CZERWIEC Nr 6 (215)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZERWIEC 2008. Nr 6 (215)"

Transkrypt

1 Nr 6 (215) CZERWIEC 2008 ISSN FOT. ADAM ZADRZYWILSKI Jubileusz prof. Stanisława Potoczka 17 maja 2008 r. w sali wykładowej DIL odbyła się uroczystość 85 lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława Potoczka, zorganizowana przez pracowników Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Czyt. str. 12 W NUMERZE Złota Kula dla prof. Alicji Chybickiej Prof. Alicja Chybicka została tego roczną laureatką Złotej Kuli. To presti żowa nagroda przyznawana przez wro cławskich biznesmenów. Jest nią auten tyczna kula ze szlachetnego kruszcu, któ rej każdorazowo artystyczny kształt na daje najlepszy wrocławski grafik prof. Eu geniusz Get Stankiewicz. Dotychczaso wymi laureatami byli między innymi pa pież Jan Paweł II, Tadeusz Różewicz, Maciej Łagiewski, Bogdan Zdrojewski, Wojciech Dzieduszycki, kardynał Henryk Gulbinowicz, prof. Jan Miodek. Czyt. str. 13 WALNE ZGROMADZENIE Na drugi kwartał roku zaplanowano wal ne zgromadzenie człon ków Związku Praco dawców Ochrony Zdro wia Dolnego Śląska. Podczas spotkania osią gnięto quorum, co po zwoliło na sprawne pro cedowanie oraz przyję cie ważnych uchwał. Podczas zebrania pod jęto wiele postanowień oraz opracowano plan działań ZPOZ na kolejny rok. Ustalono również priorytety na najbliższe miesiące. Czyt. str. 13 Kierunek Chile (2) Park Narodowy Torres del Paine przez wielu zo stał okrzyknięty najwspa nialszym w Ameryce Po łudniowej parkiem naro dowym. Dotarcie tam ze stolicy Chile lądem jest wyjątkowo trudne. Nie ma żadnej drogi asfalto wej biegnącej przez Chi le. Można dojechać przez Argentynę, dolecieć sa molotem, dopłynąć pro mem. Czyt. str. 7

2 2 MEDIUM CZERWIEC 2008 WYDARZYŁO SIĘ PODZIĘKOWANIA Lekarzom i personelowi pielę gniarskiemu Oddziału Onkologii Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, w szczególności Panom or dynatorowi dr n. med. Andrzejowi Kaiserowi i lekarzowi Marcinowi Wolskiemu, wyrazy podziękowania za opiekę do ostatnich chwil życia mojego Taty Edwarda Kamińskie go składa Ewa Borawska z Rodziną. 12 kwietnia 2008 Lubińskie Koło Stomatologiczne wybrało się na 7 dniową wycieczkę do Toskanii. Integrowaliśmy się od pierwszych chwil wyprawy, bo czekała nas dość daleka podróż do Wenecji. Był więc weso ły autobus, łapaliśmy włoską atmosferę słuchając starych przebojów Drupiego, Adriano Celentano, śpiewaliśmy razem z nimi popijając czer wone winko. W nocy oglądaliśmy filmy o Toskanii, m.in. Pod słoncem Toskanii. Na miejsce dojechaliśmy całkowicie wprowadzeni w klimat. Choć Siena powitała nas deszczem, zauroczyła nas starymi uliczkami, słynnym malowniczym placem Il Campo z ratuszem i wieżą, z której moż na podziwiać jedną z najpiękniejszych katedr we Włoszech. Zwiedziliśmy również Pizę z jej cudem krzywą wieżą, stare etruskie miasteczko Vol terrę, średniowieczny Manhattan San Giminiano i oczywiście perłę Toskanii Florencję. Widoki ze szczytu Campanilli Giotta Nel Duomo Santa Maria del Fiore i całe miasto zaparły nam dech. Wracając z Toska nii zwiedziliśmy jeszcze Asyż i Padwę. Wróciliśmy do domu może trochę fizycznie zmęczeni, ale w świetnych humorach i naładowani ogromną wiedzą. Nasz przewodnik Michał Kalinowski historyk sztuki dwoił się i troił, aby przekazać nam jak najwięcej informacji i ciekawostek o oglą danych miastach i obiektach. Pozytywne emocje po powrocie oczywiście motywują nas do myślenia nad trasą przyszłorocznego wyjazdu naszej grupy. O czym informuje przewodnicząca koła Violetta Duży 13 maja 2008 r. Przez ostatnie 20 lat Centrum Terapii Laserowej pro wadziło we Wrocławiu działalność stricte medyczną. Doktorzy Dorota Bałazińska i Paweł Kołtowski należą do polskich pionierów laserotera pii. W nowej siedzibie stworzyli nowoczesny ośrodek medyczny, wzbo gacony o Centrum Kosmetyczne. We wnętrzach nie kojarzących się z typowym szpitalem czy ośrodkiem zdrowia funkcjonują świetnie wypo sażone gabinety, a nawet sala zabiegowa. W Centrum Kosmetycznym wykonuje się całą gamę zabiegów kosmetycznych, odmładzających i upiększających dla kobiet. Absolutne nowości to: kompleksowa opieka kosmetyczno upiększająca dla panów, a także propozycja dla kobiet w ciąży. Można też skorzystać z kapsuły młodości oraz metod ajurwedyj skich. FOT. MAKS FURMAN-TUROWSKI maja 2008 r. Na Zamku Książ odbyło się ogólnopolskie sympo zjum Aspekty medyczne, etyczne, prawne i społeczne cięcia cesar skiego. Wydarzenie zorganizowali wspólnie: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Perina talnej oraz Polskie Towarzystwo Neonatologiczne. Komitetowi organi zacyjnemu przewodniczył prof. dr hab. Sławomir Suchocki, a nauko wemu prof. dr hab. Jan Kotarski, prof. dr hab. Jerzy Szczapa i prof. dr hab. Jan Wilczyński. Wykład wprowadzający Cięcie cesarskie w Pol sce w latach wygłosił prof. dr hab. Stanisław Radowicki. Zreferowano i przedyskutowano następujące zagadnienia: Cesarskie cięcie ze wskazań położniczych, Wskazania pozapołożnicze do cesar skiego cięcia, Cięcie cesarskie na życzenie w innych krajach oraz Aspekty etyczne i prawne cesarskiego cięcia. Do wszystkich przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich ZAPROSZENIE Księża salezjanie, pracujący w rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja w Bóbrce koło Lwowa, chcieliby pomóc w odnowieniu więzi Rodaków pochodzących z Kresów Wschodnich i zapraszają wszystkich do odwie dzenia ich Macierzy. W domu parafialnym, 23 kilometry od Lwowa, stworzono godne warun ki dla przyjęcia 50 osobowej grupy gości. Koszt noclegu wraz z wyżywie niem to 50 zł (15 euro) na osobę dziennie. O Lwowie i okolicach, na życze nie gości, opowiedzą i śladami wspomnień oprowadzą przewodnicy. Informacje: Rzymskokatolicka parafia św. Mikołaja, Archidiecezja Lwow ska Obrządku Łacińskiego, ul. Jasna 2, Bóbrka, Peremyshlanskij r n, Lwowska obl., Ukraina, tel./fax (3263) ; e mail: emackie Z modlitewną pamięcią ks. Marian Kuc SDB,, proboszcz parafii WAŻNE, WAŻNE, WAŻNE!!! Zapraszamy zainteresowanych Koleżanki i Kolegów dentystów na konferencję w sprawie autonomii środowiska stomatologów: 20 czerwca 2008, godz.12.00, sala konferencyjna DIL, ul. Matejki 6 Redakcja przeprasza zaintereso wane osoby błędnym podaniem tekstu w ogłoszeniu o konferen cji stomatologów w Piechowicach, który powinien brzmieć: prof. dr hab. Michał Jeleń z Katedry i Za kładu Anatomii Patologicznej Aka demii Medycznej we Wrocławiu. Zapewniam bezpłatny pobyt i go ścinę w Waszyngtonie osobie, któ ra pomoże w archiwizacji i opra cowaniu dokumentów z dziedziny medycyny i biologii. Konieczna dobra znajomość języ ka angielskiego. Niezbędna jest wiza amerykańska. Zainteresowa nych proszę o podanie adresu i numeru telefonu. Kontakt: box Arlington, Virginia USA. Adres internetowy redakcji e mail: Terminy Dyżurów Prezes DIL Andrzej Wojnar (poniedziałek czwartek 12 16, piątek 11 12) Zastępcy prezesa DIL: Katarzyna Bojarowska (czwartek 14 15) Teresa Bujko (czwartek 14 15) Krystyna Kochman (czwartek 14 15) Artur Kwaśniewski (czwartek ) Skarbnik Józef Lula (czwartek 12 14) Sekretarz Jacek Chodorski (czwartek 15 16) Zastępca sekretarza Barbara Bruziewicz Mikłaszewska (czwartek 9 11) Komisja Finansowa Piotr Knast (ostatni wtorek miesiąca 12 14) Komisja Etyki Wiesława Dec (3 i 4 czwartek miesiąca 15 16) Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Jan Spodzieja (czwartek ) Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Adam Młynarczewski (czwartek ) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Igor Chęciński (ostatni wtorek miesiąca ) Przewodnicząca Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej Krystyna Gniatkowska Gładysz (czwartek ) Komisja ds. Rejestracji Lekarzy Andrzej Wojnar (czwartek ) Komisja ds. Stażu Podyplomowego Andrzej Wojnar (czwartek ) Komisja Socjalna Bożena Kaniak (trzeci piątek miesiąca 13.00) Posiedzenia Zarządu Koła Lekarzy Seniorów odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godz. 9.00, a zebranie ogólne godz Grupa Lekarek Dolnośląskich MWIA spotyka się raz w miesiącu, we wtorek o godz , przed posiedzeniem Komisji Współpracy z Zagranicą. Roczna prenumerata Medium 11 numerów 40,66 zł

3 MEDIUM CZERWIEC UWAŻAM, ŻE......gdyby przyszło mi odpowiedzieć na pytanie, jakie są aktualnie najważniejsze problemy dolnośląskiego lekarza, to miałbym o czym pisać. Według wagi spra wy i według chronologii najważniejszą sprawą jest implementowanie unijnego czasu pracy lekarza i sto sowanie klauzuli opt out z groźbami zamknięcia od działów z powodu braku lekarzy. Potem było orze czenie Sądu Najwyższego, że za przepracowane przed 1 stycznia 2008 r. godziny podyżurowe możemy do magać się tylko czasu wolnego, a nie pieniędzy. Trzecim problemem są nadal wyjazdy za granicę, zarówno z powodu wyższych zarobków jak i dla lep szych możliwości specjalizowania się i dokształcania w zawodzie. Powoduje to tworzenie niebezpiecznej luki pokoleniowej pomiędzy słabo wynagradzanymi młodymi lekarzami i specjalistami o średniej wieku 55 lat, którzy za chlebem raczej już nie wyjadą. Mło dych lekarzy czeka ponadto, po reformie upraktycz niającej tok studiów, likwidacja za kilka lat stażu po dyplomowego i rozpoczęcie od razu specjalizacji. Jak to będzie zobaczymy. 5 listopada tego roku mija pierwszy okres zbierania punktów kształcenia usta wicznego. Każdy z nas musi ich uzyskać 200, z czego maksimum 40 za zjazdy naukowe i konferencje. DIL, realizując swoje priorytetowe zadanie, czyli szkolenie lekarzy, rozpoczęła od dachu remont pozy skanego na własność budynku w centrum Wrocła wia, tworząc tam regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy. Mają się tam szkolić setki lekarzy, łącznie ze starym budynkiem przy ul. Matejki. Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę, by składkę izbową zwiększyć z 30 do 40 zł miesięcznie, a uzyskane w ten sposób środki przekazać na szkolenia lekarzy. Kolejny problem, którym żyje korporacja, to auto nomia stomatologów. Zobaczymy czym zakończy się ogólnopolska dyskusja na ten temat podczas ostat niego przed wakacjami, czerwcowego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Trzeba też wspomnieć o wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia br., w którym uznał on, że nie wolno leka rzowi bezpodstawnie dyskredytować innego lekarza, Z powodu braku quorum zebra nie sprawozdawcze rozpoczęto w drugim terminie o godz Pro wadzący zebranie kol. Stanisław Furtan przywitał zebranych człon ków LKPK oraz zaproszonych go ści, w tym przewodniczącego Dol nośląskiej Izby Lekarskiej dr. An drzeja Wojnara. Zaproponowany program Walnego Zebrania został przyjęty przez zebranych jednogło śnie. Sprawozdanie z działalności Za rządu w okresie marzec 2007 r. kwiecień 2008 r. przedstawiła prze wodnicząca LKPK kol. Krystyna Gniatkowska Gładysz. Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej liczy obecnie 934 członków i nadal wie dzie prym w środowisku medycz nym w kraju. Sprawozdawczyni podkreśliła, że w okresie ostatnich kilku lat zauważa się wzrost zainte resowania członków Kasy pożycz kami większymi, tj tys. Po nadto utrwala się wzrastająca ten dencja do zaciągania pożyczek przez osoby specjalizujące się oraz prowadzące działalność w ramach praktyk lekarskich. Kol. Krystyna Gniatkowska Gładysz w swoim wy stąpieniu zauważyła, że na obecny sukces, tj. udzielania dużej ilości po życzek, w tym pożyczek o znaczą cych kwotach, mają istotny wpływ udogodnienia: minimalna ilość formalności szeroki zakres udzielanych kwot pożyczek długotrwały okres spłaty (do 24 miesięcy), przy,,0 oprocentowaniu Przewodnicząca podkreśliła, że udaje się przez dotychczasowy okres działania Kasy zachować ideę solidaryzmu, wyrażoną w in dywidualnym podejściu do zadłu ale może on wytknąć błąd koledze, czyli że nie ma zakazu obiektywnie prowadzonej i czynionej w inte resie publicznym krytyki jednego lekarza przez dru giego. Profesorskie grono ekspertów powołane przez NRL wydało opinię, a Rada uchwaliła stanowisko po tępiające homeopatię jako nienaukową metodę le czenia. Z aktualnych zagadnień wymienić trzeba dysku sję nad odejściem od systemu ordynatorskiego na konsultancki lub połączeniem obu tych systemów, czy dyskusję nad oceną poziomu higieny szkolnej, profilaktyki, szczepień, badań okresowych dzieci i czy robią to lepiej lekarze rodzinni czy pediatrzy. Problemem nadal jest odróżnienie informacji od re klamy lekarskiej. I na koniec ustalenia białego szczytu, perypetie poselskich projektów ustaw zdrowotnych czy zapo wiedzi finansowania szpitali przez NFZ od 1 lipca według tzw. jednorodnych grup pacjentów. Tym wszystkim żyje dolnośląski lekarz wiosną 2008 roku. Tylko że ja wcale nie muszę tym żyć i nie muszę też wiedzieć, że minimum finansowania ochrony zdro wia w państwie ze środków publicznych określa WHO na 6 proc. PKB, a w Polsce, niezależnie od opcji politycznej, nie przekracza 4 proc. PKB. Nie muszę też wiedzieć w ogóle co oznacza ten mityczny ciągle powtarzany skrót PKB. Ja chcę tylko, dobrze wyszkolony, skutecznie dia gnozować i leczyć moich pa cjentów, a za zarobione, jak w każdym innym zawodzie, na jednym etacie pieniądze, pojechać z dziećmi i wnuka mi w lipcu na urlop, pójść z nimi na długi spacer i nie myśleć o problemach, o któ rych Wojnar pisze co miesiąc w Medium. Andrzej Wojnar Sprawozdanie z Walnego Zebrania Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej Wrocław, 16 maja 2008 r. Nowe inicjatywy owocem Walnego Zebrania LKPK we Wrocławiu żenia nielicznej grupy członków mających problemy ze spłatą zacią gniętych pożyczek. Z drugiej stro ny przedstawiła konsekwentne eg zekwowanie zadłużenia, zachowu jąc tryb postępowania przewidzia ny regulaminem LKPK w stosun ku do członków, którzy uchylają się ze spłatą składek i rat pożyczek, mimo posiadanych możliwości. Kończąc zasygnalizowała przedsta wienie w wolnych wnioskach no wych inicjatyw Zarządu Kasy, po prawiających i usprawniających jej działalność. Sprawozdanie Komisji Rewizyj nej przedstawił kol. Zygmunt Mar kiewicz. W swoim wystąpieniu, ana lizując okres sprawozdawczy dzia łalności Kasy stwierdził, że działal ność ta odbywała się zgodnie ze sta tutem oraz że zrealizowano wnio ski Walnego Zebrania z roku ubie głego. W swoim wystąpieniu zaak centował konieczność statutowego egzekwowania należności od dłuż ników zgłoaszając ich do Krajowe go Rejestru Dłużników. Ponadto Komisja Rewizyjna przedstawiła propozycje zmian, które zostały pod dane pod głosowanie w czasie zgła szania wolnych wniosków. Prowadzący zebranie kol. Stani sław Furtan, po dyskusji nad dzia łalnością LKPK w okresie sprawoz dawczym, poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Kasy za miniony okres. Zebrani udzielili go jednogłośnie. Członkowie LKPK przeszli do omó wienia planów działania Kasy w kolejnym roku. W ożywionej dys kusji analizowano wnioski Zarządu Kasy, Komisji Rewizyjnej oraz uczestniczących w zebraniu człon ków. Propozycje, które znalazły uzna nie zebranych, przedstawione Za rządowi Kasy do realizacji w nad chodzącym okresie to: 1. Skreślenie z listy członków osób nie mających opłaconych składek do roku Zmodyfikowanie i przeredago wanie deklaracji członkowskiej z wprowadzeniem pojęć: lekarz wolno praktykujący, lekarz zatrudniony w prywatnej służbie zdrowia, lekarz zatrudniony w uspołecz nionej służbie zdrowia, lekarz emeryt. 3. Ubezpieczenie pożyczki z LKPK w banku dla osób, które w dotych czasowym kredytowaniu miały kłopoty z terminową spłatą zadłuże nia. 4. Utworzenie strony internetowej LKPK, udostępniającej w formie elektronicznej informacje dotyczą ce: statutu LKPK, wzorów druków deklaracji członkowskiej i pożyczek, sprawozdań z pracy Zarządu Kasy, fotoreportaży. 5. Zwiększenie kwoty pożyczki do 14 tys. (24 raty) od września 2008 r. dla członków Kasy z wkładem zł. 6. Zgłoszenie do Krajowego Reje stru Dłużników osób uchylających się ze spłatą zadłużenia po wyczerpa niu trybu postępowania przewidzia nego regulaminem statutowym Kasy oraz kodeksu postępowania cywilne go i ustawy Prawo bankowe. 7. Umożliwienie dłużnikom ure gulowania zobowiązań wobec LKPK do r. Kończąc, prowadzący podzięko wał zebranym za aktywny udział w obradach. Stanisław Furtan UCHWAŁY UCHWAŁY UCHWAŁY UCHWAŁY UCHWAŁA NR 70 DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ Z DNIA 17 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie przyznania prawa wykony wania zawodu Na podstawie art. 25 ustawy z dnia r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwa la się, co następuje: 1 Dolnośląska Rada Lekarska we Wro cławiu przyznaje dnia r. prawo wykonywania zawodu lekarza wszystkim lekarzom, członkom Dol nośląskiej Izby Lekarskiej, którzy zda li z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy dnia r. i złożą wniosek o przy znanie prawa wykonywania zawodu do dnia r. UCHWAŁY PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ Z DNIA 8 MAJA 2008 ROKU NR 71, NR 72, NR 73, NR 74, NR 75, NR 76, NR 77 w sprawie udzielenia bezzwrotnej za pomogi Na podstawie art. 24 ustawy z dnia r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwa la się, co następuje: 1 Prezydium DRL we Wrocławiu przyzna je lek.... bezzwrotną zapomogę w wysokości PLN brutto, przyzna je lek.... bezzwrotną zapomogę w wysokości PLN brutto, przyzna je lek.... bezzwrotną zapomogę w wy sokości PLN brutto, przyznaje lek.... bezzwrotną zapomogę w wyso kości PLN brutto, przyznaje lek. dent.... bezzwrotną zapomogę w wysokości PLN brutto, przyzna je lek. dent.... bezzwrotną zapomo gę w wysokości PLN brutto, przyznaje... bezzwrotną zapomogę w wysokości PLN brutto. NR 78 w sprawie przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu leka rza Na podstawie art. 25 ustawy z dnia r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwa la się, co następuje: 1 W związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza dłuższą niż 5 lat, Dolnośląska Rada Lekarska we Wro cławiu kieruje lek. dent.... na jedno miesięczne przeszkolenie w zakresie protetyki stomatologicznej. Przeszkolenie odbędzie się w Przy chodni Stomatologicznej we Wrocła wiu przy ul. Dobrzyńskiej. UCHWAŁY DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ Z DNIA 15 MAJA 2008 ROKU NR 79, NR 80, NR 81 w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej Na podstawie art. 25 ustawy z dnia r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwa la się, co następuje: 1 Dolnośląska Rada Lekarska we Wro cławiu na podstawie 2 ust. 2 uchwa ły NRL nr 69/06/IV z dnia r. w sprawie wysokości składki członkowskiej zwalnia lek. dent.... z obowiązku opłacania skład ki członkowskiej za okres od r. do r., zwal nia lek. dent.... z obowiązku opłaca nia składki członkowskiej za okres od r. do r., zwalnia lek.... z obowiązku opłaca nia składki członkowskiej za okres od r. do r. z powodu nieuzyskiwania dochodu. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez lekarza zwolnienie traci moc. NR 82 w sprawie udziału lekarza w konsy lium lekarskim 1 Dolnośląska Rada Lekarska we Wro cławiu wyraża zgodę na udział dr n. med. Eleny Egorovey w dniach maja i 1 czerwca 2008 r. w konsylium lekarskim i wykonywanie zabiegów operacyjnych, których po trzeba wynika z tego konsylium w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdro wotnej EYE LASER CENTRE Sp. z o.o. we Wrocławiu na zaproszenie zastęp cy dyrektora ds. medycznych lek. Ewy Pelczar. 2 Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. LEKARSKA KASA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ przyjmuje interesantów w następujących terminach: środy, godz , czwartki, godz , piątki, godz dr Krystyna Gniatkowska Gładysz przewodnicząca Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej Składki oraz raty z tytułu przynależności do Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej BGŻ O/WROCŁAW Składki członkowskie na rzecz DIL BGŻ O/WROCŁAW

4 4 MEDIUM CZERWIEC 2008 SPOTKAJMY SIĘ ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU STOMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU ROCZNIK 1973 Droga Koleżanko! Drogi Kolego! Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koleżeńskie, tym razem z okazji 35 lecia ukoń czenia Wydziału Stomatologii Akademii Medycz nej we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach września 2008 r. we Wrocławiu. Program zjazdu: 20 września 2008 (sobota): Godz Msza święta (kościół św. Woj ciecha), pl. Dominikański 2 Godz Wykład okolicznościowy, Wspólne zdjęcia pamiątkowe, Akademicka Po liklinika Stomatologiczna (Krakowska 26) Godz Koktajl (Poliklinika Stomatolo giczna) Godz Bankiet restauracja Indoor House w hotelu Holiday Inn, Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/57 21 września 2008 (niedziela): Godz Spacer po wrocławskim Rynku zakończony spotkaniem w PRL u (kluboka wiarnia) Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi: od absolwenta 250 PLN, osoba towarzyszą ca na bankiecie 150 PLN Wpłat prosimy dokonywać na konto Dolno śląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu: do 30 czerwca r. z dopiskiem Zjazd 1973 S. Panie prosimy o podanie nazwiska obecne go oraz z okresu studiów. Zakwaterowanie we własnym zakresie (nie jest wliczone w cenę zjazdu). Bliższych informacji udzielają: Elżbieta Rutańska, Patrycja Malec, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu (071) , net.wroc.pl Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. DO ZOBACZENIA!!! Za Komitet Organizacyjny Marianna Kozina, Ewa Minch, Danuta Nowakowska, Elżbieta Rutańska ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU ROCZNIK 1973 Droga Koleżanko! Drogi Kolego! Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koleżeńskie, tym razem z okazji 35 lecia ukoń czenia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz nej we Wrocławiu, które odbędzie się dnia 24 października 2008 r. (piątek) we Wrocławiu. Program zjazdu: 24 października 2008 (piątek) Godz Rejestracja uczestników Nowa Akademia Medyczna, Audytorium Jana Pawła II Godz Uroczyste otwarcie zjazdu Ko mitet Organizacyjny Godz Wystąpienie JM Rektora AM we Wrocławiu Godz Słowo powitalne Jego Eminencji ks. Henryka kardynała Gulbinowicza Godz prof. dr hab. Michał Jeleń Etyczne aspekty relacji lekarz pacjent Godz prof. dr hab. Jerzy Leszek Choro by neurodegeneracyjne wyzwaniem współczesno ści Godz Koktajl i poczęstunek w holu Audy torium Godz Wspólne zdjęcie pamiątkowe Godz Zwiedzanie Nowej Akademii Medycz nej Godz Bankiet (hotel Holiday Inn, Wro cław, ul. Piłsudskiego 49/57) 25 października 2008 (sobota) Godz Msza święta w Kościele Garnizono wym przy ul. św. Elżbiety 1 /4 Godz Zwiedzanie Rynku i ratusza wro cławskiego. Godz Wspólne zdjęcie pamiątkowe pod pręgierzem wrocławskim Godz Zakończenie zjazdu i pożegnania. Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi: od absolwenta/osoby towarzyszącej 250 PLN. Wpłat prosimy dokonywać na konto Dolnoślą skiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu: do 30 czerwca 2008 r. z dopiskiem Zjazd Panie prosimy o podanie nazwiska obec nego oraz z okresu studiów. Zakwaterowanie we własnym zakresie (nie jest wliczone w cenę zjazdu). Bliższych informacji udziela: Kazimierz Gąsiorowski, e mail: smed.am.wroc.pl Irena Dobrzańska Buczkowska, tel. (071) Patrycja Malec, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu tel. (071) , e mail: patrycja.ma strona internetowa zjazdu: rze1973.am.wroc.pl Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. DO ZOBACZENIA!!! Za Komitet Organizacyjny: Rajmund Adamiec, Irena Dobrzańska Bucz kowska, Kazimierz Gąsiorowski, Michał Je leń, Jerzy Leszek, Bernard Panaszek ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO AKADEMII MEDYCZNEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU ROCZNIK 1988 Droga Koleżanko! Drogi Kolego! Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeń skie z okazji 20 lecia ukończenia Akademii Me dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, któ re odbędzie się w dniach września 2008 r. Miejscem spotkania będzie hotel Nasz Dom w Polanicy Zdroju. Program zjazdu: Sobota, 20 września 2008 Od godz Zakwaterowanie w hotelu Nasz Dom Godz Obiad, Czas wolny, zwiedzanie Po lanicy Godz Wspólne zdjęcie pamiątkowe Godz Bankiet Niedziela, 21 września 2008 Godz Śniadanie i pożegnania Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od absolwenta/od osoby towarzyszącej: sobota niedziela z noclegiem 300 PLN, sobota nie dziela bez noclegu 200 PLN Wpłat prosimy dokonywać na konto Dolno śląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu: do 30 czerwca 2008 r. z dopiskiem Zjazd 1988S. Panie prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz z okresu studiów. Bliższych informacji udzielają: Małgorzata Staszyńska, tel Patrycja Malec, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, tel. (071) e mail: Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. DO ZOBACZENIA!!! Za Komitet Organizacyjny Jolanta Czado, Małgorzata Kaczkowska Staszyńska ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU ROCZNIK 1988 Droga Koleżanko! Drogi Kolego! Serdecznie zapraszamy na pierwsze po stu diach spotkanie koleżeńskie z okazji XX lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, które odbędzie sięw dniach września 2008 r. Miejscem spotkania będzie hotel Nasz Dom w Polanicy Zdroju. Program zjazdu: Piątek, 26 września 2008 Od godz Zakwaterowanie w hotelu Nasz Dom Godz Grill przy biesiadnej muzyce Sobota, 27 września 2008 Godz Śniadanie Godz Msza święta, czas wolny, zwie dzanie Polanicy Godz Wspólne zdjęcia pamiątkowe Godz Obiad Godz Bankiet Niedziela, 28 września 2008 Godz Śniadanie i pożegnania Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od absolwenta/od osoby towarzyszącej: piątek niedziela z noclegami 400 PLN, sobota nie dziela z noclegiem 300 PLN, piątek niedzie la bez noclegów 250 PLN, piątek sobota z noclegiem 200 PLN, grill (bez noclegu) 100 PLN Wpłat prosimy dokonywać na konto Dolno śląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu: do 30 czerwca 2008 r. z dopiskiem Zjazd 1988L. Panie prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz z okresu studiów. Bliższych informacji udziela Patrycja Malec, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu: tel. (071) , e mail: net.wroc.pl Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. DO ZOBACZENIA!!! Za Komitet Organizacyjny Katarzyna Jędrzejewska Jurga, Małgorzata Sztajer Marciniak Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego zaprasza na DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE PEDIATRÓW konferencję naukowo szkoleniową, która odbędzie się 14 czerwca 2008 r. (sobota) w godzinach w Auli Jana Pawła II, Wrocław, ul. Borowska 213 (Nowa Akademia Medyczna) Otwarcie konferencji Postępy w diagnostyce i leczeniu małopłytkowości u dzieci prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka Wystąpienie przedstawiciela firmy Baxter Skolioza jako problem pediatrycz ny w oparciu o doświadczenia własne dr n. med. Jan Wolańczyk Wystąpienie przedstawiciela firmy Nestle Wiele szczepionek, jedno dziec ko, czyli o planowaniu szczepień zalecanych dr hab. n. med. Leszek Szenborn Wystąpienie przedstawiciela firmy Abbott Kiedy podejrzewać pierwotne nie dobory odporności? dr n. med. Aleksandra Lewandowicz Uszyńska Wystąpienie przedstawiciela firmy GlaxoSmithKline Przerwa na kawę Standardy postępowania w ura zach głowy na przykładzie skargi do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Le szek Pałka Wystąpienie przedstawiciela firmy Sanofi Pasteur Problemy diagnostyczne niskoro słości w praktyce pediatrycznej prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska Wystąpienie przedstawiciela firmy Wyeth Trudności diagnostyczne i tera peutyczne prezentacja przypadków przy czyn nym udziale słuchaczy (5 przypadków) dr n. med. Barbara Basiewicz Worsztynowicz, dr n med. Daiva Gorczyca III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowe go AM we Wrocławiu; dr n. med. Krystyna Made ła, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Szpi tala Specjalistycznego w Wałbrzychu; dr n. med. Zofia Szymańska Toczek, Katedra i Klinika Pe diatrii i Chorób Infekcyjnych AM we Wrocławiu; dr n. med. Robert Śmigiel, Katedra Genetyki AM we Wrocławiu; dr n. med. T. Hutyra, dr n. med. K. Mowszet, dr n. med. A. Kosmowska Miśków, prof. B. Iwańczak, II Katedra i Klinika Pediatrii, Ga stroenterologii i Żywienia AM we Wrocławiu Komunikat wojewódzkiego konsul tanta w dziedzinie pediatrii Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów Za udział w konferencji przysługują 3 punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn r. w sprawie sposobu dopełnie nia obowiązku doskonalenia zawodowego leka rzy i lekarzy dentystów (Dz.U ) Sponsorzy konferencji: Abbott, Baxter, Nestle, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Wyeth, Nobi pharm, EUSAPharma, VitisPharma przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP prof. dr hab. Danuta Zwolińska konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dr n. med. Aleksandra Lewandowicz Uszyńska Z prac Prezydium i Rady DIL Rada, 17 kwietnia 2008 r. Dr Andrzej Wojnar otworzył po siedzenie. W wyniku głosowania przyjęto uchwały ewidencyjne. Radca prawny odczytała wyroki Sądu Lekarskiego. Dyskutowano na temat opraco wywania projektów szkoleniowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dr Jacek Chodorski omówił uchwały i apel podjęte przez Nad zwyczajny Zjazd Delegatów DIL. Pełnomocnicy delegatur DIL zreferowali sytuację w ochronie zdrowia na terenie Dolnego Śląska. Dr Artur Kwaśniewski przedsta wił stan zaawansowania prac re montowych siedziby przy ul. Kazi mierza Wielkiego 45. Członkowie Rady DIL zdali rela cję z działalności. Dr Jacek Chodor ski przedstawił komplet dokumen tów omawianych na posiedzeniu Rady DOW NFZ. Omówiono przygotowania do IV Konferencji Niemiecko Polskiej Przeszłość zrozumieć przyszłość kształtować. Dr Katarzyna Bojarowska poin formowała, że odbył się Lekarski Egzamin Państwowy. Uczestniczy ła także w posiedzeniu Rady Spo łecznej Akademickiego Szpitala Kli nicznego, na którym podsumowa no dwa lata działalności dyrektora szpitala. Prezydium, 24 kwietnia 2008 r. Dr Andrzej Wojnar otworzył po siedzenie. Przyjęto uchwały ewiden cyjne. Dr Józef Lula zreferował sprawy finansowe. Dr Andrzej Wojnar przedstawił komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że nie ma potrzeby zmiany zapisu art. 52 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, ale sądy lekarskie muszą zmienić sposób interpretacji tego artykułu. Dr Andrzej Wojnar poinformował zebranych, że uczestniczył w 500. posiedzeniu Oddziału Dolnośląskie go Towarzystwa Chirurgów Pol skich. Dr Teresa Bujko poinformowała, że trwają prace nad organizacją konferencji w Piechowicach oraz przedstawiła stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie autonomii lekarzy stomatologów (deklaracja pozostania w strukturze izbowej). Dr Katarzyna Bojarowska przed stawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kształcenia oraz poinformo wała, że brała udział, jako elektor, w wyborach rektora Akademii Me dycznej we Wrocławiu. Dr Jacek Chodorski przedstawił uwagi Komisji Legislacyjnej DRL do projektów aktów prawnych. Prezydium, 8 maja 2008 r. Dr Andrzej Wojnar otworzył po siedzenie. Przyjęto uchwały ewiden cyjne. Prezydium delegowało przedsta wicieli w skład komisji konkurso wych na stanowiska ordynatorów. Dr Józef Lula przedstawił sprawy finansowe. Dr Andrzej Wojnar poinformował, że 9 maja 2008 r. rozpoczyna się Konwent Przewodniczących Okrę gowych Izb Lekarskich. Przedsta wił także porządek obrad Konwen tu. Pełnomocnicy delegatur Dolno śląskiej Izby Lekarskiej zdali rela cję z sytuacji w ochronie zdrowia na Dolnym Śląsku. Dr Artur Kwaśniewski przed stawił przebieg prac remontowych w siedzibie DIL przy ul. Kazimie rza Wielkiego 45. Dyskutowano na temat autono mii lekarzy dentystów oraz aktu alnej sytuacji w ochronie zdrowia. Dr Jacek Chodorski poinformo wał, że do Sądu Najwyższego zo stały skierowane trzy zapytania dotyczące spraw związanych z roszczeniami dotyczącymi czasu pracy lekarzy i wynagrodzeń za dyżury. 13 marca 2008 r. Sąd wydał orzeczenie w tej sprawie. Może się okazać, że wszystko co wywalczył dr Czesław Miś zosta nie zakwestionowane. 13 maja 2008 r. odbędzie się kolejne po siedzenie Sąd Najwyższy podej mie kolejną uchwałę w sprawie wynagrodzeń za dyżury. Ustalono termin kolegium redak cyjnego na dzień 29 maja 2008 r.

5 MEDIUM CZERWIEC JUBILEUSZ DOLNOŚLĄSKICH CHIRURGÓW 21 kwietnia odbyło się 500. Jubileuszowe Posiedzenie Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. W imieniu Zarządu Głównego To warzystwa Chirurgów Polskich go ści, organizatorów i uczestników po witał prezes TChP prof. Wojciech Witkiewicz. Historię powojenną dol nośląskich chirurgów przedstawił prof. Bogdan Łazarkiewicz. W części naukowej posiedzenia wystąpili pro fesorowie Adam Dziki z Łodzi, Woj ciech Kielan i Zygmunt Grzebieniak. Jubileuszowe posiedzenie odbyło się rok przed 64. Kongresem Towa rzystwa Chirurgów Polskich. Ter min kongresu nie pozostaje przy padkowy, rozpocznie się we Wrocła wiu dokładnie w 120. rocznicę zało żenia Towarzystwa przez Ludwika Rydygiera, 16 września 1889 r. W 500. posiedzeniu uczestniczyli wybitni przedstawiciele chirurgii polskiej: z Warszawy prof. Marek Krawczyk sekretarz generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich, rektor elekt Warszawskiego Uni wersytetu Medycznego, z Krakowa prof. Jan Kulig przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Chi rurgów, z Poznania prof. Michał Drews Past prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz z Lublina prof. Józef Kładny członek Zarzą du Głównego TChP, z Łodzi prof. Adam Dziki prezes elekt TChP, z Gdańska prof. Zbigniew Śledziński członek Zarządu Głównego TChP oraz z Lublina prof. Grzegorz Wall ner wiceprezes TChP, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersyte tu Medycznego w Lublinie. Tradycje Wrocław jest kolebką światowej torakochirurgii. Tu bowiem Jan Mi kulicz Radecki wspólnie z Ferdynan dem Sauerbruchem wykonali pierwszą operację na otwartej klatce piersiowej w komorze skonstruowa nej przez Sauerbrucha. Mikulicz skonstruował natomiast pierwszy endoskop i jako pierwszy na świecie opisał endoskopowy obraz raka żołąd ka. Wykonał też pierwszy zabieg en doskopowy, przepychając kość tkwiącą nad wypustem do żołądka. Również jako pierwszy na świecie zastosował niciane rękawiczki z je dwabiu oraz maski chirurgiczne. Jesteśmy w miejscu, gdzie w po wojennej Polsce na gruzach orga nizowana była polska chirurgia. Tu kontynuatorami koncepcji Jana Mi kulicza Radeckiego byli profesoro wie: Wiktor Bross, Kazimierz Czy żewski oraz Zdzisław Jezioro, twór cy pierwszych polskich szkół chirur gicznych na tych ziemiach mówił podczas posiedzenia prof. Wojciech Witkiewicz. W tej samej sali, w której odby ło się jubileuszowe posiedzenie, we Wrocławiu odbyło się pierwsze po siedzenie Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Mieliśmy okazję spotkać się z ludź mi, którzy współpracowali z pionie rami powojennej chirurgii: z prof. Bogdanem Łazarkiewiczem, dr. Je rzym Szybejko, dr. Eugeniuszem Szewczakiem oraz prof. Ryszardem Badurą z Uniwersytetu Przyrodni czego, doktorem honoris causa tu tejszej uczelni powiedział prezes TChP prof. Wojciech Witkiewicz. Po wojnie kierownikiem II Kate dry i Kliniki Chirurgicznej został prof. Wiktor Bross, który organizo wał ją od podstaw w zrujnowanej wojną klinice Mikulicza Radeckie go. Nowocześnie zrekonstruował zniszczony blok operacyjny, budu jąc nad nim oszklony amfiteatr do celów dydaktycznych. Jednym z największych osiągnięć prof. Bros sa jest zorganizowanie we Wrocła wiu ośrodka torakokardio chirur gicznego oraz wprowadzenie hipo termii i krążenia pozaustrojowego w operacjach serca. W 1965 roku przeprowadził pierwszą w Polsce transplantację nerki od zmarłego dawcy, a rok później od dawcy żywe go. Za prof. Brossem ściągali do Wrocławia jego dawni lwowscy współpracownicy, w tym najbliższy przyjaciel prof. Stefan Koczorowski. Przyjeżdżali też ze Lwowa pracow nicy techniczni. I tak Wrocław stał się kolebką polskiej chirurgii. Profesor Kazimierz Czyżewski był organizatorem i kierownikiem I Katedry i Klinki Chirurgicznej. Kie runkami badań jego zespołu było nadciśnienie wrotne, chirurgia dróg żółciowych, nadciśnienia nerkowo naczyniowego, schorzenia tarczycy i przytarczyc. Profesor Zbigniew Jezioro kiero wał III Katedrą i Kliniką Chirur giczną. Jest twórcą wrocławskiej szkoły chirurgii przełyku, a szcze gólnie chirurgii wytwórczej całego przełyku z uszypułowanych prze szczepów jelitowych. Prof. Jezioro pierwszy raz w Polsce przeprowadził przeszczep przełyku przez przednie śródpiersie. Do jego osiągnięć moż na zaliczyć badania nad funkcją wpustu i leczenie chirurgiczne kur czu wpustu. Przeszło pół wieku działalności Dolnośląskiego Oddziału TChP nie sposób przedstawić w tak krótkim prof. Wojciech Witkiewicz prof. Wojciech Kielan prof. Bogdan Łazarkiewicz materiale. Tak powiedział na uro czystym posiedzeniu prof. Bogdan Łazarkiewicz, który z pasją i dobrze pojętym sentymentem mówił o hi storii i dorobku dolnośląskich chi rurgów. Dolnośląski oddział od pierw szych dni powstania odgrywał do minującą rolę w chirurgii Wrocła wia i regionu. To jeden z najwięk szych oddziałów w Polsce. Pozycję i osiągnięcia zawdzięcza swoim człon kom, którzy w każdej sytuacji spraw dzali się nie tylko w działalności chi rurgicznej, ale również społecznej, na której to głównie opierała się działalność oddziału mówił prof. Bogdan Łazarkiewicz. Wszystkim należy się podziękowanie. Jednak na szczególną uwagę i pamięć zasłu gują: profesorowie Wiktor Bross i Stefan Koczorowski twórcy dol nośląskiego oddziału TChP. Oni to, nierozłączny duet chirurgiczny od czasów lwowskich, kierowali oddzia łem wrocławskim przez kilkadzie siąt lat. Prof. Bross przez 22 lata był przewodniczącym, prof. Koczorow ski sekretarzem, a następnie przez 19 lat przewodniczącym mówił prof. Bogdan Łazarkiewicz, który w latach 90 pełnił funkcję prezesa od działu przez 4 lata. Szerzej o twór czym duecie profesorów Brossa i Koczorowskiego pisaliśmy w majo wym numerze Medium. Od początku istnienia wrocław skiego Oddziału TChP posiedzenia naukowe odbywały się naprzemien nie w różnych klinikach i oddzia łach chirurgicznych, gdzie zespoły chirurgiczne przygotowywały pro gram naukowy. W ten sposób chi rurdzy mieli możność zapoznania się ze specyfiką poszczególnych klinik i oddziałów, wymiany poglądów i bliższego poznania się. Od roku 2005 funkcję przewodni czącego Oddziału Dolnośląskiego TChP pełni prof. Wojciech Kielan, zastępca kierownika I Katedry i Kli niki Chirurgii Ogólnej. W każdy trzeci wtorek miesiąca, tradycyjnie w sali im. prof. Brossa, w Klinice Chirurgicznej przy ul. Skłodowskiej Curie spotykają się dolnośląscy chirurdzy. Raz w roku, najczęściej w czerwcu, odbywa się spotkanie wyjazdowe członków to warzystwa. Spotkania naukowe przygotowują oddziały chirurgiczne oraz kliniki. Jesteśmy w Polsce największym i najliczniejszym oddziałem. Mamy ponad 400 członków. Na Dolnym Śląsku mamy 34 odziały chirurgicz ne. Z naszego oddziału wywodzi się aktualny prezes TChP prof. Woj ciech Witkiewicz, który jest także jednym z członków Zarządu TChP, podobnie jak prof. Z. Grzebieniak. Prace oddziału i zarządu skupiają się wokół przyszłorocznego kongre su TChP, który odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu mówi przewodniczący oddziału dolnoślą skiego prof. Wojciech Kielan i do daje działania dolnośląskich chi rurgów zmierzają do zapewnienia dobrej organizacji i przyjęcia około 2000 gości i uczestników. Jest to ogromne przedsięwzięcie pod każ dym względem. Prof. Wojciech Wit kiewicz chce, aby kongres miał bo gaty program naukowy. Tematyka kongresu będzie dotyczyła ostrych stanów w chirurgii, zabezpieczenia ostrodyżurowego chorych. Przewi dujemy sześć głównych sesji tema tycznych: krwawienie do przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, ostre stany w chirurgii naczyniowej, ostre stany w chirurgii onkologicznej i postępy w chirurgii, nowości. Głów nym tematom będą towarzyszyły sesje satelitarne i warsztaty chirur giczne, przeznaczone dla chirurgów 500 specjalizujących się w leczeniu la paroskopowo endoskopowym scho rzeń, a także warsztaty dotyczące żywienia pozajelitowego. * Co pana boli jako przewodni czącego oddziału? Przede wszystkim mamy proble my finansowe. Poza tym to, co jest bolączką wszystkich chirurgów niedoszacowane procedury chirur giczne. Oddziały chirurgiczne są bolączką szpitali, nie przynoszą do chodów szpitalowi, a są niezbędne w ich funkcjonowaniu. Jeszcze in nym problemem jest to, że pacjenci wybierają niektóre oddziały, co skutkuje nadwykonaniami, które NFZ nie zawsze chce rozliczać. Jest to przykra i groteskowa sytuacja. Natomiast udało nam się rozwiązać inny problem. Niedawno podjęto decyzję o połączeniu składki człon kowskiej z prenumeratą Przeglą du Chirurgicznego, czego nie chcieli zaakceptować młodzi leka rze. Mamy jednak zgodę prezesa W. Witkiewicza i redaktora naczelne go gazety na to, aby lekarze będący w trakcie specjalizacji, których nie stać na prenumeratę, na wniosek przewodniczącego oddziału, otrzy mywali Przegląd Chirurgiczny za darmo podkreślił prof. Kielan. Do tak miłego jubileuszu naszych chirurgów dołączamy życzenia suk cesów, optymizmu i cierpliwości, a także zdrowia i dobrej kondycji, o której w ferworze codziennej pracy, niestety, sami zapominają. Bo jak mawiał Seneka: Sami życie czyni my krótkim, nie brakuje nam go, ale je trwonimy, podobnie jak zmarno wane bogactwo, kiedy przypadnie w udziale złemu gospodarzowi. Na wet skromny majątek w rękach do brego zarządcy pomnaża się przez odpowiedni użytek, tak życie nasze trwa długo jeśli się je dobrze ułoży. Magdalena Orlicz SPOTKANIE PO LATACH W dniach maja br. spotkali się we Wrocławiu już po raz piąty absolwenci rocznika 1968 naszej Akademii Medycznej. Obchody rozpoczęła msza w katedrze wro cławskiej koncelebrowana przez biskupa Andrzeja Sie mieniewskiego. Ten najmłodszy wrocławski biskup jest synem naszego wykładowcy z czasów studenckich Hen ryka Siemieniewskiego, który w mojej pamięci zapisał się jako jeden z najsympatyczniejszych asystentów prof. Baranowskiego. Odprawiający mszę biskup nawiązał w swojej homilii do wspomnień naszej wspólnej młodości. Następnie uczestnicy spotkania, których liczba sięgała setki, przenieśli się do audytorium Jana Pawła II w Nowej Akademii Medycznej. Tam red. Wojciech Chądzyński pod pisywał egzemplarze swojej ostatniej książki Niekon wencjonalny przewodnik po wrocławskiej katedrze, któ ra cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Wykład okolicz nościowy Centrum kliniczne Nowej Akademii Medycz nej możliwości i perspektywy wygłosił rektor Akade mii Medycznej prof. dr hab. Ryszard Andrzejak. Prof. An drzej Pozowski mówił o Współczesnych metodach prote zowania stawów biodrowych i kolanowych. Po wykładach obejrzeliśmy zdjęcia z poprzednich czterech spotkań, a kolega Bogdan Kudyba wręczył nam wspaniale przygoto wane przez siebie dyplomy uczestnictwa. Pamiątkowe zdjęcie i rozmowy przy koktajlu zakończyły poranne spo tkanie. Wieczorem w Domu Jana Pawła przy dobrym jedzeniu i jeszcze lepszej muzyce przypomnieliśmy sobie lata młodości. Szaleństwa kulinarne i taneczne trwały do północy. Najbardziej wytrwali spotkali się następnego dnia we wrocławskim ratuszu, gdzie obejrzeli słynne wro cławskie srebra i Galerię Wielkich Wrocławian. Wśród uhonorowanych w Galerii osobistości lekarze stanowią wcale pokaźną liczbę. Spotkanie zakończyło się w ratu szowej piwnicy, gdzie przy kuflu piwa ustaliliśmy następ ne spotkanie już za dwa lata. A więc do zobaczenia! Krzysztof Wronecki

6 6 MEDIUM CZERWIEC 2007 KOMISJA KSZTAŁCENIA Szansa na awans program doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Miło nam poinformować, że zakończył się program szkoleniowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II ZPORR Szansa na awans program doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej przedstawimy krótkie sprawozdanie z realizacji projektu. Na przełomie września i paździer nika 2006 r. 300 lekarzy medycyny i 100 lekarzy dentystówy wyraziło chęć uczestnictwa w projekcie i speł niło wymogi określone w regulami nie projektu. Wszystkie szkolenia odbyły się zgodnie z harmonogra mem w 9 miejscowościach na tere nie Dolnego Śląska: we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Gó rze, Kłodzku, Świdnicy, Zgorzelecu, Głogowie i Lubinie. Wszyscy bene ficjenci odbyli szkolenie praktyczne z zakresu medycyny ratunkowej, ćwicząc na najnowocześniejszym sprzęcie zakupionym dzięki pozy skanym środkom z funduszy UE. Odbyło się 67 szkoleń obejmujących swoim zakresem: medycynę ratun kową, onkologię, toksykologię, cho roby wewnętrzne, periodontologię, kardiologię i alergologię, stomato logię oraz zaburzenia układu stoma tognatycznego. Każde szkolenie obywało się w sobotę i trwało 6 go dzin zegarowych. Projekt ukończyły 392 osoby, uzy skując certyfikaty uczestnictwa z oznaczoną ilością punktów edukacyj nych. Większość beneficjentów koń czących projekt uzyskała maksy malną ilość 24 pkt. edukacyjnych. Jest to znaczna ilość dla każdego le karza/lekarza dentysty który musi zebrać 200 takich punktów w koń czącym się 5 listopada 2008 r. okre sie rozliczeniowym. Projekt szkolenia był monitorowany ankietami wypeł nianymi przez beneficjentów. Wszyst kie sugestie, uwagi i oceny będą wzięte pod uwagę przy realizacji ko lejnego projektu szkoleniowego. Po zwoli to poprawiać jego jakość, pod nieść poziom szkoleń i dać uczestni kom satysfakcję ze zdobytej wiedzy. Wszystkim beneficjentom osta tecznym oraz wykładowcom progra mu Szansa na awans program do skonalenia zawodowego lekarzy i le karzy dentystów serdecznie dzię kujemy za współpracę. Dziękuję również wszystkim pra cownikom DIL za sumienną i rze telną pracę w ciągu ostatnich 2 lat. Wasze zaangażowanie przyczyniło się do zrealizowania projektu szko leniowego finansowanego ze środ ków EFS. Bez was projekt nie mógł by być zrealizowany. Obecnie Dolnośląska Izba Lekar ska przygotowuje projekty szkole niowe: Dolnośląską Akademię Roz woju Zawodowego Lekarzy (szko lenia dla lekarzy medycyny z 10 róż nych dziedzin), Eurokwalifikacje kompleksowe wsparcie pracowni ków służby zdrowia (szkolenia ję zykowe), Bezpieczne Euro 2012 kompleksowe szkolenia z ratownic twa medycznego. O szczegółach dotyczących no wych projektów będziemy Państwa informować na bieżąco w biulety nach Medium oraz na stronie in ternetowej dr n. med. Katarzyna Bojarowska koordynator projektu Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają na I KONFERENCJĘ PIELĘGNIARSKO LEKARSKĄ poświęconą problematyce zakażeń szpitalnych, która odbędzie się 23 września 2008 r. w godz w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu Patronat nad I Krajową Konferencją Pielęgniarsko Lekarską objął państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, dyrektor WSSE we Wrocławiu dr n. med. Jacek Klakočar Tematyka konferencji: Ekspozycja zawodowa Sepsa Pobieranie materiałów laboratoryjnych Dezynfekcja i sterylizacja Odpady medyczne Higiena rąk Podczas konferencji wykłady zaprezentują osoby zajmujące się na co dzień problematyką zakażeń szpitalnych dr n. med. Jacek Klakočar, prof. dr hab. Anna Przondo Mordarska, prof. dr hab. Andrzej Gładysz, dr n. med. Małgo rzata Fleischer, mgr Katarzyna Salik, mgr Ewa Sierpińska, przedstawiciel firmy Ecolab. Konferencja jest nieodpłatna, jednak udział w niej będzie możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 września 2008 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. Kontakt dla pielęgniarek: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław (z dopiskiem konferencja ) e mail: Kontakt tel. (071) , (071) Kontakt dla lekarzy: Dolnośląska Izba Lekarska ul. Matejki 6, Wrocław e mail; kontakt tel. (071) , mgr J. Borowiec, mgr M. Krupa Maczka Dobrzyńska 21/23 PRZYCHODNIA ZAPRASZA: r., piątek od godz na parterze w holu głównym już po raz 69. wszystkich chętnych na różne imprezy, działania mające na celu ułatwienie dbania o zdrowie Dolnoślązaków, a firmy do ich współor ganizacji TARGI EDUKACJI PROZDROWOTNEJ w ofercie: BEZPŁATNE I BEZ SKIEROWAŃ BADANIA oraz ZABIEGI: cholesterolu które objęte są ewidencją i można wykonać je co czwarty miesiąc glukozy + konsultacje lekarza ciśnienia krwi słuchu audiometryczne pomiaru tkanki tłuszczowej skóry wilgotność cery poziomu stresu lecznicze masaże kręgosłupa na fotelach masujących + refleksjoterapia, tj. masaż stóp i rąk naświetlanie lampą BIOPTRON BADANIA NA ZAPISY w OKIENKACH nr 1 7 lub tel. bezpośredni (071) (do 07) poniżej: 1. BEZPŁATNE BADANIA i KONSULTACJE UROLOGÓW: bardzo ważne w leczeniu zaburzeń: erekcji, oddawania moczu, przy wykry waniu łagodnego przerostu prostaty i raka prostaty. 2. PROMOCYJNE BADANIA i KONSULTACJE: * DOPPLEROWSKIE badanie przepływu krwi w tętnicach szyjnych oraz koń czyn dolnych, w tym bezpłatne konsultacje angiochirurgiczne na zapisy DENSYTOMETRYCZNE gęstości kości (ważne przy osteoporozie) w tym bezpłatna konsultacja ortopedy. EXTRA OKAZJA! Zapraszamy Panie w wieku lat do skorzystania z b e z p ł a t n y c h BADAŃ CYTOLOGICZNYCH finansowanych przez NFZ w ramach profilaktycznego programu wykrywania raka szyjki macicy. REJE STRACJA: telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz , tel. (071) , pokój 329. ponadto: SPOTKANIE otwarte z rzecznikami NFZ, tj. praw pacjenta i prasowym, którzy będą odpowiadać na pytania wszystkich zainteresowanych dotyczą ce aktualnego systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, godz parter. APITERAPIA lecznictwo na bazie produktów pszczelich bogaty asorty ment! oraz inne atrakcje jak: stoiska edukacyjno reklamowe, pokazy, prezentacje sprzętu, artykułów dla zdrowia, konkursy, kolportaż broszur, ulotek itd. dyrektor Maciej Sokołowski koordynator programu st. spec. ds. public relations mgr Danuta Bagiń ska, (071) w. 779, GREAT JOBS FOR DENTISTS IN THE UK OFFER: contracts with one of the fastest growing and dynamic dental companies in the UK with over 110 practices serving 800,000 patients across the country FREE relocation package: up to 1 month accommodation, initial flights to the UK, induction programme (training) you CHOOSE a place where you want to work and GET a higher propotion of private work than other companies offer most vacancies range from 7500 to 8000 UDAs pa average dentists earn Ł pa specialization opportunities Requirements for dentists: GDC registration (fully registered or having applied) very good spoken and written English (language certificate will be requ ired) willing to start asap INTERVIEWS WITH THE EMPLOYER AND FREE LANGUAGE TESTS IN WARSAW JUNE 11TH. If you would like to join us June 11th please contact us till May 18th. Send your CV to: Sylwia Kubasiewicz Mob: IMS Recruitment zaprasza Aktualnie prowadzimy rekrutację lekarzy na stanowisko RMO w bry tyjskich prywatnych szpitalach. Kontrakty są na okres 6 miesięcy w systemie pracy 2 weeks on/1 week off. Wynagrodzenie wynosi 1722 Ł/tydzień pracy. Najbliższe rozmowy kwalifikacyjne odbedą się na przełomie maja i czerwca 2008 r. Na stanowisko RMO szczególnie są preferowani lekarze: anestezjolodzy, chirurdzy, ortopedzi lub lekarze będący w trakcie tych specjalizacji. Wymagania: bardzo dobra znajomość j. angiel skiego, umiejętność wykonywania wkłuć dożylnych. Nie wymagamy certyfikatów języ kowych! Rekrutacja na stanowisko RMO odbywa się cyklicznie, co kilka mie sięcy. Jeżeli nie będą Państwo go towi na najbliższe spotkanie, moż na uczestniczyć w następnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Joanna Jaros Tel: e mail:

7 MEDIUM CZERWIEC Kierunek Chile (2) Torres del Paine Park Narodowy Torres del Paine przez wielu został okrzyknięty naj wspanialszym w Ameryce Południo wej parkiem narodowym. Dotarcie tam ze stolicy Chile lądem jest wy jątkowo trudne. Nie ma żadnej dro gi asfaltowej biegnącej przez Chile. Można dojechać przez Argentynę, dolecieć samolotem, dopłynąć pro mem. Trwać to może jednak kilka dni, bo meandrowanie między set kami wysp Oceanu Spokojnego nie jest proste. Drapacze chmur Dla nas nie było to już tak odległe miejsce. Z Puerto Natales to jedy nie trzy godziny jazdy. Autobus rozwijał po szutrowej drodze kosmiczne prędkości, wzbijając nie samowite kłęby kurzu. W miarę zbli żania się do Parku Torres del Paine coraz częściej widywaliśmy stada dzikich guanako, które pasły się pospołu z owcami i końmi. Czasem autobus musiał zwalniać, aby dać im szansę zejścia z drogi. Park jest coraz częściej odwiedza ny przez turystów z całego świata. Według statystyk tylko 1/4 odwie dzających to Chilijczycy. Pozostali po chodzą przede wszystkim z Europy. Przed wejściem do parku muszą uisz czać jednorazową opłatę 30 dola rów amerykańskich, prawie cztero krotnie więcej niż Chilijczycy. Gdy wysiedliśmy z autobusu koło budynku straży parkowej w Lagu na Amarga, mogliśmy zobaczyć wspaniałe spiczaste wierzchołki Torres del Paine (Wieże Paine). Ist ne drapacze chmur, szczególnie w tym dniu, gdy chmur było zatrzę sienie. Od Wież Paine pochodzi nazwa całego parku. One były ce lem naszej wędrówki tego dnia. To, czego nigdy nie można być pewnym w Andach, to dobra pogo da. Od strony Pacyfiku wieją bar dzo silne wiatry i dni deszczowe przeplatają się z dniami słoneczny mi. Stąd turysta najczęściej może spotkać w Torres del Paine uporczy wy wiatr i trudne do przewidzenia warunki atmosferyczne. Tak też się stało. Mżawka stopniowo przecho dziła w ulewny deszcz, który raz słabnął, raz przybierał na sile. Nasz trud został nagrodzony. Gdy wspięliśmy się do położonego o oko ło 600 metrów wyżej punktu wido kowego zwanego Mirador del Tor res przed nami ponad lustrem je ziorka wzbijały się pionowe iglice Torres. Ich granitowy trzon nie zniszczał z upływem czasu i wciąż zmieniających się warunków atmos ferycznych. Ale ten, jeden z najbar dziej znanych tematów fotograficz nych, w tym szarym dniu wyglądał równie ponuro jak ten dzień. Buenos Dias, Señor Guanako Gdy powróciliśmy do schroniska, było już pełno gości. Dla nas miej sca nie starczyło. Obok było pole namiotowe. Można było pożyczyć ciepłe śpiwory i karimaty. W schro nisku obowiązywały podobne zasa dy jak w innych schroniskach w Torres del Paine. Informowała o tym tablica, na której w kilkudziesięciu językach świata, w tym i polskim, powtarzał się napis: Proszę zdjąć obuwie przed wejściem do schroni ska. Następnego dnia zapowiadała się dobra pogoda. Ponownie dotarliśmy do miejsca, skąd wyruszyliśmy dnia poprzedniego. Tam, na dzień dobry, z pobliskich zarośli wynurzył się spo rej wielkości samiec guanako. Na tle ostro rysujących się Torres del Paine prezentował się niezwykle widowiskowo. Naszą obecnością nie był spłoszony. Utrzymywał z nami kontakt wzrokowy i widocznie uwa żał, iż nie przekroczyliśmy jeszcze granicy bezpieczeństwa. W Parku Narodowym nikt do guanako nie strzela, stąd ci krewniacy wielbłą dów nabrali przekonania, że ludzie nie stanowią żadnego zagrożenia. Ponieważ potrafią obejść się bez wody przez wiele dni, więc mogą przystosować się prawie do każde go środowiska. Guanako zajmują rozległe przestrzenie widzieliśmy je zarówno na wilgotnych równi nach Ziemi Ognistej, stokach An dów w Torres del Paine jak i na su chych półpustyniach patagońskiego wybrzeża Argentyny. Powiew patagońskiego wiatru Dalej jechaliśmy autobusem jedną z najpiękniejszych górskich dróg, jakie do tej pory udało nam się zobaczyć. Na czar tych miejsc nakładały się przesuwające się za oknami ostre spiczaste wierzchołki gór na horyzoncie, intensywnie błę kitne liczne jeziorka małe i wiel kie przygaszona zieleń traw i ciem nozielone kępy krzewów oraz mija ne od czasu do czasu wyróżniające się w krajobrazie jasnobrązowe plamki stad guanako. Tam czekał nas rejs katamara nem po przepięknym jeziorze Pehoe. Nie trwał długo. Było za to bardzo wietrznie i burzliwie. Kawę, wli czoną w cenę przejazdu, trzeba było wypić w mgnieniu oka, gdyż inaczej zaraz by się rozlała. Za iluminatora mi naszego statku, który dobrze radził sobie z kaprysami pogody, przesuwał się urokliwy pejzaż, za którym można zatęsknić nawet i w snach. Kolejna wizytówka: park Rogi Paine, czyli Cuernos del Pa ine to pojawiały się w całej oka załości, to znowu chowały się za wysokim brzegiem jeziora pejzaże jak ze snu. Gdy wylądowaliśmy, po czuliśmy powiew patagońskiego wiatru. Słynie z nich oczywiście nie tylko Torres del Paine, ale i więk szość Wyżyny Patagońskiej. Są jed nak takie miejsca, w których lubi dąć pełną parą. Wichury wieją za wsze z zachodu niemal przez cały rok. W porywach potrafią osiągać nawet do 200 km/h. Kto nie zna wiatru Patagonii, ten podobno nie wie co to jest wiatr. Niezrażeni warunkami atmosfe rycznymi postanowiliśmy przejść szlakiem biegnącym wzdłuż położo nego w pobliżu jeziora Grey. Wiatr nie tracił impetu nawet gdy weszli śmy w dolinę otoczoną wysokimi wzniesieniami. Kurtka z kapturem i czapką były nieodzowne. Ale po goda była wprost wymarzona. Oczy nasze wprost nie mogły nacieszyć się tą jaskrawością napotykanych po drodze kolorów. Dominowały wszelkie odmiany błękitu. Pocztów kowe niebo bez żadnej chmurki, jasny błękit jeziora Pehoe, ciemny granat mijanych małych stawków. W końcu ujrzeliśmy mleczne wody jeziora Grey. Na jego powierzchni unosiły się wielkie kawałki lodu, które przybierały z wierzchu biała wy kolor, a od spodu przebijał ich błękit. Po dwóch godzinach wę drówki doszliśmy do miejsca, z któ rego w oddali ujrzeć można było cie lący się lodowiec o tej samej nazwie co jezioro. Co robić z butami Bez niespodzianek udało nam się zdążyć na ostatni katamaran, który odpływał na drugi brzeg jeziora Pe hoe. Tym razem już tak bardzo nie wiało. Można było rozłożyć się na słoneczku i rozkoszować wolną chwilą Następnego dnia wsiedliśmy do autobusu argentyńskiego, który miał nas przewieźć na drugą stronę granicy. Nad kierowcą widniała zupełnie inna tabliczka niż w chilij skich schroniskach: Uprasza się, aby pod żadnym pozorem nie zdej mować butów. Co kraj, to obyczaj. Cdn. Piotr Wiland ZDJÊCIA PIOTR WILAND

8 8 MEDIUM CZERWIEC 2008 Doktorat honoris causa dla Bernarda Ładysza W natłoku zdarzeń, jakich dostarcza nam życie, są takie, które są wielkim przeżyciem i pozostają na zawsze w pamięci. Takim wydarzeniem, na które zostałam zaproszona wraz z mężem, była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina wielkiemu artyście operowemu Bernardowi Ładyszowi. Ceremonia odbyła się 6 maja 2008 r. w wypełnionej po brzegi auli uczel ni. Otwierając uroczystość JM Rek tor prof. Stanisław Moryto powitał oficjalnych gości: rektorów zaprzy jaźnionych uczelni, marszałka Sej mu RP Bronisława Komorowskiego, minister Annę Fotygę sekretarza Kancelarii Prezydenta RP, delega cję żołnierzy AK, wybitnych arty stów m.in. Zdzisławę Donat, Barba rę Nieman, Krystynę Szostek Rad kową, Urszulę Trawińską Moroz, Wiesława Ochmana, Bogdana Pa prockiego, Kazimierza Pustelaka. Laudację wygłosił prof. Ryszard Cieśla, dziekan Wydziału Wokalne go uczelni. W swoim wystąpieniu przedstawił bogatą notę biograficzną oraz wiel kie dokonania wokalne tego wiel kiego artysty. Bernard Ładysz urodził się 24 lip ca 1922 roku w Wilnie w skromnej, kochającej się, zachowującej trady cje patriotyczne polskiej rodzinie. Był najmłodszym spośród trzech synów. Uzdolnienia muzyczne i ta lent, jak stwierdził promotor cytu jąc słowa prof. Pustelaka, otrzymał Bernard Ładysz w darze od Opatrz ności. Złożyły się na to: przepiękny, niezwykły głos, nieprawdopodobna muzykalność pozwalająca rozumieć muzykę każdej epoki i wręcz zwie rzęce umiejętności aktorskie. Na tomiast miłość do muzyki i śpiewu wyniósł artysta z domu rodzinnego, II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicz nego pod hasłem Kardiodiabetolo gia XXI wieku odbył się w dniach kwietnia w Poznaniu na tere nie Centrum Kongresowego XV Międzynarodowych Targów Po znańskich. Komitetowi Naukowe w którym muzykowanie i wspólne śpiewanie było dla rodziny Łady szów potrzebą serca. Szczególną, in spirującą rolę w tym względzie ode grała matka artysty, o której On sam zresztą w swoim wystąpieniu z niezwykłą synowską miłością wspo minał Była człowiekiem absolutnie jednoznacznym, bez cienia fałszu. Nigdy nie pozwoliła się sprzeniewie rzyć podstawowym wartościom, którymi były Polska, wiara, Ko ściół. Te właśnie fundamentalne zasa dy zadecydowały o jego bezkompro misowej postawie w trudnych la tach okupacji. W roku 1942 wstępu jąc w szeregi Armii Krajowej i przyj mując pseudonim Janosik, został Bernard Ładysz czynnym żołnie rzem walczącego z okupantem pod ziemia. Efektem wojennej zawieru chy było w roku 1944 uwięzienie i katorżnicza praca przy wyrębie drzew w obozie w Kałudze na Sy berii. Po powrocie do kraju w roku 1946 rozpoczął studia wokalne w PWSM w Warszawie angażując się jednocześnie jako solista w Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Pracę w Operze Warszawskiej roz począł w 1950 roku. Punktem zwrotnym w jego karie rze stało się zdobycie najwyższej nagrody Il Primo Premio Assoluto w konkursie śpiewaczym w Vercel li w 1956 roku. Od tego momentu rozpoczęła się jego międzynarodo wa kariera. Wspaniały głos basowy o wyjątkowo rozległej skali, wielka muzykalność, wrodzony tempera ment i talent sceniczny zapewniły mu poczesne miejsce wśród najwy bitniejszych śpiewaków. Odnosił sukcesy na wszystkich kontynen tach od Australii przez obie Amery ki po Chiny. Jako pierwszy polski artysta został zaangażowany do par tii solowej w kompletnym nagraniu opery przez wielką światową firmę fonograficzną Columbia wystą pił (1959 r.) obok Marii Callas w nagraniu Łucji z Lammermooru. Przez wiele lat był związany z Warszawską Operą i Teatrem Wiel kim w Warszawie. W swojej karie rze artystycznej wykreował nieza pomniane wielkie role operowe m.in. w Eugeniuszu Onieginie, Strasznym Dworze, Halce, Fau ście, Cyruliku Sewilskim, Don Carlosie, Nieszporach sycylij skich, Aidzie, Rigoletcie, Kniaziu Igorze, a zwłaszcza w Bo rysie Godunowie, gdzie stworzył życiową wokalno aktorską rolę ty tułową. Osobną kartę kariery Bernarda Ładysza stanowią wykonania dzieł koncertowych Krzysztofa Pende reckiego, w których wykonywane partie basowe przyniosły mu uzna nie i sławę jak np. światowa prapre miera Te Deum transmitowana 27 września przez Eurowizję. Wielki dorobek artystyczny uzu pełniają występy w lżejszym reper tuarze, np. w partii Tewiego w mu sicalu Skrzypek na dachu, ponad to pieśni i piosenki polskie, kolędy, romanse rosyjskie, a także aktorskie kreacje filmowe, m.in. Ogniem i Mieczem, Lalce i Ziemi Obieca nej. Bernard Ładysz z pewnością za sługuje na miano jednego z najlep szych basów świata. Na trwałe zapi sał się w złotymi zgłoskami w are opagu wielkich gwiazd sztuki wo kalnej i operowej. Jestem niezmiernie szczęśliwa i ukontentowana, iż z mężem zostali śmy osobiście zaproszeni przez Ber narda Ładysza i jego Małżonkę, Le okadię Rymkiewicz Ładysz, na część oficjalną tej uroczystości, a także na spotkanie w gronie najbliż szych przyjaciół i wielbicieli talentu wielkiego artysty. Elżbieta Rutańska Poznań, kwietnia 2008 r. Wręczenie dyplomu d.h. B.Ładyszowi przez JM prof. S. Moryto Gratulacje składa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Z przyjaciółmi: od lewej E. Rutańska, B. Ładysz, J. Rutański. II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego mu przewodniczyła prof. dr hab. Ida Kinalska, a Organizacyjnemu prof. dr hab. Danuta Pupek Musialik. Celem tej krótkiej notatki jest zwrócenie uwagi z po zycji interdyscypilnar nej na narastający pro blem cukrzycy, zwią Cukrzyca uczy pokory, wymaga zjednoczenia sił i współpracy interdyscyplinarnej. zane z tym problemy interdyscypli narne, nad którymi nikt z nas nie może przejść obojętnie. Diabetolo gia XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej po wiązań z kardiologią, wy bija się dziś na pierwszy plan spośród chorób cy wilizacyjnych. Mimo po stępów, część przypad ków nie zostaje rozpo znawana. Wiążą się z tym problemy zarówno natu ry organizacyjnej jak i ekonomicznej. Stąd te maty zjazdu w sesjach plenarnych jak i problemowych z udziałem wie lu specjalistów (wymienienie jed nych mogłoby być z krzywdą dla innych) obejmowała odrębności diagnostyczne i terapeutyczne cho roby niedokrwiennej serca u cho rych na cukrzycę, możliwości lecze nia zachowawczego i chirurgiczne go u pacjentów, epidemiologie cho rób układu krążenia i cukrzycy, kar diodiabetologię wieku rozwojowe go, edukację chorych. Zwrócono tu szczególną uwagę na interdyscypli narność problemu. Warto podzielić się uwagą, że je śli założymy, że główny ciężar lecze nia spoczywać będzie na lekarzu ro dzinnym, to w pewnych przypad kach nieodzowna wydaje się współ praca z diabetologiem, pielęgniarką środowiskową, edukatorami, diete tykiem. Założeniem byłoby nie tylko dą żenie do normoglikemii, ale też do normotensji (docelowe ciśnienie 130/80), ale też do unormowania, na miarę możliwości, profilu lipido wego, obniżenie cholesterolu poni żej 175 mg%, trójglicerydów poniżej 150 mg%, obniżenie frakcji LDL, a podwyższenie HDL. Oczywiście, należy wykorzystać korzyści płynące z modyfikacji sty lu życia, zaprzestania palenia papie rosów, redukcji ciężaru ciała. Uni kać jednak należy agresywnego obniżenia zarówno glikemii, jak i ciężaru ciała. Należy pamiętać, że w cukrzycy bywają zaangażowane zarówno naczynia jak i serce, mózg i nerki. Coraz częściej łączymy le czenie środkami doustnymi prze ciwcukrzycowymi z insuliną. Nie należy zapominać o roli leczenia antyagregacyjnego, a także o mo dyfikacji i indywidualizacji leczenia. Stąd i program edukacyjny dla lekarzy rodzinnych rozumieć cu krzycę. Pomocne w rozwiązywaniu proble mów są wydawnictwa rozdawane bezpłatnie na zjeździe Problemy kardiologiczne w cukrzycy pod re dakcją prof. Idy Kinalskiej i Danuty Pupek Musialik, Geriatria z elemen tami gerontologii ogólnej pod re dakcją Tomasza Grodzickiego, Józe fa Kocemby i Anny Skalskiej oraz Przyjacielski poradnik domowej sa moopieki i samokontroli cukrzycy opracowany przez prof. Jana Tatonia. Pewnym urozmaiceniem atmosfe ry zjazdu była część artystyczna w scenerii auli Uniwersytetu Poznań skiego z bogatym programem i uczczeniem dyplomami zasłużonych profesorów: F. Kokota i J. Tatonia. Zbigniew Domosławski

9 MEDIUM CZERWIEC KOMISJA STOMATOLOGICZNA XXVI Konferencja Naukowo Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS TEMATYKA KONFERENCJI Współczesne procedury protetycz ne w aspekcie zachowania stanu zdro wia układu stomatognatycznego Jatrogenne oddziaływanie uzupeł nień protetycznych na tkanki i funk cje układu stomatognatycznego Błąd sztuki lekarskiej Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych w protetyce Tematy wolne PATRONAT HONOROWY Senator Rzeczypospolitej Polskiej dr n. med. Władysław Sidorowicz Prezydent Miasta Wałbrzycha Piotr Kruczkowski JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. Ryszard Andrzejak Prezydent Zarządu Głównego PTS prof. dr hab. Marek Ziętek Prezes Dolnośląskiej Izby Lekar skiej dr Andrzej Wojnar Dziekan Wydziału Lekarsko Stoma tologicznego AM we Wrocławiu prof. dr hab. Tomasz Konopka GOŚCIE HONOROWI prof. dr hab. Eugeniusz Spiecho wicz (UM Warszawa) prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski (UM Warszawa) prof. dr hab. Krystyna Dobies (UM Warszawa) prof. dr hab. Maria Kleinrok (UM Lublin) prof. dr hab. Zdzisław Krysiński (UM Poznań) Wałbrzych, Zamek Książ, 2 4 października 2008 Temat wiodący konferencji: Primum non nocere w protetyce stomatologicznej prof. dr hab. Bogumił Płonka (AM Wrocław) prof. dr hab. Halina Tejchman (AM Gdańsk) prof. dr hab. Stefan Włoch (UM Po znań) ORGANIZATORZY Katedra Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, Kierownik: dr hab. Halina Panek, prof. AM Zarząd Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Pre zes: prof. dr hab. Zdzisław Bereznow ski Oddział Dolnośląski Polskiego To warzystwa Stomatologicznego, Pre zes: dr n. med. Danuta Nowakowska NZOZ STOMAX Wałbrzych, Dyrek tor: dr n. med. Maciej Żak RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: 2 października 2008, czwartek Rejestracja uczestników Posiedzenie Zarządu Sekcji Protety ki PTS (godz ) Przygotowania do wystawy sprzętu i materiałów stomatologicznych 3 października 2008, piątek Uroczyste otwarcie Konferencji (godz ) Sesje tematyczne (Sala A,B) (godz ) Lunch (godz ) Sesje tematyczne (Sala A,B) (godz ) Uroczysta kolacja (godz ) Wystawa sprzętu i materiałów stoma tologicznych (godz ). 4 października 2008, sobota Sesje tematyczne (Sala A,B) (godz ) Zamkniecie Konferencji (godz ) Lunch (godz ) Dla chętnych wycieczka do Fabryki Porcelany (z możliwością zakupu) lub do tajnego kompleksu hitlerowskich bunkrów Riese koło Walimia* (godz ) Wystawa sprzętu i materiałów stoma tologicznych (godz ) *Organizację wycieczki uzależniamy od liczby chętnych. Program konferencji może ulec nie znacznym zmianom. INFORMACJE OGÓLNE Strona internetowa konferencji: ksiaz2008 Na stronie internetowej znajdują się m.in. informacje o XXVI Konferencji, formularze, wykaz hoteli. Miejsce obrad i sekretariatu kon ferencji w czasie obrad (rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych): Zamek Książ koło Wałbrzycha. Zgłoszenie uczestnictwa w konfe rencji na formularzu Nr 2 do 30 czerwca 2008 po cenach preferencyj nych, a najpóźniej do 1 września 2008 Opłaty za udział w konferencji Do Do Orientacyjny koszt uczestnictwa dla członka PTS Orientacyjny koszt uczestnictwa dla osób pozostałych Uroczysta kolacja 3X Wycieczka 4X Nocleg w hotelu we własnym zakresie! patrz wykaz hoteli patrz wykaz hoteli Uwaga: Dla studentów stomatologii opłata ulgowa 150 zł. roku ze zwiększonymi opłatami, z wy szczególnieniem opłat i kopią przeka zu pieniężnego prosimy przekazać na adres Biura Organizacyjnego (patrz ni żej). Wpłaty należy dokonać na konto podane w formularzu Nr 2. Zakwaterowanie we własnym za kresie według wykazu hoteli dołączo nego do formularza Nr 2. Karta zgłoszenia wystawcy sprzę tu i materiałów stomatologicznych na formularzu Nr 3 ADRES KOMITETU NAUKOWEGO (przyj mowanie zgłoszeń prezentacji prac na konferencję): Katedra Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu Wrocław, ul. Krakowska 26 Tel. +48 (71) , Fax.+48 (71) E mail: Hali ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO (przyjmowanie zgłoszenia uczestnictwa wraz z kopiami opłat za uczestnictwo w konferencji, kolacji towarzyskiej i opłaty za noclegi): NZOZ Centrum Stomatologii STO MAX Sp. z o.o Wałbrzych, ul. Szmidta 15 Tel. +48 (74) Fax.+48 (74) E mail: sto OPŁATY KIEROWAĆ NA KONTO: NZOZ STOMAX, Wałbrzych, ul. Szmidta 15 Invest Bank S.A Wałbrzych ul. Moniuszki 8 Nr konta: Z dopiskiem: Udział w XXVI Konfe rencji. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji dr hab. n. med. Halina Panek, prof. AM przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji Koleżanki i Koledzy Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotycząca autonomii lekarzy denty stów. W poprzednim numerze Me dium przedstawiłam Państwu sta nowisko Komisji Stomatologicznej przy DIL, która zdecydowanie jest przeciwna utworzeniu własnej izby dentystycznej. Jest nas Trud no nam zebrać składki po 40 zł, a po oddzieleniu musiałyby być one wie lokrotnie wyższe. Poza tym w pierw szym okresie to lekarze dentyści byli w Prezydium i Radzie w dużej licz bie i znacznej mierze przyczynili się do zbudowania naszego samorządu lekarsko dentystycznego. Sonda wykazała, że za oddziele niem się lekarzy dentystów były cztery izby. Dwadzieścia izb było przeciwnych. 28 maja 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Sto matologicznej Naczelnej Rady Le karskiej. W wyniku dyskusji uzgod niono komunikat (obok). lek. stom. Teresa Bujko przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL wiceprzewodnicząca DRL Dnia 28 maja br. odbyło się spotkanie Komi sji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekar skiej poświęcone wypracowaniu stanowiska Komisji Stomatologicznej NRL odnoszącego się do zgłoszonych propozycji zamian zapisów legislacyjnych (ustawa o izbach lekarskich, ordynacja wyborcza, usytuowanie i kompe tencje komisji stomatologicznych). Analizę zebranych wniosków w imieniu Ze społu ds. Legislacji KS NRL przedstawiła kol. Halina Porębska. W dyskusji wypowiadali się członkowie KS NRL i obecni na posiedzeniu przedstawiciele KS ORL. Do poruszanych za gadnień odnieśli się również prezes NRL Kon stanty Radziwiłł oraz przewodniczący Zespo łu NRL ds. Nowelizacji Ustawy o Izbach Le karskich Romuald Krajewski. Wszyscy zabierający głos podkreślali, prze kazując stanowiska swoich komisji stomatolo gicznych, stanowczy sprzeciw przeciwko po działowi samorządu i utworzeniu dwóch od rębnych izb. Jak wynikało z wypowiedzi, w większości izb okręgowych nie notuje się problemów związa nych z ograniczeniem inicjatywy i samodziel ności działania komisji stomatologicznych. Za rysował się pogląd, z którego wynika, że naj właściwszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy wiceprzewodniczący okręgowej rady lekar skiej jest jednocześnie przewodniczącym ko misji stomatologicznej. Pozwala to komisjom na daleko idącą samodzielność w działaniach zewnętrznych. W dyskusji poruszano również zagadnienia wyborcze, zastanawiając się, czy właściwym i korzystnym dla lekarzy dentystów rozwiąza niem byłaby zasada, w myśl której na wszyst kich etapach wyborczych lekarze dentyści gło Warszawa, dnia 28 maja 2008 r. KOMUNIKAT Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej sowaliby wyłącznie na lekarzy dentystów, a lekarze tylko na lekarzy. W nawiązaniu do tego przypomniano, że IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbył się w dniach stycznia 2008 r. odrzucił wniosek zawierający propozycję ta kiego głosowania. Jako wynik debaty poddano pod głosowa nie następujące propozycje: 1. Dodanie do art. 23 ust. 2 projektu usta wy o izbach lekarskich drugiego zdania o następującym brzmieniu: W uzasadnionych przypadkach na wniosek Komisji Stomatolo gicznej Okręgowa Rada Lekarska może utwo rzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i le karzy dentystów. Komisja Stomatologiczna przyjęła propozycję zapisu przy jednym głosie przeciwnym. 2. Wpisanie do zadań zjazdów okręgo wych i Krajowego Zjazdu Lekarzy obowiąz ku powoływania Komisji Stomatologicznej (a nie jak dotychczas przez ORL i NRL) wnio sek odrzucono przy jednym głosie wstrzymu jącym. 3. Odnosząc się do propozycji zmian w regułach wyborczych polegających na wpro wadzeniu zasady głosowania lekarzy denty stów na lekarzy dentystów na wszystkich szczeblach wyborczych, jako najdalej idący poddano pod głosowanie wniosek o zacho wanie dotychczasowej ordynacji wyborczej w obecnym brzmieniu wniosek przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzy mującym. przewodnicząca KS NRL Anna Lella sekretarz KS NRL Halina Porębska Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Stomato logicznego w Jeleniej Górze, Klinika Chirurgii Szczę kowo Twarzowej AM we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska i Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczekowo Twarzowej organizują W DNIACH 9 11 PAŹDZIERNIKA 2008 R. KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Miejsce konferencji: hotel Jan, Wojcieszyce 231, Jelenia Góra Ramowy program konferencji: 9 października 2008 r. (czwartek) Powitanie gości zagranicznych, honorowych patronów, wykładowców uczestników i wystawców 10 października 2008 r. (piątek) Sala A Sesja Jubileuszowa 45 lecie Koła Terenowego PTS W Jeleniej Górze Sesja naukowa V Międzynarodowego Trójstron nego Polsko Czesko Słowackiego Spotkania Chirurgii Szczę kowo Twarzowej (część I) Sesja naukowa V Międzynarodowego Trójstron nego Polsko Czesko Słowackiego Spotkania Chirurgii Szczę kowo Twarzowej (część II) Sala B Sesja implantologiczna (część I) Sesja implantologiczna (część II) Spotkanie koleżeńskie 11 października 2008 r. (sobota) Sala B Sesja periodontologiczna Zakończenie konferencji Adres Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Jan Wnukiewicz Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 5 tel. (071) , e mail: Adres Komitetu Organizacyjnego: dr Halina Świniarska tel Jelenia Góra, ul. Wolności 62 Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają 24 punkty edukacyjne i certyfikat. Za komitet Organizacyjny prof. dr hab. Jan Wnukiewicz lek. stom. Halina Świniarska dr n. techn. Beata Zboromirska Wnukiewicz

10 10 MEDIUM CZERWIEC 2008 PRAWO NA CO DZIEŃ radca prawny DIL mec. Beata Kozyra Łukasiak Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie. W naszej pracy każdego dnia tymczasem spotykamy się z przepisami prawnymi, które dodatkowo cały czas ulegają zmianom. Dzięki Medium możecie śledzić najważniejsze zmiany w prawie dotyczące zawodu lekarza nie wertując nerwowo Dzienników Ustaw ani Monitorów Polskich. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości prawne, skontaktujcie się z nami osobiście (ul. Matejki 6, godz ), wyślijcie list zwykły czy elektroniczny Postaramy się, by na naszych łamach na każde Wasze pytanie odpowiedział radca prawny Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Swoje dane można zastrzec do wiadomości redakcji. Zawód lekarza i lekarza dentysty 23 kwietnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach leka rza i lekarza dentysty, opublikowa na w Dzienniku Ustaw nr 58 poz Zgodnie z art. 5 ust. 1 okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wy konywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu leka rza dentysty osobie, która: 1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczypo spolita Polska państwa członkow skiego Unii Europejskiej, 2) posiada: a) dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez polską szko łę wyższą lub b) dokument potwierdzający for malne kwalifikacje lekarza lub le karza dentysty, spełniające minimal ne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczypospo lita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia i towarzyszące mu, odpo wiednie świadectwo wymienione w tym wykazie lub c) dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne pań stwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypo spolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, 3) posiada pełną zdolność do czyn ności prawnych, 4) posiada stan zdrowia pozwala jący na wykonywanie zawodu leka rza lub lekarza dentysty, 5) wykazuje nienaganną postawę etyczną. Osobie spełniającej powyższe wa runki okręgowa rada lekarska przy znaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli wła da językiem polskim w mowie i pi śmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Wymóg ten nie dotyczy osoby, która ukończyła stu dia medyczne w języku polskim. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 lit. a lub c oraz pkt. 3 5, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykony wania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza den tysty, jeżeli ponadto: odbyła staż podyplomowy lub uzyskała uznanie stażu podyplomo wego odbytego poza granicami Rze czypospolitej Polskiej za równoważ ny ze stażem podyplomowym odby tym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim i le karsko dentystycznym, jeżeli ukoń czyła studia w tym języku. Wymóg, o którym mowa wyżej, dotyczy także osoby, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt. 1 i 3 5 oraz w ust. 2 i posiada dokument potwierdzający formalne kwalifika cje lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b, ale nie posiada towarzyszącego mu świadectwa, wymienionego w wy kazie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia. W celu odbycia stażu podyplomo wego i złożenia Lekarskiego Egza minu Państwowego lub Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Pań stwowego okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wyko nywania zawodu lekarza albo ogra niczone prawo wykonywania zawo du lekarza dentysty, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Okręgowa rada lekarska, na wniosek lekarza lub lekarza denty sty, wydaje: 1) zaświadczenie stwierdzające, że lekarz lub lekarz dentysta posia da kwalifikacje zgodne z wymaga niami wynikającymi z przepisów pra wa Unii Europejskiej oraz że posia dany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiada nie formalnych kwalifikacji odpo wiada dokumentom potwierdzają cym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, 2) zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza, lekarza dentystę specjalizacji równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w prze pisach obowiązujących w Unii Eu ropejskiej w odniesieniu do Rzeczy pospolitej Polskiej, 3) zaświadczenie potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada prawo wykonywania zawodu, któ rego nie został pozbawiony ani któ re nie zostało zawieszone, oraz że nie został ukarany przez sąd lekar ski, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej albo wsz częte przez okręgową radę lekarską mogące skutkować zawieszeniem prawa wykonywania zawodu ani ograniczeniem w wykonywaniu określonych czynności medycz nych, 4) zaświadczenie o przebiegu pra cy zawodowej, 5) inne zaświadczenia wymaga ne przez właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw człon kowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europej skiej. Zgodnie z art. 7 cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu przyznaje prawo wykonywania zawodu leka rza albo prawo wykonywania zawo du lekarza dentysty na stałe albo na czas określony, jeżeli spełnia na stępujące warunki: 1) posiada dyplom lekarza lub le karza dentysty wydany: a) przez polską szkołę wyższą lub b) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub c) w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uzna ny w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimal ne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej, 2) posiada pełną zdolność do czyn ności prawnych, 3) posiada stan zdrowia pozwala jący na wykonywanie zawodu leka rza lub lekarza dentysty, 4) wykazuje nienaganną postawę etyczną, 5) wykazuje znajomość języka polskiego, 6) odbył staż podyplomowy, 7) złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko Dentystyczny Egzamin Państwowy, 8) uzyskał prawo pobytu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Cudzoziemcowi, o którym mowa wyżej, zamierzającemu wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej wyłącznie w celu odby cia kształcenia podyplomowego w określonej formie lub odbycia stu diów w celu uzyskania stopnia na ukowego albo uczestniczenia w ba daniach naukowych i pracach roz wojowych, przyznaje się prawo wy konywania zawodu na czas określo ny, jeżeli spełnia wymienione wyżej warunki oraz uzyska na podstawie odrębnych przepisów zgodę Mini stra Zdrowia na odbycie określonej formy kształcenia lub studiów. Prawo wykonywania zawodu przy znaje się wyłącznie na okres szkole nia zawodowego lub trwania stu diów, lub prowadzenia badań na ukowych i prac rozwojowych we wskazanym miejscu szkolenia, stu diów lub prowadzenia badań. Przepis art. 9 stanowi, że lekarz o odpowiednio wysokich kwalifika cjach, nieposiadający prawa wyko nywania zawodu na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, ale posiadają cy to prawo w innym państwie, może prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lekarza lub brać udział w konsylium lekarskim i wy konywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego konsylium lub pro gramu nauczania, jeżeli: 1) został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej, każdorazowo po uzy skaniu zgody właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 2) został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w zakładzie opieki zdrowotnej, każdorazowo po uzyskaniu zgody kierownika tego zakładu i właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczną jednostkę naukową, która informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską. Lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskie go Unii Europejskiej, który posiada prawo do wykonywania zawodu le karza lub lekarza dentysty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może czasowo i okazjonalnie wyko nywać zawód lekarza, lekarza den tysty bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu leka rza albo prawa wykonywania zawo du lekarza dentysty albo bez ko nieczności uzyskania wpisu do reje stru indywidualnych praktyk lekar skich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekar skich, jeżeli złoży w okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywa nia zawodu: 1) pisemne oświadczenie o zamia rze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza, leka rza dentysty, z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego wykony wania na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, oraz 2) dokument potwierdzający oby watelstwo, oraz 3) zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że posiada w tym pań stwie prawo do wykonywania zawo du lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadcze nia nie jest zawieszone lub ograni czone, i że wykonuje zawód leka rza, oraz 4) dokument potwierdzający kwalifikacje formalne lekarza lub lekarza dentysty. Lekarz, lekarz dentysta z chwilą złożenia oświadczenia oraz wymie nionych dokumentów zostaje wpi sany do rejestru lekarzy tymczaso wo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonym przez wła ściwą okręgową radę lekarską. Okręgowa rada lekarska dokonu je wpisu lekarza, lekarza dentysty do rejestru oraz wydaje lekarzowi, lekarzowi dentyście zaświadczenie o spełnieniu przez niego obowiązku złożenia zaświadczenia oraz doku mentów. Wpis do rejestru oraz wy danie zaświadczenia nie może po wodować opóźnień lub utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wy konywaniu zawodu. Okręgowa rada lekarska, każdo razowo, w okresie, kiedy lekarz lub lekarz dentysta tymczasowo i oka zjonalnie wykonujący zawód na te renie jej działania, może zwracać się do właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym lekarz ten posiada prawo do wykonywania zawodu, o przeka zanie informacji potwierdzających, że wykonuje on zawód w tym pań stwie zgodnie z prawem i że nie był karany w związku z wykonywaniem zawodu. Lekarz, lekarz dentysta składa oświadczenie, że pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, jeże li je posiada, spełniają wymagania określone w przepisach wykonaw czych do ustawy o zawodach leka rza i lekarza dentysty. Do lekarza, lekarza dentysty, o którym mowa wyżej, stosuje się od powiednio przepisy art. 54 i 56 dot. nadzoru prowadzonego przez izbę lekarską oraz dot. zasad ogłaszania się lekarzy. Okręgowa rada lekarska każdo razowo może ocenić tymczasowy i okazjonalny charakter wykonywa nia zawodu, uwzględniając jego okres, częstotliwość, regularność i ciągłość. Lekarz jest zwolniony z obowiąz ku rejestracji w Zakładzie Ubezpie czeń Społecznych w celu dokona nia rozliczeń związanych z tymcza sowym i okazjonalnym wykonywa niem zawodu lekarza. W takim przy padku lekarz informuje o tymczaso wym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu na piśmie właściwy ze względu na miejsce wykonywania zawodu oddział Zakładu Ubezpie czeń Społecznych albo, przed roz poczęciem wykonywania czynności zawodowych albo, w nagłych wy padkach, po ich wykonaniu. Do lekarza stosuje się odpowied nio przepisy art. 29 i 40 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) doty czące prowadzenia przez rzecznika postępowania w sprawach odpowie dzialności zawodowej lekarzy. W przypadkach, w których lekarz lub lekarz dentysta tymczasowo i okazjonalnie wykonuje zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach, o których mowa w art. 9, okręgowa rada lekarska lub Na czelna Rada Lekarska mogą wyma gać od lekarza lub lekarza dentysty przekazania pacjentom wszystkich lub niektórych spośród następują cych informacji: 1) w przypadku gdy lekarz, lekarz dentysta jest wpisany do rejestru przedsiębiorców lub podobnego re jestru publicznego wskazania tego rejestru, numeru, pod jakim wystę puje w rejestrze, lub w innych za wartych w tym rejestrze danych po zwalających na identyfikację leka rza, lekarza dentysty, 2) nazwy i adresu właściwego or ganu udzielającego zezwolenia na wykonywanie zawodu w państwie członkowskim siedziby,

11 MEDIUM CZERWIEC ) wskazania stowarzyszenia za wodowego lub podobnej sytuacji, w której lekarz, lekarz dentysta jest zarejestrowany, 4) tytułu zawodowego, 5) w przypadku gdy lekarz, lekarz dentysta prowadzi działalność pod legającą opodatkowaniu podatkiem VAT numeru identyfikacji podat kowej VAT, 6) szczegółów dotyczących polisy ubezpieczeniowej lub innych środ ków indywidualnego lub zbiorowe go zabezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1a lekarz może odbywać specjaliza cję na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, za wartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia za wodowego, obejmującego realiza cję programu specjalizacji. Lekarz może również odbywać specjalizację w ramach: 1) umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania specjalizacji z jed nostką organizacyjną prowadzącą specjalizację, 2) płatnego urlopu szkoleniowe go udzielanego pracownikowi na czas trwania określonej specjaliza cji na podstawie odrębnych przepi sów, 3) poszerzenia zajęć programo wych dziennych studiów dokto ranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowe go lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów w try bie określonym w pkt. 1, 2, 4 lub 5, PRAWNIK ODPOWIADA Jakie warunki należy spełnić rejestrując grupową praktykę le karską? Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. nr 226 poz ze zm.) le karze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić gru pową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, po uzyskaniu wpisu do rejestru gru powych praktyk lekarskich prowa dzonego przez okręgową radę le karską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Lekarze zamierzający udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w celu uzyskania wpisu do rejestru są obowiązani złożyć wniosek, któ ry powinien zawierać następujące dane: 1) listę lekarzy wspólników spół ki ze wskazaniem imion i nazwisk wspólników, ich miejsca zamiesz kania oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki, 2) o spełnieniu przez lekarzy wa runków, o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy stanowiącym, że le karz wykonujący indywidualną praktykę lekarską jest obowiąza ny spełniać następujące warunki: posiadać prawo wykonywania zawodu, nie może być: a) zawieszonym w prawie wyko nywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu określonych czyn ności medycznych na podstawie przepisów ustawy lub art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, c) pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzecze niem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środ ka zapobiegawczego zakazu wyko nywania zawodu, dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana 4) umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony z jednostką orga nizacyjną inną niż określoną w art. 19 ust. 1, zapewniającą realizację części programu specjalizacji w za kresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obo wiązany pełnić w czasie realizacji programu odpowiedniej specjaliza cji, w liczbie określonej w tym pro gramie, nie mniej niż 3 dyżury w miesiącu, i w ramach płatnych urlo pów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części pro gramu specjalizacji w jednostce or ganizacyjnej prowadzącej specjali zację lub odpowiednio prowadzonej staż kierunkowy, 5) umowy cywilnoprawnej o szko lenie specjalizacyjne, zawartej z jed nostką organizacyjną prowadzącą specjalizację, jednostka organizacyj na prowadząca specjalizację nie po biera od lekarza opłat za to szkole nie. Rezydentury są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Zdro wia. Lekarz w czasie trwania danej specjalizacji może odbywać tylko jedną specjalizację. Lekarz, który odbywa specjaliza cję w ramach rezydentury, otrzy muje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez Ministra Zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w któ rym lekarz rozpoczyna lub odbywa praktyka, wyposażonym w produk ty lecznicze, wyroby medyczne, apa raturę i sprzęt medyczny odpowied ni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posia dać opinię właściwego państwowe go powiatowego inspektora sanitar nego o spełnieniu warunków wyma ganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w przypad ku, gdy zwłoka w udzieleniu pomo cy mogłaby spowodować niebezpie czeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstro ju zdrowia oraz w innych przypad kach niecierpiących zwłoki (art. 30 ustawy), uzyskać wpis do ewidencji dzia łalności gospodarczej. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany ponadto posiadać specjalizację w dziedzinie medycy ny odpowiadającej rodzajowi i zakre sowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Wniosek powinien zawierać rów nież: dane zawarte w dokumencie Prawo wykonywania zawodu leka rza lub lekarza dentysty, dane o przebiegu pracy zawo dowej w ciągu ostatnich 5 lat, dane dotyczące pomieszczenia i jego urządzenia, wyposażenia w pro dukty lecznicze i wyroby medycz ne, sprzęt i aparaturę medyczną, rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30, adres siedziby praktyki lekar skiej lub adres miejsca przyjmowa nia wezwań i przechowywania do kumentacji medycznej, sprzętu medycznego, w tym również w za kresie, o którym mowa w art. 30, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu we zwania, 3) numer ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do Krajo wego Rejestru Sądowego, 4) oznaczenie miejsca i datę spo rządzenia wniosku, specjalizację, na podstawie przecięt nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wy płat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodze nia. Lekarz cudzoziemiec zamierzają cy wykonywać lub wykonujący za wód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzy skania stopnia naukowego, posiada jący wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo ny, po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia, może odbywać specjaliza cję na zasadach określonych w prze pisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach nauko wych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia. Lekarz obywatel państwa innego niż Rzeczypospolita Polska posiada jący prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przystępuje do postępowania kwali fikacyjnego do specjalizacji lekar skich na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskie go Unii Europejskiej ma prawo po sługiwać się na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej oryginalnym ty tułem określającym wykształcenie uzyskanym w innym niż Rzeczypo 5) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskaza niem imienia i nazwiska oraz pełnio nej funkcji. Do wniosku uprawniony lekarz wspólnik spółki dołącza dokument potwierdzający prawo do korzysta nia z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana praktyka lekar ska, opinię o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w da nym pomieszczeniu określonych świadczeń zdrowotnych wydaną przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być wykonywana praktyka le karska, umowę z podmiotem świad czącym usługi w zakresie steryliza cji, w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do ste rylizacji, a lekarze mają zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu me dycznego wymagającego steryliza cji, umowę spółki albo jej kseroko pię potwierdzoną za zgodność z ory ginałem, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go spodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wnioskiem lekarze zamie rzający udzielać świadczeń zdro wotnych w ramach grupowej prak tyki lekarskiej składają oświadcze nie następującej treści: Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych prak tyk lekarskich są kompletne i zgod ne z prawdą, 2) znane mi są i spełniam warun ki wykonywania działalności gospo darczej w zakresie grupowej prak tyki lekarskiej, określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oświadczenie powinno również zawierać: 1) firmę przedsiębiorcy, jego sie dzibę i adres, a w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólni ków oraz ich adres zamieszkania, 2) oznaczenie miejsca i datę zło żenia oświadczenia, spolita Polska państwie członkow skim Unii Europejskiej lub jego skró tem. Zgodnie z art. 41 lekarz ma obo wiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Sposób prowadzenia i udostępnia nia dokumentacji medycznej przez lekarza wykonującego zawód w za kładzie opieki zdrowotnej określają odrębne przepisy. Lekarz udostęp nia dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawi cielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta osobie upo ważnionej przez pacjenta do uzyski wania dokumentacji w przypadku jego zgonu, innemu lekarzowi lub uprawnio nym osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, podmiotom i organom upraw nionym na podstawie odrębnych przepisów. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu, w formie wypisów, odpisów lub kopii, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez wydanie orygi nału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzy staniu, jeżeli uprawniony podmiot lub organ żąda udostępnienia ory ginałów dokumentacji. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wypisów, odpi sów lub kopii lekarz może pobierać opłatę, z zastrzeżeniem art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia nazwiska oraz pełnionej funkcji. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udziela nie świadczeń zdrowotnych. Wykonywanie grupowej prakty ki lekarskiej nie jest prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej. Organ prowadzący rejestr prak tyk lekarskich, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku oraz oświadczenia, po sprawdzeniu speł nienia warunków wykonywania działalności w zakresie grupowej praktyki lekarskiej, dokonuje wpi su do rejestru grupowych praktyk lekarskich oraz wydaje grupowej praktyce lekarskiej zaświadczenie o wpisie do rejestru. Jeżeli organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich nie dokona wpi su w wym. terminie, a od dnia wpły wu tego wniosku do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wniosko dawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa wyżej, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wnio sku o wpis. Organ prowadzący rejestr prak tyk lekarskich dokonuje wpisu bez terminowo lub na czas ograniczony terminem ważności prawa wykony wania zawodu. Jeżeli co najmniej jeden z lekarzy grupowej praktyki lekarskiej jest członkiem innej okręgowej izby le karskiej, w uzasadnionych przypad kach okręgowa rada lekarska może podjąć uchwałę o zarejestrowaniu tej praktyki. Zgodnie z przepisami rozporządze nia Ministra Zdrowia z dnia 20 mar ca 2007 r. w sprawie szczegółowego 2004 r. nr 39 poz. 353 ze zm.). Wyso kość nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w po przednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS. Dokumentację medyczną prze chowuje się przez okres 20 lat, li cząc od końca roku kalendarzowe go, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem doku mentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodze nia ciała lub zatrucia, którą prze chowuje się przez okres 30 lat, li cząc od końca roku kalendarzowe go, w którym nastąpił zgon. Po upływie wymienionych okre sów dokumentację medyczną nisz czy się w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego do tyczyła. Przepis art. 50 ust. 1 stanowi, że lekarz może wykonywać indywidu alną praktykę lekarską, indywidu alną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miej scu wezwania, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidu alnych praktyk lekarskich, indywi dualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywa nia praktyki. Uchyla się ust. 3 w brzmieniu le karz dentysta nie może wykonywać indywidualnej praktyki lekarskiej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania. trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidual nych praktyk lekarskich, indywi dualnych specjalistycznych prak tyk lekarskich i grupowych prak tyk lekarskich (Dz.U. nr 60 poz. 409) lekarze posiadający tytuł spe cjalisty lub specjalizację I lub II stop nia, którzy zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych w róż nych dziedzinach medycyny w ra mach grupowej praktyki lekar skiej, składają jeden wniosek. Lekarze, którzy zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki le karskiej w kilku pomieszczeniach, mają obowiązek przedstawić dane o każdym z tych pomieszczeń, jego wyposażeniu w aparaturę, pro dukty lecznicze, wyroby medycz ne i sprzęt medyczny oraz od rębną opinię wydaną przez pań stwowego powiatowego inspekto ra sanitarnego. Okręgowa rada lekarska w ter minie 30 dni od dnia złożenia wnio sku o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich, wraz z doku mentami deleguje zespół wizyta cyjny składający się z lekarzy, z których co najmniej jeden powi nien posiadać specjalizację II stop nia lub tytuł specjalisty w dziedzi nie medycyny odpowiedniej do dziedziny, w której ma być wyko nywana praktyka, w celu doko nania oceny pomieszczeń, urzą dzeń, sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej i sporządze nia opinii w przedmiocie możliwo ści udzielania deklarowanych przez lekarzy świadczeń zdrowot nych, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, do stępnymi metodami i środkami za pobiegania, rozpoznawania i le czenia chorób, zgodnie z zasada mi etyki zawodowej oraz z nale żytą starannością. W przypadku grupowej prakty ki lekarskiej zaświadczenie o wpi sie do rejestru grupowych praktyk lekarskich okręgowa rada lekar ska wydaje każdemu lekarzowi będącemu wspólnikiem spółki.

12 12 MEDIUM CZERWIEC 2008 Jubileusz prof. Stanisława Potoczka 17 maja 2008 r. w sali wykładowej DIL odbyła się uroczystość 85 lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława Potoczka, zorganizowana przez pracowników Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. W uroczystości uczestniczyli prof. dr hab. Marek Ziętek prorektor ds. nauki, prezydent ZG PTS i kie rownik Katedry i Zakładu Periodon tologii, prodziekani Wydziału Lekar sko Stomatologicznego prof. dr hab. Urszula Kaczmarek i dr hab. prof. nadzw. Halina Panek, prof. dr hab. Bogumił Płonka były kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej, dr hab. prof. nadzw. Jan Wnukie wicz, dr hab. prof. nadzw. Wiesław Kurlej, dr hab. Włodzimierz Więc kiewicz, dr Teresa Bujko wicepre zes DIL, dr n. med. Danuta Nowa kowska prezes Oddziału Dolnoślą skiego PTS, dr n. med. Grzegorz Chmiel prezes APS oraz licznie ze brani pracownicy stomatologii. Życzenia nadesłali prof. dr hab. Ry szard Andrzejak rektor AM i dr hab. prof. nadzw. Tomasz Konopka dziekan Wydziału Lekarsko Sto matologicznego. O Dostojnym Jubilacie mówiła prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Sto matologii Zachowawczej i Dziecię cej. W życiu Pana Profesora można wyróżnić kilka etapów. Pierwszy z nich, najbardziej beztroski, spędzo ny w rodzinnym miasteczku Bobo wa na Podkarpaciu, przerwał wy buch II wojny światowej. Podczas okupacji Pan Profesor walczył w I Pułku Strzelców Podhalańskich. Konsekwencją tego było aresztowa nie w 1944 r. 21 letniego żołnierza, więzienie na gestapo (Gorlice, Tar nów i Kraków), obozy koncentra cyjne w Gross Rosen, Dora Nieder schswarfen i Nordhausen. Po zakończeniu wojny nastąpił najbardziej czynny okres, wypełnio ny nauką, studiami i rozpoczęciem pracy zawodowej: matura w Tarno wie (1946 r.), Wrocławiu i rozpoczę cie studiów na Wydziale Przyrodni czym Uniwersytetu Przyrodniczego, a po roku zmiana kierunku stu dia na Oddziale Stomatologii Wy działu Lekarskiego Akademii Me dycznej i dyplom lekarza dentysty Gratulacje Jubilatowi składają prof. dr hab. Urszula Kaczmarek prof. dr hab. Marek Ziętek i dr Teresa Bujko, wieceprzewodnicząca DIL. w 1950 r. Jeszcze będąc studentem, w 1949 r., Pan Profesor podjął pra cę dydaktyczną jako zastępca asy stenta w Katedrze Stomatologii Za chowawczej, kierowanej przez prof. dr Ignacego Pietrzyckiego. I tak rozpoczął się kolejny okres w życiu 44 lata nieprzerwanej pracy w Katedrze Stomatologii Zachowaw czej ( ). Pracując w Kate drze, zdobywał kolejne stopnie na ukowe i specjalizacje. Ukończył stu dia na Wydziale Lekarskim, uzysku jąc w 1955 r. dyplom lekarza medy cyny. Nabytą wiedzę ogólnole karską wykorzystał, pracując w la tach w III Klinice Cho rób Wewnętrznych, kierowanej przez prof. dr hab. Edwarda Szcze klika. Doskonalił wiedzę uzyskując w 1959 r. specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Jednakże pozostał wierny stomato logii. W 1961 r. uzyskał stopień dok tora nauk medycznych po obronie pracy O niektórych zmianach bio chemicznych krwi w chorobach przyzębia, a w dwa lata później na podstawie dorobku naukowego i pracy Choroby przyzębia a choro by przewodu pokarmowego stopień doktora habilitowanego (1963 r.). W 1965 r. otrzymał etat docenta i objął kierownictwo Katedry. Tytuł naukowy i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 r., a 8 lat później tytuł naukowy i sta nowisko profesora zwyczajnego (1979 r.). Uzyskał specjalizację w zakresie trzech specjalności stomatologii zachowawczej (1962 r.), paradonto logii (1973 r.) i stomatologii dziecię cej (1974 r.). 30 lat kierowania Katedrą wy pełniały liczne obowiązki własna praca naukowa, inicjowanie badań i kierowanie pracą naukową innych, praca dydaktyczna, organizacyjna i społeczna. Pan Profesor opubliko wał ponad 200 prac o szerokiej te matyce badawczej. Był współauto rem 5 podręczników: Zagadnienia z zakresu stomatologii zachowaw czej (1958), Zarys kliniczny sto 85 matologii zachowawczej (1972), Propedeutyka stomatologii (1978), Słownik terminologii sto matologicznej (1975) i Choroby wewnętrzne (1983). Współpraco wał naukowo z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczył w kra jowych i zagranicznych zjazdach naukowych. Wiele czasu poświęcił na sprawowanie funkcji w redak cjach czasopism naukowych (re daktor naczelny Wrocławskiej Sto matologii, członek komitetów na ukowych i redakcyjnych Czasopi sma Stomatologicznego, Prac Naukowych AM we Wrocławiu i Stomatologie der DDR ). Za osiągnięcia naukowe otrzy mał wiele nagród i wyróżnień. Waż niejsze z nich to: wyróżnienie im. A. Cieszyńskiego za prace z dziedziny parodontologii opublikowane w la tach , I Nagroda im. A. Cie szyńskiego za prace opublikowane w latach i Zespołowa Na groda Redakcji Czasopisma Stoma tologicznego za cykl prac. Znaczący jest wkład prof. Potocz ka w kształcenie kadry naukowej: promotor 20 prac doktorskich, pa tron 3 rozpraw habilitacyjnych (prof. dr hab. A. Majewska 1977, prof. dr hab. U. Kaczmarek 1986, prof. dr hab. M. Ziętek 1991), recenzent 32 prac doktorskich, 13 prac habilita cyjnych, 22 wniosków profesorskich oraz 8 superrecenzji dla CKK. Uczestniczył w kształceniu podyplo mowym stomatologów prowadząc liczne kursy doskonalące, a także wykłady w ramach kursów CMKP i Prof. Stanisław Potoczek WODKM. Egzaminował i przewod niczył komisjom specjalizacyjnym. Prof. Potoczek sprawował wiele ważnych i odpowiedzialnych funk cji: na uczelni, w rejonie i kraju. Był prodziekanem Wydziału Lekarskie go z Oddziałem Stomatologii ( ), kierownikiem Oddziału Stoma tologicznego ( ), dyrektorem Instytutu Stomatologii ( ) i prorektorem ds. nauczania ( ). Za szczególnie twórcze osią gnięcia w pracy dydaktyczno wy chowawczej otrzymał cztery nagro dy Ministra Zdrowia (w roku 1975, 1976, 1977 i 1978). O jego zaangażo waniu w działalność Polskiego To warzystwa Stomatologicznego świadczy powierzenie Mu kierow niczych funkcji na szczeblu regio nu (prezes Oddziału Wrocławskie go) i kraju (przewodniczący Sekcji Stomatologii Zachowawczej i Para dontologii, wiceprezes ZG PTS w latach , prezes Zarządu Głównego PTS w latach ). W dowód zasług Polskie Towarzy stwo Stomatologiczne wyróżniło Pana Profesora Złotą Odznaką (1967), członkowstwem honoro wym (1978) i najwyższą godnością Bene Meritus (1982). Współpraca z zagranicznymi towa rzystwami naukowymi została doce niona i wyróżniona przyznaniem sta tusu Członka Honorowego Bułgar skiego Towarzystwa Stomatologicz nego (1979) i Członka Honorowego Towarzystwa Stomatologicznego NRD (1984). W uznaniu wybitnych zasług prof. zw. dr hab. Stanisław Potoczek otrzymał liczne odznaczenia: m.in. Krzyże: Kawalerski (1974), Oficer ski (1984) i Komandorski (2002); Order Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982), Medal Honorowy Akademia Medica Wratislaviensis (1978), Złotą Odznakę Akademii Medycznej we Wrocławiu (1980). Pan Profesor przeszedł na emery turę w 1993 r. Ze stomatologią się jednak nie rozstał. Podjął się trud nej pracy redaktora naukowego tłumaczeń 10 podręczników, a tak że sam tłumaczył wiele rozdziałów. Przyczynił się do wzbogacenia bi blioteki stomatologów w wartościo we pozycje (Stomatologia zacho wawcza I 1994, Propedeutyka sto matologii zachowawczej i protetyki 1994, Stomatologia zachowawcza II 1995, Paradontologia 1995, Choroby przyzębia i twardych tka nek zęba 1995, Hexal Podręczny Leksykon Medycyny 1996, Stoma tologia dziecięca 1997, Stomatolo gia od A do Z 1998, Diagnostyka i terapia w pediatrii 1999, Kariolo gia próchnica zębów 2001). Rodzinne tradycje stomatologicz ne kontynuują syn Jacek, synowa Ewa i wnuczka Kasia. Każdy jubileusz nastraja nostal gicznie: zadum, refleksja nie tylko nad drogą życiową Jubilata, ale tak że nad własnymi życiem. Życiorys Jubilata jest wyjątkowy i niepowta rzalny. Nie ominęła Go tragedia wojny i koszmar obozów koncentra cyjnych, ale też Jego życie było i jest bogate w radość z osiągnięć i doko nań. Dorobek prof. Stanisława Po toczka stanowi istotny wkład w roz wój nauki i na trwałe wpisze się w historię polskiej stomatologii. Sint sua premia laudi niech za sługi zyskują właściwą sobie nagro dę. Ad multos annos Panie Profesorze. Urszula Kaczmarek ZDJÊCIA: ADAM ZADRZYWILSKI

13 MEDIUM CZERWIEC Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska WALNE ZGROMADZENIE Na drugi kwartał roku zaplanowano walne zgromadzenie członków Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska. Podczas spotkania osiągnięto quorum, co pozwoliło na sprawne procedowanie oraz przyjęcie ważnych uchwał. Podczas zebrania podjęto wiele postanowień oraz opracowano plan działań ZPOZ na kolejny rok. Ustalono również priorytety na najbliższe miesiące. Walne Zgromadzenie ZPOZ, któ re odbyło się w otoczeniu Gór So wich w Lasocinie, prowadził Dariusz Kryński, a nad poprawnością pro cedur czuwał mecenas Lech Salach. Dzięki prowadzącemu zebranie przebiegło niezwykle sprawnie i dynamicznie. Zgromadzonych leka rzy powitał przewodniczący związ ku Wiktor Wolfson, wygłaszając sprawozdanie z rocznej działalności. Członkowie ZPOZ przyjęli sprawoz danie jednogłośnie, w wyniku cze go cały zarząd otrzymał absoluto rium. W dalszej części spotkania za proponowano kilka nowych uchwał, które zostały przyjęte przez człon ków zgromadzenia. Pierwszą uchwałą dokonano zmiany w statucie ZPOZ, umożliwia jąc związkowi prowadzenie działal ności gospodarczej. Celem tej zmia ny jest m.in. umożliwienie przyjmo wania honorariów od reklamodaw ców periodyku medycznego Zdro wie Dla Każdego. Kolejna uchwa ła poddana głosowaniu dotyczyła przeobrażenia zasad dystrybucji wspomnianej gazety Federacji Po rozumienia Zielonogórskiego. Uchwalona zmiana usprawnia pro ces dystrybucji poprzez podział puli należnej związkowi tak, aby świad Prof. Alicja Chybicka została te goroczną laureatką Złotej Kuli. To prestiżowa nagroda przyznawana przez wrocławskich biznesmenów. Jest nią autentyczna kula ze szla chetnego kruszcu, której każdora zowo artystyczny kształt nadaje naj lepszy wrocławski grafik prof. Eu geniusz Get Stankiewicz. Dotych czasowymi laureatami byli między innymi papież Jan Paweł II, Tade usz Różewicz, Maciej Łagiewski, Bogdan Zdrojewski, Wojciech Dzie duszycki, kardynał Henryk Gulbi nowicz, prof. Jan Miodek. A oto sylwetka tegorocznej laure atki. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego naszej Akademii. Po siada specjalizację z pediatrii, onko logii i hematologii dziecięcej, trans plantologii i immunologii klinicznej, a także opieki paliatywnej Od roku 1999 jest profesorem i kieruje Kli niką i Katedrą Transplantacji Szpi ku, Onkologii i Hematologii Dziecię cej. Kierowana przez nią klinika należy do wiodących ośrodków eu ropejskich. Jest jedną z nielicznych, gdzie dokonuje się przeszczepu szpi ku u dzieci. Prof. Chybicka jest czeniodawcy otrzymywali gazety na adres swoich placówek, wyczerpu jąc jednocześnie cały nakład publi kacji. Kolejną ważną uchwałą podjętą podczas walnego zgromadzenia było upoważnienie członków zarzą du, lub ich pełnomocnika ustano wionego uchwałą zarządu, do zacią gania zobowiązań pieniężnych na kwotę nie przekraczającą 2 tys. zł (dotychczas była to kwota do tysią ca zł). Wymogiem zaciągnięcia ta kiego zobowiązania jest współdzia łanie przynajmniej dwóch członków zarządu lub członka zarządu i wy znaczonego pełnomocnika. W kolejnej uchwale członkowie ZPOZ przegłosowali podniesienie składki członkowskiej. Podczas zebrania Zgromadzenie Ogólne Członków upoważniło za rząd do wystąpienia z postulatem do sekretariatu Federacji Porozumie nia Zielonogórskiego o wzmocnie nie reprezentacji świadczeniodaw ców wykonujących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w struktu rach władzy wykonawczej Federa cji. Zdaniem ZPOZ najlepszym roz wiązaniem byłoby powołanie stano wiska pełnomocnika do spraw spe cjalistyki i rehabilitacji oraz usytu owanie go w strukturze władz PZ przy sekretariacie Federacji. Podczas walnego zgromadzenia ZPOZ ustalono również nowe cele oraz zaplanowano zadania na naj bliższe miesiące i lata. W planach ujęto m.in. działania mające na celu zwiększenie liczebności świadcze niodawców w strukturach związku. Zarząd ma być poszerzony o dorad cę, który zajmuje się problematyką informatyczną. Palącym problemem jest znalezienie najlepszego rozwią zania dla świadczeniodawców i wprowadzenia nowego, jednolitego programu informatycznego. Zasygnalizowano również przygo towanie przez zarząd do corocznej konferencji ZPOZ, która obejmie tematyką aktualne zagadnienia prawno organizacyjne NZOZ ów, spełniając oczekiwania członków związku. Podczas zebrania próbo wano rozwiązać problem nierówne go traktowania podmiotów publicz nych i niepublicznych, czyli elimi nowania tzw. szarej strefy działalno ści medycznej. Nowym wyzwaniem dla związku jest odpowiedź na pytanie: jak świad czeniodawcy powinni zareagować na pojawianie się na rynku usług medycznych potężnych firm kapita łowych? Członkowie zgromadzenia zastanawiali się czy nie powinni za interesować się integracją praktyk w celu utworzenia własnych sieci. Takie działania mogłyby przede wszystkim obniżyć koszty działalno ści, pozwalając na lepsze wykorzy stanie potencjału NZOZ ów oraz wzmacniając ich pozycję na rynku usług medycznych. Podobnie jak w poprzednim roku, w tym również będziemy się spotykali w imieniu naszych człon ków z zarządem Dolnośląskiego NFZ mówił Wiktor Wolfson, prze wodniczący Związku ZPOZ. Bę dziemy kontynuować dotychcza sową współpracę i na bieżąco roz wiązywać trudności powstające w NZO. Nowy dyrektor Dolnośląskie go NFZ Krzysztof Dworak już zade klarował pomoc w usuwaniu proble mów, z którymi się borykamy. Mamy więc nadzieję na dobrą współpracę. Niestety, nie wszystko możemy rozwiązać na szczeblu re gionalnym. Nieprzemyślane zmiany systemu informatycznego ofertowa nia i brak stabilności kontraktów spowodowały zator w płatnościach za wykonane porady. Podobnie jak zmiany wartości punktowej porad specjalistycznych zmusiły świadcze niodawców do nadwykonań od po czątku roku, ponieważ przyjmowa no pacjentów zarejestrowanych kil ka miesięcy wcześniej. Jedno i dru gie stanowi oczywisty przykład na przerzucanie kosztów leczenia z płat nika (NFZ) na wykonawcę świad czeń, zaburzając płynność finan sową zakładów opieki zdrowotnej kontynuował Wiktor Wolfson. Najpilniejszych rozwiązań wyma gają spory kompetencyjne pomiędzy świadczeniodawcami. Jeszcze w tym roku ZPOZ chce zorganizować spotkanie z przedstawicielami szpi tali POZ i AOS w celu znalezienia rozwiązań i zakończenia,,spycholo gii polegającej na przerzucaniu kompetencji (czytaj kosztów) po między placówkami. W spotkaniu powinni wziąć udział przedstawicie le wszystkich stron zainteresowa nych rozwiązaniem problemu, co pozwoli na wygenerowanie jedno znacznej interpretacji warunków szczegółowych wykonywania kon traktu i zakończy narastający kon flikt. Wiktor Wolfson, przewodni czący Związku Pracodaw ców Ochrony Zdrowia Dolne go Śląska Projektowana zmiana SP ZOZ ów na spółki prawa handlowego jest nie tylko słuszna, ale i konieczna, ponieważ dzięki prywatyzacji ogromna część zakładów opieki zdrowotnej działa dziś dobrze, nie zadłuża się i jest odporna na lokalne wpływy polityczne i związane z nimi tzw. reformy. Prezes zarządu spół ki, który będzie odpowiadał całym swoim majątkiem, będzie miał większą motywację do racjonalne go gospodarowania i wykorzystania potencjału firmy. Uporządkuje to rynek usług medycznych i przybli ży nas do równego traktowania wszystkich podmiotów choćby np. Złota Kula dla prof. Alicji Chybickiej osobą o niesamowitej energii, dla której dobro dziecka z chorobą no wotworową jest dobrem najwyż szym. Cieszy się olbrzymim autory tetem. Na Jej telewizyjny apel o po moc w momencie finansowych za grożeń dla szpitala wpłynęło od dar czyńców kilka milionów złotych. Działająca przy klinice Fundacja na rzecz Dzieci z Chorobą Nowotwo rową pozwala, mimo znanych wszystkim kłopotów finansowych, utrzymać jej działalność na najwyż szym poziomie. Prof. Chybicka organizuje corocz ne spotkania dzieci wyleczonych z choroby nowotworowej. Początko wo odbywały się one w świetlicy kli niki. Ostatnio już w sali Teatru Polskiego, bo wyleczeni, ich rodzi ny i życzliwi dla kliniki fundatorzy w świetlicy się nie mieszczą. Dzieci FOT. Z ARCHIWUM KLINIKI prof. Chybickiej odwiedzają corocz nie papieża w Rzymie, co bardzo pozytywnie wpływa na ich samopo czucie. Klinikę odwiedzają licznie znane osoby ze świata sportu i show biznesu, co korzystnie wpływa na przebieg choroby małych pacjen tów. Prof. Chybicka jest aktywnym uczestnikiem Salonu prof. Dudka, gdzie bardzo merytorycznie repre zentuje środowisko medyczne. Na sza Laureatka z dużym szacunkiem odnosi się do swojej nauczycielki i założycielki kliniki prof. Jaworskiej, na każdym kroku podkreślając jej zasługi. Prof. Chybicka jest członkiem wielu towarzystw naukowych pol skich i zagranicznych. Od 2007 roku jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycz nego. Jest autorem i współautorem 300 publikacji naukowych, kawale rem Orderu Uśmiechu. Gratulujemy Pani Profesor Zło tej Kuli i życzymy nadal takiego zaangażowania w problemy dzieci z chorobą nowotworową. Tak trzy mać! Krzysztof Wronecki FOT. Z ARCHIWUM AUTORA obowiązku podatkowego. Po prywa tyzacji, wszystkim podmiotom w równym stopniu będzie zagrażał fakt niedoszacowania procedur medycz nych oraz niedoskonałości systemu kontraktowania. Sprywatyzowany podmiot nie zamieni już tego na tzw. bezpieczny dług obciążający or gan założycielski czyli podatników. Z tym większą determinacją będzie wywierana presja na zwiększenie poziomu finansowania opieki zdro wotnej. Aby szpital stał się sprawnie działającym przedsiębiorstwem na rynku musi mieć zapewnienie finan sowania wykonanych procedur. Po stronie płatnika też musi istnieć konkurencja i rynek ubezpieczycie la. W ten sposób ZOZ uwolniony od limitów, polityków i anachronicznej struktury prawnej SPZOZ u może zabiegać w uczciwej grze konkuren cyjnej o pacjenta, który dzięki wzro stowi jakości usług będzie w końcu beneficjentem tych zmian. Prawdzi wym zagrożeniem dla społeczności lokalnej jest bankructwo dużego podmiotu, takiego jak szpital czy przychodnia, z powodu utraty płyn ności finansowej spowodowanej nie sprawnym systemem finansowania świadczeń medycznych. Po prywa tyzacji stanie się jasne, że to właśnie ten system wymaga gruntownej naprawy. Uzdrowienie go bez do datkowych pieniędzy; przynajmniej do 6% PKB przypomina gaszenie pożaru reglamentowaną ilością wody. Jednym z wielu bolesnych przykładów pozornego braku środ ków jest zaniechanie zapobiegania powikłaniom hemofilii w odpowied nim czasie, które prowadzi do cier pienia, inwalidztwa i tworzenia po pulacji młodych rencistów. To oczy wiste dowody braku odpowiedzial ności, wyobraźni i empatii ustawo dawców. Takie i wiele innych przy kładów świadczą o tym, że nie da się najpierw zrestrukturyzować, a potem dodać pieniędzy. Procesy te muszą przebiegać równolegle. Cho rych nie interesuje polityka i restruk turyzacja tylko pogarszający się z powodu niedoskonałości systemu stan ich zdrowia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu prosi o pomoc Prosimy o zgłaszanie się do Cen trum Krwiodawstwa we Wrocławiu osób z grupą 0 Rh ( ) ujemny. Wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy z dowodem toż samości (ze zdjęciem i adresem) do nas, do Centrum przy ul. Czer wonego Krzyża 5, od poniedziałku do piątku w godzinach , w soboty od 8.00 do Krew potrzebna jest dla małych dzieci po przeszczepie szpiku, pa cjentów z chorobą nowotworową, a zwłaszcza do pilnego ratowania życia krew na ratunek dla pacjen ta po zabiegu operacyjnym w Strze linie. Kierownik Działu Metodyczno Organizacyjnego dr n. med. Małgorzata Szymczyk Nużka

14 14 Ryszard Łopuch W środowisku stomatologicznym, i nie tylko, rozpoczęła się dyskusja na temat autonomii stomatologów. Dyskusja na ten temat trwa już wie le lat. Osobiście uważam, że auto nomia ta w wielu izbach istnieje. Komisje stomatologiczne są jedy nym przedstawicielem stomatolo gów, a wybory do nich odbywają się w kręgu stomatologów. Inicjatorzy tej dyskusji uważają, że należy to usankcjonować praw nie. Szykują się zmiany w ustawie o izbach lekarskich i trzeba by umie ścić taki zapis. Do zmiany ustawy daleka droga, więc proponuję, by we wszystkich izbach okręgowych odbyły się spo tkania delegatów, na których trze ba przegłosować czy stomatolodzy? MEDIUM MEDIUM CZERWIEC 2008 Dlaczego stomatolodzy milczą? chcą być wybierani do władz izbo wych tylko przez stomatologów (w ramach prawyborów). Wyniki tych głosowań powinny w ramach uchwał zatwierdzić rady okręgowe i Naczelna Rada Lekarska. Dlaczego część stomatologów chce autonomii? Od wielu lat NRL i okręgowe rady lekarskie, zajmują się wyłącznie sprawami szpitali. Le karze rodzinni i POZ powołali Poro zumienie Zielonogórskie, które zaj muje się sprawami finansowymi i szkoleniem lekarzy. Są bardzo do brze zorganizowani, a liderów po pierają prawie wszyscy w konflik tach z poszczególnymi rządami i Narodowym Funduszem Zdrowia. Wydawało się, że powstała komisja stomatologiczna będzie pełnić taką samą rolę. Niestety, stomatolodzy nie uczestniczyli w protestach ani w strajkach organizowanych przez samorząd lekarski wspólnie z Poro zumieniem Zielonogórskim. Inicja tywy powołania związków zawodo wych stomatologów, Stowarzysze nia Lekarzy Stomatologów Kas Cho rych, czy przyłączenia się do Poro zumienia Zielonogórskiego, spełzły na niczym. W opinii polityków sytu acja w stomatologii jest bardzo do bra, większość gabinetów to prywat ne gabinety, świetnie wyposażone i działające na wysokim europejskim poziomie. Nie do końca jest to jed nak prawdziwe. Istnieje niepotrzeb ny konflikt pomiędzy indywidualny mi gabinetami, niepublicznymi za kładami a akademiami medyczny mi sztucznie wywoływany przez nie których działaczy izbowych. Powin na być jedność. Komisja stomatolo giczna zajmuje się głównie sprawa mi 30 35% stomatologów, podpisują cych kontrakty z funduszem. W cią gu 10 lat działania kas chorych, a obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia, nakłady na ochronę zdro wia wzrosły ponad 100%. Tymczasem stomatolodzy nadal otrzymują w granicach 7 groszy za punkt, a przecież inflacja w tym cza sie przekroczyła 30%, nośniki ener gii i materiały podrożały o ponad 50%. Skandalem jest dopuszczenie do systemu techników dentystycz nych (sami ustalają ceny za protezy i aparaty z NFZ). Pielęgniarki, mimo że są lepiej zorganizowane, Izba Pie lęgniarska i silne związki zawodo we nie zostały dopuszczone do sys temu płatniczego funduszu. Wpro wadzenie dopłat do zabiegów sto matologicznych jest niezgodne z konstytucją ani z ustawą o NFZ. Zrobił to wbrew woli środowiska Andrzej Sośnierz. Trzeba to koniecz nie zaskarżyć do Trybunału Kon stytucyjnego. NFZ podpisuje umo wy z około 9 tys. stomatologów. Na jeden kontrakt przypada ponad 4 tys. mieszkańców. Jest to najgorszy wynik w Europie, a około 50% bied nych dzieci nie ma dostępu do sto matologa. Oczywiście, dostęp do prywat nych gabinetów jest nieograniczo ny. Są miasta, w których przypada 300 mieszkańców na jeden gabinet. Rząd chwali się wielką dostępno ścią do gabinetów, ale części społe czeństwa nie stać na opłaty w pry watnych gabinetach. Cena punk tu powinna wynosić 15 groszy. Wszyscy, którzy zechcą zaopieko wać się młodzieżą szkolną i dzieć mi, powinni dodatkowo otrzymać minimum 50 tys. punktów po 20 groszy za punkt. Następnym problemem są specja lizacje. Rozporządzenie o specjaliza cjach przygotowali nam koledzy le karze, mimo sprzeciwu stomatolo gów. Dziś specjalizacje mogą zrobić tylko koledzy pracujący w akade miach medycznych lub w miastach wojewódzkich. Na razie sytuacja fi nansowa części gabinetów jest do bra. Wysoki wzrost gospodarczy, wzrost wynagrodzeń, pozwalają pa cjentom leczyć się w prywatnych gabinetach, ale mamy już recesję w USA i części państw Unii Europej skiej. Inflacja jest już dwucyfrowa. Bardzo szybko będziemy mieli to samo w Polsce. Komisje stomatolo giczne powinny rozpocząć walkę o poprawę sytuacji w stomatologii. Trzeba pojechać w teren i namówić kolegów w małych miasteczkach, aby nie podpisywali kontraktów z NFZ. Tym kolegom trzeba zapew nić ochronę prawną i finansową. To Konstytucja i ustawa o NFZ nakła da obowiązek na rząd i NFZ na za bezpieczenie usług stomatologicz nych pacjentom, a my musimy wal czyć o minimum egzystencji i pod pisywanie kontraktów przynajmniej groszy z punkt. To przedsta wiciele funduszu będą musieli przy jechać do tych miast i negocjować warunki kontraktów, w obecności przedstawicieli komisji stomatolo gicznych. To wtedy politycy i me dia zainteresują się sytuacją w sto matologii. Wspólnie z przedstawicie lami PTS, specjalistami krajowymi i wojewódzkimi trzeba będzie przed stawić prawdziwą sytuację w stoma tologii. Liczę na to, że nasi koledzy przestaną milczeć i nie będą się go dzić na poniżające warunki kontrak tów. Podsumowując: autonomia jest bardzo ważną rzeczą. Trzeba bro nić staży podyplomowych, przygo tować nowe rozporządzenie o spe cjalizacjach (mistrz i uczeń) każ dy specjalista drugiego stopnia bę dzie mógł przygotowywać do trud nego egzaminu nowych specjali stów; zaskarżyć do Trybunału Kon stytucyjnego dopłaty i współudział techników dentystycznych w po dziale pieniędzy z funduszu; przy gotować naszych kolegów do duże go protestu niepodpisywania kon traktu z NFZ. Wtedy przekonamy się, czy naszym kolegom podoba się obecna sytuacja. Teatr Wielki w Łodzi września 2008

15 MEDIUM CZERWIEC Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AW we Wrocławiu świętowała swoje 130 lecie 16 kwietnia 2008 r. w sali konferencyjnej Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu odbyło się uroczyste sympozjum upamiętniające 130 lecie utworzenia wrocławskiej Kliniki Dermatologicznej. Zorganizował je oddział Dolnoślą ski Polskiego Towarzystwa Derma tologicznego. Z tej okazji prorektor Akademii Medycznej prof. Jerzy Rudnicki odczytał adres Jego Ma gnificencji Rektora Akademii Me dycznej we Wrocławiu prof. Ryszar da Andrzejaka. W swoim liście Rek tor złożył serdeczne gratulacje obec nemu kierownikowi kliniki i jego współpracownikom z okazji tak waż nej rocznicy. Odwołał się do znaczą cej roli przedwojennej dermatologii wrocławskiej, podkreślił również Wykłady zgromadziły liczne grono słuchaczy. wkład w naukę polską powojenne go zespołu badawczego naszej kli niki. Wśród zaproszonych na uroczy stość znaleźli się kierownicy katedr i klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu, przedstawiciele lokal nych władz, przewodniczący Dolno śląskiej Izby Lekarskiej dr Andrzej Wojnar, a także goście zagranicz ni. Honorowym gościem sympozjum, zaproszonym do wygłoszenia 4. wy kładu im. Alberta Neissera, był prof. dr med. dr h.c. Thomas Ruzicka, kierownik Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Ludwika Maksymilia na w Monachium, wielki przyjaciel wrocławskich dermatologów. Pro fesor Ruzicka jest autorytetem w dziedzinie dermatologii na świecie, autorem 14 podręczników z zakre su dermatologii, 683 prac oryginal nych i 500 streszczeń, plakatów i wystąpień na sympozjach oraz wi ceprzewodniczącym Międzynarodo wego Towarzystwa Dermatologicz nego. Profesor w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę współpracy polsko niemieckiej i podziękował za wyróżnienie, jakim było zaproszenie do wygłoszenia Wykładu Neisserow skiego. Wykłady im. Alberta Neis sera mają już czteroletnią tradycję i odbywają się co roku na wiosnę we Wrocławiu, mieście rodzinnym tego znanego badacza. Pierwszy wykład z tego cyklu wygłosił prof. dr hab. dr h.c. mult. Gerd Plewig, ówcze sny kierownik monachijskiej uni wersyteckiej kliniki dermatologicz nej. Okazją było sympozjum histo ryczne zorganizowane we Wrocła wiu w 2005 r. w 150 lecie urodzin Alberta Neissera, odkrywcy dwoin ki rzeżączki. Wśród dotychczasowych wykła dowców znaleźli się tak znamienici naukowcy, jak prof. Wiesław Gliń ski, przewodniczący Polskiego To warzystwa Dermatologicznego oraz prof. Andrew Y. Finley z Kliniki Der matologii w Cardiff w Wielkiej Bry tanii. Tegoroczny Wykład Neisse rowski dotyczył atopowego zapale nia skóry, trudności diagnostycz nych choroby u dzieci w wieku nie mowlęcym, a także nowoczesnych poglądów na temat leczenia tej jed nostki chorobowej. Wzbudził on duże zainteresowanie licznie zgro madzonych członków Towarzystwa Dermatologicznego zarówno z Wro cławia, jak i z całego Dolnego Ślą ska. Kolejnym punktem posiedzenia były wykłady dr. n. med. Rafała Bia łynickiego Biruli i prof. Eugeniusza Barana. Słuchacze zapoznali się z historią kliniki oraz poznali sylwet ki jej dotychczasowych kierowni ków, poczynając od założyciela Hein richa Koebnera, światowej sławy naukowca, odkrywcy m.in. objawu nazwanego jego imieniem, poprzez Alberta Neissera, Josepha Jadassoh na po Heinricha Gottrona. Ich na zwiska znane są dermatologom na całym świecie. Okres po 1945 r. to kontynuacja we Wrocławiu szkoły dermatologii lwowskiej pod kierow nictwem prof. Jana Lenartowicza, a następnie prof. Henryka Mierzec kiego W latach 60. i 70. kliniką kie rował prof. Józefa Kubicz. Od 1977 do 2001 kierownikiem kliniki był prof. Feliks Wąsik. Nagroda jego imienia przyznawana jest co roku za najlepszą polską publikację z za kresu onkologii dermatologicznej. Dzieje kliniki wrocławskiej nieroze rwalnie wiążą się z historią Dolnego Śląska, a ich spuścizną są żywe kon takty naukowe i towarzyskie, jakie wrocławska klinika utrzymuje z ośrodkami niemieckimi. dr n. med. Alina Jankowska Konsur Prof. Thomas Ruzicka z Kliniki Dermatologicznej w Monachium wygłasza Wykład Neisserowski. Prof. Jerzy Rudnicki przeczytał list gratulacyjny Jego Magnifi cencji Rektora AM we Wrocła wiu, prof. Ryszarda Andrzejaka. FOT. Z ARCHIWUM KLINIKI Redakcja miesięcznika Rynek Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zapraszają na I KONGRES MEDYCYNY TROPIKALNEJ MEDYCYNA TROPIKALNA W POLSCE. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 9 czerwca 2008 r., godz Warszawa, hotel Sheraton Tematy wiodące: Główne problemy medycyny tro pikalnej w Polsce Rozwój turystyki a zagrożenia cho robami tropikalnymi Choroby tropikalne świado mość zagrożenia System ochrony przed zagroże niami chorobami tropikalnymi wy nikającymi z transferu ludzi i towa rów do Polski z obszarów objętych chorobami tropikalnymi Szczegółowy plan konferencji do stępny będzie na stronie wwwry nekzdrowia.pl Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 5 czerwca 2008 r. wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej. Informacje: tel. (032) (pod tym numerem prowadzona jest rejestracja). Udział w konferencji jest bezpłat ny. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgło szenia w przypadku braku wolnych miejsc. Na konferencję prosimy za brać ze sobą wizytówki. Powszechnie znanemu Drowi R i c o r d w Paryżu, zdarzyło się niedawno tragikomiczne qui pro quo. Wia domo, iż koryfeusz ten syfilidologów francuzkich jest jednym z najbardziej zatrudnionych praktyków w Pa ryżu; nie dziw więc, iż pewnego pięknego południa około godziny pierwszej czuł się już tak znużonym, iż uznał za stosowne pokrzepić się krótką drzemką. Lecz zawołanemu praktykowi nie wolno oddawać się zbyt długo słodkiemu farniente; o godzinie drugiej trzeba było nieść radę i pomoc pewnemu bogatemu synowi Albionu. R i c o r d zawsze punktualny, wyrywa się z objęć Morfeusza, a pamiętając, że wszelka pomoc lekarska niesioną być winna nie tylko cito, tuto ale i jucunde, chcąc uprzyjemnić swoją osobę, chwyta z toaletki fla szeczkę wody kolońskiej, namaszcza nią dłonie i twarz. Tą razą jednak wynalazek Jana Maryi Fariny wywarł skutek również niezwykły jak niepojęty. Zamiast zwy kłego przyjemnego ciepła, R i c o r d doznaje mianowi cie w twarzy silnego dość szczypania. Jedno spojrzenie na ręce, które szybko przybierają kolor fioletowy, a drugie na etykietę flaszeczki z mniemaną wodą ko lońską, przekonywa go, iż roztwór saletranu srebra nie jest wcale stosownym środkiem kosmetycznym. Przytomny i szybki w postanowieniu R i c o r d przy pomocy jodku i cyanku potasu, przywrócił jednak w ciągu kilku minut swej twarzy pierwiastkową barwę i na czas oznaczony stawił się u swego pacyenta. Tygodnik Lekarski 1867, XXI, 39 Prof. Nothangel we Wiedniu przedstawił w Grud niu r. z. w Tow. lek. chorego, u którego stawił rozpo znanie: Tuberkuł w pons w bliskości czwartej komór ki i to w jej dolnej połowie poza krzyżowaniem się n. twarzowego a ponad krzyżowaniem się piramid, co kolwiek ku prawej stronie od linii środkowej. Chory obecnie umarł, a sekcyja potwierdziła jak najzupełniej powyższe rozpoznanie. Tow. lek. wiedeńskie przyjęło wiadomość tę burzą oklasków. Nowiny iny Lekarskie 1889, I, 311 XVII Podróżnik hygienista. Touring. Club. we Francyi miał jakoby dać amatorom podróży następujące rady. Wchodząc do numeru hotelowego, powinno się usu nąć zeń dywany, firanki i portyery. Trzeba się wy strzegać używania szklanki do wody, gdyż komiwo jażerowie nieraz zwykli czynić w niej wstrętne obmy wania. Podróżny powinien być zaopatrzony we wła sne przybory do golenia i strzyżenia włosów oraz do obcinania paznogci, gdyż w ten sposób może unik nąć chorób skórnych. Opuszczając numer hotelowy, powinien starannie wytrzeć podeszwy swych butów o prześcieradło, poszewkę i serwety, ażeby właściciel hotelu nie mógł ich dać bez poprzedniego wyprania innemu gościowi. Przed wejściem do wagonu powin no się kupić jakikolwiek dziennik i przypiąć go szpil kami do oparcia na wysokości głowy, ażeby uniknąć zetknięcia się z niem. W czasie podróży warto jest zawiązać z współpasażerami rozmowę o konieczności unikania plucia na podłogę. Zdrowie 1902, XVII, 431 W Archiv für Rassen u. Gesellschaftsbiologie omawia Dr. Wolte z w i ą z e k między p o c h o d z e n i e m n i e ś l u b n e m a z w y r o d n i e n i e m na podstawie materyału statystycznego obejmującego 6000 przypadków. W Niemczech rodzi się rocznie dzieci nieślubnych tj. 9% wszystkich urodzin; z większych państw tylko Austro Węgry maja więk szy odsetek dzieci nieślubnych. Wpływ płodzeń nie ślubnych na umysł dzieci okazał się w statystyce W o l e g o wybitnym i przeczy legendzie o szczególnych zdolnościach dzieci miłości. Dzieci takie okazują czę ściej skłonności do neuroz i psychoz, niż dzieci zro dzone z związków legalnych. Że wpływają tu także i gorsze warunki życia i wychowania, jest rzeczą oczy wistą. Lwowski Tygodnik Lekarski, 1906, I, 272

16 16 MEDIUM CZERWIEC Narciarskie Mistrzostwa Świata Lekarzy Duch Alp rozwiesił słońca Gdy tamtej soboty zapuściłam się do Pompona, nie znalazłam żadnej znajomej twarzy. Jeszcze poprzedniego dnia na krzesłach piętrzyła się przedziwna kompozycja kasków, rękawic, kremów z filtrem, pstrokatych gogli i odpornych na zgniatanie bidonów. Całej tej martwej naturze królowały prawdziwie złote puchary, medale i dyplomy z wypisanymi ognistymi literami imionami i nazwiskami mistrzów. Przy akompaniamencie muzyki z San Remo pyzata kelnerka zbierała zamówienia, zdmuchując jednocześnie ze stołu okruszki pizzy i pieczywa czosnkowego. Zwycięzcy i pokonani wznosili to asty, oceniali style i pstrykali sobie nawzajem zdjęcia w osobliwych po zach. Była sobota, 12 kwietnia 2008 roku. Miasteczko Ischgl żegnało uczestników 35. Narciarskich Mi strzostw Świata Lekarzy i Farma ceutów, zsunęło mglistą czapę na oczy i udawało, że śpi. Przyjechaliśmy kilka dni wcze śniej prawie trzydziestoosobowa reprezentacja Polski w narciarstwie alpejskim. Zatrzymaliśmy się w Gal tur, gdzie nie dociera zgiełk codzien ności, mieszkańcy jedzą jaja na miękko, co trzeci ma wąsy zaple cione w ślimaki, co drugi jest in struktorem jazdy na nartach albo goprowcem. Ze ścian domów łypie okiem Duch Alp, na dachach marzną koguciki, a balkony upstrzone są drewnianymi koron kami. Pierwszego dnia trzeba było zmo bilizować cały narciarski hart, naj pierw żeby wjechać na zadymiony śniegiem szczyt, a potem zacząć ćwiczenia. Gubiliśmy szlaki, wpada liśmy w pułapki zastawiane przez pu szysty śnieg, zakrywaliśmy twarze przed dującym wichrem i na prze kór pogodzie trenowaliśmy giganty i slalomy. Po omacku szukając ty czek, potykając się o własne ślady, wypatrywaliśmy błękitów. Trenerzy kipieli energią, zamęczali nas nie wiarygodnym bogactwem i rozma itością ćwiczeń, nagrań, łapaniem czasów i poprawianiem niezdro wych póz. W tej sytuacji musiał się zdarzyć cud. Duch Alp rozwiesił słońca na niebie i nie zdjął ich aż do drugiego dnia zawodów. W czwartek, 10 kwietnia, prawie dwustu zawodników w napiętych gumach, z naostrzonymi na żyletę nartami, niczym rój pszczół kłębiło się na starcie. Każdy ze swoim taj nym planem na wygraną, konspira cyjnym uśmiechem albo mieszaniną tremy i nadziei na twarzy. Powie trze zanosiło się od śmiechów, okrzy ków, westchnień, zaklęć i szyfrów. Nikt za nic na świecie nie odkryłby w narciarzach szacownych dokto rów. Nikt, gdyby nie olbrzymia płachta, która obwieszczała wszem i wobec, że tu odbywają się 35. Nar ciarskie Mistrzostwa Świata Leka rzy i Farmaceutów. Pierwszego dnia zawodów rozsta wiono slalom. Zdawało się, że ktoś dla żartu porzucił czerwono nie bieską wstążkę na największej stro miźnie góry. Wystartowały panie. Nieustraszona Jadzia Dowgiałło Smolarczyk pomknęła po złoto jak pantera. Z czasem 1:53,00 nie dała żadnych szans rywalkom. Magda Blaszke (1:37,99) obudziła geniu sza sportu i wygrała rywalizację w swojej grupie wiekowej. Tuż za nią uplasowała się Małgosia Tabor (2:04,49). Tymczasem na starcie ustawili się panowie. Antoni Prokopowicz (2:18,63) nie poddał się powszech nie panującej nerwowości, lekko przeciął tasiemkę slalomu i wywal czył cenne punkty dla polskiej dru żyny. Janusz Lewandowski swoim ory ginalnym stylem jazdy i wyśmieni tym czasem w pierwszym prze jeździe, wywołał popłoch w szere gach doskonale przygotowanych Austriaków. Spiętrzyli się wokół swoich trenerów, naprędce opraco wali teorię spisku, rzucili na dzidę i, niestety, wykluczyli naszego mi strza z walki o medal. Gdy popędził Leszek Blaszke za milkł gwar. Śledziliśmy go z walą cymi sercami, aż zniknął za ścianą góry. Mknął jakby mu krew ude rzyła do głowy, a na mecie wylądo wał z czasem 1:44,38 W trzeciej grupie mężczyzn star towało najwięcej zawodników. Wszyscy liczyli na Jasia Plaskacza: forma na medal, humor w rozkwi cie, duch walki rozgrzany do czer woności, wprost kipiący żywioł spor tu i tenże żywioł go zgubił, kontu zjowany zaniechał dalszej walki. Leszek Klimczak ślizgał się pomię dzy tyczkami niczym skrzyżowanie węgorza z dzikim kotem. Jak zauro czeni obserwowaliśmy ten prze dziwny taniec. Pewnie wyczuł setki oczu skierowanych wprost w niego, bo w jednej chwili zawahania wyle ciał z trasy. Zaraz za nim Mariusz Kryj ruszył jak torpeda, a tyczki gra ły jak struny skrzypiec na koncer cie arcymistrza. Komentatorowi wyraźnie drżał głos ze wzruszenia, w momencie podawania łącznego czasu wirtuoza 1:38,49. Gdy zaś Paweł Golonka wystrze lił w swojej ognistoczerwonej gu mie, zdawało się, że pali się na stoku z nieludzkiej tej szybkości. Na me cie wylądował z najlepszym jak do tąd czasem ( ) w grupie pol skiej. Piotrek Wojtylak doskonale czu je się w slalomie i w gigancie. Znają cy jego atuty zawodnicy innych kra jów szczerze mu ich zazdrościli. Nie zrealizował wprawdzie marzenia o złocie, ale pojechał naprawdę szyb ko i celnie do mety. Za to podobny do komandosa albo szpiega do za dań specjalnych Robert Olewiński działający w grupie drugiej, bez błędnie rozszyfrował enigmę slalo mu i z czasem wywalczył brązowy medal. Wstrzymaliśmy oddech, bo oto na starcie stanął najmłodszy kwiat medycyny. Gdy na horyzoncie za majaczyła szczupła sylwetka akro baty, który w sobie tylko znany spo sób wymijał tyczki, wyginając przy tym ciało jak człowiek guma, wia domo było, że to Radek Król. Nagle pofrunął w niebo bez żadnej aseku racji, którą zwykle artyści cyrkowi posiadają i runął na ziemię z noga mi i rękami szeroko rozrzuconymi. Cisza, jaka nastała potem, niewąt pliwie należała do tych, które nazy wamy złowieszczymi. Po niej już nic, tylko zaciskanie zębów podczas na stawiania barku. Kuba Gałaszek, ze swoim artyle ryjskim przygotowaniem do ataku, najpierw wycelował, aby za chwilę z siłą kuli armatniej rzucić się w cia sno ustawiony slalom. Myśleliśmy, że powytrąca tyczki z rąk śniegu, lecz nie. Z czasem zajął pierwsze zaszczytne miejsce na po dium. Oczy kobiet utkwione już były w Marku Skrzypczyńskim. Ten, nie gasnącym uśmiechem na twarzy za hipnotyzował wszystkie bez wyjąt ku uczestniczki zawodów. Achy i ochy wzbijały się w powietrze jak jaskółki, wirowały tuż nad ziemią i spadały u stóp doktora, a gdy od bierał dyplom za zdobycie drugie go miejsca w slalomie ( ), jed na pani nawet zemdlała licząc chy ba na rychłą jego pomoc. Goethe powiadał, że w żadnej sytuacji nie ma nic ważniejszego niż pojawienie się osoby trzeciej. Toteż gdy na po dium ustawił się brązowy medalista Szymek Skoczyński (1:37,46 ), owa cjom nie było końca. Słońca nieco przygasły, a w powie trzu wisiała zmiana. Oto nadchodził drugi dzień zawodów. Paweł Polak opuszkami palców sprawdzał napię cie mięśni zawodniczek, strzepywał pyłki ze ślizgów nart, szeptał tajemne zaklęcia i podpowiadał czułe miejsca na arcytrudnym i długim gigancie. Wojtek Zagórski szczoteczką do zę bów rozprowadzał smary i koił roz dygotane nerwy faworytów. W ma larskim plenerze Alp panował nastrój radosnego oczekiwania. Najpierw Jadzia Dowgiałło Smo larczyk, podobna do Kleopatry, w swoim stalowoczarnym stroju i lśniącą koroną kasku, pognała jak szalona. Wpatrywałam się w nią z mieszaniną zachwytu i wdzięczno ści. Ufałam, że obroni honor dam i przywiezie do kraju następny me dal, co też, uzyskawszy czas 2:29,91 zrobiła. Oto przyszła pora na mnie. Usta wiłam się na starcie i parafrazując Czechowa, powtarzałam w myślach jak mantrę: Bardzo łatwo zostać narciarzem. Nie ma kaleki, który by nie znalazł kogoś równego sobie (...). Nie upadaj więc na duchu (...) wzburzywszy umysł gorący, jedź prędko (...) potem wylegaj się na otomanie, pluj na sufit i oddawaj marzeniom. Pewnie wizja bliskie go lenistwa sprawiła, że dotarłam na metę z czasem 2:19,42, który wpraw dzie medalu w grupie nie przyniósł, ale zmył zapach upokorzenia. Gdy zjeżdżała Małgosia Tabor stanęły wyciągi, a przypadkowi nar ciarze zatrzymywali się, żeby na wła sne oczy zobaczyć warszawiankę w akcji. Poszusowała wyśmienicie i z łącznym czasem 2:37,53 zdobyła złoto. Magda Blaszke w tej samej kategorii wiekowej z czasem 2:46,35 wywalczyła srebrny medal. Niekwestionowanymi królami gi ganta zostali Michał Gałaszek i Ro mek Pawlas. Pierwszy świetnie prze jechał trasę (2:12,13) mimo wcze śniejszej kontuzji. Można by rzec za Pascalem, że wszelkie nieszczęścia mężczyzn biorą się stąd, że nie po trafią oni zostać w zaciszu własnej

17 MEDIUM CZERWIEC 2008 i Farmaceutów na niebie I Drużynowe Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfie 17 pracowni. W przypadku tego śmiał ka to raczej wycofanie się groziłoby klęską. Romek zaś słynny z bezgra nicznego spokoju i opierania się oży wionemu ruchowi, charakterystycz nemu dla pozostałych zawodniczek i zawodników, z szatańską szybkością pokonał gigant. Patrząc na Grzesia Sitenia, który otwierał czwartą grupę męską, nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że mot to futurystów: Szybkość jest nową armatą estetyczną, tyczy się właśnie jego. W lazurowej gumie przypominał kosmitę, a szybkość na starcie osiągnął sputnikową. Żaden sprzęt nie sprosta długo takiemu przyśpieszeniu. Toteż wiązanie strzeliło z hukiem na szóstej bramce. Szczęście, że stojąca obok piękna Słowenka posyłała mu spojrzenie pełne koleżeńskiego współ czucia, studząc w ten sposób skołata ne nerwy sportowca. Zawodnik z numerem 128 wystar tował w konspiracyjnym przebraniu supermena. Poszybował zygzakiem, prawie nie dotykając krawędziami trasy. Komentator zamilkł na oka mgnienie szukając w notatkach na zwiska Człowieka torpedy, po czym ryknął do mikrofonu: Przemek No wak mknie z prędkością światła! Do dziś nie wiadomo, co stało się przy czyną upadku bohatera. Jedno jest tylko pewne: upadek taki miał miej sce. Wydarzenia, które nastąpiły póź niej, potoczyły się błyskawicznie. Na skuterach przybyła Brygada Tygry sa, na niebie zawisł helikopter i do niósł herosa do kliniki dr. Schenka. Popłoch, to słowo, najbardziej pa sujące do atmosfery, która zagościła na trasie po upadku. Kilku zawodni ków solidaryzując się z bohaterem, wypadło z giganta i nie byli to bynaj mniej obywatele Polski. Kilku spor towców wyraźnie zwolniło, ktoś oddał swój numer startowy. Tylko nasi naj młodsi zawodnicy nie poddali się powszechnie panującej panice. Szymek Skoczyński uderzył pełną parą i zdobył srebro (2:01,86). Kuba Gałaszek poszedł na całość i z czasem 2:03,29 wywalczył brąz. Szaleństwo niczym nieskrępowa nej radości zatoczyło krąg nad Al pami. Cieszyli się absolutnie wszy scy: wyciągowi, damy z futerkami przy brodzie, dżentelmeni z auto ironicznym uśmiechem przyklejo nym do twarzy, organizatorzy, ko mentatorzy, delegaci szpitali i związków zawodowych lekarzy. Medaliści rozdawali autografy, pozowali do zdjęć, obejmowali sie bie nawzajem, a gdy zabrakło zwy cięzców, przyciskali do serc poko nanych i przypadkowych gapiów. Tłum skandował imię Jorga Hau ry mistrza ceremonii. W całej tej gmatwaninie uśmie chów i objęć tylko uważnemu ob serwatorowi nie uszło uwagi, że gdzieś w oddali zamajaczyła chmu ra, a słońce demonstracyjnie od wróciło się od niej. Za chwilę zaczął prószyć śnieg i wyć wiatr, który zniweczył plany na rozstawienie następnego dnia supergiganta. Jeszcze nigdy w historii Mi strzostw Świata polscy lekarze nie odnieśli tylu spektakularnych zwy cięstw. Drużynowo uplasowaliśmy się na drugiej pozycji. Pokonali nas tylko Niemcy, którzy primo: mieli znaczną przewagę liczebną, se cundo: wszyscy bez wyjątku dys ponowali przyśpieszającymi guma mi. Wyprzedziliśmy: Austriaków, Słoweńców, Włochów, Szwedów, Szwajcarów, Czechów, Rumunów, Holendrów, Obywateli RPA i Al banii. Za rok pojedziemy znów po ma rzenia, urok Alp, pełne napięcia początki i szczęśliwe zakończenia. Agnieszka Kania W dniach maja na 9 doło wym polu Klubu Golfowego Wierz chowiska odbyły się I Drużynowe Mistrzostwa Izb Lekarskich w Gol fie. Pole golfowe położone jest wokół pięknego parku, 15 km na wschód od Lublina. Impreza zaplanowana jako zawody sportowe i piknik ro dzinny połączony z nauką gry w gol fa była sponsorowana przez Okrę gową Izbę Lekarską w Lublinie. Turniej był też wspierany prasowo i informacyjnie przez Naczelną Izbę Lekarską oraz miesięczniki i kwar talniki izb lekarskich w Polsce. Gośćmi specjalnymi turnieju byli wiceprezes LIL dr Janusz Spustek i przewodniczący Komisji Sportu LIL dr Edward Woliński. Grano przez 2 dni na 36 dołkach, a wyniki przeli czane były w kilku klasyfikacjach, w tym drużynowej, indywidualnej dla lekarzy i otwartej. Do zawodów zgłoszonych zostało 25 osób, w tym 14 koleżanek i kolegów lekarzy, któ rzy ukończyli turniej po blisko 12 godzinnych zmaganiach. W ciągu dwóch dni około 50 osób ze środo wiska lekarskiego wzięło udział w całodniowym, rodzinnym spotkaniu biorąc udział nie tylko w turnieju drużynowym, ale też uczestnicząc w akademii golfa, w konkursie mi nigolfa na putting green, czy star tując w widowiskowej konkurencji uderzenie najbliżej dołka przez 90 metrowy staw na dołku nr 5. W pierwszym dniu zawodów rozegra no też równolegle II lubelski turniej profesorów, których tego dnia na polu grało aż czterech. Byli to gine kolodzy: prof. Marian Szamatowicz i prof. Tadeusz Laudański z Podla skiej Izby Lekarskiej (UM Biały stok), prof. Janusz Andres aneste zjolog z Małopolskiej Izby Lekarskiej (CM UJ Kraków) oraz prof. Artur Czekierdowski reprezentujący też w drużynie z dr. Jackiem Grabskim Lubelską Izbę Lekarską. Właśnie ci zawodnicy zwyciężyli w turnieju drużynowym z łącznym wynikiem 311 uderzeń. Drugie miejsce zajęła para z Mazowieckiej Izby Lekarskiej znane małżeństwo golfowe Ewa i Bogusław Zalewscy. Dr Zalewski jest wielkim entuzjastą i propagato rem lekarskiego golfa, był już mi strzem i kilkakrotnym wicemi strzem Polski lekarzy w tej wspania łej grze. Trzecie miejsce w turnieju drużynowym zajęli zawodnicy repre zentujący LIL Dariusz Rzędzicki i Karol Gruszczyk. Pełne wyniki tur nieju we wszystkich klasyfikacjach są już dostępne na stronie Wspaniała, sło neczna pogoda, cały dzień funkcjo nująca znakomicie, jak przystało na porządne pole golfowe, wyśmienita kuchnia gratis dla wszystkich i licz ne niespodzianki pozwoliły przyjem nie spędzić licznym lekarskim rodzi nom część lub też cały weekend. Tę wyjątkową imprezę, która pozwoli ła gościć wielu nowych przyjaciół zakończyło w niedzielę po południu rozdanie nagród i pucharów. W imie niu organizatorów i LIL nagrody wręczali dr Edward Woliński, dr Jacek Grabski i właścicielka pola, również lekarz (stomatolog) Ma ria Cioczek, której syn zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej turnieju. Zadowoleni z miłego i zdrowego spę dzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu w pięknym parkowym otoczeniu wszyscy uczestnicy wyra zili życzenie, aby ta impreza stała się cykliczna i towarzyszyły jej kolejne Drużynowe Mistrzostwa Izb Lekar skich w przyszłym roku. Artur Czekierdowski ZDJÊCIA Z ARCHIWUM AUTORKI IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu przeszły do historii W dniach kwietnia 2008, na 50 metrowym basenie w Dębicy odbyły się IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. W zawodach udział wzięli pływacy z całej Polski, przedstawiciele 13 okręgowych izb lekarskich. Najliczniejsza była re prezentacja Szczecina i to właśnie ta drużyna wywalczyła pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej. Miejsce drugie przypadło drużynie z Łodzi, trzecie wywalczyli gospo darze reprezentacja Rzeszowa. Naszych barw broniła tylko jedna, niezwykle waleczna, zawodniczka z Wrocławia Małgorzata Widanka, która zajęła 6 miejsce w punktacji indywidualnej kobiet. Zdobyła 8 medali co pozwoliło sklasyfikować Dolnośląską Izbę Lekarską na 10 pozycji w punktacji drużynowej serdeczne gratulacje!!! Zawody przebiegały w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji w miłej, rodzinnej atmosferze. Uczest nicy mistrzostw, wyjeżdżając z go ścinnej Dębicy, deklarowali chęć przyjazdu za rok. Należy mieć na dzieję, że na V Mistrzostwach Pol ski nasza Izba będzie liczniej repre zentowana, co pozwoli na zdobycie wyższej lokaty. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych i umiejących pływać leka rzy z naszego województwa do udziału w tej imprezie.

18 18 MEDIUM CZERWIEC 2008

19 MEDIUM CZERWIEC KURSY Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klini ka Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi AM oraz Dolnoślą ska Izba Lekarska zapraszają lekarzy specjalizujących się w otolaryngologii do wzięcia udziału w kursie specjalizacyj nym z listy CMKP: KRTAŃ I TCHAWICA WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Maria Zalesska Krę cicka Miejsce kursu: Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi AM, Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 2, Wrocław Termin kursu: r. Liczba miejsc: 15 Kurs bezpłatny. 19 punktów edukacyjnych. Program kursu: I DZIEŃ 1. Zasady działania aparatury do diagnostyki endoskopowej i videostroboskopowej krtani mgr inż. Robert Niewęgłowski (1 godz.) 2. Trudna intubacja związana ze schorzeniami krtani dr Piotr Danielewicz (2 godz.) 3. Badanie dzieci ze schorzeniami krtani prof. dr hab. Ma ria Zalesska Kręcicka (1 godz.) 4. Zwężenia podstrunowe krtani diagnostyka i leczenie dr Małgorzata Kornaszewska (2 godz.) 5. Zastosowanie endoskopii i stroboskopii w diagnostyce onkologicznej prof. dr hab. Tomasz Kręcicki (1 godz.) 6. Diagnostyka endoskopowa raka krtani badanie pacjen tów, prezentacja przypadków prof. dr hab. Maria Zalesska Kręcicka (1 godz.) II DZIEŃ 1. Obraz histopatologiczny stanów przedrakowych krtani prof. dr hab. Michał Jeleń (2 godz.) 2. Zastosowanie lasera CO2 w nowotworach krtani prof. dr hab. Tomasz Kręcicki (1 godz.) 3. Zastosowanie markerów nowotworowych w diagnostyce nowotworów krtani prof. dr hab. Michał Jeleń (1 godz.) 4. Badania rentgenowskie, KT, MR w diagnostyce nowotwo rów krtani i tchawicy dr Roman Badowski (2 godz.) 5. Radioterapia w nowotworach krtani dr Barbara Winkler (2 godz.) Zajęcia praktyczne 6. Zastosowanie endoskopii i stroboskopii krtani w diagno styce schorzeń krtani u dzieci prezentacja przypadków prof. dr hab. Maria Zalesska Kręcicka (1 godz.) III DZIEŃ Wykłady 1. Techniki operacyjne chirurgiczne i mikrochirurgiczne krta ni prof. dr hab. Maria Zalesska Kręcicka (2 godz.) 2. Zastosowanie metody endoskopii i stroboskopii w dia gnostyce schorzeń czynnościowych krtani prof. dr hab. Maria Zalesska Kręcicka (1 godz.) 3. Badanie chorych ze stanami przedrakowymi, nowotwora mi oraz schorzeniami czynnościowymi krtani przedstawie nie przypadków prof. dr hab. Maria Zalesska Kręcicka (2 godz.) 4. Rehabilitacja po zabiegach całkowitej laryngektomii dr Monika Morawska Kochman (1 godz.) Zajęcia praktyczne 1. Prezentacja filmów: Zabiegi chirurgiczne krtani z wyko rzystaniem lasera CO2 dr Grzegorz Klimczuk (1 godz.) 2. Zakończenie kursu, wydanie certyfikatów prof. dr hab. Maria Zalesska Kręcicka (1 godz.) Zgłoszenia na kurs do końca sierpnia 2008 r. Zapisy elek troniczne (na stronie Szczegółowe in formacje pod numerem tel. (071) oraz e mail: jan Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra Chirurgii Urazowej i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM zapraszają lekarzy na kurs zalecany programem specjalizacji z chirurgii ogólnej z li sty CMKP: TECHNIKI MIKROCHIRURGICZNE l CHIRURGIA RĘKI Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Roman Rutowski Miejsce kursu: Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, ul. Traugutta 57/59, Wrocław, tel. (0 71) , Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, ul. Po niatowskiego 2, Wrocław, tel. (071) Termin kursu: r. Liczba uczestników: 20 osób Kurs bezpłatny. 40 punktów edukacyjnych. Program kursu: Wykłady 1. Znieczulenie splotu ramiennego prof. dr hab. Andrzej Kűbler (1 godz.) 2. Wolne i uszypułowane płaty tkankowe prof. dr hab. Kazi mierz Kobus (3 godz.) 3. Diagnostyka neuroradiologiczna urazowych uszkodzeń splo tu ramiennego dr Barbara Hendrich (1 godz.) 4. Mikrochirurgia początki, rozwój i przyszłość prof. dr hab. Roman Rutowski (1 godz.) 5. Zasady postępowania w operacjach rekonstrukcyjnych nerwów obwodowych prof. dr hab. Roman Rutowski (1 godz.) 6. Pozaanatomiczne rekonstrukcje w najcięższych uszko dzeniach splotu ramiennego prof. dr hab. Roman Rutowski (1 godz.) 7. Jatrogenne uszkodzenia nerwów obwodowych prof. dr hab. Roman Rutowski (1 godz.) 8. Śródoperacyjne badania somatosensorycznych potencja łów wywołanych w precyzyjnym rozpoznawaniu urazowych uszkodzeń splotu ramiennego dr hab. Stanisław Pielka prof. nadzw. (1 godz.) 9. Postępowanie doraźne i odroczone w urazowych uszko dzeniach ścięgien zginaczy palców ręki dr hab. Stanisław Pielka prof. nadzw. (1 godz.) 10. Techniki mikrochirurgiczne dr Krzysztof Zimmer (1 godz.) 11. Techniki mikrochirurgiczne w leczeniu urazów sporto wych dr Krzysztof Zimmer (1 godz.) 12. Zespolenia mikrochirurgiczne naczyń krwionośnych dr Krzysztof Skiba (1 godz.) 13. Mikrochirurgiczne zespolenie przerwanego ścięgna Achil lesa dr Krzysztof Skiba (1 godz.) 14. Operacje rekonstrukcyjne aparatu wyprostnego palców ręki dr Józef Urban (1 godz.) 15. Zespoły przedziałów powięziowych kończyn i choroba Volkmanna dr Józef Urban (1 godz.) 16. Urazowe uszkodzenie nerwów kończyny dolnej dr Jerzy Gosk (1 godz.) 17. Zespoły uciskowe kończyny górnej rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i usprawniające lek. Ryszard Szczucki (1 godz.) 18. Porażenia okołoporodowe splotu ramiennego dr Krzysz tof Bogdan, dr Małgorzata Bartosz (1 godz.) 19. Dwuetapowe operacje naprawcze ścięgien mięśni zgi naczy palców ręki dr Roman Wiącek (1 godz.) 20. Ćwiczenia mikrochirurgiczne na fantomach biologicz nych dr n. wet. Leszek Solski (1 godz.) 21. Zasady rehabilitacji po uszkodzeniach nerwów obwodo wych i urazowych ręki mgr rehabilit. Maria Szpilczyńska (1 godz.) Ćwiczenia prowadzący: prof. dr hab. Roman Rutowski 15 godz., dr hab. Stanisław Pielka prof. nadzw. 15 godz., dr Krzysztof Zimmer 11 godz., dr Krzysztof Skiba 11 godz., lek. Maciej Urban 11godz., dr Jerzy Gosk 11 godz., lek. Ryszard Szczucki 11 godz., dr Krzysztof Bogdan 11 godz., dr n. wet. Leszek Solski 21 godz., dr Roman Wiącek 11 godz., dr Tomasz Greczner 11 godz. W części klinicznej pokazy operacji mikrochirurgicznych, de monstracja chorych. W części eksperymentalnej ćwiczenia technik mikrochirurgicz nych na modelach biologicznych i fantomach, z zastosowa niem mikroskopów operacyjnych, narzędzi i materiałów szew nych przeznaczonych do mikrochirurgii. Zakończenie kursu test. Zgłoszenia na kursy do 10 sierpnia 2008 r. Zapisy na stronie: Szczegółowe informacje pod numerem tel. (071) oraz e mail: jan Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM zapraszają lekarzy specjalizujących się w reumatologii oraz zainteresowanych lekarzy innych spe cjalności na kurs objęty programem specjalizacji w reuma tologii z listy CMKP: SPONDYLOARTROPATIE SERONEGATYWNE I ZWIĄZEK ZAKAŻENIA Z ZAPALENIEM STAWÓW Kierownicy naukowi kursu: prof. dr hab. Jacek Szechiński Miejsce kursu: hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 we Wrocławiu Termin kursu: r. Liczba uczestników: 50 Kurs bezpłatny. 11 punktów edukacyjnych. Zgłoszenia na kurs do r. przyjmowane będą na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursan ta przesłanego na nr fax (071) Szczegółowych informacji udziela Helena Białkowska pod numerem tel. (071) Program kursu: r. 1. Spondyloartropatie zapalne podział prof. dr hab. Jacek Szechiński 2. Znaczenie infekcji Chlamydia w patogenezie zapaleń sta wów prof. dr hab. Irena Choroszy Król 3. Badania obrazowe w diagnostyce spondyloartropatii prof. Marek Sąsiadek 4. Zmiany stawowe w przebiegu chorób zapalnych jelit dr Krzysztof Borysewicz 5. Niezróżnicowane spondyloartropatie dr Jerzy Świerkot 6. Łuszczycowe zapalenie stawów dr Renata Sokolik 7. Zespół SAPHO dr Marzena Szmyrka Kaczmarek r. 1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa dr hab. Piotr Wiland 2. Leczenie biologiczne postępy w leczeniu spondyloartro patii dr Beata Nowak 3. Leczenie biologiczne postępy w leczeniu osteoporozy lek. Agnieszka Matuszewska 4. Badania histopatologiczne w spondyloartropatiach dr Renata Wojtala 5. Infekcyjne zapalenie stawów w przebiegu układowych cho rób tkanki łącznej dr Renata Sokolik 6. Bakteryjne zapalenie stawów dr Anna Durazińska 7. Gorączka reumatyczna dr Katarzyna Gruszecka Marczyń ska Każdy wykład trwa 45 min. Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM zapraszają lekarzy specjalizujących się w reumatologii oraz zainteresowanych lekarzy innych spe cjalności na kurs objęty programem specjalizacji w reuma tologii z listy CMKP: POSTĘPY W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU CHORÓB REUMATYCZNYCH Z ELEMENTAMI GENETYKI KLINICZNEJ Kierownicy naukowi kursu: prof. dr hab. Jacek Szechiński Miejsce kursu: Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób We wnętrznych we Wrocławiu Termin kursu: r. Liczba uczestników: 50 Kurs bezpłatny. 5 punktów edukacyjnych. Zgłoszenia na kurs do r. przyjmowane będą na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursan ta przesłanego na nr fax (071) Szczegółowych informacji udziela Helena Białkowska pod numerem tel. (071) Program kursu: 1. Postępy w leczeniu chorób reumatycznych prof. dr hab. Jacek Szechiński 2. Układ zgodności tkankowej. Związek układu zgodności tkankowej z chorobami autoimmunologicznymi dr hab. Ka tarzyna Bogunia Kubik 3. Metody określania i typowania antygenów zgodności tkan kowej w reumatologii dr hab. Katarzyna Bogunia Kubik 4. Nowe poglądy na temat etiopatogenezy miażdżycy: miażdżyca jako choroba zapalna dr Anna Durazińska 5. Postępy w leczeniu i diagnozowaniu zespołu antyfosfoli pidowego dr Jerzy Świerkot 6. Współczesne leczenie tocznia układowego dr Magdale na Szmyrka Kaczmarek Każdy wykład trwa 45 min. DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DR HAB. GRAŻYNA BEDNAREK TUPIKOWSKA PROF. NADZW. ORAZ KOMISJA KSZTAŁCENIA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

20 20 MEDIUM CZERWIEC 2008 Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej AM zapraszają specjalizujących się lekarzy na kurs z listy CMKP objęty programem specjalizacji z ginekologii onkologicznej: NOWOTWORY TRZONU MACICY Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Jan Kornafel Miejsce kursu: Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekolo gicznej, pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu Termin kursu: r., godz Liczba miejsc: 30 Kurs bezpłatny. 14 punktów edukacyjnych. Zgłoszenia na kurs do r. przyjmowane będą elek tronicznie na stronie Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Adamczyk pod numerem tel. (071) oraz e mail: lub w Dzieka nacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu przy ul. J. Mikulicza Radeckiego 5, pokój nr 8. Program kursu: I DZIEŃ Epidemiologia nowotworów trzonu macicy dr Piotr Hudziec Patogeneza nowotworów trzonu macicy prof. dr hab. Marian Gabryś Patomorfologia nowotworów trzonu macicy prof. dr hab. Jan Rabczyński Diagnostyka obrazowa nowotworów trzonu ma cicy dr Jan Florjański II DZIEŃ Leczenie chirurgiczne raka trzonu macicy prof. dr hab. Jan Kornafel Teleterapia raka trzonu macicy dr Małgorza ta Rusiecka Brachyterapia raka trzonu macicy dr Małgo rzata Rusiecka Hormonoterapia raka trzonu macicy dr Piotr Hudziec III DZIEŃ Chemioterapia raka trzonu macicy dr Alek sandra Łacko Leczenie wspomagające w raku trzonu maci cy dr Aleksandra Łacko Zasady leczenia skojarzonego raka trzonu ma cicy prof. dr hab. Jan Kornafel Zasady obserwacji po leczeniu prof. dr hab. Jan Kornafel Sprawdzian prof. dr hab. Jan Kornafel Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Roz wojowej Katedry Fizjoterapii AM zapraszają lekarzy pierw szego kontaktu pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz zainte resowanych pedagogów, psychologów, rehabilitantów i fi zjoterapeutów na kurs doskonalący: DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI RYZYKA Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Ludwika Sadowska Miejsce kursu: sala wykładowa w Dolnośląskiej Izbie Lekar skiej, Wrocław, ul. Matejki 6 Termin kursu: r., godz Liczba uczestników: powyżej 12 osób Kurs płatny 300 zł. Program kursu: I DZIEŃ, Struktura i funkcja centralnego układu nerwowego. Pato mechanizm wylewów dokomorowych prof. dr hab. Alicja Kędzia Rozwój prenatalny człowieka. Dynamizm rozwoju dziecka w świetle plastyczności ośrodkowego układu nerwowego prof. dr hab. Ludwika Sadowska Dziecko ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycz nego. Anamnestyczne i symptomatyczne czynniki ryzyka prof. dr hab. Ludwika Sadowska Rozwój więzi emocjonalnej, diagnostyka i terapia zaburzeń. Zespół deprywacji dr Agata Gruna Ożarowska Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci wg testów Mo nachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) dr Monika Mysłek Prucnal II DZIEŃ, Diagnostyka zaburzeń wzroku i słuchu u dzieci ryzyka dr Monika Mysłek Prucnal Diagnostyka i terapia psycho pedagogiczna mgr Bożena Bartosik ADHD u dzieci, diagnostyka i sposoby terapii prof. dr hab. Ludwika Sadowska Zastosowanie ustno twarzowej terapii regulacyjnej wg Ca stillo Moralesa u niemowląt i starszych dzieci dr n. hum. Anna Regner Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. Masaż niemowlęcy Shantali dr Agata Gruna Ożarowska III DZIEŃ, Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń uczenia się (Kine zjologia Edukacyjna wg Dennisona) mgr Grażyna Wieczo rek Podstawy neurokinezjologiczne diagnostyki i terapii niemow ląt metodą Vojty dr Dorota Wójtowicz Podstawy diagnostyki i terapii neurorozwojowej dzieci me todą NDT Bobath dr n.k.f. Małgorzata Domagalska Wrocławski Model Usprawniania (WMU) dzieci z wrodzony mi i nabytymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwo wego prof. dr hab. Ludwika Sadowska UWAGA: Wykłady wzbogacone w dokumentację filmową. Zgłoszenia na kurs do 20 sierpnia 2008 r. Zapisy na stronie Szczegółowe informacje pod numerem tel. (071) , fax (071) oraz e mail: Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Me dycznej im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Roz wojowego AM zapraszają zainteresowanych lekarzy na kurs, zalecany dla specjalizujących się w endokrynologii z listy CMKP: WYBRANE PROBLEMY ENDOKRYNOLOGICZNE WIEKU ROZWOJOWEGO Kierownik naukowy kursu: dr hab. Anna Noczyńska Miejsce kursu: Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwo jowego AM, Wrocław, ul. H. Wrońskiego 13c sala wykładowa (parter) Termin kursu: r. Liczba uczestników: 20 Kurs bezpłatny. 11 punktów edukacyjnych. Program kursu: I DZIEŃ Wykłady Zaburzenia funkcji przytarczyc osteopenia, osteoporoza dr Jolanta Bieniasz (45 min.) Zaburzenia różnicowania płci diagnostyka, leczenie dr Ewa Barg (45 min.) Przedwczesne dojrzewanie płciowe, prawdziwe i rzekome diagnostyka i leczenie dr Ewa Barg (45 min.) Zespół Turnera problemy kliniczne oraz terapeutyczne dr Beata Wikiera (45 min.) Wrodzony przerost kory nadnerczy diagnostyka, terapia farmakologiczna i chirurgiczna dr Beata Wikiera (45 min.) Choroby tarczycy u dzieci i młodzieży wole Hashimoto, wole guzkowe, nadczynność tarczycy dr Teresa Żak (45 min.) Niedoczynność tarczycy wrodzona i nabyta diagnostyka i terapia dr Teresa Żak (45 min.) Zaburzenia wzrostu diagnostyka wskazania do leczenia GH dr hab. Anna Noczyńska (45 min) Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt diagnostyka, te rapia dr Jolanta Bieniasz (45 min.) Zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2 dr Ewa Głąb (45 min.) Guzy hormonalnie czynne CUN dr Aleksander Basiak (45 min.) Zaburzenia endokrynologiczne u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym dr hab. Anna Noczyńska (45 min.) Zajęcia praktyczne Problemy ginekologiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania dyskusja panelowa z udziałem ginekologów (45 min.) Prezentacja przypadków klinicznych dr Jolanta Bieniasz (45 min.) Zgłoszenia na kurs do 15 września 2008 r. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Sekretariat kliniki, mgr Maria Świder ska, tel. (071) , fax (071) e mail: DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DR HAB. GRAŻYNA BEDNAREK TUPIKOWSKA PROF. NADZW. ORAZ KOMISJA KSZTAŁCENIA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ Już po raz ósmy, w przepięknych wnętrzach Zamku Książ koło Wał brzycha odbędzie się wiosenna kon ferencja naukowo szkoleniowa orga nizowana przez dr n. med. Romana Szełemeja, wspólnie z wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicz nego z udziałem konsultanta wojewódzkiego w dzie dzinie kardiologii prof. dr hab. med. Walentyną Ma zurek Adresatami VIII WAŁBRZYSKIEJ KONFERENCJI KARDIOLOGICZNEJ są kardiolodzy, lekarze specjalizu jący się w tej dziedzinie oraz lekarze interniści z Dolnego Śląska. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Wałbrzyski Ośrodek Kardiologii Interwencyjnej przy Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu mają przyjemność zaprosić Państwa na VIII WAŁBRZYSKĄ KONFERENCJĘ KARDIOLOGICZNĄ 28 czerwca 2008 r. w godzinach Temat wiodący tegorocznego spotkania: CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W WIEKU PODESZŁYM Wśród zaproszonych gości i wykładow ców będą: prof. dr hab. T. Pasierski Niewydol ność krążenia w wieku podeszłym nierozpoznany problem medyczny i etyczny Akademia Medyczna w War szawie doc. Krzysztof J. Filipiak Odrębno ści leczenia farmakologicznego scho rzeń kardiologicznych w wieku pode szłym Akademia Medyczna w War szawie doc. Dariusz Dudek Leczenie inter wencyjne chorób układu krążenia w wieku podeszłym Uniwersytet Jagiel loński w Krakowie prof. dr hab. med. W. Kustrzycki Leczenie kardiochirurgiczne chorób układu krążenia w wieku podeszłym Akademia Medyczna we Wrocławiu prof. dr hab. Krzysztof Wrabec z Aka demii Medycznej we Wrocławiu Uczestnikom konferencji zostaną roz dane certyfikaty przyznania 3 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Patronat konferencji: Marek Łapiński marszałek woje wództwa dolnośląskiego Miejsce spotkania: Zamek Książ ul. Piastów Śląskich Wałbrzych Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie Państwa zapraszamy! Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o. organizator aktywnych imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych poszukuje LEKARZY (w okresie wakacyjnym) Wymagania: odpowiednie kwalifikacje zawodo we, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, mile widziana znajomość specyfi ki pracy podczas aktywnych obo zów, odpowiedzialność, zaangażowa nie. Zakres obowiązków: nadzór medyczny nad uczestni kami obozów. Oferujemy: umowę zlecenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd w obie strony. Terminy obozów: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: (w temacie: le karz nazwisko) Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o. ul. Asesora Gdańsk tel./fax (048 58)

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

Pediatria 2013 część II

Pediatria 2013 część II KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego www.owptp.pl ZAPROSZENIE Pediatria 2013 część II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół z II. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 5.11.2007 r., Sala Wielka Muzeum Miejskiego we Wrocławiu

Protokół z II. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 5.11.2007 r., Sala Wielka Muzeum Miejskiego we Wrocławiu Protokół z II. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 5.11.2007 r., Sala Wielka Muzeum Miejskiego we Wrocławiu W dniu 5.11.2007 r. odbyło się drugie posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pod hasłem Szczepienia-wykorzystaj szansę Lublin, 24-26 października 2013 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego ul. Akademicka 15 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo Szkoleniowa ,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU

Konferencja Naukowo Szkoleniowa ,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU Konferencja Naukowo Szkoleniowa,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- 1 / 11 ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA, PROBLEMY Z POGRANICZA GINEKOLOGII I CHIRURGII, STANDARDY W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ-" Hajnówka 10-11 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego

Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego Konferencja z okazji Jubileuszu pracy zawodowej Prof. dr. hab. Macieja Kaczmarskiego Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW Organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 73/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 73/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 73/2015 W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 1. Dokonuje się wpisu Pana/i PAWEŁ SZCZERBA posiadającej/go

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y Data : 5 7 września 2014 roku XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Komunikat nr 1 Witamy! SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają przyjemność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska. Łódź, 10-11 kwietnia 2015r.

V Ogólnopolska. Łódź, 10-11 kwietnia 2015r. Dietetyki Congressus Dietetica V Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica V Konferencja ngressus Dietetica V Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica V Konferencja Dietetyki Co tetica V Konferencja

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 24 września 2013r. OD 2003 ROKU SZPITAL DZIAŁA W FORMIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r.

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r. Warszawskie Spotkania Balintowskie SYMPOZJUM NAUKOWO SZKOLENIOWE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07. 06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Sekcja Medycyny

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2014.BDus Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2015.BDus Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r. Pan Ryszard Hatała Prezes Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa we Wrocławiu na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii,

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, TRZECIE SYMPOZJUM STANDARDY GASTROENTEROLOGICZNE, HEPATOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO I PEDIATRY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa 20-21.11.2009 Organizatorzy: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY I EDYCJA: BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W SZPITALU WOBEC PLANÓW ZNIESIENIA LIMITÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ONKOLOGICZNYM SZKOLENIE WYKŁADY I WARSZTATY DATA 6-7 czerwca 2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA Olsztyn / Ostróda 4-5 czerwiec 2014 r. Główny Organizator Konferencji Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

15.25-15.40 przerwa kawowa 4. Rola zabawy w komunikacji z dzieckiem dr psychologii Małgorzata Kostek -20 min.

15.25-15.40 przerwa kawowa 4. Rola zabawy w komunikacji z dzieckiem dr psychologii Małgorzata Kostek -20 min. Program konferencji : Emocje w opiece paliatywnej 21.08.2015 r. ( piątek) 9.00-10.00 Rejestracja gości Cz.I Cz. II 10.00 Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie gości Irena Mickiewicz- 10 min. 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T.

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Sprawozdanie VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie

Bardziej szczegółowo

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII PIERWSZA WSPÓLNA KONFERENCJA NAUKOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH GDAŃSK, 15 MAJA 2014 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych we Wrocławiu W dniach 4-5 października

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy AZS AWF Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r. 00-463 Warszawa ul.podchorążych 38 tel./fax +48 22 523 31 02; +48 502 372 677 mail: skpnszz@wp.pl Przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ Solidarność KOMUNIKAT Warszawa, 14 lutego 2015 r. W dniach

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Akcja promocyjna diagnostów laboratoryjnych w Galerii Handlowej M1 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prócz studentów wymienionych już w poczcie

Akcja promocyjna diagnostów laboratoryjnych w Galerii Handlowej M1 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prócz studentów wymienionych już w poczcie 10-lecie samorządu zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pierwszy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Poznaniu w dniach 20-21 kwietnia 2012. Uroczystości odbyły się w poprzedni weekend

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Chronologiczne

Kalendarium Chronologiczne 2012 Kalendarium Chronologiczne Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Konferencje, Zjazdy i Kongresy Ogólnopolskie Konferencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem XVII SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Pod patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn

Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn Przygotowała: Joanna Mazur Specjalista ds. Marketingu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością SPZOZ Wolsztyn ---------------------------------------------------------------------------e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki

IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja ngressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Co tetica IV Konferencja

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-13-01/2010/P/10/095 Pan dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration)

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration) Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration) Stowarzyszenie AMD Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) zostało zarejestrowane w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Całokształt zagadnień kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują w szczególności: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ

STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ 29-30 listopada 2013 Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Klinika Neonatologii C.M.U.J. w Krakowie Katedra Neonatologii UM w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Gersheim

Wycieczka do Gersheim Wycieczka do Gersheim Na specjalne zaproszenie Pana Hansa Bollingera -dyrektora Gesamtschule Gersheim, prezesa Stowarzyszenia "Spotkania na Granicy" oraz Stowarzyszenia VEUBE - Spohns Haus, grupa siedmiu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. zaprasza na

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. zaprasza na zaprasza na Specjalistyczny kurs dla Diagnostów laboratoryjnych DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA MĘSKIEJ PŁODNOŚCI [ STANDARDOWE BADANIE NASIENIA ] Data/miejsce kursów: I termin: 21-23.10.2010, Kraków II termin:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 25 września 2012r. Blok Porodowy i Oddział Neonatologiczny -przed remontem Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo