stanie klęski żywiołowej. Wykonawca WBiZK Wojewoda /WZZK/ Opracowanie treści decyzji administracyjnych na świadczenia osobiste i rzeczowe. WBiZK, WPNiK. Dostarczenie decyzji administracyjnych do wykonawców. WBiZK 283

284 Przedsięwzięcia Organizacja współdziałania świadczeniodawców z innymi uczestnikami akcji ratunkowej. Wykonawca WBiZK Kontrola realizacji nałożonych świadczeń. WBiZK 284

285 SPO Nazwa dokumentu Procedura wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WBiZK, WSzW, MON. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zdarzenia wymagającego wsparcia cywilnych sił i środków ratowniczych przez oddziały wojskowe. Wejście oddziałów wojska do wsparcia akcji ratunkowej. 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 3. Rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 4. Plan użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych. 5. Plan użycia WSzW w Łodzi w sytuacjach kryzysowych IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej. WBiZK/WZZK Podjęcie decyzji w sprawie wnioskowania o udział wojska do wsparcia wojewódzkich sił i środków biorących udział w akcji ratunkowej (na wniosek Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta lub Starosty albo decyzja Wojewody/WZZK). Określenie zadań dla pododdziałów wojskowych Wojewoda/WBiZK, WSzW w uzgodnieniu z Szefem WSzW w Łodzi, który ma rozeznanie co do sił i zasobów SZ RP możliwych do udziału w sytuacjach kryzysowych. Uzgodnienie spraw związanych z działaniem oddziałów i pododdziałów SZ w miejscu wystąpienia sytuacji kryzysowej i ich zabezpieczeniem. 285

286 Przedsięwzięcia Wykonawca Przygotowanie wniosku do Ministra Obrony Narodowej (ze wskazaniem miejsca, określeniem ilość sił i środków, przewidywane zadania do realizacji, informacje o zabezpieczeniu logistycznym oraz podanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie akcji wzór w załączeniu) Wojewoda/WBiZK, WSzW W sytuacjach nagłych, w celu skrócenia czasu niezbędnego do szybszego uruchomienia/ odwołania sił i środków procedura może odbywać się drogą telefoniczną poprzez system służb dyżurnych. Nie powinno to powodować pominięcie niezwłocznego przekazania wymaganych dokumentów w formie pisemnej. Aktywacja drogą telefoniczną dotyczy jedynie sił i środków ujętych w Planie użycai WSzW w Łodzi... Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej. MON w zależności od obszaru wystąpienia zagrożenia na terenie województwa Wojewoda Koordynowanie udziału oddziałów i pododdziałów SZ RP w realizacji zadań - na terenie powiatu - Starosta - na terenie gminy Wójt / Burmistrz/ Prezydent Miasta Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone siły wojska (na wniosek Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta lub Starosty albo Wojewoda/WZZK decyzja Wojewody/WZZK). 286

287 SPO Nazwa dokumentu Procedura wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie sposobu wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/Marszałek Województwa, starosta, wójt, wyznaczone osoby do składów komisji III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Złożenie pisemnego wniosku do Wojewody przez poszkodowanego o odszkodowanie. Decyzja o wypłacie odszkodowania lub odmowie Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w wypłaty. czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Otrzymanie wniosku o odszkodowanie. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie organu, do którego jest kierowany, oraz sprawy, której dotyczy, imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy, wysokość poniesionej straty majątkowej oraz czas, miejsce i okoliczności jej powstania, rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa, datę i podpis składającego pismo. Uwagi! Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli strata majątkowa powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej. Powołanie zespołu do rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie z pośród pracowników ŁUW, stosownie do rodzaju odszkodowania. Wykonawca Wojewoda Wojewoda 287

288 Przedsięwzięcia Rozpatrzenie słuszności wniosku i konieczności wypłaty odszkodowania przygotowanie decyzji Wojewody (do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z wyłączeniem art ). Wydanie decyzji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Decyzja jest ostateczna. Odszkodowanie wypłaca się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji poszkodowanemu. Odszkodowanie przysługuje od skarbu państwa. Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wykonawca Powołany zespół Wojewoda Wojewoda/WFiB Poszkodowany wnioskodawca 288

289 SPO-12.1 Nazwa dokumentu Procedura działania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad organizacji pracy i działania WZZK. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/członkowie WZZK, WBiZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zdarzenia wymagającego uruchomienia działania WZZK. Zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 3. Zarządzenie Nr 283/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. Wykonawca WBiZK/Wojewoda Zwołanie posiedzenia Zespołu: w trybie natychmiastowym, w przypadku powstania sytuacji wymagającej pilnej analizy, oceny zagrożenia i podjęcia stosownych decyzji, w trybie normalnym na wniosek któregokolwiek członka Zespołu. Wojewoda Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu i zabezpieczenie jego posiedzenia w pomieszczeniach WBiZK ŁUW lub w innym miejscu. WBiZK 289

290 Przedsięwzięcia Posiedzenia Zespołu odbywają się w pomieszczeniu WCZK (sala 207), lub w innym pomieszczeniu wyznaczonym przez Wojewodę. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Łódzkiego. Określenie zakresu informacji przekazywanej do wiadomości publicznej, w związku z powstałym zagrożeniem. Wykonawca WBiZK WBiZK WZZK W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Wojewodę, lub na jego decyzję: posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, członkowie Zespołu wyznaczają swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w WCZK. Zapewnienie obsługi kancelaryjno- biurowej i miejsc pracy dla członków WZZK oraz ich przedstawicieli. Wojewoda, WZZK wyznaczeni przedstawiciele WBiZK Decyzja o odwołaniu cyklicznych posiedzeń WZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli. Wojewoda 290

291 SPO-12.2 Nazwa dokumentu Procedura funkcjonowania WCZK Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad działania WCZK. II. Lider/Uczestnicy procedury WBiZK III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Rozpoczęcie dyżuru. Zakończenie dyżuru. 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia WCZK jest komórką organizacyjną WBiZK ŁUW, funkcjonuje w systemie całodobowym. Dyżur pełnią: dyżurny operacyjny WCZK oraz Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego. W sytuacji zwyczajnej wykonują następujące czynności: - zbieranie i analizowanie napływających informacji oraz przygotowywanie meldunków dla Wojewody, - współdziałanie z PCZK oraz stanowiskami kierowania służb, inspekcji i straży, - składanie meldunków dobowych do RCB, Wojewody Łódzkiego, WCZP oraz okresowo do MZ, - przygotowywanie i przekazywanie komunikatów o zagrożeniach do służb, inspekcji, PCZK oraz mediów, - utrzymywanie w stanie sprawności środków łączności oraz SWSiA. Wykonawca WCZK W sytuacji nadzwyczajnej WCZK wykonuje polecenia Wojewody oraz realizuje zadania zapisane w innych SPO. WCZK 291

292 SPO-12.3 Nazwa dokumentu Procedura funkcjonowania WCZK w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad uruchomienia i działania WCZK w ramach KSWSIA. II. Lider/Uczestnicy procedury Wojewoda/WCZK. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, stanów nadzwyczajnych oraz w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów. Uruchomienie działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach. 3. Zarządzenie nr 192/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Decyzja o uruchomieniu działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania: a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b) Wojewoda. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. Przekazanie informacji o uruchomieniu i rozwinięciu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania do Szefów Obrony Cywilnej Powiatów i Gmin. Uruchomienie i rozwinięcie elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania. Wykonawca WCZK WCZK WBiZK WCZK, szefowie OC powiatów i gmin. 292

293 Przedsięwzięcia Przyjęcie informacji od organów administracji publicznej o uruchomieniu elementów wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Przekazanie informacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia: wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, określenie następstw zdarzenia. Przekazywanie danych o zagrożeniach (w tym o skażeniach) do jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających oraz sił ratowniczych. Ostrzeganie i alarmowanie ludności. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności. Opracowywanie wniosków i propozycji dla organów kierowania w województwie. Wykonawca WCZK WCZK WCZK WCZK WCZK, Szefowie OC WCZK, Szefowie OC, Media WCZK Wymiana informacji z sąsiednimi województwami i innymi jednostkami organizacyjnymi wg przyjętych procedur. WCZK Podejmowanie działań zgodnie z decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekazywanie informacji (realizować co najmniej dwoma środkami łączności). WCZK WCZK 293

294 SPO-13 Nazwa dokumentu Procedura koordynacji działań Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Podmiot opracowujący ŁUW I. Cel procedury Określenie zasad koordynowania działań jednostek PRM przez LKRM. II. Lider/Uczestnicy procedury Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego/jednostki systemu PRM. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Powstanie zdarzenia wymagającego koordynacji działań jednostek PRM przez LKRM. Przyjęcie wszystkich rannych do szpitali. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. IV. Opis postępowania Przedsięwzięcia Wykonawca Wariant I -powstanie zagrożenia, w następstwie, którego wiele osób może potrzebować pomocy medycznej. Przyjęcie informacji od dyżurnego WCZK lub PSP, Policji, innych organów administracji o powstaniu zagrożenia. Ocena sytuacji pod kątem możliwej liczby poszkodowanych, rodzaju obrażeń itp. Zebranie informacji od dysponentów jednostek PRM o aktualnych możliwościach przyjęcia osób rannych. Powiadomienie i uzgodnienie współdziałania z dyspozytorami medycznymi w rejonie, których powstało zagrożenie i sąsiednimi, którzy będą mogli wziąć udział w akcji ratunkowej. W przypadku konieczności podwyższenia gotowości działania szpitali postępowanie wg procedury SPO W przypadku powstania zdarzenia postępowanie jak w wariancie II. Opracowanie meldunku do Wojewody o zagrożeniu, podjętych działaniach i trudnościach w ich realizacji. LKRM Wariant II powstanie zdarzenia, w wyniku, którego zostało rannych wiele osób. 294

295 Przedsięwzięcia Wykonawca Przyjęcie informacji od dyżurnego WCZK lub dyspozytora medycznego o powstaniu zdarzenia, w wyniku, którego wiele osób zostało rannych. Ocena sytuacji pod kątem możliwej liczby poszkodowanych, rodzaju obrażeń itp. Zebranie informacji od dyspozytora medycznego, w rejonie, którego powstało zdarzenie, o jego możliwościach i potrzebach w celu obsługi wszystkich rannych. W przypadku potrzeby wyznacza dyspozytorów i jednostki, PRM, z poza obszaru objętego zdarzeniem, do udziału w akcji ratunkowej. Koordynuje działania dyspozytorów medycznych oraz udziela im niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy. W przypadku długotrwałej akcji ratunkowej i powstania potrzeby podwyższenia gotowości szpitali postępuje wg procedury SPO Zbieranie informacji od dyspozytorów medycznych i SOR o liczbie rannych skierowanych do poszczególnych szpitali oraz ich danych osobowych oraz przekazywanie tych danych do punktu informacyjnego WCZK. Opracowanie meldunku do Wojewody o zagrożeniu, podjętych działaniach i trudnościach w ich realizacji. LKRM 295

296 2. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI Zadania, jakie realizuje Wojewoda z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa, wymagają odpowiednich środków łączności, które muszą zapewniać niezawodność. W tym celu Wojewoda utrzymuje funkcjonowanie następujących systemów i środków łączności: Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację usług powszechnych Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowegorealizuje poprzez telefoniczną centralę cyfrową Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. WCZK wykorzystuje zarówno telefony systemowe przewodowe jak i bezprzewodowe, z zapewnieniem zasięgu w budynku urzędu wojewódzkiego. W ramach usług powszechnych centrala zapewnia także usługi typu fax - przy czym oprócz standardowych analogowych faxów wykorzystuje się system fax-serwerowy. Głównym numerem publicznym pod którym dostępne jest WCZK jest bezpłatny numer informacyjno-koordynacyjny działający na łączu ISDN 987, dostępny dla abonentów telefonów stacjonarnych i sieci komórkowej. Jednocześnie numerami publicznymi, pod którymi dostępne jest WCZK są: numery głosowe: numery faksowe: Dostępne są również systemy analogowej łączności resortowej (MSWiA, MON) oraz analogowy system Sieci Łączności Rządowej, w przypadku którego aparatami końcowymi dysponuje Wojewoda, Wicewojewoda oraz WCZK. W skład systemu SŁR wchodzi system wideokonferencyjny pozostający w dyspozycji wojewody zlokalizowany w WCZK. Umożliwia on organizację wideokonferencji pomiędzy instytucjami administracji rządowej włączonymi do sieci. Innym systemem łączności jest łączność radiowa, w której Wojewoda (WCZK) wykorzystuje przydzielone częstotliwości: wojewódzką, alarmowania, współdziałania oraz częstotliwości powiatowe. Sieć obejmuje administrację samorządową wszystkich szczebli, jednostki organizacyjne Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego oraz inne podmioty włączone do sieci na wniosek starostw powiatowych. Z częstotliwości wojewódzkiej korzystają: WCZK, Urząd Marszałkowski, KW Policji, KW PSP, PCZK. Z częstotliwości powiatowych korzystają: PCZK, KP Policji, KP PSP, samorząd gminny, podmioty włączone do sieci na wniosek Starostów. Z częstotliwości współdziałania mogą korzystać wszyscy uczestnicy sieci /z ograniczeniem zasięgu/. 296

297 Częstotliwość alarmowania wykorzystywana jest do radiowego sterowania syrenami alarmowymi oraz przekazywania sygnałów słownych za pomocą syren elektronicznych. WCZK ma możliwość wykorzystania wszystkich częstotliwości. Do przekazywania informacji niejawnej WCZK wykorzystuje system niejawnej poczty internetowej OPAL. Schemat sieci radiotelefonicznej województwa łódzkiego. 297

298 3. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA. System Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa łódzkiego został powołany Zarządzeniem Nr 192/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego. System wykrywania i alarmowania, jest uruchamiany i rozwijany po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych, a w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie zanieczyszczeń i skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów. Zadaniami wojewódzkiego SWO są w szczególności (schemat nr 1): 1) zbieranie i weryfikacja oraz wstępna analiza informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia oraz środowiska; 2) pozyskiwanie informacji, co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałych zagrożeń; 3) przekazywanie informacji o zagrożeniach dla ludności lub środowiska do jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających; 4) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżających się zagrożeniach; 5) koordynacja likwidacji skutków zagrożeń. Zadaniami wojewódzkiego SWA są w szczególności (schemat nr 2): 1) monitorowanie, wykrywanie i rozpoznanie skażeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu skażeń w oparciu o standardy i normy; 2) wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przed skażeniami i związanych z tym stanów alarmowych, zgodnie z procedurami określonymi w Wykazie Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego, 3) ostrzeganie i alarmowanie ludności lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia; 4) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o powstałych zagrożeniach; 5) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności; 6) opracowywanie ocen stanu zagrożenia skażeniami i przygotowywanie zaleceń postępowania ochronnego; 7) uruchamianie działań interwencyjnych. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub odwołaniu, oraz o wykorzystaniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń systemów wykrywania i alarmowania, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. 298

299 Ludność o zagrożeniach można ostrzegać, między innymi przy pomocy systemu alarmowania, który na terenie województwa łódzkiego występuje jako zespół syren uruchamianych na drodze radiowej. Syreny można uruchomić zarówno z poszczególnych central znajdujących się w siedzibach gmin, jak również z centrali znajdującej się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Alarmowanie polega na emisji komunikatów głosowych w przypadku urządzeń elektronicznych, oraz sygnałów dźwiękowych oznaczających rodzaj zagrożenia (załącznik nr 17). Schemat organizacyjny radiowego systemu sterowania syrenami załącznik nr 19. Zasada działania radiowego systemu włącznia syren załącznik nr 20. Schemat funkcjonalny radiowego systemu włącznia syren załącznik nr 21. Wykaz syren alarmowych województwa łódzkiego załącznik nr 22. Zestawienie ilości i rodzajów urządzeń alarmowych oraz rodzaje sygnałów przedstawia tabela poniżej. 299

300 ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE L.p Jednostka Centrale alarmowe Typ Ilość Uruchamiane ręcznie Mechaniczne Uruchamiane radiowo Syreny Uruchamiane ręcznie Elektroniczne Uruchamiane radiowo SP Bełchatów UM Bełchatów RCA 2000/ UG Bełchatów RCA 2000/ UG Kleszczów RCA 2000/ SP Brzeziny UM Brzeziny RCA SP Kutno UM Kutno CA 3000 RCA 2000/ UG Krzyżanów SP Łódź Wschód UM Koluszki RCA UM Tuszyn RCA SP Łowicz UM Łowicz RCA SP Opoczno UM Opoczno CA Zbiornik wodny Białaczów RCA Ilość 300

301 L.p Jednostka Centrale alarmowe Typ Ilość Uruchamiane ręcznie Mechaniczne Uruchamiane radiowo Syreny Uruchamiane ręcznie Elektroniczne Uruchamiane radiowo SP Pabianice UM Pabianice RCA UM Konstantynów Łódzki CA SP Pajęczno UM Pajęczno RCA SP Piotrków Tryb UM Sulejów RCA Zbiornik wodny Cieszanowice RCA UM Piotrków CA SP Poddębice Zbiornik wodny Jeziorsko RCA SP Radomsko UM Radomsko RCA SP Rawa Mazowiecka UM Rawa Mazowiecka RCA 2000/ SP Sieradz UM Sieradz RCA 2000/ UM Skierniewice RCA 2000/ SP Tomaszów Mazowiecki UM Tomaszów Maz. RCA Ilość 301

302 L.p Jednostka Centrale alarmowe Typ Ilość Uruchamiane ręcznie Mechaniczne Uruchamiane radiowo Syreny Uruchamiane ręcznie Elektroniczne Uruchamiane radiowo SP Wieluń UM Wieluń RCA SP Wieruszów UM Wieruszów RCA SP Zduńska Wola UM Zduńska Wola RCA 2000/ SP Zgierz UM Zgierz CA UM Ozorków CA UM Łódź RCA WCZK RCA Oddział OC w Piotrkowie Tryb. RCA RAZEM: Ilość 302

303 SCHEMAT NR 1. ORGANIZACJA SWO ORAZ OBIEG INFORMACJI 303

304 SCHEMAT NR 2 ORGANIZACJA SWA ORAZ OBIEG INFORMACJI 304

305 4. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ Obecnie media stanowią bardzo ważne ogniwo w zarządzaniu kryzysowym, szczególnie podczas sytuacji kryzysowej, które pojawiają się bez ostrzeżenia Wymagają one od mediów szybkiej reakcji, powstrzymywania się od pośpiesznego formułowania ocen, szczególnej odpowiedzialności. Warto wiedzieć, że podczas tych sytuacji trzeba być dobrze przygotowanym do współpracy z mediami, często w sytuacjach trudnych i stresowych. Najczęściej zainteresowanie mediów zdarzeniem zależy w przeważającej części od skali szkód materialnych, szkód w środowisku oraz od zdarzeń dotyczących ludzi. Media należy traktować jako sprzymierzeńców w zapobieganiu czy usuwaniu skutków zdarzenia. Odsunięcie ich od informacji lub niewłaściwe jej przekazanie może spowodować pozyskanie wiadomości z innych, nieformalnych źródeł. Istotny jest fakt, iż to media kreują obraz przedstawicieli władzy, czy służb ratowniczych i w przypadku niewłaściwej współpracy mogą szybko i skutecznie popsuć dobry wizerunek. 305

306 Przedstawiciele mediów powinni mieć wydzielone miejsce, w którym mogą się spotykać z przedstawicielem władzy, określony powinien być również czas podawania informacji. Nie jest wskazane przebywanie przedstawicieli mediów bezpośrednio w miejscach pracy sztabów czy pomieszczeniach operacyjnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Wskazane jest, aby część materiału dla mediów opracowana była na piśmie i dostępna w określonym miejscu. Mogą być tam podane informacje dotyczące specjalistycznych pojęć, charakterystyka np. substancji chemicznej w przypadku awarii chemicznej, czy mapa obszaru objętego zagrożeniem np. powodziowym. Najczęstszymi formami komunikowania się z mediami są notatki prasowe, oświadczenia, wypowiedzi, wywiady czy konferencje prasowe. W strukturze Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wszelkie informacje dla mediów o charakterze kryzysowym przekazuje Biuro Wojewody Łódzkiego. Treść informacji zbierana jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego od poszczególnych służb, straży i inspekcji działających na obszarze województwa łódzkiego. Informacje te są w Centrum Wojewódzkim odpowiednio przetwarzane i przekazywane wojewodzie lub do Biura Wojewody. Następnie informacje są przekazywane mediom pisemnie np:. w formie komunikatu mailowego, telefonicznie bądź też w formie wywiadu. Poniższy schemat dotyczy przetwarzania informacji przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podane są informacje wejściowe i wyjściowe oraz źródło i adresat wszelkich komunikatów. 306

307 5. ORGANIZACJA EWAKUACJI Z TERENÓW ZAGROŻONYCH. W województwie łódzkim organizacja ewakuacji ludności oparta jest o wojewódzki planie obrony cywilnej, którego jedną z części jest plan ewakuacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Wojewoda zarządza ewakuację w następujących sytuacjach kryzysowych: a) w sytuacji wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na podstawie rozporządzenia wprowadzającego działania interwencyjne, obejmujące czasową ewakuację z określonego obszaru - SPO 1.2, b) w sytuacji zagrożenia powodziowego powodującego konieczność ewakuacji mieszkańców przy założeniu skali wojewódzkiej zjawiska, Wojewoda udziela wsparcia właściwym starostom na podstawie SPO Poza wyżej wymienionymi zagrożeniami nie planuje się realizacji ewakuacji przez Wojewodę. Praktyczne realizowanie ewakuacji polega na samoewakuacji, czyli poinformowaniu mieszkańców o konieczności ewakuacji z danego obszaru. Celem wsparcia i koordynacji działań tworzy się wojewódzki sztab ewakuacji, w którego skład wchodzą przedstawiciele Policji i PSP oraz Wojewody, gdzie zapadają bieżące decyzje o kierowaniu określonych sił i środków do zapewnienia koordynacji ewakuacji. Zakłada się, że mieszkańcy w większej części dokonają samoewakuacji, a tym samym nie będą stanowić dodatkowego obciążenia logistycznego. Natomiast niewielka część mieszkańców wymagać będzie pomocy socjalno-bytowej organizowanej w sposób doraźny z wykorzystaniem również zasobów lokalnych. 6. ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ. Organizacja ratownictwa i opieki medycznej PRM. System Państwowe Ratownictwo Medyczne został utworzony w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy określa obowiązująca od dnia.1 stycznia 2007 roku ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. Nr 191, poz ze zm./. Organami administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są: minister właściwy do spraw zdrowia, który sprawuje nadzór nad systemem na terenie kraju oraz wojewoda, którego zadaniem jest planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa. Jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są: szpitalne oddziały ratunkowe (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału 307

308 ratunkowego - Dz. U. Nr 55, poz. 365) oraz zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Zabezpieczenie medyczne w zakresie ratownictwa medycznego realizowane jest przez 33 zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i 64 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe. Ponadto w okresie letnim od 15 czerwca do 15 września na Zalewie Sulejowskim funkcjonuje zespół ratownictwa medycznego podstawowy wodny. Na terenie województwa łódzkiego istnieje 16 zakładów opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze szpitalny oddział ratunkowy oraz 15 zakładów opieki zdrowotnej będących dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Wykaz dysponentów zespołów ratownictwa medycznego z terenu województwa łódzkiego przedstawia załącznik nr 12. Jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne są służby powołane ustawowo do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. W rejestrze jednostek współpracujących z systemem w województwie łódzkim zarejestrowanych jest łącznie 157 jednostek, w tym 34 jednostki ratowniczo-gaśnicze komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, 121 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i 2 jednostki powiatowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne współpracują jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz centra urazowe. Udzielają one świadczeń wyspecjalizowanych, niedostępnych w większości innych szpitali, a ważnych dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentem są poszczególni wojewodowie. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009 r., Wojewoda Łódzki powierzyła Dyrektorowi Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów. Realizację zadań centrów powiadamiania ratunkowego Wojewoda Łódzki powierzyła, w drodze porozumień zawartych 10 lutego 2009 r., jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej i jednostkom Policji. Powierzone zadania obejmują w szczególności przyjmowanie zgłoszeń 308

309 z numeru alarmowego 112 z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz przekierowywanie tych zgłoszeń do właściwych jednostek. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PRM, system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Wojewoda przekazuje projekt planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Plan zostaje zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji planu przez Ministra Zdrowia. Ujednolicony tekst planu, w wersji zaktualizowanej, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewoda podaje do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 219, poz. 1443/, Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego. Od dnia 1 lipca br. zacznie obowiązywać, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 2 marca 2011 r., Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego, sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego /Dz. U. Nr 3, poz. 6/. Organizacja pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest domeną jednostek samorządu terytorialnego, które dysponują w tym zakresie zarówno siłami jak i środkami stanowiące potężną siłę w sytuacjach kryzysowych. Pomoc społeczna na terenie Województwa Łódzkiego opiera się na działających w powiatach i gminach placówkach pomocowych, schroniskach, noclegowniach, jadłodajniach i placówkach pomocy socjalnej. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udzielanie pomocy osobom i rodzinom w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej należy do właściwości samorządu gminnego. Zgodnie z ustawą w celu realizacji tych zadań gmina tworzy i utrzymuje ośrodek pomocy społecznej. Samorząd gminy realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W ramach pomocy społecznej na wypadek sytuacji kryzysowej w zakresie zadań własnych gminy takich jak: udzielanie schronienia, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym czy utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym w celu właściwego świadczenia pracy socjalnej (wsparcie kadrowe) Wojewoda ma możliwość dofinansowania zadania do wysokości 50 % kosztów realizacji. W zakresie zadania własnego gminy, jakim jest zapewnienie gorącego posiłku istnieje 309

310 dodatkowa możliwość dofinansowania do wysokości 80 % kosztów zadania w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Zadaniem zleconym gminom na wypadek klęski żywiołowej i ekologicznej jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych osobom indywidualnym i rodzinom na pokrycie wydatków związanych z tymi zdarzeniami. Wojewoda przekazuje środki na realizację tego zadania i może ustalić sposób wykonywania tego zadania. Działania Wojewody w zakresie pomocy społecznej w sytuacji kryzysu to przede wszystkim dokonanie przez zespół wstępnego rozpoznania potrzeb pomocowych w zakresie zadań własnych i zleconych, określenie zasad i procedur udzielania pomocy gminom i osobom indywidualnym z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń MSWiA oraz specyfiki gmin i zdarzeń, przygotowanie zasad szybkiej wymiany informacji, ich formy i zakresu w relacjach ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców oraz na stronę internetową ŁUW, podjęcie współpracy z innymi Wydziałami ŁUW w celu skoordynowania działań zmierzających do stworzenia systemu pomocy gminom dotkniętym klęskami, planowanie i przekazywanie środków finansowych zgodnie z wnioskowanymi potrzebami, weryfikacja aktualizowanie potrzeb, bieżące monitorowanie prawidłowości i skuteczności podjętych przez jednostki przedsięwzięć związanych z udzielaniem pomocy społecznej oraz analizowanie opracowanej przez jednostki nadzorowane dokumentacji sprawozdawczej w celu oceny wykonania zadania. Wykaz schronisk i noclegowni na obszarze województwa łódzkiego przedstawia załącznik nr 18. Organizacja pomocy psychologicznej Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne ofiarom sytuacji kryzysowych jest elementem pomocy społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. Jedną z form pomocy społecznej jest interwencja kryzysowa, stanowiąca zespół mieszanych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W ramach tej interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej. Podstawową jednostką organizacyjną właściwą do udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom sytuacji kryzysowych w formie interwencji kryzysowej jest działające w powiecie powiatowe centrum pomocy rodzinie (miejski ośrodek pomocy rodzinie w mieście na prawach powiatu), z wykorzystaniem potencjału funkcjonującego ośrodka interwencji kryzysowej. W sytuacji kryzysowej do pomocy lokalnemu powiatowemu centrum pomocy rodzinie (ośrodkowi interwencji kryzysowej) mogą być angażowani: 310

311 specjaliści placówek opiekuńczo wychowawczych, kwalifikowany personel z placówek oświatowych (psychologowie i osoby zatrudnione w poradniach psychologicznyczno-pedagogicznych), przygotowany personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kościołów, organizacji pożytku publicznego, wolontariatu na podstawie wcześniejszych umów i porozumień, psychogowie samodzielnie praktykujący, W przypadku narastających potrzeb dodatkowe wsparcie może zapewnić: personel ośrodków interwencji kryzysowej z terenu innych powiatów, kierowany do działań zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w ramach województwa i dyspozycją wojewody, profesjonalni eksperci i personel z jednostek nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelni wyższych na podstawie wcześniejszych umów i porozumień Działania wobec ofiar nie kończą się z chwilą interwencji kryzysowej, lecz z zasady są kontynuowane w ramach długofalowej pomocy psychologicznej. Pomoc ta sprawowana przez personel systemu opieki zdrowotnej oraz uzupełniana przez kwalifikowanych pracowników właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wykonując postanowienia obowiązujących przepisów: marszałek województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki społecznej organizuje kształcenie oraz szkolenie zawodowe personelu powiatowego centrum pomocy rodzinie wyznaczonego do realizacji zadań wsparcia psychologicznego (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji samorządowej działających w województwie oraz wykonuje i koordynuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej w województwie), nadzoruje realizację zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; ocenia stan i efektywność pomocy społecznej oraz finansowo wspiera programy w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 311

312 7. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru województwa opiera się o działania związane z zapobieganiem, przygotowaniem i reagowaniem na wypadek wystąpienia zagrożeń wcześniej zidentyfikowanych jako możliwe do wystąpienia. takie jak: W planie głównym został określony katalog zagrożeń województwa, zawierający zagrożenia powodziowe, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, biologiczne, zdarzenia radiacyjne, chemiczne, katastrofy budowlane, bezpieczeństwo paliwowe i energetyczne, zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, terrorystyczne. Zidentyfikowane zagrożenia poddano ocenie ryzyka oraz określeniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Poznanie możliwych scenariuszy zidentyfikowanych zagrożeń oraz skutków, jakie mogą wystąpić pozwoliło na określenie celów strategicznych zapobiegania ich wystąpienia, jak również określeniu zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej reagowanie opiera się na postępowaniu zgodnym z procedurami opracowanymi w części II planu. Określone są w nich zadania oraz wskazane osoby/instytucje odpowiedzialne za ich wykonanie. Dodatkowo siatka bezpieczeństwa określa w jasny i przejrzysty sposób zadania podmiotów wiodących i pomocniczych z uwzględnieniem poszczególnych faz reagowania kryzysowego. Ponadto Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego posiada w swoich zasobach opracowane przez centrum oraz inne służby i instytucje szczegółowe plany, procedury, instrukcje, koncepcje i dokumenty pomocnicze związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych. Poniżej załączony jest wykaz posiadanych najważniejszych dokumentów: 1. Plan operacyjny ochrony przed powodzią województwa łódzkiego. 2. Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego. 3. Wojewódzki plan działania na wypadek epidemii. 4. Plan obrony cywilnej województwa łódzkiego. 5. Wojewódzki plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 6. Plan użycia Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. 7. Plan użycia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sytuacjach kryzysowych. 312

313 8. Wojewódzki plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń na terenie województwa łódzkiego. 9. Plany działania służb inspekcji i straży w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie województwa łódzkiego. 10. Plany działania operatorów telekomunkacyjnych i pocztowych. 313

314 8. WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ. L.p. Rodzaj dokumentu Podmiot, z którym zawarto uzgodnienie Porozumienie w sprawie rozpowszechniania komunikatów i sygnałów alarmowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Porozumienie w sprawie rozpowszechniania komunikatów i sygnałów alarmowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Uzgodnienie zasad współdziałania w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Porozumienie w sprawie wymiany informacji w sytuacji katastrofy lotniczej lub innego zagrożenia. Porozumienie w sprawie utworzenia Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej Porozumienie o wzajemnej współpracy, wymianie informacji i szkoleniu. Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. TVP - Oddział Łódź Radio Łódź S.A. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź Dyrektor Aeroklubu Łódzkiego Wojewódzki Sztab Wojskowy Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Toksykologów, Oddział Łódzki Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 314

315 L.p. Rodzaj dokumentu Podmiot, z którym zawarto uzgodnienie Porozumienie w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienie w sprawie współpracy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Porozumienie w sprawie zasad współdziałania w realizacji przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Porozumienia w sprawie współdziałania czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie województwa łódzkiego, 17 Porozumienie w sprawie współpracy. Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Łódzki, Łódzki Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców ZHP Komenda Chorągwi Łódzkiej Dowódca 3 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 18 Porozumienie w sprawie współpracy. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie tworzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu specjalistycznego do wykorzystania przez jednostki PSP w przypadkach powstania zagrożeń spowodowanych powodzią lub innym kryzysem. Marszałek Województwa Łódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 315

316 9. ZASADY I TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD WYTYCZNE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 1.1. Wytyczne określają zasady i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zwanych dalej klęską żywiołową, w tym przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 2. Ilekroć, w dalszych postanowieniach jest mowa o: 1) jednostce należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat lub samorząd województwa); 2) dotacji należy przez to rozumieć dotację celową udzielaną z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; 3) Ministrze należy przez to rozumieć Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, o którym mowa w 1 ust. 1, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. 2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej. 3. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 40 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 32 tysiące złotych. 4. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano - montażowo - instalacyjnych. Nie uwzględnia się wydatków ponoszonych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót oraz innych wydatków, niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania, w szczególności: kosztów znaków drogowych, organizacji i ochrony placów budowy i prac geodezyjnych Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez jednostkę do właściwego terytorialnie wojewody. 316

317 2. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji do spraw szacowania strat powołanej przez jednostkę i powinno obejmować: 1) oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe; 2) rodzaj klęski żywiołowej oraz data jej wystąpienia; 3) opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód sporządzonym przez komisję; 4) szacunkowy koszt realizacji zadania; 5) wnioskowaną kwotę dotacji; 6) przewidywany termin wykonania zadania Wojewoda niezwłocznie przesyła Ministrowi zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb z terenu województwa zawierające dane, o których mowa w 3 ust. 2 wraz z propozycjami dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń komisji wojewódzkiej, o której mowa w Propozycje dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1 powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych W celu przygotowania propozycji dofinansowania, o których mowa w 4 ust. 1, wojewoda powołuje wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki. 2. Komisja wojewódzka sporządza protokół weryfikacji strat określonych przez komisję powołaną przez jednostkę. 3. Protokół komisji wojewódzkiej powinien być sporządzony z zastosowaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), albo innych przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postanowienie stosuje się do protokołu komisji do spraw szacowania strat powołanej przez jednostkę, o której mowa w 3 ust Minister, na podstawie zbiorczego zestawienia, o którym mowa w 4 ust. 1, wydaje promesy dofinansowania zadań. 2. Promesy przekazywane są do jednostek, którym przyznano dofinansowanie oraz do wiadomości właściwych wojewodów. 3. Przed wydaniem promesy, pracownicy Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą przeprowadzić wizytację terenową zadania w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb, o którym mowa w 3, jest uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym. 317

318 7. 1. Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 2. Promesa informuje o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania, a także określa dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotację oraz miejsce i termin ich złożenia. 3. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dotację określa załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych Wojewoda, na podstawie promes wystawionych przez Ministra, ustaleń komisji wojewódzkiej oraz dokumentów, o których mowa w 7 ust. 3 zawiera z jednostkami umowy o dotacje, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 2. Ramowy wzór umowy wraz z formularzem rozliczenia końcowego kosztów zadania określa załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych. 3. Zmiany umów nie mogą być sprzeczne z postanowieniami promes udzielonych przez Ministra Umowa o dotację, zawarta z jednostką nieposiadającą promesy Ministra, nie będzie realizowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do części dotacji, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą określoną w umowie o dotację, a kwotą określoną w promesie Ministra. (zawarcie umowy, w której kwota dotacji jest większa od kwoty określonej w promesie Ministra) Wojewoda, na podstawie zawartych z jednostkami umów o dotacje, występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wojewoda przesyła za pośrednictwem Ministra. 3. Minister opiniuje wniosek wojewody i niezwłocznie przekazuje go do Ministra Finansów. 11. Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje podziału uruchomionej kwoty i przekazuje jednostkom środki wynikające z zawartych umów o dotacje, z zastrzeżeniem postanowień Wojewoda zatwierdza, w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom na podstawie umów, o których mowa w 8 ust. 1, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Kontrole wykonania umów, o których mowa w 8 ust. 1, oraz wykorzystania dotacji przyznanych tymi umowami wykonują właściwi wojewodowie (osoby upoważnione) lub pracownicy Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA. 318

319 2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 wykonywane są na podstawie planów kontroli sporządzonych przez właściwych terytorialnie wojewodów lub na podstawie planów kontroli zatwierdzonych przez Ministra. Niniejsze postanowienie nie wyklucza kontroli doraźnych. 3. Plany kontroli sporządzone przez właściwych terytorialnie wojewodów przesyłane są niezwłocznie do wiadomości Ministra Wojewodowie, w terminie do 15 lutego następnego roku, przesyłają Ministrowi zbiorcze informacje o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych jednostkom na podstawie umów, o których mowa w 8 ust Zbiorcze informacje, o których mowa w ust. 1 powinny obejmować dane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku. 3. Zbiorcze informacje powinny zawierać w szczególności: 1) oznaczenie jednostki; 2) oznaczenie zadania będącego przedmiotem dofinansowania; 3) wartość dofinansowywanego zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego; 4) kwotę dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania; 5) dane o kwocie wykorzystanej dotacji przez jednostkę; 6) informację o kwocie dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa oraz przyczynach zwrotu całości lub części dotacji. 15. Niniejsze wytyczne stosuje się odpowiednio do dotacji udzielanych jednostkom na zabezpieczenie wąwozów lessowych, z wyłączeniem postanowień 2 ust W sprawach rozliczenia dotacji i zadań wszczętych i niezakończonych na podstawie: 1). Zasad i procedur ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych; zatwierdzonych dnia 27 kwietnia 2010 r.; 2).Zasad i procedur dotyczących ubiegania się o dofinansowanie zadań Programu ochronny wąwozów lessowych ; zatwierdzonych dnia 27 kwietnia 2010 r.- stosuje się zasady dotychczasowe. 17. Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do spraw, o których mowa w Zasadach i procedurach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie zadań Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszenia infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego; zatwierdzonych dnia 27 kwietnia 2010 r. 18. Z dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem 16, nie stosuje się: 1). Zasad i procedur ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek 319

320 samorządu terytorialnego w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych; zatwierdzonych dnia 27 kwietnia 2010 r.; 2). Zasad i procedur dotyczących ubiegania się o dofinansowanie zadań Programu ochronny wąwozów lessowych ; zatwierdzonych dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z jednostką samorządu terytorialnego: 1. Wniosek o dotację, skierowany do właściwego terytorialnie wojewody; wniosek powinien określać promesę Ministra, na podstawie której został sporządzony. 2. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. 3. Kopie protokołów szkód sporządzonych przez komisję do spraw szacowania strat, powołaną przez organy jednostki samorządu terytorialnego. 4. Kopie protokołów sporządzonych przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji strat. 5. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku wraz z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego (np. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka, ). 6. Kopia ogłoszenia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne. 7. Kopie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego, ewentualnie kopię innego dokumentu określającego szczegółowy opis zadania, zgodny z art. 150 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 8. Kopia umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania. 9. Kopia zgłoszenia robót dotyczących przedmiotowego zadania lub pozwolenia na budowę, ewentualnie kopia pozwolenia wodnoprawnego. 10. Kopie uchwał o wyborze starosty, wicestarosty lub marszałków, wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu lub kopię zaświadczenia z gminnej/miejskiej komisji wyborczej stwierdzającego fakt wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta w wyborach bezpośrednich oraz wyciąg z protokołu sporządzonego podczas sesji rady jednostki samorządu terytorialnego, podczas której nastąpiło złożenie ślubowania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub inny dokument pozwalający stwierdzić, że ślubowanie zostało złożone. Ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego. 320

321 11. Kopia uchwały o powołaniu skarbnika jednostki samorządu terytorialnego/głównego księgowego budżetu; ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do kontrasygnaty zobowiązań majątkowych. 12. Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. 13. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków (z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg, której ujęta zostanie dotacja celowa z budżetu państwa). Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załącznik nr 2 UMOWA DOTACJI Nr.. zawarta w dniu... w. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, Panią Jolantą Chełmińską, zwanym w treści umowy Wojewodą, a Gminą /Miastem..., Województwo..., na obszarze której/którego wystąpiła.( wpisać rodzaj zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej) mająca miejsce w... roku, zwaną w treści umowy jednostką samorządu terytorialnego, w imieniu której działa Pan/i... Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent z kontrasygnatą Skarbnika...działającego na podstawie uchwały... z dnia...r. w sprawie powołania Skarbnika.../osoby upoważnionej:.. (w przypadku os. upoważnionej dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia i opisać je w umowie). albo a Województwem/Powiatem, Województwo..., na obszarze którego wystąpiła... (wpisać rodzaj zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej) mająca miejsce w... roku, zwanym w treści umowy jednostką samorządu terytorialnego, w imieniu której działa Zarząd, reprezentowany przez: 1)... 2)

322 z kontrasygnatą Skarbnika powiatu/województwa/... działającego na podstawie uchwały... z dnia...r. w sprawie powołania Skarbnika.../osoby upoważnionej:.. (w przypadku os. upoważnionej dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia i opisać je w umowie) Na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak:... z dnia... oraz po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z dnia...roku oraz na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Wojewoda oświadcza, że na mocy niniejszej umowy będzie udzielona jednostce samorządu terytorialnego dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków...(wpisać rodzaj zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej) z... roku, pod warunkiem zwiększenia budżetu dysponenta części 85/10 województwo łódzkie. 2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej zadaniem, dotyczy......(nazwa zadania zgodna z promesą Ministra SWiA) i realizowane będzie zgodnie z kosztorysem ofertowym 1) załączonym do wniosku, o którym mowa w ust Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wraz z kosztorysem ofertowym 1), o którym mowa w ust. 2, będące integralną częścią umowy, stanowią załącznik nr 1 do umowy Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się wykonać zadanie, w terminie do dnia... roku 3). 2. Przez wykonanie zadania rozumie się jego zrealizowanie zgodnie z kosztorysem ofertowym 1), o którym mowa w 1 ust Jednostka samorządu terytorialnego oświadcza, że znane są jej warunki udzielania dotacji oraz, że będzie ona wykorzystana wyłącznie na realizację zadania, zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie... zł (słownie:...złotych), stanowi... % wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 322

323 2. Jednostka samorządu terytorialnego oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy z własnych środków kwotę... zł (słownie:... złotych), tj.... % wartości kosztów zadania i że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego 2) na.rok Dotacja zostanie uruchomiona w... roku przez Ministra Finansów na wniosek Wojewody, posiadającego pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2. Dotacja będzie przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez Wojewodę na rachunek dotacyjny jednostki samorządu terytorialnego. 3. Dotacja będzie przekazana jednorazowo jednostce samorządu terytorialnego przez Wojewodę na rachunek dotacyjny jednostki samorządu terytorialnego. 6 Jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z zapisami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od, określonego w 2 ust. 1, dnia wykonania zadania. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona. 2. Strony umowy postanowiły, że wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji. 3. W przypadku obniżenia kosztów zadania, wysokość środków zabezpieczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie ulegnie zmianie, obniżeniu ulegnie wysokość dotacji. 4. Jednostka samorządu terytorialnego w terminie 15 dni od określonego w 2 ust. 1, dnia wykonania zadania dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O w Łodzi numer Rozliczenie końcowe zadania oraz dotacji zostanie dokonane pod rygorem obowiązku zwrotu przez jednostkę samorządu terytorialnego uzyskanej kwoty, po: 1. wykonaniu całości zadania, zgodnie z kosztorysem ofertowym 1), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2. dokonaniu odbioru końcowego zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z umową z wykonawcą, 3. przesłaniu do Wojewody, w terminie 21 dni od określonego w 2 ust. 1, dnia wykonania zadania, następujących dokumentów: 323

324 4. rozliczenia końcowego kosztów zadania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty, wystawionych w związku z wydatkowaniem kwot, o których mowa w 4 ust. 1 i 2, 5. protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania. 9 Termin, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 3 uważa się również za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 10 Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do budżetu państwa całej kwoty dotacji, bez wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku: - nieprzystąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do realizacji zadania lub opóźnienia w jego realizacji tak znacznie, że jest niemożliwe, aby zostało wykonane w terminie, o którym mowa w 2 ust. 1, - niewykonania zadania w terminie, o którym mowa w 2 ust. 1, lub nieuzyskania planowanych efektów określonych umową / lub nieuzyskania planowanych efektów określonych umową zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym 1). - niewydatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków stanowiących udział własny kosztów realizacji zadania określony w 4 ust. 2 w terminie, o którym mowa w 7 ust Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda sprawują kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych jednostce samorządu terytorialnego środków finansowych z budżetu państwa. 2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewody mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania dotacji, oraz żądać udzielenia, ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania zadania. Kontrolowana jednostka samorządu terytorialnego, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewody podejmują działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach. 5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Wojewody zarówno w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, jak i w miejscu realizacji zadania. 324

325 12 Postanowienia, o których mowa w 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do pracowników posiadających upoważnienia do kontroli udzielone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewodę Umowa może być rozwiązana przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: - wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, - nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, - odmowy poddania się kontroli przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewodę. 2. Rozwiązując umowę, Wojewoda określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w związku ze stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa oraz termin zwrotu kwoty dotacji. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w treści umowy oraz kodeks cywilny. 15 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny i sąd administracyjny właściwy dla siedziby Wojewody. 16 Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 18 Umowa obowiązuje od dnia podpisania. Jednostka Samorządu Terytorialnego Wojewoda Łódzki Skarbnik

326 Załącznik Nr 1 do umowy nr... z dnia... miejscowość, data... (pieczęć Jednostki Samorządu Terytorialnego) 8. ROZLICZENIE KOŃCOWE kosztów zadania pn realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacji Nr... z dnia przez jednostkę samorządu terytorialnego... województwo... Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto...zł. (słownie:...) Razem ( ) Środki z budżetu państwa Źródła finansowania w zł (brutto) Środki finansowe z pozostałych źródeł Środki własne Kredyt bankowy Inne środki % %..% % % Środki z budżetu państwa otrzymane Kwota (zł) Słownie Przelew z dnia do zwrotu Lp. Wystawca Nr faktury WYKAZ FAKTUR / RACHUNKÓW dokumentujących sfinansowanie zadania Data wystawienia faktury Kwota faktury [zł] Kwota faktury opłacona ze środków dotacji [zł] Razem: (słownie (kol.6):...) Uwaga! W tabelę należy wpisać wszystkie faktury/rachunki wystawione przez wykonawcę lub wykonawców w związku z realizacją zadania objętego tą umową. Oświadczam, że dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub rachunki. 326

327 Oświadczam, iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie Nr 6, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie.... skarbnik / główny księgowy budżetu... wójt/burmistrz/prezydent miasta/ starosta powiatu lub marszałek województwa... wicestarosta/członek zarządu powiatu lub wicemarszałek/członek zarządu województwa SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO (dotyczy Wojewody) data i podpis pracownika merytorycznego data i podpis Wojewody/osoby upoważnionej Załącznik nr 2 do umowy Nr... z dnia... PROTOKÓŁ RZECZOWO-FINANSOWY KOŃCOWEGO ODBIORU ZADANIA Komisja powołana zarządzeniem nr... z dnia...r. w sprawie odbioru zadania p.n Wykonanych przez w miejscowości... w składzie: L.p Przedstawiciel/ e Zamawiającego (Imię i Nazwisko, Stanowisko) Wykonawca/Przedstawiciel Wykonawcy (Imię i Nazwisko) Inspektor nadzoru (Imię i Nazwisko) Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu, Komisja stwierdza, że w ramach umowy z wykonawcą nr... oraz umowy dotacyjnej nr :...z dnia zostały wykonane: (szczegółowo według zestawienia rzeczowo finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej) 327

328 Rodzaj obiektu :... długość / ilość:... 1)......w ilości... na kwotę...zł 2)......w ilości... na kwotę...zł Łączna wartość wykonanych robót (brutto) :... zł Uwagi:. Podpisy członków Komisji : Jednocześnie informuję, że wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2011 r. W sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych wraz ze wzorami załączników dostępne są na stronie internetowej w zakładce WCZK Powódź i inne klęski żywiołowe. 328

329 10. PROCEDURY ZGŁASZANIA POTRZEB URUCHAMIANIA REZERW STRATEGICZNYCH I. Cel procedury: określenie zasad postępowania Wojewody w zakresie wnioskowania o uruchomienie rezerw strategicznych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia infrastruktury krytycznej lub w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli. II. Koordynator działań/uczestnicy: Wojewoda,/Ministerstwo Gospodarki, Agencja Rezerw Materiałowych,, starosta, wójt, burmistrz/prezydent miasta. III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury Wystąpienie klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej oraz zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki narodowej i zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli. Wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych zgodnie z zaistniałą potrzebą oraz dokonanie zwrotu niewykorzystanych rezerw. 1. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym. 7. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 8. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 9. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. 10. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. 11. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 12. Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. 329

330 IV. Opis postępowania A. Monitorowanie zagrożeń Przedsięwzięcia Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Wykonawcy WCZK, służby, inspekcje i straże. B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków Siły i środki, jakimi dysponować może wojewoda to zasoby sprzętowe i ludzkie administracji zespolonej; Środki zgromadzone w wojewódzkim magazynie sprzętu obrony cywilnej. Jako wsparcie mogą być wykorzystane środki będące w dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych, uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra Gospodarki Środki transportu osobowego z zakładu obsługi administracji; Możliwe do wykorzystania są również uzgodnione usługi operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych, świadczone w sytuacjach szczególnych zagrożeń; Jako wsparcie mogą być wykorzystane siły i środki Sił Zbrojnych RP, uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra Obrony Narodowej; Wojewoda nie dysponuje rezerwą finansową, sprzętem i środkami na działania kryzysowe, tak więc koniecznym jest wsparcie finansowe z budżetu państwa i logistyczne w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. C. Uruchamianie działań Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach o znamionach klęski żywiołowej lub prawdopodobnym jego rozwoju do rozmiarów takiego zdarzenia. Informowanie Wojewody o zaistniałej sytuacji. Decyzja o uruchomieniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. WCZK, WSzW, wojewódzkie służby, inspekcje i straże WCZK Wojewoda Wariant I: W przypadku powstania zdarzenia na terenie jednego powiatu (jednej gminy) 330

331 Przedsięwzięcia Wykonawcy Monitorowanie przebiegu zdarzenia. Koordynacja działań w akcji ratunkowej. Udzielanie pomocy na prośbę wójta lub starosty. Wniosek starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie jednej lub więcej gmin powiatu. Rozpatrzenie wniosku starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w przypadku uznania takiej potrzeby wystąpienie do Rady Ministrów z takim wnioskiem SPO-7.1. W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO-11.3 Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. GCZK, PCZK, WCZK PCZK/GCZK WZZK/WCZK Starosta Wojewoda WCZK, Biuro Wojewody, Starosta, Wójt Wójt/Starosta Wariant II: W przypadku powstania zdarzenia na terenie województwa (dwóch lub więcej powiatów) Monitorowanie przebiegu zdarzenia. Koordynowanie działań w akcji ratunkowej, udzielanie wsparcia powiatom SPO-12. Podjęcie decyzji i wystąpienie z wnioskiem do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie województwa (dwu lub więcej powiatów) SPO-7.1. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. WCZK, PCZK, GCZK WZZK, WCZK, PCZK, GCZK Wojewoda Wojewoda/Starostowie/ Wójtowie Wariant III: W przypadku powstania zdarzenia na terenie kraju Monitorowanie przebiegu zdarzenia. Koordynacja działań w akcji ratunkowej. WCZK, PCZK, GCZK PZCK, GCZK 331

332 Przedsięwzięcia Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Realizacja zadań stawianych przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Wykonawcy Wojewoda/Starostowie/Wójtowie Wojewoda/Starostowie/Wójtowie W wariantach I, II i III Wprowadzanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej SPO 7.2 Wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej SPO Zawieszanie organów Jednostek Samorządu Terytorialnego i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania działaniami SPO 7.3 Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z rezerwy państwowej. Dystrybucja otrzymanej pomocy z Agencję Rezerw Materiałowych poprzez pomoc społeczna. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska SPO Realizacja usług pocztowych na obszarach zagrożonych SPO-2.8 W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO-11.3 Informowanie ludności SPO-11.4 Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach SPO-11.6 Koordynowanie działań Państwowego Ratownictwa Medycznego Wojewoda Wojewoda Wojewoda Wojewoda WPS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Wojewoda, WCZK WCZK, Operatorzy pocztowi Biuro Wojewody, Starostowie, Wójtowie Biuro Wojewody, WCZK WCZK LKRM 332

333 Przedsięwzięcia Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej SPO-7.4. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków SPO-11.9: a) do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej ze środków własnych samorządów oraz służb, inspekcji i straży, b) po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej z budżetu państwa. Wykonawcy Wojewoda WCZK Wojewoda, Marszałek Województwa, Starostowie i Wójtowie 333

334 11. WYKAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego, aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki. Przez ochronę infrastruktury krytycznej należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym art. 3 pkt. 2, przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. Dotychczas nie został wydany przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wykaz obiektów, instalacji i systemów infrastruktury krytycznej, w związku z czym nie została określona infrastruktura krytyczna dla województwa łódzkiego. 334

335 12. PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ ODTWARZANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ. Na chwilę obecną nie zdefiniowano infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa łódzkiego oraz priorytetów w zakresie jej ochrony oraz odtwarzania. 13. SKRÓTY ZAWARTE W WOJEWÓDZKIM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Skrót ABW GCZK GIS GW IMGiW JST KPP KWP KW PSP KSRG KSWSiA LKRM ŁWLW MON MSWiA NFZ OC OSW OT URE OZK PAA PCZK PIH PINB PIS PLW POZ PRK PRM PSP PWIS RCB RZGW SG SŁR SP SPO SWOiA Pełna nazwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowgo Główny Inspektor Sanitarny Gabinet Wojewody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jednostki Samorządu Terytorialnego Komenda Powiatowa Policji Komenda Wojewódzka Policji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowy Fundusz Zdrowia Obrona Cywilna Okręgowa Służba Więzienna Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Zarządzania Kryzysowego Państwowa Agencja Atomistyki Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Państwowa Inspekcja Handlowa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowy Lekarz Weterynarii Podstawowa Opieka Zdrowotna Procedura Reagowania Kryzysowego Państwowe Ratownictwo Medyczne Państwowa Straż Pożarna Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Straż Graniczna Sieć Łączności Rządowej Starostwo Powiatowe Standardowa Procedura Operacyjna System Wykrywania, Ostrzegania i Alarmowania 335

336 Skrót UG UM WAG WBiZK WCZK WFiB WI WIF WIIH WIJHARS WINB WIOŚ WITD WIW WPNiK WPS WSKR WSOiC WSSE WSzW WI WZMiUW WZZK ZOZ ZRM ŻW Pełna nazwa Urząd Gminy Urząd Miasta Wydział Administracyjno-Gospodarczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Finansów i Budżetu Wydział Infrastruktury Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Wydział Polityki Społecznej Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wojewódzki Sztab Wojskowy Wydział Infrastruktury Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ratownictwa Medycznego Żandarmeria Wojskowa 336

337 14. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA (załącznik nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 R. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) 1) pryszczyca (Foot and mouth disease FMD); 2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis); 3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease SVD); 4) księgosusz (Rinderpest); 5) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants PPR); 6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia CBPP); 7) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease LSD); 8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever); 9) choroba niebieskiego języka (Bluetongue); 10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox); 11) afrykański pomór koni (African horse sickness); 12) afrykański pomór świń (African swine fever ASF); 13) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever CSF, Hog cholera); 14) grypa ptaków (Avian influenza); 15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease ND); 16) wścieklizna (Rabies); 17) wąglik (Anthrax); 18) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis); 19) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis); 20) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis EBL); 21) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants TSE); 22) zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood); 23) (uchylony); 24) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis IHN); 25) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia ISA); 26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia VHS); 27) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer EHD); 28) bonamioza (Bonamia ostreae); 29) marteilioza (Marteilia refringens); 30) bonamioza (Bonamia exitiosa); 31) perkinsoza (Perkinsus marinus); 32) mikrocytoza (Microcytos mackini); 33) zespół Taura (Taura syndrome); 34) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease); 35) zespół WSS (White Spot Syndrome); 36) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus KHV); 37) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis EHN); 38) zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootic ulcerative syndrome EUS).a 337

338 Załącznik nr 2 WYKAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH ORAZ ODZWIERZĘCYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI MONITOROWANIA (załącznik nr 5 do ustawy z dnia 11 marca 2004 R. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) 1) bruceloza i jej czynniki chorobotwórcze; 2) kampylobakterioza i jej czynniki chorobotwórcze; 3) bąblowica i jej czynniki chorobotwórcze; 4) listerioza (Listeriosis) i jej czynnik chorobotwórczy; 5) włośnica (Trichinellosis) i jej czynniki chorobotwórcze; 6) gruźlica wywołana Mycobacterium bovis; 7) werocytotoksyczne Escherichia coli; 8) salmonelloza i jej czynniki chorobotwórcze. 338

339 Lp Lokalizacja / Podmiot Polska Grupa Gospodarki Odpadami EKOGAL- EKOPUR S.A. w Zgierzu ul. Struga 20 - Stacja w Kutnie ul. Grunwaldzka P.P.U.H. "STANMAR" Kutno, Majdany 6a Terminal kontenerowy ul. Tomaszowska 20 WYKAZ SKŁADOWISK MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Powierzc Sposób Składowisko hnia Rodzaj składowanych Pojemność składowania (czynne składowi materiałów materiałów /zamknięte) ska Powiat Bełchatów nie występują. Powiat Brzeziny nie występują. Odpady składowane w zbiorniku 400 m3, w zbiornikach przewoźnych o poj. 5, 8, 10 m3 oraz w beczkach i pojemnikach. Łącznie może być magazynowane 400 t materiałów - z czego maksymalnie 150 t materiałów palnych. Składowisko przetwarza, zbierania, odzyskuje unieszkodliwia odpady - w tym niebezpieczne Do 10 ton Brak danych 1000 m.kw. Powiat Kutno Szeroka gama. Firma awaryjnie jest w stanie przetworzyć wszystkie rodzaje odpadów. Odpady: pogalwaniczne niepalne, polakiernicze, zaolejone odpady, czyściwa, tworzywa sztuczne, emulsje, chłodziwa Składowana głównie "konfekcja" r. stwierdzono 520 dm3 cieczy łatwopalnych i mat. utleniających i 800 dm3 amoniaku Powiat Łęczyca nie występują. Powiat Łask nie występują. Powiat Łowicz nie występują. Powiat Miejski - Łódź Wszystkie materiały niebezpieczne Powiat Łódź Wschód nie występują Powiat Opoczno nie występują. Odpady składowane w zbiornikach Zbiorniki i opakowania jednostkowe W kontenerach Składowisko czynne Składowisko czynne Składowisko nieczynne Zagrożeni e dla okolicznej ludności Stacja unieszkodliwiani a usytuo-wana w przemysłowej części miasta. Zagrożenie może wystąpić w przypadku powstania dużego pożaru Zagrożenie może wystąpić w przypadku powstania dużego pożaru i uwolnienia się subst. lotnych Nie stwarza zagrozenia dla ludzi Załącznik nr 3 Uwagi Firma ma decyzje na utylizację: odpadów odlewniczych, żywic jonowymiennych, odpadów zawierających azbezt, sole metali, rtęć, metale cięzkie, ługi macierzyste 339

340 Lp. Lokalizacja / Podmiot 7 Jadwinówka, Gm. Radomsko 8 Polska Grupa Gospodarki Odpadami EKOGAL EKOPUR S.A. w Zgierzu ul. Struga 20 Pojemność Powierzc hnia składowi ska m sześ 2,6 ha Rodzaj składowanych materiałów Powiat Pabianice nie występują. Powiat Pajęczno nie występują. Powiat Poddębice nie występują. Powiat Piotrków Tryb. nie występują. Powiat Radomsko. Zneutralizowane odpady chemiczne odpady azbestowe Sposób składowania materiałów Wykop wyłożony folią PE Powiat Rawa Mazowiecka nie występują. Powiat Sieradz nie występują. Powiat Skierniewice nie występują. Powiat Tomaszów Mazowiecki nie występują. Powiat Wieluń nie występują. Powiat Wieruszów nie występują. Powiat Zduńska Wola nie występują Powiat Zgierz 1500 m kw Odpady związków organicznych Składowisko otwarte odpady magazynowane w beczkach Składowisko (czynne /zamknięte) Czynne Czynne Zagrożeni e dla okolicznej ludności Uwagi Teren śródleśny Składowisko firmy Sp. Akcyjna S.A. Ekogal-Ekopur 340

341 WYKAZ MIEJSC DO UTYLIZACJ ODPADÓW POOPERACYJNYCHZE SZPITALI Lp. Powiat Adresy firm utylizujących odpady pooperacyjne 1 Bełchatów 2 Brzeziny 3 Kutno 4 Łask 5 Łęczyca 6 Łowicz 7 Łódź 8 ŁódzkiWschodni 9 Opoczno 10 Pabianice Utylizacją odpadów pooperacyjnych bełchatowskiego ZOZ zajmuje się firma ECO-ABC, ul. Przemysłowa 7, Bełchatów. Odpady pooperacyjne ze szpitala w Brzezinach zabiera w celu utylizacji firma EMKA Handel-Usługi Krzysztof Rdest, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, Żyrardów. SPZOZ Szpital Rejonowy w Kutnie utylizuje odpady pooperacyjne przekazując je wyspecjalizowanej firmie ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. Przekazywane są odpady klasy Szpital SP ZOZ w Łasku posiada podpisaną umowę na termiczne unieszkodliwianie odpadów pooperacyjnych (kategoria ) z firmą: ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7.. Materiały czynne biologicznie (krew i wydzieliny) z miejsca wypadku, w tym również materiały wytworzone przez strażaków Komendy Powiatowej PSP (bandaże, rękawice ochronne jednorazowe, itp. materiały zabrudzone krwią), zabiera załoga Pogotowia Ratunkowego. W powyższym zakresie będzie podpisana w m-cu styczniu 2007 r. umowa na odbiór ww. odpadów. Utylizacją odpadów pooperacyjnych łęczyckiego ZOZ zajmuje się firma, z którą szpital ma podpisana odpowiednią umowę: ECO-ABC, ul. Przemysłowa 7, Bełchatów. Szpital ZOZ w Łowiczu czynności związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pooperacyjnych zlecił firmie ECO-ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie ul. Przemysłowa Nr 7. KR PSP w Łowiczu posiada podpisaną umowę z firmą P-PAL Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Domarasiewicza nr 3/5 na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów posiadających charakter odpadów niebezpiecznych w tym odpadów medycznych, a zbieranych przez tut. Komendę. Firma ta posiada (decyzję) pozwolenie Wojewody Łódzkiego. Na podst. umowy z dn r. unieszkodliwianiem utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych zajmuje się firma EKO-TPO Sp. z o.o., Łódź, ul. Mińska 2, tel Odpady pooperacyjne biologicznie czynne z terenu Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Tuszyn Lesie ul. Szpitala 5 zabiera do utylizacji Firma ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. Odpady pooperacyjne ze szpitala bądź innych podmiotów usuwane i utylizowane są przez firmę ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. W przeciągu roku odbieranych i utylizowanych jest łącznie ok. 30 t odpadów medycznych. Odpady pooperacyjne ze Szpitala SP ZOZ w Pabianicach odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. 11 Pajęczno ZOZ w Pajęcznie posiada podpisana umowę z firmą ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa Piotrków Trybunalski 13 Poddębice 14 Radomsko Odpady pooperacyjne ze szpitali oraz materiały biologicznie czynne utylizowane są w spalarni należącej do firmy ECO ABC w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7. Odpady pooperacyjne ze szpitala bądź innych podmiotów usuwane i utylizowane są przez firmę ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. Odpady pooperacyjne z Szpitala SP ZOZ w Radomsku odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. 341

342 Lp. Powiat Adresy firm utylizujących odpady pooperacyjne 15 Rawa Mazowiecka 16 Sieradz 17 Skierniewice 18 Tomaszów Mazowiecki 19 Wieluń 20 Wieruszów 21 Zduńska Wola 22 Zgierz Odpady pooperacyjne z Szpitala SP ZOZ w Rawie mazowieckiej odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. Odpady pooperacyjne z Szpitala SP ZOZ w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. Odpady pooperacyjne ze szpitala bądź innych podmiotów usuwane i utylizowane są przez firmę ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. Odpady pooperacyjne z Szpitala SP ZOZ w Tomaszów Mazowiecki odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. Odpady pooperacyjne z Szpitala SP ZOZ w Wieluniu odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. Odpady pooperacyjne z Szpitala SP ZOZ w Wieruszowie odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. Utylizację odpadów pooperacyjnych z SP ZOZ w Zduńskiej Woli prowadzi firma ECO ABC Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. Odpady pooperacyjne z ze szpitali odbierane są przez firmę ECO- ABC z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, gdzie są utylizowane. 342

343 WYKAZ BUDOWLI SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH KATASTROFAMI Załącznik nr 4 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie POWIAT BEŁCHATOWSKI 1 31 bloków mieszkalnych 11 piętrowych Teren miasta Bełchatów Budynki wysokościowe "wielka płyta" - czas eksploatacji lat 2 Budynek administracyjno-biurowy KWB Bełchatów Rogowiec Budynek wysoki, konstrukcja żelbetowa czas eksploatacji 15 lat 3 2 kominy elektrowni Bełchatów Rogowiec Konstrukcja żelbetowa, 300m czas eksploatacji lat 4 Komin Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Teren BZPB Bełchatów ul. Fabryczna Konstrukcja murowana 70 m czas eksploatacji 40 lat 5 Komin Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Teren MPEC Bełchatów ul. Przemysłowa Konstrukcja żelbetowa, 60 m czas eksploatacji 20 lat 6 Komin gorzelni Teren byłego PGR w Krześlowie Konstrukcja murowana, 30 m czas eksploatacji 70 lat 7 Most na drodze nr 8 Warszawa-Wrocław m. Przerębiec gm. Szczerców Nośność 30 t 8 Most na drodze nr 8 Warszawa-Wrocław m. Dzbanki gm. Szczerców Nośność 30 t 9 Most na drodze nr 44 Łask-Radom m. Kuźnica gm. Zelów Nośność 30 t 10 Most na drodze nr 44 Łask-Radom m. Kuźnica gm. Zelów Nośność 30 t 11 Most na drodze nr 44 Łask-Radom m. Chynów gm. Drużbice Nośność 30 t 12 Most na drodze nr 482 Widawa-Szczerców m. Wieś Szczercowska gm. Szczerców Nośność 15 t 13 Most na drodze nr 483 Łask-Częstochowa m. Krześlów gm. Zelów Nośność 30 t 14 Most na drodze nr 483 Łask-Częstochowa m. Lubiec gm. Szczerców Nośność 30 t 15 Most na drodze nr 483 Łask-Częstochowa m. Magdalenów gm. Szczerców Nośność 30 t 16 Most na drodze nr 483 Łask-Częstochowa m. Szczerców gm. Szczerców Nośność 30 t 17 Most na drodze nr 483 Łask-Częstochowa m. Chabielice gm. Szczerców Nośność 15 t 18 Most na drodze nr 484 Łask-Bełchatów m. Łobudzice gm. Zelów Nośność 15 t 19 Most na drodze nr 484 Buczek-Kamieńsk m. Wólka Łękawska gm. Bełchatów Nośność 15 t 20 Most na drodze nr 484 Buczek-Kamieńsk m. Łekawa gm. Bełchatów Nośność 15 t 21 Most na drodze nr 485 Pabianice-Bełchatów m. Podstoła gm. Drużbice Nośność 30 t 22 Most na drodze nr 485 Pabianice-Bełchatów m. Brzezie gm. Drużbice Nośność 30 t 23 Most na drodze nr 485 Pabianice-Bełchatów m. Drużbice gm. Drużbice Nośność 30 t 24 Most na drodze nr 485 Pabianice-Bełchatów m. Kazimierzów gm. Drużbice Nośność 10 t 25 Most na drodze nr 485 Pabianice-Bełchatów m. Zawady gm. Bełchatów Nośność 10 t 26 Most na drodze nr Kalisko-Sulmierzce m. Czyżów gm. Kleszczów Nośność 30 t 27 Most na drodze nr Kalisko-Sulmierzce m. Czyżów gm. Kleszczów Nośność 30 t 28 Most na drodze nr Kalisko-Sulmierzce m. Antoniówka gm. Kleszczów Nośność 30 t 29 Most na drodze nr Łobudzice-Bujny Szlacheckie m. Bujny Szlacheckie gm. Zelów Nośność 15 t 30 Most na drodze nr Drużbice-Hucisko m. Kuców gm. Drużbice Nośność 15 t 343

344 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie 31 Most na drodze nr Drużbice-Hucisko m. Wdowin gm. Drużbice Nośność 15 t 32 Most na drodze nr Zalesie-walewice m. Walewice gm. Zelów Nośność 15 t 33 Most na drodze nr Rogóźno-Mzurki m. Zalesie gm. Zelów Nośność 30 t 34 Most na drodze nr Rogóźno-Mzurki m. Krześlów gm. Zelów Nośność 30 t 35 Most na drodze nr Rogóźno-Mzurki m. Sromutka gm. Zelów Nośność 30 t 36 Most na drodze nr Wieś Szczercowska- Magdalenów m. Rudzisko gm. Szczerców Nośność 15 t 37 Most na drodze nr Lubiec-Parzno m.kuźnica Lubiecka gm. Szczerców Nośność15 t 38 Most na drodze nr Zelów-Parzno m. Sromutka gm. Zelów Nośność15 t 39 Most na drodze nr Parzno-Kluki m. Grobla gm. Kluki Nośność15 t 40 Most na drodze nr Kluki-Janów m. Kuźnica Kaszewska gm. Kluki Nośność30 t 41 Most na drodze nr Kaszewice-Grocholice m. Oleśnik gm. Bełchatów Nośność 30 t 42 Most na drodze nr Chabielice-Bełchatów m. Zarzecze gm. Kluki Nośność 15 t 43 Most na drodze nr Chabielic- Bełchatów m. Słupia gm. Kluki Nośność 15 t 44 Most na drodze nr Grocholice-Janów m. Słok gm. Bełchatów Nośność 30 t 45 Most na drodze nr Grocholice-Janów m. Rząsawa gm. Bełchatów Nośność 30 t 46 Most na drodze nr Zelów-Kurów m. Pożdżenice gm. Zelów Nośność 15 t POWIAT BRZEZIŃSKI 47 Kominy zakładowe Zakład ciepłowniczy w Brzezinach, ul. Modrzewskiego Utrata statyki budowli może nastąpić ze względu na długi okres użytkowania. Stan techniczny dobry. Konstrukcja komina stalowa POWIAT KUTNOWSKI 48 Wiadukt drogowy Kutno; ul. Łęczycka zły stan techniczny 49 Zabudowa zwarta w Kutnie Pl.Piłsudskiego; ul.królewska; Pl.Wolności; ul. Zamenfoffa Palna konstrukcja dachów i poddaszy 50 Zabudowa zwarta w Krośniewicach Pl.Wolności; ul.poznańska; ul.kutnowska Palna konstrukcja dachów i poddaszy 51 Zabudowa zwarta w Żychlinie Ul.Narutowicza; Pl. 29 Listopada; ul,.oporowska Palna konstrukcja dachów i poddaszy POWIAT ŁASKI 52 Elektrownia i młyn wodny na rzece Grabi Gmina Sędziejowice m. Brzeski nr 86 Wojciech Pokora Spiętrzanie wody 53 Elektrownia wodna na rzece Grabi Gmina Sędziejowice, m. Kobuzy nr 1 Józef Kling Spiętrzanie wody 54 Elektrownia wodna na rzece Widawka Gmina Widawa, m. Górki Grabiańskie 1a Maciej Zaborowski Zbigniew Zaborowski Spiętrzanie wody 55 Młyn wodny na rzece Grabi Gmina Sędziejowice, m. Wola Marzeńska 4a Renold Kałuża Spiętrzanie wody POWIAT ŁĘCZYCKI 56 Wiadukt kolejowy Topola Królewska Droga na Kłodawę stan techniczny lub natężenie transportu materiałów niebezpiecznych 57 Wiadukt kolejowy Topola Królewska Droga na Grabów stan techniczny lub natężenie transportu materiałów niebezpiecznych. 58 Wiadukt kolejowy Łęczyca ul Kaliska stan techniczny lub natężenie transportu materiałów 344

345 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel 59 Wiadukt kolejowy Świnice Warcki (magistrala Północ - Południe) 60 Wiadukt kolejowy Głogowiec (magistrala Północ - Południe) POWIAT ŁOWICKI Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie niebezpiecznych stan techniczny lub natężenie transportu materiałów niebezpiecznych stan techniczny lub natężenie transportu materiałów niebezpiecznych 61 most drogowy na rzece Słudwi Trasa nr 2 miejscowość Maurzyce gm. Zduny Zagrożenie katastrofami komunikacyjnymi ze skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 62 mosty drogowe na rz. Bzura w granicach miasta Łowicza j.w. 63 kolejowy most na rzece Bzura m. Łowicz j.w. 64 most drogowy na rzece Bzura trasa Kompina - Nieborów Kompina gm. Nieborów j.w. 65 most na rzece Bzurze trasa Bąków - Bielawy Sobota j.w. 66 wiadukt kolejowy - trasa nr 2 m. Łowicz j.w. 67 wiadukt kolejowy na trasie 71 Krępa gm. Domaniewice j.w. 68 wieża stacji przekaźnikowej Dąbkowice Górne gm. Łowicz j.w. 69 wieża stacji radiowej Radia "Victoria Plus" m. Łowicz ul.seminaryjna 6 j.w. POWIAT ŁÓDZKI - WSCHODNI 70 Kominy zakładowe 71 Wiadukt drogowy Koluszki Foundry and Machinery Spółka z o.o Koluszki ul listopada 65 Droga krajowa nr K 1 Łódź - Katowice Miejscowość Głuchów, gm. Tuszyn 72 Most drogowy Droga wojewódzka nr m.gałków, gm. Koluszki 73 Most drogowy Droga wojewódzka nr m.tworzyjanki, gm. Koluszki 74 Kominy zakładowe Zakład ciepłowniczy w Brzezinach ul. Modrzewskiego Utrata statyki budowli może nastąpić ze ze względu na brak konserwacji i przeglądów technicznych komina. Stan techniczny dobry. Średni czas eksploatacji: 20 lat Konstrukcja kominów - żelbetowe. Czas eksploatacji 23 lata, Nośność 30 T, rodzaj konstrukcji - sprężony, stan techniczny - dobry. Czas eksploatacji 33 lata, Nośność 15 T, rodzaj konstrukcji - ceglany, stan techniczny - dostateczny. Czas eksploatacji 43 lata, Nośność 15 T, rodzaj konstrukcji - drewniany, stan techniczny - dobry. Utrata statyki budowli może nastąpić ze względu na długi okres użytkowania. Stan techniczny dobry. Konstrukcja komina stalowa POWIAT OPOCZYŃSKI 75 Komin żelbetonowy ul. Przemysłowa 5, wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Opocznie, ul. Partyzantów Wys. 80 m. Zagrozenie budowlane. 76 Komin wykonany z cegły ul.staromiejska 2, Opoczno wł. Sanare S. A. Wys. 40 m. Zagrożenie budowlane. 77 Komin stalowy ul. Braci Kobylańskich 41 w Drzewicy, wł. MVV EPS Polska S.A. Wys. 48 m. Zagrożenie budowlane. POWIAT PAJĘCZAŃSKI 78 Most drogowy nad rzeką Wartą Łązek, gm. Nowa Brzeźnica Most - drewniany, nośność 3,5 t 79 Most drogowy nad rzeką Wartą Trzebca, Gm. Brzeźnica Most - drewniany, nośność 5 t 345

346 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie 80 Most kolejowy Działoszyn 81 Most betonowy Działoszyn POWIAT PABIANICKI 82 Komin przemysłowy Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego"Pamotex" Wys. 140 m 83 Komin przemysłowy Elektrociepłownia Pabianice Wys. 120 m 84 Komin przemysłowy Łódzkie Zakłady Zielarskie Wys. 85 m obiekt w budowie 85 Komin przemysłowy Zakład Produkcji Papieru Wys. 74 m 86 Budynek młynowni komin przemysłowy Pabianickie Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego "POLFA" Wys. 39 m, wys. 56 m 87 Komin przemysłowy Ciepłownia Miejska oś. Piaski Wys. 50m 88 Komin przemysłowy budynek administracyjny Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych Wys. 45 m, wys. 31 m 89 Komin przemysłowy Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych Wys. 42 m 90 Komin przemysłowy Zakłady Graficzne Wys. 36 m 91 Elewatory Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego Wys. 36 m 92 Wieża Kościół Najświętszej Marii Panny Wys. 67m 93 Wieża Kościół Św. Mateusza Wys. 55 m 94 Wieża Kościół Św. Maksymiliana Kolbego Wys. 34 m POWIAT PIOTRKOWSKI 95 Komin pylon FMG "Pioma" S.A.-ul. Dmowskiego 38 - Piotrków Tryb. Teren odlewni Wys. 80 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 96 Komin ZPDz "Sigmatex" S.A. ul.sulejowska 45 - Piotrków Tryb. Wys. 40 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 97 3 kominy HSO "Kara" ul. Topolowa 1 - Piotrków Tryb. Wys. 80 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 98 Komin Piotrkowska Fabryka Mebli S.A. ul. Sulejowska 47 Wys. 50 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 99 Komin HSG "Feniks" S.A. ul. Przemysłowa - Piotrków Tryb. Wys. 30 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 100 Komin Piotrkowska Fabryka Sklejek ul. Roosevelta Piotrków Wys. powyżej 25 m, niekorzystne warunki Tryb. atmosferyczne 101 Komin Elektrociepłownia Miejska ul. Karolinowska Piotrków Wys. powyżej 25 m, niekorzystne warunki Tryb. atmosferyczne kominy HSG "Hortensja" ul. 1-go Maja 21 Piotrków Wys. 2 x 40 m, 1 x 35 m, niekorzystne warunki Trybunalski atmosferyczne 103 Komin Rubika- Rudecki s.c. Piotrków Tryb. ul. Żelazna 7 Wysokość komina 28 m. 104 Komin PPH "Bawmox" ul. Dworcowa 45 Moszczenica Wys. 60 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 105 Wieża teletransmisyjna TVP S.A. Szydłów gm. Grabica Wys. powyżej 25 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 106 Wieża ciśnień ul. Słowackiego Piotrków Tryb. Wys. Powyżej 25 m, niekorzystne warunki atmosferyczne 107 Wieże kościelne Fara, Bernardyni Piotrków Tryb. Wys. Powyżej 25 m, niekorzystne warunki 346

347 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel 108 Zapora wodna 109 Zapora czołowa zbiornika retencyjnego "Jeziorsko" Cieszanowice gm. Rozprza i Gorzkowice POWIAT PODDĘBICKI Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Gosp. Pomocnicze ul. Czarna Rola 4, Poznań Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie atmosferyczne Budowla hydrotechniczna duży napór wody- powódź W wyniku pęknięcia istnieje zagrożenie powodziowe dla miejscowości położonych poniżej zapory tj. Księże młyny, Borzewisko, Leśnik, Uniejów POWIAT RADOMSZCZAŃSKI 110 Most żelbetowy Przedbórz - rz. Pilica 111 Most żelbetowy Bobry - rz. Warta 112 Most kolejowy Bobry - rz. Warta 113 Most stal + drewno Krzętów - rz. Pilica do 15 t 114 Most Topisz - rz. Warta 115 Most Szczepocice Prywatne - rz. Warta 116 Most Ruda - rz. Wiercica 117 Most Maluszyn - rz. Pilica 118 Wiadukt Radomsko- ul. Brzeźnicka Lokalizacja nad główną linią kolejową 119 Wiadukt Radomsko-Kamieńsk Lokalizacja nad główną linią kolejową 120 Wiadukt Blok Dobryszyce- Dobryszyce Lokalizacja nad trasą szybkiego ruchu Warszawa - Katowice Konstrukcja wielkopłytowa, czas eksploatacji ok. 20 lat, instalacja gazowa Konstrukcja wielkopłytowa, czas eksploatacji ok. 20 lat, instalacja gazowa Konstrukcja wielkopłytowa, czas eksploatacji ok. 20 lat,instalacja gazowa Konstrukcja wielkopłytowa, czas eksploatacji ok. 20 lat, instalacja gazowa 121 Budynek mieszkalny wielorodzinny (wysoki) 11 kondygnacji Radomsko ul. Piastowska 31 "Mostostalowiec" 122 Budynek mieszkalny wielorodzinny (wysoki) 11 kondygnacji Radomsko ul. Leszka Czarnego 10 "Mostostalowiec" 123 Budynek mieszkalny wielorodzinny (wysoki ) 11 kondygnacji Radomsko ul. Piastowska 14 "Mostostalowiec" 124 Budynek mieszkalny wielorodzinny (wysoki ) 11 kondygnacji Radomsko ul. Tysiąclecia 9 "RSM" POWIAT RAWSKI 125 Budynek administracyjno-biurowy Rawskie Zakłady Mięsne,,Rawa'' Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 36 Budynek wysoki. Zagrożenie katastrofa budowlaną 126 Wiadukt na trasie szybkiego ruchu Warszawa - Katowice Rawa Mazowiecka Kolizja drogowa 127 Wiadukt drogowy nad trasa kolejową Centralna Magistrala Kolejowa Biała Rawska Kolizja drogowa lub kolejowa 128 Wiadukt drogowy nad trasa kolejową CMK Annosław na drodze Rawa Mazowiecka - Sadkowice Kolizja drogowa lub kolejowa 129 Wiadukt drogowy nad trasa kolejową CMK Zuskina drodze Rawa Maz. - Nowe Miasto Kolizja drogowa lub kolejowa 130 Maszt sieci komórkowej Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa Katastrofa budowlana 131 Maszt sieci komórkowej Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska Katastrofa budowlana 132 Maszt sieci komórkowej Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska Katastrofa budowlana 347

348 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie 133 Maszt sieci komórkowej Biała Rawska w kierunku na Zakrzew Katastrofa budowlana 134 Maszt sieci komórkowej Biała Rawska w kierunku na wysypisko śmieci Katastrofa budowlana 135 Maszt sieci komórkowej Lewin w okolicach cmentarza Katastrofa budowlana 136 Maszt sieci komórkowej Paprotnia Katastrofa budowlana POWIAT SIERADZKI 137 Wiadukt żelbetowy nad torami kolejowymi droga 472 Sieradz, ul. Wojska Polskiego Powódź, Katastrofa budowlana, Wypadek w komunikacji kolejowej 138 Most żelbetowy na drodze nr 14 Sieradz - Łódź - rzeka Sieradz, ul. Sienkiewicza Powódź, Katastrofa budowlana, Wypadek w 139 Warta Most żelbetowy na drodze nr 14 Sieradz - Łódź - rzeka Żeglina Sieradz, ul. Sienkiewicza 140 Most kolejowy - stalowy na rzece Warcie Sieradz, Szlak kolejowy: Ostrów Wlkp. - Łódź Most żelbetowy na drodze Sieradz - Widawa - rzeka Warta Most żelbetowy na drodze nr 710 Błaszki - Szadek - rzeka Warta Wiadukt kolejowy nad drogą nr 479 Sieradz - Poddębice Burzenin/Strumiany, gm. Burzenin Warta, gm. Warta Sieradz-Męka, ul. Uniejowska POWIAT SKIERNIEWICKI 144 Wiadukt w Skierniewicach, długość 330,7 m Aleja Macieja Rataja, droga wojewódzka nr Bloki mieszkalne 12 kondygnacyjne (budynki wysokie) 146 Kominy zakładowe POWIAT TOMASZOWSKI Os. Niebrów w Tomaszowie Maz. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Maz. WELANTECH INTERNATIONAL ul. Spalska 103/105 Tomaszów Maz. 147 Kominy zakładowe ZSP "Niewiadów" S.A. Niewiadów gm. Ujazd 148 Kominy zakładowe 149 Komin zakładowy ZTW "Mazovia" S.A. ul. Barlickiego 23 Tomaszów Maz. FD "Weltom" S.A. ul.hallera 2, Tomaszów Maz. komunikacji drogowej Powódź, Katastrofa budowlana, Wypadek w komunikacji drogowej Powódź, Katastrofa budowlana, Wypadek w komunikacji kolejowej Powódź, Katastrofa budowlana, Wypadek w komunikacji drogowej PowódźKatastrofa budowlanawypadek w komunikacji drogowej Katastrofa budowlana. Wypadek w komunikacji kolejowej Zagrożenie wynika z faktu, że pod wiaduktem biegną tory kolejowe węzła PKP Skierniewice, którymi przewożone są materiały niebezpieczne w kierunkach Łowicz, Warszawa, Koluszki, Mszczonów. Przez wiadukt przebiegają również trasy drogowe, którymi przewożone są materiały niebezpieczne w kierunkach Łowicz, Sochaczew, Łódź i Huta Zawadzka i zakładów posiadających materiały niebezpieczne. Utrata statyki budynku lub jego elementu, osunięcia i zawalenia, niska wytrzymałość elementów konstrukcyjnych. Konstrukcja - prefabrykaty betonowe. Utrata statyki budowli. Konstrukcja żelbetowe bloki betonowe wykładane monolitem. Utrata statyki budowli, korozja elementów konstrukcyjnych.. Konstrukcja metalowa. Utrata statyki budowli. Czas eksploatacji ponad 60 lat. Konstrukcja - cegła. Utrata statyki budowli, korozja elementów konstrukcyjnych. Konstrukcja - matalowy, wewnatrz 348

349 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel 150 Kominy zakładowe 151 Mosty drogowe 152 Wiadukty 153 Wiadukty 154 Most kolejowy TF Filców Technicznych ul. Warszawska 2 Tomaszów Maz. Rejon Dróg Publicznych: Droga Krajowa K-8 (Podkonice,Tomaszów, Zawada ), Krajowa K -715 (Ujazd), Krajowa K -716 (Będków) Rejon Dróg Publicznych: Droga Krajowa K-8 (Lubochnia - nad drogą gminną, Tomaszów Maz. - nad torami PKP, Tomaszów Maz. - nad drogą K-713) PKP: - Centralna Magistrala Kolejowa (w miejscowości Roszkowa Wola - nad drogą powiatową Rzeczyca - Nowe Miasto n. Pilicą Sekcja Drogowa PKP: Szlak kolejowy Tomaszów Maz. - Opoczno (Tomaszów Maz.) Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie cegła. Utrata statyki budowli. Czas eksploatacji ponad 60 lat. Konstrukcja - żelbetowa. Awarie i uszkodzenia mostów, zawalenia konstrukcji, uszkodzenia mechaniczne, zmęczenie materiałów konstrukcyjnych. Konstrukcja -żelbetowa. Awarie i uszkodzenia wiaduktów, zawalenia konstrukcji, uszkodzenia mechaniczne, zmęczenie materiałów konstrukcyjnych. Konstrukcja - żelbetowa. Uszkodzenie mostu, korozja lub zmęczenie elementów konstrukcyjnych. Czas eksploatacji ponad 60 lat. Konstrukcja -żelazna POWIAT WIELUŃSKI 155 Komin o wysokości 100 m. Energetyka cieplna w Wieluniu ul. Ciepłownicza 156 Wiadukt kolejowy o wysokości 4,5 m. w Wieluniu. Trasa nr Most na rzece Warcie Osjaków - droga nr 8 Nośność 30 ton 158 Most na rzece Warcie Krzeczów - droga nr 8 Nośność 30 ton 159 Most na rzece Warcie Konopnicy - droga nr 8 Nośność 30 ton 160 Most na rzece Warcie Kamion Nośność 10 t 161 Most na rzece Warcie Rychłocice droga nr 481 Nośność 30 t 162 Most na rzece Warcie Kępowizna droga nr 467 Nośność 15 t 163 Most na rzece Pysznej Dąbrowa droga nr 8 Nośność 30 ton 164 Most na rzece Pysznej Dąbrowa droga nr 45 Nośność 30 ton 165 Most na rzece Pysznej Młynisko droga nr 448 Nośność 30 ton 166 Most na rzece Wierzchnicy Kuźnica Strobińska droga nr 8 Nośność 30 ton POWIAT WIERUSZOWSKI 167 Most na rzece Prośnie w Wieruszowie (droga nr 8) Wieruszów - obwodnica Realne zagrożenie występuje tylko w przypadku przekroczenia stanu alarmowego rzeki oraz w okresie zimowym (napór kry lodowej) 168 Most na rzece Prośnie w Wieruszowie Wieruszów - centrum miasta j.w 169 Wiadukt kolejowy Wieruszów, ul. Mirkowska 170 Kominy Teren Zakładu Płyt Wiórowych "PROSPAN" w Wieruszowie 2 szt. - wysokość ok. 90 m POWIAT ZDUŃSKO - WOLSKI 171 Komin Elektrociepłownia ul. Murarska Zduńska Wola Wysokość m. Konstrukcja żelbetowa, Stan dobry. 349

350 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel 172 Wiadukt kolejowo-drogowy Na terenie miasta Zduńska Wola (trasa nr 14 i linia kolejowa Katowice-Zduńska Wola -Bydgoszcz) POWIAT ZGIERSKI 173 Most drogowy Głowno, ul. Łódzka 174 Most drogowy przy zalewie wodnym Głowno, ul. Łódzka 175 Most drogowy przy zalewie wodnym Stryków, ul. Warszawska 176 Wiadukt kolejowy i przejście dla pieszych Zgierz, ul. Łęczycka 177 Wiadukt kolejowy Zgierz, ul. Piątkowska 178 Wiadukt kolejowy Zgierz, ul. Piłsudskiego 179 Wiadukt kolejowy Zgierz, ul. Łódzka 180 Wiadukt kolejowy Zgierz, ul. Długa 181 Rozlewnia gazu płynnego z bocznicą kolejową Głogaz sp. z o.o. w Głownie ul. Fabryczna Komin wolnostojący Elekrociepłownia w Zgierzu, ul. Struga Komin wolnostojący Elekrociepłownia w Aleksandrowie Ł., ul. Pabianicka Komin wolnostojący Elekrociepłownia, ul. Łęczycka 5/7, Ozorków 185 Komin wolnostojący Elektrociepłownia, ul. Fabryczna 1, Głowno 186 Komin wolnostojący Cukrownia "Leśmierz" w Leśmierzu gm. Ozorków 187 Komin wolnostojący Elekrociepłownia w Zgierzu ul. Sienkiewicza Komin wolnostojący MAG-RYS w Zgierzu, ul. 1-go Maja 189 Komin wolnostojący FRESCO w Zgierzu, ul. Dąbrowskiego Komin wolnostojący TWO-MET w Zgierzu, ul. Dąbrowskiego 20 MIASTO ŁÓDŹ 191 Wiadukt Al. Włókniarzy nad bocznicą PKP do EC-II 192 Wiadukt Al. Śmigłego-Rydza nad bocznicą PKP 193 Wiadukt (nowy wiadukt) ul. Brzezińska nad torami PKP 194 Wiadukt (stary wiadukt) ul. Brzezińska nad torami PKP 195 Wiadukt ul. Dąbrowskiego nad torami PKP 196 Wiadukt ul. Kopcińskiego nad torami PKP ul. Tuwima 197 Wiadukt ul. Limanowskiego nad torami PKP 198 Wiadukt ul. Łąkowa nad ul Mickiewicza 199 Wiadukt ul. Maratońska (węzeł drogowy przy N-S) 200 Wiadukt ul. Maratońska nad trasą N-S przy wiadukcie kolejowym 201 Wiadukt ul. Pomorska nad torami PKP 202 Wiadukt ul. Przybyszewskiego nad torami PKP 203 Wiadukt ul. Puszkina nad bocznicą PKP do EC IV 204 Wiadukt ul. Strykowska nad torami PKP Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie Nośność 30 ton. Konstrukcja żelbetowa. Stan dobry. 350

351 Lp Nazwa budowli Lokalizacja, adres i właściciel Uwagi. Cechy charakterystyczne i okoliczności powodujące zagrożenie 205 Wiadukt ul. Śląska nad ul. Rzgowską 206 Wiadukt ul. Wałowa nad ul. Rokicińską 207 Wiadukt ul. Żeromskiego nad ul. Mickiewicza 208 Komin EC II Elektrociepłownia ul. Wróblewskiego 26 Dwa kominy po 120 m 209 Komin EC III Elektrociepłownia, ul. Pojezierska 70 Wys. 120 i 180 m 210 Komin EC IV Elektrociepłownia, ul. J.Andrzejewskiej 5 Wys. 160, 200, 250 m 351

352 Kategoria drogi Nr drogi Położenie obiektu inż. w osi drogi [km drogi] Materiał konstrukcyjny dźwigarów Długość całkowita obiektu Szerokość jezdni na obiekcie Wysokość skrajni na obiekcie Nośność obiektu Rodzaj obiektu Załącznik nr 5 WYSZCZEGÓLNIENIE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Miejscowość Rodzaj przeszkody Uwagi m m m kn A A WODZIN BS 88,00 7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. kraj. 91 WC A A WODZINEK BZ 67,00 6,00 Bez ograniczeń 300 Autostrada A-1 WN A A MĄKOSZYN BZ 36,04 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 2932E WC A A SIEROSŁAW BZ 67,00 7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A SIEROSŁAW BZ 67,00 7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A IMIELNA BZ 67,00 7,40 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A PAPIEŻE BZ 73,00 7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A ALEKSANDRÓW BZ 6,10 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 1530E WC A A ŻYCHLIN BZ 73,00 7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A BĄKOWIEC BZ 73,00 8,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI BZ 142,34 7,00 Bez ograniczeń 300 Autostrada A1 WN A A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI BZ 77,04 7,00 Bez ograniczeń 400 Autostrada A1 WN A A TWARDOSŁAWICE BZ 6,30 2x11,25 Bez ograniczeń 300 ul.twardosławicka WC A A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI BS 82,70 2x10,50 Bez ograniczeń 300 Autostrada A1 WN A A TWARDOSŁAWICE BZ 6,60 5,35+16,05 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC DK KROŚNIEWICE obwodnica BS 38,70 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. kra.j 92a WC 352

353 DK KROŚNIEWICE obwodnica BS 38,70 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 92a WC DK 1d KROŚNIEWICE obwodnica BZ 37,00 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. pow. 2149E, kol. wąskotor. WC DK 1d KROŚNIEWICE obwodnica BZ 37,00 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. pow. 2149E, kol. wąskotor. WC DK 1d KROŚNIEWICE obwodnica BS 36,66 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. Gminna WN DK 1d KROŚNIEWICE obwodnica ST 6,92 2x7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Mołonka M DK 1d KROŚNIEWICE obwodnica BS 38,62 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. gminna WN DK KRZEWIE BZ 18,60 7,00 Bez ograniczeń 420 Kutno - Poznań W/PKP DK TOPOLA KRÓLEWSKA BZ 59,00 3,50 Bez ograniczeń 420 Kutno - Zgierz W/PKP DK TOPOLA KRÓLEWSKA BZ 59,00 3,50 Bez ograniczeń 420 Zgierz -Kutno W/PKP DK SIERPÓW BZ 8,60 7,15 Bez ograniczeń 300 Kanał Sierpów M DK OZORKÓW BS 14,00 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Bzura M DK ZGIERZ BZ 5,20 8,30 Bez ograniczeń 200 rz. Bzura M DK RZGÓW BZ 48,86 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Ruda Pabianicka - Rzgów WC DK RZGÓW BS 12,80 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Ner M DK TUSZYN Jana Pawła II BS 8,30 2x7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK KARGAŁ LAS BZ 6,30 2x7,55 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC DK SIOMKI BS 92,38 2x7,50 Bez ograniczeń 420 linia kolejowa Nr 535 W/PKP DK WOLA KRZYSZTOPORSKA ST 84,60 3,40 Bez ograniczeń 150 Dr. kraj. 1kładka WN DK WOLA KRZYSZTOPORSKA BZ 6,30 2x7,60 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK LASKI BS 45,76 2x7,52 Bez ograniczeń 300 rz. Prutka Bogdanowska, dr zb M DK TRUSZCZONEK BZ 6,30 2x7,60 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK PORAJ BZ 6,35 2x7,60 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK DABRÓWKA BS 18,01 2x7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Jeziorka M DK OCHOCICE BZ 6,30 2x7,60 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK OCHOCICE BS 15,01 2x7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Kamionka M DK KOŹNIEWICE BS 10,60 2x7,40 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK KAMIEŃSK BZ 76,47 8,00 Bez ograniczeń 300 Dr. kraj. 1 WN DK SŁOSTOWICE BZ 6,30 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK SŁOSTOWICE BS 10,60 2x7,60 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 3931E WC DK KOLONIA DOBRYSZYCE BS 18,01 2x7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Widawka M DK KOLONIA DOBRYSZYCE BZ 6,30 2x7,42 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK DOBRYSZYCE BZ 6,30 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC 353

354 DK DOBRYSZYCE BZ 64,76 8,00 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 3509E WN DK DOBRYSZYCE BS 18,06 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 3928E WC DK DOBRYSZYCE BZ 6,30 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC DK STOBIECKO SZLACHECKIE BZ 6,30 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 3927E WC DK STOBIECKO SZLACHECKIE BZ 6,30 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC DK ŁADZICE BZ 6,70 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC DK BRODOWE BZ 6,70 2x7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. zbiorcza WC DK SZCZEPOCICE BS 155,82 2x7,30 Bez ograniczeń 300 rz. Warta M DK SZCZEPOCICE BZ 6,30 2X7,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC A A ROŻNIATÓW KOL. BS 60,80 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A KOZANKI PODLEŚNE BS 60,98 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 2523E WN A A KOZANKI PODLEŚNE BS 15,10 2x7,50 Bez ograniczeń 420 rz. Pisia M A A KOZANKI WLK. BS 60,80 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A KRASKI BS 60,92 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A ŚWINICE WARCKIE BS 60,90 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 2530E WN A A ŚWINICE WARCKIE ST 61,92 2x7,50 Bez ograniczeń 420 linia PKP WC A A WOLA ŚWINECKA BS 61,04 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A DZIERŻAWY BS 60,96 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A DZIERŻAWY BS 61,04 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 2531E WN A A PEŁCZYSKA BS 79,96 2x7,50 Bez ograniczeń 420 rz. Ner M A A PEŁCZYSKA BS 54,50 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A PEŁCZYSKA BS 60,10 2x5,00 Bez ograniczeń 420 Węzeł Wartkowice WN A A PEŁCZYSKA BS 63,14 10,00 Bez ograniczeń 420 Dr. woj. 703 WN A A WOLA NIEDŹWIEDZIA BZ 15,95 2x7,50 Bez ograniczeń 420 rz.zian M A A WOLA NIEDŹWIEDZIA BS 55,94 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 3700E WN A A POWODÓW BS 75,70 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. woj. 469 WN A A POWODÓW BS 54,50 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A POWODÓW BZ 17,34 2x7,50 Bez ograniczeń 420 rz. Gnida M A A BUDZYNEK BS 54,50 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5137E WN A A WOŹNIKI BS 56,36 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A CHRZĄSTÓW WIELKI BS 54,50 5,50 Bez ograniczeń 400 Dr. gminna WN A A PARZĘCZEW BS 59,10 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 3705E WN 354

355 A A PARZĘCZEW BS 100,58 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow 3707E WN A A PARZĘCZEW BS 99,30 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5168E WN A A PIASKOWICE BS 54,28 5,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A RAFAŁÓW BS 54,80 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5138E WN A A MAMIEŃ BZ 17,80 7,50 Bez ograniczeń 420 rz. Bzura M A A MAMIEŃ BZ 17,80 7,50 Bez ograniczeń 420 rz. Bzura M A A MAMIEŃ BS 61,03 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5139E WN A A KOWALEWICE ST 55,20 1 tor 4,70 kl. K+2 PKP wiadukt nad autostradą kolej. N A A KOWALEWICE BZ 7,60 2x7,50 Bez ograniczeń 420 rz. Linda M A A KOWALEWICE BS 54,20 5,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A KOWALEWICE BS 54,80 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5167E WN A A ZIMNA WODA BS 54,80 5,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A ZIMNA WODA BZ 20,00 2x7,50 Bez ograniczeń 420 przejście ekologiczne PE A A SŁOWIK BS 58,70 7,00x10,60 Bez ograniczeń 420 węzeł Emilia WN A A EMILIA BS 27,20 2x12,05 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 1 WC A A EMILIA BS 54,80 5,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A KANIA GÓRA BS 52,80 5,50 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WN A A CIOSNY ST 75,04 2x12,05 Bez ograniczeń 420 rz. Ciosenka M A A CIOSNY BS 52,80 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5122E WN A A CIOSNY BZ 8,95 2x12,05 Bez ograniczeń 420 Dr. gminna PG A A LEONÓW BS 56,80 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5144E WN A A KOLONIA GŁOWA BS 52,80 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. woj. 702 WN A A DĄBRÓWKA WIELKA BS 53,85 2x4,50 Bez ograniczeń 420 węzeł Piątek WN A A DĄBRÓWKA STRUMIANY BS 27,20 2x12,05 Bez ograniczeń 420 rz. Dzierżązna M A A BIAŁA BZ 8,95 2x12,05 Bez ograniczeń 420 Dr. gminna PG A A SZCZAWIN KOLONIA BZ 8,95 2x12,05 Bez ograniczeń 420 Dr. pow. 5108E PG A A SZCZAWIN KOŚCIELNY BS 56,80 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5131E WN A A SZCZAWIN DUŻY BS 54,80 2x12,05 Bez ograniczeń 420 PKP Linia Nr 15 WC A A ZELGOSZCZ BS 57,80 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5130E WN A A SMOLICE BS 55,45 4,50+7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 71 WN A A SOSNOWIEC BS 62,02 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 14 WN 355

356 A A STRYKÓW ST 136,80 2x10,50 Bez ograniczeń 420 rz. Moszczenica; dr. pow. 5162E M A A STRYKÓW BS 61,10 6,00 Bez ograniczeń 400 Dr. pow. 5100E WN DK ŁOWICZ Poznańska ST 13,35 7,00 Bez ograniczeń 420 Łowicz ul. Seminaryjna WC DK ŁOWICZ Poznańska BZ 36,64 7,00 Bez ograniczeń 300 Warszawa - Kutno linia Nr 3 W/PKP DK WIERUSZÓW obejście Wieruszowa BS 11,50 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Niesób M DK WIERUSZÓW obejście Wieruszowa ST 27,00 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Prosna M DK WIERUSZÓW obejście Wieruszowa ST 46,80 7,00 Bez ograniczeń 300 linia kolejowa W/PKP DK SOKOLNIKI BS 10,60 7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK DĄBROWA ST 10,30 8,96 Bez ograniczeń 300 rz. Pyszna M DK OLEWIN BZ 9,94 7,10 Bez ograniczeń 300 Kanał Starzenicki M DK OSJAKÓW BS 97,20 8,00 Bez ograniczeń 300 rz. Warta M DK KUŹNICA STROBIŃSKA BZ 8,10 10,00 Bez ograniczeń 300 rz. Wierznica M DK KUŹNICA STROBIŃSKA BZ 8,10 10,00 Bez ograniczeń 300 rz. Wierznica M DK RUSIEC BZ 25,40 10,00 Bez ograniczeń 300 rz. Nieciecz M DK KRASOWA BZ 15,60 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Krasówka M DK DZBANKI BZ 46,18 7,15 Bez ograniczeń 400 rz. Widawka M DK PRZERĘBIEC BZ 6,60 7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK BEŁCHATÓW Al. Włókniarzy BZ 12,25 7,10 Bez ograniczeń 300 rz. Rakówka M DK BEŁCHATÓW Piłsudzkiego BZ 9,60 7,00 Bez ograniczeń 300 Rów Myszacki M DK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI BS 60,24 7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. kraj. 8 WN DK BYKI BS 54,80 2x7,00 Bez ograniczeń 300 linia kolejowa, droga zbiorcza W/PKP DK MICHAŁÓW BS 6,30 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. pow. 1534E WC DK RAKÓW BZ 62,58 7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. kraj. 8 WN DK MESZCZE BS 18,89 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Wierzejka M DK ZAWADA BS 54,82 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Wolbórka M DK TOMASZÓW MAZOWIECKI BZ 4,50 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Droga lokalna WC DK TOMASZÓW MAZOWIECKI BZ 12,30 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Czarna M DK TOMASZÓW MAZOWIECKI BS 36,82 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Piasecznica M DK TOMASZÓW MAZOWIECKI BS 43,18 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. woj. 713 WC DK TOMASZÓW MAZOWIECKI BS 75,82 2x7,00 Bez ograniczeń 300 linia kolejowa W/PKP DK LUBOCHNIA BZ 5,10 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. lokalna WC DK LUBOCHNIA BZ 6,30 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. lokalna WC 356

357 DK LUBOCHNIA BZ 48,00 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Luboczanka, dr. pow. 4314E M DK CZERNIEWICE BZ 7,00 2x6,97 Bez ograniczeń 300 Przejazd gospodarczy WC DK CZERNIEWICE BZ 6,60 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Przejazd gospodarczy WC DK WÓLKA JAGIELCZYŃSKA BZ 4,80 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Przejazd gospodarczy WC DK PODKONICE BZ 12,00 2x7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Krzemionka M DK RAWA MAZOWIECKA Obwodnica BZ 6,30 2X7,00 Bez ograniczeń 300 przejazd gospodarczy WC DK RAWA MAZOWIECKA Obwodnica BZ 6,30 2X7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK RAWA MAZOWIECKA Obwodnica BZ 30,00 2X7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Rylka WC DK RAWA MAZOWIECKA Obwodnica BZ 30,00 2X7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. wojewódzka Nr 707 WC DK RAWA MAZOWIECKA Obwodnica BS 48,50 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 8 WN DK RAWA MAZOWIECKA Obwodnica BZ 33,00 2x7,00 Bez ograniczeń 300 kol. wąskotor., droga lokalna WC DK PRZEWODOWICE BZ 11,00 6,88+6,64 Bez ograniczeń 300 rz. Białka M DK WĘDROGÓW BZ 4,80 2X6,75 Bez ograniczeń 300 przejazd gospodarczy WC DK WĘDROGÓW BZ 30,13 2x7,00 Bez ograniczeń 300 Dr. gminna WC DK BŁASZKI Kaliska CE 37,80 7,70 Bez ograniczeń 300 rz. Trojanówka M DK WRÓBLEW BZ 4,40 7,20 Bez ograniczeń 300 cbn M DK SMARDZEW BZ 23,60 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Myja M DK SIERADZ SIienkiewicza BZ 21,40 9,20 Bez ograniczeń 300 rz. Żeglina M DK SIERADZ Sienkiewicza BZ 232,00 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Warta M DK GRABOWIEC BZ 4,79 8,00 Bez ograniczeń 420 rz. Niniwka M DK ZDUŃSKA WOLA Sieradzka BZ 8,80 4,75+3,75 Bez ograniczeń 300 rz. Pichna M DK ZDUŃSKA WOLA Łaska BZ 37,75 8,00 Bez ograniczeń 420 LK Karsznice-Borszewice W/PKP DK ŁASK Żeromskiego BZ 32,60 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Grabia M DK ŁASK Żeromskiego BZ 21,80 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Pisia M DK KUŹNICA BZ 9,20 7,60 Bez ograniczeń 300 rz. Grabia - odnoga M DK KUŹNICA BZ 32,50 7,60 Bez ograniczeń 300 rz. Grabia M DK CHYNÓW BZ 21,00 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Grabka M DK GRABICA BZ 12,00 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Grabia M DK PRZYGŁÓW BZ 46,50 7,14 Bez ograniczeń 300 rz. Luciąża M DK SULEJÓW Piotrkowska ST 100,04 5,68 Bez ograniczeń 300 rz. Pilica M DK OPOCZNO Leśna BZ 44,20 7,00 Bez ograniczeń 300 LK Skarżysko Kam. - Koluszki W/PKP DK OPOCZNO Leśna BZ 4,50 7,50 Bez ograniczeń 300 ul. Krasickiego WC 357

358 DK OPOCZNO 17-go Stycznia BS 33,90 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Wąglanka M DK OPOCZNO 17-go Stycznia BS 14,50 7,50 Bez ograniczeń 300 rz. Drzewiczka M DK DZIELNA BZ 5,13 7,00 Bez ograniczeń 300 ciek Dzielna M DK DZIELNA BZ 5,10 7,95 Bez ograniczeń 300 rów melioracyjny M DK BRZUŚNIA BZ 7,30 6,95 Bez ograniczeń 300 rz. Brzuśnia M DK ŁOWICZ Zamkowa ST 97,20 7,03 Bez ograniczeń 420 rz. Bzura M DK JAMNO BZ 13,08 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Uchanka M DK KRĘPA BZ 9,10 7,24 Bez ograniczeń 300 rz. Bobrówka M DK GŁOWNO Sosnowa BZ 27,20 7,10 Bez ograniczeń 420 rz. Mroga M DK GŁOWNO Łódzka BZ 9,00 6,75 Bez ograniczeń 300 rz. Mrożyca M DK GŁOWNO Łódzka BZ 7,00 6,85 Bez ograniczeń 300 rz. Mrożyca M DK BRATOSZEWICE BZ 4,72 6,24 Bez ograniczeń 300 cbn M DK BRATOSZEWICE BZ 4,95 6,20 Bez ograniczeń 300 cbn M DK 14b ROKITNICA ST 52,44 7,00 Bez ograniczeń 420 Autostrada A1 WN DK 14b ROKITNICA BZ 9,60 7,00 Bez ograniczeń 420 Przejazd gospodarczy WC DK 14b STRYKÓW BS 63,44 Bez ograniczeń 420 Dr. woj. 708 WN DK BRZEDZA BZ 6,30 6,20 Bez ograniczeń 300 cbn M DK STRYKÓW Warszawska BS 18,70 10,06 Bez ograniczeń 300 rz. Moszczenica M DK DOBRA BZ 6,60 6,96 Bez ograniczeń 300 cbn M DK PABIANICE Partyzancka BS 18,70 9,00 Bez ograniczeń 420 rz. Dobrzynka M DK PRZYGOŃ BZ 17,66 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Pałusznica M DK ŁASK Armii Ludowej BZ 32,70 8,00 Bez ograniczeń 300 rz. Grabia M DK ŁASK Warszawska BZ 11,14 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Pisia M DK TUMIDAJ BZ 8,30 7,60 Bez ograniczeń 300 rz. Żeglina M DK NOWA WIEŚ BZ 4,50 7,20 Bez ograniczeń 300 cbn M DK MŁYNEK BZ 7,60 7,00 Bez ograniczeń 300 Struga Węglowska M DK PICHLICE BZ 6,50 7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK DZIAŁOSZYN Przemysłowa ST 121,50 8,00 Bez ograniczeń 420 rz. Warta M DK GAJĘCICE BS 12,80 7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK DWORSZOWICE KOŚCIELNE BZ 6,50 6,50 Bez ograniczeń 300 cbn M DK NOWA BRZEZNICA BZ 15,40 8,00 Bez ograniczeń 420 rz. Pisia M DK RADOMSKO Ul.Brzeżnicka BS 295,11 7,02 Bez ograniczeń 300 LK Warszawa - Katowice W/PKP 358

359 DK RADOMSKO Ul.Brzeżnicka BZ 9,05 7,05 Bez ograniczeń 300 rz. Radomka M DK PRZEDBÓRZ Trytwa BS 97,40 9,00 Bez ograniczeń 300 rz. Pilica M DK WYDRZYN BZ 12,46 8,00 Bez ograniczeń 420 rz. Pyszna M DK OSTRÓWEK BZ 7,50 7,00 Bez ograniczeń 420 cbn M DK OLEŚNICA BZ 19,00 7,05 Bez ograniczeń 420 rz. Oleśnica M DK OLEŚNICA BZ 5,50 7,00 Bez ograniczeń 420 cbn M DK OLEŚNICA BZ 6,50 7,00 Bez ograniczeń 420 cbn M DK TOMASZÓW MAZ. Piaskowa BZ 8,52 6,30 Bez ograniczeń 420 rz. Lubochenka M DK SPAŁA BZ 7,00 8,00 Bez ograniczeń 300 rz. Gać M DK INOWŁÓDZ BS 25,30 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Pilica - starorzecze M DK INOWŁÓDZ BZ 82,50 6,00 Bez ograniczeń 420 rz. Pilica M DK WITONIA BS 12,70 7,00 Bez ograniczeń 420 Kanał Witonia A M DK 60a KUTNO Józefów BZ 14,60 7,00 Bez ograniczeń 420 ulica WN DK 60a KUTNO obwodnica BZ 37,00 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Ochnia M DK ŁOWICZ Warszawska BS 99,64 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Bzura M DK ŁOWICZ Bolimowska BS 15,74 8,00 Bez ograniczeń 420 rz. Zwierzyniec M DK ARKADIA BZ 21,74 5,70 Bez ograniczeń 300 rz. Skierniewka M DK ZGIERZ Długa BZ 7,50 8,16 Bez ograniczeń 300 rz. Bzura M DK ZGIERZ Aleksandrowska BS 7,00 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Bzura M DK BRUŻYCA BZ 9,00 5,28 Bez ograniczeń 420 rz. Brużyca M DK KONSTANTYNÓW Ł. Zgierska BZ 7,40 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Jasieniec M DK KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Łaska BZ 6,30 7,10 Bez ograniczeń 420 kanał przepływowy M DK KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Łaska BS 37,20 7,40 Bez ograniczeń 420 rz. Ner M DK CZŁOPY BS 8,70 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Warta - zalew M DK UNIEJÓW Łęczycka BZ 240,00 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Warta M DK PRAGA BS 28,00 8,10 Bez ograniczeń 420 teren zalew. rz. Ner M DK PODDĘBICE Kaliska BZ 30,60 9,60 Bez ograniczeń 420 rz. Ner M DK KUCINY BZ 8,50 6,10 Bez ograniczeń 420 rz. Kucinka M DK BRZEZINY Kościuszki BZ 5,70 8,70 Bez ograniczeń 300 rz. Mrożyca M DK ROGÓW BZ 15,50 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Mroga M DK RAWA MAZOWIECKA obwodnica ST 37,40 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Rawka M 359

360 DK RAWA MAZOWIECKA obwodnica BZ 8,50 7,00 Bez ograniczeń 420 droga zbiorcza WC DK RAWA MAZOWIECKA obwodnica BS 24,36 7,00 Bez ograniczeń 420 ulica Jerozolimska WC DK WARTA 3-go Maja BZ 6,10 8,50 Bez ograniczeń 420 cbn M DK BARTOCHÓW BZ 13,10 6,00 Bez ograniczeń 420 cbn M DK DZIERLIN BZ 6,60 6,00 Bez ograniczeń 420 rz. Miesznik M DK CHARŁUPIA MAŁA BS 12,70 6,60 Bez ograniczeń 420 rz. Myja M DK SIERADZ Wojska Polskiego BS 347,70 12,00 Bez ograniczeń 420 LK Łódź - Ostrów Wlkp. W/PKP DK CEKANÓW BZ 5,50 7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK CEKANÓW BS 19,48 8,00 Bez ograniczeń 400 linia kolejowa CMK W/PKP DK ROZPRZA ST 8,08 8,00 Bez ograniczeń 420 rz. Bogdanówka M DK ROZPRZA ST 8,08 8,00 Bez ograniczeń 420 rów R-1 M DK KAMIEŃSK BS 19,48 8,00 Bez ograniczeń 400 LK Warszawa - Katowice W/PKP DK FRYSZERKA BS 14,96 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Widawka M DK RADOMSKO ul.krakowska ST 5,55 7,00 Bez ograniczeń 300 cbn M DK TOPISZ BS 130,10 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Warta M DK TOPISZ BZ 8,75 7,60 Bez ograniczeń 300 kanał Warty M DK BARDZINEK BZ 7,40 7,00 Bez ograniczeń 420 cbn M DK BARDZINEK BS 38,72 3,50 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 1 WC DK BARDZINEK BS 38,72 3,50 Bez ograniczeń 420 Dr. kraj. 1 WC DK 92a KROŚNIEWICE obwodnica BS 18,56 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. gminna, kol. wąskotorowa WC DK 92a KROŚNIEWICE obwodnica BS 18,56 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. gminna, kol. wąskotorowa WC DK 92a KROŚNIEWICE obwodnica BS 18,36 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. woj. 581 WC DK 92a KROŚNIEWICE obwodnica BS 18,36 7,00 Bez ograniczeń 420 Dr. woj. 581 WC DK POMARZANY BS 12,40 7,00 Bez ograniczeń 420 rz. Miłonka M DK KRZESIN ST 48,85 7,00 Bez ograniczeń 420 Warszawa - Poznań E20 W/PKP DK PODCZACHY ST 7,43 7,00 Bez ograniczeń 420 cbn M DK PIWKI BS 35,80 7,00 Bez ograniczeń 420 Kutno - Zgierz W/PKP DK KUTNO Sklęczkowska BZ 48,80 7,30 Bez ograniczeń 420 rz. Ochnia M DK KUTNO Sklęczkowska BZ 27,00 7,00 Bez ograniczeń 420 bocznica do Agromy i J.W. W/PKP DK MAURZYCE ST 27,85 5,48 Bez ograniczeń skansen rz. Słudwia M DK MAURZYCE ST 27,32 7,00 Bez ograniczeń 300 rz. Słudwia M 360

361 Legenda: skróty w kol. 12 oznaczają: M - most; WC - wiadukt w ciągu drogi; WN - wiadukt nad drogą; PG -przejście gospodarcze; PE - przejście ekologiczne; W/PKP - wiadukt nad linią kolejową; kolej N - wiadukt kolejowy nad drogą. w kol.6 oznaczają: ST - konstrukcja stalowa; BZ - beton zbrojony; BS - beton sprężony Wykaz obejmuje obiekty mostowe na odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDKiA Oddział w Łodzi 361

362 Załącznik nr 6 WYKAZ TRAS PRZEBIEGU GAZOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW PALIWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Lp Trasa przebiegu Rodzaj i średnica przewodu Ilość roczna przesyłu [T] lub [m 3 ] Uwagi Gazociąg gazu ziemnego, wysokiego ciśnienia (z kierunku Piotrkowa Tryb.). Biegnie przez Łódź-Olechów do Łódź ul. Brzezińska Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia relacji Pabianice Aleksandrów. Na obszarze Łodzi biegnie w pobliżu ulicy Sanitariuszek/Maratońskiej (Lublinek) Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia nitka Piotrków Tryb. - Bełchatów. Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia - nitka Gomunice - Kleszczów. Rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Płock Koluszki Na terenie powiatu biegnie przez gminy: Dmosin Rogów Brzeziny Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia - nitka Łódź - Baruchowo Na terenie powiatu biegnie przez gminy: Kutno i Strzelce Rurociąg paliwowy Płock Ostrów Wlkp. Właściciel PKN Orlen S.A. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia: Orpelów/ Wronowice/ Wiewiórczyn/ Wydrzyn/ Wola Bałucka/ Gajewniki/ Wiewiórczyn/ miasto Łask Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia. Gazociąg na terenie miasta Łask. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia z kierunku Kutno-Witonia-Łęczyca- Ozorków MIASTO ŁÓDŹ Rury stalowe Ø 400 mm Ciśń. - 4 MPa Rury stalowe Ø 250 mm Ciśń. 4 MPa 50 mln m 3 30 mln m 3 Stacje redukcyjno-pomiarowe: - ul. Beskidzka / Zakładowa 40 mln m3 - ul. Przybyszewskiego/ Książąt Polskich 10 mln m3 Stacja redukcyjno-pomiarowa Łódź ul. Sanitariuszek/Maratońska POWIAT BEŁCHATOWSKI Rury stalowe Φ 200 mm 7 mln m 3 Stacja redukcyjno pomiarowa Bełchatów Ciśn. 4 MPa Φ 250 mm Ciśn. 0,5 MPa 1,5 mln m 3 POWIAT BRZEZIŃSKI Rury stalowe 200 mm ciśn. robocze 8-25 kpa, ciśn. nominalne 4 MPa, t POWIAT KUTNOWSKI Rury stalowe Φ 400 mm 6,3 MPa Φ 400 mm Ciśnienie nominalne 6,3 MPa Długość na terenie powiatu: brak danych Rozmieszczenie stacji redukcyjno pomiarowych: w miejscowości Teresin gm. Dmosin występuje zasuwa Z-10K, która jest na 90,1 km trasy rurociągu. Szczególne zagrożenie występuje w miejscach krzyżowania się rurociągu z drogą Łódź-Rawa Mazowiecka tj. 102,2 km trasy rurociągu. Stacje redukcyjno pomiarowe: 100 mln m 3 - Kutno - Strzelce Przepustowość nominalna 2,0 mln Mg/rok Q = t dla benzyny Q = t olej napędowy POWIAT ŁASKI Rury stalowe DN 300 WIC Ciśn.n. 6,3 MPa Ciśn..r. 5,5 MPa Rury polietylenowe DN 225, DN 90 2,5 mln m 3 DN63 Ciśn. do 0,4 MPa POWIAT ŁĘCZYCKI Rury stalowe 6,3 MPa, Φ 300 mm Na terenie powiatu znajdują się trzy stacje zasuw. Długość na terenie powiatu: ok. 9 km 15 mln m 3 Stacja redukcyjno pomiarowa w miejscowości Wiewiórczyn, gm. Łask ok. 60 mln m 3 Długość na terenie powiatu 12,386 km Stacji redukcyjno pomiarowych brak. Gazociąg przesyłowy Długość na terenie powiatu: 19 km 362

363 Lp Trasa przebiegu Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno pomiarowej do osiedla Waliszew. Rurociąg produktowy Płock Ostrów Wielkopolski Rurociąg ropopochodnych produktów finalnych (rurociąg PERN Przyjaźń Płock Koluszki). Na terenie powiatu biegnie przez gminy: Chąśno - Zduny - Łowicz Domaniewice Łyszkowice Rurociąg produktowy PKN Orlen Płock Ostrów Wielkopolski Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie od Skierniewic do Łowicza Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez: Tomaszów Maz./ Ożarów/ Ujazd/ Niewiadów/ Budziszewice/ Redzeń/ Koluszki -wzdłuż trasy drogowej Tomaszów Mazowiecki Koluszki. Rodzaj i średnica przewodu Φ mm Ciśn. 4 MPa Rury stalowe Rury PCV Rury stalowe Φ 400 mm, Ciśn. 6,3 MPa, Ilość roczna przesyłu [T] lub [m 3 ] ok. 5 mln m 3 1,000,000 T POWIAT ŁOWICKI Rury stalowe 200 mm ciśn. robocze 8-25kPa, ciśn. nominalne 4 MPa, Rury stalowe 400 mm, Ciśn. 6,3 MPa, Rury stalowe Ø 200 6,3 MPa ok t Max wydajn. pompowania: q = 160 m 3 /h olej q = 180 m 3 /h benzyna 1,000,000 T POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI Rury stalowe 200 mm ciśn. nominalne 4 MPa, Uwagi Długość na terenie miasta Łęczyca: 23,6 km Stacja redukcyjno pomiarowa: Łęczyca, ul. 18 Stycznia. Przepustowość stacji: 6000m3/h Długość na terenie powiatu 14 km, Max wydajność pompowania 600 m3/h, Rozmieszczenie zasuw: Stacja zasuw nr.10 Sobótka Kolonia w odległości 9,7 km od stacji zasuw nr.9 w Bielicach gm. Krośniewice oraz 14,4 km od stacji nr. 11 zlokalizowanej Baranowiec gm. Dąbie. Czas awaryjnego zamknięcia zasuwy 3 min. Długość na terenie powiatu 54,334 km Opracowany sposób postępowania na wypadek zagrożenia. Na terenie powiatu nie ma składu produktów naftowych. Szczególne zagrożenie występuje w miejscach krzyżowania się rurociągu z rzekami. Długość na terenie powiatu 14 km, Max wydajność pompowania 600 m3/h, Rozmieszczenie stacji zasuw: Stacja nr.10 Sobótka Kolonia - w odległ. 9,7 km od stacji nr.9 w Bielicach gm. Krośniewice oraz 14,4 km od stacji nr. 11 zlokalizowanej Baranowiec gm. Dąbie. Czas awaryjnego zamykania 3 min. 8 mln m 3 Stacja redukcyjno-pomiarowa w Łowiczu 3 mln m 3 Długość na terenie powiatu: 25,075 km. Układ Zaporowo Upustowy Sieci Wysokiego Ciśnienia Gazociągu Tomaszów Mazowiecki Koluszki ze stacją redukcyjno-pomiarową I O usytuowaną w Koluszkach ul. 11-go Listopada (obok Odlewni Żeliwa), oraz stacją redukcyjno-pomiarową II O w Koluszkach, róg ul. 11-go Listopada i Sikorskiego. Długość na terenie powiatu: 30 km 14. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia z kierunku Piotrkowa Tryb. do Tuszyna. Na terenie powiatu biegnie przez gminy: Tuszyn i Rzgów Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia z kierunku Piotrkowa Trybunalskiego do Tuszyna i Konstantyny Rury stalowe 200 mm Ciśn. 4 MPa Rury stalowe 400 mm Ciśn. 4 MPa 3 mln m 3 10 mln m 3 Układ Zaporowo Upustowy Sieci Wysokiego Ciśnienia Gazociągu Piotrków Tryb. Rzgów. Stacje redukcyjno pomiarowe II stopnia usytuowane są w miejscowościach: Tuszyn, ul. Leśna 5c i Rzgów, ul. Cmentarna 2. Każda z w/w stacji jest usytuowana na terenie ogrodzonym. Za ogrodzeniem na gazociągu dolotowym i wylotowym są umieszczone zasuwy odcinające przepływ gazu. Stacje redukcyjno pomiarowe: - Głuchów - Konstantyna k.łodzi 15. Rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Płock Koluszki Biegnie przez gminy: Dmosin Rogów Brzeziny Koluszki Rury stalowe 400 mm Ciśn.. 7 MPa t Max wydajn. pompowania: q = 160 m 3 /h olej q = 180 m 3 /h benzyna Długość na terenie powiatu: 2 km Rozmieszczenie zasuw: zasuwa na wejściu do Stacji Pomp SF-2 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach 363

364 Lp Trasa przebiegu Rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Koluszki Boronów Na terenie powiatu biegnie przez miejscowości: Koluszki/Przanowice /Borowo I /Borowo II. Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia Łódź Nowosolna Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia Łódź Andrespol Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Na terenie powiatu biegnie przez gminy: Żarnów Paradyż Mniszków Sławno Opoczno Gazociąg gazu ziemnego Łódź - Zduńska Wola. Na terenie powiatu biegnie przez gminy: Pabianice i Dobroń. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia Pabianice Rzgów. Na terenie powiatu biegnie przez Pabianice, gminę Ksawerów i gminę Rzgów) Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia Łódź Konstantynów Rurociąg ropopochodnych produktów finalnych: Koluszki Boronów. Biegnie przez: Dalków /Czarnocin /Gościmowice /Rękoraj /Brzoza/Polesie/Szydłówka/Karg ał Las/Gąski/Siomki/Laski/Parznie wice /Poraj Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez: Modlica/ Ogrodzonka/ Głuchów/ Srock/ Rękoraj/ Karlin/ Rodzaj i średnica przewodu Rury stalowe Grubość ścianki 6,3 mm 279 mm Ciśn. nominalne 5 MPa. Rury PE 200 mm Ciśn.. 0,4 MPa Rury PE 200 mm Ciśn. 0,4 MPa Ilość roczna przesyłu [T] lub [m 3 ] t produktów finalnych. POWIAT OPOCZYŃSKI Rury stalowe Φ 350 i 250 mm Ciśn. 4 MPa Uwagi Długość rurociągu 158,3 km, w tym na terenie powiatu 50 km Na terenie rejonu działania KP PSP Koluszki, na trasie przebiegu rurociągu zainstalowane są następujące urządzenia: 1) Stacja pomp SF-2 (0,00 km trasy rurociągu) zlokalizowana na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach ( ul. Naftowa 1, Koluszki) firmy Operator Logistyczny Paliw Płynnych 2) Stacja zasuw Z-1, w miejscowości Borowo na 4,98 km trasy rurociągu Bliższa lokalizacja: po lewej stronie drogi w m. Borowo, około 300m przed drogą na Gałków Mały. Przybliżony czas zamknięcia zasuw wynosi około 8 minut, co przy wypływie 160m 3 / godz. i pełnym otwarciu rurociągu daje wyciek m 3 tłoczonego produktu naftowego m 3 Długość na terenie powiatu: 18 km Stacja redukcyjno pomiarowa: Byszewo m 3 Długość na terenie powiatu: 22 km Stacja redukcyjno pomiarowa: Bukowiec 80 mln m 3 POWIAT PABIANICKI 300 mm Ciśn. 6,4 MPa 250 mm Ciśn. 4 MPa 100 mm Ciśn. 4 MPa Długość na terenie powiatu: ok. 45 km. Rozmieszczenie stacji redukcyjno pomiarowych: I stopnia (wysokiego ciśnienia) Żarnów - Grązowice (gm. Sławno) - Opoczno, Zakład Opoczno S.A. Śląsk, Wójcin II stopnia (niskiego ciśnienia) Opoczno, ul. Partyzantów 23 mln m 3 Długość na terenie powiatu: m Stacja redukcyjna I Dobroń Zakrzewi. 26 mln m 3 Długość na terenie powiatu m Stacja redukcyjna I w Pabianicach. 60 mln m3 POWIAT PIOTRKOWSKI Rury stalowe Grubość ścianki 6,3 mm 279 mm Ciśn. nominalne 5 MPa Ø 400 mm Ciśn. 4 MPa m 3 15 mln m 3 Długość na terenie powiatu 45 m Stacja redukcyjna I Konstantynów. 364

365 Lp Trasa przebiegu Karolinów/ Michałów/Piotrków Tryb./ Meszcze/ Uszczyn/ Korytnica/ Kałek/ Włodzimierzów/ Wójtostwo/Jaksonek Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez: Piotrków Tryb. /Longinówka/ Rozprza/ Niechciwe/ Czermno Biegnie przez: Krzyżowiec/ Wolborz/ Polichno/ Meszcze/ Piotrków Tryb. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez: Modlica/ Tuszynek Majoracki/ Tuszyn/ Kruszów/ Głuchów/ Srock/ Rękoraj/ Karlin/ Karolinów/ Michałów/ Piotrków Tryb. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez: Jarosty Małe/ Polesie/ Majków Średni/ Gomulin/ Kazimierzów. Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia. Na terenie powiatu biegnie przez miejscowości: Poddębice, Bałdrzychów, Borysew, Busina, Chropy, Klementów, Praga. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Na terenie powiatu biegnie przez: Ewinów, Kościelnicę,Uniejów, Ostrowsko, Brzeziny, Czekaj, Wola Przedmiejska, Biernacice, Kobylniki, Wilczków, Karnice, Chropy, Sworawa, Małe, Golice, Tarnowa, Złotniki, Kuciny. Rurociąg paliwowy. Na terenie powiatu biegnie przez: Ewinów, Człopy, Ostrowsko, Skotniki, Wilamów. Rurociąg Produktu Finalnego Koluszki Boronów Przeds. Naftobazy Sp.z o.o.wawa Na terenie powiatu biegnie przez miejscowości: Huta Porajska/ Dobryszyce/ Szczepocice Rządowe. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez Michałów/ Kamieńsk/ Blok Dobryszyce/ Radomsko/ Saniki (kier. Borki - woj. częstochowskie) Rodzaj i średnica przewodu Ø 350 mm Ciśn. 4 MPa Ø 300 mm Ciśn. 4 MPa Ø 200 mm Ciśn. 4 MPa Ø 150 mm Ciśn. 4 MPa Ilość roczna przesyłu [T] lub [m 3 ] 15 mln m 3 10 mln m 3 3 mln m 3 7 mln m 3 POWIAT PODDĘBICKI Rury PE-HD Φ mm. Ciśn.. 0,4 MPa Rury ze stali rurociągowej Φ250 mm Ciśn. 6,3 MPa Rura ze stali rurociągowej 400mm Ciśn.6,3 MPa Uwagi 4 mln m 3 Razem długość wynosi - 31,337 km 100 mln m t POWIAT RADOMSZCZAŃSKI Rury stalowe Grubość ścianki 6,3 mm 279 mm Ciśn. nominalne 5 MPa Rury stalowe 350 mm Ciśn. 4 MPa ok m 3 Max wydajn. pompowania: q = 160 m 3 /h olej q = 180 m 3 /h benzyna ok. 20 mln m 3 Razem długość wynosi - 35 km Stacjia redukcyjno pomiarowa znajduje się w miejscowości Sworawa. Układy zaporowo upustowe znajdują się w Sworawie i Złotnikach. Stacja pomiarowo rozliczeniowa znajduje się w Uniejowie. Długość 10,278 km Dwie stacje zasuw znajdują się w miejscowości Ostrowsko. Długość na terenie powiatu 33 km Rozmieszczenie zasuw: nr Z-4 Ochocice, nr Z-5 Szczepocice Warta 1, nr Z-6 Szczepocice Warta 2 Zasuwy uruchamiane automatycznie. Długość na terenie powiatu 27 km Stacje redukcyjno pomiarowe: - Kamieńsk, ul Chopina, - Gomunice (za cmentarzem), - Radomsko, ul. Stodolna 365

366 Lp Trasa przebiegu Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia przy trasie szybkiego ruchu Warszawa Katowice Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia Pabianice Zduńska Wola Sieradz. Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia. Biegnie przez: Sieradz Tubądzin Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia (z kierunku Piotrkowi Tryb.) Na terenie powiatu biegnie przez: Tomaszów Maz./ Nieborów/ Zawada - wzdłuż trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Na terenie powiatu biegnie: Tomaszów Mazowiecki/ Lubochnia/ Czerniewice/ Podkonice (kier. Rawa Maz.) - wzdłuż trasy szybkiego ruchu Warszawa Katowice Rodzaj i średnica przewodu Ilość roczna przesyłu [T] lub [m 3 ] POWIAT RAWSKI Φ 250 mm Φ 400 mm Ciśn, 4 MPa 40 mln m 3 POWIAT SIERADZKI Rury stalowe 300 mm, Ciśn. 6,3 MPa Rury PE ф 225/180 Ciśn. 0,5 MPa POWIAT TOMASZOWSKI Rury stalowe 300 mm Ciśn. robocze - 8-2,5 MPa. Ciśn. nominalne 4MPa. Rury stalowe 300 mm, 250 mm, Ciśn. robocze - 8-2,5 MPa. Ciśn. nominalne 4MPa. Uwagi Długość na terenie powiatu: b.d. Oddany do użytku odcinek Pabianice Łask, 10 mln m³ Dalej przebiega przez powiat zduńsko wolski Stacja redukcyjna 1 0 Sieradz Monice Długość na terenie powiatu: ok. 29 km 5 mln m 3 Doprowadzony do Zakładu Ceramika Tubądzin. 30 mln m 3 2,5 mln m 3 Długość na terenie powiatu 23,42 km. Stacje redukcyjne: Nr 43 w Zawadzie: po lewej stronie drogi (dawna E- 16) w Zawadzie, jadąc od strony trasy szybkiego ruchu. - odległość od krawędzi drogi - 9 m., Nr 44 w Zawadzie: za posesją nr 144 w Zawadzie, - odległość od krawędzi drogi - 40 m., Nr 45 w Chorzęcinie: po lewej stronie drogi, przy drodze do Godaszewic, odległ od krawędzi drogi 24 m, (trzy punkty na terenie powiatu). Długość na terenie powiatu km. Stacje redukcyjne gazociągu Tomaszów Maz. - Rawa Maz. (trzynaście punktów na terenie powiatu wzdłuż trasy Warszawa - Katowice). Nr 27 w Podkonicach: po prawej stronie trasy szybkiego ruchu, odległość od krawędzi drogi - 26,5 m, - nr słupka drogowego [km] - 71,7 Nr 28 w Wólce Jagielczyńskiej: po lewej stronie drogi odchodzącej od trasy szybkiego ruchu, odległość od krawędzi drogi - 7,2 m, nr słupka drogowego [km] 74,6 Nr 29 w Czerniewicach: przed Czerniewicami wzdłuż przewodów telef., odległość od krawędzi drogi 34 m, - nr słupka drogowego [km] - 77 Nr 30 w Lechowie: po prawej stronie trasy szybkiego ruchu, odległość od krawędzi drogi - 20 m., - nr słupka drogowego [km] - 79,1 Nr 31 w Emilianowie: po prawej stronie trasy szybkiego ruchu przed Emilianowem, za krzyżem na skraju lasu, odległość od krawędzi drogi - 34 m., - nr słupka drogowego [km] - 83,1 Nr 32 w Olszowcu: po lewej stronie trasy szybkiego ruchu, odległość od krawędzi drogi - 30 m., - nr słupka drogowego [km] - 85,1 Nr 33 w Olszowcu: przy drodze prowadzącej z m. Olszowiec do m. Glinnik (po prawej stronie tej drogi), - odległość od krawędzi drogi - 3 m., - nr słupka drogowego [km] - 86,4 Nr 34 w Lubochni: po lewej stronie drogi (dawna E- 16), przed cmentarzem, odległość od krawędzi drogi - 11,4 m., Nr 35 w Lubochni: po prawej stronie drogi (dawna E-16), na wprost cmentarza, odległość od krawędzi drogi 14,7 m, Nr 36 w Tomaszowie Maz.: po prawej stronie torów PKP Tomaszów Maz.-Koluszki, odległość od krawędzi drogi - 19,2 m, nr słupka drogowego [km] - 93 Nr 37 w Tomaszowie Maz.: po lewej stronie torów PKP Tomaszów M. - Koluszki, odległość od krawędzi drogi - 21,4 m., nr słupka drogowego [km]

367 Lp Trasa przebiegu Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Na terenie powiatu biegnie: Tomaszów Maz./ Ojżanów/ Ujazd/ Niewiadów/ Budziszewice /Redzeń (kier. Koluszki) - wzdłuż trasy Tomaszów Maz. Koluszki Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez Łękę Mroczeńską Wieruszów Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia. Biegnie przez: Łódź - ul. Brzezińska - Dąbrówka gm. Zgierz do Aleksandrów Łódzki-Rąbień Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia (z kierunku Gustorzyna). Biegnie przez: Ozorków/ Celestynów/ Zgierz- Dąbrówka. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia (z kierunku Turku). Biegnie przez: Dalików - Aleksandrów Łódzki/ Rąbień. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia - nitka Pabianice/ Sieradz. Rodzaj i średnica przewodu Rury stalowe 200 mm Ciśn. robocze - 8-2,5 MPa. Ciśn. nominalne - 4 MPa. Ilość roczna przesyłu [T] lub [m 3 ] 2,5 mln m 3 POWIAT WIERUSZOWSKI 200 mm Ciśn. 36 MPa m 3 POWIAT ZGIERSKI 400 mm Ciśn. 6,3 MPa 300 mm Ciśn. 6,3 MPa 250 mm Ciśn. 6,3 MPa 40 mln m 3 30 mln m 3 80 mln m 3 POWIAT ZDUŃSKO WOLSKI Rury stalowe 300 mm Ciśnienie 6,3 Mpa Uwagi Nr 41 w Tomaszowie Maz.: po lewej stronie drogi Tomaszów Maz. - Łódź (przy wiadukcie), - odległość od krawędzi drogi - 23,5 m., Nr 42 w Tomaszowie Maz.: przy rzece w łąkach, 17 m. od wyjścia gazociągu z ziemi (przejście rzeki Czarnej), - odległość od krawędzi drogi - 17 m. Długość gazociągu km. Stacje redukcyjne gazociągu Tomaszów M. Koluszki Nr 38 w Tomaszowie Maz.: po lewej stronie torów PKP Tomaszów Maz.-Koluszki. Odl. od krawędzi drogi 26 m Nr 39 w Zaosiu: po lewej stronie drogi Niewiadów - Koluszki. odległość od krawędzi drogi - 12 m. Stacje redukcyjne w miejscowościach: Aleksandrów Łódzki i Zgierz Stacje redukcyjne w miejscowościach: Ozorków, Celestynów i Zgierz-Dąbrówka Stacja redukcyjno-pomiarowa w miejscowości Antoniew k.rąbienia 15 mln m 3 Długość na terenie powiatu 41.3 km Stacje redukcyjno - pomiarowe przy ul. Getta Żydowskiego i na terenie zakładu "Icopal" przy ul. Łaskiej 169/197 w Zduńskiej Woli 367

368 Załącznik nr 7 WYKAZ OBIEKTÓW ENERGETYKI I ŁĄCZNOŚCI O ZNACZENIU KRAJOWYM LUB REGIONALNYM Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi POWIAT BEŁCHATOWSKI 1 Siedziba Rejonu Energetycznego Bełchatów Kurnos 2 Stacja 110/15kV Kopalnia Teren KWB Bełchatów 3 Stacja 110 kv Piaski Piaski (teren KWB Bełchatów) 4 Stacja 110 /15kV Bełchatów Bełchatów ul. Pabianicka 5 Stacja 110 /15kV Zamoście Zamoście 6 Stacja 110 /15kV Zelów Zelów 7 Stacja 110 /15kV Wistka Wistka 8 Stacja 110 /15kV Rogowiec Stary Rogowiec 9 Linia 220 kv Stacja 400/220kV Rogowiec Pole 23 stacja 110/15kV Kopalnia 10 Linia 220 kv Stacja 400/220kV Rogowiec Pole 26 stacja 110/15kV Kopalnia 11 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Kopalnia stacja 110 kv Piaski Pole 5 12 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Kopalniastacja 110 kv Piaski Pole Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja Gorzkowice 14 Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja Piotrków Tryb. 15 Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja 110/15 kv Rogowiec Stary 16 Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja 110/15 kv Zamoście 17 Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja Grzymalin Tor 1 18 Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja Grzymalin Tor 3 19 Linia 110 kv Stacja 110 kv Piaski stacja 110/15 kv Bełchatów 20 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Bełchatów stacja 110/15 kv Zamoście 21 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Bełchatów stacja Pioma 22 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Bełchatów stacja 110/15 kv Zelów 23 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Wistka stacja Trębaczew 24 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Zelów stacja P.Z.PZPB (Pabianice) 25 Linia 110 kv Stacja 110/15 kv Rogowiec Stary stacja Grzymalin Tor 2 POWIAT BRZEZIŃSKI 26 Centrala telefoniczna Brzeziny, ul. Sienkiewicza 12 Stacja 400/220kV Rogowiec Pole 23 nie podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów Stacja 400/220kV Rogowiec Pole 26 nie podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów Linia podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów Linia podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów Stacja Grzymalin nie podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów Stacja Grzymalin nie podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów Linia podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów do stanowiska nr 6 Linia podlega Rejonowi Energetycznemu Bełchatów do stanowiska nr 33 Stacja Grzymalin nie podlega Rejonowi energetycznemu Bełchatów Zasięg: miasto Brzeziny i gminy: Brzeziny, Jeżów, Dmosin, Rogów 27 Stacja bazowej PTK Centertel GSM (Idea) Wola Cytrusowa Dmosin 28 Stacja bazowej PTK Centertel GSM (Idea) Brzeziny ul. Modrzewskiego 29 Stacja bazowej PTK Centertel GSM (Idea) Rogów ul. Elewator Rogów 30 Stacja bazowa PTC ERA Brzeziny ul. Przemysłowa 31 Stacja bazowa PTC ERA Rogów ul. Elewator Rogów 32 Stacja bazowa PTC ERA Brzeziny ul. Żeromskiego Stacja bazowa PTC ERA Jeżów, ul. Kolejowa 34 Stacja bazowa PTC ERA Wola Cytrusowa Dmosin Oddana do eksploatacji w 2010 r. 35 POLKOMTEL S.A. (Plus) Brzeziny ul. Modrzewskiego 36 POLKOMTEL S.A. (Plus) Rogów ul. Elewator Rogów 37 POLKOMTEL S.A. (Plus) Nagawki nr działki 176/ Dmosin Linia energetyczna wysokiego napięcia 440 kv Bełchatów Gdańsk Linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kv Łódź Janów - Jamno Przechodząca przez Gminy: Dmosin, Brzeziny, miasto Brzeziny Przechodząca przez Gminę Dmosin POWIAT KUTNOWSKI Linia wysokiego napięcia 220 kv Linia 336biegnie z zachodu na wschód Obiekty energetyki. 40 Konin-Sochaczew przez teren powiatu Linia o znaczeniu krajowym Linie wysokiego napięcia 110 kv Kutno Gostynin, Kutno - Żychlin Obiekty energetyki 41 Lokalizacja wg nazw Kutno Klęczki, Krośniewice - Kutno Linie o znaczeniu regionalnym Łęczyca - Kutno 42 Stacje GPZ 2 Kutno, Klęczki, Żychlin, Krośniewice Obiekty energetyki. 368

369 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi Transformacja z 110 kv na 15 kv. 43 Centrala TP S.A. Kutno ul. Oporowska Łączność - Obiekt o znaczeniu krajowym 44 Centrale TP S.A. - Kutno ul. Skłodowskiej 46, ul. Jagiełły, ul. Wyszyńskiego, Żychlin ul. Narutowicza, Krośniewice ul. Poznańska 1, Mnich, Oporów, Łanięta, Strzelce, Dąbrowie, Bedlno,Weronice, Łączność - Obiekty o znaczeniu regionalnym 45 Elektrim TV-TEL Kutno ul. Grunwaldzka Obiekt łączności POWIAT ŁASKI 46 Rozdzielnia 110/15 kv Łask ul. Kolejowa Bezobsługowa 47 Rozdzielnia 110/15 kv Łask ul. Przemysłowa Bezobsługowa 48 Rozdzielnia 110/15 kv Kozuby Bezobsługowa 49 Linia przesyłowa 110 kv Łask Zduńska Wola 50 Linia przesyłowa 110 kv Łask Pabianice 51 Linia przesyłowa 110 kv Kozuby Zd. Wola 52 Linia przesyłowa 110 kv Kozuby Rusiec 53 Telekomunikacja Polska S.A. Łask ul. Żeromskiego 6200 numerów POWIAT ŁĘCZYCKI 54 Stacja 110/ 5 kv ( GPZ 2 ) Łęczyca Leszcze Obiekty o znaczeniu regionalnym 55 Linia 110kV Łęczyca Kutno Obiekty o znaczeniu regionalnym 56 Linia 110kV Ozorków - Łęczyca Obiekty o znaczeniu regionalnym 57 Linia 110kV Łęczyca Kraski Obiekty o znaczeniu regionalnym 58 Centrala telefoniczna TP S.A. Łęczyca ul. Kaliska 42 Obiekty o znaczeniu regionalnym 59 Centrala telefoniczna TV Tel Elektrim Łęczyca pl. T. Kościuszki 7 Obiekty o znaczeniu regionalnym 60 Stacja bazowa telefonii komórkowej Witonia ul. Spółdzielcza 2, 61 Stacja bazowa telefonii komórkowej Romartów gm. Witonia, 62 Stacja bazowa telefonii komórkowej Daszyna przy drodze krajowej K1, 63 Stacja bazowa telefonii komórkowej Piątek teren gm. oczyszczalni ścieków, 64 Stacja bazowa telefonii komórkowej Łęczyca ul. Zachodnia, 65 Stacja bazowa telefonii komórkowej Grabów 66 Stacja bazowa telefonii komórkowej Świnice Warckie 67 Stacja bazowa telefonii komórkowej Świnice Warckie 68 Stacja bazowa telefonii komórkowej Głogowiec, Gm. Świnice Warckie POWIAT ŁOWICKI 69 Stacja transformatorowa Zakładu Energetycznego Łowicz ul. Sochaczewska 70 Stacja transformatorowa Zakładu Energetycznego Łowicz ul. Kolejowa 71 Linie energetyczne przesyłowe wysokich gm. Nieborów, Łowicz, Kocierzew, napięć Łyszkowice, Dmosin, Brzeziny, 72 Stacja przekaźnikowa Dąbkowice Górne 73 Rozgłośnia radiowa Radia Victoria Plus Łowicz ul. Seminaryjna 6 74 Telekomunikacja Polska S.A. Łowicz ul. 3 Maja Centrala telefoniczna 75 Telekomunikacja Polska S.A. Kompina gm. Nieborów 76 Stacja bazowa Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM Nr Zduny Nowe 82 A Wieża 77 Stacja bazowa PTK GSM Centertel Nr F WWSK1 Jackowice Jackowie Wieża 78 Stacja bazowa Polkomtel S.A. GSM PLUS BT Kocierzew ( baza GS SCh ) wieża 79 Stacja bazowa Polkomtel S.A. GSM PLUS BT Kiernozia ul. Żychlińsa 17a Wieża 80 Stacja bazowa Polkomtel S.A. GSM PLUS BT Łyszkowice ul. Polna 3 Wieża 81 Stacja bazowa PTK GSM Centertel Nr F WWSK1 Łyszkowice Łyszkowice ul. Wolności 1 Wieża 82 Stacja bazowa PTKGSM Centertel Nr F SK1 Gaj nr 34 g. Bielawy wieża 83 Stacja bazowa PTK GSM Centertel Bełchów ul. Przemysłowa 1 Na kominie 84 Stacja bazowa PTK GSM Centertel Nr F SK1 Domaniewice Domaniewice ul. Główna 4 Wieża 85 Stacja bazowa PTC ERA GSM Nr Łowicz ul. Przemysłowa 3 Na wieży ciśnień OSM 86 Stacja bazowa Polkomtel S.A. GSM BT Jamno Kwiatek Wytwórnia Mas Bitumicznych Wieża 87 Stacja bazowa PTC Nr KOZŁÓW w Patokach Nr 27 Patoki Nr 27 gm. Nieborów 88 Stacja bazowa PTK Centertel Nr F WPL1 Kocierzew Południowy Kocierzew Południowy (teren GS SCh ) Wieża wysokości 60m 89 Stacja bazowa PLUS GSM Nr w Bełchowie gm. Nieborów Bełchów ul. Piaskowa 2a Nowa wieża 90 Stacja bazowa telefonii cyfrowej PTC - ERA Nr w Kiernozi Kiernozia ul. Ogrodowa Nr 6 Maszt antenowy i kontener 91 Stacja bazowa telefonii cyfrowej PTC ERA Nr w Bielawach Bielawy ul. Warszawska Nr 1 Maszt 92 Stacja bazowa PTK CENTERTEL Nr F-1- Kompina gm. Nieborów Wieża kościelna 369

370 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi 0854-WWSK1- GSM Zabostów 93 Stacja Bazowa PLUS GSM Nr GT w Bielawskiej Wsi Bielawska Wieś Nr 2 94 Stacja bazowa ERA GSM Łowicz ul. Floriana 1 95 Stacja bazowa Polkomtel Nr BT w Łowiczu Łowicz ul. Kolejowa 96 Stacja bazowa Polkomtel Nr BT w Domaniewicach Domaniewice ul. Gminna 97 Stacja bazowa PTK Centertel Nr F WWSK w Łowiczu Łowicz ul. Kolejowa POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 98 Stacja 110/15kV GPZ Koluszki Koluszki ul. Zielona 99 Stacja 110/15kV GPZ Odlewnia Koluszki ul. Odlewnicza Antena na stalowym kominie ZEC Na wieży w Urzędzie Gminy Antena na stalowym kominie ZEC Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektryczną części miasta Koluszki. Stacje 110/15kV zasilane dwustronnie. W razie awarii lub uszkodzenia jednej z linii całość obciążenia przejmuje druga linia Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektryczną: część miasta Koluszki, część gmin Ujazd i Budziszewice. Stacje 110/15kV zasilane dwustronnie. W razie awarii lub uszkodzenia jednej z linii całość obciążenia przejmuje druga linia 100 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Łaznów I GPZ Koluszki biegnie przez gminy Rokiciny i Koluszki 101 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Koluszki - GPZ Odlewnia biegnie przez m. Koluszki 102 Centrala telefoniczna elektro-mechaniczna Penta Conta 1000C Koluszki ul. Kolejowa 4 Zasięg miasto i gmina Koluszki 103 Centrala telefoniczna Rzgów ul. Rawska 8 Zasięg: gmina Tuszyn 104 Centrala telefoniczna Tuszyn ul. Rzgowska 1 Zasięg: gmina Tuszyn MIASTO ŁÓDŹ 105 Centrala Automatyczna ul. Bratysławska Centrala Telefoniczna ul. Chóralna Centrala Telefoniczna ul. Przybyszewskiego Centrala Telefoniczna ul. Bałuckiego 10/ Centrala Telefoniczna ul. Głęboka 9/ Centrala Telefoniczna ul. Wólczańska 22/ Łódzki Zakład Energet. S.A. Łódź Janów ul. Rokicińska Zespół Elektrociepłowni EC I ul. Targowa 1/3 113 Zespół Elektrociepłowni EC II ul. Wróblewskiego Zespół Elektrociepłowni EC III ul. Pojezierska Zespół Elektrociepłowni EC IV ul. Andrzejewskiej Centrala satelitowa ul. Jagiellońska Centrala satelitowa ul. Liściasta 88a 118 Centrala satelitowa ul. Boya- Żeleńskiego Centrala satelitowa ul. Dojazdowa 5/7 120 Centrala satelitowa ul. Niemcewicza Centrala satelitowa ul. Rąbieńska Centrala satelitowa ul. Rąbieńska 109a 123 Centrala satelitowa ul. Kolumny Centrala Automatyczna ul. Grabieniec Centrala Automatyczna ul. Okoniowa Centrala Automatyczna ul. Głęboka 4/ Centrala satelitowa ul. Dojazdowa 5/7 128 Centrala Automatyczna Al. Kościuszki Centrala Automatyczna ul. Bratysławska Centrala Automatyczna ul. Zachodnia Centrala Automatyczna ul. Lutomierska Stacja bazowa Polkomtel S.A. ul. Wyszyńskiego Stacja bazowa Polkomtel S.A. ul. Pasieczna Stacja bazowa Polkomtel S.A. ul. Limanowskiego Stacja bazowa Polkomtel S.A. ul. Traktorowa Stacja bazowa Polkomtel S.A. ul. Częstochowska 38/ Stacja bazowa Polkomtel S.A. ul. Północna 42 POWIAT OPOCZYŃSKI 138 Stacja transformatorowa Opoczno ul. Przemysłowa KW 139 Stacja transformatorowa Opoczno ul. Inowłodzka KW 140 Stacja transformatorowa Międzybórz gm. Żarnów 110 KW 141 Zakład TelekomunikacjiPolska S.A. Opoczno ul. Inowłodzka 11 POWIAT PABIANICKI 142 Główny Punkt Zasilania Rypułtowice Pabianice ul.rypułtowicka 220/110/15 kv 143 Rejonowy Punkt Zasilania POLFA Pabianice Partyzancka przy POLFIE 110/6 kv 144 Rejonowy Punkt Zasilania PZPB Pabianice ul. Grota Roweckiego 110/15/6 kv 145 Rejonowy Punkt Zasilania Maślana Pabianice ul.sikorskiego przy PZTT 110/15 kv 146 Rejonowy Punkt Zasilania Konstilana Konstantynów ul. 19-go Stycznia 110/15 kv 370

371 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi POWIAT PIOTRKOWSKI 147 Przekaźnik radiowo- telewizyjny Szydłów gm. Grabica 148 Centrala TP S.A. Ul. Sienkiewicza 9, Piotrków Tryb. 149 Główny Punkt Zasilania Piotrków Trybunalski ul. Karolinowska 150 Główny Punkt Zasilania Piotrków Trybunalski ul. Działkowa 151 Główny Punkt Zasilania Sulejów ul. Cmentarna 152 Główny Punkt Zasilania Bronisławów ujęcie wody pitnej 153 Główny Punkt Zasilania Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 38 teren Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA 154 Stacja bazowa IDEA Centertel Wola Krzysztoporska ul. Fabryczna Stacja bazowa IDEA Centertel Rozprza dz. Nr 686/2 156 Stacja bazowa IDEA Centertel Ręczno Góra Czartoria 157 Stacja bazowa IDEA Centertel Niechcice gm. Rozprza 158 Stacja bazowa IDEA Centertel Meszcze gm. Piotrków Tryb 159 Stacja bazowa IDEA Centertel Wolbórz ul. Jagiłły Stacja bazowa IDEA Centertel Bujniczki gm. Gorzkowice 161 Stacja bazowa IDEA Centertel Podkałek 108 gm. Sulejów 162 Stacja bazowa IDEA Centertel Sulejów ul. Polna Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul.. Słowackiego Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul. Karolinowska 165 Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul. Dmowskiego Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul. Rakowska Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul. Narutowicza Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul. Słowackiego Stacja bazowa IDEA Centertel Piotrków Tryb. ul. Przemysłowa Stacja bazowa PLUS GSM Piotrków Tryb. ul. Orla / na budynku Ciepłowni 171 Stacja bazowa PLUS GSM Piotrków Tryb. ul. Słowackiego Stacja bazowa PLUS GSM Piotrków Tryb. ul. Słowackiego Stacja bazowa PLUS GSM Piotrków Tryb. ul. Sulejowska Stacja bazowa PLUS GSM Bleszyn gm. Grabica 175 Stacja bazowa PLUS GSM Rozprza ul. Sportowa Stacja bazowa PLUS GSM Ręczno Góra Czartoria 177 Stacja bazowa PLUS GSM Majków Średni gm. Grabica 178 Stacja bazowa PLUS GSM Mzurki gm. Wola Krzysztoporska 179 Stacja bazowa PLUS GSM Moszczenica ul. Kosowska Stacja bazowa PLUS GSM Czarnocin ul. Główna Stacja bazowa telefonii kom. ERA Piotrków Tryb. ul. Rolnicza 75, 182 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Piotrków Tryb. ul. Sulejowska Stacja bazowa telefonii kom. ERA Piotrków Tryb. ul. 3- go Maja Stacja bazowa telefonii kom. ERA Wolbórz Zwierzyniec 185 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Gorzkowice dz. nr Stacja bazowa telefonii kom. ERA Lubień gm. Rozprza 187 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Sulejów ul. Cmentarna 188 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Ręczno - Góra Czartoria 189 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Gorzkowice ul. Piotkowska 190 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Niechcice gm. Rozprza 191 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Krzepczów gm. Grabica 192 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Rusociny gm. Grabica. 193 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Rokszyce I, gm. Wola Krzysztoporska 194 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska POWIAT PAJĘCZAŃSKI 195 Stacja Energetyczna Działoszyn, Trębaczew ul. Energetyczna Stacja bazowa IDEA Centertel Sulmierzyce - Dąbrowa 197 Stacja bazowa IDEA Centertel Kiełczygłów Glina Duża 198 Stacja bazowa IDEA Centertel Nowa Brzeźnica Dworszowice Kościelne 199 Stacja bazowa IDEA Centertel Działoszyn 200 Stacja bazowa IDEA Centertel Siemkowice 201 Stacja bazowa PLUS GSM Nowa Brzeźnica 202 Stacja bazowa PLUS GSM Sulmierzyce 203 Stacja bazowa PLUS GSM Pajęczno 204 Stacja bazowa PLUS GSM Strzelce Wielkie 205 Stacja bazowa PLUS GSM Działoszyn 206 Stacja bazowa PLUS GSM Siemkowice 207 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Działoszyn 208 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Strzelce Wielkie 209 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Pajęczno POWIAT PODDĘBICKI 210 Stacja radiowo telewizyjna, telewizyjne centrum nadawcze 191 Zygry, gm. Zadzim 211 Stacja 110/15kV Poddębice I Bałdrzychów 212 Stacja 110/15kV Poddębice II Poddębice, ul.łódzka Linia 110 kv Poddębice I -Adamów Przebiega przez: Madajka, Krępa, Gibaszewo, Leśnik i dalej w kierunku Adamowa. 371

372 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi 214 Linia 110 kv Poddębice I Poddębice II Przebiega na terenie miasta Poddębice. 215 Linia 110 kv Poddębice - Szadek Przebiega przez: Podgórcze, Lipki, Kolonia Dąbrówka, Pudłówek, Wierzchy, Kraszyn, Kolonia Górki Zadzimskie i dalej do Szadku. 216 Centrala cyfrowa Poddębice, ul.sienkiewicza 48 Centrala na 4200 numerów. 217 Centrala cyfrowa Wartkowice ul.konopnickiej Centrala elektroniczna Dalików ul.plac Powstańców Centrala elektroniczna Zadzim Centrala elektroniczna Zygry Centrala elektroniczna Pęczniew ul.główna Centrala elektroniczna Drużbin 52a 223 Centrala elektroniczna Niemysłów 34a 224 Centrala elektroniczna Niewiesz Centrala cyfrowa Uniejów ul. Targowa 8 Centrala na 1300 numerów. 226 Reduktor łączy abonenckich Wilamów Ośrodek Zdrowia 227 Reduktor łączy abonenckich Wielenin Dom Nauczyciela 228 Wieża telefonii cyfrowej GSM Uniejów ul. Dąbska Wysokość - 42 m 229 Wieża telefonii cyfrowej ERA Uniejów Wysokość - 50 m 230 Wieża telefonii cyfrowej ERA Księża Wólka, gm. Pęczniew Wysokość - 86 m 231 Maszt do łączności radiowej Poddębice, ul. Łódzka 45 Wysokość - 47 m 232 Antena nadawczo-odbiorcza TP S.A Poddębice, ul. Sienkiewicza 48 Wysokość - 34 m 233 Wieża telefonii cyfrowej ERA Gostków Stary, gm. Wartkowice Wysokość - 42 m 234 Stacja bazowa telefonii komórkowej Uniejów, ul. Ogrodowa 14/16 Wysokość 50 m 235 Stacja bazowa telefonii komórkowej Wartkowica Targowa Wysokość 50 m 236 Stacja bazowa telefonii komórkowej Porczyny, gm. Poddębice Wysokość 50 m 237 Stacja bazowa telefonii komórkowej Pęczniew, ul. Spacerowa Wysokość 50 m 238 Stacja bazowa telefonii komórkowej Drwalew gm. Wartkowice Wysokość 44 m 239 Stacja bazowa telefonii komórkowej Krępa, gm. Poddębice Wysokość - 50 m 240 Stacja bazowa telefonii komórkowej Kolonia Złotniki 16, gm. Dalików Wysokość - 50 m POWIAT RADOMSZCZAŃSKI 241 Zakład Energetyczny Radomsko ul. Joselewicza 6 siedziba 242 Stacja Transformatorowa 110 / 15 kv Radomsko Młodzowy ul. Sucharskiego Stacja Transformatorowa 110 / 15 kv Radomsko Południe ul. Krakowska Stacja Transformatorowa 110 / 15 kv ul. św. Rozalii (przy zbiegu z ul. Zgody) 245 Stacja Transformatorowa 110 / 15 kv Przedbórz, ul. Cegielniana Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Radomsko ul. Piastowska 7 siedziba 247 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Gidle 248 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Bucisko 249 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Kamieńsk 250 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Olszynki 251 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Olszynki 252 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Radomsko, 11 Listopada 253 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Żytno 254 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Radomsko, Piłsudskiego Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Radomsko, Przedborska 39/ Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Przedbórz 257 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Stobiecko Miejskie 258 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Piastowska Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Szczepocice Rządowe 260 Stacja bazowa "IDEA" PTK CENTERTEL Żytno 261 Stacja bazowa ERA PTC gm. Kamieńsk 262 Stacja bazowa ERA PTC gm.przedbórz 263 Stacja bazowa ERA PTC Kluczewsko 264 Stacja bazowa ERA PTC Kodrąb 265 Stacja bazowa ERA PTC Kobiele Wielkie 266 Stacja bazowa ERA PTC Radomsko, Krasickiego 267 Stacja bazowa ERA PTC Radomsko, Starowiejska 268 Stacja bazowa ERA PTC Młynek 269 Stacja bazowa ERA PTC Maluszyn 270 Stacja bazowa ERA PTC m. Przerąb, Gm. Masłowice 271 Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Radomsko, ul. Krakowska Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Radomsko, ul. 11-go Listopada 9 POWIAT RAWSKI 273 Centrala telefoniczna TP S.A. Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 274 Rozdzielnia wysokiego napięcia 110/15 KV Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka 275 Rozdzielnia wysokiego napięcia 110/15 KV Biała Rawska ul. Żurawia 276 Linia wysokiego napięcia 110 KV Koluszki Rawa Mazowiecka 277 Linia wysokiego napięcia 110 KV Rawa Mazowiecka Biała Rawska 278 Linia wysokiego napięcia 110 KV Mszczonów Biała Rawska POWIAT SIERADZKI 279 Wojewódzkie Centrum Centrala międzymiastowa ul. Jana Pawła II Sieradz Telekomunikacji TP S.A. i międzynarodowa 280 Zakład Energetyczny Łódź-Teren SA ul. Wojska Polskiego Sieradz 372

373 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi Rejon Energetyczny Sieradz 281 Stacja 110/15 [KV] ul. Wojska Polskiego Sieradz W obiekcie znajduje się również Posterunek Energetyczny 282 Stacja 110/15 [KV] ul. 1 Maja Sieradz W obiekcie znajduje się również Posterunek Energetyczny 283 Stacja 110/15 [KV] Błaszki, Borysławice W obiekcie znajduje się również Posterunek Energetyczny 284 Stacja 15 [KV] Złoczew, ul. Sieradzka 285 Bezobsługowa stacja GSM Burzenin, ul. Złoczewska Bezobsługowa stacja GSM Złoczew, ul. Spółdzielcza 287 Bezobsługowa stacja GSM ul. Oksińskiego Sieradz 288 Bezobsługowa stacja GSM Rossoszyca, teren GS SCh 289 Stacja bazowa CENTERTEL ul. Zachodnia Sieradz 290 Stacja bazowa CENTERTEL ul. Elewatorowa Sieradz Stacja umieszczona na elewatorze 291 Stacja bazowa CENTERTEL ul. Jana Pawła II Sieradz 292 Stacja bazowa telefonii kom. ERA Błaszki, Lubanów Stacja umieszczona na kominie 293 Stacja bazowa Centertel Warta ul. Cegielniana 294 Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Błaszki Lubanów 14, Stacja umieszczona na kominie 295 Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Błaszki Lubanów 14, Stacja bazowa telefonii kom. ERA Brzeźnio Stacja nr Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Goszczanów 1, Goszczanów Stacja nr BT Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Wróblew, Tubądzin 31, Stacja nr BT Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Brzeźnio, ul. Wspólna Stacja nr BT Stacja bazowa telefonii kom. PLUS Ul. Jana Pawła II Sieradz Stacja nr umieszczona na wieży TP SA 301 Stacja bazowa CENTERTEL Ul. Zachodnia Sieradz Stacja nr Stacja bazowa telefonii kom. GSM Rossoszyca, ul. Sieradzka Stacja bazowa CENTERTEL Błaszki, ul. Puławskiego 5, Stacja bazowa CENTERTEL Goszczanów 73, Stacja nr Stacja bazowa telefonii kom. ERA S-dz, ul. Oksińskiego 4, Sieradz Stacja nr Stacja bazowa CENTERTEL S-dz, ul. Oksińskiego, Sieradz Stacja bazowa CENTERTEL Złoczew, ul. Sieradzka 81 Stacja nr Stacja bazowa CENTERTEL Burzenin, ul. Złoczewska 29 Stacja nr 4295-PWSI1 309 Stacja bazowa CENTERTEL Brąszewice nr dz Stacja nr F PWSI1 310 Stacja bazowa tel. kom. PLUS Brąszewice nr dz Stacja nr F PWSI1 311 Stacja bazowa tel. kom. PLUS Warta, ul. Świętojańska 23 Stacja nr BT Stacja bazowa tel. kom. PLUS Sieradz, ul. Mickiewicza 6 Stacja nr BT Stacja bazowa telefonii komórkowej PTC Sp z o.o. Sieradz, ul. Armii Krajowej Stacja bazowa telefonii komórkowej PTC Sp z o.o. Sieradz, ul. Zakładników 18 Stacja nr Stacja bazowa telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. Kobierzycko gm. Wróblew Stacja nr Stacja bazowa telefonii komórkowej PKT Błaszki nr dz. 208 CENTERTEL Błaszki Stacja nr 4270-D Stacja bazowa telefonii komórkowej PKT Tumidaj nr dz. 43/15 CENTERTEL Brzeźnio Stacja nr 4275-D Stacja bazowa telefonii komórkowej PKT Inczew nr dz. 19/24 CENTERTEL Wróblew Stacja nr 7050 Sieradz TPW POWIAT SKIERNIEWICKI 319 Rozdzielnia Energetyczna Huta Zawadzka 320 Zakład Energetyczny Skierniewice Skierniewice ul. Sobieskiego budynek 321 Zakład Telekomunikacja Polska S.A. Skierniewice ul. Jagiellońska budynek 322 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Lipce Reymontowskie, ul. Targowa 323 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Łasieczniki gm.bolimów 324 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Marianów gm. Nowy Kawęczyn 325 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Kowiesy 326 Stacja bazowa PTC ERA GSM Julków, gm Skierniewice 327 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Skierniewice ul. Strobowska 328 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. Skierniewice ul. Artyleryjska Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. Żelazna gm. Skierniewice 330 Stacja bazowa telefonii cyfrowej ERA PTC Sp. z o. o. Bolimowska Wieś gm. Bolimów Wysokość 52,5m 331 Stacja 110/15kV GPZ Tomaszów I 332 Stacja 110/15kV - GPZ Tomaszów II POWIAT TOMASZOWSKI ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. ul. Włókiennicza w Tomaszowie Maz. Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektryczną terenów: południowa część miasta Tomaszów Maz., część gminy Inowłódz, część gminy Tomaszów Maz. Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektryczną terenów: północna część 373

374 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi 333 Stacja 110/15kV GPZ Rolland 334 Stacja 110/15kV GPZ Łaznów 335 Stacja 110/15kV - GPZ Roszkowa Wola 336 Linia napowietrzna 110 kv ul. Bema w Tomaszowie Maz. m. Łaznów gm. Rokiciny m. Roszkowa Wola gm. Rzeczyca GPZ Tomaszów I GPZ Piotrków biegnąca przez: - gm.tomaszów Maz. - gm.wolbórz 337 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Tomaszów I i GPZ Łaznów 338 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Tomaszów I i GPZ Opoczno 339 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Tomaszów I i GPZ Bronisławów miasta Tomaszów Maz., część gminy Ujazd, część gminy Tomaszów Maz. Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektryczną terenów: część gm. Będków, część gm. Budziszewice. Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektr. terenów: gm. Rokiciny, część gm. Będków, część gm.budziszewice. Uszkodzenie stacji spowoduje brak zasilania w energię elektryczną terenów:.gm. Rzeczyca, część gm. Inowłódz, Uwaga! dotyczy wszystkich linii i stacji 110 kv. Stacje 110/15 kv są zasilane dwustronnie, w razie awarii lub uszkodzenia jednej z linii napowietrznych 110 kv dobiegających do GPZ, całość obciążenia przejmuje druga linia zasilająca i do wszystkich odbiorców w dalszym ciągu jest dostarczana energia. biegnie przez: m. Tomaszów Maz., gm. Tomaszów Maz.,gm.Ujazd, gm. Rokiciny. biegnąca przez: m. Tomaszów Maz. gm. Tomaszów Maz., gm. Inowłódz biegnąca przez: m. Tomaszów Maz. gm. Tomaszów Maz. gm. Wolbórz. 340 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Tomaszów I, GPZ Rolland i GPZ Tomaszów II biegnąca przez: m. Tomaszów Maz. 341 Linia napowietrzna 110 kv GPZ Łaznów I - GPZ Koluszki biegnąca przez: gm. Rokiciny, 342 Centrala telefoniczna ul. Mościckiego 14/18 w Tomaszowie Maz. 343 Centrala telefoniczna ul. Ogrodowa 34 w Tomaszowie Maz. 344 Centrala telefoniczna ul. Warszawska 75/81 w Tomaszowie Maz. 345 Centrala telefoniczna ul. Opoczyńska 3 w Tomaszowie Maz. 346 Centrala telefoniczna ul. Św. Antoniego 74 w Tomaszowie Maz. 347 Centrala telefoniczna Niewiadów, Szkoła Podstawowa 348 Centrala telefoniczna pl. Tysiąclecia 1 w Żelechlinku 349 Centrala telefoniczna ul. Główna 23 w Smardzewicach 350 Centrala telefoniczna ul. J.Ch. Paska 62, w Budziszewicach 351 Centrala telefoniczna ul. Tomaszowska 2, w Rzeczycy 352 Centrala telefoniczna ul. Tuwima 1, w Inowłodzu 353 Centrala telefoniczna ul. Nadpiliczna 3, w Spale 354 Centrala telefoniczna ul. Mazowiecka 43 w Czerniewicach 355 Centrala telefoniczna Chociw Remiza OSP gm. Czerniewice 356 Centrala telefoniczna ul. Tomaszowska 31 w Lubochni 357 Centrala telefoniczna oś. Nowy Glinnik, gm. Lubochnia 358 Linia światłowodowa Tomaszów ul. Mościckiego, Białobrzegi 359 Linia światłowodowa Tomaszów ul. Mościckiego, Spała 360 Linia światłowodowa 361 Linia światłowodowa 362 Linia światłowodowa 363 Stacja bazowa Plus GSM Michałów Tomaszów ul. Mościckiego, oś. Nowy Glinnik Tomaszów ul. Mościckiego, Ujazd Budziszewice Tomaszów ul. Mościckiego, Ujazd Rokiciny Łaznowska Wola, gm. Rokiciny dz. nr 193/1 364 Stacja bazowa PTK Centertel w systemie GSM-900 F-1825-PT1 Spała ul. Mościckiego 6Spała 365 Stacja bazowa telefonii systemu GSM Inowłódz (3664) ul. Spalska 40 Inowłódz 366 Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Sokołówka, gm. Żelechlinek, ERA GSM nr Działka nr 7/2 367 Stacja bazowa Plus GSM ul. Kwiatowa Tomaszów Maz. 368 Stacja bazowa Plus GSM ul. Warszawska 168/ Tomaszów Maz. 369 Stacja bazowa ERA stacja nr Inowłódz 370 Stacja bazowa GSM Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F WK1 372 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F WK1 373 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F WK1 374 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F WK1 375 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F-809-WK1 376 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F-808-WK1 Studzienki 33 działka 559 gm. Czerniewice ul. Dubois Tomaszów Maz. ul. Niska Tomaszów Maz. ul. Warszawska 168/ Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II Tomaszów Maz. Nowy Olszowiec ul. Studzianki 44 B Czerniewice 374

375 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi 377 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F-807-WK1 378 Stacja bazowa telefonii PTK Centertel nr F PT1 Zubki Małe Gustawów gm. Rzeczyca 379 Stacja bazowa GSM 900 ul. Warszawska 168/172 dz. nr 63/ Tomaszów Maz. 380 Stacja bazowa GSM 900 Zubki Małe dz. nr 436, gm. Czerniewice 381 Maszt antenowy dla radiowego urządzenia łączności abonenckiej Pilicka Telefonia Sp. z o.o. Kolonia Zawada 382 Stacja bazowa Plus GSM ul. Niska Rzeczyca 383 Stacja bazowa Plus GSM ul. Główna 4/6, Chrusty Nowe 384 Stacja bazowa Plus GSM ul. Gminna 5/9, Tomaszów Maz. 385 Stacja bazowa systemu GSM ul. Klonowa 3/7, Smardzewice Stacja bazowa PTK Centertel F WK1 Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr Stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel 0836 WKO Stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel WL D1 ul. Warszawska 168/172 dz. nr 63/1 obręb 1, Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 122/150 dz. nr 163/ Tomaszów Maz. Tomaszów Maz., nr ewid. gruntu 163/3 Tomaszów Mazow. ul. Mościckiego 14/18 Łaznowska Wola II nr 9 a, działka nr ewid. 111, gm. Rokiciny Karolinów, ul. Główna 112, dz. Nr 118/20 i 117/34 Nowy Olszowiec, działka nr ewid. 106, gm. Lubochnia ul. Dubois Tomaszów Maz. ul. 11-go Listopada 29, Ujazd POWIAT WIELUŃSKI 395 Zakład Energetyczny Wieluń, ul. Sieradzka Stacja przesyłowa energii elektrycznej 110/15kV Wieluń, ul. Sieradzka Telekomunikacja Polska S.A. Wieluń, Plac Legionów Bezobsługowa stacja bazowa telefonii kom. GSM 900 MHz Zofia Osjaków, ul. Częstochowska 53a 399 Radio Ziemi Wieluńskiej Wieluń, ul. Kilińskiego 400 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz CENTERTEL Wielgie, gm. Ostrówek 401 Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM 900 MHz Ostrówek Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM 900 MHz Konopnica, ul. Parkowa Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz CENTERTEL Nietuszyna, gm. Ostrówek Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz CENTERTEL Pątnów Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz ERA GSM Czarnożyły działka ewid. 960/1 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz ERA GSM Skomlin ul. 15 go Grudnia Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz ERA GSM Chorzyna gm. Osjaków Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 MHz ERA GSM Pątnów działka ewid. 558/1 Stacja bazowa telefonii kom. ZOFIA F 4283 SI1 PTK CENTERTEL Osjaków ul. Częstochowska 53 a POWIAT WIERUSZOWSKI 410 Telekomunikacja Polska S.A. Nadzór Telekomunikacyjny w Wieruszowie Wieruszów ul. Waryńskiego Centrala o pojemności numerów 411 Zakład Energetyczny Kalisz Oddział Wieruszów Wieruszów ul. Bolesławiecka POWIAT ZGIERSKI 412 Rejonowy Punkt Zasilania Energetyki Zgierz, ul. Przedwiośnie 86 Obiekt o znaczeniu regionalnym 413 Rejonowy Punkt Zasilania Energetyki Stryków, ul. Brzezińska 28 Obiekt o znaczeniu regionalnym 414 Rejonowy Punkt Zasilania Energetyki Głowno, ul. Kopernika 35 Obiekt o znaczeniu regionalnym 415 Rejonowy Punkt Zasilania Energetyki Ozorków, ul. Młynarska Obiekt o znaczeniu regionalnym 416 Rejonowy Punkt Zasilania Energetyki Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 37 Obiekt o znaczeniu regionalnym 417 Stacja Energetyczna Zgierz, ul. Dubois 1A Obiekt o znaczeniu lokalnym 418 Stacja Energetyczna Zgierz, ul. Konstantynowska 12 Obiekt o znaczeniu lokalnym 375

376 Lp Nazwa Lokalizacja Uwagi 419 Centrala Automatyczna Zgierz, ul. Długa Centrala Automatyczna Ozorków, ul. Wyszyńskiego Centrala Automatyczna Głowno, ul. Zgierska Centrala Automatyczna Aleksandrów Ł.,ul. Mickiewicza 17/ Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Zgierz, ul. Musierowicza 3/5 424 Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Zgierz, ul. Dubois Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Zgierz, ul. Sienkiewicza Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Zgierz, ul. J. Dąbrowskiego Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Zgierz, ul. Twarda Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Zgierz, ul. Baczyńskiego Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Jesionka Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Ustronie, Ustronie Stacja Bazowa PTK CENTERTEL Kotniki, ul. Barowa dz. 78/3 432 Stacja Bazowa ERA Zgierz, ul. Struga Stacja Bazowa ERA Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 10/ Stacja Bazowa ERA Stryków, ul. Warszawska 4 b 435 Stacja Bazowa ERA Głowno, ul. Sikorskiego Stacja Bazowa ERA Ozorków, ul. Łęczycka 5/7 437 Stacja Bazowa ERA Biała, Warszyce dz. Nr Stacja Bazowa ERA Zgierz, ul. 1 Maja Stacja Bazowa ERA Rosanów, Stefana 440 Stacja Bazowa ERA Zgierz, ul. Musierowicza Stacja Bazowa ERA Ustronie, ul. Brzozowa Stacja Bazowa ERA Prewęcice, Prewęcice dz. Nr Stacja bazowa sieci ERA GSM Pludwin, gm. Stryków, działka nr Stacja bazowa sieci ERA GSM Glinnik, gm. Zgierz, ul. Bukowa Stacja bazowa sieci ERA GSM Rąbień, ul. Okrężna 33/35, Aleksandrów 446 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. Gozdów, gm. Stryków, działka nr 226/1 447 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Zgierz, ul. Baczyńskiego 7/Hoża Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Zgierz, ul. Musierowicza 1/3 449 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Zgierz, ul. Twarda 3/5 450 Stacja bazowa telefonii komórkowej GSM 900 PTK Centertel Sp. z. o.o. Zgierz, ul. Dubois 31, działka nr 373/4 451 Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci ERA nr Ozorków Ozorków, działka nr ewid. 68/ Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci ERA Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci ERA Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA Zakład Energet. Łódź-Teren S.A. Oddział Energetyczny Zduńska Wola ul. Przemysłowa 31 Zakład Energet. Łódź-Teren S.A. Oddział Energetyczny Zduńska Wola ul. Przemysłowa 31 Zakład Energet. Łódź-Teren S.A. Oddział Energetyczny Zduńska Wola ul. Przemysłowa 31 rozbudowa Parzęczew, działka nr ewid. 487/1 nr Zgierz, ul. Wschodnia 29, działka nr ewid. 350/8 Ozorków, ul. Polna 35/39 działka nr ewid. 102/2, 103/2 i 104/2 Zgierz, ul. Sadowa 19 a POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI ul. Przemysłowa Zduńska Wola ul. Grzybowa Zduńska Wola Wielka Wieś, gm. Szadek 459 Stacja bazowa ERA GSM Szadek, gm. Szadek Nr Stacja bazowa ERA GSM ul. Kilińskiego 7/ Stacja bazowa ERA GSM ul. Łaska Stacja bazowa ERA GSM Zapolice, gm. Zapolice 463 Stacja bazowa IDEA GSM ul. Grzybowa 464 Stacja bazowa IDEA GSM Zapolice, gm. Zapolice 465 Stacja bazowa PLUS GSM Zapolice, gm. Zapolice 466 Stacja bazowa PLUS GSM ul. Kilińskiego 7/ Stacja bazowa IDEA GSM ul. Kilińskiego 7/ Stacja bazowa IDEA GSM Łaska Stacja bazowa PLUS GSM Łaska 88 nr nr Stacja 110/15KV Stacja 110/15KV Stacja 110/15KV 376

377 Oznaczenie KW PSP Łódź KM PSP Łódź KP PSP w Koluszkach KP PSP Bełchatów KP PSP Kutno KP PSP Łask KP PSP Łęczyca KP PSP Łowicz KP PSP Opoczno KP PSP Pabianice KP PSP Pajęczno KM PSP Piotrków Tryb. KP PSP Poddębice KP PSP Radomsko KP PSP Rawa Maz. KP PSP Sieradz KM PSP Skierniewice KP PSP Tomaszów Maz. KP PSP Wieluń KP PSP WEieruszów KP PSP Zduńska Wola KP PSP Zgierz KP PSP Brzeziny RAZEM Załącznik nr 8 ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH PSP Z PODZIAŁEM NA POWIATY Rodzaj pojazdu Samochody gaśnicze wodno-pianowe lekkie GLBA Samochody gaśnicze wodno-pianowe średnie GBA Samochody gaśnicze wodno-pianowe ciężkie GCBA Samochody proszkowe GPr Cysterny gaśnicze GCBM Drabiny samochodowe SD Podnośniki samochodowe SH Samochody rat. chemiczno-ekologicznego SRchem Samochody ratownictwa technicznego SRt Dźwigi samochodowe SDz Samochody wężowe SW Samochody ochrony przeciwgazowej SPgaz Samochody dowodzenia i łączności SDł Samochody operacyjne SLOp Samochody rozpoznawcze SLRR Samochody ratownictwa wodnego SRw Samochody ratownictwa wysokościowego SRwys Samochód do przewozu grup poszukiw-rat Sposz Samochód do przewozu skokochronu SSkok Samochód podwodzie do kontenerów SCKn Samochody kwatermistrzowskie SKw

378 Ewakyacyjny Pneumatyczny Ewakyacyjny Na stelażu Tkaninowy Łóżko polowe Materac Śpiwór Koc Poduszka Termos Menażka Kuchnia polowa Załącznik nr 9 ZESTAWIENIE SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO I DO BYTOWANIA W ZASOBACH KP/M PSP WOJ. ŁÓDZKIEGO Namiot Lp. Jednostka organizacyjna 1. KP PSP w Bełchatowie KP PSP w Brzezinach KP PSP w Kutnie KP PSP w Łasku KP PSP w Łęczycy KP PSP w Łowiczu KM PSP w Łodzi KP PSP Łódź-Wschód KP PSP w Opocznie KP PSP w Pabianicach KP PSP w Pajęcznie KM PSP w Piotrkowie Tryb KP PSP w Poddębicach KP PSP w Radomsku KP PSP w Rawie Maz KP PSP w Sieradzu KM PSP w Skierniewicach KP PSP w Tomaszowie Maz KP PSP w Wieluniu KP PSP w Wieruszowie KP PSP Zduńska Wola KP PSP w Zgierzu Razem Sprzęt ten stanowi zaplecze logistyczne Łódzkiej Brygady Odwodowej (ŁBO) Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO) i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) i przeznaczony jest dla strażaków prowadzących działania ratowniczo gaśnicze na terenie całego kraju. 378

379 Oznakowane Nieoznakowane Oznakowane Nieoznakowane ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PODLEGŁYCH KWP W ŁODZI POLICJANCI Siły po osiągnięciu pełnej gotowości Siły będące w służbie (liczba do działań uśredniona) Załącznik nr 10 POJAZDY Furgony, busy Osobowe itp. Jednostka Funkcjonariusze prewencji Funkcjonariusze pionu kryminalnego Funkcjonariusze prewencji (RD, dzielnicowi, RPI, inne) Funkcjonariusze pionu kryminalnego Oddział Prewencji Policji w Łodzi KMP Łódź KPP Łódź-Wschód KPP Bełchatów KPP Brzeziny KPP Kutno KPP Łask KPP Łęczyca KPP Łowicz KPP Opoczno KPP Pabianice KPP Pajęczno KMP Piotrków Trybunalski KPP Poddębice KPP Radomsko KPP Rawa Mazowiecka KPP Sieradz KMP Skierniewice KPP Tomaszów Mazowiecki KPP Wieluń KPP Wieruszów KPP Zduńska Wola KPP Zgierz RAZEM

380 Załącznik nr. 11 ZESTAWIENIE ZBIORCZE SIŁ I ŚRODKÓW STRAŻY GMINNYCH Lp Miejscowość Ilość strażników Ilość środków transportowych 1 Bełchatów 24 2 Uwagi 2 Konstantynów Łódzki Kutno Łask Łęczyca Łódź Nowe Ostrowy Opoczno Ozorków Pabianice Piotrków Trybunalski Przedbórz Radomsko Rawa Mazowiecka Sieradz Skierniewice Szczerców Tomaszów Mazowiecki Tuszyn Wieluń Zduńska Wola Zgierz 27 5 RAZEM:

381 DYSPONENCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik nr 12 KOD ZRM L.p. NAZWA ULICA POCZTOW MIEJSCOWOŚĆ TELEFON FAX Y S P 1 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Warecka Łódź Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Armii Krajowej Sieradz Sieradzu 3 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Rybickiego Skierniewice Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Piotrków Rakowska Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalski Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Czapliniecka Bełchatów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Łódzki Konopnickiej 39a Pabianice Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M. Skłodowskiej Szpital Powiatowy w Brzezinach Curie Brzeziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie 1-g0 Maja 13/ Pajęczno w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Szpitalna Wieluń Zdrowotnej w Wieluniu w Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. 10 o. NZOZ Szpital Powiatowy w Warszawska Wieruszów Wieruszowie 11 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach Mickiewicza Poddębice Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Zachodnia Łęczyca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Warszawska Rawa Mazowiecka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Partyzantów Opoczno Biernackiego w Opocznie 15 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszów Jana Pawła II Tomaszowskie Centrum Zdrowia Mazowiecki

382 Załącznik nr 13 STAN WYPOSAŻENIA SPRZĘTU OBRONY CYWYLNEJ MAGAZYNY OC Lp. NAZWA SPRZĘTU J.M. RAZEM powiatowy, gminny, wojewódzkie zakładowy I. Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych 1 Maska przeciwgazowo filtracyjna SzMs z KF kpl Maska przeciwgazowo filtracyjna SzM-41 M kpl Maska przeciwgazowo filtracyjna kpl Maska przeciwgazowo filtracyjna kpl Maska przeciwgazowo filtracyjna kpl Maska /pozostałe/ kpl Część twarzowa maski przeciwgazowej /różne/ kpl Półmaska /różne/ szt Pochłaniacz /różne/ szt Filtropochłaniacz /różne/ szt Torba na maskę przeciwgazową /różne/ szt II. Indywidualne środki ochrony skóry 12 Odzież ochronna /różne/ kpl Pokrowiec na odzież ochronną /różne/ szt Kombinezon gazoszczelny /różne/ kpl Rękawice ochronne /różne/ szt III. Sorty mundurowe 16 Mundur ćwiczebny OC /różne/ kpl Kamizelka ostrzegawcza OC /różne/ szt Kamizelka OC /różne/ szt Spodnie OC /różne/ szt Kombinezon OC /różne/ szt Bluza ćwiczebna OC /różne/ szt Kurtka OC /różne/ szt Rękawice /różne/ par Ubranie /różne/ szt Buty /różne/ par Buty gumowe /różne/ par Spodnie nieprzemakalne /różne/ szt Płaszcz nieprzemakalny /różne/ szt Kurtka nieprzemakalna /różne/ szt Kombinezon nieprzemakalny /różne/ szt Worek podgumowany na skażoną odzież szt IV. Sprzęt rozpoznania skażeń chemicznych 32 Przyrząd rozpoznania chemicznego PchR-54M kpl Rurki wskaźnikowe /różne/ kas\ Polowy zestaw chromatograficzny PZCH-1 kpl Kolorymetr polowy PK-56 kpl Dozymetr chemiczny /różne/ szt Zestaw analityczny ze spektrometrem TRISTAN kpl V. Sprzęt rozpoznania skażeń promieniotwórczych 38 Rentgenoradiometr/różne/ kpl Rentgenometr /różne/ kpl Radiometr EKO-D kpl Sygnalizator promieniowania RS-70 kpl Sygnalizator promieniowania RS-70M kpl Sygnalizator promieniowania KOS kpl Sygnalizator promieniowania EKO-1 kpl Suwak dozymetryczny szt

383 MAGAZYNY OC Lp. NAZWA SPRZĘTU J.M. RAZEM powiatowy, gminny, wojewódzkie zakładowy 46 Komplet dozymetrów KD-65 kpl Wykrywacz gazów /różne/ kpl Przyrząd do prognozowania skażeń kpl Przyrząd do obserwacji wybuchów POW kpl Pulpit załadowczy PZ-65 kpl VI. Sprzęt służby zdrowia 51 Zestaw ratowniczy /różne/ kpl Torba sanitariusza /różne/ szt Nosze sanitarne /różne/ szt Opatrunek osobisty /różne/ szt VII. Środki i sprzęt do likwidacji skażeń 55 Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP szt Indywidualny zestaw samochodowy IZS kpl Indywidualny zestaw samochodowy bez kanistra szt Kanister stalowy 20 l do IZS szt Okrętowy komplet odkażający kpl VIII. Części zamienne 60 Przyrząd do kontroli masek /różne/ kpl Rura łącząca do maski /różne/ szt Urządzenie filtrowentylacyjne /różne/ kpl Przedfiltr FP-1000 /różne/ szt Filtropochłaniacz /różne/ szt Klapa wywiewna /różne/ szt Automatyczny zawór przeciwwybuch. /różne/ szt Zawór AZP-200(II) szt Drzwi stalowe /Różne typy/ szt IX. Sprzęt uzbrojenia i elektroniki 69 Lornetka pryzmatyczna szt Kompas AK szt Hełm wojskowy szt X. Sprzęt radiotelefoniczny, łączności przewodowej i inny 72 Radiostacja lotnicza /różne/ kpl Radiotelefon /różne/ kpl Odbiornik radiowy /różne/ kpl Antena /różne/ szt Radiowe urządzenie sterujące /różne/ kpl Urządzenie sterujące syrenami RUSS-3000 szt Radiowa centrala alarmowa /różne/ szt Centrala alarmowa /różne/ kpl Urządzenie włączające /różne/ szt Aparat telefoniczny polowy /różne/ szt Aparat telefoniczny /różne/ szt Łącznica telefoniczna /różne/ kpl Kabel telefoniczny polowy PKL-2 km 6097, ,657 26, Bęben do kabla telefonicznego polowego szt Zwijak do kabla telefonicznego polowego szt XI. Sprzęt i urządzenia do ostrzegania i alarmowania 87 Syrena alarmowa /różne/ kpl Syrena elektroniczna /różne/ szt Radiowe urządzenie sterujące syreną kpl Radiowe urządzenie włączające syrene szt XII. Sprzęt żywnościowy 383

384 MAGAZYNY OC Lp. NAZWA SPRZĘTU J.M. RAZEM powiatowy, gminny, wojewódzkie zakładowy 91 Kuchnia polowa /różne/ kpl Termos /różne/ szt XIII. Sprzęt przeciwpowodziowy 93 Łodzie /różne/ szt Silnik do łodzi /różne/ szt Pakowarka piasku szt Folia przeciwpowodziowa m² Geowłóknina /różne/ m² Worek na piasek /różne/ szt XIV. Sprzęt kwatermistrzowski 99 Namiot pneumatyczny /różne/ kpl Namioty różne szt Łóżko polowe i inne szt Śpiwory /różne/ szt Koc szt Koc termoizolacyjny szt Materac /różne/ szt Mata turystyczna szt XV. Sprzęt saperski 107 Agregat prądotwórczy stacjonarny /różne/ szt Agregat prądotwórczy przewoźne /różne/ szt Zespół prądotwórczy /różne/ kpl Piła spalinowa /różne/ szt Piła do cięcia drewna szt Piła do cięcia metalu szt Kilof szt Szpadel szt Oskard /różne/ szt Łom szt Łopata /różne/ szt Toporek /różne/ szt Siekiera /różne/ szt Piła poprzeczna szt Nożyce do cięcia metalu /różne/ szt Latarka elektryczna /różne/ szt Siatka plastikowa mb XVI. Sprzęt p/pożarowy 124 Motopompa / różne/ szt Pompa /różne/ szt Drabina szt Podnośnik montażowy szt

385 Załącznik nr 14 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WOJEWÓDZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO I KRYZYSOWEGO RAZEM CHOJNE BIAŁACZÓW PODDĘBICE WIELUŃ Lp. Wyposażenie magazynu J.m. Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Sprzęt oświetleniowy i elektryczny 1 Agregat prądotwórczy jednofazowy, przenośny, moc znamionowa 3,2 6,5 kva szt a Agregat prądotwórczy HONDA EC 6000 szt. 1 1 b Agregat prądotwórczy KAMA KGE 6500 X3 szt c Agregat prądotwórczy ZPP 6500 BTKRO szt d Agregat prądotwórczy ZPP 6500 BJKRO 5 kw szt Reflektor oświetleniowy szt Najaśnica ksenonowa (2x35W, 12V/230V) z masztem kpl Oświetlenie balonowe bezcieniowe (2000W 230V) z masztem kpl Maszty i stojaki do sprzętu oświetleniowego szt Przedłużacz elektryczny na bębnie 25 mb szt Pochodnia oświetleniowa szt Flara sygnałowa szt Latarka ręczna szt Latarka czołowa szt Akumulatorek 1,2 V R6 szt Ładowarka do akumulatorków szt Żarówka do lamp halogenowych W szt Tuba nagłaśniająca szt Sprzęt roboczy 15 Kask ochronny szt Bosak szt Dobnia drewniana szt Kafarek ręczny szt Kilof szt Łopata do piasku szt Łom stalowy szt Nożyce do drutu szt Pierzchnia do lodu szt Pilarka spalinowa szt Piła ręczna (pow. 1,1 m długości) szt Siekiera 1,2 kg szt Taczka metalowa szt Trak do lodu szt Koksownik szt

386 Lp. Wyposażenie magazynu J.m. RAZEM CHOJNE BIAŁACZÓW PODDĘBICE WIELUŃ Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość 30 Obcęgi szt Oprawa do pierzchni szt Młotek 4 kg szt Młotek 5 kg szt Pas bezpieczeństwa szt Topór szt Szpadel oprawny szt Obrotowy napełniacz worków szt Materiały robocze 38 Worek polipropylenowy szt Folia izolacyjna mm (szer. 2 m, rolka 60 m 2 ) m Kamień łamany m Gwoździe 4-6 cal kg Gwoździe 8-10 cal kg Drut palony 1,8-2 mm kg Plandeka okryciowa wodoodporna, w tym: szt a - plandeka 10x15 m szt b - plandeka 10x20 m szt Lina odciągowa do plandek okryciowych L=10 m szt Osprzęt do mocowania plandek (kołki) szt Lina syntetyczna L=20 m szt Lina syntetyczna L=25 m szt Klamry metalowe szt Sznurek polipropylenowy kg Geowłóknina g/m 3 (szer. 2 m, rolka 100 m 2 ) m Pakiet powodziowy szt Przenośna zapora ppow. z gumowanej tkaniny L = 3 m kpl Przenośna zapora ppow. z gumowanej tkaniny L = 5 m kpl System przenośnych zapór ppow. L =10 m kpl a b c Sprzęt ratunkowy pływający Łódź ratownicza z silnikiem przyczepnym i boczną konsolą sterową, z wyposażeniem, na przyczepie do przewozu łodzi - ogółem kpl Łódź ratownicza MARINE 20 H z silnikiem przyczepnym, z wyposażeniem, na przyczepie do przewozu łodzi "Niewiadów" kpl. 1 1 Łódź ratownicza MARINE 16 Y z silnikiem przyczepnym, z wyposażeniem, na przyczepie do przewozu łodzi "Niewiadów" kpl Łódź ratownicza płaskodenna MARINE 18 JON z konsola sterową, z silnikiem przyczepnym, z wyposażeniem, na przyczepie do przewozu łodzi kpl. 1 1 "Niewiadów" 386

387 Lp. Wyposażenie magazynu J.m. RAZEM CHOJNE BIAŁACZÓW PODDĘBICE WIELUŃ Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość d Łódź ratownicza płaskodenna MARINE 18 JON z konsola sterową, z silnikiem przyczepnym, z wyposażeniem, na przyczepie do przewozu łodzi kpl. 1 1 "Niewiadów" 57 Ponton HONDA z silnikiem przyczepnym i wyposażeniem kpl Przyczepa do przewozu łodzi z zaczepem kulowym szt Silnik przyczepny do łodzi szt Komplet kotwiczny ciężki kpl Kotwica mała szt Lina cumownicza 15 m szt Wiosło szt Pas napinający szt Kanister 20 l szt Sprzęt ratunkowy osprzęt 66 Namiot pneumatyczny (z osprzętem) kpl Apteczka - torba sanitarna szt Nosze sanitarne szt Kamizelka asekuracyjna szt Drabina linowa 15 m szt Drabina rozsuwana 8 m, dostawiana szt Koło ratunkowe szt Koło ratunkowe szt Linka rzutka szt Sprzęt odwadniający 75 Przenośna pompa szlamowa o wyd. nom. pow dm 3 /min, w tym: szt a Pompa szlamowa WT-D40 (max l/min) szt. 1 1 b Pompa szlamowa ROBIN-SUBARU PTG405T (1800 l/min) szt c Pompa MP-66-3HI z osprzętem (1340 l/min) szt d Pompa szlamowa XT3-78H SDMO z osprzętem (1340 l/min) kpl Przenośna pompa szlamowa o wyd. nom. poniżej 1300 dm 3 /min, w tym: szt a Pompa szlamowa PS-50 (max. 400 l/min) szt. 1 1 b Pompa szlamowa PS-75 (max 900 l/min) szt c Pompa szlamowa ROBIN-SUBARU PTG305T (max l/min) szt Przenośna pompa do wody o znacznych zanieczyszczeniach, zanurzeniowo - powierzchniowa z napędem elektrycznym, z agregatem kpl prądotwórczym, w tym a Pompa CHIEMSEE A z osprzętem (zanurzeniowa / powierzchniowa, max l/min), agregat prądotwórczy EISEMANN kpl. 4 4 b Pompa CHIEMSEE B z osprzętem (zanurzeniowa / powierzchniowa, max l/min), agregat prądotwórczy EISEMANN kpl

388 Lp. Wyposażenie magazynu J.m. RAZEM CHOJNE BIAŁACZÓW PODDĘBICE WIELUŃ Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość 78 Pompa pływająca, w tym: szt a Pompa pływająca MEWA (max l/min) szt b Pompa pływająca NIAGARA (z wężem W-75/20, max l/min) szt Wąż ssawny mb Wąż tłoczny mb

389 Załącznik nr 15 STAN SIŁ I ŚRODKÓW DO RATOWNICTWA WODNEGO W WOJ. ŁÓDZKIM Lp Nazwa Ilość JRG KP/M PSP WOPR 1 Łodzie wiosłowe Łodzie motorowe Silniki 19 4 Skafandry nurkowe Butle nurkowe 40 6 Pontony z silnikami 2 7 Tratwa ratownicza 1 8 Inhalator tlenowy 2 9 Zestaw WOPR R Zestaw WOPR R Samochody System łączności podwodnej 3 13 Automaty nurkowe Urządzenia kontrolno - pomiarowe 8 15 Kamera podwodna 1 16 Echosonda 2 17 Ratownicy 4197 Specjalistyczne grupy ratownictwa wodno nurkowego: SGRWN ŁÓDŹ 10 utworzona na bazie KM PSP w Łodzi oraz KP PSP w Łowiczu i Sieradzu; SGRWN PIOTRKÓW utworzona na bazie KM PSP w Piotrkowie Tryb i Łodzi, KP PSP w Bełchatowie, Radomsku oraz Tomaszowie Mazowieckim; grupy nurkowe (OSP RW) na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi, Rawie Mazowieckiej oraz Piotrkowie Trybunalskim. 389

390 Załącznik nr 16 WOJEWODA ŁÓDZKI ZK.I... Łódź, dnia...r. Pan... Minister Obrony Narodowej. (informacje o zdarzeniu - charakterystyka zagrożenia: rodzaj, czas wystąpienia, rozmiar, przewidywany rozwój wypadków) Dodatkowe informacje: 1. Wniosek Starosty/Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta 2. Siły i środki: - siły... - sprzęt Punkt przyjęcia sił i środków (adres, telefon kontaktowy) Termin stawiennictwa i przewidywany czas pracy Zakwaterowanie i wyżywienie wydzielonych sił Przewidywane zadania do realizacji Osoba odpowiedzialna za kierowanie akcją Wojewoda Łódzki imię i nazwisko Do wiadomości: - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi 390

391 Załącznik nr

392 WYKAZ SCHRONISK I NOCLEGOWNI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Ilość Ilość miejsc Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres wydawanych noclegowych posiłków Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenie MONAR-MARKOT Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Schronisko Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn Dom NoclegowyMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dzienny Dom Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii Św. Wawrzyńca w Kutnie Noclegownia Katolickiego Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu gm. Kutno Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Regionalny Ośrodek Pomocy w Brodni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku (tel. w godz ) ( ) Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Czapliniecka 19 B Bełchatów ul. Czapliniecka 7 A Bełchatów ul. Moniuszki Brzeziny Jeżów Dąbrowa Brzeziny ul. Św. Anny Kutno ul. Wyszyńskiego Kutno ul.warszawskie Przedmieście 10A Siedziba Caritas Kutno ul. Wyszyńskiego 4 Jadłodajnia Kutno ul. 3 Maja Głogowiec Kutno ul. Warszawska 14 Łask Buczek Brodnia Górna 15 ul. Szkolna Buczek ul. Wieluńska Sędziejowice posiłki dziennie, dla dzieci bez ograniczeń 45 suchy prowiant Załącznik nr 18 Inna pomoc możliwość kąpieli, zapewnione środki czystości i higieniczne Zajęcia profilaktycznoterapeutyczne, możliwość kąpieli 3 0 _ 2 0 _ 12 0 _ _ 0 60 _ wydawanie posiłków w godzinach gorący posiłek (dla osób przebywających) 50 gorących posiłków dziennie odzież zaopatrzenie w odzież, środki czystości 0 0 Pomoc rzeczowa 0 5 _ 392

393 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres Łowicki Punkt Pomoc Mieszkaniowej w Łowiczu Stołówka PCK w Łowiczu Biuro CARITAS Diecezji Łowickiej Łowicz ul. Podrzeczna 12/ Łowicz ul. 3 Maja Łowicz ul. Stary Rynek 20 Ilość miejsc noclegowych 8 (tylko dla mężczyzn) 0 Ilość wydawanych posiłków _ dziennie, w okresie zimowym do 60 0 suchy prowiant Inna pomoc _ odzież i środki do higieny osobistej wydawanie odzieży, środki higieny osobistej, pomoc medyczna Łowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu Łowicz ul. Kaliska 6B 0 0 odzież, sprzęt zasiłek celowy na zakup odzieży i obuwia Łódzki Wschodni Dom Pomocy Społecznej Lisowice Dom Pomocy Społecznej Wiśniowa Góra Koluszki, Lisowice Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56 2 kobiety 2 _ 1 kobieta, 1 mężczyzna 3 _ Łódź Miasto Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet wraz z Noclegownią Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Świetlica dla osób bezdomnych _ Łódź ul. Szczytowa Łódź ul. Spokojna 10/ Łódź ul. Kwietniowa 2/ Łódź ul. Gałczyńskiego Łódź ul. Spokojna 10/12 Łódź, ul. Piłsudskiego / nocleg, wyżywienie, wymianę odzieży, opiekę socjalną i medyczną nocleg, wyżywienie, wymianę odzieży, opiekę socjalną nocleg, wyżywienie, wymianę odzieży, opiekę socjalną nocleg, wymianę odzieży, opiekę socjalną nocleg, wyżywienie, wymianę odzieży, kąpiel, opiekę socjalną Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Łódź ul. Franciszkańska Placówka przeznaczona jest dla kobiet chroniących się przed przemocą domową Archidiecezja Łódzka Dom Samotnej Matki Łódź ul. Nowe Sady (30 kobiet i 30 dzieci) 0 Placówka przeznaczona jest dla kobiet w ciąży i z małymi dziećmi 393

394 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres Łódź Miasto Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Jadłodajnia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Jadłodajnia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Caritas Archidiecezji Łódzkiej Dom Dziennego Pobytu Kuchnia społeczna dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Centrum Służbie Rodzinie Jadłodajnia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Służby Rodzinie Konwent Bonifratrów Stacja Opieki Środowiskowej Jadłodajnia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta MOPS Filia Łódź - Bałuty Łódź, ul. Gdańska Łódź ul. Żeromskiego Łódź, ul. Gdańska Łódź ul. Szpitalnej Łódź, ul. Gdańska Łódź, ul. Gdańska Łódź, ul. Broniewskiego 1a Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 a Łódź ul. Przedświt Łódź ul. Szczytowa 11 ul. Tybury 16, Łódź Ilość miejsc noclegowych Ilość wydawanych posiłków 165 posiłków dziennie 55 posiłków dziennie 170 posiłków dziennie 140 posiłków dziennie 140 posiłków 0 dziennie Program Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Termin realizacji programu r r. Inna pomoc ciepłe posiłki oraz suchy prowiant, pomoc w formie rzeczowej ciepłe posiłki, pomoc w formie rzeczowej wydając odzież potrzebującym Kuchnia społeczna wydaje ciepłe posiłki w dni robocze oraz suchy prowiant na dni wolne od pracy Jadłodajnia społeczna wydaje ciepłe posiłki w dni robocze oraz suchy prowiant na dni wolne od pracy Jadłodajnia społeczna wydaje ciepłe posiłki w dni robocze oraz suchy prowiant na dni wolne od pracy 0 0 _ MOPS Filia Łódź - Górna MOPS Filia Łódź - Polesie MOPS Filia Łódź - Śródmieście l. Będzińska 5, Łódź ul. Lipowa 28, Łódź ul. Piotrkowska 147, Łódź 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 394

395 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres MOPS Filia Łódź - Widzew Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul.grota-roweckiego 30, Łódź ul. Piotrkowska 149, Łódź Ilość miejsc noclegowych Ilość wydawanych posiłków Inna pomoc 0 0 _ 0 0 _ Opoczyński Pabianicki Piotrkowski Piotrków Trybunalski Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR- MARKOT w Stąporkowie (woj. świętokrzyskie) Stowarzyszenie "Panaceum", Noclegownia dla Osób Bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach Stowarzyszenie abstynentów GRANICA Towarzystwo imienia św. Brata Alberta Stąporków ul. Niekłańska Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka Pabianice ul Cicha Pabianice ul. Graniczna2/ Pabianice ul Kościuszki 22/26 70 (aktualnie 25 wolnych) 40 (aktualnie wolnych 0) 4 dziennie 3 dziennie miejsc noclegowych 0 0 Zupy 70 szt. dziennie Jadłodajnia przy SP ZOZ ul Jana Pawła II Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i dla bezdomnych kobiet z dziećmi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Regionalny Ośrodek Pomocy Stowarzyszenie Panaceum Noclegownia dla Bezdomnych, Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum" Konstantynów Łódzki ul Słowackiego 11 Dłutów ul Główna 11 Drzewociny 34 gm. Dłutów Czarnocin Dalków 146 ul. Balzacka 48, Piotrków Trybunalski 15 miejsc (5 kobiet + 3 dzieci + 7 mężczyzn) 0 max. liczba miejsc 30 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku 60 ciepłych posiłków w okresie od poniedziałku do piątku 25 ciepłych posiłków w okresie zimowym odzież, środki czystości, leki, obuwie, poradnictwo odzież, środki czystości, leki, obuwie odzież, środki czystości, pomoc medyczna, pomoc w zakupie opału koce, sprzęt meblowy, AGD, obuwie; prowiant suchy, odzież, obuwie koce pomoc żywnościowa dla potrzebujących odzież, obuwie odzież, obuwie 0 odzież, obuwie posiłków _ 40 2 posiłki na dzień wśród 40 miejsc noclegowych są 4 miejsca dla kobiet 395

396 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres Miasto Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127, Piotrków Trybunalski Ilość miejsc noclegowych Ilość wydawanych posiłków Inna pomoc _ Program Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 0 0 wydawana jest żywność dla 1000 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika Osoby potrzebujące pomocy materialnej lub medycznej Poddębicki Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Dom Samotnej Matki z Dzieckiem Feliksów Poddębice Iwonie Zadzim Dla 30 mężczyzn 25 dla kobiet i dzieci 3 posiłki dziennie 3 posiłki dziennie pomoc w zaopatrzeniu w żywność, środki czystości i higieny oraz odzież dostęp do mediów pomoc w zaopatrzeniu w żywność, środki czystości i higieny oraz odzież dostęp do mediów Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Kopiec Radomsko 12 miejsc dla mężczyzn 0 _ Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku ul. Sucharskiego 45a Radomsko 30 miejsc dla mężczyzn, 5 miejsc dla kobiet 0 _ Dzienny Dom Pomocy czynny od 7:30-16: ul. Armii Krajowej 1a/ Radomsko 0 ok. 30 posiłków _ Radomszczański Regionalny Ośrodek Pomocy Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum w Grabach Stowarzyszenie Pomocy Przebudzenie Graby Gidle Piaszczyce Kolonia Gomunice 20 miejsc, w tym: 5 dla kobiet 15 dla mężczyzn 35 miejsc dla mężczyzn 0 _ 0 odzież, środki higieny osobistej, leki, pomoc terapeutyczna Dom Socjalny Fundacji Wzajemnej Pomocy Alternatywa Karkoszki Gomunice 10 miejsc dla mężczyzn i kobiet 0 środki higieny osobistej, leki, pomoc terapeutyczna Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Dom dla Bezdomnych i Najuboższych Klizin Kodrąb 35 dla mężczyzn i kobiet 0 _ Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Dom dla Osób Starszych Wola Malowana Kodrąb 20 mężczyzn i kobiet 0 _ 396

397 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres Rawski Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa, Schronisko dla bezdomnych ul. Tomaszowska 10j, Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 36, Rawa Maz. Ilość miejsc noclegowych Ilość wydawanych posiłków 14 miejsc stałych 0 MOPS Rawa Maz ul. Kościuszki GOPS Rawa Maz Al. Konstytucji 3 maja MGOPS Biała Rawska Biała Rawska, ul Jana Pawła II nr GOPS Cielądz Cielądz 0 0 Inna pomoc Jadłodajnia społeczna wydaje ciepłe posiłki w dni robocze oraz suchy prowiant na dni wolne od pracy Pomoc doraźna ciepła odzież, gorący posiłek, żywność, pomoc finansowa Pomoc doraźna ciepła odzież, opał, żywność, pomoc finansowa Pomoc doraźna ciepła odzież, opał, żywność, pomoc finansowa Pomoc doraźna ciepła odzież, opał, żywność GOPS Regnów Regnów 0 0 GOPS Sadkowice Sadkowice 0 0 SPZOZ Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14 ul Kościuszki Rawa Mazowiecka 0 0 Pomoc doraźna ciepła odzież, opał, żywność Pomoc doraźna ciepła odzież, opał, żywność Opieka stacjonarna (szpital), pomoc doraźna 0 0 _ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki _ Sieradzki Skierniewice Miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu Jadłodajnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPS Sieradz ul. Polna 5 Jadłodajnia Sieradz ul. Polna 18/ Skierniewice ul. Senatorska _ 0 0 pomoc materialna pomoc usługowa 397

398 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres Tomaszowski Wieluński Polski Komitet Pomocy Społecznej Polski Czerwony Krzyż Skierniewickie Stowarzyszenie Abstynenckie Ametyst Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( teren powiatu) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - schronisko Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zacisze Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne Sosenka Polski Czerwony Krzyż Firma Usługowa Kalia Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Restauracja Chata Skierniewice ul. Mszczonowska 15 ul. Kościuszki 2A Skierniewice Skierniewice ul. Kozietulskiego Skierniewice ul. Konstytucji 3-go Maja 6 Tomaszów Maz. ul. Luboszewska 71 Łaznowska Wola II ul. Południowa 29 Tomaszów Maz. ul. Sosnowa 68 Tomaszów Maz. ul. Cekanowska 5 Tomaszów Maz. ul. Smutna 43 Tomaszów Maz. ul. Legionów 25 Tomaszów Maz. ul. Stolarska 4 Ilość miejsc noclegowych miejsc noclegowych dla matek z dziećmi, Ilość wydawanych posiłków 61 posiłków dziennie do 100 posiłków dziennie Inna pomoc odzież odzież 0 _ 0 0 _ 30 w miarę możliwości trzy posiłki dziennie tak wydawanie odzieży, środków czystości, profilaktyka _ wydawanie art. spożywczych i odzieży wydawanie odzieży i kocy 0 50 _ 0 0 MGOPS Wieluń ul. Okólna 7, Wieluń 0 _ GOPS w Białej Biała Druga 4 B 0 0 wydawanie żywności suchej i odzieży 0 ok. 160 _ punkt wydawania ciepłego posiłku odzież, żywność, środki higieny osobistej, opał, itp. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku Mokrsko _ Wieluński GOPS w Osjakowie Wieruszowski Dom Pomocy Społecznej w Chrościnie-Zamku ul. Częstochowska 9, Osjaków Chrościn Bolesławiec 0 _ 0 pełne wyżywienie Pomoc materialna: posiłek, ubranie, ogrzewanie jak i pomoc medyczną opieka medyczna wymiana odzieży, bielizny, czynności higieniczne(kąpiel, odwszawianie) 398

399 Powiat/Miasto Nazwa instytucji Telefon Adres Zduńskowolski Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi Schronisk dla Bezdomnych Mężczyzn im. Bł.ks. Franciszka Drzewieckiego Zgierski Kawiarnia Klubowa MOSiR w Zgierzu Zgierski MOPS im. Bł. R. Chylińskiego w Zgierzu PKPS- Zarząd Miejsko-Gminny w Zgierzu Zarząd Rejonowy PCK w Zgierzu MOPS w Głownie Stowarzyszenie MONAR ośrodek pomocy wzajemnie potrzebni w Ozorkowie MOPS w Ozorkowie Chrościn Bolesławiec Zduńska Wola, Henryków 24 A Zgierz, ul. Wschodnia Zgierz, ul. Długa Zgierz, ul. Długa Zgierz, ul. Rembowskiego Głowno, ul. Sikorskiego Ozorków ul. Żwirki 1a Ozorków ul. Nowe Miasto 14 Ilość miejsc noclegowych Ilość wydawanych posiłków 0 pełne wyżywienie 40 3 dziennie (3 x dziennie) 0 85 Inna pomoc opieka pielęgniarska wymiana odzieży i bielizny czynności higieniczne, kąpiel odwszawianie, fryzjer dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej środki czystości, odzież wydawanie suchego prowiantu Talony na posiłki i suchy prowiant, wydawanie Wydawanie odzieży dla potrzebujących. Wydawanie odzieży dla potrzebujących. Wydawanie zasiłków celowych w formie pieniężnej i rzeczowej Paczki żywnościowe, bezpłatna opieka zdrowotna. Pomoc finansowa w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, odzieży i leków, talony na zakup artykułów spożywczych. 399

400 Załącznik nr

401 Załącznik nr

402 Załącznik nr

403 Załącznik nr 22 WYKAZ SYREN ALARMOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 403

404 404

405 405

406 406

407 407

408 408

409 409

410 410

411 411

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi,

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, katastrofy drogowe, wybuchy gazu, susze, akty terroryzmu, osunięcia gruntu, śnieżyce, katastrofy

Bardziej szczegółowo

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 202 roku nr rejonu operacyjnego (nr województwa - 2 cyfry /nr rejonu - 2 cyfry) opis rejonu operacyjnego (dzielnice/miasta

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza Załącznik nr 6 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku Całkowita

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.P. Pomoc finansowa udzielona na: Kwota udzielonej dotacji I. rządowo -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /15

RPLD IZ /15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/16 z dnia 05 lutego 2016 r. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 Tekst jednolity Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 wg gmin Województwo łódzkie w punktach w procentach zdających uczniów z wynikiem szkół z wynikiem* niskim średnim wysokim niskim

Bardziej szczegółowo

ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007

ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 ŁÓDŹ, marzec 2006 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna województwa 5 1.1 Położenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu regionalnego terenów przebiegu

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu regionalnego terenów przebiegu 4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego Badania promieniowania jonizującego prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej przez GIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt) Łódź, wrzesień 2015 w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 12 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-03 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 09:00 17:00 SALVE MEDICA UL. SZPARAGOWA 10 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-07 ŁÓDZKI WSCHODNI KOLUSZKI 09:00 17:00 NZOZ MEDKOL UL. PRZEJAZD 6 SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Punkt Informacji Drogowej (PID) (cała doba, wszystkie dni w roku) Tel. 42

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

KIEROWNIK REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW POLITYKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, ZAWARTYCH W AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LATA 2009-2012 DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

Zał.1. Wyciąg z rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego prowadzących schroniska dla zwierząt.

Zał.1. Wyciąg z rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego prowadzących schroniska dla zwierząt. Zał.1. Wyciąg z rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego prowadzących. województwo łódzkie REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ - SYMBOL

Bardziej szczegółowo

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ MIASTA JELENIEJ GÓRY ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA. / wyciąg z Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry/ 1. Katastrofy naturalne. a) powodzie ocena ryzyka zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego r.

Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego r. Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego 09.09.2016 r. Spis treści 1. Metodologia wyznaczenia prognoz gminnych... 3 2. Analiza błędów ex post prognoz dla 2015 r.... 5 3. Zmiany w liczbie ludności województwa

Bardziej szczegółowo

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1168/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 września 2014 r. Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy.

I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy. I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy. Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST REGIONU Spotkania konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Dzień tygodnia telefon "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW ZAWADY 18 K ZAWADY 18 K 2015 07 04 sob. "MEDICA"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE Podstawowe zagrożenia występujące na terenie miasta i gminy WYCIĄG: OPRCOWNIE PRZESŁNE PRZEZ PŃSTWOWĄ STRŻ POŻRNĄ W CZĘSTOCHOWIE Zagrożenie pożarowe Zagrożenia pożarowe dotyczą w szczególności budynków

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 1 WND-RPLD.02.06.00-00-001/09

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpień 2013 r. W Planie Działania

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy ponad 74 tysiące mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA... 5 1.1 Akty prawne... 5 1.1.1 Ustawy:... 5 1.1.2 Rozporządzenia... 6 1.1.3 Akty prawa miejscowego... 7 1.2 Plany zewnętrzne:...

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/2010-piotrkow-trybunalski Piotrków Trybunalski Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż K. Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1 Spis treści I. Informacje ogólne. II. Zapotrzebowanie na tabletki jodku potasu dla mieszkańców województwa łódzkiego z podziałem na powiaty, z uwzględnieniem. 1. Tabela nr 1 dawkowanie jodku potasu przypadające

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku W ŁÓDZKIEM ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PRZEKAZYWANIA 1% W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZA ROK PODATKOWY 2010 NA PODSTAWIE DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW I IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI Prezentujemy raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

KAROL KLIMEK SEKRETARZ MIASTA PABIANIC W LATACH 1993 1998 SEKRETARZ POWIATU PABIANICKIEGO W LATACH 1998 2008 EMERYT OD 1 SIERPNIA 2008 ROKU

KAROL KLIMEK SEKRETARZ MIASTA PABIANIC W LATACH 1993 1998 SEKRETARZ POWIATU PABIANICKIEGO W LATACH 1998 2008 EMERYT OD 1 SIERPNIA 2008 ROKU KAROL KLIMEK SEKRETARZ MIASTA PABIANIC W LATACH 1993 1998 SEKRETARZ POWIATU PABIANICKIEGO W LATACH 1998 2008 EMERYT OD 1 SIERPNIA 2008 ROKU DOCHODY I WYDATKI WYBRANYCH 30 GMIN MIEJSKICH I GMIN WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 11 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 11 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpnia r. Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH ZATWIERDZAM WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński Opracował: Lesław Gałaszkiewicz Krzysztof Hartabus STAROSTA GŁUBCZYCKI Józef Kozina GŁUBCZYCE 2011 SPIS TREŚCI str. 1.

Bardziej szczegółowo

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i Przemysł Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego ROK 2009 (numery 1 399*) Województwa Łódzkiego 2 Rok 2009 aglomeracje Sejmik Województwa Łódzkiego alkohol A uchwała nr XXXVIII/1083/09

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia: 1 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu

Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu 1 Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu Praktyczne wykorzystanie raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej do budowy strategii rozwoju regionalnego i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52 Spis treści I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Silny Wiatr. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3

Silny Wiatr. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3 Stopnie w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych. Ostrzeżenie Meteorologiczne Depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

SO MM. PZK Str. 2 / 450

SO MM. PZK Str. 2 / 450 PZK Str. 2 / 450 SPIS TREŚCI 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA.... 6 1.1. Akty prawne... 6 1.1.1. Ustawy:... 6 1.1.2. Rozporządzenia... 9 1.1.3. Akty prawa miejscowego... 10 1.2. Plany zewnętrzne:... 11 1.3. Plany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 4386 UCHWAŁA NR XVII/178/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna WARSZAWA 2013 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA (IK) Przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 15 października 2014 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 13 5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r.

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r. Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych Tab. 1 Lp. Nazwa i adres placówki Liczba dzieci przebywających w placówce stan na 31.12.2011 r. Liczba dzieci przyjętych

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 3 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo